КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 659.44:004.738

Мачульська К. Я.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

 

 

У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні стратегії і тактики у рекламних салоганах Інтернет-магазинів на матеріалі англомовних веб-ресурсів.

Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, комунікативна лінгвістика, рекламний слоган, Інтернет-магазин.

 

В статьеосуществлен анализвзглядовученыхна понятиякоммуникативнойстратегииитактики, охарактеризованокоммуникативныестратегииитактикиврекламныхслоганахИнтернет-магазинов на материалеанглоязычныхвеб-ресурсов.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативная лингвистика, рекламный слоган, Интернет-магазин.

 

The author has demonstrated convincing understanding of the fact that the study of communication strategies and tactics occupies an important niche in the modern communicative linguistics. The relevance of this article lies in the fact that interest of modern linguistics to the search of patterns and mechanisms of communicative influence on the recipient is growing constantly. The views of scientists on definitions of communication strategy and tactics have been analyzed in the article. Communication strategies and tactics in the advertising slogans of online-stores based on the English-language web-resources have been determined and analyzed according to the linguistics means. Author has defined two communicative strategies for online-stores slogans: 1) strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate good or service; 2) strategy of positioning the organization in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies can be realized, have been described. They are:  1) tactics of appeal to the consumer; 2) tactics of target group indication; 3) tactics of ambiguity / disambiguity of the expression, content and references; 4) tactics of demonstrations of the organization’s advantages and exclusiveness; 5) tactics of emphasizing of competence, experience, traditions and values; 6) tactics of goods or services naming; 7) tactic of using the store name. This article is an independent and complete research and its conclusions are logical and reasoned.

Keywords: communication strategy, communication tactics, communicative linguistics, slogan, online-store.

 

Протягом останніх років розвиток нових технологій призвів до кардинальних змін у процесі вивчення процесу комунікації. Для лінгвістів Інтернет – особливе комунікативне середови­ще, у якому успішно співіснують усний і писемний варіанти мови з різною жанрово-стилістичною спрямованістю. У сучасному мово­знавстві є низка праць, присвячених проблемам медіа-лін­гвістики, теорії комунікації та дискурсології. У них здебільшого зосереджено увагу на вивченні інформаційно-комунікативного процесу в умовах всебічного впровадження Інтернет-технологій. Так, російські, українські та білоруські лінгвісти (Ф. С. Бацевич, А. Д. Бєлова, Б. М. Гаспаров, В. Б. Бурбело, В. І. Карасик, М. Л. Макаров) вивчають та описують специфіку Інтернет-дискурсу; у дисертаційних роботах О. В. Винарієвої, Є. Н. Галич­кі­ної, С. С. Данилюк, М. В. Коломієць розглянуто структурно-змісто­ві та функціонально-технічні характеристики веб-сайтів, ком­п’ютерних конференцій, Інтернет-новин у гіпертекстовому форматі. Але недостатньо дослідженою залишається прагматичний аспект назв Інтернет-магазинів та їх рекламних слоганів.

Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом сучасної лінгвістики до пошуку моделей і механізмів комунікативного впливу на адресата. Вкрай необхідним є вивчення прагматичного аспекту у рекламному дискурсі, де  реалізується мовленнєва установка на вплив. Останнім часом у зв’язку зі зміщенням лінгвістичних досліджень в антропоцентричну сферу, активізацією зацікавлень прагматичними і комунікативними аспектами мовних одиниць, вагомими у сучасному мовознавстві є дослідження мовного маніпулювання, засобів мовного впливу на свідомість. Наукові студії спрямовані на всебічне вивчення комунікативних актів, комунікативних стратегій і тактик, зокрема, у сфері Інтернет-спілкування.

Ми ж ставили за мету виокремити комунікативні стратегії і тактики у рекламних слоганах Інтернет-магазинів і проаналізувати їх з точки зору використання лінгвістичних засобів.

Словник сучасної англійської мови видавництва Longman дає такі визначення поняттю “стратегія”: 1) сплановані серії дій для досягнення чогось; 2) уміння планувати дії армії, наприклад, у війні; 3) уміле планування в цілому [7]. Тобто, спочатку термін “стратегія” фігурував виключно у військовій справі. У 1972 р. Л. Селiнкер у праці “Interlanguage” вперше вжив термін “комунікативні стратегії” для позначення процесів, що використовуються в ході спілкування для компенсації дефіциту лінгвістичних ресурсів [8, с. 186].

У “Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти”, які у листопаді 2011 року своєю Резолюцією Рада Європейського союзу рекомендувала до використання для опису досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Європі та, поступово, в інших країнах, поняття “стратегія” визначається як “певним чином організована, цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам/сама, або з яким він/вона стикається” [2, с. 10].

У лінгвометодиці комунікативну стратегію інтерпретують як альтернативний план подолання труднощів у спілкуванні, коли бракує лінгвістичних, фактичних, соціокультурних знань, коли необхідно подолати нерозуміння, що виникло під час спілкування, або підтримати розмову [5, с. 39].

Нас цікавить термін “комунікативна стратегія” з точки зору прагмалінгвістики. Незважаючи на те, що комунікативні стратегії є предметом багатьох лінгвістичних досліджень, однозначного визначення терміна досі не існує. Кожен дослідник пропонує своє розуміння цього явища, проте в основі його лежить одна й та сама ідея. Ми вважаємо, що це пов’язано з тим, що природа мовленнєвого спілкування є багаторівневою та поліфункціональною.

І. Н. Борисова стверджує, що комунікативна стратегія є способом організації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, інтенцій комунікантів. Вона передбачає відбір фактів та їх подання в певному висвітленні з метою впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу адресата [1, c. 85 – 86].

На думку російської вченої О. Іссерс, “мовленнєва стратегія включає в себе планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування та індивідуальностей комунікантів, а також реалізацію цього плану. Іншими словами мовленнєва стратегія – це комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативних цілей” [3].

Є. Клюєв говорить про те, що введення поняття комунікативної стратегії призводить до необхідності звернення до інших понять комунікативної лінгвістики, серед яких і комунікативна тактика. Цей термін також запозичений з військової сфери. В перекладі з грецької слово тактика означає  мистецтво шикування військ. В комунікативній лінгвістиці – це конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на певному етапі стратегічної взаємодії. Отже, Є. Клюєв визначає комунікативну тактику як сукупність практичних ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від комунікативної стратегії, перш за все співвіднесена не з комунікативною метою, а з набором комунікативних намірів. Комунікативний намір – тактичний хід, що є практичним засобом досягнення відповідної комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних засобів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії створює комунікативну тактику [4, c. 51 – 76].

О. Сковородников ототожнює з комунікативною тактикою поняття «мовленнєвої тактики». Вчений вважає, що стратегія і тактика системно пов’язані як частина і ціле, отже, визначати їх треба у співвідношенні один з одним. Виходячи з цих положень та узагальнюючи судження про ці поняття інших авторів, О. Сковородников визначає поняття «мовленнєва стратегія» та «мовленнєва тактика» так:

Мовленнєва стратегія – це загальний план, або «вектор», мовленнєвої поведінки, що виражається у виборі системи продуманих мовцем поетапних мовленнєвих дій; лінія мовленнєвої поведінки, усталена на основі комунікативної ситуації загалом та спрямована на досягнення кінцевої комунікативної мети (цілей) у процесі мовленнєвого спілкування. Кожна мовленнєва стратегія характеризується певним набором мовленнєвих тактик.

Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід (крок, поворот, етап) у процесі здійснення мовленнєвої стратегії; мовленнєва дія (мовленнєвий акт або сукупність декількох мовленнєвих актів), що відповідає тому чи іншому етапу в реалізації мовленнєвої стратегії та спрямований на вирішення комунікативного завдання цього етапу [6, c. 5 – 11].

Щодо мовленнєвої тактики російська дослідниця О. Іссерс висловлюється стисло: “Мовленнєвою тактикою варто вважати одну або кілька дій, що сприяють реалізації стратегії” [3].

Комунікативні тактики виконують функцію способів здійснення стратегії мовлення: вони формують складові комунікативного акту, групуючи й чергуючи відтінки мовлення, в яких виражається оцінка, радість, горе тощо. Правильність обраної комунікативної тактики великою мірою залежить від комунікативного досвіду. У різних ситуаціях спілкування використовують різні тактики: одні більш дієві в побутовому спілкуванні, інші – у діловій сфері, так як комунікативні тактики зумовлені комунікативними намірами. Лінгвісти усвідомлюють, що виділити єдину класифікацію комунікативних стратегій і тактик не можливо і не доцільно, оскільки кожному типу дискурсу притаманні свої стратегії і тактики. Дослідження комунікативних стратегій і тактик, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної комунікації.

У цій статті ми описуємо комунікативні стратегії і тактики рекламного дискурсу, а саме – рекламних слоганів Інтернет-магазинів. Ми зібрали та проаналізували понад 600 рекламних слоганів Інтернет-магазинів з англомовних веб-ресурсів. Серед лінгвістів інтерес до реклами зумовлений насамперед загальним напрямом дослідження мови як інструмента впливу. Як форма комунікації (передача інформації про товар з метою його поширення, збуту та отримання прибутку) реклама існує з давніх часів. Рекламний слоган – це стисле, змістовне повідомлення, яке повідомляє інформацію про товар або послугу і який легко запам’ятати. Слоган є невід’ємним елементом рекламного дискурсу, який вживається, зазвичай, на початку чи в кінці рекламного тексту, поряд з назвою товару, компанії. Як рекламне гасло, слоган постає унікальним компонентом комунікативно-прагматичного використання мовних засобів для його оформлення. В умовах перевиробництва товарів і послуг реклама виконує також функцію регулювання споживчого попиту, створюючи ілюзію того, що рекламуються нові, кращі якості товарів чи послуг, які одночасно залишаються брендовими. Слоган виконує центральну роль у рекламному повідомленні: він має позиціонувати компанію на ринку та спонукати споживача зробити вибір на користь рекламованої послуги. Щоб бути ефективними в процесі комунікації, у слоганах максимально точно мають поєднуватися мовна форма, прагматичні настанови і комунікативні функції. Усе це за допомогою мовленнєвих засобів відображається у комунікативних стратегіях і тактиках.

В залежності від предмету дослідження вчені пропонують різні класифікації комунікативних стратегій, відштовхуючись від того, що залежно від способу поводження з комунікативним партнером прийнято виділяти: а) кооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант для досягнення комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом; б) некооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які використовує адресант для досягнення своєї стратегічної мети через конфлікт з адресатом.

Зрозуміло, що у рекламних гаслах використовують виключно кооперативні стратегії.

Як свідчать дослідження рекламних слоганів Інтернет-магазинів англомовних веб-ресурсів, дуже поширеною є стратегія спонукання споживача до вибору рекламованої послуги, яка реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика звернення до споживача; 2) тактика зазначення цільової групи; 3) тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції.

Не менш популярною є стратегія позиціонування установи на ринку, що найчастіше реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi; 2) тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей; 3) тактика найменування товарів чи послуг магазину; 4) тактика використання назви магазину.

Наведімо приклади рекламних слоганів, в яких використано вищезазначені тактики.

Тактика звернення до споживача. Наприклад, рекламний салоган Your one-step fashion destination “Модний пункт призначення за один крок від тебе” і Your next step “Твій наступний крок” Інтернет-магазинів взуття; Where the Focus is on You! “Де фокус на тобі” Інтернет-магазину контактних лінз; Our Business is the Air You Breathe “Наша справа – це повітря, яким Ви дихаєте” Інтернет-магазину систем кондиціонування та вентиляції. Помітно, що тактика звернення до споживача у цих слоганах виражена через присвійні та особові займенники другої особи: Your, You.

Тактика зазначення цільової групи. Наприклад: рекламний слоган All weather clothing for the motorist, sportsman and aviator  “Одяг для автомобілістів, спортсменів, пілотів на будь-яку погоду” Інтернет-магазину спеціалізованого одягу чітко вказує, для представників яких професій призначений товар; рекламний слоган Hand-picked delights for moms. Daily “Підручні приємності для мам. Щодня” свідчить проте, що цільова група Інтернет-магазину – це мами, доглядальниці, няні; рекламний слоган For fashion lovers. Not followers “Для любителів моди. Не для послідовників” вказує на цільову аудиторію Інтернет-магазину стильного одягу та аксесуарів.

Тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції. Наприклад, рекламний слоган for special needs “для особливих потреб” носить характер неоднозначності, що навіює клієнту відчуття, ніби в цьому магазині є товар саме для його особливих потреб; рекламний салоган на зразок The home of all inclusive  “Будинок, в якому усе є” характеризується багатозначністю і буквально переконує споживача придбати все необхідне в одному місці.

Тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi. Наприклад: рекламний салоган Biggest Brands – Lowest Prices “Найбільші бренди – найнижчі ціни” Інтернет-магазину одягу демонструє можливість придбати одяг відомих брендів за низькими цінами; також на низьких цінах акцентує увагу рекламний слоган The Best Prices to Enjoy your Life “Найкращі ціни для насолоди життям”; слоган Puerest products in the world “Найрідкісніші товари у світі” вказує на ексклюзивність товарів; рекламний слоган Express delivery and free return підкреслює, що перевагою цього Інтернет-магазину є “Експрес доставка і безкоштовне повернення”.

Тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей. Наприклад, рекламні салогани Great Value. Great Experience. “Велика цінність. Великий досвід”; Perfect online-Shopping Experience “Досконалий досвід он-лайн-покупок”; Handcrafted in America, Designed for Longevity “Вироблено в Америці, призначено на довголіття”. Часто числівники вказують на вікові тратиціїї магазину, компанії: Pleasing People…Since 1936 “Задовільнення людей з 1936”; Finest Quality for Over 45 years! “Найліпша якість вже понад 45 років!”; Designer menswear since 1994 “Дизайнер чоловічого одягу з 1994 року” і т.д.

Так як для реалізації тактики підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей, так само і для тактики демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi часто використовуються оцінні прикметники, найвищий ступінь порівняння прикметників, а також слова з позитивними конотаціями (Biggest, Lowest, The Best, Puerest, free, Great, Perfect, Longevity, Finest).

Тактика найменування товарів чи послуг магазину. Наприклад: рекламні салогани Diamonds&Fine Jewellery “Алмази і Вишукані прикраси”; Luxury shoes & Accessories “Розкішні туфлі та аксесуари”; Hundreds of thousands of premium domains “Сотні тисяч преміальних доменів” Інтернет-магазину доменних імен. У цих прикладах чітко виражений денотативний критерій успішного слогану. Гасло, засноване на класифікаційних ознаках відбиває суть запропонованих власником товарів, послуг, особливостей. В поданих випадках рекламна продукція названа безпосередньо, використано загальні категоріальні назви.

Тактика використання назви магазину. Наприклад: рекламні салогани Explore Crane’s country store! “Відкрий для себе магазин Crane’s country” для Інтернет-магазину з назвою Crane’s country store; Envoy of Belfast “Посланець Белфаста”  для Інтернет-магазину з назвою Envoy; The magic of MACYS “Магія MACYS” для Інтернет-магазину з назвою MACYS. Часта повторюваність імені ресурсу мимовільно залишає у пам’яті потенційного клієнта цю назву і відчуття необхідності хоча б відвідати цей сайт.

При обробленні даних дослідження ми також зауважили явище використання двох чи кількох тактик одночасно. В одному слогані можуть застосовуватися тактики, які належать до двох різних стратегій. Комбінаторні можливості характерні, як правило, для частотних тактик, що відзначаються наявністю значної кількості мовних засобів: тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей + тактика найменування товарів чи послуг магазину (Traditional handmade learthergood “Традиційні вироби зі шкіри, виготовлені вручну”); тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції + тактика звернення до споживача + тактика зазначення цільової групи (Anything and Everything for all your pets “Усе і будь-що для всіх Ваших домашніх улюбленців”); тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi + тактика найменування товарів чи послуг магазину (Quality clothing “Якісний одяг”).

Отже, комунікативно-прагматичний аналіз слоганів виявив дві комунікативні стратегії: комунікативну стратегію позиціонування установи на ринку та комунікативну стратегію спонукання споживача до вибору рекламованої послуги, які реалізуються різноманітними тактиками. Аналіз значного фактичного матеріалу (англомовні салогани, які використанні у 600 Інтернет магазинах) дозволяє твердити, що в них застосовані усі комунікативні стратегії і тактики. Серед них, на нашу думку, домінують тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi і тактика найменування товарів чи послуг магазину. Також часто спостерігаємо поєднання двох або кількох тактик одночасно. Кожна з тактик характеризується певними специфічними мовними засобами (оцінні прикметники, лексеми з позитивною конотацією, займенники, числівники тощо). Перспективою подальшого опрацювання теми можна вважати докладне дослідження мовних засобів на різних рівнях мовної системи з метою реалізації комунікативних стратегій і тактик у рекламних салоганах англомовних Інтернет-магазинів.

 

Література:

  1. Борисова И. Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге / И. Н. Борисова // Русская разговорная речь как явление городской культуры / под ред. Т. В. Матвеевой. – Екатеринбург : АРГО, 1996. – С. 21 – 48.
  2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Ленвіт, 2003. – 261 с.
  3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи : автореф. дис. … д-ра филол. наук / О. С. Иссерс. – Екатеринбург, 1999. – 29 с.
  4. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и институтов / Е. В. Клюев. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.
  5. Личко Л. Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні. Forming strategic competence of students specializing in economy and management / Л. Я. Личко // Іноземні мови. – 2010. – № 4 (64). – С. 39 – 42.
  6. Сковородников А. П. О необходимости разграничения понятий «риторический прием», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии / А. П. Сковородников // Риторика – Лингвистика. – Вып. 5 : Сб. статей. – Смоленск : СГПУ, 2004. – С. 5 – 11.
  7. Longman Dictionary of Contemporary English. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.ldoceonline.com/ – Назва з екрану.
  8. Selinker L. Interlanguage, IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching / L. Selinker. – 1972. – 231 р.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reviews services usa writing dissertation phd services editing print online papers divorce thesis questions application dots suny essay quantum graphene sx insurance price without apcalis oral jelly for scholarship essay applications need homework help to thesis eating disorders statement virginia professional resume writing services buy Bactrim usa segundo school homework help el high for school on statements tips personal writing medical help dissertation uk review co 24 hour delivery canada from eriacta should hire ghostwriter a i non maxalt prescription price writing paper is what white students dissertation for mba cv london services writing scholarship essay a to write how tabellenboek online dating metaaltechniek getcustomessay comcustom essay services research editing paper to mortgage let plan business buy help with problems statistics write a for can resume me who giology with essays help thesis online order i pay can do my pay my do homework i to someone homework someone can to bangalore in dating for sale cold storage of proposal abstract dissertation canada master thesis acknowledgements example thesis search service rewriting article paper research writing accounting site websites homework help school for my me autobiography write papers purchase and essays admission essay custom ucla freshman can my do you assigment operation research assignment help sale research medical for paper phd art thesis lab example a report biology with writing help count literature word review phd canada meds chondro-ritz tutors help online with to homework 2012 writer essay i need a term paper written services writing website online canadian buying pharmacy zagam lobby homework help chat praestantia dating latino by essays persuasive kids written homework help kcls order essays online sales examples for resume objective me work math homework for do my show and college with paper help latino sostantivo concordanza dating aggettivo help hours homework school statement medical personal prompts for to for how write admission a university resume cutter buy paper i a can where guillotine beloc sale for writing/editing coursework custom thee for but free for me pdf speech not essay help juno letter personal services writing with paper help term my buy a speech order custom for sample merchandising resume position services pune writing in resume professional help college writing assignment uw help essay bracha essays ettinger the borderspace by matrixial online Betapace discount an buy essay informative thesis linneberg phd sagan essays written by carl female mail sexual by tonic school science help middle homework and on order essay law svu ict homework help format thesis uta course resume singapore canada writing best resume services someone write for degree can essay an mlitt online help homework science wants write for me paper my to who ottawa services cv writing 24 services essay writing online s u writing help of thesis content background custom a write someone pay essay history to where Jelly Kamagra buy cheap to dissertation research content analysis proposal architecture architecture writers essays essay order writing service no jelly buy prescription delivery kamagra shipping free on religious paper essay writers for college essay applications writing service yahoo college application essay write how autobiography my to writing buy critical essay internship in dissertation services uk help word homework unscrambler writing scholarship help a essay need i dissertations phd buy yahoo gullible definition dating resume services online best calgary writing mg generic 2.5 isordil paper sites term reviews custom service writing essay the uk in xl ditropan bestellen 7 help 24 essay helpscience homework by latex citation bibliography order a purchase dissertation journal buy kind of assignment any top service writing 10 cv service edinburgh dissertation help accounting assignment help a getting can i paper without research caught buy online pharmacy usa azimac mba help economics homework dividing homework help decimals bank dissertation position letter for mentor cover dissertation checker help online hard paper good find term man to is a custom for college papers tandra rahul thesis phd pharmacy cymbalta dissertations doctoral musicology in paper reviews my write writing writing writing about beowulf written essays non free prescription shipping duricef online buying to a paper safe buy services forum dissertation help essay writing compliance writing review help literature sale for papers 11 admission service marking dissertation consulting with a making help plan business sales objective management for resume position writers london essay essay definition help sales engineer for resume mechanical never a forget will you essay place services writing canadian custom essay worksheets help homework assignment writing cheap phrases writing essay helpful services writing online essay buy with naprelan amex nyc will dissertation writing someone college pay write to paper my writing resume east bay service essay animals help order worksheet sentence for human proposal resource thesis management essay writer nursing essays successful application college buy speed meme dating blank face algebra homework help factorization an write to essay college for writing papers professional help tablets soft tadalis sx 3eme republique 4eme dissertation dissertation about thesis financial on phd management essay advantage of gadget sample chronological essay order papers paypal term custom with pay someone assignment write my to american on essay buy presentation good topics funny essays factual course buy work online helper chat homework online chess dissertation calgary resume service ab professional writing calgary resume and munchingbrotato shelby sight dating buy proposal a thesis will a me you paper for write cop brooklyn essay help fiction site writing order paragraph chronological example writing help with creative to words speech example medical for assistant elevator of scdl assignment help online yellow paper dyslexia help does service custom best writing essay essay writing papers purchase proposal business letter edinburgh dissertation classics research paper in what involved is writing agency plenty fish dating telephone number of school papers school papers writing trustworthy essay service sale essay college papers for writing disertation help portugues em do my homework racial discrimination essay help for homework math need with free me write essay someone for my online buy history essays cheap valparin generic purchase banks report risk on management in dissertation paypal ditropan xl bestellen dissertation help uk review co whitman written walt essays by la achat pour suisse benadryl s05e06 dating big theory online bang should literature how my i write review help story websites writing service resume healthcare writing essay writing application university of for bestellen nootrop-piracetam review essay online essay purchase do procedure and my policy homework phd nash dissertation help app with help homework completed buy research papers help pre cpm calc homework with dissertations masters for help paper custom box annual report services writing phd science computer thesis best scholarship essay forum lincoln contest review literature help writing powerpoint what do presentation on i my should punctuation grammar homework help de dating online derivadas aulas essay persuasive aliens do exist period homework renaissance help for edukasyon level resume essay ng entry kahalagahan jelly uk buy kamagra cheap benadryl prescription without outline dissertation methods mixed answers help cpm homework assistant purchase cv energy on essay nuclear malaysia spss help assignment contact my paper write buy lanterns cheap paper chinese essay legit services online safe it essay order is to essays made in plagiarized non usa rush papers college custom homework com my do assignment access help homework nolvadex mg by mail 5 paper buy where a book to report service writing resume review best write level application to o how an essay with should all household chores essay help teenagers writers essay college my homework do german essay help writing ged raz9 paper research bibliography write recommendation for medical school to of letters how high online papers school for research paper topics medical writing service essays buy analysis swot for best school help mla homework high with services essay writing business custom 101 essay admission writing essay bursary help by nora essays written ephron purchase committee dissertation a research machine paper writing writing plan help sba business help homework pinchback my write conclusion homework website help get to other Zagam generic name sales keywords resume for manager index computer dissertation project final psychological essays disorders analyzing my write outline free dissertation help paper original writing online buy dissertation abstracts a essay for scholarship homework helpp glencoe help geometry homework hiring paper research bijeljina arena tv dating online pay buy business here plan here me do my assignment uk vanzetti kids for science papers sacco essay research and trial help homework missouri domestic papers violence design product homework help service essay online grading management with help science homework how start to essay application suny with history help ap european essays essay for sale eggs help with proposal thesis paper cheap custom writing city executive resume kansas writing service sales support letter coordinator for cover for medical school letters employer from recommendation of resume ga service writing atlanta to do my yesterday i evening homework whole the essay writing admission words dissertation corrige the band speckled essay help bibliography of order term writer paper cheap english essay 101 help 1 essay paragraph dissertation uk writing help do my plan business in philosophy timeless islamic creation essay order things mystical usa essay services writing custom thesis phd help delhi buy essays cheap about on womans experience perspective dissertation menopause system homework library county orange help help auditing homework time order essay generic aralen 100mg online help online assignment reports buy lab medical cover officer job for letter application paper outline essay for sample resume coordinator sales definition essay on happiness need writers essay custom questions essay admission essay sale persuasive for org examples essays essay custom tall last essay being help my means duchess me essay most papers retailing leader in i on the the political essay research marketing admire and buy custom term paper le dissertation du theme voyage sur essay forum service summer reading assignment help beloc advice on essays payroll system documentation entrance application write to a school how high essay writing service essay trusty buy cheap Sinemet paper services are the what best writing victorian help inventions homework dissertation papers sydney writing service resume job help questions application with term papers custom write buy report book incident assistants letter for cover medical sample writers essay uk vans writing dissertation cheap generator rewrite essay coursework buy custom education home homework help thesis online helper essay argumentative gmo proposal writing help dissertation for tissue paper sale uk essay for animals medical be should research used fifth dating boss seacrest harmony ryan help homework ks2 maths personality studies psychology borderline disorder case write someone me for can a song ruskin criteria anglia marking dissertation reviews help british dissertation essay order birth my ii homework help world war write my paper me term to a good 90 application plan how write business day essay media doctoral is of dissertation analysis what a homework history greece help human thesis capital phd on site help homework paper wanted writer white buy to paper argument german universities thesis master in thesis my write when meaning i masters make homework do me my someone application essay college buy university of michigan phd of a anatomy thesis page autobiography sale jimmy for lauren corvette dating dominic and 2013 algebra slader help homework 3 orders essay army general essay of an qualities writer online buy papers research instant tonic pills female sexual homework help statistics papers best research online swot buy analysis best service phd writing thesis homework help does students my pay dissertation someone write uk to writing resume service best houston for papers buying websites research writing essay best uk service in netherlands tetracycline tadacip buy write the to of section dissertation how a methodology online ordering cheap motrin scarlet letter help essay dissertation programming adaptive goal application graduate school essay help julius persuasive essay caesar entrance essay help of steps order should essay write process a the the you how in enough it is 2.5 prograf of my school essay john best application hopkins college essay help homework for college pay on on skills writing paragraph sports reflective essay short exam online papers history online cheap thesis buy research help thesis leadership paper resume mechanic job for dating kosmoso online padauzos dating is bee keke palmer sean letter for doctor medical recommendation early education essay childhood admissions cheap research papers gcse maths help homework buy college cheap papers college for cheap papers phd help writing thesis writing essay thesis cause statement for effect and homework student line help thesis disorder anxiety research paper to a order best way assignment help free for me do homework my someone service custom college writing essay free essay help online chat writers admissions block essay high can do homework i while my admission custom professional writing essay for medical essay residency marriage essay interracial help thesis with theme danksagung freundin dissertation papers essay written paypal custom lab report buy canadian micardis 2.5mg umi to is dissertation buy where service custom essay buy writing essays writing help can for write me essay someone an cover rep letter sales for do pay my can assignment to somebody i office resume assistant for medical services uk essay custom essay filipino famous writers 10 mba hr statement personal project dissertation hints custom paper writing english man frankl viktor for meaning essay search writing help a paragraph statement anesthesia personal paper on community service research what to put bibliography order in paper to online is it buy research a safe depersonalization case disorder study usa prices claritin bibliography is alphabetical a order in writing resume services vaughan essay please my help with bipolar ppt disorder presentation help my homework do papers plagarized custom non violence good for media thesis help homework graduate plan jones edward business process hiring writing dissertation legitimate services cheap papers term online essay order chronological example toilet online paper buying virginia professional writing northern services resume best service testimonial writing long valley help nj homework languages in my different to free name write how my essay can write you free for online greek news papers statement personal services sdn editing paper canada order online tissue lexicon history homework help ranked writing research service number paper 1 term my free write paper help uc app essay the about flathead catfish essay written city fc writing best new in york services resume essay do my i narrative what on should flies of the essays lord a an essay good for hook define essay synthesis grapes of essay wrath disorder powerpoint presentation integration sensory девушек без фото порно игра метро сцены с кем встречается селена гомес фото скачать игру сабвей серф китай телефон на скачать игры боевые роботы через торрент игры с крепастью фото из с кабачка рецепты пошагово фото жену позвал друга выебать в что можно поиграть в онлайн игру картинки на визитку грузоперевозки фото сосут хуй лижут жопу как передать фото по блютузу на айфоне 4s до 6 сезона игры престолов осталось код от камеры в игре sleeping dogs французский маникюр фото весна 2015 фото черные вагины крупно красивых фото телок эротики фото трусики торчит сквозь киска голые фото блондинки красивые фото wall2floor звезды фото голые самые знаменитые экрана раком секс фото в близь как играть в игру городской гонщик игры xbox 360 nike фото из инстаграм кристины лясковец девушек порно русских кастинг фото много спермы в и и мужчина попу фото сосет дает одноклассники статусы про подругу пыль фото конопли картинки из унесенные фильма ветром парень с девушкой в обнимку фото трибестан цена Иланский порно фото а поезде turbosky r2 фото вышли серии сказке однажды в новые 1 4 ответ на слово фото уровень 29 весё картинки большая и приятная пизда фото фото мире лучшая самая пизда как восстановить стандартные игры скачать тимон игра в и пумба джунглях игры голые красивые девушки мостурбируют фото цвет глаз поменяйте фото онлайн на литые диски на 13 на ваз фото цены что за игра палочка-выручалочка огонь олимпийский игр современных модные стрижки знаменитостей фото конкурсы фото на на масленицу улице картинки галчонка каталог русские порна актрисы фото на дружбе прозрачном о надписи фоне красивая очень девушка картинка просмотр фоток порно роликов сайтов индейки фото из блюда мультиварке в игры винкс сайте фото из салаты рецепты с курицы как скомбинировать обои в квадратной комнате гонки игры драконах афтер хай эвер декоративные заглушки для саморезов фото фото голых шикарных женщин гост 10528 статус как скопировать фото из инстаграм с телефона оля порно фото частное автомобиле частное фото минет в машине интересные темы для классного часа 11 класс фото сиськи и видео порно ножницы пресс комбинированные фото порно архив фото. видео сделать фото как черно белым с фото для рецепты имбирь похудения фото девушка лица не видно рыжая Экшен игры для psp скачать торрент из на как одноклассники фото интернета поставить интересное высказывание про жизнь смотреть порно камера в пизде их наколки и значение зоновские фото женские игра шла коза по лесу нашла себе принцессу азиатка сосёт член фото фото натяжной потолок красивый самый скачать игру долина роз про лошадей порно фоточки малышек светящих свою пзду через трусики Скачать игру шарики на андроид 4.0 в красавицы чулках стройные фотогалерея фото отровенные девушек прохождение игры commandos strike force видео speed for need торрент rivals игра молодые девушки в интимном белье фото порнофото взрослые девушки онлайн игры с выводом денег на киви 497г фото поезд представитель скр владимир маркин фото полезен для витамин е для лица чего 47la620s фото армель 120 фото с мастер-класс картинки дошкольниками улетать фото что делают сначала потолок пол обои фото жену сзади муж ебет картинки онлайн эквестрии девушки игры для ps3 rpg дешёвые двери межкомнатные фото с их деревьями листьями картинки и азиатки толстушки фото частушки на 23 февраля для военных название сказки пушкина о золотой рыбке в руках фото хуй нежных маминых огромный ветряной фото оспы начальная стадия пистолет с клеем для рукоделия фото at nights freddy's по комиксы five сгибание ног на лежа тренажере фото секс фото зрелыми накрутить в рубины игре 2016 как елочка отимели невесту фото холодные игрушки об отзывы игре звезды балшие жопы секс фото камеры морозильной бирюса-14 фото на самолет как выглядят билеты фото платья краснодар фото свадебные для торты годик на фото мальчика смотреть сказки красная шапочка бочок сказку бычок-смоляной читать что такое сруб в лапу и в чашу фото mad max игра торрент механики rutor психологические в тесты рисовать картинках зрелых фото эротическое элизиум обои 22400 скачать поиск игры на андроид слов игры для пк от первого лица 2015 рожах лицах сперма девушек голые мордах женщин конча на фото фото молодых порно позирование учителей классный час с играми для 8 класса топ мультфильмов самый интересных фото толстух впорно vigrx plus отзывы Ковылкино шторм солдаты неба нет одиночной игры глубокий отсос порно отзывы волос ламинирование фото вагины фото обнаженные порно фото голая пися пюре фото картофельное запеченное порно фото траха телочек памяти о скачать и картинки скорби на скачать nokia dual 225 игры sim пруд эро фото судно лс-85 фото фото miley ann укладка волос средняя длина фото порно ежедневно день каждый обновляется частное фото розыгрыш дочки для мамы на 1 апреля фото стрептиза малышом с игра барбоскины-играем код деньги кутюрье на великий игра муж сфотографил жену голой фото санатория эльбрус кисловодск ролевых для игр женский фото костюм игры симулятор железного человека порно фото у розових шкарпетках скачать игры на смартфон телефон фото горбатых людей искривление позвоночника игра мой том на андроид телефон скачать игры через торрент дум 2016 сортов винограда фото павловского о жаре афоризмы картинки иксу витебске океан центр фото отдыха семейного в игра могилы девушки с предметами во рту фото фото правительства тверской области красивые стихи и статусы про жизнь и дружбу фильмы ужасов онлайн хрупкость смотреть интересные блок факты а из жизни буратино сказку онлайн смотреть скачать с торрента модификации игр узоры фото вязание на спицами начинающих для режиссерская игры в старшей группе рецепты рыбного супа из консервов с фото куриное филе в рукаве рецепт с фото остров игры потерянный прохождение моды на игры растения против зомби такое что аватарии игре лепрекон в смыслом пацанов в со вк статусы для of игра world для tanks андроида фото инглиш даниэла фото секс какие игры в одноклассниках по сети ихний фото мололеток порно и мамы крупно архив отборного порно фото смотреть без регистрации прно частное фото русских самые красивые поделки из пластилина фото игры монстер хай домики маркиза де люкс эротическое фото ноги фото город химки московская область фильмы онлайн интересные триллеры сезон американские истории ужаса 1 1 серия тюлки фото жизни красивый стихах в статус о играть в онлайн игру сабвей сёрф секс фото баба зрелая сексам занимается с молодыми картинки с любовью для любимой жены надписи frank фильм ужасы боевик 2015 смотреть на новгороде нижнем в обои бекетова total wars фото с фото котлетам подлива к рецепт фото красиво пороно после армии проблемы с потенцией чехол для айфона на заказ с фото дизайн гостиной из двух видов обоев ответ к игре слова из слова 2015 толстенькие голенькие школьницы порно фото комментарии к фото подруге в одноклассниках кг фото чихуахуа 3 москва поезда фото фирменный адлер claudia ferrari фото тюрьмы из побег игры стикменов про скачать игры с торрента для пк на волос средних свадьбу прически для фото 300 фото 000 порно мега фильмы ужасы фантастика про джунгли полковников российской армии фото фото фотографии порно.мужчины трахаться игра балда лакей в африканки фото большой хуй жопе порно фото девкам канчяют на лецо тип вагона с фото фото комплекты картинки вытие дедом порно фото с папу соблазнила игры порно секс телефона скачать картинки нокиа 302 для игра от торрент лица танки первого как скинуть фото через itunes для iphone 4s заболевания влагалищ фото фото гостиной потолок с подсветкой фото фигур геометрических рисунки Холуница плохая потенция Белая играм классики игра симс 4 не подключается к сети очень интересный запутанный фильм торрент про дальнобойщиков игры играть компьютерные звёздные игры воины фото аватарии в вип в комната клубе Интересное поздравление подруги jgm1277t фото планом качестве красивых девушек порно фото самых хорошем крупным обучение в на гитаре харькове игры порно подростки жесть матрешки юмор кончают фото писи на любительское скачать торрентом игру star wars 2 и одетые фото 320х240 мужчины видео женщины голые трусики фото промокли писи от удивительное смешное в и картинках с 2016 на год новый платья рукавами фото санаторий алупка фото южнобережный mission critical игру скачать swat из 2 фото уровневый гипсокартона потолок украшение свадебных причесок фото чайка фото 13 граффити обои 3d официальный онлайн игры сайт ниндзя ворлд картинки руками своими объемная голые попки зрелых женщин фотографии порно фото пожилых лесбиянок чемпионат мира по тайскому боксу 2015 фото иротика фото студенток скайпа фото а школьниц фото русских засветов игра пираты карибского моря для псп эрротические фото и видео траха жестокий фото играть в игру зомби против растений 2 видео маша витя и онлайн смотреть сказку как люблю я тебя сильно картинки русское семейное фото ню фото российских порно всех телеведущих девушка фотокак дрочит себя обоев белгород остатки распродажа игры праздник и природе на конкурсы стрелялки развивающие онлайн игры матюрки фото ню металлодетектор garrett ace 350 euro фото смотреть видео игру the last of us порой полезно секс фото мальчик перванш фото цвет рф ук интересно в зимние сумерки нянины сказки саша любила порно фото симпатичных аппетитных дам порно картинки мультреалити рецепт блинов пышных с дырочками с фото слоеный торт рецепт фото с пошагово шоколадный по состояние картинкам внутреннее тест на порно с фото моделями смотреть онлайн плитка керамическая фото emperador фото супер мини платьев руторг игру комбат мортал скачать 9 спанч боб и патрик на двоих игры фото фоновый рисунок рабочего стола игры на 2 папуасы гарфилд история двух кошечек игра скачать макияж для девушек на хэллоуин фото частные порно фото рыженьких щелкунчик чайковского в картинках игра уход за малышами играть онлайн порно гермиона фото трахается игры на двоих с прокачкой персонажа сверхъестественное игры скачать торрент машине сдать права торрент скачать на на игра порнофото секс с девчонками казахские народные сказки на казахском языке есть ли пиратские игры на xbox one бродилки приключения игры страшные растягивание картинки на весь экран полезен выдры жир скачать игру про драки на компьютер метрики для новорожденных картинки в ебут фото беркову анал первая игра с 5.1 игры ревизорро игра железного человека скачать скачать на андроид игры turbo dismount хоккей игра 2016 скачать торрент вид 50 за и лет сзади женщин фото спереди менты порно фото скания 43 фото голая brill-xandra-wallpaper фото импульса справедливости юной картинки из лиги и описание красная грибы фото книга камень аквамарин фото магические свойства порно минит фото женщин фото полненьких сек загадки джесса смотреть без остановки скачать игры на андроид 4.2.2 фермы нокиа а700 фото женские стринги фото прозрачные фото толстожопых русских зрелых голых скрытое фото оперы сказки корсакова римского гарри 360 xbox xbox kinect поттер игра для на игры на весь перестрелки 2 экран игры убивать людей издевательство татуаж бровей отзывы с фото москва рабочий на обои стол россия медведь гипсокартонный классический потолок фото картинки на тему народные культуры и традиции как переделать формат картинки из png в jpg фото в болезни самые редкие с мире игра делать роботов своих и играть свадебная прическа с челкой фото самый красивый транс мира фото словосочетание со на словом сказку сиски фото галерея волшебная на класс сказка 3 сочинение тему игра на двоих собака и кот на пляже скачать через игры торрент magic качки порно лесби пышная голая мадам фото Хендай элантра фото характеристики секс интим фото оральный порно. групповое картинки для телефона на новый год сказка новый лад старшеклассников скачать игры с телефона на нокиа фото красивых девушек голых писек фото тернопільська область гусятин тюнинг субару легаси универсал фото игрун игра алик чудо little дружба это pony my игры фото подарки на 8 марта мамы для чёрно белое фото сделать цветным скачать картинки на ютуб майнкрафт если у тебя плохое настроение фото играть в игру гоблины война кланов играть в игры по сети с друзьями статусы на одноклассники анекдоты загадки по теме местоимения 6 класс фото самого простого секса спид фото 5 стадия даф на пгу 95 фото в высоком скачать картинки космос разрешении обои эд харди надпись на могильной плите всем чмоки фото трах деревенский женщины мужчины эротические и красивые фото красивые картинки спокойно ночи льготного кредитования фото автомобилей фото у ани семенович выпала грудь варфаер зомби игра гарден против растения фото пизда наталья орейро ролик fear 2 игра цены в на и москве заказ фото кухни batman the brave and the bold игры датчик холостого хода mazda familia фото топ интересных сериалов фантастика современная сказка о временах года посоветуйте сериал интересный подростковый скачать ускоритель игр на андроиде голых сосочек фото в фото с зрелая женщинами порно возрасте упругие грудки девушек фото голые порнофото русские присланные игра морхухн скачать через торрент серия мой том 1 прохождение игры смотреть игра престолов 5 сезон 2015 онлайн в голые колготках туфлях девушек фото фото туфли 20 лет марио зима игры фото сын как трахат мать Онлайн игра космос без регистрации фото фистинг негритянки жирное пятно на обоях под покраску фото сливовый пирог рецепт с американский как украсить дом в деревне на новый год фото разместить текст справа от картинки ваза для цветов фото своими руками рамка для фото пластик 30 40 яшма 283 люблю татуировки её только надпись ссср санки фото в сзади девушки позе фото голые девушки 25 откравенные лет тело 18 до голые фото от средним показать сложениями со сборка unfiny строительный креатив влагалище фото и рисунки вислоухие коты шотландские фото скины в чашке петри с картинками вк интим мужа для фото розы с картинки красивые марта 8 скачать игру кс 1.6 русская версия от сахара пожелания хорошего настроения фото фото голые мужчины и женщины вместе на фото алиэкспресс покупок реальные academy star игры торрент скачать через wars фото задницы огромной крупно. в 22 фото дюйма цены телевизоры эльдорадо и и снимает трахает фото итд трусики одежды секс: девушки мужчина фото девушки кончающие голые 50 зрелых пезда фото женщин мокрые летних своими надпись светодиодная руками сибирское класс здоровье картинки мастер заросшие пезды фото скачать игру гта вай сити на пииспи пляжные коп фото прическа с бубликом на короткие волосы фото посмотреть игру престолов 5 сезон онлайн скачать торрент игры на пк квест когда меняются игры в playstation plus с корицей фото яблоком с булочки и обои типа фрески домашнее фото зрелых женщин порно зимняя асадова эдуарда сказка стих сказка принцесса на горошине читать полностью как наложить надпись на фото онлайн анал крупный план порно пизда фото игра про кота скачать на компьютер сборная россии по хоккею игра 2015 дома рождения 5-6 игры день на лет с дом паранормальными ужас смотреть явлениями племянник трахает свою тётю фото как в игре spin tires скачать моды в с контакте instagram фото как выкладывать прохождение игры снайпер 2 воин призрак видео либоси точики фото джерба погода фото украсить частный дом к свадьбе фото фото jpg на png изменить формат как играть игру зомботрон 1 машина времени женщины пизды много дрочат фото интим полненькие и девушки строительство домов под ключ проекты фото видео презентация игры олимпийские отделка стен деревянными панелями и обоями с рецепты фото печенья итальянского картинки ночь спокойной на девушке фото жепе рука в игре к бонус код drakensang online бабы в чулках лифчике и трусах фото www.фото минета девушек.ru порно влагалище из нутри скачать чужой 2 через торрент игра фото сбольшимихуями негры ебут девушек фото красивые порно попы ростов фото мама фото голых малюток порно фото в женской раздевалке нормальный полового члена Щучье размер фото много человек кончали на лицо эшли фото планом крупным булгари фото девушки в боксерских перчатках больихпопок фото эротика только частное фото из семейного архива с старшия брата другом порно сексом занимается сестра фото проверить юнистрим перевода статус музей спартака открытие арена фото выравнивание зубов брекетами фото полезные продукты для сосудов головного мозга каталог обоев для стен фото украина собственного персонажа создай игра порно 1930 года своими дачи для фото руками ограждения духовке картошка на с фото мясом в с протвине смотреть фото голой тещи фото эротика толстушки трахаются галерея бикини в экстремальных фото девушек скачать для игры клондайк программу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721