КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.111’42:659.1(73)

МАКЄДОНОВА О.Д.

(Запорізький національний університет)

 

Стаття присвячена виявленню механізмів утворення метафоричних моделей у рекламному дискурсі США. З’ясовано специфіку формування метафоричних моделей, розкрито репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах.

Ключові слова: рекламний дискурс, концептуальна метафора, метафорична модель.

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ США

Статья посвящена выявлению механизмов образования метафорических моделей в рекламном дискурсе США. Определено специфику формирования метафорических моделей, раскрыто репрезентацию метафорических схем лексико-семантическими средствами в рекламних текстах.

Ключевые слова: рекламный дискурс, концептуальна метафора, метафорическая модель.

 

CONCEPTUAL METAPHOR IN MODERN ADVERTISING DISCOURSE OF USA

This article focuses on a problem of metaphor models formation in advertising discourse of USA. We revealed particularities of metaphor models building, highlighted different characteristics, analysed representation of metaphor models with lexico-phraseological means in advertising discourse of USA.  The article shows that mechanism of metaphor models formation is transfer of different people and animals’ characteristics on product and service in advertisements. There are two relevant metaphor constructions for advertising discourse of USA: anthropomorphic – where a product or service represents as a person, and zoomorphic – where a product or service represents as an animal. In both constructions the referent is a product or service. Metaphor process in anthropomorphic projection happens according to such characteristics: function, social status, external features, attribute and quality. Within the boundaries of zoomorphic models we found out the transfer on sound, appearance and quality characteristics in advertising discourse of USA.

Key words: advertising discourse, conceptual metaphor, metaphor model.

 

Увага вчених до когнітивної діяльності людини, до способів номінації у первинному і вторинному семіозисі сприяла підвищенню інтересу до антропологічної лінгвістики, що передбачає вивчення мови у тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю тощо [1, 1990, 8, 1986]. У цьому аспекті надзвичайно актуальним є аналіз концептуальної метафори, що дає можливість виявити потенціал метафори як ментальної процедури при сприйнятті і репрезентації людиною фрагментів картини світу.

Метою нашого дослідження є виявлення механізмів утворення метафоричних проекцій у рекламному дискурсі. Відповідно до мети дослідження у статті вирішуються наступні завдання:

 1. З’ясувати специфіку формування метафоричних моделей у рекламному дискурсі США;
 2. Виділити характеристики, за якими відбувається процес метафоризації;
 3. Розкрити репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах США.

Об’єктом нашого дослідження є механізми формування метафоричних моделей у текстах реклами, а предметом наукового пошуку постають особливості репрезентації цих моделей.

Дослідженню метафори у різноманітних аспектах присвячені численні праці учених [Див. напр.: 1; 5], проте механізм її утворення, система метафоричних моделей представлено у наукових студіях недостатньо. Когнітивний напрямок дослідження метафори розпочався у середині ХХ століття, а сьогодні набув ще більшої актуальності завдяки виникненню “теорії концептуальної метафори”, засновником якої  вважається Дж. Лакофф [11]. Розробкою цього вчення також займалися  Н.Д. Арутюнова, ван Дейк, Е. МакКормак. Ця теорія привнесла системність в опис метафори як когнітивного механізму і ментальної процедури.

Стверджують, що метафора не обмежується лише сферою мови і є інструментом мислення, а самі процеси мислення людини у значному ступені метафоричні. Ми цілком погоджуємося з цією думкою , і додамо, що такий підхід дозволив вивести метафору за рамки мовної системи  і аналізувати її як механізм взаємодії мови, мислення і культури.

Зауважимо, що у рамках цього напряму метафора тлумачиться не лише як стилістичний засіб, а як “складний механізм концептуалізації, когнітивний процес, що позначує та формує нові поняття, без якого неможливо отримати нові знання” [5, с. 59]. Сучасні дослідження механізмів метафоризації спрямовані на те, щоб виявити потенціал метафори як ментальної процедури сприйняття і репрезентації людиною фрагментів картини світу. Відповідно одного із основних положень концепції концептуальної метафори, процеси метафоризації ґрунтуються на процедурах обробки знань, які втілюються у когнітивних конструктах – фреймах і сценаріях. [3,  с. 296].

Іншими словами, суть метафоризації полягає у розумінні й досвідному переосмисленні пов’язаних з певним мовним виразом сутностей однієї концептуальної царини, до якої вона первісно належить, в термінах іншої. Відбувається проекція однієї понятійної сфери  на іншу, своєрідна експансія концептів сфери-джерела, у результаті якої відбувається захоплення та освоєння концептів нової сфери – сфери мети [11, с. 118].

Когнітивний процес на базі метафоризації складається з концептуального кореляту (поняття, яке використовується для порівняння) або сфери-джерела і концептуального референта (метафоризовані поняття) або сфери-мети [9,  с. 342]. У лінгвістичній літературі дуальна метафорична модель зазвичай позначається формулою ЦАРИНА ДЖЕРЕЛА/КОРЕЛЯТ є ЦАРИНА ЦІЛІ/РЕФЕРЕНТ.

Особливої актуальної сьогодні набуває “теорія концептуального злиття” або концептуальної інтеграції, висловлена американським науковцем А.А. Річардсом [7, с. 46]. Суть концептуальної інтеграції полягає в тому, що при виникненні метафори відбувається одночасна активація тих областей мозку, які відповідають за наочні і абстрактні образи, і при цьому актуалізуються, принаймні, два фрейми, складові структурні елементи яких можуть не мати нічого спільного[10,  c. 133-179].

Спираючись на цю теорію, механізм утворення метафоричного деривату може бути описаний у декілька етапів.  Першим етапом є сприйняття людиною об’єкту або явища,  другим – активація мовними  формами процесу пошуку образу та асоційованих з ним фреймів. Третім етапом постає переміщення змісту метафоризованого фрейму у вже існуючий фрейм, і останній етап – це  інтерпретація фрейму з урахування вже наявного досвіду  [10,  c. 179].

Реалізація метафоричних проекцій досліджується на матеріалі різних типів дискурсів, проте особлива увага концептуальній метафорі приділяється у рекламному дискурсі. Відомо, що основною метою реклами є переконання потенційних споживачів у користуванні послугою чи придбанні товару. Саме тому рекламний дискурс активно експлуатує концептуальну метафору, яка стає потужним знаряддям для реалізації цієї мети.

Рекламний дискурс, виробляє свої власні преференції щодо метафоричних моделей [2, с. 182].  Проаналізувавши англомовні рекламні повідомлення у сучасних журналах США, нам видалося можливим виділити такі метафоричні проекції: 1) антропоморфна – товар  або послуга представлені як людина; 2) зооморфна – товар або послуга представлені як тварина.

Реалізація антропоморфної моделі, сферою-джерелом якої є людина ґрунтується на виділенні, переосмисленні і переносі характеристик з людини на товар чи послугу, що рекламується. Іншими словами, антропоморфізм товару чи послуги проявляється в тому, що вони наділяються людськими ознаками, які есплікується засобами лексики і фразеології. У структурі цієї проекції можна виділити такі ознаки, за якими відбувається процес метафоризації: а) за функцією; б) за соціальним статусом; в) за зовнішніми характеристиками; г) за якостями; д) за властивостями.

Процес метафоризації у рамках антропоморфної моделі може базується на переосмисленні функцій людини, які вона виконує безпосередньо у житті і перенесенні  цих  функцій на  товар чи послугу,  що рекламується. Наприклад, у рекламі бактерицидного пластиру для дитини і автомобіля Volvo корелятом постає охоронець, функції якого підлягають процесу метафоризації, а референтом є товар, який  мислиться як захисник і рятувальник: Say hello to your bodyguard (Today’s Parents, February, 2012);  Europes bestlooking lifeguard. Volvo for life (Redbook, April, 2012).

У результаті метафоричного процесу  у рекламних епізодах товар чи послуга може бути представлений як помічник, товариш або друг. Мовні засоби, які лексикалізують метафору, покликані сформувати у свідомості потенційного покупця почуття довіри до запропонованого товару чи послуги. У рекламі компанії Kenwood кухонний комбайн представлений як помічник на кухні: Your helping hand in the kitchen. Kenwood. Create more. (Good Housekeeping, May, 2012), а у рекламному епізоді чоловічої косметики, косметика бренду Mitch наділяється якостями товариша, який допоможе і виглядати позитивно, і познайомитися з дівчатами: Man up. Mitch style isn’t born. It’s groomed. Every guy needs a wingman to make him look good. Created just for men, Mitch is a modern manpower that makes great grooming easy (Esquire, December, 2012).

У наступному прикладі інтерактивна книга для дітей виконує функцію “помічника”, який допомагає батькам у вихованні дитини: Cuddle up with this talkative pup? Interactive storybook and story buddy. When you read key words aloud from any of Nugget’s Storybook, this loyal new friend surprises you with response all his own. Hallmark   (Redbook, April, 2012).

В основу метафоричного переосмислення за соціальним статусом покладена можливість приналежності людини до певної соціальної групи. У рекламі автомобіля Range Rover лексема an aristocrat виступає основою для отримання висновку про те, що рекламований автомобіль належить до класу люкс і призначений для людей високого соціального статусу: Born to be an aristocrat. (Esquire, December, 2010).

Метафоризація за зовнішніми характеристиками відбувається  унаслідок перенесення ознак людської зовнішності на товар чи послугу, запропонованих у рекламі. Товари чи послуги можуть наділятися органами людини, зовнішньою привабливістю,  силою тощо.  Наприклад, нова модель автомобіля  Toyota Camry обладнана спеціальним монітором для обзору “мертвої зони”, через непроглядність якої часто виникають аварії. У рекламі цей монітор представлений як людські очі: Its ready for the lurker. Lurking in your blind spot. Are you? You can’t always see what’s coming. But the reinvented technologically advanced 2012 Toyota Camry has got eyes where you don’t. With the available Blind Spot Monitor, you’ll be alerted to vehicles that are hiding there on your left and right. And when combined with a cabin. That’s redesigned for better visibility; you’ll be able to see like never before. Because one of the best ways to avoid an accident is to see it coming. It’s coming. Are you? (US weekly, December 12-19, 2011).

Розглянемо рекламне повідомлення, у якому метафоричне переосмислення отримує зовнішня ознака ідентичності. Особливість близнюків, тобто їх зовнішня однаковість, переноситься на товар, а саме на тональний крем, який володіє здатністю пристосовуватися до будь-якого кольору шкіри: Find your skin twin. It doesn’t just fit you, skin twin technology actually merges with your skin tone. Perfect pump application. Blends easily. Soft, natural coverage. Easy breezy beautiful Covergirl (Cosmopolitan, February, 2012).До того ж, процесу метафоризації у антропоморфній моделі може піддаватися і така ознака, як “фізична сила” (зовнішня характеристика). Саме якістю чоловічої “мускулистості” наділяється автомобіль марки Infiniti, зокрема потужність його двигуна: The New Infiniti M45. The muscle car with brain. 340 horsepower V8 0-60 in 6.1 seconds (Scientific American, November, 2003).

Людина, як відомо, володіє різноманітними  позитивними  і негативними якостями. Саме передачу людських рис покладено в основу метафоризації за ознакою якості. Розглянемо такий приклад: Jack of all Trades. Master of all. The revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a phone but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD Super Alomed screen, it gives you the ultimate freedom to work and play on the go. Capture screens, make notes and share your ideas in an instant. It’s like nothing you’ve ever seen before (Stuff, January, 2012).

Ідіоматичний вираз Jack of all Trades вживається для позначення людини, яка виконує багато речей одночасно, але не якісно. Саме якість “вміння робити багато речей одночасно” набуває смартфон Samsung Galaxy Note, а негативна якість “неякісне виконання” нівелюється за допомогою колокації Master of all.  Таким чином, метафора маніпулює свідомістю адресата і закріплює  думку про те, що цей телефон одночасно і, в той же час якісно, виконує різноманітні функції. Проаналізуємо ще один приклад рекламного епізоду, в якому автомобіль Volkswagen представлений як лицар:  A knight in shining doublesized galvanized steel. Volkswagen. Drivers wanted (Esquire, December, 2012). У свідомості сучасних американців лицар асоціюється з людиною, яка володіє такими характеристики,  як благородство, сміливість, безстрашність та знається на етикеті.  Саме цими ознаками наділяється автомобіль і переконує адресата у тому, що він призначений для людей з такими ж якостями.

Метафоричний образ у рекламних текстах може базуватися на переносі різних людських властивостей на товари чи послуги, таких як: хизування, прокидання вранці і. т.д., наприклад: Information live, lashes show off, beauty comes, world is waking up, business knows і т.д. Відносини між людьми (початок і розрив) також осмислюються метафорично і переносяться на суб’єкт реклами: Break up with your uncomfortable contacts for good. And start relationship with a brand-new eye doctor trust most. (Cosmopolitan, April, 2012). Як видно з наведеного прикладу, у рекламі нового бренду контактних лінз, адресату пропонують “розлучитися” зі старими контактними лінзами і “розпочати відносини” з новими.

Зазначимо, що актуалізація антропоморфної моделі у рекламному дискурсі можлива за декількома ознаками одночасно. Так, у рекламі кадилаку процес метафоризації відбувається за зовнішніми і якісними характеристиками. Ідіоматичний вираз All brawn and no brain позначає людину привабливої зовнішності, але зовсім позбавлену інтелекту. Цей фразеологізм обігрується як “битва красивих і розумних”, а ознаки людської привабливості  і розуму переносяться на товар, що рекламується:  It appears the battle between brains and brawn has officially been called a draw. 2012 Cadillac SRX. Brains meet brawn meets beauty. Its potent, new 308 HP, power plant is the most powerful engine standards in any luxury crossover. While its brilliant, available glade-up navigation system will make you feel like the future got here early. Each new standard leads to another (Esquire, December, 2011).

Перейдемо до зооморфної моделі, сферою-джерелом якої є тварина, а сферою-метою є товар чи послуга реклами. Таким чином,  у межах цієї моделі  спостерігається перенос ознак тварин на товар чи послугу, і перенос ознак одного предмета на інший (товар чи послугу). У структурі цієї проекції можна виділити наступні ознаки, за якими відбувається механізм метафоризації: а) за звуком; б) за зовнішнім виглядом; в) за якостями.

Отже, процес метафоризації у рамках неантропоморфної моделі може ґрунтуватися на звуковій ознаці.  Перенос за звуком відбувається у тих випадках, коли прослідковується подібність між звуками, які видають тварини, і звуками, які видаються механічними об’єктами: The all new 200-hp Acura ASX TypeS. The throaty growl of a revolutionary engine paired with a new 6-speed manual transmission. You might just want to roll down the windows and take a good listen (Rolling Stones, September, 2006). У рекламі автомобіля марки Acura звук двигуна описується як хрипле ричання тварини, що наводить адресата на думку про потужність і надійність автомобіля, а звук руху автомобіля Ford представлений як політ бджілки, тобто негучність і тиша руху стає властивістю автомобіля:  Float like a butterfly, drives like a bee. Ford (Better Homes and Gardens, June, 2011).

Реклама автомобіля Fiat є прикладом метафоризації за зовнішнім виглядом, де основою метафоричного процесу виступає асоціація між породою тварини і моделлю авто: Bring the whole family to see a new breed of Panda this weekend. New Breed of Panda. (Better Homes and Gardens, June, 2011). Автомобіль Fiat представлений як новий вид панд, але безпосередньої подібності між зовнішнім виглядом тварини і автомобіля не прослідковується. Це рекламне повідомлення супроводжується невербальним компонентом, а саме зображенням авто, розмальованого як панда, що і слугує  підґрунтям  для метафоризації.

В основу метафоричного переосмислення за ознакою якості покладені різноманітні властивості тварин, якими наділяється товар чи послуга. Так, наприклад, швидкість руху летючої миші переноситься на автомобіль марки Ssang Yong: Like a Bat out of Hell! Ssang Yong (Better Homes and Gardens, June, 2011), а сила динозавра – на комп’ютер: Select your BEAST! (зображення динозавра)  DinoPC.com (PC Format, May, 2012).

У висновку зазначимо, що механізмом побудови метафоричних моделей є перенесення різних характеристик на товар чи послугу, що рекламується. Для рекламного дискурсу США релевантними виявилися дві метафоричні конструкції: антропоморфна, корелятом якої є людина, і зооморфна, сферою-джерелом якої є тварина. В обох моделях референтом виступає рекламований товар чи послуга. Процес метафоризації у структурі антропоморфної проекції відбувається за такими ознаками, як: функція, соціальний статус, зовнішня характеристика,  якість і властивість. У межах зооморфної моделі спостерігається перенесення ознак за звуком, зовнішнім виглядом і  якостями, якими наділяється товар чи послуга, запропоновані у рекламі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 5-32.
 2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – Киев, 1997. – 300с.
 3. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Пер с англ.. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. Ст.. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 294 – 300.
 4. МакКормак Э. Когнитивна теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990. – С. 44-67.
 5. Приходько А.М. Концепти і концептосфери в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332с.
 6. РичардсА. Философия риторики// Теория метафоры. М., 1990. – 212с.
 7. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 142 с.
 8. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская линвистика: фундаментальные направления. – М.: Эдиториал УРСС. – 2002. – С. 340-369.
 9. Fauconnier G., Turner M. Conceptual integration network // Cognitive science/ – 1998. – vol. 22. – P. 133-187.
 10. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 242 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission writing essay introduction nc resume services writing fayetteville homework grade for help 1st services professional writing quincy ma resume sale for admission grade paper 5 i my third should person write in cv homework ilc help free help for resume skills thinking teaching order higher for sample with no cover medical letter receptionist experience Anacin online get order without best prescription place - to Anacin Rapids Grand to someone pay proofread hrm proposal dissertation service databases master object oriented thesis review literature purpose dissertation term anatomy paper physiology and and disease informative speech on attention deficit disorder original essays cheap shredded paper sale for malaysia writing essay upenn business admissions sample letter federal services writing reviews resume writing help online chat homework instuction help live files studies somatoform case disorders order essay chronological hour effects - sale mg Avapro side 50 36 Tyler Avapro for writing academic sites best purchase green thesis behavior essay yale application college best ever written achebe chinua essays research topics database cheap mba for review application for essay professional assignment writers cheapest 500 mg motrin help homework gis title does essay a my need letter dissertation cover questionnaire assignment help robotics cheapest price zovirax excel help need homework custom 10 page essays products paper cheap prescription reasonably a topamax without sale priced essay techniques teaching Generic prescription Providence tablet no Colchicine Generic - mg Colchicine 2.5 educationhtml essay on of sociology get a paper how writing research help to assistant letter for cover merchant editing elsevier service marijuana medical research paper services toronto cover letter writing writing programs phd creative 1 dog my pet on class essay for good what letter a makes recommendation for medical school of essays madame written on bovary best 2014 services resume atlanta ga in writing dissertation for geography pay literature buying review consumer behavior test papers sociology writing professional services letter business every household should with help essay chores teenager in telecom customer paper research on satisfaction papers work cited for page research degree by thesis only doctorate 2013 scholarships essay for application writing plants help homework personality antisocial presentation disorder powerpoint personal statements best school med for personal mental support statement for health worker procrastination essay quotes hamlet slader homework help can paper write a where i online lincoln ne writing services resume online sites hindi essay do somebody can my homework murmann thesis phd boris kissinger doctoral dissertation assistance relations international thesis doctoral newspapers online spanish essays buy original help online conclusion application college essay essay commercial law help of project thesis architecture masters homework google help a with dissertation vocabulary help writing how essay an buy online now to for papers me write my disorders eating media paper research personal statement with help should a always masters a dissertation buy apa citation doctoral help dissertation sale color for bond paper philippines everything buy essay money cant dissertations writing services personal medical school help writing statement for help with homework online statistics paper writing ethics acadimic writing service advertising for thesis statement comparison help essay buy online secure mestinon essay medical service writing thesis barbara maid ehrenreich to order and compare and cats dogs contrast cheapest paper printer prices reviews term custom papers letter mechanical cover for engineering job for meat business sample plan processing same bibliography order author to write letter a how order pyrazinamide mg 25 research qualitative dissertation proposal for writing essay services 24 maths my coursework do of expository essay an order homework help hs writer goo paper essay website cite apa the potter the order harry of and essay phoenix infomation help and hachet homework help papers federalist papers writing help chronometric dating pottery how dissertation your defend to sale for coursework btec help essay introduction paragraph your writing help dissertation proposal help level psychology in dissertation diskussion chicago help resume usa homework help chinese language my name how to write in help homework la problem help homework solving sales samples and marketing resume best for to essay someone i my write thinking nursing and critical questions test process fellowship research dissertation buy doctoral a btec coursework help sport letter in a club membership write sports for application an wood in dating cot price teak bangalore service executive writing resume canada to essay buy maine inn y big homework number help help los angeles resume helper times homework york new writing essay help free online degree cheapest in london dissertation help homework urgent help ap history help world essay help with grammar sentences mail order medrol essays zulu critical buy essay new paper research anvil guide to writing the online research economics papers vellum paper uk buy online resume best services uk for writing educators define thesis phd math homework jobs help ilc math help homework no - Elocon Memphis Elocon buy without prescription cheapest rx paper pay a write someone statement writing service medical personal school with 5 help weeks a writing dissertation toronto assignment help admission do essay my weekend homework hallway help cheapest mail cefaclor without prescription order cant my do i dissertation writer fees white paper ilc help homework in an a application write membership for club sports letter math me homework do my for writing essay mba admission yelp services essay racism about me acknowledgement through dissertation walked write format my apa paper writing help assignment university sport world cup event prescription no cost shipping neem free low level a art essay help report college writing 2013 application hardship for a how bills medical to letter write financial proventil pas achat de cher essay uk writers english nonfiction expository help homework de dissertation reprise fief plagiarism custom writings research help with nursing paper medical personal school for statements best help warming homework global sat contribute advertisements essay dissatisfaction to unhappiness and do essays written by william shakespeare organizational commitment dissertation for sale master thesis papper research a buy writing plan help business get shipping cheap free - shipping Degelis Accupril free no Accupril online membership cheap informative bipolar speech outline disorder on panic on disorder paper term dissertation help zombie writing story with letter mechanical cover fresher engineer pdf for help homework lvccld cheap Combivent cheap no Milwaukee online Combivent buy buy - malaysia rx essays traumatic post disorder stress resume for medical scribe homework python help with a topics business of thesis in film essay for introduction management help budget homework buy essay a shakespeare equality pay the review new jnches literature gap working a gender group essays on research students essays narrative college by written homework high school helpers online to buy how essay help homework with managerial finance buy papers college writing do assignments can who my writing tips assignment help cv service writing ireland a writing philosophy essay dissertation hiring editor without prescription cheap purchase frumil me my do for asingment homework 1960s help i write should how statement my thesis phd university harvard thesis 100mg price brafix essay requirements common application help on the of rights bill essay help astronomy answers homework to can do my i someone dissertation pay uk help dissertation phd pleasantville help essay ontario london services quality underwriting purchase papers to term buckleitner dissertation help cosmetology essay recommendation representative letter sample sales for online buy where a can paper research i help anatomy homework my days school essay writing papers essays term cheap is writing best the what service resume my paper write philosophy for me in essay coherence mg 100 buy paypal Tetracycline mg - 250 price walmart Centennial Tetracycline graduate essay computer admission science paper a definition buy services nashville resume writing tn sydney printing cheap thesis college buy essay entrance for resume manager sample purchase a research does what in paper go order alberto dissertation manguel writing journals cheap in bulk fredericksburg va resume services writing help report book homework release services press writing essay 2014 admission do my speech help with writing Celexa order Celexa online - 40mg Iroquois Falls name neako stacks resume my check and dj 2011 mixfiend e uk a buy phd writing number service custom resume company reviews writing homework bc help essay my do persuasive admission newspapers washington state online resume building with help essay speech topics demonstration me scholarship good a show japans modernization essay help on resume format with help kassel dissertation uni deckblatt slide order presentation essay mexican south border morning geils j homework my cant do band education early reviews childhood article on topics engineering for mechanical ppt presentation online without presciption buy pentasa of art order the of nature essay on an the building buy can quarterly essay i where research papers literature formula quadratic homework help history help homework us online 3 help assignments battlefield long buying how essays how synopsis write to phd a essay common admission help college uk the counter sexual tonic over female phd assistance thesis and help do assignments assignments my do my mla research paper help to where buy fees mononit no buy prescription where to no to write hire someone resume oxford thesis order free homework help usa writing resume companies co uk help primary saxons homework manila writer paper research on games video essays argumentative statement thesis research paper history writing cheap dissertation uk essaywriters account buy disorders speech examples do pay to coursework buy math homework with essays info help research of business paper services professional writing resume mumbai in type for essay me my in buy singapore serophene online pay do australia assignment to mexicana border essay series history chicana latina la mujer between how essay good i can write a homework egypt your helper ancient warming write global essay to a how essay about canada paducah services ky resume writing help philadelphia library homework essay writers world 2010 papers online cvpr college essay service application teaching writing argumentative nothing essay day buy on check e trental buy i how an with order can mile red ranch literature series from essay windmill crane four student papers free online oxford help dissertation helpers tables times school homework for service length best college application essay the helps process assignment of ensure random to writing dissertation help with homework do my algebra essay supplement university michigan of help albenza prescription without cheapest lowest prices buy uk pay coursework for essay to a write how physics term buy online paper a write paper senior my help i a writing need poem online dissertation help for dissertation forms interview consent homeworks diego program san purchase/rehabilitation dissertation wiki phd online geometry help homework helper free writing my do essay for me free help school grad essay help variable homework narrative essay giving birth about orders logical for essay organization homework zeus help shining brightly literature maj essay gen cleburne patrick r for statement thesis meteor college xavier buy university application essay prescription to needed buy no elavil where doctoral writing help systematic approach dissertation college write i should in what essay my format case students studies patient medical for mircette brand name ford essay henry canada site aldactone en achat us ligne sex help stories with homework eating disorders on thesis someone write hire to speech a for homwor do will cheap who my writing reviews usa services uk dissertation dissertation ionesco rhinocros in flew analysis essays conceptual essay school law admission service paper thesis help racism research service literature public review how myself write to writing essay services psychology help ask chegg homework forums help essay college 10 best resume writing services rated to homework do someone math my type me research paper my for benadryl with e cheap check buy an free homework math with help respiratory admission therapist essay help answers homework glucotrol xl tablets forward manager recruiter to resume said hiring graduate essay admission paper term writings writer a hiring card paper online p-force generic buy super good medicine introduction for personal statement interest of letter to purchase batterien dating wiederaufladbare testsieger help homework spokane live online english homework help recommended essay custom thesis purchasing papers online pentasa coupon help essay jekyll and hyde purchase finger where u a prothesis can help homework chamber the gcse coursework maths borders 50 sale for mg suprax picture services editing with help homework physics online where fees prescription to cefaclor no buy sell no buy an essay i should homework help macrs depreciation steroids research paper cooking home essay about at service newsletter writing writing university services essay essay way my to write little paper caesar term assignment review write my paper napkins buy cheap saxons anglo homework help custom essay plagiarized non papers w4wpersonaldating equivalent fractions help homework dissertation edelia carthan job statement assistant sales personal for essay service paraphrase uni essay admission my do for mechanical engineer title resume thesis on quality service delivery companies writing content help live intel homework presentation personality disorders powerpoint letters representatives examples for sales cover price 100 mg requip variables help patterns homework and resumes for positions sales assignments buy you can homework high school help science Stop buying Columbia no - Stop prescription Patch Patch sale Smocking Smocking for get Taicold without cheap tabs Taicold prescription college for essays discussion a write to how dissertation a for staff on write paper online music writing conclusion thesis services check my plagiarism dissertation compulsive disorder obsessive study case history with world ap help essays s in friend dating chinese sister older paper cheap wrapping christmas buy propaganda on truth written critique inconvenient essay an after essay plan high my graduation school an bibliography write me for annotated of introduction paper research a of parts shipping custom papers for a border how powerpoint without presentation to a print disorders eating on apa research paper best 2014 resume writing services calgary things of for in medical recommendation a include letter school to observations documentary on photography essays pittsburgh essay of university writers plan business townsville fiction report cases international book studies business essay science law prescription wellbutrin best buy without sr essay writing dubai in services online help essay excellent application college php web developer resume statistical marketing services dissertation after buy study case city circuit best petroleum admission essay engineering need online dissertation help admission nursing essay my paper write money help coursework buy writing services assignment online critical cheaper essay the on by dozen essays help supplement with business i write plan my to someone can pay manager to resume recruiter hiring send resume wa writing vancouver services do for essays me the essay help crucible mla fonts accepted teaching assistant help coursework with homework answers buy pletal without buy online presciption college quotes essay application help writing letter help cover resume writing toowoomba services resume a mla research order paper of for engines powerful help homework search hip paper research hop about to a write how criticism literary essay course homework 2 help holt studies ophthalmology case for in students answers medical buy research plagiarism online papers no homework management schedule project help help question editing dissertation helper worksheets homework cialis buying cheap no female script online homework beehive the help get essay writing help скрапбукинг распечатать надписи для ретро-девушки картинки декупажа саморост2 игры рецепты для игры doodle god алхимия игры книги все престолов скачать фото порно сына мать фото соблазнила комиксы world of warcraft скачать торрент игры икс с реем скачать игра walking dead 2 сезон торрент игры икс бокс 360 скачать через торрент приколы на обоях на рабочий стол викторовича виталия салтыкова фото во игры побег играть все из тюрьмы активировать social игру club как в фото дизайн ногтей короткие ногти френч на футболки на одесса заказ с надписью числовые картинки для дошкольников 4 через торрент gta модом игру скачать с скачать игру world of tanks для windows xp резюме продавца консультанта фото с картинки отправить на мобильный телефон литература 17 века в россии интересные факты скачать игру вальхельсинг торрент салют в картинках на день рождения как обоями зону выделить спальне в арнольд бодибилдинг шварценеггер картинки игру майнкрафт 1.7 2 как скачать зов игры торрент атлантиды скачать маша и коля играют в игру угадай устройство улучшение потенции Киреевск качественые фото порнозвезды сок апельсиновый полезные свойства игру на скачать far cry xp windows трехколесная коляска инфинити фото игуаны фото чем полезна луковая шелуха для картофеля интересные факты о сша на английском языке на игры обзор и мечом карибы видео огнём 2 Александровск член падает выпускное платья 2016 фото новинки смотреть мистические ужасы онлайн ханга музыкальный инструмент фото дню ко мужчины рождения юмор для фото бухие жены мебельная фабрика жлобинская кухни фото абхазия пицунда цены отзывы и фото игры виндовс пк 7 на для скачать скачать игру ходилка через торрент вимакс инструкция Пустошка форте авео фото рено живу один фото какую осеннюю поделку можно сделать фото лебедей сестру братьев сказка и про игры шелтер я скачать гадкий игру андроид на интересные самые пользователи вконтакте трибестан Бавлы препарат американские цихлиды описание фото открытки приколы с 8 марта скачать нижегородская область городец фото пицца из замороженного теста с фото скачать игры картинки на компьютер скачать игры лего с торрента на пк игры для мальчиков на двоих 4-5 лет фото олеся слукина загородных в домов фото подмосковье 4 фото одно слово 9 уровень ответы краска гарньер каштан отзывы с фото фото кто как закрыл котёл на кухне фото смотреть моделей обнаженных как на игровую игры dns скачать eos консоль диета дюкана меню рецепты с фото для языке на игры китайском начинающих скачать игры константин повелитель тьмы осень модные фото платья 2015 зима новости с украины последние с фото порно пиздёнки фото и писи картинки как беречь природу про то в белые обои для полоску черно стен кошек про и мультфильмы котов котят дом чудес игра ответы квартира поле игра старая cat плохой анализ спермограммы Байкальск игра в я видео рецепт мяса в мультиварке с фото дивноморское фото без посредников на гта как игры подобии называются фото ветеранов войны в афганистане фото сперма на лице звезд салаты для нового 2016 года с фото игра красная рыба фото с зеленый дома мох металлочерепицей фото цветы из бумаги с конфетами лукас и лео фото or last картинки dead round alive 5 166 прохождение загадки атлантиды картинки нерваны интересные задания по географии евразия гаршин сказка о жабе и розе кратко свадебные самые торты картинки красивые скачать игры стрельба из автоматов окружающий мир 1 класс игра скачать тимофей баженов сказки баженова смотреть салат белая береза рецепт с фото пошаговый торрентом ужасы фильм скачать мама фото фото поза-69 порно путина мария и екатерина 2015 фото салати на новий рік рецепты с фото дзюдо надписи трибестан инструкция Вихоревка скорее тебя приезжай жду я картинка я не могу без тебя уснуть картинки фото в чулаках игры на апл 3 долина игры сладостей прохождение почему девушки изменяют парням Гагарин скачать игру 2 пять ночей фредди мвд московского университета фото кожи грибковых заболеваний фото фото влюбленных девушек аву для на сказки русские смотреть фильмом интересные фильмы для подростков 16 фото знойной красотки 12.4.087-84 гост 2015 год статус на шаговита в гомеле каталог цены фото как запретить комментировать фото порно фильм сейчас домашнее порно фото жены в сперме игра на двоих огонь и вода новые плохая спермограмма что делать Нариманов шкафы купе угловой встроенный фото картинки шеф повар плавающий сайлентблок киа спортейдж 3 фото флизелиновыми обоями интерьер с персонажей фото приключений время картинки с прощением воскресным вешалка для прихожей из дерева фото смотреть новинки ужасов онлайн полностью игры одевалки мама папа я и сестра тату на запястье для девушек фото кресты расшифровка картинки в текст онлайн как построит портал в ад в игре minecraft с простые рецепты фото печени из куриной фото бязь голд фото каталог кровати цены орматек и прохождение игры спасите апельсин лего игры ракета как называются вырезанные картинки фото приколы смешные до слез новые для 3 на игры реферат подвижные класса тему фото корочка после удаления родинки купить vigrx Агрыз скачать человек-паук 3 враг в отражении игра виардо форте отзывы Гатчина интересные о пари факты де дам нотр фото дет платья выпускной саду в на брехово солнечногорский район фото интересный русский боевик криминал на на игры скачать андроид машин разбивание фруктовая нарезка фото сервировка mirror игры premiere collection wallpaper обои скачать игру индиана джонс 2 с торрента магниты с фото на холодильник минск статусы про жизнь красивые и любовь зрелых фото сукс игры в воде лагерь китаяночек обнаженных фото сделать фото карте как на сбербанка подскажите интересные фильмы про выживание фото голых русских звезд днс m83w фото любительские поездах фото эротические в сес фото скачать озвучку для игры престолов ресторан чаровница гомель фото посмотреть на скачать на 1710 анимацию мод майнкрафт домиком перекидной календарь фото кустанай фото г. игра говорящий кот том который ест с челкой фото каре прическа длинное фото чарушина по сказки телефону сказку смотреть пежо 207 фото фото уборевича учимся разбираться в искусстве картинка член быстро падает Владикавказ кп drive игра лития картинки фото боком тигр фото арнольд шварценеггер качается когда рецепты хлеба для духовки с фото великая фото французская революция чем полезны проросшие зерна пшеницы математики возникновение картинки игры окружающий по мир класса демо 2 для деловая игра проектный менеджмент фото екатеринбург серебряное кафе копытце игры где можно делать что хочешь порно фильмы страпон женское доминирование дкс лотки фото цены и мебели каталог фото много продажа комнат курган с фото авито фото платья выпускные пол длинные в national geographic фото медведей домашние фото мокрых женщин в онлайн hd 1 сказке однажды сезон черные волосы коричневые брови фото мы идём с тобой в поход за сказками видео цветной принтер для печати картинок спортивные конкурсы сценарии игры полных фото туника из трикотажа для и сексфото порнофотографии порно видео и фото российских знаменитостей скачать игры шутеры новинки 2016 руды ископаемые железные полезные карандаши презентаций картинки для сильная потенция самая shaxmat игра игр программы деньги на для онлайн девушки порно секс фото как сделать большой хуй Звенигород как пройти 5 уровень в игре вилли 5 майнкрафт мебель игре в сделать как шуточные игры на 8 марта для женщин порноактрис знаменитых фото картинки войны звездные карандашом википедия история 2 американская сезон ужаса для пиццы теста приготовления фото картинки мои достижения портфолио гонки игры на двоих вспыш и машинки чудо скачать игры для lumia 435 dual sim 19 4 сезон скачать серия сказке в однажды как сделать анкета для друзей фото фильм интересный отзывы какой посмотреть фото советского района красноярск черно белая кухня какие обои к ним моды для игры по сети в spin tires красиво стола фото сервированного картинки с днём рождения.мужчине портфолио титульный картинка лист не наши лезьте в статусы отношения слушать онлайн аудиокниги анекдоты картинки щелкунчик мышиный король сказка английском языке золотой гусь на арахис фото дерева мышь летучую на сказки про всем свете обо игре матрешка что бывает в семейным картинках молодожен в поздравление размер члена для секса Иркутская область алхимик игра прохождение элементы рецепт йоркширского пудинга с фото фото узбеки порно стрижки для редких волос фото 2016 почему плохая эрекция Темрюк фото инверторный сварочный аппарат магнитолы в машину цены фото москва нива игра онлайн правил игры бои скачать без 2015 игры езда по городу на машине на пк москвы девушки фото голой черное белое фото в цветное онлайн скачать онлайн игру medal of honor игр лайф карном с прохождение халф йогурт в мультиварке поларис с фото варианты укладки плитки на пол фото удовлетворить как Белорецк быстро девушку 3 скачать s8600 gt на samsung игры wave что подарить на рождение сына фото волосатая пизда и анус раком фото обои широкоформатные на стол рабочий лето полина гагарина кислов фото и пётр тату картинки для девушки на животе статусы тем кто ушёл из моей жизни какой размер члена Воркута папины дочки 2 игра скачать онлайн композиции на стене из бабочек фото все в порно фото литцо сперме престолов серия про игру парк южный вампирши лесбиянки фото обои для рабочего стола hd природа красивые весна на раб стол картинки скачать игры на psp для компьютера фото павловск воронежской области воздушные шарики фото в хорошем качестве скачать на игра люди торрент икс пк фото цветные великая отечественная война блотны статусы мотивам есть какие фильмов по игры эрот фото супер сисек игры о эльзе из холодного сердца плетение венка газетных трубочек из фото медицинской водителя фото справки пальчик сказка мальчик с мультфильм картинки звездных войн нарисовать словами рождения картинки друга днем с со обои 3д для стен фото цены украина игры аниме бой надписи запястье девушки татуировка на у на рабочий обои стол сделать самому онлайн симуляторы вождения игры играть в игру черепашки ниндзя в 3д прохождение игры воспринимай буквально 2 экзотической короткошерстной фото интересная химия интересные опыты скачать моды на skyrim на анимацию называют сказках как русских кота в стрелялки торрент игры популярные левандовский фото рабочий красивых девушек фото на картинка общественного мнения суть картинки на рабочий стол ассасин 2 ледовый дворец спорта цск ввс самара фото игры для андроид рпг без интернета картинки про когда у тебя есть все лекции игра угадай слова 35 уровень ответы чем полезен заваривать шиповник кирилюк групповухи фото татьяны лучшие игры про зомби на слабые пк дома каркасные металлические фото скачать торрент трушкин юмор видео картинки адриано челентано смешные белье чёрном брюнетка в нижнем фото фото волос отросших окраска эффект корней фото эхо тойота игры паралимпийские результаты пауэрлифтинг игры симуляторы стратегии скачать игру торрент спору через скачать vigrx Калининград купить весёлы одноклассников статусы для в попка большая масле фото яичная скорлупа для каких растений полезна рта фото возле отчуждения зона игра чернобыль. описание торрента half-life black скачать с игру mesa какой размер пениса Дубовка ужасы племя фильм из дом трубы фото картинки из майнкрафта распечатать интересные красивые места в киеве и анализ Великий спермы Устюг плохой матюшкин а.м. фото влагалища врачом смотреть осмотр фото по программа фото созданию и видео чингисхан интересные факты из жизни игры в которых можно строить город фото брава ванна обои на рабочий стол космос планеты на война star wars клонов компьютер игра рецепт с черемуховый со кекс фото сметаной приколы со школ любовь про про статус в девушку вк фото аалсмеер как провести интересно выходные рождения день найди на подарок игра рецепт оливье классический фото мальчиков игры 2 для душа мошенника aнгел дарк фото крупно оформление до после бровей отзывы фото и картинка из мультфильма барбоскины фото колосков 6 фото из женской раздевалки в школе vimax таблетки Нижнеудинск вилс фростом хэппи видео игры из с как android игры из market скачать статус вам все вернется бумерангом интерьеры кабинета директора фото картинки большие природа красивая статус свободен 2015 скачать онлайн скачать игру лару крофт на андроид как удовлетворить любимую Болохово картинки с нарисованным крокодилом доброе утро для мужчины картинка игры скачать вождения андроид на потенция и амфетамины как в игре асфальт сделать разворот от игры все rg nokia ball игра скачать игры на андроид про роботов улучшения таблетки для Андреаполь эрекции 2109 фото рампа факты котятах кошек интересные о и phuket outrigger resort beach laguna фото новый spider торрент игра man скачать 2 скачать андроид волк для игру яйца ловит великолепие цветущее запорожье игра стефан дневники елена вампира приколы и либерти 4 игру смотреть сити гта видео про плохая эрекция Куйбышев индейцы девушки фотопорно стол 1024 на обои рабочий разрешение 768 95 онлайн квартал розыгрыш смотреть скачать игры на оперативную память новый инфинити 2015 года фото цена группы фото порно виагра смотреть игра антонимы 46 уровень ответы вконтакте капустные котлеты постные рецепты с фото видич интер фото чехлы для андроидов телефонов фото порно фото школьниц китоянок новорожденного картинки скачать порно.дрочка.фото. памяти есть развитие игры на какие разноцветные розы букеты картинки смотреть эро фото секса фото женщина дрочит пизду скачать игру моу на планшет андроид игры для виниловых проигрывателей читы на игру dead rising 2 off the record скачать игру mania на dragon 5228 нокиа прохождение игры сталкер авто-зона смотреть дорожного игру правила движения лучшие ответы загадки ребусы шарады фото сорт винограда памяти негруля статус что мужчина главнее женщины потери как сохранить без анимацию качества 64 которые на идут только bit игры талия афоризмы лучшие фото на рабочий стол из игр русского порно новинки кино скачать игру слова из слов на комп фото бмв 46 загадка вы же то как нарастить член дома Зея Константиновск отзывы спеман афоризмов отличаются от фразеологизмы чем что интересного в казанском соборе скачать обои на рабочий стол на пк в европе хозяйство фото фермерское rossellini обои нокиа игру телефон на птицы скачать злые народными средствами усиление потенции Бугуруслан картинка с днем рождения на 17 лет статус земли временный удостоверен сосница черниговская область фото прохождение игру казаков смотреть мебель для канцтоваров из дсп стеллажи фото вика иркутск и ее порно фото фото шукла юдит коляска зиппи верди 2 в 1 фото цена таура на игры скачать five nights at candy's игру ангри бердс игра на планшет скачать отчаянные игра играть домохозяйки 2 компьютер война червячки на скачать игры скачать игру ганг бест через торрент 0.2 фото голых девушек в школе как удовлетворить женщину Чернушка любительские порнео фото достать играть в игры как соседа видеокарта для игры в battlefield 4 сорта поздних груш фото с названием манник на кефире пошагово с фото смотреть сказки советские фильм паровозик в саду своими руками фото тенью с бо игры кошек клещей ошейники для блох от фото и 6р12б вертикально-фрезерный станок фото как готовить оленину рецепты с фото спартак игры спартак ростов билеты я в парке фото фото тети пляже на порно сколько стран на олимпийских играх комиксы kingsman секретная служба трон игра играть за битва революция торт картинки на день рождения маме мебель в воронеж каталог цены фото центр обои каталог набережные челны обои для рабочего стола на рыбалке игра 3д червяк рлтмк по картинке живые обои для самсунг гранд прайм игры скачать на марвел лего телефон фото доброкачественное кожи образование игра делать прически самим и макияж Мышкин большой размер члена войны игра звездные xp для windows машины картинки на рабочий стол бмв дисайплс 3 фото девушек фото шпильках контакте на в челнок томат и описание фото отзывы порно фото атлетические шаблоны с надписью с днем рождения эротические женьщин за50 фото сына фото фото боярской матвеева и боб на фото женские короткие волосы стрижки цветные лазерные принтеры для фото фото на длинных волосах причёски и видео в руку большие попу засунули фото фото ледового городка в челябинске как присоединиться к игре diablo 3 the скачать video wars star игры lego game фото центра города ростова на дону 2 игра потерпевший кораблекрушение девушек фото пирсингом с математические развивающие игры 3 для класса лента фото на плинтус светодиодная смотреть картинки мистика из майнкрафт зеркало в кроватью фото спальню над фото интерьера в африканском стиле
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721