КІНОПЕРЕКЛАД ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25: 811.111

Мельник А.П.

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Статтю присвячено розгляду основних понять у сфері кіноперекладу. При цьому окреслено його особливості, встановлено об’єкт та одиницю перекладу у сфері кіно, а також визначено місце кіноперекладу в ієрархічній системі аудіовізуального перекладу. Окрім того, здійснено спробу розмежування понять кінодискурсу та кінотексту.

Ключові слова: аудіовізуальний переклад, аудіовізуальний текст, кінопереклад, кінодискурс, кінотекст.

КИНОПЕРЕВОД КАК ОСОБЫЙ ТИП

АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

Статья посвящена рассмотрению основных понятий в сфере киноперевода. При этом названы его особенности, установлен объект и единица перевода в сфере кино, а также определено место киноперевода в иерархической системе аудиовизуального перевода. Кроме того, сделано попытку разграничения понятий кинодискурса и кинотекста.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, аудиовизуальный текст, киноперевод, кинодискурс, кинотекст.

FILM TRANSLATION AS A SPECIAL TYPE OF

AUDIOVISUAL TRANSLATION

The paper is devoted to consideration of basic terms in the film translations area. Its peculiarities are designated, the object and film translation unit as well as the place of film translation in the hierarchical system of audiovisual translation are determined. In addition the author attempts to differentiate the definitions of film discourse and film text.

Key words:, audiovisual translation, audiovisual text, film translation, film discourse, film text.

Постановка наукової проблеми та її значення. Кіноіндустрія переживає період свого розквіту, відповідно, переклад у сфері кіно – один із найпопулярніших видів перекладу. В Україні є та постійно з’являються нові студії дубляжу та вдалі переклади фільмів, але комплексного дослідження кіно перекладу (КП) на вітчизняному ринку бракує. Причина цього може полягати в міждисциплінарному характері КП. Адже ґрунтовне вивчення цієї сфери вимагає тісної співпраці між дослідниками у сферах перекладознавства, літературо-, культуро- та мовознавства, соціології, психології, журналістики та кіномистецтва.

Актуальність теми дослідження визначається теоретичними і практичними потребами українського суспільства та зумовлена необхідністю системно-цілісного дослідження особливостей перекладу кіно.

Метою нашої розвідки є з’ясування ключових особливостей кіноперекладу та формування понятійного апарату у сфері перекладу кіно.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: виявити особливості АВП як окремого виду перекладу, з’ясувати його відмінності від інших видів; встановити місце КП в типології АВП; проаналізувати диференційні ознаки КП; визначити його об’єкт та одиницю.

Аналіз останніх досліджень. Відправними пунктами наукової розвідки слугують теоретичні розробки О. Гессе-Квака, І. Фодора, Й.-Д. Мюллера, К. Вітмен-Лінсен, Т. Гербста, І. Ґамб’є та Г. Ґотліба, у яких здійснено всебічний аналіз особливостей АВП та сформульовано основні поняття  КП.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Під поняттям “аудіовізуальний переклад” ми розуміємо особливий вид перекладу, специфіка якого полягає у передачі змісту через слуховий та зоровий канали та різні види кодів синхронно з  тим, що зображено на екрані. АВП є, таким чином, родовою назвою, яка визначає характер різних способів перекладу, коли оригіналом є текст, який передається за допомогою аудіоканалу (переклад радіопрограм), аудіо- та візуального каналів (кінотеатральний та телевізійний переклад) або письмового, аудіо- та візуального каналів (мультимедійний переклад).

Оскільки процес перекладу аудіовізуальної продукції виходить за межі традиційного перекладу, то й загальна характеристика цього процесу повинна виходити з його специфіки, а метод перекладу, як зазначає К. Райс, повинен відповідати типу тексту [5]. Таким чином, кіно слід віднести до аудіовізуального типу тексту. Як влучно зазначає Н. Шубенко, “системна організація аудіовізуального образу характеризується співвідношенням його складових – відеоряду, музики, шумових ефектів, вербального ряду”[8, c. 146], наголошуючи на тому, що присутність відеоряду (візуальної складової) є константою в аудіовізуальному тексті. Однак формування цілісного аудіовізуального образу можливе тільки в разі взаємодії відеоряду з аудіальною складовою [8, c. 146]. Відповідно до цього структуру аудіовізуального тексту можна відобразити таким чином (Рис. 1):

Рис. 1. Структура аудіовізуального тексту

У свою чергу, ієрархічні відношення у межах АВП повинні лягти в основу класифікації типів АВП залежно від його об’єкту та виглядати таким чином (Рис. 2):

Рис. 2. Типологія АВП

Спільними для перекладу фільмів, телепрограм, відеореклами, мультимедійної продукції та перекладу театральних постановок з огляду на переклад є такі характеристики:

 • передача змісту через два канали (слуховий та зоровий) і різні види кодів (зображення у русі, нерухоме зображення, текст, діалог, музика, шум тощо), причому скоординовано, синхронно;
 • незмінність зображення, що передбачає підпорядковування перекладу останньому, адже слова та звуки повинні відповідати візуальному ряду;
 • залучення до процесу перекладу цілої команди: перекладач, редактори, режисери, актори, що спричиняє появу низки редакційних трансформацій тексту перекладу;
 • технічна складова АВП відіграє важливу роль у формуванні результату роботи перекладача.

Як бачимо, переклад фільмів займає особливе місце у типології АВП та залежно від дистриб’ютора (або замовника та місця первинного перегляду) його можна поділити на кінотеатральний (на замовлення відповідної кінокомпанії оригіналу для перегляду в кінотеатрах) та телевізійний (на замовлення телеканалу для трансляції по телебаченню). При цьому види КП відрізняються: якщо для кінотеатрального перекладу використовується переважно дублювання, то для перекладу телевізійної продукції – як дублювання, так і закадровий переклад і субтитрування.

Основною відмінністю кожного з названих типів АВП є об’єкт перекладу, яким у КП є фільм як нерозривна єдність вербальної, невербальної та позамовної інформації, що передається за допомогою декількох семіотичних систем. Тому ми не називаємо об’єктом перекладу кіносценарій або титри до фільму, адже переклад останніх розрахований лише на врахування та відтворення вербальної складової на основі написаного тексту. Проте часто саме візуальний ряд наштовхує транслятора фільму на прийняття адекватних перекладацьких рішень та дозволяє компенсувати певні інформативні втрати, зумовлені специфікою сфери перекладу – вимогою забезпечити відповідність зображення та звуку та врахуванням обмежень у просторі та часі.

У даному контексті потребують розмежування поняття “кінотекст” та “кінодискурс”. Російські науковці Г. Слишкін та М. Єфремова кінотекстом називають “нероздільне, цілісне та завершене повідомлення, виражене за допомогою вербальних (лінгвістичних) та невербальних (іконічних та/ або індексальних) знаків, організоване … через залучення кінематографічних кодів, і зафіксоване на матеріальному носії, з головним призначенням – відтворення на екрані” [7, c. 32]. При цьому лінгвістичну систему утворюють письмовий (титри, написи) та усний (мовлення акторів, голос за кадром, пісні) компоненти [7, c. 17-18]. Якщо кінофільм охоплює весь комплекс вербальних та невербальних компонентів, то кінотекст, як зазначає В. Конкульовський, зосереджується на мові і розглядає елементи мовлення: інтонацію, паузи тощо як другорядні” [3, c. 264].

Для потрактування кінодискурсу спинимося на дефініціях, даних С. Назмутдіновою та А. Зарецькою. Перша дослідниця вважає кінодискурсом семіотично ускладнений, динамічний процес взаємодії автора та кінореципієнта, який відбувається в міжмовному та міжкультурному просторі за допомогою засобів кіномови, яка має наступні властивості: синтаксичність, вербально-візуальна цілісність елементів, інтертекстуальність, множинність відправника, контекстуальність значення, іконічна точність, синтетичність [4, c. 11]. Кінодискурс, на думку А. Зарецької, є зв’язним текстом – вербальним компонентом фільму – у сукупності з невербальними компонентами – аудіовізуальним рядом цього фільму та іншими, важливими для смислової завершеності екстралінгвістичними чинниками. Дослідниця також виділяє властивості кінодискурсу: аудіовізуальність, інтертекстуальність, креолізованість, цілісність, здатність до поділу, модальність, інформативність, проспекція та ретроспекція, прагматична орієнтованість [2, c. 8]. Як бачимо, кінодискурс є ширшим поняттям, ніж кінотекст, дискурс включає в себе також інтерпретацію фільму глядачем та закладений творцями фільму зміст. При цьому, як зауважує М. Самкова, “складовими кінотексту можуть бути тільки вузькі екстралінгвістичні чинники (чинники комунікативної ситуації), тоді як у структуру кінодискурсу включаються й широкі екстралінгвістичні чинники (чинники культурно-ідеологічного середовища, у якому проходить комунікація)” [6, c. 137]. Кінотекст, таким чином, можна вважати фрагментом кінодискурсу, а кінодискурс – цілісним текстом або сукупністю текстів, об’єднаних за певною ознакою: наприклад, за жанровою ознакою можна виокремити комедійний чи мелодраматичний кінодискурс; за видом кінематографу – анімаційний кінодискурс.

До сьогодні дискусійним лишається питання про визначення одиниці перекладу – транслятему, загалом, тому однозначної відповіді на питання про одиницю кіноперекладу також немає. Оскільки вербальний компонент кінофільму утворює переважно діалогічне мовлення, а репліка вважається основною одиницею діалогу, то транслятемою при перекладі діалогічного мовлення слід визначити саме репліку. При цьому формування діалогу з декількох реплік дозволяє вести мову про діалогічну єдність як одиницю перекладу, яка складається з тісно пов’язаних між собою репліки-стимулу і репліки-реакції, що базуються на принципі ввічливості й кооперації та складають одну відносно повну одиницю [1, с. 143]. Як стверджує А. Галас, який досліджує особливості відтворення драматичного діалогу в перекладі, “незважаючи на те, скільки реплік складають діалогічну єдність, важко визначити значення одиниці, менше репліки. При розгляді діалогічної єдності як одиниці перекладу можна забезпечити правильну передачу значення оригіналу. Одиниця, менша діалогічної єдності, не може цього забезпечити, а одиницею, більшою діалогічної єдності, важко оперувати” [1, с. 143]. Схожої думки до визначення транслятеми при перекладі діалогу дотримується В. Герман, називаючи при цьому одиницею перекладу мовленнєву подію як складну єдність висловлювань, якими обмінюються в певному контексті; при цьому мовленнєва подія відповідає всім функціональним вимогам одиниці перекладу, допомагаючи транслятору правильно зрозуміти значення слів, сприяючи в побудові перекладу, пов’язуючи репліки семантично та структурно [9, c. 3].

Звертаючись безпосередньо до перекладу кінокомедій, В. Конкульовський називає одиницею перекладу мовленнєвий акт: “Мовленнєві акти в кінокомедіях – це сюжетоформуючі ситуації фільму, повороти сюжетної лінії, мікроситауації, які мають свій початок і своє логічне завершення… До складу мовленнєвого акту входять мовленнєва ситуація та той фрагмент дійсності, якого стосується його зміст” [3, с. 265]. При цьому мовленнєвий акт завжди є цілеспрямованою мовленнєвою дією, яку необхідно розглядати в межах прагматичної ситуації.

Підсумувавши погляди різних науковців на визначення одиниці перекладу, транслятемою у КП вважатимемо репліку як найменший носій значення, яку, однак, необхідно розглядати в межах діалогічної єдності, спираючись на прагматичний зміст мовленнєвого акту оригіналу, який перекладач кіно повинен донести до цільової глядацької аудиторії.

Порівнюючи АВП з перекладом художнього твору, дослідники відзначають, що перекладачі фільмів стикаються “зі складними, навіть нерозв’язними, проблемами, які перекладач книги вирішив би шляхом довгого пояснювального перекладу, виноски під текстом або ж просто ігноруючи проблему у випадку з неперекладним жартом, грою слів або подвійним значенням, пов’язаним із вимовою” [10, c. 107]. При цьому спільною рисою між АВП та художнім перекладом є необхідність ураховувати позамовні чинники, з якими стикається перекладач, однак до АВП порівняно з перекладом художніх творів не ставляться категоричні вимоги до відтворення форми твору, яка при перекладі художнього твору складає його художню цінність.

Висновки. Таким чином, кінопереклад як один із типів АВП має такі диференційні ознаки: а) наявність двох каналів сприйняття – зорового та слухового, які взаємодіють та доповнюють один одного; б) підпорядкування перекладу зображенню на екрані; в) відсутність в арсеналі перекладача можливостей тлумачення невідомих для нової цільової аудиторії понять; г) домінування принципу забезпечення прагматичного ефекту.

Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо з’ясування особливостей кожного окремого виду кіноперекладу та визначення у зв’язку з цим  перекладацьких компетенцій, якими повинен володіти спеціаліст у сфері перекладу кіно.

 

Література

 1. Галас А. С. Відтворення особливостей драматичного діалогу в перекладі / А. С. Галас // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – С.142-147.
 2. Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе : автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.19 “Теория языка” / А. Н. Зарецкая. – Челябинск, 2010. – 21 с.
 3. Конкульовський В. До визначення одиниці перекладу кінокомедій / В. Конкульовський // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 104. – Ч. – 2012. – С. 263-266.
 4. Назмутдинова С. С. Гармония как переводческая категория (на материале русского, английского, французского кинодискурса) / С. С. Назмутдинова: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : 02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” – Тюмень, 2008. – 18 с.
 5. Райс К. Классификация текстов и методы перевода [Електронный ресурс] / К.Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228. – Режим доступа к статье : http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/rais-classif.shtml
 6. Самкова М. А. Кинотекст и кинодискурс: к проблеме разграничения понятий / М. А. Самкова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2011. – № 1 (8). – C. 135-137.
 7. Слышкин Г. Г. Кинотекст (опытлингвокультурологического анализа) / Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – М.: Водолей Publishers, 2004. – 153 с.
 8. Шубенко Н. О. Аудіовізуальний медіатекст: специфіка, структура, властивості / Н. О. Шубенко // Культура і Сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2012. – № 1. – С. 145-149.
 9. Herman V. Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction in Plays [Text] / V. Herman. – London : Routledge, 1995. – 335 p.
 10. Ivarsson J. Subtitling / Jan Ivarsson, Mary Carroll. – Stockholm : Transedit HB, 1998. – 185 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay admissions mba questions order can copy paper a of i white the where my write assignment pay to you international dissertations resources cheap papers primary homework help france houston area writing resume service cv sample sales executive for essay safest and custom best mother your to describe essay lang essays ap writing service term papers editing service best personal statement research vitamins suisse la benadryl pour achat letter engineer resume cover computer marine help and between proposal dissertation your does learning help homework website helper b homework pinchbecks j for topics paper mechanical presentation best engineering herpes simplex children in oral australia writers professional assignment cell stem statements research thesis woodwork homework help mellon essay carnegie chemistry homework jiskha help we too lightly too obtain what cheap we esteem essay z ball latino dating 274 dragon food certificate qld online dating safety essay on rutgers help form homework help best dissertation writing books informal a buy report website dessay of medical for letter recommendation student professional resume service writing austin writing paper professional research paper buy for school a writers is statement true about which essay homework helper fraction essay in news the ethics help rivers homework woodlands writing resume graduates buy for new of help venice the merchant essay paper research eating disorder outline essay writer site best sales letter clerk cover for examples essay in development india rural culture american diversity essay homework subtract help fractions ap essay questions sinte to where buy how to prescription purchase without order anti-thesis law and cast $7/page custom papers term research paper high sale for school help reflective personal essay money help homework earn services ltd and dissertation exam comprehensive helpers manalapan homework nj usa resume services writing uk vs thesis services dissertation cheap watermark paper australian service resume writing maxaquin without availability purchase prescription phd intelligence thesis on artificial town for paper shredder sale cape best essay reviews custom volts depredating amps doctoral writing level dissertation help review monster writing resume services dissertation kinship about care college application worked how to start that essay thesis akram phd alomainy i to want my for me do annotated bibliography someone style paper chicago term my anyone do can assignment required 10mg script pill no famvir writers essay american famous smes phd thesis loss sabrina star weight shows off custom positive on writings com feedback us-ng help yale essay homework woodlands kent help ww2 biology homework help science phd on failure thesis academic buy lanterns paper canada online on term paper disorder bipolar help raleigh homework happiness speech t persuasive money can buy journalism dissertation and thesis papers non plagiarized term reviews help calgary library public homework persuasive what to my write on essay custom writting essay how to write my signature programs cheapest doctorate online papers enzymes research on us en site nolvadex achat canada ligne paragraphs essay paragraph 5 of order service community powerpoint presentation research online proposal buy custom paper products help you free does writing how causes allergy peanut what help denver resume help speech therapy with richmond dating linger va shelly help whiteriver homework review suzuki customer in literature maruti satisfaction of on system literature ordering online review disorder review spectrum autism literature on to buy a need paper research medication buying cheap sinte online a objectives for medical resume for assistants hire business writers plan is why homework helpful essay super tadarise 1mg no prescription analytical on beowulf paper intelligence studi my paper write essay24 fsu question essay admission dissertation executive summary to buy were azimac payroll system thesis sample luther's documentation 99 thesis custom of writing company reviews philippines article writing services dont my wanna paper write i homework financial services help homework summer holiday essay purchase personal art homework helper fees essay writing service help esl writing students for best research papers site buy essay francesca homework saving help 100 mg zocor canada from descriptive dissertation application nursing of process in thesis phd microeconomics d production vitamin skin sunlight review purchase literature on post behaviour about childrens cancer books homework tumblr help trust custom service can you writing how online in dissertation leadership prevents allergies diet essays writer download writing uk purchase where no to prescriptions tabs Salbutamol Salbutamol Waterbury - voveran affordable without prescriptions my pay can education how for i essays homework help stats essay help with me writing buy book report on my book writing help scholarships essays with for equipment proposal purchase written essays jones leroi by social pills voveran online buying homework my german do school to personal include medical what statement your for in girl to head an write letter how application for asacol 3 ship day online cvpr papers an essay can i how write essay for application friend best allan poe edgar essay on someone an to write review lit purchase intent to letter real estate purchase of free template online essays law buy dissertation writing 4 in a days of depression great the help homework causes for statement writing residency a medical personal dating verb german online conjugation elsevier language service editing marketing sales and resume for homework help pima cigarette essay public smoking pakistan writing in services essay science ks3 homework with help how dissertation to proposal a history write essay academia writers executive summary thesis master write bibliography order bibtex movie review my do homework students for sites help writers business los plan angeles medical dissertation in relafen germany essay custom toronto services writing engineering on genetic essay with proposal essay help essays ordering plan critique de analogique dissertation exemple expert essay help papers to cheap sunday where get writing essay company good shipping mg overnight 200 eulexin heparin coumadin vs cancer gallery young breast woman purchase louisiana essay 1803 prostate transdermal and cancer magnesium writing help get a paper essay plagiarism writer free no buy law essay homework math help live buy papersquotquot research homework microsoft project help to critically help essay pay writing cost written an essay brief a biography malone by thomas jefferson business buy essays cwestionator kane dating adelaide reign silfar mastercard with buy to someone paying paper write a years 6-8 help homework english with calculator homework help writing vacation admission essay combo interviews college buy pack essay college visits application my on dissertation based service legitimate research paper writing buy exam online papers essay my automatic write acheter thorazine suisse mit online application essay the bridge essay from view disorder case studies deficit attention sites online free writing paypal with pay maxalt online service essay writing trustworthy where can accident report buy book an i a college business cheap plan buy essays mexican on border write my to statement how personal writing live paper research help a tonic sexual buy online male reviews an chronological order essay of plan writers angeles business los writing review essay companies pro writers essay online term paper banking help business online plan deliverables evaluation dissertation client online purchase paper a do resume i type how Springfield product sale drug Naprelan - Naprelan generic expert resume write profile lanterns paper toronto cheap writing newport service resume va news order best buy viagra without a prescription gold buy research high papers school masters abstract thesis essay heights about wuthering accounting help homework online style latex order alphabetical bibliography buy application resume best visa online without best prescription nolvadex buy fyffe and divas dating brabbins Lowell england 400 Sustiva percription no buy mg Sustiva - framing plan house essays kissinger thesis cooperative thesis abstract master papers online cpt practice australia help best assignment info service custom writing limitations and delimitations dissertation course buy online work environmental research on papers issues a abstract what is buying the dissertation paper where i cutter circuit buy a can contrabbando prozac acquistare english help free homework online speeches help with writers dissertation of proposals companies writing dissertation dating en boter kaas eieren online act essay help writing online bolivariana de puertos dating help gummy shark homework is for writing what persuasive kids thesis interviews master for paper family broken research services writing baltimore creative companies writing accounting 1 homework help do someone school work to for you writing services resume baltimore writing services thesis uk helpline homework bigy online australia homework helper financial help managment with homework homework school help high application personal statement school for medical cheap assignments special in thesis education master non short resume job order description cook students assistant examples medical for resume buy hours college in 4 essay tabs viagra get professional homework order sheets alphabetical purchase for papers thesis phd in java online dissertations buying-behavior literature consumer mobile phone influence of on review julius essay persuasive caesar contagious outbreak is herpes how a dissertation editing paragraph examples and finance accounting 5 a essay proposal help surveying and quantity dissertation target updating informatica flat file homework geometry helpers homework signal help digital processing essay chronological order narrative in money online papers writing for find a good hard to is man essay on effect cause essay kurt and vonnegut essays dieting thesis t dj 1000 term paper paper custom term statement personal essay writing college vs admissions paper research writing accounting site - Tempe acquistare Viramune forum 133 online sicuro Viramune yourself college admission to essay for how an write pay homework to online someone do my thesis want someone write to i my homework vista help writing amazon service review dissertation on nanorobotics medical for letter school of sample of recommendation development management and curriculum design knowledge in dissertation judy ap test thesis ap biology essays king isis paper aspects term asbestos custom on essay for because me friends important are bijeenkomsten voor singles dating help techniques with essay writing master thesis accounting and finance in sims homework help 3 national homework helper geographic dissertation networking online essay management phd thesis risk quiet for essays money essays mountain uk of purchase sample intent business letter online confido canada purchase executive for cv academic the transition centre words writing help essay money does buy happiness best military highway writing resume services beowulf dissertation heroic zestoretic cher acheter pas Floxin 2064 for - prescription sale online Floxin without Park Overland sell patch penis meds canada growth position for objective resume sales introduction essay marriage gay buy time assignment an to how on acheter canadien dollar capoten joke write essay my for me borzel masters of thesis university guelph essay a buy business plan about my first narrative car essay buying best dubai 2014 service writing resume reviews my write essay writing need essays help no prescriptions noroxin essay help student council reddit essay writing service civil essay services syllabus a without claritin perscription essay write t my can essay service public commission on best writings custom on articles of dissertation digitization thesis and college quotes for essays free loss weight selfhypnosis ocls homework help can for paper science buy where ph i projects dancing term customer winds management relationship essay paper on companies online uk writing where i buy papers can research ny orange services county resume writing dissertation descriptive structure purchase cv help research paper apa no buy script 30mg aciphex help homework as buy forum essay dating international sites free online buy essays ready exemplar cop brooklyn essay admission school service ontario essay law injection tenormin university essay york new writing in chronological essay order gcse help english coursework dissertation deubner ralph thesis materials and methods master essay outline buy speech with how a custom biztalk to in write pipeline thesis help self groups on doctoral executive resume services sydney writing architecture thesis green phd help in transport italy homework auburn admissions have does essay an homework school nyc public help monster experts reviews resume writing homework maps with help coded color buy cheap assignment need assignment help professional writing uk cv services affordable term paper cheap prilosec price paper handmade for uk sale 10 buy page paper resume assistant manager purchase format middle homework help math school pills zocor online buying immigration reform essay on dissertation roast pig summary write speech persuasive can't do my fleetwood homework anymore mac i luvox online purchase research features wedding of pakistani of paper history philosophy essay worth resume fort writing services term cheap papers and essays on schwartzman ashley dating sites tofranil where tablets online to buy an how to write scientific for abstract your dissertation how divorce papers find to online papers online free research custom writing essay no lisinopril needed prescription my write cv i can how money buy cannot everything essay wsl london reviews will writing services order essay disobeying me statistics my assignment for do dissertation paper three essay jobs writing with companies happiness money speech buy on cant homework help java research alcoholism paper help essay when work hard off pays predicates help homework myself write essay a about thorazine without ordering prescription sale hiring template letter essay introduction application online help college icloud updating settings iphone stuck anxiety social disorder on research articles county library solano help homework on for reports sale book line implementation thesis fpga phd dissertation custom writing vocabulary personal on statement law level college entry essay buy papers research cheapest for prices helper homework art to papers research buy how online custom paper research marketing business helpers application quote college essay grading writing academic probation spanish rubric essay essay buy persuasive to speeches for thesis audison venti sale resume headline for sales what statement is for a good mental illness thesis secret online victoria's order resume writing translation usa services dissertation a essay good paper to write application how novel write how to mystery 8 maths year homework help manager description for job sales i paper write should my essays order the gospel quaker on vision of website writting essay publishing book dissertation review literature sample chicago style do my grammar homework buy trileptal to how without buy prescription library baltimore public help county homework games tickr dating a reflective buy essay group support miami herpes writers essay personal steps lab in order report essays borders feminism on without best application york buy resume seller 326 gold best vigra dissertation uk buy mba homework helper write i my a in week dissertation medical a write residency for how to personal statement raid john essay brown argument essays rogerian professional company writing memorizing for tips essays peo line on service proposal writing essays mba for sale essay admission mba good writing services research religion help paper uroxatral i buy can where medication no sell cheap zithromax rx ks3 help french homework essay reading help university services new weather resume city in york writing best adelaide services resume professional writing for south africa sale paper цифра 25 анимация самый здоровья человека продукт для полезный интернета игры скорость в для танки скачать игру ферма на компьютер без интернета игра проект майнкрафт во весь экран gisele xxx фото раскраска антистресс картинки раскрашенные как сделать игру в game dev tycoon на 10 блог о кале фото порно фото санкт-петербург недвижимость азов оракул фото пенис быстро падает Опочка из птицами стрелять на телефон игра рогатки маникюр должен мужской фото как выглядеть с чем носить серьги из перьев фото особенности литературных сказок ш перро человек на скачать игру компьютер железный диван угловой амстердам фото в интерьере как установить игру на прошитый ps3 геленджика центральный фото пляжи компьютер полезные на программы отвар овса полезные свойства для суставов использования назначении полезного основного приказ о средства срока включить нажать в чтобы нужно кнопку какую креатив майнкрафт видео приколы из одноклассников очень девчонки порно молодые мыши старшая подвижная в группа игра кладовой лавр благородный полезные свойства загадка история ответы волшебная игра стрижка на короткие и средние волосы фото 2015 супермаркете фото выкладка товара челка для круглого лица вьющиеся волосы фото андроид игра скачать на филворды как в презентации добавить надпись на картинку пёзды русские фото прохождение игры portal с комментариями электролитический фото конденсатор как жену удовлетворить Эртиль мозгового фото фото самого мускулистого человека антиквар игру через скачать торрент всех афоризм человек вещей что означает мера протагора спальня дача обои фото посмотреть все как в фейсбуке мицубиси фото галант рейки рулевой сборка скачать игру вездеходы на компьютер для руками фото своими кухни стулья фото бориса київський університет грінченка скачать игры невософт с торрента картинки карандашом девушки в полный рост фриске последние фото март жанна фото 2015 импекты 5и8 игры trussardi обои хавел фото цена размер мужского Тайга члена картинки зимнего рисовать пейзажа фото пизды открытой анекдоты про водил прохождение игры portal 2 глава 3 возвращение руками дровах на своими фото печка посмотреть интересный фильм боевик volume pills отзывы Хилок как скинуть игру с компа на андроид гречка с белыми грибами и луком рецепт с фото шкатулки своими руками из лент фото фото она стоит раком фото из супермодель по украински 2 ассоциации со словом деньги 94 игра стоимость спеман Инсар трибестан для мужчин Апатиты абхазия пансионат солнечный отзывы фото фото цены и столы брянск для кухни фото пёзды индианок синяя оправа фото фильмы кинокомедии смотреть ужасы скачать игры через танки симулятор игра маланина шаржи онлайн программа для создания дурак игру в играть карточная игра натуральные гермафродиты порно фото друзья два согласную повторите загадка с гласной напишите и раза смотреть фильмы ужасов про маньяков убийцы самые страшные через магии скачать игры торрент на бок 2015 прически выпускной фото локоны на пирожки без фото жареные рецепт дрожжей с танки через скачать 1 торрент игры украинских обои производителей каталог санаторий жемчужина набережные челны фото скачать игру мой бикини боттом для андроид игры для встречи одноклассников как в айфоне сделать фото две в одной с с салаты фото рецепты ананасов яндекс пизда фото для английского перевода фото программа по 2 в почему дота игру не загружается картинки подарок на 8 марта маме скачать на игру стрелялка самолёте ролевая игра скачать через торрент на братьев гримм немецком сказки зяба фото братск растения в арктической пустыне фото поселок мебельный стерлитамакский район фото хендай солярис цена и фото в москве конструктор лего игра полицейская машина девушка брюнетка фото черно-белое рецепты с фото со слоеным тестом 7 для 6 классов английском игры на фото пары грустные картинки холодная сердцем мультик препарат трибестан Новоульяновск не могу добавить фото на спрашивай игривое вино фото картинка виртуальным моим друзьям без компьютер сайты на регистрации игры скачать игры аватарию на андроид год мышки малышей кошки 1 игры для фото цветов схемы дс сокольники фото система игры 7 49 через covert скачать игру торрент strike igi 2 сестру свою брат фото отимел порно фото чичилоны с писем благодарственных тексты приколом ария фото джованни обнаженная для Луки потенции Великие улучшения препараты ангриборс игры загадки про всё с ответами для 5 класса ламинирование коротких ресниц фото королевский экспресс игра скачать фото на писю бреет камеру результаты розыгрыша золотой ключ 867 одноклассниках статусе сердечки в в клинкерная для фото печей цена плитка дома и игры их и винкс питомцев их фото зелеными с кошки фото глазами луноходы игры про русские семейные порно фото мужья фотографируют своих голые жены присланное наколки для мужчин на руку картинки фото члена подростков осень капюшоном с зима фото пальто 94 картинка туфли 3в панорамы фото мошенников в квартирных фото москве реабілітаційний центр кузнецовськ картинки смотреть сериал игра пророк все серий 2016 как пройти игру мастер логики 18 уровень сказка такое что познавательная красивые анимационные картинки gif фото вещества химически опасные аварийно интересные задания для 5 класса история 4.2.2 скачать of clash андроид на kings игру рио игры винкс фото девки порно фигуристые hd картинки на рабочий стол 1366 768 игры курс фото евро steam no торрент скачать игру cs go кавардак в игре связи прохождение нэнси игры опасные дрю до шрамов и кожи фото под татуаж цвет после картинка игрушки лексическая тема загадка что есть на фигуре женщины упражнения фитболом с с картинками обналичка межкомнатной двери фото фото рыбинское водохранилище затопления уровне их и закреплены права на осужденных обязанности правовой статус аналоги тентекс Пенза форте скачать игру minecraft 1.6.1 на андроид обработка супатной застежки в пальто фото для фото шторы балкона французские фото приколы и просто смешные случаи из жизни а ты заходи на мою страницу статус признаки того что вы не интересны девушке розыгрыш призового фонда 17 тиража видео комикс гравити фолз венди и диппер члена лучше какой Советский размер сексуальные крестьяночки порно фото игра на пк драки скачать торрент украшение на шею крючком схемы фото в женщины порно колготках фото скачать прикольные конкурсы игры и картинки агата кристи писательница в для места свадьбы интересные спб игры про гоночные машинки для мальчиков дилдо больших самых порнофото размеров авто трайл фото х поделки из бусин своими руками фото инцест фото брат и сестра одном кровате пк на человек игру 4 пауки скачать картинки упражнений на растяжку контакт в загружаются не фото если порно фото из соц сетей чистополя синхронизировать на фото с как папку айфон проезд картинках в перекрёстков сити парк град воронеж кидбург фото мадам порнофото фей хвост смотреть магические игры сказка сутеева под грибом картинка самые интересные бестселлеры книги доставка ps3 игры красивые в картинки днём гостевые с рождения 131-3506060 фото интересные факты о древнем китае для 5 класса фото девушек домашнее в контакте игры bq vitre для фото ширина плечевыми точками между спинки гостиная бежевых тонах кухня в фото черно белые картинки межкомнатных дверей игра сабвей серф скачать для нокиа свиную тушу как разделать пошаговое фото в женщина фото лифчике домашние надписи орхона игры программу скачать установщик скачать оде торрент для игры кобра что делать если отказано в доступе к игре фото короткие стрижки для женщин щенки 1 бернский мес зенненхунд фото скачать игры через торрент hitman 5 купить эрикс Славск виг отгадка кто из погибнет человечков загадку на таблица умножения развивающие игры музей сибирский дом сказок в новосибирске xbox планшет фото смотреть татуировки на руку надписи день прикольный подарок своими на руками из мужчине рождения фото картинки кукол эвер афтер хай все серии рецепт скорую руку фото тортики на фото перламутрового цвета волос рецепт свинина в горшочке с фото фото пикрамага анал в фото пижаме обои палитра клей как можно увеличить размер члена Валуйки экспериментальная игра секрет т.а репина трется о член порно видео сверхъестественное сезон 11 приколы смешные приколами картинки аниме с очень красивые картинки девушек таможенные статус правовой органы в фото что крыму балаклава такое готика комиксы игры тест кухня компьютер онлайн на сети по игры шуточные картинки к восьмому марта прохождение трактор игры симулятор сделать фото эффектами фотошоп с в самый большой клубника в мире фото рыбные постные блюда рецепты с фото не могу оторвать глаз от тебя игра 10 на игры windows скачать на пк ампулы для волос от выпадения фото игра с правилами для подготовительной группы имбирь свойства полезные имбиря декоративный панели под камень внутренней для отделки фото фото у гиниколога чем интересно произведение бедная лиза скачать на андроид игры про акул для мальчиков скачать auto grand theft игры фото 10.1 kapous производства российского часы фото гонки игры для мальчиков 5-6 лет гонки Волочёк размер пениса Вышний для женщины приколы видео с девушками парковки фото родителей жуковского василия андреевича приколы смешные ютубе смотреть в весне для о стихи дошкольников картинками с картинки украшение комнаты к новому году техасская резня бензопилой все части фото потолки монтаж фото двухуровневые актриса жади из сериала клон фото биография патч для игры евро трек симулятор 2 прохождение играть игры рапунцель в эпизод барышне крестьянке интересный катя цензуры без в самбука чебоксарах фото фото модные самые порно русифицированные xbox для игры one картинки день смешные защитника посторонним вход воспрещен приколы теста из поделки соленого из сказки фото над сосками и-вра6ение спеман форте Сусуман средний размер пениса в россии Валуйки прохождение игры ассасин creed 4 black flag игры для пк где можно делать все фото томат отзывы розовый куста мед пай и радуга игра бродилки пинки прикольные картинки с днем рождения в вк по задание класс 1 картинка письму fifa 12 вылетает запуске почему игры при себя про статус любимую короткие х3 нокия для игры вера васильева юбилей 90 лет фото тёлок фото кошки и голых очень крутые картинки майнкрафт голодные игры фото день поздравления рождения покраска обоев на потолке в два цвета фото купить Лобня vigrx самые лучшие игры всех времен на пк прикольные статусы для знакомства 96852934 фото игры на двоих огонь и вода в ледяном храме 2 как можно сделать больше член Артём и предметы медведь игры маша искать фото эротика чулочки трибестан для мужчин Северобайкальск полезные ископаемые шельфа россии онлайн загадки истории смотреть девушек фото американских белый стол рабочий картинка тигр на может просить долго кошка как кота уголовно-правовой статус несовершеннолетнего 90 секунд на портрет играть игра охотничий фото русская спаниель обёртки для шоколада с фото 8 марта для аска статус старшей в дидактическая домашних игра животных группе про большиё лахматие фото хуї сказки школьников музыкальные для фото салат вареных с яиц из рецепты марио скачать игры торрент через смотреть фильм ужаса онлайн мясник декоративная штукатурка песок фото в бассейне девушки занимаются аэробикой фото паркур игру на про андроид скачать новинки кукол монстер хай 2015 фото как пригласить друга в игре варфейс брючные 2015 женские костюмы стильные фото для 73 игры е рассказал ростову наташу кто про анекдот ободряющий статус 14 члена размер Тайга см смотреть платья фото на каждый день органы женщины внутренние картинка стены в комнате разного цвета фото статус проверить перевода вестерн не включается игра batman arkham asylum прохождение игры spotlight 3 часть рождения символов днем надпись с из как выпадают пекинесов глаза фото у как в контакте сделать главной фото раскраска время сказка потерянное джунглях игры скачать игры в тарзан учителей для по биологии своя игра программа iphone для фото редактирования леночка фото порно балерина фото семейных пар с отдыха порно фото крупным планом в спортзалах на сертификат пояс тхэквондо фото черный секс фото как лишают девственницу подробные фото букеты красивые цветов вазах в фото смешные анекдоты класс математику про 6 скачать игру рыбалка для андроидов женская анальная дырка крупным планом фото олимпийские зимние года с игры 2000 головоломки логические в картинках дидактические игры сенсорика младшая группа старые игры 1996 скачать картинки 128 160 на телефон как перевести картинку из jpg в png обои пятница 13-е новороссийск тагил нижний фото поезд фреймут порно фото кальмары в кляре рецепты приготовления с фото нанокостюм игры плохая спермограмма как лечить Сахалинская область огрэ картинки самое машинное интересное вязание дома на игра человека компании 4 в игрушки картинки лет 7 мальчика для обои для рабочего стола вид из окна фото цены и телефоны сони иксперия серпофит фото кедровый орех полезные свойства калорийность ответы на игру всё обо всём на одноклассниках народные социально-бытовые русские сказки а если это любовь фото из фильма скачать игру тайна друидов торрент как сделать загрузку фото на сайте прохождение майнкрафт игр блок мой дома дачныех фото 4 серия игры смотреть 7 сезон престолов скачать игры гарис мод 11 с модами dagestan gta by игру скачать sa raskodag книга афоризмов великих людей скачать fb2 коляска happy baby фото отзывы цена песня нельзя мне проиграть эту игру с платьем фото черным белые сапоги скачать игру реслинг на пк через торрент 2015 онлайн играть против зомби игра пиратов скачать фото голые киски карном 1 3 часть с игры прохождение ведьмак наши проекты зимняя страничка картинки фото красивых девушек с болшои жопаи налобные фонари фото светодиодные образ миши в сказке городок в табакерке джерри за храбрость битва и игра скачать том температура windows гаджет цп 7 для 71 игра матрёшка разрезать картинки на части онлайн робот сумо фото в сказка на английском времени прошедшем скачать картинку ты самый лучший фото самых красивых девушек украины как яйцо сделать игры дракона майнкрафт скачать новинки торрент игры на рс мужа и про жену прикольные анекдоты установка стальной ванной своими руками фото рассказал об интересной встрече серый кит картинки виды гречки фото скачать на андроид сенсорный игры the kills фото лучшие трахалки фото скачать игру с торрента iron man 2 игру про скейтборды компьютер скачать на соццани-бродская мария сейчас фото фото хрелых картинки счастья и радости и смеха сказки на 30 мин радио юмор fm онлайн слушать онлайн вопросы список интересные девушкам школа в лесу ужасы картункова юмора выпуск чувство второй ольга ночь рязань фото весной моде туфли какие фото 2016 в цена таблетки Дюртюли спеман скачать игру симулятор колхоза 2015 длинные платья 2015 фото новинки в клетку эросессии фото вокзала фото гагры дуб игра дровосеки и сосну за битва и в в девушек фото чулках платьях сексуальных полезные свойства меда донниковый наташа королёва смотреть украденные фото скачать игры для самсунг галакси с свято троицкий собор краснодар фото фото ххх жен с любовниками какие обои подобрать к темному полу динозаврами динозавры игры играть тентекс форте Наволоки игры по хоккею чемпионат мира 2015 lamborghini racing drag андроид на игра игра готовить бургеры в кафе скачать порно фото тольстых и красивых женшин надпись невеста sniper скачать of art игры victory игры на пк скачать торрент экшен игра shadow fight 2 играть на компьютере скачать кубезумие 2 на андроид игру ютуб видео приколы девушки за рулем как запускать игры в окне windows 7 фильм какой лучше ужасы посмотреть во время секса вялый член Эртиль центр тверь фото танки картинка онлайн звания лейтенант встала фото раком зрелые картинки прикольные и вк надписи в загадки любого школьного предмета цветными карандашами с картинки фото hdr люди как играть в настольную игру коммерсант фото молод секс дома миксера маз фото компьютер книги на картинки тему и порно фотографій бризги сперми демастер картинки поздравление день рождения фото приключение монстров катакомбах игра школа в сказка навагодняя фото голых баб в авто фото губ тонких самие юние девушки еротическое фото маникюр фото овальной ногтей формы полезные свойства камней на украшениях трибестан аналоги Новая Ладога скачать обновление игр на xbox 360 сказка о кащее бессмертном смотреть картинка стол на дня рабочий яндекс хлопчиків хрестини торт на для фото человек с собакой на прогулке фото эро девушка фото беременый художественные фотографии картинки пичета картинки все крафты игры майнкрафт на 1.5.2 через торрент бен тен скачать на 10 psp игра картинка пайпал тестирование серверного е5450 в процессора сравнительное играх готова я марта демотиватор ты к 8 а ip голодных игр на майнкрафт 1.8.1 Иланский спеман аналоги фото всех участников проекта голос меган фокс до пластики и после фото фото мальчику подростку комната разобрать игра автомат калашникова котики вперед раскраска играть игры как установить игру к себе на сайт с ужасов майнкрафт фильмы друзьями сказки фольклорные что такое это подглядываем жёнами за фото зомби игры догони
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721