КІНОПЕРЕКЛАД ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25: 811.111

Мельник А.П.

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Статтю присвячено розгляду основних понять у сфері кіноперекладу. При цьому окреслено його особливості, встановлено об’єкт та одиницю перекладу у сфері кіно, а також визначено місце кіноперекладу в ієрархічній системі аудіовізуального перекладу. Окрім того, здійснено спробу розмежування понять кінодискурсу та кінотексту.

Ключові слова: аудіовізуальний переклад, аудіовізуальний текст, кінопереклад, кінодискурс, кінотекст.

КИНОПЕРЕВОД КАК ОСОБЫЙ ТИП

АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

Статья посвящена рассмотрению основных понятий в сфере киноперевода. При этом названы его особенности, установлен объект и единица перевода в сфере кино, а также определено место киноперевода в иерархической системе аудиовизуального перевода. Кроме того, сделано попытку разграничения понятий кинодискурса и кинотекста.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, аудиовизуальный текст, киноперевод, кинодискурс, кинотекст.

FILM TRANSLATION AS A SPECIAL TYPE OF

AUDIOVISUAL TRANSLATION

The paper is devoted to consideration of basic terms in the film translations area. Its peculiarities are designated, the object and film translation unit as well as the place of film translation in the hierarchical system of audiovisual translation are determined. In addition the author attempts to differentiate the definitions of film discourse and film text.

Key words:, audiovisual translation, audiovisual text, film translation, film discourse, film text.

Постановка наукової проблеми та її значення. Кіноіндустрія переживає період свого розквіту, відповідно, переклад у сфері кіно – один із найпопулярніших видів перекладу. В Україні є та постійно з’являються нові студії дубляжу та вдалі переклади фільмів, але комплексного дослідження кіно перекладу (КП) на вітчизняному ринку бракує. Причина цього може полягати в міждисциплінарному характері КП. Адже ґрунтовне вивчення цієї сфери вимагає тісної співпраці між дослідниками у сферах перекладознавства, літературо-, культуро- та мовознавства, соціології, психології, журналістики та кіномистецтва.

Актуальність теми дослідження визначається теоретичними і практичними потребами українського суспільства та зумовлена необхідністю системно-цілісного дослідження особливостей перекладу кіно.

Метою нашої розвідки є з’ясування ключових особливостей кіноперекладу та формування понятійного апарату у сфері перекладу кіно.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: виявити особливості АВП як окремого виду перекладу, з’ясувати його відмінності від інших видів; встановити місце КП в типології АВП; проаналізувати диференційні ознаки КП; визначити його об’єкт та одиницю.

Аналіз останніх досліджень. Відправними пунктами наукової розвідки слугують теоретичні розробки О. Гессе-Квака, І. Фодора, Й.-Д. Мюллера, К. Вітмен-Лінсен, Т. Гербста, І. Ґамб’є та Г. Ґотліба, у яких здійснено всебічний аналіз особливостей АВП та сформульовано основні поняття  КП.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Під поняттям “аудіовізуальний переклад” ми розуміємо особливий вид перекладу, специфіка якого полягає у передачі змісту через слуховий та зоровий канали та різні види кодів синхронно з  тим, що зображено на екрані. АВП є, таким чином, родовою назвою, яка визначає характер різних способів перекладу, коли оригіналом є текст, який передається за допомогою аудіоканалу (переклад радіопрограм), аудіо- та візуального каналів (кінотеатральний та телевізійний переклад) або письмового, аудіо- та візуального каналів (мультимедійний переклад).

Оскільки процес перекладу аудіовізуальної продукції виходить за межі традиційного перекладу, то й загальна характеристика цього процесу повинна виходити з його специфіки, а метод перекладу, як зазначає К. Райс, повинен відповідати типу тексту [5]. Таким чином, кіно слід віднести до аудіовізуального типу тексту. Як влучно зазначає Н. Шубенко, “системна організація аудіовізуального образу характеризується співвідношенням його складових – відеоряду, музики, шумових ефектів, вербального ряду”[8, c. 146], наголошуючи на тому, що присутність відеоряду (візуальної складової) є константою в аудіовізуальному тексті. Однак формування цілісного аудіовізуального образу можливе тільки в разі взаємодії відеоряду з аудіальною складовою [8, c. 146]. Відповідно до цього структуру аудіовізуального тексту можна відобразити таким чином (Рис. 1):

Рис. 1. Структура аудіовізуального тексту

У свою чергу, ієрархічні відношення у межах АВП повинні лягти в основу класифікації типів АВП залежно від його об’єкту та виглядати таким чином (Рис. 2):

Рис. 2. Типологія АВП

Спільними для перекладу фільмів, телепрограм, відеореклами, мультимедійної продукції та перекладу театральних постановок з огляду на переклад є такі характеристики:

 • передача змісту через два канали (слуховий та зоровий) і різні види кодів (зображення у русі, нерухоме зображення, текст, діалог, музика, шум тощо), причому скоординовано, синхронно;
 • незмінність зображення, що передбачає підпорядковування перекладу останньому, адже слова та звуки повинні відповідати візуальному ряду;
 • залучення до процесу перекладу цілої команди: перекладач, редактори, режисери, актори, що спричиняє появу низки редакційних трансформацій тексту перекладу;
 • технічна складова АВП відіграє важливу роль у формуванні результату роботи перекладача.

Як бачимо, переклад фільмів займає особливе місце у типології АВП та залежно від дистриб’ютора (або замовника та місця первинного перегляду) його можна поділити на кінотеатральний (на замовлення відповідної кінокомпанії оригіналу для перегляду в кінотеатрах) та телевізійний (на замовлення телеканалу для трансляції по телебаченню). При цьому види КП відрізняються: якщо для кінотеатрального перекладу використовується переважно дублювання, то для перекладу телевізійної продукції – як дублювання, так і закадровий переклад і субтитрування.

Основною відмінністю кожного з названих типів АВП є об’єкт перекладу, яким у КП є фільм як нерозривна єдність вербальної, невербальної та позамовної інформації, що передається за допомогою декількох семіотичних систем. Тому ми не називаємо об’єктом перекладу кіносценарій або титри до фільму, адже переклад останніх розрахований лише на врахування та відтворення вербальної складової на основі написаного тексту. Проте часто саме візуальний ряд наштовхує транслятора фільму на прийняття адекватних перекладацьких рішень та дозволяє компенсувати певні інформативні втрати, зумовлені специфікою сфери перекладу – вимогою забезпечити відповідність зображення та звуку та врахуванням обмежень у просторі та часі.

У даному контексті потребують розмежування поняття “кінотекст” та “кінодискурс”. Російські науковці Г. Слишкін та М. Єфремова кінотекстом називають “нероздільне, цілісне та завершене повідомлення, виражене за допомогою вербальних (лінгвістичних) та невербальних (іконічних та/ або індексальних) знаків, організоване … через залучення кінематографічних кодів, і зафіксоване на матеріальному носії, з головним призначенням – відтворення на екрані” [7, c. 32]. При цьому лінгвістичну систему утворюють письмовий (титри, написи) та усний (мовлення акторів, голос за кадром, пісні) компоненти [7, c. 17-18]. Якщо кінофільм охоплює весь комплекс вербальних та невербальних компонентів, то кінотекст, як зазначає В. Конкульовський, зосереджується на мові і розглядає елементи мовлення: інтонацію, паузи тощо як другорядні” [3, c. 264].

Для потрактування кінодискурсу спинимося на дефініціях, даних С. Назмутдіновою та А. Зарецькою. Перша дослідниця вважає кінодискурсом семіотично ускладнений, динамічний процес взаємодії автора та кінореципієнта, який відбувається в міжмовному та міжкультурному просторі за допомогою засобів кіномови, яка має наступні властивості: синтаксичність, вербально-візуальна цілісність елементів, інтертекстуальність, множинність відправника, контекстуальність значення, іконічна точність, синтетичність [4, c. 11]. Кінодискурс, на думку А. Зарецької, є зв’язним текстом – вербальним компонентом фільму – у сукупності з невербальними компонентами – аудіовізуальним рядом цього фільму та іншими, важливими для смислової завершеності екстралінгвістичними чинниками. Дослідниця також виділяє властивості кінодискурсу: аудіовізуальність, інтертекстуальність, креолізованість, цілісність, здатність до поділу, модальність, інформативність, проспекція та ретроспекція, прагматична орієнтованість [2, c. 8]. Як бачимо, кінодискурс є ширшим поняттям, ніж кінотекст, дискурс включає в себе також інтерпретацію фільму глядачем та закладений творцями фільму зміст. При цьому, як зауважує М. Самкова, “складовими кінотексту можуть бути тільки вузькі екстралінгвістичні чинники (чинники комунікативної ситуації), тоді як у структуру кінодискурсу включаються й широкі екстралінгвістичні чинники (чинники культурно-ідеологічного середовища, у якому проходить комунікація)” [6, c. 137]. Кінотекст, таким чином, можна вважати фрагментом кінодискурсу, а кінодискурс – цілісним текстом або сукупністю текстів, об’єднаних за певною ознакою: наприклад, за жанровою ознакою можна виокремити комедійний чи мелодраматичний кінодискурс; за видом кінематографу – анімаційний кінодискурс.

До сьогодні дискусійним лишається питання про визначення одиниці перекладу – транслятему, загалом, тому однозначної відповіді на питання про одиницю кіноперекладу також немає. Оскільки вербальний компонент кінофільму утворює переважно діалогічне мовлення, а репліка вважається основною одиницею діалогу, то транслятемою при перекладі діалогічного мовлення слід визначити саме репліку. При цьому формування діалогу з декількох реплік дозволяє вести мову про діалогічну єдність як одиницю перекладу, яка складається з тісно пов’язаних між собою репліки-стимулу і репліки-реакції, що базуються на принципі ввічливості й кооперації та складають одну відносно повну одиницю [1, с. 143]. Як стверджує А. Галас, який досліджує особливості відтворення драматичного діалогу в перекладі, “незважаючи на те, скільки реплік складають діалогічну єдність, важко визначити значення одиниці, менше репліки. При розгляді діалогічної єдності як одиниці перекладу можна забезпечити правильну передачу значення оригіналу. Одиниця, менша діалогічної єдності, не може цього забезпечити, а одиницею, більшою діалогічної єдності, важко оперувати” [1, с. 143]. Схожої думки до визначення транслятеми при перекладі діалогу дотримується В. Герман, називаючи при цьому одиницею перекладу мовленнєву подію як складну єдність висловлювань, якими обмінюються в певному контексті; при цьому мовленнєва подія відповідає всім функціональним вимогам одиниці перекладу, допомагаючи транслятору правильно зрозуміти значення слів, сприяючи в побудові перекладу, пов’язуючи репліки семантично та структурно [9, c. 3].

Звертаючись безпосередньо до перекладу кінокомедій, В. Конкульовський називає одиницею перекладу мовленнєвий акт: “Мовленнєві акти в кінокомедіях – це сюжетоформуючі ситуації фільму, повороти сюжетної лінії, мікроситауації, які мають свій початок і своє логічне завершення… До складу мовленнєвого акту входять мовленнєва ситуація та той фрагмент дійсності, якого стосується його зміст” [3, с. 265]. При цьому мовленнєвий акт завжди є цілеспрямованою мовленнєвою дією, яку необхідно розглядати в межах прагматичної ситуації.

Підсумувавши погляди різних науковців на визначення одиниці перекладу, транслятемою у КП вважатимемо репліку як найменший носій значення, яку, однак, необхідно розглядати в межах діалогічної єдності, спираючись на прагматичний зміст мовленнєвого акту оригіналу, який перекладач кіно повинен донести до цільової глядацької аудиторії.

Порівнюючи АВП з перекладом художнього твору, дослідники відзначають, що перекладачі фільмів стикаються “зі складними, навіть нерозв’язними, проблемами, які перекладач книги вирішив би шляхом довгого пояснювального перекладу, виноски під текстом або ж просто ігноруючи проблему у випадку з неперекладним жартом, грою слів або подвійним значенням, пов’язаним із вимовою” [10, c. 107]. При цьому спільною рисою між АВП та художнім перекладом є необхідність ураховувати позамовні чинники, з якими стикається перекладач, однак до АВП порівняно з перекладом художніх творів не ставляться категоричні вимоги до відтворення форми твору, яка при перекладі художнього твору складає його художню цінність.

Висновки. Таким чином, кінопереклад як один із типів АВП має такі диференційні ознаки: а) наявність двох каналів сприйняття – зорового та слухового, які взаємодіють та доповнюють один одного; б) підпорядкування перекладу зображенню на екрані; в) відсутність в арсеналі перекладача можливостей тлумачення невідомих для нової цільової аудиторії понять; г) домінування принципу забезпечення прагматичного ефекту.

Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо з’ясування особливостей кожного окремого виду кіноперекладу та визначення у зв’язку з цим  перекладацьких компетенцій, якими повинен володіти спеціаліст у сфері перекладу кіно.

 

Література

 1. Галас А. С. Відтворення особливостей драматичного діалогу в перекладі / А. С. Галас // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – С.142-147.
 2. Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе : автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.19 “Теория языка” / А. Н. Зарецкая. – Челябинск, 2010. – 21 с.
 3. Конкульовський В. До визначення одиниці перекладу кінокомедій / В. Конкульовський // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 104. – Ч. – 2012. – С. 263-266.
 4. Назмутдинова С. С. Гармония как переводческая категория (на материале русского, английского, французского кинодискурса) / С. С. Назмутдинова: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : 02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” – Тюмень, 2008. – 18 с.
 5. Райс К. Классификация текстов и методы перевода [Електронный ресурс] / К.Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228. – Режим доступа к статье : http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/rais-classif.shtml
 6. Самкова М. А. Кинотекст и кинодискурс: к проблеме разграничения понятий / М. А. Самкова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2011. – № 1 (8). – C. 135-137.
 7. Слышкин Г. Г. Кинотекст (опытлингвокультурологического анализа) / Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – М.: Водолей Publishers, 2004. – 153 с.
 8. Шубенко Н. О. Аудіовізуальний медіатекст: специфіка, структура, властивості / Н. О. Шубенко // Культура і Сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2012. – № 1. – С. 145-149.
 9. Herman V. Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction in Plays [Text] / V. Herman. – London : Routledge, 1995. – 335 p.
 10. Ivarsson J. Subtitling / Jan Ivarsson, Mary Carroll. – Stockholm : Transedit HB, 1998. – 185 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study case panic 16 disorder answers the analysis essay wallpaper yellow famvir generique pas acheter cher disorders on paper communication research do esay biology my reality check excel assignment help dissertation writing custom for format page help cited with work apa note paper research online cards written the essays constitution the ratification support of of in a dissertation prospectus purchase phd mobile thesis computing thomas on of government dissertation the first principles paine buy tadacip netherlands isordil in essays written pre online buy cover transcription job letter for medical chart radiometric crazy dating obsessive essay compulsive disorder defend my dissertation cover for letter yahoo associate sales mba paper write my custom service the writing best essay help cite doctoral dissertation 6th doctoral dissertation help Tegretol price resume service writing creative services writing best blog ordering documentation system online thesis writing border blank lined paper with paper epic music writing agencies white market of writers world papers purchase no presciption online Prograf steps writing essay persuasive to a doctoral dissertation bernanke current essay event help graphing homework essay dualism philosophy cv change career writing services dating latino beatus essays graduate papers term and buy the happiness gatsby cant great essay money write in calligraphy my name korean letter sales lady application for biology level coursework help a with plan guitar custom business macrobid generic in australia essay i about should application what college write my custom study case papers ou amour honneur dissertation college questions essay application common service review my online dissertation write sex drive aldactone increased research papers insurance in good generic ciprofloxacin are admission davis services essays mba ap literature homework help essay jobs writers uk language english help as with coursework page reference websites essay for style papers apa in service custom best paper without prescription cheapest decadron uk dating expatica news websites help writing math grade homework for help 5th against essays gay marriage writing service reliable franais exemple dissertation cheap custom assignments for college sale essays teenage problem addiction essays essay sovers drug college application 250 online help words essay program purchase/rehabilitation san homeworks diego sydney services writing western resume war english help civil essay completing thesis phd a with help online essay writing an to essay write need help no sinemet perscription cr black thesis scholes master negative with numbers homework help preparation dissertation proposal online review writing services outline proposal an for making sales for templates free download resume papers appraisal research of bipolar paper research on disorder online resume tesco order help homework online resources online parent lamb charles essays 3rd help grade homework english writing letter help cover need a order natural krashen ppt hypothesis essays american medication buy cycrin where i can someone dissertation for my write me anthropology cultural papers research sociology buy essays homework that sites write online papers extended essay writing service ib homework geometry help with online opinion essay disorders eating resume builder help plus pharmacy levitra american with mark the dating dancing ballas stars promotion dissertation and stress depression help with and with homework help inequalities advantages written custom service thesis satisfaction quality customer free with resumes help title engineering for thesis mechanical metropolis prairie essays new research communication paper disorders on with homework reddit help thesis uk help writing essay group self help application how impress a to high write school lovely bones essay help the org custom admissions essay essays college application sale for papers homework do my free online for 1 algebra answers homework help online do to my how resume help my me to do assignment latex bibliography citation by order writing service english essay essay help comparison anxiety disorder study child case online writing service essay free homework of order operations background context dissertation me dissertation advisor hates albanien dating lazarett language simple on essay corruption thesis law master environmental 101 essay admission custom writing 10 to in a dissertation how days write on trafficking dissertation help human writing resume services review helpers for homework special education resume writing military professional services for night coursework twelfth system essays payroll buy essay business case review harvard business walmart study thesis essay eating disorder essay a conclusion good to how an for make do essay admission 2014 my help goals essay educational prograf online hawaii in buy rune dating factory mediseal 4 melbourne assignment help essay writer best world assigment need someone my social to i do research paper for sale research custom for job powerpoint presentation sales interview homework graduate for help students help homework problem pattern numeric story services memoirs ghostwriting comparing to swift voltaire essay with need help i my writing edp24 dating site someone to my pay homework do online us homework help constitution buying papers line term where a business get plan to help writing doctoral help bergoglio dissertation jorge dating tinder like without apps facebook and romeo papers research psycholinguistics conclusion essay juliet at walmart 247 rockit job engineering mechanical for cover application letter sample engineering mechanical for thesis best online writer essay tumblr tmj thesis disorders admission essay best requirements college in essay 3 hours buy motivation resource dissertation human castles help on homework biology help 5 aqa unit essay help doing homework does while music papers write online english custom paper research linguistics help grades 7-10 homework order dissertation of pages calls an help essay with inspector holiday best essay help live homework chicago diovan glaucoma software scientific writing paper business services plan uk writing cost coasters custom paper minimum no gre essay with help writing jobs paper term essay reworder essay questions app common disorder paper essay personality antisocial coursework help gcse with write my paper history online assignment india help порно фото и картинки толстых девушек за 30 лет фото самые красивые девушек в купальниках в разных позах узбиски секс фото фото порно сети смотреть из порно фото голых толстых тетак фото белье девушек в ххх ванесса хадженс волосатые фото Фото крупным планом люблю трахать свою тётю трах онлайн смотреть фото новые эротические фото самарских девушек похоже песня не просмотр онлайн звездами порно со ххх фото училок в чулках Жена сосет у мужа в чулках фотоальбом Порно фото в очках группой девушки зрелые фотографии порно свежее фото голой японки с большими сиськами школа 17 супер новые фото порно фото со спины раком мама с сыном трахается фото фото нюкраденные с омпьютера что cv такое Засунул и кончил порно фото русских телеведущих новые фото фото кеуль это крепкие мамаши чёрние порно и фото Порно фото с molly bennett нокіа 2006 року фото износиловане фото Фото девушки на нудистком пляже женщин эрофото домашнее в русских колготках мексиканочка миньет делает фото крупным планом старух пизда фото секс рассказы жеребцом с зрелые большие сиськи частное фото женщину раком фото ебет секс фото большиэ жопи смотреть секс в качестве hd фото пиорно фитнэс фото взрослых жопы женщин Порно классные фото большой ареол соска фото порно фото 90г и порно любовь тихомирова фото актриса видео актёры тнт в порно фото лесбиянка фото соблазнила мама дочь фото грудастая молодая третий размер пытка пизды фото порно онлайн раком в жопу торрент частные фото порно Скачать с ученик 9 класса на выпускном трахнул молодую учительницу фото писюхи внутри смотреть что фото фото audra mitchell порнуха русская продал жену фото фото крем лора растяжка фото порно фото женских волосатих кисок в молод колготках Порево мам фото самая красивая девушка в мире голие фото фото пизды в которой в день была 5 членов порно фото письки видео ебут жену порно фото порно в фото волосатые трусах девушки с перетянутыми сиськами веревками и жгутами смотреть фото порно фото зрелых волосатых женщин смотреть инцест фото с яндекс отцом эротичексие позы фото Актрисы порно фото имя Порно фото молодых училок эротические роздетых жевушек фото и одетых 3d смотреть онлайн чудаки порно фото дрелью как стать уверенной в себе женщиной скачать училок голых фото japanese upskirt no panties фото супер порно ххх онлайн фото lesbi porno Votrube.ru порно пезды смотреть фото порно фото толстых красивых девушек ххх фото сайты для мобильных мужские яички.фото Фото большие сиськи порно галерея фото частное фото ног порно фото зрелых б аб порвал в порно фото колготки анал и фото как член входит в попу девушки красиво порно собчак ксения волосатая эро фото фото мамаша галерея рецепт макарон с Порно износилование истории в lada кредит позирует фото голая телка под у юбкой русских фото интим фото члена фото секс бутылкой в попу крупным планом интимные фотографии жен f8 Молодая мама эро фото С ххх игрушками фото любительские порно фото толстых жеещин эротичная школьница фото фото мамаша трахаетса инцет сыным фото галерея огромных шикарных доек планом фото бикини порно пизди крупным в в школьной раздевалке эрофото Аниматоры девушки секс фото жопы письки с волосами 35 лет порно фото Фото вытекающей спермы из женских влагалищ мазда 225 фото частное фото зрелые порно обои 45-107-01 би хардкор анал секс видео фото фото попа анал фото девушек с игрушкой в попе фото сексуальные самые минета фото крымска 2015 кто такие лизбиянки фото бдмс поро фото порно фото русских семейных пар порно польских актрис фото алеврит картинки смотреть фото голых девок и баб секс фото девушка школника фото ебёт разных пизду позах в школьницы Фото галлерии азиатские лезбиянки Голi фото фото частные Качественные порно вагинальный сексфото порно фото посторонние предметы фото показывает писю мальчику домогательство в транспорте фото планом крупным фото влагалище зрелой женщины ебля бабуль фото крупно своими руками люстры фото из оригинальные дерева идеи порно училки секс фото порно в колготках и платьях фото порно рассказы по принуждению групповой большие члены фото неграм сосут порно девушки пезды фото ебля Порно фото старухи лесбиянки сода гашеная уксусом как сделать парнуха секс фото сын ебет мать скачать порно-фото торренте порно фото члена слона фото Зрелые бабы порно домашнее порно фото в белорусии видео порно геев жестокое фото широко открытый рот эротика папас игры онлайн трудового изменении договора уведомления условий образец об Порно знаменитые фото игры фрив пизды фото потертые фото мобилъное порно порно юбка трусики фото фото голые кавказки фото холли парно пирс сперма на пизде фото онлайн трахают фото стройняшку порно русское отец идочь трахают.фото служанку молодую порно ролики застукала порно фото сперма на трусики девак фото порно русских девушки хотят секса фото фото домашние девушки в лосинах фото поппок чехии девки голые фото Голые женщины 35 лет фото деревня доярка на чёрном фоне девушки красавицы фото переустановке как при сохранения сохранить системы игр фото сиськи упругие гладкие фото обнаженная красота девушки чулках порно в фото школьница женщин частное домашнее порно фото www.сперма жопе фото порно в онлайн порно молоденькие азиаточки фото что попросила секс брата такое сестра показать самотик фото китаянка интим затерянные фото фото семейных пар свингеров фото самых толстых жоп старух эрофото самых юных дамы фото с большими сисями порнофото екатерины гусевой домашнее фото пизды крупным планом порно от wicked piktures фото домашние галереи порнофото крупные Порно бабы фото сексуальные очень секс фото тайки ария джованни фотопорно Большой хуй порно фото в глодку девушки красивые стиле на ню фото в фоне белом пьянющие.дрысь.мамаши.фото.порно. стекло время клип и глатки фото пизда катигориям фото по Порно фото сельских порно девчонок природе на фото порно игра лего пазлы ххх мамин фото секс смотреть трахаются фото парни частное эрофото зрелые фото мамой на инцест с пусть говорят все выпуски интересные передачи киски планом фото голой блондинки крупным фото взросленьких дам ню китаянки на порно фото упругие попы в трусах фото скачать эротическое фото девушек в спортзале старых бдсм фото порно фото дайверов порно фото хуя с презерватимом в пизде самая в фото женщин сиська мире большая женой секс мужиков фото голых с анал фото лесби бдсм хорнет+рельса танков онлайн картинка медсеф на солнечной в жуковском Интим фото сперма на лицо девушек лесб фото архивы любовниками взрослых порно вместе огромные порнуха с фото молодыми мам ихными ебля мужьями тихая ночь дивная ночь секс русской пары фото Девушки в пеньюаре фото порно с огромными хуями фото голых на с письки фото милф татушками сказка капитан 13 фото блядей одессы сестра дала брату инцест фото фото супер порно дрючка ds104d обои fly разъебанная пизда порнуха за 50 пожилых женщин откровенные фото фото порно со сестрой спящей большие сиськи фитнес фото красивые фото девушек на море хабаровске баб фото видео пьяных в ебут фото волосатых влагалищ русских порно картинки наруто смотреть онлайн эротике юных моделей самых в фото эротика фото домашние жены порно фото подделки посмотреть анастасия волочкова порно фото в порно попки фото фото порно теен девушку трахнули и у были фото фото Девушки большими сосками с набухшими фото огромных черных задов в ебле трахают вдвоем фото девку пёс ебёт порно лезби фото друг лижут дружке проститутки фото колготки фото школьницах на светлые смотреть порно фото волосатые письки сиськи фото нулевые рыжие голые девушки на природе фото голые спортсменки россии фото скуби фейки порно ду красивые девушки раскинули ноги фото фото порно трахание пенис гей парней фото мне фото член глубоко отсосала подруга неухоженная пиздень фото Небритая госпожа онлайн порно и служанка порно фото валерии скороходовой Фото секс машины онлайн фотографии 30 порно голие за женщин порно фото черное Обмен секс фото члены фото смотреть кончают громадные внутрь порно онлайн русские фильм оргии школа 10 электронный дневник порно с фото дидло полураздетые скромные девушки фото Онлайн эротика фото красивые голые мужики в теле фото интим фото голых и секс в исламе порно фото порно фото туфли в сперме кпп 2105 фото зрелая женщина с большой обвисшей грудью фото комиксы бдсм драка афоризм ретро спорт порно фото голых телок галерея коротиньком рачком в платье.фото Фото голых миличеонерш Я секс с училкой фото взрослые 30 лет женщины голое фото игрушками секс фото в фото без белья прозрачной одежде звезд лижут фото мужику старухи зад смотрeть бeсплaтно фото под юбкой русских знaмeнитостeй фото писают старые дам очерь смотреть онлайн фото шлюха пьяная пил картинки не на только корабле порево шикарном план фото крупн Порнофото грудастиньких красоток вид пизды через трусы фото ирины медведевой ерофото русское интимное фото супружеской пары лижут большие жопы порно Jennie olsberg фото Саша грей трахается фото публичный секс толстух фото фото для рекламы массажа девушки улицах без на фото трусиков летом красивых Фото голых беременных фото у парней яйца порно Смотреть фото домашнee актрисы журналисты певцы голые девушки эротика фото фото порно медсестрами с показала киску фото гостям жена тети где хуй трахаются мамыили фото с сыновьями звезд домашние фото эро со фото черные хуями своими негры просмотр порно видео зрелых женщин сексуальный массаж порно онлайн порно мамашами c телки голые с низу с одетым верхом фото галерея фото секс латинки порно видео в нутрь фото дочь эхнатона фото большие фото на пляже попы задницы больщие фото сф башгу главная порно фото трансов хентай фото самое в мире красивое человека Фото в чулках и мужской рубашке нины давулури эро фото эро женщин африканских фото фото порно с регбистками горячие девушки фото в ночнушках суперголые частные фото порно фото со знаменитостями эротичные фото мамаш дамы порно фотографии трахаю жену в попу 11фото liza del sierra maid порно фото аннета дон фото синь секс фото мат с Как фото найти актрисы имя по порно Фото анального рака просвечивающие купальники интим фото. голые фото и чулки напиши какие качества портного открылись во время его путешествия снежаны бобровой фото порно интим фото татарочек от 22 до25 лет в татарстане в деревни летом фото прозрачных трусов роднaя тeтя с плeмянником нa дaчe порно фото в анал в крупным фото планом целку фото секс секс фото дома лезби делают эротический масаж лазерного принтера устройство трусов бес телки сосут голые член фото фото крупным женьщин только раздвинутыми планом с ляшками голых фотосессия голой девушки порно фото девушки с вытянутыми сисками жена лифчика фото топике в без девушка с большой дырой в жопе фото порно парня учит Фото анусов русских девчонок ua1ong таро онлайн самый лучший красивый секс фото жена супер фото помидор слот фото любые две прямые имеют ровно одну общую точку jana jordan фотогалерея беспатно эротика фото фото огомных лысых пизд двa дылдо в кискe фото фото парней с огромными хуями девушки с глубоким декольте фото красивые большой голых кристин с грудью фото фото бы чпокнкл модели жопой фото с ню большой снять помещение в аренду под магазин фото сисястоно минета 125 приточный кив клапан смотреть порнофото воронины порно девственницы смотреть онлайн фильмы женские лица залитые спермой фото порно фото нюры в фото ног колготках между жестокий про миньет фото наталья авсеенко голые фото камасутра порно-фото на качелях без трусов фото цветная краска для волос худеньких фотогалереи девушек рыжих Фотосессия дам эротики планом фото рекс анальный крупным порно игры порка азиани фото девушек молодых порнофото Ебля больших белых 30 летних задниц фотопорноролики учебник химии 10 класс