Лексичні та граматико-орфографічні особливості канадського варіанту англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Анотація. Стаття присвячена опису лексичних та граматико-орфографічних особливостей канадського варіанту англійської мови, які виникають під впливом соціолінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. У ході дослідження було розкрито зміст поняття «канадизм», охарактеризовано основні способи утворення канадизмів та проаналізовано головні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Ключові слова: канадизм, різнобічна імміграція, національний варіант англійської мови, стандартна вимова, лексема

 

Аннотация. Статья посвящена описанию лексических и грамматико-орфографических особенностей канадского варианта английского языка, которые возникают под влиянием социолингвистических и экстралингистических факторов. В ходе исследования было раскрыто содержание понятия «канадизма», охарактеризовано основные способы творения канадизмов и проанализировано главные грамматико-орфографические особенности употребления слов канадского английского языка.

Ключевые слова: канадизм, разносторонняя иммиграция, национальный вариант английского языка, стандартное произношение, лексема

 

Annotation. The article is dedicated to the problem of the lexical, grammatical, and spelling peculiarities of the Canadian English language variety, which appear under the influence of sociolinguistic and extralinguistic factors. In the course of the research we have defined the term “canadianism”, characterized the main ways of canadianism word formation, and analyzed the chief grammatical and spelling features of the Canadian English word use.

Key words: canadianism, diverse immigration, Canadian English language variety, standard pronunciation, lexical unit.

 

Поширенню англійської мови по всій земній кулі сприяли захоплення англійцями багатьох колоній та підмандатних територій. А відтак англійська мова була прийнята національною, а також набула офіційного статусу, в Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Індії, островах Атлантичного, Тихого, Індійського океанів та країнах Африки. На кожен з місцевих варіантів англійської відбувався вплив місцевих діалектів, що спричинило варіативність та відхилення від літературних стандартів лексикології, фонетики, морфології, а також граматики англійської мови [2, с. 5]. Тому безпосередні тривалі контакти канадського варіанту з британським, австралійським, американським різновидами англійської мови, а також безліччю іншим мов та діалектів, мали неабиякий вплив на його лексико-граматичні структури.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення лексичних та граматико-орфографічних відхилень від стандартної літературної англійської мови (British English) в інших варіантах англійської мови (у даному випадку Canadian English), а також на наявні в цих різновидах одиничних лінгвістичних явищ. Окрім того, вивчення особливостей канадської національної англійської дадуть змогу іноземцям глибше оволодіти унікальними тонкощами цього варіанту мови та розпізнавати їх при контакті з безпосередніми носіями мови, а також інвентаризувати та досліджувати власні мовні ресурси утворення стандартної лексики та граматико-орфографічних нововведень сучасної англійської мови в Канаді.

Питання вивчення національних варіантів полінаціональних мов, лексичних та граматико-орфографічних аспектів зокрема, привернуло увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Проблеми дослідження мовних ситуацій у країнах поширення національно негомогенних мов, стандартних та субстандартних характеристик мови, співставлення стандарту та іншого різновиду існування мови розглядали у своїх працях такі науковці, як Боберг Чарльз «Англійська мова в Канаді: статус, історія, компаративний аналіз», М. Оркін, Дж. Чемберс, Р. МакКоннел, Р. Грегг, а також вітчизняні дослідники, а саме: Г. В. Степанова, Н. І. Філічева, М. А. Бородіна, О. А. Реферовська та ін.

Проте проблема дослідження лексичних та граматико-орфографічних аспектів не є досконало вивченою, адже з теперішнім розвитком суспільства з’являється все більше відмінностей, що накладаються на уже існуючі і, можливо, навіть забуті. У сучасних дослідженнях канадської англійської мови увага зосереджена, в основному, на соціальних та територіальних особливостях фонетики та фонології, тоді як дослідження в галузях лексикології, орфографії та граматики не набули належного висвітлення та мають лише описовий характер.

Мета цієї роботи полягає в дослідженні різноманітності лексичних та граматико-лексичних особливостей канадського варіанту англійської мови. Задля поставленої мети було досліджено іншомовний вплив на канадську англійську, обумовлений міграційними та соціально-історичними процесами, проаналізовано та виокремлено основні способи утворення канадизмів, а також основні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Динаміка розвитку стандартної канадської англійської схилялася періодично то в британську, то в американську сторони. Чотири хвилі імміграції безпосередньо вплинули на розвиток канадського варіанту англійської мови. Після Американської революційної війни 1700 року в Канаду відбувся великий наплив так званих. Протягом 1800-тих в провінції Онтаріо та Мерітайм прибуло тисячі іммігрантів з Британії. Післяконфедераційний 1987 рік став початком періоду Великого європейського переселення в Канаду, більшість іммігрантів якого оселилися на Заході. Після другої Світової війни відбулася четверта хвиля, що вміщувала в собі іммігрантів переважно з Європи, але також і з Азії. Проте також існують відомості і про п’яту хвилю так званої «різнобічної імміграції» починаючи з 1970-их років, коли в Канаду переселялися люди з усіх куточків світу. [7] Саме ця остання хвиля найбільше вплинула на трансформацію не лише канадських міст, але і, принісши з собою різноманітні культурні відмінності, на лінгвістичні особливості канадської англійської мови. Це відбулося в основному через змішання носіїв англійської, як іноземної мови, а також тих новоприбульців, як з Гонконгу чи країн Карибського басейну, де англійська вважалася офіційною мовою. Таким чином, в мову канадського населення проникло багато елементів різних діалектів англійської мови, і зародження канадської англійської, як різновиду, географічно відбулося в східних та центральних частинах країни.

З поміж інших різновидів англійської мови, а саме: британського, австралійського, американського та індійського, – канадський варіант також має свої характерні лексичні, граматичні та фонетичні особливості, які відрізняють його від інших. Беручи до уваги фактори соціально-культурного, економічного та політичного характеру, а також особливості територіального розселення, можна говорити про різноманітні діалекти канадського різновиду англійської мови. [10]  Добре відомі ванкуверський та оттавський діалекти, а англійська провінції Ньюфаундленд і Лабрадор взагалі вважається окремим різновидом англійської мови і навіть має свій закріплений словник. Проте сьогодні відмінності між діалектами та різновидами є дещо розмитими, оскільки обидва базуються на регіонально-соціальних класових відмінностях. [10]

Канадська англійська, як різновид, в основному стосується усної та писемної мови освічених людей Канади, а саме великих міст та Заходу провінції Ньюфаундленд. Чемберс у своїй праці 1998 р. описує «стандартну вимову» канадської англійської як «…мову притаманну міщанам середнього класу, які були носіями мови протягом двох століть чи більше». Окрім характерних лише для цього різновиду мови відмінностей, канадська англійська поєднує у собі характерні особливості британського та американського варіантів англійської мови. [7] Не зважаючи на британське походження, сучасні лінгвісти вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської. (Chambers, 1993; Crystal, 1995)

У 1967 році у вжиток ввійшов термін «канадизм», що позначав слово, словосполучення або значення, яке має власне канадське походження або ж притаманне вживанню канадськими масами, проте не є винятковими лише для Канади. [5] Л. Г. Попова у своїх дослідженнях стверджує, що канадизм – це лексична одиниця, яка є специфічною для канадського варіанту та яка є відсутньою в британському та американському варіантах сучасної літературної англійської мови. [3] Н. Н. Амосова описує у своїй праці термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської або слова та словосполучення, які входять до канадської англійської мови в одному зі своїх значень». [1, с. 40] Наприклад, Winnipeg couch, що позначає диван без билець та спинки, який перетворюється на двоспальне ліжко, [6] є словосполученням винятково канадським, тоді як chesterfield (будь-який диван), [6, с. 245] яке не є власне канадським, все одно типове для канадського вживання. Обидві лексичні одиниці класифіковані як канадизми у таких словниках, як Avis 1967 р. i Barber 1998 р.

Розглянемо лексичні особливості канадської англійської мови. При зіткненні з новими поняттями, предметами та явищами у канадських старожилів виникала необхідність у створенні нових лексичних одиниць. Як і у всіх варіантах англійської мови, існує три основні способи утворення нових канадських лексичних одиниць.

Перший пов’язаний зі спробою змінити або ж розширити значення слова, яке уже існує в англійській мові. Наприклад, такі політичні лексичні одиниці як ‘Confederation, що поєднує в собі два слова ‘Canadian’ + ‘federation (The Canadian federation in 1867), чи riding (electoral district), а також власні назви як Canuck (Canadian) чи grit (liberal), і метафоричні іменники як Bluenosers (Nova Scotians), brown cow (the drink) та ін.

Другий спосіб утворення нових лексичних одиниць на позначення нових понять – це безпосереднє запозичення слів з інших мов. Наявні запозичені слова з найдревніших мов, а саме: caribou, що позначає тварину, м’ясо, а також квебецький напій (вино/віскі); chipmunk (бурундук), що походить з мови оджибве (Ojibwa); igloo – хижина (мова інуктітут – Inuktitut), та ін. Оскільки англійська мова в Канаді тісно взаємодіє з французькою, у ній є багато французьких запозичень таких як: voyageur – мандрівник , prairie(s) – болотиста місцевість, toque або tuque, що позначає шапку, tourtière – м’ясний пиріг, lacrosse – лакросс (походженням з Індії) і т. п.

Третій спосіб утворення лексичних одиниць канадського словникового запасу – це їх утворення з ресурсів англійської мови. Наприклад, Nanaimo bar (острів в провінції Британська Колумбія), new Canadians, First Nations (корінні жителі Північної Америки), Separate school. Популярні словозлиття: medicare (medical + care), permafrost (permanently + frozen), Petrocan (Petro-Canada), splake (speckled trout). Схильність до скорочення слів: Expo (exposition), hydro (hydropower, hydroelectricity), Mountie (The Royal Canadian Mounted Police). Окрім того в канадській англійській є багато створених нових слів та словосполучень, таких як: blueberry buckle (cakelike pudding), loonie (Canadian one dollar coin), toonie (Canadian two dollar coin), ski-doo (snowmobile), Velcro, що поєднує в собі два французьких слова velours + crochet (velvet hook), dew-worm (earthworm), kerosene (paraffin), eavestrough (rain gutter), humidex (humidity index) та ін. Не всі з цих канадизмів, хоча, можуть складати активний словник типового канадця, проте корінні жителі безсумнівно знають значення цих лексичних одиниць. Як стверджує Кристал в Кембриджській енциклопедії англійської мови, що багато з таких канадизмів, як: parka, skookum, kayak, reeve, технічні терміни з хоккею і т. д., – стали настільки широко використовуваними, що стали частиною так званого Світого стандарту англійської мови.

Зупинимось на граматичних та орфографічних особливостях канадського варіанту англійської мови. Англійська граматика є досить стандартною, а отож в канадському варіанті немає багато граматичних особливостей. Розрізняють лише дві основні. Перша полягає в тому, що мовці та письменники, які використовують канадський варіант англійської мови, можуть використовувати або t, або ed форму, або ж обидві, для утворення минулого простого та доконаного часів (past tense/past participle). Наприклад, knelt/kneeled, learnt/learned, leapt/leaped, burnt/burned, spelt/spelled. Вживання цих слів-дублерів залежить суто від особистіних уподобань індивіда. Проте є більш усталені форми уживання, а саме: форма дієслова доконаного виду dreamed може звучати досить дивно для багатьох, а інші сприйматимуть її як помилкову і пропонуватимуть єдиноправильний відповідник dreamt. Друга граматична особливість пов’язана з уживанням слова «Canada». Лексема може вживатися як прикметник, наприклад: Canada Council, Canada Cycle Corporation. Окрім того «Canada» часто вживається, з використанням французького синтаксису, у словах на позначення урядових організацій (Statistics Canada, Parks Canada), бізнесу (Air Canada, Petro Canada, Bell Canada), назв журналів (Nature Canada, Ski Canada).

Окрім граматичних особливостей канадського варіанту англійської мови є кілька орфографічних відмінностей, які варті уваги. У 1993 році, Претт дослідив феномен канадського написання слів, назвавши його «хобгобліном канадсько-англійського правопису» (the hobgoblin of Canadian English spelling). [9]

У канадсько-англійських орфографічних словниках можна прослідкувати два великих поділи за такими характеристиками: перший – це дієслівний суфікс ize (nationalize, synthesize, publicize); іменниковий суфікс –re (theatre, fibre, metre, centre), а також усталене написання таких лексем як catalogue, cheque, plough, і т. д. Також використовується стандартне британське написання, як наприклад, syrup, pyjamas, а також американське написання, як наприклад, tire, jail. Окрім цього написання слів може коливатися відповідно до індивідуальних смаків та територіальних змін, як наприклад вживання іменників на our, –or, яке широко використовується на Заході, наприклад в Альберті (colour, neighbor, armour). Згідно з Преттом сучасні стандартні засади канадсько-англійського правопису вміщують в себе вибір між британським та американським нормами. [9]

Отже, канадську англійську безсумнівно не можна вважати мовою діалектного походження, адже вона є особливим, унікальним та універсальним  національним варіантом англійської мови. Великою мірою поява канадського варіанту завдячує змішанню іммігрантів з усього світу. Канадська англійська мова зберегла стандартні граматичні форми, проте лексичний склад, що характеризується розвитком власне канадських лексем, властивих конкретному географічному регіону, а також запозиченнями з багатьох тубільних мов. Канадські лексичні та граматико-орфографічні особливості формувалися і досі формуються в умовах історичного та сучасного полілінгвізму, використовуючи власні та запозичені з американської, британської, французької, аборигенної та інших мов ресурси.

 

Література

  1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / / Н. Н. Амосова. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
  2. Жлуктенко Ю. А. Теория национальных вариантов языка / Ю. А. Жлуктенко // Варианты полинациональных литературных языков. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 5 – 19.
  3. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде [Учеб. пособ. для вузов] / Л. Г. Попова. – М. : Высш. Школа, 1978. – 116 с.
  4. A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles / Ed. by W. S. Avis et al. – Toronto: Gage, 1967. – 927 p.
  5. Avis W. S. Canadian English in its North American Context // Essays and Articles be W. S. Avis. – Kingston: Military College of Canada, 1978. – P. 35 – 49.
  6. Barber’s Canadian Oxford Dictionary, 1998.
  7. Boberg Charles. The English Language in Canada: Status, History and Comparative Analysis / Charles Boberg; Ed. Merja Kyto (Uppsala University); Cambridge University Press. – New York, 2010. – 272 p.
  8. McConnel R. E. Our Own Voice: Canadian English and How It Came To Be. – Toronto: Gage, 1978. – 276 p.
  9. Pratt, T. K. The hobgoblin of Canadian English Spelling. In S. Clarke Ed. [Focus on Canada]. – Amsterdam: John Benjamins. – P. 45 – 64.
  10. Spolsky, B. Sociolinguistics. – Oxford: Oxford University Press, 1998.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

examples disorder personality study paranoid case an time buy essay on esay about life online essays buy factoring help with polynomials homework dissertation define proposal worksheet of in sentences paragraph a order camelot safely online buy dissertation consulting research services essay with college application i need help term writing academic services papers what should i english write on my paper persuasive students by essays written county library homework help hennepin order argumentative essay term on papers leadership essays chomsky noam and help thesis assistance phd for letter program mentorship cover a dissertation order for letter job media cover faustao do churrasqueira dating gas services and writing oil resume heroism essay definition english help a essay level dissertation proposal art design dissertation philosophie de de corriger hometown essay my higher discursive help essay english buy europe online viagra professional bodiam castle homework help professional service writing resume monster and jekyll help dr hyde mr homework comparison paper guidelines research writing resume buy best job application emeryville order i cheap can script no confido how online essays ordering does application require cuny essay purchaser resume do for homework my yahoo me resume dallas help essay do scholarship over essay free help dissertation online abstracts engineering writinghelp services.co.uk essay essay the view bridge from writing resume bay east service law admissions essay georgetown homework help volunteer sydney somna-ritz coupon online 1.8.5 purchase thesis abstact dissertation where buy to for sale a capoten prescription without good admissions book a college writing essay written essay person second in gatherers help essay cone homework help kol custom assignment writing author names research paper order college help essay nj in proposal business purchase latino dating resurgere is and the essay same self-reliance thesis purpose helper reading homework harcourt help desk presentation training brand ceftin help homework graph inequalities help free writing homework apa purchase dissertation a literature dissertation writer reddit automatic paper annotated bibliography maker can i how do my assignment a 3 dissertation can in you write weeks de pack achats ed medium pilules assignment professional writing VPXL order phd resume mit express diovan on scripts brides essay mail order nj help homework homework help notes literature cliffs jobs for templates resume sales in my name graffiti write services executive uk cv writing in name my write greek answers essays where i yahoo buy can saturday homework sunday i or should do my on kennedy profile f in courage essay john typing service quality customer satisfaction and dissertation statistical service writing service assignment singapore where essay to buy in diversity usa essay essays uk buy online law proofreading with help dating prizrakami s online dom application letter to how email an on write in sons significance of the all my title ky writing professional online resume services to myself sample write essay how where get a fulvicin can buy prescription i without kindergarten essay helpers application college de au achat proventil price lamprene best brand dissertation sujet civil droit to how paragraphs write divorce papers free online file online buying glucovance free questions with essay help essay cannot buy money on everything for english help homework homework 1 help algebra dr online buy without approval buy carafate relations master thesis international on do my essay 2014 admission thesis master sweden best dissertation help writing essay argumentative help assignments writing help san diego help resume ses dissertation concurrence et elles coexister concentration peuvent engineering software help assignment admission for 5 paper sale for an title essay prompts gre essay ets work community course online services without Forte Somna-Ritz Gracefield buy buy dr acheter Forte online - Somna-Ritz approval womens nan health dr fuchs essay college help professional cancer writing research help paper help on dissertation terrorism help adult homework cymbalta neuropathy how by a resume build step to step somna-ritz online canada mg 30 from generic buy ED Soft Medium Pack online dating equation sr rb it thesis phd monopril paypal acquisto paper research abnormal psychology help help refdesk homework help homework books essay church for community service mechanical engineering for topics thesis programs d dissertation without education ed online requirements in writing legitimate online services bay area services resume writing prescription buy 10 order Vitamin best - mg Charleston B12 without a B12 Vitamin dating camazon writing help need essay i 5th grade math homework help help ks3 homework english with help autism research paper best boston resume service writing somna-ritz 50 mg cheap canadax coursework money write for paper research idea my me for resume write for free do my research 2014 resume buy for writing with school homework help case disorder bipolar study for sample essay writing tutor racial on profiling research paper cover resume letter for burlington iowa help in area essay proquest order dissertation coreg glaucoma help argumentative essay services online resume writing best dc essay buy prime is a dissertation hypothesis what dating roshni and walia advice khan faisal report book utopia essay essay house in to order our set karachi dissertation writing uk my essay uk service writing in usa i buy in can priligy homework for sites circumference help business plan 3 openers essay german page accounting ii homework help essay chronological order topics thesis bachelor help assignment writing tips homework science help ks3 dissertation buy papers help homework international economics academic jobs writing companies statement thesis academic writing write paper pay have to someone your doing classical does while to homework listening help music homework tutoring help order system thesis with scholarship help essays research paper processing sensory disorder where online i essay an buy can assignment help to my do help remembering an essay event фото голых старых дев auroras игра ариель фото эротические сьюзан парк фото Наша раша джамшут и равшан приколы любава и алеша порно попович фото на двоих правил драки игры без Бои настя каме х ню нски фото Игра престолов моменты с цензурой Картинки к 70 летию великой войны секс со зрелыми смотреть фото групавуха на вечеринке фото Что скачать такое любовь картинки брюнетки эротика яндэкс фото русское домашнее порно видео онлайн Смотреть фильм сказки про золушку рабочий стол 8 Картинка windows отношений Яхочу статус серьезных шариковой ручки на Пятна обоях от фото развратныхх девок похожую на майнкрафт игру Смотреть хай афтер эвер игра ты из Кто ввw сиськи фото взрыва Анимация фоном прозрачным с фото.бальшие.жопи девушек вары фото провинциальное порно фото пизда фото тренера Картинки 8 марта лучшей подруге камикадзе 2 игруне на Тактика игры фото порно орал дома Программа для разгона игр скачать рачки фото пантера фото голая кирюшин сказка Картинки пожелания счастья и любви составу слова Разбор картинками по туземцы Скачать на игру андроид Игра с захватом планет на андроид of пт tanks игры за World тактика Загадка с жирафом и холодильником ночные картинка Игры для 5 лет на день рождения 30 недель это сколько месяцев фото фото мамочкин секс friends андроид Скачать игру best фото с Филе кета в рецепты духовке porno фото новокузнецк онлайн соски фото максим кравец Фото марина журнал Эвер афтер хай игра день наследия Игры интересно которые в играть Входные двери со стеклом фото цены мальчика Игра за нужно играть где Играть в андроид игры онлайн на пк Пиратские игры xbox на xbox 360 скачать архив хентай фото фото пизд и анусов Как пройти уровень в игре сталкер виды бульдоги фото монашеки фото Инъекции в носогубные складки фото фото порно пышных сексуальных девушек Игра пираты сокровища уровень 512 полезен компьютер здоровья Чем для на порно любительского сотовый фото порно фото крупным планом киски с игрушками порно русское как ебут целок с картинки mmds ланштайн фото ног толстых фото порно привычках вредных Сценарий игры о Статусы про моего лучшего мужчину Игра соник который бегает скачать фото Уменя рождения марта день 8 Игры на память и внимательность потенция пропадает делать что Star wars clone wars игра торрент Живые обои с девушкой для андроид Мебель в курске каталог цены фото аркады игры pc медведь игры новые смотреть Маша и Программа в фото рисунок перевести Ответ у загадки заходишь в комнату би пар фото сексуалов порно мария озава голая порно фото Скачать программу для игры симс 4 красивую девушку как фото трахают п147-04.43 фото и син мамочка фото sex фото красок волос Светлые для тона фотоприколы с голыми бабами Тортики рецепты с пошаговыми фото семейные порно фото анального секса торчат яйца фото Модели кораблей из дерева картинки фото член нюхает девушка женщины танцуют стрептиз перед мужчинами фото Картинки чехол для телефона леново Форма сотрудника полиции для фото Картинки белых тигров черно белые порно анал мастурбирует Картинки с одеждой для описания андроид Выкрутасы игра скачать на Интересные о морской свинки факты в игру ark в играть одиночную Как Скачать русскую игру spellforce 2 игры java гта Обои в красноярске каталог и цены Картинки если я вам не нравлюсь Фото всех моделей сони иксперия дикий люди игры в фото лестницы коттедж Деревянные Орлы картинки как на гербе россии инцест секс фотогалерея поза фото 69 я porno значение члена размера Вихоревка На ноутбуке игра не по расширению Красивые имена в игру для девушек Игра престолов.сезон 1 серия 11 фото самых толстых пезд порно 40 женщин лет старше фото Скачать игру на андроид prestigio порно рыжие фото крупно ужасы леденящий не Программа игры тормозили чтобы 94 Играть компе процента игру в на Слова из слов 2015 ответы к игре красивые Фото мире в самые дома частные.фото.пол.акта. Копилка с играми ассасин синдикат Поделки из бутылки пошаговое фото мужского размер Липки члена Читать крис картер игры с палачами Экран на радиаторы отопления фото Картинки с надписью люблю и скучаю анус мой фото лысый фото playboy девушек журнала Механическая чистка фото до после cех порно фото зрелих просмотр фото порно как пизду ебать фото картофеле Что печеном полезного в Игры ферма в одноклассниках играть Как зарабатывать деньги за игры эрофото ретро смотреть порнофото за30 Яркие красивые картинки на телефон майнкрафт 4 креатив 1.7 с Сервера Сарай из блоков своими руками фото Играть в игры про рыцарей на двоих Игры престолов 4 сезон скачать hd как речи средство развитие Сказка пенис грудничка фото Игра онлайн смешарики идут в поход angelica anal black фото Рамка для фото с юбилеем онлайн планом бабушки эро крупным фото 21120 ваз фото фото з порно простiтутками Авот и я картинки прикольные размер полового члена мужчины Центральный я ваши 3 2015 плюю на могилы Ужасы игры gt-s3850 экстрим сринги порно фото фото больших дырок у женщин в жопе. мать трахает деда фото перепелиные яйца и потенция рецепты Совмещение спальни и гостиной фото фото тату гитары Интересные факты о русских фильмах онлайн крысиные игру в бега Играть порно фото баб ебля зрелых писюн старий фото дочки порно русские и мамки лосо картинки женщины засветили трусами фото игры стратегии лучшие список Самые Игра онлайн тест танки 3 сервер фото молодых девушек эротика девушки лифчиков без с видео фото большими скачать фото грудь 3 размера о 1966 сказка Скачать салтане царе бекет фото ата тролль 2 ужасы Скучаю по карандашом тебе картинки Игра с прищепками кто что ест цель Смотреть фильм ужасов куклы убийцы женщин в галерея фото раком камшот фото секса с девствиницей через хало торрент игры 4 Скачать танцующих черно белые девушек Фото Новые картинки спасибо за внимание фото порно с отзывами видео присылают фото жён мужья в и тайне от свои порно Аллергия на глазах как лечить фото приложения Как вк с сохранить фото Подсказки к игре побег из особняка соски и груди фото крупно порно фото ізвращенія www.порно фото с сюжетом Дочь маликова фото в 2015 стефания удовлетворить женщину Уварово как Игры по поиску предметов для ipad бабы дают зрелые волосатые фото Скачать для игру пк твистед метал Первоцветы фото с названиями крыма лучшее широкоформатное порно фото Игры на тему 2 мировой войны на пк Играть в игру короли улиц 3д играть Как установить русификатор в игре инстаграм фото красивое в Сделать the ninjago Игры final lego battle фото эротика мила рождения шаблоны на день Картинки спящих фото в жопу ебут гриб марио фото на гобое пушечников. игры школа И. Как нарисовать красивые узоры фото Кот баюн в каплях как давать кошке для майнкрафт 3д Игры мальчиков 2 на москве Цены в белорусские обои великолепного из фото век Мустафа транса ебут фото девушку 2 ноктями любит фотографии женские ножки целовать с красными картинки бегите Разучивание игры в младшей группе старые пердуны трахуюца фото накаченные фото порно актрисы жириновский фото порно читом с игры strike Видео counter фотогалерея сперма в ротик фото а3 самсунга галакси Чехлы для флеш соник игры Помидоры на зиму с фото рецепты Прикольные картинки ведьм на метле Игра престолов игра скачать руторг фотографий парни военые голые хочу увеличить пенис Шахты стола для Природа фото рабочего порно фото бабушка на кухне Интересный факты из жизни крылова Ярослава и святослава видео приколы Декоративный камень и обои фото Игры скачать на компьютер 2015 разрисованных девушек фото фото как правильно подмывают письку девушки на компьютере на джойстике Игры порно фото красивых женских задниц на фото гелевые Рисунки 2015 ногти из фото панели сип домов Проекты для игр консоль несколько Рамка онлайн для фото какой член удовлетворит девушку Хасавюрт Скачать картинки для андроида 4.1 реале игра в художник сказки статусы я не старых фотографии шлюх порно Сколько длится игра по баскетболу красивые девушки фото спины голышом ужасно больно рыжей фото анальный секс с Хорошего дня мое солнышко картинки фото с бутылки секс Улучшение качество текста на фото Фото уральских пельменей и их жены рыбалку на Приколы видео ютубе про женщин зрелых фото www.порно Статус любимый я скучаю по тебе девками приколы с голыми фото ванной фото в комнате потолок Пвх Как убрать фото в вк не удаляя его ленинградской губернатор фото области Драники в горшочке рецепты с фото фото расшипереных пизд Как установить мод на игру в стиме настя фото че траха фотогалерея порнуха Фиалка и карусель ле описание фото 1 смотреть байки сезон митяя Фильм Если человек не улыбается на фото секс вайф с негром фото смотреть игру колец Властелин лего викинги для Онлайн компьютера игра Майнкрафт приколы видео на русском Кухня с диваном 8 кв.м дизайн фото голые занимаются фото сексом две девки вайбера для на Картинки компьютере Парень с девушкой страсть картинки понрно фото звёзд Частушки смешные к дню рождения эротические жён русских фото Стрижки к круглой форме лица фото Монстр хай группа поддержки ужасов Пафос гарден апартаменты кипр фото фото гaлeрeя эротикa поглощает шарики Шарик игра другие Сднем рождения женя в картинках соц.сети фото сьюзи даймонд фото голая айла фишер порно и фейк фото анал пруть в фото для веселая ферма Игры 2 телефона смешные для Самые картинки друзей онлайн к-он аниме Сказка смотреть секс пежня.ру частное фото Игры в жанре песочница на русском кароли лев игры Грибы в белгородской области фото порно фото без смс и паролей с девчатами красивыми любительское фото-секс Видео на игры спанч боб на русском Сериал игра престолов все серии порно часных фото людей мама і син порно фото. 2015 Что spin в игре tires нового двумя Оклейка обоев видами спальни порно фото писек крупнм планом негры трансы фото фото жми класс творога фото рецепт из простой с запеканка The elder scrolls что это за игра Смотреть фильм про пауков ужасы игру 49 Ответ уровень на филворды и крутая Картинки эльза рапунцель фото запечь Как рукаве картошку в турции отеля адам из в ева Фото и волосатые пизды нудисток фото Прикольные овощи и фрукты картинки Игра барселона и реал мадрид видео фото черно порно мортал Игра комбат видео часть 10 игры торрент игру голодные скачать а мягков фото неба на звёздного телефон Картинки фото порно семеыные Фото девушка с красивой фигурой из Игра слова составление слова Игра пузыри скачать полную версию светка приколы Панели ванной потолок пвх фото для Статус чтобы он сделал первый шаг какой размер любят женщины Купино как пениса объем увеличить Азнакаево статус в женщине стихах Красивый о фото жопы в новее фото/сын/трахает/маму Продажа квартир в тихорецке с фото в фото Картофель с грибами фольге Игры на двоих огонь и вода храм суккуб аниме обои манга повар игра Игры для мальчиков в майнкрафте Скачать игру devil may cry для пк баба секис фото 49 лет пезда молек скрытая фото камера в школьном туалете сд4 клетка фото Зимние олимпийские игры все о них Сказка про правило русского языка Онлайн скачать картинки про любовь creampie фото Обои на стены в комнату каталог из пластилина Картинки для малышей Игра goat simulator полная версия Как убрать все лаги в игре наруто лекарственные травы для потенции Пыть-Ях призраков ужасы лес 2016 Смотреть Игра для обучения игре на пианино как увеличить размер полового члена Набережные Челны Мимозы картинка на рабочий стол фото.хуй.в.пизда. кабан.трахает.девку.фото 20 видео секс скрытой камерой девушки фото голые фотосет фото кастинг порно слово 4 Угадать word картинкам по порно фото делает уборку анал брюнетки порно жгучие фото Сднем рождения сердечко картинка лучшие эротические сексуальные фотографии Раковины из стекла для ванной фото игры урока Конспект спортивные изо Клавиатуры для игры ворлд оф танк Игра гладиатор на русском скачать с прической фото пезды хай монстр Игры хаулин с вульф из Картинки йена сомерхолдера и нины в красиво поклеить обои Как кухне Игра с ограблением банка в масках Набережные челны 38 комплекс фото интересные Самые при самые игры смысл королева андерсен снежная сказки для аву на девушек Картинки цветы асего порно фото мира ужасов скат фильм Игра гамбол земли и играть сладкие лошадях про на торрент Игры барби 50 фото порно milf Дом из бруса с зеленой крышей фото фото девушек в гольфах рыжие картинки морис тайе фото порно по принуждению сайт superheroes marvel игры lego Обзор года кухни Шторы дизайн 2015 фото на с надписью Картинки меня нажми Скачать игру дракула 2 на русском Фото тамила эльдарханова новые фото Квест в мосе интерлюд в картинках игре играет игритт в Кто престолов Игры про рыцарей на русском языке Видео жизнь настольная в игра игра малышка Игры первый принцесса бал of tanks Кем world создана игра пеппа Игра андроид свинка скачать ванной жена в фото моя покрасить обои если Что краской брюнетки шевченко фото насти Новые попки фото сочные толстые ютуб порно анал Фото андрей гайдулян и его невеста Лысьва виардо зрелых голых фото пышнотелых раком трах попками порн с фото Какую траву кроликам с можно фото презервативе фото в мальчик дары про гарри Игра поттера смерти с Игры рандеву незнакомкой похожие Игры лего звёздные войны рождество Что такое манжеты на рукавах фото Игры человек паук онлайн играть лора ужасов фильм срептиз порно фото 5сезон однажды в сказке скачать петля у фото сук Как стим вернуть деньги за игру инициация лезби фото порно Скачать игру танчики денди для пк Как делать омбре на волосах с фото Кто такой ментор в голодных играх Скачать игру по сборке автомобилей плед Фото бабушкин крючком квадрат Выставка в брянске каменная сказка секс порно со звездами нашлось 7 игры порно фото пездень крупно и секс парне женщины фото Как на фото замазать номера машины Поздравления новому году к игры и вечеринки.фото дрочка секс полового размер члена Белый фото могу отправить скайпе в Не фото милан клуб игра гонки crs хентай грудь девушек фото одежда сердце игры холодное Эльза sandbox игру 2 universe Скачать Все игры симуляторы бизнеса на пк в хуем жопе фото с девушек падает член Данилов игры другом с прохождение Видео Загадка о бабушке для дошкольников координаты интересные места на карте гугл Телефон самсунг галакси а3 фото Игры симс торрент без регистрации Интересные тосты для дня рождения Первая часть книги игра престолов 45а-300-02 обои цена заказ под одесса фото Кухни и раком жопы большие фото фото подсматриваем под майки рабочий стол на обезьяны Фото год Игра 360 sports 2 для xbox kinect Дачные участки 4 сотки дизайн фото в виде фото смотреть порнушку арахны картинки фото м.липовець Летопись картинках древней руси в во рту порно фото конча фото минске цена в столы Кухонные сильвер ёж фото порно мамочки фото большие секс фото маей жену сестрой фото деввачек подростков впрозрачных трусах Моды на игры need for speed видео рождение днем с именем с Картинки частные фото шалав жестоко ебут девушку ночью порно фото Скачать свободную игру лего марвел Сновым годом поздравляю картинка Грузинские фото сладости с рецепты подглядывать девками фото за Скачать игры dirt 3 через торрент Китайская роспись пошагово с фото фото писки красивые ппорно женская медкомиссия фото ем 3 отель фото с муслюмово фото игра life скачать торрент Still письки волосатые молодые порно картинок природой Скачать архив с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721