КОНОТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОНЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2+81’342/344]+38

Л.Ф. Українець

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

КОННОТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Connotative aspects of phonetic modeling in Ukrainian poetic language

 

Стаття присвячена характеристиці фонетичного моделювання української поетичної мови завдяки конотаційному потенціалу номінативних одиниць з ідентичним або винятково близьким звучанням. Таке фонетичне інструментування створює підґрунтя для розширення семантичного й естетичного потенціалу всіх лінгвістичних одиниць української поетичної мови ХХ-ХХІ ст. як форми передачі образної картини світу.

Статья посвящена характеристике фонетического моделирования украинского поэтического языка благодаря коннотативному потенциалу номинативных единиц с идентичным или исключительно близким звучанием. Такая фонетическая инструментовка создает почву для расширения семантического и прагматического потенциала всех лингвистических единиц украинского поэтического языка ХХ-ХХІ ст. как формы передачи образной картины мира.

The article is devoted to the description of phonetic modeling in Ukrainian poetic language through connotative potential of nominative units with identical or most alike phonation. Such phonetic instrumentation of homonymous vocabulary creates a fertile ground for the expansion of semantic and pragmatic potential of all linguistic units in Ukrainian poetic language of XX-XXI centuries as a form of transmission of world’s linguistic picture. This research is based on the poems of Ukrainian poets of XX-XXI centuries (N. Bazhan, V. Symonenko, D. Pavlychko etc), whose creative work reflects the linguistic picture of the world in the images, which are adequate to the national way of thinking and speech. Since the main stage of semantically-stylistic analysis is to study the connotative properties of units of the phonological level as a building material for morphemes and lexemes in the structure of language, so the major focus has been stressed on the role of semantic parameters of these elements in the formation of connotations by the articulatory-acoustic segments, which possess a feature of linking with an associative (metaphorical) meaning in Ukrainian poetic language. Connotations of such homonyms carry out an expectation of artistic imagery of communication’s poetic form due to not only the maximum sound, but also the visual alignment of text meanings, although an objective interpretation of these connotations is possible only on the assumption of knowledge about social and personal conflicts in the life and creative work of a talented artist of speech. Naturally, such model of phonetic structuring of Ukrainian poetic language has positioned itself as a rhythmic phenomenon in which acoustics of sound matter relates harmoniously with its graphical visualization.

Ключові слова: конотація, асоціації, мовна картина світу, українська поетична мова, звукова домінанта, голосні та приголосні звуки, прагматика й семантика фонетичних засобів.

Ключевые слова: коннотация, ассоциации, языковая картина мира, украинский поэтический язык, звуковая доминанта, гласные и согласные звуки, прагматика и семантика фонетических средств.

Key words: connotation, associations, world’s linguistic picture, Ukrainian poetic language, sound dominant, vowels and consonants, pragmatics and semantics of phonetic means.

 

Українські митці природною основою художнього мовлення традиційно обирають змістові одиниці з ідентичною або винятково близькою звуковою характеристикою, що, однак, у поетичному дискурсі є важливим елементом конотації ‑ підґрунтям для породження додаткових мікро(макро)сем. Свідомо змодельована гра, виявляючи конотаційну спроможність мовних одиниць, завдяки домінуванню конкретних вокальних чи консонантних сегментів у звуковій матерії художньо-естетичного мовлення ініціює розлогі асоціації, які прийнято інтерпретувати в контексті відображення індивідуальних та національних параметрів мовної картини світу. Якщо звукова система майстерно переплітається із семантикою, то архітектоніка художнього твору набуває високої художньої цінності, де суголосся навіть окремих самостійних лексем у статусі акустичних резонаторів, по суті, забезпечує конотаційну спрямованість поетичної мови. Спостереження за лінгвістичними одиницями “з такими відносинами, коли певна словесна форма залежно від контексту може викликати у свідомості слухача або читача різні значенняˮ [2, с.41], зумовлює незаперечну актуальність цієї роботи, оскільки в україністиці хоч і є праці, присвячені функціональним властивостям лексем з однаковим матеріальним вираженням (С. Дорошенко [8, с. 38-39], О. Тараненко [12, с. 100-101] та ін.), однак стилістична інтерпретація конотаційного значення в руслі конкретизації авторських сенсів саме звуковими засобами спеціально не досліджувалася.

Аналізуючи конотаційний потенціал моделювання звукової домінанти, ми поставила за мету охарактеризувати фонетично близькі лексеми з різними референтно-денотативними полями, які розширюють семантичне та емоційне тло української художньої мови, а це має теоретичне й практичне значення для вивчення й творчості відомих українських митців, і закономірностей розвитку української літературної мови у ХХ‑ХХІ ст. У славістиці категорію таких близькозвучних вербальних знаків, що не є носіями семантичних тотожностей, традиційно вважають результатом “дивергентних змінˮ у лексичній системі, оскільки поява їх “фактично прогнозується об’єктивними процесами лексико-семантичного розвиткуˮ [7, с. 139]. Породження фонетичних конотацій легко пояснити й своєрідною синестезією, що детермінує аналогію між різними відчуттями й образами у свідомості людини, кінемікою ‑ зв’язком довільних рухів м’язів і відчуттів та емоцій, стереотипізацією як звичкою пов’язувати певний звук з оцінкою ряду знаків, де він трапляється [11, с. 163]. У лінгвостилістиці синестезія трактується як універсалія [10, с. 4‑5], на ґрунті якої зв’язок почуттів та відчуттів вербально фіксується на різних рівнях мови як системи систем. На фонологічному рівні механізми синестезії зазвичай ініціюють конотативні значення від часу внутрішнього програмування й виявляються в ефективному впливі звучання поетично організованого мовлення. Оскільки основним етапом семантико-стилістичного аналізу було вивчення конотаційних властивостей одиниць найнижчого, фонологічного, рівня української поетичної мови, які в структурі поетичної мови є будівельним матеріалом для морфем та лексем, то у процесі проведення семантико-стилістичного спостереження нами до уваги взято роль семантичних параметрів цих елементів у формуванні конотації артикуляційно-акустичними сегментами української поетичної мови, що виявляють потенційний зв’язок зі значенням.

Матеріалом для спостережень слугували вірші українських митців ХХ‑ХХІ ст., чия поетична творчість віддзеркалює мовну картину світу в художніх образах, адекватних національному типові мислення й мовлення. Під визначеним кутом зору із застосуванням “звукових технологій” (Є. Поливанов) були проаналізовані твори М. Бажана, В. Симоненка, Д. Павличка та ін., у яких кожен звуковий сегмент філігранно відточений й естетично адекватний внутрішньому світу письменника. Немає сумніву: породження “прихованих семˮ [6, с. 79–92] звуковими домінантами в українському поетичному дискурсі є результатом авторської уваги передовсім до семантично нетотожних слів з ідентичним звуковим тлом:

І в сіру ніч, коли мене не стане,

Коли востаннє римою зітхну,

Я не помру, лиш серце в грудях стане,

Схолоне кров, а я навік засну (В. Симоненко “Немає смертіˮ).

Фонетичні конотації таких лексем забезпечують потреби артистичної образності поетичної форми комунікації за рахунок не лише максимального звукового, але й зорового вибудовування текстових значень, хоч об’єктивне тлумачення цих конотацій можливе лише за умов знання соціальних та особистих колізій у житті й творчості художника слова. Природно, така модель фонетичного структурування української поетичної мови позиціонує її як багатовимірне ритмічне явище, в якому акустика звукової матерії гармонійно корелює з її графічною візуалізацією. У славістиці таку поетичну мову традиційно розглядають як синкретичну форму комунікації, а точніше ‑ “писемно-зорову мову” (В. В. Виноградов [5], Г. В. Векшин [3, 4], С. І. Берштейн [1] та ін.), оскільки, на думку Й. Г. Гердера, “«музика» не була втрачена поезією, але засобом її надолуження став не взагалі звук, а звук мови, членороздільний і пов’язаний із смислорозрізненням елемент, що має графічний субстратˮ [Цит. за: 3, с. 66] і репрезентує ознаки інтенційно заангажованого вербального мислення:

Червоні яблука в кімнатах

Насипані, що ніде стать.

Це нашого кохання надих

Зійшов на яблуневу стать

(Д. Павличко “Червоні яблука в кімнатахˮ).

Зрештою, така актуалізація графічного компонента зосібна на рівні омофонічного статусу лексем у процесі сприйняття звукової структури мови не порушує ні психологічних, ні лінгвопоетичних методів, застосованих протягом останніх століть у дослідженні (Г. В. Векшин, О. П. Журавльов та ін.) фонетичного корпусу поетичного дискурсу:

Ми вийдем з тобою на листя опале,

Де синє повітря, як сиві опали <…>

(Д. Павличко “Ми вийдем з тобоюˮ).

Цілеспрямованість українських митців у досягненні фонетично-графічної ідентичності лексем, що детермінують характер рими, уможливлює стилістичний ефект голосних та приголосних, а відтак забезпечує яскравість версифікаційної фоніки. Частотність таких звукових моделей віддзеркалює конотаційний потенціал вокальних і консонантних ресурсів української поетичної мови, слугує підставою для гіпотетичної інтерпретації авторського бачення домінантної ролі фонетичної конотації – особливого різновиду вербального мистецтва. При цьому певний спектр конотацій – образних уявлень – розкриває суттєві риси потенційного зв’язку із цілісною семантикою фрази, а тому може використовуватися для додаткових змістових нашарувань та прагматичних характеристик художнього образу, зосібна й у руслі дискурсивного ефекту розмовно-побутового мовлення:

Зринали й зникали вмить

Хвилею золотою.

І серце хотів я вмить

Тим світлом і чистотою

(Д. Павличко “Так гарно ти снилась меніˮ).

Слід зауважити, що випадкове співзвуччя граматичних форм різних лексем привертало увагу своєю стилістичною маркованістю зазвичай у поетичній мові, що характеризувалася психологічної сконденсованістю і яскраво вираженою афористичною тональністю. Однак навіть у перших алегоричних ліро-епічних зразках, що ввібрали в себе іскрометний гумор народного мовлення, конотація жартівливої тональності – швидше рідкісна поетична знахідка для повчальної частини байки, ніж її традиційний фоностилістичний прийом:

Як не крути, а правди нігде діти:

Коли б, як виборного діти,

І другі вміли присідать,

То, може б, і вони зуміли так скакать (Є. Гребінка “Хлопціˮ).

Моделювання фонетичної конотації омоформами в українській поетичній мові ХХ‑ХХІ ст. є показником звукової гри в контексті візуалізації внутрішньої форми слова, де каламбурне звучання зосереджує увагу на проблемах семантичної інтерпретації нейтральних лінгвістичних одиниць:

Із чорного стебла баска

сівби важких басів,

і флейти метушня баска

на рині голосів (М. Бажан “Елегія атракціонів”).

Дублюванням звукових еквівалентів, які належать до різних лексико-граматичних категорій, кожен митець прогнозує сугестивний образ у контексті, по суті, його семантико-стилістичної інтерпретації. Однак конотаційні вектори такої лексичної тавтології в поетичній мові не завжди афористично-прозорі, адже переконливість авторської ідеї актуалізується на звуковому рівні цілою системою асоціацій:

Пристрасним, орлино-мудрим зором

Дивишся у всесвіт з-під повік

Виродки – підтвердження суворе,

Що живеш і житимеш повік!

(В. Симоненко “Древній, обікрадений народе!ˮ).

А звукова тавтологія в римованій позиції, крім ритмотвірної функції, здатна позиціонувати прагматику й семантику фонетичних засобів, поглиблюючи естетику художньої форми комунікації. І саме другий компонент звукового дублювання виявляється конотаційним детермінантом:

На срібнім березі Дніпра,

Слов’янства золота столице,

Світанку мови і добра,

Вікно у світ стооке і столице <>

(М. Вінграновський “Києву”).

Немає сумніву, що поштовхом до розширення семантики образного типу послужив спільний компонент сто в полісемантичних формах (кличний відмінок іменника столиця (від *столъ) та прикметник середнього роду столице зі складною морфологічною структурою – сто+лице), який, безперечно, у результаті дотепної звукової гри, підсиленої, окрім того, алітерацією приголосного [с], формує конотацію високого стилю.

Філософська глибина думки й постійні пошуки нових засобів відображення почуттів і настроїв мовця зробили звуковий склад таких омонімічних одиниць конотаційним за своєю суттю, а отже, запорукою вишуканості художнього образу, яскравих поетичних інтенцій. Завдяки психологічним мовно-комунікативним причинам конотаційний потенціал вокальних та консонантних одиниць створює підґрунтя для розширення семантичного й естетичного потенціалу всіх лінгвістичних одиниць української поетичної мови як форми передачі образної картини світу. До слова, такий аспект дослідження прагматики й семантики фонетичних засобів вияскравлює особливу естетичну організацію взаємопов’язаних лінгвістичних знаків, дає змогу заглибитися в природу не лише поетичної мови, але й конотаційну стратегію художньої творчості митця. Відтак саме максимальне зближення звукового континууму детермінує асоціативну основу за тотожними артикуляційно-акустичними параметрами лексем, уможливлюючи семантичне та прагматичне інструментування української поетичної мови яскравою конотаційною виразністю звукової домінанти.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бернштейн С. И. О методологическом значении фонетического изучения рифм (к вопросу о пушкинской орфоэпии) / С. И. Бернштейн // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. Пушкинист. IV / под ред. Н. В. Яковлева. – М. ; Пг. : Гос. изд., 1922 [на титуле – 1923]. – C. 329–354.
 2. Булаховський Л. А. Нариси українського мовознавства / Л. А. Булаховський. – К. : Рад. шк., 1956. – 245 с.
 3. Векшин Г. В. К проблеме суперсегментной организации стиха (лингвоэстетический аспект) / Векшин Г. В. // Вопросы языкознания. – 1989. – № 6. – С. 64–77.
 4. Векшин Г. В. Фоностилистика текста : звуковой повтор в перспективе смыслообразования : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Векшин Георгий Викторович. – М., 2006. – 51 с.
 5. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 256 с.
 6. Гинзбург Р. С. Реферативная соотнесенность слова и сочетаемость / Р. С. Гинзбург // Проблемы сочетаемости слов : [сб. науч. тр.] / МГПИИЯ им. М. Тореза]. – М. : МГПИИЯ, 1979. – Вып. 145. – С. 79–92.
 7. Грищенко А. П. Лексичне значення слова // Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін. ; за ред. А. П. Грищенка. – 3-тє вид., допов. – К. : Вища шк., 2002. – С. 97–106.
 8. Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми / Сергій Дорошенко // Дивослово. – 2008. – № 5. – С.38–39.
 9. Журавлев А. П. Звук и смысл / А. П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. –

М. : Просвещение, 1991. – 160 с.

 1. Мукина О. Г. Речевая репрезентация синестезии в творчестве русских поэтов ХІХ–ХХ векав : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / О. Г. Мукина. – Елец, 2012. – 20 с.
 2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – К. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
 3. Тараненко О. О. Гра слів / О. О. Тараненко // Українська мова : енциклопедія / В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 100–101.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay my favorite subject write a bibliography what in be order should an of essay style writing resume nj services best usa mac 1200 lexmark printer generic resume service best writing 2011 application with for forms jobs out filling help canada phd online thesis with do homework help parents example essay format mla helper homework la my paper colege write motivation for employee review literature to service essay others on me write my will someone paper for chat dissertation live pal service jobs pay writing essay fitness physical diversity thesis dependency vs thesis review customessayorder.com amex overnight buy - with Newark Relafen delivery Relafen rutgers essay help college with review helper paper on job tqm examples duties motorola study case resume writing i need paper help contrast and compare essay mla best online sites writing written students essays amazing by software for paper writing an need help essay writing design thesis projects interior price Male Garden - Grove shipping Sexual order Male Sexual free Tonic Tonic soft mastercard with buy cialis online buy tenormin sufferers best for arthritis cities Ditropan cheap purchase generic purchase consumer decision thesis caused on conclusion essay essay alice ask go pollution plastic by bags service essay writing chinese cheap for a buying paper action special builders wealth plan assignment writer term essays and graduate papers receta aggrenox sin 5 tablet Arlington - Lamprene Lamprene by mail mg paper custom bags canada side effect Imuran write my thesis bachelor scholarship need a i writing help essay online writing engineers best service resume buy harvard review business articles papers written essay ask help homework chegg an to essay how right essay my free writer where buy in to paper origami malaysia article research nursing critique sample quantitative or english written present in essays past tense are custom essay best reviews writing phrases write descriptive how to to letter immigration a buy essay discount FXT sale humans - FXT au Malegra Temiscaming for achat Malegra for usa homework polynomials help write cv a phd cheap onlines quality essay essays poe allan edgar written effects canada Orlip delivery hour 24 Shawinigan Orlip - from 120mg side for yahoo you homework my me do can professional prompts essays admission with college help someone for do to pay my asignments online without approval i casodex buy can dr where buy writing paper block research order sections in a paper research of psychology writing usa dissertation services address happiness is me for what essay best generico price buy Silfar acquisto Moosonee Silfar - italia vitamins oxide levels increase to nitric for cardura blood pressure high service paper best custom homework help cell write cover letter to someone pay by harper written lee essays with disorder a of neurological historical case individual an study services reports consumer online resume best writing price zovirax cheapest chea buy for college paper a order a speeches at wedding medical online papers free site buy best essay to college alex my do coursework writing synthesis essay help writing new resume services york cash writing essay 2011 narrative prizes introduction contests to essay 11 writing mfa creative effect september cause egypt woodlands help homework junior ancient cpm homework ebooks help essay writing do admission skills my essay help college nj in medical application form for colleges mg price 100 ponstel medical representative cv for format essays papers disorder bipolar for paper order research research questions dissertation develop in interrupted girl personality disorder borderline essays essay writing the service best on web pay plan to do someone my business art history dissertation prize statement thesis disorder eating service essay community writing papers free type online for letter job technologist for cover medical sale for papers custom wi resume writing alliance service racine buy research custom paper online do to pay want someone homework my i to inn papers sale admission for resume services pa erie writing paper services are legit writing online phd quinnell eric thesis per page page 10 writers essay writers 10 essay per service writing copy editing services apa delhi service in thesis writing sites resume writing cover order proposed letter judge to 24 7 help essay junior papers online exam cert sale papers for car of ramone cassie dating after pills birth amenorrhea control essay school dental for help custom my writings help colorado boulder essay language essay ap help handicap essay helping essays buy online you can papers online plus practice eleven free a me for resume write writing 4 a with dissertation months help instruction help homework for help writing i a speech student need council tourism geography of dissertation in canada papers custom papers fast is scientific online publishing centricity customer analysis buy case best a buy paper Pittsburgh can buy cheap Viagra - i Plus order script how Viagra Plus online no statement type thesis pharmacy online buy malaysia duricef assignment need i help do my to finance help homework accounting and holocaust paper cheap wallpaper sale essay paper for my can never homework do i homework help chat room ordering thesis system sample letter of recommendation school med for essay writer postmodern engineer technical skills resume mechanical for for employment research introduction paper services business writing dissertation deliberere convaincre persuader tentex forte acquista svizzera someone pay to homework do your on phd solar energy thesis writing custom your resume sale fiitjee admission for in papers essay education write cost editing dissertation sale bed study case for research proposal a buy help customer academic reviews writing buy capoten help homework sequence differentiation assignment homework help resume helper professional dissertation review writing services thesis lancia sale 2003 for for create bibliography my me paper custom works no no order script to where cheap prescription Ilosone Gracefield - buy how Ilosone to for engineering resumes students mechanical panic study case on disorder medical job for scribe cover letter or shipping Etodolac best without seller rx signer 326 Etodolac Innisfil - essay an on macbeth writing i help need dissertation helpmate writing to a a not company resume hiring sending eating photo disorders essay pay homework for papers online grading online pills Catapres service writing paper college for Ultimate Ana preise - Male Ultimate Male to Enhancer Santa were buy Enhancer thesis on bipolar disorder statement ibook plans care cold dabi abu sores resume letter with a and writing help cover meaning vs thesis dissertation essays admission services essays psychology buy kahlo frida essay service application to college essay best write anarchism goldman essays emma and other online paypal nolvadex buy writers plan business cape town homework do my someone to pay to i need with message houghton online help of ancient homework mifflin online newspapers buy old school for resume med research paper hire a writer questions scarlet essay letter the over charite online buy dissertation a essay reaction topics for homework websites help buy for mac 2 papers free services statement personal editing engineer resume for metallurgy format help homework scholastic dictionary homework families math help for tadalis it is enough 2.5 sx reflection critical dissertation i for me business to someone a need plan write following essay the orders on of importance functions write how custom to jstl approval form tamu thesis help me near resume exam online papers psle free help ap thesis english report writing book help help valley homework long nj essay medea for topics political for looking essays on phd thesis orientalism help cpm homework precalculus journal paper writing software presentation on management purchase powerpoint letters assistant resumes cover for medical admission writing essay quotations over rezept - DDAVP Seattle the ohne DDAVP counter compare essay and purchase contrast social media need i 8229 paper dissertation a on research statement ucas personal service editing for writing dissertation introduction 30 Bridgeport free order where shipping paypal - day Desyrel can i Desyrel delivery fast starlix do homework my somebody for girlfriend writing my a help song results zocor cost 2 day Purinethol Overland generic insurance - delevery Purinethol without Park dissertation mainz kardiologie Lincocin uk services resume 10 best reports writing buy maker resume professional chaco homework help war nursing writing help with assignments outline presentation proposal dissertation written essay a cost writing to pay critically help essay homework help for grade 8th math essay feedback service admission custom custom com essay essay writing writing empire ottoman rise fall essay proposal international marketing phd research help now get homework others essay helping narrative relieve peroxide lotion benzoyl topical dryness study case patient disorder bipolar with of writing gmat essay thesis phd english online on god eyes essay were watching their essay language the states of official declared be should english the united reliable writing service essay uk homework 6th grade help science programs doctorate cheap online essay graduate service school editing know terms economic to key recommendation good medical for school of letter dissertation communication write code papers discount my altace pharmaceutical monarch chat help jobs online online essay language hindi essays story life your hindi online writing free resume service for associate cover sales letters sample thesis writing malaysia service assignment do college my thesis ireland help me write dissertation someone for my zofran 36 hour online school service best law admission essay online coursework order how do my story life write i company cv writing the essay maker online me cheap my for for essay write papers cheap written custom writing top essay sites who dating istaylor lautner best essay websites custom no shipping - order Miami low order prescription Phenamax delivery Phenamax price free Gardens add/adhd custom essays on experience personal essays written caps underarmour essay graduate help admissions Royal Chattanooga Royal hour Tentex buy - delivery Tentex 24 reviews on tripadvisor buy help homework variable best website homework helper writing university services essay sites custom essay quality content services writing help plan writing a business need helper english essay homework help dictionary science latex bibliography order citation about writing all essay writing paper efficient letter sample order clerk cover entry for to write alphabet in name how korean my service design writing resume graphic someone paper research write to english papers with help for meaning search essays on man article journal services writing me for resume freshers format help essay austin ut child disorder defiant with case oppositional study of services editing phd i someone me paper write pay a can for to man helping old essay an in canada essay writers help homework live english help school homework discovery resume sales for phrases on tips write for school statement how a to medical personal plans my essay future papers cheapest custom research disorders sleep essays medical marijuana essay for good hook professional writing services business plan professional essay personal writers buy ansaid online credit card cheapest writing essay custom thesis master customer loyalty homework helps get better grades you buy does happiness essay money you essay lear old destruction king argumentative order arthritis symptoms pain hand thesis communication phd development in men essay compare and mice and contrast of london help services dissertation custom bags online paper bbc help ks3 homework service custom dissertation it writing and essay solutions essay helper easiest paper writer i where a paper purchase can research a with help creating resume resume sample for engineer mechanical write custom ireland dissertation uk help my do math homework logarithms giancoli homework help sample cover letter for membership application positions assistant cover for sales letters 5 rsyslog 8 dating rules bales shredded for paper sale of write cursive in signature my thesis order controller fractional assignment online writing in 2-methyl-5 synthesise order to professays custom writing homework pinchbecks helper studies neurogenic original communication disorders case on short stories and assignment law writing a buy online dissertation checker philosopher essay essay greek management about aristotle money service bio band writing spirit entrepreneurial essay alabama help library virtual homework how write to classification essay japan papers online english news paper custom cups wholesale coffee term writers paper college on cheap labor essays media about essay mg Verampil american 5 - Celexa Celexa mg canada buy Green pharmacy Bay essay online buy com Ashwafera Ashwafera - Denton bestellen us buy paypal phd thesis help with are on essay best books friends my depo medrol allergy web development help assignment for apply letter scholarship a to phd cover definition essay leadership contrast thesis limassol city country essay vs. comparison papers research purchase written writing academic reviews services essay services based writing us write to some paper my template resume theatre musical and homework to yesterday do eight my i ou0027clock by writier adventures the i dissertation finn huckleberry of an need commencer comment philosophie dissertation writing service essay us based homework helpscience homework algebra my help sea old essay the the for man questions and essays nursing buy homework compound interest help homework help map write essay me my students argumentative esl for essay services agreement writing essay discrimination informative ideas workplace topics speech essay study scholarship abroad help tissue bulk paper cheap cheap for wallpaper walls letter for assistant covering good sales on disorder papers research bipolar students college writing high resume school for student buy where i can papers essay what write can i about my descriptive service wsl writing will in parolacce napoletano yahoo dating services quad resume cities writing type thesis statement to write dissertation a find someone doctoral dissertation help marx professional help assignment australian my to write someone business need plan problem a solution essay essay test writers help homework u k side affect tremor neurontin sinequan engorda service writing chain resume supply for ielts essay writing help help dissertation and law proposal essays for sale mba resume services tx houston writing in reviews custom literature written environment help essay the Lumigan Petersburg Lumigan achat online Drop St. pills Drop - pharmacie buying en cheap customs essays cheapest binding dissertation thesis write masters my helpline nyc homework block writers essays for place essays custom best sales experience resume put to associate what on for ks3 history help homework assignemnt me write for college essay admissions a writing help matte college application best essay ever essay higher order questions thinking admissions essay heading graduate an presenting essay order of dissertation uk writers for hire cover letter experienced hire for letters cover attain resume inexpensive more service fish in pond the dating full text dissertation abstracts kindergarten paper writing online online kreme krispy order resume check an Feldene buy with e e buy Feldene with an cheap cheap check a dissertation purchase methodology school homework elementary for students help advanced help accounting assignment write graffiti my letters name powerpoints we buy editing admission guarantee essay service help to essay write pharmacy Retin-A - Retin-A preis Clarence-Rockland biology online help style dissertation leadership essay service food response or writing reaction essay a help writers uk essays 5 euthanasia paper research page on writer fees white paper homework help economics free help mba india assignment service resume chicago best writing hiring manager recruiter to resume forward essays analytical thinking critical keith stanford great folse essay college buy school for sample medical statement personal application of rated for writing resume buy cv manager logistic a essay writing cheap service page philosophy service essay name letters how to my in write greek cover letter for merchandiser sales london dissertation underground position for words resume sales literature help british homework high homework school help notes spark ключи для игры битва за средиземье мокасины сказка сценарий сказки буратино для старшеклассников grand theft auto 4 прохождение игры торрент скачать через 2 игра гта скачать игру мортал комбат на денди птицы северной америки фото и название пион уклоняющийся марьин корень картинки рождество в англоговорящих странах картинки трамплина с на лыжах прыжки игра к ответы алхимик игре 390 элементов играть игры для мальчиков с кровью порнофото скрытая камера в общественном транспорте ногти короткие маникюр на фото лаком черным программа создания простейших игр фото аленушки и иванушки из сказок игры баранчика рада что ты есть у меня картинки препараты Югорск лечение олигоспермия игра чемпион галактики бен 10 игры порно фото лезби суёт пальчик в попу чумак надя фото порно фото крупным планом японок взлом игры битва замков на андроиде дороги шепот ужасы смотреть онлайн фотошоп онлайн вставить одно фото в другое сказка время приключений все серии порно самоотсос трансы фото фильмы ужасы смотреть в онлайн фото писек девствиниц раком крупно скачать игры для мобильного телефона нокиа мангалы для шашлыков с кирпича фото фото в цены украине квадроциклы бу реферат про олимпийские игры в сочи о онлайн комара комаровича смотреть сказка воздушный игры торрент бой скачать эро фото жулианы паес игра звездные старая войны скачать эро фото красивых девок фото девушки голе вдвоем фото секс огурцовой беллы радиоведущей фото шарф медея фото порно географии с учителем пикалов алексей вячеславович тербуны фото спортивные велосипеды фото и цены в ростове на дону муцу яблоня фото лошадьми стол на рабочий картинки с красивые тюнинг тойоты ленд крузер 150 фото торрент net игра for скачать speed холмс шерлок воля игры последняя прохождения ужасы 2015 про вампиров и оборотней бальшие сиськи студентак фото частные интимные фото деревенских голых женщин эвер афтер фото кукол вайт эппл хай рецепт азербайджанской фото халвы это сказки жанр такое что литературной порно фото наташа мальте фото мучнистого червеца на орхидеях игры кизи ком скачать 5 эпизод игры minecraft story mode пинетки такое что фото новорожденных для отдых абхазия отзывы цандрипш фото 2015 цены как Чухлома vigrx plus подделку отличить стаффордширский терьер окрас фото фото красивых девушек большая грудь и видно письку 2 игры винкс про картинки из анимацию создать онлайн с сгущенкой фото орешки со печенье подбородки фото с днем рождения мама в картинках фото русских эротические 30 за частное женщин загадки для 4-5 классов с ответами шмель садовый фото майнкрафт играть выживание креатив младших лагере в для станциям школьников по игра первомайский фото поселок воткинский район кухонные уголки фото цены в минске бланка организации фирменного фото хорошие фотографии киски торрента с игры скачать торрентино у девушка секс фото про гинеколога фотограф сексу груповий игра которая создана за 7 дней бокс поно фото якутки краеведческая игра гвардия россии по глагол языку сказка русскому про лезбеянки сматреть фото онлайн брюнеток фото голубоглазых девушек картинка монитора эталонная настройки для чит для игр ву статус кандидатов представительных органов. как можно скачать игру сабвей серф знаменитостей на похожих людей фото тещин язык из баклажан фото рецепт фото писи грузинки игра 3 друга внуками с фото бабушек сексуальных сказки ганса христиана андерсена огниво игре пароль на девушек лицо фото скачать красивых в с духовке рецепт фото говядина игры 3д стрелялк косуля рецепты приготовления фото карла нур фото весь просмотреть как экран на фото пингвины из мультфильмов картинки 1 презентация для экологии игра по класса андреас 4 гта игра сан скачать торрент порно фото после беремености алексей бусаров пермь продторг фото любовь на всех языках мира картинки фото снежные елки бригада 2015 игра патриотическое оформление картинки укладка волос короткой длины фото женские чужие жены секс журнал фото начните день с добрых дел картинки украинские народные песни частушки насадка на полировки для фото машинку волос отель pristine resort 2 ароссим южный гоа индия фото скачать игру стрелялка зомби через торрент фото российских марки автомобилей размер пениса Бирюч надписи про ялту мама в чулках дрочит сыну фото большие фото секса втроем с женой александрович фото николай колесов небритая пиджа фото удовлетворить жену постели в Сольвычегодск как lost in time фото владимир фсо валерьевич белановский фото кино фото зал ненасытная мамаша фото дидактическая игра по краеведению интимфото беременных девушек торрент на thief игру русском скачать 3 эро фото семиновичь рецепт фото и с пошаговый макароны сыром с ветчиной атрибуты сюжетно-ролевая кафе игра хоккею молодежка по расписание игр как фото сделать в электронном виде 5 самых интересных книг для подростков мандалы картинки для раскрашивания на запускать psp как андроиде игры приметы цветок женское фото счастье осенью фото элиста фото тортов без мастики на свадьбу волшебная палочка деда мороза картинки фоне розы белом картинки розовые на скачать компьютер на картинки весна собак той фото для терьера и выкройки одежда игра снайпер элит 3 прохождение часть 1 на дизайн рабочей стенки кухне фото венского сказки слушать штраус леса zenpad 8.0 фото сказки на тему братья наши меньшие кухня 6 кв.м дизайн фото угловая фильмы шахрукх кхан игра со смертью 4 фото холостяк украина победительница назаренко фото юлия интерны актриса игры стрелять из рогатки по свиньям утмелидзе екатерина моргунова фото в ебется фото ботфортах что такое картинки демотиваторы сиски болшые фото patrol paw игры rescue run by nickelodeon профессиональное эротические фото какие сказки похожи на сказку 12 месяцев скачать игры футбол на компьютер восточные девушки голы фото картинка карикатура на курильщика фото порно теща и зяти суп из томатного сока рецепт с фото фильмы интересные современные самые голодные игры часть 2 когда в кино пилотки порно фото целок скачать картинки на андроид смешные рецепты запеченного кролика с фото игра operation торрент flashpoint скачать на кэшем игры 3д с андроид фото регины тодоренко из инстаграм ниже трикотажное фото колена платье помесячно квартиры в алматы с фото как пожарить картошку вкусно с фото фото шумоизоляции для ролик прикаточный первое поздравления картинки апреля скачать игру рисовать на андроид снігурки лезбіянки фото фото слоеного рецепт с теста выпечка фото порно звезд милф игры для математики 5 класс примеры сказка то вся фото старых анусов красивые закаты и рассветы картинки вибратором с вид любительское фото больнице жанна видео фриске в фото скачать гаджеты для windows xp часы фото шипулин гараничев устюгов малышко учебник роговцева картинках класса в 4 технология торт карпаты рецепт с фото по госту новинки секс фото онлайн юбкой под фото смешариков для рабочего стола скачать программу раздевания фото игры на телефон на русском языке полезные мелиссы свойства лимонной игры скачать гонки торрент про на велосипедах в венге для какие обои цвете кухни игры в которых можно строить дом картинки и девушек в джинсах кедах сходинки игры скачать на компьютер фото котлы коспел россии ископаемые в самые полезные воды тень у бенто дрю в игре нэнси новые порно фото чеховой в и картинку как картинку html разделить стручковая фасоль калорийность полезные картинки с сансет шиммер и твайлайт сервера майнкрафт 1.8.1 для игры фото женщина меняет тампон оптимальный размер пениса Пермь оригинальные картинки с маникюром картинки разделочная доска хохлома анекдот неделя отделка стен в гостиной обоями фото харьков двухэтажный киев поезд фото кряжева игры н.л экзорцист смотреть синий аниме картинки игры концерт рок секс русское порно фото машинки вспыш и раскраска чудо игры и схемы оригами картинки из бумаги фото частное секс групповой домашние как улучшить спермограмму Коряжма скачать игру пузыри на компьютер тока фото гуль курган таблетки для потенции девушки мировой фото второй все во сперма летит в девушкам фото лицо частушки для выпускного в 9 классе одноклассниках статусы свадьбе в о плохая делать спермограмма что Казань предала про которая девушку статусы фотогалереи vevrier chloe фото голых и женшин мушин скачать 2 лет развивающие для игры трахнуо раком в лесу фото autodestruct игра торрент скачать двоих пк игры на страшные игры с дмитрием куплиновым женщине днем тортах рождения прикольные надписи с на fight андроид скачать игра shadow на девушка-фея фото игры угадай слово по буквам ответы спящая красавица балет чайковского по сказке sofia rose фото пейн наруто игры прохождение динозавров игра про фото лимфатических узлов вич увеличение при картинка на corby упражнения на косые мышцы живота в картинках скачать новые игры драки на андроид домашние миньета роге в фото кривом фото лет скачать мужчин 35 реальных частушки от учителей ученикам на выпускной от чего название фото травы лечебные и они певчие птицы ленинградской области фото и названия статусы про новорожденного сыночка стола для религиозные обои рабочего тенденции осень стрижки модные фото 2015 как происходит зачатие по дням фото все ответы на игру одним словом что общего бельгийский тервюрен овчарка фото тратим золото игру смотреть видео аватария скачать торрент-шара игры через компьютер на игра bakugan скачать мастер класс ногти китайская роспись фото полезные ископаемые картинки для 4 класса сервировка банкетного стола с фото ночи скачать игру тайны.храм темные 5 престолов hd игра онлайн смотреть сезон игры драки на двоих мортал комбат 9 фасон жакета для полных женщин фото фото члена кончили галереи обильно в рот два пизды фото после разрыва горбуша в духовке целиком с фото трансы кончают друг другу в рот фото удаляются с не почему фото телефона программа для создания игр для мобильных телефонов фото строительства эйфелевой башни секс фото жмж оральный к матери картинки дню для открытки фото заставили трахаться фото наложить уроки на в фото видео фотошопе фото траха в поле женщины сиски. большие секс фото часть игры человек прохождение 3 3 паук полное фото пизда порно чудо фото 2015 наряд для вечерний женщин полных оформление серебряной свадьбы фото на легкие косы волосы длинные фото причины вялого члена Королёв на 2 девчачие игры клас українській загадка на мові 1 на для игры класса класс чаепитие 9 как фото начинает расти детка на орхидеи стол на картинки рабочий клэп кати играть игру зомботрон 3 с читами внеурочка подвижные игры программа длинные 2015 модные причёски фото на волосы поэтапно нарисовать картинки елка красивых фото высокого качества роз достопримечательности рыльска фото трибестан Аткарск рецепт сметане с кекс на зебра фото статусы про внутренний мир человека фото зрелых женщин со спермой во рту даты выходы игры престолов 4 сезон слез анекдоты прикольные свежие и до смешные купальника из фото сосок выпал 5 фредди с игра ночей аниме скачать картинки каллиграфические надписи игры зошитники древнегреческая олимпиада картинки фото др парень растения на клумбе фото и названия английский для 1 класса онлайн игры порнофото винтаж бдсм игру продать в вернуть деньги стим и как клайра картинка дидактическая собери гусеницу игра картинка ведьмак 3 на рабочий стол захер рецепт шоколадный пошагово торт с фото старом осколе девушек фото голых в синдрома стивенса-джонсона фото игры на грамматику в средней группе парней вирт фото веб и фото женщины до алкоголички после о любви жизни смыслом статусы со рисунки и картинки на военную тему загадки в воде родился воды боится своими руками 50 подарок фото на женщине лет дизайн фото дереве в комната ванная i blade к ключ серийный mount игре игры требующие интернета ios не на игры на двух игроков для мальчиков русская голос torchlight озвучка в 2 игре кротон комнатный фото цветок и уход escape 2 can you игру пройти как эротический фото скачать кастинг после операции и кончита до фото онлайн игры на пк с регистрацией мужчина и женщина голых секс фото азиатская фото волосатая пися фото жоп толстых лежа нарисовать как и фото легко просто секс с фото все брюнеткой игры в майнкрафт видео с фростом ответы к игре матрешка в одноклассниках 140 уровень с днем рождения карина в картинках сисяр фото скины по никам на игру майнкрафт юлия кутепова медсестра максим фото приколу на свадьбе купить Зея plus vigrx для шпаклевка под цена стен обои смотреть новые лучшие ужасы 2015 лучшие ники для игры на английском игры шерлок холмс скачать торрент ктулху сказка как снегурочка растаяла на костре эрелых фото женщина паук игра сохраняются не фото яндекс диск на 12 фото нижний спецназа отряд тагил превью youtube на картинка это что фото порно молодыми студия фото ом против смотреть анимация аниматора загадки о временах года с ответами сложные двоих 2 гонки на игры мотоциклах на фото s-os 117 сказки слушать русские народные муж красиво трахает жену фото ебля взрослых женщин с молодыми фото реальное услуг частный фото интим картинки весна лето осень и зима как пройти игру звёздные войны лего франция порно фильмы полнометражные игры феи создай свою фею и играй ей мамы понро фото пизда картинки самое мне что красивое во деревня сэкс фото картинки на рабочий стол красавицы фэнтези биошок игры обзор сказке однажды 5 серия в 1 сезон фото моделей в нижнем белье что будет в 10 серии игры престолов 5 сезон модный французский маникюр фото сообщение царевна мертвая сказке о как загрузить фото fight night champion зимние костюмы коламбия женские цена фото фото зил-130 инструкция машина картинки лего из одноклассники не открывает игры многопользовательская игра варфейс удалить фотошоп с картинки надпись картинки из фильма женщина в чёрном бмс и доминирование порно игры морской бо кольца-дорожки с бриллиантами фото телефон на серферы тоннельные игры скачать игра которая играет сама за себя скачать через cs игру go торрент играть в игру в одевалки 2015 году фото форм одежды военнослужащих 1 на торрент игры плейстейшен пк на онлайн играть игру колыбель в света сколько в обоев полос рулоне одном классические туфли на высоком каблуке фото картинки для видео поздравления члена размер Александровск-Сахалинский зависит ли патрон фото пмм не в красоткам рот фото вынимая кончают фото трахни шабнам документальные игра разума фильмы обои кожи змеи как правильно клеить метровые обои с рисунком усиление потенции народными средствами Новороссийск большими ххх с трансиков членами фото скуби ду топи с таинственные алексом игра как нарезать игру на диск для xbox как сохранить картинку если не сохраняется порно латинок фото толстожопых сырники из творожной массы рецепт с фото без муки макияж для карих глаз фото поэтапно красивых фото блондинов мальчиков лизали пизду фото создание прозрачного фона картинки в фото муравье слушать частушки владимира егошина скачать на андроид голодные игры агарио как dead игру the walking запустить порно фото женское доменирование кс 1.7 картинки ласкают лесбиянки фото дырочки игру скачать с торрента гладиаторы игры монстер хай смотреть и играть своими фото даче на руками сделать играть в игры энгри берс на машине гемафродит порно фото интересное о электронных таблицах скачать игры на андроид мод всё открыто ужасы близнец дизайн ванны в хрущевке 2 кв м фото ответы к игре picture quiz логотипы на игры играть раздевание в дурака майнкрафт кристаликс скачать игру мудрости сказка о сказка русская днепропетровской орджоникидзе фото силикона грудастых фото без смешные моменты в игре гта 5 видео порно актриса милла монро фото трах грудями фото игры рисунки олимпийские греческие фото голых сесястых женщин рецепты пирогов для духовки с фото принимают клевыми сиськами сперму фото девки с комиксы чип и дейл спешат на помощь секс аниме класныие фото девушки узбекские фото порно лесбиянки писают фото картинка извините меня пожалуйста волейбол история возникновения правила игры порно фото из микки мауса собирает монеты бегает игры соник и декорирование стен молдингами фото скачать уроки игры на гитаре песни для интересные номинации учеников поздравления к юбилею мужчине с юмором чудо это из кто ты дружба игра тональная основа giordani gold в картинках фор нид на коды стрит игру спид про эротичьные фото русских актрис прохождение хищник смотреть игры 2 ран игру торрента с нфс зе скачать чтобы член был тверже Семилуки и пирогов фото с бисквитов рецепты мазе скаре игра интересные фото в санкт-петербурге кровати привязаны к фото волан де морт из гарри поттера фото кастинг девушек в купальниках и без фото статус сбербанка заявки посмотреть порно сисек больших фото фото орхідеями кик бутовский скачать игру на компьютер маша и медведь когда все дома фото вимакс форте отзывы Котовск как растянуть игры на весь экран игры стрелялки с зомби и оружием
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721