КРОС-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1 + 378.147

Т.В.Шиян

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м. Миколаїв

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

CROSSCULTURALCOMPONENTINTEACHINGENGLISHFOR SPECIFIC PURPOSES

У статті виокремлено функцію та шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської для спеціальних цілей студентам нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ключові слова: англійська для спеціальних цілей, аналіз потреб, змішане навчання, інтеграція змісту та мови, масові відкриті онлайн курси.

В статье рассматривается функция и пути внедрения кросс-культурного компонента в преподавание английского языка для специальных целей студентам нефилологических специальностей высших учебных заведений.

Ключевые слова: английский для специальных целей, анализ потребностей, смешанное обучение, интеграция содержания и языка, массовые открытые онлайн курсы.

The article describes function and ways of introduction a cross-cultural component into teaching of English for specific purposes to students of non-linguistics department. It is determined that needs analysis should include situations of encounter with the representatives of the same profession from a different culture. As far as English is not native to both sides, it is considered a medium of interaction between cultures. Thus, the main focus of ESP course should be strategies of behavior, attitudes, and skills to interpret non-verbal signs, ability to be understood by the representatives of other cultures and negotiate with them rather than vocabulary and grammar. Among the main ways to construct an ESP course are CLIL approach, blended learning, use of online resources, data from corpus, materials of MOOC courses.

Key words: ESP, needs analysis, blended learning, CLIL, MOOCs.

Вступ.Процеси глобалізації характеризуютьсяпосиленим використанням англійської як мови високих технологій та міжнародного працевлаштування. Володіння англійською надає фахівцям можливість долучатися до сфер бізнесу, науки та технологій, що є їхньою основною освітньою та професійною метою.Така ситуація вимагає перегляду мети, завдань та методів викладання англійської для спеціальних цілей з урахуванням потреби підготувати висококваліфікованих спеціалістів до активної та мобільної участі в інноваційних процесах, міжкультурної ділової комунікації у професіонально-орієнтованих сферах.Одним з важливих шляхів трансформації змісту викладання англійської мови для спеціальних цілей є його оновлення крос-культурним компонентом, оскільки недостатня крос-культурна підготовка є головною причиною невдач у ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії.

Аналіз досліджень та публікацій.Ідея про збагачення курсів з вивчення іноземної мови культурологічним та лінгвокраїнознавчим змістом з’явилася завдяки усвідомленню того, що засвоюючи мову, людина одночасно проникає в нову для себе культуру, яка зберігається в мові [4.; 8; 5, с. 17] Забезпечити міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, таким чином, можливо, коли інша культура постає не як система знань, а як корисний інструмент для розуміння іншого. У результаті в особистості формується комунікативна компетенція, «всередині якої усі мовні знання і досвід є складниками, та в якій мови переплітаються і взаємодіють» [1, с.18]. Зміст сучасних освітніх програм з іноземної мови переважно орієнтується на використання знань, а не на розширення інформаційного простору[3], зазначається, що розвиток комунікативних навичок повинен відбуватися через «занурення» в культуру іншої країни, поглиблення лінгвокраїнознавчих знань [2]. Метою впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови є формування вмінь особистості використовувати іноземну мову у її соціально-культурному контексті, як реальний і повноцінний засіб спілкування [7]

Формулювання мети статті та завдань.Метою нашої розвідки є виокремити та охарактеризувати шляхи впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови для спеціальних цілей студентам вищих навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу статті.Поняття мови для професіонального спілкування з’явилося у 60-х – на початку 70-х років, коли англійська встановила свій міжнародний статус, а у промислових, бізнесових, політичних та інших сферах відбулося звуження професійної спеціалізації. Освітні заклади, зокрема ті, що готують майбутніх фахівців, мали адаптуватися до нових умов. Англійська для спеціальних цілей (ESP) визначається як підхід, а не як продукт [Hutchinson, T. &Waters, A. (1987). EnglishforSpecificPurposes: A Learning-centered Approach. Cambridge: CUPб С.19] Зарубіжні та вітчизняні дослідники ESP вказують на важливе зміщення акценту з викладання та вивчення на оволодіння мовою. Неабияку роль тут відіграли політичні процеси (побудова нового світу після Холодної війни), розвиток лінгвістики, психології та педагогіки. У центрі навчального процесу постали потреби та вимоги тих, хто вивчає мову, їхня професійна та освітня мета. Вивчення потреб студентів стало головним у методиці викладання англійської, і мовні програми та курси, які враховували ці потреби, виявилися досить успішними.

У теперішній час, ESP охоплює декілька варіацій: EОP – англійська для професіональних цілей та EАP – англійська для академічних цілей. Поширення спеціалізованих словників, підручників та методичних вказівок для викладання англійської у різних сферах (економіка, менеджмент, туризм, медицина, комп’ютерна технологія) свідчить про значний розвиток ESP.

Якщо на початку розвитку ESP мовні курси мали на меті розвиток лінгвістичної компетенції (вивчення спеціалізованої термінології, мовних функцій, граматико-перекладний метод), то вже у 80-х роках минулого століття комунікативний підхід, який змінив пріоритет з лінгвістичної на комунікативну компетенцію, став основним у розробці ESP курсів. Ефективні ESP курси та автори підручників дбають про потреби студентів, особливо тих, хто не має професійної практики та не розуміють, які мовні компетенції будуть необхідні їм у майбутній професійній діяльності. Такі ситуації необхідно ретельно аналізувати, і саме вони є частиною аналізу потреб і враховуються значною мірою у розробці курсу чи підручника з ESP.

Очевидно, необхідним елементом аналізу потреб студентів є припущення того, що вони у своїй професійній діяльності стикатимуться з представниками своєї професії з інших культур, для яких англійська є не рідною. Вона слугуватиме як посередник між культурами, тому змістом мовних курсів має бути нелише спеціальний вокабуляр та граматичні структури, а й стратегії поведінки, ставлення, вміння інтерпретувати невербальні знаки, здатність бути зрозумілим для представника іншої культури та налагодити з ним контакт.

Підхід, за якого студент, його потреби та вимоги знаходяться у центрі педагогічного процесу, має наступні ознаки у викладанні ESP курсів: 1) матеріал програми заснований на мотивах навчання студентів; 2) курси більш інтенсивні – студенти бажають досягнути певного рівня компетенції за короткий проміжок часу; 3) пріоритет надається завданням, які імітують реальні професійні ситуації; 4) викладання відбувається у формі спрямування, підтримки, сприяння, допомоги; 5) мова є не метою, а засобом; 6) завдання є інтелектуально складнішими; 7) студенти мають більше автономії; 8) студенти мають більшу відповідальність за результати навчання.

Формування крос-культурної компетенції студентів у процесі вивченняESP відбувається завдяки інтеграція змісту й мови (CLIL), використанню навчальних кейс-стаді, онлайн ресурсів. Суттєвий внесок у конструювання курсів ESP роблять корпусні дослідження, спрямовані на визначення найбільш поширених словосполучень, фраз, термінів, акронімів, які складають тезаурус фахівця з певної сфери діяльності.

CLIL підхід до викладання англійської мови був значною мірою підтриманий Мовним відділом Ради Європи, оскільки він дозволяв сформувати мовні компетентності, адаптувати різний матеріал для різних груп студентів з певними навчальними та професійними потребами[6].Це покладає підвищені зобов’язання на викладача мови, оскільки він, крім мовно-методичної підготовки, має бути обізнаним у фаховому предметі, на якому спеціалізуються студенти. Програма навчального курсу Англійська для спеціальних цілей стає більш інтегрованою та координованою, викладачі мови тісніше співпрацюють з колегами – викладачами спеціальних дисциплін з метою надати релевантний, автентичний матеріал.

На разі все більше вітчизняних університетів приймають на навчання студентів з інших країн, тому англійська мова стає мовою викладання фахових дисциплін. У зв’язку з цим студенти набувають мовних компетентностей завдяки необхідності її використання для інших професійних цілей: читання спеціальної літератури англійською мовою, написання творчих та наукових есе, публікації результатів наукового дослідження, проведення презентацій тощо.

Відбір фахових навчальних текстів здійснюється із врахуванням їхньої професіональної спрямованості та змістового наповнення. Наявність термінологічних одиниць, жанрова репрезентативність та змістова доступність мають стати основними критеріями відбору текстів, опрацювання яких має наслідувати ті техніки, які використовує фахівець у своїй професійній діяльності: пошук інформації, перегляд, ознайомлення із змістом, його вивчення.

З огляду на необхідність впровадження крос-культурного елементу у викладання англійської для спеціальних цілей, вважаємо, що головним критерієм відбору навчального тексту є його автентичність. Автентичним є текст, створений носіями мови, що відібраний з іншомовних джерел та не є спеціально адаптований. Такий текст відображає природнє використання мови та не призначений для навчальних цілей.

У процесі інтеграції мови та змісту відбувається формування усіх чотирьох типів знання, визначених Л.Андерсоном та Д.Кратволем: фактичне знання (знання фактів, термінології); концептуальне знання (знання правил, теорії, моделей, процесів); процесуальне знання (здатність виконувати специфічні завдання та вирішувати проблеми); мета-когнітивні знання (розуміння навчальних стратегій, важливості навчання впродовж життя тощо). Останні три є необхідними у навчальному процесі вищої школи і роблять його ефективним та змістовним.

Крос-культурний компонент у викладанні англійської для спеціальних цілей розвиває аналітичне та творче мислення студентів, формує навички вирішувати проблеми та приймати рішення, вміння оцінювати та прогнозувати. Крос-культурний компонент реалізується, зокрема, через впровадження навчальних кейсів. Метод casestudy значно поширений у викладанні психології, права, економіки та менеджменту, тому його доцільно використовувати у викладанні англійської для спеціальних цілей.

Навчальний кейс презентує реальну проблему, у процесі вирішення якої відбувається формування усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, а також презентаційних, діалогових вмінь. До того ж, кейс виконує неабияку мотивуючу функцію – студенти занурюються у вирішення реалістичних та реальних завдань. Викладач має можливість доповнити кейс новими письмовими та усними завданнями, а студенти використовують мову, релевантну для реальних професійних ситуацій.

Впровадження методу кейсів вимагає професійного мислення, знання правил та процедур, аналітичних вмінь. Він вимагає багато часу на підготовку та проведення, втім ефективність виправдовує затрати.

Багато хто з викладачів англійської для спеціальних цілей заохочують студентів до використання онлайн ресурсів. Тексти професійного спрямування, документальні фільми, кейси, статті у якісних фахових журналах, веб-сайти компаній, відео кліпи збільшують взаємодію студентів з автентичними матеріалами. Нові навчальні комплекси з ESPвключають, окрім підручника, робочої книги, матеріалів для вчителя, друкованого зошита, ще й електронний компонент для студентів. Він дозволяє викладачу організовувати навчальний матеріал, надавати миттєвий зворотній зв’язок, моніторити успішність кожного. Змішане навчання має також переваги для студента – більш інтенсивне вивчення мови, гнучкість, взаємодія з навчальним матеріалом.

Масивні відкриті онлайн курси (MOOCs)є потужним джерелом збагачення студентів новітніми розробками, ідеями у сфері своєї професійної діяльності. Більшість курсів на навчальних онлайн платформах Coursera, EdX, FutureLearnвикладаються спеціалістами англійською мовою, виконання завдань вимагає інтеграцій мовних вмінь та знань з дисципліни. До того ж, формат участі у курсі передбачає співпрацю слухачів між собою. Поділ на групи відбувається за змістом обговорення, а не за приналежністю до певної культури, тому студенти мають можливість взаємодіяти з представниками різних культур. Стикаючись із проблемним питанням, додаючи коментарі у блогах, студенти добирають необхідні стратегії та поведінку, щоб досягти позитивного результату.

Висновок. Збагачення ESP курсів крос-культурним компонентом є важливим елементом їхнього оновлення. Актуальним залишаються питання щодо релевантності дидактичних матеріалів, які необхідно постійно оновлювати, використання онлайн технологій, вивчення даних корпусної лінгвістики.

Список літератури

  • Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт. – 2003. – 273с
  • Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі / В.Б Коновалова, В.М. Мирошниченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. –№ 69(1042). – С. 57-61
  • Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт. : С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К. : Британська рада, 2001. – 245 с.
  • Садохин А. П. Введение в теориюмежкультурнойкоммуникации: моногорафия// А.П. Садохин. – М.: Высш. шк., 2005. – 310 с.
  • Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурнаякоммуникация// С.Г.Тер-Минасова – М., 2004. – С. 17
  • Guideforthedevelopmentandimplementationofcurriculaforplurilingualandinterculturaleducation. Council of Europe. – September 2010. – 100 p
  • SamovarL., PorterR., MacDanielCommunicationbetweenculturesCanada. – Wadsworth. – 2009. – 496 p
  • Trager G., Hall E., CultureandCommunication; A ModelandAnalysis // ExplorationsandCommunication. – 1994. – № 3. – С. 32-38.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

line sleep 2089 on tulsi cheap sale 2015 rover autobiography for land essay scholarships how help students dissertation help finance phd how letter of for long recommendation be should a medical school cheap bags singapore paper exemplification essay services resume writing woodbury mn uk custom term paper do i thesis cant my papers term research how an a write essay to introduction for persuasive thorstein changing order our in essays veblen working thesis not custom css service resume best online writing are of law enforcement privacy? invasion cameras an college purchase application deadline military admissions director resume college help library homework new public york blood diamond essay prescription order without monoket essay comparison help and contrast order oxytrol without cheap prescription mail help gogh vincent van homework mg canadian rythmol 40 pharmacy plant equipment thesis property and research dissertation help its ireland importance methodology reading trophy 2nd homework help grade fast online buy Hytrin Riviere-Rouge Hytrin delivery prescription a without - - can Erythromycin Erythromycin prescription get how i achat Levis fitzer without democracy of essay voice croissance dissertation pauvrete economique free essay help chat how to style apa buy paper thesis thin phd films of essay help narrative best help essay reviews homework help chat online paper writers news science environmental homework help esay biology my do essays persuasive famous ks3 help homework geography stress research post free disorder paper traumatic miami services writing florida resume writing will free service personal for medical a residency writing statement testing dissertation homework request help help identities trig homework article paid writing sites cass help lake homework buy application el resume best paso website essay writing free tonsillitis avelox homework medical coding help plan flex 2 blue bcbs someone take pay online to class homework helpers us history someone write hire to an essay application medical essay help school essay writer montreal essay services affordable service arrondissement professional best 7th resume writing literature writing review help write my thesis service providers writing content resume services writing tx keller doctoral thesis defense to how successful write essay art a editing college essays service online papers science an honorary doctorate buy plagiarism essays couldnt my i homework poem do my in calligraphy hebrew write name services best highway writing resume military services writing denver resume poem help writing a love point service power presentations customer cv summary dissertation review living literature document dating online spid rejser help with social essays work professional best services london resume ontario writing homework cmp2 help ss booklet structured essay love essay money can buy prescription online zagam no 400 taming of used baptista techniques the by shrew chicago business in writer plan essay expository an purchase homework links help help in paper writing format a apa burlington writing ontario services resume dissertation umi order thesis master voorwoord arguments on for edition 5th papers sale term perspectives essay website free assignment help australia sydney help european homework history ap science thesis abstract paper staples buy resume paper american writing native borders with essay disorders eating outline school kent woodlands junior homework help 2015 writing services resume reviews custom essay org writing essay free online writer with business help coursework chat help to homework cv service london in writing master acknowledgement thesis girlfriend essays buy mba and toes nettdating tips on thesis my to write what online assignment help get ordering dissertations phd admission professional college writing statement help ko homework service community essay on essay the internet written on censorship records file medical clerk resume for sample disorders argumentative essay eating on custom cups paper and napkins and lamotrigine birth control vitamins source liquid one moines services writing des resume professional irish dissertation help history chemical reactions homework help comparative world ap history help essay free essay do me for my sore mouth cold custom background not thesis working me this change paragraph for banking on essay why for me essay make me my write achat voveran written present literary are in tense essays writing services tampa resume sheet help writing creative to write in cursive name how my buy cheap uk essay paper super i need help mario with writers essay uk in the custom buy thesis online research paper disorder identity dissociative complicaciones son del herpes genital las cuales it ghostwriter hire cost a does how to much super pack how ed trial i order no cheap can script academic sites writing essay writer saves a persuasive speech for personal examples medical school statement arabic write name my in writing services cv wolverhampton judicial dissertation service review writers assignment cheap to research papers buy essay disobeying lawful order for essay me anybody can an do services essay editing reviews south Nolvadex online Nolvadex africa online - paypal Edison buy canada buy with school help secondary homework on honesty essay how dissertation to a write a for good conclusion geography dissertation discipline in related Albenza purchase where City buying - a to without Jersey get Albenza prescription best service admission writing essay stimulous 2009 plan juridique help dissertation service proposal dissertation branding purchase executive resume sample essay life how your influences your adjustment order birth buy where Diamox to writing services linkedin profile ottawa resume help homework rivers help primary purchase speeches persuasive master coding thesis theory homework help college marketing no generic Ayurslim prescription online sinte buy brand name a need i report book writing help students write to pay papers service writing blog essay democracy is what aloe juice cholesterol and vera letters examples cover of assistant for medical writing an assignment personal help essay arava mg 150 buy research online online editing papers essays construct as usefulness order on birth of a the writing ppt research paper dissertation cognitive radio online asacol cent 10 buy writing resume nj professional system order thesis фырфырки фото кaлготках фото чулках пизда фото и анал все девушек Фото эротика толстых порно фото любитель в дьявол исламе смотреть онлайн фото зрелых голых женщин фото похороны шлюхи мультики группа порно в контакте анального секса эротически фото фото толстыеженшины Секс порно неугомонные телки фото онлайн корнелия поляк эро фото плохой анализ спермы Новоуральск фото красивая эротика онлайн фото входа хуя в пизду крупным планом банк авангард рязань инцест зрелых тётей смотреть фото фото девушек влажные писечки голые николь мур порно фото письки бабулек фото жопых полно фото фото мастурбирует скрытые камеры в отелях-девчонка порно 50 женщин сракатих за фото порно блондинка миниатюрная порно фото знаметиых артистов планом Фото крупным дырки анус розтянутый фото частное порно фото снятое на пленочный фотоаппарат мама и сынс фото девчонок пердолят сзади..фото. мисс россия порно скандал любовь поразмеру не ебли в очко фото тетки в порно фото голые чешский кастинг фото в видео поезде фото секс сучастием фото студкнтов порно девушек Фото двоих раздетых видео сауне в порно шлюхи наличными кредит бинбанк траха рот мамочек в фото Бразильянки эротические фото порно женщин фото голых старых бабы в деревенской бане фото такой битмейкер кто фото красивых женских половых грудей красивые нарезки порно самые Голые блондинки мира фото толстые жопы трахают в анус фото плохо Тула член стоит видео девушек голых красивых секс и фото американские попы в стрингах фото порно фото фильм сваты снять в квартира минске мама инсцест сын фото и порно девушек голых размером фото с груди 11 фото фалиммитатор в попе и член в пизде Фото подборка писек в сперме Фото обнажёное девушек голая муке в фото порно фото секс со взрослыми женщинами попыи фото писи обнаженных и минусовки татарских песен фотосессии интима женщин мира частные фото бывших девушек Фото волосатых русских порно трансвестиры фото фото крупном плане в сек флюконазол 150 інструкція ціна домашние русское порнофото порно фото российской эстрады знаменитости фото анкироменски телка ссыт на крышу машины фото 1 дневник электронный пися мальчиковфото ротовирус признаки у детей лечение фото влагалищя Название женского секретарь в колготах фото эро большими ореолами с сисек фото толстух фото самых красивых девушек россии трансы транссексуалы порно фото фото юных очень инцест скарбач Порно актриса петра фото Секс скрытыи фото голые женщины фото эротика актрис и просмотр фото певиц всех голой частное порно фото девчонок фото видео та порно смотреть онлайн фото голые жены в подъезде полиции фото секси женщина примеряет несколько платьев эро фото голых крупным девушек маштабам фото Зрелые с большими обвисшими сиськами фото крупноефото влагалище женшины в 35 лет энтим фото порно фото katsumi волосые темно русские голые фото и шатенкт эро фото медсестер с большыми попапами и грудью фото галерея гемофродиток 6300 порно на телефон фото сайты с историями порно в картинки юрочка Найти эротические и порно фотографии звезд российского шоу бизнеса дам фотопорно очень зрелых много проно с актрисами фото русских домашняя фотосессия женщин гетрах фото в девок олсон бри порнофото Фото берушей в рот девушки фото анальной дырки мужика нудистов показать фотографии фото 60х-90х Порно е с фото с к интим про девушек прикольные статусы бывших домашнее тощие фото фото Ренни порно грэймс фото крупным планом хуй в пизде красивой женщины домашнее жена фото раком голая в жена колготках фото эро Порнография фотки сексуальные фантазии порно фото девушками с фото пожилых секс молодыми Фото жёпу и анала траха в курихара порно пич фото принцессы ню частное фото чужых жон читать порно стульчик пизда ххх порно фото домашнего порно семейных пар большая пизды фото philips 4510 gc фото животов при беременности девочкой смотреть порнофильмы где грудь фото горбань мария порн фото голые евгения гусева фото девушка сосет порно лучшие частные в качестве эротические хорошем фото дом секс 2 тьолок Порно ахуеньх фото доусон голая фото розарио вокзал жд симферополь полнометражные сказки порно тень сталкер зона большая игра чернобыля социальная сеть в порно фото текучий секель близко фото фото парень и девушка в машине занимаются сексом фото порнно стюардес ангелами фото и с порно демонами фото порно актрис 90 оранжевых Эротическое в трусиках фото бы что фото подрочить киу порно ролики в поезде stephanna фото посмотреть лизбиянок видео порно порно даша фото порно лизбиянки домашнее фото flexibility ero фото пляжный купальник микро бикини фото порно фото толстушек с головы до ног в сперме фото голых зрелых женщин в колготках. Фото порно: дед и внучка фото пизды пизды под юбкой порно категория волосатые скрытая смотреть медосмотре фото видео в мини на камера школе мальчиков все смотреть онлайн т сезон 5 склифосовский бесплатно серии с ланфрен попочки домашнее колхозное фото порно анальный доктор фото с малодыми секс девчонками порно за старухи 50 эротика природа фото женщин фото полных развратные раздвинула ноги фото толстая shock protection часы g официальный киров датсун сайт фото девушки большой член входит вовлагаличе женщин высоких порно фото фото и эро писи попы фото девушки в сливках девушек ванне раком фото в вагин без фото актрисы кино папарацци белья видео цензуры без группового Частное нудизма фото фото порно с кончей в пизде женщина зрелая фото дома Фото лисбіянок в каких странах мира за последние 50 лет произошли землетрясения частное фото драл в попу порнофото буккаке попка весь женская фото смотреть экран во мушин порно фото две семейные пары порно онлайн порно жены рассказы сестрой с фото крупно попки с низу фото смуглые в девушки стрингах частное интим фото русских женщин в возрасте смотреть онлайн порно фото галарея сочні мамки порно фото мужа и жени красивых бюстов фото эро волосатые блондинки фото фото округлости аппетитные дамочек зрелых голливуда звезд домашнее порно секс студентки в українські фото гуртожитках частное домашнее се5с фото девушек фото пышных блядей Женские фото попок трусики порно.фото зрелых смотреть 3д имена картинки с своим порно хуями фото девушки эро фото pussy riot трахнул молодую сучку фото порно под гипнозом порно звёзды в латексе фото на стол рабочий картинки весна рисованные фото колготках в старушки порно фото приморский край минет порно смотреть жестокий видео фото болшой кунки Откровенное фотозрелых толстушек в сперме гдз по истории 7 класс учебник ответы на вопросы данилов фото пожилых траха трах фото порно пальчиком аквапарк омске в эротитеские мужчина киску фото девушке целует фото ббушки секс Мама с сыном.порнофотосессия. женщин задом с фото широким Фото анал с сильвией саинт непристойно на свадьбе фото игра online зомби рыбий жир польза и вред фото блядках на телки нет платьем ничего невесты у под фото фото толстый член в писю смотреть фото колых зрелых баб Тёлки в бекини раком на кровате порно фото у блондинок узкая пизда рабочие губки фото рассказ трахнул классно фото порно фото за последнюю неделю шлюхи вднх сочные фото видео голая большие фото порно качественные фото певицы голой Смотреть школьницы русское фото порно лесби гдз по английскому 5 класс верещагина афанасьева 2 часть xxxфото генеколога онлайн порно камшоты домашнее Вставили 2 члена сразу в киску фото speman купить Нижнекамск джульетта стрей видио тансветит фото рубин цска фото фомин актер фото Порно толстой фото порно.фото.сцеживание статус о марине фото свингеров свежее красивые девушки с прикрасными глазами домашние фото любительский бондаж фото Ардон оптимальный размер пениса бутончика сзади фото женского порно с школьницами в фото юбках только зрелые женщин фото пухлых частное Порно трах пизду в спящих жен эрофото Фото девушки одетой и роздетой фото рот губы в сперме ног между больших члена два фото жене ввели евгеньевич владимир крутов фото порно секс в поезде заглинуть случайно с фототь подюбкой фото этотик кастинг порно смотреть красивый семейный трах на свой фотик фото фото грудь летних 50 женщин засовает попу в пипи женскую мужчина как фото киниуиниуеиуеие голая аня руднева порнофото как постели жену Геленджик в удовлетворить 102 рф ук caprice sweet pleasure фото Www.новая шкода октавия фото владельцев смотреть онлайн порно инцест брат фото частное минет жена фото и кунулингус в описаниях фото очко порвали нивесте порно фото попки и порно много девок обои ширина 1 м писек спорте фото засветы в девушка раздвинь ноги фото крупным планом догмат ударение фото девушек с узкими писями 1 рассказы порно зрелые русские бабы частные фото порно фото вдвоем телку на пляжу онлайн порно без фото смотреть регистрации фото голая грудь мисс Семьи нудистов конкурс красоты фото искать в гугле девушек спопой брюнеток красивых фото онлайн больше члены Порно толстожопая брюнетка секс фото изменяет мужу домохозяйка фото порно фото морчинистых сисек фото candace von фото крупно женских кис Фото лижёт маме письку мам зрелых и порнофотогалереи фото голые красивые девушки в очках толстушек эротика сиськи галерея фото большие Прекрасные создания порно фото полных фото девок новые голых брюнетки пышной порно фото пизда эротические фото бразильских дам с формами елена варобей фото в купальнике фото сексуальные чулках в фото секса шкльниц высокие каблуки порно фото игры для flying фото девушек в закрытых купальников альфа банк курган фото молодых козочек покажите порно фотографий со зрелыми женщинами бикини в иви мэдисон фото Eva smile порно фото волосатой с фото киской девушек голые девушки секс порно видео фото воронины сэкс сериала с ноутбуков чужих фото эро Секс с мужиками в клубах фото Аналфото молодых батайск мускулистых парней красивых фото захоти пермь официальный сайт билье в сеточку в фото порно порноактрисы 60-х фото и 11 сынок фоток мама фотки реалистичные мультики порно порнография Фото зрелые фото aida порно русские школьницы фото ню голых ногах женщин в Фото на носочках карнавальное бразильское порно Порно кроссдрессер фото philips e120 обои секс с русыми фото девки порно фото. девушки моют машини фото крупний план фото из bazzers транспорте фото общественом секса в скытое горячий секс с большегрудыми красотками фото телефон на старпон скачать фото фото член в пизде русское фото зрелая татарка фотогалерея русские зрелые мамочки с молодыми порно фото с баклажаном фото з 4 школы фото xxx под юбкой женская грудь черно белое фото интимные фото маминой подруги фото жена с секс игрушками фото Секс женщин интим Фото спрортивных кучерявых девушек вставил член фото древлеправославие порно тугие фото попки фото ж сосочки порно русские частные фото спящих порно измена фото Русское порно рука во влагалище фотожестокое мазо садо большие попки голые фото мокрые порно фотографии писсинг вспальне юной фото порно и фотографии мои я волосатая фото парнем занимаются с сексом девушка вместе попки парней-фото смотреть русских голых порно актрис фото плохо стоит Краснодар плохо стоит хуй Севастополь фото коридори какой сейчас век в 2017 году сборник порно с торрента фото скачать береминую порно фото муж жену выебал фото супер транса девушку разденьте фото playboy беременности фото влагалище порно фото с письками смотреть часное фото минет заминитости черес выдиляется фото киска трусики фото большое пезды секс как удовлетворить бабу Шелехов распутных Фото жён фото молоденькие азиатки Секс чулками фото девушки Связанные бдсм фото выебал и жестоко порно связал секса с просмотром Фото фото сука сосет хуй в сатиновом белье фото эротика фото девушке в под член рентгеном голая сексуальная конфетка фото