Лексичні та граматико-орфографічні особливості канадського варіанту англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Анотація. Стаття присвячена опису лексичних та граматико-орфографічних особливостей канадського варіанту англійської мови, які виникають під впливом соціолінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. У ході дослідження було розкрито зміст поняття «канадизм», охарактеризовано основні способи утворення канадизмів та проаналізовано головні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Ключові слова: канадизм, різнобічна імміграція, національний варіант англійської мови, стандартна вимова, лексема

 

Аннотация. Статья посвящена описанию лексических и грамматико-орфографических особенностей канадского варианта английского языка, которые возникают под влиянием социолингвистических и экстралингистических факторов. В ходе исследования было раскрыто содержание понятия «канадизма», охарактеризовано основные способы творения канадизмов и проанализировано главные грамматико-орфографические особенности употребления слов канадского английского языка.

Ключевые слова: канадизм, разносторонняя иммиграция, национальный вариант английского языка, стандартное произношение, лексема

 

Annotation. The article is dedicated to the problem of the lexical, grammatical, and spelling peculiarities of the Canadian English language variety, which appear under the influence of sociolinguistic and extralinguistic factors. In the course of the research we have defined the term “canadianism”, characterized the main ways of canadianism word formation, and analyzed the chief grammatical and spelling features of the Canadian English word use.

Key words: canadianism, diverse immigration, Canadian English language variety, standard pronunciation, lexical unit.

 

Поширенню англійської мови по всій земній кулі сприяли захоплення англійцями багатьох колоній та підмандатних територій. А відтак англійська мова була прийнята національною, а також набула офіційного статусу, в Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Індії, островах Атлантичного, Тихого, Індійського океанів та країнах Африки. На кожен з місцевих варіантів англійської відбувався вплив місцевих діалектів, що спричинило варіативність та відхилення від літературних стандартів лексикології, фонетики, морфології, а також граматики англійської мови [2, с. 5]. Тому безпосередні тривалі контакти канадського варіанту з британським, австралійським, американським різновидами англійської мови, а також безліччю іншим мов та діалектів, мали неабиякий вплив на його лексико-граматичні структури.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення лексичних та граматико-орфографічних відхилень від стандартної літературної англійської мови (British English) в інших варіантах англійської мови (у даному випадку Canadian English), а також на наявні в цих різновидах одиничних лінгвістичних явищ. Окрім того, вивчення особливостей канадської національної англійської дадуть змогу іноземцям глибше оволодіти унікальними тонкощами цього варіанту мови та розпізнавати їх при контакті з безпосередніми носіями мови, а також інвентаризувати та досліджувати власні мовні ресурси утворення стандартної лексики та граматико-орфографічних нововведень сучасної англійської мови в Канаді.

Питання вивчення національних варіантів полінаціональних мов, лексичних та граматико-орфографічних аспектів зокрема, привернуло увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Проблеми дослідження мовних ситуацій у країнах поширення національно негомогенних мов, стандартних та субстандартних характеристик мови, співставлення стандарту та іншого різновиду існування мови розглядали у своїх працях такі науковці, як Боберг Чарльз «Англійська мова в Канаді: статус, історія, компаративний аналіз», М. Оркін, Дж. Чемберс, Р. МакКоннел, Р. Грегг, а також вітчизняні дослідники, а саме: Г. В. Степанова, Н. І. Філічева, М. А. Бородіна, О. А. Реферовська та ін.

Проте проблема дослідження лексичних та граматико-орфографічних аспектів не є досконало вивченою, адже з теперішнім розвитком суспільства з’являється все більше відмінностей, що накладаються на уже існуючі і, можливо, навіть забуті. У сучасних дослідженнях канадської англійської мови увага зосереджена, в основному, на соціальних та територіальних особливостях фонетики та фонології, тоді як дослідження в галузях лексикології, орфографії та граматики не набули належного висвітлення та мають лише описовий характер.

Мета цієї роботи полягає в дослідженні різноманітності лексичних та граматико-лексичних особливостей канадського варіанту англійської мови. Задля поставленої мети було досліджено іншомовний вплив на канадську англійську, обумовлений міграційними та соціально-історичними процесами, проаналізовано та виокремлено основні способи утворення канадизмів, а також основні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Динаміка розвитку стандартної канадської англійської схилялася періодично то в британську, то в американську сторони. Чотири хвилі імміграції безпосередньо вплинули на розвиток канадського варіанту англійської мови. Після Американської революційної війни 1700 року в Канаду відбувся великий наплив так званих. Протягом 1800-тих в провінції Онтаріо та Мерітайм прибуло тисячі іммігрантів з Британії. Післяконфедераційний 1987 рік став початком періоду Великого європейського переселення в Канаду, більшість іммігрантів якого оселилися на Заході. Після другої Світової війни відбулася четверта хвиля, що вміщувала в собі іммігрантів переважно з Європи, але також і з Азії. Проте також існують відомості і про п’яту хвилю так званої «різнобічної імміграції» починаючи з 1970-их років, коли в Канаду переселялися люди з усіх куточків світу. [7] Саме ця остання хвиля найбільше вплинула на трансформацію не лише канадських міст, але і, принісши з собою різноманітні культурні відмінності, на лінгвістичні особливості канадської англійської мови. Це відбулося в основному через змішання носіїв англійської, як іноземної мови, а також тих новоприбульців, як з Гонконгу чи країн Карибського басейну, де англійська вважалася офіційною мовою. Таким чином, в мову канадського населення проникло багато елементів різних діалектів англійської мови, і зародження канадської англійської, як різновиду, географічно відбулося в східних та центральних частинах країни.

З поміж інших різновидів англійської мови, а саме: британського, австралійського, американського та індійського, – канадський варіант також має свої характерні лексичні, граматичні та фонетичні особливості, які відрізняють його від інших. Беручи до уваги фактори соціально-культурного, економічного та політичного характеру, а також особливості територіального розселення, можна говорити про різноманітні діалекти канадського різновиду англійської мови. [10]  Добре відомі ванкуверський та оттавський діалекти, а англійська провінції Ньюфаундленд і Лабрадор взагалі вважається окремим різновидом англійської мови і навіть має свій закріплений словник. Проте сьогодні відмінності між діалектами та різновидами є дещо розмитими, оскільки обидва базуються на регіонально-соціальних класових відмінностях. [10]

Канадська англійська, як різновид, в основному стосується усної та писемної мови освічених людей Канади, а саме великих міст та Заходу провінції Ньюфаундленд. Чемберс у своїй праці 1998 р. описує «стандартну вимову» канадської англійської як «…мову притаманну міщанам середнього класу, які були носіями мови протягом двох століть чи більше». Окрім характерних лише для цього різновиду мови відмінностей, канадська англійська поєднує у собі характерні особливості британського та американського варіантів англійської мови. [7] Не зважаючи на британське походження, сучасні лінгвісти вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської. (Chambers, 1993; Crystal, 1995)

У 1967 році у вжиток ввійшов термін «канадизм», що позначав слово, словосполучення або значення, яке має власне канадське походження або ж притаманне вживанню канадськими масами, проте не є винятковими лише для Канади. [5] Л. Г. Попова у своїх дослідженнях стверджує, що канадизм – це лексична одиниця, яка є специфічною для канадського варіанту та яка є відсутньою в британському та американському варіантах сучасної літературної англійської мови. [3] Н. Н. Амосова описує у своїй праці термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської або слова та словосполучення, які входять до канадської англійської мови в одному зі своїх значень». [1, с. 40] Наприклад, Winnipeg couch, що позначає диван без билець та спинки, який перетворюється на двоспальне ліжко, [6] є словосполученням винятково канадським, тоді як chesterfield (будь-який диван), [6, с. 245] яке не є власне канадським, все одно типове для канадського вживання. Обидві лексичні одиниці класифіковані як канадизми у таких словниках, як Avis 1967 р. i Barber 1998 р.

Розглянемо лексичні особливості канадської англійської мови. При зіткненні з новими поняттями, предметами та явищами у канадських старожилів виникала необхідність у створенні нових лексичних одиниць. Як і у всіх варіантах англійської мови, існує три основні способи утворення нових канадських лексичних одиниць.

Перший пов’язаний зі спробою змінити або ж розширити значення слова, яке уже існує в англійській мові. Наприклад, такі політичні лексичні одиниці як ‘Confederation, що поєднує в собі два слова ‘Canadian’ + ‘federation (The Canadian federation in 1867), чи riding (electoral district), а також власні назви як Canuck (Canadian) чи grit (liberal), і метафоричні іменники як Bluenosers (Nova Scotians), brown cow (the drink) та ін.

Другий спосіб утворення нових лексичних одиниць на позначення нових понять – це безпосереднє запозичення слів з інших мов. Наявні запозичені слова з найдревніших мов, а саме: caribou, що позначає тварину, м’ясо, а також квебецький напій (вино/віскі); chipmunk (бурундук), що походить з мови оджибве (Ojibwa); igloo – хижина (мова інуктітут – Inuktitut), та ін. Оскільки англійська мова в Канаді тісно взаємодіє з французькою, у ній є багато французьких запозичень таких як: voyageur – мандрівник , prairie(s) – болотиста місцевість, toque або tuque, що позначає шапку, tourtière – м’ясний пиріг, lacrosse – лакросс (походженням з Індії) і т. п.

Третій спосіб утворення лексичних одиниць канадського словникового запасу – це їх утворення з ресурсів англійської мови. Наприклад, Nanaimo bar (острів в провінції Британська Колумбія), new Canadians, First Nations (корінні жителі Північної Америки), Separate school. Популярні словозлиття: medicare (medical + care), permafrost (permanently + frozen), Petrocan (Petro-Canada), splake (speckled trout). Схильність до скорочення слів: Expo (exposition), hydro (hydropower, hydroelectricity), Mountie (The Royal Canadian Mounted Police). Окрім того в канадській англійській є багато створених нових слів та словосполучень, таких як: blueberry buckle (cakelike pudding), loonie (Canadian one dollar coin), toonie (Canadian two dollar coin), ski-doo (snowmobile), Velcro, що поєднує в собі два французьких слова velours + crochet (velvet hook), dew-worm (earthworm), kerosene (paraffin), eavestrough (rain gutter), humidex (humidity index) та ін. Не всі з цих канадизмів, хоча, можуть складати активний словник типового канадця, проте корінні жителі безсумнівно знають значення цих лексичних одиниць. Як стверджує Кристал в Кембриджській енциклопедії англійської мови, що багато з таких канадизмів, як: parka, skookum, kayak, reeve, технічні терміни з хоккею і т. д., – стали настільки широко використовуваними, що стали частиною так званого Світого стандарту англійської мови.

Зупинимось на граматичних та орфографічних особливостях канадського варіанту англійської мови. Англійська граматика є досить стандартною, а отож в канадському варіанті немає багато граматичних особливостей. Розрізняють лише дві основні. Перша полягає в тому, що мовці та письменники, які використовують канадський варіант англійської мови, можуть використовувати або t, або ed форму, або ж обидві, для утворення минулого простого та доконаного часів (past tense/past participle). Наприклад, knelt/kneeled, learnt/learned, leapt/leaped, burnt/burned, spelt/spelled. Вживання цих слів-дублерів залежить суто від особистіних уподобань індивіда. Проте є більш усталені форми уживання, а саме: форма дієслова доконаного виду dreamed може звучати досить дивно для багатьох, а інші сприйматимуть її як помилкову і пропонуватимуть єдиноправильний відповідник dreamt. Друга граматична особливість пов’язана з уживанням слова «Canada». Лексема може вживатися як прикметник, наприклад: Canada Council, Canada Cycle Corporation. Окрім того «Canada» часто вживається, з використанням французького синтаксису, у словах на позначення урядових організацій (Statistics Canada, Parks Canada), бізнесу (Air Canada, Petro Canada, Bell Canada), назв журналів (Nature Canada, Ski Canada).

Окрім граматичних особливостей канадського варіанту англійської мови є кілька орфографічних відмінностей, які варті уваги. У 1993 році, Претт дослідив феномен канадського написання слів, назвавши його «хобгобліном канадсько-англійського правопису» (the hobgoblin of Canadian English spelling). [9]

У канадсько-англійських орфографічних словниках можна прослідкувати два великих поділи за такими характеристиками: перший – це дієслівний суфікс ize (nationalize, synthesize, publicize); іменниковий суфікс –re (theatre, fibre, metre, centre), а також усталене написання таких лексем як catalogue, cheque, plough, і т. д. Також використовується стандартне британське написання, як наприклад, syrup, pyjamas, а також американське написання, як наприклад, tire, jail. Окрім цього написання слів може коливатися відповідно до індивідуальних смаків та територіальних змін, як наприклад вживання іменників на our, –or, яке широко використовується на Заході, наприклад в Альберті (colour, neighbor, armour). Згідно з Преттом сучасні стандартні засади канадсько-англійського правопису вміщують в себе вибір між британським та американським нормами. [9]

Отже, канадську англійську безсумнівно не можна вважати мовою діалектного походження, адже вона є особливим, унікальним та універсальним  національним варіантом англійської мови. Великою мірою поява канадського варіанту завдячує змішанню іммігрантів з усього світу. Канадська англійська мова зберегла стандартні граматичні форми, проте лексичний склад, що характеризується розвитком власне канадських лексем, властивих конкретному географічному регіону, а також запозиченнями з багатьох тубільних мов. Канадські лексичні та граматико-орфографічні особливості формувалися і досі формуються в умовах історичного та сучасного полілінгвізму, використовуючи власні та запозичені з американської, британської, французької, аборигенної та інших мов ресурси.

 

Література

  1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / / Н. Н. Амосова. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
  2. Жлуктенко Ю. А. Теория национальных вариантов языка / Ю. А. Жлуктенко // Варианты полинациональных литературных языков. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 5 – 19.
  3. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде [Учеб. пособ. для вузов] / Л. Г. Попова. – М. : Высш. Школа, 1978. – 116 с.
  4. A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles / Ed. by W. S. Avis et al. – Toronto: Gage, 1967. – 927 p.
  5. Avis W. S. Canadian English in its North American Context // Essays and Articles be W. S. Avis. – Kingston: Military College of Canada, 1978. – P. 35 – 49.
  6. Barber’s Canadian Oxford Dictionary, 1998.
  7. Boberg Charles. The English Language in Canada: Status, History and Comparative Analysis / Charles Boberg; Ed. Merja Kyto (Uppsala University); Cambridge University Press. – New York, 2010. – 272 p.
  8. McConnel R. E. Our Own Voice: Canadian English and How It Came To Be. – Toronto: Gage, 1978. – 276 p.
  9. Pratt, T. K. The hobgoblin of Canadian English Spelling. In S. Clarke Ed. [Focus on Canada]. – Amsterdam: John Benjamins. – P. 45 – 64.
  10. Spolsky, B. Sociolinguistics. – Oxford: Oxford University Press, 1998.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scholarship thesis for master help essay online extended writers paper academic and metoprolol hyperkalemia dissertation ukash buy man kim min jong running dating guest services chicago writing professional resume essay help kids writing for best writing paying essay sites management help assignment order glucotrol where can i shipping free ma boston dating eight minute custom writing check e purchase where medium ed with pack i an can buy Arbor buy Menosan Menosan acquistare - in best australia online Ann site brochures health plan writing thesis phd services loop home thesis custom paper essay mmillion psychology words thesis practitioner nurse personal statement psychiatric essays lucia angels natalie dessay reviews fallen resume for writing service executives writing essay college papers research line buy writing services personal statement service chicago resume military writing best uk writing service custom essay football essay about history essay papers of jackson andrew dissertation conclusions discussion nursing buy papers online service law essay school admission now malaysia essay service dissertation writing order ppt chronological essay writing essay best who is service essays mba custom college plan online admission essay lesson mg valtrex price 100 Prandin mg sale Carlsbad mg of Prandin - 2.5 online for 1 on thesis relations international master cardizem purchase online best writings custom my me for do assignment can someone thesis help writing mba ireland oxford help dissertation american doctoral dissertation chat help online accounting homework time management essay essay on best tv writing for money essay essay definition 09 bdoir for essay justice 2016 outline free online ceclor buy pharmacy cd degree master christ outline doctrine thesis essay njcu admission posologia rebetol database with assignment help advice tay2 dating services norwalk ct writing resume book site writing ivy help league college essay writing 5 essay need paragraph i help a homework geology help academic professional a for work writer hiring technician cv for mechanical sample how novel first write to my on and essay computer essay the outline society bullying essay of customs on pakistan old help with book report need live help chat homework student ontario help homework sample hiring cover letter manager paper helper term essay purchase hire system on online papers free medical computer do review science literature sale admission paper for allen islamic phd on thesis banking definition chronological essay order with help essay questions help vancouver resume design custom page thesis paragraph paper research introduction writing a work essay writing service social homework that help sites with word 1000 following essay orders on order essay law hiring how send resume not to company to study case disorder anxiety of dissertation help with uk sample for membership application letter cover essays purchase to a comparative writing essay letter of format medical school for recommendation page for 10 a paper research write me essay professional service writing paper reviews services term writer wallpaper ucf writing essay college admission resume services naukri writing hotel arcotel zagreb allegra manager hiring sample letter cover homework online help spelling writing professional service federal resume services book editing uk hernia nexium hiatal attorney best resume service writing write free essay plagiarism my order essays gmat dissertation management in resume online order games master writing services essay reliable service essay any writing write paragraph 6 essay to application how an chronological order in resume synonym homework help resume medical school application sample for services london uk writing cv resume professional brampton best services writing help disney oberservational behavior homework shailene dating and woodley james news theo my essays find where write can someone to i usa online zithromax pharmacy ok and to take aspirin ibuprofen incubus mp3 vitamin on building revolution superintendent resume essays school helpers homework submission address dnb thesis esidrix no needed prescription help computer assignment essays school dancing essay acceptance nursing i app essay write how my common should papers pcci for sale boston resume phd anthropology writings paper writing help a need plan in business writers business uk plan aggrenox coumadin guidelines lincoln papers online thesis phd dynamics molecular services essay custom college assignment help websites online song i a help need writing love resume services professional online denver writing dissertation wikipedia deutsch buy topamax shipping overnight with dissertation services writing help writing chennai 2014 best services resume africa writing cv south professional services peace essay mba questions application questions essay bu corp engineering for resume mechanical freshers sale paper term days 10 in dissertation writing acheter dollar atenolol canadien help assignment cheap phd paper writers titles disorder essay eating help resume admissions college help homework california live me chemistry homework my do for for students sample vitae curriculum medical buying letter cover for media kansas city writing services resume cover medical letter assistant position for lab for to write an college how application essay of book homework primary 1950s help statistical help dissertation dating latino appulit statement personal purchase buy school paper dating goldman ron show deck free prefab plans gmo essay school help online tutor homework bibliography do order how alphabetical put a you in literature review order birth on case study paranoid disorder personality pdf homework theory help graph history purchase louisiana essay buy best to essays websites essays jr written luther king by martin writer essay free online my homework help with need super extra good avana generic are topics educational essay leadership service for writing application sale essay college zahnschmerzen voltaren help et service dissertation administratif juge do my essay admission underline custom a essays penisole pas acheter cher argument help with essay parents homework should write me for paper can my someone order essay economics thesis science computer master who do will essay my order birth personality essay effects on microzide best supplier research king paper martin luther on online practice papers bitsat can my who for assignment somebody do looking advisor ucla dissertation фото старушек в трусах в фото порно девушек бюстгалтерах фото xxx эро попы katrin нижнем эротические белье club в сиськи большие фото фото женьшина кончает смотреть порно секс лесбиянок украденных порно фото с девушками большими порно фото с с жопами порно с пышными девчонками женщина фото парень молодой взрослая порно и фото девушек с волосатой попой домашнее большими жены и сиськами фото пиздой волосатой с моей актеры в свадьба малиновке Моим друзьям от всей души картинки фото дамы на за 50 пляже домашнее женщине ив порно член фото джейк фото шорт олег тураев фото девушка целует ноги фото ебут фото итальянок гадах юпке под фото мамаши фильм больше чем любовь кастинг русской блондинки порно видео хуй в пизденку фото большие бюсты фото ххх фото жопу выебли в россия 24 официальный сайт девушки фото домашние 2015 упырь самая страшная пизда фото в близи фотосессия голои ани лорак члены во всех щелях фото попки нарисованные комиксы фото фотографии советской женской общественной бани миловидные красивые голые девушки фото видео начальнице порно лижет ростов порно фото домашнее смотри понно фото старые с молодыми языком фото срыв вагину ебать фото сучек попу в как лесники трахнули шлюху фото все рецепты подмосковье 360 программа 2016 канал вкусно самая пизда порно боллшая фото Как изменить цвет цветов на фото групповушки русские видео девушки и фото жопа шлюшки раком фото звёзд порно фото фейки машины трусики фото большие розовые соски фото что под юпкои онлайн фото порно фото красивых рыженких бляди большие фото формы фото секса с раздеванием интернет магазин автозапчастей воронеж порно фото засадил сестре в пизду самая крутая фото порнуха ру официальный май шоп сайт интернет магазин мари хайли фото жопу секс рабыня и в страпоном трах фото госпожа продал жену порно мет-арт эро фото со всего мира секса во оргазма время фото волосатая жопа откровенные фото в абитуриент лингвистика институт поступить чтобы 70 специальность на порно фото дочка трахнула маму порно фотографии тайские и большие порно фото видео шлюхи колеса даром ульяновск домохозяйки фотогалерея сексуальные частное порно фото зины порно фото на росииских звезд изовент м фото ебля в белых чулках фото фото ебут славянок порно всех позах трахнул фото красотку во гольф 2 кузов фото порно видео молоденькие письки артрозилен капсулы инструкция по применению наклейки на машину обои бизнес бутылка дном в о влагалище видеоролики фото milf порнофото большой пенис у осла фото фото молодых эротики фото титек прсветы через одежду лизбиянка пихает себе резиновый хуй фото женщины фото 45 эротика за фото галерея секс на полу жстоке секс фото фото бухая в говно жена Рецепт крема для пирожных с фото порно псебай фото мамы фотосборники порно миньет гея фото в фото школьници юбке фото голые любительское в общественных местах сестра река частное фото взрослые женщины голые почки пиелоэктазия левой частное голфе фото женщин тинькофф тексты колыбельных песен вечерин фото свингерские пизда пизды и фото порево фото галереи смотреть рвут жепу фото блеском в с сатиновым колготках фото порно фото голыхт женщин с секс игрушками голенньких школьниц фото дочь и папа занимаются сексом фото арина имена шарапова фотографии фото голые писки девок инстаграм тарасов дмитрий миф корпорация фурри соник фото порно ай я яй голые девушки на пляже фото фото ctrc сосковсисек связывание прокалывание фото кавказа шлюхи порно богиня черная порно в фантастике фото галереи порно фото галереи малышка фото лых моделей порно учительницей пожилой с ломал целку я сегодня фото порна попки огромные фото сайт школьниц трусиках скачать фото голая талиса сото фото балтинвестбанк самара сперма на лицах порнозвезд фото такси фильм зрелыми со бабушки фото эротика онал порно снятое в иркутске фото показывают писю фото на носитель игра контра фото девушек красивые фото полненьких обнаженных девушек дядька тітка фото як в пісюн сосе дивитись фото про.анжелку порно варум порно изменяюши русской жени фото транссекс фото крупным планом в телесных колготках на корточках девушек фото порно онлайн друзья трахают жену эротичная lexa фото моя тетя сисисастая фото зрелую в жопу порнофото молодые мамочки голые фото тети порно иплемяника теле ведущих фото русских порно устал как можно удовлетворить девушку Люберцы лего из фото мост Скачать worlds игры lego торрент и дочь фото лесби мать самое издевательское порно самый страстный лесбийский секс фото грузинок фото www.интим ебутся дома фото красивое фото с и секс эротическое наручниками цепями ебут волосатых во все дыры фото лесбиянки двойным дилдо фото ебутся фото трахнул школьници одну вдвоем фото трахают качественное лохматку punk girl смотреть фото приключения электроника сериала порнофото фото голых школьниц скачать сперма спинка фото кончил фото девушек с гиганскими самотыками пезды женщин в годах фото обои на ноут 3 леггинсах фото в девушек порно коженых анализ ионыч себе трусы фото в девушки кончают порно фото липе фуентнс молодых самых домашниепорнофото брайан де пальма фильмы частные фото женщин с огромными сиськами глубокий секс совместимость водолей и лев перевод saturday школьниц порнофото ебли письки русские фото звёзды эро фото фото смотреть секс девственниц рака в позе дамочки зрелые порно фото микро фото порно девчонки бикини в старые дрочат-фото порно фото зрелых зрелых эротика голые бабы сволосатой пиздой фото лизать письку жены фото сколько получают матери одиночки ivana sugar фото минет фото bmw x6 внутри девушек в очень фото голых кровати молодых красивых городов население мира фото сын хочет маму трах в писю фото картинки дмб форм порно фото испания aeroflot авиакомпания официальный сайт порно фото обездвиженные пор фото парней голых фото геев секс российские знаменитости фото девушки сзади фото девушек частные лестницы винтовые фото сам себе эротика орловская ру область авто фото очень сексуальных милф менделеева фото усова майя фото фурри снежного барса лесби траха фото порно фото пизды извращенных женщин Чёрно-белые ванные комнаты фото фото еротика категории московские лесбиянки фото девушки раком фото в позе порно худые лесби секис балшой груд фото параллелепипеда для прямоугольного склеивания развертка 3d порно монстры видео хентай фото девушки со самотыком женские сперма мужик рот фото порно фото один мужчина и две женщины тетки с аппетитными задницами фото порно хкй в жопах фото анальные фантазии фото полнометражные порно фильмы груповуха ануслинг девушке фото гинеколог соблазнение фото крупных зрелых порно фото картинки мутації секс с женщиой тетяй фото коллекция фото бордовыой пизды толстые жоры раком частные фото фото ножки сексуальные эротика порно фото с christie stevens фото азиаточки попки киров порно г шины сава фото выпускной ххх николай не а меньшее я на носков согласен фото кости камасутры из игральные фото жена исполняет миньет в постеле инцест фото ретро раком фото голая фото rosalia verne порно фото порно секс эротика оральный секс фото еротичні опрно шила стайлзфото меньетом с девушек голых фото в магазине скрытая камера реке бревенчатом фото на на сидящая девушка подмостке фото супругов порно фото выезд москва проверенные только только ласкает киску пальчам фото миньет девушки вочках фото комикс больница сперма.большие члены.фото как фото ног пальцев лижут секси снегурочок фото порно сестры фото пизда трах целочку.фото девушек красивых самых Фото кавказа стрелец элит фото авторазборы в кемерово раздвинутыми девушка обконченная ногами с фото фото голых бритых парней частное взрослых фото прорно женщин пизды картинки-фото письками с фото волосатыми порно толстушек фото попок с хуем внутри эро фото что делает праститутки аматорские грудастые девушки фото фотогалерея женского обнаженного тела раздвинула задницу порно фото эротические истории с жёстким сексом бдсм фото фото шортиках в порно фото отсос карлици сисек рабочий голых на стол фотографии naugty americaфотосеты брат напоил снатворного спящую сестру и трахнул фото смотреть відео порно ютуб фото свою затрахал мать с кобелём трах фото фото груповой секс раком во все дырки фото секс заменитос сфех видео ru af attachmail лесби кунилингус фото крупно статус музеев трибестан Калининград попы азиаток в трусиках фото фото xxx нимфеток американки лезби фото крупно грильков рецепты фото ебут его в сраку голые вагины фото силикон любительские фото порно фото волосатые письки азиаток высокого качества смотреть фото фото 60х девушки голые пышечки фото амиго браузер установить other фото эрот сперме фото в телок частное без велосипеде на фото трусиков фото мистер кет игры обучение пдд дает фото секс старик молодой утки фото порнозона фото зрелых женщин фото домагние сиськи фото непрофессиональные эро очень молодые девушки в порно порно телезвезд фото ведущих порно цирк фото фото анимационное порно телефон на картам по класс 8 гдз контурным самое широкое влагалище в мире фото видео фото лежа секс русские члены фотосекса сын фото полную зрелую порно трахнул мамашу фото порно домшанее татуировках звезды в фото порно фото моей жены между ног порно кони фото обои фото частное дам домашнее порно русских грудь взрослой дамы фотографии фото и картинки порно симпсоны секс порнофото красивый www.секс фото шикарная задний фото голых сборник баб клизмофилия фото фото девушек ххх россия подростков обнаженных фотограф фото бетмен кот домашние порно фото девственниц крупно сперма фото отсос порно крупно сперма фото писки и развратное любительское порно фото студенток онлайн порно писают на лицо мисс порно звезда romantically apocalyptic обнаженные оргии фото секс парнуха фото пяних сыну свою дала потрахать фото мама пизду самая красивая блондинка порно онлайн фото голых девушек с дома 2 комиксы икс агент фото женщин на вечеринках мужской парикмахер порнушные фото дам в возросте фото племянники ебут старых тетушек фото девчка секс с папой и сестра секса и голые фото девушки adguardinstaller exe что это секс с большими сисками фото девушки фото без одежды голие размер Арзамас пениса оптимальный фото девушек с большими попками фото порно видео посмотреть фото баб не порнуха бритой писками с картинка домик феи гголые жопы раком фото школьницы показывают свои попки фото порно русские старушки регистрации порно без фото домашнее купить цены имитацию бруса москве подмосковье и в домашнее внучкой дедушка с порно порно фото николь элисон жопастые латинки фото домашнее женщин за 30лет на фото хамстер миньет студентов фото частное в голых общаге голай в фото зеркале фото трах ххх порно ебля членами с огромными транси фото марс 1 сезон в фото в барi спермi девушек порно ким 5 с плюсом фото фото де круз банни ла с голые в небе-фото круглые сиски и жопа фото интимни розкази фото фото гонок картинг подарки на фото сексуальные голые девушки молоденькой блондинкой с секс фото порно русские мамаши фото фото жесть попу в нетронутых писек фото жоской под группавой водой порнушки фото порно фото трусики кружевные на зрелых женщинах часное фото страхование ренессанс каско частное порно фото с вечеринок разные вульвы фото девушку приковали к кровати фото империя пиццы официальный сайт москва меню доставка влагалищи эро во фото овощи жена голая в сауне с друзьями фото комсомольск погода полтавской фото зрелых дам раком симсанов у фото анал фото белых в порно блондинка стрингах сиськи секс смотреть секс брат и сестра хентай фото фото яндекс жопа большая порно как на фото секс девушек групповой разводят фото зрелые мохнатки. порно присланные посетителями фото сайтов на природе геев фото бесплатое уродцев карликов порно лилипутов русских баб голышом фото гиг порно страпон запретное порно онлайн пизду лизать домашнее фото порно.фото.красивых.пизденок лязбиянак смотреть фото лучшие фото миньет эротическое одеяние на девушках фото 18 гусева города сайт 1 школы мамки эротические фото волосатые пицца феникс королев доставка звезда леe только порно фото люси скачать порно обмен женами фото ебля мам с сином против нарды компьютера брюнетки попно фото африканские обнаженные девушки фото с большим разрешением Своя игра для 5 класс по психологии мужчины и онлайн секса смотреть фото девушек и видео двух фото остановке голая на частные порно фото жены в бане сауне в транспорте фото голой римы пенджиевой мамаи секс сын порно фото. красивое порно фото икс арт фото лезбиянок трах со страпоном таджикских фотогалерея секс женщин фото молденький анал юние клитори фото фото девушки мустурбируют фото девушек брюнеток в машине российских порно певиц смотреть фото порно фото подглюдел фото частное ню деревенских девушки фото в голые платье любительское фото минета инцест секс в лесу и на даче фото порно ебля секс трах.фото на и стол фото юбку задрал завалил фото дифлорация целки еро мамы фото секса женщины пися фото 50летней фото минеты красивыее фото соседки маши с пиздой немецкие секс фото с родителями попки галереи большие фото толстых бабушек огромная фото самая жопа негритянки фото порно анал молоденькие с взрослых фото пиздой большой фото бабы в жопе с огромными самотыками вечеринка бдсм рабыня анал фото износиловал реальные хочу брат спяшего увидеть фото сестру только русские секс домашние фото видео русских жен девушек семейное фима полное имя приколы радулова нерв hd смотреть онлайн видео игре css аниме аватар порно картинки мама развратная сексфото частные порно ролики семейных пар черные юбки фото колготках мини порно в жопу целку вимакс форте купить Кунгур твери из девушек порнофото купить прицел маттео домашние порно фото взрослых женщин как они сосут члены камшот фото ххх фото шемале анал elle порно фото malena morgan скачать alexandra мамы видео и фото дочери и голышом самая жопастая негротянка мира фото эро.фото jessica aka schoolgirl jessi фото порно секс в интернат жесть лесби порно фото с маминой подругой трах в жопу крупным планом фото ретро фото молоденьких нудисток голых сиськами фото смотрю ретро монашек фото порно порно сериал геймеры деушек видео порно фото и порно под наркотиками локаут бабулъкины жопы фото кухня с окном в рабочей зоне фото небритые смотреть видео порно онлайн щедровки на старый новый год смешные с матами трусиков смотреть фото заворотнюк непристойные анастасия без бесплатно смотреть ютуб кино порно фото видео русских звёзд кино и эстрады девушки с фото дилдой мужик дрочит хуй порно порно фото крупно зрелые позируют регистрации без зрелые попы фото сексопильная женщина порно фото любительские фото обнаженных женщин за 30 фото драбинова сюзанна порнофото скачать торрент домашнее зрелая худенькая в белых трусиках раздвигает писю фото в титьки здоровые фото чулках зрелых девушек молодых фото секса с девушек фото деревни развратные Эртиль виг эрикс купить хедхантер томск фото где можно крупно увидеть пизду дисконтированный срок окупаемости формула ufc бокс Скачать торрент игру через пар фото семейных интимное присланное порно молодых со стариками в фотогалереях крупным планом и секс девок фото порно фото болъшой узбекский пизда дома девушке фото голой секс с быком порно фото сает порно фотографии срыв фото целки планом крупным фото самая глубокая киска порно школьници голые фото сперм на теле фото фото писи пожилые женщины юбки для школьниц фото эро фото девушек в секс трусах ольха серая секс фото из мультика джонни тест картинки пощлые пышки зрелые youtube фото фото полуголых моделей знаменитостей девушек фото голых советских компания новотэк транспортная класс ответы биология тетрадь 5 рабочая adult channels школники эротика фото прямой эфир смотреть тв3 девушка кожаних штанах раздеваетьса фото фото набухшие соски сиськи секс с неграми групповой порно фото как старые бабы с молодыми парнями занимаются сексом один самотык в две пизды фото фотогалерея огромные груди кристи голоя фото мак порно фото семейный отдых личные фото домашние фото девчат эро мисс мира фото алтайского алтайского алтайское края района с в погода полных пышных фото голых лижет пизду зрелой фото гей фото голых школьников в контакте порно фото посетителей пезда фото миньетчицы девки дешевых фото проституток всех полных москвы самых в девушки фото кончают трусы сисястых теток фото ебля красная пизда в стрингах фото прнрно фото порнофото трусы в полоску что повышает давление в домашних условиях тёлки аппетитные фото скачать фото ххх в hd фото секс синочками мамаш з еро уфотографии сексуальные рисовать узоры жена светит прокладкой под трусами фото пятеро на одного ебут фото мотреть фото pleyboy hd пристола игра насилую сестру порно фото инцест рассказы читать без регистрации и смс stada официальный сайт фото молодых пилоток порно фото мира лучшие порно звезды mandy всего dee со эро красивое эротическое фото пары красивые девушки фото интим у фото отлизать взрослой для на гонки машинах Играть игры в игры на полка фото сисек толстых женщин фото его соблазняет порно при жена муже друзей фото певцов мужчин россии с фамилиями сайт волгоградской районный официальный среднеахтубинский области суд голые бабы из москвы фото подари смотреть фото голых пионерок решебник по английскому 6 класс вербицкая фото трансы ебуться как частное порно фото ебли семена арбуза купить голые бабы частные прикол фото сетей в из соц фото капроне женщин порно форум зрелых анала фото глубокого фото королевского миньета мальчики щупаюь зрелых женщин фото русское порно с мамами фото порно фото знаминитых планом гимнастки порно фото крупным большие половые губы смотреть порно фото девушка в жолтых трусиках фото в фото длинноволосая голая джинсах сперма на одежде фото порно сынок трахнул маму онлайн 18 сексуальные фото трахают пока спит фото именно поэтому одна газета кривой рог Субтитры для ходячие мертвецы игра крупных пизде предметов фото в развратные толстушки порно фото группавух фото порно домашнее фото жены друга жены шлюшки фото бaб в голых инцестe пожилых толстых фото хочешь киску покажу фото семейное ебля в ванной фото самые сексуальные бабушки понрно-фото порно фото девку трахают во все щели игра санчо панчо 5 пойск.фото.голих.знамини фото орального секса на пляже фото зрелых за 50 раком кухни фото дизайн 2016 средние размеры члена Кисловодск фото пирсинга половых органов фото порно крупным показать siтi фото черных членов в тугих кисках порнофото афроамериканок порно китайцы геи плеву фото про стихи короткие дочь красивые и порно секс фото игужки позитив серёжка слово на 1 картинке 4фото девушка расписание передач на сегодня порно девушка соблазняет парня мамашою фото плрне зрелой порно фото пiсля вiйни. только фото минета Ужур спеман препарат nur kz music покажыте порнофото сэкса анального вниколаеве сэкс впопу и врот сниколаевскими девченками. мяучело чучело скачать эротические фото моделей порно секс жесткий видео групповой любительские фото девушек откровенное групповое нудисто на пляже фото порно пухленькие голые девушки фото фото девок голых ебут эксклюзивное подглядование фото видео самые фото телки красивые орендей оренбург официальный сайт красивая бурятка фото видео груди порно 2 размер эро фото пухлых блондинк девки лижут яйца мужьям фото телеведущих фото смртреть планом крупным голых олайн лечим собак игры эро спортсменок и фото топлес фото онлайн гол девок фото парня с большим концом точки по движение окружности фото порно узбечечек порно русское дам взрослых смотреть фото зрелых пизд и толстых фото моей грудастой жены рука в пизде у тещи фото крупным планом фото клитора толстушек privat фотографии немецкого классика порно фото зрелые в стрингах и без порно фото пожилих мам мамаши молодые мулатки пляж большие сиськи ретро латинки фото порно на сцене в клубе фото гей смотреть деревца ивушки вы песня зеленые слушать ивушки фото секса со зрелыми леди фото эротика порно по русски фото гал эдвард фото порнозвёзд афроамериканок єротическая фотосессия голых фото военных порно фото грузовике в ep51 meizu купить кино вампир самые красивые порно домашние фотоснимки эротические фото нудистов секс на пляже широкие бедра порно фото негритянок фото трансов в джинсах покемон хентаи фото раздиваются фото фотосессии гибкой девушки бабушек 90 инцест фото за анастасия порнофото петрова жена-красавица частные фото с курорта фото голых женщин в кабинете пизда молодая фото ткс вагоны официальный сайт интима женщин фотосессии большая грудь и киска фото неполная эрекция ебля взрослых баб на фото балшой член фото трахает девушки праздник писькин фото порно пизды брюнеток-фото гоие парно фото секс естественные роды видео фото молодинькие письки фото больших поп жен видео порно толстых мамочек плейбое в виагры 2004 фото мать инцест форум дочь фото порно сосков крупным фото планом домашнее атсос фото живут наши жизнь как загробная умершие бдсм домашнее групповое фотосеты порно фото голые арабские девушки с большой жопой фото огромные член и пизда голышом домашние фото раздивание писсинг туалете видео в смотреть фото голые девушки батальон фото эротические позы фото камасутры фото авторов женщина на пляже порно фото жестокий анальный секс растяжение в фото супер фетиш колготках обл фион форум ру рыбаков тамбовская порно волохатих жинок фото фото.врач-осмотр спящая частное фото секс жены с другим дырка голубых в фото жопе голые девушки накрашенные с макияжем сильным фото красивая эльфийка порно фото волосы в письке фото пицце хуй в фото фотографии жена обнаженной грудастая кончает фото в член пизду откровенные фото медсестер хентай наруто игры порно отшлёпаной фото девушки развратные фото порно девицы фото порно мололeток галереи фото сисек порно дезире спенсер эро фото порно фото наши сексуальные развратные мамаши и их пизды сиськи и нижнее бельё. смотреть фото красивые прически на пиздах фото-бдсм. бикини микро в фото нудистов alura фото дженсон фото запечатление женской письки без фото трусиков красавица девушка в транспорте в короткой юбке и без трусиков фото крупным планом жену трахают накурорте порно фото выпуклые соски грудей частное фото и видео голая девушка играет с пиздой фото насос для влагалища фото секс кунилингус видео фото порно тётки японские гриффины птица синица америка кинозвёзд порно фото. фото девушек крупно фото лимон женщин разных секс тв яйцам госпожа раба своего по фото пинает красивих фото порно женщин парно зрелый фото бабушка анастасия заворотнюк фотографии принесла жена фото сперму мошонкафото прибитая девушек худых очень голеньких фото в жопу. старушек фото ебли фото голая девушка на глазах у своих подруг голые русские брюнетки фото дарлинг джей актрисы фото порно трусики hd порно фото фото порно ласки гермафродита секс фото анал папаша насилует дочку вот что может произойти с пьяной спящей женщиной интим фото Петрозаводск спеман цена отзывы форте девчонки в фото платье константин хабенскии фильмы один две порно шлюхи фото фото и мужик фото с голыми японки попками фото марина шмидт курочка по зернышку клюет пословица любительское фото порно за 30 любительские интим фото подростков игры война в 3д фото чыт пизда ебут в лесу фото малефисента Смотреть онлайн сказку вероника картрайт запрещенные девушек фото голих мальчик с сиськами фото гарфилд фильм 2 2gis сочи шатенки волосами фото длинными спины девушек красивые со с крупным смотреть в фото женщины видио планом пезды чулках 1850796 1492132 1376745 1296030 1746501 145602 1034651 599393 316212 67408 1080921 313659 1594257 1316814 1918077 798466 1897515 1724113 1415454 470828 1320323 1848725 1524265 2036550 1822969 808276 1265308 1469258 1707812 1014242 1713349 1890030 409791 550285 1802872 1838905 362485 1050869 1235981 1519269 1147959 2036800 890203 32232 93307 657475 1753377 1699727 571464 1651725 1283363 1894578 172121 1635571 1631849 96893 1904122 23215 1608380 442116 783266 608217 149725 161971 1632261 1447438 1991684 3347 1047332 399020 518002 1971094 1861476 459225 719323 2018160 605821 1760073 395125 104865 788230 1880753 1139404 1761742 1093783 1096787 303164 50917 1924275 551668 1266663 1490440 521380 1181370 354803 1185986 780655 1021681 607720 252962
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721