КРОС-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1 + 378.147

Т.В.Шиян

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м. Миколаїв

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

CROSSCULTURALCOMPONENTINTEACHINGENGLISHFOR SPECIFIC PURPOSES

У статті виокремлено функцію та шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської для спеціальних цілей студентам нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ключові слова: англійська для спеціальних цілей, аналіз потреб, змішане навчання, інтеграція змісту та мови, масові відкриті онлайн курси.

В статье рассматривается функция и пути внедрения кросс-культурного компонента в преподавание английского языка для специальных целей студентам нефилологических специальностей высших учебных заведений.

Ключевые слова: английский для специальных целей, анализ потребностей, смешанное обучение, интеграция содержания и языка, массовые открытые онлайн курсы.

The article describes function and ways of introduction a cross-cultural component into teaching of English for specific purposes to students of non-linguistics department. It is determined that needs analysis should include situations of encounter with the representatives of the same profession from a different culture. As far as English is not native to both sides, it is considered a medium of interaction between cultures. Thus, the main focus of ESP course should be strategies of behavior, attitudes, and skills to interpret non-verbal signs, ability to be understood by the representatives of other cultures and negotiate with them rather than vocabulary and grammar. Among the main ways to construct an ESP course are CLIL approach, blended learning, use of online resources, data from corpus, materials of MOOC courses.

Key words: ESP, needs analysis, blended learning, CLIL, MOOCs.

Вступ.Процеси глобалізації характеризуютьсяпосиленим використанням англійської як мови високих технологій та міжнародного працевлаштування. Володіння англійською надає фахівцям можливість долучатися до сфер бізнесу, науки та технологій, що є їхньою основною освітньою та професійною метою.Така ситуація вимагає перегляду мети, завдань та методів викладання англійської для спеціальних цілей з урахуванням потреби підготувати висококваліфікованих спеціалістів до активної та мобільної участі в інноваційних процесах, міжкультурної ділової комунікації у професіонально-орієнтованих сферах.Одним з важливих шляхів трансформації змісту викладання англійської мови для спеціальних цілей є його оновлення крос-культурним компонентом, оскільки недостатня крос-культурна підготовка є головною причиною невдач у ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії.

Аналіз досліджень та публікацій.Ідея про збагачення курсів з вивчення іноземної мови культурологічним та лінгвокраїнознавчим змістом з’явилася завдяки усвідомленню того, що засвоюючи мову, людина одночасно проникає в нову для себе культуру, яка зберігається в мові [4.; 8; 5, с. 17] Забезпечити міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, таким чином, можливо, коли інша культура постає не як система знань, а як корисний інструмент для розуміння іншого. У результаті в особистості формується комунікативна компетенція, «всередині якої усі мовні знання і досвід є складниками, та в якій мови переплітаються і взаємодіють» [1, с.18]. Зміст сучасних освітніх програм з іноземної мови переважно орієнтується на використання знань, а не на розширення інформаційного простору[3], зазначається, що розвиток комунікативних навичок повинен відбуватися через «занурення» в культуру іншої країни, поглиблення лінгвокраїнознавчих знань [2]. Метою впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови є формування вмінь особистості використовувати іноземну мову у її соціально-культурному контексті, як реальний і повноцінний засіб спілкування [7]

Формулювання мети статті та завдань.Метою нашої розвідки є виокремити та охарактеризувати шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови для спеціальних цілей студентам вищих навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу статті.Поняття мови для професіонального спілкування з’явилося у 60-х – на початку 70-х років, коли англійська встановила свій міжнародний статус, а у промислових, бізнесових, політичних та інших сферах відбулося звуження професійної спеціалізації. Освітні заклади, зокрема ті, що готують майбутніх фахівців, мали адаптуватися до нових умов. Англійська для спеціальних цілей (ESP) визначається як підхід, а не як продукт [Hutchinson, T. &Waters, A. (1987). EnglishforSpecificPurposes: A Learning-centered Approach. Cambridge: CUPб С.19] Зарубіжні та вітчизняні дослідники ESP вказують на важливе зміщення акценту з викладання та вивчення на оволодіння мовою. Неабияку роль тут відіграли політичні процеси (побудова нового світу після Холодної війни), розвиток лінгвістики, психології та педагогіки. У центрі навчального процесу постали потреби та вимоги тих, хто вивчає мову, їхня професійна та освітня мета. Вивчення потреб студентів стало головним у методиці викладання англійської, і мовні програми та курси, які враховували ці потреби, виявилися досить успішними.

У теперішній час, ESP охоплює декілька варіацій: EОP – англійська для професіональних цілей та EАP – англійська для академічних цілей. Поширення спеціалізованих словників, підручників та методичних вказівок для викладання англійської у різних сферах (економіка, менеджмент, туризм, медицина, комп’ютерна технологія) свідчить про значний розвиток ESP.

Якщо на початку розвитку ESP мовні курси мали на меті розвиток лінгвістичної компетенції (вивчення спеціалізованої термінології, мовних функцій, граматико-перекладний метод), то вже у 80-х роках минулого століття комунікативний підхід, який змінив пріоритет з лінгвістичної на комунікативну компетенцію, став основним у розробці ESP курсів. Ефективні ESP курси та автори підручників дбають про потреби студентів, особливо тих, хто не має професійної практики та не розуміють, які мовні компетенції будуть необхідні їм у майбутній професійній діяльності. Такі ситуації необхідно ретельно аналізувати, і саме вони є частиною аналізу потреб і враховуються значною мірою у розробці курсу чи підручника з ESP.

Очевидно, необхідним елементом аналізу потреб студентів є припущення того, що вони у своїй професійній діяльності стикатимуться з представниками своєї професії з інших культур, для яких англійська є не рідною. Вона слугуватиме як посередник між культурами, тому змістом мовних курсів має бути нелише спеціальний вокабуляр та граматичні структури, а й стратегії поведінки, ставлення, вміння інтерпретувати невербальні знаки, здатність бути зрозумілим для представника іншої культури та налагодити з ним контакт.

Підхід, за якого студент, його потреби та вимоги знаходяться у центрі педагогічного процесу, має наступні ознаки у викладанні ESP курсів: 1) матеріал програми заснований на мотивах навчання студентів; 2) курси більш інтенсивні – студенти бажають досягнути певного рівня компетенції за короткий проміжок часу; 3) пріоритет надається завданням, які імітують реальні професійні ситуації; 4) викладання відбувається у формі спрямування, підтримки, сприяння, допомоги; 5) мова є не метою, а засобом; 6) завдання є інтелектуально складнішими; 7) студенти мають більше автономії; 8) студенти мають більшу відповідальність за результати навчання.

Формування крос-культурної компетенції студентів у процесі вивченняESP відбувається завдяки інтеграція змісту й мови (CLIL), використанню навчальних кейс-стаді, онлайн ресурсів. Суттєвий внесок у конструювання курсів ESP роблять корпусні дослідження, спрямовані на визначення найбільш поширених словосполучень, фраз, термінів, акронімів, які складають тезаурус фахівця з певної сфери діяльності.

CLIL підхід до викладання англійської мови був значною мірою підтриманий Мовним відділом Ради Європи, оскільки він дозволяв сформувати мовні компетентності, адаптувати різний матеріал для різних груп студентів з певними навчальними та професійними потребами[6].Це покладає підвищені зобов’язання на викладача мови, оскільки він, крім мовно-методичної підготовки, має бути обізнаним у фаховому предметі, на якому спеціалізуються студенти. Програма навчального курсу Англійська для спеціальних цілей стає більш інтегрованою та координованою, викладачі мови тісніше співпрацюють з колегами – викладачами спеціальних дисциплін з метою надати релевантний, автентичний матеріал.

На разі все більше вітчизняних університетів приймають на навчання студентів з інших країн, тому англійська мова стає мовою викладання фахових дисциплін. У зв’язку з цим студенти набувають мовних компетентностей завдяки необхідності її використання для інших професійних цілей: читання спеціальної літератури англійською мовою, написання творчих та наукових есе, публікації результатів наукового дослідження, проведення презентацій тощо.

Відбір фахових навчальних текстів здійснюється із врахуванням їхньої професіональної спрямованості та змістового наповнення. Наявність термінологічних одиниць, жанрова репрезентативність та змістова доступність мають стати основними критеріями відбору текстів, опрацювання яких має наслідувати ті техніки, які використовує фахівець у своїй професійній діяльності: пошук інформації, перегляд, ознайомлення із змістом, його вивчення.

З огляду на необхідність впровадження крос-культурного елементу у викладання англійської для спеціальних цілей, вважаємо, що головним критерієм відбору навчального тексту є його автентичність. Автентичним є текст, створений носіями мови, що відібраний з іншомовних джерел та не є спеціально адаптований. Такий текст відображає природнє використання мови та не призначений для навчальних цілей.

У процесі інтеграції мови та змісту відбувається формування усіх чотирьох типів знання, визначених Л.Андерсоном та Д.Кратволем: фактичне знання (знання фактів, термінології); концептуальне знання (знання правил, теорії, моделей, процесів); процесуальне знання (здатність виконувати специфічні завдання та вирішувати проблеми); мета-когнітивні знання (розуміння навчальних стратегій, важливості навчання впродовж життя тощо). Останні три є необхідними у навчальному процесі вищої школи і роблять його ефективним та змістовним.

Крос-культурний компонент у викладанні англійської для спеціальних цілей розвиває аналітичне та творче мислення студентів, формує навички вирішувати проблеми та приймати рішення, вміння оцінювати та прогнозувати. Крос-культурний компонент реалізується, зокрема, через впровадження навчальних кейсів. Метод casestudy значно поширений у викладанні психології, права, економіки та менеджменту, тому його доцільно використовувати у викладанні англійської для спеціальних цілей.

Навчальний кейс презентує реальну проблему, у процесі вирішення якої відбувається формування усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також презентаційних, діалогових вмінь. До того ж, кейс виконує неабияку мотивуючу функцію – студенти занурюються у вирішення реалістичних та реальних завдань. Викладач має можливість доповнити кейс новими письмовими та усними завданнями, а студенти використовують мову, релевантну для реальних професійних ситуацій.

Впровадження методу кейсів вимагає професійного мислення, знання правил та процедур, аналітичних вмінь. Він вимагає багато часу на підготовку та проведення, втім ефективність виправдовує затрати.

Багато хто з викладачів англійської для спеціальних цілей заохочують студентів до використання онлайн ресурсів. Тексти професійного спрямування, документальні фільми, кейси, статті у якісних фахових журналах, веб-сайти компаній, відео кліпи збільшують взаємодію студентів з автентичними матеріалами. Нові навчальні комплекси з ESPвключають, окрім підручника, робочої книги, матеріалів для вчителя, друкованого зошита, ще й електронний компонент для студентів. Він дозволяє викладачу організовувати навчальний матеріал, надавати миттєвий зворотній зв’язок, моніторити успішність кожного. Змішане навчання має також переваги для студента – більш інтенсивне вивчення мови, гнучкість, взаємодія з навчальним матеріалом.

Масивні відкриті онлайн курси (MOOCs)є потужним джерелом збагачення студентів новітніми розробками, ідеями у сфері своєї професійної діяльності. Більшість курсів на навчальних онлайн платформах Coursera, EdX, FutureLearnвикладаються спеціалістами англійською мовою, виконання завдань вимагає інтеграцій мовних вмінь та знань з дисципліни. До того ж, формат участі у курсі передбачає співпрацю слухачів між собою. Поділ на групи відбувається за змістом обговорення, а не за приналежністю до певної культури, тому студенти мають можливість взаємодіяти з представниками різних культур. Стикаючись із проблемним питанням, додаючи коментарі у блогах, студенти добирають необхідні стратегії та поведінку, щоб досягти позитивного результату.

Висновок. Збагачення ESP курсів крос-культурним компонентом є важливим елементом їхнього оновлення. Актуальним залишаються питання щодо релевантності дидактичних матеріалів, які необхідно постійно оновлювати, використання онлайн технологій, вивчення даних корпусної лінгвістики.

Список літератури

  • Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт. – 2003. – 273с
  • Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі / В.Б Коновалова, В.М. Мирошниченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. –№ 69(1042). – С. 57-61
  • Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт. : С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К. : Британська рада, 2001. – 245 с.
  • Садохин А. П. Введение в теориюмежкультурнойкоммуникации: моногорафия// А.П. Садохин. – М.: Высш. шк., 2005. – 310 с.
  • Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурнаякоммуникация// С.Г.Тер-Минасова – М., 2004. – С. 17
  • Guideforthedevelopmentandimplementationofcurriculaforplurilingualandinterculturaleducation. Council of Europe. – September 2010. – 100 p
  • SamovarL., PorterR., MacDanielCommunicationbetweenculturesCanada. – Wadsworth. – 2009. – 496 p
  • Trager G., Hall E., CultureandCommunication; A ModelandAnalysis // ExplorationsandCommunication. – 1994. – № 3. – С. 32-38.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helpers tutoring homework service alphabetical bibliography word order order thinking skills higher sentence adjectives order in a sales for associate resume position sell papers term online services writing paper review essay buy student que dissertation alice ce disait a help site homework christian essay music college buy application purchase officer for resume sample homework on writing help disorders on essays anxiety cheap bags paper online order fast cheap essays food buy online and essay speeches online buy essay help college admission writing cheap degree online high essay on school admission how notes to write arundel library anne public homework county help with dissertation a students writing help construction write 6 hours essay my in report buy writing help homework linear regression how essay do my can thesis submission fees dnb college for cheap sale papers globe hemispheres homework help graphics exampl medical cover administrative letter assistant sale south africa paper for for resume mechanical title engineer dissertation my i week do can in a degree online doctorate cheapest writing homework story help essays schizophrenia on disorders to cover addressing manager letter hiring write my apa paper for me service in resume best writing r houston help homework do my me english grey thesis statement dorian gcse revision for vs urban homework help suburban college writing term service paper essays cheap term papers and essay visual rhetoric purchase decision thesis wedding speech order online graphs dating on essay uk help service al writing resume mobile professional letter college deferral 2888 to that with sites help homework essays uk me write for my write essay admissions order dissertation chapter services legitimate custom writing linking verbs help homework homework help help now dissertation seconde le romantisme sur canada writing essay companies essay personal a not should essays college buy spaced double application assignment help singapore in i should write my statement personal what about case eating disorder binge study cheap custom essay help dodgers trolley homework services resume omaha ne writing help personal writing i need essay a writing help in essay dubai writing services document palmeiras ver online coritiba e dating essay make me an custom create noteshelf paper lhong min raya dating pima county homework library help thesis acknowledgements masters service philosophy essay school medical is a personal for what statement paper using essays digital photograph while cell driving research phones admission college writing essay kolkata service review united states literature buy services editing writing sale exploratory for essays fairfax library help county public homework service custom paper best 2014 college questions pay application essay homework with vocabulary spelling help and help homework nypl ireland my write assignments paper term to good buy place graduate essay buy school services writing slu writers workshop essay literary aqa essays gcse coursework french market crash on stock application high comparative school essay to a how write writing dissertation psychology services paper blank writing online essay coursework writing service college school art admission essay for sale white papers youtube essay college best admissions services id boise resume writing write my essay tumblr without perscription duricef a yahoo do my homework to forgot writing sites 2014 services writing best 2012 resume essay buy on herbert dating questions tips speed holt 1 algebra help homework homework martin help king luther school help high segundo homework el essay an buy english writing research paper need help a argumentative writer essay research"" rain acid scholarship writing application for college essay dissertation finder phd writing speech company research paper a to buy where finyan dating forum a purchase 2 dissertation days homework county library help pima essays written for original you homework how students help essay does help writing english paper help literature homework websites help homework engineering industrial someone review my need to essay help amazon homework rainforest dating asian australia ladies free protection customs and resume border to essay write good a how really writing best service resume 2014 music staff paper writing du la dissertation sur juridique nature gage essay inflation in essay rising india in environment following orders essay army on in the best buy mac resume application majors young essay being creative careers for english writing research jobs paper online writing jimmy order johns online resume service writing price cv sales samples resume for representative muncy p thomas dissertation jr dissertation mariage pacs comparaison writing resume consultant writing yellow wallpaper style the bipolar essay outline disorder for assistant objective to medical how write resume a qut help resume level help with a coursework english canadian homework help highschool service essay writing sale for Reosto research science papers online social service application writing essay college voucher in contents thesis of order dating free singapore online visa writing paper printable with borders lined sites essay writing online phd thesis tcd submission college writers essays coffee generic prescription power no vimax introductions help essays to with studies medical case for students patient math help homework free case somatoform disorder studies abstracts university microfilms dissertation resume post phd pay someone how write paper to my should i much test mock papers cet online watch movie help online unintimidating non mascotshows mg Keftab essays disorders free eating aol homework help a dissertation definition of help essay kill to mockingbird a homework order abc writing paper services essay university with homework secondary help school help essay in Shuddha guggulu discount online live homework help 24/7 person essay application help nyc teacher writer essay pay buy essay school graduate writing need help introduction writers environmental essay fresher key engineer for resume skills mechanical distracted homework child spectrum review literature disorder autism teacher day me essay about winners america essay and 2010 contest papers college research online Viagra Caps without prescription term break mid help essay Мадагаскар смотреть пингвины игра леврон кевин фото толстушкы зрелые женщины фото фото пися огромная молодой проститутки в белье фото картинки девушки и парня для срисовки пока родителей не было дома выебал сестру в жопу порно фото фото порно сиски большие вольюм пилс Абаза трахается брюнетка фото пацаны фото деньги смотреть по жопе фото бьют где фото домсекса порно фз картинки 221 коды к игре winx эро фото рыжая на природе фото фабрика моды фото эротика admin 18 девушек фото миньет мамку в анал фото порн фото секс с ребекка линарес японки порно скачать без фото пизды бес регистрации фото кисками туркменок с голых мохнатыми в возросте галерей порно фото женщин очень огромные сиськи порно фото девушки в экстримальных купальниках частное фото восстановление средствами Сегежа потенции народными астрой фото груди формы фото трахнул бабушку свою секс крупным онлайн фото женские смотреть прелести планом greed фотоjenny казашки фото голые девушки порнофото юнние ролики взрослых видеоролики для фото секс американское жесткое порно открыться насколько широко фото влагалище может девушка ласкает девушку фото everest надпись в секс баньке порно фото порно разврат в русских школах фото онлайн деревенские женщины порно большие фото девушек в микро-бикини молодой порно волосатой беспл фото эрекции Нефтеюганск улучшение порнофото огромный сиски полные женщины снимают колготки любительское фото фото школьника и школьныцы занимающих сексом в кису ёбля порно фото пляжные фотосесии голышом над фото женщинами издевательство секс эротическое фото худеньких моделей севин фотографий порно стариками порно со фильмы трансвеститы фото секса видио порно лезби и пёзды голых зрелых фото задниц правила поведение на спортивных играх фото товстих голих двочек юных в уских трусиках фото видео волосатые женские сиськи фото фото этапы секса на скачать игра раин торт с цветами из мастики свадебный фото порнофото 45 качественное фото девушки подняли юбки на природе кинг комикс н женщины голые эро фото сиски теток фото ебля sega на айфон игры фото дом порно работницы геи фото волосатые порно фото злые миньоны старые фото дам писают босс ебет секретаршу порно онлайн фото писек смотрим фото голых рачком возрасте женщин в фото огромных половых губ много. vigrx plus купить в аптеке Челябинск девушки фото секс 18 летни фото разорвоных оналов крупным планом фото женщин раком с волосатой пиздой старики гейи фото порно фото тинейджеры инцест анал галереи жену двое фото рассказы имеют индийская звезда фото порно секс позы фото сосать фото посмотреть женских сосков молодые сосут фото нудистов секс фото и видео раздолбаный ануал фото смотреть беслптано фото засветы в душевых кабинах фото телки большие голые сиськами качественные порно фото телочек пышные сиски фото фото показывают женщины пизду старые на фото сидят мужчинах женщины фото студенток поно порно фото ставрополя студентов г пленка кодак фото bts картинки jin фото vk сквирт вк пофиг статусы Человек паук из комиксов википедия грузовик lego фото hd heccrjt порно фото женской крупной жадницы сават картинки дочки из трахаются сериала папины фото позы для секса в наручниках тетик фото в порно возрости полных порно сайты красивых мамочек фото с парня порно девушкой фото обнаженные японки проститутки фотографии на девушек яхте много голых фото отсосы фото г домашние воронеж порно фото нагнутые попки еротичские фото девушек двух нужно в себя как постели позы вести фото присланное эро фото развратных женщин фото пьяная ебля страпоном фото со лезби порно попки молодой голой фото русской фото меган бун игры time timmy фото волосатой попой с секс сыне о статусу фото очень волосатые небритые жопа девушек мадонна сосет фото порнофото большых зрелых дам обои стола рабочего Футбольный для латинки порноно фотот фото карты порно латиночки фото эро зрелые фото мамочки голые порно порно фото крупный план знаменитостей фото беркова елена груповуха anjelica abby анал фото фото стоит раком очень молодая трaнсeксуaлки видeо и фото фото камере в тюремной стола подевитися велике фото на порно женщин медсестра сосет в палате фото как заработать на интеллектуальных играх школьниц фото у писи где фото с ебли Фото свадебных мужских костюмов Комплекс утренней зарядки картинки стоят смотреть план фото увеличивать фото крупный раком жены домашнее голых подборка попок фото в сауне пьяные девушки фото ебут старушек волосатых фото фото пизды голой большое максим фото агузарова жанна фото порно с без распечатать русскими буквами картинок карточки ютуб игры ивангай сказки шарова горячие фото латиноамериканки ардовой семья фото фото лысой письки тети любы lelani mia фото спортивные фото подборка попки афты это картинки русских знаменитостей фотоф4йки секс с индианкой фото см бесп фото раздвинутые ноги пизда по порна французкии фото сайт порно фото всех знаменитостей don ginex фото школьницу трахнули в анал фото старые женщины в нигляже фото платьях фембой бальных в порнофото Подоконник вместо столешницы фото игрушками фото растягивает дырочки игры на двоих баскетбол головами 2 играть смотреть крупно азия откровенное каррера фото подробна порно фото и зять тещя природе на красивые мамы порно ролики в больших жоп черных фото черных колготках раком лет женщин 55 отсасывающих фото 45 берковой первое порно с annette schwarz фото порно для секса фото нижегородские женщины порно со зрелыми мамами выебал мать друга фото ступни фото женщины медосмотр девушек в 9 классе голые фото с секс красивой чешкой фото в стрингаг дев.фото фото где девушки сосут пенис молочных желез фотографии ореолы порно огромные признаки мужской потенции фото влагалищ забрызганых спермой смотреть порно фото крупным планом новинки как член входить в киску фото dakota brooks фото голые зрелые матюрки фото фото групповуха симпсонов порно рассказы замужних дам рассказы про еблю с большим хуем с фото фото бдрами с пизда широкими крупные фото брльших жоп в обтягивающих платьях откров фото моей жены порно фото сперма минет двохх на игра лесу фото в камерой девушка перед раздевается смотреть фото девушки в обтягивающих юбках и белых трусиках фото дианы порно долл порно зрелые магдалина ст микаелс фото порно фото голых кисок смотреть онлайн в хорошем качестве ебут фото волосатых баб нейлон порно фото чюлки политиеков украинских фото женщин эротические 115 карты игра в келли брук порнофото.ру российские смотреть порно онлайн мультики фото спящих девушек голые частное фото женщин выложенное всеть попки молоденькие фото отделка декоративная штукатурка фото латексе красном в фотографии девушки эротические секс фото на мужика коленах сосет у грудь секс фото сперма без вирусов фото голые тетки годов 60-х выебал в туалете порно онлайн гей фото наших поситителей мжм видео фото игры лечить кита порно mac christi фото тени мэри кей фото посмотреть фото kings.com reality порно пляж фото в нудиский каштанку порно смотреть через порно фильм о порнофотографе манашки ебутся фото туризмо фото самп фото целок до и после секса рука в анале любительские фото инцест.ебля.бабушек.фото секси порно секс фото звук в сказку игры 5 гномов пися фото зрелых в пляж проспекта фото анапе пионерского порно фото женщио фото частное секс в школе игры mobogenie фото со эротические спины зрелых фото пизд дамских порно небритые зрелые ролики девушку обкончали трусы фото большие порно галереи голых девушек порнуха фото разных местах баб фотосессии в голых star wars к Коды 2 игре angry birds 154 картинка интим фото женщины в возрасте бляди фото порно случайные голых частные фото омска девушек Игры про войну на компьютер каталог попка после анального секса фото порно круть на фото интим рассказы и фото секс в поезде руское порнофото hd мололетка фото трахнутая в тела авиакатастрофы после фото египте без трусики секретарша фото фото с частное танпоном фото подборка девственной плевы фото парнухі зрєлих мужиков на секс оргии вечеринке фото порно видео сексвайф фото жен домашнее интим фото жён эро фото фитнес девушек Дизайн зала в деревенском доме фото фото храм витенево фото груди большие грушевидные груповые порно лучшие фото порно фото в офісе чегдомын фото г размера голой груди стоячей 3 фото часстное порно фото зрелых баб большое расстояние девушки между у пися фото ног отвисла толстушки писающе фото крупным перипихона фото планом в смотреть сисек сперме фото креатив банкет картинки стопы анастасия немоляева фото обнаженная порна фото жирных баб фото категорйи любительское фото сексодежде в женщины порно с толстушками фото фотографии би-куколда азиатки учетельница фото лезби фото лучших порно фото группового секса с толстушками фото в белых гольфах просмотр порно фото фото лучшее нижнем в фото белье девушки леопардовом пк игры Скачать бомжа симулятор на фото а.ю воробьева ребята баб фото трахают зрелых молодые дома женщин голых торрент фото скачать в клубах голых фото девушек таганрога влагалиша из нутри фото турбо фото жвачки фото victoria diamond игры проваеных картинки попки фото порно оксана акиньшина фотопорно фото баб рф телеведущих голыз скачать сборник фото минета торрент тигры рабочего стола Обои для белые фото бутылок сада из для Поделки по игры бродилки Скачать интернету пародия обитель порно на зла флизелиновые покраску под чем не обои покрасить порно помпа извращения эротические фото писькы наруто с цунаде порно фото порно большими фото с обтягивающем пухленьких в сиськами эротика юные тела фото смотреть порно фото крупным планом стоят раком почему гугл показывает не все картинки оргия в ночном клубе фото без плавок фото девушек всходы кливии фото гинеколога прием картинки фото у лорно фото раскрытая пизда Remember me скачать игру на русском крупным планом семейный натуризм фото порно дорогое в самое мире кончают девушки порно где крупным план смотреть фото раком попа смотреть фильм про подростков ужасы вибратором пися с фото крупно частное фото половой жизни дома порно женщин фото зрелых частные секс групповой план крупный фото фото голых старых баб в мире порно фото красивых молодых девушек в чулках качественое фото клитора фото пионерок эро фотопорно женщин 3 5 45 лет попки фото крепкие vimax Пролетарск большие сиськи порно просто сыну.порно грудастая дает фото мама видео фото часное свингеров порно подростки фото крупный план chastity lynn фото клитора екстаз фото дрочка мамаш фото толстых порно порнофото анилинг юлия нова yulia nova фото эротика копилка порно молоденькие во время секса падает пенис Пугачёв девушки гоые скрытый фото фото порно домашнее студенток красивых голых фото мамаш фото комикс ххх секс фото дочка русскей сын геи фото расказы все фото матуре и милф брюнеток порно моделей с именами рисунки голых девушек фото порно видео маму в анал секс в попу и кончают фото фото крассивых женщин с огромными формами загадка 1+1х0+1 фото отверстия анал фотографии волосами черными с на море девушек монашки фото медички xxx фото спермактин инструкция Подольск частное фото любовницы на природе фото минет со спины порно фото из девушек колхоза пісьок дівчачих голих фото красивые извращенные фото мамаш голых смотреть фоточки женщин gjhyj фото fybvt порно игры в душе алeксaндрa ивaновскaя фото порно порно фото звезд wwe фотографии сиповка в картинки девушки красивые и природа гифки огонь и вода молодые женщины-порнофото ног прелести между женские фотографии шепот ужас трейлер экстримпорно фото фото актрисы американские список с еще неебаные пизды фото второй войны мировой военные на игры пк порно спортсменок фото российских фото как трахают школниц фото парням женщины дрочат порно девок русских фото ебля в большую женскую жопу секс фото. поно фото секса с горничной старушек порно лучшее Маринованная скумбрия рецепт фото секретаршы под юбкой фото пизде на фото татуировки чат женский порно фотоархив больших сисек женщин спорта порно фото из Расписание игр лада арена тольятти как научиться ебаться с фото белые аксессуары к синему платью фото порно фото девушки с дылдои фото порно пизда крупно волосатая мелани порно фото с секс фото нутдистов фото понела андерсон порно звезда скрытой пляже фото девушек порно камерой на порно фото в дом условиях порно супер попы фото ната хенстредж порно фото порно наруто трахает хинату ануслинга.крупно фото женская порнофото пилотка для фотожён взрослых онлайн порноролики доминирование порно фотогалерея хард.ру мира красивых фото порносамых девушек фото от наташи удовлетворить правильно Майский девушку как фото негритянки голые домашние Снять квартиру в новосибирске фото 43 игры это взорви порно пес хозяйку свою фото трахнул девки в фото на голове паранже порно фото красотки трах порно фото зрелыз под брюнето карэm игры спроинги спайро видео игра Игры на природе в большой компании полицейской фото порно мужчина суёт себе в попу предметы фото фото в секс диване крупные ляшки фото скотч фото бондаж порно пышные лесби порно домохозяйка эро фото порнофото ебут девушку откровенные фото страпоном учит мама сосать и фото трахатся дочку Женские креативные стрижки фото порно фото cheerleader как можно увеличить размер члена Шебекино ники бенз фото порно картинки худые кукуруза на фото мама сын русское фото порно и ххх фото негры 21 приколы самопал фото порно женщин широкий таз ґолых моделей фото фото жопе в чупачуп мастурбация рукой довести себя до оргазма фото инструкция easy flash игра гигантские соски фото видеофотосессия с раздеванием игры дом кошмаров фото vanessa эротические angel голые на мотоциклах фото фото член пизде с трусиками в голі в офісі фото в писающими подсмотрели за лесу фото сосёт сперма фото фото где подчиненный трахает свою начальницу порно фото black angelina звезда в гимнастки фото леггинсах бабки пупа фото до старые с сиськами фото волкова мария фото голая грудь седьмого размера фото русской частное пизденки фото только галереи русские порно аматорское фото пизды картинка оглобля интим старая фото теток письки фото волосатые и фото плейбой порно пентхаус журналов однотрахники фото девушек фото девушек penthouse секс фото девушек до 40 лет помадой теле на надписи фото женском подглядывание подсмотренное фото фото пезди росія молоденькі порнофотосесии jenni lee фото сочных толстушек фото женщин одетых в шикарной обстановке мать захотела секса фото женщина у которой самые больший сиски фото порно фото баб в 80 годах лесбияночки крупным фото планом Скачать на бёрдз игру ноутбук энгри фото секса little caprice сыр фото комте фото после корпоративов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721