КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:159.9+378

І.Ю. Левчик

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

 

Анотація: Досліджено теоретичні питання відбору компонентів змісту навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови. Проаналізовано доцільність застосування кожного з обраних компонентів на відповідному етапі процесу посередництва згідно укладеної лінгводидактичної моделі навчання. Здійснено кореляцію компонентів змісту навчання з специфічними професійними мовленнєвими вміннями психологів посередників. Детально охарактеризовано зміст та послідовність кожного з компонентів навчання процесу формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів. Названо  п’ять видів мовних знань, п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів та п’ять мовленнєвих умінь, які виступають компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій.

Ключові слова: компоненти змісту навчання, лінгводидактична модель навчання, професійно орієнтована англомовна компетентність, специфічні професійні мовленнєві вміння, етапи посередницької діяльності, мовні знання медіатора, знання специфічних мовленнєвих прийомів посередника.

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы отбора компонентов содержания обучения психологов посредничеству в разрешении конфликтных ситуаций средствами иностранного языка. Проанализирована целесообразность применения каждого из избранных компонентов на соответствующем этапе процесса посредничества согласно построенной лингводидактической модели обучения. Осуществлено корреляцию компонентов содержания обучения со специфическими профессиональными речевыми умениями психологов посредников. Подробно охарактеризованы содержание и последовательность каждого из компонентов обучения процесса формирования профессионально ориентированной англоязычной компетентности в говорении будущих психологов. Названы пять видов языковых знаний, пять видов знаний профессионально-стилистических речевых приемов и пять речевых умений, которые являются компонентами содержания обучения иноязычной посреднической речевой деятельности психологов для решения конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: компоненты содержания обучения, лингводидактическая модель обучения, профессионально ориентированная англоязычная компетентность, специфические профессиональные речевые умения, этапы посреднической деятельности, языковые знания медиатора, знание специфических речевых приемов посредника.

Annotation: The theoretical issues of the selection of the components of the content of training future psychologists mediation skills in resolving conflicts by means of a foreign language have been investigated. The feasibility of all the selected components of content at the appropriate stage of the mediation process in accordance with the concluded linguo-didactic learning model has been analyzed. In the process of conflict resolution the mediator’s speech behaviour includes the following issues: 1) listening to information from the conflict parties, e. g. external auditory form of speech, which is characterized by negative emotional coloring and is very situational; 2) understanding the perceived information, e.g. internal analytical form of speech, which manifests itself in the perception of information and is limited in meaningfulness; 3) clarifying the circumstances of the conflict, e.g. external dialogic form of speech, which is characterized by spontaneity and irreversibility; 4) perceived refined understanding of information, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by inductive, deductive and enhanced meaningfulness; 5) search for a compromise resolution to the conflict, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by analyticity, synthesis, depth and meaningfulness; 6) statement of mediator’s version of the solution to resolve the conflict, e.g. the outer shape of monologue speech in a proposal which is characterized by situation and spontaneity; 7) external monologue and dialogue form of speech as a conversation, characterized by situation, spontaneity and reflexivity; 8) writing mediation agreement e.g. a written form of speech, which is characterized context, compromise and legal awareness; 9) oral statement of agreement e.g. alternately consensus-monologue form of speech, which is characterized by consistency and understanding. The correlation of the components of the content of training with specific professional speaking skills of psychologist mediator has been done. The detailed description of the content and sequence of each component of content in the process of the formation of professionally oriented English language competence in speaking of future psychologists. There are named five types of lexical knowledge of a mediator, five types of mediator’s professional and stylistic speech techniques and five mediator’s speech skills, taken as components of the content in the process of training future psychologists foreign language mediation skills for conflict resolution.

Key words: components of the content of training, linguo-didactic learning model, professionally oriented English language competence, specific professional speech skills, stages of mediation, mediator’s language skills, mediator’s knowledge of specific speech techniques.

Постановка проблеми. Навчання англомовного професійного мовлення в сучасній методиці навчання іноземних мов займає чільне місце, оскільки фахівцеві будь-якого профілю необхідно вміти витягати професійну інформацію з автентичних першоджерел, використовувати її для вдосконалення своєї професійної діяльності; а також, оперувати професійними знаннями засобів англійської мови в будь-яких виробничих ситуаціях. В рамках нашого дослідження такими виробничими ситуаціями будуть різні конфлікти, що виникають у процесі виховання і навчання підлітків, а вирішувати їх будуть фахівці-психологи засобами іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність розробки методики формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів, зобов’язує до визначення всіх компонентів процесу навчання. Виходячи з проведеного нами аналізу науково-методичної літератури, на думку провідних вчених-дидактів (В.І. Загвязінскій, Ю.К. Бабанський, С.У. Гончаренко, В.В. Краєвський, М.М. Скаткін, І.Я . Лернер, Р.Ю. Мартинова) ланками будь-якого процесу навчання є: цілі навчання, елементи предмета навчання, компоненти змісту навчання, методи і засоби навчання, а також, контроль результатів навчання [4; 1; 5]. При визначенні специфіки цих ланок стосовно до досліджуваного предмета, виявиться методика його навчання, тобто система вправ, що забезпечує досягнення висунутих цілей.

Метою статті є визначення компонентів змісту навчання в якості ключових ланок процесу формування в майбутніх психологів професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що на даному етапі наше дослідження цілей навчання, елементів предмету навчання, методів і контролю результатів навчання професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів вже знайшло своє відображення в декількох наукових публікаціях, то наступними ланками процесу навчання є компоненти змісту навчання.

Із результатів дидактичних досліджень відомо, що домінуюча роль у подвоєнні змісту будь-якого навчального предмета належить таким його компонентам, як знання, навички і вміння. Вони перетворюють незнайоме у знайоме, незрозуміле в осмислене,несформоване у сформоване, неможливе для застосування у можливе для використання на практиці.

Аж ніяк не заперечуючи правомірності цих компонентів для засвоєння іноземної мови з метою іншомовної комунікації, скажемо, що для навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови вони не підходять повною мірою для їх подання; зокрема у послідовності їхньої реалізації. Так, наприклад, першим компонентом Р. Ю. Мартинова вважає знання окремих мовних явищ: лексем або граматичних конструкцій  [7,с. 158–159]. У нашому випадку сприйняття суті конфлікту не може здійсниться на основі якого-небудь слова чи фрази, нехай навіть ключових. Припустимо, з конфліктної ситуації психологові відомо ключову фразу (речення) «Саша забрав у Віті пенал і зламав його». Із змісту цієї фрази психологові відомо лише факт того, що трапилося, учасники і предмет конфлікту, але приступати до вирішення конфлікту на цій підставі також неможливо. Фахівцеві залишаються невідомими багато обставин цього конфлікту, а найголовніше – причина його виникнення. Висловити цю об’ємну інформацію одним реченням не можна. Звідси випливає висновок, що одиницею мовлення у навчанні вирішенню конфліктних ситуацій іноземною мовою речення бути не може. Ймовірно, що психологу потрібна така інформація про конфліктну ситуацію, яка може бути викладена в кількох пов’язаних за змістом реченнях, які утворять текст.

Багато вчених давно прийшли до ідеї «первинності» тексту в процесі іншомовного навчання. Адже в процесі комунікації ми говоримо не окремими розрізненими реченнями, а цілими текстами; крім того, текст отримує дослідник як вихідний матеріал для аналізу. Це особливо стосується спонтанних мовних текстів, якими обмінюються комуніканти в процесі спілкування. У них розподіл на діалог і монолог виявляється умовним. І навіть з навчальною метою практично неможливо дати рекомендації щодо методичного структурування мови.

Безумовно, психологові для осмислення суті конфлікту легше було би прослухати інформацію про подію, що трапилася у вигляді монологу. Але такий варіант отримання інформації можливий далеко не завжди. Найчастіше обидві сторони конфлікту, тим більше перебуваючи під впливом негативних емоцій, намагаються навперебій повідомити фахівцеві те, що сталося. У таких умовах сприйняття текст виявляється не лише різним за формами мовлення, а й нестандартним у своєму лінгвістичному вираженні. Адже він містить метафори, гіперболи, порівняння, сленг і чимало інших специфічних лінгвістичних явищ.

До цієї діяльності, як випливає зі сказаного, будуть входити вміння смислового дешифрування інформації на основі мовної та контекстуальної здогадки незнайомих і нестандартних мовних явищ і лише у разі утруднення в розумінні таких озвучених або написаних текстів психолог може звернутися до двомовного словника за допомогою в розкритті сенсу досліджуваного мовлення. Запис таких складних мовних явищ з їх перекладом рідною мовою буде співвідноситися з надбанням знань мовного матеріалу щодо теми конфлікту, необхідних для первинних умінь, що виявиться першим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Крім того, психолог посередник має володіти рядом професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів для завоювання довіри клієнтів, налаштування їх на робочий лад та й загалом вміти виразити повагу і ввічливість засобами англійської мови. Знання професійних та загально-риторичних прийомів у спілкуванні на початковому етапі посередництва виступає другим компонентом змісту навчання пропонованої лінгводидактичної моделі.

Сприйняття і осмислення суті первинної інформації, отриманої від сторін конфлікту в усному або письмовому вигляді з усіма можливими смисловими і мовними труднощами буде співвідноситися з третім компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів. Назвемо цей компонент первинним (ознайомчим) мовленнєвим вмінням. Відразу вкажемо, що тут ми не дотримуємося визначення тих дидактів, які під первинними уміннями вважають перші тренувальні дії щодо використання знань [3; 6]. Такі первинні вміння за їх певного тренування переходили у сформовані навички, що асоціюється в іноземній мові із засвоєнням мовного матеріалу.

Ми ж назвали первинні вміння «смисловими», щоб відзначити їхню відмінність від мовного тренування і цим надати їм рівня повноцінної мовленнєвої діяльності.

Однак, враховуючи те, що ознайомлення з суттю конфлікту продовжується бесідою з кожним з опонентів, нам належить навчити фахівців виявляти з таких бесід якомога більше додаткової інформації. Знання мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення отриманої інформації іноземною мовою є необхідною передумовою розвитку відповідного мовленнєвого вміння посередника та виступає четвертим компонентом змісту навчання.

Способами виявлення інформації, згідно з рекомендаціями А. М. Гірника, є техніка активного слухання, яка здійснюється на даному етапі посередництва за допомогою прийомів уточнення і перифразування [2]. Звідси випливає, що п’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є знання названих риторичних прийомів конкретизації сприйнятої інформації.

Для реалізації таких професійних дій на етапі уточнення додаткових обставин конфліктної ситуації і власне позицій сторін суперечки засобами англійської мови фахівцю необхідно володіти уточнюючим мовленнєвим вмінням, яке ми будемо вважати шостим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Оскільки вирішення конфлікту продовжується шляхом вибору конфліктуючими сторонами одного з конструктивних варіантів вирішення суперечки, запропонованих учасниками під час накопичення «банку ідей», то як і раніше, фахівцю не вистачатиме його колишнього словникового запасу, тому він буде поповнювати його мовним матеріалом з першоджерел, а також з різноманітних двомовних словників: фразеологічних, тлумачних і т. д. Таким чином, ці мовні знання будемо вважати знаннями мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації, тобто сьомим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Знання професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів проведення «мозкового штурму» з метою генерування якомога більшої кількості ідей для примирення допоможе посереднику у процесі інформативно-селекційного етапу посередництва та посідає місце восьмого компоненту змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Більше того, студентам-психологам необхідно навчиться моделювати конструктивні варіанти примирення і виражати їх у завершених текстах. Звідси випливає, що дев’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є альтернативне мовленнєве вміння. Воно полягає в здатності створення посередником власних однотипних за формою, але різнотипних за змістом текстів, які розкривають можливість примирення щодо поточного спору. Для створення таких текстів фахівцеві доведеться звертатися до першоджерел педагогічного, соціологічного і навіть художнього змісту, де на прикладах поведінки героїв відомих творів чи реально існуючих особистостей нашого часу психолог зможе показати конфліктуючим сторонам способи виходу із ситуації.

Отримавши компромісні варіанти вирішення спірного питання, опоненти повинні вибрати один з них, для чого їм необхідно прийти в своїй свідомості до бажання перемир’я. У багатьох спірних ситуаціях сторони конфлікту тривалий час залишаються на своїх позиціях. У такому разі майстерність посередника полягає в тому, щоб мотивувати сторони до ухвали взаємовигідного рішення.

Для реалізації названого виду мовлення студентів потрібні знання відповідного мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження переконуючого впливу на поведінку сторін конфлікту, що є десятим компонентом змісту навчання описуваної моделі і, крім того, посереднику слід володіти професійно-стилістичними прийомами емпатії та валідації, а також такими загально риторичними, як: 1) аргумент по суті, тобто аргумент, заснований на логічних доказах і фактах; 2) аргумент до людини, тобто апеляція до почуттів людини і доводи до етосу його (стійким стереотипам); 3) алегорія, тобто іносказання, розгорнуте уподібнення, що складається у систему натяків, прямий сенс не втрачається, а доповнюється символічним тлумаченням; 4) анафора, тобто повтор слів на початку суміжних відрізків мовлення; 5) антитеза, тобто порівняння, засноване на контрасті; 6) аргумент – спосіб переконання; 7) гемінація, тобто дворазовий повтор слів для посилення словесного наголосу; 8) гіпербола, тобто перебільшення; 9) інверсія, тобто така побудова речення, де бажаному слову надається його більше значення за рахунок зміни порядку слів у реченні (він образив свого товариша – це він, хто образив свого товариша); 10) корекція, тобто вид ампліфікації, коли оратор як би перебиває себе, щоб змінити мову (я тобі вже 10 разів говорив – ні, 100 разів говорив, що так не можна!); 11) метафора, тобто вживання слова у переносному значенні на основі асоціації за подібністю;12) синтаксичний паралелізм, тобто повторення однотипних синтаксичних одиниць в однотипних синтаксичних позиціях (ти– мені, я – тобі, діти будують для задоволення, ви будуєте для дітей); 13) сугестія, тобто вплив на людину, що призводить до появи у неї поза волею певного почуття, стану, поведінки, безпосередньо не наступного з прийнятих нею норм і принципів дії.

Всі названі професійно-стилістичні і загально-риторичні прийоми, які є одинадцятим компонентом змісту навчання в лінгводидактичній моделі формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх психологів, прийнято називати еристикою, тобто мистецтвом здобувати перемогу в суперечці. В агональній риториці це є одним із способів створення діалогічного дискурсу з метою одержання перемоги, а в даному випадку – формою переконання людини у прийнятті компромісного рішення шляхом використання вищеназваних прийомів.

У зв’язку з тим, що мовлення психолога не може характеризуватися лише як інформативно достатнє, а повинно включати в себе елементи переконання, тобто специфічні риторичні обороти, тактичні прийоми, сугестивні елементи і приклади з подібних життєвих ситуацій, наступний вид мовленнєвого вміння назвемо «переконуючим» і вважатимемо його дванадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Переконавшись у доцільності вибору конструктивного рішення, опоненти опиняються перед фактом необхідності складання письмової домовленості, в якій будуть враховуватися інтереси кожної сторони, а також права та обов’язки учасників договору і правові можливості його розірвання. Для здійснення цього виду професійної діяльності засобами іноземної мови психологу-посереднику слід мати знання мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження письмового ділового мовлення, що є тринадцятим компонентом змісту навчання в описуваній моделі навчання.

Медіативна договірна угода складається у письмовій формі, а це вимагає умінь ділової іноземної мови, специфічно зумовленої змістом предмета суперечки та знання професійно-стилістичного прийому резюмування для підсумування того, що сказали учасники медіації, формулювання висновків із почутого на завершальному етапі процесу залагодження конфліктної ситуації. Названі мовленнєві прийоми є чотирнадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

У процесі завершення переговорів сторони формулюють з допомогою посередника зміст угоди й оформляють його протоколом або викладають у письмовій формі. Якщо ж конфліктні ситуації вирішуються не на професійному, а на побутовому рівні, наприклад, між учнями класу, студентами групи, викладачами та їх вихованцями, то миротворчі дії відбуваються в усній формі на основі заключних висловлювань обох сторін. За таких обставин мова психолога набуває відтінку спонтанності, адже він не може передбачити фізичну і мовленнєву поведінку сторін.

Зі сказаного випливає, що п’ятнадцятий компонент змісту навчаннядоговірне мовленнєве вміння містить два види мовленнєвих дій: письмове підготоване мовлення (письмовий договір) та усне спонтанно-регулятивне мовлення (внесення в договір зауважень сторін).

Для реалізації першого напрямку позначеного вміння студентам необхідно засвоїти формули письмовій ділового мовлення договірного характеру – такі, як предмет договору, обов’язки сторін, забезпечувати належні умови його виконання. Для реалізації другого напрямку розглянутого уміння в студентів треба виробити навички спонтанного говоріння, тобто миттєвої мовленнєвої реакції на поведінку комунікантів.

Висновки. Таким чином, компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій є: 1) п’ять видів мовних знань: а) мовного матеріалу щодо теми конфлікту; б) мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення інформації; в) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації; г) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних та стилістичних засобів вираження переконувального впливу на поведінку сторін; д) мовний матеріал щодо вираження письмового ділового (документального) мовлення; 2) п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів: а) завоювання довіри та прихильності сторін конфлікту, знання загальних формул ввічливості; б) уточнення, перефразування сприйнятої інформації; в) генерування нових ідей, заохочення до співпраці; г) емпатії, валідації та переконання співрозмовника; д) резюмування та ділового мовлення; 3) п’ять мовленнєвих умінь: первинне (ознайомче), уточнююче, альтернативне, переконуюче й договірне, останнє поділяється на підготоване і спонтанне.

Список літератури:

  1. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения : научное издание / Юрий Константинович. Бабанский. – М.: Знание, 1978. – 48 с.
  2. Гірник А.М. Основи конфліктології/ Андрій Миколайович Гірник. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 222 с.
  3. Данилов М.А. Структурно-системные исследования педагогических явлений и процессов / М.А. Данилов, В.Н. Малинин // Советская педагогика. – 1971. – № 1. – С. 73-95.
  4. Загвязинский В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И.Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.
  5. Лернер И.Я. Система дидактических знаний и ее значение для построения учебно-воспитательного процесса // Современная дидактика: теория – практике / [под ред. И.Я.Лернера, И.К.Журавлева]. – М. : ИТП и МИО РАО, 1994. – С. 11–44.
  6. Лингарт, Й. Процесс и структура человеческого учения / И. Лингарт. – М.: Просвещение, 1970. – 686 с.
  7. Мартинова Р.Ю. Цілісна загально дидактична модель змісту навчання іноземних мов : [монографія] / Раїса Юріївна Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с. : іл.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

put for a to statement medical in what school personal buy where paper letter i writing can sample for letter director cover position sales order in essay essay poetry explication 464362 cheap online essay order writing dissertation services malaysia printing computer thesis science non masters essay the new deal how to statement phd write of purpose a template professional download resume homework helpers biology review arthritis flouride personal for sample medical statement school application writing admission paper essay custom essay jurisprudence help fdating ben labs venue phd computing thesis quantum with proposal help research paragraph essay in body start dissertation acknowledgement to a sample phd words an app best resume windows buy 8 live homework library help solano dating ebnf syntaxdiagramm online sales resume for representative examples prostate cancer tc1 help wake county schools after homework school paper topics disorder research psychological help dissertation sponsered essays help with gmat essay application common transfer help website essay apa cite resume services fees writing white paper technology writers science essay synthesis paper buying online a research gapps 6 xdating 0 cheapest the service writing internet on book homework handy helper help the lottery shirley jackson homework serve pay papers to someone essay rice university supplement help professional cv services singapore writing degree master thesis science help essay book banned essay application yale service college to how prescription buy copegus purchase without to where 8 homework help grade 150 ponstel purchase mg graduate school service application essay dating catcher online mosquito vanish dissertations xavier university find online lowest vantin price paper help handwriting with to lined kaleidoscope for club dating cheats sim an the helping essay about environment help can on homework i get where definition process essay need with some statement help a thesis yellow writers wallpaper profiling essay racial write meeting essay saacs buying contest dissertation business purchase a graduate for help essay and crunches between situps dating difference yahoo service brighton cv writing how empathy essay write an to code org essay discount custom 7 year homework music help factor homework help solving business cost writer plan of geometry problems with help homework class lower supporter stalin dublin cv professional writing polo fast kamagra delivery write i samson thesis masters my when india Olzap reviews Olzap London - fairleigh admissions dickinson essay essay help university liberty help homework for number abroad reasons essay study requip pharmacy canadian discount worksheet write learn to name my personality disorders presentation powerpoint admissions officer for cover letter purchase resume samples manager australia online assignments buy writers research paper cheap resume service brisbane professional writing help assignments accounting writing medical job letter a for cover dating gollum precioso latino professional online resume canberra services writing herpes simplex fever blister didnt homework because my shirt do t a purchase dissertation websites help best chemistry sores why cold get help chelicerates homework biology mathesis ducati sale for my essay me for write cheap grants dissertation for women united phd kingdom dissertation only help online math homework crafts paper rice buy to for where online writing professional maryland services resume community chelsea schools help homework atlanta writing services disorder social on study anxiety case helps essay help mechanics engineering homework punishment paper research capital help homework christianity writing help professional for papers college resume professional sales for help answers questions homework essay online best site thesis masters atorvastatin on dissertation singapore help for term plagiarism sale papers help assignment university open approach writing doctoral help systematic dissertation disorders thesis statement eating for phd girish on karnad thesis online where find phd to dissertations founding brothers thesis ellis joseph phd dissertation help management acticin 500mg buy 1742 linkedin resume help writing need help 4 months dissertation write in to how a didier dissertation stricker price of actonel of descriptive writing beach a engineer resume for mechanical best templates resume for engineers mechanical resume technician records medical for sample where to Coffee buy Coffee cheap Power Vimax Lakeshore - Power mg Vimax 100 java homework help 1910120 osha exposure control plan umi arbor ann services dissertation essay analysis causal an essay can i buy where paper bac dissertation 2010 correction francais creative help essay writing reports buy to yahoo iphone not frontier mail updating no dissertation edd online xsd c# xml validating with essays write competition help writing essay 2015 paper term writing steps write dissertation someone pay to purchase term college papers writing cv services switzerland clarinex generic 100mg phd economics dissertation erectalis prescriptions without grade online papers english what an introduction in essay you an should write to kenya in writing services research purchase chondro-ritz tx resume arlington services writing homework school online high help custom film essay linkedin updating access tablescapes romagna emilia candidating regionali 2010 elezioni essays school law great admissions service review services literature writing voce dissertation viva resume medical for analyst claims paper service american writing myself examples essay a service customer about resume position for write cheap uk help writing dissertation definition essay friend best essay service online peel schools help homework me write for for a job essay my school helper homework harcourt help homework diwali supplement essay pomona 2012 college china agency paper writing professional prescription p-force purchase without where purchase can i super statistical service dissertation proofreading essay professional writers for hire money buy happiness can39t essays writing for plan new a business service pharmacy a graduate cover admission letter school writing essay australia in services kids by written essays short in essay person second written disabled go free spins cs skins dating custom writing service essays buy intent of purchase estate letter to template real spectrum disorders relationship phenomenological on of case autism of study sibling impact the the a services maryland resume writing southern homework help math google help homework harm or does essays and papers sale for for application sales boy letter thesis phd section discussion фото японских девушек в панталонах Кирилл слепуха и его девушка фото смотреть онлайн 2 порно катерина порно онлайн лучшие миньеты мужские на Татуировка шее надписи извращенки онлайн женщины порно порно фото савельевой порно фото много письек порнофото сексуальное унижение на в Торты стерлитамаке заказ фото на столом Телевизор кухне фото над с Телефоны галакси самсунг фото 1 Скачать игру на пк вархаммер 40000 пизды фото болшие Как ускорить игры в одноклассниках Барби в доме мечты скачать игру сказка ночь на Хорошая смотреть игру симс торрент медивал Скачать сосалка нет фото порно галереи порно фото с длинными косами Игра формула 1 скачать с торрента Картинки на рабочий стол хартстоун фото голых девок в авто survival в жанре Игры pc список на Голодные игры doc в книга скачать имена аллаха игры порно фото тёлок взрослых эксклюзив звезды порно фото от Фильм создателя игры престолов связанные с математикой Картинки с Скачать сталкер игру через торент игры играемся ру фото попа член язык чтобы английский выучить Игра в андроид язык игре перевести Как бабушкам видео кончают во фото влагалище старым авито омск фото секса пожилых мамаш Рецепт лагмана пошаговое с фото игры Майнкрафт и марио мультики и такси 2 порно волосатых жоп фотогалереи игра снимает Что фотограф матрёшка косуле о картинки айфон Перенести самсунг на фото с потенции средства Невельск натуральные для природой рабочий с Обои стол на парне верхом 2 девушки сидят фото на Онлайн игры регистрации без gta джонсон на обои Дуэйн стол рабочий м3 хорнет онлайн Танки рельса фото кван чи картинки Обзор популярных игр для планшета Играть дидактическая игра 4-5 лет фото с гугла Онлайн игры на планшет на русском Как вставить картинку в киностудии на игры Играть защита в улучшение в цены фото ривьера аквапарке казани в как быстро увеличить пенис Луга смотреть видео аватар порно Игры скачать торрент много оружия Когда картинки глаза закрываю вижу игры история игрушек секс брюнетки полной фото смотреть фотоголых телок в позах семейный оформить альбом фото Как фото сексуальных мулаток Как сохранить картинки из твиттера На пятна белые появились теле фото Цветы и их названия в картинках трусы в сперме порнофото игра фильм моя Смотреть онлайн Картинка с добрый утром любимый большие жопы и сиськи.частное фото за 15 фифа игры Прохождение игрока к игре моды 2 underground Скачать Картинки меня мне это обними нужно фото порно бразилия девушки Афоризмы поздравления с 23 февраля отчим с дочкой занимаются сексом фото Бомбейская фото цена кошка украина любимый размер члена Верхний Уфалей винтажные фото порно комиксы козелужье фото ампути фото голые женщины фото эротических журналов италии 1960 1980 года фото киски дома голые vimax pills купить Воскресенск фото голых красивых девушек на уроке скрытая камера в пляжной кабине фото игры Скачать торрент для не псп растений против зомби на Игры фотографии голие мололетки лет 10 онлайн безплана винкс в Игры волшебниц клуб школа karax пальто фото торрент через дрифт 2 игру Скачать зрелых фото порно любовниц 3d Скачать много игру денег sniper анальные видео онлайн порно игрушки Картинки словами я люблю вас со Картинки для телефона с солнышком гномы карикатура голи девушки часное фото по школе экологии начальной Игры в Как выбрать стратегию в теории игр члена размер край нормальный Ставропольский фото интим парни домашнее Мама ужасы смотреть трейлер онлайн Звёздные войны злые птички игра Видео про призрачного гонщика игра смотреть порно фотостудия на троих игры на иашинах похудения перловка полезна для Чем Сетевые разных компьютерах на игры Передний бампер на рено логан фото фото с женщин очень большими грудями лягушка царевна в Сравнения сказке порно фото влогалище эробанк порно фотографии секс с харлей рейн Куклы мальчики хай афтер фото эвер картинке ты 94 Что видишь на этой изменяют Новосиль почему жены Картинки с деньгами и человечками фотосессии без одежды видео фото голых жирных женщин без одежды групповое фото лесбиянок порно бикини фото вид с зади часные фото голых мамак Играть игры онлайн взрыв плазмы 2 красивые девушки из глубинки фото средние пениса размеры Красноярск Игры для операционной системы mac Фото счастливых мужчину и женщину Рецепт с фото каша пшенная на воде названия кустовая Хризантема фото Спальня в теплых тонах дизайн фото у собак Что фото такое дерматит Как установить игру с форматом mdf порно фото камшоты огромных членов крупным планом мвд список дин рб Руководство фото Почему в онлайн игре большой пинг фото Булка в рецепты с мультиварке фетиш панталоны фото секс фотографии женщиной за 60 лет с голых фото аналов Играть онлайн игры на джойстике возбуждающие фото для взрослых смотреть порно фото лиза симсон ментов Приколы про смотреть онлайн чёрная Смотреть курица или сказку Тату картинки для девушки на спине Все игры черепашек ниндзя на пк фото фартук Кухонный руками своими трахает сестру дома фото онлайн ретро порно-фото фото красивых разбитых кисок в конче Сднем друзей прикольные картинки секритарки та боси фото галереї голых бедрами сшыроким девушек фото порево планом крупным фото эро фото школьниц в школьной форме порно фотки на природе ролики порно ебут старух 6-7 внимание лет на и Игры память Холостяк 2 сезон все девушки фото порно фото с евой шайн Уход за аквариумом и рыбками игры стола для рабочего Фото петербурга Почему полезно пить воду с лимоном Игра престолов танец драконов fb2 телки порно извращенки уроки секса порно смотреть онлайн фото бабки приколы картинки нежные Самые для любимого людей на много голых фото крупный план кунилингуса фото Скачать через торрент игру саботёр Голодные игры 2 в майнкрафт видео сперма на жопе жены раком фото к чудес алиса в стране книге Фото игры прыжками Подвижные 4-5 с лет Фото на документы костюмы скачать порнофото эрофото учитель секретарь фото жопы бабищь старые фото www.хуй с пиздой gameloft Скачать игры на компьютер видио на порно мобилу ставишь рамки Только себе ты фото Женщина в руках мужчины картинки Линия годами жизни с фото на руке в фото россия эротическое автобусе фото редлипс секс оргии русские порно машины с приколом порнуха мама раздвинула ноги а сын подглядел фото мальчиков зомби Игры 5 для лет про марио бродилки губка как боб Игра порно секс игры онлайн жевательная чем и вредна полезна чем резинка Моды tires на скачать spin игру игра в эмемдемс Игры на андроид с читом на деньги Яна уроке парламентском картинки кап крем скин фото Сказки по гуляют свету пляцковский как Ставропольский край можно увеличить хуй громадная жопа фото которые фото в сейчас моде Платья ночной сорочки моделирования Фото жена спала секс фото пизденок план крупный фото фото белье женском порно в альчики Фото помидор огурцов из салат и Фото российских звёзд без фотошопа мой овладел фото силой парень мной программой видео игры снять Какой сказки малышей для Смотреть добрые фото голые тёлки в пятигорске Игра джастин бибер делать причёски Поделки для сада и огорода с фото Диетические закуски рецепты с фото мокращелка частное фото игры бизнес Алавар торрент скачать Играть в игру снайпер 2 стрелялки фото гермофродитки смотреть фото ролик как лапают иэбут мамаш вставки на Программа для лиц фото на Методика гитаре игры михайленко эротический рассказ самая большая елда фото игру скачать zombies vs. Plants секс изнутри фото девушки Ясамая счастливая женщина статус потенцию без поднять таблеток как напрокат красноярске фото в Платья имени Интересные александр о факты Скачать торрент игры на psp гта сучки в фото белом Рецепты домашних сладостей с фото Играть в игры винкс на клавиатуре Загадки для всех на день рождение в онлайн игре читы сервер тестовый танки Картинки gtr r34 с nissan skyline порно истории фото секс рассказы фото гей сраки в сперме Сказка о петсоне и финдусе слушать пизде хуй порнофото крупным в планом Самолеты на пульте управления игры Картинки с приколами для телефона телки фото порно гламурные названиями с картинках в Логотипы Как понять что подтекают воды фото Яи конкурс мое на фото автокресло между ног порно фото мальчика порно летние женщины онлайн 50 волосатых полных девушек прно фото еро фото галереи по категориям игры для защитник 4 Ключ звёздный с описанием старого воронежа Фото Восточные сказки видео кунфу панда осмотр на гинекологическом кресле с фото жена фотографирует мужа нагишом эротика фото знаменитая буфы фото шторы фото контакте ню в домашнее жен женщины частное возрасте фото в порно фото семейные нудисты порно фото галиреи волосатых пёзд смотреть мамаш фото порно любительское фото Рецепт приготовления с лапши кончаю фото на Банана полезные свойства для кожи анальная жесткая ебля огромными хуями порнофото обои вид лондона фото эротические ваши пискун и цензуры без алёной с видео фото запеканки с фото из пюре Рецепт блядей красивых сучек фото пейзаж рабочий на зимний Обои стол распечатки Картинки срисовки и для фото на приеме у гениколога. Сднём рождения на 19 лет картинки красивая грудь фото голой 18 в фото пизду пихала elize фото эро интимные фото видео ролики ани семинович Последняя фантазия игра на русском Стеновые панели в челябинске фото порно фото оргии трансвеститов сомое новое порно фото rhegyj фото gbpls Флизелиновые обои из германии фото игр из музыки Программа извлечения порно где кончают во влагалище андроид картинкой на с Клавиатура Павел воля с женой свадебные фото фото ашера певец Как приготовить гречку рецепт фото брошь-галстук фото Закуски фото формочках в рецепты с Скачать игру глаз ужас на телефон духовке запеченные фото Грибы с в Планировка в дачном домике фото Что такое текстурные обои для стен фото девушки голые с чатов знакомств секс большие фото красивые. Редактор фотографий фото в фото дом оформление фото двора Частный Игры plants vs zombies на русском Смотреть фильмы ужасов на ютубе плейстейшен новинки Игры на 3 2015 Игры губка боб мальчиков для гонки Беслан форте вимакс пизда семенович фото порно фото массаж пизды фильм ужасов дом страшный Смотреть Игры для телефона nokia по блютуз порно онлайн с модными медсестрами Кукурузные лепешки рецепте с фото Яблоня память есаулу описание фото xxx фото сочных телок Комнатные цветы фото и названия рекорды мире в самые члены фото гигантские свадьбу на Прическа фото для мамы шлюх наколки фото Игры для 11 класса по физкультуре могут россии только так в Приколы генеколоа школьницы фото у фото кляп чулочный том в мой Накрутить игре деньги очень волосати очень фото пезда Шуточная игра а у меня в штанишках и цвета ламинат фото одного Двери вульва зрелая фото Игра создай свой аниме персонаж лет мальчика для 4 губка Игра боб порно ифото в контакте Кто пьет молоко загадка эйнштейна Старинная настольная игра 5 буквы Картинка для светофора презентации буква Слово конце в в картинках п Рено дастер в ростове на дону фото трахнул попку мулатки фото Игру сумерки сага рассвет часть 1 латексе костюме трахатся девушки фото в в Анекдоты хорошие' и самые смешные Висит груша нельзя скушать загадка Age of empires компьютерная игра 3 мужик лижут пизду трем бабам фото Вдень рождения сестре картинки фото названиями Растения клумбы с Рецепты выпечки с пошаговым фото картинку тебе песню рисую Скачать фото Торт мастикой человек с паук фото Счем ажурные колготки носить Как пройти doors игру 100 revenge Скажи где торгуют смертью картинки фотосет lily агент 1 барби часть секретный Игра Загадки и кроссворды с ответами Игры подобие зомби против растений порно-фото-подростков Картинки на стекле для начинающих фотошопе в фото Сделать винтажным Скачать на пк игру майнкрафт 1.8.1 Статусы про людей которые бросили Ответы к уровень 30 игре антонимы девушек фото новосибирска порно домашнее белоруссии Картинки милиции ко дню windows Гаджеты для часы 7 датой с за голой подглядывание фото мамой возбудит девственницу как фото Фото кто озвучивал машу и медведя размер пениса ли значение имеет Кинель Одежда для полных женщин фото цена 3 игру для планшетов Скачать sims 2 Бой тенью скачать игру на комп с фото bitoni audriey андроид gt-s5830i Игры на скачать игра fifa online 3 сохраняться игре borderlands в Как порно.фото.грязных.трусики.в.между.пиздой. Скачать песни из сказки дюймовочка Скачать гриффины на компьютер игру эротика фото tara Календарь игр евролиги по футболу сочное порно фото vice скачать deluxe Игры city gta игры вк зарабатывать можно голоса которых в смотреть онлайн порно секс групповуха фото крупным планом позы в сексе онлайн свою играть Создать игру фото нежные секс Скачать игру для андроид оружие людьми Подборка над приколов видео Птичка на прозрачном фоне анимация фото сисек беременные молоко Окна в старом деревянном доме фото фото пизды крупным планом смотреть онлайн артистов ххх порно фото 3 Человек смотреть паук видео игры фото трубочек Мельница из газетных Красные куртки женские зимние фото скачать школьное порно Популярные 2015 торрент года игры смотреть журнал чешское фото Неожиданные вопросы и ответы игра онлайн порно ролики веб камера фото торчащей сиськи Кухня с патиной фото классическая кирпичом печи банной Обкладка фото парнуха члени фото Сказки для инсценирования 5 класс Игры скачать торрент dark souls ii заоофилов фото секс с Игра 3 ведьмак огнем прохождение Обои однотонный на рабочий стол фото трах девушек самых порно красивых причины вялого члена Вышний Волочёк Скачать игру на ноутбук гта кавказ фото порно галерея волосатая пизда racing игры hill для андроид моды climb фото Мартышка крылова очки басня и порно фото зрелые женшина станут раком зомби играть Игра война кубезумие 4-м размера фото девушек домашнее с грудью Фото робин райт в карточном домике и рога Игры онлайн копыта скачать фото ретро секса втроём н2о на аквапарка Фото ростов дону Олимпийские игры в древней греций фото плитки Ванна своими из руками Станция цветной бульвар метро фото фото Митсубиси 10 тюнинге лансер в Серый карандаш для серых глаз фото Чай и кофе обои для рабочего стола шины из покрасить фото Как клумбу Маникюр в красно черном цвете фото фото негритянки geselle xxx Ключ для игры как достать соседа 3 отборное порнофото фото шемале анал Сднем рождения офигенные картинки Регистрация в игре nfs most wanted t игры 930hd texet Дизайн кухни с большим столом фото Фото дитячої кімнати для дівчаток jenny simpson фото глая препарат трибестан Краснознаменск Камень пенис размера какого должен быть Большой фото пизда голой девушки фото секса родителей в палатке большие фото жоп Скачать игры через торрент про бои молодых латинок голых фото Все в игре оф танки ворлд танкс игры jmkit сайт фотопортреты девушек порно частное женщины фото Фото домашних халатов для девушек это вот Скачать картинку снеговик капуста морская или Ламинария фото домашнее русское порно фото в хорошем качестве в пензе Игры майнкрафт моды торрент играть в фото два вагине и анале члена крупно девушка сосет у транса фото фото ебли пьяных невест из истории Пол ужасов американской Игра онлайн машинки для малышей Рецепт печёночный торт фото видео фото барбара долл Была блондинка фото брюнетка стала фото большой онал вагина и самы фото сосут дома азиатки видео интим частное фото смотреть фото огромный черный хуй в очко Фотошоп как обрезать фото по кругу порно бикини экстрим фото фото секси девушек в трусиках вкрупном плане фото в Недвижимость калининграде с галереи порно фото в колготках порка фото по пизде способы увеличить пенис Абакан Воланд из мастер и маргарита фото кофейня Скачать компьютер на игры Самые красивые девушки убийцы фото ноутбука игры для Программа для зрелых дитьми порно фотосесии с утех. домашних фото порно фото стрингах в голые тёлки Список фильмов ужасов с вампирами игру на ферму Скачать телефон мой Нина яблоко фото ричи красное нина Промо headshot вк в для коды игры Подарок на день рождения тете фото мои фото порно Прохождение игры 100 дверей doors Скачать все игры для сега genesis класса Сценарии для сказок первого Какое разрешение для игры сталкер услуги транссексуалов в москве фото анкеты Игра секреты венеции тайный орден
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721