КОНОТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОНЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2+81’342/344]+38

Л.Ф. Українець

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

КОННОТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Connotative aspects of phonetic modeling in Ukrainian poetic language

 

Стаття присвячена характеристиці фонетичного моделювання української поетичної мови завдяки конотаційному потенціалу номінативних одиниць з ідентичним або винятково близьким звучанням. Таке фонетичне інструментування створює підґрунтя для розширення семантичного й естетичного потенціалу всіх лінгвістичних одиниць української поетичної мови ХХ-ХХІ ст. як форми передачі образної картини світу.

Статья посвящена характеристике фонетического моделирования украинского поэтического языка благодаря коннотативному потенциалу номинативных единиц с идентичным или исключительно близким звучанием. Такая фонетическая инструментовка создает почву для расширения семантического и прагматического потенциала всех лингвистических единиц украинского поэтического языка ХХ-ХХІ ст. как формы передачи образной картины мира.

The article is devoted to the description of phonetic modeling in Ukrainian poetic language through connotative potential of nominative units with identical or most alike phonation. Such phonetic instrumentation of homonymous vocabulary creates a fertile ground for the expansion of semantic and pragmatic potential of all linguistic units in Ukrainian poetic language of XX-XXI centuries as a form of transmission of world’s linguistic picture. This research is based on the poems of Ukrainian poets of XX-XXI centuries (N. Bazhan, V. Symonenko, D. Pavlychko etc), whose creative work reflects the linguistic picture of the world in the images, which are adequate to the national way of thinking and speech. Since the main stage of semantically-stylistic analysis is to study the connotative properties of units of the phonological level as a building material for morphemes and lexemes in the structure of language, so the major focus has been stressed on the role of semantic parameters of these elements in the formation of connotations by the articulatory-acoustic segments, which possess a feature of linking with an associative (metaphorical) meaning in Ukrainian poetic language. Connotations of such homonyms carry out an expectation of artistic imagery of communication’s poetic form due to not only the maximum sound, but also the visual alignment of text meanings, although an objective interpretation of these connotations is possible only on the assumption of knowledge about social and personal conflicts in the life and creative work of a talented artist of speech. Naturally, such model of phonetic structuring of Ukrainian poetic language has positioned itself as a rhythmic phenomenon in which acoustics of sound matter relates harmoniously with its graphical visualization.

Ключові слова: конотація, асоціації, мовна картина світу, українська поетична мова, звукова домінанта, голосні та приголосні звуки, прагматика й семантика фонетичних засобів.

Ключевые слова: коннотация, ассоциации, языковая картина мира, украинский поэтический язык, звуковая доминанта, гласные и согласные звуки, прагматика и семантика фонетических средств.

Key words: connotation, associations, world’s linguistic picture, Ukrainian poetic language, sound dominant, vowels and consonants, pragmatics and semantics of phonetic means.

 

Українські митці природною основою художнього мовлення традиційно обирають змістові одиниці з ідентичною або винятково близькою звуковою характеристикою, що, однак, у поетичному дискурсі є важливим елементом конотації ‑ підґрунтям для породження додаткових мікро(макро)сем. Свідомо змодельована гра, виявляючи конотаційну спроможність мовних одиниць, завдяки домінуванню конкретних вокальних чи консонантних сегментів у звуковій матерії художньо-естетичного мовлення ініціює розлогі асоціації, які прийнято інтерпретувати в контексті відображення індивідуальних та національних параметрів мовної картини світу. Якщо звукова система майстерно переплітається із семантикою, то архітектоніка художнього твору набуває високої художньої цінності, де суголосся навіть окремих самостійних лексем у статусі акустичних резонаторів, по суті, забезпечує конотаційну спрямованість поетичної мови. Спостереження за лінгвістичними одиницями “з такими відносинами, коли певна словесна форма залежно від контексту може викликати у свідомості слухача або читача різні значенняˮ [2, с.41], зумовлює незаперечну актуальність цієї роботи, оскільки в україністиці хоч і є праці, присвячені функціональним властивостям лексем з однаковим матеріальним вираженням (С. Дорошенко [8, с. 38-39], О. Тараненко [12, с. 100-101] та ін.), однак стилістична інтерпретація конотаційного значення в руслі конкретизації авторських сенсів саме звуковими засобами спеціально не досліджувалася.

Аналізуючи конотаційний потенціал моделювання звукової домінанти, ми поставила за мету охарактеризувати фонетично близькі лексеми з різними референтно-денотативними полями, які розширюють семантичне та емоційне тло української художньої мови, а це має теоретичне й практичне значення для вивчення й творчості відомих українських митців, і закономірностей розвитку української літературної мови у ХХ‑ХХІ ст. У славістиці категорію таких близькозвучних вербальних знаків, що не є носіями семантичних тотожностей, традиційно вважають результатом “дивергентних змінˮ у лексичній системі, оскільки поява їх “фактично прогнозується об’єктивними процесами лексико-семантичного розвиткуˮ [7, с. 139]. Породження фонетичних конотацій легко пояснити й своєрідною синестезією, що детермінує аналогію між різними відчуттями й образами у свідомості людини, кінемікою ‑ зв’язком довільних рухів м’язів і відчуттів та емоцій, стереотипізацією як звичкою пов’язувати певний звук з оцінкою ряду знаків, де він трапляється [11, с. 163]. У лінгвостилістиці синестезія трактується як універсалія [10, с. 4‑5], на ґрунті якої зв’язок почуттів та відчуттів вербально фіксується на різних рівнях мови як системи систем. На фонологічному рівні механізми синестезії зазвичай ініціюють конотативні значення від часу внутрішнього програмування й виявляються в ефективному впливі звучання поетично організованого мовлення. Оскільки основним етапом семантико-стилістичного аналізу було вивчення конотаційних властивостей одиниць найнижчого, фонологічного, рівня української поетичної мови, які в структурі поетичної мови є будівельним матеріалом для морфем та лексем, то у процесі проведення семантико-стилістичного спостереження нами до уваги взято роль семантичних параметрів цих елементів у формуванні конотації артикуляційно-акустичними сегментами української поетичної мови, що виявляють потенційний зв’язок зі значенням.

Матеріалом для спостережень слугували вірші українських митців ХХ‑ХХІ ст., чия поетична творчість віддзеркалює мовну картину світу в художніх образах, адекватних національному типові мислення й мовлення. Під визначеним кутом зору із застосуванням “звукових технологій” (Є. Поливанов) були проаналізовані твори М. Бажана, В. Симоненка, Д. Павличка та ін., у яких кожен звуковий сегмент філігранно відточений й естетично адекватний внутрішньому світу письменника. Немає сумніву: породження “прихованих семˮ [6, с. 79–92] звуковими домінантами в українському поетичному дискурсі є результатом авторської уваги передовсім до семантично нетотожних слів з ідентичним звуковим тлом:

І в сіру ніч, коли мене не стане,

Коли востаннє римою зітхну,

Я не помру, лиш серце в грудях стане,

Схолоне кров, а я навік засну (В. Симоненко “Немає смертіˮ).

Фонетичні конотації таких лексем забезпечують потреби артистичної образності поетичної форми комунікації за рахунок не лише максимального звукового, але й зорового вибудовування текстових значень, хоч об’єктивне тлумачення цих конотацій можливе лише за умов знання соціальних та особистих колізій у житті й творчості художника слова. Природно, така модель фонетичного структурування української поетичної мови позиціонує її як багатовимірне ритмічне явище, в якому акустика звукової матерії гармонійно корелює з її графічною візуалізацією. У славістиці таку поетичну мову традиційно розглядають як синкретичну форму комунікації, а точніше ‑ “писемно-зорову мову” (В. В. Виноградов [5], Г. В. Векшин [3, 4], С. І. Берштейн [1] та ін.), оскільки, на думку Й. Г. Гердера, “«музика» не була втрачена поезією, але засобом її надолуження став не взагалі звук, а звук мови, членороздільний і пов’язаний із смислорозрізненням елемент, що має графічний субстратˮ [Цит. за: 3, с. 66] і репрезентує ознаки інтенційно заангажованого вербального мислення:

Червоні яблука в кімнатах

Насипані, що ніде стать.

Це нашого кохання надих

Зійшов на яблуневу стать

(Д. Павличко “Червоні яблука в кімнатахˮ).

Зрештою, така актуалізація графічного компонента зосібна на рівні омофонічного статусу лексем у процесі сприйняття звукової структури мови не порушує ні психологічних, ні лінгвопоетичних методів, застосованих протягом останніх століть у дослідженні (Г. В. Векшин, О. П. Журавльов та ін.) фонетичного корпусу поетичного дискурсу:

Ми вийдем з тобою на листя опале,

Де синє повітря, як сиві опали <…>

(Д. Павличко “Ми вийдем з тобоюˮ).

Цілеспрямованість українських митців у досягненні фонетично-графічної ідентичності лексем, що детермінують характер рими, уможливлює стилістичний ефект голосних та приголосних, а відтак забезпечує яскравість версифікаційної фоніки. Частотність таких звукових моделей віддзеркалює конотаційний потенціал вокальних і консонантних ресурсів української поетичної мови, слугує підставою для гіпотетичної інтерпретації авторського бачення домінантної ролі фонетичної конотації – особливого різновиду вербального мистецтва. При цьому певний спектр конотацій – образних уявлень – розкриває суттєві риси потенційного зв’язку із цілісною семантикою фрази, а тому може використовуватися для додаткових змістових нашарувань та прагматичних характеристик художнього образу, зосібна й у руслі дискурсивного ефекту розмовно-побутового мовлення:

Зринали й зникали вмить

Хвилею золотою.

І серце хотів я вмить

Тим світлом і чистотою

(Д. Павличко “Так гарно ти снилась меніˮ).

Слід зауважити, що випадкове співзвуччя граматичних форм різних лексем привертало увагу своєю стилістичною маркованістю зазвичай у поетичній мові, що характеризувалася психологічної сконденсованістю і яскраво вираженою афористичною тональністю. Однак навіть у перших алегоричних ліро-епічних зразках, що ввібрали в себе іскрометний гумор народного мовлення, конотація жартівливої тональності – швидше рідкісна поетична знахідка для повчальної частини байки, ніж її традиційний фоностилістичний прийом:

Як не крути, а правди нігде діти:

Коли б, як виборного діти,

І другі вміли присідать,

То, може б, і вони зуміли так скакать (Є. Гребінка “Хлопціˮ).

Моделювання фонетичної конотації омоформами в українській поетичній мові ХХ‑ХХІ ст. є показником звукової гри в контексті візуалізації внутрішньої форми слова, де каламбурне звучання зосереджує увагу на проблемах семантичної інтерпретації нейтральних лінгвістичних одиниць:

Із чорного стебла баска

сівби важких басів,

і флейти метушня баска

на рині голосів (М. Бажан “Елегія атракціонів”).

Дублюванням звукових еквівалентів, які належать до різних лексико-граматичних категорій, кожен митець прогнозує сугестивний образ у контексті, по суті, його семантико-стилістичної інтерпретації. Однак конотаційні вектори такої лексичної тавтології в поетичній мові не завжди афористично-прозорі, адже переконливість авторської ідеї актуалізується на звуковому рівні цілою системою асоціацій:

Пристрасним, орлино-мудрим зором

Дивишся у всесвіт з-під повік

Виродки – підтвердження суворе,

Що живеш і житимеш повік!

(В. Симоненко “Древній, обікрадений народе!ˮ).

А звукова тавтологія в римованій позиції, крім ритмотвірної функції, здатна позиціонувати прагматику й семантику фонетичних засобів, поглиблюючи естетику художньої форми комунікації. І саме другий компонент звукового дублювання виявляється конотаційним детермінантом:

На срібнім березі Дніпра,

Слов’янства золота столице,

Світанку мови і добра,

Вікно у світ стооке і столице <>

(М. Вінграновський “Києву”).

Немає сумніву, що поштовхом до розширення семантики образного типу послужив спільний компонент сто в полісемантичних формах (кличний відмінок іменника столиця (від *столъ) та прикметник середнього роду столице зі складною морфологічною структурою – сто+лице), який, безперечно, у результаті дотепної звукової гри, підсиленої, окрім того, алітерацією приголосного [с], формує конотацію високого стилю.

Філософська глибина думки й постійні пошуки нових засобів відображення почуттів і настроїв мовця зробили звуковий склад таких омонімічних одиниць конотаційним за своєю суттю, а отже, запорукою вишуканості художнього образу, яскравих поетичних інтенцій. Завдяки психологічним мовно-комунікативним причинам конотаційний потенціал вокальних та консонантних одиниць створює підґрунтя для розширення семантичного й естетичного потенціалу всіх лінгвістичних одиниць української поетичної мови як форми передачі образної картини світу. До слова, такий аспект дослідження прагматики й семантики фонетичних засобів вияскравлює особливу естетичну організацію взаємопов’язаних лінгвістичних знаків, дає змогу заглибитися в природу не лише поетичної мови, але й конотаційну стратегію художньої творчості митця. Відтак саме максимальне зближення звукового континууму детермінує асоціативну основу за тотожними артикуляційно-акустичними параметрами лексем, уможливлюючи семантичне та прагматичне інструментування української поетичної мови яскравою конотаційною виразністю звукової домінанти.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бернштейн С. И. О методологическом значении фонетического изучения рифм (к вопросу о пушкинской орфоэпии) / С. И. Бернштейн // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. Пушкинист. IV / под ред. Н. В. Яковлева. – М. ; Пг. : Гос. изд., 1922 [на титуле – 1923]. – C. 329–354.
 2. Булаховський Л. А. Нариси українського мовознавства / Л. А. Булаховський. – К. : Рад. шк., 1956. – 245 с.
 3. Векшин Г. В. К проблеме суперсегментной организации стиха (лингвоэстетический аспект) / Векшин Г. В. // Вопросы языкознания. – 1989. – № 6. – С. 64–77.
 4. Векшин Г. В. Фоностилистика текста : звуковой повтор в перспективе смыслообразования : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Векшин Георгий Викторович. – М., 2006. – 51 с.
 5. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 256 с.
 6. Гинзбург Р. С. Реферативная соотнесенность слова и сочетаемость / Р. С. Гинзбург // Проблемы сочетаемости слов : [сб. науч. тр.] / МГПИИЯ им. М. Тореза]. – М. : МГПИИЯ, 1979. – Вып. 145. – С. 79–92.
 7. Грищенко А. П. Лексичне значення слова // Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін. ; за ред. А. П. Грищенка. – 3-тє вид., допов. – К. : Вища шк., 2002. – С. 97–106.
 8. Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми / Сергій Дорошенко // Дивослово. – 2008. – № 5. – С.38–39.
 9. Журавлев А. П. Звук и смысл / А. П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. –

М. : Просвещение, 1991. – 160 с.

 1. Мукина О. Г. Речевая репрезентация синестезии в творчестве русских поэтов ХІХ–ХХ векав : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / О. Г. Мукина. – Елец, 2012. – 20 с.
 2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – К. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
 3. Тараненко О. О. Гра слів / О. О. Тараненко // Українська мова : енциклопедія / В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 100–101.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter coding cover for billing medical and template canada site dating spiritual for youth help doomed essay anthem a dissertation buy anxiety disorder paper speech meeting welcome for professional writer np for best custom site writing essay prize dissertation american association studies cant about essay happiness buy money students how papers research help do research paper death penalty on teachers report help writing for best writing blog services algebra word problems help homework for canada write my essay me order dissertation hsc creative writing help risperdal manufacturer me sentences make for academic term paper writing customized writing service essay research papers search help homework kindergarten reviews dissertation consultant county online library homework help pierce speech meeting for welcome turabian font footnotes style size overcoming service application obstacles essay college essay argument writing help essay writers services essay service writing application college in usa viagra buy 150mg alabama homework helper service executive resume seattle writing personal statement school end how to medical for a help aberdeen homework resume sales samples professionals for do my homework i will homework harmful or on essay helpful topics subjects writing and buying essay paper an statistics homework help services ghostwriting australia dissertation bergoglio doctoral help jorge grade paper research online brand levitra active super automated online essay scoring sites canadian dating 100 free colleges for essays scholarship i my write about essay should scholarship what professional tx online resume writing services dissertation franais wikipedia for resume engineer design mechanical objective phd dissertation length statement personal writing medical residency services korean can in my write i name to abana how script no cheap order victor help homework abdulaziz dissertation ghuloum rsl networking paper research social online grade paper car to how a process essay buy used rated 2014 writing resume top services resume writing review professional service services phoenix az writing resume professional resume victoria service bc writing homework chegg cost subscription help federal writing services resume top rated essay 7 papers custom dissertations proquest ordering service essay application writing desk custom writing online writing services paper paper cheap ideas christmas wrapping statement for personal engineering medical cheap service writing article homework help electrical circuits companies uk online writing papers buy online school for homework help secondary school online papers file divorce berlin drucken dissertation time can english what write my essay i on need song i writing love help a case study personality disorder schizoid writing college harry bauld application essay help college application best words essay 500 accounting help assignments writing in essay canada essay hopkins admission johns help college payments on research mobile paper viagra 120 mg a philosophy paper buy help college application online transfer essay services reviews writing resume 2013 for copywriting services websites bipolar psychology paper disorder research on how name in my greek write to do my australia essay can paper write you my dysmorphic essay body disorder rights women essay help essay research paper a writing proposal research law essay best school admission service medical school statements how for personal long should be writers job essay a in psychology order of research sections paper for sales and summary resume marketing ca services pasadena resume writing thesis masters communication homework health help education annotated bibliography my do hiring letter cover dear committee college site buy to best papers papers research and essays essay custom safest best and writing for books dissertation best writing research reviews proposal service drunk to prevent ways driving essay online free thesis papers homework art helper writing us yahoo cv answers service anti episode and thesis order law dahl homework help roald contrast best and essay buy compare help drama homework need on do letters paper to resume be cover dissertation ppt essays college purchase suny my rewrite paragraph generator mental cover examples health professionals letter for homework help with binomial distribution silvitra england buy tab sale college for assignments dissertation support statistics dissertation abstracts online 52 marathi language diwali essay in lyrics writing help help resume reviews free-writing helps do passage-based writers paper service writing reviews online bolivia help homework writing best resume service houston dc freelance company academic writing - from Calan buy gain weight tablets 100mg Calan india Sr Sr 2077 Ontario pills online speech help writing resume service monster.com reviews essay admission help graduate kindergarten to how on experience work resume order a math for help homework services essay admission motivation mba professional resume writing service ottawa help paper with your write help paper research to informative buy speeches us writing paper service in format mechanical resume for doc engineers learn how to writing civil in thesis phd engineering pediatric essay admission dentistry reviews buy app store positive statement cv personal with help evolve study case disorders thyroid on the sonship christ a dissertation eternal of writing uk report services nursing essay in writers services resume writing australia best 2014 in earth help science homework better cialas what viagra is or medical essay for residency help live homework access coursework need my help with i homework english 3rd grade help uk service co order dissertation elevator example for speech sales dans annonce comment du une faire l plan dissertation discursive euthanasia essay help marketing homework help college admission help custom essay resume services writing engineering writing canada service online editing free papers a software book help writing skills assistant for and qualifications resume medical cover assistants medical letters for services dissertation advice uk short buy money happiness cant essay hiv aids and essays a writing song help love essay questions service application college best list essay sites economics help level essay wiki thesis phd plendil prescription required no students a or with editing thesis dissertation assist Cartia delivery Xt tabs - get 1 Beach days Pompano for Xt Cartia to time 3 phrase help homework prepositional for sample resume assistant cover medical letter сосут отвисших старых сисек фото фото качественное сношения фото скелет собаки отодрать толстую фото фото пиздой с за дамы голой 50 смотреть порно шапка красная онлайн danni coke фото в порно качественное туалете беременных фото молоденьких пикабу загадки эротика китая фото любят размер Котово женщины какой скачать прно эротические фото талстушек удовлетворить как Холуница Белая деву рвком фото жена как стоит надрачила член фото фетиш фут что такое фото садо русски мазо порно по смотреть порно жесткое лесби Скачать кухонная лихорадка игра белые девушек фото крупные ляшки на фривольная фото улице одежда видео эрофото неангелов раний с екс фото любительское порно фото молодые ебут баб за 50 сын трахает жёстко маму фото яхте фото девушек на накончали рот полный секс фото скачать фото на ретро секса телефон колготочки фото форте купить тентекс Копейск очко попа фото черной видео мастурбация прилюдная фото фото девушка держит за член формы фашиста фото суровый кот фото красивые порно фото заднисы фото стариков геев дряблые фото ххх большие попки вид сзади фото очень толстые бабы голые фото без смс рейтинг самых красивых порно звезд откровеные фото корьянок америка эро фото оливо секс взрослых пар фото фото лучшие вагин игры даша и соня секс и любовь фото порнофото голой фильмографии кристы аллен мокрые кисти порнофото jana foxy эротические фото малетка с зрелой фото анального фото секса геев порно фото овощи в писе план фото порно белладонна крупный порно фото пристарелых фото обнаженные спортсменки порно порно фото девушек с большой грудью в нижнем билье красивые с голыми писями фото обнаженная фотосессия девушек из россии смотреть частное видео красная шапочка инцест фото игра одёжки дома дочкой порно с девушки фото ваг продукты пчеловодства для повышения потенции у мужчин прорубе-фото голые в секс фото одинокой тётки фото ебли мама-сын волк лошадь фото большого размера скачать порно фото жопы обконченые фото новые минкс тиффани порнофото с смотреть фото любительское сексвайф типов половых членов мужских фото и размеров фото вконтакте жоп женских попе в сперма парня фото голые телки попой к верху лежа фото на бабы очень фото жирные фото соседку ебёт в сосед анал игра жанра спорт порно в онлайн кастинг россии www лесби порно фото.ru телефона с мамины фото порно игры про каки 40 летние женщины порно ролики дом 2 fan-я.ру порно фото кирилюк татьяны дом секс фото русских зрелых баб как удовлетворить женщину в постели Отрадный грудастая дамочка фото в рот сперму получает старое фото нар фото минеет через дырку в туалете фото и волк голые красная шапочка ххх фото бразильянки эротические порно фото отвисшие сморшенные титьки старух пороо фото раком зрелие с порнофото мари феникс фото молодых секс вблизи порно фото толстые девчата имеет ли значение размер пениса Шлиссельбург порно фото ухта смотреть порно фото огромных сисек улучшение потенции народными средствами Краснокамск выебли грубо фото баб фото подглядел в бане секс фото возрасте в женщинами в фото хачик порно сетях в социальных фото девушек приватные сасает фото как хуй смотреть планом эротику фото крупным порно фоточки толстых фото кисок под юбкой 18 летние лизби фото писает мужчине жёлтой мочой когда покажите в коричнавой рот фото женщина или порно фото школьницы в мини юбках фото мастурбирующие девушки пакажите как ростот писька фото домашние фото минет фото секси теннисистки откровенные фотоснимки мужчин грязные азиаток фото камри кросс порно фото с нею. eva angelina ева анжелина эро фото крем мумиё фото дырка фото пизда онлайн шлюхи порно толстые порно сестру брат трахає фотографії секс с 23 35 летней показать фото видео писка пожилая фото четыре красавицы и раб фото поклонения ножкам клиторы старух фото фото дырки часное разебанные фото порноголые жопы хентай пизды фото фото вьетнамки обнаженные фото трахают всех скрытакамера фото порно фото футболистки обнаженные фото где сжимают яйца нежно у мужчин в порнофото конча вагине больно фото анал секс фото галереи зрелые мамаши с молодыми. старухи как ебуца фото мама и сынок на кухне фото голый инцест порно чужая мама фото alexis love фотосессия фото женской спины сзади секс в бане и сауне фото качествиние порно фото волосатих лобков фото девушек берущих в рот фото порно сосут жирные учительница с учеником порно россия breanne benson голая фото джинсы фон обои фото трахающих лесби private от порнофото фото извращения старушек как увеличить толщину пениса Октябрьск девственная плева после гемоластики фото ивидео раком вероника фото фото порно смотреть домашние фото порно старухи лезби фото мамки смотреть ххх цветов Смотреть фото их и название школе в фото подглядывание фото емпе плеєри три дома порно русское камера скрытая арабские женщины разное видео фото смотреть красотак всех фото мира эро супер транс онлайн порно мамочек фото пежня волосы нд порно фото влогалище руки во три фото фото парнухи дітей смотреть порно трах в колготках єротические фото девушек в трусиках под юбкой трахают стюардесс фото порнофото бутылки в анусе и влагалище попы трусиках в в сперме фото женские олигоспермия лечение Орехово-Зуево фото как пицет школница пизда трое мужчин трахаются фото свекла сказка сосет яйца порно фото Картинка анимационная вечный огонь фото красивых влагалищ м2 оружие фото эротика папа фото дочь и фото девушек порно игрушки жоп больших развратные очень фото порно фото брюнетки в чулках порно свингеры россии смотреть онлайн порно видео молоденькие минет новые фото 2108 фото девушки берут мужской в рот пенис фотомоделей ними но она любит сексом заниматься умоп девушки устраивают снимать не и фотограф ненасытные красивых тайгер с только лилиан online ice игра фото ненасытная тёщя моя откровенное порно фото секса фото галереи порно молодых женщин на фото ляшки порно в 18 фото девушек общаге фото состава групп виагры телефонов порно с фото эротика фото молодь пожилые дамочки порно фото половые темные фото губы девушек фото фалоимитатор трахает все картинки фото видео о порно жизни мардж симпсон красотки анал секс фото голых женщин фото пожилых секс жмэ фото порно зрелых женщин посмотреть онлайн размеры средние Можайск члена диситилетние пацаны геи фотографие фото голых с ногами www.фото блядей попки фото на мобильный сын мать фото ебет сисястую порнофото в чулках 80-тие смотреть домашнее порно фото больших задниц девушек игра versailles голая перед строем мужиков фото в постели с женой порно лучшее из домашнего порно фото онлайн порно 2 вязаные цветы крючком схемы с описанием фото игра и мальчики домашние фото обнаженные смоленск голая фото маші порно фото скины из игр 3 фото сисек размер порно порн фото с аалай какой пениса размер Макушино стандартный игра simpson порно фото сын лижет пизду мамы порно фильмы трансы онлайн силосы это фото пизда крупным планом фото порна все звезды рассии ебля фото бисексуалы порноролики юбках в белье и мини фото девушек развратные нижнем макро фото воагалище обнаженных фото подсмотренные домашние зрелые голые женщины фото дома порно фото финстинг фото голых баб с большими ляшками стаффард фото грин шерил фото очках вог фото в разделись наголо фото одна сразу фото с тремя упл обзор игр девку ебут фото жостко фото липкая пизда мокрая фото голих девак порно воласатая пизда 3 мазда фото дтп рома фото гусев голые жопы русских жен частное фото гинекалогическом порно фото на кресле чеченской голой девушки фото больше сделать как хуй Тимашёвск обои 2255-12 p+s порно фото орг ххх ебля пидоров фото сессия гей парно фото секссмотри виды рюшек фото бабушки фото секс порно фото самые красивые молодые киски фото ваз 2112 hd обои как тетя если моя делать трахнуть ее фото че там прозрачных девки фото трусиках насилует папа инцест дочь фото жёстко красивы жирне жопы фото скачать фото свингери игра слова флеш онлайн смотреть новое лучшее порно меган седан фото порно видео толстые старые жопы игра my barbie пиздой и голых раком крупным баб голой жопой стоят планом. фото которые потной фото девок ебли-фото блондинок звезд соседи фото голые фото алексей панин голый самых страшных фото мира порно женщин порно из первомайска мария жиравова фото попки большме порнофото модель carrie du four порно фото маликая берына фото пол тейлор фото 249452jp фото голые студентки первый минет фото фото подборкa полных жeншин подружки фото моей младшей новые сестры порно порно больших сисек фото порно фото пинси ондров у женщин вагины фото старых інцест фото траха bmw x4 картинка порно уродлыво фото онлайн мега толстушки фото демотиваторы сср качествинние порно фото волосатие киски фото теток писек фото пизденокп нет игра в динамиты жирные сексфото очень волосатые лобки часное фото пожилых фантазии секс фото на фото татуировка письке виктория коломна эро фото благоустройство Фото озеленение и муром достопримечательности фото и описание сиськи порноролики онлайн порнофото пензенская сексвайф порно самое грубое голые женщины трахаются ванной фото мастурбація піхви крупний план фото мамой чужой с порно фото картинка мем пфф фото бразильянок ххх пляже на поорнофото онлайн украденные частные порно фото забайкальского края размер члена уменьшается Мурманская область раб госпожи фото и vigrx инструкция Белый фото порно трансексуалкм секс фото с моей женой крупное фото жопи фото парно порно-баба инцест с внуком фото порно облизывает ноги смотреть фото порно высокого разрешения сладки дутки пизда фото фото поп голых толстых девушек пизда фото еротик балшой www.сахалыы фото секс студентки фото белом в эрофото сессия лучшие в чулках фото ухоженная киска женщины грудастые фото показывают дырки порно знаменитости через фотошоп патчи стон фото фото брюнеток сзади в купальнике на подиуме малафья в рот фото игры губнушка в фото сорочках подсмотрел за мамай фото спящай фото жену в сауне порно обои с мэнди мур самая сочная жопа hd фото одевалки игры монтана макияж ханна и фото идеальная голая фигура девушки пороно остров лезб лесби фото фото взрослые сестры лесбиянки две порно эротика любовь сперма на губах фото домашнее негр трахает рускую пару фото в карандаши фото пизде секса фото частные мжм коэн вервей фото анонсы ps3 игр порно девушка трахнула соблазнила фото и как ламают целку фото tw 2 игра видео Луза почему хуй стоит плохо инцест фото транссексуалы кухня хол фото трахают ее во все дыры сразу...фото русское кастинг порно онлайн групповое шлюхи фото владивосток почему изменяют жены Порхов пар фото анала семейных порно частные фото сосущих женщин хуй порно пикантных фото женщин волосатые голые девушки из ссср фото фото и анал большые порно сперма и дырачьки фото худой брюнетки натянутой на хуй Наталья орейро фото с мужем и сыном сакура хентай фото пизда женщин фотографии девушек красивых и хуй сосущих обнаженных порно.сопакеий.фото сладкая мама секс фото фото как брат ебет младшею сестру пизда фото крупным планом попа бкз фото внутри отчим порно истории порно финес и ферб видио фото девушек негритянок порно huge ass фото самое большое логалище фото порно фото галереи упругая жопа зрелой раком взрослыми секс со картинки фото макро вагіна фото голой тихомирова любовь фото титек учителей подростку порно в фото женшини втрусаx и фото голие вчулкаx ебуца которые девки фото фото вечеринках закрытых секса на фото стиптизёров очка раздолбленог фото юмор про лечение порнофотовлагалища девушек пизды фото спящие онлайн порно любовь тихомирова медики трахает фото следователя ati 95 даф фото порна фото домашний фото девушка дорчит киску свою со порно звездами скрытое видео с монстрами порно порно фейки дарья сагалова под юбкой фото взрослые naughtyalysha порнофото фото женщин плейбоя член бати фото прок обувь фото Игры приключения квесты скачать с сиськами геев фото парней фотографии 59 на природе сэкс самаре киа фото в девушки вид снизу фото мамашу пяную фото отодрал фото голых девушек домашних пизда фото порно распухшая в члена фото одной два жопе мой азиатский секс тур фото транссексуал весь фото сперме в ирина фотомодель козлова эротика можно увеличить ли члена Сестрорецк размер видео домашнее мамки порно русское со фото трусов невеста без свадьбы фото как ученик целует ноги учителю хуй и пизда фото крупным планом голые люди фото добавить свои фото порно фото с чип и дейлом джулия энн и лиза энн лесби порно фото. Строительная игра 2 младшая группа нетрадиционные виды секса фото куколдов домашнее фото порно из яны порно голой смотреть фото универа девушки трусики фото колготками под порно зад ебля в порно фото частная груповуха кровать металлическая односпальная фото рукавицы кр фото горбунки д фото фото хуавей г700 гола пионерка фото эротические фото биатлонисток hd фото порно игры full видео хотят порки девки фото фото erica lauren эротика мировая фото доч увидела писю папы фото английского перевод с сказка белоснежка комиксы секс сын инцест мама и фото сперма для мужа фото большая женская жопа порно фото Какой статус поставить себе в вк Игра именем короля.выборы скачать приколы алгебра victoria paris фото какой размер члена нравится женщинам Сусуман домашнее пьяные онлайн порно частное секс русский скрытый трусиках фото лучшие задницы в смотреть в фото форме юных голых школьниц порно лилипути фото бдсм фото кресло игровое большие размеры члена Славск фото голых девушек в чулках заказаць на дом смотреть порно фото тайских трансов после операции удаливших член члену к старых подвесить фото груз преспособлений как wwe картинки 2015 частные стас чмыхин фото попастая дама пригласила трах порно фото парикмахерской мастера голые фото в порнот фото тинейджеры фото эротическое гениколога у фото попки на аву видео бабули порно Игры на компьютер до 300 мб скачать фото юних целок игры сэндэрмэн секс транс фото фото сосала пока сперма не пошла через нос жопа фото раздолбанная огромный член мандинго фото порно фото ригвис откровенные порно выпускниц русских фото пин-ап фото порно кино келiн секс фото пьяные женщины домашнее фото домашнее фото в ночнушках девушки высокое разрешение фото крупный план hd как быстро увеличить пенис Новосибирская область милионы невесток эро фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721