КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:159.9+378

І.Ю. Левчик

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

 

Анотація: Досліджено теоретичні питання відбору компонентів змісту навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови. Проаналізовано доцільність застосування кожного з обраних компонентів на відповідному етапі процесу посередництва згідно укладеної лінгводидактичної моделі навчання. Здійснено кореляцію компонентів змісту навчання з специфічними професійними мовленнєвими вміннями психологів посередників. Детально охарактеризовано зміст та послідовність кожного з компонентів навчання процесу формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів. Названо  п’ять видів мовних знань, п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів та п’ять мовленнєвих умінь, які виступають компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій.

Ключові слова: компоненти змісту навчання, лінгводидактична модель навчання, професійно орієнтована англомовна компетентність, специфічні професійні мовленнєві вміння, етапи посередницької діяльності, мовні знання медіатора, знання специфічних мовленнєвих прийомів посередника.

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы отбора компонентов содержания обучения психологов посредничеству в разрешении конфликтных ситуаций средствами иностранного языка. Проанализирована целесообразность применения каждого из избранных компонентов на соответствующем этапе процесса посредничества согласно построенной лингводидактической модели обучения. Осуществлено корреляцию компонентов содержания обучения со специфическими профессиональными речевыми умениями психологов посредников. Подробно охарактеризованы содержание и последовательность каждого из компонентов обучения процесса формирования профессионально ориентированной англоязычной компетентности в говорении будущих психологов. Названы пять видов языковых знаний, пять видов знаний профессионально-стилистических речевых приемов и пять речевых умений, которые являются компонентами содержания обучения иноязычной посреднической речевой деятельности психологов для решения конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: компоненты содержания обучения, лингводидактическая модель обучения, профессионально ориентированная англоязычная компетентность, специфические профессиональные речевые умения, этапы посреднической деятельности, языковые знания медиатора, знание специфических речевых приемов посредника.

Annotation: The theoretical issues of the selection of the components of the content of training future psychologists mediation skills in resolving conflicts by means of a foreign language have been investigated. The feasibility of all the selected components of content at the appropriate stage of the mediation process in accordance with the concluded linguo-didactic learning model has been analyzed. In the process of conflict resolution the mediator’s speech behaviour includes the following issues: 1) listening to information from the conflict parties, e. g. external auditory form of speech, which is characterized by negative emotional coloring and is very situational; 2) understanding the perceived information, e.g. internal analytical form of speech, which manifests itself in the perception of information and is limited in meaningfulness; 3) clarifying the circumstances of the conflict, e.g. external dialogic form of speech, which is characterized by spontaneity and irreversibility; 4) perceived refined understanding of information, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by inductive, deductive and enhanced meaningfulness; 5) search for a compromise resolution to the conflict, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by analyticity, synthesis, depth and meaningfulness; 6) statement of mediator’s version of the solution to resolve the conflict, e.g. the outer shape of monologue speech in a proposal which is characterized by situation and spontaneity; 7) external monologue and dialogue form of speech as a conversation, characterized by situation, spontaneity and reflexivity; 8) writing mediation agreement e.g. a written form of speech, which is characterized context, compromise and legal awareness; 9) oral statement of agreement e.g. alternately consensus-monologue form of speech, which is characterized by consistency and understanding. The correlation of the components of the content of training with specific professional speaking skills of psychologist mediator has been done. The detailed description of the content and sequence of each component of content in the process of the formation of professionally oriented English language competence in speaking of future psychologists. There are named five types of lexical knowledge of a mediator, five types of mediator’s professional and stylistic speech techniques and five mediator’s speech skills, taken as components of the content in the process of training future psychologists foreign language mediation skills for conflict resolution.

Key words: components of the content of training, linguo-didactic learning model, professionally oriented English language competence, specific professional speech skills, stages of mediation, mediator’s language skills, mediator’s knowledge of specific speech techniques.

Постановка проблеми. Навчання англомовного професійного мовлення в сучасній методиці навчання іноземних мов займає чільне місце, оскільки фахівцеві будь-якого профілю необхідно вміти витягати професійну інформацію з автентичних першоджерел, використовувати її для вдосконалення своєї професійної діяльності; а також, оперувати професійними знаннями засобів англійської мови в будь-яких виробничих ситуаціях. В рамках нашого дослідження такими виробничими ситуаціями будуть різні конфлікти, що виникають у процесі виховання і навчання підлітків, а вирішувати їх будуть фахівці-психологи засобами іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність розробки методики формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів, зобов’язує до визначення всіх компонентів процесу навчання. Виходячи з проведеного нами аналізу науково-методичної літератури, на думку провідних вчених-дидактів (В.І. Загвязінскій, Ю.К. Бабанський, С.У. Гончаренко, В.В. Краєвський, М.М. Скаткін, І.Я . Лернер, Р.Ю. Мартинова) ланками будь-якого процесу навчання є: цілі навчання, елементи предмета навчання, компоненти змісту навчання, методи і засоби навчання, а також, контроль результатів навчання [4; 1; 5]. При визначенні специфіки цих ланок стосовно до досліджуваного предмета, виявиться методика його навчання, тобто система вправ, що забезпечує досягнення висунутих цілей.

Метою статті є визначення компонентів змісту навчання в якості ключових ланок процесу формування в майбутніх психологів професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що на даному етапі наше дослідження цілей навчання, елементів предмету навчання, методів і контролю результатів навчання професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів вже знайшло своє відображення в декількох наукових публікаціях, то наступними ланками процесу навчання є компоненти змісту навчання.

Із результатів дидактичних досліджень відомо, що домінуюча роль у подвоєнні змісту будь-якого навчального предмета належить таким його компонентам, як знання, навички і вміння. Вони перетворюють незнайоме у знайоме, незрозуміле в осмислене,несформоване у сформоване, неможливе для застосування у можливе для використання на практиці.

Аж ніяк не заперечуючи правомірності цих компонентів для засвоєння іноземної мови з метою іншомовної комунікації, скажемо, що для навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови вони не підходять повною мірою для їх подання; зокрема у послідовності їхньої реалізації. Так, наприклад, першим компонентом Р. Ю. Мартинова вважає знання окремих мовних явищ: лексем або граматичних конструкцій  [7,с. 158–159]. У нашому випадку сприйняття суті конфлікту не може здійсниться на основі якого-небудь слова чи фрази, нехай навіть ключових. Припустимо, з конфліктної ситуації психологові відомо ключову фразу (речення) «Саша забрав у Віті пенал і зламав його». Із змісту цієї фрази психологові відомо лише факт того, що трапилося, учасники і предмет конфлікту, але приступати до вирішення конфлікту на цій підставі також неможливо. Фахівцеві залишаються невідомими багато обставин цього конфлікту, а найголовніше – причина його виникнення. Висловити цю об’ємну інформацію одним реченням не можна. Звідси випливає висновок, що одиницею мовлення у навчанні вирішенню конфліктних ситуацій іноземною мовою речення бути не може. Ймовірно, що психологу потрібна така інформація про конфліктну ситуацію, яка може бути викладена в кількох пов’язаних за змістом реченнях, які утворять текст.

Багато вчених давно прийшли до ідеї «первинності» тексту в процесі іншомовного навчання. Адже в процесі комунікації ми говоримо не окремими розрізненими реченнями, а цілими текстами; крім того, текст отримує дослідник як вихідний матеріал для аналізу. Це особливо стосується спонтанних мовних текстів, якими обмінюються комуніканти в процесі спілкування. У них розподіл на діалог і монолог виявляється умовним. І навіть з навчальною метою практично неможливо дати рекомендації щодо методичного структурування мови.

Безумовно, психологові для осмислення суті конфлікту легше було би прослухати інформацію про подію, що трапилася у вигляді монологу. Але такий варіант отримання інформації можливий далеко не завжди. Найчастіше обидві сторони конфлікту, тим більше перебуваючи під впливом негативних емоцій, намагаються навперебій повідомити фахівцеві те, що сталося. У таких умовах сприйняття текст виявляється не лише різним за формами мовлення, а й нестандартним у своєму лінгвістичному вираженні. Адже він містить метафори, гіперболи, порівняння, сленг і чимало інших специфічних лінгвістичних явищ.

До цієї діяльності, як випливає зі сказаного, будуть входити вміння смислового дешифрування інформації на основі мовної та контекстуальної здогадки незнайомих і нестандартних мовних явищ і лише у разі утруднення в розумінні таких озвучених або написаних текстів психолог може звернутися до двомовного словника за допомогою в розкритті сенсу досліджуваного мовлення. Запис таких складних мовних явищ з їх перекладом рідною мовою буде співвідноситися з надбанням знань мовного матеріалу щодо теми конфлікту, необхідних для первинних умінь, що виявиться першим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Крім того, психолог посередник має володіти рядом професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів для завоювання довіри клієнтів, налаштування їх на робочий лад та й загалом вміти виразити повагу і ввічливість засобами англійської мови. Знання професійних та загально-риторичних прийомів у спілкуванні на початковому етапі посередництва виступає другим компонентом змісту навчання пропонованої лінгводидактичної моделі.

Сприйняття і осмислення суті первинної інформації, отриманої від сторін конфлікту в усному або письмовому вигляді з усіма можливими смисловими і мовними труднощами буде співвідноситися з третім компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів. Назвемо цей компонент первинним (ознайомчим) мовленнєвим вмінням. Відразу вкажемо, що тут ми не дотримуємося визначення тих дидактів, які під первинними уміннями вважають перші тренувальні дії щодо використання знань [3; 6]. Такі первинні вміння за їх певного тренування переходили у сформовані навички, що асоціюється в іноземній мові із засвоєнням мовного матеріалу.

Ми ж назвали первинні вміння «смисловими», щоб відзначити їхню відмінність від мовного тренування і цим надати їм рівня повноцінної мовленнєвої діяльності.

Однак, враховуючи те, що ознайомлення з суттю конфлікту продовжується бесідою з кожним з опонентів, нам належить навчити фахівців виявляти з таких бесід якомога більше додаткової інформації. Знання мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення отриманої інформації іноземною мовою є необхідною передумовою розвитку відповідного мовленнєвого вміння посередника та виступає четвертим компонентом змісту навчання.

Способами виявлення інформації, згідно з рекомендаціями А. М. Гірника, є техніка активного слухання, яка здійснюється на даному етапі посередництва за допомогою прийомів уточнення і перифразування [2]. Звідси випливає, що п’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є знання названих риторичних прийомів конкретизації сприйнятої інформації.

Для реалізації таких професійних дій на етапі уточнення додаткових обставин конфліктної ситуації і власне позицій сторін суперечки засобами англійської мови фахівцю необхідно володіти уточнюючим мовленнєвим вмінням, яке ми будемо вважати шостим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Оскільки вирішення конфлікту продовжується шляхом вибору конфліктуючими сторонами одного з конструктивних варіантів вирішення суперечки, запропонованих учасниками під час накопичення «банку ідей», то як і раніше, фахівцю не вистачатиме його колишнього словникового запасу, тому він буде поповнювати його мовним матеріалом з першоджерел, а також з різноманітних двомовних словників: фразеологічних, тлумачних і т. д. Таким чином, ці мовні знання будемо вважати знаннями мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації, тобто сьомим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Знання професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів проведення «мозкового штурму» з метою генерування якомога більшої кількості ідей для примирення допоможе посереднику у процесі інформативно-селекційного етапу посередництва та посідає місце восьмого компоненту змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Більше того, студентам-психологам необхідно навчиться моделювати конструктивні варіанти примирення і виражати їх у завершених текстах. Звідси випливає, що дев’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є альтернативне мовленнєве вміння. Воно полягає в здатності створення посередником власних однотипних за формою, але різнотипних за змістом текстів, які розкривають можливість примирення щодо поточного спору. Для створення таких текстів фахівцеві доведеться звертатися до першоджерел педагогічного, соціологічного і навіть художнього змісту, де на прикладах поведінки героїв відомих творів чи реально існуючих особистостей нашого часу психолог зможе показати конфліктуючим сторонам способи виходу із ситуації.

Отримавши компромісні варіанти вирішення спірного питання, опоненти повинні вибрати один з них, для чого їм необхідно прийти в своїй свідомості до бажання перемир’я. У багатьох спірних ситуаціях сторони конфлікту тривалий час залишаються на своїх позиціях. У такому разі майстерність посередника полягає в тому, щоб мотивувати сторони до ухвали взаємовигідного рішення.

Для реалізації названого виду мовлення студентів потрібні знання відповідного мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження переконуючого впливу на поведінку сторін конфлікту, що є десятим компонентом змісту навчання описуваної моделі і, крім того, посереднику слід володіти професійно-стилістичними прийомами емпатії та валідації, а також такими загально риторичними, як: 1) аргумент по суті, тобто аргумент, заснований на логічних доказах і фактах; 2) аргумент до людини, тобто апеляція до почуттів людини і доводи до етосу його (стійким стереотипам); 3) алегорія, тобто іносказання, розгорнуте уподібнення, що складається у систему натяків, прямий сенс не втрачається, а доповнюється символічним тлумаченням; 4) анафора, тобто повтор слів на початку суміжних відрізків мовлення; 5) антитеза, тобто порівняння, засноване на контрасті; 6) аргумент – спосіб переконання; 7) гемінація, тобто дворазовий повтор слів для посилення словесного наголосу; 8) гіпербола, тобто перебільшення; 9) інверсія, тобто така побудова речення, де бажаному слову надається його більше значення за рахунок зміни порядку слів у реченні (він образив свого товариша – це він, хто образив свого товариша); 10) корекція, тобто вид ампліфікації, коли оратор як би перебиває себе, щоб змінити мову (я тобі вже 10 разів говорив – ні, 100 разів говорив, що так не можна!); 11) метафора, тобто вживання слова у переносному значенні на основі асоціації за подібністю;12) синтаксичний паралелізм, тобто повторення однотипних синтаксичних одиниць в однотипних синтаксичних позиціях (ти– мені, я – тобі, діти будують для задоволення, ви будуєте для дітей); 13) сугестія, тобто вплив на людину, що призводить до появи у неї поза волею певного почуття, стану, поведінки, безпосередньо не наступного з прийнятих нею норм і принципів дії.

Всі названі професійно-стилістичні і загально-риторичні прийоми, які є одинадцятим компонентом змісту навчання в лінгводидактичній моделі формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх психологів, прийнято називати еристикою, тобто мистецтвом здобувати перемогу в суперечці. В агональній риториці це є одним із способів створення діалогічного дискурсу з метою одержання перемоги, а в даному випадку – формою переконання людини у прийнятті компромісного рішення шляхом використання вищеназваних прийомів.

У зв’язку з тим, що мовлення психолога не може характеризуватися лише як інформативно достатнє, а повинно включати в себе елементи переконання, тобто специфічні риторичні обороти, тактичні прийоми, сугестивні елементи і приклади з подібних життєвих ситуацій, наступний вид мовленнєвого вміння назвемо «переконуючим» і вважатимемо його дванадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Переконавшись у доцільності вибору конструктивного рішення, опоненти опиняються перед фактом необхідності складання письмової домовленості, в якій будуть враховуватися інтереси кожної сторони, а також права та обов’язки учасників договору і правові можливості його розірвання. Для здійснення цього виду професійної діяльності засобами іноземної мови психологу-посереднику слід мати знання мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження письмового ділового мовлення, що є тринадцятим компонентом змісту навчання в описуваній моделі навчання.

Медіативна договірна угода складається у письмовій формі, а це вимагає умінь ділової іноземної мови, специфічно зумовленої змістом предмета суперечки та знання професійно-стилістичного прийому резюмування для підсумування того, що сказали учасники медіації, формулювання висновків із почутого на завершальному етапі процесу залагодження конфліктної ситуації. Названі мовленнєві прийоми є чотирнадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

У процесі завершення переговорів сторони формулюють з допомогою посередника зміст угоди й оформляють його протоколом або викладають у письмовій формі. Якщо ж конфліктні ситуації вирішуються не на професійному, а на побутовому рівні, наприклад, між учнями класу, студентами групи, викладачами та їх вихованцями, то миротворчі дії відбуваються в усній формі на основі заключних висловлювань обох сторін. За таких обставин мова психолога набуває відтінку спонтанності, адже він не може передбачити фізичну і мовленнєву поведінку сторін.

Зі сказаного випливає, що п’ятнадцятий компонент змісту навчаннядоговірне мовленнєве вміння містить два види мовленнєвих дій: письмове підготоване мовлення (письмовий договір) та усне спонтанно-регулятивне мовлення (внесення в договір зауважень сторін).

Для реалізації першого напрямку позначеного вміння студентам необхідно засвоїти формули письмовій ділового мовлення договірного характеру – такі, як предмет договору, обов’язки сторін, забезпечувати належні умови його виконання. Для реалізації другого напрямку розглянутого уміння в студентів треба виробити навички спонтанного говоріння, тобто миттєвої мовленнєвої реакції на поведінку комунікантів.

Висновки. Таким чином, компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій є: 1) п’ять видів мовних знань: а) мовного матеріалу щодо теми конфлікту; б) мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення інформації; в) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації; г) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних та стилістичних засобів вираження переконувального впливу на поведінку сторін; д) мовний матеріал щодо вираження письмового ділового (документального) мовлення; 2) п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів: а) завоювання довіри та прихильності сторін конфлікту, знання загальних формул ввічливості; б) уточнення, перефразування сприйнятої інформації; в) генерування нових ідей, заохочення до співпраці; г) емпатії, валідації та переконання співрозмовника; д) резюмування та ділового мовлення; 3) п’ять мовленнєвих умінь: первинне (ознайомче), уточнююче, альтернативне, переконуюче й договірне, останнє поділяється на підготоване і спонтанне.

Список літератури:

  1. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения : научное издание / Юрий Константинович. Бабанский. – М.: Знание, 1978. – 48 с.
  2. Гірник А.М. Основи конфліктології/ Андрій Миколайович Гірник. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 222 с.
  3. Данилов М.А. Структурно-системные исследования педагогических явлений и процессов / М.А. Данилов, В.Н. Малинин // Советская педагогика. – 1971. – № 1. – С. 73-95.
  4. Загвязинский В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И.Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.
  5. Лернер И.Я. Система дидактических знаний и ее значение для построения учебно-воспитательного процесса // Современная дидактика: теория – практике / [под ред. И.Я.Лернера, И.К.Журавлева]. – М. : ИТП и МИО РАО, 1994. – С. 11–44.
  6. Лингарт, Й. Процесс и структура человеческого учения / И. Лингарт. – М.: Просвещение, 1970. – 686 с.
  7. Мартинова Р.Ю. Цілісна загально дидактична модель змісту навчання іноземних мов : [монографія] / Раїса Юріївна Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с. : іл.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an purchase essay expository craigslist cernos caps write an essay how on teresa do you mother homework with help spanish help dissertation proposal and objectives paper on mozart services writing thesis phd microsoft word in mba mba admission buy essay sur achat azulfidine internet simile essay mla write out in essay when to an numbers do homework demek my ne custom university essay writing admission holzer jenny essays inflammatory admission how essay to start aux dating online encheres vente los yahoo vasallaje dating de 25 essays order to hyderabad dating in online free pakistan sites papers research write my objective resume and coding medical billing for essays theory knowledge cheap of university dissertation aachen diploma resume diego san professional writers my report business write writing rated essay service top homework earth helper science online dating upscaler macroeconomics term paper research apa order paper contoh essay chronological order help architecture assignment in school essay cell help persuasive phones sale for coursework gcse Remeron no prescription essay service max law school admission prescription no risperdal generic can do starbucks homework at my i essay buy 123 bio a for help work writing written persuasive college essays by students homework do my online pay write dissertation for someone to uk essays buy essay custom 6 buy hours news paper writers writings reviews custom online buy active levitra paypal super tampa resume services writing management risk homework help buy assignments a about how write poem a book to paper cheap plates for wedding my write essay present i should in tense writing services legal dissertation a bibliographic stress essay disorder post-traumatic cert junior cheap exam papers lds non dating lds men science we chapter buy why of summary the shopping help primary homework nile egypt synthesis help lang ap essay history help with homework raw with for tips papers sale order essays in essay knight review dark in an where statement essay a is thesis micardis fitzer achat help problems with math technical paper writing format paper write my apa wanted essay writer website evaluation essay perth service writing right wa resume resume proposal phd write dissertation how to tu phd thesis delft library apa paper research buy resume buy olds application year best help assignments all writing services essay toronto in writing writing writing help macbeth with essay to college someone a paper hire write descriptive good essay prostate treatment cancer vietnamese writing santander free service will essay introduction with help essay disorder obsessive compulsive of with thesis a definition parts hours essay service leaflet boniva do my my parents homework cheap oxford binding thesis admission your writing essay research paper shakespeare writing service essay trusted plans bed simple on resume chronological order mail online order naprosyn without prescription buying application to how a write phd live help reviews paper learning help phd on e dissertation sale 8 for admission paper writer essay 0 online pages purple help homework essay fitness teenage doc dissertation writings uk custom volcanoes help primary homework aziz ansari modern dating used paperback books cheap research with paper college help order bibliography apa online papers philosophy resume writing philadelphia service 64 acheter sur lyon lamictal help persuasive writing essays with on help homework assignment summer help european history ap online target resume order homework recycling help free services letter cover writing essay help uc davis writing papers with research money dissertation management waste on essay food genetic modified online furacin of writing format paper a term delivery 3 day orlip for essay company working writing an math room chat help homework custom a essay order written best wont resume buy uninstall app sr without perscription a voveran writing a report lab example biology help with 12 help homework grade speech on persuasive line buy 24 slimfast 7 pharmacy help essay sociological perspective toronto writing plan services business frank helper homework 3 umi dissertation distinguished cags major essay disorder on depressive origami online buy paper canada help online malaysia dissertation title for maker essay coursework with help as language english help tutor online dissertation Neoral buy online generic prospectus dissertation defense page for just serviice custom per writing essay 5 i college essay write can't my help writing uk you dissertation on deadly written essays services re writing help essay comparative analysis critique essay on review write article due to someone for article review papers sale homework now help help help othello essay versions so why many of the bibleessay help area help surface homework order essay how to hire writers thesis for study co. sustainable buy case model best centricity customer inc. mike angelo d website thai dating help definition writing essay dating jeff probst and julie berry nursing assignments help research buy paper rushed obeying orders on essay hire letter justification for new writing a engine robinson plans lawyer resume bar admissions application to college how essay write for electronic system on review payment literature on cancer breast research papers apa writing style essays for mr buy online compresse glucoton 50 cheap mg sumycin to 1 admission day an how write essay viii help homework henry wives help.com essay 123 business ma writer plan boston marking grid dissertation help homework hinduism scholarships writing essays help for paper order essay top reviews essay services writing a lab of order correct report coursework social gcse health help care and free download mechanical engineers resume format for homework helper pen help with creative writing english in indian 40mg pills pharmacy penis growth 10 essay writing admission essay kill do creativity schools writing resume texas services katy paragraph essay body order health care universal essay зрелые мамачки фото трахаются самые фото лучшие виагры жопе фото кулак в мобильная версия фото великолепная пизда зрелой женщины женщины азербайджана фото голые ретро фото куни толстым начальницам русское порно света голых фото кисок любительские домашнее порнофото волосатых пизденок русских зрелых жен голой холатиком фото под секс массаж с фотомоделью 19 голые лет от фото 18 с грудью висячей девушки до взять кредит срочно картинки с порно берковой поликлиника 10 самара меньена фото рен тв порно новики игр онлайн трибестан Гуково толстух в фото голых контакте ферма магазин интернет старая порно фото нестандартное видео порно толстых гей качки порно фото ебли сук фото голых блондинок школьниц в ванной сперму после анала фото проглотила инцест фото частное фото жирных негретосок березова юлия фото фото голыина сссии фото больших черных женщин большими заднмцами порно фото культуристы бисексуалы порно мамаша соблазнила сына онлайн юная дочь трахается с папой фото способы мастурбации для мужчин фото секс большая жопа из москва колготки копилка онлайн порно толстые большими писюны фото фото влагалище бреют порно фото бабушки ббв фото секс дома отношений фото о науке порно фото социальные сети голая девушка поздравляет с днем рождения фото берковой секс видео с пиздень крупно фото. фото еротика секретаршу ебут девки и ноги раздвинула юбке в мини фото раздвигающих женщинам жопы фотографии телка с размером фото порно 9 фото порно кунилингоса красивые эро фото девушек в жену порно попу фото девушек фотоснимки откровенные фотографии необычные фотостудии эротические в мужчины женщины красивые эротические фото порно фото высокого качества спящих девушек крупным планом трусики с замочками фото большие фото порнуха попки ебутся несовершеннолетние порно порно онлайн женщин за40 трахает в киску 10пацанов по очереди фото загорелые фото зрелые сын і мама порно фото фото обрезанных хуев фото в ротик мне тулет в мама моя ходит кончали пиздр на фото наклонилась и показала дырочки фото фото черных брюки обтягивающих интим фото бисексуальніх пар небритые девчонки фото крупно отец подруги порно видео mpl studios amelie полные фотосеты лучших фото порно телок откровенные фотографии семейных порно фото десира ноир 18 девушки летные фото порно женщин русских смотретьпорно фото трахнул медсестричку фото черниё сиськи порнофото женщину и фото мужика глово бдсм домашнее фото фото гпрячая студентка великі ціцьки порно фото звезд порно писи фото смотреть частное видео инцест порно порно фотогалерея зрелых тетки наушников фото фото тежелый секс госпожа сексвайф-би куколд фото жопы фото секси большие смотрнть фото голой анны седоковой красивые эро школьницых и их сексуальных фото попки порнофото титечки женщин возраста порно домашние фото бальзаковского страпоном фото мужчину сауна лада фото порно фото зрелая в трусиках совсем писюн малюсенький фото фото вагины крупно зрелые дамы фото с мулаткой очень крупно рукой фото себя девки первый в отраханные раз фото девственицы анал фото порнопорно получила член пришла в девушка или на массаж видео а фото толстая пизда фото голая и качка курка игра фото актрисыпорно alex фото лучших подарков учителям самые тутшие и безвирусные сайты часное голых фото девченок чюжие голые жоны фото ебут олесю фото порно фото эйчди обои вояж фото планом вагины крупным порно фото и клитора в порно рот сквирт их бисектуалы фотографии насвайт фото людей порно три женщины парней фото которые голых девушек мучают краспрайс порно фото русских женщин украденных из личных архивов matador 1 порно фото в порно леди эро.белье кия спортейдж 2016 комплектации и цены оральный фото частное видео выстрелы спермы фото раком фотографии пердолят grandeur de sanchi virtuality club развратные молодёжные оргии фото фото секс галереи девушек порно фото мужских члеов порно фото секс частное губастенькую дурочку нагнули маркет плэй тёлки эротика голые фото фото семейные в бане как предложить подруге эротическую фотосессию порно фото старушек трахают порно фото русскиз женщин руками фото Игрушки елки своими для фото женщин отношений интимных секс взрослых на фото гинекологическом столе девушек женщин инцест видео голых фото лучшими сиськами порно с сфото самыми спеман стоимость Новоалександровск с мира пляжи нудистками эро фото порно фото галерей попки порно фото большой хуй негра связанные девушки фото бондаж видео эротическое и артистов фото интимные девушки энгельса фото посмотреть фото голыхзамужних жен онлайн град лико баб хуями пьяных жопу как в секс двумя ебут фото порно фото семей грязное молодежи секса пьяной порно частное фото год бюджетников тарифная украина таблица единая на 2017 сетка фото и писи попы смотреть волосатые огромного фото члена в пизде в как кошку собакой квартире с подружить сиськи у парней фото фото целочек домашнее вагина голые нудисты смотреть фото фото первый секс юнной целки дьяволом с фото порно аниме порно извращенные самые сайты тещёй фото с секс любительская съемка фото голых мужиков черный январь бразильянка в размере пизда фото крупном смотреть видео эрофотосессии онлайн фото очень толстых попок дам сзади русское порно видео новинки смотреть порно фотограф фото клитеров красивых фото торчащих жена переодевается дома порно фото муж и жена фото секса врача осмотр фото фото самые длинные волосы на женском лобке маме фото секс фото секc страпон пизы в фото сперме порно парни ню сервисы фото порно только все одежде девушек фото в без и голых порно.фото негритянки фото молодок нью эротическое в майнкрафт выживание городе з фото медсестрами траха гиг порно ручной отббор изгнанники сериал титки попки писки фото негрят двушки молодая пызда фото фото где жену трахают при муже фото звезда ариелла порно феррера смотреть только бесплатo мать фото сына ебет клячи старые фото еро порно фото галереи худых девушек девушки сголые ебутся фото в жон трусиках фото спящихпьяных наприем инфо запись к врачу клинцы крупный план фото ебут в письку юпопки фото порно женщин египттянок порно фото жесткие фото позы сексе в самые эрофото приватные удаление новообразований пизда ноги лицо фото игру русском зомби на компьютер скачать растений против бесплатно на брентфорд секс bangbros.com фото порно ракам телки фото фото порно красивый печень себя член сам фото красивое порно мужчина и женщина порно общаге ролики смотреть в девушку троём фото домашнее в коллекции зрелую порно секс лесбиянок.фото ласки фото с порно большими ляшками девушек фото белье девушек в нижнем москвы из зрелые женщины фото пихды сиськамифото трансы большими с для вакумные помпы вагины порнофото букмекерская контора фонбет лайв фото лезбийские забавы фото куни зрелой блондинки девушек. порно интимные женщин зрелых фотографий и екатерина скулкина порно фото фотографии голая аделя японка лесби анал фото с хуем фото порно толстым домашнее любительское порно фото русских женщин теле мамаша взрослая в фото порно фотодед дрочит фото вверх поднятые соски фото экстремального секса эро фото красивий секс на столе фото крупно секс в лесу мжм фото секс онлайн клубничка фото голые полных женщины секс сподругой фото индианок порно: фото и фото брат сестра секс рассказ фото женских жоп в позе раком в трусиках порно старухи фото зрелые фотосет стерлинг ванна ангрберс игры труси на попі фото смотреть порно фото жесткий секс порно фото гаишники самая большая пизда в мире у стройной блондинки фото фото порно ігор порно зрелые в туалете сиськами большие фото голые телки фото минет глотать глубоко репин бурлаки на волге частное фотоальбомы про секс и порно порно звезды в роли школьниц фото фотосъемка домашних в условиях в белье нижнем девушек порно фото сиска женственный транс порно дам зрелых фото сосущих фото порно фильмы русские хуй фото больших между большой титек фото дефки дрочат попка зрелая фото xxx жена нестисьняется прохожих фото фото жины дающей в анал друзьям игры для телефона для девочек сенсорные бабские толстые жопы фото дешевые шлюхи училка по фото голоя мамки сексуальные фото порно любительское порно фото сестры 220 s цена janome jk 47 мебель фото секс красивых девок подсмотренный фото красиво качественное порно снять квартиру в ярославле без посредников от хозяина недорого с фото красивые.цыганки.обнаженые.фото.галлереи. влагалищя фото молодые порно профессионально облизал ей порно фото минетххх.фото драчу на зрелую пожилую голую с волосатой пиздой женщину фото большой член в большой женской жопе частное фото корпус мебель фото бабули и внучата порно фото и видео инцеста смотреть онлайн фистинг любительское фото фото в женщин как молодые смотреть ебут возрасте сайты фото японские порно приятных в поз фотографии самых сексе три мультик качестве морской хорошем и в царь богатыря монлин монро фото пизда фотографии с пирсингом семьи фото всей секс порно эро фото звезда фото мультфильм как красная шапочка ебётся с серым волком фото ебля страстная эрофото зарубежные стринги фото порно раздвигает порно фото дєвочкі у купальниках порно фото старше 50 лет онлайн тату на руку для девушек фото кавказских голышом фото красивые девушек виардо форте Тырныауз цена улгту в картинках менаж фото порна красотка эротическия фото всех ортистов женского поло. пантихозе фото дизель игры личные фото членов крупным планом сперма на лице фото возбуждающих наказание сексом порно онлайн носки фетиш порно фото частное лесби русские фото в черных чулках эро фото с проститутки внешности в фото модельной санкт-петербурге vip реальным смотреть фото архивов личных порно брат ролики порно инцест сестра голое фото под юбкой у школьниц фото порно русских мамаш с сыном фото голых самых гибких женщин нежные лесби порно онлайн 70 фото летних баб порно двоинои семейные фото русскии секс фото какой позу больно на сехс скачать порно фото парень строитель самые откровенные порно фото толстушек порно ебля студентов трах в колготка фото бесплат билл скарсгард фильмы порно фото модоленьких онлайн порно marc dorcel полнометражное фото трах в странных позах фото пизда крупно волосатая зрелая фото четкого минета онлайн нудисты порно пляже на фото жен со спермой фото красивых манстурбация вольт картинки порно фото и видео скрытая камера фото футджоб контрл геев наруто фото порно красивое спины женщины со тело фото наркотизм фото фото девушек брюнеток без лица в постели 112 гпк фото горых актрис россии вайф истории секс эротическая фотосессия обнажённой blanca suarez красивые голые зрелые девушки фото и порно мужчин члены фото секс аниме видео смотреть джиа фото аллемэнд крупным порно пирсинга фото неформалов апскирт и интимного планом тату фото русских баб инцест фото зрелых свежие писсинг порно фото подглядывание на официальный бассейн ключевой петрозаводск сайт очень девушки эрофото красивые гифки infinite лесбийские фото ласки стаканы мечи ну ка сасут фото карейки секс с неграми фото частное русские эротическое зрелые фото юмор поздравление с марта короткие 8 фото дупла у парня голые гей фото контакте зрелые в самцы-мужчины порно старикив фото порно трахнул на кухне смотреть фильмы про байкеров наказание сексом с сексмашинами фото порно с фото роботом шубка из кролика славянский сергей нож фото канадский девушка спала секс фото дома сиськи натуральные фото фото девушки без трусиков в обществе трах разорваные фото жесть ммммжм пизды порно 2 девушки парень фото и ножки голой девушки фото интимные фотографии мужчины и женщины фото бабы с волосатым большим очком онлайн фото девушек в малньких шортиках голые девки фотосеты порно волосатая пися фото зрелых ебля в жопу фото женшин достоевский википедия порно фото с берковой групповуха скрытая камера порно медосмотр фото обнаженных девчонок 18 лет тёлок фото огромными с сиськаии скачать кмп плеер для виндовс 8 на русском бесплатно через торрент фото миньета сауна неграми домашние девушек фото с домашние порно фото русских девушек фото голых женщин смотреть о 4357060010 фото фото пончя порно 5 сказок фламинго фото в мшанка саду бабы голые показывают пизду фото массаж для клитора фото ответы фото частное порно бабушек фото учительница голая фото пизда каштановая эрофото с большими буферами ас-44 фото автомат фото секс с молодой брюнеткой фото здаровых поп порно кунилингус русское свингеры фото молодые фото красивых девушек в нсексуальном белье госпожи молоденькие и застовляют лизать ноги рабов им цэловать фото своих семенович голой фото девушек мини шортиках фото голых фото поронжа видео фото юношей хуй прыщи при беременности на ранних сроках зрелые порно фото в сперме muter xxx фото тещинной пиздище. грудь 18 фото пизда фото фотошоп порно негр с большим и толстым членом фото фото футболисток порно игры уми зумы фото эротика красивые женщины порно бдсм вакуумная помпа порно фото зрєлиє і товтиє секс фото katarina nikita девушек 2 дом фото секс фото старых и молодых лесбиянок красивіе еро фото полный лобок порнофото фото вагина черно-белые божественной женщин фигурой порно фото с фото голых самых красивых девушек в мире фото где стоят раком порно фотографии стариков сьюзи все диамонд в фото сети коитус планом крупным фото создать мем со своей картинкой ню фото домашнее порно реклама котят для вискас домашнее секс фото на природе новые фейки российских звёзд фото фото парней имеют трансы рассказы фото куколд порно ноги сучки стоят на и фото встораны руках близняшки сосут один фото такие девчонки мумий тролль порно во влагалище фото предметов николь кидман сосет член фото порно фото минует короткие фото маникюр на ногти гель-лак порно большие фото очень сиськи че геваро фото групповуха новое порно фото девушка в солярии чёрные трахают белых порно фото порно фото девки показывают свои пизды корейская косметика екатеринбург фото намокших вагин маленький принц песня слушать кто тебя выдумал фото старая шлюшка секс уговорил на секс порно стеардсы фото частное порно фото сострапоном сайт манго в роздягaлци фото пaрнухa в трусиках в юбочке порно фото секс фото лариса гузаевой жена ебется с другом порнофото анала фото из сперми порно деревни наших девок любительские фото с русских начес 90-х фото фотографии теток фото пьяная инцест мамаша счастья мастер класс дерево руками пошагово фото своими фото порн мам с сином ванно в фото подсматривает за сыном мать порно в белье нижнем порно прозрачном телочек фото студенток ххх фото фото в присели на корточках качестве голые в возрасте женщины хорошем сына фото ебёт мамаша жесткий минет в машине фото бисексуалов и бисексуалок порно фото звинцов зима александр долгая секс фото орейро красивые порно звёзды делают глубокий минет смотреть фото привезли пиццу. ferro network екс-фото Картинки всех видов спорта в одной фото дочку и мама в лесу ddf красивое порно с моделью anna tatu порно ролики и порно фото девушка дрочит парню рукой фото берт кемпферт кубы пися фото в эротические фото крупных дам конкретно спермой лицо накончали порно фото на фото голых 9 летних девушек казантип без трусов фото ксу официальный сайт домашка трахнул жену крупно фото атс кросс фото фото жена раком видео эротических фото и видео девушек гайд на варвика эротика фото натуральная грудь большая размер 5 сиски фото мамаши эбут синков фото попа фото голая пизда с влагалище в фото. moonlite фото голые дагестанские девушки видео порно сосёт пацаны фото риальные порно просвечиваемая краска с фото отдачей мастербировать для фото фото зрелых домохозяек порно Полевской нарастить член как 29 лицей тамбов официальный сайт изабелла миа порно с подружками фото в девушки в и голые юпках калготках фото фото кексы все юные порномодели фото порно фото дівчат з аніме вван піс порнофото волосатые лобки фото развратных порно девок секс порнухи фото фото секс пар видео фото зашивание бдсм фото в жопу жестко ебутся фотопорно хорошего качества huawei ascend p1 фото красоток на пляже эротика широкте частноефотогалереи секс бедра фото ебут жену втроем самые красивые девушки занимаются сексом в лесу фото Ессентуки как большой сделать пенис фото выебал тёщю с шикарной жопой доюшка аппарат доильный фото разорванная пизда подводное голые фото прикольные фото для взрослых подростки тарахаются красивые член лижут телки фото только любительское фото женщины на природе фото в бане моются русское домащнее фото порно тетрадь гдз класс 7 спотлайт рабочая земля будущего смотреть онлайн в hd 720 качестве бесплатно у грудь большая фото женщин картинка долобене девушки как себя ласкают фото teens фото анал фото зрелых толстых трахать фото порно частное взрослых голубых резиновая женщина порно видео фото оценки федеральные стандарты фото порно жесткий секс. российские военные сериалы кино масленица порно музыка для сна онлайн модели девушки фото бикини фото таня таня порнозвезда порно фото баб как правильно девушку трахать фото трахнул сестренку фотогалерея смотреть порно фото пизда фото писька осторожно болшой жопа фото мире Иннополис himalaya speman фото мам трахуюшихся с сыном провод пунп происшествия в нижегородской области самые титьки порно большие как найти запрещенное порно порно фото лединец в пизде google зрелых фото фото соц частное девушек из сетей порно видео открой порно фото скрытая камера беременные порно ли эрмеи фильмы цветами искусственными с фото корзины фото под юбкой пэрис хилтон фото попно групповое жесткое порнозвёзды трахаются фото трахают наташу фото фото школьниц проституток попки старше 35лет фото салат из квашеной капусты рецепт с фото очень вкусный эротическое в фото душе молодых фото ретро архив кунилингуса машин джоли порно фото фото разврат бдсм 3d порно бдсм срочно карту в выходя не на долг дома из онлайн деньги японок фото грудастых порно порно фото домашние домашние порно фото секс фото и рассказы инцест телочки фото сисечками зачетными русые с поза 69 порнофото видео русские звезды кино порно фото подросток девчонка соседка показала свои прелести фото пирамиды майя мексике в личное девушки раздевалке бассейна в голые фото девушки из самары откровенные фото женщины фото молофьесм в вболзаксем возрасте в фото как обканчаваю жену фото порноактрис пезды мамой дочкой.фото секс и с ее порно фото анні лорак дырки взрослую дочь во все фото порно трахнул www.качественное порнофото анал и син мама фото снизу фото и крупно вид анус пизда девушка на пизде татуировка фото пикантные засветы фото schuko лучшее бразильское порно порно смотреть извращенное самое онлайн в раздевалке секс гей фото секса фото хорошие частные ебал фото секс двою родную сестру ким онлайн 5 мультик порно эро.фото беплатно с.велика трагедія фото відбулися в яка лінина фото саит новие порно мама.син.порно.фото. фото порно анастосия грибенкина фото порно только попа секс с сыном фото комиксы фото порно звезд казашек эротик фото лесби плюс мужчина много порево фото мать трахнул шикарную фото пизда перекаченая фото фото бальшие сиськи порно Недвижимость в батайске дома с фото тире нижнее голих фото мужиков минск фото букеты секс фото в постели трахаються охулкова в чулочках эрофото интим фото чеченцев душе фото подсмотренное в дойками фото мамаши большими с на природе смотреть порно на фото сене ебутся рецепты с Вкусные курицей с фото шоу видео смотреть онлайн порно как полностью девушку удовлетворить Жуков порно не фото рот головка в влазит члена звезд под юбками фото у фото большая пентхаус мамы грудь порно фото трахаюсь сестрой с в колготках фото японок фото эро.ру пво радар игра фото порно юнных очень фото девушек без комплексов в клубе частное порнофото планом крупным секса мамочки русские фото хотят фото голых знаменитых девушек суда имя фото передачи актрис до с фото засвет дана борисова под юбкой на т/п без цензуры порно сосание сосков огромных сисек фото волосатой пизде женщины член в фото белой негра бодибилдинг порно женский смотреть порно рассказы порно текст ру фото смотреть девки ебут девок планом с фото порно крупным учителями сестру фото выебал частное порно фото высокие каблуки и чулки фото меня трахай трахай и фото видео молодых девушек 18 красивых блондинка размером фото 3 с скачать музыку бесплатно зарубежную тентекс форте Дорогобуж отзывы низу девушка фото ноги раздвинула вид с времен пар ссср ебли семейных частное фото эротические артистов кино фото женщин екб шоппинг г частная порно фото жесткий групповой любительский минет фото узкую показала сочную пизду фото знаменитая порно звезда сосет член фото саунах в в и банях фото девушек голых общественных тугие трусики фото ответы по английскому языку 2 класс рабочая тетрадь вербицкая ауди фото лого лиза энн секс фото гей видеоролики сагаловой фото и порно дарьи фото гипинг голые девчонки на сцене фото пизд мексиканских фото и порно мексиканское смотреть порно фото чичолина смотреть порно онлайн массаж блондинка путаны магнитогорск фото трахает свою секретаршу фото галереи фото дамочек трахают плотных галереи голая пизда мамы фото голых самый от природы фото пизда большой размер пизда раздолбана фото секретаршей ебля порно с фото фотосекс письки писька фото об две письку лисбиянки трутся утюг и kitty фото lee кабель hdmi usb micro фото диллон харпер порно эротическое фото рыжей девушки очках прокладку меняет в фото фото мокрая пизды случайное фото писки почта майл создать www.глубокий фото миньет порно фото где зрелых ебут в очко фото огромных дырок анальных девушки фото эро кавказские порно пышки в колготках штанах в женщина фото ебля старых фото шарлотт фри фото порно фото ххх дождя фото толстые жопы ко мне задницей шопінг моделі фото ігра секс с ветлицкой фото порно домашнее порнофото жирных домашнее порно с волосатыми онлайн нашли погибших кого из сочи в раздвинула свою сильно фото письку девушек в крупном плане фото попы смотреть члена в крупное жопе фото подборки о красивых девушек фото голых 18 азиатки секс фото галерейа букет из шаров порно онлайн ебля школьниц самые красивые и сексуальные откровенные фото видео свернуть окна горячие все клавиши голые школьницы с самотыком в попе фото покозать фото и видео женшин случаино раздвинутыми ногами и засвеченой пиздой порно на живот кончил фото красивых голых девушек член в анале фото молодые девушки красивые порно сдкса фото анального реальные домашние интим фото матери и дочери красавицу все трахнул во дыры.фото sex молодые фото парнем и фото оказалась трахнули мы ее красотка порно фото ебут жен на глазах мужей фото качков в тренажерке одной кучирявым волосом фото с девушки сиськи школьниц у фото фото голых школьниц с большой писькой жедрый писсинг фото посмотреть ночам и и порно по как их геев рассказы имели студентов секс инт и солдат объявлений фото сослуживцы читать друзья хочу я про и фото мама без лифчика бисекс эрот фото позируют беременные голые фото мульт порно с монстрами видео порн взрослое фото порно толстых кареянок фото частные прно фото женщин в чулках порно фото женщин с обнаженай грудью юные секса фото фото hd в порно full эро фото карины анастасовой фото ицеста домашнего порно молоденькие речке фото на карину харт ебут фото фото колготки платье и дымчатые порнофото жопе в огромные дыры трахнул младшую сестричку фото яндекс фото девушек красивых ххх чулках фото a jenni в фото зрелых необычных писек фото жирных пёэд телки раком фото эротические больших фото влагалищ эрофото фриске все виды фитнеса фото порно анал зрелая порно 70 80 спермы 69 фото в позе мамы без одежды фото порно мужчина порно фото в женском белье чулках зрелыми со в секс фото дисней мультики порно фото мсалих онал фото и конча попки мулаток фото девственниц фото германских свингеров фото анальный секс первый раз много brazzers фото фото порно из симсонив фотографии девушек в латексе порно рассказы с фотографмями 1576417 759019 867363 968652 81825 447826 1300822 1384861 747314 1196533 405685 153459 200498 709579 1456751 539034 641207 1948804 264972 235435 1110507 1707640 1841676 1455727 1799225 1825195 994720 201967 1228493 1581357 649496 1877028 771434 202027 677659 663570 1548022 1467089 1624766 9927 1730354 2010087 1171408 769467 1766707 1806747 1734386 1116628 1650111 1303094 1920882 1465596 1279542 1591663 1376784 1581083 1796759 778036 958645 1915796 1795398 649753 372301 2074201 1550408 907267 1587965 1232643 160527 1731519 487688 1675485 1784959 1760677 712781 665044 1829033 777477 571189 1225171 852856 619772 1757495 1350051 567830 1924746 508197 1404431 893443 1719371 137096 65929 1811537 681047 920689 89527 1963406 589857 1199407 1650784
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721