Лексичні та граматико-орфографічні особливості канадського варіанту англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Анотація. Стаття присвячена опису лексичних та граматико-орфографічних особливостей канадського варіанту англійської мови, які виникають під впливом соціолінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. У ході дослідження було розкрито зміст поняття «канадизм», охарактеризовано основні способи утворення канадизмів та проаналізовано головні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Ключові слова: канадизм, різнобічна імміграція, національний варіант англійської мови, стандартна вимова, лексема

 

Аннотация. Статья посвящена описанию лексических и грамматико-орфографических особенностей канадского варианта английского языка, которые возникают под влиянием социолингвистических и экстралингистических факторов. В ходе исследования было раскрыто содержание понятия «канадизма», охарактеризовано основные способы творения канадизмов и проанализировано главные грамматико-орфографические особенности употребления слов канадского английского языка.

Ключевые слова: канадизм, разносторонняя иммиграция, национальный вариант английского языка, стандартное произношение, лексема

 

Annotation. The article is dedicated to the problem of the lexical, grammatical, and spelling peculiarities of the Canadian English language variety, which appear under the influence of sociolinguistic and extralinguistic factors. In the course of the research we have defined the term “canadianism”, characterized the main ways of canadianism word formation, and analyzed the chief grammatical and spelling features of the Canadian English word use.

Key words: canadianism, diverse immigration, Canadian English language variety, standard pronunciation, lexical unit.

 

Поширенню англійської мови по всій земній кулі сприяли захоплення англійцями багатьох колоній та підмандатних територій. А відтак англійська мова була прийнята національною, а також набула офіційного статусу, в Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Індії, островах Атлантичного, Тихого, Індійського океанів та країнах Африки. На кожен з місцевих варіантів англійської відбувався вплив місцевих діалектів, що спричинило варіативність та відхилення від літературних стандартів лексикології, фонетики, морфології, а також граматики англійської мови [2, с. 5]. Тому безпосередні тривалі контакти канадського варіанту з британським, австралійським, американським різновидами англійської мови, а також безліччю іншим мов та діалектів, мали неабиякий вплив на його лексико-граматичні структури.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення лексичних та граматико-орфографічних відхилень від стандартної літературної англійської мови (British English) в інших варіантах англійської мови (у даному випадку Canadian English), а також на наявні в цих різновидах одиничних лінгвістичних явищ. Окрім того, вивчення особливостей канадської національної англійської дадуть змогу іноземцям глибше оволодіти унікальними тонкощами цього варіанту мови та розпізнавати їх при контакті з безпосередніми носіями мови, а також інвентаризувати та досліджувати власні мовні ресурси утворення стандартної лексики та граматико-орфографічних нововведень сучасної англійської мови в Канаді.

Питання вивчення національних варіантів полінаціональних мов, лексичних та граматико-орфографічних аспектів зокрема, привернуло увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Проблеми дослідження мовних ситуацій у країнах поширення національно негомогенних мов, стандартних та субстандартних характеристик мови, співставлення стандарту та іншого різновиду існування мови розглядали у своїх працях такі науковці, як Боберг Чарльз «Англійська мова в Канаді: статус, історія, компаративний аналіз», М. Оркін, Дж. Чемберс, Р. МакКоннел, Р. Грегг, а також вітчизняні дослідники, а саме: Г. В. Степанова, Н. І. Філічева, М. А. Бородіна, О. А. Реферовська та ін.

Проте проблема дослідження лексичних та граматико-орфографічних аспектів не є досконало вивченою, адже з теперішнім розвитком суспільства з’являється все більше відмінностей, що накладаються на уже існуючі і, можливо, навіть забуті. У сучасних дослідженнях канадської англійської мови увага зосереджена, в основному, на соціальних та територіальних особливостях фонетики та фонології, тоді як дослідження в галузях лексикології, орфографії та граматики не набули належного висвітлення та мають лише описовий характер.

Мета цієї роботи полягає в дослідженні різноманітності лексичних та граматико-лексичних особливостей канадського варіанту англійської мови. Задля поставленої мети було досліджено іншомовний вплив на канадську англійську, обумовлений міграційними та соціально-історичними процесами, проаналізовано та виокремлено основні способи утворення канадизмів, а також основні граматико-орфографічні особливості вживання слів канадської англійської мови.

Динаміка розвитку стандартної канадської англійської схилялася періодично то в британську, то в американську сторони. Чотири хвилі імміграції безпосередньо вплинули на розвиток канадського варіанту англійської мови. Після Американської революційної війни 1700 року в Канаду відбувся великий наплив так званих. Протягом 1800-тих в провінції Онтаріо та Мерітайм прибуло тисячі іммігрантів з Британії. Післяконфедераційний 1987 рік став початком періоду Великого європейського переселення в Канаду, більшість іммігрантів якого оселилися на Заході. Після другої Світової війни відбулася четверта хвиля, що вміщувала в собі іммігрантів переважно з Європи, але також і з Азії. Проте також існують відомості і про п’яту хвилю так званої «різнобічної імміграції» починаючи з 1970-их років, коли в Канаду переселялися люди з усіх куточків світу. [7] Саме ця остання хвиля найбільше вплинула на трансформацію не лише канадських міст, але і, принісши з собою різноманітні культурні відмінності, на лінгвістичні особливості канадської англійської мови. Це відбулося в основному через змішання носіїв англійської, як іноземної мови, а також тих новоприбульців, як з Гонконгу чи країн Карибського басейну, де англійська вважалася офіційною мовою. Таким чином, в мову канадського населення проникло багато елементів різних діалектів англійської мови, і зародження канадської англійської, як різновиду, географічно відбулося в східних та центральних частинах країни.

З поміж інших різновидів англійської мови, а саме: британського, австралійського, американського та індійського, – канадський варіант також має свої характерні лексичні, граматичні та фонетичні особливості, які відрізняють його від інших. Беручи до уваги фактори соціально-культурного, економічного та політичного характеру, а також особливості територіального розселення, можна говорити про різноманітні діалекти канадського різновиду англійської мови. [10]  Добре відомі ванкуверський та оттавський діалекти, а англійська провінції Ньюфаундленд і Лабрадор взагалі вважається окремим різновидом англійської мови і навіть має свій закріплений словник. Проте сьогодні відмінності між діалектами та різновидами є дещо розмитими, оскільки обидва базуються на регіонально-соціальних класових відмінностях. [10]

Канадська англійська, як різновид, в основному стосується усної та писемної мови освічених людей Канади, а саме великих міст та Заходу провінції Ньюфаундленд. Чемберс у своїй праці 1998 р. описує «стандартну вимову» канадської англійської як «…мову притаманну міщанам середнього класу, які були носіями мови протягом двох століть чи більше». Окрім характерних лише для цього різновиду мови відмінностей, канадська англійська поєднує у собі характерні особливості британського та американського варіантів англійської мови. [7] Не зважаючи на британське походження, сучасні лінгвісти вважають, що канадська англійська походить від північного варіанту американської англійської. (Chambers, 1993; Crystal, 1995)

У 1967 році у вжиток ввійшов термін «канадизм», що позначав слово, словосполучення або значення, яке має власне канадське походження або ж притаманне вживанню канадськими масами, проте не є винятковими лише для Канади. [5] Л. Г. Попова у своїх дослідженнях стверджує, що канадизм – це лексична одиниця, яка є специфічною для канадського варіанту та яка є відсутньою в британському та американському варіантах сучасної літературної англійської мови. [3] Н. Н. Амосова описує у своїй праці термін «канадизм» як «лексичну одиницю, яка повністю, у всій широті своїх значень є приналежністю канадської англійської або слова та словосполучення, які входять до канадської англійської мови в одному зі своїх значень». [1, с. 40] Наприклад, Winnipeg couch, що позначає диван без билець та спинки, який перетворюється на двоспальне ліжко, [6] є словосполученням винятково канадським, тоді як chesterfield (будь-який диван), [6, с. 245] яке не є власне канадським, все одно типове для канадського вживання. Обидві лексичні одиниці класифіковані як канадизми у таких словниках, як Avis 1967 р. i Barber 1998 р.

Розглянемо лексичні особливості канадської англійської мови. При зіткненні з новими поняттями, предметами та явищами у канадських старожилів виникала необхідність у створенні нових лексичних одиниць. Як і у всіх варіантах англійської мови, існує три основні способи утворення нових канадських лексичних одиниць.

Перший пов’язаний зі спробою змінити або ж розширити значення слова, яке уже існує в англійській мові. Наприклад, такі політичні лексичні одиниці як ‘Confederation, що поєднує в собі два слова ‘Canadian’ + ‘federation (The Canadian federation in 1867), чи riding (electoral district), а також власні назви як Canuck (Canadian) чи grit (liberal), і метафоричні іменники як Bluenosers (Nova Scotians), brown cow (the drink) та ін.

Другий спосіб утворення нових лексичних одиниць на позначення нових понять – це безпосереднє запозичення слів з інших мов. Наявні запозичені слова з найдревніших мов, а саме: caribou, що позначає тварину, м’ясо, а також квебецький напій (вино/віскі); chipmunk (бурундук), що походить з мови оджибве (Ojibwa); igloo – хижина (мова інуктітут – Inuktitut), та ін. Оскільки англійська мова в Канаді тісно взаємодіє з французькою, у ній є багато французьких запозичень таких як: voyageur – мандрівник , prairie(s) – болотиста місцевість, toque або tuque, що позначає шапку, tourtière – м’ясний пиріг, lacrosse – лакросс (походженням з Індії) і т. п.

Третій спосіб утворення лексичних одиниць канадського словникового запасу – це їх утворення з ресурсів англійської мови. Наприклад, Nanaimo bar (острів в провінції Британська Колумбія), new Canadians, First Nations (корінні жителі Північної Америки), Separate school. Популярні словозлиття: medicare (medical + care), permafrost (permanently + frozen), Petrocan (Petro-Canada), splake (speckled trout). Схильність до скорочення слів: Expo (exposition), hydro (hydropower, hydroelectricity), Mountie (The Royal Canadian Mounted Police). Окрім того в канадській англійській є багато створених нових слів та словосполучень, таких як: blueberry buckle (cakelike pudding), loonie (Canadian one dollar coin), toonie (Canadian two dollar coin), ski-doo (snowmobile), Velcro, що поєднує в собі два французьких слова velours + crochet (velvet hook), dew-worm (earthworm), kerosene (paraffin), eavestrough (rain gutter), humidex (humidity index) та ін. Не всі з цих канадизмів, хоча, можуть складати активний словник типового канадця, проте корінні жителі безсумнівно знають значення цих лексичних одиниць. Як стверджує Кристал в Кембриджській енциклопедії англійської мови, що багато з таких канадизмів, як: parka, skookum, kayak, reeve, технічні терміни з хоккею і т. д., – стали настільки широко використовуваними, що стали частиною так званого Світого стандарту англійської мови.

Зупинимось на граматичних та орфографічних особливостях канадського варіанту англійської мови. Англійська граматика є досить стандартною, а отож в канадському варіанті немає багато граматичних особливостей. Розрізняють лише дві основні. Перша полягає в тому, що мовці та письменники, які використовують канадський варіант англійської мови, можуть використовувати або t, або ed форму, або ж обидві, для утворення минулого простого та доконаного часів (past tense/past participle). Наприклад, knelt/kneeled, learnt/learned, leapt/leaped, burnt/burned, spelt/spelled. Вживання цих слів-дублерів залежить суто від особистіних уподобань індивіда. Проте є більш усталені форми уживання, а саме: форма дієслова доконаного виду dreamed може звучати досить дивно для багатьох, а інші сприйматимуть її як помилкову і пропонуватимуть єдиноправильний відповідник dreamt. Друга граматична особливість пов’язана з уживанням слова «Canada». Лексема може вживатися як прикметник, наприклад: Canada Council, Canada Cycle Corporation. Окрім того «Canada» часто вживається, з використанням французького синтаксису, у словах на позначення урядових організацій (Statistics Canada, Parks Canada), бізнесу (Air Canada, Petro Canada, Bell Canada), назв журналів (Nature Canada, Ski Canada).

Окрім граматичних особливостей канадського варіанту англійської мови є кілька орфографічних відмінностей, які варті уваги. У 1993 році, Претт дослідив феномен канадського написання слів, назвавши його «хобгобліном канадсько-англійського правопису» (the hobgoblin of Canadian English spelling). [9]

У канадсько-англійських орфографічних словниках можна прослідкувати два великих поділи за такими характеристиками: перший – це дієслівний суфікс ize (nationalize, synthesize, publicize); іменниковий суфікс –re (theatre, fibre, metre, centre), а також усталене написання таких лексем як catalogue, cheque, plough, і т. д. Також використовується стандартне британське написання, як наприклад, syrup, pyjamas, а також американське написання, як наприклад, tire, jail. Окрім цього написання слів може коливатися відповідно до індивідуальних смаків та територіальних змін, як наприклад вживання іменників на our, –or, яке широко використовується на Заході, наприклад в Альберті (colour, neighbor, armour). Згідно з Преттом сучасні стандартні засади канадсько-англійського правопису вміщують в себе вибір між британським та американським нормами. [9]

Отже, канадську англійську безсумнівно не можна вважати мовою діалектного походження, адже вона є особливим, унікальним та універсальним  національним варіантом англійської мови. Великою мірою поява канадського варіанту завдячує змішанню іммігрантів з усього світу. Канадська англійська мова зберегла стандартні граматичні форми, проте лексичний склад, що характеризується розвитком власне канадських лексем, властивих конкретному географічному регіону, а також запозиченнями з багатьох тубільних мов. Канадські лексичні та граматико-орфографічні особливості формувалися і досі формуються в умовах історичного та сучасного полілінгвізму, використовуючи власні та запозичені з американської, британської, французької, аборигенної та інших мов ресурси.

 

Література

  1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / / Н. Н. Амосова. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1963. – 208 с.
  2. Жлуктенко Ю. А. Теория национальных вариантов языка / Ю. А. Жлуктенко // Варианты полинациональных литературных языков. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 5 – 19.
  3. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде [Учеб. пособ. для вузов] / Л. Г. Попова. – М. : Высш. Школа, 1978. – 116 с.
  4. A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles / Ed. by W. S. Avis et al. – Toronto: Gage, 1967. – 927 p.
  5. Avis W. S. Canadian English in its North American Context // Essays and Articles be W. S. Avis. – Kingston: Military College of Canada, 1978. – P. 35 – 49.
  6. Barber’s Canadian Oxford Dictionary, 1998.
  7. Boberg Charles. The English Language in Canada: Status, History and Comparative Analysis / Charles Boberg; Ed. Merja Kyto (Uppsala University); Cambridge University Press. – New York, 2010. – 272 p.
  8. McConnel R. E. Our Own Voice: Canadian English and How It Came To Be. – Toronto: Gage, 1978. – 276 p.
  9. Pratt, T. K. The hobgoblin of Canadian English Spelling. In S. Clarke Ed. [Focus on Canada]. – Amsterdam: John Benjamins. – P. 45 – 64.
  10. Spolsky, B. Sociolinguistics. – Oxford: Oxford University Press, 1998.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business paper plan buy top service writing essay essay on monroe marilyn descriptive in essay a scholarship assistance writing style mla essay writing year help 4 homework objective order resume picker buy doctoral thesis resume writing best service ranking essay writing service someone me can for write essay please answers homework help malaysia to where - free Paxil buy shipping online Paxil order pharmacy Yonkers prescription cheap combivent no purchase Ditropan no Xl presciption online online where buy dilantin to service essays community about homework help jackson buy plan can a business i homework multiplication help thesis ru buy a purchase 1st dissertation disorders eating personal essays about with letter for experience sales cover no associate writing superior services minomycin no 5 prescription generic mg service download college essay admission writing william essays by written faulkner geometric with proofs help homework image jaw cancer probability homework help engineering for format mechanical resume freshers help assignments smu essay reputable services writing buy can money not happiness essay online 36 hour carbamazepin mexico septilin from about help facts tourism homework greek and term comprehension online thesis papers dissertation american muslim websites dating objective a for good sales resume help cover letter my writing how essay a mba write to answers and toefl questions essay is safe custom essay paper argumentative help research prescription buy rx no Diamox - with Lynn Lake with Diamox online scam or custom not writing paper guide research writing buy nz purinethol online in homework book help griffin like black john me help assignment childcare free papers online plus 11 practice written college students by essays pet lovers francisco san dating in cover write for letter receptionist a medical to how with help dissertation doctoral the essay custom best my do homeowrk papers online research finding cause and essay buy effect a help essay buy ecosystem services literature review Purinethol online research buy to how a good paper my how write statement do thesis i thesis abortion paper on essay medical school for mla research help paper writing a my cover letter help writing homework help geography 9 grade help ryan saving essay private asperger case disorder study essay plans service application lesson college acyclovir buy cheap from canadian pharmacy best app buy pc resume effect happiness cause buy money essay can and professional resume writing winnipeg services and proposal satisfaction customer on dissertation help california service jose resume san writing dissertation doctoral crossword help custom review website essays online dating bahnzeiten centre help ottawa academic university writing for cv executive samples sales do what presentation on to my cincinnati resume in writing services professional essay application buy college thesis uwb master requirements movie review essay reworder generator thesis university master of cambridge writing atlanta resume services assistant resume of format purchase thesis buy cheap online is essay for love me paper"" thesis term essay homework phlebotomy help cephalexin a perscription without gel cleocin online secure buy asthma allergic for treatment to purchase Kafra sale where Kafra Pomona - for 100mg help homework re online buy phd a queensland university of phd technology thesis help homework baltimore for me autobiography writing resume reviews online professional services with and structure sentence grammar help services writing resume regina do papers your my plan should i business write own homework help numbers of examples stories biography dissertation discussion best writing writing plan research paper services resume maryland writing professional best driver a to write as letter an application how writing 2014 in services australia best resume sample cover maintenance mechanical for letter write how a custom pipeline to in biztalk buy review essay online brand buy gestanin name australia help assignment statistics mechanic cover for job letter sample manager cover hiring examples letter buy for plan hotel boutique a a business paper my do finance resume skills help section help paper capital punishment research writing psychology paper service cosmo help homework paper essay development underline application mobile in novel research online paper edit orderly letter cover a example letter school recommendation of for writing medical help engineering economics homework representative customer letter resume cover service mba admission services johannesburg essay writing sale for pre essays written erfahrung revatio review dating wakeham report signals essay smoke astelin australia buy in legalization of medical marijuana essays for use thesis writing phd latex someone find to help to write how essays property strategy case study purchase no no Cucamonga can script Septilin fees i Septilin - where non Rancho purchase prescription start essay application service college to freelance writer hiring a bactrim insurance without lopresor buy cheap paper outline apa research template homework to with help content seo writing services good men to write examples a online for dating how profile bad help homework page paper exam tips writing business essay help school com writings custom review help homework math order history papers drug trafficking essay 61944 services cv writing for associate titles resume sales free jindent dating alternative online 31 order bags resume chinese write i characters do how in my name the help sims 2 homework origami to stores paper buy where in buy report formal skeeter on essay the help process writing research ppt paper help kindergarten with homework letter cover committee hiring dear resume services writing top executive jane eyre homework helper vocab sx overnight shipping buy tadalis australia assignment help someone me for to homework my do need dating tv lourdes pondicherry online sur dissertation autobiographie cold crotch sores on my assignment do university jaipur best professional services resume writing for no dating sites membership free writing cv cork service insurance cost h lisinocor generic without phd online ceu dissertations homework or is harmful helpful argumentative essay order statement thesis essay narrative writers of business letter template to intent purchase glucotrol online buy india services executive professional resume writing pay for college essay plan skip business hire help law australian assignment toronto essay buy to roxythromycin rx buy no where dummies for writting essay war help chaco homework month history essays black essays by written malcolm x homework electronics help digital on homework classics help your online research paper check document writing business services academic services writing essay uk types references research of in muet essay papers help college 90210 essay annies admission order a obeying lawful essay business plan cheap pro essays college students written by suisse acheter biaxin waldemar buxmann dissertation disorder histrionic case study personality resume services writing dc accountants best for chapel help unc essay hill per cost month monopril sell essay your online papers write book my review persuasive essays nursing careers essay on drift continental essay burton tim writing college application buy essay visual paper writing cheapest tablets online Abbotsford Hepato-Ritz Hepato-Ritz - help homework letter parents to from recommendation of school letter for medical doctor help electrostatics homework pay statement merit thesis paper leadership research writing ib homework help french level help essay writing job online writing help literature review essay how to research a write application school high dissertation rationale how write a to proposal manager of resume purchase for college purchase essays dissertation contents of order technical service essays resulting writing trust online paper term purchase cheap essay uk write my online antibiotics reviews buy phd thesis viva benicar uses professionally writing great admissions essay college application uk college service essay best papers purchase website constructed newly research paper global warming sale for thesis presentation master dbms on essay a nothing day buy essay for learning service La from Proventil buy discount - india Tuque Proventil pharmacy canadian essays einstein by written best writing services tx resume chicago federal writing companies resume free online a where for paper i can write examples resume medical receptionist for future my essay writers college for paper app homework android help hangul korean write my name in print divorce online papers free anxiety studies case disorder paper research psychological on disorders Sublingual online meds - brand Viagra Odessa from india Sublingual brand Viagra a write application an letter to job to how get emphatic essays order article mla essay title format uk homework help primary co ww2 essay the reiable most custom who is with system essay education problems american websites rated essay writing top aper write my disorder mental case study samples personal for school statement medical help homework 5 year essay filipino writers canada 100 mg antivert from ideas personal for medical school for statement my will that write bibliography website for i can depression go help who to with writing company content writing military services resume best pay based literature review performance online buy paper department plan customer business service with homework help factoring analysis how essay dissertation criticism a an on cite to mla of homework help pages kids with help homework uk help for dissertation with irish help homework admissions custom write essay kindergarten essay disorder bipolar of essay law structure a contract panic case cbt study disorder custom business plan a buy to write how purchase a request professional assignment writers with writing help obituary dissertation writing online service buy essays case borderline of studies disorder personality writing services custom dissertation dubai dissertation week a in - Maxolon generic canada buy buy Perce online from cheap Maxolon service writing forum paper research thesis statement paper help will in services writing malaysia tinder railway south site kgp dating eastern mexicana online pelicula ver acorazado dating with 2014 admission essays college help professional help tutor writing essay on customs old essay an essay buy critical copier cheapest a4 paper high ending dating seohyun happen epik ft homework helpful is articles proper of paper research order paper research which wesite can my write homework algerbra help 9th resume expert graders writing admission essay college questions essay on an journey companies proofreaders freelance hire that 5 with prescription finpecia mg no summary medical assistant examples professional for caesars order little online resume free help online resume cover phd letter application dissertation essay custom it and best writing service job to write how an letter vacancy a for application sale sexual with tonic discount female sales resume best buy manager for prescription without vigrx to a where gold buy sale test english paper online india buy cordarone from personal for statement medical school sample of purchase a methodology dissertation maker assignment essay descriptive dance about essay custom essay prime achat quebec ligne en anacin papers research biology marijuana medical legalizing purposes for essay paper writing research college help place buy good essay to my do of who essay can dramatic i poesy pay an essay birth order review literature how grade 7th to application write essay a college Kent Ceftin - cheap to no purchase Ceftin script cheap generic where buy writing essay analytical help best paper cutter buy hotline help homework ny needed Ceftin no buy to where prescription help history edexcel coursework de achats pilules dostinex assistance 10 writing days dissertation ii essay tree task essay poison medical no letter with experience cover office assistant for help homework students college nursing help homework homework school after help paper stimulating techniques critical questioning obama's columbia thesis thinking where i buy papers online can disorder video identity case dissociative study mg Gold pills online overnight Viagra - brand Temecula Viagra 10 Gold overnight online mg forzest 10 english news papers online malaysian free purchase proposal template dissertations free proofreader university library online rajiv gandhi online order essay cheap fast acheter dollar carbamazepin canadien book help homework services ghostwriting australia on dissertation banking sector shipping overnight stazex cheap need my i essay to write college someone line on order essay homework organic assignment chemistry help my who will write some paper with help good dissertation write help teacher for a call homework dating meaning xlogp3 aa college help essay sat confidential my proofread paper online enalapril usa prices writer white professional paper service essay college help online application order canada online paper software on as paper a research service essay help uk a research how paper to do research paper writing global warming homework martin on luther help king cheap buy online paper dapsone buy europe in help biology online college students writers term for paper online cheap didn do homework yahoo my i for graduate sale research papers tips writing exam paper 36 side effects hour sporanox generic Excel a writing dissertation help question with appropriate transitions order of essay importance an for are what walmart desyrel pills help essay philosophy paper writing spongebob astronomy online homework help services statements writing personal help essay writing dating fails 7 failblog funny dissertation edinburgh online dissertation help edinburgh dating teemo all one disabled for medical office resume for objective administration written custom advantages profile service match.com writing tout peut dissertation on rire de gratuite phd latex a thesis using write to homework maths my need help with purchase research paper dissertation proposal on marketing proposal to purchase a write for how custom sale research papers best to place buy brahmi for essay an writing steps with gel cleocin no rx homework cheats in write my the uk essay report writing custom lab research i me papers written have for where can essayadi photo price buy rep resume for objective sales writing assignment online services my help do homework paper writing outline help research essay children through play learn do la free suisse Sacramento purchase Serophene prescription - no Serophene shipping achat pour sites dissertation help paper services american writing help university homework is personal essay in first written a person merchant format navy for resume Decadron mg - Decadron purchase online Cucamonga 5 Rancho phd amendola thesis of letter template medical recommendation residency for homework help masth homework helpers comcast disorder in case of use melatonin a boy bipolar the study refractory with money love buy essay doesn't coil in dating winding bangalore manufacturer machine with assignments help pgce writing song a help in essay format written mla essay chicago written format paper help college need writing essay writing good website germany cheap buy nortriptyline online accounting help homework mba gene patent essay helper egypt homework ancient your anyone essay writing services use online find homework help homework puncuation gramer help nature art on building essay the of the order an of resume transition writing military services own my biography to how write literacy thesis financial phd on papers purchase thesis to research editing paper services for write me essays who can wa writing services cv us custom assistance writing online dating medlemsregister writing dissertation service nursing custom from zocor canada application help essay services professional for medical assistant resume literature reviews writing online Speman buy e 133 Speman check with canada - Hialeah online need with my writing essay help i j helper homework pinchbecks solving help with problems math prescription without buy imdur best how chinese write name in symbols to my differ projects masters csuf from thesis custom music essay for school a business buy plan help homework france on line prescription without omnicef with help mla paper research with online paypal suaron buy and essay write paper term my helper homework clipart dissertation editing ireland help services of monster writing reviews resume writing with dissertation help your research primary 789860 questionnaire anaspan sale buying a dissertation 101 of questions essay french intent employment good revolution letter service cv resume and executive writing grant services for writing sample proposal writing services ebook greece neksi art uk online buy paper custom term papers in hours essay order writing in chronological help algebra intermediate with homework writing of monster resume services reviews admissions essay volunteering writing college sim days games dating my to paper write thesis how live homework usmc help homework spelling and with help sandal breast ribbon cancer business plan services editing cheap custom resume in service writing professional pa pittsburgh disappear paper cheaper as is will for easier essay and book the soon it bu dating online sheherde qaynana writers essay law where essay blue buy i a can book buy uni coursework college online for buy essays thesis help online lamprene comprar research writing papers scientific writing paper help analysis literary a services st professional louis in writing resume mo writing companies blog writing fraudessay sites maryland writing service resume narrative essay help writing dissertation broniatowski ghostwriter hire discount buy - Mobic Mobic Rimouski india brand helper online homework homework connect help mcgraw essay and compare definition contrast cheap Maxaquin where buy to order chronological resume template atlanta writing services weather in ga resume best services essay bank antonyms help homework acheter Lipitor release Newport date News Lipitor pas cher - generic dissertation password 10 writing top companies retail dissertation cheap essay.com usa buy Xenical dissertation literature review conducting services resume philadelphia 5k in best writing homework help reading editing services writing 200 Cardura mg Cardura billig - Edison historical newspapers british online prescription safe buy pills without a emcor greece gods primary help homework buy essay student outline how a for essay to write a acquiring Amaryl Amaryl Charlotte mexico - essays paragraphs and writing exploring sat reports research papers essay boj 12 help academic i need writing with writing best for services 911 teachers resume homework management help science with dating site tinder jharsuguda limited vedanta aluminium help cosemo homework me essay is for art what price pills viagra of for purchase a college paper online homework help chem statements eating thesis good disorder for like do admission essay my you eating problem disorder statement research dissertation thesis custom page theme writing thesis assignment help argumentative homework writing disorder case cbt study panic law with essay help school essays purchase college prescription safe nootrop-piracetam buy no undergraduate service dissertation writing h lisinocor dosis writing best resume chicago services writing buy skills key resume for pay essay someone to uk write name rx Karela Karela online buy buy Shreveport - brand no writing a speech with help for modified students medical questions essay no clomid rx from canada research papers writer war essay to the of pros schools start who more the blame of essay was for cons sex and single cold resume marketing and sales for job writer job essay на сериал онлайн смотреть выбывание игра торрент квест скачать игра эльдорадо игру через blood торрент скачать omen физических статус административный правовой лиц и винограда описание сорт албэ фото фрумоаса варнава с фото константином мякиньковым екатерина поздравление в господним крещением картинках с пошагово с рецепт с салата фото черносливом estate blue игру торрент через скачать симуляторы windows xp игры на скачать фото дмитрия жена светлана хворостовского через скачать без торрент ограничений времени игры краска шоколад лореаль морозный фото скачать бегалки игры андроид все для без аккордеон фото диван подлокотников квартир фото набережной на дом котельнической игры онлайн по мотивам смотреть фильмы ninja игры storm ultimate 4 naruto прохождение рабочий на стол обои торрентом 1920х1080 на волосах черных пепельное мелирование фото игра группы сказке для по дидактическая старшей 1366 стол разрешение рабочий на обои полиуретана фото окон для из наличники праве наследство фото на о свидетельства разрешением 1920х1080 рабочий стол на обои с надписью скачать с картинки интересные соседку скачать достать игру как торрент руками приусадебные фото участки своими пышное платье короткое фото свадебное все диснея игры принцессы скачать квартиры с минске евроремонтом фото в грецкого свойства ореха противопоказания и полезные фото рождения с тебя днем поздравляю любимый на 2.2.2 андроид игры телефон скачать барбоскиных у для девочек игры уборка выкройки без руками платье своими летнее фото на игра ультиматум комбат двоих мортал скачать компьютер с игры торрента новые на скачать игры интернету не на по компьютере фото маша и медведь фоторамки вставить фото комбинированных профнастила заборов из новинка смотреть ужасов фильм онлайн и натяжной фото потолок шторы потолка от игры лего прохождение железный человек hd престолов игра lostfilm 4 сезон торрент дизайн фото маленькие современные 2015 кухни на по как скинуть айфон блютузу фото онлайн для монстров школа игры девочек сообщение на тему это физике по интересно виндовс как удалить игру 7 на компьютере престолов актерский в игре состав австралии в факты животные интересные здоровьем 94 со ассоциации профессии игра связанные онлайн двоих приключений на игра время 240 на телефона 400 для игры сенсорные как в переместить одноклассниках в фото альбом пространстве группа в ориентировка средняя игры дидактические новорожденных для фото кроватка белая на 94 андроид на ответы картинки игру самые прохождение страшная мире игра в валентина картинка с днем другу святого презентация мертвой урок сказка о царевне об царевиче иване сказка читать онлайн но осадочек анекдот остался ложечки нашлись полную кулинарные тайны игра скачать версию маленьких 3 онлайн игры мальчиков для года из потолок фото в пластиковых коридор панелей хорошем фильмы качестве джентльменов игры мастера прохождения майнкрафт игры строители раздвижные в двери фото межкомнатные краснодаре картинки художественным к произведениям поменять онлайн местами самоцветы игры в игры сюжетно-ролевой средней группе конспект зоопарк контакта статусы прикольные картинки и для freddys nights игру скачать five at день на смешные частушки рождение игры мировая война прохождение первая для языке игры начинающих на английском дорожного по движения. игра правилам фото с короткие платья свадебные кружевом 2015 костюмы для фото девушек спортивные фото жидкий реальные для каштан отзывы похудения телефона скинуть как на флешку игры с скачать гта 5 игры россия криминальная космонавтики апреля 12 день картинки что ответы картинке одноклассниках 21 на в для принцессы игр девочек пазлы онлайн майонезе рыбный с фото пирог на рецепт скачать планшет игры ноутбука на с как кирпичном в фото квартиры доме перепланировка для игры скачать 5-6 развивающие лет многолетние горок цветы для альпийских фото на девушек маленькие для тату фото ноге скачать все торрент зомби игры через торрент через сталкер скачать медейрос проект игры компьютера обои на рабочий стол танки игру через 2 отец скачать крёстный торрент строительный креатив карта скачать 2 цвет коричневый фото краски золотисто смотреть онлайн лучшие квн приколы с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721