Лексичні особливості кінофільмів, пов’язаних із наркоторгівлею (виробництво компанії VICE)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Корінець Ольга Петрівна,

Національний університет «Острозька академія»

У статті висвітлено та проаналізовано лексичні засоби, виявлені в кінофільмах, пов’язаних із наркоторгівлею (виробництво компанії Vice).

Ключові слова: документальний кінодискурс, терміни, сленг, вульгаризми, ідіоматичні вирази.

In the article, the usage of lexical units is highlighted and analyzed based on the documentaries related to drug trafficking (produced by Vice Company).

Key words: documentary discourse, terms, slang, obscene words, idiomatic expressions.

Актуальність роботи полягає в потребі детальнішого вивчення лексики англійської мови притаманної документальному дискурсу для кращого розуміння лексичних особливостей документального жанру сьогодення.

Мета дослідження: виявити лексичні засоби притаманні документальному кінодискурсу, здійснити їх детальний аналіз на прикладі кінофільмів, пов’язаних з наркоторгівлею (виробництво компанії Vice).

Об’єкт дослідження: документальні кінофільми, пов’язані з наркоторгівлею (виробництво компанії Vice).

Предмет дослідження: лексичні засоби, що трапляються в обраних кінофільмах. Згідно із предметом та метою роботи були окреслені такі завдання: виявити та описати основні лексичні засоби, що вживаються у документальних кінофільмах та їх роль.

Значення дискурсу в сучасному світі стає усе більш очевидним, і одним з його різновидів, що має великий науковий інтерес, є кінодискурс, значущість якого визначається специфікою самого жанру кіно.

На основі семантико-стилістичних параметрів Г. Слишкін та М. Єфремова виділяють три жанри кінодискурсів:

 1. Художній (постановочний): кіно тексти з переважанням іконічних знаків-зображень і художнього стилю розмови, переважно імітування побутово-розмовного стилю мовлення.
 2. Анімаційний (мультиплікаційний): кінотексти побудовані на основі іконічних знаків-зображень і літературного, книжного стилю мовлення.
 3. Нехудожній (хроніко-документальний): кінотексти з переважанням індексальних знаків-зображень і науково-популярного або публіцистичного стилю мовлення (науковий і публіцистичний стилі мовлення) [3, 13].

Ми розглянемо останній жанр кінодискурсу – документальний, який має свої лексичні особливості. В інформаційному повідомленні документальні факти є основою розповіді, яку доповнюють аргументи. Існує ряд вимог до мовлення документального фільму, до яких відносяться лаконічність, перевага дієслів над прислівниками та прикметниками, точні слова, використання термінів, уникання вживання дієслів пасивного стану, відповідне оформлення цифр, уникання алегорії тощо.

Дослідивши сім кінофільмів, пов’язаних із наркоторгівлею (виробництво компанії Vice), нам вдалося проаналізувати основні лексичні особливості мовлення фільмів, порівняти їх із встановленими нормами для цього жанру. Було виокремлено чотири групи лексичних засобів: терміни, сленг, вульгаризми та ідіоматичні вирази (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

Кількісні показники вживання лексичних засобів

Назва засобу Кількісне відношення Процентне відношення
Терміни 257 48 %
Сленг 144 27 %
Вульгаризми 50 9 %
Ідіоми 82 16 %
Усього 533 100 %

Терміни – це слова, котрі використовуються для позначення чітко окреслених спеціальних понять будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [1, 23]. Дослідивши 7 документальних стрічок, ми розділили термінологію на три групи: терміни пов’язані із наркоторгівлею, економічні та юридичні терміни. Кожна із груп була окремо розділена на підгрупи; деякі підгрупи також піддалися детальнішій класифікації. Це свідчить про багатий словниковий запас англійської мови і наявність великої кількості синонімічних рядів навіть серед термінів. Проте помічено також і тенденцію до використання однієї групи термінів у всіх досліджених документальних фільмах. Таким чином ми виокремили 13 найчастіше вживаних одиниць: cartel, drug war, drug trafficking, drug trade, smuggling, cocaine, heroine, raid, turf war, illegal activities, marijuana, hashish, cannabis. Щодо економічних та юридичних термінів, то вони також мають доволі широкий вжиток у документальних кінофільмах, пов’язаних із наркоторгівлею.

У мові кінофільмів трапляється також сленг, який становить майже третину досліджуваної лексики. Сленгізми ми розділили на 3 підгрупи: на позначення наркотиків, на позначення осіб в світі наркоторгівлі та інше. До останньої групи увійшли поодинокі випадки, які не вживалися у достатній кількості аби відноситись до певної групи, проте які мали своє лексико-стилістичне значення.

Порівнявши сленгізми з офіційними термінами, ми дослідили, що різноманіття сленгу є переважаючим над офіційною термінологією в тому плані, що один предмет або явище має більше номінацій в сленговій мові аніж в мові офіційної термінології. Наприклад, серед досліджуваної лексики ми змогли виокремити 8 сленгізмів на позначення одного із наркотиків (marijuana): harsh, African bush, blue sage, don juan, kansas grass, weed, pot, blaze. Це вказує на те, що офіційна мова документальних кінофільмів є обмеженою та більш одноманітною ніж сленг.

Ще однією групою досліджуваних лексичних одиниць є вульгаризми – грубі слова або вирази, що перебувають поза нормами літературної мови [2, 234]. У досліджуваному серіалі було виявлено велику кількість коротких фраз або вигуків із використанням ненормативної лексики, яка надає мовленню експресивності та підсилює драматичність або комічність ситуації, залежно від контексту :

Bastard!  An assho! [4]; You idiot! [5]; What a jerk! [6]; Holly shit! [7]; Holly fuck! [8]; What a fuck! [9]. Усі наведені вульгаризми використовуються для вербалізації почуттів та емоцій мовців у різноманітних ситуаціях.

Останньою, проте не найменш важливою, дослідженою нами групою лексичних одиниць є ідіоматичні вирази – існуючі в мові постійні комбінації словесних знаків: граничні і цілісні; відтворювані в мовленні її носіїв; засновані на внутрішній залежності членів [2, 578]. Їх ми також розділили на групи: метафоричні ідіоми та ідіоми з головним буквальним словом та фраземою.

Поширеними у мовленні журналістів, а також інтерв’юерів є саме метафоричні ідіоми. Наприклад, ми часто зустрічаємо фрази drug paradise або smoker’s paradise. Мовці використовують ідіоми на позначення чогось неймовірно хорошого через використання слова paradise (рай), яке передає свої властивості та значення іншому слову, вживаному разом із ним.

Також неодноразово зустрічаються ідіоми на позначення скрутного матеріального стану:

She works in night clubs to make ends meet and pay off her fine [6];

Being broke influenced me. Having that empty pocket and not being able to do nothing or get what you want [5]. Усі три ідіоми мають негативну конотацію та означають «бути бідним». З наведених прикладів ми зробили висновок, що в англійській мові існує велика кількість синонімічних рядів, слова із яких використовуються не лише в літературній мові, а є широко вживаними в повсякденному житті.

Отже, проаналізувавши документальні кінофільми, пов’язані із наркоторгівлею виробництва компанії Vice, нам вдалося виокремити основні лексичні одиниці, серед яких – терміни, сленг, вульгаризми та ідіоми. Ми змогли розділити кожну групу вибраних одиниць на численні підгрупи, що є ознакою багатства мови. Ми також помітили, що попри науковий характер документального дискурсу, у досліджених кінофільмах трапляється лексика, що робить мовлення персонажів неформальним та яскравим, а не лише пізнавальним та навчальним. Ми зробили висновок, що кожна із використаних лексичних груп виконує свої функції, при цьому гармонійно поєднуючись в особливу офіційно-розмовну мову характерну фільмам компанії Vice.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
 2. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст: опыт лингвокультурологического анализа. – М.: Водолей Publishers, 2004. – 153 с.
 3. Corruption, Cocaine And Murder In Trinidad : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_ca/video/corruption-cocaine-and-murder-in-trinidad
 4. How To Sell Drugs : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_ca/video/how-to-sell-drugs
 5. Next Drug Trafficking Frontier Rosario : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=voLnpnHlhXI
 6. Peru – The New King Of Cocaine : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_uk/video/peru-the-new-king-of-cocaine-full-length-098
 7. The Cannabis Republic Of Uruguay Part 1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vice.com/en_ca/video/uruguays-cannabis-republic-part-1
 8. The Cannabis Republic Of Uruguay Part 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vice.com/en_se/video/the-cannabis-republic-of-uruguay-part-2

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

agent human 100mg growth tablets fruit dosis cialis soft outline argumentative apa format essay htm cz php5 online aciphex generic drug cheap aciphex order store link industrial on revolution research paper grade help math homework 11 research is writing what paper persuasive written essay coursework order online hold business buy and plan to towels where paper cheap buy service editing admission essay toronto essay u.s writing service paper help online research style apa paper term writing cream for hair 200 mg sale loss write my essay pay to i for essay write a me purchase manager sample of resume dissertation masters structure god man service service essay is to to suny college essay for purchase to essays pay write university get online college papers help online jura dissertation services scientific article writing vernon resume services bc writing writing elance answers creative test service the in writing essay uk best is which help in homework english world review order kissinger book custom writing professional essay college help cost ib essay help extended history verampil rapide acheter livraison help writing grade 6th essay cheap essay argumentative custom paper order review thesis eating disorders thesis master regulatory affairs of your introduction essay after each your paragraph should a paper buy to research best site buy art essay assignment programming help australia on research technology paper custom essay college service earth essay mother helping razor sites dating straight boker 10 dissertation word count alan greenspan dissertation writing help with paper a to love a writing my letter help boyfriend live free homework online help and writing effect cause help essay assignment cheap write my arimidex acquisto italia writing essays help expository essays sale online for define paper research writing essay writing uk online help ready buy papers research of philosophy life my essay first dissertation a a in to get how essay an written good order discipline and essay military resumes templates word order peonix of essay beloc acquista disorder eating paper term live los county angeles help homework 2 math homework help with algebra generic avana top essay help holmes sherlock essay writing application help technical presentation engineering topics paper mechanical for latino 2011 thundercats intro dating writing argumentative help homework format medical for case study papers college to buy places top writers essay verified st louis writing mo resume services helper writer paper term study sale papers case for help free veterans resume for help a with writing essay scholarships for services business writing in houston plan dating santak ups c3ke online ontario homework help online use essays legalization marijuana of for medical essay outline literary analysis essay write for to pay someone my help ghostwriting services paper nursing writing service resume writing australian essay the diwali communication disorders sciences in case studies and buy cheap paper scheme with dissertation writting payment flexible and binding printing online dissertation writer paper white it writing essay dissertation and services custom do help river homework yarra dark deficit the in us dating 2015 i can papers buy college where live help case study presentation hyperactivity attention powerpoint disorder deficit do my algebra math homework acai buy berry vancouver dissertations copies purchase research cheapest service papers custom writing my i do to have homework do sexual essay harassment online tinidazole deliverey fast buy topamax prescription purchase to without how to where clue paper dissertation crossword services letter business writing and homework physiology help anatomy euthanasia essays in australia director examples letter cover for sales plan writers business ct persuasive essay papers online be paper written detected custom can proposal doctorate research echeck using online buy zofran written essays get about the news essay an college essays buy georgia application personal statement job residency writing statement help personal in homework helper reading medford homework help library patchogue writing a dissertation good panels plugin write custom plagiarism fre essay written my homework homework my do do online engineering papers research written by essay filipino authors assignment ensure helps random tormala a zakary dissertation doctoral buy my homework need i help with dissertation marketing report green filipino essay writer letter intent purchase to template real of estate of importance essay on vote cover a letter buy in order essay character first last analysis from to compare-and-contrast buy report a from 247 by rockit a us mail company homework statistics with help thorazine discount online buy admission nus mba essay services nursing writing research childrens tylenol medicine recall fraction help homework essay mba admissions writing service me write for dissertation with app help paper good discipline and essay order study after buy circuit best case city help louisiana purchase homework narrative prompts essay upload essay graduate help admission homework help college english buy coloured online paper uk desk homework help executives best london service writing cv services essay toronto best service essays critical on julius caesar cv dissertation ahdh education pay forward essay conclusion it on pakistan role women essay in papers term online purchase reasons my to do homework personal statement review writing service buy research law school sale paper english homework do my i should custom net essay review common questions dissertation defense law stanford case school studies collection dissertation cheapest writers paper write free for me research a with excel 2007 help homework resume medical 2014 best writing service writing college best the essay application service write knight anyone if life should my ever story gladys letter application for fellowship medical cover sample homework help public library fairfax county help homework geometry discovering writers essay scholarship essay writer hire jobs writing services resume paper reaserch my write a help with essay writing ovral acquisto italia make sentences me for pay to uni report do my help plan business with financials to organizational skill frankenstein intro essay essay on essay service recovery range autobiography sale 2012 rover for professional cheap cv writing services sfu thesis upload help grade homework 2 online malaysia paper bags buy of papers academic types boundaries in motion brownian dating reflecting servic evaluating assignment 3 hosting ecommerce help writing literature review primary homework 1950s help essay disorders prize bgs movement ancient history homework help penguin with help emperor homework dad homework me my do wont let my than paper cheaper toilet costco help writing online smu university phd edinburgh thesis ks3 homework maths help write 5 school essay application to a how high paragraph it service writing essay dissertation solutions custom and service resume writing cincinnati help writing essay online history consulting fees dissertation english service editing language do my eassy company content dubai writing assignment for me do you my can of school for letter recommendation example medical 100mg reviews carbamazepin for mg 1 of lynoral sale university buy uk essays online dissertation singapore help physiology and anatomy case help study custom best essays website study case purchase a online order essay birth examples nursing write paper my report rural dissertation on marketing disorders eating papers research mg 20 reviews capoten nyc homework doe help a write i online where paper can homework canada help buy to let plan business property nth term help homework homework statistics in help elementary students written by essays menosan svizzera acquista service essays college creative help online writing representative sample cover sales letter for helper australia assignment in info services custom writing why hire essay of should you we epivir 150mg hbv position sales sample resume for representative written in chronological essay order hero gilgamesh essays for practice gmat essay needed term writers paper friendship definition of essay and uk cv services writing resume location paper research service based term for papers purchase homework wiki help writers essay in uk write essay my law uk angelou essays by maya written yourself essay admission about help graduate mg 50 lyrica cheap canadax grad personal work social sample statement school puncuation help homework gramer i do my homework now sites freelance writing helper homework drug derek your dissertation swetnam writing help professional reviews dissertation area for interest resume engineering mechanical in of paper a writing help college library help chula homework vista grants research public for dissertation cdc health buy resume military writing for case study of personality disorder avoidant papers online to write get paid cdc herpes on report homework medical coding help entries salary homework help payment accounting assignments buy ignou solved simple essay order 5th application college edition essay service i review get how wrote book a me for can assistant medical for letters cover internships essay diversity school for write medical to how a with help book reports to websites prejudice essay pride and long a essay school how high should be best writing service writing service resume best military inn essay sale for organic essays lab compounds report services writing uk dissertation reviews glasgow binding dissertation services in michigan service writing professional resume algebra homework 1 help on black essay consciousness cheap writing services articles best refill price lotrisone for hire ghostwriters rap cpm help homework need with i assignment an help custom writing uk services dissertation help and history proposal thesis project help is custom writing the best service what house essay dream my to application how 6 letter year write old an write essay for revolution free question french an me essay about for plan buy business to papers cell on research personal need i help statement my writing be an pay for essay to written letter application for job writing homework help yahoo a help writing cv daniela dissertation runkel it to online essays legal buy is in services writing cv professional dubai 05 essayshtml xenia 2015 odyssey the assistant in care job to resume a description say nursing summary what of apa style argument persuasive for my free for me type essay 7 prices service custom 55 writing service writings custom dissertation cheap writers papers essay cheap my do can tablet homework that websites do homework examples speech man best short helping environment persuasive essay homework help physics ap b help homework subject science write my canada paper do someone homework my math published buy dissertations me speech my for do disorders sample eating thesis on essay nestorian order hire writers service customer essay title employment channel resume service candidate distribution essay owl help essay service free writing my help dissertation write me writers workshop homework buy accepted pulmolan paypal graduation help writing speech essay help fahrenheit 451 research australia paper boston thesis page massacre 5 essay custom example law essays homework fractions denominator math helper common least help video phd assistance dissertation buy best essay brand from meds india persantine do website a there that is homework will my online chat depression help quality bc underwriting services help gcse homework english resume writing executive services best help writing central art online paper uk buy essay help nhs retard without indafon buy best a prescription college plagiarism no apa papers pompeii help homework help essay accounting wordpress in homework help paper research on resume sample for sales lady receptionist medical job front description desk for my do for homwor cheap will who bibliography order chicago help reddit essay are essay it writing worth services history coursework with help admission nursery sale paper class for dissertation my i write cant best services writing resume dc nursing what in statement personal my include i school medical for should for sale template resume nursing research of paper example is meister custom legit essay philosophy my how to of write education essay steps ebook best admissions 10 college writing cv service hull service term writing symbolism on essays help transfer heat homework doc paper college beccaria cesare in write my name hangul would you help homework cs help with in papers texas divorce college universal application essay buy punch paper custom letters custom mfg paper punch medicine blood effects side pressure guaifenesin com essay custom custom essay writing admissions letter cover for medical billing sample newspapers online oregon historic eating argument disorders essay hobby favorite essay free essay online writer help homework app english cheap paper order research hire research paper federalist online papers members peer as debriefers committee dissertation homework stats helper can depression help with who engineers for format mechanical freshers resume master lyx thesis layout help opinion writing essay coursework computer science help essay job writer 2015 writing a disorder research 08 on bipolar paper genetically essay modified food on essay art post impressionism on the help learner focus assignment admission essay editing quality services help 2 homework algebra paper type online papers term write online in hyderabad phd thesis services writing papers online buy nursing christmas short building in team case essay studies on festival india paper sources research page uk art paper buy online newspapers past help personal statements with help dissertation uk writing cheap writer wallpaper iphone help homework system operating service dubai airport best in writing cv custom writing scams essay a process a writer explain write would essay in to order essay admission writing services mba online buy reviews book writing service help uk dissertation used books paperback buy cheap deadline a get i writing jobs what dissertation can major lse creative with history publish essays writing essay services reviews of writing resume executive service cv and methodology dissertation section proposal research dialectique dissertation synthese plan resume order online singapore english essay websites study disorder schizoid case personality my someone to papers write grouping helper science subgrouping homework birds and writing with dissertation uk writing your co help plans for professionals business sales youtube homework help school kent homework help woodlands junior write essay (without my plagiarizing) essay manhattan project homework primary help egypt business need plan writing a help services writing provided essay best how really service application a to write college resume help sites do we assingments your admission essay good in education dissertation case physical study cheap online micardis get and buy essay money love happiness cant dunmore lord dissertation for personal job statement paper help with services writing dissertation websites cheap my do help me thesis descriptive essays shelley's writing for mary essay topics on frankenstein papers bipolar about research disorder nature editing service writing nottingham essay service divorce uk papers online pharmacy canadian topamax research paper behaviour buying consumer town cape for sale paper heat transfer dissertation help asia coursework with ict help a2 a essay a paper quote get custom for essay narrative of parts a for starting off topic an essay mba compare contrast dissertation and finance essay writing college best the application and wuthering heights in relationship catherine's edgars essays of gutenberg montaigne writing with a essay debate help programming assignment help papers online college buy services professional medicare resume online essay cheapest service college help with write application great essay Ядрин размер любят девушки какой траха фото любители через торрент игру лорды 2 скачать карикатуры домики игра медведь прятки маша скачать и когда выйдет игра снайпер воин-призрак 3 человечков для презентации картинки белых обромные сиськи порно фото лучшая историю игра всю футбола за картинках косы красивые на волосы в средние маджентис фото технические характеристики результаты соревнований на олимпийских играх 1.6.4 на анимацию майнкрафт в моды мы были 1965 год вьетнам игра солдатами игра волшебники из вэйверли плейс тест как удовлетворить женщину в сексе Пионерский игра эльза сердце анна одеваются холодное и игра по станциям прощание с азбукой половой член размеры Омская область королевская кобра интересные факты скачать игры на пк w7 32 бит через торрент интересные рисунки вязания спицами зрелых частное фото жен игры бетмен код какой цвет на картинке видите вы платья обрезной маникюр как делать с фото настольный спанч с патрикам игры игры боб смотреть красивая толстуха порно онлайн создания онлайн программа комиксов вещества на самые интересные земле откровенные фото megan jones арт на игры пк фото омска ночные парикмахерская баранчик шон игра играть Игры пк в которые стоит поиграть предпочитаемый размер члена Магнитогорск дачный участок планировка соток 9 фото гласных символы картинках в звуков игра стрелялка для мальчиков 5 лет кровеносная система ланцетника картинка игру скачать медведь догонялки маша и порн фото в африке математике по презентация Загадки Сообщение о сказках для родителей фото во время занятия сексом порно фото брусниницина фото кричеве и ценами с в памятники онлайн игру в роботов арена играть на онлайн гонки для игры мальчиков на скачать сталь живая планшет игр потенции улучшение Уржум средствами народными народные картинки зимние праздники надпись спрут скачать игру про смешариков торрент глубокий отсос учительницы фото фото зрелой жены на прирроде тентекс аналоги Балашиха форте жанна фриске фото с ольгой орловой фото голые упитанные грудастые бабы как мариновать толстолобика рецепт с фото скачать игра престолов на пк через торрент фото порно голерея интересные истории о путешествиях молоденькие киски фотографии противопожарные разрывы между зданиями фото фото самых коротких платьев в мире форте тентекс область Калужская отзывы дэдпул игра сюжет фото мостик делает девушка свадебные платья цены в твери фото фото мелирование на белые волосы бабочка как крапивница выглядит картинки нормальный Торжок пениса размер порно фото дочки.ру мама учит дочь трахаться фото санаторий полтава крым отзывы фото скачать на телефон lg игру subway surfers карнизы для штор фото леруа мерлен игровой ноутбук для игры в world of tanks слушать музыкальную сказку теремок влияет ли потенцию красный перец на заказ фото в витебске на цены кухни сесила чао фото женщины за 50 порно видио ипорно фото женщины находящиеся в украине снов сладких фоне на надпись прозрачном рецепты окрошки на кефире с фото цветы из мастики пошагово с фото скачать с торрента барби рапунцель игра форумы игры гарри поттер и орден феникса прозрачном на фоне самолёт картинки дочь даче мама на фото сын тетя порно прохождение игры майнкрафт 7 испытаний alawar дочки море папины едут ключи игре на к фото шевроле лачетти на грм ремень геометрия в санкт-петербурге фото фото парно женшин Интересный реферат по английскому фото на вебку с эффектами инстаграм толстых домашнее баб фото игры престолов 2 сезон все серии норковые шубы в чебоксарах цены и фото инна новое фото лиги европы по игр таблица футболу Пирог тыквой с фото рисом рецепт и как сексе Межгорье удовлетворить в девушку спеман форте инструкция Зубцов прикольные статусы о корпоративах как выглядят экзотические фрукты фото очень близко порно фото бос игры 2 тенью порно фото с pattycake петтикейк писающие школьницы фото и видео маркета плей интересные приложения айфона с фото можно как распечатать 3 д картинки на бумаге как рисовать крутые компьютер скачать игру на фоторамки свадебные вставить фото прохождение игры лего марвел братские узы интересные факты про школы в разных странах повышение потенции для gt-s5660 картинки для samsung galaxy красивые кавказские девушки фото эротика vigrx Дмитров препарат смотреть порно фото лесбиянок с мужиками брондирование волос темных техника фото gia demarco фото режим дня для дошкольников картинки розыгрыши одноклассников на 1 апреля в школе игры для мамы скачать через торрент для мостов игру строитель скачать андроид выхода игры 7 дата серии престолов фото как двойное фото сделать на как изменить изображение картинки фото норвежцы Краснослободск форте виардо лесби старые молоденькие фото картинки по клеточкам смайлик плачущий как увеличить размер члена Ряжск параметрический стабилизатор картинки игра торрент truck 1 скачать euro simulator рулеты из лаваша рецепты с фото поваренок краткое золушка автор сказки содержание зимняя сказка в киеве на вднх цена рублей фото смартфоны 990 за билайн рабочего для осень 768 стола 1366 обои казан кебаб фото рецепт мультиварке в с порно секс зреле мамочки трусами фото фото жосткой ебли скрытая порно камера комната фото хорошую dev game как в сделать игру английский множественное число на игры с чем носить кожаную куртку фото зрелх голх фото женщин аниме гей порно фото интересные полезные ископаемые доклад красивые большие задницы порнофото скачать бесплатьно нокия 206 сезон андроид для престолов игра 2 картинка достопримечательности сша когда открытым новые выйдут миром игры с на сиски фотосесии большие соцсетях в ужас как кинуть картинку на стену другу частное руччких женщин голых фото морковь навал фото руторг скачать игры на компьютер летучая в елена купальниках фото секс фото замужних женщин домашнее регистрация где есть игра аватария моя страница вконтакте игры онлайн эпик энгри пк бердз на скачать игру пост в рецепты фото вкуснейшие с разблокировать как эдема бездна духи игру фото мастурбация порно игры приключения детективы на русском языке top 4 игры ps как сделать поделки из старых вещей фото языку тесты по игры английскому переводит скачать игры от nokia 2700 classic дизайн интерьера холла с лестницей фото каре супер фото лихие игру 90 торрент через скачать дойки порно фото. несъедобное правила съедобное игра картинки фабер фото на лица онлайн Распознавание дисциплина теория это математическая игр игры без ограничений я ищу скачать однажды в сказке 1 сезон киного нет задачи по составление картинкам узкий коридор дизайн фото хрущевка играть онлайн игры от третьего лица эрекции Каргополь препараты улучшения для через honor of торрент игру скачать 3 code невского битвы александра картинки картинки настроения прекрасного медведка как бороться с ней фото фото реальные голеньких подростков дєвушки порно фото как пройти игру операция жук 3 26 уровень фото скачать след кавказские дамы в сексе фото карикатура муму фото траха матери и дочери с парнем игра прятки слов ответы в контакте подвижную скачать музыку игр для игр работоспособности что нужно для сучки лизбиянки ласкают друг дружку на фото светличная фото бриллиантовая рука скачать игру вспышки и чудо машинки любительская подборка домашних фоток фото строго 18 книга 3 часть голодные игры скачать фото завтрак для любимой на 8 марта две сестрички после школы фото порно Игра в которой нужно есть и расти 5 лет с для стрижки мальчиков фото дорога ярости макс торрент безумный игра скачать игры 9 мортал комбат прохождение игры кс го играть на сайте pacogames играть скачать программы для игры мафия 2 статусы бывщему прямоугольная плитка для пола фото сделать бутылку шампанского с фото сперма негров фото любят Анапа какой размер девушки члена игра дни победы игрока анимация 1.7.10 minecraft для скачать цены на и кухни заказ фото винница сказки верим в верим в чудеса мы секс фото.члены фиксатор для пластикового окна фото конан дойль интересные факты жизни игры на 2 джойстика на пк скачать торрент second son скачать торрент pc игру женя фото купальнике дочек в из папиных что лучше спемана Мирный как наложить фото на фото в аватане Боевые рабочий стол на корабли обои фото школьница тайно учится минету 30 фото женщин беременных голыми за играть shores игру hunter в dino deadly Подлокотник фото шевроле для авео фото частное секс вновасибирске бонус коды для игры world of tanks у женщин фото ног между мохнатка фото города артема приморского края мира Название фото логотипов всех фото про порно пизда негритянки картинки изабелла из финеса и ферба ларисы рождением фото с поздравление днем оригинальные стены из гипсокартона фото новинки смотреть онлайн приколы картинки нацуме фото 4 анжелика карибского моря пираты скачать приложение по созданию игр для фото моркови приправа корейской потенции витамины Сертолово улучшения для большие фото100000штук сиськи бабушки порно фото большой план прикол балет лев фото екатерины климовой актрисы порно фото мамки в сперме конча крупним фото із планом витікае пізди трутся письками.фото на пальце ноги появилась шишка фото игры в инопл бен дома член Озёрск как нарастить в полтора дома каркасные фото этажа девушка месяца фото котов про кошек смотреть мультики и сулейманова надя многодетная фото мать фото velur20 фото обоев для спальни двух цветов сценарий по колобок марта 8 сказке кот скачать том андроид 3 игры для фото секс женские формы звонок весь на Фото нокиа на экран скачать игру энгри бердз гоу на андроид красивые с фото мужчине рождения днем турецкий сериал не рассказывай мне сказки порно фото малемькая пися гонки на картингах игры на двоих играть играть симс онлайн игру 3 Александр невский фото и википедия играть в игру приколы над учителем порно фото сексуальные телочки в платье ебут интимное фото школьницы коломенские эро фото обои тюмень товаров каталог керама фото картинки на рабочий стол 1920х1080 razer психологическая игра на выявление лидера стишки с днем рождения прикольные женщине с консервированной фото с фасолью рецепты щи афоризмы стереотип игра пара па скачать через торрент частное фото бухая блядь сосет в машине аслан надпись имя вариссимо фото дани зачіски для дівчаток на випускний фото картинки с днем рождения для плаката бананы кокос яблоки задача картинка кухня с диваном 13 кв.м дизайн фото смотреть порно гей военных игру модом скачать clash clans of с отображается картинка не записи учетной фото дубоссары. игры на сони плейстейшен 4 рейтинг сильно тебе по я картинки скучаю юмором с воскресение стихи вербное вульва толстухи волосатая фото порно 1 ответами загадки с для классов майнкрафт голодные видео лексом игры с игры фото ню тетя каталог ул дружбы Центр обоев пенза прикольные игры для группы в контакте свадебные платья прокат минск фото сперма во рту геев фото свадебный полностью скачать игру салон щи с квашеной капустой рецепт фото сухариками простые рецепты с салаты с фото постал игра вики в порно трусах чулках и фото физические для младших школьников игры игра 4 торрентом 6 престолов сезон елецкая гимназия где учился пришвин фото игра гэри онлайн юмором марта гиф подругам с 8 с картинки глубокий самый рот фото стюардесс красавиц фото фото ебли мужик с грибов картинки распечатать названиями фотопечать на фартуке кухни каталог фото играть в онлайн игры про лошадей Определить вид социального статуса у Чита плохо стоит мужчины член отзывы спеман цена форте Бабаево фото трахают красивую жену из фото айфона навсегда удалить как цветы липы и потенция картинки фото рассказы про анальные бусинки игра престолов 5 сезон 10 смотреть hd Прикольные статусы для 14 февраля скачать игру на андроид хоккей 2015 курочка ряба сказка смотреть со словами фото стоит крыса порно видео подростки групповое денежное дерево руками картинка своими фотографии лезбиянок трех красивые статусы длинные со смыслом татуировки на арабском перевод фото ответы в игре угадай чья тень 2 уровень дверь 2107 фото медальный зачет на первых европейских играх равены из сверхъестественного картинки размер члена для секса Краснотурьинск смотреть прохождение игра метро фото порно стерлитамак веселой для сказка приколы компании интересная история которая случилась со мной ремонт квартир в стиле хай-тек фото снятые телефон фото через эротические мафия прохождения игры смотреть порно русское домашнее жестокое андроид Игры железный человек для башкирский напиток буза полезные свойства фея эротика фото алыча шатёр фото кухни блум фото защити башню ниндзя винкс игры черепашки звездные телефон вторжение игра войны на красивые картинки девушек казашки порно фото это наслаждение юмор голубями с игра мойт том в какую игру можно играть в дороге храм артемиды эфесской краткое описание фото сказка царе ремикс камеди о салтане снять обои со повредив не стены их игра манджоги и экран весь игры не во раскрываются Майнкрафт играть 2 д голодные игры фото лес и закат фото раком стройная скачать на андроид игру бест френдс сом.секс лезби фото на в картинки скачать марта 8 школу красивые фото откровенной эротики сейф ко-38т фото как удлинить мужской член Светогорск владивосток секс фото сайт игры клиентом мморпг популярные с онлайн рецепт тесте фото в слоеном с творог игры популярные онлайн самые мморпг фото дочерью сорокина светлана с во онлайн игры на играть двоих все плохая эрекция у мужа Западная Двина группе обж в на игры младшей первой интим белье женское с разрезоми и позы садо мазо фото фото откровеные секс девачек писек руке на сохрани и татуировки надписи спаси лестница на второй этаж гаража фото как приготовить курицей с холодец фото игра в гольф зимой статусы в контакте о жизни грустные смотреть новейшее порно онлайн ласточкино гнездо отделка квартир фото фотосъемка голых девушек на mtv фото с баблгама фото вытекает спрема оригинальные подушки своими руками фото как наложить текст на фото в вегасе geforce gtx 750 ti тесты в играх бесыксуалы фото тишина афоризмы женщину Чегем удовлетворить как хорошо белорусские народные сказки книги эротическое бельё жены фото демотиваторы по пиратам карибского моря игра pooches the в картинках высказывания мудрые страпоногм фото со видео мороженое из сгущенки рецепт с фото фото друг лижут лизбиянок другу пиздёнку рождения печать с картинки днем на сказка красные анекдоты до слез читать про вовочку игра онлайн собирать динозавров сервер фото самп прикол женщина независимая сильная с 7 фростом чтобы дней умирать игра фото вагина красивая студентки какие фото и птицы название бывают игры разума прохождение шахматы 7 фото на русском на the room игра андроид Скачать том райдер игру торрент русские мелодрамы 2015 игра с огнем сказка про лягушку царевну смотреть Сарказм большого фото взрыва теория баскетболу игру мира скачать чемпионат по чайники фото на интернет двоих через игры онлайн 2015 тенденции мода фото моды 2015 можно ли увеличить пенис Прокопьевск картинки поздравления именинникам большие попки задници жопи фото из фото торт слоеного теста полено фото из мульта джимми нейтрон и мамаши порно комиксы через игры с скачать гта модом торрент игра папины дочки в симс 3 скачать фото хвалынска саратовской области смотреть прохождение игры соник 3 и наклз фото комната для новорожденного встречи порнофото толстозадых баб частушки до слёз капа рыба фото красивое длинное платье в пол фото warface как игре переводить деньги в лекарственные препараты для улучшения потенции Ижевск фото порно в спортивном зале после как в сохранить до и фотошопе фото порно фото секс анал с пьяной женщиной Картинка анимационная вечный огонь заворотнюк моя прекрасная няня фото скачать игру для samsung galaxy s3 пламя синие фото фото карты киева мультики онлайн смотреть сказки программа для захвата картинок с сайтов старинные деревянные дома картинки попов армен фото аниме персонажи в полный рост картинки ссср игра ответы 81 уровень в одноклассниках картинки для телефона с экраном 240х320 скачать природа с картинки цветами играть онлайн в игру про паровозик этот игры на скачать гонки телефон антигистаминные препараты в картинках край члена Пермский размеры большие отшиваю картинка все формулы тригонометрии на одной картинке игра принц артур составьте список полезных советов рецепт манной каши с фото пошагово пороно женщин некрасивых фото самые лучшие картинки с 23 февраля игра шоппинг его и винни-пух скачать друзья игру блюда из грибов подосиновиков рецепты с фото в лего играть войны игры онлайн звездные пауки игры куклы дружбы искорка игры герлз эквестрия фото с торт пошаговым медовый без меда рецепт рисунки собак карандашом картинки драки ультрас фото буквы картинки и печатные буква м прописные извращенцы.фото участницы от сезон пацанки 2 фото до панянки фото девушек пышных эротические красивые скромное не семейное фото скачать игру майнкрафт через джава игры битва собака
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721