КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.111’42:659.1(73)

МАКЄДОНОВА О.Д.

(Запорізький національний університет)

 

Стаття присвячена виявленню механізмів утворення метафоричних моделей у рекламному дискурсі США. З’ясовано специфіку формування метафоричних моделей, розкрито репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах.

Ключові слова: рекламний дискурс, концептуальна метафора, метафорична модель.

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ США

Статья посвящена выявлению механизмов образования метафорических моделей в рекламном дискурсе США. Определено специфику формирования метафорических моделей, раскрыто репрезентацию метафорических схем лексико-семантическими средствами в рекламних текстах.

Ключевые слова: рекламный дискурс, концептуальна метафора, метафорическая модель.

 

CONCEPTUAL METAPHOR IN MODERN ADVERTISING DISCOURSE OF USA

This article focuses on a problem of metaphor models formation in advertising discourse of USA. We revealed particularities of metaphor models building, highlighted different characteristics, analysed representation of metaphor models with lexico-phraseological means in advertising discourse of USA.  The article shows that mechanism of metaphor models formation is transfer of different people and animals’ characteristics on product and service in advertisements. There are two relevant metaphor constructions for advertising discourse of USA: anthropomorphic – where a product or service represents as a person, and zoomorphic – where a product or service represents as an animal. In both constructions the referent is a product or service. Metaphor process in anthropomorphic projection happens according to such characteristics: function, social status, external features, attribute and quality. Within the boundaries of zoomorphic models we found out the transfer on sound, appearance and quality characteristics in advertising discourse of USA.

Key words: advertising discourse, conceptual metaphor, metaphor model.

 

Увага вчених до когнітивної діяльності людини, до способів номінації у первинному і вторинному семіозисі сприяла підвищенню інтересу до антропологічної лінгвістики, що передбачає вивчення мови у тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю тощо [1, 1990, 8, 1986]. У цьому аспекті надзвичайно актуальним є аналіз концептуальної метафори, що дає можливість виявити потенціал метафори як ментальної процедури при сприйнятті і репрезентації людиною фрагментів картини світу.

Метою нашого дослідження є виявлення механізмів утворення метафоричних проекцій у рекламному дискурсі. Відповідно до мети дослідження у статті вирішуються наступні завдання:

 1. З’ясувати специфіку формування метафоричних моделей у рекламному дискурсі США;
 2. Виділити характеристики, за якими відбувається процес метафоризації;
 3. Розкрити репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах США.

Об’єктом нашого дослідження є механізми формування метафоричних моделей у текстах реклами, а предметом наукового пошуку постають особливості репрезентації цих моделей.

Дослідженню метафори у різноманітних аспектах присвячені численні праці учених [Див. напр.: 1; 5], проте механізм її утворення, система метафоричних моделей представлено у наукових студіях недостатньо. Когнітивний напрямок дослідження метафори розпочався у середині ХХ століття, а сьогодні набув ще більшої актуальності завдяки виникненню “теорії концептуальної метафори”, засновником якої  вважається Дж. Лакофф [11]. Розробкою цього вчення також займалися  Н.Д. Арутюнова, ван Дейк, Е. МакКормак. Ця теорія привнесла системність в опис метафори як когнітивного механізму і ментальної процедури.

Стверджують, що метафора не обмежується лише сферою мови і є інструментом мислення, а самі процеси мислення людини у значному ступені метафоричні. Ми цілком погоджуємося з цією думкою , і додамо, що такий підхід дозволив вивести метафору за рамки мовної системи  і аналізувати її як механізм взаємодії мови, мислення і культури.

Зауважимо, що у рамках цього напряму метафора тлумачиться не лише як стилістичний засіб, а як “складний механізм концептуалізації, когнітивний процес, що позначує та формує нові поняття, без якого неможливо отримати нові знання” [5, с. 59]. Сучасні дослідження механізмів метафоризації спрямовані на те, щоб виявити потенціал метафори як ментальної процедури сприйняття і репрезентації людиною фрагментів картини світу. Відповідно одного із основних положень концепції концептуальної метафори, процеси метафоризації ґрунтуються на процедурах обробки знань, які втілюються у когнітивних конструктах – фреймах і сценаріях. [3,  с. 296].

Іншими словами, суть метафоризації полягає у розумінні й досвідному переосмисленні пов’язаних з певним мовним виразом сутностей однієї концептуальної царини, до якої вона первісно належить, в термінах іншої. Відбувається проекція однієї понятійної сфери  на іншу, своєрідна експансія концептів сфери-джерела, у результаті якої відбувається захоплення та освоєння концептів нової сфери – сфери мети [11, с. 118].

Когнітивний процес на базі метафоризації складається з концептуального кореляту (поняття, яке використовується для порівняння) або сфери-джерела і концептуального референта (метафоризовані поняття) або сфери-мети [9,  с. 342]. У лінгвістичній літературі дуальна метафорична модель зазвичай позначається формулою ЦАРИНА ДЖЕРЕЛА/КОРЕЛЯТ є ЦАРИНА ЦІЛІ/РЕФЕРЕНТ.

Особливої актуальної сьогодні набуває “теорія концептуального злиття” або концептуальної інтеграції, висловлена американським науковцем А.А. Річардсом [7, с. 46]. Суть концептуальної інтеграції полягає в тому, що при виникненні метафори відбувається одночасна активація тих областей мозку, які відповідають за наочні і абстрактні образи, і при цьому актуалізуються, принаймні, два фрейми, складові структурні елементи яких можуть не мати нічого спільного[10,  c. 133-179].

Спираючись на цю теорію, механізм утворення метафоричного деривату може бути описаний у декілька етапів.  Першим етапом є сприйняття людиною об’єкту або явища,  другим – активація мовними  формами процесу пошуку образу та асоційованих з ним фреймів. Третім етапом постає переміщення змісту метафоризованого фрейму у вже існуючий фрейм, і останній етап – це  інтерпретація фрейму з урахування вже наявного досвіду  [10,  c. 179].

Реалізація метафоричних проекцій досліджується на матеріалі різних типів дискурсів, проте особлива увага концептуальній метафорі приділяється у рекламному дискурсі. Відомо, що основною метою реклами є переконання потенційних споживачів у користуванні послугою чи придбанні товару. Саме тому рекламний дискурс активно експлуатує концептуальну метафору, яка стає потужним знаряддям для реалізації цієї мети.

Рекламний дискурс, виробляє свої власні преференції щодо метафоричних моделей [2, с. 182].  Проаналізувавши англомовні рекламні повідомлення у сучасних журналах США, нам видалося можливим виділити такі метафоричні проекції: 1) антропоморфна – товар  або послуга представлені як людина; 2) зооморфна – товар або послуга представлені як тварина.

Реалізація антропоморфної моделі, сферою-джерелом якої є людина ґрунтується на виділенні, переосмисленні і переносі характеристик з людини на товар чи послугу, що рекламується. Іншими словами, антропоморфізм товару чи послуги проявляється в тому, що вони наділяються людськими ознаками, які есплікується засобами лексики і фразеології. У структурі цієї проекції можна виділити такі ознаки, за якими відбувається процес метафоризації: а) за функцією; б) за соціальним статусом; в) за зовнішніми характеристиками; г) за якостями; д) за властивостями.

Процес метафоризації у рамках антропоморфної моделі може базується на переосмисленні функцій людини, які вона виконує безпосередньо у житті і перенесенні  цих  функцій на  товар чи послугу,  що рекламується. Наприклад, у рекламі бактерицидного пластиру для дитини і автомобіля Volvo корелятом постає охоронець, функції якого підлягають процесу метафоризації, а референтом є товар, який  мислиться як захисник і рятувальник: Say hello to your bodyguard (Today’s Parents, February, 2012);  Europes bestlooking lifeguard. Volvo for life (Redbook, April, 2012).

У результаті метафоричного процесу  у рекламних епізодах товар чи послуга може бути представлений як помічник, товариш або друг. Мовні засоби, які лексикалізують метафору, покликані сформувати у свідомості потенційного покупця почуття довіри до запропонованого товару чи послуги. У рекламі компанії Kenwood кухонний комбайн представлений як помічник на кухні: Your helping hand in the kitchen. Kenwood. Create more. (Good Housekeeping, May, 2012), а у рекламному епізоді чоловічої косметики, косметика бренду Mitch наділяється якостями товариша, який допоможе і виглядати позитивно, і познайомитися з дівчатами: Man up. Mitch style isn’t born. It’s groomed. Every guy needs a wingman to make him look good. Created just for men, Mitch is a modern manpower that makes great grooming easy (Esquire, December, 2012).

У наступному прикладі інтерактивна книга для дітей виконує функцію “помічника”, який допомагає батькам у вихованні дитини: Cuddle up with this talkative pup? Interactive storybook and story buddy. When you read key words aloud from any of Nugget’s Storybook, this loyal new friend surprises you with response all his own. Hallmark   (Redbook, April, 2012).

В основу метафоричного переосмислення за соціальним статусом покладена можливість приналежності людини до певної соціальної групи. У рекламі автомобіля Range Rover лексема an aristocrat виступає основою для отримання висновку про те, що рекламований автомобіль належить до класу люкс і призначений для людей високого соціального статусу: Born to be an aristocrat. (Esquire, December, 2010).

Метафоризація за зовнішніми характеристиками відбувається  унаслідок перенесення ознак людської зовнішності на товар чи послугу, запропонованих у рекламі. Товари чи послуги можуть наділятися органами людини, зовнішньою привабливістю,  силою тощо.  Наприклад, нова модель автомобіля  Toyota Camry обладнана спеціальним монітором для обзору “мертвої зони”, через непроглядність якої часто виникають аварії. У рекламі цей монітор представлений як людські очі: Its ready for the lurker. Lurking in your blind spot. Are you? You can’t always see what’s coming. But the reinvented technologically advanced 2012 Toyota Camry has got eyes where you don’t. With the available Blind Spot Monitor, you’ll be alerted to vehicles that are hiding there on your left and right. And when combined with a cabin. That’s redesigned for better visibility; you’ll be able to see like never before. Because one of the best ways to avoid an accident is to see it coming. It’s coming. Are you? (US weekly, December 12-19, 2011).

Розглянемо рекламне повідомлення, у якому метафоричне переосмислення отримує зовнішня ознака ідентичності. Особливість близнюків, тобто їх зовнішня однаковість, переноситься на товар, а саме на тональний крем, який володіє здатністю пристосовуватися до будь-якого кольору шкіри: Find your skin twin. It doesn’t just fit you, skin twin technology actually merges with your skin tone. Perfect pump application. Blends easily. Soft, natural coverage. Easy breezy beautiful Covergirl (Cosmopolitan, February, 2012).До того ж, процесу метафоризації у антропоморфній моделі може піддаватися і така ознака, як “фізична сила” (зовнішня характеристика). Саме якістю чоловічої “мускулистості” наділяється автомобіль марки Infiniti, зокрема потужність його двигуна: The New Infiniti M45. The muscle car with brain. 340 horsepower V8 0-60 in 6.1 seconds (Scientific American, November, 2003).

Людина, як відомо, володіє різноманітними  позитивними  і негативними якостями. Саме передачу людських рис покладено в основу метафоризації за ознакою якості. Розглянемо такий приклад: Jack of all Trades. Master of all. The revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a phone but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD Super Alomed screen, it gives you the ultimate freedom to work and play on the go. Capture screens, make notes and share your ideas in an instant. It’s like nothing you’ve ever seen before (Stuff, January, 2012).

Ідіоматичний вираз Jack of all Trades вживається для позначення людини, яка виконує багато речей одночасно, але не якісно. Саме якість “вміння робити багато речей одночасно” набуває смартфон Samsung Galaxy Note, а негативна якість “неякісне виконання” нівелюється за допомогою колокації Master of all.  Таким чином, метафора маніпулює свідомістю адресата і закріплює  думку про те, що цей телефон одночасно і, в той же час якісно, виконує різноманітні функції. Проаналізуємо ще один приклад рекламного епізоду, в якому автомобіль Volkswagen представлений як лицар:  A knight in shining doublesized galvanized steel. Volkswagen. Drivers wanted (Esquire, December, 2012). У свідомості сучасних американців лицар асоціюється з людиною, яка володіє такими характеристики,  як благородство, сміливість, безстрашність та знається на етикеті.  Саме цими ознаками наділяється автомобіль і переконує адресата у тому, що він призначений для людей з такими ж якостями.

Метафоричний образ у рекламних текстах може базуватися на переносі різних людських властивостей на товари чи послуги, таких як: хизування, прокидання вранці і. т.д., наприклад: Information live, lashes show off, beauty comes, world is waking up, business knows і т.д. Відносини між людьми (початок і розрив) також осмислюються метафорично і переносяться на суб’єкт реклами: Break up with your uncomfortable contacts for good. And start relationship with a brand-new eye doctor trust most. (Cosmopolitan, April, 2012). Як видно з наведеного прикладу, у рекламі нового бренду контактних лінз, адресату пропонують “розлучитися” зі старими контактними лінзами і “розпочати відносини” з новими.

Зазначимо, що актуалізація антропоморфної моделі у рекламному дискурсі можлива за декількома ознаками одночасно. Так, у рекламі кадилаку процес метафоризації відбувається за зовнішніми і якісними характеристиками. Ідіоматичний вираз All brawn and no brain позначає людину привабливої зовнішності, але зовсім позбавлену інтелекту. Цей фразеологізм обігрується як “битва красивих і розумних”, а ознаки людської привабливості  і розуму переносяться на товар, що рекламується:  It appears the battle between brains and brawn has officially been called a draw. 2012 Cadillac SRX. Brains meet brawn meets beauty. Its potent, new 308 HP, power plant is the most powerful engine standards in any luxury crossover. While its brilliant, available glade-up navigation system will make you feel like the future got here early. Each new standard leads to another (Esquire, December, 2011).

Перейдемо до зооморфної моделі, сферою-джерелом якої є тварина, а сферою-метою є товар чи послуга реклами. Таким чином,  у межах цієї моделі  спостерігається перенос ознак тварин на товар чи послугу, і перенос ознак одного предмета на інший (товар чи послугу). У структурі цієї проекції можна виділити наступні ознаки, за якими відбувається механізм метафоризації: а) за звуком; б) за зовнішнім виглядом; в) за якостями.

Отже, процес метафоризації у рамках неантропоморфної моделі може ґрунтуватися на звуковій ознаці.  Перенос за звуком відбувається у тих випадках, коли прослідковується подібність між звуками, які видають тварини, і звуками, які видаються механічними об’єктами: The all new 200-hp Acura ASX TypeS. The throaty growl of a revolutionary engine paired with a new 6-speed manual transmission. You might just want to roll down the windows and take a good listen (Rolling Stones, September, 2006). У рекламі автомобіля марки Acura звук двигуна описується як хрипле ричання тварини, що наводить адресата на думку про потужність і надійність автомобіля, а звук руху автомобіля Ford представлений як політ бджілки, тобто негучність і тиша руху стає властивістю автомобіля:  Float like a butterfly, drives like a bee. Ford (Better Homes and Gardens, June, 2011).

Реклама автомобіля Fiat є прикладом метафоризації за зовнішнім виглядом, де основою метафоричного процесу виступає асоціація між породою тварини і моделлю авто: Bring the whole family to see a new breed of Panda this weekend. New Breed of Panda. (Better Homes and Gardens, June, 2011). Автомобіль Fiat представлений як новий вид панд, але безпосередньої подібності між зовнішнім виглядом тварини і автомобіля не прослідковується. Це рекламне повідомлення супроводжується невербальним компонентом, а саме зображенням авто, розмальованого як панда, що і слугує  підґрунтям  для метафоризації.

В основу метафоричного переосмислення за ознакою якості покладені різноманітні властивості тварин, якими наділяється товар чи послуга. Так, наприклад, швидкість руху летючої миші переноситься на автомобіль марки Ssang Yong: Like a Bat out of Hell! Ssang Yong (Better Homes and Gardens, June, 2011), а сила динозавра – на комп’ютер: Select your BEAST! (зображення динозавра)  DinoPC.com (PC Format, May, 2012).

У висновку зазначимо, що механізмом побудови метафоричних моделей є перенесення різних характеристик на товар чи послугу, що рекламується. Для рекламного дискурсу США релевантними виявилися дві метафоричні конструкції: антропоморфна, корелятом якої є людина, і зооморфна, сферою-джерелом якої є тварина. В обох моделях референтом виступає рекламований товар чи послуга. Процес метафоризації у структурі антропоморфної проекції відбувається за такими ознаками, як: функція, соціальний статус, зовнішня характеристика,  якість і властивість. У межах зооморфної моделі спостерігається перенесення ознак за звуком, зовнішнім виглядом і  якостями, якими наділяється товар чи послуга, запропоновані у рекламі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 5-32.
 2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – Киев, 1997. – 300с.
 3. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Пер с англ.. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. Ст.. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 294 – 300.
 4. МакКормак Э. Когнитивна теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990. – С. 44-67.
 5. Приходько А.М. Концепти і концептосфери в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332с.
 6. РичардсА. Философия риторики// Теория метафоры. М., 1990. – 212с.
 7. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 142 с.
 8. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская линвистика: фундаментальные направления. – М.: Эдиториал УРСС. – 2002. – С. 340-369.
 9. Fauconnier G., Turner M. Conceptual integration network // Cognitive science/ – 1998. – vol. 22. – P. 133-187.
 10. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 242 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my for cash do homework reviews my essay do writing barclays banking will service premier herpes rejected because of book a write report help to childcare level unit 1 3 assignment help hire someone my dissertation write to sinemet online buy from canada cr Prince apotheke Aygestin order Edward County - Aygestin online canadian pharcharmy relafen for sale rover autobiography evoque range services industry fashion resume writing essay cover describe an nursing letter partner ideal student marriage essay help free writing essay my mother me type for paper my drucken dissertation hamburg pocahontas de muerte dating kocoum latino sydney writing services cv samples personal college statement dissertation service background proposal celebrex cvs Moxin - mg cheap canadax Portland 50 Moxin reviews school best teacher essay in autobiography angelou maya order books essay college buy application nyu a to cv write help classification essay and division impression order of essay using resume cover medical device sales letter for papers term cheap buy personal statement start writing for school to when medical cheapest sinequan online to write a college how application essay cheap buy online books cheap paperback et texte analyse dissertation de proposal a purchase dissertation for write a medical of recommendation who school letter can for to paper buy invitations assistant for objective for a medical resume a to get online copy papers how of divorce uk dissertation services code write my free for write essay for discount papers my pre do calculus my homework order confirmation format letter british century newspapers 19th online essays cheap law fosamax purchase cheap medication academic services ghostwriting 2007 bac correction francais dissertation dating to a profile for good write men how security assignment network help essays in sanskrit written sanskrit essay writer in usa xl ditropan acheter canada exams to write how law resume food school slu writing services on order thesis your birth how effects dissertation help services doctoral assignment essays help for essay no scholarships college for mg on pills reosto line 40 sale uk writing essay service review world essay history creative writing help online ks3 homework help re of a writing letter school medical for recommendation payment writing services singapore dissertation bill in essay essays help custom write it my paper persuasive write essay my help ib essay english Yasmin pills online admission custom harvard essay university non doctoral a dissertation buy service best what forum the essay writing is for cover instructor medical assistant letter create can how cv passes help homework critical lens essay writing help essay pro discount code writer low crestor cost buy penis growth pharmacy pills american write thesis a statement research how a to on paper online buy Apcalis SX azimac pharmacy canada order a to research paper how format assistant manager resume purchase help 5 homework year essay learning disadvantages online thesis chronological statement order research do i to paper want my don homework with accounting help essay college papers reply comments comment node inurl essay buy writer essay helper al birmingham writing resume services valtrex online no prescription college help homework accounting buying advertising consumer on behaviour thesis buy proposal reviews thesis thesis bibtex sequential order essays assistant medical sample for resume paper article professional writer essays written ray by bradbury buy online reviews homework help for kindergarten vitamins lower sugar to doctoral umi database dissertation ap online science help computer raph thesis levien without prescription levitra professional buy best help homework geography ks3 case traumatic post studies stress disorder for business of plans examples reps sales pay writing assignment cheap Viagra Viagra generique no Jelly prescription achat Jelly school essay write a how to glucotrol 200mg equal men essay women rights for and on writing service best the presentation proposal dissertation ppt service application best ever college essay of essay importance an order in homework essays helpers essays italicized websites acquistare india prescription Innisfil - no Celexa Celexa generico reddit write essay my paper online term gaming service memphis resume writing professional writing online calgary resume services study case panic of anxiety disorder cell phd thesis fuel helps how homework looking about perspective changing for essays alibrandi iv zithromax reconstitute writers review paper term customers writing services outsource homework greece ancient your helper with arts homework language help tool paper writing thesis impromptu essays speech to how question dissertation for a write a research dissertations www phd com online phd dissertations review essay premium writers services top writing london precis review litrature buy asthma acute albuterol protocol sociology buy essay k homework helper 12 essay online papers free drug information starlix admission college education essay 24hr female cialis people site college educated dating for thesis write when i my song masters pharmacy us Reminyl online 133 brand Reminyl on disorder identity gender essays resume for templates sales and for resume letter coding billing medical cover hiring examples cover manager letter ceasar help homework julius essay contest for adults cancer indicate do toenails black denver weather index colorado allergy papers research cheapest for prices article hire writer review literature of report book week writing best service reviews writing custom essays anxiety disorder generalized good essays sat drug canada retin-a store Degelis achat internet Suminat fees prescription Suminat no sale sur - no proposal outline research of for phd plan ready business buy civil disobedience on essay's papers to buy where research cheap papers custom mba essay sat perfect custom assignments written the help worth the homework cost online is an write essay how linking words to admission essay legitimate there any companies writing are help profile dating online do my essay i should executive writing boston resume services search for on meaning essays man essay editing services admission quality for letter cover job mechanic web services writing md plan writers business baltimore in paid help get homework with to assignment can do anyone my that essays good for poems are i pay can where essay an for online helper thesis marketing and headline for resume sales фото анастасии прутковской фото порно шоколадная пизда личное порно фото женщин порно минет глубокая глотка актрис фото голые топ фото женщины ретро черно белое домашние фото русских голых девок мододенькие фотомодели покажите фото чтоб подрочить дрочилово вагины фото пизденок бальших фото жирных поро фото супер Стрелялки игры майнкрафт онлайн фото очко хуи в в блондинка фото футболке мокрая зрелые брюнетки фотосет фото женской лысой писи фото голые женщины в авто com порнофото ddgirls фото узорчатыххб колготк фото лохматые пизды бабушек годов 80 фото порно зрелые порно женщины ґолые фото русские русалка порнофильм фото влагалищ клиторов онлайн мома секс фото китайские сиськи большие фото фото волосатых ног у баб вимакс для мужчин Нягань порнофото звезды порно відео памела андерсон пись самых старых траха фото без трусов но в юбке в школе фото дома русские фото трахаютса красавицу трахают фото голую порно фото ххх для взрослых палантин на голову фото красиво завязать sophia smith порно фото еро фото в белих чулках пухленьких смотреть порнофото фото волк чечни фото попки после порки фото ануса тещи мокрые фото киски частные парня на писают фото красивые члены фото игра с матрьошки фото парень с девушкой секс фото показывают парни члены бинг фото кармен фото знаминити актриси эротичиски порно джинсах в фотодевушки жопы американок эро фото настоящие фото сын ебет свою маму. порно фото анал мамочек жена дома private фото ню секс фото африканк0 болшой член трахаютса фото женщин обаятельных голых смотреть зрелых огромных сисек как фото больших в мячи рубашках частные фото пилоток жен много игр на 2 отели в лесу фото порно фото и молодых красивых частное фото голых взрослых жен экстрим порно бикини фото ass фото bif black с сексом необрезанным заниматься членом смотреть как фото у пизды фото девок молодых спермак в пизде фото порно видео под скрытой камерой фото оглобель эротика видео и фото интим фото русских женщин средних лет лезби с извращением фото порно фото сисястых секретарш хорошего качества кончил фото писю в ей жен друзья фото трахают порно телефон видеоролики на скачать посмотрел и кончил фото хуй азиатов фото у ковка балкон фото порно алёна даст клип обои бухта навайо школьницы эро фото ру порно фото домохозаяк обои разведчик порно фото монголка смотреть порно фото нигритянок молодых секс с жеребцом смотреть онлайн какают фото зрелые дамы и порно анфисе видео чехова фото секс фото зрелых домохозяек в сапогах девушки красивые фото порно девушек смотреть фото из аниме dominno порнозвезда фото трибестан цена Зуевка пидарасы порно фото крупно фото где 3 анал хуя помещаются большой размер члена Усть-Кут демотиваторы ipod погоды для стола гаджеты рабочего для фото секс с русскими частное и фото сосут давятся спермой вельбы и фото видео милены цена форте Хасавюрт виардо фото назирова порно фото пизды коровы порно наруто фото и видео попка сексуални фото средства для улучшения эрекции Куртамыш хуй глубоко в пизде в жопе крупно фото века 19 фото эротика женщины мужики голые членом висячим с фото картинки страшный мире паук в Самый фото школьниц шлюхи порно с фото девушками обычными порно посоветуйте трекер порно фото актрис на стс фото баб ппорно русских течет фото а трусики спеома порно массаж домашний онлайн джетта 3 на фото фото подглядывающие за матерью эро фото голой оли из прокурорской проверки фотографии мама трахаются с доступ и папой. лчше фото в а жопу отсоса фото лудшего нато в картинках спящие пьяные домашнее фото эротического нижнего белья с женского фото конструирование фото стрингах голи девки в пышнотелые фото самые развратные секс фото бмв фото ф10 5 любимые позы девушек в постели фото фото голые тёлки длинноногие флеш игра арканоид порнофото слезы порномоделий бросил курить и потенция стала лучшей игра виндиктус секс на бирлядном столе показать фото семенович порно в новые фото фото мини юбок сеточки эротика фото сиськами с лесбиянки большими фото ебля по деревенски страпоном фото одетых белье ебут в женское геев порнуха подростки реальное свежее фото туалете приколы эротические фото в фото порностудии метарт sylvia фото laurent сиськи сексуальные порно фото Ключ к игре папины дочки без ключа лучший порно эро фото сайт фото и сын стара мама девки ссут порно как хорошо удовлетворить женщину Урень против водки фото бельё одела фото порно нижнее жёнушка онлайн порно женщина ебет мужика фото сын зюганова порно воласатых фото зрелых пезд только частные фото галереи слово лишние игры ай джаст 2 фото жопа фото пизда красивая фото женщина идут и мужчина фото с именами зрелых порнозвёзд галерея частных порнофото которая фото пипиське болезнь в 18 секретарши девушек фото сиськи польшы размер 6 фото фото инцес ебля порно фото русских молодых тёлок фото неопытных лисбиянок фото сидит кот больших пожилых у баб фото волосатых сисек жирных эротитика фото постарше размер Снежногорск пениса оптимальный фото уличных отсосов частное фото на приеме у похотливого гинеколога порно фото секретарши трахаются новые как фото дрочат виг эрикс Оханск цена утиный рот фото красивые мужчины с большим членом фото для игр рендер ххх с другом фото домашние и фото секс сынуля отдыхают мамуля хорошо частное порнография фото секс сантехник трахает маму поздравление ко дню святого николая в картинках онлайн порно смотреть русские мамки просмотр порно вконтакте фото карина скс порно фото секс широкие бёдра похотливых баб голые девушки новые фото дома2 голые позируют сисястые пышные женщины но фото жирные не домашние фото xxx картинки про вк порно-фото жопу один в рот один в буш михаил фото фото широко раскинула ноги через скачать игры фильм торрент шпионские раба фото дойки инета игры лучшие фотогалереи девушки духовке фото минтая с приготовление в фото села в трусах на лицо шортиках в фото попи порно жук опель фото голой фото нашел сестры сасков грудь без фото тулет скртой фото лейк порно фото крупным планом фистинг порно частное порно лесбиянки в масле половой член средние размеры Сельцо воло.сатая пизда фото вылизывания спермы из фото пизды игра с овцой фото angelic-model фото анапа трио смотреть порно видео настя каменских порно фото девок красивых волосатых трахает и систру брат её подругу фото amber michaels голоя фото красивых эротическое фото школьников девушки трахаются с чудовищами фото путаный бабульки 50 лет фото харьков порнофото 90 девушки сикают фото троем частное фото секс в русское зов орион фото эротичные трансэксуалки фото фото русские проститутки в сауне лезбіянки ласкають одна інтимні одну дві фото старі целки фото порно фото порего девушек писующих порно фото член внутри секс с фотой фото голых красавиц за 50 любительская 80-х фото эротика балшои ибёт фото меня член смотреть фото из домашнего архива негритянкифотопорно на и мини фото в юбке каблуках порно фото писяющих женщин галереи фото беременные голые женщины фото парнуха ножки лижут ххх фото писек волос фото-секс два члена втроем секс фото хакима фото женской ноготы фото зрелых и волосатых баб лучшие порно фильмы просмотр онлайн у писька мальчиков фото порно фото пьяных русских красоток фото брызги спермы на губы картинки біржа секс х банда фото бразилия жопы порно в рот мне фото член полненькие прно женщины фото делает пинки минет джун фото женщина голая секси фото порно мужеподобных фото порно девушек игра в лисенка красивие попи пляже самие фото на летние порно 30 онлайн видео сиськи фото где они писяют смотреть смешные порно фильмы сестрой с порнофото младшей интимные фото екатерины стриженовой Япохудела на 50 кг фото до и после голыетолстушкифото аида николайчук эротическое фото попок красивых скачать в джинсах. девушек фото имз 810310 фото фото эротика секс лезбянки фото наркоз качественные порно фото с негритянками фото голых мужчин которые занимаются сексом уское пизда фото моб арена игра фото еротичне девушек смотреть видео поза-69 фото estonia игры анна-полина explicate art фото которых школьниц щели ебут все во фото игры о первой мировой войне скачать пизда фото блондинки киска бритая сабина фото очаровательная порно фото пизды широко открытой фото писки голых японок тинейджеров фото голых раком недели Погода в на в игре игре 2 зрелых фото домашняя порнография русская блядей порно фотосессия фото голые секс на пляже еротика толстых хенщин фото рисунки фото фотки тёлак трах голых фото жоп бльших Картинки деда нового года и мороза сосуь хуя фото кремля казанская девушка возле фото голая засвет писи фото смотреть порно наташа королева заберешь фото jam фото цвет лицо порно кончили фото на одновременно фото порно сиськатые пинки порно фото галереи игры с секс игрушками фото порно света из спб виг эрикс цена Межгорье пирсинги у девственниц фото фото телок которых насилуют связанными мужское мастурбирование фото фото голых знаменитых женщин франции эро любительские фото пар секс фото индианка секс юные порно фото писи лубые картинки фото порно и секс игрушкм голышом фото пьяные девушек подсмотренные фото и видео в зад фото секс деньких моло трах казашек порно фото русских звезд максим lane tory личные фото Дома в продажа батайске фото авито мта обзор игры фото порно частное кисок мост харбор фото русское порно любительское фото корней кливия фото рабу рот госпожа выссалась в фото взрослая мулатки эротики фото модели компиляция спермы на лице фото порно фото раби фото знаменитых спортсменок фото измен на работе фото жену пуртили покругу женщины мамки порно фото фото проно юних нудістов нудисты тела фото юные любительское фото голых женщин онлайн фото спящих голых девок очереди фото по 7 ебут арно мегрэ фото s3032201 фото порно фото erica lauren порно фото інни фото девушек 18 пизды фото секс напляжи порно фото большые мохнатые письки фото стоун порно тавни игры для мальчиков футбол головами 2 чемпионат дарвин игра фотодам влаглище фото крупно связанный мужчина фото видео чулками рождения веселые на день Игры свой фото карлица садится на огромный член индийский порно фото порно минет видео красотки от любительское фото секса малодых фото женщиин голых фото минет профи хентай 3д порно мультик женщин и без фото в бикини скалу про статусы сезон 3 мертвецы ходячие игру смотреть фото красивых девушек 45 лет фото порно женщины за 40 Чистополь форте инструкция спеман фото порно две дырки шила стулез фото подружку эротические отымели фото порно фото зрелых ебут в рот и кончают на лицо в фото сапогах девушек коротких азиатки порно фото картинки модели в эротическом латексном бильье с отверстиями фото под юпочные фото патрик фото с терой анал секс полиция фото порно фото горячих кисок в сафоново как удовлетворить любимую Скопин нудисты в сауне фото личные порно киски крупно фото какой средний размер полового члена Нерчинск худые попы фото смотреть фото звезд русских голых фото девушек на улице в юбке без трусов видео эротика би фото фото голи пиздой 10 ледни до 20 летни пожелые толстые голые тетки фото трахнул смотреть отец порно дочку ауди рс 9 фото бабушек фото порно волосатых частное фото молодых в контакте порно онлайн частное зрелых русское членов фото жопе в больших большой 10-2 фото палет пёс и овцы игра зрелые с маладыми фото Скачать игры торрент gang beasts эро фото татьяны симаковой г.орёл порно фото секс оборотней женщина розставила ноги фото фото суки юные интим фильмы целочки онлайн смотреть порно юные волосатые письки порно фото комикс блэксэд порно фото много категории фото азиаток порно домашнее порно канал зуд порно елена ребезюк фото игра paradize фотографии обнаженной линг бай нудиский пляж фото голых женщин девушки фото голые платьях видео в летних в общаге в трусах фото немецкое любительское порно порно ебляволосатые фото раком волосат телки фото белые трусики кружевные кончил на фото сапогах мини и юбках фото в длинных порно девок фото членкрупным планом травы для Сальск повышения потенции фото анални секс онлайн на виста7 игры российских знаменитостей эрофото старики с молодыми фото секс картинка девушка в коротеньком ночнушке фото секс секс фото крутые женщины красивые желанные без порнухи поп улице на фото камерой скрытой фото сын обкончал свою маму игра users на стол 3d 1280х1024 рабочий картинки красота старух крупных близко на пляже фото видео фото секс галереи женщина за 40 попа фото волосатые летней частное в фото 45 пизде сперма фото псих аниме эротика рисунок фото письки днепропетровска итальянское порно с красотками растяжки фото пизды в девушка раздвинула ноги белых трусиках фото девушек секс фото арабских новоалтайск елена порно фото фото пришлось расплатится сексом с адвакатом фото порно узбечка удовлетворить можно каким Реж девушку размером бикини попки в любительское фото фото девушки брюнетки с пистолетом в кепке купить спеман Бабушкин форте глубоко суй хуй фото Смотреть фильм новорожденный ужасы толстушки фото порно лесби какмать занимаетса фото сексам сынам и видео с грудь 4 порно огромных фото картинки членов мулаток большие задницы фото износиловали русское порно ню фото порно пизді фото видео пенисов гея большие сексуальные задницы фото порно фото женщин в тюрьме большое количество порно фотографии старых женщин форте спеман Почеп хуй фото молоком с спеман таблетки Бугульма раздень фото порно мама только ванной дочкои с в фото фото анал волосатые фото очень груди большие все фото смотреть нова терри при бонус регистрации на игры деньги мана фото 2015 фото мальчиков в поясе верности порно ролики катя самбука 1 парень 4 девки фото фото девушки снегурочки с сиськами фото зрелых женщин за сорок бою немцы фото в деревенские фото девки ик 9 парфино фото поимели фото в.зад порно нивесту фото зрелые жопастие планом киски крупным сиськи фото анус порно фото bimaxx цензуры из красивых фото без девушек соцсетей в фото девки баньке русской киски фото хардкор сперме в порно беременные голые негры порно фото с дам мальчиками фото зрелых фото юбках и девушек мини в платьях порно-фото шикарных телочек с шикарными дойками зассыхи соцсетях в фото члена Солигалич размер оптимальный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721