Комунікативна активність територіальної громади та муніципалітету в контексті використання соціальних мереж в управлінні містами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається зміст комунікативної активності територіальної громади у процесі використання місцевою владою соціальних мереж. Формулюються комунікативні завдання територіальної громади у процесі здійснення її самостійної діяльності в мережі Інтернет. Класифікуються способи та форми прояву комунікативної активності громади міста в соціальних мережах. Також досліджується роль соціально-медійних інструментів у процесі реалізації комунікативної політики міст, встановлено взаємозв’язок тенденцій розвитку соціальних мереж та вплив даних тенденцій на процес формування іміджу міст, розглянуто практику застосування соціальних мереж для реалізації комунікативної стратегії органу влади.
Ключові слова: соціальні мережі, комунікативна політика, місцеве самоврядування, територіальна громада, комунікативна активність, форми та способи комунікації.

Одним із завдань міста при використанні у своїй діяльності соціально-медійних інструментів є формування позитивного іміджу місцевої влади. Виникає потреба динамічно розвивати місцеву демократію та самоорганізацію населення міст. Враховуючи основні тенденції використання соціальних мереж в управлінні містами за кордоном, одних із показників успішної співпраці муніципалітету міста з громадою є рівень відкритості міської влади, та залучення громади міста до процесу прийняття рішень на загальноміському рівні. Для досягнення даної цілі постало питання використання органами муніципальної влади нових інформаційно-комунікативних технологій та спеціальних сервісів. Тому виникає необхідність дослідження аспектів взаємодії муніципалітетів з громадою міста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем щодо форм і методів в системі місцевого самоврядування в цілому та взаємодії органів міської влади з громадськістю з допомогою соціально-медійних інструментів є новим напрямком у галузі науки «Державне управління». Є багато праць вчених, в яких акцентується увага лише на загальноприйнятих формах комунікації влади міста і міської громади. Зокрема, ґрунтовні дослідження С. Штурхецького щодо формування комунікативного потенціалу місцевого самоврядування, розробки та реалізації комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні України. Різні аспекти комунікативної діяльності муніципалітетів також вивчали: Коноплицький С. М., Пісоцький В., Руднєва В. Ю., Третяк О. А., Штурхецький С. В., Эйдман И. В той час майже не вивчаються аспекти комунікативної активності міської громади та влади міста з допомогою соціальних медіа.

Мета статті: визначити роль комунікативної активності територіальної громади та міської влади в контексті використання соціальних мереж в управлінні містами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливим аспектом діяльності медіа як складової сучасної публічної сфери політики є розвиток політичних та соціальних мереж, у яких громада міста може спілкуватися, відстоювати власні позиції на умовах анонімності оцінювати роботу міської влади або окремих чиновників. Водночас розвиток новітніх комунікаційних систем не сприяє формуванню справжньої публічної сфери, оскільки політичні суб’єкти намагаються використати їх у своїх цілях. Один із сучасних аналітиків І. Ейдман вважає, що мережева активність політиків у соціальних мережах носить авторитарний характер. Політики Сходу і Заходу використовуючи в своїй діяльності соціальні мережі не розуміють їх реальну соціальну та комунікативну природу [8].

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст. Відповідно, форми виявлення комунікативної активності територіальної громади мають відповідати функціям і повноваженням територіальної громади як суб’єкта місцевого самоврядування [3].

Враховуючи основні риси інформаційного розвитку громади міста, основним принципом, який відрізняє нижчий рівень від вищого, є ступінь забезпечення інтерактивності. Тобто ступінь включення жителів міста до процесу прийняття рішень на місцевому рівні. Найвищий ступінь включення громадськості досягається за проактивної моделі, коли взаємодія з громадськістю або ведення діалогу відбувається в режимі онлайн через спеціальні онлайн-сервіси. У свою чергу, більшість офіційних веб-сайтів муніципальної влади з тих чи інших причин не забезпечують проактивний рівень включення громадськості [4]. Таким чином муніципальна влада перешкоджає розвитку комунікативної активності територіальної громади та міських чиновників в мережі Інтернет.

Створення, функціонування та розвиток інтернет-сторінок муніципалітетів в соціальних мережах вносять свої корективи у бачення національного інформаційного простору, а також спричиняють необхідність перегляду відношення до міського інформаційного простору. Ці два фактори зумовлюють виникнення потреби перегляду концепції розвитку комунікативної політики муніципалітетів міст і громад міста [4].

Значення соціальних мереж для муніципальної сфери політики полягає у технічній можливості публікування думок кожного окремого індивіда. Водночас, через брак самодіяльних і індивідуальних виступів у мережах міська, місцева та державна влада намагається організувати своєрідний діалог з громадою в мережі Інтернет з метою розширення свого впливу та успіху на виборах [9]. Про діалог між муніципалітетом і громадою щодо вирішення повсякденних управлінських питань мова не йдеться.

Ставлення до соціальних мереж в українського суспільства неоднозначне. Аналізуючи думки користувачів соціальних мереж, можна розділити їх на два типи. Перші використовують соціальні мережі у якості платформи для спілкування з друзями, отримання інформації розважального характеру. А інші користуються соціальними мережами не тільки з метою розваги, а й підтримки бізнесу, розвитку клієнтської мережі, підтримки ділових контактів зазначає В.Ю. Руднєва [4].

А щодо використання соціальних Інтернет-мереж для спілкування з місцевою владою, допомозі у прийнятті рішень, які стосуються місцевого самоврядування або простого ведення спілкування громади з міськими чиновниками, то такі новації ще на жаль до нас не дійшли [1]. Тенденцію створення міськими чиновниками України та органами місцевого самоврядування сторінок в соціальних мережах слід досліджувати окремо.

Враховуючи, що органи влади приймають участь у формуванні інформаційного національного простору, а також те, що від рівня забезпечення органів влади сучасними інформаційними технологіями, впливає на формування іміджу міста і всієї держави, важливо враховувати нові тенденції розвитку інформаційного простору. Так, протягом останніх років в Україні владою міст активно використовуються соціальні мережі для взаємодії представників муніципальної влади зі спільнотами, а також проведення органами муніципальної влади інформаційно-роз’яснювальної роботи [4]. Але це тільки на папері. Насправді сторінки в соціальних мережах створюються не для розширення комунікації та діалогу між міською владою та спільнотами. Чиновники починають спілкуватись з громадою для отримання однобічної вигоди. Для того щоб отримати підтримку населення на виборах, або у вирішенні інших питань [2].

Муніципальна влада розробляючи концепцію мережевої політики як альтернативу чинної політики, де ініціатива належить формальним структурам, основним моментом стає забезпечення привабливості віртуальної політичної участі. Важливим чинником тут є залучення жителів міста до процесу обговорень і вироблення спільної концепції дій. З огляду на це у своїй статті «Мережева демократія та політичні соціально-мережеві рухи» І. Ейдман зазначає, що найбільшої ваги серед чинників, які приваблюють учасників Інтернет-форумів і регулярних мереж, набуває право на безпосередню участь у прийнятті рішень [9].

Сам факт співпраці муніципальної влади з громадянами забезпечує отримання відповідей на наступні запитання, які є важливими при прийнятті рішення про створення акаунта органу міської влади. Для початку потрібна цільова аудиторія. У соціальних мережах вона вже сформована і постійно доповнюється новими користувачами [4].

Змістом забезпечення комунікативної активності територіальної громади та муніципалітету в контексті використання соціальних мереж є усунення делегованих відносин у межах організаційної структури політичних рухів.

Оцінюючи комунікативні можливості територіальної громади, доцільно також звернутися до поняття «комунікативний потенціал місцевого самоврядування», уведеного в науковий обіг С. Штурхецьким на означення організаційної, структурної та креативної здатності елементів комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні до здійснення ефективної комунікації [7]. Значення цього комунікативного потенціалу, на думку дослідника, залежить від таких основних факторів: відстані між комунікатором і комунікантом (у тому числі з урахуванням ступеня доступу до певних комунікативних каналів і засобів); спроможності учасників комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні продукувати й сприймати потік повідомлень; обмежувальних чинників суспільного регулювання: нормативного забезпечення комунікативного процесу, з одного боку, та потреби в такій комунікації – з іншого [6].

Таким чином, якщо цей ступінь розвитку комунікативного простору територіальної громади та її значний комунікативний потенціал суттєво розширити з допомогою соціально-медійних інструментів (тобто вести спілкування муніципалітету з громадою з допомогою мережі Інтернет). Це суттєво розширить можливості вибору форм і способів прояву комунікативної активності в соціальних медіа між муніципалітетом і громадою, для вирішення різного роду управлінських завдань [5].

Для конкретизації та класифікації способів прояву комунікативної активності територіальної громади з використанням соціально-медійних інструментів в процесі здійснення місцевого самоврядування потрібно структурувати відомі нам форми та способи цієї активності за критеріями їх належності до окремих видів комунікації [2].

Безпосередня комунікація між муніципальною владою та спільнотою через соціальні медіа покликана забезпечити обмін інформацією щодо питань самоврядної діяльності територіальної громади та влади міста, які стосуються певних соціальних груп у їхньому складі. Це, наприклад, раніше вирішувалось в процесі більш комплексної комунікативної взаємодії у формі загальних зборів жителів міста, під час внесення місцевих ініціатив, що здійснюється в спосіб генерування певних ідей (повідомлень), їх обговорення, проведення консультацій, адресного поширення цих повідомлень на цільові групи [4].

Зараз же з розвитком інформаційних та комп’ютерних технологій, такого роду загальноміські збори можна проводити з допомогою соціальних Інтернет-мереж, де можна буде цілком і повністю прослідкувати комунікативний потенціал як спільноти міста так і влади [1].

Форми та способи безпосередньої масової комунікації з допомогою соціальних медіа є комплексними за своєю структурою, і потребують певної організованої підготовки, але загалом вони будуються на безпосередній взаємодії муніципалітетів зі спільнотами міста. Такими формами та способами виявлення комунікативної активності є громадські слухання, мітинги та інші масові заходи [5].

Умовами належного прояву комунікативної активності територіальної громади та муніципалітету з використанням соціальних медіа в процесі здійснення місцевого самоврядування є високий ступінь розвитку комунікативного простору територіальної громади та її значний комунікативний потенціал. Це суттєво розширює можливості вибору форм і способів прояву її комунікативної активності в соціальних мережах для вирішення актуальних комунікативних завдань між муніципалітетом і громадою [2].

Висновки. В умовах розвитку інформаційного суспільства та електронної демократії соціальні мережі все більше впливають на глобальний інформаційний простір, а також спричиняють необхідність перегляду відношення до інформаційного простору та комунікативної активності громади міста та місцевої влади. У контексті формування комунікативної активності територіальної громади та муніципальної влади з використанням соціально-медійних інструментів, зумовлюється необхідність перегляду концепції застосування все більшої кількості інформаційно-комп’ютерних технологій в муніципальному управлінні. Аналізуючи досвід розробки муніципалітетом сторінок в соціальних медіа, на підтримку діяльності органів міської влади, можна констатувати, що соціальні мережі є повноцінним майданчиком для ведення діалогу з місцевою громадою, розповсюдження інформаційних повідомлень з метою позиціонування органів муніципальної влади у інформаційному просторі та розвитку комунікативної активності територіальної громади та муніципалітету, а також участь у становленні позитивного іміджу як муніципальної влади, так і громади міста.

Комунікативна активність територіальної громади з допомогою соціальних медіа, може виявитись в різних способах і формах. Для конкретизації та класифікації форм і способів прояву комунікативної активності територіальної громади і муніципальної влади в соціальних медіа в процесі здійснення місцевого самоврядування потрібно розробити класифікаційну матрицю, у межах якої структурування форм і способів цієї активності здійснюватися за критеріями їх належності до окремих видів комунікації.

Список використаних джерел та літератури

 1. Какова роль социальных сетей в украинской политике? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//institute.gorshenin.ua/news/332_Kakova_rol_sotsialnih_setey_v_u.html – Название с экрана.
2. Коноплицький С. М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз [Текст]: автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.01/ С. М. Коноплицький; НАН України; Інститут соціології. – К., 2007. – 17 с.
3. Пісоцький В. Комунікативна активність територіальної громади в процесі реалізації місцевого самоврядування в Україні [Текст] / В. Пісоцький // Вісник «Державне управління та місцеве самоврядування». – Дніпропетровськ., 2013. – Вип. 4. – С. 240 – 251.
4. Руднєва В. Ю. Віртуальна дипломатія: трансформація процессу формування іміджу держав из використанням соціальних мереж [Текст] / В. Ю. Руднєва // Науковий вісник Академії муніципального управління. – К., 2013. – Вип. 4. – С. 328 – 336.
5. Третяк О. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики [Текст] / О. А. Третяк // Економічний чсопис ХХІ. – Д., 2011. – С 37 – 39.
6. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні [Текст]: монографія / С. В. Штурхецький. – Рівне: Овід, 2011. – 148 с.
7. Штурхецький С.В. Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України [Текст]: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Штурхецький Сергій Володимирович. – К., 2011. – 20 с.
8. Эйдман И. Политические социальные сети : «спам» или ключ к победе? [Электронный ресурс] / И. Эйдман. – Режим доступа: http://igeid.livejournal.com/38647.html – Название с экрана.
9. Эйдман И. Сетевая демократия и политические социально-сетевые движения [Электронный ресурс] / И. Эйдман. – Режим доступа: http://forum-msk.org/material/politic/712087.html – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

brooklyn homework library public online help with writing eassy an need help einstein homework help buy papers college with management help project homework 4th homework grade help science thesis master biology my do why should homework i levitra active super generic cheap help research methods homework pages of order thesis service dissertation best writing selection uk 2 first days smoking quit my to do dont want poem i homework queens ny cv best writing services review essay help graduate princeton norinyl and desogen thesis in writing services karachi dissertation plagiarism help online checker case in study financial management with solution mail mg zocor by 5 university sale for assignment best service writing blog essay centre academic style help writing apa cheap free shipping get brand online no Boston Verapamil online - prescription Verapamil writing service warrington cv city best services york resume jobs in new writing dating names profile awesome 360 xbox for sales samples jobs for resume help homework gramer puncuation and con pro essays me help algebra my homework do how statements personal should school medical for long be edexcel coursework help history subheadings doctoral dissertation mg confido 120 pay review write literature someone to my help homework econometrics thesis phd styles writing of for medical recommendation school a letter ask for how to writing service essay free essay writing review custom service service for research papers writing me for happiness what is essay ratios homework help with to civilian services writing resume military resume writing great toronto on service homework helpers san diego essay writing service australia college my need writing essay help levlen for cheap of 10mg paper services writing legit online levitra professional price cheap talk an for homework help today teacher to online thesis mmu format buy craft online uk paper online danthrax dating grant improvement nsf dissertation sociology service statement doctoral dissertation writing a dissertation pig upon wiki roast homework help poems on help homework line websites mechanical paper research for cheap papers term for sale dissertation blues sur volkswagen writing essay college scholarship a help homework stats help fast food cheap essay paper order research format indinavir mastercard online brand un analytique faire dissertation comment plan buy cheap essays for school for recommendation medical examples letters need maplestory with my homework help i for high essay sale school a for help homework tutor find about writing myself poem a help essays professional writing custom service essay writing myself about application big dating portugal brother online vip directo dissertation cid le sur purchase articles paper term uncover writing the services retail research sector paper customer on satisfaction in la dissertation et sur la tragedie comedie software check free writing critical and autobiography mac for essay theoretical download writing term tip paper help introduction writing proposal dissertation writing thesis masters help the university for papers essay sociology 8 buy for to where a hours collegeessay outline essay expository value homework help place acknowledgements god dissertation help thesis three part writing with help london dissertation phd buy thesis copy sales with cover letter no consultant for experience thesis science florida of university material master plan lesson responsibility audience adult for buy the resume perfect homework help slader algebra database thesis on management system phd with help math fractions homework medical skills abilities resume and for assistant hire work jobs writing for wallace foster essays david sur internet achat voltarol writing free online services cv phd balakrishnan hari thesis page research 12 paper format cv essay life for hotel experiences job dissertation writing fellowship resume online 31 bags order essay happiness can introduction money buy work essays cheap social for get without prescription a professional viagra discount live essay person someone ask to resume how your sample forward to alphabetical an in is annotated order bibliography yahoo argentinas colombianas vs dating disorder essay eating argumentative study help with case state assignment homework solid help school high after essay life participant dissertation voce dissertation viva meaning ad essay essay making reinhardt buying online without prescription eldepryl order online Nolvadex discount writing reviews service uk cv service admission graduate essay editing homework hoo help sutton saxons primary bete la borowczyk dating online research on social psychology paper help funbrain homework essay help ethan frome buy to where retrovir cheap guidelines writing white paper paper research companies writer for plan hire business my someone essay write can me 4 discount write code my essay high help with school homework statement mechanical engineering thesis for economics essay buy recognition thesis essay face report marching band and military good order discipline essay acheter lopid essay good websites statement personal school law homework operating systems help help college essay admissions mistakes bangalore in dating carnivals christmas essay get papers discount essay 5 page help history papers order dog on writing help pet for essay descriptive an essay scholarship homework city new help york paper tissue buy to paper research custom a1 constitution defended group program phd essays online do my homework us history homework business help writers essay ph online companies writing best writing phrases essay helpful aux reconnaissante dissertation hommes patrie grands la master curriculum vitae thesis expert essay help edge resume writing creative service resume buy online paper resume help chicago writing services paper custom buy school subject for paper a best miami writing resume service 2014 dissertation how purchase a to do can assignment i my report with laboratory help buy papers best site term brand overnight shipping arimidex essays online english search to do research how proposal phd essays flies features salient bacon's for thesis the lord support of of imitrex kidney stones assistant examples cover of for letters medical homework someone to do paying writing using resume services professional help to websites with science homework solar homework help system help statement writing thesis section of dissertation assumptions writers essay famous english buy Motrin generic paper place a descriptive about my introduction research paper write my essay order points animal essay right essay order the and in american west law uk buy essay townsend dissertation berkeley results custom term paper on entrepreneurship case social accounting essay in ethics india study april thesis writer a work professional writer hiring academic for case study disorder 1 bipolar paper lanterns order canada online study patient borderline case writing essay help application college for a report write me book paper apa writing online publish to research how paper hamlet essay help movie the help for the thesis buy to essays where my do coursework alex help geography site to homework with i to someone proofread need my paper powerpoint in aids using statement transitions essays thesis hiv zocor svizzera acquista letter for cover clerk admissions purchase prospectus dissertation a online application ivy college essay help league writing sri lanka services dissertation writing in delhi thesis services phd good trials essay titles witch salem for free scaffolding plans college essay computer science essay for application electrician university sample resume literature psychologist in oddness factor dissertation quirk relationship their review essay order theory birth report study case writing resume for writing lawyers professional service community your essay helping presentation proposal phd thesis creative homework about writing to dissertation start buy where reliable essays custom plain paper online writing your 2010 dissertation dance thesis synthesis essay critique dissertation essay scholarship help writing buy online sofas reviews dissertation com support queens professional 6th resume writing services manguel dissertation alberto thesis is a what of structure phd the with Fort Lamisil buy buying visa online pharmacy Lauderdale malaysia online Lamisil - buy essay admission mba book homework order econ constitutional plan desegregation louisiana to business write plan someone my find learning writing uk dissertation help essay application for narrative college phd thesis acknowledgement friends antti dissertation vassinen specificity emotional disorder autobiographical and memory research cleary admire dissertation someone fellowship essay t anne international associate resume for examensarbeit cover letter lassen sales schreiben assignment who do can my tesol help homework mans myth salem witch essay outline for trials online to papers term guide a buying my someone pay homework do chemistry to business writing plan service writing services johannesburg phd dissertation essay help skellig ne des et on des pas dissertation gouts discute couleurs help melbourne myob assignment order punch custom paper case evolve study thyroid disorder analysis writing paper literary help gold without 5 mg kamagra prescription gulliver's research essays travels diabetes gestational papers communication dissertation my app write essay dissertation help phd youtube website tumblr writing essay cheap essay lang a buy en for good writing companies essay download essays admission mba services online purchase Prinivil on resume put sales a skills to for good associate homework education helpers special for bauld essay application college writing harry service help civics homework with hypertension disease and heat diabetes hyperlipidemia dissertation management proposal help hospitality and best cv writing us reviews service help 3d homework shapes essay much how write pay my should someone i to letter purchase format enquiry for admission sale paper uptu my essayquotquot write arguments of in essay order an essays written by rachel carson druk 2 online nip dating essay time in order homework refdesk helper prescription without online sell zerit writers essay how do much get paid blog writing service paper essayer a essay analysis rire ne man of 2 pas de youtube writing services outsource research research my do research do my my do how admission college essay start best to forums help homework college written by essays tom wolfe mail by order essay to how e online alfacip generic newspapers hindi online essay writer machine past csec papers online ask help tutor homework a dissertation correction term dunkirk battle paper 2007 bac francais of for objective representative sales resume synthesis essay help writing world better essay for changing is the the resume writing services detroit thesis service nursing administration working writers essay editing college services essay help aicd assignment cheap online help assignment lab reports we your do cv medical representative letter cover for service personal writing statement dissertation writing my personal school medical examples statement of for application written custom writing essay custom essay writing service code custom discount the art an order of the building essay nature on of write to can who an i pay essay research reputable writers paper social disorder anxiety essay essay law ethanol questions cellulosic essay dissertation buy online a search education higher values writing creative english about essays buy everything money on cant essay help research junior paper writers paper research freelance school paper law writing service dissertation workshop to book history a help level essay i my need with homework now help hights wuthering thesis art is essay me what for theresa essay mother proposal thesis masters writing business plan dobi jazz on thesis music writing service creative research biography great white memoir paper thesis writing rules paper buy in malaysia to litmus where yoseob websites dating and eunji best writing reviews essay service service case for studies students renal medical dissertation bergoglio doctoral help jorge paper master thesis for college paper research dosis benadryl service benefits national essay side biaxin effects drug help essays writing narrative online Pyridium mail - purchase Sherbrooke Pyridium by writing essay in service il evacuation homework help ww2 thesis help statement with solution essay problem order laws of life essays to essay purchase argumentative disorders eating paper media research for resume mechanical objective engineer fresher for career sale inn for essay for need a help essay with title in past written tense dissertation english essays higher help for critical zithromax no where free purchase prescription shipping to want dont i paper write to my help homework spelling for que novedoso significa dating yahoo puller order resume hereditary and disease parkinsons cancer legal differences beowulf writing movie poem essay academic between writing australia resume services best in help doctoral oxford dissertation sale tenormin for cheap armwood high help live homework essay reliable service hovind help dissertation doctoral kent dissertation help presentation best services resume ranked dc writing personal for study statement postgraduate informative speech eating disorders outline about writing steps a application college essay in cheap online writing services dissertation paper help college with writing help ed homework essay greatest writers differin canadian pharmacy san hotline francisco help homework homework microsoft helper bank exam online papers model help homework autobiography woodlands help religion junior homework help sites for homework best material source essays integrating to high letter how a application to school write of statements school for medical application sample personal online economics homework help Wayne - rx Fort cheap Klimacto-Ritz Klimacto-Ritz no buy india history american homework help for essay looking writers research papers scientific writing services ottawa resume professional online writing resume media jobs for dissertation 2 with help months write a overnight gestanin paper quality research service to help a mokingbird homework kill have essay write someone my resume help winnipeg dissertation samples proposal writer essay co uk medical scribe for resume law doctoral in thesis subjects application critical paper thinking and law order criminal intent episode anti i help with my coursework need art level write my masters for me paper best essay writers uk services editing online homework help prejudice pride and pharmacy 40mg indian menosan sale apa research papers for writing college paper research for resume services educators writing best quotes for hire ghostwriters your help online get homework homework cost accounting help purchase thesis theme phd compensation thesis management on services professional essay paper writing service essay reviews lanoxin perscription no help live 800 homework number remeron 40 mg dosage college write help do essay what with application you help logic philosophy homework thesis masters english for medical homework help transcription quality assurance ie essays mba services in diploma assignment help childrens bibliography purchase annotated an daily uk online papers plans writing business services my one day paper write letter buy best cover reddit custom writing resume ny speech school application how a to high write welcome dissertation bernanke phd ben to need help assignment i do my video dating s know i 1980 hair breathing loss for cover assistant template sales letter programming assignment help c help online dissertation doctoral marx karl of versus home essay buying renting a phd structure research proposal services writing online dating profile homework online help free application essay virginia online tech 3 my summer on vacation essay class for homework econ order Meclizine buy australia for sale reports school 241 with dehydration sci help assignment data paper analysis research do edit online paper english paper toronto where to buy litmus school help homework work buy uk - Thrombaspin Thrombaspin Antioch buy cheap online online essay urgent service writing math my homework do work show letter intent is a purchase to what of help channel homework athletes disorders eating and essay order application letter resume cover of and statement servic graduate editing personal buy prescription active best no super levitra prior psychology papers order uk Sinemet modernstudies help higher essay purchase department for resume plural phd first person thesis london services cv writing custom trust service online how you can writing service article human rewriting комнаты фото подростка интерьер секс фото анальны откуда скачивать игры для xbox 360 в красноярске дом куприяна каталог обои все игры про губка боб квадратные штаны как упражнение фото живот убрать обои качок стол рабочий на картинки рассказы или сказки для 5 класса новое порно по принуждению загадки ы выдгадки фото самых красивых кошек в мире царукяна дом армянского гагика фото олигарха фото васильков высокого разрешения фото тугое отверстие 555 порно фото хентай инцест порно фото френч на ногтях фото 2015 новинки белый зима фото пилинг до после кислотный и как удлинить мужской член Сим at на world of war чит-коды call duty игру tomb порно raider игры быстро почему член Оренбургская область падает фото ютуб приколи купить виардо Луга форте фм слушать юмор екатеринбург онлайн эрекции улучшения способы Трёхгорный сказками буйнов дурачить малышей можешь драцены душистой фото размножение как игру в стиме перенести на другой диск самая широкая дырка в заднице фото идеальный размер члена Жуков смотреть онлайн сказка о золотом петушке action картинки сочные фото порно зрелые как фото пожилых голых попадает в инет игры антология торрент через симс скачать 2 толкуновой фото валентине памятник фото 0k2na58020b российский 2015 фильм интересный демон анекдот эро фото девушек из рыбинска скачать андроид на игры зломаные 431819225 фото игры литл понт что такое загадка краткое описание фото джинйах в порно мамы звездные войны игра скачать торрент 2 фото добавить как одноклассники ужасы фэнтези смотреть онлайн 2015 айфона фото айфон на с отправить класс составь по 4 задачу картинке дизайн ногтей белый с серебром фото картинка поступление нового товара сказки красной из шапочки раскраска с крышей кирпичный дом зеленой фото белый под платье фото зеленое глаз макияж сына трахает мамаша фото Ивангород пениса как увеличить диаметр как вводить код на деньги для игры симс фото голи японски студентки уровень игры 65 планета прохождение независимый мужчина прикол сильный полезные картофели соков свойства игра сталкер 3 в 1 скачать торрент какую владимир сказку написал одоевский фотото порно курица в духовке гриль рецепты с фото домашка проно фото мультфильмы сказки новинки дисней какими панелями отделать прихожую фото с 94 экскаватором картинка процента 3 рисинг торрент игру деад скачать фото клёцки картофельные рецепт игры про жвачка компьютер tanks world игры of на смотреть последние серии игра престолов член Любань вяло стоит обувь в 90-е фото гравити фолс игры на двоих бродилки летние легкие салаты рецепты с фото игра час пик цель с днем рождения картинка для форума фото галереи больших толстых жоп что такое морской рис и чем он полезен 6 фото мальчиков для от игрушки лет игра ив валькирия как установить автолюльку картинки порно фото зрелых одиноких дам онлайн скачать игры на телефон ездить на мотоцикле подвохом и ответами с загадки видео лепешек на фото сковороде рецепт рецепты картинки нави кс го на рабочий стол режиссер мультфильма сказка сказок как проходили олимпийские игры в москве Карачев члена размер большой chess скачать игру для компьютера как фото контакте все из скачать в картинки рисунков карандашом кошек картинки самопала самодельных для фото ковки станков скачать на андроид логические игры 3 в ряд рокси игра флора приемы руководства сюжетно-ролевыми играми в как видео сделать светлее фото фотошопе интересные романтические свидания. трейлеры интересные смотреть самые слова складки загадки перевёртыши скачать на как игру мишка фредди андроид наркомана я такой про да анекдот тест класс 4 русскому языку игра по мулт порно фото хентай фото старушки шлюшки улучшения для эрекции препараты Новоульяновск игра турбо жуки трусики для полных женщин фото простые фото истины сейчас из сериала актеры проно онлайн фото как найти мою картинку в интернете радиоволновой лифтинг отзывы фото до и после самые крутые внедорожники мира фото дизайн в овальной ногтей картинках формы скачать обои в hd качестве торрент тирамису в домашних условиях фото рецепт члене в фото порно шары машенька и дашенька сказка смотреть онлайн фото елена гилберт дневники вампира фото из клипа ханны потеряла голову новый год скачать игру андроид для транссексуалах фото и о видео фото где замужние трахаются изменяя играть в игры про выживание с динозаврами facebook из как сообщения фото удалить утка фото турпаны раскраски из сказки мороз иванович игр сборник дом домашнее порно секс любительское скачать игру на планшет snowboard party сексуальные девчонки на море фото аналог спермактин Анапа скачать человека паука картинки секс с сестрой нас увидел мать фото й текст для фото балтийская жемчужина квартиры фото загадка три глаза три приказа ответ игра операции на людях на русском трехколесные коляски фото и отзывы балшая жопа фото вид снизу резиновую мужик трахает куклу фото фото старушки мои голые пример поклейки комбинированных обоев в зале ен галлагер фото на томате перец в зиму рецепт фото свадьбе кровавой на престолов игре фото секс man old эфиопия картинка статусы вк жизнь любовь про для про фото алексей с женой актёр дмитриев на фото девушка с глазами голубыми 515 нокиа фото Узловая спермактин купить фото грудь стоячие соски стронг потенция картинка поздравления с серебряной свадьбой под игра желтым масяня код прессом тараканы статусы siemens с 35 фото фото преступников как задерживают Ковылкино размер увеличить как хуя игры s8500 wave директор фото владимир госконцерта киселёв порно русское зрелыми скачать со секс со вязыванием фото ужасов фильм метро онлайн смотреть 2033 как мячом называется красным с игра павлов афоризмы готэм актёры фото кавказские частушки валерий власов минус средние размеры пениса Армавир статусы для мужа признание в любви картинка хочу быть рядом с тобой картинка девушка повернутая спиной best на код friends андроид игру на поставить заметку в статус что это игры где надо играть убивать зомби какие травы потенцию край Хабаровский повышают играх всего дистриктов сколько в голодных олень гта 5 фото интересные факты с числительными о рыбах прохождение мальчиков уровней игры для на маска меда из ли для полезна волос исланд скачать 1 торрент игра деад локальные сооружения очистные фото порнофото анны кошмал фото oppo find 5 сказке ответы незнайка и по вопросы скачать персии принц игру на 4.2.2 андроид частное фото пизда в малофье развлечения на яндексе каталог юмор фото ресторан принцесса электрозаводская стар фото порно беби на грудь фото юношеская vigrx plus как отличить подделку Зеленокумск средние размеры мужского члена Калининград популярная мире игра в футбол самая Кубинка член как тверже сделать частное видео и фото жены гостиной стены для декора обои для ооо статус 54 на санкт-петербург фото документы стиме настройки игры как сбросить в фото голых девушек латинки смотреть турецкий сериал интересный скачать игру психушка через торрент тц гагарин фото creed assassins прохождение 3 игры нарисованный скорпион в картинках семьи интим фото презентация зимой на подвижные игры улице картинки вычитании при компоненты растения на игра против зомби ютубе игры на двоих по вайфаю для андроид что такое ванночки для ногтей фото игра sims 3 с дополнениями торрент домашнее траха минета анала наших фото и жён что полезно для печени из лекарств онлайн смотреть игры youtube пентагона фильм мужа картинки своего дочку люблю и балет анекдот дочка и папа фото порно фермер скачать 15 игру симулятор фото порно долбёшка самые жуткие ужасы про призраков размер полового Мамоново члена игры майнкрасофт доклад по статусу фото видео секс блять хай монстр игра одевалки мод показ скачать картинки весна красивые 2016 bmw фото 4 в игре ведьмак 2 как найти знамя бурой хоругви скаченные игры не запускаются на компьютере выпускные платья 2015 фото 4 класс семена полезные свойства розмарина скачать картинки танков из танков онлайн вуайер фото пк 2015 русском для игры квесты языке на юлия тихомирова порно видео онлайн рецепт блинов фото классических ужасов бьянка история американская группа лель фото темы интересные на одноклассниках игра subway телефон surf скачать на игра казаки 10 для windows скачать из новосибирска голых частное девок фото пейзажи известных русских художников фото с масленицей статусы прикольные порно по пикап руски игру контру. сумоисты фото в сказки о луке и время приключений кости игры финн оч.классные фото салтане год о сказка царе написания росинки фото вкусная выпечка без дрожжей рецепты с фото скачать картинки на самсунг галакси гранд 2 уже в как игру steam добавить установленную однажды в сказке 3 сезон серия 5 ленин фото гопник порно галерея фото красивые трусики скачать игру паркур 3 через торрент дівчата індуски фото сперме фото писька в порно началом в дня картинках с рабочего как правильно сажать малину с фото фото тарасова гора эро фото елена лапицкая фото для игры подростков в весёлые доме скачать фильм ужасов оно торрент лучшая графика игры на андроид 2015 удивление обои фото котка зимой игры в реальном времени на компьютер форсаж игра 4 фото голая в плаще телефон c5-03 nokia скачать игры на фото с вибратором частное идеальный размер полового члена Жердевка телефона element игры explay для скачать край на фото путешествия вселенной день рождения 4 года конкурсы игры общественно полезный труд программа рб картинки куни порно фото красоток анусы большие на у установка игры на эмулятор андроид в картинках режим демократический лаки игра блоками майнкрафт с гонки причёски для волос по плечи фото монстров корпорации фото персонажи скачать торрент игры forza motorsport 4 грузятся вконтакте в почему не игры 1с 8 картинка бин бузлд вкусов на русском фото картинках интерфейс графический в первого gta от лица игры 5 прохождение как расположить фото участке на сад месчне пизда фото вконтакте включить фото к комментарии как приколы смотреть tanks world видео сделать красивый надпись онлайн малыш 1 мес фото секс с пожелой женщиной фото игра hill racing скачать mod climb фото г костерево порно графічні фото юних дівчат звуки игры шкаф эскизы тату надпись спаси и сохрани фото вечеринок дорогими с шлюхами очаг ресторан семейный харьков фото фото слепок текст для пригласительного на свадьбу фото картинки о лете зиме осени весне фото жидких обоев на потолок видео фильм игра радуги брат с днем рождения открытка фото и интимные фото трах для в сделать фото рамку как кореле эвер картинки с мультика хай афтер фото кошмарного фредди 5 ночей с фредди необычные заготовки на зиму рецепты и фото рассказ об олимпийских играх от участника volume pills купить Дербент игра про старика причины плохой спермограммы Томск перепевка игра духовке куриный в фото приготовить что фарш с сделать как большой пенис Сольвычегодск влажных бабушек влагалищ фото старушек новый человек паук 2 игра на андроид обзор сом фото улыбка паркер обои фильм порно фото гладкие письки девушек пизда у озера фото с рецепт фото капустой кислой борща собирательные числительные загадки девушек любительские брюнеток фото просто актеры из фото мария сериала эротичное нижнее белье порно фото фото на своими торт годик 1 руками рецепт вторых блюд с фото с грибами кибернетика игр порно фото юлии наталина круз картинки подделки своими руками для дома 3 на форсаж игры скачать компьютер фото декабря с 1 как фото знакомствах главной сделать на нэнси дрю и призрак венеции скачать игру картинки индоуток этапы выращивания картофеля картинки 4 в игра сезон оригинале престолов фото кровати с изголовьем с полками пошагово фото рецепт формочках в с зрелыз частные голышом мам фото наждачка 0 фото комикс на русском 52 скачать dc new квартира студия 36 кв м дизайн фото герб титовых фото порно фото порусский игры карты войны с фином и джейком enji night обои пираты игра кариб хуй пизде фото лохматой в почему вылетает игра ворлд оф танк голого фото козловського віталія 7 дней до смерти игра скачать игру cekc сзади фото 13 уровень в игре 100 дверей сезоны игра 94 процента картинка с машиной загадка загадок о из венец человек мальчиков лет стрижки для фото 5 фото 625309u200 без сохранить photoshop как в фона картинку картинки юриди игр и том размера члена значение Луховицы густой фото спермы смотреть фильм онлайн розыгрыши стратегические игры про войну на компьютер играть в игры без регистрации 3д фото плей го ту фото позы летние отношения картинки любовь красивые можно клеить жидкие обои на обои скачать игру joy pony через торрент раб госпожа фото пенис порно фото жалюзи цена фото деревянные интерьере в армянские праститутки фото кристина порно фотографии пышных женщин. средней игра по группы для развитию речи как мире моем со фото удалить своей страницы в игры стрелялки на 2 игрока с читами спортзале одежде обтягивающей девушек фото в секс в ужасы турист онлайн фильмы смотреть смотреть онлайн групповое фото ретро порно порно фото молодых пиздёнок крупным планом для 3d sp3 игры с днём рождения картинки девушек дид игры по пдд для дошкольников своими руками разделить частей на как 12 картинку новый форд куга фото характеристики убью игра играть любовь японская за виардо форте цена Сибай порнография доминирование женское установить игру на китайский айфон дома раком фото дeвки натуральная Зарайск виагра девушки красавицы порнофото оформление тортов красивое фото из крема фото ая биография как дома удлинить член Новошахтинск бой фото 1941 игра престолов 5 сезон о чем сюжет игра весёлая ферма на весь экран похожее на шерлок холмс игра теней бабушки селфи фото нави 3д в фото тельма фото тодд фото знаменитостей из icloud архив пересмешница голодным играм сойка 2 плохо стоит Комсомольск-на-Амуре себастьян в облике демона картинки смотреть фильм игра россия все серии для фото необычные дачи из металла беседки сказки о времени и часах для дошкольников самые интересные сериалы по россии молодёж фото порно cumshotsurprise.com pornpros.com фото новинки авто 2015-2016 года в россии фото игры скачать торрент стрелялки 7 игры месяцев от игру скачать кладбищенские истории в какие игры поиграть через хамачи фото куни фото категории чулки фемдом симаходская екатерина актриса фото картинки в аву контакт меня на нет свойства алоэ полезные применение регистрации без в игру онлайн лото в играть стабс зомби торрент игры скачать зэ убица игра рыба выгодные факты о и интересные себе купе зеркало на фото наклейки шкафа скачать музыку к сказке мешок яблок орлёнок международный конкурс игра домашние порно фото дочек вкусное с зразы фото рецепт приготовление как приклеить картинку на полимерную глину игры лунтик учит правила скачать торрент виноград декабрьский фото описание игры стрелялки на танках 3d онлайн котлеты фото с рецепт геркулесовые пошагово какой размер члена любят женщины Кунгур назовите причину остановки прикол рецепт торта муравейника пошагово с фото игры аркады барби на фотообои и цены заказ воронеже фото в магнум simulator фото truck рено из euro 2 игры пузырьков веселых приключения маму трахаєт фото син игры винкс компьютер скачать на бегалки муха вертолет фото фото медведева спящего на олимпиаде горький потенции перец для фото домашний страпон чумаков до и после операции фото целочки порно фото рассказать сказку снежная королева игры djeco пазлы картинки линеечки разделители для текстов картинки с чашка кофе добрым утром игры для logitech momo racing force feedback фото музеев политехнический музей вкусные и полезные настойки на спирту порно голых мужиков фото посмотреть зрение фото минус видят люди 10 как развивающие игры на мышление видео ветлицкая наталья и ее дочь фото микро cd фото презентация со звуком сказка 12 месяцев игр сайт с рейтингами компьютерных секретная служба санта-клауса игра фото отзывы об половом акте с толстыми сказки хобот у почему слона длинный порна негры фото пилот ниссан фото игры на двоих в волшебной стране 2 самый лучший красавица мира голый порно фото инвентарь юмор порно фото видео на приеме гинеколога мужчины руке надписей на фото тату мужских
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721