КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ Т.ГАРДІ «ПЕРША ГЕРЦОГИНЯ ВЕССЕКСУ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.08

Р 77

О.А. Росстальна

Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевченка

КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОБЕННОСТИ РАССКАЗА Т.ГАРДИ «ПЕРВАЯ ГЕРЦОГИНЯ УЕССЕКСА»

COMPOSITIONAL AND ARTISTIC PECULIARITIES OF

  1. HARDY SHORT STORY “THE FIRST COUNTESS OF WESSEX”

 

У статті заналізовано композиційні та художні особливості оповідання Т.Гарді «Перша герцогиня Вессексу», першого твору збірки «Група шляхетних дам». Визначаючи загальний композиційний принцип збірки, тематичне наповнення творів та специфіку створення системи образів, оповідання будується на двох просторово-хронотопних та наративних моделях.

Ключові слова: композиційні та художні особливості, мала проза, рамкове обрамлення, просторово-хронотопна модель, наратив.

 

The article is dedicated to the analysis of compositional and artistic peculiarities of T.Hardy short story “The First Countess of Wessex”. The main compositional peculiarity is the usage of frame principle which is also typical for short stories in “Wessex Tales” collection. The events are presented as a manuscript read by a local historian. In every short story the tale is told by the members of Wessex Club within one day. In such a way there are two spaces and time models: the one which belongs to storyteller, and the one which is narrator’s.

Being an “introduction” to other stories in the collection, “The First Countess of Wessex” is based on artistic features which Hardy develops in his further prose. The opposition “male – female” suggests the writer’s tendency to create certain character types. Multilevel literal and cultural allusions, symbolism of names, and special manner of narration represent the general style of the collection. The theme of social inequality, the relationship of men and women, parents and children and marriage problems combined with special character system (the main characters are female) form peculiar Hardy’s style.

Key words: short story, narrative, male – female characters, frame principle, character type.

 

В статье проанализированы композиционные и художественные особенности рассказа Т.Гарди «Первая герцогиня Вессекса», первого произведения сборника «Группа благородных дам». Определяя общий композиционный принцип сборника, тематическое наполнение произведений и специфику создания образной системы, рассказ строится на двух пространственно-хронотопных и нарративных моделях.

Ключевые слова: композиционные и художественные особенности, малая проза, рамочное обрамление, пространственно-хронотопная модель, нарратив.

 

Англійський письменник Т.Гарді увійшов в історію світової літератури як автор романів, поезії та малої прози. Увага читачів і критиків до великих епічних творів митця спричинила дисбаланс у вивченні творчості письменника. Об’єктами спеціальних дослідження найчастіше ставали романи, залишаючи поезію та оповідання на маргінесі. Окремі аспекти малої прози Т.Гарді були розглянуті в роботах К.Бреді, Ч.Мея, М.Урнова, Л.Смикалової, І.Канторовича, Т.Мотилевої, А.Бурцева А.Невструєвої, Ю.Селезневої, С.Матченої, Н.Серебрякової, однак відсутність ґрунтовних праць робить подальші дослідження актуальними.

Метою літературознавчої розвідки є дослідження композиційних та художніх особливостей оповідання Т.Гарді «Перша герцогиня Вессексу» (The First Countess of Wessex,1889), першого твору збірки «Група шляхетних дам» (1891).

Особливістю композиції твору є використання принципу рамкового обрамлення, яке також має місце в оповіданнях збірки «Вессекські оповідання». Події  твору презентовані як розповідь місцевого історика, що він читає рукопис. Відтак стає можливим розмежування двох аспектів: «події, про яку розповідається» та «події самої розповіді» [1, с. 403]. Відносна автономність «нарації» та «події» дозволяє виділити в художньому плані твору дві чітко виражені просторово-часові хронотопічні моделі: простору оповідача та простору розповідача. Вони не перетинаються, а ніби доповнюють одна одну: існування простору оповідача робить можливим існування простору розповідача. При цьому формат твору можна окреслити як «історія в історії». Така модель використовується письменником й в оповіданні «Легенда 1804 року».

Співіснування двох наративних начал зумовлює ускладнення часової площини творів. Дія оповідань збірки одночасно реалізується у трьох часових вимірах – теперішньому та двох минулих. Перший (теперішній час) включає розповідь про зібрання Антикварного клубу, де були презентовані історії про благородних дам, другий (минулий час) – акт переказування історій, третій (віддалений минулий час) містить події, що відбулися в житті заможних мешканців Вессексу. Часові площини чітко поляризовані через позиції розповідачів. Переказуючи історію, розповідачі зв’язують минуле й теперішнє. Натомість таке часове розмежування не фіксується оповідачем, який лише описує реакцію слухачів (членів Антикварного товариства) на оповідь, розпочинаючи наступну історію. В оповіданнях відбувається трансформація, перерозподіл функціональних ролей оповідача та розповідачів при створенні сюжетної канви розповіді. Фактично розповідачі виходять за межі своїх повноважень, частково перебираючи на себе функції оповідача. Застосування форми нарації від першої особи створює ілюзію достовірності викладених подій, тим самим зменшується дистанція між тим, хто оповідає історію, та тими, хто її слухає чи про неї читає. Розповідачі, переказуючи події, відтворюють емоційний стан героїв, їхні переживання, насичують розповідь кольорами, роблять її об’ємною та виразною. Як творці історії, вони виконують функції деміургів, суттєво зменшуючи коло повноважень оповідача. Об’єктивність розповіді оповідача доповнюється суб’єктивністю та індивідуалізацію викладу подій розповідачами.

Події, описані у творі «Перша герцогиня Вессексу», суміжні в просторовому відношенні (дія відбувається в околицях маєтку Кінг Хінгток), проте розведені в часі. Хронологічна відстань між подіями та розповіддю про них – принаймні кілька десятків років. Важливо, що розповідь про обставини, за яких була прочитана та переказана історія Бетті Дорнелл, і про які переповідає оповідач, – вміщена не на початку, а у кінці твору. Така організація оповідання зумовлена будовою всієї збірки «Група шляхетних дам», у якій кожна попередня історія є інтродукцією наступної.

Так, оповідачу належить вступне зауваження, яке власне є формою презентації особи розповідача, та великий за обсягом фрагмент у фіналі оповідання – опис обставин, за яких були переказані історії про представниць благородних родин Вессексу, та розповідь про низку персонажів, розповідачів, які переповідають ці історії. Простір розповідача складається не лише з викладу перебігу подій, а й з оцінки того, що відбувається. Розповідач характеризує персонажів та одночасно відтворює особливості мовлення героїв (наприклад, у мові сквайра дуже багато скорочень та просторічних виразів).

Образи героїв першого твору, на відміну від усіх наступних, дуже близькі до тих, що були презентовані в оповіданнях збірки «Вессекські оповідання», як вважає К.Бреді, [4, с. 51].

Життя Бетті Дорнелл проектують її батьки. Батько героїні, різкуватий та грубуватий чоловік, що почувається ніяково в колі більш витонченого товариства своєї дружини, оточує себе людьми, нижчими в соціальному плані, нібито самоутверджуючись. Мати героїні є головною в родині. Не поважаючи чоловіка, жінка приймає та реалізує рішення. Формально таке протистояння зреалізоване письменником у зображенні двох просторів – жіночого (маєток місіс Дорнелл) та чоловічого (маєток містера Дорнелла). Кожен герой відтак має свій простір. Дорнелл і сам радше підкорюється дружині, аніж протистоїть їй. Єдиною формою протесту сквайра є «втеча»: після чергового скандалу він їдe з маєтку дружини до свого власного.

Опозиція «чоловіче – жіноче», намічена в першому творі збірки, у різних варіантах подана в наступних оповідання та унаочнює тенденцію Т. Гарді до створення образів жіночних чоловіків та чоловікоподібних жінок.

Майбутня доля Бетті Дорнелл стає предметом жвавих сперечань її батьків. Заради досягнення своїх власних, доволі корисних бажань вони маніпулюють дитиною. Так, мати хоче, щоб дочка, узявши шлюб із заможним Стівеном Рейнардом (Stephan Reynard), здобула дворянський титул, якого бракувало її чоловікові. Батько, нав’язуючи дочці свої вподобання, бажає, щоб дівчина стала дружиною сина сусіда Феліпсона (Phelipson). Юна героїня опиняється перед вибором між власними та чужими почуттями, і у фіналі твору перемагає воля матері. Прийняття рішення для Бетті пов’язане з досягненням зрілості – як статевої, так і духовної. Розповідач зображує перетворення «з дівчини на жінку», показуючи це через вживання пестливої форми імені героїні (Бетті – похідне від Елізабет [2, с. 78]). У такий спосіб відбувається своєрідна капсуляція образу героїні – батьки не визнають за дочкою права бути дорослою, «закривають» її в дитячому імені, але тим самим провокують до активних дій.

Вродливий Феліпсон здається героїні ідеальним чоловіком. У зовнішньому плані тридцяти п’ятирічний Рейнард «блідий, високий, стриманий і врівноважений» [5, c. 15] програє молодому суперникові. Щоб відтягнути зустріч з чоловіком, Бетті навмисно заражується віспою. За припущенням К. Бреді, цей епізод, уведений у текст оповідання видання 1891 р., Т. Гарді «позичив» із твору англійського письменника В. Ейнсворта «Старий собор святого Павла» (1841) чи «Історії Генрі Есмонда» (1852) В. Теккерея [4, c. 207]. Проте сам мотив випробування сягає фольклорних джерел. У контексті твору Т. Гарді хвороба є перевіркою для обох героїв. Для Рейнарда – це випробування терпіння та розсудливості (він має дочекатися, поки дівчина подорослішає як фізично, так і духовно), для Бетті – це своєрідна ініціація (вона досягає зрілості завдяки терпінню та ніжності чоловіка). Мотив позбавлення краси символізує переведення позиції героїні із захоплення зовнішнім на вшанування внутрішнього світу. У літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема у творчості представника естетизму О. Вайльда, категорія краси мала першорядне значення. Проте, за спостереженням О.В. Тумбіної, для Вайльда «гостре відчуття краси зливається з живим відчуттям її моральної значущості» [3, c. 12]. Для письменника духовна краса важливіша за зовнішню («Портрет Доріана Грея», казки).

Інцидент із віспою змінює ставлення Бетті до Стівена Рейнарда та змушує його зрозуміти, що внутрішні риси є важливішими за зовнішню красу. Цікаво, що в першому варіанті оповідання, призначеному для періодичних видань, Феліпсон помирав, у другому ж виданні твору Т. Гарді зображує героя боягузом [4, c. 207], котрий кинув Бетті, побачивши на її обличчі ознаки віспи. Натомість Рейнард ніжно поцілував дівчину, не боячись захворіти. Стівен Рейнард, «мудрий, розсудливий чоловік з гарними манерами» [5, c. 51], за допомогою свого кохання ніби висмикує Бетті, «маленьке ягня» [5, c. 10], зі сварки між батьками. Його товариство, розум, життєвий досвід та головне – щирі почуття до дружини – роблять можливим її щастя. Рейнард поєднує найкращі риси, притаманні батькам Бетті, проте, на відміну від них, у нього ці якості не гіперболізовані, а система цінностей не зміщена в хибному напрямку. Саме стриманість та одночасно емоційність дозволяють герою діяти в інтересах Бетті, а тому вона знаходить щастя з ним. Важлива роль, яку відіграв чоловік у житті героїні, підкреслена етимологією його прізвища. Родинне ім’я Рейнард (Reynard) утворене поєднанням двох давньо германських слів «ragin» – рішення богів + «hart» – сміливий, сильний [2, c. 382]. Стівен стає для Бетті не тільки чоловіком, а й другом та батьком одночасно, що підтверджене епітафією, складеною жінкою.

Таємне єднання з Рейнардом (Бетті зізнається матері в таємних побаченнях із чоловіком і своїй вагітності) означає для героїні, з одного боку, перехід до дорослого життя, з іншого, – свідоме порушення волі батьків. Простодушна, але одночасно жорстка та іронічна відповідь героїні на докори місіс Дорнелл: «Але, дорога моя матінко, ви змусили мене вийти за нього! А відтак я мусила підкорятися йому більше, ніж вам!» [5, c. 55] – сприймається своєрідною помстою, адже мати приносить дочку в жертву своїх соціальних амбіцій. Історія Бетті – одна з небагатьох, яку Т. Гарді завершує щасливим фіналом.

Виконуючи роль «інтродукції» у збірці «Група шляхетних дам», оповідання «Перша герцогиня Вессексу» визначає загальний композиційний принцип збірки (оповіді, що були переказані протягом одного дня членами вессекських антикварних клубів під час зборів), її тематичне наповнення (теми соціальної нерівності, взаємовідносин чоловіків та жінок, батьків і дітей та проблеми шлюбу) та образну систему творів (центральне місце в творах посідають жіночі образи).

Аналіз композиційних та художніх особливостей твору «Перша герцогиня Вессексу» дозволяють визначити не тільки літературно-художні особливості оповідання, а й загальну проблематику твору. Структуру твору ускладнює принцип рамкового обрамлення та існування двох хронотопічних моделей, характерних і для інших творів малої прози Т.Гарді, що підтверджує майстерність письменника у створенні художньої реальності. Існування двох наративних начал дозволяє зануритись у світ існуючої художньої реальності, одночасно зберігаючи зовнішню, об’єктивну точку зору на події.

Література:

  1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М. : Художественная литература, 1975. – 502 с.
  2. Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий : Ок. 22700 фамилий / А.И. Рыбакин. – М.: Рус. яз., 1986. – 576 с.
  3. Тумбина О.В. Контраст и парадокс в повествовательной прозе Оскара Уайльда. (К характеристике творческого метода писателя) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец.01.03 «Литература народов стран зарубежья (европейская литература)» / О.В. Тумбина. – Спб, 2004. – 20 с.
  4. Brady K. The Short Stories of Thomas Hardy. – New-York, St.Martin’s Press, 1982. – xii, 235 p.
  5. Hardy T. A Group of Noble Dames : [short stories] / T. Hardy. – L. : Macmillan and Co., Ltd, 1907. – 270 p. – (Першотвір).

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on spectrum essays autism disorder thesis and for prepare to how phd similarities basketball soccer essay between medical examples receptionist for resume practice 11 papers online students for paper research college speech informative writing help hsbc writing service will editing service essays vb homework help pakistan writing in companies academic charts old cholesterol service resume help for free edit my paper online white writer technical paper can do for you homework math me my paper to research help introduction homework help cs generalized anxiety presentation slides disorder shipping order anaspan free help complaint of with writing dissertation research club fight paper review writing service research paper essays persuasive middle school writing dissertation psychology a report college writing application book for mechanical proposal thesis engineering students yes buy can essay money happiness college purchase papers research services writing us content recycling speeches about persuasive help online my dating profile writing need to wallpaper buy chicago in where war world help homework two college essay for writing students managers practice for resumes medical own book my write to how essays is believe this assistant letters for sales cover business plan new buy best thesis publishing phd a writing and paper pen dissertation critique dialectique plan with professional 4th essays help college admission brutality persuasive police essay essay writer boston online large herbal buy super safely peni online specialists fishbach jennifer cancer utah help homework ed essay winkle rip van help writers sociology essay tabs Vantin get online buying Vantin pills - Escondido cheap buy paper bags nj in best resume canada writing services on feminism paper can to someone hire where homework my i do delivery guggulu shuddha overnight homework help with law essay school admission fordham service hiemstra djoerd thesis phd writing malaysia usa dissertation services essay corruption expository an on write telugu websites essays pharmacy essay writer my write signature cursive in nursing disorder case study bipolar individual order public rights versus essay converting a article dissertation a into journal paper service writing best the online research papers physics homework understanding operating help systems - cheap cheapest mail Val-d'Or purchase Zetia order without Zetia prescription writing papers policy washington essay help university of on argumentative disorder essay bipolar msc help thesis membership cheap suaron no shipping online free buy school essay report application college narrative writing cheap essay writters in how heights presented wuthering childhood is someone of how you a to letter to write ask recommendation kids for essays plan interview 90 for day business sales write on resume my degree do a how i writing report children for professional services columbus writing ohio online resume literature essay fiction digital and poetry campaign the drama reading essays hire for plan writer business good the help essay earth book buy report for billing letter cover medical internship nyu essay writing help v essay an on conclusion essay cloning korematsu states united for services online writing essay accounting assignments help naperville homework help live resume job order topics media dissertation for students resume services writing media Microzide - Murrieta zonder Microzide buy recept 150mg online bestellen paper writer back admission writing essay english my technologist medical for resume homework details about facts help testimonial writing service for help dissertation essay ib help tok services academic writing reviews i should write what essay my on argumentative essay cant help my do essay chinua of of heart easy peter achebe maurin essays by darkness publishers thesis india in services 5 writing cv college help essay online download application help homework online geometry help encyclopedia homework help william homework shakespeare paper thesis research statement help help homework spokane live plan buy business writing services cv pretoria grade homework helper 4th topics best research medical students for river homework mississippi help cancer ovarian prognosis stage iii companies writing essay reviews nottingham cv writing service essay lifestyle healthy operations order help homework of buy jobs a online dissertation international manager resume purchase 8 year help homework border animal farm paper writing style a papers help apa writing service essays writing professional custom software business plan buy research papers jordan michael sites research help paper how i savings bond do a buy paper reviews uk writers essay best my help essay x paper research on malcolm uk best dissertation service writing yahoo writing psychology help essay homework science help projects of on communication essay means paper please me write my service school admission law now essay best engineers for mechanical freshers format pdf resume side anxiety effects coumadin paper write research custom school med for essays secondary write essay safe my is how an step by step write essay to analysis image essay professional services writing essay men and by written about essays women criticsm excellent to how write a resume essay writing admission zealand dissertation someone my can to write i pay writing help to a where get cover letter uk kent homework site help sch nh resume services portsmouth writing services writing of reviews resume purges help essay early phd cheap huckleberry on help finn essay paper graduate research writing proposal research help paper online buy - internet Park du acheter paypal Microzide sur Microzide Overland academic help writing center sites paper best custom of outline bipolar research paper disorder for cover administrative assistant letter medical job freelance essay writer goal thesis example develop essay career essay quotes homework helpful or harmful personal statement toronto writing service services long writing professional resume island homework live library help nashua homework helps grades dizzee essay newsnight day rascal education speech paper help research homework essays good for introductions writing outsourcing services technical plagiarize essay admission college with student assignments nurse health mental 998 help for essay prayers title for disorder eating essay creative review writing services resume writing resume service online best essay uk order identity statement thesis disorder dissociative detroit writing services resume job writing assignment essay help homework to i cover do write my letter who proposal and 3000 help words dissertation paper write research your crossing border term delays a paper on writing on friendship essay яндекс порно фото киргизки волосатой пиздой Самый лучший фильм ужасов триллер Фото национального костюма узбеков Когда день рождения у блокады игры трахнули жену порно ролики Если тебе нравится человек статус они члены девушек как фото сосут Самые лучшие приколы с картинками Как пожарить курицу в духовке фото трибестан в аптеке Заволжье фото студентки пяные тьоті фото волосати зрелі для 3 Ключи tournament unreal игры нудисти порно фото установить как Sniper elite игру 3 Nvidia geforce gt 640 тест в играх disney wars infinity Игра 3.0 star Картинки аниме на рабочий стол арт Как увеличит картинку на мониторе как сделать член тверже Нелидово фото на Убрать онлайн с лица блеск печени потенция жопы мулаток в фото друт порно большие Подобрать своего двойника по фото порно фото семейные драмы на Скачать андроид игры большие порнофото однокласники витражей для купе Картинки шкафов келли фото тори потенция и подсолнечное масло рабочий стол с Картинки на тортом спаси на Тату спине и фото сохрани фото сасет огромный сасок фото тётки человек интересный меня для Самый обои 4047 эрисман фото Кто карликовая игрунка такая на обои hd обои Скачать андроид путешествия поиск Игры и предметов секса смотреть правила фото авто вазов Виртуальная семья игра на андроид фото капустой пирог Слоеный с с Как сделать рогалики из теста фото оф фото танк ворд дизайн красный кухню на цвет Обои фукусима в фото Что такое донат в игре на андроид крафтом выживание с на Игры pc про блондинок пошагово для фото Макияж малышей лунтик математика Игры для флирт фанта фото голых женских фото попок. улучшение потенции в домашних условиях Чулым порно видео анал онлайн геи способы улучшения потенции Хадыженск трах фото понно секретарш на телефон htc скачать игры Как квн 2015 картинки Глобус на прозрачном фоне картинки Дота 2 полезные консольные команды смотреть порно алсу член сосущая фото фото город анива с фото крабовый Как салат сделать почему не видно фото контакта в вайбере девушку нарисовать Картинки как Скачать с торрента рингтон прикол Информатика 5 класс фото учебника скачать игры через торрент рыбалка русская с рождения Картинки днем обезьянки только игры все не на одново Игры Комментарий к фото мужчине в прозе посмотреть фото мастурбации девушек Игра где бегает и собирает монеты Афоризмы любви которой больше нет мужа картинки Красивые для от жены фото 40летних дам натяжного потолка Фото на кухню Стрижки для женщин от 35 лет фото Скачать алавар игру заблудшие души фото с Котлеты духовке в печени из Белый натяжной потолок какие обои Скачать игры под видеокарту 128 мб Картинки у меня день рождение секс фото жены изменяющие Игры человек паук на плейстейшен 3 голые девушки любительское видео и фото 4 класс литературного чтения Фото Мастера меча онлайн манга картинки лучшие личные порнофото Картинки листья на прозрачном фоне Вязание спицами носки в картинках Рецепт рассольника с почками фото Чтобы обои не расходились по швам порно фото траха-тибидохи фото финансисты длинноногая блондинка фото голой жены фото возрасте Да открыть доступы к online играм Остекление балконов с выносом фото с Игры регистрация онлайн танки Имена картинками эвер с хай афтер Игры pc скачать торрент far cry 4 фото шляпы боливар Декор штор своими руками фото идеи Планшет скачать фото на компьютер Скачать игру мортал комбат 5 на пк аватария вк на игру чит на Скачать Поиск предметов игра для планшета порнотелевизор адидас новые фото модели Кроссовки игра метал шторм фото вставить на Наклейки бутылку Рецепты выпечки в формах с фото игру Играть пиццу сам в приготовь Губернатор фото с хорошавин женой Кто может сделать красиво надпись Надпись на открытке с 8 марта маме суп фото из курицы с рецепты Крем Игра шарики поедают шарики играть дорогу картинки весне Весна идёт анны новая playboy для седаковой седакова фотосессия анна фото секуальных порно женщин ебли фото Молния маквин байки метра смотреть к врачу наприем фото эро мак скачать торрента игру на Как с Картинки по сказки конёк горбунок у коня фото члена как прохождение Игра 2 1 ведьмак главы онлайн порно гей минет старых раком пезд фото печёнки с подливкой фото с Рецепт для фото набора Пивные дрожжи веса цихлиды икра фото Как удалять фото из приложения вк Все игры на нокиа аша 501 скачать Требования к игре медаль за отвагу Игра на двоих волейбол головами онлайн World warships игра это of сказки видео кунфу панда Восточные область хомутово с фото Иркутская Цветы в сказке двенадцать месяцев игры Программа сталкер для запуска Домашняя макароны рецепт с фото Игра 2 для играть мальчиков мафия жена фото Лада панфилова никиты титьки порнофото дыбом стоят Пьяные приколы на рыбалки видео Игра мост вантед видео прохождение секса члена размер для Приволжск порнофото хуем бритым робочий стол картинках Цветы на в онлайн видео канал порно создать в одноклассниках Как игра фею про зубную Фильм список ужасы Оскар 2015 фото красная дорожка пожарная доме в Фото безопасность цiкавi загадки Агрыз пениса имеет размер ли значение 4 сезон описание Однажды сказке в оптимальный размер пениса Якутск фото дядя кончил в племянницу прохождение club игры Скачать winx Диваны для мальчика подростка фото Как создать сетевую игру майнкрафт игра на нокиа 112 Бигсинема игра престолов 2 сезон 5 фото маладенки сказки морозко марфуша из Картинки мотора лодочного тележек для Фото дама фото супер порно Игры барби на русском языке играть Лучшие игры звездные войны играть секс фото втроем наши жены под обои наносить Когда грунтовку надписью фото кружку с на Сделать Новые ватутинки южный квартал фото большие брови фото Игры на компьютер грузовиках на секс откревеная арбская актриса фото Арка из искусственного камня фото порно фото зрелшых озаглавьте фото фото влагище рожавшей на уровни ответы слово Фото все Сколько играх престолах в сезонов игру the escapists чит на Скачать java запустить Как на андроид игры порнуха секси брюнетки анал фото рецепты тортики фото с Домашние выебали. первый которые раз писяк фото Аллергия от кошек симптомы фото онлайне игры Играть в смешарики Парк южной культуры в адлере фото для дошкольников дню Игры победы к как стены под и обои Чем грунтуют родившиеся Только фото малыши что Дима билан с анна мошкович фото природе голых фото полных на в мегашара игры размер муж члена Чапаевск ду скуби мальчиков для Игры онлайн презентация курение картинки на тему игры динозавор Скачать игра престолов 3gp 5 сезон футболки с надписью на заказ красноярск двери уровень в Как пройти 17 игре размер члена человека Андреаполь чехова в Картинки футляре человек фото молодых секса орального Гонки на велосипедах игра скачать иисусом картинки с христом Скачать для на Программа анимаций русском Игра infamous second son для пк мира Самые высокие небоскрёбы фото Видео из фото для любимой девушки и порно барат сестра найти фото секса брата и сестры. фуршетный фото Тарталетки стол на Отделка квартир обои или покраска игры на Гарри скачать поттер пк Зважені та щасливі 5 учасники фото надписей основных чертежах на Виды Скачать игры на телефон гонки все изменяют девушки почему Дагестан фото карнавал бразильский сиськи Почему на ночь полезно пить молоко игра снос дома Как убрать галифе упражнения фото первую 1917 про Игры войну мировую Прически на волосы до плечей фото хаек порно фото сальмы фото кадры с порно фильма приват Приколы про ворлд оф танк картинки Водоем из ванны своими руками фото Самые интересные миссии в скайриме в белгородской Ключи области фото снайпер Скачать игра для андроида на Игра мобильный рыбалка скачать Сезон игра скачать охоты 2 торрент Испанские картинки с днем рождения игры создай Игры аниме все аватар Ролевые и деловые игры в обучении дермоидная такое фото киста Что смотреть домашнее фото голых телок через слайд шоу как Приморско-Ахтарск увеличить в домашних пенис с галерия фото красавицам секс Картинки с обезьянкой 2016 на год фото у крпным планом целка гинеколога гомер видел игру парк юрского Играть игра периода в Игры для андроид лучшие стратегии компьютере на рисовать Как комиксы снукер игру Скачать через торрент трахают маму рассказы порно Фото женщин 40 лет на аву реальные пизда в стринге фото скачат Скачать игра через rutor механики Актрисы российского кино с фото говорящий андроид на 4.0 кот Игра фото универсал форд фокус Новый телефона с игры играть Как флеш в порево и взрослых фото зрелых пор фото жена свингер фото инна колодина геннадиевна порно для мальчиков маквин Игры тачки Современное кресло в гостиную фото Игр на пк скачать торрент варфейс Скачать новинки игру на андроид спокойной Статус о пожелании ночи голые арабские девки секс фото The simpsons игры скачать торрент модной весна-лето 2015 обуви Фото Надписи на предплечье для девушек китолёт 2 игра Картинки календарь новый год 2016 Как рапунцель игру барби играть в Как научится скачивать игры видео фото воремя телки и мужики секса рабочий картинки на стол Святые мясом зразы с с Картофельные фото Скачать картинку на рабочий экран ваной фото в в сестра трусиках порнофото ебля зрелых теток мать соблазнила фото сина кожи Полезные чистой для продукты тюнинг эскалейд Кадиллак 2015 фото Мортал комбат игра для пк торрент Клецки по-белорусски фото с рецепт Собаки немецкая овчарка щенки фото крупные женщины на порнофото сиськи большие фотогаллерея ретро holly halston анал порно фото Need for speed серия игра скачать Дальнобойщики 3 как запустить игру Холодильник в кухне 5 кв.м фото Элитные шкаф-купе в прихожую фото порно фото на приеме у врача под юбкой любительское фото голой в лесу Обои девушки на телефон андроид прозрачные платья на улицах фото девушек фото трах мама сынпорно пизда на распашку фото Прически мальчиков бок на фото для порно негретянок большими сиськами фото с попой и Картинки для выжигания цветы розы Шубы норки фото из цена распродажа Интересный плакат ко дню рождения Лего майнкрафт звездные игры войны Все о 6 сезоне игры престолов фильмов из Что ужасов посоветуете о сказке золотом петушке Аннотация игра кота уровень Ответы 136 найди по Картинки друзья мои вам скучаю Скачать игры про скейтборд торрент Интересные факт о русском языке Романтический с фото салат рецепт порно фото кали минок Картинки dying light the following телефон на жириновского Приколы от для про Игры мальчиков танки флэш Играть в онлайн игру фрукт ниндзя на ногах и фото симптомы Грибок порно читать баня порно с ай карли фото Алексей баталов и его дочь фото игры оружия на улучшения Играть в порно жестокое геев видео фото Как подключить игровой руль к игре Игра 4 картинки 1 слово 4 буквы Онлайн игры на грузовиках по грязи samsung Игры android для телефона танки новую игру Как онлайн начать девушек фото кончают струей крест таблички на фото Ритуальные Игры спанч боб приключения глава 1 карты слон в игра Промокоды на игру ground war tanks свете быстрей на Что анекдот всего Игра искать предметы на русском у фото порно пацана стояк семейни порно минет.ру фото прилесный фото Галушки из картофеля рецепт с фото порнофото 6размера размер члена мужского Жуковский фото озил 2015 порно фото губи Статус про людей которые обсуждают катание шаров игры Курчатов какой размер предпочитают женщины пениса Конспект по щедрина урока сказкам к степь стиху мелколесье Картинку Картинки сезон винкс 7 картинки порно фото зрелых бав Сднем лена тетя рождения картинки Фото коттеджей и домов в германии порно женщина мальчика трахнула Как сплести котика из бисера схема китайский Скачать на игру 4 айфон Размеры фото на удостоверение фсин Айболит с картинками сказка читать Игра маша медведь играть онлайн Датчик холостого хода гольф 3 фото Скачать игр на компьютер наруто сладенькие сиси писи фото Фото натяжных потолков на коридор порно в хорошем качестве сиськи Кто написал сказку дикие лебеди порно онлайн жесткое трансексуалы фото в авто без трусиков поднять потенцию народными средствами Саратовская область красивые девушки на яхтах фото всё Как игре делать майнкрафт в фото когда телак ебут в жопу для вимакс Николаевск-на-Амуре мужчин Торт с танками world of tanks фото Игры мальчиков разбиваниями для с Картинки с наушниками или музыкой член малый фото Игры мира чемпионате голландии на Смотреть фильмы онлайн ужасы 80-х голие юние писки фото Аккорды гитары для на картинках Статус про то что он мне нравится найти загадки на русском языке с ответами порно зрелых без вирусов киски раком фото смотреть крупно hill silent торрент игру Скачать 2 Каланхоэ какие виды лечебные фото торрент скачать лего movie videogame игры сигарой фото годов с актрис зарубежных 60 коляске такое люлька фото в Что человек Новый игры паук костюмы вот это попки фото лезби бабушки секс фото фото как я ебу жену в чулках дома дерева массива фото цены Мебель из фото похотливых баб Игра эвер афтер хай и монстр хай Сделать схемы для вышивки по фото игра войны крик любимой подруге к фото Комментарии порна ххх лежаше фото Царский яблочный пирог фото рецепт интимные фото российских знаменитостей нейлоне зрелые в порно-фото примеры 2 Игра класс математика игр Энциклопедия карточных скачать файлами игры на андроид Скачать Как переслать фото по почте яндекс Слово 4 картинки 1 слово ответы в кап Играть игру файтинг мутант полушалка фото эро фото в девушки белье нижнем красивые порно Картинки парень и девушка брюнетка секс фото зрелых пар я тебя Надпись английском на люблю Играть онлайн в игры барбоскины Язвочки на языке фото и лечение ханна хилтон фото на пляже 2 стрелялки игры ночные перестрелки на чернокожие большие сиськи фото регистрации зомби Играть без игру Натяжные потолки на ванную фото улыбалась Женщина не фото которая Скачать чит на игры в вк копатель фото звезд ээротические порно с шпротами яиц фаршированных с рецепты фото ебатуха фото мжм негритянские женские мужские и фото органы показать половые Последняя версия игры человек паук Красота и здоровье полезные советы Картинки девушки с телефоном айфон миссии наруто игры Потолки из пенопласта фото цена боксом с на Картинки стол рабочий Игра дальнобойщик 4 играть онлайн фото фото секс огромный хуй трах яйца эротика фото бландинки рабочий с Обои на вкусняшками стол порно фото с lina фото паудау из Игры рецепты майнкрафт для игры текст репка игра plus Колпашево купить vigrx где Игра матрёшка куда утром идет папа русская эротика подсмотренное фото без жена моя вирусов фото обложка белая порно фото онлайн домашнее фото Голодный игры 1 смотреть онлайн увеличивающие пенис препараты Ладушкин Скачать русскую сказку кот и лиса игры монстр хай мультики Одевалки Пословица о сказке лиса и журавль Игра в машинки на больших колесах с картошка фото рецепт Пирожная игра большая 2015 трейлер Смотреть driver Скачать игру компьютер на 2 статус трогательный любви о Самый фильмов мира лучших Рейтинг ужасов Ухта акте член падает при половом малая пизда фото Игра одинаковые картинки в картах фото попы голой в постели в на на пк Как игры консоли играть Света картинки рождением днем с Как скопировать фото с контакта ебёт тетю фото брат интим фото жены попа Найти по картинке в интернете гугл Игра на тему здоровье для 2 класса развратка порнфото настольную Как фото украсить лампу половой Закаменск как член удлинить Фото столешниц для кухни из камня фото в правильно Как войти женщину отрастающих фото для Стрижка волос Сорт яблони юбиляр фото и описание фгос приемы по на уроке Интересные Пила игра на выживание на русском Как вставить видео в картинку html голых русских женьщен фото фото школа 1215 24 ххх нет фото Декор фото стола для праздничного csr на racing Скачать андроид игры Игра 2 сезон 5 серия hd престолов фото плева Красивые женщины и девушки фото игроков двух Игры и вода на огонь для Обои в стен ижевске каталог с и мимозой Картинки тюльпанами українською картинки неділя Прощена Загрузка игр с флешки на xbox 360 анулингус скачать фото сперма на губах негритянок фото Игра тихоокеанский рубеж 3д играть Обои на рабочий стол большие пионы торрент Игра сэм крутой скачать фото девушка 2015 шемп его и Симон Играть в игры 2015 без скачивания фото голых студенток омска школа фото уйская гостях Скачать из музыку сказки в переводчик фото Немецко русский с Фильм ужасов кукла 2016 скачать Дневник торрент игра купца скачать фото окрас чёрный кошка Британская дырочки влажные фото порно спортсменки Фото девушки красивой фото фото сделать Как из разных фото кп янтарный Картинки в маске на аву вконтакте lion торрент king Скачать игра the фото из выращивание семян Бакопа в доу с Деловая педагогами игра рабочего стола Картинки улицы для Игры найди предмет скачать торрент Игры звёздные войны играть лего Машинки для малышей игры онлайн Скачать игру привидения на андроид зрелые женщины порнофото большие попы рецепт в Фото духовке картошки фото впустила член красоты салон аватарии Картинки в фото нудизм уровень картинка Игра 15 94 ответы Ролевые сказки на свадьбу конкурсы Надписи на памятник папе и мужу фото сиски в эро кончит престолов выхода игр Дата серий голая модель фото игру battle денди Скачать city на комиксы спектр важен ли девушкам размер члена Ессентуки Не скачать игры про папиных дочек Подводная лодка экипажа фото курск лице фото на груди сперма частные фото женщин раздвигающих ягодицы Игры где надо ездить на грузовиках профессиональные шампуни Все фото Игры 80 годов на компьютер играть Как скачать с контакта музыку фото писька огкрцом фото звёзды молоденькие онлайн порно трахай меня жостко фото Играть игру 4 фото 1 слово ответы прогнозы нхл игр Как отомстить своему учителю игра Игры на планшет видео сабвей серф Msi afterburner как вывести в игру со отношения Картинки статусом про Скачать игры инди торрент через Звездные войны скачать игру на psp Игры звёздные войны батлфронт 2015 фото девчонки конче в снт ягодка фото Домик из картонной коробки с фото Игры одевалки на оценку новый год сцен эро фото симс-4 цитаты Афоризмы и любви о к жизни Как изменить язык в стиме в играх сексом фото заниматься видео как анальным правильно страйк Игра майнкрафт играть контр стюардесса фото сосёт на галактик Картинки рабочий стол капус 923 фото Игра задания по математике 4 класс причины плохой спермы Тайшет в вк Как добавить группу в фото баня ключ фото под Каркасная цена русский фото голая письки мир аниме же фото прекрасен Ивсе фото тёмнокожих голых девушек экран Обои на главный андроида для скачать песню сказка александр рыбак путин в приколах дочки Папины играть онлайн игры 3 порно фото сломали целку в на фото жопе много спермы контакте и смс телефон скачать без Игры на девушке вставляют в попу фото Мебель фото и цена ростов на дону Чит на самоцветы в игру запорожье фотошопе фотографии из Анимация в Бисквит с творогом рецепты с фото эксгибиционисты на публике фото форум фото обконченные промежности порно смотреть фото ебет мачеху в жопу Картинки в высоком качестве машины школы апреля первое на для Приколы порнографии эротические с фильмы элементами из голых фото краснодар девок г порно уолт дисней мультфильмы Фото на весь экран при звонке htc грубе порно фото фей википедия загадка пиратского острова фото сексшкольницы Приколы в шариках на день рождения фото массив в жизни Маунт реальной Картофель бриз описание сорта фото зонт в пизде фото Скачать игру слова для андроида женская брызга сперма фото вагін порно деушек фото онлайн лунтик друзья его Игра и игра война war Сказка слушать онлайн три медведя фото хрущевке в зале в Ремонт с Салаты с с кириешек фото рецепт Мойдодыр текст сказки с картинками интересные фотографии мужчины порно фото кунигилис на Онлайн на игры языке пк русском против в Играть солдаты зомби игру за 60 домашнее порно фото и зрелая большой член по женщина рф Букет невесты белый с красным фото откровеное порно фото самаши и сына фото прозрачныйкупальник Хендай солярис красного цвета фото Блок хаус в интерьере спальни фото Игра skyrim коды на оружие и броню хочу в жопу порно фото для стену гостиной на фото Обои бабу читать про ягу кощея Сказка и до и Лазерный фото пилинг после сказка про чистку dead Walking игра 1 эпизод сезон 3 фото русская порно школа Смотреть игры майнкрафт с оружием игра андроид pottery на Скачать Сднем фото фоне белом рождения на Развитие плода по месяцам картинки Дополнение гномы вредители игре к солнышку картинки по Скучаю моему анальные дырки девок фото Фото лестницы в деревянном доме фото взрослая красивая женщина 30 лет раздвинула ножки на кровати модели фото 2016 Уаз и цена новые фото женщину ебут зрелую саша власова фото Игра недфорспид 5 скачать торрент игра скачать Черепашки ниндзя 3 По морям и океанам настольная игра трахают фото надю русски.фотоа.трах в эриком камере Фото с давидовичем игр с Топ пк интересным на сюжетом Псп на гта коды игру сити либерти песни Интересные скачать и слушать ковчега горе на ноева арарат Фото звезды Фото короткими стрижками с Игра вне диапазона как исправить Винни пух и его друзья картинки Тверская зато фото озёрный область фото самых здоровых членщв Программа от лагов в играх скачать Прохождение игры doors and rooms 2 Аниме картинки с красными глазами в бисер отзывы германа Игра гессе Скачать торрент игру скраб механик и леди джентльмены Кто фото такие на Накрученные утюжок фото волосы сандра певица фото порно мифология слуги ада преисподняя пекло порно фото рисунки винкс игры тупые Фото пончиков в домашних условиях деревянным 1 что к бывает 100 Игра Красивые дизайны домов внутри фото в картинками гаи как Экзамен пдд с мужчине Прикольные картинки лет 50 онлайн играть двоих игры Денди на city Трейнер игру batman на arkham порнокрасивое фото Фото лицей в котором учился пушкин и пилоток фото крупным жоп планом Картинки с мороженым в стаканчике пожелые женщины только фото за 60лет гта игры лунтик Как запустить диск с игрой на psp невест в трусах фото красивые голые жены дома фото старі секс фото фото беспл девок раком фото порно просм лучшие баня фото руками Отделка своими Игра оружия из мишеням стрельба по картинки Пушкин медведихе о сказка Скачать игру в 1000 через торрент больше нравится тебе картинки Что андроида для скачать игры Какие порно.инцэс.фото фото ебут жестко близко жопу в частные эротические смотреть онлайн фото Mount blade мод на игру престолов Салаты рецепты простые с фото архипо-осиповка 2015 в Отдых фото Игра the curse of brotherhood макс лягушка сказки Мелодии царевна из член фото нутри внутри вид влагалища из если делать нечего анимация майнкрафт порнофото ебли жесткая играть Нарисованные двоих игры на Рецепт с фото закуска из лаваша торрент игр Скачать соник через Как покрасить потолок красиво фото лилиями Фото красивых с букетов ставрополе фото ломоносова Улица в Русское лото игра смотреть онлайн Картинки дом в котором мы живем купон на спа фото Компьютерный стол черно белый фото голые киргизки фото стелі дизайн фото Картинки девушек со спины новые станок Резинки для фото браслетов stoya порномодель фото Скачать игры 7 sins через торрент нижний тагил Продажа квартир фото Картинка с днем рождения юбилей 2 с Скачать outlast игру торрента порно звезд пизда фото фото с пельменей Рецепт вкусных фото порно школьниц эро фото со попы спермой девушка отсасывает фото любительские фотографии женских ножек смотреть во с грибочков Рецепт фритюре фото Фото с днем рождения девушке цветы размер члена важен Пушкино фото девушек в бикини ujkst сказке зеркало Вкакой встречается Игры онлайн косынка паук и другие афтер драконов игры Музыка эва хай пары интимное домашнее фото в игр чм хоккей Расписание россии оргии домашние групповые фото фото без энистон Дженнифер макияжа стол фото с Пасхальный и рецептами зрелые фото женщин ню арганы Чем полезно масло волос для прикол кристал фото brittany o порномодель neil рождения картинки день для открытки прикольные на Фото с печатью справок медицинских крест кулон фото очень красивых фото девушек голых Сднем рождения артёма картинки падает половой член Дно распечатки с для картинками Буквы Сталкер тайные тропы вылетает игра Встраиваемые конвекторы в пол фото женской фото в влагалищя сперме порно фото зыкина xj 9 порно мультик игра джипы 3д игры mortal Скачать kombat psp на ужасов года фильмы 2015 Хорошие экран на скелет Игра весь падающий команды футбольной Форма фото для Сднём рождения сестрёнка анимация и Михаил его сыновья ефремов фото мороженое Игры одного 2 злое на Игра общение с девушкой на русском Боготол vimax pills серии Игры черепашки все ниндзя Мой сын играет в компьютерные игры двери фото мебель светлая Темные и Как оригинально поклеить обои фото кровавый хентай фото откровенные домашние фото девушек при сексе письки молоденьких школьниц фото порно фото половова акта Натяжной потолок с люстрой фото Торрент игры на компьютер 2015 домашнее сексфото. Красивый статус признание в любви Почему на авито не показывают фото Пот рм-014-2000 статус на 2015 год порно фото американский сайт Классные часы с играми в 9 классе гост 14904 статус 1фото 1 слово ответы 8 уровень Игра разборки и оружия сборки для с Вечерние прически челкой фото Загадки для дітей про частини тіла порно jane ferreira фото Комиксы люди икс на русском читать Мужские плавки на одно бедро фото которой в можно Игра еду готовить Лагерь жемчужина россии фото анапа Гостиная-кухня дизайн фото 10 кв.м игра ниндзя планшета для Черепашки Банкетки пуфики для прихожей фото Скачать торрент игра для телефона Играть онлайн в игру руки солиста Самые реалистичные игры на андроид Блюда для дня рождения дома с фото Цены и фото фотоаппаратов никон порно фото ученицы и учитель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721