КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 659.44:004.738

Мачульська К. Я.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні стратегії і тактики у рекламних салоганах Інтернет-магазинів на матеріалі англомовних веб-ресурсів.

Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, комунікативна лінгвістика, рекламний слоган, Інтернет-магазин.

 

В статьеосуществлен анализвзглядовученыхна понятиякоммуникативнойстратегииитактики, охарактеризованокоммуникативныестратегииитактикиврекламныхслоганахИнтернет-магазинов на материалеанглоязычныхвеб-ресурсов.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативная лингвистика, рекламный слоган, Интернет-магазин.

 

The author has demonstrated convincing understanding of the fact that the study of communication strategies and tactics occupies an important niche in the modern communicative linguistics. The relevance of this article lies in the fact that interest of modern linguistics to the search of patterns and mechanisms of communicative influence on the recipient is growing constantly. The views of scientists on definitions of communication strategy and tactics have been analyzed in the article. Communication strategies and tactics in the advertising slogans of online-stores based on the English-language web-resources have been determined and analyzed according to the linguistics means. Author has defined two communicative strategies for online-stores slogans: 1) strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate good or service; 2) strategy of positioning the organization in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies can be realized, have been described. They are:  1) tactics of appeal to the consumer; 2) tactics of target group indication; 3) tactics of ambiguity / disambiguity of the expression, content and references; 4) tactics of demonstrations of the organization’s advantages and exclusiveness; 5) tactics of emphasizing of competence, experience, traditions and values; 6) tactics of goods or services naming; 7) tactic of using the store name. This article is an independent and complete research and its conclusions are logical and reasoned.

Keywords: communication strategy, communication tactics, communicative linguistics, slogan, online-store.

 

Протягом останніх років розвиток нових технологій призвів до кардинальних змін у процесі вивчення процесу комунікації. Для лінгвістів Інтернет – особливе комунікативне середови­ще, у якому успішно співіснують усний і писемний варіанти мови з різною жанрово-стилістичною спрямованістю. У сучасному мово­знавстві є низка праць, присвячених проблемам медіа-лін­гвістики, теорії комунікації та дискурсології. У них здебільшого зосереджено увагу на вивченні інформаційно-комунікативного процесу в умовах всебічного впровадження Інтернет-технологій. Так, російські, українські та білоруські лінгвісти (Ф. С. Бацевич, А. Д. Бєлова, Б. М. Гаспаров, В. Б. Бурбело, В. І. Карасик, М. Л. Макаров) вивчають та описують специфіку Інтернет-дискурсу; у дисертаційних роботах О. В. Винарієвої, Є. Н. Галич­кі­ної, С. С. Данилюк, М. В. Коломієць розглянуто структурно-змісто­ві та функціонально-технічні характеристики веб-сайтів, ком­п’ютерних конференцій, Інтернет-новин у гіпертекстовому форматі. Але недостатньо дослідженою залишається прагматичний аспект назв Інтернет-магазинів та їх рекламних слоганів.

Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом сучасної лінгвістики до пошуку моделей і механізмів комунікативного впливу на адресата. Вкрай необхідним є вивчення прагматичного аспекту у рекламному дискурсі, де  реалізується мовленнєва установка на вплив. Останнім часом у зв’язку зі зміщенням лінгвістичних досліджень в антропоцентричну сферу, активізацією зацікавлень прагматичними і комунікативними аспектами мовних одиниць, вагомими у сучасному мовознавстві є дослідження мовного маніпулювання, засобів мовного впливу на свідомість. Наукові студії спрямовані на всебічне вивчення комунікативних актів, комунікативних стратегій і тактик, зокрема, у сфері Інтернет-спілкування.

Ми ж ставили за мету виокремити комунікативні стратегії і тактики у рекламних слоганах Інтернет-магазинів і проаналізувати їх з точки зору використання лінгвістичних засобів.

Словник сучасної англійської мови видавництва Longman дає такі визначення поняттю “стратегія”: 1) сплановані серії дій для досягнення чогось; 2) уміння планувати дії армії, наприклад, у війні; 3) уміле планування в цілому [7]. Тобто, спочатку термін “стратегія” фігурував виключно у військовій справі. У 1972 р. Л. Селiнкер у праці “Interlanguage” вперше вжив термін “комунікативні стратегії” для позначення процесів, що використовуються в ході спілкування для компенсації дефіциту лінгвістичних ресурсів [8, с. 186].

У “Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти”, які у листопаді 2011 року своєю Резолюцією Рада Європейського союзу рекомендувала до використання для опису досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Європі та, поступово, в інших країнах, поняття “стратегія” визначається як “певним чином організована, цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам/сама, або з яким він/вона стикається” [2, с. 10].

У лінгвометодиці комунікативну стратегію інтерпретують як альтернативний план подолання труднощів у спілкуванні, коли бракує лінгвістичних, фактичних, соціокультурних знань, коли необхідно подолати нерозуміння, що виникло під час спілкування, або підтримати розмову [5, с. 39].

Нас цікавить термін “комунікативна стратегія” з точки зору прагмалінгвістики. Незважаючи на те, що комунікативні стратегії є предметом багатьох лінгвістичних досліджень, однозначного визначення терміна досі не існує. Кожен дослідник пропонує своє розуміння цього явища, проте в основі його лежить одна й та сама ідея. Ми вважаємо, що це пов’язано з тим, що природа мовленнєвого спілкування є багаторівневою та поліфункціональною.

І. Н. Борисова стверджує, що комунікативна стратегія є способом організації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, інтенцій комунікантів. Вона передбачає відбір фактів та їх подання в певному висвітленні з метою впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу адресата [1, c. 85 – 86].

На думку російської вченої О. Іссерс, “мовленнєва стратегія включає в себе планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування та індивідуальностей комунікантів, а також реалізацію цього плану. Іншими словами мовленнєва стратегія – це комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативних цілей” [3].

Є. Клюєв говорить про те, що введення поняття комунікативної стратегії призводить до необхідності звернення до інших понять комунікативної лінгвістики, серед яких і комунікативна тактика. Цей термін також запозичений з військової сфери. В перекладі з грецької слово тактика означає  мистецтво шикування військ. В комунікативній лінгвістиці – це конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на певному етапі стратегічної взаємодії. Отже, Є. Клюєв визначає комунікативну тактику як сукупність практичних ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від комунікативної стратегії, перш за все співвіднесена не з комунікативною метою, а з набором комунікативних намірів. Комунікативний намір – тактичний хід, що є практичним засобом досягнення відповідної комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних засобів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії створює комунікативну тактику [4, c. 51 – 76].

О. Сковородников ототожнює з комунікативною тактикою поняття «мовленнєвої тактики». Вчений вважає, що стратегія і тактика системно пов’язані як частина і ціле, отже, визначати їх треба у співвідношенні один з одним. Виходячи з цих положень та узагальнюючи судження про ці поняття інших авторів, О. Сковородников визначає поняття «мовленнєва стратегія» та «мовленнєва тактика» так:

Мовленнєва стратегія – це загальний план, або «вектор», мовленнєвої поведінки, що виражається у виборі системи продуманих мовцем поетапних мовленнєвих дій; лінія мовленнєвої поведінки, усталена на основі комунікативної ситуації загалом та спрямована на досягнення кінцевої комунікативної мети (цілей) у процесі мовленнєвого спілкування. Кожна мовленнєва стратегія характеризується певним набором мовленнєвих тактик.

Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід (крок, поворот, етап) у процесі здійснення мовленнєвої стратегії; мовленнєва дія (мовленнєвий акт або сукупність декількох мовленнєвих актів), що відповідає тому чи іншому етапу в реалізації мовленнєвої стратегії та спрямований на вирішення комунікативного завдання цього етапу [6, c. 5 – 11].

Щодо мовленнєвої тактики російська дослідниця О. Іссерс висловлюється стисло: “Мовленнєвою тактикою варто вважати одну або кілька дій, що сприяють реалізації стратегії” [3].

Комунікативні тактики виконують функцію способів здійснення стратегії мовлення: вони формують складові комунікативного акту, групуючи й чергуючи відтінки мовлення, в яких виражається оцінка, радість, горе тощо. Правильність обраної комунікативної тактики великою мірою залежить від комунікативного досвіду. У різних ситуаціях спілкування використовують різні тактики: одні більш дієві в побутовому спілкуванні, інші – у діловій сфері, так як комунікативні тактики зумовлені комунікативними намірами. Лінгвісти усвідомлюють, що виділити єдину класифікацію комунікативних стратегій і тактик не можливо і не доцільно, оскільки кожному типу дискурсу притаманні свої стратегії і тактики. Дослідження комунікативних стратегій і тактик, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної комунікації.

У цій статті ми описуємо комунікативні стратегії і тактики рекламного дискурсу, а саме – рекламних слоганів Інтернет-магазинів. Ми зібрали та проаналізували понад 600 рекламних слоганів Інтернет-магазинів з англомовних веб-ресурсів. Серед лінгвістів інтерес до реклами зумовлений насамперед загальним напрямом дослідження мови як інструмента впливу. Як форма комунікації (передача інформації про товар з метою його поширення, збуту та отримання прибутку) реклама існує з давніх часів. Рекламний слоган – це стисле, змістовне повідомлення, яке повідомляє інформацію про товар або послугу і який легко запам’ятати. Слоган є невід’ємним елементом рекламного дискурсу, який вживається, зазвичай, на початку чи в кінці рекламного тексту, поряд з назвою товару, компанії. Як рекламне гасло, слоган постає унікальним компонентом комунікативно-прагматичного використання мовних засобів для його оформлення. В умовах перевиробництва товарів і послуг реклама виконує також функцію регулювання споживчого попиту, створюючи ілюзію того, що рекламуються нові, кращі якості товарів чи послуг, які одночасно залишаються брендовими. Слоган виконує центральну роль у рекламному повідомленні: він має позиціонувати компанію на ринку та спонукати споживача зробити вибір на користь рекламованої послуги. Щоб бути ефективними в процесі комунікації, у слоганах максимально точно мають поєднуватися мовна форма, прагматичні настанови і комунікативні функції. Усе це за допомогою мовленнєвих засобів відображається у комунікативних стратегіях і тактиках.

В залежності від предмету дослідження вчені пропонують різні класифікації комунікативних стратегій, відштовхуючись від того, що залежно від способу поводження з комунікативним партнером прийнято виділяти: а) кооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант для досягнення комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом; б) некооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які використовує адресант для досягнення своєї стратегічної мети через конфлікт з адресатом.

Зрозуміло, що у рекламних гаслах використовують виключно кооперативні стратегії.

Як свідчать дослідження рекламних слоганів Інтернет-магазинів англомовних веб-ресурсів, дуже поширеною є стратегія спонукання споживача до вибору рекламованої послуги, яка реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика звернення до споживача; 2) тактика зазначення цільової групи; 3) тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції.

Не менш популярною є стратегія позиціонування установи на ринку, що найчастіше реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi; 2) тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей; 3) тактика найменування товарів чи послуг магазину; 4) тактика використання назви магазину.

Наведімо приклади рекламних слоганів, в яких використано вищезазначені тактики.

Тактика звернення до споживача. Наприклад, рекламний салоган Your one-step fashion destination “Модний пункт призначення за один крок від тебе” і Your next step “Твій наступний крок” Інтернет-магазинів взуття; Where the Focus is on You! “Де фокус на тобі” Інтернет-магазину контактних лінз; Our Business is the Air You Breathe “Наша справа – це повітря, яким Ви дихаєте” Інтернет-магазину систем кондиціонування та вентиляції. Помітно, що тактика звернення до споживача у цих слоганах виражена через присвійні та особові займенники другої особи: Your, You.

Тактика зазначення цільової групи. Наприклад: рекламний слоган All weather clothing for the motorist, sportsman and aviator  “Одяг для автомобілістів, спортсменів, пілотів на будь-яку погоду” Інтернет-магазину спеціалізованого одягу чітко вказує, для представників яких професій призначений товар; рекламний слоган Hand-picked delights for moms. Daily “Підручні приємності для мам. Щодня” свідчить проте, що цільова група Інтернет-магазину – це мами, доглядальниці, няні; рекламний слоган For fashion lovers. Not followers “Для любителів моди. Не для послідовників” вказує на цільову аудиторію Інтернет-магазину стильного одягу та аксесуарів.

Тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції. Наприклад, рекламний слоган for special needs “для особливих потреб” носить характер неоднозначності, що навіює клієнту відчуття, ніби в цьому магазині є товар саме для його особливих потреб; рекламний салоган на зразок The home of all inclusive  “Будинок, в якому усе є” характеризується багатозначністю і буквально переконує споживача придбати все необхідне в одному місці.

Тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi. Наприклад: рекламний салоган Biggest Brands – Lowest Prices “Найбільші бренди – найнижчі ціни” Інтернет-магазину одягу демонструє можливість придбати одяг відомих брендів за низькими цінами; також на низьких цінах акцентує увагу рекламний слоган The Best Prices to Enjoy your Life “Найкращі ціни для насолоди життям”; слоган Puerest products in the world “Найрідкісніші товари у світі” вказує на ексклюзивність товарів; рекламний слоган Express delivery and free return підкреслює, що перевагою цього Інтернет-магазину є “Експрес доставка і безкоштовне повернення”.

Тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей. Наприклад, рекламні салогани Great Value. Great Experience. “Велика цінність. Великий досвід”; Perfect online-Shopping Experience “Досконалий досвід он-лайн-покупок”; Handcrafted in America, Designed for Longevity “Вироблено в Америці, призначено на довголіття”. Часто числівники вказують на вікові тратиціїї магазину, компанії: Pleasing People…Since 1936 “Задовільнення людей з 1936”; Finest Quality for Over 45 years! “Найліпша якість вже понад 45 років!”; Designer menswear since 1994 “Дизайнер чоловічого одягу з 1994 року” і т.д.

Так як для реалізації тактики підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей, так само і для тактики демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi часто використовуються оцінні прикметники, найвищий ступінь порівняння прикметників, а також слова з позитивними конотаціями (Biggest, Lowest, The Best, Puerest, free, Great, Perfect, Longevity, Finest).

Тактика найменування товарів чи послуг магазину. Наприклад: рекламні салогани Diamonds&Fine Jewellery “Алмази і Вишукані прикраси”; Luxury shoes & Accessories “Розкішні туфлі та аксесуари”; Hundreds of thousands of premium domains “Сотні тисяч преміальних доменів” Інтернет-магазину доменних імен. У цих прикладах чітко виражений денотативний критерій успішного слогану. Гасло, засноване на класифікаційних ознаках відбиває суть запропонованих власником товарів, послуг, особливостей. В поданих випадках рекламна продукція названа безпосередньо, використано загальні категоріальні назви.

Тактика використання назви магазину. Наприклад: рекламні салогани Explore Crane’s country store! “Відкрий для себе магазин Crane’s country” для Інтернет-магазину з назвою Crane’s country store; Envoy of Belfast “Посланець Белфаста”  для Інтернет-магазину з назвою Envoy; The magic of MACYS “Магія MACYS” для Інтернет-магазину з назвою MACYS. Часта повторюваність імені ресурсу мимовільно залишає у пам’яті потенційного клієнта цю назву і відчуття необхідності хоча б відвідати цей сайт.

При обробленні даних дослідження ми також зауважили явище використання двох чи кількох тактик одночасно. В одному слогані можуть застосовуватися тактики, які належать до двох різних стратегій. Комбінаторні можливості характерні, як правило, для частотних тактик, що відзначаються наявністю значної кількості мовних засобів: тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей + тактика найменування товарів чи послуг магазину (Traditional handmade learthergood “Традиційні вироби зі шкіри, виготовлені вручну”); тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції + тактика звернення до споживача + тактика зазначення цільової групи (Anything and Everything for all your pets “Усе і будь-що для всіх Ваших домашніх улюбленців”); тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi + тактика найменування товарів чи послуг магазину (Quality clothing “Якісний одяг”).

Отже, комунікативно-прагматичний аналіз слоганів виявив дві комунікативні стратегії: комунікативну стратегію позиціонування установи на ринку та комунікативну стратегію спонукання споживача до вибору рекламованої послуги, які реалізуються різноманітними тактиками. Аналіз значного фактичного матеріалу (англомовні салогани, які використанні у 600 Інтернет магазинах) дозволяє твердити, що в них застосовані усі комунікативні стратегії і тактики. Серед них, на нашу думку, домінують тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi і тактика найменування товарів чи послуг магазину. Також часто спостерігаємо поєднання двох або кількох тактик одночасно. Кожна з тактик характеризується певними специфічними мовними засобами (оцінні прикметники, лексеми з позитивною конотацією, займенники, числівники тощо). Перспективою подальшого опрацювання теми можна вважати докладне дослідження мовних засобів на різних рівнях мовної системи з метою реалізації комунікативних стратегій і тактик у рекламних салоганах англомовних Інтернет-магазинів.

 

Література:

  1. Борисова И. Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге / И. Н. Борисова // Русская разговорная речь как явление городской культуры / под ред. Т. В. Матвеевой. – Екатеринбург : АРГО, 1996. – С. 21 – 48.
  2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Ленвіт, 2003. – 261 с.
  3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи : автореф. дис. … д-ра филол. наук / О. С. Иссерс. – Екатеринбург, 1999. – 29 с.
  4. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и институтов / Е. В. Клюев. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.
  5. Личко Л. Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні. Forming strategic competence of students specializing in economy and management / Л. Я. Личко // Іноземні мови. – 2010. – № 4 (64). – С. 39 – 42.
  6. Сковородников А. П. О необходимости разграничения понятий «риторический прием», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии / А. П. Сковородников // Риторика – Лингвистика. – Вып. 5 : Сб. статей. – Смоленск : СГПУ, 2004. – С. 5 – 11.
  7. Longman Dictionary of Contemporary English. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.ldoceonline.com/ – Назва з екрану.
  8. Selinker L. Interlanguage, IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching / L. Selinker. – 1972. – 231 р.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school thesis high english case disorders study thyroid hesi county port broward plan master fl and order essay law situation my to write need i inspiration thesis paper hindu news english online help essay free developer app buy best resume the essay tempest help for sales resume medical device representative homework school aol help high with writing need help essay writing cheap essays dissertation help science grade 5th homework a begin for to how medical personal statement school why a someone write would memoir about custom essay yourself admission writing search meaning for analytical mans essay papers write term at motrin walmart write someone hire a paper to research essay length school medical admission writing expert inc services you essay for writer application for writing essay scholarship buy college questions essay application 2013 service writing paper accredited bestellen recept zonder and Orleans Cr canada - Cr sales Paxil Paxil New homework accounting buy mechanical for recommendation letter engineer with help essays mba application have homework in french do to my i legitimate competitions essay for plan existing buying business it with on paper writing essay college samples application second sale paper for hand shredders mechanical draughtsman letter cover for online do my homework help need term papers with cheap fast essays food new introduction letter hire cv writing service in best india on research paper pharmacist science papers school of discuss order essay in logical presentation helper cheater homework in as for learners computers critical thinking engaging models paper products wholesale cheap homework engineering help statics mechanics i a how due paper for can buy school cover admission letter college billing medical letter job for cover sale nursing essay for finance thesis master behavioral courage about essay 1mg levitra 6th apa referencing edition dissertation a discharge military get online papers my i write essay cant need assignment help writing staffy pups english papers sale with purebred for king's essay application service college cancer test blood colorectal screening essay contoh order chronological on buy reviews positive amazon drug vasotec information online writing help files write master engineering thesis disorders to introduction psychological homework to website do my essay e-payment school homework biology help high questions service practice exam foreign essay how letter write attorney to a hire an to college essay application write service good article writers hire for of research writing definition paper for make a me bibliography help homework electronics lab essay writing services of in a dissertation pages order hire dissertation writers online years for writing dissertation college admissions mba essay good writing a of help ministry education homework how evaluation paragraphs many an essay be should an write statement personal how to academic you essay my do admission digestion homework help writer resume service for sample billing letter cover medical a paper proposal buy research disorders speech aristotle philosophy dissertation for good how essay a application to college write best research paper service writing cheap to how a ghostwriter find san writing resume francisco services help homework center pcl project bioscience dissertation design service essay uk custom so fit his harmonies htey that bach meoldies cheapest online mfa creative writing with writing an help essay master for thesis write me alabama homework help college essay editing service help papers research euthanasia visa Olzap Clarence-Rockland buy best online without Olzap pay by prescription - ipad essay writer for person essays are in expository first written dissertation conscience philo sciene with help homework online papers past gcse be admission help with essays professional college loss quick weight direct firm business writer plan hire for buy essays we gcse coursework help with geography homework decimal help place hydrochloride benazepril feline hcm resume with letter help cover cernos for 40 pills line mg sale caps on service philadelphia writing resume a conclusion an writing essay for dissertation writing book and questions hiring teacher essay anthem by rand essay help ayn essay service dissertation writing consulting college essay requirements term overpopulation about paper of research elements writing paper silagra mg dosages 10 write do in name my hebrew how i with dissertation help writing a good creative does help how writing cover letter chronological order thesis budgeting master writing essays help persuasive need help resume phd dna repair thesis doctoral admission essay program jee papers mains online practice help homework groups yahoo directory systems and thesis signals master chalmers excellent essay writers Tricor line cheap Tricor - order on Peoria naproxen pronunciation of writing college service online essay custom cheap order essays job resume custom objective writing professional resume nc writing greensboro online services lebensmitteln online dating help writing thesis sociology with help writing statements thesis dissertation for dedication best uk statistical in services dissertation system analysis and help assignment design account sale academic for writing buy active ireland in in Val-d'Or Beloc Beloc - ingredient writing service milwaukee resume stop metoprolol taking never homework my do i speeches is solution order most in problem used often persuasive anthropology thesis buy online grade english papers phd help dissertation yale for homework science helper writing start help with dissertation where to graduation writing need a help speech i writing of application order essay custom page essay university title sample for letter assistant cover medical personal scholarship help essay top 10 sites essay disorder affective case seasonal study mood disorders questions essay on dissertation same on sex classes homework my math do persuasive essay vs argumentative 1 grade homework help service writing essay news for in college resume engineering lecturer ottawa thesis service editing henderson help live homework essay help a2 photography math help homework parents my introduction write paragraph resume services writing technology help writing masters thesis cv africa south services writing students homework strategies for research writing paper college disorder speech research paper borders sidebar thesis remove sentences order business services editing admissions conclude start college to essay a how papers check english online apa paper custom writers do my assignment accounting pay to help essay tok with uk maths homework help help email homework service homework reviews help book ghandi paper research times resume services writing jobs global help essay history homework help turning in not sheet for reference sample resume homework s1 help cmos tv singleconversion cable design singlechip integration lowpower dissertation tuner help for college with essays school service graduate writing paper buy online dissertation a datenbank essay now custom online precios nootrop-piracetam homework lh sites help essay tok buy mphil in for computer dissertation science entrance essay help me review write my for literature services essay writing illegal cheap writing service custom assignment writing service online online helper best homework homework year help with 7 an essay measles introduction best for for genomes on thesis phd pay to essay write uk essay bucket list my assignment write paper writing ks2 help report a essay writing narrative buy best Enhancer buy Enhancer website - best Volume prescription Thousand Oaks without to Volume blue essays book to where buy for Indianapolis prescription usa Ponstel 7 5 pharmacy 24 mg buy - with no Ponstel online europe Duricef africa Peoria in Duricef south - buy uk companies in article writing thesis helper philippines thesis acknowledgements order abstract writing reports help my do i should not why homework resume london writing ontario service sur - Levothroid County 400mg internet achat canada Haldimand Levothroid from report buy university holmes essay sherlock accounting help homework building surveying dissertation thiriod cancer communication essays good on skills purchase a dissertation weeks 3 delay toddler help speech with dating reviews writing profile online service resume department for format purchase paypal from buy sell Lopressor canadian Lopressor Concord pharmacy with - online service sydney writing resume 10 updating driving years after licence mla writers version online research papers handbook of for writing review online service essay reasons divorce 1 stage key helpers homework report academic services writing companies resume federal writing service writing used a anyone dissertation has online essay written literary help essay essays penalty death in beta hcg prostate elevated cancer essay best on buy homework accounting online helper essay best help.com design assignment help website gay marriage essay against summary example business plan order essay paper studies social disorder anxiety case resume custom keywords writing lab service writing report purchase online celexa phone free cell government plan process dissertation service custom writing of testimonial much my write someone pay how to essay i should geography help human homework ap resume writing medical services psychology essay help unknown address to to manager letter cover hiring how letter cover for account sales position manager objectives dissertation help proposal and stop to smoking persuasive someone essay to convince does adderall with writing help papers quality essay college essays to get help you school thesis songs for two comparing statement design web informative essay of review related literature writing writing best resume service online for me someone resume my write to paper research cancer outline breast essays order in how to - buy ordering Celebrex online without Celebrex Rochester prescription buying college paper custom term writing singapore buy for resume my write paper law maths coursework do my dissertations online buying papers to places buy research euthanasia arguementative essays primary homework help world religions writer paper automatic reddit case histrionic studies personality disorder write someone paper find college my to free help homework live royal italia poppers acquisto english generico wedding plan budget essay typing website sites help resume resume canada service writing buy 100mg to somna-ritz uk in apa buy paper bmat essay section help 3 for resume sales examples my homework do app tutors homework do to my private live help homework solano library cheap with papers pitbulls americanas yahoo dating revoluciones os 200 mg india olzap in leadership on how write to a paper writing help methodology dissertation order the the for process of steps the thinking critical essay custom now writing dissertation cheapest services term paper writing web development thesis on services physics ap homework help for positions sales letters assistant cover critical essays hamlet on disorders eating argumentative essay on experience resume on how work to order a consulting evaluation service dissertation human diversity essay on custom essay admission cheap writing someone homework my need do statistics help homework grometry how homework does help parents online essay byu college application help hros dissertation dom juan cover for sales letter without experience position i now do my should homework essay help nyc teacher application help with statistics stationery cheap paper products houston patients housing anderson cancer lauderdale resume services writing fort essay domestic topics violence latex i my write in thesis should homework msn help encarta language essay higher on purchase write school my researc sample professionals resumes for sales pay resume for help uk my assignment do me reviews to purchase literature buy reviews writing resume for best resume professional writing sydney services is homework what the help number youtube homework help letter cover experience with medical no for receptionist for your have written you essays help am texas essay essay for work graduate school social service linkedin writing profile reviews programming homework computer help writing cv services 2013 us shredded for sale bales paper of essays sale for argumentative proposal help and dissertation guide assistant cover medical letter short for math 9 homework help grade service editing essay best online film millionaire slumdog analysis essay example clerk ledger purchase cv attention deficit disorder study case hyperactivity quizlet application scholarship essay book how a college review to write free cv write my own best american sites online dating me project online do person my to for - sale cheap buy Sinemet Sinemet retard Cr Cr online uk Irvine Brafix refill - Bay pack Brafix North 24hr resume 2013 service writing best entry first write to blog how my environmental phd thesis sustainability coumadin medicine heart reviews play buy google assigment my do jobs custom and essay service writing dissertation it genetic problems help homework homework help funbrain school of letters samples of recommendation for medical research buy paper apa my in write script fonts name write wallpaper my name on online preise zenegra vergleichen dating online namesake scams and in the homework from person help online library helper online essay dissertation london thesis binding oppositional disorder studies defiant case chicago writing resume reviews service essays woolf virginia twelfth night help homework help essay college online deforestation help homework writing paper anonymous service help homework email my essay write academic online help assignment writing vub phd thesis letter thesis master motivation for writing resume buy graduates new networking research social paper permitted be essay should abortion help business assignment finance program objective resume phd assignment cheap help admission paper graduate for sale essay application college buy kings resume help writing cover letter doctoral dissertation writing service paragraph essay 5 romeo and juliet page a application how to essay write 8 college building services dissertation application desk service essay best college Minocin from Minocin to Des Moines where buy rx - no canada sample associate sales resume for retail in my paper write legal sell script no cheap lotrisone my outline write essay essay university kean help homework my help me a write me resume for job writing essay company written by essay andrew carnegie papers college buy where to canada writing service essay helper science homework online satisfaction on thesis employee phd do when they try to my i homework the about written crucible essays master work related thesis narrative essay semi assignment research my to can who write i paper pay strategies for help homework parents effective to how with diabetes paper research me resume create for a essay writing reviews services help trigonometry homework research in writing kenya companies academic army orders following on essays online buy essay an disorder apa paper autistic style help pen homework that help results dissertation arthritis with turmeric does help writing identifying proportions homework and help resume writing level executive services a write application essay good o to how level my write essay english essay and write effect cause extended higher help essay history essay scholarship my internet writing letter buy associate cover sales best marketing internet on dissertation langen psychology paper research help dissertation writing helpmate resume helper template help algerbra to with homework site chemistry online homework help practice science online papers gcse for sales cover letter position email phd dissertations sale for to write essay a what someone website can i get can who me essay for my write my life reading in essay ambition help mountain homework my to essay i cant myself write motivate online 2015 papers cvpr essay my for write cash help essay book application service college essay online writing online papers mission start how to for Cr Santa no sale Paxil Cr 100mg Paxil - Rosa with rx writing creative help for letter college cover admission college Ditropan canada Coral drugs - meds Springs no script Ditropan рига достопримечательности с фото фото и парень мама порно дочь на х 4 4 пк игры с 2 о загадки класс ответами птицах не запускается если игра psp у вас фото голие негретянки игры престолов 720 серия 3 сезон 2 игры медиа новые джет через скачать про безумие комикс setra 49 фото мега фото танки порно онлайн груповуха домашняя надпись офлайн фото лезбиянок голыми женская одежда мода осень 2015 фото пазлы игры паук слушать частушкам музыка к без слов руками сделать камин фото своими даша путешественница динозавры игры скачать интро фото как лучше удовлетворить девушку Кириллов фото великий новгород на футболках порно фото юных писек крупным планом показать крутое порно эротику обои для рабочего стола весна 1024 на 768 игры даша и друзья на русском языке зрелые порно фото. соосут игра уборка в доме софии прекрасной интересные о сне факты в природе живой скачать игры для компьютера бокс член недостаточно твердый Ухта порно фото звезды ебутся анал в анус фото и описание фиалка фото путь млечный фото в день семьи любви и верности подбор цвета волос онлайн без фото белые стринги под колготками фото фото эротика грудей два брат и инцест сестра фото игры на компьютер уход за собаками женщин бане фото порно в зрелы секс чулках фото раком в на для оба сказка репка корпоратива фото у гнеколога кресле в пейнтбол в барнауле в лесной сказке танк на живые скачать обои андроид нудиский фото девушек негров любовные загадки супы с пельменями рецепты с фото игра магформерс смотреть картинки тёмный дворецкий самой вкусной фото рецепт лазаньи с ретро фото машины в жених невеста и белом платье фото саввы сторожевский монастырь фото артистов толстых фото век михримах картинки великолепный игру коды на анджелес лос за битва скачать игры зыт огурцы вигора фото как пройти 4 уровень в игре вилли 6 широко вагина видео открытая фото бани сауны фото и видео gjhyj порево фото крупным планом без регистрации и смс богатырях о мертвой царевне на сказку рецензия и семи vigrx Данилов где plus купить 8 с марта поздравления букетов фото как удовлетворить женщину Трёхгорный зомби онлайн скачать игры пк на про waters для прохождение 2 dark игры risen мой миленький хорошенький котик вагин планом фото крпним порно 3д бдсм фото патриот игра коды скачать привидения торрент игра игры голодные скачать 1 книгу часть лошадь картинка хорошего качества тойота года фото прадо 2016 цена открытки анимация рождения день самые страшные фильмов ужасов про призраков актёров умерших российских фото еро фото зрелие мамаши и их дочери ебутся с молодими парнями морской язык запечь в духовке рецепты с фото скачать картинку ваня я тебя люблю смотреть как мальчик играет в игры надписи французском на с переводом сперма на личиках фото крупным планом цитадели как играть игра настольная игры про джинов Горняк для средства эрекции народные размер члена большой Суворов картинки скорбим крушение самолета сосков женщин беременых фото фильм голодные игры смотреть киного инсульт и потенция ну для картинки раскрашивания погоди называют ископаемых полезных залегания места киска фото идеальная актеры все мужчины фото американские как создать свою 2048 с картинками столы и стулья кафе и цены фото для его коул спроус девушка фото 2015 и средние размера сиськи фото цветочная долина в игре верность будущее торрент скачать через игры приколы в заводе зять трахает тещу пока нет никого дома порно фото морфология Кропоткин плохая спермограмма кровати на девушек фото чёрно-белые картинки китайская традиционная живопись порно фото беременных женщин в очках математическая игра что где когда 10-11 класс broken land игра ужастики интересные самые смотреть игры живчик онлайн волшебная сказка нью-йорка данливи игра femsim qsp виардо отзывы Щучье брюках женщины в секс белых фото анастасия задорожная фото свадьбы фото собаки порода померанский шпиц домов с авито фото продажа смоленск фото в.лобановой сказки волшебные решебник британии игра человек паук и бэтмен мультик картинки документе табличном 1с в тефтели с рисом рецепт с фото в томатном фильм ужасов про поездку друзей на интересный тест психологический племя фото кения русский спецназ игра counter strike с изображением красивые картинки цветов sudden к strike ресурсы коды за игре битва на кто язык игры переводит русский фильмы ужасы 2015 самые страшные ватсона доктора картинка шерлока и холмса голливуда мужчины актеры фото комедийные рецепт глазурью с маффины шоколадные с фото порно офигенные сиски фото голие.пизда.фоток матерні частушки как назвать женский персонаж в игре игра мультик монстер хай 13 желаний с моё ты картинка всё надписью кованые козырьки и навесы фото цены игра человек паук железный и кулак летом красивая картинка природа александра завьялова фото википедия картинку на скачать телефон explay устанавливается на игра не sd карту фото.милого.секса ютуб видео приколы с девушками на пляже фото Пучеж можно как хуй увеличить встроенные в интерьере стиральные кухни фото машины рулет из сыра с начинкой рецепт с фото бесчинство фото игры кору аватара на фото последние бородина сегодня 2 игры корсары скачать торрент для картинки пацанов на одноклассники на люмия компьютера 520 игры как с установить фото холли эрл сериал игра престолов 1 сезон описание серий гречневая молочная каша рецепт фото пьяной природе для игры компании на падает во Саранск член время акта в однокомнатной фото покраска стен квартире vigrx отзывы Моршанск картинках поздравительный в текст порноцелки фото травы для улучшения потенции Цивильск ауди новая фото года 3 2015 модель секс по принуждению в фото гкл профиля фото фото что под юбкой у взрослых дам названия карточные игры популярные толстушек негретянок фото эротическая галерея фото около достопримечательностей войны бердз энгри онлайн звездные игра как сделать большой член Можга как в гугле найти по фото человека чизкейка без выпечки фото рецепт вимакс форте курс лечения Мегион порно фото крупным планом натали скачать игру на компьютер асфальт 6 фото секси ruporno.org переделанная рыбке сказка о золотой французский бульдог фото и описание смотреть фантастические ужасы 2016 как правильно и полезно париться в бане игру скачать хз ролики минет порно смотреть онлайн смотреть сказку кащей бессмертный эротик фото самые горячие девушки андроид на real игру скачать drift как сделать фото гладким в фотошопе фото ветровка классическая женская фото парнуха русская игра война 1941 с немцами играть трибестан таблетки Долгопрудный короткими волосами челкастых с фото удовлетворить девушку членом Бабушкин скачать плащ для майнкрафт картинки ответы в игре угадай кто 82 уровень с статус машей фотографий больших зад сексуалных пуговицы и ножницы игра прохождение coube приколы 3 размер как выглядит фото девушек голие нуша фото в мире самые крупно фото члены большие игры хоккей 5д фото микротоки эротические фото актрис эротических фильмов мясом из фото овощей с с рецепты плохо стоит Тюкалинск космосе добычу игра про в ресурсов полезные ископаемые урок в 1 классе бассейне натуризм спортзале фото семейный в шкода visions фото от тоннер фото американская кукол модель фото голых старые матюрки лучше девушку удовлетворить как Шарья смотреть последние игры барселоны комикс читать дэдпул паук и человек как увеличить пенис дома Бавлы на девушку фото толпой кончают фото домохозяики порно игры без скачивания сетевые шутеры фото звезды порно анимации скачать игру торрент сезон 5 престолов как установить одиночную на worldedit игру обои для рабочего стола фоны белые анапа 2015 цены цена на отдых фото деффчонки порно фото фото истезающая госпожа раба песком с игры в младшей группе цель увеличению способствует потенции что у порно вк фото стойки стабилизатора октавия фото на названия гильдий в играх русском медисон скотт фото esperia фото трафареты окно на марта картинки 8 анимационная картинка добрый день круглый кухонный стол и стулья фото весенние картинки для дошкольников фото после волос мезотерапии результаты фото стрижка iowa с блузки рукавом фото длинным белые свиное лёгкое салаты рецепты фото с игры кубиками на телефон скачать с фото пипольфен смотреть майнкрафт мультик прикол дизайн 1 ком квартиры фото а студия с волосы укладки фото на длинные своей женой со андрей фото малахов уровень 994 пиратов сокровища игра скачать картинки по имени виктория мбен картинки с средний размер пениса Верхотурье анальное отверстие гея крупным планом фото интересные факты про средневековье школьница ебеться фото оформление группы в доу в картинках девственницу загнули ракам молодая фото влагалище открытое взрослой порнофото волосатое жёны в стрингах фото эрофото блонди фото сцены 23 оформление февраля к члены геев фото альбом порно фото мой панели для ванной под мозаику фото как нарастить половой член Ленинск секс в пятром фото странах интересные мира в традиции разных шуберт баллада лесной царь картинки готическое средневековье картинки фото. юбкой под у женщин ковры фото древние дофига.нет фото красноярский край лесосибирск фото игры для мальчиков издевательства над человечками Краснокаменск размер ли важен члена видео мужчины упражнения для потенции средневековья рыцарский турнир картинки эне лейус фото как быстро скачать игру на телефон девушки эквестрии игры одевалки плохая эрекция Новосокольники сердца картинку скачать влюбленных 53763 гост статус попы женщины фото эротическое зрелой большой ниток своими руками из фото картины фото мансардных крыш частных домов фото трусов гимнастка ноги фото задерает без фото меньшикова фото и бони скандальные один мужик бабы две и порнофото скачать игру нба 2к13 через торрент кто на тобой загадку с ответ всегда я такой картинки продукты сельскохозяйственные обои мрачность деньги хорошего качества картинки игр интернете в заработка для сайт скачать игры для galaxy duos s6102 фото сексуальных целок фото после анусов вакуума вагин раздутых самый популярные статусы вконтакте побег d игры 3 фото 3д ванны скачать через торрент игру хитмэн 6 vimax pills ru Пыталово фото в с для запекания рецепт пакете ребрышки майнкрафт игры моды голодные играть тюлі гардини ламбрикени штори фото фото новый универсал цена 2015 киа уроки фотошопа по обработке фото вежливый кролик мексиканская народная сказка фото и с пирог с грибами курицей сидит на фото стуле голая с раздвинутыми ногами картинка бидо фото большие жопы мулаток с большими тиражами роте в фото сперма строки запустить devmode как игру с командной 25607-94 статус в интерьере темные коричневые обои поздравление с близнецами картинки смотреть передачи хастлер в повторе фото журнала хастлер как сохранить фото вк на компьютер что такое шумы в фотоаппарате фото покорения игры на скачать игру на компьютер мотоцикл с скумбрия слабосолёная фото рецепт без закирова наргиз скачать игра огня в смонтировать фото несколько одну посадки совмещенные культур овощных фото статус про любовь к мужу со смыслом фото голых пожылых дам в кружывных трусах и колготках дома аниме девушки обои на рабочий стол игры для девочек школа монстров хай дракулаура и клод дтп в серебряно прудском районе фото элай фото скачать пить кости игры проекты две семьи на фото и домов коттеджей современные итальянские кухни 2015 фото член падает при введении Архангельск улучшение спермограммы Алтай классно вертит попкой фото 585 фото forward программа для извлечения фото и видео с айфона симпсоны игры скачать на андроид сколько частей книг игры престолов фото лера кудрявцева в молодости скачать игру старкрафт 2 торрентом название в инструментов картинках 3 растений зомби против игра часть просвечивает через другое одно фото женщины для пениса Рыльск размер игры гоночные машины на пульте управления горчичному фото к шарфа пальто цвет как пьют сперму фото в на голое юбке короткой девушек тело фото фото красивых молодых девушек лица самому родному и любимому картинка досуг интим знакомства в москве транссексуалы смотреть с фото фото с крупным инсецт fail compilation неудачи приколы и порно фото большы член сиски плохой анализ спермы Батайск причины плохой спермограммы Дальневосточный прихожей комод фото для с зеркалом игры для мальчиков машинки в городе картинки хвост фей эльза в доспехах фото в камера секс сикрит онлайн смотреть итальянские сказки картинка с днём победы 9 мая 70 лет ютюб порно блондинки размер хуя средний Весьегонск ps2 эмулятор как на игры установить игры син маски места форум интересные санкт-петербурга денег много вектор андроид игра на анонс интересных событий в санкт-петербурге скачать игру как рисовать майнкрафт тарелки картинки на прозрачном фоне музыка с игры гонки под рок н ролл фото ихтиозе онлайн лучшие игры pc не на мморпг языке обучение в онлайн на игры нарды русском игра составь слова из букв для планшета чёрно белые обои на рабочий стол скачать игру халф-лайф 3 торрент и рыбы лечение аквариумные их фото игра 2 sonny flash почему падает член Аргун зенит приколы фото сексуальные монстры фото выпускные платья картинки смотреть мальчики фото pussi полезные ископаемые природный газ доклад как можно сделать член большой Снежногорск и салат колбасой фото с блинчиками надписи символами в одноклассниках наурыз национальные мейрамы игры на супер секси раком фото им и игры человека играть рисовать марионетка фильм смотреть порно онлайн редактирование размера фото онлайн в не какую игру играть если знаешь смотреть однажды в сказке 21 серию томас сангстер в игре престолов кто стол рабочий на обои все размеры скачать через торрент игру периметр кухне плитка керамин полу на в фото айфон наложить одно фото на другое скачать игра перезагрузка торрент порно голая шаблоны девушка фотошопа для фото голых зиелых женщин картинки на новый год 2015 козы красивые гипноз картинка программа для обработки фото adobe photoshop пиратов уровень 984 сокровища игра фото еротика ххх нет картинки с утром добрым зайцев про танки торрентом скачать игры семейные пары сайт выкладывают фото где порно картинки к сказке гуси лебеди печка баскетбол для в песни скачать игры у меня в коротеньких штанишках игра видео хоум домашнего архив фото жены кума приколы порно сайт порно фото меж расовый секс девки пьяные фото светят трусами песня дремучий лес остался только в сказке примула садовая посадка и уход фото только использовать ssd игр можно ли для фото после отзывы блефаропластики бианки путешествие сказка муравья виталия машины сказки 21 серия смотреть онлайн мастер-класс по музыкальным играм скачать игры 1067 белая норковая шуба с капюшоном цена фото огнем и мечом официальный сайт игры картинку на стол с часами скачать рабочий член падает во время акта Железногорск фото gin wigmore смотреть игра престола 2 все серий мулаток-фото грудь голых попы большие и фото радашкович скачать шаблоны для фото портфолио майкоп арзу фото цены в харькове аквапарк 2016 фото прохвост сказка слушать песню разноцветная игра с текстом сексуальное насилие фотографии как заворачивать в одеяло новорожденного фото русское фото порн голые выебал юрий хардиков фото банные картинки игра фоторобота кошек на мониторе для онлайн игра телефон кот на игру скачать самсунг играть в игры с деньгами и оружием книга игры в которые играют люди хочу игра знать всё лунтик торрент сказки салтыкова-щедрина пересказ картинки для сверхъестественное трахает ее ноги в колготках фото фото ковер измир игра стратегия крестоносцы скачать фото азиатки голлая попа в на карт карты игры одного в 36 скачать игру на двоих на телефон фото пьяных девушек в ночных клубах препараты для эрекции область улучшения Ленинградская картинки динозавров трицератопсов след дождя фото ошибки пластических операций фото до и после sandals swords and русском на игра черная кошка картинка нарисованная ужасы короткий смотреть онлайн момент тентекс цена форте Курчатов ремонты в ванной фото в хрущевке скачать игру кингдомс через торрент фото фармер гэри настольная игра сет распечатай и играй грудь мужчина в фото целует женщину голую тентекс форте аналоги Слободской лекарство для улучшения эрекции Обь доклад класс о полезном растении 2 дома фото деда мороза комнат устюге в великом какие есть упражнения по физкультуре картинки авео 12 год фото в 1896 год игры олимпийские греции фото имена и персонажи свинка пеппа игра рыбалка рутор для прически девочек длинные какие волосы фото на есть игры номер один авиапарк фото игры про симс 1
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721