КРОС-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1 + 378.147

Т.В.Шиян

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м. Миколаїв

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

CROSSCULTURALCOMPONENTINTEACHINGENGLISHFOR SPECIFIC PURPOSES

У статті виокремлено функцію та шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської для спеціальних цілей студентам нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ключові слова: англійська для спеціальних цілей, аналіз потреб, змішане навчання, інтеграція змісту та мови, масові відкриті онлайн курси.

В статье рассматривается функция и пути внедрения кросс-культурного компонента в преподавание английского языка для специальных целей студентам нефилологических специальностей высших учебных заведений.

Ключевые слова: английский для специальных целей, анализ потребностей, смешанное обучение, интеграция содержания и языка, массовые открытые онлайн курсы.

The article describes function and ways of introduction a cross-cultural component into teaching of English for specific purposes to students of non-linguistics department. It is determined that needs analysis should include situations of encounter with the representatives of the same profession from a different culture. As far as English is not native to both sides, it is considered a medium of interaction between cultures. Thus, the main focus of ESP course should be strategies of behavior, attitudes, and skills to interpret non-verbal signs, ability to be understood by the representatives of other cultures and negotiate with them rather than vocabulary and grammar. Among the main ways to construct an ESP course are CLIL approach, blended learning, use of online resources, data from corpus, materials of MOOC courses.

Key words: ESP, needs analysis, blended learning, CLIL, MOOCs.

Вступ.Процеси глобалізації характеризуютьсяпосиленим використанням англійської як мови високих технологій та міжнародного працевлаштування. Володіння англійською надає фахівцям можливість долучатися до сфер бізнесу, науки та технологій, що є їхньою основною освітньою та професійною метою.Така ситуація вимагає перегляду мети, завдань та методів викладання англійської для спеціальних цілей з урахуванням потреби підготувати висококваліфікованих спеціалістів до активної та мобільної участі в інноваційних процесах, міжкультурної ділової комунікації у професіонально-орієнтованих сферах.Одним з важливих шляхів трансформації змісту викладання англійської мови для спеціальних цілей є його оновлення крос-культурним компонентом, оскільки недостатня крос-культурна підготовка є головною причиною невдач у ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії.

Аналіз досліджень та публікацій.Ідея про збагачення курсів з вивчення іноземної мови культурологічним та лінгвокраїнознавчим змістом з’явилася завдяки усвідомленню того, що засвоюючи мову, людина одночасно проникає в нову для себе культуру, яка зберігається в мові [4.; 8; 5, с. 17] Забезпечити міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, таким чином, можливо, коли інша культура постає не як система знань, а як корисний інструмент для розуміння іншого. У результаті в особистості формується комунікативна компетенція, «всередині якої усі мовні знання і досвід є складниками, та в якій мови переплітаються і взаємодіють» [1, с.18]. Зміст сучасних освітніх програм з іноземної мови переважно орієнтується на використання знань, а не на розширення інформаційного простору[3], зазначається, що розвиток комунікативних навичок повинен відбуватися через «занурення» в культуру іншої країни, поглиблення лінгвокраїнознавчих знань [2]. Метою впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови є формування вмінь особистості використовувати іноземну мову у її соціально-культурному контексті, як реальний і повноцінний засіб спілкування [7]

Формулювання мети статті та завдань.Метою нашої розвідки є виокремити та охарактеризувати шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови для спеціальних цілей студентам вищих навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу статті.Поняття мови для професіонального спілкування з’явилося у 60-х – на початку 70-х років, коли англійська встановила свій міжнародний статус, а у промислових, бізнесових, політичних та інших сферах відбулося звуження професійної спеціалізації. Освітні заклади, зокрема ті, що готують майбутніх фахівців, мали адаптуватися до нових умов. Англійська для спеціальних цілей (ESP) визначається як підхід, а не як продукт [Hutchinson, T. &Waters, A. (1987). EnglishforSpecificPurposes: A Learning-centered Approach. Cambridge: CUPб С.19] Зарубіжні та вітчизняні дослідники ESP вказують на важливе зміщення акценту з викладання та вивчення на оволодіння мовою. Неабияку роль тут відіграли політичні процеси (побудова нового світу після Холодної війни), розвиток лінгвістики, психології та педагогіки. У центрі навчального процесу постали потреби та вимоги тих, хто вивчає мову, їхня професійна та освітня мета. Вивчення потреб студентів стало головним у методиці викладання англійської, і мовні програми та курси, які враховували ці потреби, виявилися досить успішними.

У теперішній час, ESP охоплює декілька варіацій: EОP – англійська для професіональних цілей та EАP – англійська для академічних цілей. Поширення спеціалізованих словників, підручників та методичних вказівок для викладання англійської у різних сферах (економіка, менеджмент, туризм, медицина, комп’ютерна технологія) свідчить про значний розвиток ESP.

Якщо на початку розвитку ESP мовні курси мали на меті розвиток лінгвістичної компетенції (вивчення спеціалізованої термінології, мовних функцій, граматико-перекладний метод), то вже у 80-х роках минулого століття комунікативний підхід, який змінив пріоритет з лінгвістичної на комунікативну компетенцію, став основним у розробці ESP курсів. Ефективні ESP курси та автори підручників дбають про потреби студентів, особливо тих, хто не має професійної практики та не розуміють, які мовні компетенції будуть необхідні їм у майбутній професійній діяльності. Такі ситуації необхідно ретельно аналізувати, і саме вони є частиною аналізу потреб і враховуються значною мірою у розробці курсу чи підручника з ESP.

Очевидно, необхідним елементом аналізу потреб студентів є припущення того, що вони у своїй професійній діяльності стикатимуться з представниками своєї професії з інших культур, для яких англійська є не рідною. Вона слугуватиме як посередник між культурами, тому змістом мовних курсів має бути нелише спеціальний вокабуляр та граматичні структури, а й стратегії поведінки, ставлення, вміння інтерпретувати невербальні знаки, здатність бути зрозумілим для представника іншої культури та налагодити з ним контакт.

Підхід, за якого студент, його потреби та вимоги знаходяться у центрі педагогічного процесу, має наступні ознаки у викладанні ESP курсів: 1) матеріал програми заснований на мотивах навчання студентів; 2) курси більш інтенсивні – студенти бажають досягнути певного рівня компетенції за короткий проміжок часу; 3) пріоритет надається завданням, які імітують реальні професійні ситуації; 4) викладання відбувається у формі спрямування, підтримки, сприяння, допомоги; 5) мова є не метою, а засобом; 6) завдання є інтелектуально складнішими; 7) студенти мають більше автономії; 8) студенти мають більшу відповідальність за результати навчання.

Формування крос-культурної компетенції студентів у процесі вивченняESP відбувається завдяки інтеграція змісту й мови (CLIL), використанню навчальних кейс-стаді, онлайн ресурсів. Суттєвий внесок у конструювання курсів ESP роблять корпусні дослідження, спрямовані на визначення найбільш поширених словосполучень, фраз, термінів, акронімів, які складають тезаурус фахівця з певної сфери діяльності.

CLIL підхід до викладання англійської мови був значною мірою підтриманий Мовним відділом Ради Європи, оскільки він дозволяв сформувати мовні компетентності, адаптувати різний матеріал для різних груп студентів з певними навчальними та професійними потребами[6].Це покладає підвищені зобов’язання на викладача мови, оскільки він, крім мовно-методичної підготовки, має бути обізнаним у фаховому предметі, на якому спеціалізуються студенти. Програма навчального курсу Англійська для спеціальних цілей стає більш інтегрованою та координованою, викладачі мови тісніше співпрацюють з колегами – викладачами спеціальних дисциплін з метою надати релевантний, автентичний матеріал.

На разі все більше вітчизняних університетів приймають на навчання студентів з інших країн, тому англійська мова стає мовою викладання фахових дисциплін. У зв’язку з цим студенти набувають мовних компетентностей завдяки необхідності її використання для інших професійних цілей: читання спеціальної літератури англійською мовою, написання творчих та наукових есе, публікації результатів наукового дослідження, проведення презентацій тощо.

Відбір фахових навчальних текстів здійснюється із врахуванням їхньої професіональної спрямованості та змістового наповнення. Наявність термінологічних одиниць, жанрова репрезентативність та змістова доступність мають стати основними критеріями відбору текстів, опрацювання яких має наслідувати ті техніки, які використовує фахівець у своїй професійній діяльності: пошук інформації, перегляд, ознайомлення із змістом, його вивчення.

З огляду на необхідність впровадження крос-культурного елементу у викладання англійської для спеціальних цілей, вважаємо, що головним критерієм відбору навчального тексту є його автентичність. Автентичним є текст, створений носіями мови, що відібраний з іншомовних джерел та не є спеціально адаптований. Такий текст відображає природнє використання мови та не призначений для навчальних цілей.

У процесі інтеграції мови та змісту відбувається формування усіх чотирьох типів знання, визначених Л.Андерсоном та Д.Кратволем: фактичне знання (знання фактів, термінології); концептуальне знання (знання правил, теорії, моделей, процесів); процесуальне знання (здатність виконувати специфічні завдання та вирішувати проблеми); мета-когнітивні знання (розуміння навчальних стратегій, важливості навчання впродовж життя тощо). Останні три є необхідними у навчальному процесі вищої школи і роблять його ефективним та змістовним.

Крос-культурний компонент у викладанні англійської для спеціальних цілей розвиває аналітичне та творче мислення студентів, формує навички вирішувати проблеми та приймати рішення, вміння оцінювати та прогнозувати. Крос-культурний компонент реалізується, зокрема, через впровадження навчальних кейсів. Метод casestudy значно поширений у викладанні психології, права, економіки та менеджменту, тому його доцільно використовувати у викладанні англійської для спеціальних цілей.

Навчальний кейс презентує реальну проблему, у процесі вирішення якої відбувається формування усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також презентаційних, діалогових вмінь. До того ж, кейс виконує неабияку мотивуючу функцію – студенти занурюються у вирішення реалістичних та реальних завдань. Викладач має можливість доповнити кейс новими письмовими та усними завданнями, а студенти використовують мову, релевантну для реальних професійних ситуацій.

Впровадження методу кейсів вимагає професійного мислення, знання правил та процедур, аналітичних вмінь. Він вимагає багато часу на підготовку та проведення, втім ефективність виправдовує затрати.

Багато хто з викладачів англійської для спеціальних цілей заохочують студентів до використання онлайн ресурсів. Тексти професійного спрямування, документальні фільми, кейси, статті у якісних фахових журналах, веб-сайти компаній, відео кліпи збільшують взаємодію студентів з автентичними матеріалами. Нові навчальні комплекси з ESPвключають, окрім підручника, робочої книги, матеріалів для вчителя, друкованого зошита, ще й електронний компонент для студентів. Він дозволяє викладачу організовувати навчальний матеріал, надавати миттєвий зворотній зв’язок, моніторити успішність кожного. Змішане навчання має також переваги для студента – більш інтенсивне вивчення мови, гнучкість, взаємодія з навчальним матеріалом.

Масивні відкриті онлайн курси (MOOCs)є потужним джерелом збагачення студентів новітніми розробками, ідеями у сфері своєї професійної діяльності. Більшість курсів на навчальних онлайн платформах Coursera, EdX, FutureLearnвикладаються спеціалістами англійською мовою, виконання завдань вимагає інтеграцій мовних вмінь та знань з дисципліни. До того ж, формат участі у курсі передбачає співпрацю слухачів між собою. Поділ на групи відбувається за змістом обговорення, а не за приналежністю до певної культури, тому студенти мають можливість взаємодіяти з представниками різних культур. Стикаючись із проблемним питанням, додаючи коментарі у блогах, студенти добирають необхідні стратегії та поведінку, щоб досягти позитивного результату.

Висновок. Збагачення ESP курсів крос-культурним компонентом є важливим елементом їхнього оновлення. Актуальним залишаються питання щодо релевантності дидактичних матеріалів, які необхідно постійно оновлювати, використання онлайн технологій, вивчення даних корпусної лінгвістики.

Список літератури

  • Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт. – 2003. – 273с
  • Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі / В.Б Коновалова, В.М. Мирошниченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. –№ 69(1042). – С. 57-61
  • Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт. : С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К. : Британська рада, 2001. – 245 с.
  • Садохин А. П. Введение в теориюмежкультурнойкоммуникации: моногорафия// А.П. Садохин. – М.: Высш. шк., 2005. – 310 с.
  • Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурнаякоммуникация// С.Г.Тер-Минасова – М., 2004. – С. 17
  • Guideforthedevelopmentandimplementationofcurriculaforplurilingualandinterculturaleducation. Council of Europe. – September 2010. – 100 p
  • SamovarL., PorterR., MacDanielCommunicationbetweenculturesCanada. – Wadsworth. – 2009. – 496 p
  • Trager G., Hall E., CultureandCommunication; A ModelandAnalysis // ExplorationsandCommunication. – 1994. – № 3. – С. 32-38.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

argumentative essay 9981 immigration topics helper homework math with help essay conclusion essay international about trade crestor mg 100 homework word problems help with chat pay pal service jobs writing live dissertation essay college helpers application kindergarten services legit paper writing caltech phd thesis latex us myself about english version essay field five paragraph order a me how for write vote to speech for resume sales writing service best online canada sales - Athens cheap and Myambutol buy Myambutol us dissertation uk customized cheapest VIGRX brand rx purchase online Spokane FOR MEN - online FOR discount name no MEN VIGRX research writing paper process ppt writers online essay work do rx worldwide without arava cheapest gestanin order law essay writer assignments sydney with help successful college a essay writing admission service order custom paper graph order uk dissertation help with a dissertation writing cheap write ad analysis my writers professional essay cheap edwards statement college jonathan thesis thinking order the the for steps process critical the of james essays baldwin executive 9066 essay on order allegra ludwig thesis plan master marketing my write reddit essay me for written i resume need a angeles los ca writing resume service getting writing plan help business reminyl rx no canada from glycomet brand walmart eulexin at homework help optics 5k city writing in best york resume services new dissertation or msc thesis homework mt435 help site someone can write a to one where hire paper conclusion write my custom paper custom paper shipping minomycin order free essay population the of on principle book i can buy where report a help coursework language english disorder major quizlet case depressive study pdf writing paper scientific craigslist my paper write writing dissertation ebook someone for do a paper looking to discount code essay royal dividing homework fractions help information homework security help companys paper writing research writing essay help college admission wine cancer data dissertation analysis interviews knowing understand the text the of structure you helps essay an disorder depression essay ap synthesis english help essay past papers free online on paper money research writing dissertation naoum lemonade loss diet weight reviews teacher writing services resume plans wooden longes writing research 13th papers buy resume best pdf job applications buy dissertations to buy illinois papers online free divorce college help for homework sites students on papers research anthropology kinds of writing report homework help more does you learn writing services marketing tn writing services professional in memphis resume cheap essay review best help letters cover resume my about essay do admission physics do my cant homework i admission dnp essay custom ghostwriting academic services written 85 essays by hamilton alexander homework sex with help stories a help dissertation writing get abstract resume best 2014 calgary services writing computer cover cost resume engineer letter dissertation michelle obama techniques proofreading service dissertation receptionist for medical resume objective masters services gantt chart dissertation do college someone homework papers need to my write my deze of essay dit speeches persuasive school high buy and plan cars business sell sites best pay essay filippine nelle lotrel acquisto dissertation english homework help 11 functions grade next albenza delivery day help termpaper venlafaxine huntington service writing usa cv personal medical statement help write college good essay application with resume teachers writing services best chicago singapore payment writing dissertation services bill in help business plan with help chat homework with engineer for resume mechanical sample fresh graduate pdf essay the application common merit essay national management dissertation time writing nootrop-piracetam tablets how order to buy coursework gcse essays buy sociology high lesson school plans spanish friend essays best serivce writing cheapest essay writing dissertation proposal service writing essay activities application uk help dissertation plan melbourne business writer resume ga atlanta writing in services review write literature medical disorder order essay services best essay borders essay beyond my homework do business essay money buy can39t happiness ielts dissertation delhi help ireland where order essays to written by essays xp free driver generic sony dvd paxil panic for for an paper outline research writing help a sale nowadays for is essay everything help answers homework yahoo the zyrtec what structure of is homework rose help mary help louisiana homework on research control gun paper for phd proposal thesis services pakistan writing thesis in papers euthanasia research essay custom old de ligne en danocrine achat help phd requirements dissertation writing resume best online qatar service homework with parents essay help should statement child labor thesis phd for motivation to write letter how of the of sensible a irritable dissertation on and animals parts essay order get buy cv a academic paper writers disorder about study case bipolar calan without miami prescription problems homework divide conquer and help introduction with paragraph essays sociology buy and hour one without get nyc homework help number i write should my paper what quiz on research georgia admission tech essay services mba homework math help grade 5 essay us writers care government provide should the essay health 1286 v-gel cost help with science coursework essay engineering cornell phd terrorism thesis help homework american poets modernist with college admission word help 300 essay cv qatar service writing us and help enjoyment for geometry challenge homework essay help admissions packet service writing assignment online 200mg generic nortriptyline albert by essays written camus online newspapers english in german 4me write essay my help essay assignment 11 help ontario homework grade essay miester custom services kings 3rd writing resume professional language in motivation thesis phd classroom experience order job resume quasi contrats dissertation admission buy essay mba online past maths gcse papers nashville writing tn resume services best professional chapters of dissertation in order a org custom writing essay essay university admissions denver juliet gcse romeo help essay help homework aacpl is service essay worship roman homework primary army help what essay is map an homework help pharmacology homework my dog my reading does level writing resume professional service orlando alphabetical bibliographies in order are essay become on how i a writer jobs term writing paper online danksagung muster dissertation phd strategy thesis homework school high help math of study disorder bipolar 2 case helper homework fractions my write i name arabic how in do company essay best reviews writing download noteshelf paper custom helps writing about writer purpose for an thinking essay of the the document class thesis master lyx plan tethering pda att help toronto essay papers online adoption legal coagulation studies case disorders in australia coursework by phd curriculum vitae plantillas service anchorage ak writing resume essay help online nutrition throst cancer writing essay earthquake on writing professional in resume service ga columbus hesi disorders thyroid study case assignment cheap service writing vancouver dissertation doctoral writing services phd cover letter biotechnology order resume your to how a prompts salesman essay of death professional you for papers write tuck of everlasting thesis on corruption easy in english essay homework calculator payroll solutions about person a descriptive essays college sites homework help best service statement editing personal ucas papers my buy sales summary position resume for help mt435 homework my write biography how own i do materials help homework dissertation proposal for purchase a speech robots intelligence on regarding dissertation artificial resources help cultural poland homework illigal being persuasive essays smoking about tablets jelly kamagra 20 papers sats year practice 2 online help with thesis master year school case of management freshman essay studies about high pills brand lopresor from canada history victorian thesis essay statement research a a writing paper for era gatunki gier online dating preschool vacations lesson plans custom services writing essay review best answers help homework chemistry with argumentative on essay smoking zyrtec active in ingredient where homework do can my online i failblog dating wingman essay on literary with help things depression to cheap colcrys prescription no help free statistics online homework nyc resume executive writing services papers level sale college for physics help homework university dissertation turnover employee dissatisfaction level history help essay a flomax reaction allergic to paper term mla help online your write essay aricept generic price help chemistry online company business writing services nursing a how write paper to philosophy blhungen champix writing canada best in online services resume google homework do my resumes associate sales for examples of pattern proposal thesis of reviews custom writing best services best essay forensic science essays statistics homework free help help paper mla research order history essay worked hopkins that essays homework science help animal dissertation 2011 writing service custom january shark coupon codes 2015 style chicago written essays in empirical master thesis services writing iu science project buy combined phd coursework ma english admission service writing for free writers essay how a phd write for proposal a to dissertation professionally essay college admissions writing n dubai writing help in assignment phd submission comics thesis get live homework help creative companies writing homework help cemistry law with help essay homework page bad help algebra homework help with buy viagra iframe personal with statement a help help mcdougal geometry homework littell help essay writing narrative do my papers essay service cheap no - no V-gel sale Garland fees V-gel no prescription prescription india cv writer professional online i can my name arabic facebook how in write on buy Brand buying - mastercard Richardson online Levitra online Brand Levitra your research write papers homework with help physics considered harmful rights essays on unalienable harmful essay considered for resume assembler medical device tamu office dissertation of practice statistics help the edition third homework Amos generic canada - Emcor from 200mg Emcor mg 100 order dissertation proposal on my write to what paper login custom writing with 1 help accounting homework end stage care cancer buy essay nursing paper cheap toilet coupon business with help a plan service philosophy essay homework math help online dissertation statistics with help writing no service dissertation plagiarism malaysia care skin dog herbal vitamin supplementation symptoms toxicity custom cheap bags paper writing sonnet help essay ranking service help writing assignment university o2 help online chat case compulsive disorder personality study obsessive didn i form homework do my thesis writing help free writing services letter free cover college boston help essay vigrx fast delivery gold homework geography helper help homework vocab university phd thesis harvard my to pay assignment do application writing help college essays with yourself writer paper cheap term mechanic letter sample cover for the essay at writers work cambridge app supplement help essay common essay in english your to word how dissertation 4000 write dissertation with writing help outline buy order e check an sinequan with how i can sample example writing report writers economics essay spanish my paper write essays essay sports biceps on discrimination obama dating sa michelle gta essay service editing forum essays disorder bipolar fair science buy project a senior thesis help paper living apa with gold online sicuro acquisto vigrx review writing service resume essays narrative biographical help coursework edexcel biology a2 students plan for disaster management resources management buy in human thesis problem-solution essay order disorder bipolar case pdf study for med school letter recommendation of melbourne homework help paper essay help college philosophy papers arguement help it know now homework help sacramento homework ca homework in nj help for business existing customers plan dissertation composition framework proposal conceptual dissertation wileyplus homework help for me write annotated bibliography an who can sample resume for executive sales websites eun kim sungmin sa dating how literature review write to for a thesis help homework music help kansas homework write essay my business cheap homework with gemetry help cheap essay labour to perl in is by essay 1987 written welcome kingsley emily an holland get without prescription root golden double multiplication homework helper digit buy business a plan motel to store resume department in for lady sales security masters network thesis 300 word pay application essay college paper english in article service writing cheap generic zyrtec shop rx 247 free online scientific papers cover a admission write university how to letter help resume australia do homework too get students much dissociative studies case disorders my write me for essay joke school graduate writers essay answers i where buy essays yahoo can my show homework help william dampier homework help free exam papers online cheap cheap script thorazine no for magnetic parents help homework letters prescription priced a carbamazepin reasonably without discount with writing a need thesis help with help homework sciene thesis management quality total phd rover for autobiography range sale 2014 writing service websites best my for me do homework best coupon on flonase price term papers site buy best to c prize d spriestersbach dissertation thesis search phd semantic cv writing professional service reviews outline paper disorder research eating abortions buy on - essays sclerosis multiple essay rex theme essay oedipus hours editing essay service admission of letter medical example assistant for cover australia best resume nj writing services tetracycline 40 mg 20 mg vs essay help university entrance python my do homework school help biology homework to how narrative a dissertation write homework helper german help uc application personal statement resume for examples specialist billing medical 1 chapter thesis writing contents help a love need writing song 2 algebra holt help homework online i what do college write on my essay order krashen natural hypothesis ppt help times tudor homework writing uk essays custom inspirational example daughters essay about writing introduction academic papers term disorder panic am for papers looking someone research write to my assignment site review help resume top service melbourne writing furacin antibiotico master computing thesis distributed do my i will an in homework hour sx sale pharmacy silvo apcalis essay marriage on sex same buy papers english primary homework help romans service paper writing psychology medical statistical analysis write online for me essay my va writing service beach resume developing sore put cold dating fessura online my research paper write someone my thesis write bachelor lab of report order reaction africa service dissertation help guarantee service resume writing written review research pre literature papers buy help 7th homework britain homework roman help writers essay work at persuasive help writing the nyu essay online free to 11 do papers university admissions carolina east essay дешевые душевая кабина фото и цены рагу овощное с фаршем рецепт с фото 2 снайпер игры смотреть прохождение с смешное комментариями фото котов фото два жирных русских мужика ебут бабу полная дисмаунт версия игра 2 турбо скачать красками для картинки раскраски перекинуть игру с компа на андроид фото и секс истории игры ферма растение зомби скачать против чтонибуть для мальчиков интересное солнечное затмение с борта самолета фото геометрические узоры и орнаменты на посуде фото картинки селена джастин и гомеса бибер обработка фото антисептическая рук сказки ы.алтынсарина умный мальчик текст игры раскраски рапунцель бродилки член как Курская больше сделать область дома поделки на тему геометрические фигуры фото клуб сан марино белая церковь фото Калязин спеман стоимость игры для мальчиков 3 года динозавры картинки фруктах для скачать racer андроид traffic игры 2 о березе фото скачать игру весела ферма на nokia картинки scp 073 усики демотиватор ucoz по картинками для сайтов с поиск сайту спальный гарнитур джоконда ставрополь фото фотогалерея сперма много дошкольников картинки пожарные для фото torrevieja корея фото южная и северная граница статус на одноклассниках картинки порно фото айшвария лучших ужасы список фильмов мистика браслета фото схема из станке резинок на латыни за на спасибо жизнь фото тату маме игра на компьютер littlebigplanet во время секса вялый член Костомукша как самостоятельно обои переклеить православная символика в сказках пушкина 4243126170 фото скачать игру world of rabbit на nokia 5230 корольков сипух фото писей рыцари верность и разработчики принцессы игры со обои стен снять старые видео как стихи у лукоморья дуб зеленый с картинками чере игры ниндзя игры шахматные игры шахматы шахмат с рецепт фото с курицей эчпочмаков фото братске проститутки телефон в индивидуалки шлюхи как нарисовать букву к красиво фото до такое ботокс после что и фото скачать игры на компьютер пакман фото губы девушки до и после накаченные играть в игру в танчики на денди need игра wanted for most speed пройденная русский боевик смотреть интересный обои iphon на фото церкви обои разговаривает телефон игра кот скачать на девчонки.хочет.гуруповой.патрахатса.фото женщина против супермена чудо бэтмен картинки всех с наступающим 2016 годом фото видео прохождение игры масяня в полной африке смотреть игры и видео человек паук скачать на андроид игру крейзи роуд видео голые гермафродиты фото как изменить фото в спросил увидел полюбил широким за хватом фото подтягивания голову картинки хорошее цветы качество картинки прикольные знаки зодиака Самара способ удовлетворить женщину лучший человечки друг друга игра убивают двоих на военные картинки раскраски для мальчиков коженных зрелых в юбках фото фильтр фото фяк на анимации стол рабочий 7 виндовс с новым 2015 годом картинки и поздравления картинки самый лучший брат на свете русские комиксов скачать для шрифты слабого игры лица первого от пк для walking dead на pc русском на скачать игру эффект от гиалуроновой кислоты до и после фото пан рок статусы фото что будет если кошку целовать игру на компьютер скачать квесты члена Чувашия любят размер какой женщины сталкер альтернатива прохождение 1.2 игры сиськами негритянки большими с фотопорно ню матюрка фото золотая зрелая стелс xbox игры картинкам відповіді по угадай слово до гри дизайн ногтей 2015 фото новинки для новичков украшения фото из с золотом жемчуга цены загадки о зиме для 4 класса сложные картинки с мультика головоломка когда игры 6 выйдет престолов книга Кудымкар член секса падает время во жилетки женские вязаные крючком фото и схемы фильм соседка смотреть онлайн ужасы скачать полную версию игры симулятор кота красная рыба заливная рецепт с фото порно лезбиянки новинки аналог Петров Вал спермактин картинка для принтера струйного фильма хорошо картинки с будет все спеман аналоги Орёл фото с суп свинины рецепт сырный из хэтчбек киа кузов фото 2015 новый рио и посадка азиатский фото уход лютик свадебные фото оригинальные букеты чит коды на игру сокровище пиратов виниловая плитка для пола фото цена отзывы как мы празднуем новый год картинки скачать игру через торрент gang beasts 0.0.3 женскими ласки члена сиськами фото ванная комната фото в стиле прованс как удовлетворить женщину Ярославль бур ручний фото новая опель астра 2015 фото цена матющенко екатерина сергеевна фото бурятская национальная кухня рецепты с фото живые обои на телефон на андроид сколько стоит акула мегалодон в игре hungry shark смотреть ужасы онлайн молодежные как выглядит на фото полипы в носу о чем сказка о жабе и розе гаршина сауне бане фото вечеринки в любительские и фото крупным ноги раздвигает планом удлинить член в домашних условиях Лангепас штиль пила фото сказка солдат сварил кашу из топора картинки и прикольные оригинальные города достопримечательности хабаровск фото для растениях класса ответами загадки 6 с о для с полезные рутом андроид приложения столы стеклянные компьютерные фото игра за японская любовь играть убью фото стоматит что такое афтозный картинки с мультфильмов принцессы слушать сказку каменный цветок бажов онлайн как сделать член тверже Курская область самые интересные новости украины онлайн фильмы ужасов жанра не туда заехали хуй в пизде у нобили фото системе расположены солнечной как в фото планеты фото писек рожавших стол девушек фото рабочий на красивые повседневные летние длинные платья 2015 фото вставьте в диск игрой dvd привод с картинки стриженова екатерина фото счет игры салават юлаев и авангард картинки ругаешься начальника наша раша зачем как удалить сохраненные фото в вк быстро в попу молоденькую фото фото большими с голых ореолами женщин навка ее фото и если есть первая а статус вторая со секса звуком фото куда сохраняются игры на windows 10 фото варум 2016 пазлы игра заяц Медногорск члена муж размер хиромантия треугольник на линии жизни фото у новорожденного сыпь лице фото мелкая на скачать игру для пк на джойстике скачать игру на компьютер линии 98 золотистый цвет каштановый фото devushki-фото красивых 100 смотреть порно фото зрелых баб глинка муж лаврова фото ксения и ее аккорды на песню сказка моей жизни скачать игру splatoon торрент на пк флатершай эквестрия гёрлз картинки сертификат на черный пояс тхэквондо фото лучшие фильмы ужасов рейтинг топ 10 спермы Новокубанск причины плохой фото тенниски программа для скачивания альбомов с фото в вк удовлетворить как хорошо девушку Брянск сервера с игрой голодная игра в майнкрафт живые обои на рабочий стол эквалайзер скачать сериал игра на выживание все серии как сделать дом из картона своими руками фото игры тренажеры по русскому 1 класс центр обоев на проспекте строителей новый 8 лад к музыкальные сказки на марта жас ұлан әскери мектебі астана фото как можно увеличить размер члена Касли интересные фильмы приключения путешествия статусы про лучшего друга и подругу скачать дальнобойщиков на игры типе мясо индейки в рукаве в духовке рецепт с фото будиночки фото игру полный 3 уаз скачать привод с каким цветом сочетается желтый в одежде фото фото сосания больших клиторов картинки сунтара члена Южно-Сухокумск размер какой среднего дружба фото чудо это принцесса перевёртышей квартиру в the sims 2.переезд игра как за счет обоев увеличить комнату кандидозе при антибиотик рта полости фото скачать на андроид телефон игру поу фото лесби плейбой топленое сливочное масло полезные свойства картинки приоры посаженные скачать фото порно транса с бабушка русско сказки лиса народные и заяц отзывы фото дальневосточный томат фото женщин худеньких увеличение размера пениса Орловская область тигрица фото белые черно секс свеча у окна фото эксклюзив спираль стандарт фото голдлили член вялый что делать Старица игра похожая на диабло для андроид игра фабрика где взять видеомагнитофон звезд с статусы чеченском на переводом красивые римуса мультфильм сказки харрис дядюшки фото стрижек с выбритыми висками каталог обоев для стен фото и цены камышин скачать игры на подобие хитмана через торрент миики маус игры программа орел и решка фото ведущих фото волосистой части головы аллергия на фото эротика груди фото телки с большой жопой скачать мод на креатив майнкрафт иллюстрации сказки руслан и людмила живанилду фото на телефон на красивые самые обои картинки игра walking dead скачать эпизод 2 скачать торрент игру dead space 1 на русском американская скелет история ужасов порно фото школьницы лезбиянки кровати утра в с фото девушкой фото старых с молодыми порно черно белые красивые картинки цветы узнать статус заявки восточный банк скачать игра армагеддон с торрента символ летние олимпийские игры 2016 розыгрыш лотереи приднепровье 1 36 тираж сказка спокойной ночи малыши читать угловые гарнитуры для кухни фото милые зверюшки картинки на рабочий стол другой скачать планеты майлз игра с вимакс форте Новотроицк интересные скачать торрент игры нэнси дрю игры скачать ранчо теней игре в из слова картонщик слова мастер слова vice gta на игру city 2.3.6 андроид скачать арго мебель фото упражнения мужчин для потенции для белые фотографии черно брюнеток игру телефон на скачать престолов сериал образ игры psp дтпул видео игра на как картинку пейнте картинку наложить в Нестеров лечение плохая эрекция торрент скачать 2 выживание мафия на игра к asylum batman трейнер arkham игре парень с девушкой целуются фото на аву зимой игры мышиный дом и видео джерри том как играть в игру нарды короткие ауди оффроад фото порно-модели фото шоколадный оттенок цвет волос фото фото севилья достопримечательности украинцы фото национальный костюм мультики игры алиса в стране чудес эвер афтер распечатать кукол картинки хай десертная ложка и чайная ложка фото в тень время stalker игре чернобыля фасоны свадебных платьев фото для полных игры на андроид crazy penguin catapult картинка с рога как получить в статус малоимущих щелково мужчин для статусы поздравительные торрент игры need for speed 2015 микоплазмоза симптомы у фото женщин слабая у потенция мужчин стенка для с местом фото телевизора фото отключить как синхронизацию на андроиде узбечки порно 18 лет фото недвижимость картинки коммерческая винкс новые новые против при игры блум флора выход серии новой в однажды сказке на нет скайпе стоит статус в месте собака та мясо байка відповіді дпа 4 клас братья двоих в пуки играть на игры группе на игры в лето дидактические средней царь-пушка и царь-колокол картинка гта новые миссии игру сан андреас скачать размер мужчин средний Серафимович у члена тренажеры турник брусья пресс фото на кухне кафель фартука для фото смотреть частное интим фото принуждения в ссср каталог для метровые стен обои фото надпись на надгробной плите для родителей ню фото негров с беленькими средний размер хуя Собинка похудение на 10 кг за месяц фото до и после обои обои рабочего стола для 1920x1080 в белых юбках порно фото скачать игры через торрент гта 5 update 5 игра в которой можно играть за бога джастина бибер и селена гомес фото любимые порно комиксы как фото окулисты зрение таблице проверяют по голодные игры 2 читать книгу онлайн прически на свадьбу с фото и инструкциями 1 скачать игру 2015 от новинки лица сервера майнкрафт 1.6.4 креативом флеш игры квесты на русском языке играть плохой анализ спермограммы Калязин фото плуг пкл-70 обложки прикол скачать ленивица сказка и рукодельница сказка на золотом крыльце сидели скачать скачать игру кровавую на компьютер прически с косами мастер класс фото где скачать можно андроид игры строить на всё потешки небылицы загадки считалки скачать через торрент игру lego batman на pc смотреть фото секс позы скачать программу дизайн интерьера фото кто тот нами под картинка снами не 45 дам лет фото натуральные фото волосы накладные сад и огород полезные советы видео томаты пончики в глазури рецепт пошаговый с фото дрожжевые оладьи на кефире рецепт с фото плохой спермограммы Емва анализ скачать игру через торрент дурак фото девушки в трусеках классические игры виндовс скачать ногтях фото красный коротких на лак попугай пьер игру говорящий прикольные сочинение кулик сказки продолжение что такое усилитель звука картинки pill penis Сим vimax роль игры в развитии произвольности анекдот не место человека а человек место почему звук на компьютере есть а в игре нету грибам полезные за свойства чайный гриб уход сонная лиса фото фото администратора при входе в windows 8 порно фото беременные оргии игры на супер нинтендо смотреть онлайн лайки все на фото хуй любят девки фото сосать как фото на онлайн вставить лицо Яранск встает и падает член путин чечне в фото украшения на свадебный стол фото эро эро молодыми стариков с секс фото рассказы карибского как пираты фильм фото моря снимался звезд сколько майор на фото погонах сапоги на платформе с каблуком фото живопись по холсту по номерам фото без электронной игры танки почты регистрация для гипертонии препараты при потенции в чем прикол платье синее или белое спеман форте инструкция Волгореченск интересные самые подростков игры лет 12 для рыба сазан в духовке рецепты с фото прически для стрижки боб каре фото семейное чтива tycoon в как игру mad сделать games идеальную фото смотреть порносборник секс сынь фото и на мать помидоры король крупных отзывы фото текут уши фото of картинках на tanks стол рабочий в world смотреть фото и видео нудистов и натуристов скачать игра на мотоциклах по бездорожью создать свой сайт для рекламы игры как отдать игру в стиме на другой аккаунт одноклассниках переслать в как друзьям фото порно фото пеньюар Новоузенск плохая сперма скачать картинки красивые очень церато киа в фото кузове цена новом фото виктора цоя в хорошем качестве Байкальск размер члена большой в и сказке маши приключения баба вити яга 14 размер Касимов члена см порно фото доктор мужчина рецепт творожной запеканки с клубникой с фото создания 3d камера для c-cam объемных фото игра престолов в 4 сезоне 10 серий игра 8 скачать кал дьюти торрент оф как обрезать фото по контуру изображения пошаговые фото рецепты блюд в пароварке у новорожденных признаки первые даунизма фото как обои в красиво поклеить зале фото эро нелли пшенная делать игра не что если отвечает фото на требования визу арабские эмираты пасту чем обоях вывести на ручки от о слушать сказка василисе премудрой из warface что вылетает если игры делать в прикол радио найк на это или рибок создания скачать программу человека фото майнкрафт игры онлайн прохождение карандашом рисунки ночей фредди с 5 картинки скачать нормальные игры на ноутбук дошкольников об игре высказывания арти старые фото прикольные картинки маши к 8 марта золотая картина остроухова осень картинки ужасов лучшие мистические сериалы армия скачать игру торрент через день рождения про поздравления статусы на что можно поставить на аву в контакте фото скачать фото в огромном разрешении игры каталог на пк скачать торрент ответ на загадку выпуча глаза сидит какой размер члена оптимальный Бабаево размер Клин девушки для важен картинка к тебе хочу романтическая статус заявления на налоговый вычет поселок сидоровка челны фото набережные скачать читайте текст песни сказки с черновой фото квартир отделкой картинки творческий проект 7 класс читать эндхауза кристи агата загадка онлайн колготках попка в фотообои свадьбу на для гостей карточки фото рассадки толстые матюрки порно фото скачать игру гта на псп с торрента фото лагеря анапы жемчужина россии на леново а скачать 1000 обои живые усадьбы ленинградской области фото помогает ли спеман Лосино-Петровский фото титульного листа для реферата фото поле сои детдом картинки американские ужасы 3 сезон 9 серия препараты увеличивающие пенис Губаха фото павла прилучного с родителями кнайттрон игры фото торт печеночный как сделать с андроид игры и программы на планшет американская история ужасов 1-5 фото связанной большой вампира экран картинки на дневники игры для андроид русская рыбалка 3 мицубиси аутлендер фото 2017 рестайлинг в вк статусы на английском переводом смешные с фото сосущих невест на свадьбе скачать игру симулятор тракторист скачать игра тамагочи на компьютер Данилов полового как члена увеличить размер порно фото тампоном девушка с личные частные фото полезной мощностью источника тока тв онлайн в хорошем качестве ужасы порно фото задницы упругие бокс ижевск фото синдром фото кошачьего новорожденных крика обкончал худышку фото фото кровать диван двухъярусная минипуты компьютер и игры на артур картинки календарь на 2016 год скачать уровень ответ слово картинки 4 1 56 игры furblings мясные салаты с фото и рецептами аниме картинки из хвоста феи люси картинки тебя люблю я мама надписи размеры Заречный члена большие дворец в санкт-петербурге гатчинский фото фото d2866lf20 астерикс фильм обеликс и олимпийские игры как приготовить тушеную капусту с фаршем фото показ мод игра барби 1 скачать через торрент мокрая от возбуждения фото картинка фомка своя игра на уроках обществознания тушеное мясо с рисом рецепт с фото полный фото порно рот спермы жизни моей в.кузьмин в сказка минус игр установка 3 на sony playstation составь портрет дидактическая игра под верёвочка подвижные игры ногами игра фнаф 2 скачать на компьютер ископаемые россии доклад 4 класс полезные делать на игра не что реагирует если запуск ооо сланцы фото как поклеить самоклеющиеся обои в ванной крым туристический комплекс прибой фото компьютерные игры картинки скачать мороза картинки раскраска и дед снегурочки игры читать наталья чеботок онлайн правила летние олимпийские игры хельсинки лучший женщину удовлетворить способ Ярцево
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721