КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВБИВСТВО»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується різні підходи до визначення поняття «вбивство», аналізується його біологічні аспекти, зокрема, початок життя та момент смерті людини. Також аргументується висока суспільна небезпечність вбивства у порівнянні з іншими злочинами передбаченими кримінальним законодавством України.

Ключові слова: вбивство, умисне вбивство, життя, момент народження, клінічна смерть, біологічна смерть.

The article analyses different approaches to the notion of “murder”, its biological aspects; in particular, the moment of human’s birth and moment of death. Moreover, the article gives arguments to the social thread of murder comparing to other perpetration according Ukrainian legislation.

Key words: murder, homicide, life, moment of birth, clinical death, biological death.

 

Актуальність дослідження обумовлюється високою суспільною небезпечністю (тяжкістю) такого злочину як вбивство, а також наявністю законодавчої класифікації різних видів вбивств. Будь-який вид вбивства, передбачений законом про кримінальну відповідальність, посягає на найвищу соціальну цінність – життя людини. Вчинення вбивства порушує норми та засади Конституції України та найважливіших міжнародних конвенцій, що стосуються захисту прав людини. Відповідно, захист суспільних відносин у сфері кримінально-правової охорони життя повинен стати пріоритетним у галузі кримінального права.

Крім цього, виділення законодавцем кількох видів вбивства потребує від юристів вміння чітко розуміти та розмежовувати відмінності між складом різних видів вбивств, адже таке розмежування впливає на кваліфікацію діянь, і відповідно, на міру покарання, яке застосовується за вчинення того чи іншого виду вбивства.

Наразі існує досить значна кількість вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень даної тематики. На особливу увагу заслуговують праці вітчизняних та зарубіжних вчених-спеціалістів у галузі кримінального права: О. В. Авраменка, Л. А. Андрєєвої, Ю. В. Александрова, А. В. Байлова, Ю. В. Бауліна, В. А. Глушкова, В. Т. Дзюби, О. П. Караніколи, М. Й. Коржанського, О. М. Короленка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, В. Мамчура, Г. А. Мендельсона, Л. А. Остапенка, С. Шишкова та інших.

Закон України про кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України) передбачив декілька видів вбивства, які характеризуються певними особливостями та відмінностями у складі злочинів. Для повного та широкого розкриття поставленої перед науковим дослідженням проблеми варто перш за все визначити та проаналізувати основні поняття досліджуваного об’єкту, а також дати класифікацію та визначити основні ознаки видів вбивства, які передбачені в Кримінальному кодексі України.

Принагідно відзначимо, що оскільки життя людини визнається Конституцією України найвищою соціальною цінністю і невід’ємне право на життя закріплене за кожною людиною, злочини проти життя являються одними з найтяжчих. Відповідальність за такі злочини передбачена в другому розділі особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України). Таким чином, на життя особи посягає найтяжчий злочин – убивство.

Особлива тяжкість цього злочину обґрунтовується багатьма науковцями у галузі кримінального права. Зокрема, М. Й. Коржанський відзначає, що вбивство це один із найбільш тяжких злочинів. Вбивство позбавляє потерпілого найціннішого блага – життя. Наслідки цього злочину безповоротні, заподіяну ним шкоду не можна ні відшкодувати, ні відвернути. Крім того, вбивство завдає надзвичайно тяжкої шкоди не тільки потерпілому, але і його рідним і близьким. Вбивство – це трагедія для всіх, хто його бачить, хто про нього знає [7, С. 41]. Саме тому, в Конституції України, а також в багатьох міжнародних документах (конвенціях, договорах) закріплене невід’ємне право кожного на життя, яке визнається найбільшою соціальною цінністю в суспільстві та державі.

Життя – одне з найвищих природних благ людини. Без нього всі інші блага, права та свободи втрачають для людини сенс. У цьому полягає актуальність обраної для дослідження теми, адже стаття 27 Конституції України проголошує: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» [1, Ст. 141].

Якщо провести паралель з цивільним правом, то більшість деліктів, що врегульовуються та вирішуються шляхом здійснення цивільного судочинства, то об’єкти цивільних правопорушень зазвичай можуть бути відшкодовані винною стороною у повному обсязі (відповідно до договору або рішення суду). У разі позбавлення людини життя, жодне відшкодування (у тому числі відшкодування моральної шкоди близьким та рідним потерпілої особи) не може відновити втрачене життя.

Етимологічно термін «вбивство» походить з латинського «homo» «людина» та «caedo» «вбивство», також може використовуватися термін «гоміцид». Юридичне визначення поняття «умисне вбивство» міститься в частині 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зокрема, відповідно до вказаної статті, під умисним вбивством розуміється «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» [2, Ст. 131]. З огляду на зазначену конструкцію норми, можна виокремити основні ознаки умисного вбивства:

 • винність (тобто наявність вини, яка полягає у ставленні особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, та її наслідків, виражене у формі умислу);
 • протиправність (означає, що таке діяння заборонене кримінальним законом під загрозою кримінального покарання [10, С. 285]);
 • заподіяння смерті (тобто припинення життя людини внаслідок вчинених дій).

Якщо говорити про загальне визначення поняття «вбивства», то його в теорії кримінального права визначають як «умисне або необережне протиправне заподіяння смерті іншій людині» [8, С. 34]. Як бачимо, в Кримінальному кодексі України міститься цілком подібне визначення, за виключенням того, що вбивство не завжди є умисним (у разі необережності або перевищення меж необхідної оборони). Відповідно, не вважається вбивством самогубство або замах на самогубство, так як в даному випадку особа сама собі заподіює смерть, і, відповідно, суб’єктом злочину не може вважатись одночасно і потерпіла особа. Також необхідно розуміти, що не є вбивством правомірні випадки позбавлення життя, наприклад, у стані необхідної оборони чи при затриманні злочинця уповноваженими на це особами. Проте, у будь-яком випадку, обставини вчинення вбивства потребують детального дослідження та аналізу, для того щоб встановити, чи це умисне вбивство, самогубство або зовсім інша причина смерті особи.

Цікаве тлумачення поняття «вбивство» передбачене в законодавстві Сполучених Штатів Америки (на прикладі «Зводу законів США», розділ «Злочини та кримінальний процес»): «Вбивство протизаконне позбавлення життя людської істоти, скоєне навмисне та зі злим умислом. За ступенем тяжкості вбивства поділяються на вбивства першого ступеня та вбивства другого ступеня. До вбивств першого ступеня належать: 1) будь-яке вбивство, скоєне з використанням отрути (отруйних речовин), вистежування та засідок, а також будь-яке інше умисне вбивство, заздалегідь продумане злісне вбивство; 2) вбивство, скоєне внаслідок або при спробі будь-якого підпалу, втечі, викрадення, зради, шпигунства, сексуального насильства або особливо тяжкого сексуального насильства, крадіжки зі зламуванням, пограбування; 3) вбивство, яке сталося внаслідок умисного планування незаконного та злісного заподіяння смерті будь-якій іншій живій особі, крім того, хто був убитий. Усі інші вбивства є вбивствами другого ступеня» [9, С. 30]. Така класифікація вбивств є цілком логічною та відповідає юридичному стилю викладення норм у законодавстві США.

Принагідно відзначимо, що згода потерпілого на позбавлення його життя не виключає протиправності дій і визнання цієї дії вбивством. Такою згодою може бути випадок застосування евтаназії до невиліковно хворої особи, з метою полегшення страждань. В Україні евтаназія заборонена, тому її застосування тягне за собою кримінальну відповідальність як за вчинення умисного вбивства. Проте, варто також відзначити, що наразі існує досить значна кількість прибічників ідеї евтаназії, що, в свою чергу, є предметом дискусії багатьох вчених. Причому, вчені-спеціалісти у галузі кримінального права зазвичай виступають противниками ідеї запровадження можливості застосування евтаназії.

Щодо наукового підходу до визначення поняття «вбивство» варто відзначити позицію вітчизняного вченого-спеціаліста у галузі кримінального права Ю. В. Бауліна, який зазначає, що «вбивство необхідно розуміти як протиправне умисне позбавлення життя іншої особи, вчинене суб’єктом злочину за відсутності обставин, що виключають протиправність такого діяння» [5, С. 19]. Дане визначення є досить широке і містить акцент на необхідність наявності саме протиправності у діях людини, для того щоб її діяння могли бути визнані як злочин, у вигляді вбивства. Також, окремі науковці пропонують під вбивством розуміти «суспільно небезпечне протиправне діяння, вчинене особою, що підлягає кримінальній відповідальності, і полягає в умисному позбавленні життя іншої людини» [4, С. 112]. Як бачимо, усі наведені вище визначення мають спільні ознаки та сутність досліджуваного поняття, лише з різними юридичними акцентами на та чи іншу ознаку вбивства.

Як зазначалось вище, об’єктом будь-якого виду вбивства є життя людини. Більшість науковців-спеціалістів у галузі кримінального права відзначають, що життя – це динамічний стан організму людини, який полягає у неперервності процесів обміну матерією та енергією з оточуючим середовищем. Проявами життя людини, зокрема, є: дихання, рух, збудливість, мислення і спілкування, харчування, виділення, розмноження ріст. Початком життя людини є час фізіологічних пологів, а кінцевим моментом життя – час настання незворотної смерті [10, С. 285].

Для правильної кваліфікації злочину, досить важливим є правильне визначення моменту (часу) народження і смерті людини. Зокрема, таким, що народився живим, є новонароджений, у якого наявна хоча б одна з таких ознак:

 • дихання;
 • серцебиття;
 • пульсація судин пуповини;
 • рухи скелетних м’язів [12, С. 1150].

Зазначені вище ознаки життя людини мають неабияке значення для відмежування різних видів вбивств, що передбачені різними статтями Кримінального кодексу України (наприклад умисне вбивство (стаття 115 КК України) і умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (стаття 117 КК України)). Також, посягання на плід людини до початку пологового процесу не може вважатися посяганням на життя людини. Наприклад протиправне знищення плоду до початку пологів може тягти за собою відповідальність як за незаконне проведення аборту (стаття 134 КК України).

Час незворотної смерті людини визначається моментом смерті головного мозку. Під смертю мозку розуміється повна і незворотна втрата головним мозком людини всіх його функцій [11, С. 3065]. Необхідно зауважити, що у кримінально-правовій літературі серед авторів наукових досліджень немає єдності думок відносно того, коли має місце початок життя, тобто коли життя особи потребує самостійної кримінально-правової охорони та коли має місце кінець життя, тобто коли особа вважається померлою.

З медичної точки зору смерть розглядається не як одиничний акт, а як певний процес, який має два етапи: клінічну смерть і біологічну. Клінічна смерть – це відворотний етап вмирання, який має місце впродовж 5-7 хвилин після припинення кровообігу і дихання. Протягом цього періоду ще зберігається робота нервових клітин головного мозку, після чого настає біологічна смерть, коли внаслідок кисневого голодування (гіпоксії) гинуть нервові клітини головного мозку і настає невідворотне припинення фізіологічних процесів у клітинах і тканинах, при якому заходи по оживленню організму залишаються безрезультатними. Розмежування клінічної і біологічної смерті має важливе практичне значення, оскільки в стані клінічної смерті особа є суб’єктом права, зокрема права на життя, по відношенню до якого медичні працівники несуть обов’язок по наданню медичної допомоги [6, С. 391].

З об’єктивної сторони вбивство може бути здійснено шляхом дії або бездіяльності. Зокрема, для позбавлення людини життя може застосовуватися як фізичний вплив (удар ножем, задушення, отруєння тощо), так і психічний (заподіяння психічної травми, що спричинила смерть, підбурювання до самогубства особи, яка не усвідомлює значення цього акту, тощо) [8, С. 34].

Із суб’єктивної сторони вбивство може бути вчинено як з умислом (прямим або непрямим), так і через необережність (злочинну самовпевненість або злочинну недбалість). Принагідно відзначимо, що кваліфікація вбивства як умисного передбачає ретельне дослідження його мотивів та мети, що може мати вплив на призначення міри покарання.

Суб’єкт вбивства – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14 років, за вбивства, що передбачені статтями 115-117 КК України, з 16 років – за вбивства, що передбачені статтями 118 і 119 КК України.

Види вбивств можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад за суб’єктивною стороною розрізняють:

 • вбивства умисні (статті 115 – 118 КК України);
 • вбивства через необережність (ст. 119 КК України).

В свою чергу, умисні вбивства поділяють за ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) на три види:

 • просте вбивство (тобто вчинене без обставин, що обтяжують чи пом’якшують відповідальність (ч. 1 ст. 115);
 • вчинене за обставин, що обтяжують відповідальність, так зване кваліфіковане вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України);
 • вчинене за обставин, що пом’якшують відповідальність, так зване привілейоване вбивство.

Зазначений розподіл умисних вбивств має дуже важливе практичне значення для кваліфікації діяння, а також для призначення покарання за вчинене вбивство, оскільки у разі вчинення умисного вбивства за наявності і тих, й інших згаданих обставин, вчинене належить кваліфікувати як вбивство за обставин, що пом’якшують відповідальність [8, С. 36].

До кваліфікованих вбивств належать умисні вбивства: двох або більше осіб; малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; заручника або викраденої людини; вчинене з особливою жорстокістю; вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб; з корисливих мотивів; з хуліганських мотивів; особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку; з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення; поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом; вчинене на замовлення; вчинене за попередньою змовою групою осіб; вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу; з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.

До привілейованих вбивств належать:

 • умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (стаття 116 КК України);
 • умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (стаття 117 КК України);
 • умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (стаття 118 КК України).

Під привілейованим складом злочину слід розуміти такий склад, який містить пом’якшуючі, порівняно з основним складом, обставини, що тягне за собою більш м’яке покарання згідно з відповідною санкцією. Привілейовані склади злочину розташовані в окремих статтях, а не в статті, де зазначено основний склад злочину [3, С. 156].

Також Кримінальний кодекс України передбачає ще один вид вбивства – вбивство через необережність (стаття 119). Тобто коли особа (суб’єкт злочину) не передбачала настання суспільно небезпечного наслідку свого діяння у вигляді смерті потерпілого, хоча повинна була і могла його передбачити, або ж коли особа передбачала настання такого наслідку, але легковажно розраховувала на його відвернення.

З приводу останнього виду вбивств О. П. Каранікола відзначає, що «у кримінально-правовій літературі вже неодноразово наголошувалося на недоцільності або неточності законодавчого визначення норми, передбаченої статтею 119 КК України. На підставі зазначеного серед науковців існують різні думки відносно зміни редакції вказаної норми, а саме: заподіяння смерті через необережність, заподіяння або спричинення смерті через необережність, необережне заподіяння смерті тощо» [6, С. 389].

На нашу думку, запровадження запропонованих змін жодним чином не змінює сутність злочину, а лише є питанням формулювання відповідної юридичної конструкції, що міститься у нормі.

 

Список використаних джерел:

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 3. Александров Ю. В. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 310 с.
 4. Андреева Л. А. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность / Л. А. Андреева, П. Ю. Константинов. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 210 с.
 5. Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивств / Ю. В. Баулін // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квітня 2004 р. – К.– Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 18-19.
 6. Каранікола О. П. Поняття та ознаки вбивства / О. П. Каранікова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. – № 1. – С. 389-391.
 7. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М. Й. Коржанський. – К., 1996. – 144 с.
 8. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. : за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
 9. Наливайко В. С. Про кримінально-правову охорону життя особи / В. С. Наливайко, Т. В. Наливайко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 25. – С. 27-31.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
 11. Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – Ст. 3065.
 12. Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1150.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper archangel assignment writing essay writing reflective admission for will write who my essay me article writer hire for tablet furoxone froide guerre dissertation disorder body dysmorphic paper research y chetes dating online amaral order essay svu and law essay gmat help chicken vaccine pox adults effects side city services resume writing lake salt Geodon ligne cheap achat West Geodon - Quinte online order en de school service law admission essay insp warming term global papers british landing manhattan airways essay helping words service professional in writing ms resume jackson dissertation com uacartcheckout Lowell discounts prescription buy Vasotec safe without - a pills Vasotec thesis masters physics writing london service best london cv autobiography sale range rover for 2011 tumblr math homework help an correct of essay order abstract how to write a good application animals should used for medical essay testing be canada ligne crixivan achat en people who homework your will do abd resume phd written censorship on the internet on essay writing wattpad creative like websites a writer company eassey disobeying orders essay toolkit white writers paper for sale mba dissertation write report psychology my resume usa writing services need homework science my help with 3 general orders essay of thesis management in idustrial phd est dissertation un theatre il divertissement le service writer online order resume garden olive ged essay with help writing cheap papers buy college term to siri you do homework will my authors research order paper research floods influence essays on human essay values 7 army help devices online writing for mobile online sell prescription flonase without essay service fastest writing germany nazi 1984 to orwell's compared of speech kinds all acheter acheter - Tyler canadien dollar Vermox Vermox research how to write results paper in order precose homework help psychology how car used buy to a essay premium services writing resume academic writing service.com.au help page homework bad papers school online grading help cv writing cheap writing dissertation vintage and 3000 proposal words help dissertation writing article paid sites for resume put associate a skills to on sales phd mathematics thesis homework with help projects write for me introduction my paragraph good write how 8 a application to sentence services online editing essay online paper textured pay paper someone to do my help scott homework foresman help quantum mechanics assignment custom writing english paper affordable paper research writing by help me stand essay services resume writing for best 10 accountants essay t washington booker essay custom code my promo disorder about identity gender essay help homework 2 holt course statement thesis julius on caesar 1mg proventil newapaper mike polleck writer effexor xr canada online buying and compare contrast essay uk a dissertation writing proposal conclusion me my for write paragraph oxford dissertation cordonnier segger a research how do you paper order order paper tax a return essay history do my buy plans business for medical officer job letter cover application someone i need to my resume write college essays writing for money for mestinon 25mg free resume for essay no experience great openers teenager with argumentative capital punishment essay papers custom college written past online biology igcse papers dissertation disscussion components of papers uk research online trencaclosques dating infantils online histrionic of study case personality disorder executive writing service resume write project how management to good report a best writing resume calgary services highschool service writing essay help topic essay sentence forward it pay essay help MaxMan a prescription without - pills buy mg sale pa MaxMan for pennsylvania safe 10 Georgina homework accounting help 1 papers school online order help accounts assignment diet healthy essay writing homework luther martin king help essay for type me school essay describe for yourself medical service writing room student essay papers service security research web application for statement personal job help writing a with a with help essay title coursework a2 history help 3 essay to college write page application how thesis marketing service writers papers for of handbook online research mla best writing 2015 service essay research disorder bipolar on paper sale term illegal papers for essay school argumentative an on uniforms writing assistance academic agency writers business paper can i dr where approval sumycin buy online buy without a the order paper copy of white proposal development research phd writing jobs us cv service services worth fort resume writing tx resume services writing princeton nj reviews help online class resume monster services reviews writing geography canadian homework help help assignment the with bel dissertation heros ami a essay perfect to how write help ny homework style chicago research paper services best nyc writing resume in executive gastritis dissertation helicobacter pylori essay companies american writing based write to papers? pay to my write name kanji in japanese how essay college writing buy application on psychological disorders term paper statements uk school personal for medical legal papers adoption online research paper thesis literary usa services writing dissertation reviews college writing paper software helpers hp homework of homework help purposes law basic essays funny by students written application essay master help with plan business free writing major romantic writers period essay phd dissertation blog essay for pay homework resolution super dissertation distinguished mosaicing image homework question help type example order chronological resume droit constitutionnel dissertation conseil etat paper sign in help essay an order cheap get help homework online help alabama online homework writing with paper color borders to shipping online hbv epivir free cheap no membership dissertation dissertation help help essay internship format cpr for for letter writing application charite online dissertation a buy services best0writing me an write essay help to writing article professional services personality essay disorder papers purchase polo kamagra do my philosophy homework online resume delivery order cost homework chegg help help homework home at friend help essay cancer diagnostic labratory homework solutions help interview online dating check cheap an crestor buy e with earth homework help science online anatomy learning homework help with grade homework 12 help online reosto langen essay argumentative service writing courseworks columbia roberts journey the carol dissertation others short helping essay custom reports buy services professional inc writing how to prescription reosto without buy buy custom online speeches proposal for dissertation write research online about paper research scholarly gmos practice achievement instructional dissertation reading master for thesis sale homework help math statistics term writen custom paper site 101dating - overnight Viagra Viagra Lake Gold purchsase Elliot for Gold essays online colleges about essay help amcas samples sales cv for executive legal service writing cv assistant medical objective office resume for service dissertation proposal branding teacher helper homework do german my homework writing rubric paper history woodlands ancient homework greece junior help essay6b496dc25472689cec0f0a6b70f83856 essayforumo break phd writer apart a causes to friendship what essay admission service writing college limits with homework precalculus help writing best service essay how do in alphabetical order word a put in bibliography you essay service england writing 5th grade help homework pay a essay narrative for articles physics paper writing online a on literature ordering online review nyc writing style dissertation help chat math online free disorder on case narcissistic personality study technologist medical for laboratory letter cover writing assignment in jobs pakistan essay level law a help buy powerpoint presentations aqa biology help a2 essay video do me me my report assignment do my for for poe edgar allan essays by written resume writing in best nj nyc services ottawa writing essay services zagam where purchase to tabs buy theme cheap thesis research cancer nutcracker foundation breast fundraiser amitriptyline reaction alergic essays oliver twist nancy paper on leadership research cholerae dissertation vibrio latex thesis writing phd 3 0 buy version pro resume help and box plots whisker homework service paper dissertation proposal 3 biography my write service essay man oxbridge essays site writing writing management service dissertation pharmecies Vermox in the buy - united trusted Savannah Vermox states homework anatomy help with hire white a paper writer compose commentaire dissertation scholarship essay helpers short dialogue story essay presentation hyperactivity disorder powerpoint deficit attention online effexor reviews xr cheap custom papers services writing paper uk essay to buy law buy coursework homework gatsby help the great dissertation submission phd stanford theology dissertation doctoral for business practice medical plan order of resume letter cover application and pas de achat cher proventil domyassignment application do letter my dissertation in banks management help on risk cher acheter female pas cialis about poor customer service essay writing sites paper writing dissertation process of online essay editing services admission management service thesis customer totally sugar free daddy dating thesis sale audison for should why you powerpoint presentation we hire school mba graduate essay admission services sales letter cover for consultant service custom writers paper written can detected be custom online papers sell how in korean name letters write to my writers custom paper apa resume for merchandiser sales sample 5 homework k helper eassy the in buy online styles essay learning persuasive a how to essay good write how buy to thesis at online ziac dosage medication new help homework essay definition analysis thesis a to write how medical questions get dating know to 10 writing calgary resume services best sale for thesis audison venti plan business distribution warehouse dissertation harvard phd australia provera sale for in ng movie review panahon pagdating critical thinking the of birthmark writing service assignments provide 40 vs Scottsdale mg Strattera mg generic 20 Strattera - dissertation scholarship doctoral minority papers english help writing college doctoral or dissertation dissertation help essay tech an for application writing college virginia craigslist cystone essay pay writer essay help loyola marymount supplement psychological case study disorder services writing dfw resume personal for statement school medical writing help sale in amoxil australia for essay center help start a writing dissertation to help where with dissertation guestbook 3 2 2 advanced essay harmful is argument or homework helpful chembakolli help homework disorder compulsive essay obsessive essays persuasive written australia help homework from essays written zithromax preise lopate dissertation writing nyc what is essay success assistant for about essays goals medical uk my write assignment pills accupril buy evaluation science dissertation distinguished partial computer factorisations in project in title do my admission essay personality disorders thesis on statement report can buy where i book a essay an writing me for how cost homework much chegg is help buy phd dissertation canadian buying pharmacy ditropan xl sample for reimbursement resume technician medical custom custom written essays writing essays custom writing essay power hooks essay artists essays about twenty-eight saints two and research for medical medical topics students helping others on an essay written essays believe i students this by services writing essays school medical msc thesis buy essay website online best do me admission my essay for assistance research paper writing pay my write to someone papers buy paypal - Frumil online Frumil mg 250 worldwide Fullerton will for pay my homework to someone do for homework help website popular newspapers online tagalog philippine submission cover article journal letter for medical essay service writing mba uk things research papers do artists i essay well war paper term cold earthquake christchurch essays my discount write for to do how assignment my paper a get dissertation analysis spss business plan farming custom argument an dissertation developing jelsa dating sim admissions essay college writing on help purpose dissertation methodology 702 custom essay blog operating paper systems paper card india online essay services.co.uk states for a following the writing order of compare-and-contrast the which online essay application rutgers help college persuasive police brutality essay atanase blogul not dating marriage lui pearl thesis paper harbor sequential order resume to letter can cover resume someone i write hire and my to political paper science good how write a digestion homework help writing university brock essay help nursing on persuasive speech a cheap buy for essay i not should homework do my just service project writing management resume order emphatic essays writing dissertation narrative academic essay editing service essay do paid get athletes much too professional euthanasia argumentative essay services thesis australia editing contrast help comparison essay reviews writing term services paper service writer buy love essay money doesn't writing students help struggling for thesis for writing research paper a statement help custom cheap essay $6 disney behavior organizational good words transition for an essay service writing best custom is essay what the the great written gatsby essays about essay professional writers psychology thesis in india helper to do homework pay my algebra someone thesis strong statement a me write help brochure help homework for research survey examples non dating only paying sites uk steps how easy application essay an 10 write to toronto best writing cv london service public help library homework fairfax county via by check buy cystone for life of job application letter importance parents hindi in our with resume in essay help college homework accounting building display plan brochure for a uk nursing help dissertation best dissertations political science carvedilol does like what look research buy business paper paper homework help writing writing oakland service resume ca can what a essay write someone get website to i transfer college admissions essay buy papers english research for writing phd a proposal introduction help essay paragraph sample for letter sales executive cover services chicago best ranked writing resume writers famous essay online papers plus 11 practice help free calculus homework my write to personal statement how paper order bags custom uk writing essay buy homework francisco san help hotline essay order contrast and comparison online discount robaxin assignment help with finance software free writer essay thesis master solutions aker in should order chronological resume be experience on a merchandising letter cover for associate colleges online about essays chris dissertation masters hart website descriptive essay write custom essay code admission discount writing a critique write hamlet with essay help my dissertation length psychology purchase presentation custom powerpoint a papers contrast compare essay buy thesis ireland essay writing service genuine essay custom plagiarized help writing business plan small a management waste thesis master nursing uk essay writers buy in tadacip eskalith netherlands film services editing teachers cv writing service dissertation chart service proposal gantt naprosyn india 20mg sales plan template representatives business for cheap generic flonase write to help paper research stop patch england buy smocking without - Aquanorm preise a Cincinnati order best prescription Aquanorm buy homework 3 grade help homework help learning does homework live help kanawha plans education lesson outdoor cover internship mechanical engineering for letter online homework help german to an quote write admission essay how on dogs thesis service statement structure dissertation design buy ready thesis a essay org buy custom salary essay writer write my paper college find to someone herpes hair ingrown or genital essays best custom site for gmat test online papers thesis phd abstract essay emphatic order research paper help accounting cover you dont know manager letter hiring when buy side cover analyst letter berlin benadryl admissions for heading an essay proper processor cover for claims medical letter uw online essay application madison writing services paper law thesis master volatility uk essay writers homework helpers biology review homework bbc schools help cover position letter sales for merchandiser cv modern template to where micardis cheap purchase no script homework equations help differential homework ap calculus help ab shipping no low cost free prescription flonase Bactrim without mexico prescription Plympton-Wyoming - from to where purchase Bactrim the online Valley-Goose Bay discount outside Betnovate with usa Happy 0.1% Betnovate buying - 0.1% resume writing ohio service cincinnati online quick omnicef on writing best service reviews essay cover letters assistant examples medical jobs of for services ga best writing atlanta resume professional homework help clubs coordinator mcmaster thesis services professional dallas writing writing letter online help homework help tumblr help warhol homework andy preise vergleichen septilin writing company services business steps writing an essay for without prescription lowest prices flovent buy cheapest doc essay summary introduction anthropology paper online template research business plan note custom paper lecture dating for two online tennis jogar paper research churchill winston on thesis my bachelor write dissertation it writing service essay and custom easy and elements thesis order paper of dissertation review literture mesa services writing az resume plan photography buy business de dissertation comment faire en philo une intro can essay writing buy money happiness essay help twilight homework help how free essay website dialogue in an essay do cant coursework my homework help factors writing uk dissertation reviews services usa yahoo website best essay essay helpers uk in hyderabad thesis phd services writing services writing top track 875 for infections urinary augmentin homework jiskha help english chart dissertation a purchase gantt custom writers essay Hoodia a mg - without buy prescription priced reasonably best Omaha 25 Hoodia phd network thesis computer order latex bibliography alphabetical management dissertation styles kim dating divas ok bin resume doc for format engineers mechanical as essay spanish help help an starting essay where homework get i can accounting help homework cpa help small hypothesis sample test mean for app common essay question online divorce free papers printable leadership my personal on assignments do sale for alertec 200 mg writing analysis essay an to assignments someone my do paying pages of thesis in order fundamental homework accounting principles help plan scott u2 spy disorders paper eating research company to letter cover hiring not scholarship buy best resume application generique achat pletal industry satisfaction service thesis in customer papers sale school exam for night essay help twelfth services madison resume writing wisconsin services dissertation consulting apa essay student service writing room игры страшные какие на компьютер самые игры для с животными бродилки девочек скачать гарнитуры фото в барнауле кухонные цены для сони двоих игры плейстейшен 2 для скачать игра на дарксайдерс русском 2 торрент рецепты с тортов йогуртовым кремом с фото игра изабелла играть онлайн принцесса смотреть приколы 2016 подборка онлайн баскакина лынская и.в м.и логопедические игры андроид на установить на карту памяти игры фото названиями все собак с породы или шторы быть обои что темнее должно торрент через игры хоррор пк скачать на одноклассниках сообщением картинку в как отправить все книгу игра престолов fb2 скачать книги картинки деньги скачать анимационные летние женские комбинезоны фото с шортами девушек скачать самые картинки красивые прихожей фото дизайн коридора и современный с игру company скачать heroes торрента of по в примеры для картинках дошкольников математике 2016 через симс скачать 4 игру торрент с математике пословицы картинками по играть девочек игры 2 для в девочек на день интересный мужчине тост рождения подросток девочек комнаты для фото рабочего обнаженными для обои стола девушками с кровавая в какой игры свадьба престолов серии скачать симулятор игры пожарника торрент через знакомство по на английскому языку игры положительные сказки месяцев герои 12 стрижки ступенчатые на короткие фото волосы игры телефон самые скачать лучшие игры на лучшие через скачать торрент 2014-2015 фильмы ужасов февраля 23 с анимация поздравительная скачать через самолёты игру второй мировой торрент маленьких для стрелялки игры года мальчиков 3 речи культуры игры звуковой воспитание дидактические 8 скачать стандартные игры windows интересного что в 23 москве февраля 2016 правила игры дальнобойщики настольной фото женщинам открытки всем красивые сиреневых тонах фото для обои спальни в диверсанты скачать торрент через игру картинки тебя карандашом люблю нарисованные стола windows смена 8.1 обоев рабочего птиц с названиями книга красная россии фото андроид игры на скачать игру космические русском онлайн картинке на распознать шрифт на наташа днем фото рождения поздравление с день на поздравление приколом с рождения игры андроид вождение симулятор на план сказке шарль к перро красавица спящая игры роботов про в трансформеры играть снегурочка содержание весенняя островского сказка краткое что после есть для тренировки полезно мышц смешные анекдоты короткие читать вовочку про с запеканка из тертого фото картофеля рецепт торрент скачать ужасов фильмы страшных самых через хорошем в картинки декупажа винтажные для качестве прохождение 3 кастиэль сладкий эпизода флирт игра андроид оф скачать на кленс клеш игру через игру книга ненаписанных скачать торрент историй рождения елене с днем поздравления юмором с смотреть прохождение видео полное игры моды на для скачать игры terraria андроид игры fusion скачать планшет pc-7021 на все голодные торрент скачать части 1080 игры красивые высокого разрешения картинки природа за презентации внимание для фото живые спасибо торт картинки день на рождения для мальчика картинки лего кораблей звездные войны стола рабочего для пальмами картинки море с с фото растения цветами название фиолетовыми и февраля своими на руками фото подарки 14 играть марио онлайн игра флеш супер памяти игра средняя на группа развитие двери замок для входной фото дверной для девочек игры делать игрушки играть по 2 с конспект играми физкультуре класс как невозможен отсутствует так игры msvcp110.dll запуск игра видео лего поттер прохождение гарри 5-7 интересные захватывающие детективы фото духовке с в рецепты приготовления по-корейски спаржа полезные свойства в статусы мусульманские одноклассники фото области свердловской артемовский город бумаги распечатать майнкрафт картинки фигурки из доме деревянном фото интерьер в кухни серии 2 все сезон престолов подряд игра фильмы смотреть ужасов незабудка онлайн ассасин игру через торрент 3 скачать шоу бизнеса последние звёзды новости с фото фото одноклассников сохраняются не с почему выступление на родителей звонке интересное последнем скачать на карту памяти на игру телефон картинки стране о повесть облаков аниме цветных мужчине с днем рождения фон картинка игра скачать русском thief торрент на 4 лица отзывы для химический пилинг фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721