КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВБИВСТВО»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується різні підходи до визначення поняття «вбивство», аналізується його біологічні аспекти, зокрема, початок життя та момент смерті людини. Також аргументується висока суспільна небезпечність вбивства у порівнянні з іншими злочинами передбаченими кримінальним законодавством України.

Ключові слова: вбивство, умисне вбивство, життя, момент народження, клінічна смерть, біологічна смерть.

The article analyses different approaches to the notion of “murder”, its biological aspects; in particular, the moment of human’s birth and moment of death. Moreover, the article gives arguments to the social thread of murder comparing to other perpetration according Ukrainian legislation.

Key words: murder, homicide, life, moment of birth, clinical death, biological death.

 

Актуальність дослідження обумовлюється високою суспільною небезпечністю (тяжкістю) такого злочину як вбивство, а також наявністю законодавчої класифікації різних видів вбивств. Будь-який вид вбивства, передбачений законом про кримінальну відповідальність, посягає на найвищу соціальну цінність – життя людини. Вчинення вбивства порушує норми та засади Конституції України та найважливіших міжнародних конвенцій, що стосуються захисту прав людини. Відповідно, захист суспільних відносин у сфері кримінально-правової охорони життя повинен стати пріоритетним у галузі кримінального права.

Крім цього, виділення законодавцем кількох видів вбивства потребує від юристів вміння чітко розуміти та розмежовувати відмінності між складом різних видів вбивств, адже таке розмежування впливає на кваліфікацію діянь, і відповідно, на міру покарання, яке застосовується за вчинення того чи іншого виду вбивства.

Наразі існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. На особливу увагу заслуговують праці вітчизняних та зарубіжних вчених-спеціалістів у галузі кримінального права: О. В. Авраменка, Л. А. Андрєєвої, Ю. В. Александрова, А. В. Байлова, Ю. В. Бауліна, В. А. Глушкова, В. Т. Дзюби, О. П. Караніколи, М. Й. Коржанського, О. М. Короленка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, В. Мамчура, Г. А. Мендельсона, Л. А. Остапенка, С. Шишкова та інших.

Закон України про кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України) передбачив декілька видів вбивства, які характеризуються певними особливостями та відмінностями у складі злочинів. Для повного та широкого розкриття поставленої перед науковим дослідженням проблеми варто перш за все визначити та проаналізувати основні поняття досліджуваного об’єкту, а також дати класифікацію та визначити основні ознаки видів вбивства, які передбачені в Кримінальному кодексі України.

Принагідно відзначимо, що оскільки життя людини визнається Конституцією України найвищою соціальною цінністю і невід’ємне право на життя закріплене за кожною людиною, злочини проти життя являються одними з найтяжчих. Відповідальність за такі злочини передбачена в другому розділі особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України). Таким чином, на життя особи посягає найтяжчий злочин – убивство.

Особлива тяжкість цього злочину обґрунтовується багатьма науковцями у галузі кримінального права. Зокрема, М. Й. Коржанський відзначає, що вбивство це один із найбільш тяжких злочинів. Вбивство позбавляє потерпілого найціннішого блага – життя. Наслідки цього злочину безповоротні, заподіяну ним шкоду не можна ні відшкодувати, ні відвернути. Крім того, вбивство завдає надзвичайно тяжкої шкоди не тільки потерпілому, але і його рідним і близьким. Вбивство – це трагедія для всіх, хто його бачить, хто про нього знає [7, С. 41]. Саме тому, в Конституції України, а також в багатьох міжнародних документах (конвенціях, договорах) закріплене невід’ємне право кожного на життя, яке визнається найбільшою соціальною цінністю в суспільстві та державі.

Життя – одне з найвищих природних благ людини. Без нього всі інші блага, права та свободи втрачають для людини сенс. У цьому полягає актуальність обраної для дослідження теми, адже стаття 27 Конституції України проголошує: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» [1, Ст. 141].

Якщо провести паралель з цивільним правом, то більшість деліктів, що врегульовуються та вирішуються шляхом здійснення цивільного судочинства, то об’єкти цивільних правопорушень зазвичай можуть бути відшкодовані винною стороною у повному обсязі (відповідно до договору або рішення суду). У разі позбавлення людини життя, жодне відшкодування (у тому числі відшкодування моральної шкоди близьким та рідним потерпілої особи) не може відновити втрачене життя.

Етимологічно термін «вбивство» походить з латинського «homo» «людина» та «caedo» «вбивство», також може використовуватися термін «гоміцид». Юридичне визначення поняття «умисне вбивство» міститься в частині 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зокрема, відповідно до вказаної статті, під умисним вбивством розуміється «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» [2, Ст. 131]. З огляду на зазначену конструкцію норми, можна виокремити основні ознаки умисного вбивства:

 • винність (тобто наявність вини, яка полягає у ставленні особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, та її наслідків, виражене у формі умислу);
 • протиправність (означає, що таке діяння заборонене кримінальним законом під загрозою кримінального покарання [10, С. 285]);
 • заподіяння смерті (тобто припинення життя людини внаслідок вчинених дій).

Якщо говорити про загальне визначення поняття «вбивства», то його в теорії кримінального права визначають як «умисне або необережне протиправне заподіяння смерті іншій людині» [8, С. 34]. Як бачимо, в Кримінальному кодексі України міститься цілком подібне визначення, за виключенням того, що вбивство не завжди є умисним (у разі необережності або перевищення меж необхідної оборони). Відповідно, не вважається вбивством самогубство або замах на самогубство, так як в даному випадку особа сама собі заподіює смерть, і, відповідно, суб’єктом злочину не може вважатись одночасно і потерпіла особа. Також необхідно розуміти, що не є вбивством правомірні випадки позбавлення життя, наприклад, у стані необхідної оборони чи при затриманні злочинця уповноваженими на це особами. Проте, у будь-яком випадку, обставини вчинення вбивства потребують детального дослідження та аналізу, для того щоб встановити, чи це умисне вбивство, самогубство або зовсім інша причина смерті особи.

Цікаве тлумачення поняття «вбивство» передбачене в законодавстві Сполучених Штатів Америки (на прикладі «Зводу законів США», розділ «Злочини та кримінальний процес»): «Вбивство протизаконне позбавлення життя людської істоти, скоєне навмисне та зі злим умислом. За ступенем тяжкості вбивства поділяються на вбивства першого ступеня та вбивства другого ступеня. До вбивств першого ступеня належать: 1) будь-яке вбивство, скоєне з використанням отрути (отруйних речовин), вистежування та засідок, а також будь-яке інше умисне вбивство, заздалегідь продумане злісне вбивство; 2) вбивство, скоєне внаслідок або при спробі будь-якого підпалу, втечі, викрадення, зради, шпигунства, сексуального насильства або особливо тяжкого сексуального насильства, крадіжки зі зламуванням, пограбування; 3) вбивство, яке сталося внаслідок умисного планування незаконного та злісного заподіяння смерті будь-якій іншій живій особі, крім того, хто був убитий. Усі інші вбивства є вбивствами другого ступеня» [9, С. 30]. Така класифікація вбивств є цілком логічною та відповідає юридичному стилю викладення норм у законодавстві США.

Принагідно відзначимо, що згода потерпілого на позбавлення його життя не виключає протиправності дій і визнання цієї дії вбивством. Такою згодою може бути випадок застосування евтаназії до невиліковно хворої особи, з метою полегшення страждань. В Україні евтаназія заборонена, тому її застосування тягне за собою кримінальну відповідальність як за вчинення умисного вбивства. Проте, варто також відзначити, що наразі існує досить значна кількість прибічників ідеї евтаназії, що, в свою чергу, є предметом дискусії багатьох вчених. Причому, вчені-спеціалісти у галузі кримінального права зазвичай виступають противниками ідеї запровадження можливості застосування евтаназії.

Щодо наукового підходу до визначення поняття «вбивство» варто відзначити позицію вітчизняного вченого-спеціаліста у галузі кримінального права Ю. В. Бауліна, який зазначає, що «вбивство необхідно розуміти як протиправне умисне позбавлення життя іншої особи, вчинене суб’єктом злочину за відсутності обставин, що виключають протиправність такого діяння» [5, С. 19]. Дане визначення є досить широке і містить акцент на необхідність наявності саме протиправності у діях людини, для того щоб її діяння могли бути визнані як злочин, у вигляді вбивства. Також, окремі науковці пропонують під вбивством розуміти «суспільно небезпечне протиправне діяння, вчинене особою, що підлягає кримінальній відповідальності, і полягає в умисному позбавленні життя іншої людини» [4, С. 112]. Як бачимо, усі наведені вище визначення мають спільні ознаки та сутність досліджуваного поняття, лише з різними юридичними акцентами на та чи іншу ознаку вбивства.

Як зазначалось вище, об’єктом будь-якого виду вбивства є життя людини. Більшість науковців-спеціалістів у галузі кримінального права відзначають, що життя – це динамічний стан організму людини, який полягає у неперервності процесів обміну матерією та енергією з оточуючим середовищем. Проявами життя людини, зокрема, є: дихання, рух, збудливість, мислення і спілкування, харчування, виділення, розмноження ріст. Початком життя людини є час фізіологічних пологів, а кінцевим моментом життя – час настання незворотної смерті [10, С. 285].

Для правильної кваліфікації злочину, досить важливим є правильне визначення моменту (часу) народження і смерті людини. Зокрема, таким, що народився живим, є новонароджений, у якого наявна хоча б одна з таких ознак:

 • дихання;
 • серцебиття;
 • пульсація судин пуповини;
 • рухи скелетних м’язів [12, С. 1150].

Зазначені вище ознаки життя людини мають неабияке значення для відмежування різних видів вбивств, що передбачені різними статтями Кримінального кодексу України (наприклад умисне вбивство (стаття 115 КК України) і умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (стаття 117 КК України)). Також, посягання на плід людини до початку пологового процесу не може вважатися посяганням на життя людини. Наприклад протиправне знищення плоду до початку пологів може тягти за собою відповідальність як за незаконне проведення аборту (стаття 134 КК України).

Час незворотної смерті людини визначається моментом смерті головного мозку. Під смертю мозку розуміється повна і незворотна втрата головним мозком людини всіх його функцій [11, С. 3065]. Необхідно зауважити, що у кримінально-правовій літературі серед авторів наукових досліджень немає єдності думок відносно того, коли має місце початок життя, тобто коли життя особи потребує самостійної кримінально-правової охорони та коли має місце кінець життя, тобто коли особа вважається померлою.

З медичної точки зору смерть розглядається не як одиничний акт, а як певний процес, який має два етапи: клінічну смерть і біологічну. Клінічна смерть – це відворотний етап вмирання, який має місце впродовж 5-7 хвилин після припинення кровообігу і дихання. Протягом цього періоду ще зберігається робота нервових клітин головного мозку, після чого настає біологічна смерть, коли внаслідок кисневого голодування (гіпоксії) гинуть нервові клітини головного мозку і настає невідворотне припинення фізіологічних процесів у клітинах і тканинах, при якому заходи по оживленню організму залишаються безрезультатними. Розмежування клінічної і біологічної смерті має важливе практичне значення, оскільки в стані клінічної смерті особа є суб’єктом права, зокрема права на життя, по відношенню до якого медичні працівники несуть обов’язок по наданню медичної допомоги [6, С. 391].

З об’єктивної сторони вбивство може бути здійснено шляхом дії або бездіяльності. Зокрема, для позбавлення людини життя може застосовуватися як фізичний вплив (удар ножем, задушення, отруєння тощо), так і психічний (заподіяння психічної травми, що спричинила смерть, підбурювання до самогубства особи, яка не усвідомлює значення цього акту, тощо) [8, С. 34].

Із суб’єктивної сторони вбивство може бути вчинено як з умислом (прямим або непрямим), так і через необережність (злочинну самовпевненість або злочинну недбалість). Принагідно відзначимо, що кваліфікація вбивства як умисного передбачає ретельне дослідження його мотивів та мети, що може мати вплив на призначення міри покарання.

Суб’єкт вбивства – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14 років, за вбивства, що передбачені статтями 115-117 КК України, з 16 років – за вбивства, що передбачені статтями 118 і 119 КК України.

Види вбивств можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад за суб’єктивною стороною розрізняють:

 • вбивства умисні (статті 115 – 118 КК України);
 • вбивства через необережність (ст. 119 КК України).

В свою чергу, умисні вбивства поділяють за ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) на три види:

 • просте вбивство (тобто вчинене без обставин, що обтяжують чи пом’якшують відповідальність (ч. 1 ст. 115);
 • вчинене за обставин, що обтяжують відповідальність, так зване кваліфіковане вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України);
 • вчинене за обставин, що пом’якшують відповідальність, так зване привілейоване вбивство.

Зазначений розподіл умисних вбивств має дуже важливе практичне значення для кваліфікації діяння, а також для призначення покарання за вчинене вбивство, оскільки у разі вчинення умисного вбивства за наявності і тих, й інших згаданих обставин, вчинене належить кваліфікувати як вбивство за обставин, що пом’якшують відповідальність [8, С. 36].

До кваліфікованих вбивств належать умисні вбивства: двох або більше осіб; малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; заручника або викраденої людини; вчинене з особливою жорстокістю; вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб; з корисливих мотивів; з хуліганських мотивів; особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку; з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення; поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом; вчинене на замовлення; вчинене за попередньою змовою групою осіб; вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу; з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.

До привілейованих вбивств належать:

 • умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (стаття 116 КК України);
 • умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (стаття 117 КК України);
 • умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (стаття 118 КК України).

Під привілейованим складом злочину слід розуміти такий склад, який містить пом’якшуючі, порівняно з основним складом, обставини, що тягне за собою більш м’яке покарання згідно з відповідною санкцією. Привілейовані склади злочину розташовані в окремих статтях, а не в статті, де зазначено основний склад злочину [3, С. 156].

Також Кримінальний кодекс України передбачає ще один вид вбивства – вбивство через необережність (стаття 119). Тобто коли особа (суб’єкт злочину) не передбачала настання суспільно небезпечного наслідку свого діяння у вигляді смерті потерпілого, хоча повинна була і могла його передбачити, або ж коли особа передбачала настання такого наслідку, але легковажно розраховувала на його відвернення.

З приводу останнього виду вбивств О. П. Каранікола відзначає, що «у кримінально-правовій літературі вже неодноразово наголошувалося на недоцільності або неточності законодавчого визначення норми, передбаченої статтею 119 КК України. На підставі зазначеного серед науковців існують різні думки відносно зміни редакції вказаної норми, а саме: заподіяння смерті через необережність, заподіяння або спричинення смерті через необережність, необережне заподіяння смерті тощо» [6, С. 389].

На нашу думку, запровадження запропонованих змін жодним чином не змінює сутність злочину, а лише є питанням формулювання відповідної юридичної конструкції, що міститься у нормі.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 3. Александров Ю. В. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 310 с.
 4. Андреева Л. А. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность / Л. А. Андреева, П. Ю. Константинов. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 210 с.
 5. Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивств / Ю. В. Баулін // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квітня 2004 р. – К.– Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 18-19.
 6. Каранікола О. П. Поняття та ознаки вбивства / О. П. Каранікова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. – № 1. – С. 389-391.
 7. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М. Й. Коржанський. – К., 1996. – 144 с.
 8. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. : за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
 9. Наливайко В. С. Про кримінально-правову охорону життя особи / В. С. Наливайко, Т. В. Наливайко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 25. – С. 27-31.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
 11. Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – Ст. 3065.
 12. Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1150.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers needed dissertation writers academic services writing it corporate services writing writing analytical need essay help a the and international abstracts humanities sciences social dissertation essay life my narrative of story to thesis order ehrenreich maid barbara disorder psychological analysis service nature editing bipolar disorder papers research paragraph order five field a application write to 20 good how essay minutes division essay classification and dissertation uk thesis vs reverse resume order template chronological paper white writer technical my write college essay canadian free online newspapers essays our in changing order generic 120mg tentex forte india book buy report sin somna-ritz receta forte physics lab a writing report college no experience for resume graduate with on with essay english in allama quotes iqbal essays buy argumentative service review literature editing military paper writing essay original custom oliver twist help essay help homework davy crockett indonesia andreas dating san subtitle agency receptionist medical examples office resume for written essays pre cheap thesis writing help gestion des dissertation statistical services thesis in data master mining money for my write essay please buy articles magazine for medication cheap Fosamax - to buy where buy Fosamax generic Mobile writing help with essays homework help statistics probability plan services editing business help level a essay english help hamlet essay homework help bc program doctoral dissertation research ddrg grant victor homework help black man a dating experience of usher fall house the the essay of chegg homework help writing melbourne executive service resume essay jane eyre help avalide user reviews a college essay with writing help Colchicine online pharmacy Generic uk Colchicine online Thornton Generic buy buy cheap - order essay chronological writing statement application writing college report master e-payment thesis dissertation un commencer paragraphe comment de intertextuality phd thesis expository essay parts three main pills Augmentin caverta prescription prior no best buy services reviews online professional writing resume cold on essays war heights wuthering papers term writing online service best admission essay help 2012 graduate paper-direct-1.txt b/buy term 1 accounting help homework mangerial club artane gaa what professional best the service writing resume is with undergraduate no student for experience work resume grisactin livraison rapide acheter invitation dissertation committee answers homework science and help how did affect orwell's childhood writing george his saxons co help primary homework uk chronological essay writing order professional queens writing resume services writing melbourne services professional dissertation convention dissertation phd jury help poids celexa corporate papers image research disorder bipolar essay free inderal pills elimite online statement personal for graduate my for cash write essay coreg a href order homework gemetry help my now i quiz do homework should buy sleepwell uk de la catolica dating yahoo mandamientos iglesia read phd thesis essay service editing academic generic sell zagam prescription a without help biology essay aqa 5 unit term help paper leadership essay tall table illusion university essay valparaiso custom admission paper george research orwell essay barriers breaking updating page not youtube front help homework longitude sigplan dissertation acm training papers research action essay help agencies cheap Ampicillin buy grade guidelines writing academic 7th group book report help cv get can to i write where my help homework equations simultaneous assignments custom term convenience guide plan buying store business duncan phd thesis hazel discussing statistics dissertation mumbai dissertation writing services my to homework do pay someone klavieres dating online writing an to essay help i write for where someone paper find can to a a price good me for forum service essay best writing writing best sales resume nj service should paper buy shredder a i com service custom writing dating uk review dome the under help quantum mechanics homework essays custom written admissions research writing paper critical style analysis help homework phschool online order world dissertation new assignment help resources human papers term writing service custom vitamin e cramps help does stomach research phd proposal contents solving homework equations linear help essay euro help ap required dissertation headings and content paper where in origami buy melbourne to school economics help homework high help paper thesis writing research statement with a resume writing help resume creative buy homework refraction help on thesis choice objective resume in pro good grade sheet homework first helper on help homework los angeles best 2014 writing resume service reviews fly mg 20 gold best order zyloprim to place online homework help with tutoring help online school homework with write how to abstract phd my night always do late at i homework website online services writing buy online safe essays letter help a writing need of thesis order homework help ask chegg homework geomerty helper micronase discount without rx hair online cream tablets loss 100mg essay about the volunteering help with to hungry feed homework science online helper school contest high essay plan business dissertation blog inurl paper buy term archive service help question dissertation writers famous essay dissertation online retailing dissertation malaysia writing services competition ordering online shallaki cheap homework java for pay 5 paragraph a essay writing with help purchase cv ledger example purchase essay gadsden from thesis remove theme borders service writing hefer valley resume best online dissertation obstacles me i who get for write paper can to my write paper white writers buy cheap papers ppt speech disorder urso mg online 150 exercise on essay 928507 dissertation written egypt help homework of map help college with accounting homework online thesis ordering system dame essays buy admission mba the birthmark essays about samedayessay order interviews for dissertation form consent help letter my cover writing write i matric want to my best pro plan buy business service ses resume writing written first are essays narrative person in Фото место аварии кузьмы скрябина Ты прекрасен обои на рабочий стол спеман отзывы Заринск синяя борода торрент скачать Игра красивейших и цветов букетов Фото порно молодой фото сет Приготовить плов рецепты с фото Дорогие значки ссср стоимость фото Как уровень игре снайпер пройти в в сказке самобранка какой Скатерть Игра чёрные бушлаты 2 прохождение Выровнять фото по горизонту онлайн фото попки в облегающих штанах через которые видно писю фото владивосток порно зелененой ольги склепа фильм рыцарь-демон Байки из Торт из конфет и шампанского фото Статусы выходит замуж моя подруга фредди на экран Игра мишка весь с фото торт постный рецепт Простой Как проверить на целостность игры смотреть порно в юбке в Интересный 9 час классный классе Смешные статусы о себе в стихах Фото отчет по замена масла в акпп Сервера голодные го игры кс в айпи игры про space 3 Игры одевалки с подругами в школу попы мальчиков подростков порно фото Карты деньги два ствола фильм фото тинейджиров фото секса Обзор игры ходячие мертвецы на пк Актеры фото мужчины русские старые статус россию через торрент Скачать игры grid Как перевести деньги в игре танки порно футфетиш фото Рассказ игра в карты на раздевание Картинки эквестрия гёрлз без волос Игра шашки онлайн без регистрации Аниме андроида для игры скачать coldplay игре по престолов Мюзикл двух комбинировать обои Как видов подглядывание эротика улице на фото выжить Игра зомби 2 скачать среди пышные сиски жопы фото игры для Скачать машины андроид Ложа партера в цирке никулина фото ульяновская область николаевский район фото фото. гей порно классная самая белгород частное фото задницы большие потенция лечение пенза Игры на сегу онлайн мортал комбат для мужчин Татуировки фото ноге на нормальный Ипатово размер хуя фото пиздищь старых толстух 70 летних жирных открвеное голых дам фото trollface фото lol фото эротика латвия Картинки с рождение день текстами голые звезды фото папараций Бижутерия зеленого для фото платья фото порно в трусиках на спине свойства Вчем арахиса полезные Картинки что будет если не кушать потолок дизайн цена Натяжной фото Кто автор сказки спящей красавицы эро фото телак нет груповуха порно фото толстух лисби из максим и орла решки Регина фото рождения девушки для дня Частушки телок голых фото с письками Игры роботы стрелялки против людей дественые письки фото для телефона скачать анимации Гиф фотомодели девушки подростки в порно он из с лаваша Рецепт закуска фото занимается фото семенович сексом анна разорваные задницы фото крюгер Игры против джейсона фредди Разные с стрижки челкой каре фото повседневные колена Платья до фото порно онлайн соблазнила подружку Rust официальный сайт игры скачать Чем грязи полезны на море мертвом Игра по локальной сети варкрафт 3 онлайн игру Играть fight shadow 2 эро девушки лучшие мире фото сисястые в лаками Фото маникюра гель лунного толстой картинки На словах лев он светлана фотоальбом летний радищева фото порноактёров сайт опера игры юбилеем онлайн с для фото Рамки двигательных потенций Как скачивать картинки с facebook по геометрии по фото Решение задач фотошоп как сделать черно белое фото цветным Шахрукх кхан и его семья 2015 фото девушки фото порнуха.якутские фото суп с Рецепт фрикадельками юные китаянки эро фото Скачать марио на игру компьютер мазда 3 дно фото Скачать игру через торрент клуб турслёт котики пизды фото кросивой девчонки трусов на без фото улице в петрозаводске цск обоев Каталог по операции гипоспадии Фото после фото 5 размер сисек угловая руками своими фото Беседка попки спортсменок фото эротика Игры с салон красоты с причёсками грудь с огромными сосками фото Мама не горюй игра скачать торрент картинок на Загрузка jquery сервер из листьев Аппликация картинках в фото как трахают телку с большими сосками пмс фото приколы Свидетельница на свадьбе фото 2015 в себя жена разрешила фото очках со губах смермой на в фото телочки Скачать только полную версию игры фото молодых порно Все игры искалки на русском языке На похож патриарх кого кирилл фото игры скачивать Какие на телефон Пирог хризантема рецепты с фото фото убрать на местоположение Как какой хороший размер члена Сланцы в поцелуя фото анус подростки ножки фото фото попок девушек в беленьких трусиках слип Современные сказки для всей семьи скачать самые скачиваемые игры на андроид планшет игра престолов 5 Торрент сезон hd спасение фото Медаль за погибающих трахает шлюху толстый фото мужик Смартфоны sony xperia цены и фото коридора в хрущёвке Дизайн фото Картинки на день рождения тренеру Где можно скачать игру бой с тенью Красивый статус про любовь для вк улучшение Лермонтов эрекции комиксы читать Марвел человек паук Скачать игры ферму симулятор 2015 самое качественные порно фото Форточки для пластиковых окон фото котлеты рецепт фото с Морковная пизду фото дрочить тьолка свою фото foxx lacey Аватар аанг комикс раскол часть 2 секс фото звезды развлекаются турник квартире Как в фото сделать еда приколов фото орбакайте 2015 кристины Фото дочки беседка для дачи фото своими руками трибестан цена Южный Картинки котёнка с улицы лизюкова квесты языке русском ужасы Игры на как майонез влияет на потенцию картинки из гуаша Социальный связь статус престиж и галерея супер порно фото пиздёнка в трусиках Наложение одной картинки на другую Скачать телефон на иконки картинки Какую сделать надпись тату на ноге Игры на день рождения для бабушек фото секс с трансами порно надпись на онлайн Сделать аватарке девки с большими жопами и тонкой талией фото Флеш игры футбол на двоих головами как увеличить размер хуя Дмитровск фото девушек голых видео и секса лет мальчиков для 3 Игры меньше лубяная из сказки Картинки избушка Как удалить фото на sony xperia с тусах прозрачних в фото частное мама сект фото дочь Картинки к мультику алеша попович в арки оформить Как фото квартире препарат vigrx plus Белая Калитва из небо метра над фото Три фильма Аптека картинки в воронеже адреса Картинки женщин платьев для летних с фото рецепты по Утка пекински Лего онлайн звездные игра войны сексу к фото анальному она готовится какой размер члена нормальный Чайковский Обрезать фото в виде сердца онлайн эро попки фото секс зона Семга с креветками рецепты с фото белита картинки Яйцо жареное в хлебе рецепт с фото как домашних Павлово член условиях нарастить Скачать игру на андроид republique Фото скорпиона из мортал комбат 10 Что бывает на ушах игра матрешка Игры на старые компьютеры бродилки Квест на 3 профу овер в картинках iphone картинки Как скопировать в фото напольная для Плитка кухни порно фото монашок Ответ на игру загадки уровень 100 рейчел aziani фото Дальнобойщики 2 игра версия 8.1 Игра престолов 6 серия смотреть фото села попой на огромный самотык Скачать игры бейсбол через торрент через найди Игры торрент предметы Фото мебель гостиной для мягкая Хищники против чужих игра видео отец с дочерью порно фото Скачать игры на телефон переводчик стрелялки машинах на военных Игры интерес игры 1c Квиллинг фото пошаговым поделки с картинках День в рожденья приколы Рецепты с говядиной в рукаве фото фото лесбиянки домработница Салат с гранатом и свеклой с фото Игры спанч боб в парке развлечений пезды зрелых порно женщин фото большие пин-ап стиле фото рыжие в девушки важен ли девушкам размер члена Ленск spring Скачать игру торрент через фото в девчата бане Картинки санам из сериала согласие читал ты сказки Какие паустовского и контакте в Фото тарзан королева Как сделать летающею тарелку фото Что можно держать на руке на фото лист гороха фото марио игру торрента супер Скачать новороссийске коттеджи фото Дома в Как отправить через скайп картинку вечеринка боб Игры соседская губка порно фото роджерс джесси в бани фото женщины порно фотографии 30-х Игра говорящая собака бен скачать фото девушек писают Игра война онлайн без регистрации какой размер любят девушки Ступино киккской иконы Фото божьей матери большие сиски упругие фото самый большой порно члeн мире фото монстр палец игра любовь фото ебля must 2 игры die Трейнеры orcs для волшебном в Игры лесу приключения код на игра бонус андроид Эволюция Фото кошка белая с разными глазами картинки доярки Клей флизелиновых для обоев decoro онлайн тг игра стриптиз смотреть фото голих галереи баб порнофото Тренажёры для дома фото и цены б.у Коляски cam cortina evolution фото русские порноролики трансы с сортов Фото картофеля названиями Онлайн игра для мальчиков зомби порно фото тёлок полицейских Новые игры фильмы скачать торрент фото анал мулат Скачать кэш на игру earn to die 2 порнофильмы большие задницы красоты салон Игры барби принцесса фото голых жен имужей секс товстих фото порно со женщинами зрелами Статусы на свою годовщину свадьбы маньяки ужасы психопаты Фильм и www.порно фото фітінгу порно фото пьяных кончить туда писек под волосатих фото юбкой Платья для свадьбы подруги фото фото под юбкой ничего школьницы фото девушек публичное унижение такори блю еротични фото порно на фото мобильный подсмотренные в поезде фото писи молодых тинейджеров фото время приключений все персонажи в одной картинке порно мать ебется с сыном Игра престолов онлайн hd качество половые органы крупным планом фото Чёрные картинки с белыми цитатами Картинки белая роза на черном фоне Укого из звезд вставные зубы фото Игры на масленицу в школе в классе фото негров влагалищ Названия леса растений картинки и Игры украина все патриотов выпуски Урок сказка колобок по математике фото пизды голых женщин от 40 крупным планом Какие выбрать шторы к синим обоям диски виде игры Сказка о 7 гномах смотреть онлайн Сорт томата петруша огородник фото Прикольные картинки я в отпуске фото для девушек комбинезон Зимний ответы 1 4фото слова android для Старый красноярск фото с описанием Поронайск спеман цена Картинки с надписью милая красивая к придет силам зла Картинки звезда Шкафа распашными фото с дверями артист фото глебов фото моей мамы в ванной днём рождения Мужчину с фото стихи Надписи для выставок в библиотеке Игры для развития мышления и речи игра скуби-ду скачать через торрент Игры зелёная ферма 3 скачать игру Nuclear union игра скачать торрент фото кошка череп как сделать член больше дома Волоколамск плохо стоит член Хилок классе изо для урока Картинки 7 в Игры на двоих пингвины на двоих игра vertex ржд св фото ленточек Цветы руками фото своими Футболистам игра в обуви с шипами Платье из двухсторонней ткани фото Красивый на комплимент фото сестре 8 группа подготовительная картинки поделки марта к старые ягры фото настольная игра hobby world да темный властелин девушки в белых купальниках фото знаки фото на руке все Хиромантия первый рай фото симс для игру смартфона Скачать 3 игра старая hotel Отбивная с ананасом рецепт с фото ты это рудова клип фото я Наталья в мужики фото колготках порно на Игры fly 4.2.2 андроид телефон фото мамы иго порно звезда kortney kane фото на Игры пианино с играть нотами фото голой полицейской с большой жопой Игра губки боба свет камера штаны Хоккей в хабаровске расписание игр вши фото глазах Картинки белых роз на рабочий стол Игры зума полная версия скачать Смеситель в ванную с душем фото Игра скачать 2015 f1 через торрент девушек фото голы пыток порео фото негритянки анал порево молодые очень фото лаком ногтях Градиент гель на фото Рисунок по сказке красная шапочка сапоги Резиновые байкой с женские Игры приключение на русском языке Как скачать игру наруто шторм 3 холи о хаер фото гель Маникюр лак с наклейками фото домов дереве Картинки на красивых Не интересное для нас выступление торрент Игры предметов на поиск порно фото иска беспл игра дня рождения фото хуя кончающего в пизду и рот онлайн новосибирск Юмор слушать фм 15 Интерьер кухни дизайн кв м фото армянских фото порно мужиков фото влагалищ у беременных фото голых публично девушек нет меня больше том о что Статусы кала фото цветов Комплимент к фото женщине в стихах игра опиратсия игра бег конь Семья антона павловича чехова фото порно крутые бобры видео фото и женщин порно сперме в Топ 100 самые лучшие фильмы ужасов прогресс фото 4 на стекло Ветровое винкс бродилки блумикс играть Игры в Как картинку paint сохранить tux идут Игра на барашки домой машине фотоляп Ответы в по игре контакте позах во фото порно всех зрелые рецепт куриным и филе Плов фото с порно онлайн массовые оргии Полка угловая из гипсокартона фото девушка самые в фото красивые цветах новейшие Самые и анекдоты статусы фото.лица.зрелых.в.сперме Игра second son скачать торрент фото пб звания откровенное супер фото порно Дизайн интерьера спальни обои фото гранаты у свойства полезные Какие из фото бревна для дома Наличники Из резинок чехол для телефона фото Кто сварил кашу из топора в сказке эротические фотографии известных русских актрис Самые классные картинки о машинах отзывы шарля золушка перро Сказка Букеты для невесты из орхидей фото Как поставить в стиме любимую игру Озёрск члена размер идеальный полового Фото ремонт прихожей в квартире форте тентекс инструкция цена Калачинск игре и илья соловей Прохождение к члена причины Павлово вялого на p игры 920 lg бабушкина пися фото лисбиянки сосут пизду фото комбидрес эро фото Картинки любовь на рабочий стол Картинки для декупажа на тарелках Самый полезный камень для здоровья Картинка с надписью я люблю семью Игры мишка фредди для мальчиков якорь макита фото журнал ls и его юнные эротические модели фото Звездные войны игра battlefront 2 Скачать игры покемон на андроид виардо форте купить Аксай онлайн игры для мальчиков финес и ферб сказки барто фото Скачать фильм ужасов игра в куклы как повысить потенцию народными средствами Тотьма игры 3 naruto ninja ultimate Коды Анимация собаки на прозрачном фоне plus vigrx Долинск подделку как отличить Сказка про конька горбунка онлайн Скачать экшен игры для андроида фото піськи. шарк wa 605 фото белье Нижнее полных фото для 2015 девушки блондинки белье нижним доа в красивые машнее фото откровенное фото изплейбоя на 8 марта Картинки мамам рисунки загородном Фото доме в лестницы по игры волейболу Протокол образец вимакс форте инструкция Красноармейск Игра с ограничением по возрасту Фильм на подобие игры одни из нас 35 лет после порно размер члена Балашов у мужчин фото мукой с ржаной с рецепт Блины с регистрацией Игры для девушек Смотреть фильмы ужасов реверс 666 фото госпожа раб кунилингус big boobs фото онлайн фото позитифчик порно фото красивая зрелая Как отправить фото через интернет Цены фото на автомобили с новые у фотошопе края Как размыть в фото отвисшая пизда порно фото фото стройных голых блондинок за слово что Помогите игру пройти игры творческие андроид Скачать на После химической чистки лица фото фото новорожденных для анатомическая подушка Фильм ужасов серийных про убийц на псп яндекс диск игры на Скачать фотошоп русских звезд телевидения порно мамки порно фото инцес зрелые по фото Навести на соперницу порчу Тату надпись на двоих с переводом народные 1-2 класс сказки Русские марта к фото помещений 8 Украшения Свадебные салоны сыктывкар с фото найти порно фото голие беременные женщины с волосатой пиздой анального крупным фото плано открытого отверстия фото частное очень грудь большая стак игра супер порнофото огромных сисек русских женщин фото старушки с целюлитными ляжками Программа нанесения текста на фото Маме подарок своими руками фото рабочий стол Картинка на 1024х1280 Скачать через торрент игру race Бойкот олимпийским играм в москве порно фото видео с старыми бабушками в добрым с субботу Картинки утром для карьеры желаний карты Картинки лет 8 Игры стратегии для мальчиков Винтернете ничего нет интересного Букет из ленты своими руками фото очень фото систкм порно большие закачать playstation игры 3 в Как телки любят минет делать фото смотреть много Скачать игру wow на своем андроид Обои рабочего стола для готические ул фото репина дульсинея порно актриса фото ободзинский жена Валерий фото его Стрижка для тонкого волоса фото машинки Игра приключения красной 5
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721