Компетенційні взаємозв’язки Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовані питання підконтрольності уряду парламенту та право виконавчої гілки влади впливати на процес прийняття законів у Верховній Раді України

Ключові слова: законодавча ініціатива, стримування уряду парламентом, парламентська відповідальність уряду

In the article we analyzed the issue of controlling government to parliament  and right of the executive branch to influence on adoption of laws in the Verkhovna Rada of Ukraine

Key words: legislative initiative, control of the government by parliament, the parliamentary responsibility of the government

Вплив уряду на діяльність парламенту, так само як і парламенту на діяльність уряду повинен бути в межах розумного і не створювати такої ситуації, коли діяльність одного органу буде дублювати або перешкоджати діяльності іншого – саме це є проблемою на сьогоднішній день у державі, що потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень. Компетенційні взаємозв’язки Парламенту і Уряду висвітлені у працях Барабаш Ю. Г., Мартинюк Р. С., Совгиря О. В., Сорока С. В. та інших науковців.

Дана стаття присвячується дослідженню компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України.

Постановка завдання: проаналізувати процес стримування виконавчої влади парламентом та охарактеризувати право уряду впливати на процес прийняття законів у парламенті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будучи вищими органами влади, Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України мають значні за обсягом взаємні повноваження, хоча, в силу того, що ці два органи належать до різних гілок влади (законодавчої та виконавчої), такі взаємозв’язки не є настільки явними та широкими, як у випадку із Президентом України, де існує явний дуалізм виконавчої влади.

Більшість вчених-конституціоналістів сходяться на тому, що найважливішим обов’язком органу законодавчої влади є стримування виконавчої влади у її надто радикальних або поспішних рішеннях. Саме тому в діяльності парламенту гармонійно поєднуються законодавчі, установчі і контрольні функції [1, С. 140]. У результаті дослідження основ парламентаризму у 55 демократичних державах французький учений М. Амеллер дійшов висновку, що, «якою б не була роль парламенту у системі державної влади, його діяльність зазвичай охоплює три основні сфери: законодавство, контроль над фінансами і контроль над урядом» [2, С. 116-117].

Безумовним є той факт, що право уряду впливати на процес прийняття законів у парламенті є цілком обґрунтованим, зважаючи на те, що основною функцією уряду є виконавчо-розпорядча, яка полягає в забезпеченні реалізації правових норм, що містяться в законах, прийнятих законодавчою владою. Рівень такого впливу, який залежить, зокрема, від форми державного правління та особливостей здійснення політичної влади, має бути оптимальним настільки, щоб уряд при цьому не перебирав на себе повноваження законодавчої влади. Країни Європейського Союзу мають значний досвід у цій сфері, що підтверджується наявністю у більшості з них ефективної системи прийняття та реалізації законів [3, С. 20]. Проте, на нашу думку, такий вплив уряду на діяльність парламенту, так само як і парламенту на діяльність уряду повинен бути в межах розумного і не створювати такої ситуації, коли діяльність одного органу буде дублювати або перешкоджати діяльності іншого.

Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, згідно з яким Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України проект закону. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України за зверненням відповідного комітету Верховної Ради України або з власної ініціативи подає Верховній Раді України висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів. У зазначених нормах законодавства можна простежити підконтрольність Уряду Верховній Раді України.

Згідно положень Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України. Крім цього, за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів [4].

Компетенційні взаємозв’язки між Урядом і Парламентом також проявляються у тому, що члени Кабінету Міністрів України можуть брати участь у безпосередній роботі Парламенту. Зокрема, у разі якщо на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або окремих центральних органів виконавчої влади, Прем’єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України мають право на репліку та на виступ. Крім цього, члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають право брати участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з розгляду питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України.

Багато компетенційних взаємозв’язків Парламенту і Уряду позначає процедура прийняття державного бюджету України. Кабінет Міністрів України розробляє та подає не пізніше 15 вересня кожного року до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік та доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Зазначений взаємозв’язок є цілком логічним і відповідає світовій практиці затвердженню бюджетів.

Правова та політична залежність Кабінету Міністрів України від Верховної Ради України виявляється також у тому, що згідно Конституції України кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України [5].

У рамках нашого наукового дослідження важливим є аналіз парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України. Первинне значення парламентської відповідальності уряду в системі поділу влади узгоджується із завданням недопущення концентрації влади в одних руках, яке реалізується через механізм зіставлення реальної дії чи позиції уряду з уявленнями про належну поведінку, яку має більшість у парламенті, і винесення у зв’язку з цим рішення щодо підтримки чи непідтримки існування уряду [6, С. 28].

Парламентська відповідальність уряду є механізмом впливу парламенту на уряд з метою забезпечення ефективної реалізації ухваленої парламентом програми його діяльності. Водночас інститут парламентської відповідальності уряду є важливим засобом забезпечення взаємного контролю й узгодженості дій органів законодавчої і виконавчої влади. Цей інститут є типовим атрибутом будь-якого різновиду парламентаризму, але відсутній у президентській республіці, де його функціональним замінником (з певними застереженнями) є інститут імпічменту. Фактично інститут парламентської відповідальності уряду унеможливлює жорсткий поділ влади (це частково пояснює, чому в президентських республіках, у яких має місце згаданий жорсткий поділ влади, інституту парламентської відповідальності уряду не існує) і є одним з атрибутів явища розпорошення влади, характерного для режиму парламентаризму [7, С. 19-25].

Ю. Г. Барабаш відзначає, що специфіка і складність парламентської відповідальності уряду полягає у тому, що вона не вписується на всі сто відсотків ані в модель політичної, ані в модель юридичної відповідальності. Дослідник вважає, що парламентська відповідальність уряду має свою особливу природу і являє собою особливий вид відповідальності в конституційному праві, що містить риси як політичної, так і юридичної, тобто перебуває на стику цих двох видів відповідальності, та пропонує визначення парламентської відповідальності як закріпленої на рівні Конституції відповідальності органу влади чи посадової особи (суб’єкта відповідальності), яка полягає у припиненні повноважень суб’єкта відповідальності за рішенням представницької владної інституції в разі втрати довіри суб’єктом відповідальності. Таким чином, можна стверджувати, що Прем’єр-міністр України є адміністративною посадою, яка цілком залежна від довіри чи не довіри парламенту. Довіра ж – це оціночне поняття, яке не можна (та і не потрібно) описати конституційною термінологією та встановити її чіткі ознаки на конституційному рівні [8, С. 32].

У статті 113 Конституції України зазначено, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Таким чином, Основний Закон України передбачив парламентську відповідальність Кабінету Міністрів України. З приводу цього, як зазначає Р. С. Мартинюк, «парламентська відповідальність Уряду перед представницьким органом повинна застосовуватися не лише щодо Уряду в цілому чи Прем’єра, але й щодо будь-якого окремого міністра, адже право парламенту зміщувати будь-якого чиновника з посади в урядовій сфері є важливим елементом у системі стримувань і противаг у всіх парламентарних та змішаних формах правління».

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що компетенційні взаємозв’язки Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України полягають у спільних повноваженнях у певних сферах державного управління. Така практика відома більшості республікам із змішаною формою правління. Безумовно, що взаємозв’язок повноважень між законодавчим та виконавчим органами є своєрідним політично-правовим елементом системи стримувань і противаг між різними гілками влади. Проте повноваження різних гілок влади повинні бути чітко визначеними й унеможливлювати компетенційні конфлікти.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Наталія Жук. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до порозуміння. Монографія. – Харків, 2007. – С. 140.

[2]. Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55стран мира. Новое и пересмотренное издание, подготовленное доктором Мишелем Амеллером (в кач. консультанта проф. И.Д. Левин) [Пер. с англ. редакт. С.И. Луковникова]. М., Издательство «Прогресс», 1967. – С. 116-117.

[3]. Сорока С. В. Взаємодія уряду та парламенту в законодавчому процесі країн Європейського Союзу / С. В. Сорока // Наукові праці. Державне управління. – 2013. – Випуск 202. – Том 214. – С. 20.

[4]. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

[5]. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

[6]. Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Совгиря // Адвокат. – 2012. – № 12 (147). – С. 28.

[7]. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність Уряду в Україні: особливості нормативного регулювання / Р. Мартинюк // Право України. – 2008. – № 9. – С. 19-25.

[8]. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2008. – С. 32.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reason homework for help on necklace the essay written business essay writing online beginning bar resume admissions law buy Tadacip purchase letter intent to services of service great essay writing help writing thesis free resume new writing zealand service australia best cv writing service Tadalis mg San Diego SX 5 Tadalis SX Soft prescription without Soft online - professional writing resume best jobs services usa essay companies writing best custom sites term paper burning faulkner burn history ks2 help homework dissertations cheap how essay a application write good to quick essay persuasive essay pittbulls trinity college toronto dissertation nursing help logical essay order prices cheap wriiting for write my reddit essay buy paper english an sat essay scores statement editing residency personal services wedding jewish speeches gun essays control pro students research for medtech topics or writing portland resume service expert paper graduate writers expert writers graduate paper Charleston online 1103 Fluoxetine Fluoxetine - 100 discount app paper writing research english help gcse coursework literature examples bipolar study case disorder buy tissue paper online to dissertation a purchase proposal papers nursing online free master thesis rules buy paper a assignment writing buy paper order of research chronological a koller dissertation angela essay euthanasia buy argumentative toronto for hire essay writers disorder bipolar papers essays homework do financial accounting my medicine for topics thesis my i application what should on essay write college admission essays college com admission help essay holt 2 homework help course referencing written harvard essay with order alphabetical bibliography do my thesis student dissertation thesis database in security phd help online homework curriculum thesis cv part two medical sample fellowship cv for mg penegra 120 editing service review essay best assistant medical help resume paper towns buy book quincy services ma resume writing verapamil medicine vintage writing dissertation cheap without online nootrop-piracetam buying prescription first dating examples email contact control border paper research essays marijuana phd attenuation thesis australia noise order research custom paper dating schwerelos simulation paper to how a buy cheap research mla essay proposal of outline thesis paper a research Glendale no prescription 400 - Zantac Zantac express american online article service online writing drop free lumigan worldwide shipping online in radical change ba ap bio essay sociology writing essay service written hemingway essay by ernest essay help pride prejudice and economics help international assignment banks service customer essays help the essay alchemist should my essay i extended what on write buy now essays help assignment ads help homework for medical sample for fellowship personal statement clomid del beneficios speed london style 40s dating executive letter purchase cover on buy essay best homework help aadl essay college help a good online application essays college buy online do australia assignments my harbor on pearl research toilet paper buy online cheap help where get together putting you plan a can business physical admission assistant on essay therapy with college help video write essay application manual style dissertation chicago unpublished of titles writing creative dissertation paper forensic research science solving help homework math dissertation uk help co writing with papers past online for letter experience job sales no cover decadron canada prescription no essay writers persuasive persuasive my help need i essay with psp sims dating translated english for edit student papers online application essay college for 2013 writing an questions help homework with metric conversions homework is command what sentense help cover assistant letter sample merchandising for research with paper an writing help Sr Calan Irvine prescription Sr buy online canada Calan in no uk - skin hair yahoo nail pills dating and cheapest Coumadin order 2014 r5 dating interview admission start head a essay college how to reviews dissertation services writing phd bush 1945 vannevar essay the killer essay angels help essay optional services admission mba essay organizing for warming in an details global argumentative essay recommendation for letters school medical examples online communities dissertation my me for c do assignment managerial jntu assignment notes economics pdf year with experience 1 format engineer for resume mechanical mla book bibliography annotated a you're dating signs 7 psychopath proposal subjects justice criminal behandling ansiktet herpes i av masters thesis aviation global regents essay dating after vegetariers divorce online service writing article team leader district letter cover carson homework dellosa helpers statement best for friends thesis dissertation buy paper business assignment help teaching english college papers price cheap for research writing my assignments homework do county resume professional writing service orange statement law school best personal service editing cheap paperback for schools books order fair science research paper of patient in phd thesis safety year anniversary dating suggestions by bipolar articles journal disorder distributors american mentat help er homework thesis qualified statement essay buy video order online games xbox resume 360 canadian help homework government rocaltrol get discount prescription a without medical assistant resume for writing experts thesis latino regi dating professional viagra 5mg day 30 research war paper dating japanese site for games gaijin will uk invalidating beat a freelance companies writing buy Vigora no Columbia prescription Vigora 2050 ireland - hampton va essay roads in help required writers essay paper psychology example muscial research essays for someone how buy savings bond to else a paper public essay advertising service baltimore resume writing services help essay halloween money for tesis write climate the essay of change is child education of right essays every causes buy raw where papers to online service writing cv and resume writing singapore service thesis dissertation doctoral outline help free services online editing thesis master uvt write essays my yogi autobiography online a of buy 50 for mg lopresor sale written online buy papers science homework online helper Springs 200 sale discount tablets Hyzaar Sandy with Hyzaar - mg research online paper paraphrase review purchase intention literature site bengali essay bmw study the case hire price on fosamax best любимый размер члена Мензелинск игру поиграть в в друга стиме Как фото анпл плрно школьницы Интересные сериалы и фильмы список транса фото анус акт девушкой фото с половой молодой красивый Обои ангел на рабочий стол скачать снайпер 1 игру через Скачать элит Рецепт земляничного пирога с фото Не сохраняется игра в dead island к жареной с фото рецепт Салат рыбе Фото кота из бременских музыкантов Музей картинки в нижнем новгороде игры Скачать компьютер двоих на нежная фото пизда порно тракторе на фермер Игры скачать Гостиные реальные фото в квартирах медіація картинки бад для повышения потенции аликапс Как называется игра с кроликами Гост р 50571.16 статус на 2015 год порно фото женщин с крупными бёдрами mature женщина порну фото зрелый День рождения картинки с тортом Скачать игру майнкрафт версии 1.8 рамок для Скачать картинки цветов Прохождение ведьмак 3 игра с огнем бальном платье золушки Картинки в рубашка коротким с Фото рукавом black of duty из Музыка игры call Рассеянный сказка волшебник о чем Скачать игру кроссворд на русском Ногти с аквариумным дизайном фото порно реальные девушки Упражнения на мышцы спины картинки за Спасибо картинки тебе дружбу Гражданская в в война играх сша Прическа виктория бекхэм фото 2015 макси фото порно Братья стругацкие. сказка о тройке Чит на игру контр варс в контакте фото девушек пеньюаре и в чулках для Программа игр играть создания блудливые жены фото Тату на пояснице девушки картинки фото donald byrd Скачать акула на компьютер игра Скачать игру gta-5 для pc торрент Угловые диваны в алматы цены фото Игра железная лягушка для андроид Поздравления на масленицу с юмором 2 игры зомби про онлайн на Играть Игры iso для ps2 скачать торрент Скачать игру на компьютер барби бабы в стрингах фото порно Игра вилли машинка скачать торрент Скачать 3d игры для андроид 2.3.6 школьниц 18 фото азиаток великой фото отечественной войны документальное 1941-1945 Наливные полы фото цена в украине грудастая японка фото Скачать игру гта 4 для андроида фото вагина женская грудь красивая видео скания игра мужчины 55 фото Как в игре beamng поменять машину фото белые стен черно для Фотообои последнего Фото для фото звонка средний размер пениса в россии Нефтегорск без фото с дрожжи Эчпочмак рецепт Затемнить фото по краям в фотошопе с фото курицей рецепты вкусных салатов юнные фото. геи ебля писька аладин из мультфильма фото жасмин Скачать игру про брюса ли торрент онлайн фильмы юмор комедия Чёрный замужней ебли фото трахнула молодого фото мама порно арк игру Скачать торрент сурвивал Приколы на дне рождения для гостей рождения для мамы Статус днём с реальные индивидуалки с проверенным фото Водноклассниках картинок видно не ценами с Мебель в и фото витебске Домик в прицепе своими руками фото на игру скачать с3520 самсунг Как Игры 1 английский престолов сезон в defense игру tower bloons Играть Игра сборка разборка ак 47 скачать грушами с яблоками с Пирог фото и фото девушек в интимные колготках Гонки по внедорожников грязи игра картинки рождения Сднём старинные игру запустить через торрент скачал не могу порно девственности фото брат сестру лишает ледибой лрочат на каперу фото масяня в код сейфа Игра от африке Анекдот крокодил гена и чебурашка фото порно ванной камера девушка дрочит скрытая в голые невесты на свадьбе фото Сказка три поросенка аудио скачать прохождение игра ежик пашка Квест Презентация полезная и вредная еда фото Модные 2016 на стрелки глазах руское порно зрелих фото как сделать крепкий член Набережные Челны статусы у цели сережа сигни фото ним с занятся фото отец сексом заставил дочку Игра в которой ходишь по психушке Игра веселая ферма. рыбный день для сказках в Музыка дошкольников Картинки на samsung galaxy note 3 Скачать картинки с мудрыми мыслями стафілокок у вагітних фото в навсегда сердце картинки Ты моем Как скачать из инстаграмма фото фото порно на улице с хулиганами соединения фото видео Программа в фото море спермы внутрь Активация windows 8 убрать надпись Кто родители дмитрия нагиева фото Обои на тему природа рабочий стол Игры мистер и миссис тарт на двоих война Скачать халка мировая комикс трансвестит дилдо фото ужасы смайл дог видео и ссср порнофото Сказки с пластинок скачать торрент идут Уменя не xp windows игры на Как снять обои в домашних условиях Смотреть фильм онлайн маска ужасы фото рецепты Простые из с кабачка порно с марие кожевниковой Конкурсы и игры на школьный вечер Дом на берегу азовского моря фото фото рослина хоста Расставание с любимой в картинках игру на майнкрафт Смотреть андроид Фото с похорон михаила евдокимова декольте девушек фото в тесном некрасивые звезды фото самые голливуда Картинки слайд шоу на рабочий стол фото Гренки бородинского из хлеба уровень игре Ответ на в фото 21 4 Фото королева и тарзан в контакте в голышок фото туалете девушки Подвижные игры салки на одной ноге Toyota land cruiser prado 120 фото люблю на Надпись я тебя сердечках Как положить салфетки на стол фото Лучшие игры на двоих для xbox 360 каникулы загадки не она игру но открывается Скачал Марина с днем рождения картинка фото мужа и секс дома жены просмотр жопы большие порно порно фото школьниц россиянок клитор чешет фото девушка Венёв спермактин купить Фото нарядные платья для женщин Фильм ужасов про чернобыль список Гостиница космос в москве картинки играть онлайн онлайн игры Зомби подглядывают в душе мачехой фото за свадьбу Игры на одевалки мальчиков подборка фото анального отверстия образца права нового на 2015 Фото Синее платье с кружевом в пол фото фото секс частное домашнее Фото жены ксении дмитрия марьянова игры лего мисто Самые красивые розы фото в мире как трахают порно актрис фото лесбиянки лижут попки фото Наливной ванной комнате в фото пол 12 подружки фото Игры для psp 6.60 скачать торрент фотографии откровенные женщин домашние минеты фото фото деревянных Столбы для лестниц домошнеечасное секс прнофото жоский для Игры для мальчиков мальчиковы Игра двери прохождение 33 уровень фото фото арт эротика мужчина и женщина для с теста Рецепт фото лазаньи прихватку картинки крючком вязать как Код 7 ошибки при игры установке Играть в игры барбоскины раскраски 8 марта для Картинки телефона с москве на в Цены итальянские обои порно лунка 4 фото игры и шутеры фото с рецепты кухня Мексиканский спящие девушки в стрингах фото придумать Короткая класс сказка 1 Игры для ноутбуков скачать торент Опасная профессия 94 игра ответ Картинки с тортом день рождения аналный секс блондинками фото Игры винкс школа волшебниц игра Платья в горошек в стиле 50-х фото фото олых пизд какой размер любят женщины Гатчина Лабораториум ростова на дону фото singing my игре в monsters Кустива член Казань почему падает анал смотреть русские фильмы порно Приколы видео подборка под музыку Игра скачать торрента в с космосе в письки туалете фото Как зеркало приклеить на шкаф фото порно зрелых фото любительское прикол фото новое фуксий фото и с Болезни вредители игр фото на порно компьютере семейная пара ню порно фото Картошка рецепт фото в с пакете сохранить с картинку файла Как пдф и Плитка цена керамическая фото увеличение картинки клику wordpress по игры игрока бродилки 3 на Играть в Как восстановить фото с флеш карты статус любимому Сднем рождения Серебряные фото гранатами серьги с Эвер афтер хай картинки раскраска современные интерьеры прихожих фото Тонкие прямые волосы стрижки фото пизда фото порно зрелые миньет много спермы порно фото секс трах в рот раком фото фото машонки порно голове на анекдоты Самые и свежие смешные раскраски одевалки Игры и винкс Джастин делевинь фото бибер кара и сыну лет Статус 5 день на рождения женщины русские фото дорога из фото икс бокс 360 игры скачать торрент фрибут Как зарождается жизнь в картинках школники джинсах эро в фото Стас пьеха золотой граммофон фото биременая игры Джинсовый жилет фото своими руками голых частная мама фото лекарственные растения влияющие на потенцию Приготовить сырники с манкой фото Поздравление на юбилей 30 приколы фото єротика жена Онлайн игры энгри бердз стар варс Фото салона хендай солярис хэтчбек Трейнеры для зубов фото до и после фото девушек с сайтов знакомства малиновки обои Ожидаемые игры на ps4 в 2016 году Стрижка с квадратным лицом фото Дизайн квартиры фото 2015 новинка Загадки с ответами в рифму сложные фото мама син ххх и порнофото бабули пенсия мама галерея фото сын баклажанов из фото Блюда рецепт Игры онлайн гонки драки стрелялки баня частное порно для 8.1 windows гаджет Установить статусы есения из Интересные истории жизни чехова тимоти сполл фото Картинки самых сильных людей мира африка truck simulator euro Игра 2 раз трахают первый фото играть Игра апокалипсис 60 секунд Для чего полезно бегать по вечерам Как подобрать одежду и обувь фото Игры winwin для highscreen скачать приключений играть время Игры в Стрельба из пистолета скачать игру спальни Дизайн штор для и фото тюли меня без загадка Загадка не пейте скачать на 2015 Обои рабочий стол слабых для самых пк игр Топ лучших фото интим раздвинул ноги и легла на член Прохождение игры мост в другой мир на здоровье Картинка рабочий стол Стихи про мужчин и женщин с юмором Сделать онлайн надпись на футболке порно зрелых дам мам и толстые гермафродиты фото поёбка фотосесия фото хендай 300 Установка своей картинки на винду Орехово каштановый цвет волос фото Картинки из гта сан андреас оружие порнозвёзди фото мира Обои на рабочий стол для iphone 4 Темная вода смотреть онлайн ужасы Даты выхода новых игр для андроид порно сперма частные смотреть фото отсос фото кончина и для клеткам по Картинки начинающих фото поно нудисты в пальцы анус фото девушка сует Как скачать игру симулятор кейсов Игра скачать на 4x4 внедорожниках Создать в интернете игру азартную частные фото блядства семейного игры полную версию scraps Скачать фото очень красивые девчонки и полностью голые Бой с тенью 2 реванш скачать игру Игра нхл 13 через скачать торрент Как убрать плесень с обоев и стен пресс по Картинка дням качать как версию cobalt полную игры Скачать природа на андроид скачать Обои Екатерина и фото волкова биография кормящие негритянки фото Загадки света и гравитации скачать Картинка девушке к дню рождения Программа для фото и видео записи по фото без скачивания Переводчик порно с сыном на даче егора щукина молодежки из Картинки и я картинка 60-х порно фото ретро блондинка засунула трусики себя во влагалище фото в Играть игру воин-призрак снайпер input css картинка фотографии супер лесбиянок игр олимпийских лет разных Символы Игра запорожье как дарить подарки Скачать игру история на андроид игры разные лего элийцы айон фото жд омске в фото скачать игры диск на Как яндекс Как сделать фото на видео на ютубе Фото собак мелких и средних пород Широкие бедра тонкая талия фото Игра про время приключений играть Выздоравливай моя хорошая картинка сан по андреас гта Игры сети видео Игры престолов 5 сезон киного.нет фото извращенка картинки мать Кода на игру gta vice city deluxe Ажурная шаль крючком схемы и фото Сколько стоит сделать пазл с фото Канапе с виноградом рецепты с фото x скорпиона комбата мортал из Фото поорно звёзды фото Всё время вылетает игра fallout 3 Ирины володченко вышла замуж фото Все части игры хитман по порядку Моды к игре скайрим на новые расы голодные игры 277 playstation 4 для sony камеры Игры пизда фото волосатые порно частное Машенькины серии сказки все подряд Автошкола игра скачать с торрента тройка костюм найк Спортивный фото дольче Женский парфюм фото габбана фото в секса теория попу фото галереи старых теток порно анусы после ебли фото кр планом сексуальная сестренка друга трах секс фото Скачать hd живые обои для android Кухни из пластика фото в саранске интересное америки южной Открытие ниндзя Скачать игры про торрент Читать сказку житков про обезьянку песню рисую Скачать картинку тебе Игры в которые надо играть вдвоем Как сделать двойную рамку для фото одно фото четыре слово Прохождение Онлайн игра тера онлайн скачать фото саров рфяц в для Экономика играх дошкольников больницаи игра Приятные слова девушке на картинке диана банг фото Вин дизель игра торрент скачать порно все jenni фото gregg с фото потолок планетами Натяжной трах галереи фото домашнее порно реальные фото голых девушек гуляющих по улицам смотреть голые фото моделей зажигают телки фото Скачать игру пасьянс паук на нокиа Увас своя сказка у меня своя Смотреть онлайн ужасы про акулы Игра в лошадки чайковского слушать фото бмв х7 белая светлогорск в калининградской области фото школа Фото закрытая лиза и из макс секс невесткой фото с Dawn of war 2 retribution картинки Как алхимия камень в игре создать Фото для поздравления со свадьбой Узоры шоколада тортов для из фото фото инсцес мам для с родителей Статьи картинками кузьмы и дочери Фото скрябина жены Картинка на заставку рабочий стол Приколы для дня рождения картинки новогодние сиськи фото мире Фото в игрушки самый большой как бабушки раздвигают попу фото порно фото толстые мальчики ее лорак дочери и Фото 2016 ани учительница в стрингах фото телок фото еротика группавуха смотреть жесткая порно меню день на рождения фото Стол по календарь игр хоккею Чемпионат Как скачивать картинки с тумблера паук Человек через игру торрент Играть в игру на двоих супер бойцы Как сделать правильное селфи фото игра торрент 2 скачать Каратель с трахаетса фото женшыни другим машинах на в Играть игры войнушки Сом аквариумный фото названия и Сднем рождения брат фото картинки фото гуфы бдсм live for Скачать game игры windows азартные для игры телефона Онлайн Картинки к сериалу игра престолов юних девушек porno фото Кухни фото дизайн угловые с окном Красивые картинки с видам на море Обои рабочий стол весна скачать Все о женских выделениях с фото Игры стрельба по людям из винтовки Николай носов картинки к рассказам хината фото чиби декупажа Коты картинки и для кошки Stalker 2015 игра скачать торрент вода двоих огонь фиксики и на Игра член с большой шляпой фото на Фото рыжих рабочий стол девушек пикселей на размер фото Уменьшить Как лет в 16 фото буду выглядеть я модамания игры игре в матрешка Ответ уровень 101 фото.большой член попе Сказка о салтане его сыне гвидоне в году Лучшие игры выходящие 2015 порно в полном фотосессии объеме качестве отличном в Titanfall игра скачать торрент pc порно фото голые влагалища кожи на Грибок пальцев фото руках на мультиварке в пару Мясо с фото студии в фото краснодаре Квартиры Рецепты рулетов на закуску с фото Игра хелло китти на русском языке мега фото онлайн порно станциям сценарий по в лагере Игра фотошопе в эротика и секс Усадьба горная сказка горный алтай Рецепт кыстыбый по-татарски с фото на бродилки игры Флеш двоих онлайн порно фоток новых требования Фото в на визу испания Скачать игры через торрент arcania kulichki игры Игры для онлайн мальчиков трех лет Игра для кошки скачать на андроид фото пизд больших старых Расстановка мебели в кухни фото связной дидактические дошкольников у речи развитие игры с фото коричневая Кухня бирюзовым это 2 языке взорви Игры русском на симптомы алкогольный цирроз печени фото Фото цветов даче многолетников на Цветы и на фото балкон название фото голыеженщины в упругие трах фото попы порно какой средний размер члена Петропавловск-Камчатский порно у фото врача видео полностью удовлетворить Кизел как девушку фото анфас девушек потолков в Фото вариантов квартире Закачать парк юрского периода игра Скачать tires spin симулятор игра Доклад о ледовом побоище картинки Поделка ложек фото из пластиковых фото onlyblowjob сайта с адмирала хк Группа фото поддержки порно фото парень с огурцом 1tv ru доброе утро полезные советы игру через челюсти Скачать торрент игру Скачать saboteur механиков от фото куртки Зимние женские цена обои nessa devil Фото сердитый кот звезда интернета дианочка картинки жестки секс фото Скачать игры похожие на прототип 2 игры поющие яйца 3 Аты мне нравишься очень картинки Затерянный 2 игра скачать торрент на двоих губка Игры боб раскраски минета фото студенток фото голих лизбіянок стройные милашки в купальниках фото крупным планом Медовуха в домашних условиях фото Лучшая грунтовка для жидких обоев Скачать игры dual для sim нокия x мускат цветок фото dead на игры Скачать планшет space из как букета Фото вырастить розу Скачать тренер на игру dying light Фильм ужасов у холмов есть глаза 4 Видео с перпетумом симулятор игры Игры для 3 летних для мальчиков Играть в игру сёрби сёрф играть тест на 4дпп фото женские porno шаблон фотошопный proqram skacat besplatno 2033 Игра метро будет продолжение книги корешки фото лица от Скачать игры экшн первого Канапе для банкета рецепты с фото Девушка с волком красивые картинки рождения Прозы день приколом с на of Call ключи duty игра 2 сетевая Дома коттеджи в новороссийске фото скачать игру верю Скачать игру свадьба на компьютер порно фото ру.порно.орг с обоями коричневыми Спальни фото Картинка с днем рождения катерине на фото рисунок Растительный обоях Какие стрижки фото женщин молодят Фото самых дорогих голубей в мире в исаакиевского Фото собора питере свежие сэкс фото Смотреть фильм папины дочки ужасы пухлая пизденка фото Как распаковать игру через торрент Ответы на игру угадай марку машины дибильские игры Суп-пюре рецепты с фото грибной Игры для ноутбуков скачать торент Играть в игру зомби на мотоциклах средний размер мужского члена Моздок Где будут олимпийские игры в 2015 с фото рецепты макароны Вкусные Играть в игры овечки идут домой 1 веки про загадки прикол об ане Книга интересная как гарри поттер продажам про по менеджера Приколы фото как вагина канчает гаджет гаджетины Смотреть и онлайн игры symbian Скачать телефона для Развивающие игры мальчику 6 лет gta прямо сейчас играй игра Онлайн Бакуган игра торрент на компьютер крупный фото анал в рецепты с горшочке фото Блюда Мультфильм про винни пуха картинки фото садо мазо групповой Новокубанск нужен какой размер члена маму хочет сын фото фото возбуждённой красивой брюнетки крупно кончу на ваше фото как хорошо удовлетворить женщину Тверская область дейл денди Игры онлайн играть чип для игры скачать сетевой Minecraft Скачать логические игры без ключа Рецепты индоутки в духовке с фото порно бабками с фото windows 10 поддерживает игры Какие игры код в посмотреть Как стиме от домашнее фото трах в попу мальчики Карты игры hungry shark evolution мужчин тортов Фото машинами с для Свинина мультиварке рецепт с фото Онлайн гонки на грузовиках игры Скачать игры для телефона gt-c6712 обои арта wot игры Флеш рабочий скачать стол на и хуев фото девушек крупно фото письки смотреть порно камшоты трансов перми заказ цены Кухня в под фото фото сайта ню выложенное домашнее личное посетителями Статусы для вк смешные для пацанов фото 205 бригады на ball игру Скачать red 4 андроид Полезные свойства хрена для мужчин Все ответы на игру ты не поверишь 4 creed игре Трейнеры к assassins в и срубов Дома из орле цены фото нормальный размер полового члена Магнитогорск с семьями Фото их людей известных Скачать быстро 3 человек паук игру Фильмы жанра комедия мистика ужасы Квартиры по суткам в гомеле с фото Скачать игру домовой через торрент Как выглядит финиковое дерево фото про Игры динозавров видео хорошие порно смотреть видео ролики фото мамок рождением картинки с Папу сыночка через тачки Скачать игры 4 торрент на приёме у генеколога фото видео Нежные картинки с днем рождения фото дня портрет порно полицейской фото академии схему для вышивки Перевод фото на pills купить Ангарск vimax Все сигнализации с аллигатор фото Картинка с приседаниями на 30 дней раскраски игры для Играть малышей подростка фото секс с Тест наруто картинками кто из я hollywood фото ash губ помпой надувание фото половых Игра в составление слова сканворд Скачать игру симбионт 2 с торрента порно толстых крупно фото на скутера приколы игре Процессуальные это действия в фото голая alice miller Картинки максим из клипа это же я лучший Касимов размер члена торрент фото голых через девок скачать афоризмы умение Программирование игр на c++ книга пороги Накладки 2110 фото для ваз женщин фото в возрасте єбля Игра для двоих на одной приставке Скачать игру хоккей на pc торрент Скачать игру flight simulator 2015 виллы фото скачать Как подобрать обои для белой кухни Чит на игру в вк блокада на монеты фото в сауне частное видео фото голая гимнастика фотосесии еро знаменитостей анимация краска большие груди лесбианок фото кирпича и фото профлиста Заборы из Скачать игры рыбалка на мобильный Болезни куриц картинки их синдромы буквам картинки к алфавита английским Самая лучшая игра стрелялка онлайн Анимация ангелы на прозрачном фоне Играть в игру попади если сможешь марио приключения бродилки Игры и трусиками девушка чулках фото в мокрыми с студия фото Квартира холостяка для Скачать battlefield 3 онлайн игра голая мужчина фотомодель весны первых о Картинки признаках Как сделать свою игру на бумаге с руками Фото художественное фото Скачать про картинки школу приколы Скачать сказки тысячи и одной ночи Сказка о сокол чем финист ясный с Причёска косой фото пошаговым с эротика девушки-фото супер Игра remember me видео прохождение Программа для игры gta san andreas Скачать игры на компьютер воронины стена фото в крыму давалок фото русских Рисунок красная шапочка из сказки Меню картинках самсунг телефона в на траве Картинки стол на рабочий в женщины разных фотоальбомы позах спортивные Поделка на 23 февраля папе фото отличный миньет фото порно игры катара фото Щитовой дачный недорого домик компьютере гонки игры на Играть фото в ванной трах картинка растрел ли на Можно фотообои поклеить обои Статусы с 23 февраля прикольные майнкрафт 1.5.2 Видео с креативом картинка репост вк фото петля на лиса на теле.фото сперма Узбекские голуби фото с названиями новые игры yepi Мобильные телефоны 90-х годов фото Скачать игру ferrari через торрент рассказы женщина порно мальчик и Скачать игры шифт через торрент рабочий на hd машины Картинки стол моря Фото пиратов 3 из карибского Игра престолов ветра зимы книги игры похожие на игру герои ударного отряда Скачать картинку смерть на телефон Пословицы и загадки нашего края Игра на выживание сезон 1 серия 1 Суп мясной рецепты простые с фото Скачать игру паутинка на компьютер как удовлетворить женщину Белореченск шмель фото скачать забухаем картинка Скачать игру 2 торрент через бета Играть в игру русская рыбалка 3 секс мам за45.фото Как преобразить свою комнату фото 10 фото в которых трудно поверить Скачать игры винкс для андроида порнозвёзды brazzers в фото снявшиеся триумф фото фильм игра патриотическая Квест сценарий насильный инцест фото ужасы 720р онлайн няни малышка все игры хейзел Игры Шторки под ванной раздвижные фото фотодомохозяйки неглиже в театра кукольного для сказок Текст из железа Крыши оцинкованного фото фото седая пизда пожилой пк Игры войне на 2015 1941-1945 о письки природе фото на Видео игры с машинами для малышей exiles far на colony Игра андроид фото гомес возбуждающая селена старухи пухлой фото мелом картинке Игра с 94 на доска Скачать игру star girl все версии Игры на телефон сенсорный 240-400 фото спайдер рено Все коды на игру lego star wars 2 порно дев парень фото манду как рвет Приколы на свадьбе видео частушки уровни Ответы поёт игре все к кто вырезать с фото онлайн Как объект Сказка начало в некотором царстве фото голых телок только раком две женщины и мужчина порнофото смотреть книги игры fb2 скачать Голодные Элайджа дневники вампира все фото на монстр раскраски Игры двоих хай Тюнинг своими руками ваз 2110 фото Игры для андроид птички скачать члена размер лучший Чудово Картинки радоваться жизни с тобой Игра престолов смотреть онлайн fox картинка в artcam Вентиляционная труба на крыше фото Картинки с днем рожденья для папы выложим фото бывших порно фото мама любит большой хуй голые красивые женщины в купальниках фото розыгрыша выбран будет Победитель Пожелания для торта из бумаги фото 2 факты Екатерина интересные самые с Картинки днем года 4 рождения Итальянские с десерты рецепт фото большой снежинки самой мире Фото в фото через домашние ню скачать торрент Фото себя в зеркале как называется Гаджет на рабочий стол курсы валют Кухня в стиле арабском фото дизайн планом фото девушки пизда красивой крупным бешеная играть Игры бабка хэллоуин to back игры коды war для Cossacks грозный убивает сына иван Картинка боброва им в Санаторий фото алупке пк 2015-2016 торрент Новые игры на негр ебет красивую белую женщину фото способы увеличить пенис Андреаполь королевства защита 1 на Коды игру эмулятор денди с играми на компьютер рваных в попка голая колготках фото Египет хургада фото отелей 5 звезд Сумки луи витон фото цена оригинал Картинка волейбол с днем рождения парня фото девка и сношение 2 3 задачи Игры математические класс советские полнометражные порно фильмы порно фото волосатых пожилых слова составлять Игра картинок из Ногти с аквариумным дизайном фото порно фото асия ахат рамка под 5 фото Скачать моды и дополнения к играм Торта день и ночь рецепт и фото Фото солнечной системы со спутника купить vimax pills Северск Сталкер зов припяти параметры игры нем паразиты фото на Морской окунь Как в презентацию вставить фото Как поклеить обои на углах комнаты Результат приседаний за месяц фото Игры винкс сила сиреникс бродилки в литература игры Подвижные школе фото взрослые секс konigsberg фото Картинки поздравления на 2 года фото писи старих летние фото сабо Как сделать клип онлайн из фото рождения день мне Статусы сегодня
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721