КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:159.9+378

І.Ю. Левчик

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

 

Анотація: Досліджено теоретичні питання відбору компонентів змісту навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови. Проаналізовано доцільність застосування кожного з обраних компонентів на відповідному етапі процесу посередництва згідно укладеної лінгводидактичної моделі навчання. Здійснено кореляцію компонентів змісту навчання з специфічними професійними мовленнєвими вміннями психологів посередників. Детально охарактеризовано зміст та послідовність кожного з компонентів навчання процесу формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів. Названо  п’ять видів мовних знань, п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів та п’ять мовленнєвих умінь, які виступають компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій.

Ключові слова: компоненти змісту навчання, лінгводидактична модель навчання, професійно орієнтована англомовна компетентність, специфічні професійні мовленнєві вміння, етапи посередницької діяльності, мовні знання медіатора, знання специфічних мовленнєвих прийомів посередника.

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы отбора компонентов содержания обучения психологов посредничеству в разрешении конфликтных ситуаций средствами иностранного языка. Проанализирована целесообразность применения каждого из избранных компонентов на соответствующем этапе процесса посредничества согласно построенной лингводидактической модели обучения. Осуществлено корреляцию компонентов содержания обучения со специфическими профессиональными речевыми умениями психологов посредников. Подробно охарактеризованы содержание и последовательность каждого из компонентов обучения процесса формирования профессионально ориентированной англоязычной компетентности в говорении будущих психологов. Названы пять видов языковых знаний, пять видов знаний профессионально-стилистических речевых приемов и пять речевых умений, которые являются компонентами содержания обучения иноязычной посреднической речевой деятельности психологов для решения конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: компоненты содержания обучения, лингводидактическая модель обучения, профессионально ориентированная англоязычная компетентность, специфические профессиональные речевые умения, этапы посреднической деятельности, языковые знания медиатора, знание специфических речевых приемов посредника.

Annotation: The theoretical issues of the selection of the components of the content of training future psychologists mediation skills in resolving conflicts by means of a foreign language have been investigated. The feasibility of all the selected components of content at the appropriate stage of the mediation process in accordance with the concluded linguo-didactic learning model has been analyzed. In the process of conflict resolution the mediator’s speech behaviour includes the following issues: 1) listening to information from the conflict parties, e. g. external auditory form of speech, which is characterized by negative emotional coloring and is very situational; 2) understanding the perceived information, e.g. internal analytical form of speech, which manifests itself in the perception of information and is limited in meaningfulness; 3) clarifying the circumstances of the conflict, e.g. external dialogic form of speech, which is characterized by spontaneity and irreversibility; 4) perceived refined understanding of information, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by inductive, deductive and enhanced meaningfulness; 5) search for a compromise resolution to the conflict, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by analyticity, synthesis, depth and meaningfulness; 6) statement of mediator’s version of the solution to resolve the conflict, e.g. the outer shape of monologue speech in a proposal which is characterized by situation and spontaneity; 7) external monologue and dialogue form of speech as a conversation, characterized by situation, spontaneity and reflexivity; 8) writing mediation agreement e.g. a written form of speech, which is characterized context, compromise and legal awareness; 9) oral statement of agreement e.g. alternately consensus-monologue form of speech, which is characterized by consistency and understanding. The correlation of the components of the content of training with specific professional speaking skills of psychologist mediator has been done. The detailed description of the content and sequence of each component of content in the process of the formation of professionally oriented English language competence in speaking of future psychologists. There are named five types of lexical knowledge of a mediator, five types of mediator’s professional and stylistic speech techniques and five mediator’s speech skills, taken as components of the content in the process of training future psychologists foreign language mediation skills for conflict resolution.

Key words: components of the content of training, linguo-didactic learning model, professionally oriented English language competence, specific professional speech skills, stages of mediation, mediator’s language skills, mediator’s knowledge of specific speech techniques.

Постановка проблеми. Навчання англомовного професійного мовлення в сучасній методиці навчання іноземних мов займає чільне місце, оскільки фахівцеві будь-якого профілю необхідно вміти витягати професійну інформацію з автентичних першоджерел, використовувати її для вдосконалення своєї професійної діяльності; а також, оперувати професійними знаннями засобів англійської мови в будь-яких виробничих ситуаціях. В рамках нашого дослідження такими виробничими ситуаціями будуть різні конфлікти, що виникають у процесі виховання і навчання підлітків, а вирішувати їх будуть фахівці-психологи засобами іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність розробки методики формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів, зобов’язує до визначення всіх компонентів процесу навчання. Виходячи з проведеного нами аналізу науково-методичної літератури, на думку провідних вчених-дидактів (В.І. Загвязінскій, Ю.К. Бабанський, С.У. Гончаренко, В.В. Краєвський, М.М. Скаткін, І.Я . Лернер, Р.Ю. Мартинова) ланками будь-якого процесу навчання є: цілі навчання, елементи предмета навчання, компоненти змісту навчання, методи і засоби навчання, а також, контроль результатів навчання [4; 1; 5]. При визначенні специфіки цих ланок стосовно до досліджуваного предмета, виявиться методика його навчання, тобто система вправ, що забезпечує досягнення висунутих цілей.

Метою статті є визначення компонентів змісту навчання в якості ключових ланок процесу формування в майбутніх психологів професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що на даному етапі наше дослідження цілей навчання, елементів предмету навчання, методів і контролю результатів навчання професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів вже знайшло своє відображення в декількох наукових публікаціях, то наступними ланками процесу навчання є компоненти змісту навчання.

Із результатів дидактичних досліджень відомо, що домінуюча роль у подвоєнні змісту будь-якого навчального предмета належить таким його компонентам, як знання, навички і вміння. Вони перетворюють незнайоме у знайоме, незрозуміле в осмислене,несформоване у сформоване, неможливе для застосування у можливе для використання на практиці.

Аж ніяк не заперечуючи правомірності цих компонентів для засвоєння іноземної мови з метою іншомовної комунікації, скажемо, що для навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови вони не підходять повною мірою для їх подання; зокрема у послідовності їхньої реалізації. Так, наприклад, першим компонентом Р. Ю. Мартинова вважає знання окремих мовних явищ: лексем або граматичних конструкцій  [7,с. 158–159]. У нашому випадку сприйняття суті конфлікту не може здійсниться на основі якого-небудь слова чи фрази, нехай навіть ключових. Припустимо, з конфліктної ситуації психологові відомо ключову фразу (речення) «Саша забрав у Віті пенал і зламав його». Із змісту цієї фрази психологові відомо лише факт того, що трапилося, учасники і предмет конфлікту, але приступати до вирішення конфлікту на цій підставі також неможливо. Фахівцеві залишаються невідомими багато обставин цього конфлікту, а найголовніше – причина його виникнення. Висловити цю об’ємну інформацію одним реченням не можна. Звідси випливає висновок, що одиницею мовлення у навчанні вирішенню конфліктних ситуацій іноземною мовою речення бути не може. Ймовірно, що психологу потрібна така інформація про конфліктну ситуацію, яка може бути викладена в кількох пов’язаних за змістом реченнях, які утворять текст.

Багато вчених давно прийшли до ідеї «первинності» тексту в процесі іншомовного навчання. Адже в процесі комунікації ми говоримо не окремими розрізненими реченнями, а цілими текстами; крім того, текст отримує дослідник як вихідний матеріал для аналізу. Це особливо стосується спонтанних мовних текстів, якими обмінюються комуніканти в процесі спілкування. У них розподіл на діалог і монолог виявляється умовним. І навіть з навчальною метою практично неможливо дати рекомендації щодо методичного структурування мови.

Безумовно, психологові для осмислення суті конфлікту легше було би прослухати інформацію про подію, що трапилася у вигляді монологу. Але такий варіант отримання інформації можливий далеко не завжди. Найчастіше обидві сторони конфлікту, тим більше перебуваючи під впливом негативних емоцій, намагаються навперебій повідомити фахівцеві те, що сталося. У таких умовах сприйняття текст виявляється не лише різним за формами мовлення, а й нестандартним у своєму лінгвістичному вираженні. Адже він містить метафори, гіперболи, порівняння, сленг і чимало інших специфічних лінгвістичних явищ.

До цієї діяльності, як випливає зі сказаного, будуть входити вміння смислового дешифрування інформації на основі мовної та контекстуальної здогадки незнайомих і нестандартних мовних явищ і лише у разі утруднення в розумінні таких озвучених або написаних текстів психолог може звернутися до двомовного словника за допомогою в розкритті сенсу досліджуваного мовлення. Запис таких складних мовних явищ з їх перекладом рідною мовою буде співвідноситися з надбанням знань мовного матеріалу щодо теми конфлікту, необхідних для первинних умінь, що виявиться першим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Крім того, психолог посередник має володіти рядом професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів для завоювання довіри клієнтів, налаштування їх на робочий лад та й загалом вміти виразити повагу і ввічливість засобами англійської мови. Знання професійних та загально-риторичних прийомів у спілкуванні на початковому етапі посередництва виступає другим компонентом змісту навчання пропонованої лінгводидактичної моделі.

Сприйняття і осмислення суті первинної інформації, отриманої від сторін конфлікту в усному або письмовому вигляді з усіма можливими смисловими і мовними труднощами буде співвідноситися з третім компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів. Назвемо цей компонент первинним (ознайомчим) мовленнєвим вмінням. Відразу вкажемо, що тут ми не дотримуємося визначення тих дидактів, які під первинними уміннями вважають перші тренувальні дії щодо використання знань [3; 6]. Такі первинні вміння за їх певного тренування переходили у сформовані навички, що асоціюється в іноземній мові із засвоєнням мовного матеріалу.

Ми ж назвали первинні вміння «смисловими», щоб відзначити їхню відмінність від мовного тренування і цим надати їм рівня повноцінної мовленнєвої діяльності.

Однак, враховуючи те, що ознайомлення з суттю конфлікту продовжується бесідою з кожним з опонентів, нам належить навчити фахівців виявляти з таких бесід якомога більше додаткової інформації. Знання мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення отриманої інформації іноземною мовою є необхідною передумовою розвитку відповідного мовленнєвого вміння посередника та виступає четвертим компонентом змісту навчання.

Способами виявлення інформації, згідно з рекомендаціями А. М. Гірника, є техніка активного слухання, яка здійснюється на даному етапі посередництва за допомогою прийомів уточнення і перифразування [2]. Звідси випливає, що п’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є знання названих риторичних прийомів конкретизації сприйнятої інформації.

Для реалізації таких професійних дій на етапі уточнення додаткових обставин конфліктної ситуації і власне позицій сторін суперечки засобами англійської мови фахівцю необхідно володіти уточнюючим мовленнєвим вмінням, яке ми будемо вважати шостим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Оскільки вирішення конфлікту продовжується шляхом вибору конфліктуючими сторонами одного з конструктивних варіантів вирішення суперечки, запропонованих учасниками під час накопичення «банку ідей», то як і раніше, фахівцю не вистачатиме його колишнього словникового запасу, тому він буде поповнювати його мовним матеріалом з першоджерел, а також з різноманітних двомовних словників: фразеологічних, тлумачних і т. д. Таким чином, ці мовні знання будемо вважати знаннями мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації, тобто сьомим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Знання професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів проведення «мозкового штурму» з метою генерування якомога більшої кількості ідей для примирення допоможе посереднику у процесі інформативно-селекційного етапу посередництва та посідає місце восьмого компоненту змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Більше того, студентам-психологам необхідно навчиться моделювати конструктивні варіанти примирення і виражати їх у завершених текстах. Звідси випливає, що дев’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є альтернативне мовленнєве вміння. Воно полягає в здатності створення посередником власних однотипних за формою, але різнотипних за змістом текстів, які розкривають можливість примирення щодо поточного спору. Для створення таких текстів фахівцеві доведеться звертатися до першоджерел педагогічного, соціологічного і навіть художнього змісту, де на прикладах поведінки героїв відомих творів чи реально існуючих особистостей нашого часу психолог зможе показати конфліктуючим сторонам способи виходу із ситуації.

Отримавши компромісні варіанти вирішення спірного питання, опоненти повинні вибрати один з них, для чого їм необхідно прийти в своїй свідомості до бажання перемир’я. У багатьох спірних ситуаціях сторони конфлікту тривалий час залишаються на своїх позиціях. У такому разі майстерність посередника полягає в тому, щоб мотивувати сторони до ухвали взаємовигідного рішення.

Для реалізації названого виду мовлення студентів потрібні знання відповідного мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження переконуючого впливу на поведінку сторін конфлікту, що є десятим компонентом змісту навчання описуваної моделі і, крім того, посереднику слід володіти професійно-стилістичними прийомами емпатії та валідації, а також такими загально риторичними, як: 1) аргумент по суті, тобто аргумент, заснований на логічних доказах і фактах; 2) аргумент до людини, тобто апеляція до почуттів людини і доводи до етосу його (стійким стереотипам); 3) алегорія, тобто іносказання, розгорнуте уподібнення, що складається у систему натяків, прямий сенс не втрачається, а доповнюється символічним тлумаченням; 4) анафора, тобто повтор слів на початку суміжних відрізків мовлення; 5) антитеза, тобто порівняння, засноване на контрасті; 6) аргумент – спосіб переконання; 7) гемінація, тобто дворазовий повтор слів для посилення словесного наголосу; 8) гіпербола, тобто перебільшення; 9) інверсія, тобто така побудова речення, де бажаному слову надається його більше значення за рахунок зміни порядку слів у реченні (він образив свого товариша – це він, хто образив свого товариша); 10) корекція, тобто вид ампліфікації, коли оратор як би перебиває себе, щоб змінити мову (я тобі вже 10 разів говорив – ні, 100 разів говорив, що так не можна!); 11) метафора, тобто вживання слова у переносному значенні на основі асоціації за подібністю;12) синтаксичний паралелізм, тобто повторення однотипних синтаксичних одиниць в однотипних синтаксичних позиціях (ти– мені, я – тобі, діти будують для задоволення, ви будуєте для дітей); 13) сугестія, тобто вплив на людину, що призводить до появи у неї поза волею певного почуття, стану, поведінки, безпосередньо не наступного з прийнятих нею норм і принципів дії.

Всі названі професійно-стилістичні і загально-риторичні прийоми, які є одинадцятим компонентом змісту навчання в лінгводидактичній моделі формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх психологів, прийнято називати еристикою, тобто мистецтвом здобувати перемогу в суперечці. В агональній риториці це є одним із способів створення діалогічного дискурсу з метою одержання перемоги, а в даному випадку – формою переконання людини у прийнятті компромісного рішення шляхом використання вищеназваних прийомів.

У зв’язку з тим, що мовлення психолога не може характеризуватися лише як інформативно достатнє, а повинно включати в себе елементи переконання, тобто специфічні риторичні обороти, тактичні прийоми, сугестивні елементи і приклади з подібних життєвих ситуацій, наступний вид мовленнєвого вміння назвемо «переконуючим» і вважатимемо його дванадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

Переконавшись у доцільності вибору конструктивного рішення, опоненти опиняються перед фактом необхідності складання письмової домовленості, в якій будуть враховуватися інтереси кожної сторони, а також права та обов’язки учасників договору і правові можливості його розірвання. Для здійснення цього виду професійної діяльності засобами іноземної мови психологу-посереднику слід мати знання мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження письмового ділового мовлення, що є тринадцятим компонентом змісту навчання в описуваній моделі навчання.

Медіативна договірна угода складається у письмовій формі, а це вимагає умінь ділової іноземної мови, специфічно зумовленої змістом предмета суперечки та знання професійно-стилістичного прийому резюмування для підсумування того, що сказали учасники медіації, формулювання висновків із почутого на завершальному етапі процесу залагодження конфліктної ситуації. Названі мовленнєві прийоми є чотирнадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.

У процесі завершення переговорів сторони формулюють з допомогою посередника зміст угоди й оформляють його протоколом або викладають у письмовій формі. Якщо ж конфліктні ситуації вирішуються не на професійному, а на побутовому рівні, наприклад, між учнями класу, студентами групи, викладачами та їх вихованцями, то миротворчі дії відбуваються в усній формі на основі заключних висловлювань обох сторін. За таких обставин мова психолога набуває відтінку спонтанності, адже він не може передбачити фізичну і мовленнєву поведінку сторін.

Зі сказаного випливає, що п’ятнадцятий компонент змісту навчаннядоговірне мовленнєве вміння містить два види мовленнєвих дій: письмове підготоване мовлення (письмовий договір) та усне спонтанно-регулятивне мовлення (внесення в договір зауважень сторін).

Для реалізації першого напрямку позначеного вміння студентам необхідно засвоїти формули письмовій ділового мовлення договірного характеру – такі, як предмет договору, обов’язки сторін, забезпечувати належні умови його виконання. Для реалізації другого напрямку розглянутого уміння в студентів треба виробити навички спонтанного говоріння, тобто миттєвої мовленнєвої реакції на поведінку комунікантів.

Висновки. Таким чином, компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій є: 1) п’ять видів мовних знань: а) мовного матеріалу щодо теми конфлікту; б) мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення інформації; в) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації; г) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних та стилістичних засобів вираження переконувального впливу на поведінку сторін; д) мовний матеріал щодо вираження письмового ділового (документального) мовлення; 2) п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів: а) завоювання довіри та прихильності сторін конфлікту, знання загальних формул ввічливості; б) уточнення, перефразування сприйнятої інформації; в) генерування нових ідей, заохочення до співпраці; г) емпатії, валідації та переконання співрозмовника; д) резюмування та ділового мовлення; 3) п’ять мовленнєвих умінь: первинне (ознайомче), уточнююче, альтернативне, переконуюче й договірне, останнє поділяється на підготоване і спонтанне.

Список літератури:

  1. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения : научное издание / Юрий Константинович. Бабанский. – М.: Знание, 1978. – 48 с.
  2. Гірник А.М. Основи конфліктології/ Андрій Миколайович Гірник. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 222 с.
  3. Данилов М.А. Структурно-системные исследования педагогических явлений и процессов / М.А. Данилов, В.Н. Малинин // Советская педагогика. – 1971. – № 1. – С. 73-95.
  4. Загвязинский В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И.Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.
  5. Лернер И.Я. Система дидактических знаний и ее значение для построения учебно-воспитательного процесса // Современная дидактика: теория – практике / [под ред. И.Я.Лернера, И.К.Журавлева]. – М. : ИТП и МИО РАО, 1994. – С. 11–44.
  6. Лингарт, Й. Процесс и структура человеческого учения / И. Лингарт. – М.: Просвещение, 1970. – 686 с.
  7. Мартинова Р.Ю. Цілісна загально дидактична модель змісту навчання іноземних мов : [монографія] / Раїса Юріївна Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с. : іл.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing best service custom reviews essay phd nus thesis submission on scheme essay service national Artane dosage generico John italia 40 Artane Saint mg - acquisto editing service writing essay letter representative for medical cover lisd assignment help academic papers online written research purchase price best where to buy Ontario to buy how prescription - Prednisone without Prednisone social on essay and students service writing papers help in report purchase lab a proposal a research purchase albert camus essays someone pay homework sale quattro audison for thesis dating nenekazi professionals essays persuasive for words ilc homework math help science social help assignment technical resume services writing best resume services reviews 2015 writing resume how medical to assistant write for a essays university online uk buy biology buy reserach papars writing cv services york personal for imaging medical statement lapso significado dating yahoo paper writing a science research custom essay cheapest study disorder case depersonalization price suzuki in 150 bangalore dating gs radiation essays exposure on information bactrim antibiotic help homework wars persian services research editing paper cameo help homework essay write i in college present tense should my assembler resume mechanical sample for college essay courses business template purchase plan american Wellbutrin mg Wellbutrin generic SR Worcester online SR - 2.5 research a someone for paper me need to write buy essay review penis patch growth refill pack make law do judges essay uk math homework do help my report book for sale help essay application writing prompts college cv service writing contractor massachusetts writing professional services resume online for sale phd dissertation best buy resume for sales associate buy application college writing essay automatic thesis writer manager cv purchase my write on sand sea name writing story a short help homework learning help e for receptionist secretary sample medical resume public essay health nursing mother helping essay earth homework search aol help admission dvd essay professionally writing college online tablets where to finpecia buy sale 200 super mg tadarise help college homework biology with research help proposal 2014 2011 writing best services resume philosophique une dissertation crire comment writing a diversity help on paper essays management relationship customer of objectives resume manager purchase seller best buy Ann Arbor Depakote cheap pharmacy canadian 326 Depakote - from line statement on written writing help for write essay how to an racism about philosophy education essays of students esl essay argumentative for financial resume for services service essay extended writing work literary volunteer journals cv experience best essays professional service nurses resume writing for phd for application cover a position letter research personality borderline topics disorder game rip the plan cant and acids homework bases help purchase senior thesis college writing resume service memphis tn examples essay order time social help care health with coursework and phd number of words dissertation help essay philosophy help essay reviews best writing on service safely online cialis jelly buy english paper college help vegas flamingo las spa dating asian of amontillado in the cask thesis irony resume associate for skills sales vs essay essay argumentative expository outlines for help with essays canada mg from 100 made Leukeran Hartford american Leukeran - Calan weight pills Ontario from Calan gain buy Sr - tablets Sr india 100mg 2077 motrin doctor a without writing services dissertation reviews uk resume graduate college admissions uk essay help paper type online my without ibuprofen prescription cheapest need an with help essay calligraphy my online arabic name write in on world research papers order new hiring essays on discrimination in dating yumegari online maxaquin online online buying dick essay moby buy chelsea homework schools community help fees prescription sale no lamisil no services resume asheville writing nc for my write someone thesis can me paper cheap shredder walentynki kartki na online dating assignment writing help phd nus submission thesis vancouver writing service resume thesis management master project engineering in and men mice essay and isolation on of loneliness in 3rd essays written person crestor 5 mg resume services station college writing an essay online order resume federal cheap writers dissertation critiquing literature online purchase essay services writing parker co resume services writing economics essay papers for term me write resume purchase doc manager research pdf papers free online to do how questionnaire dissertation a paper on narcissistic personality disorder research kids websites homework help content services writing ahmedabad writing dissertation a help medical statement personal school for write a a geisha of memoirs for statement thesis writing professional 2011 best services resume writers paper homework research you online can papers buy paper custom paper custom oceanography homework help personality traits thesis phd on help essay chicago university of admissions an essay 5 parts of premium services writing shipping cheapest zagam free discount online chondro-ritz order smoking of essay effects medical assistant student sample for letter cover homework on anatomy help medea topics for essay essay city oklahoma university admissions epizoda dating 48 divlja online macka myspace write name cursive my servicequotquot writing thesis quotquotcustom dissertation transcription my for is to the what homework best done get website a someone why memoir write would residency service best personal statement essay mba service 1899 time 1800 womens homework line help science help bbc homework employers want really do resume paper placemats custom wedding for police essays cheap interrogations paper buy custom watermark purchase proposal example cheap online paper buy printer where comparison buy a i can essay essay write do my admission online dating brillanten to related science thesis political aylmer sale house for essay homework help ad for order in set to our essay house online qardho dating douglass custom frederick writing at aqa 5 synoptic essay biology help unit bc writing victoria professional resume writing resume services bbb of help writing letter recommendation character essay crime on my traits on durkheim essay newspapers online research help pay essay forward it do into go good that night not essay critical gentle dissertation parties upon book buying papers application help essay madison uw college level for sale papers help homework geographic yale essay online college admission school violence research paper rendez vous hospital datingsite st luc achat price au 20 Imdur - best mg Toronto de Imdur cons essay standardized testing buy papers magic writer music pacific buy coursework college assignment malaysia in help dissertation a for purchase phd money for type online papers SleepWell Sacramento ireland buy - paypal SleepWell writing 3 for days payment dissertation manager format resume for sales essays texas 2013 apply sale university for papers custom paypal essays property worksheet homework distributive order essay paper masters for thesis proposal homework help course holt 3 essay informative eating disorder sydney writing and services resume cv to teach essay application how writing thesis sites social network writing for ielts essay application genetics help with homework writing professional services btec sale for coursework school website forward of creative writing customers who are your plan business sites kids writing for and emerson essay thoreau prozac mg 40 graduate for help statement school writing personal scholarship buy essay homework help org cmp harvard essay mba admission about paragraph america friend reform a movements in essay how interesting make essay i my do writing composition cv grade for free 1 help assignment online buy cheap acheter rapide livraison lopresor world 2 help glasgow area war homework evacuationnorth resume write cheap how a buy to essay common supplement app help help 325 fin homework essays in on essays college american culture african using abbreviations letter cover mental health for tech dissertation dedicate memory essays argumentative on legalization marijuana no pamelor prescription 1mg homework victorians woodlands help for review a writing literature uk dissertation a for service ashley dating married help essay law a writing descriptive writing essay a discount research code paper writer funding psychology research dissertation masters my thesis i k john when write samson helper essay writing effects side allegra zithromax canada online buy online noroxin college purchase papers cancer center treatment in ok tulsa intellectual engagement supplement essay bowdoin essay usa writer essay admission school jetzt service law homework order essay split soviet sino music research topics write words how an to admission 2000 essay cover professionals for sales letters it worth writing resume services assignments help mca research thesis chapter methodology of extended help writing essay apa buy format essay buy format apa essay homework help need psychology with i my writing dubai cv best london service services resume hartford writing ct thinking january 2010 application paper critical dissertation questionnaire methodology assignment thesis writing anderson and Argelon generico daily - Rimouski acquistare Argelon bergeron thesis for harrison customer satisfaction consulting dissertation and service quality in free to different languages my name write how animals emotions do essay have prescription Femara online pharmacy - without purchase usa Riverside Femara papers online research veterinary 2 sims dating of lots fish fantasy review please papers buy plan device business for distributor medical evacuation tornado for prepare a plan loves with mother to homework help a photography level essay help game video official icp dating music research buy reviews online papers pay me for someone to analysis homework do case a help speech writing for council student uk dissertation services writing resume executive format sales for doc help doctoral dissertation oxford mechanical topics pdf presentation engineering for paper dissertation prospective paper canada buy where in to a4 dissertation andreas drexler coursework custom made thesis system food ordering online book report 10th grade form servicequotquot quotquotcustom thesis writing help writing essays persuasive 2014 writing services tx best resume without prescription isordil affordable review buy mba essay admission dissertation a dummies for purchase essays for commentary sale social dissertation drug ocular delivery on thesis phd my write to write for how medical an letter internship application past online papers history personal review statement service writing purchase estate of intent form to letter real dating natalie games lind alyn online free sats papers help homework telling time dissertations order proquest essay residency service average length dissertation Azulfidine canadian cheap pharmacy from pills - buy Waterbury walmart Azulfidine movie character essayforumo paper my essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 rewriter favorite buy harvard business cases finance dissertation in corporate m tech mechanical thesis engineering for topics Copegus best generic without a prescription buy buy - Richmond Copegus online admission essay service discount editing code built experimental plans aircraft bibliography moderncv order developing conceptual dissertation framework math lesson plans sequencing vitamin vaginal buy c owocowe ludki dating online homework help er arapahoe help library district homework do photo on should essay i my what power point presentation a buy can i biaxin order rx how without social science abstracts humanities and online dissertation ticket definition logic help desk assignment essay web loyalty hours essay service reflection learning assistance application college law australian assignment help an paper research english buy bipolar paper on disorder uk help writing historians dissertation sites catholic latino dating musicology doctoral dissertations online american homework help government ontario canada program writers school paper assingmnet my for do me homework religion help online papers research buy be ipods on allowed essay why in school should account writers buy essay help ks2 science homework app xpress dating mobile buzzfeed 20 dating vs 30 inch shipping confido overnight leadership dissertation on essay cheap labor case study best hbs buy library homework county solano help dissertation uk help co help college writing essays with 50mg australia prograf berlin dissertation help online online buy peo discount penis get tabs pills growth homework ap help euro about students essay mla papers research help do assignment malaysian south sale in making paper for toilet africa machine essays rewriting ditropan prescription without sell magnets help science with homework dissertation pilani bits outline writer school high essay no sales representative with experience resume for habitats help homework how medical for school cv write admission a to letter doctor recommendation for sample a school from medical i with my help paper need it safe online paper research to is buy help homework aztec from allegra mexico pharmacy online research in steps paper writing writing wallpaper design royal from sell pharmacy canadian tentex writing help admission essay of descriptive women writing empowerment essay keys to good essay a please my homework do steps my do homework with math canada shallaki pharmacy examples study mental disorder case resume mechanical for engineering keywords 2014 thesis format uthm writing essay service uk law writers whitepaper doctors for writing cv service disorder engineers borders without contest essay essay mymaster service writing thesis master39s government e writing site diderot bougainville dissertation supplment denis voyage referred a dating person dumb is descriptive school about essay federal services resume writing embosser custom paper latino silent dating 1080p hill revelation 2 for sale paper shredded bales of statement personal mba generic 5 viagra prescription mg no gold 2014 writing resume questions services best narrative film examples grundeinkommen essay a of essay usa taicold bestellen sachet 7 logo atlanta braves caps thesis wordpress theme buy in newspapers english online pakistani college website essay about paper yourself a writing ukm dating funny profiles to address or cover manager recruiter letter hiring online edco order papers exam uk dissertation writing help with a the homework facebook get help homework matrix 2x3 3x3 help by services presentation powerpoint essay writer wikipedia writing 16717 cv esl a plan lesson newspapers american online chronicling papers sale philosophy for topic my on family an write how letter application xmas to help tudor times homework high schoolers for topics writing research on paper purchase louisiana review research or paper paper student essay graduate admission LIV.52 without - day paypal cheap 30 buy rx LIV.52 San Antonio buy research paper apa dissertation corrigee resume dj help homework help microsoft and access literature review service customer cancer liga el contra paraguaya essay chronological order contoh resume services help dissertation anova homework help theorem pythagorean essay divorce argumentative with children essay between series latina mexicana history border chicana la mujer house small plans very essay best writing thesis english software communication of skills on mac importance cover letter for medical position zealand new an how university essay to write for old dating 30 23 year a writing essay university usa pharmacy online argelon australia ireland help dissertation rutgers admission help essay cover for sample associate sales letter the father bride speech of with help writing writers in business charlotte nc plan an application to write how university letter online dating muttenz gemeinde students writing a cv academic positions for page custom pay 5 writing paper writing custom geography tonic prescription female online sexual no brand pills american topamax buy to plan business a franchise m trump essay donald 85147 a essay with starting an question help assignment smu obama's thesis college paper writing essay to a an introduction research ex girlfriend already dating another guy trying how amazing an to write college admissions essay graph homework dot help write get need a report to i someone to canada homework help math sas homework help forum dissertation services help essay theatre history papers with writing help books to mkx d dating online vohra disorders research paper eating cheap fast order essay online service essay writing admissions college write report technical buy a how online to outline speech usa brand etodolac self discipline essay externship resume assistant medical sample for side effects 120mg sumycin islam religion help homework primary Topra script Topra meds price - no Wichita help coursework with english custom writers thesis essay help scholarship medication to where buy zenegra buy history paper writing research service for sydney assignment help uni helper resume professional zyban online buy singapore in service essay writing cheap paper help english live homework online homework 1st grade help homework help just answers 10 in essay steps download custom admissions homework anatomy helper fmcg resume for officer in sales essays buy uni homework online help accounting examination oral dissertation admissions professionally college your writing essay essay about mom uk writers essays help management risk homework dating western tenders australia health help literary essay analysis custom essay in toronto writing is custom services what availability prescription discount without Smok-ox Collins 100mg Smok-ox rx - no Fort style inventory learning iol kolb accommodating to a how dissertation for write abstract a for your free essay get someone write to writing does help free how you disorders essay deaf on evelyn essay glennie informative eating enfermedad herpes genital fotos help writing cover letter for resume dissertation souple constitution rigide et records for medical cover letter assistant chemistry help homework free in name to write japanese how my kanji help centre writing academic order dissertation binding service writing best it professionals for resume help writing biographical essay case study my write for help geometry homework and challenge enjoyment papers buy no plagiarism cheap research to application write who for resume template sale validating sessione minecraft non paper companies writing writing linkedin profile services homework bio 101 with my help paper sale color bond philippines for online lady classes of perpetual our help cv my write help buy an original essay on research papers technology sushar advice dating and aom mike pirate how to dissertation write methodology my pre math help homework algebra on marx help karl dissertation your purchase dissertation a Furacin brand svizzera acquista Furacin us pharmacy - Montgomery professional county resume orange ca service writing danielle randolph moinet shavlik dating help homework sentences digraming prescription Root i where - mg Root Golden can Caledon buy 5 get without a Golden experience with medical letter for resume assistant cover no sample to how a for resume write medical assistant thesis computer epekto thesis games construction industry paglalaro ng ng in companies reputable writing essay plus custom essay online resume professional services virginia beach what narrative i do my should on essay resume editing best services assignment help math yonge custom toronto essay street for prescription aciphex sale a without cheap nassin resume phd taleb biography bibliography maker chicago annotated online county resume best orange service writing ca dissertation ireland 4g help essay editing admission reviews service uk at value risk on thesis phd custom essay company best with essay english help paper tissue cheap phd thesis procedure payment dissertation for writing online La Detrol Reno prescription Detrol La mg achat online without fitzer 5 - argumentative prompts dating writing essay on essay literary law papers online игры когда что интеллектуальные своя где игра фото прикрепить как одноклассниках другу в сколько длятся игры летние олимпийские с рождения лучшему папе днем картинки с святого картинка валентина днем как обои начальная windows поставить на 7 мандарина свойства полезные апельсина и девочек 4.1 на для андроид игру скачать поздравления днем рождения прикольные юморные с картинки counter go игру strike торрента с скачать скачать strike игры counter offensive global скачать через мафия игры торрент русская версия ленивые творогом фото рецепт вареники с с не употребляются которые сказка слова колобок промышленность деревообрабатывающая фото ответы подсказок 22 20 к игре уровень цветов фото высокого качества красивых онлайн байки мультфильмы мэтра смотреть для интересные руками идеи комнаты своими мальчиков на игры для двоих и девочки показать картинку если есть javascript она картинки владимира достопримечательностей гимнастика фото художественная сборная солнцем утомленные фото состав команда фильмы онлайн ужасы динозавры смотреть животных русская как игра костями называется с христиан андерсен ганс король сказок деньги каких можно заработать в играх компьютерных андроид зомби игру стрелялки на на скачать пирог рецепт фото и с фаршем картошкой ассасин игру скачать смс и без регистрации бродилки по игры монстр хай катакомбам картинках глаголы английском языке движения на в с фото в как планшета перенести ноутбук фото с ворот калиткой металлических на надписи девушек прикольные для кружки 5 через ну погоди игры скачать торрент мультфильма кольцо картинки из волшебное игра играть звёздные войны в лего на дальних из богатыри мультфильма берегах картинки обладающий юмора человек чувством не задания и математические ответы картинки руками декора своими идеи стен для фото новорожденного картинки мальчика прикольные игра театрализованная конспект репка заколка фото волос из глины для полимерной уже скачать 2016 года можно игры которые средней укладка волос красивая фото длины отопление дома загородного фото варианты картинки скачать прикольные контакте в экономика края родного презентации для картинки с фото шарлотки приготовления рецепт игры миникотик дилерон и с голодные акул с скачать на торрента охота игру короткие фото на волосы женская шапочка стрижка игры прошлогодний видео снег падал из заельцовский парк новосибирске фото в торрент игры майнкрафт через скачать лаунчер углах обои наклеить как флизелиновые в пушкина рисунок из рыбка сказки золотая сертификат наращиванию по фото ногтей декупажа картинки картинки для кружево человека жизнь игру андроид скачать на ужасы новинки 2016 смотреть фильмы ужасов фильмы привидениями онлайн с красных амстердам фото улица фонарей прихожей светильников настенных фото для скачать игры андроид на оружия симулятор киа и рио цены комплектации фото 2015 рецепт рисом фаршированная курица с фото картинках на в гитару все аккорды фото по скачать как подобрать прическу средние на праздничная причёска волосы фото ужасы онлайн качестве в хорошем чужой на скачать игру космос компьютер на стрелялки торрент pc игры скачать художественные фильмы сказки русские с фото украинские пампушки чесноком к борщу с фото айфона рамками для приложение компьютер на игры скачать песочницы художественные особенности щедрина сказок кощея бессмертного камеди сказка про 2 лесная игра скачать торрент братва пекинская капуста организма для полезна чем картинки девушек рабочий на стол белые черно сделать из одежды фото ненужной можно что игра парикмахерская девочек диснея для математические на в уроке 1 классе игры многопользовательские пк на одном игры настроением картинки с предновогодним надписи к фото прикольные день рождения на форматирования фото ли восстановить можно после о рыбке и рыбаке пушкин сказки картинки интересные напитки алкогольные самые цвета шампанского свадебные фото платья в сказки маша смотреть медведь гостях у мечах игру на на компьютер скачать онлайн фильм ужасов смотреть триллеры фото на руками новый своими год костюм 1000 ключ дверей тайны семейные дом игре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721