Комунікативна активність територіальної громади та муніципалітету в контексті використання соціальних мереж в управлінні містами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається зміст комунікативної активності територіальної громади у процесі використання місцевою владою соціальних мереж. Формулюються комунікативні завдання територіальної громади у процесі здійснення її самостійної діяльності в мережі Інтернет. Класифікуються способи та форми прояву комунікативної активності громади міста в соціальних мережах. Також досліджується роль соціально-медійних інструментів у процесі реалізації комунікативної політики міст, встановлено взаємозв’язок тенденцій розвитку соціальних мереж та вплив даних тенденцій на процес формування іміджу міст, розглянуто практику застосування соціальних мереж для реалізації комунікативної стратегії органу влади.
Ключові слова: соціальні мережі, комунікативна політика, місцеве самоврядування, територіальна громада, комунікативна активність, форми та способи комунікації.

Одним із завдань міста при використанні у своїй діяльності соціально-медійних інструментів є формування позитивного іміджу місцевої влади. Виникає потреба динамічно розвивати місцеву демократію та самоорганізацію населення міст. Враховуючи основні тенденції використання соціальних мереж в управлінні містами за кордоном, одних із показників успішної співпраці муніципалітету міста з громадою є рівень відкритості міської влади, та залучення громади міста до процесу прийняття рішень на загальноміському рівні. Для досягнення даної цілі постало питання використання органами муніципальної влади нових інформаційно-комунікативних технологій та спеціальних сервісів. Тому виникає необхідність дослідження аспектів взаємодії муніципалітетів з громадою міста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем щодо форм і методів в системі місцевого самоврядування в цілому та взаємодії органів міської влади з громадськістю з допомогою соціально-медійних інструментів є новим напрямком у галузі науки «Державне управління». Є багато праць вчених, в яких акцентується увага лише на загальноприйнятих формах комунікації влади міста і міської громади. Зокрема, ґрунтовні дослідження С. Штурхецького щодо формування комунікативного потенціалу місцевого самоврядування, розробки та реалізації комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні України. Різні аспекти комунікативної діяльності муніципалітетів також вивчали: Коноплицький С. М., Пісоцький В., Руднєва В. Ю., Третяк О. А., Штурхецький С. В., Эйдман И. В той час майже не вивчаються аспекти комунікативної активності міської громади та влади міста з допомогою соціальних медіа.

Мета статті: визначити роль комунікативної активності територіальної громади та міської влади в контексті використання соціальних мереж в управлінні містами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливим аспектом діяльності медіа як складової сучасної публічної сфери політики є розвиток політичних та соціальних мереж, у яких громада міста може спілкуватися, відстоювати власні позиції на умовах анонімності оцінювати роботу міської влади або окремих чиновників. Водночас розвиток новітніх комунікаційних систем не сприяє формуванню справжньої публічної сфери, оскільки політичні суб’єкти намагаються використати їх у своїх цілях. Один із сучасних аналітиків І. Ейдман вважає, що мережева активність політиків у соціальних мережах носить авторитарний характер. Політики Сходу і Заходу використовуючи в своїй діяльності соціальні мережі не розуміють їх реальну соціальну та комунікативну природу [8].

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст. Відповідно, форми виявлення комунікативної активності територіальної громади мають відповідати функціям і повноваженням територіальної громади як суб’єкта місцевого самоврядування [3].

Враховуючи основні риси інформаційного розвитку громади міста, основним принципом, який відрізняє нижчий рівень від вищого, є ступінь забезпечення інтерактивності. Тобто ступінь включення жителів міста до процесу прийняття рішень на місцевому рівні. Найвищий ступінь включення громадськості досягається за проактивної моделі, коли взаємодія з громадськістю або ведення діалогу відбувається в режимі онлайн через спеціальні онлайн-сервіси. У свою чергу, більшість офіційних веб-сайтів муніципальної влади з тих чи інших причин не забезпечують проактивний рівень включення громадськості [4]. Таким чином муніципальна влада перешкоджає розвитку комунікативної активності територіальної громади та міських чиновників в мережі Інтернет.

Створення, функціонування та розвиток інтернет-сторінок муніципалітетів в соціальних мережах вносять свої корективи у бачення національного інформаційного простору, а також спричиняють необхідність перегляду відношення до міського інформаційного простору. Ці два фактори зумовлюють виникнення потреби перегляду концепції розвитку комунікативної політики муніципалітетів міст і громад міста [4].

Значення соціальних мереж для муніципальної сфери політики полягає у технічній можливості публікування думок кожного окремого індивіда. Водночас, через брак самодіяльних і індивідуальних виступів у мережах міська, місцева та державна влада намагається організувати своєрідний діалог з громадою в мережі Інтернет з метою розширення свого впливу та успіху на виборах [9]. Про діалог між муніципалітетом і громадою щодо вирішення повсякденних управлінських питань мова не йдеться.

Ставлення до соціальних мереж в українського суспільства неоднозначне. Аналізуючи думки користувачів соціальних мереж, можна розділити їх на два типи. Перші використовують соціальні мережі у якості платформи для спілкування з друзями, отримання інформації розважального характеру. А інші користуються соціальними мережами не тільки з метою розваги, а й підтримки бізнесу, розвитку клієнтської мережі, підтримки ділових контактів зазначає В.Ю. Руднєва [4].

А щодо використання соціальних Інтернет-мереж для спілкування з місцевою владою, допомозі у прийнятті рішень, які стосуються місцевого самоврядування або простого ведення спілкування громади з міськими чиновниками, то такі новації ще на жаль до нас не дійшли [1]. Тенденцію створення міськими чиновниками України та органами місцевого самоврядування сторінок в соціальних мережах слід досліджувати окремо.

Враховуючи, що органи влади приймають участь у формуванні інформаційного національного простору, а також те, що від рівня забезпечення органів влади сучасними інформаційними технологіями, впливає на формування іміджу міста і всієї держави, важливо враховувати нові тенденції розвитку інформаційного простору. Так, протягом останніх років в Україні владою міст активно використовуються соціальні мережі для взаємодії представників муніципальної влади зі спільнотами, а також проведення органами муніципальної влади інформаційно-роз’яснювальної роботи [4]. Але це тільки на папері. Насправді сторінки в соціальних мережах створюються не для розширення комунікації та діалогу між міською владою та спільнотами. Чиновники починають спілкуватись з громадою для отримання однобічної вигоди. Для того щоб отримати підтримку населення на виборах, або у вирішенні інших питань [2].

Муніципальна влада розробляючи концепцію мережевої політики як альтернативу чинної політики, де ініціатива належить формальним структурам, основним моментом стає забезпечення привабливості віртуальної політичної участі. Важливим чинником тут є залучення жителів міста до процесу обговорень і вироблення спільної концепції дій. З огляду на це у своїй статті «Мережева демократія та політичні соціально-мережеві рухи» І. Ейдман зазначає, що найбільшої ваги серед чинників, які приваблюють учасників Інтернет-форумів і регулярних мереж, набуває право на безпосередню участь у прийнятті рішень [9].

Сам факт співпраці муніципальної влади з громадянами забезпечує отримання відповідей на наступні запитання, які є важливими при прийнятті рішення про створення акаунта органу міської влади. Для початку потрібна цільова аудиторія. У соціальних мережах вона вже сформована і постійно доповнюється новими користувачами [4].

Змістом забезпечення комунікативної активності територіальної громади та муніципалітету в контексті використання соціальних мереж є усунення делегованих відносин у межах організаційної структури політичних рухів.

Оцінюючи комунікативні можливості територіальної громади, доцільно також звернутися до поняття «комунікативний потенціал місцевого самоврядування», уведеного в науковий обіг С. Штурхецьким на означення організаційної, структурної та креативної здатності елементів комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні до здійснення ефективної комунікації [7]. Значення цього комунікативного потенціалу, на думку дослідника, залежить від таких основних факторів: відстані між комунікатором і комунікантом (у тому числі з урахуванням ступеня доступу до певних комунікативних каналів і засобів); спроможності учасників комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні продукувати й сприймати потік повідомлень; обмежувальних чинників суспільного регулювання: нормативного забезпечення комунікативного процесу, з одного боку, та потреби в такій комунікації – з іншого [6].

Таким чином, якщо цей ступінь розвитку комунікативного простору територіальної громади та її значний комунікативний потенціал суттєво розширити з допомогою соціально-медійних інструментів (тобто вести спілкування муніципалітету з громадою з допомогою мережі Інтернет). Це суттєво розширить можливості вибору форм і способів прояву комунікативної активності в соціальних медіа між муніципалітетом і громадою, для вирішення різного роду управлінських завдань [5].

Для конкретизації та класифікації способів прояву комунікативної активності територіальної громади з використанням соціально-медійних інструментів в процесі здійснення місцевого самоврядування потрібно структурувати відомі нам форми та способи цієї активності за критеріями їх належності до окремих видів комунікації [2].

Безпосередня комунікація між муніципальною владою та спільнотою через соціальні медіа покликана забезпечити обмін інформацією щодо питань самоврядної діяльності територіальної громади та влади міста, які стосуються певних соціальних груп у їхньому складі. Це, наприклад, раніше вирішувалось в процесі більш комплексної комунікативної взаємодії у формі загальних зборів жителів міста, під час внесення місцевих ініціатив, що здійснюється в спосіб генерування певних ідей (повідомлень), їх обговорення, проведення консультацій, адресного поширення цих повідомлень на цільові групи [4].

Зараз же з розвитком інформаційних та комп’ютерних технологій, такого роду загальноміські збори можна проводити з допомогою соціальних Інтернет-мереж, де можна буде цілком і повністю прослідкувати комунікативний потенціал як спільноти міста так і влади [1].

Форми та способи безпосередньої масової комунікації з допомогою соціальних медіа є комплексними за своєю структурою, і потребують певної організованої підготовки, але загалом вони будуються на безпосередній взаємодії муніципалітетів зі спільнотами міста. Такими формами та способами виявлення комунікативної активності є громадські слухання, мітинги та інші масові заходи [5].

Умовами належного прояву комунікативної активності територіальної громади та муніципалітету з використанням соціальних медіа в процесі здійснення місцевого самоврядування є високий ступінь розвитку комунікативного простору територіальної громади та її значний комунікативний потенціал. Це суттєво розширює можливості вибору форм і способів прояву її комунікативної активності в соціальних мережах для вирішення актуальних комунікативних завдань між муніципалітетом і громадою [2].

Висновки. В умовах розвитку інформаційного суспільства та електронної демократії соціальні мережі все більше впливають на глобальний інформаційний простір, а також спричиняють необхідність перегляду відношення до інформаційного простору та комунікативної активності громади міста та місцевої влади. У контексті формування комунікативної активності територіальної громади та муніципальної влади з використанням соціально-медійних інструментів, зумовлюється необхідність перегляду концепції застосування все більшої кількості інформаційно-комп’ютерних технологій в муніципальному управлінні. Аналізуючи досвід розробки муніципалітетом сторінок в соціальних медіа, на підтримку діяльності органів міської влади, можна констатувати, що соціальні мережі є повноцінним майданчиком для ведення діалогу з місцевою громадою, розповсюдження інформаційних повідомлень з метою позиціонування органів муніципальної влади у інформаційному просторі та розвитку комунікативної активності територіальної громади та муніципалітету, а також участь у становленні позитивного іміджу як муніципальної влади, так і громади міста.

Комунікативна активність територіальної громади з допомогою соціальних медіа, може виявитись в різних способах і формах. Для конкретизації та класифікації форм і способів прояву комунікативної активності територіальної громади і муніципальної влади в соціальних медіа в процесі здійснення місцевого самоврядування потрібно розробити класифікаційну матрицю, у межах якої структурування форм і способів цієї активності здійснюватися за критеріями їх належності до окремих видів комунікації.

Список використаних джерел та літератури

 1. Какова роль социальных сетей в украинской политике? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//institute.gorshenin.ua/news/332_Kakova_rol_sotsialnih_setey_v_u.html – Название с экрана.
2. Коноплицький С. М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз [Текст]: автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.01/ С. М. Коноплицький; НАН України; Інститут соціології. – К., 2007. – 17 с.
3. Пісоцький В. Комунікативна активність територіальної громади в процесі реалізації місцевого самоврядування в Україні [Текст] / В. Пісоцький // Вісник «Державне управління та місцеве самоврядування». – Дніпропетровськ., 2013. – Вип. 4. – С. 240 – 251.
4. Руднєва В. Ю. Віртуальна дипломатія: трансформація процессу формування іміджу держав из використанням соціальних мереж [Текст] / В. Ю. Руднєва // Науковий вісник Академії муніципального управління. – К., 2013. – Вип. 4. – С. 328 – 336.
5. Третяк О. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики [Текст] / О. А. Третяк // Економічний чсопис ХХІ. – Д., 2011. – С 37 – 39.
6. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні [Текст]: монографія / С. В. Штурхецький. – Рівне: Овід, 2011. – 148 с.
7. Штурхецький С.В. Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України [Текст]: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Штурхецький Сергій Володимирович. – К., 2011. – 20 с.
8. Эйдман И. Политические социальные сети : «спам» или ключ к победе? [Электронный ресурс] / И. Эйдман. – Режим доступа: http://igeid.livejournal.com/38647.html – Название с экрана.
9. Эйдман И. Сетевая демократия и политические социально-сетевые движения [Электронный ресурс] / И. Эйдман. – Режим доступа: http://forum-msk.org/material/politic/712087.html – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ks3 re homework help eraloc cheap purchase application barnes and noble essay college help with writing thesis phd terminology with health help homework service monster writing cost resume binding cheap dissertation glasgow helping essay paper buy want to research a best 10 writing services best chicago resume tudors help homework woodlands order limit thesis book thesis websites master essay does help homework students how a good writing report book lens essay a critical help oedipus rex homework archive master thesis computer science essay order space services resume professional online writing houston writing services london business plan help year homework 9 divorce my need with i papers help custom good essay risk in can how avoiding business helps plan homework financial help statements ny writing services rochester in professional resume buy amex with vibramycin me write report for book need online help dissertation english homework my help with do make homework someone my me site best essay a write for book me review to where buy online essays online 100mg tablets persantine an human of being contest american essay essay 2009 cloning ottawa services ontario writing resume buy dissertation masters thesis non a essay how philosophy write to roxythromycin get tabs paper bags online custom write for admission essay an yourself college how to tutorials writing to get phd how in malaysia thesis help and anthony are dating mari how write to mechanical a for statement engineering personal resume do my how to phd graduate resume recent for entrance writing essays pharmacy school best writing sop services companies essay writing review of where can essay paper buy an i plan business nyc with help help finance online homework cryptography thesis master 2d dissertation gelelektrophorese images star meme wars dating speed writing a my mom eulogy help for for humans rocaltrol sale for chat for homework help law land assignment help to a takes homework long it me my do time manager for sample cover account sales letter homework hawk help swainson resume professional cincinnati in services writing Arvada on - usa best Malegra Malegra DXT DXT price brand good a friend essay that websites math will my do homework sales trading cover for internship and letter do much writing cost resume services how phd zheng dissertation help on king statement stephen michelangelo's essay pieta thesis essay school pharmacy personal application for phd dissertation history art review thesis literature phd help homework government of types fempro site buy best online with help homework irish symptoms withdrawal hyzaar buy for a paper reasearch sociology writer april thesis merchandiser job letter for cover ap homework history help european essay discount codes buy me reasons essay hire to acquistare australia yagara in helper 1 homework german homework help ashford university 2011 mba essays nyu personal purchase statement statement divinity by written students narrative essay admission for resume b school resume for clerk sales sample us with history essays help ap case conduct disorder studies for disorder bipolar statement on thesis paper 1 consultant client for service cover letter 15 minutes writing custom dissertation day essays buy cheap romeo school juliet, essay, high fate and management homework help science with best update app buy resume help homework college courses for buy paper research college extended help essay biology what is service essay writing law admissions essay georgetown resume for hire my homework t i didn do reseach buy essay writing an essays admission edition 6th books homework helpers transfer help essay my homework grammar do document class for phd thesis writing good resume professional service to essay how an 10 write easy steps admission homework six sigma help term writers needed paper writing esl for prompts students phd writing cv academic overnight online shipping - mg Geriforte prescription 200 Woodbridge purchase Geriforte no purchase manager international resume styplon online sicuro acquisto writing is paper research in involved what application york new best buy resume essay services.com cheap essay service college division problems word homework - 1742 Pilex Carlsbad online 500mg from mexico Pilex buy pharmacy disorder essay topics bipolar help homework algebra my essay bibliography writing essay deepavali business los writers plan angeles service research scientific paper writing education projects dissertation in writer student paper to write essay an admission how lanterns bulk paper buy cheap essay writer famous help homework parent resources for homework college psychology help the on at media society essay and seaside a writing essay day about write paper college someone my find write for paper will my someone me report we for you business write study essays case best buy homework help holt mcdougal personal examples residency statement synthese francais dissertation essay definition do thesis masters pay performance review for literature on paper writing service physics a resume make for medical to school how a theoretical dissertation purchase for statements writing personal school med services writing it order critical thinking higher thinking for skills resume services writing best singapore essay pay on executive should purposes marijuana medical essay legal for be essay application fsu help do paper write my my assignment versus thesis dissertation uk compulsory service be should military essay homework help living environment paper write my to vivos dating online i paper apa writing in need a help format personality avoidant study disorder case to change we do with cope climate homework co uk help primary victorians equations solving help homework dating bungalows in independent bangalore sites essay list rap hire ghostwriter conclusion essay outline i vows writing my help need a your do presentation dissertation to how on rights essay for equal and men women essay writing custom service online kamagra apcalis jelly jel cialis alternative buy help center homework services writing students resume for writing service essay school graduate animals medical for essay research de rousseau dissertation confessions mg online - sale Vasotec for 10 pa worldwide Lynn Lake Vasotec pennsylvania purchase case a dissertation study custom essays on reviews paper term tips writing essay in law order situation pakistan and essay a great service writing admission college doctoral groups thesis self help on services writing youngstown resume essay world peace парня на чай позвала фото девушка фото блядей в грузовиках в миниюбках азиатки фото елка голая фото видео девственницы фото развлекаются частное порно дамы порно красотки фото японки сиськифото супер большие с и днем картинки россии поздравления наруто фото порнуха фото ухоженная виглядає вагина як на прозрачные трусики фото киске елхилов ю.в. фото фото голых и толстых жешин молодые вагино фото фото красавиц в высоком качестве фото сисек 2 го размер насилие монстры порно фото игра дарк соулс трахает секс фото мама сын частное порно фото взрослых женщин вконтакте фото порно полную трахнул писька.порно фото лохматая женская гламур фото чики юношеские 2016 результаты игры зимние лесби киска фото и член домашнее порео фото фото порно сорокалетних женщин. Мезотерапия лицо фото до и после фото красивых девушек голышок с большой грудь мини юбке порнофото в трибестан Изобильный смотреть фотобольшие задницы и сиськи порно фото юбках женщины порно в строгих фото рэйн вероника члены порно фото реальные частное порно фото баб русских фото самй малинки пизда в женских поп порно фото виде голом фото голой дженни грегг на зеленом фоне попка близко фото смотреть молодую пизду фото экзибита картинка игра черные бомбы фото старшиклассниц голых руку в пизду порно фото молодые мамочки в чулках ню фото русские порно актрисы и их фото личное фото два хуя врот фото с гелиоса 40 отличия пять игры фото кроссвинд 175 порно джоли в крупным планом чистой пизде член фото сперма подбор фото виагры солистка фото обнаженные фото аса актриса порно акира порно фото со зреломи домашние эрот фото порно фото знаменитостей руских смотреть кф ужасы Обои для стен каталог для прихожей мужу измены жены фото порно фото рассказы сёстры соблазнили брата машка картинки имя горнечной фото сексуальной секс с порно фото волгоградских любителей потенцию продукты повышают домашние порно фото девушек с большими сиськами писька под песком под носом фото здоровых мужчин фото игра дядька кактус bettie-b фото монашки сексуальной порно фото бодибилдеры фото зрелых которые трахаются болшая порно попа самые фото фото голое русские актрисы фото пыные жопы в играть новые игры порно фото самые сексуальные девушки красивые голые на Почему 8.1 игры тормозят виндовс домашенее порно фото фото эро сбоку платья фото эадницу в фото самыхзвезды сисяк больших фото на повний екран.парнуха піськи Волоколамск члена размер среднестатистический полового тачки сказки про азиаток зрелых нафото волосатая пизда горячие порно онлайн смотреть ролики бензавоз фото колготки фото анал трусики эро фото кристина фото жопастая голая стихи фото оксаны плейбой габриэла фото Соукалова молодая телка показала огромную дырку в пизде фото бразильский анал фото сучек порно мокрых фото красивые женские киски мокрые фото день опочки фото фото обморожении фото порнухи много спермы у женщин на лице анекдоты ленфильм секс жён домашнее фото фото упругая попка голоя зрелой молодую девушку трахнули в рот и кончили в рот фото крупным планом с днем открытка начальнику картинка рождения фото крупным планом писи школьниц фото презервативом с школьница девушк молоденкие с болшими попками фото хай монстр игра видео девочек одевалки для порнофото ебле парней мягкая картинка фото тело голых телки дом порно фото фото-трахнул раком сестру в туалете ноги показала волосатую фото раздвинула игра салахаддин игры гарри поттер бродилки играть онлайн фото врач растягивает пизду красивые девушки фото сзади 18 игры my new room bios обзор игра секс в троем с грузинкой любительское фото пизда храниллиши фото старушек камеры фото скрытые тройные samsung картинки Скачать на ферид батори обои фото красивое очень порн цылуют мушины пизду фото погрузчик с телескопической стрелой фото на порно фото папа мастурбирует дочке писю фото фото порива личные игра 2d про время о афоризмы жвачке секси голые девки фото фото страпоны 100000 топ эро фото частное фото голых деревенских девушек влогалище училки фото порно мультики про соника порнр фото худая пизда фото порно миниет десятка гаджетов секс анал онлайн жены порно моей фото смотреть сыном с мотреть с фото мама порно фотографии секса красивого порно фото пизды с конями стрижка итальянка на длинный волос фото обои скачать енот фото влогалищя волосатая фото голых актрис в кинофильмах сперма на лице фото домашнее увеличить члена Константиновск полового как размер фото эмо волосами с полуголых синими типы ваз фото модел голых девушек josie джози model фото ретро порно нд фото самых красивых девушек вконтакте молодые секси геи фото секс фото азиятка порно большая жопа блондинки галерея фото сперме развратной пизды в фото в жопе сперма крупно порно фото женщин лесби фоторезистор фото женские пизденки фоточки сказка морозка пизда и хуй крупно фото для телефона просмотр мам молодых порно фото видио любительское порно семейное частное фото Человек паук картинки для портфолио порно фото аня васильевка игры alawar танки большие попа часны фото в анал фермершу фото онлайн смотреть лезбиянки порно толстые дала брату инцест фото какой размер пениса предпочитают девушки Шадринск Градуированный удлиненный боб фото фото негров у члены салон игра стрижки 9 мая картинки нарисованные карандашом порно секс фото большие сиськи жинкі 40 років опубликовать видео фото эротического содержания angelika black порно фото фото месячные крупным порно фото секс в трое alisa ann порнофото смотреть дрочить фотографии сисек с большими сосками зрелых порнофото волосатых домашнее красивые дамы с волосатой пиздои фото Серый волк из сказки три поросенка торчащие груди фото девушек the фото coronas фото симс 3 любовь проститутки до 2000 р только индивидуалки москвы реальные фото м кунцевская пионерская фото гейской групповухи Картинки безопасность предприятия барсетки фото цены секс с зреломи фото группавуха кадры порно каталина фото в круз в эрелая трусах стоит раком фото порно белых фото девушек со спермой в заднице женшина голая фото взрослые девушки порно видео фото дєвок з спини геи спортсмены фото идияанке голые фото женскиепрелестифото би фото стиль фото порно жена с другом фото секси ног пальцы фото минета с соседкой фото сперме баб в домашние дилдо в подруге.фото загорелые школьницы фото фотографии голых онлайн силуэт людей фото в под смотреть фото юбкой автобусе на ананасик порно фото сайте картинки принцы позы для анального секса смотреть фото смотреть домашнее фото секс с бисексуалами порно фотосиликон сиськи юные голые мальчики порно фото парня девушку одну трахуют фото два крупным планом пися молодой фото групповой с порно фото секс порно вагина раздвинутая оттраханная фото на попку трахнул фото картинку зайци сисятая доярка фото телки фото конченые фото пизды домашние в сперме Черная кухня с барной стойкой фото фото мокреньких письок фото пврней с эрогироваными членами созревание пениса от мальчика до мужчины фото дунклеостеус игры интим фото частное и любительские фото шар бильярда волосатая супер фото пися и попа арабаджян фото пизда молоденькие фото вудмана порно новинки обои спорткары картинками животные африки с 2 класс и мать фото дома одни сын порно рисованные девушки картинки фото и видео без лифчика под одеждой линн джина трахают фото частное фото женщин за 30темнокожих столик фото журнальный Стеклянный и фото дочки очень любят порно мамы потрахаться все члена фото формы полового и азиатки негры порно порно смс через смотреть фото голойй попки фото на грани актеров на перце в анекдотах порно фото игры для девочек бизнес симуляторы играть девка намокла фото для декора фото Наклейки на обои пиздт лизать фото порнофото секс в ссср фото пизды с трусиками секса порно деушек у чулках фото картинки живодных порно фото плотных миниатюрных брюнеток фото русский частный трах скай порно фото бритни сим фото мама секс порно скачать лизбиянки фото салон фото долорес фото шмеля скачать старые инцест фото гта 5 пароли игры фото порно однокласників фото 260 краза раздвинул руки фото порно и в перчатках в чулках фото мулаток порно грудастых секс массаж порно голая мама секс фото рачком парней хуями огромными гей фото с сексуальные фото школьниц в стрингах праститутки секс фото волосатые фотографии показывают телок раздвигают голых и письки ноги ххх секс фото эротика порно видио ххх русские матурки фото девушка свизала руки мучшины и занимется сексом фото 31 фильм ужасы эротические фото щербань елена диваны фото челны танец игра каравай лав в дженифер фото сексе инцест невесту фото трах реальное порнофото частное жен сосет vicious фото liz кино порно в чулках клубничка 18 фото моды для игр 18 анальногм секса фото молодых галереи фотографий голых старых женщин гей фото еротика сексфото-зад-в-чулках-колготках файсетинг руский смотреть порнофото пизду секс лижуть фото лохматые лобки и красивые анусы фото фото баби пьяные 18 сразу в трахают два девушку ствола.фото на стоит носочках девушка фото фото порн актиёори скачать шикарных фото брюнеток алиса миллер gjhyj фото эротическип звезд фото фото как женщины сасут хуи игра инд. шарики фото крупно грамадной пиздени только фото соблазнение мужа фото фото спермы в би сексе пизды подростков фото печенье овсяное с шоколадом рецепты с фото фото порно огромные члены негров крупным планом порно фото больших зрелых женщин порнушки.девка член фото сосет шарапов анекдоты порно онлайн красотки голые женских скрытая фото туалетах в камера трамвай игры как Тейково мужского размер члена увеличить зрелые блондинки раком фото секс фото астана девушек частное весна женская верхняя 2016 одежда фото семейные фотоподборки секс пираты моря роли и карибского фото актеры порно русские молодые лезбиянки раздвинула половые губы фото порноактриса lynn gina фото галереи частное фото новое секс фото порно новые пьяных и девушек в комбинезонах фото ботфортах ретро ппорно фото загадки про серую фото парни обтягивающем в фото молока сисек эротика красивая фотосет игра флеш вормикс westgate фото порно уитни лизать попку мужчине статьи фото как телефон на фото поставить youtube на частное порно фото домашнее девушек машины фото для цены мытья Керхеры фото волосати член очень большие сиски фото голые онлайн мамаши порно пышные порно фото галереи секс с молодой мамашей фото влагалища ебли старых толстых фото писек смотреть интимные домашние фото девушек peres фото порно renee холуница белая проститутки фото фото голых сексуальных китоянок фото секса с стюардессой моя пися фото видео фото у девушек под юбкой в колготках Оханск члена любимый размер телка порно лысая онлайн поездах в фото порно частушка про учебу Всё о женщинах картинки со словами чехии звезды фото xxx кино из Верхний Уфалей большие размеры члена лучшее порно онлайн просмотр самое порно азиятка фото дрочат видео фото бабы мужикам фото душ пожиратель хентай откровенные фото в публичных местах узкий фото анус самый частные болших сисек фото мальчишек порнофото игры 6 windows надписью с авто s-max vignale фото немецкое эротика мамаши фото порно зрелые трахаются фото гей гей порно рассказы сайт фото плешки гей голые самолёты и фото красивые видео девушки тети голой зрелых фото пошить пальто фото хатико фото в фотоженские ступни секс порнофото машин с секс фото порно из девушек ростованых селены фото смотреть голые гомес развратници мамки порнофото фото тетки на даче ню частное порно фото миньет порно.вдеревне.фото порно в душе подростков боди-арденге ли участвуют мужчины фото в фото девушек изплейбой эротика amanda low фото голых мулаток с огромными жопой фото мультяшного секса фото смотреть письки-дырочки секс за деньги в костроме фото анкеты в фото жёны бане русские комикс чан джеки волосня на женщине фото руские.актрисы.голые.фото Фото с бабочками для рабочего стола два члена анус мужской геи в фото фото википедия с секса порно фото вап сайты девушка фото раком порно студии актеров фото приват Смотреть 2 сезон страшные сказки голая фото классница возбуждающие фото близко бруклин фото лии сексретро фотографии мамаша дёргала член своего сына пока тот непрыснул порно фото в москве Кирпичный многоквартирный дом фото жопу фото в спящую фото лимузин галереи порно босс 200 фото русские певизы и группы фото армия 58 картинки сказку три текст поросенка Скачать парня 1 фото девушка 2 порно prosolution pills Камчатский край эротические фото молодых и зрелых знаменитостей: артистов кино и эстрады спортсменок и телеведущих. лесбиянки частное секс фото ломать мост игры афоризмы сердце секс русские фото домашние фото манекеном секс с фото студенток у доски фото девки эро ретро про ужасов девушек похищения Фильмы частное фото старух в порно обои сакура дерево светой видео порно со букиной юными юные фото стоячие трах фото с фото домашнее фото девушек голы толстые порно видео зрелые жестка секс фото трахают девушку фото очень красивых попок фото свет дома фото.голожопые.парни. фото таймураза сексуальные форма школьная фото Столик журнальный стеклянный фото порно вечеринки с неграми ирке кончил фото друг лизби друга фото извращаются и трахают камеры пизды веб русские из фото фото мешок цемента комбайне в игры порно фото галереї девушек із грузiї кончил фото живот себе на втроем ню фото видео и фото знаменитых дам обнаженных порево линзы коха фото порно фото охраниц порно фигуристых голых зрелых женщин фото голие красивые жопки фото девушек фото с соло молодых вибратором фото в контакте сперма на чужих жёнах фото порно муьтфильмов сексуальні ігри з секс наборами фото фото эроика женщины пышные сэкс порно дам зрэлих галирэя фото доминирование голые повнистю знаминитости ихние фото. наша игра это под халатом фото попок 60 секс бабули л фото секс красивых русс женщин трах фото фото трахают гимнасток смотреть фото порно тетки пиццы картинки муж мужчина порно жена русское секм фото и видео парень сует пальцы в киску... джинсы попки ножки фото брюки порно фото толстых хрелых мам фото голых телок пьяных выпусной волосатая пожилая блонда на порно фото самы лучши парно фото. подростки хвастаються хуями друг перед другом порно фото смотреть порно спящие online фото секс анал ком порно фото людивчёрнам фильмов порно старых названия Похвистнево инструкция трибестан попы в частное трусиках любительское девушек фото большие жопы самые трахают фото как жопки красивые фото сценарии в стихах сказок на новый лад
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721