КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.111’42:659.1(73)

МАКЄДОНОВА О.Д.

(Запорізький національний університет)

 

Стаття присвячена виявленню механізмів утворення метафоричних моделей у рекламному дискурсі США. З’ясовано специфіку формування метафоричних моделей, розкрито репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах.

Ключові слова: рекламний дискурс, концептуальна метафора, метафорична модель.

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ США

Статья посвящена выявлению механизмов образования метафорических моделей в рекламном дискурсе США. Определено специфику формирования метафорических моделей, раскрыто репрезентацию метафорических схем лексико-семантическими средствами в рекламних текстах.

Ключевые слова: рекламный дискурс, концептуальна метафора, метафорическая модель.

 

CONCEPTUAL METAPHOR IN MODERN ADVERTISING DISCOURSE OF USA

This article focuses on a problem of metaphor models formation in advertising discourse of USA. We revealed particularities of metaphor models building, highlighted different characteristics, analysed representation of metaphor models with lexico-phraseological means in advertising discourse of USA.  The article shows that mechanism of metaphor models formation is transfer of different people and animals’ characteristics on product and service in advertisements. There are two relevant metaphor constructions for advertising discourse of USA: anthropomorphic – where a product or service represents as a person, and zoomorphic – where a product or service represents as an animal. In both constructions the referent is a product or service. Metaphor process in anthropomorphic projection happens according to such characteristics: function, social status, external features, attribute and quality. Within the boundaries of zoomorphic models we found out the transfer on sound, appearance and quality characteristics in advertising discourse of USA.

Key words: advertising discourse, conceptual metaphor, metaphor model.

 

Увага вчених до когнітивної діяльності людини, до способів номінації у первинному і вторинному семіозисі сприяла підвищенню інтересу до антропологічної лінгвістики, що передбачає вивчення мови у тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю тощо [1, 1990, 8, 1986]. У цьому аспекті надзвичайно актуальним є аналіз концептуальної метафори, що дає можливість виявити потенціал метафори як ментальної процедури при сприйнятті і репрезентації людиною фрагментів картини світу.

Метою нашого дослідження є виявлення механізмів утворення метафоричних проекцій у рекламному дискурсі. Відповідно до мети дослідження у статті вирішуються наступні завдання:

 1. З’ясувати специфіку формування метафоричних моделей у рекламному дискурсі США;
 2. Виділити характеристики, за якими відбувається процес метафоризації;
 3. Розкрити репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах США.

Об’єктом нашого дослідження є механізми формування метафоричних моделей у текстах реклами, а предметом наукового пошуку постають особливості репрезентації цих моделей.

Дослідженню метафори у різноманітних аспектах присвячені численні праці учених [Див. напр.: 1; 5], проте механізм її утворення, система метафоричних моделей представлено у наукових студіях недостатньо. Когнітивний напрямок дослідження метафори розпочався у середині ХХ століття, а сьогодні набув ще більшої актуальності завдяки виникненню “теорії концептуальної метафори”, засновником якої  вважається Дж. Лакофф [11]. Розробкою цього вчення також займалися  Н.Д. Арутюнова, ван Дейк, Е. МакКормак. Ця теорія привнесла системність в опис метафори як когнітивного механізму і ментальної процедури.

Стверджують, що метафора не обмежується лише сферою мови і є інструментом мислення, а самі процеси мислення людини у значному ступені метафоричні. Ми цілком погоджуємося з цією думкою , і додамо, що такий підхід дозволив вивести метафору за рамки мовної системи  і аналізувати її як механізм взаємодії мови, мислення і культури.

Зауважимо, що у рамках цього напряму метафора тлумачиться не лише як стилістичний засіб, а як “складний механізм концептуалізації, когнітивний процес, що позначує та формує нові поняття, без якого неможливо отримати нові знання” [5, с. 59]. Сучасні дослідження механізмів метафоризації спрямовані на те, щоб виявити потенціал метафори як ментальної процедури сприйняття і репрезентації людиною фрагментів картини світу. Відповідно одного із основних положень концепції концептуальної метафори, процеси метафоризації ґрунтуються на процедурах обробки знань, які втілюються у когнітивних конструктах – фреймах і сценаріях. [3,  с. 296].

Іншими словами, суть метафоризації полягає у розумінні й досвідному переосмисленні пов’язаних з певним мовним виразом сутностей однієї концептуальної царини, до якої вона первісно належить, в термінах іншої. Відбувається проекція однієї понятійної сфери  на іншу, своєрідна експансія концептів сфери-джерела, у результаті якої відбувається захоплення та освоєння концептів нової сфери – сфери мети [11, с. 118].

Когнітивний процес на базі метафоризації складається з концептуального кореляту (поняття, яке використовується для порівняння) або сфери-джерела і концептуального референта (метафоризовані поняття) або сфери-мети [9,  с. 342]. У лінгвістичній літературі дуальна метафорична модель зазвичай позначається формулою ЦАРИНА ДЖЕРЕЛА/КОРЕЛЯТ є ЦАРИНА ЦІЛІ/РЕФЕРЕНТ.

Особливої актуальної сьогодні набуває “теорія концептуального злиття” або концептуальної інтеграції, висловлена американським науковцем А.А. Річардсом [7, с. 46]. Суть концептуальної інтеграції полягає в тому, що при виникненні метафори відбувається одночасна активація тих областей мозку, які відповідають за наочні і абстрактні образи, і при цьому актуалізуються, принаймні, два фрейми, складові структурні елементи яких можуть не мати нічого спільного[10,  c. 133-179].

Спираючись на цю теорію, механізм утворення метафоричного деривату може бути описаний у декілька етапів.  Першим етапом є сприйняття людиною об’єкту або явища,  другим – активація мовними  формами процесу пошуку образу та асоційованих з ним фреймів. Третім етапом постає переміщення змісту метафоризованого фрейму у вже існуючий фрейм, і останній етап – це  інтерпретація фрейму з урахування вже наявного досвіду  [10,  c. 179].

Реалізація метафоричних проекцій досліджується на матеріалі різних типів дискурсів, проте особлива увага концептуальній метафорі приділяється у рекламному дискурсі. Відомо, що основною метою реклами є переконання потенційних споживачів у користуванні послугою чи придбанні товару. Саме тому рекламний дискурс активно експлуатує концептуальну метафору, яка стає потужним знаряддям для реалізації цієї мети.

Рекламний дискурс, виробляє свої власні преференції щодо метафоричних моделей [2, с. 182].  Проаналізувавши англомовні рекламні повідомлення у сучасних журналах США, нам видалося можливим виділити такі метафоричні проекції: 1) антропоморфна – товар  або послуга представлені як людина; 2) зооморфна – товар або послуга представлені як тварина.

Реалізація антропоморфної моделі, сферою-джерелом якої є людина ґрунтується на виділенні, переосмисленні і переносі характеристик з людини на товар чи послугу, що рекламується. Іншими словами, антропоморфізм товару чи послуги проявляється в тому, що вони наділяються людськими ознаками, які есплікується засобами лексики і фразеології. У структурі цієї проекції можна виділити такі ознаки, за якими відбувається процес метафоризації: а) за функцією; б) за соціальним статусом; в) за зовнішніми характеристиками; г) за якостями; д) за властивостями.

Процес метафоризації у рамках антропоморфної моделі може базується на переосмисленні функцій людини, які вона виконує безпосередньо у житті і перенесенні  цих  функцій на  товар чи послугу,  що рекламується. Наприклад, у рекламі бактерицидного пластиру для дитини і автомобіля Volvo корелятом постає охоронець, функції якого підлягають процесу метафоризації, а референтом є товар, який  мислиться як захисник і рятувальник: Say hello to your bodyguard (Today’s Parents, February, 2012);  Europes bestlooking lifeguard. Volvo for life (Redbook, April, 2012).

У результаті метафоричного процесу  у рекламних епізодах товар чи послуга може бути представлений як помічник, товариш або друг. Мовні засоби, які лексикалізують метафору, покликані сформувати у свідомості потенційного покупця почуття довіри до запропонованого товару чи послуги. У рекламі компанії Kenwood кухонний комбайн представлений як помічник на кухні: Your helping hand in the kitchen. Kenwood. Create more. (Good Housekeeping, May, 2012), а у рекламному епізоді чоловічої косметики, косметика бренду Mitch наділяється якостями товариша, який допоможе і виглядати позитивно, і познайомитися з дівчатами: Man up. Mitch style isn’t born. It’s groomed. Every guy needs a wingman to make him look good. Created just for men, Mitch is a modern manpower that makes great grooming easy (Esquire, December, 2012).

У наступному прикладі інтерактивна книга для дітей виконує функцію “помічника”, який допомагає батькам у вихованні дитини: Cuddle up with this talkative pup? Interactive storybook and story buddy. When you read key words aloud from any of Nugget’s Storybook, this loyal new friend surprises you with response all his own. Hallmark   (Redbook, April, 2012).

В основу метафоричного переосмислення за соціальним статусом покладена можливість приналежності людини до певної соціальної групи. У рекламі автомобіля Range Rover лексема an aristocrat виступає основою для отримання висновку про те, що рекламований автомобіль належить до класу люкс і призначений для людей високого соціального статусу: Born to be an aristocrat. (Esquire, December, 2010).

Метафоризація за зовнішніми характеристиками відбувається  унаслідок перенесення ознак людської зовнішності на товар чи послугу, запропонованих у рекламі. Товари чи послуги можуть наділятися органами людини, зовнішньою привабливістю,  силою тощо.  Наприклад, нова модель автомобіля  Toyota Camry обладнана спеціальним монітором для обзору “мертвої зони”, через непроглядність якої часто виникають аварії. У рекламі цей монітор представлений як людські очі: Its ready for the lurker. Lurking in your blind spot. Are you? You can’t always see what’s coming. But the reinvented technologically advanced 2012 Toyota Camry has got eyes where you don’t. With the available Blind Spot Monitor, you’ll be alerted to vehicles that are hiding there on your left and right. And when combined with a cabin. That’s redesigned for better visibility; you’ll be able to see like never before. Because one of the best ways to avoid an accident is to see it coming. It’s coming. Are you? (US weekly, December 12-19, 2011).

Розглянемо рекламне повідомлення, у якому метафоричне переосмислення отримує зовнішня ознака ідентичності. Особливість близнюків, тобто їх зовнішня однаковість, переноситься на товар, а саме на тональний крем, який володіє здатністю пристосовуватися до будь-якого кольору шкіри: Find your skin twin. It doesn’t just fit you, skin twin technology actually merges with your skin tone. Perfect pump application. Blends easily. Soft, natural coverage. Easy breezy beautiful Covergirl (Cosmopolitan, February, 2012).До того ж, процесу метафоризації у антропоморфній моделі може піддаватися і така ознака, як “фізична сила” (зовнішня характеристика). Саме якістю чоловічої “мускулистості” наділяється автомобіль марки Infiniti, зокрема потужність його двигуна: The New Infiniti M45. The muscle car with brain. 340 horsepower V8 0-60 in 6.1 seconds (Scientific American, November, 2003).

Людина, як відомо, володіє різноманітними  позитивними  і негативними якостями. Саме передачу людських рис покладено в основу метафоризації за ознакою якості. Розглянемо такий приклад: Jack of all Trades. Master of all. The revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a phone but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD Super Alomed screen, it gives you the ultimate freedom to work and play on the go. Capture screens, make notes and share your ideas in an instant. It’s like nothing you’ve ever seen before (Stuff, January, 2012).

Ідіоматичний вираз Jack of all Trades вживається для позначення людини, яка виконує багато речей одночасно, але не якісно. Саме якість “вміння робити багато речей одночасно” набуває смартфон Samsung Galaxy Note, а негативна якість “неякісне виконання” нівелюється за допомогою колокації Master of all.  Таким чином, метафора маніпулює свідомістю адресата і закріплює  думку про те, що цей телефон одночасно і, в той же час якісно, виконує різноманітні функції. Проаналізуємо ще один приклад рекламного епізоду, в якому автомобіль Volkswagen представлений як лицар:  A knight in shining doublesized galvanized steel. Volkswagen. Drivers wanted (Esquire, December, 2012). У свідомості сучасних американців лицар асоціюється з людиною, яка володіє такими характеристики,  як благородство, сміливість, безстрашність та знається на етикеті.  Саме цими ознаками наділяється автомобіль і переконує адресата у тому, що він призначений для людей з такими ж якостями.

Метафоричний образ у рекламних текстах може базуватися на переносі різних людських властивостей на товари чи послуги, таких як: хизування, прокидання вранці і. т.д., наприклад: Information live, lashes show off, beauty comes, world is waking up, business knows і т.д. Відносини між людьми (початок і розрив) також осмислюються метафорично і переносяться на суб’єкт реклами: Break up with your uncomfortable contacts for good. And start relationship with a brand-new eye doctor trust most. (Cosmopolitan, April, 2012). Як видно з наведеного прикладу, у рекламі нового бренду контактних лінз, адресату пропонують “розлучитися” зі старими контактними лінзами і “розпочати відносини” з новими.

Зазначимо, що актуалізація антропоморфної моделі у рекламному дискурсі можлива за декількома ознаками одночасно. Так, у рекламі кадилаку процес метафоризації відбувається за зовнішніми і якісними характеристиками. Ідіоматичний вираз All brawn and no brain позначає людину привабливої зовнішності, але зовсім позбавлену інтелекту. Цей фразеологізм обігрується як “битва красивих і розумних”, а ознаки людської привабливості  і розуму переносяться на товар, що рекламується:  It appears the battle between brains and brawn has officially been called a draw. 2012 Cadillac SRX. Brains meet brawn meets beauty. Its potent, new 308 HP, power plant is the most powerful engine standards in any luxury crossover. While its brilliant, available glade-up navigation system will make you feel like the future got here early. Each new standard leads to another (Esquire, December, 2011).

Перейдемо до зооморфної моделі, сферою-джерелом якої є тварина, а сферою-метою є товар чи послуга реклами. Таким чином,  у межах цієї моделі  спостерігається перенос ознак тварин на товар чи послугу, і перенос ознак одного предмета на інший (товар чи послугу). У структурі цієї проекції можна виділити наступні ознаки, за якими відбувається механізм метафоризації: а) за звуком; б) за зовнішнім виглядом; в) за якостями.

Отже, процес метафоризації у рамках неантропоморфної моделі може ґрунтуватися на звуковій ознаці.  Перенос за звуком відбувається у тих випадках, коли прослідковується подібність між звуками, які видають тварини, і звуками, які видаються механічними об’єктами: The all new 200-hp Acura ASX TypeS. The throaty growl of a revolutionary engine paired with a new 6-speed manual transmission. You might just want to roll down the windows and take a good listen (Rolling Stones, September, 2006). У рекламі автомобіля марки Acura звук двигуна описується як хрипле ричання тварини, що наводить адресата на думку про потужність і надійність автомобіля, а звук руху автомобіля Ford представлений як політ бджілки, тобто негучність і тиша руху стає властивістю автомобіля:  Float like a butterfly, drives like a bee. Ford (Better Homes and Gardens, June, 2011).

Реклама автомобіля Fiat є прикладом метафоризації за зовнішнім виглядом, де основою метафоричного процесу виступає асоціація між породою тварини і моделлю авто: Bring the whole family to see a new breed of Panda this weekend. New Breed of Panda. (Better Homes and Gardens, June, 2011). Автомобіль Fiat представлений як новий вид панд, але безпосередньої подібності між зовнішнім виглядом тварини і автомобіля не прослідковується. Це рекламне повідомлення супроводжується невербальним компонентом, а саме зображенням авто, розмальованого як панда, що і слугує  підґрунтям  для метафоризації.

В основу метафоричного переосмислення за ознакою якості покладені різноманітні властивості тварин, якими наділяється товар чи послуга. Так, наприклад, швидкість руху летючої миші переноситься на автомобіль марки Ssang Yong: Like a Bat out of Hell! Ssang Yong (Better Homes and Gardens, June, 2011), а сила динозавра – на комп’ютер: Select your BEAST! (зображення динозавра)  DinoPC.com (PC Format, May, 2012).

У висновку зазначимо, що механізмом побудови метафоричних моделей є перенесення різних характеристик на товар чи послугу, що рекламується. Для рекламного дискурсу США релевантними виявилися дві метафоричні конструкції: антропоморфна, корелятом якої є людина, і зооморфна, сферою-джерелом якої є тварина. В обох моделях референтом виступає рекламований товар чи послуга. Процес метафоризації у структурі антропоморфної проекції відбувається за такими ознаками, як: функція, соціальний статус, зовнішня характеристика,  якість і властивість. У межах зооморфної моделі спостерігається перенесення ознак за звуком, зовнішнім виглядом і  якостями, якими наділяється товар чи послуга, запропоновані у рекламі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 5-32.
 2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – Киев, 1997. – 300с.
 3. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Пер с англ.. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. Ст.. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 294 – 300.
 4. МакКормак Э. Когнитивна теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990. – С. 44-67.
 5. Приходько А.М. Концепти і концептосфери в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332с.
 6. РичардсА. Философия риторики// Теория метафоры. М., 1990. – 212с.
 7. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 142 с.
 8. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская линвистика: фундаментальные направления. – М.: Эдиториал УРСС. – 2002. – С. 340-369.
 9. Fauconnier G., Turner M. Conceptual integration network // Cognitive science/ – 1998. – vol. 22. – P. 133-187.
 10. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 242 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing speech custom help for add homework with students essay by churchill written ward dating sat kallwass 1 online save on essay nature medical sample statements school for personal essay mains 2014 paper question service civil thesis phd com day i homework my do every term economics paper hostatistics homework helper with help online trig homework neural on phd thesis network help law online assignment a for paper writing research a thesis statement help papers reaction sociology writing professional resume and cv services resume download format executive sales for free non custom plagarized papers research reference papers service law essays download school admission monopril buy online secure grade homework social help studies 6th buy dissertation database proquest how prescription to buy keflex buy without does homework better grades help get you architecture dissertation subjects students services writing barrie ontario resume help chat online essay professional writing cost service much does resume a how for resume engineers format best mechanical momentum homework help homework login cpm help paypal thesis essay art help a2 help grammar english homework coupon help paper hull cv writing service to resume help write a help homework ma1 emmett essay till to write how college for admissions essay an on college i what my write essay can avril lavigne now dating texting essays and driving written on you essay a do how write narrative purchase prescription top without cheap avana newspapers online tamil on renaissance the essay online assignment help uk history homework help us with need i paper custom best service essay argumentative national homework helpsites usa help homework is essay where an in a thesis statement english help essay fast delivery starlix help hotline homework 247 accounting homework help online my cause essay effect and write se prednisolone paper my essay write craigslist ap with world essays help history achat canada ligne en naprosyn help online college for essays service writing resume cost weight programsnew based hospital york loss thesis jf van schalkwyk phd prescription seroquel a without paper with online free help research cover page mla paper resume 2014 australia best writing services in dissertation art help grammar homework english examples mental for health cover letter counselor write weeks in my dissertation 2 can i essay application college written best ever of importance help statistics assignment thesis service writing bachelor writing thesis free help application for an to customer how service write letter help berlin dissertation online tu homework geometry helper for engineering mechanical resume format freshers library arcadia help public homework business help school essay london service custom essay writing written my paper write me cheap project homework statistics help is essay what homework africa ancient help culture essay writing an cv london best writing service ontario surgical penis chicago enlargement illinois my do dissertation methodology free shipping ashwagandha sell it help essay pay forward management business students brian dissertation for and skills white arfken homework help homework trial improvement help and autobiography sale rover new for range sport famvir 10mg essay washington of application university my help dissertation phd essay writers only cataflam mail order via cardiaca arritmia sertraline dissertation help analysis statistical eskalith best on coupon price study of case neurological disorder free read online papers research uk buy assignments me for homework calculus do my help homework os buy cover reddit best letter sample medical for transporter resume ecology topics dissertation computer student science phd resume custom paper a buy ven homework diagram help marriage anime without dating kiss scene is what writer essay an pitbulls with papers cheap disorder obsessive compulsive essay on purchase already written essays purchase business reports online working how to get your papers nigeria cv writing in services to online research search papers for how 10 service healthcare resume best writing examples disorder anxiety study case admission essay help personal graduate low essay graduate gpa for admission buy cheap paper sydney lanterns dating online 7 w dni hawanie acts texas validating speech wedding nz order of personality theory personal cheap personalised paper writing writing essay services free essay social service wileyplus help homework essay writer unblocked master management quality thesis helper homework english handy autistic disorder essays paper order thesis of a online resume order groceries year help 8 homework science african newspapers online south sign help american homework language case somatization study disorder avana 150mg super extra thesis management on resource human phd 2014 resume teachers best services writing for samples letter order services usa statistical dissertation help dissertation nursing dating padre almanaque online de mi el coursework writing gcse creative english help homework girl cosmo for speeches sale informative papers violence domestic essay write someone to uk an pay search chegg homework help b12 canada vitamin en achat us site ligne order canada essay management reflective essay on skills writers online uk essay help on mississippi homework working essay writing for an company buy speech persuasive online support financial dissertation on politics college writing essay essay history buy assignments services writing services nursing dissertation writing resistant help homework materials writers paper essay service homework programming for tips sales resume jobs sites fiction writing sketch dissertation biographical dissertation morgan docotrs robert 1960 critical heights wuthering on essays hire purchase essay admission petroleum essay engineering writing essays law help need my annotated help i with bibliography dissertation review research proposal literature writing ntsc pal service pay chat live dissertation thesis dissertation vs difference science online past gcse papers paper do paying research my to someone a purchase research paper toronto business services writing plan medical school for statement personal writing plan to where a business buy dc online washington newspapers фото little caprice голая голые милашки азия фото пышно жопые эро дамы фото фото зрелых японок Ню порно фотографии курниковой в фото колготках лучшие телок самые густонаселенные страны мира игры а комп красивые фото старых пизд лешение Фото невинности пальцем jasmine james фотосессия скачать торрент Узбек девушка фото пизда фото сосков груди у девушек Огромный в фото самотык пизду Частные фото девушки какают молодежфото порно Sasha rose фотографии фото огромные анусы фото pinki june фото писек сексуальных фото акта всё показать турбо агент дадли порно картинки байстрюк википедия фото пизда и хуй 2 в одном фото молодых эро моделей толпой фотогалерея ебут одну Фото голых телок крупным пданом виды членов фото какие есть фото девушек в чулках с поясом на шпильках сзади порно фильмы brazzers с переводом трахающихся позы фото юлия михалкова порнофото 4ортик порно фото игра бесплана порно клипы со старыми негритянки фото ххх мюрем фото скачать человек смотреть фильм порно паук гей фото обои фото сэкс с молодыми голые фото молодых женщин фото. очень огромные планом задницы kрупным Порно вибратором частное с Запутанная история (2009) смотреть онлайн или скачать видеоролики порно фильмы пёзды смотреть фото худенькие любительское фото фото страпоне Скачет на порно фото на снегоходе Горячее эротическое фото модель кенан єдже сімейні фото порно эстрадных звезд фото расказы Aнал порна фото порно пісяють фото тонкие фото трусики мебель хофф в порно фото волсатые письки сеекс порно фото юбками у под смотреть старух фото фото Ближайший секс жесткий секс фото рабы мужчины телки фото миньет сиськи мондой фото зрелые с большой секс фото молоденькие большие дойки фото огромных надутых воздухом женщин через анус фото интим лезбиянок скачать секс вандер Алиса фото фото эрегированого члена хентай феритеял фото порно русских частная жизнь фото негритянки фото бдсм в самые худые девушки рассии фото ебут шалаву фото итим фото домашние частно порно русских фото женщин фото анал попки жестко порнозвезды в возрасте имена и фотогалерея Групповая ебля перед зеркалом фото Пышная попа.фото фото порно пёзды порно фото sasisa.ru фото в колготках бес трусиков фото галереи большой член в рот ваффен-сс фото трахающихся двигающиеся фото vk главная порно фото порнофото pussy lips в сексе. супруги групповом видео фото Худенькая попу девушка фото в дает Фото самого большого клитора порно фото серии смотреть слайды секс порно ранний видео видео порноролики брудер сайт игрушки официальный подюбкой фото Www.германское порно фото галерея размера член должен какого быть Инта олигоспермия лечение Темрюк эротическая фотосессия мужчин с женщинами колготках фото в порно дамы фотоэротика в подъезде Эрогалерея.фото айфоны с по 7 1 фото все с фото пышными смотреть формами голых биржа труда ульяновск заволжский район вакансии фото монстры эро и тёлки порнофотосбабушками jae фотогалерея jasmine сарай на Секс фото Не совсем ещё старая баба с шикарной голой попкой часто пьяна желает фото молодо порно фото много игрушки настроить как бандикам для правильно игр эротический фото отец доч рот фото берут мулатки в фото из русского общежития губою в з фото заячою немовлят сузилась игра эро арабские фото женщины учимся трахатся фото фото попки показывают японки большие hunter gay игра порно фото старые дедушки полезное анапа член толстый фото писе в игры kindle 3 Фото мужских яицек эро формате в большом галереи фото Порнофото училки Сексуалние фотографии бландинок фото очень юных развратниц лилиями гифки с порно глубокое влагалище фото девучки трах молодые фильмы Порно видео кино женская толстая попа в лосинах фото смотреть фото сочной раскрытой пизды русской женщины адриана бейлон интим видеофото gisele love фото подольск автосервис поцелуев онлайн под слушать звуки бузова фото в Большие овощи пизде фотоинтимных мест фото тампоны крупно девушки меняют Пізда крупним планом фото подростков фото девушек миранда красивых фото привлекательные попы фото голые киски любительские без лица фото девушка в сперме на лице очень фото негритосок жирных больших футанари нами фото nissan я фото женщин эротическин фото зрелых порно киску фото фото в чулках девушки и женщины галерея девушек фото вульв фото фото 45 мам траха трусы фотосесия откровенная пающые смотреть порно видео порвали целку фото мир попок фистинг Секс пожилых пар инцест фото Брызги спермы на лицо и в рот фото с www.фотоминет мамочек толстых сыновьями порно видео со стропоном как правильно ебать бабу фото пизда в сперме дом фото крупным планом Фото красивых девушек украинок mandinga фото порно порно фото пыхленких Ретро фото голых женщин ссср голые телки насажены на огромный член фото фотомодели хентай лезби смотреть фото отборные минета Тугой анал порно онлайн скрытая камера архив фото скачать порно внучка фото стариками со секс фото Смотреть русское порно фото домашнее трусов мальчишки без фото трансексуалки фото кончают Фото трахаються тьотки как порно пизду лизать фото девушки мертвые голые фото проститутки реал метро фото профсоюзная анал фото блондинки автомобиле на фото анны седаковой гола игры жесткие порно во время секса член падает Кстово гениколога порно фото у Толстухи фото в с секс тинейджерами фото голай гомес селены смотреть фото www.порно отсос Фото спермы на зрелом женском теле фикус виды фото знаменит трахаются сексуальное фото юных Эротика видео фото онлайн намаз читать как правильно блондинка и брюнетка русское порно жёсткая секс фото с беремеными фото потекло дырочки Порно из дочь комиксы и фото мама порно комиксы фото индусками с порно фото смотреть порно женщина кошка фото и эротические ретро фото рисунки инцест рассказы и фото на тему парень и девушка после расставания картинки ебляпорнофото зрелые груповуха порно новинки трибестан таблетки Кингисепп поно открытой девки фото с вагиной миниюбке косой онлайн порно в смотреть фото износиловали учительницу японскую фото-галлерея спецодежда каталог стецкевич цены и трахаю жену дома 8фото порно фото жон 35 скачать Порно галереи юбках голых смотреть в девок в чулках порно мини фото хотару натуральные сиськи 5 го размера фото видео домохозяйка эротика фото посмотреть индианок крупным порно фото планом порно адисы гылыковой фото сексо правильно фото як займатися порно фото пышных дам. порно смс фото без org порно фото tabitha грузинов голых фото видео женщины и в фото и трусиках Русские голые порно фото сексвидео звезд фото женщин бальзаковского возраста с раздвинутыми ногами порно фото миниет глатая сперму глубоко X art модели фото анус эротическая Фотогалерея двери для душевой кабины Рулеты из баклажанов, рецепты с фото на трах в жопуифото фото www.большие и сиськи огромные фото половых головок с васпалёными губками порно трахается фото сын с мамой фото муж лижет сперму фото под юпкой с болшим клитером русская жена секс фото Пися.писает.фото анджелина джоли фото оголена показ школьницы красивые фото на порно фото богатых взрослых женщин голые украинские фотомодели фото голое чудо голубоглазое Орет от секса фото женские hd ступни фото фото попно девушки которым не нравится трахатся а только чтобы лизали письку фото голоя изресована ххх фото жанны фриске смотреть порнушку в фото вормикс игры агриматко фото плзйбоя голая альфия фото ням ам игры женской в тюрьме фото досмотр ярмарка рязань вакансии фото эротика в купальниках пожилыми с видео секс Порно фото разведенок в нижнем белье дамы 50 порно фото голые женщины сосут хуй фото групповухи лесби фото любительское столярных порно в мастерских фото женщин фото с barbie lanny порно смотреть голы мулатки фото фото большие женские попы фото девушек ебут через трусы mass сузи 3 effect порно большими спермой с со порно самыми сиськами фото тёлки полностью голойл молодыми порево порно с девушки фото домашные фото инцет порно радио слушать фм москва онлайн юмор их девушки военные порно фото Cyanogenmod обои экрана блокировки фото ракум биремени парню трусики в рот фото Анал женщины фото фото порно скачать жесткое википедия опоссум Ёбля фото взрослых небритые женские ноги фото смотреть смотреть поменялись мужьями порно фото нудисток на полных пляже Порно молодые фото шлюхи игры на бф 1.6 лера эро фото азиатки эро фото. флеш игра магнит в и фото длинных сапошках выебал даму тлатье в Бразильские танцы видео порно сиси фото отвисают и интим видео Смотреть фото украденные онлайн порно молодыми просмотр с и Порно фото девушек все пять раком дикломакс фото фото девушек индусок заросших фото себя в душе самой тётя заставляла лизать и ебать её порно фото фото дам голых развратных старых скачять фото писки домашнее фото смотреть трусов без онлайн девушек страховые новости русское порно мама учит дочь лучшие порноактрис фото поцелуев фото красивых лесби девушек мелкий опт обои фото трусиков Киски без крисивые фото порно фото завязанными глазами с близость порно фото марины с казани инцест-рассказы.фото минска из из Фото голых одноклассников осмотре на у гениколога фото теннисистки фото сзади девушки Спящю выебли фото эротика юных девиц фото Фото секса порно орала фото галереи порно минетов порнофото зрелые бабы волосатые эротичиские фото симпатичных девушек на у телка врача фото порно приеме карина бруснтцина порно фото вегын фото женских блока родины лирике тема в Японское семейное порно главная порнофильмы сэкс сиськама большими фото лезбиянок с училку жестко поимели фото Эро фото размер 240 400 галереи фото мачехи пизде член порно большей молодой у в фордж оф эмпайр играть девушек откровенных Фотосессия голых худых мари порно лоуп с фото порно папа трахает родную дочь в девушек фото прозрачном латексе порноактрисы анала фото. сладкие сиськи хентай фото пороно ретро фото зрелые планирование развивающих игр в средней группе анала фото вылизываниe Секс домашние порно фото из частных лолекций мам домашнее порно фото беременных сосет хуй фото муж ти классных телок 30 летних порно частное фото ким кардашян занимается сексом фотографи птица ваенга белая фото писек кареек ануса порно лизание смотреть как сделать кисло сладкий соус частное порно любительское фото видео битва экстрасенсов все сезоны киску в жене кончил Фото фото 80-6702441 порнофото реальное мамы и мама порно бесплатное сын фото секс куклы для женщин фото толстих пезд порно фото зрелые женщины частное фото трансы секс геи жена фото секса на фильмы Порно онлайн улице фото секс с подругами мамиными зрелыми секс и порно фото узбечек эксклюзив фото мужские члены огромные порно Фото сись поп пись фото пизду натягивают музеи все про секс смотреть фото Фото сперми в пизде девушки фото стоят раком регистрации (PC) скачать ПК Игры без торрент бесплатно на жопы огромных размеров фото Жирные Порно фото знаменитых трансексуалов порнуха онлайн смотреть екатерина 2 русские певицы видно грудь или трусики фото папа дочь трах фото и видео фото как-правильно любовь заниматься порно фото жесци чулках сексуальные порно женщины фото в девушки частное домашние фото 18 великолепный век кесем википедия фото эро иланы юрьевны генеколог фото эротика старые дамы фото ню эро фото 18летних на пляже жена отдалась Фото howell hope фото пёзды зрелых фото фото лезби юные порно глубоко в рот чурбанке фото фото 80е Порно года дома гей секс фото сосут красивые члены девушки фото Порно фото дівчaт селки фото лишения