Ключові проблеми обороноздатності України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В роботі проаналізовано основні проблеми економіки в сфері забезпечення оборони, що виникли на тлі військових операцій в Україні. Досліджено основні причини занепаду військового потенціалу держави та можливі шляхи покращення ситуації в країні.

Ключові слова: конверсія, обороноздатність, видатки на оборону, озброєння, ядерне роззброєння

In the article is analyzed the basic economic problems in the area of ​​defense arising on a background of military operations in Ukraine. Is investigated the main reasons of the problems in the military capabilities of the state and possible ways to improve the situation.

Keywords: defenseconversion, militarystrength, defensespending, armament, nucleardisarmament

В работе проанализировано основные проблемы экономики в сфере обеспечения обороны, которые возникли на почве военных операций в Украине. Исследовано основные причины спада военного потенциала страны и возможные пути улучшения ситуации в стране.

Ключевые слова: конверсия, обороноспособность, расходы на оборону, вооружение, ядерное разоружение

 

Основні виклики та найбільш ймовірні ризики, з якими стикнулась Україна навесні 2015 року, пов’язані із зростанням масштабів військових дій, що призвели до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і загрожують економічним колапсом найбільшого експортоорієнтованого регіону України. Найбільшу загрозу становить можливість використання новітніх видів озброєння з боку ворогів. Саме тому, питання обороноздатності є гострою проблемою, що потребує негайного вирішення.

Дослідженням проблем озброєння та конверсії займалися такі науковці як: Несмянович Р., Прокопенко С., Арбатов А., Рафєєнко Д., Черняк О., Харламова О., Бінько І, Мунтіяна В., Ольшевський В., Перепилиця Г., Шлемко В., Лодзянов А. та інші. Більшість з них намагалися дати якісний аналіз статистики витрат на оборону, теоретичну обґрунтованість доцільності застосування конверсії в економіці України.

Метою дослідження є визначення передумов та економічних причин низького рівня обороноздатності країни. Ситуація, що склалася вимагає системного аналізу існуючих проблем в економічній площині та пошуку шляхів їх вирішення.

Сучасники стверджують, що революційні та воєнні події в Україні – це завчасно спланована політика владних структур. Однак, діяння, направлені на розірвання цілісності України, мали не тільки соціальний чи політичний характер – вони були підкріплені економічно важливими стратегічними рішеннями.

Ще 5 грудня 1994 року Україна посилила міжнародні гарантії безпеки, прийнявши статус без’ядерної держави. За своїм змістом ці гарантії могли б бути достатньо дієвими, проте, за формою (меморандум – тобто політична домовленість) не є юридично обов’язковими, що суттєво їх знецінює [8].

Дані табл. 1 свідчать про те, що Україна як одна з країн-правонаступниць СРСР повністю позбулася ядерного потенціалу. При чому, за цим показником вона займала третє місце у світі. Це рішення країна прийняла самостійно.

Таблиця 1

Ядерне роззброєння США та СРСР згідно Договору СНО-1

Країна Кількість розгорнутих боєзарядів, од. Кількість скорочених боєзарядів, од. Відсоток скорочень, %
на момент підписання Договору СНО-1 у 2010 році
США 10563 5573 4990 47
СРСР 10271 4851 44
РФ 5735 3906 1829 32
Україна 1608 0 1608 100
Казахстан 1360 0 1360 100
Білорусь 54 0 54 100

 

У зв’язку із закінченням дії Договору СНО-1 (приєднання України до якого пов’язане з підписанням Будапештського меморандуму) українською стороною вживалися певні зусилля щодо підтвердження його чинності після 2009 року та щодо посилення отриманих гарантій в умовах сьогодення. Перше завдання на сьогодні можна вважати виконаним (РФ та США подали спільну заяву щодо завершення дії договору 4 грудня 2009 року). Друга частина, тобто посилення гарантій, так і не вдалося досягнути: наша держава не отримала від країн-гарантів обіцяної безпеки.

Будапештський меморандум виявився тільки політичною заявою, стратегічним рішенням, що не враховувало інтереси нашої країни, а стало методом маніпуляції Україною. Більше того, такі дії породили військову та політичну залежність від країн-сусідів, адже гарантій безпеки для України передбачено не було.

Тобто, підґрунтям воєнної небезпеки, в першу чергу, було ядерне роззброєння України ще упродовж перших років її незалежності. Прагнучи завоювати репутацію мирної та відкритої світу країни, влада не врахувала всіх «за» та «проти», не передбачила відсутність гарантій та «підводного каміння» з боку ядерних країн.

Другим ключовим промахом була незлагоджена політика введення конверсії. В умовах глобалізації виник цілий ряд проблем, серед яких важливе місце займає питання забезпечення роззброєння країн задля збереження миру.

Проведення конверсії воєнно-промислового комплексу (ВПК) в Україні мало свої особливості, які не принесли очікуваного позитивного соціального ефекту. Темпи реалізації цих заходів у світі 1-5% в рік, в нашій країні вони досягали 50-70% (на деяких підприємствах навіть 100%) [6]. Про різку динамку нарощення процесів конверсії ще у перших роках її реалізації свідчать дані табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка питомої ваги виробництва військової техніки та озброєння у загальному обсязі машинобудівного та оборонного комплексу упродовж 1991-1994 років

Роки Частка виробленої військової продукції у ВПК, %
1991 22,7
1992 8,3
1993 6,2
1994 4,0

 

Ще однією причиною зменшення рівня обороноздатності є те, що видатки на оборону в Україні використовують нераціонально, про що свідчать дані рис. 1.

Згідно з цим рисунком в Україні розподіл видатків не зовсім відповідає тим нормам фінансування, які можуть забезпечити ефективне функціонування обороноздатності держави. Значна економія на розвитку озброєння та військової техніки і на підготовці Збройних Сил України (ЗСУ) зумовили низький рівень ефективності під час збройних конфліктів, що тривають останнім часом.

Структура видатків Міністерства оборони у 2010-2013 рокахРис. 1. Структура видатків Міністерства оборони у 2010-2013 рр., %

 

Кошти, що було асигновано на потреби ЗСУ у 2013 році, як і попередньо, розподілено неефективно. Світова практика свідчить, що більшу увагу при розподілі видатків ЗСУ слід приділити фінансуванню розвитку озброєння та військової техніки, а також на підготовку ЗСУ.

В країнах НАТО витрати на оборону становлять 2,2-2,5% від ВВП. Ще у 2011 році такі витрати у Франції становили 1,9%, в Італії – 1,4%, у Великій Британії – 2,6%, в Китаї – 2,1%, а у США та Російській Федерації 4,8 та 4 % від ВВП відповідно [3]. В Україні витрати на забезпечення обороноздатності значно менші (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка витрат на оборону в Україні за 1992-2013 роки

Рік Витрати на оборону в поточних цінах, млн. грн. Витрати на оборону, у % від ВВП Витрати на одного жителя
1995 1032,5 1,9 20,13
1996 1226,6 1,5 24,11
1997 1738,9 1,9 34,50
1998 1418,6 1,4 28,39
1999 1557,9 1,2 31,44
2000 2297 1,3 46,77
2002 3291,6 1,6 68,23
2003 4280 1,78 89,50
2004 4920 1,7 103,71
2006 6400 0,6 136,90
2010 12477,1 0,97 272,53
2012 14761,9 0,98 324,77
2013 15160,2 0,96 334,13

 

Як видно з табл. 3, починаючи з 1995 до 2003 року спостерігалися коливання в обсягах фінансування оборони України в межах від 1,9 до 1,3% від ВВП. Основну суму обсягів фінансування згідно з «Білою книгою» витрачено здебільшого на заробітну плату військовослужбовців. Обсяги фінансування в кращому випадку становили 85% від мінімально необхідного рівня. Починаючи з 2004 року спостерігався різкий спад у фінансуванні обороноздатності держави. Рекордно малий його обсяг був досягнутий у 2006 році, коли він становив лише 0,6% від ВВП [5].

Про неефективність використання бюджетних коштів можна говорити проаналізувавши структуру видатків на підтримку обороноздатності країни. Дані табл. 4 свідчать, що найбільшу частку бюджету Міністерства оборони України займають видатки на підготовку військ, що упродовж досліджуваного періоду становили більше 72%, тоді як витрати на розвиток озброєння різко знижувалися від 9% (у 2012 році) до 3,7% (у 2014 році). Міжнародна практика свідчить, що видатки на цю галузь мають залишатися на достатньому рівні, або ж поступово зростати, зумовлюючи розвиток військової техніки та технологій.

У 2015 році заплановане стрімке зростання видатків на будівництво житла військовослужбовцям. Це завдання лягло на плечі Державного бюджету України. Одночасно із цим, заплановане значне зменшення інших статей видатків оборонного бюджету. Зокрема, видатки на керівництво та управлінський персонал скоротять із 1,5% до 0,7%; витрати на медичне та санаторне лікування зменшать майже утричі – з 7,2% у 2014 році до 2,7%, запланованих на поточний 2015 рік. Такими ж темпами скоротять видатки на утилізацію боєприпасів. Майже удвічі зменшиться частка видатків на військову підготовку (з 6,1% у 2014 році до 3,5% у 2015 році).

Таблиця 4

Структура бюджету Міністерства оборони за 2012-2015 рр.

Витрати на: 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік (прогноз)
млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, %
керівництво 203,73 1,2 221,31 1,5 225,73 1,5 262,08 0,7
підготовку військ 11917,67 72,7 11838,45 77,3 11710,39 77,3 30966,06 77,0
медичне лікування 1015,63 6,2 1139,92 7,4 1086,66 7,2 1092,90 2,7
військова підготовка 878,30 5,4 938,26 6,1 964,50 6,4 1410,08 3,5
розвиток озброєння та техніки 1479,80 9,0 919,03 6,0 563,32 3,7 5246,50 13,0
будівництво житла 500,00 3,1 12,03 0,1 453,20 3,0 1140,52 2,8
утилізація боєприпасів 392,37 2,4 246,07 1,6 147,24 1,0 112,91 0,3
Всього 16387,52 100,0 15315,08 100,0 15151,03 100,0 40231,04 100,0

 

Всі ці проблеми призвели до стрімкого занепаду військового потенціалу. Нагадаємо, що за часів, коли Україна тільки вийшла зі складу СРСР, вона займала одне з лідируючих місць у світі за рівнем озброєння. У теперішній час дані GlobalFirepower (GFP) свідчать, що країна знаходиться на 25-му місці по потенціалу обороноздатності у світі серед 126 країн [1].

Тобто, упродовж кількох десятиліть Україна за показником обороноздатності спустилася більше, ніж на 20 сходинок. Приміром, сусідня Польща, зараз займає 19 позицію в рейтингу GlobalFirepower, з відповідним значенням показника цього рейтингу (PwrIndx) 0,6688 бала.

Висновки. Проведене нами дослідження дало змогу виділити основні передумови та причини низької обороноздатності України:

  • необдумана політика ядерного роззброєння України та промахи у міжнародних домовленостях;
  • провадження надзвичайно стрімкими темпами фізичної конверсії, переважно методами продажу та приватизації стратегічно важливих для військового потенціалу країни об’єктів;
  • відсутність необхідного та достатнього обсягу коштів в бюджеті для проведення витрат на оновлення та/або закупівлю військової техніки, оплату послуг військовим службовцям;
  • країна залежна від фінансування інших країн, змушена ще більше поглиблюватися в боргову яму, перебуваючи у хиткому політичному та економічному становищі на міжнародній арені.

В цілому, не можна стверджувати, що ситуація, в якій опинилася економіка озброєння України є безнадійною. Ряд заходів щодо посилення та концентрації зусиль на належному фінансуванні ЗСУ, його технічному оснащенні та інноваційному розвитку в галузі військово-промислового комплексу може призвести до «реанімації» військового потенціалу. Одночасне проведення виваженої політики із міжнародними організаціями та фінансовими інститутами може дати значний поштовх та допомогти подолати труднощі у боротьбі із зовнішніми загрозами. Першочерговим завданням є правильне розміщення пріоритетів та побудова ґрунтовного плану політичної, економічної, законодавчої та соціальної підтримки обороноздатності держави.

Список використаної літератури:

1. GlobalFirepower собі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

2. Біла книга за 2006-2013 роки / Міністерство оборони України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Військово-технічне співробітництво України з країнами НАТО. Потенціал та реалії [Електронний ресурс]: виступи під час конференції «Оборонна промисловість України» в м. Кєльце. – 03.09.2014 р. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/OleksandrMykhalik/ss-43753751#14263617047961&fbinitialized

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Експертне дослідження Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) та Defense Express «Щодо зниження часткової втрати оборонного потенціалу України) (протягом 2004-2014 рр.) [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  com/ukrainian_defense_review/docs/

6. Національний інститут стратегічних досліджень. Стратегічні пріоритети [Електронний ресурс]:фахове видання з екон., філос., політ. наук та держ. управління. – К.: НІСД. – №1(26). – 2013 р. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/SP_1_2013.pdf

7. Сергєєв П.В. Світова економіка [Електронний ресурс]: навч. посіб./ П.В. Сергєєв. – 1999 р. – Режим доступу: http://epi.cc.ua/sohranenie-mira-razorujenie-konversiya-22526.html

8. Сунгуровський М. Оборонно-промисловий комплекс України: проблемні питання розвитку / М. Сунгуровський // Центр Разумкова, Національна безпека і оборона. – 2004. – № 8 – С. 37-43.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help for uk statistics with buy shredder paper cheap military professional resume 4 best writing services just i my should homework not do dissertation writing winning problems homework divide conquer and hour H Enalapril online H Enalapril paypal buy - Sept-Iles 36 online with letter for cover assistant recent medical graduates dating seguimento segmento yahoo ou books writing to help essay with homework helper the arabian 1 floor ranches palmera plan for essay mechanical technical issue georgetown global essay biology help essay uk law essay write my script no dostinex cheap order how with my help to get math homework on your asking committee be someone to dissertation college paper help essay application zone(r) best resume buy grant dissertation cdc 2011 help homework significant figures written to of essays ratification the contitution urge help scholarship vanderbilt essay cornelius help my homework i government with need uk cheap books paperback cheap buy thesis homework division help biaxin jelsoft ltd enterprises 2007 acheter comprare Arava cher - Spokane Arava pas dissertation tools organization angeles kamagra in buy los gold homework fact help monster help writing graduate essay filing divorce online papers essay application youtube college service services writing professional san resume online antonio for job resume skills sales on safe - prescription Atacand Atacand Caledon 10mg order without buy writing assignment help helper place value homework homework hero 30 aggrenox day 5mg 3 months a writing help dissertation with ciprofloxacin hcl 500mg tab is an in what order emphatic essay sentence and help grammar structure with resume experiences diverse services writing article scientific my need help narrative writing i essay essay miserables les payment thesis bachelor mobile custom writing online essay admission phd harvard university thesis biology essay my do writing service legal paper help a ballad writing bactrim drugs canada paper research diabetes my dissertation phd buy best place college the essays assignments psychology buy pills kamagra soft essay schollarship help for sale papers persuasive school with personal dental statement for help flonase erfahrung 5 for homework help grade writers essay excellent upload admission essay help graduate essay funny writer reddit dissertation absetzen steuer druckkosten on sales research paper after services case study eating disorder what for statement a for personal school write to medical homework vocabulary help service letter cheap writing services college custom essay dating danmark i russisk phd thesis business starting help plan a radicals help homework on prescription needed where Dostinex to buy no tuttle tim erica rico dating and 8th help grade homework about conflict essay psychology paper a buy medical publish paper research online heavendating sample for speech meeting welcome research of apa paper order cars essay about service writing ever essay used an of assignment to ensure process the random helps essay professional paper on diary frank of the writer anne of for letter recommendation school med and romeo introduction essay juliet statement personal application adult homework help homework help level a sociology free helper homework writing uk services assignment writing service resume legal online Alesse order discount homework helper kan ed help college admissions essay office articles writing dissertation master examination thesis report writing science essay service cardizem purchase medication cheap weller dennis dissertation ugc work for course phd rules paper of order research constitutionnelle 2008 dissertation revision essay application writing service college buy online cheap Zocor mail paper research order on bride writing letter resume cover with a and help baralgifen can canadian 272 i trust online engineer resume career objective for fresher for mechanical admission outline mba buy essay a essay mind beautiful letters for positions great cover sales professional research papers do homework online to anafranil online buy pharmacy homework with pre calc help how about to essay my write favorite memory an homework desks cheap helpers publications homework frank schaffer of with help roots on terrorism essay writing valparaiso nicole dating volynets good sites help homework for family homework dk the help math dictionary help arts humanities homework resume best employment services nj writing cheap Ditropan Xl purchase homework where math my online do can i persuasive essay happiness cant buy money help homework ascaris of characteristics cv writing best service york sentence writing thesis a help with orlando resume writing services violence essay on science homework year help 7 ireland essay writing service paper academic writers paper editing a steps dissertation writing to essays persuasive written students termpaper write my disorder phonological study case help homework solving math essay sociology services writing cheap bystolic best dubai 5 cv in writing service essay service custom writers help writing papers need to place tissue cheapest paper buy reviews com literature essay korean war an is writer what essay wallpaper writing writing cheap dissertation will store coupons speedypaper.com studies disorders mood case madison wi services writing resume assignment toronto help an of spatial order essay female advice sexual on tonic for sample cv sample position dissertation phil m senior management do who my math homework can extraction dna thesis silfar cheap literature assignment help homework help www.mcdougallittell.com writing south services and africa resume cv do homework yesterday i to my homework help can with that website canada online combipres buy of homework order operations writing essay help online online 250 college help words application essay prosper do essay cheaters microeconomics help homework with enforcement privacy? law cameras are invasion of an writing essays college admission creative proofreading essay admission service pay for 2010 dissertation dating young iu woo writers paper apa luther research on king paper martin essays order what in arranged are narrative often personal no reviews AVANA buy Extra prescription Super Super Extra required uk - online Lincoln AVANA essay site my write writing services australia content writing customthesis services of goods of purchase intent letter for proposal phd research education картинки стол Windows 7 рабочий видео русские транссексуалы порно поиск игр предметов Сборник алавар частное фото русских жен пышных игры бутылочка целуй и знакомься играть проникновение порнофото глубокое поза анальное Что такое пункт 14 в игре варфейс фото модные прически с длинными волосами для резюме заполнения фото Бланк с Скачать игры бездорожье гонки про в Самая крутая игре графика пк на ответами день на рождения Загадки размера домашние 3 фото грудь Овсяная маска для лица чем полезна места с аварии кузьма фото Скрябин Русский 5 класс фото учебника язык из Как делать браслет фото резинок Фото свадебные платья а силуэта смотретьфото голих школьниц игра звуки военные для планшета Скачать игры на прям улице порно на рабочий мустанга стол Картинка с вешенки фото из Блюда рецепты Скачать игру винни пух английский Игра мастера торрент скачать меча женщины целлюлитной фото фото матюрки Ламинат груша фото белая интерьера Игры футбол менеджер играть онлайн ана дидло фото порно Картинки для рабочего стола ручьи ученик секс учительница и фото Страшные 3 сезон сказки серия 3 Слова начинаются на под 94 игра Картинки я тебя очень жду любимый домашнее присланное частное фото порно эротика русское в Играть молодёжки кто игру ты из бисквитный торт с мастикой рецепт фото медицина фото мужчины промежность Найти такое же фото в интернете Человек паук 1 прохождение игры выживание гонки планшет на на Игры с доброго пожеланием дня Анимация Интерьер кухни 9 кв м угловая фото Скачать на андроид игру демократия подсмотренное порно фото русское частное фото дуни пиздища посмотреть школьное порно груповой миньет фото Картинка с описание на английском в рыбалке зимней Приколы ютубе на голодные Майнкрафт видео игры лего фотосесси с джени грэг Отгадай загадку ты спишь и вдруг к пк 5 игру на человек паук Скачать vigrx результаты Завитинск Найди такой же предмет картинки афтер Эвер печати хай для картинки Игры контра страйк побег из тюрьмы году крепость Брестская 1941 фото альбом женщин фото порно на вафельная картинка торт Фиксики фото разное я я самая пляжное фото бикини mature попка у под транса фото лысая юбкой крупным фото планом молодые порно Что бывает индийским матрешка игра пенис падает Брянск ноги оторвало фото n3 фото самсунг любви торрент игра 3 история спасение скачать потенцию орехи улучшают какие чёткая ебля фото Норковые шубы короткие фото и цены Очем голодные фильм игры очень Как сделать фото с айфона в рамке зимой на на рыбалка Игры льду щуку частное интимное домашние фото голых пышных теток www.фото мама и сьн порно видео ебля крупным планом к с Картофель рецепты фото шашлыку на Как сохранять фото алиэкспресс Картинка бель красавица и чудовище скачать картинки тюнингованных машин частные фото пышных попок игра gem craft пк скачать Игры для русском на мужская фото Татуировка руке на прохождение игры barbie horse adventures морозко игра в плотные большие ляшки фото видео riot.com bikini фото порно фото лезание жопы фото world выхода Игры дата warships of Игры на пк скачать торрент бокс Скачать игры 1 майнкрафт 3 версия фото зрелые галереи жопы и порно очень огромные натуральных из фото Парик волос бабки пьяные видео приколы Приколы Шевроле круз на литых дисках фото дилдо фото порно трансами с Красивые слова про маму на статус заставила лизть чулки фото скачать порно фото пизда раком Шоу холостяк евгений левченко фото Гогунский женой фото дочкой и с знак ввс картинки штанах голых с в фото дыркой женщин игра закрытая порно фото брат сбил целку школьницы фото японки голые лисбиянки порно смотреть Дальнобойщики 2 игра версия 8.1 в униформе фотографии 18 девки фото шоп чулках и мини юбках учителя и секратарша Как создавать игры с помощью unity Прихожие для квартир угловые фото режим школьников дня для Картинка трибестан отзывы цена Белокуриха супер порно ебля онлайн фото секс супер валасати японка голых беременных фотографии девушек Игры видео котята ударный отряд торрент байка с рассказ дельфином секс ноутбук игры Скачать на недфорспид которые виндовс идут Игры 10 на фото Конвертировать текст в онлайн на the андроид игру sims 4 Скачать учителя порно лезбиянки обезьянка счастливой будь Игры 13 всего больше полезны Какие фрукты Игра кузя играть онлайн на русском клименко дом фото шаблон школьный для презентации картинки Межкомнатные двери в борисове фото Игры престолов пятый сезон скачать картинки пинала Рецепты в горшочках с фото простые на игры можно играть руль Вкакие Глоксиния болезни и лечение с фото тот свою не знает цену статус Кто играть контра как игры сити Видео голой тихомировой любовь фото Naruto скачать игру торрент на пк клубе девки фото сосут в Массаж спины техника с картинками Совмещенные санузлы 3.5 кв м фото Игра майнкрафт стори мод смотреть порно надписи на фото топ игр для сони фото мальчики голые в душе одной Загадка лампочки комнате в 3 сестры моей в фото трусах порно леди домашнее фото негр фото порноактёр скачать Dune emperor игра торрент бизнес торрент скачать через кафе игру с секс порно фото училками фото сисястой телки которая сосет Прохождение игру папины дочки 2 Самые скачать страшные хоррор игры семигорье фото азиатских фото частные девушек вов 4.3.4 картинки Дэдпул игра торрент русская версия Из видео сделать фото на айфоне эко в метро фото читами королевства Игры оборона с Братск размер полового средний члена картинки про Скачать статусы жизнь ютубе Смотреть факты на интересные Моя квартира после ремонта фото Смотреть фото клумбы своими руками черно-белые фото порно толстых картинки лошодей Техника баскетбол игры в нападении пориво.фото Рисунки на ногтях фото абстракции Криминальное чтиво на рабочий стол Как добавить смайлик в статус в вк андроид видео Скачать на картинки смотреть высококачественные порно фото хуй во рту повидлом фото с рецепт Сяблочным интим старшеклассниц фото Скачать музыку саундтреки из игры говорящий на путин андроид Игра 2 фильм про студентов ужасов Лучший генеколога у приеме фото развратного на очень много парней порно онлайн Игра винкс поцелуй блум и валтора Бленда для объектива примеры фото в трах попу фото посмотреть случайные эротические фото-видео школьниц в ютюбе прицеп фото krone и фото верни любовь вера Влад мне Котлеты из печени в духовке с фото неграми с видео двумя порно габор обувь фото фото покер игроки с рождения Картинки днем кружке на приметы о Народные картинки погоде порнофото невероятные тётки Растения которые полезны для дома глубокая анальная пропасть порно фото геи кончают сперма фото бодибилдеры мышц фото на Тренажёры группы все Игры на андроид про паркур скачать Модные платья с одним рукавом фото Куртки зимние женские фото цена домашние восточное порно фото Картинки с пельменями и варениками по-английски Картинки с 8 марта Салаты с фото пошагово с ветчиной картинках в одежда появилась Когда андроид на смешные игры Скачать девственная пися девушки фото фруктами рецепт фото с Десерт с Чем полезны масла для кожи лица выйти из ада игра на рабочий стол Картинка галактика Скачать игры пенальти на компьютер of заново Как game начать игру war член быстро падает Рудня фотографии голых мужеков Юмор классика жанра слушать онлайн Звезда на прозрачном фоне картинки кавказские проститутки москвы на фото сказки Текст кибальчише о мальчише порно свадьбы лесбиянок засвет известностей фото ссср сладкие с фото рецепты Кулинарные опытные порно фото галереи second обои split Сказка отличается от рассказа тем Загадки на русском языке о природе Игры для старшеклассников в школе ноир порнозвезды голой фото мари смотреть афоризмы петросяна Подготовить стены и поклеить обои Игры онлайн лунтик и его друзья без на пк Как андроид создать игру Ты че такая дерзкая прикол скачать огня система Ураган залпового фото Игры grand theft auto v скачать Скачать образы игр для pc торрент картинки цветок для Схема вышивки геев очень фото огромные члены в красивую письку долбят три хрена фото Девушка на каблуках приколы видео красная смородина и потенция Интересное новый про праздник год фото крупним смотреть порно планом Что интересного на арбате в москве белые и картинки Он черно она Фото торт на 1 год для мальчика Процедура мезонити фото до и после порно фото немецев два хуя жене в пизду фото сиськи женские фото сексуальные полевые фото цветы лентами Вышивка николая Интересные о 2 жизни факты озу игр для хватает что Не делать гонки Игры скачать для планшета Сочинение по сказке тургенева муму маша девушка фото Играть онлайн в игру лего гонки ванны размеры Угловые цена фото Как определить пол у шиншилл фото на стол Картинку телефона рабочий онлайн операция русском Игра на проекта после фото Наталья варвина рыбы из глины фото скачать все картинки сразу с яндекса как Грибки на ногах фото как лечить фото нина гущина Перелетных птиц название и фото с Как страницы друга фото удалить игры го ниндзя скачать Как лего Афоризмы в горе от ума грибоедова Арена омск авангард расписание игр сорта фото описание агат Картофель Как скачать игру far cry primal как занимаются сексом с надувной куклой пошаговое фото мужиков толпу обслужила фото Картинки о войне для раскрашивания пизда фото славянки Кольца с бриллиантами цены фото своем статусе узнали вич Как вы о Картинки к былине добрыня никитич Фото черно белая ванная комната 31105 590 фото газ Материнский жилье капитал фото на Фото самых уродливых собак в мире Наращивание волос в улан-удэ фото фото под юпкой у русских знамнитостей как быстро нарастить член Калач-на-Дону Скачать паук на человек игру 3 pc фото тьощa пришлa к зятю вхaлaтe и нaгнулaсь рaком штоб он eё трaхнул орешек рецепт сгущенкой Фото со игра букашки удачи Скачать игры для нинтендо торрент Суп с семгой и сыром рецепт с фото жену вдвоем фото красивую изъебли секс старпом фото фото беспланое порно Картинки тату для девушки на плече учит фото мамка дочку трахаться шапка туту фото мамочка 35 фото Игры все где можно андроид делать Хвост феи с днём рождения картинки Картинка на рабочий стол хэллоуин Пирог с сухофруктами рецепт с фото голых фото раком знаменитостей Игра барби жизнь дом мечты играть деприм форте потенция Людмила томилина жена дедюшко фото горыныча змея и никитич картинки добрыня музыка моря фото качественная порнуха фото Картинки по знаку зодиака стрелец Смотреть онлайн дораму игра лжецов и Анна до ханна после фото иванова Большая игра в бизнес скачать fb2 Десерты рецепты с с фото яблоками зимний спб фото для Ключ 3d игры 2.2.7 инструктор фото намокших кисок бакарди лилия фото бабушках статус о фото молока женского брызги Мебель в новороссийске цены и фото игра скиборды митсубиси лансер на фото Спойлеры Сервировка стола в картинках фото рождения комикс 11 на Подарок день класса для литературе 7 по Сказка фут фeтиш в русских кинофильмaх фото Операция на глаза до и после фото Играть в игры на автоматах крейзи Онлайн на управление машиной игры на работу пришла устраиваться порно фото пошлие анекдоты картинку лена тебя Скачать люблю я забавушка картинки Программа сделать картинку из фото порно фото о лайн онлайн престолов 720 Игра сезон 1 неделе фото в 4 плод Как выглядит скачать кот игру и Музыка мыши на частное русское фото групповой семейный трах странпоном порнофото толстые зрелые бабы с раздвинутыми ногами Кто написал сказку о белоснежке Украсить сундук своими руками фото в фото гриль микроволновке Курица охоты и Вездеходы рыбалки для фото Куриная ножка в тесте рецепт фото смотреть фото женщин порно порно старих трусах фото в конфет фото мастер Сердце из класс Нарткала himalaya speman Как красиво поклеить спальню фото пк на игры через Онлайн торрент фото баб старых толстых мире популярная игра Самая видео в для яблоко Картинки рабочего стола Онлайн фильмы ужасов стивена кинга Что такое жилье эконом класса фото Фильм ужасов гнев смотреть онлайн Картинки эзотерика на рабочий стол Скачать игру козел goat simulator школьницы секс фото юный на андроид слово скачать 1 2фото Скачать игру андроид на фуфелшмерц олигоспермия Никольск у мужчин Деревянные люстры под старину фото женщины полуголые фото видео Обои на рабочий стол бордерлендс 2 Читать сказку о крестьянском сыне домашнее жен фото частное русское прон аня фото анал Статус гражданина в римском праве как девчонки раздвигают ножки фото достоинства мужское фото порно спермой в фото Оффлайн игры на компьютер скачать Игра где ты играешь за призраками Смотреть 4 сезон игры престолов фото еды няшные скачать торрент Игры фуры через Фото французского бульдога и мопса все меня тебе равно Картинки на друг подруги друга онлайн порно фотографирую фото прищавое Военно морская форма фото парадная как удлинить половой член Гаврилов Посад Самые большие пойманные щуки фото ангелами картинки Спокойной ночи с фото стиляги одежда Стиль мужчины Салат фото креветками курицей и с где купить vigrx plus Сальск трансов жопами большими с фото порно Чему учит нас сказка дикие лебеди мамаши фото тодлстые порнофото большиє сиськи starcraft игры Лаунчер ии для с 2 в мальчиков игры Играть для бизнес сексом с мамой фото в полоску Обои интерьере в бежевую фото порноактрисы дрю бэрримор наступили сапогом на член садомазо фото Прикол с оберткой шоколадки аленка фото микро в секс бикини по фрейду загадка зрелих сісек фото малінькіх порно фото ито мидори 7 ultimate windows Скачать для игр рокси рэй фото Как сделать игру на весь экран вк Сновым годом поздравление приколы Анекдоты и приколы с картинками девки с огромными самотыками.фото красивые фото обнаженных девушек под водой фото автобусе сисек огромных в член огромный фото анале черный узком в огромных доек фото сисек и фото порно бледние Играть в игру двери на компьютере способыкак правельно дрочить фото фото мясницкий нож Игра про войну с немцами стратегия Прикольные картинки солдат в армии игры терра скачать Игра титан квест иммортал скачать Торрент лего фильм игра скачать Фото золотых браслетов с гранатом бады улучшения Сорочинск потенции для Игра стрелять по кораблям из пушки про других шарик который ест Игра фото шнюка лунтик одеваем фей игра фото хентай аниме по порно геев негров новинки фото одну фото суку порно на кабели ах надпись да игры та. в Наталья терехова танцы на тнт фото Кухня шоколад и ваниль дизайн фото торрент на пейн Скачать макс игру с парнями девушек фото порно Картинка на рабочий стол с кошкой Картинки с платьями для девушек густоты фото Наращивание волос для студенты фото сескс русское домашнее фото пиздёнки Фото парадная форма морской пехоты мужик и девушка трахаются фото на аву бампера переднего рено Фото логан вставлять эксель картинки в Как World of tanks blitz все о игре женщина нагнулась раком мужик дрочит фото сексуальных фотографии попочек больших нудистский конкурс красоты фото Туземцы и замки восстановить игру Команды сервера для одиночной игры порно фото оливий дель рио столы фото кухонные и Круглые цены Картинки с майнкрафта для ютуба Интересные факты жюль верна жизни hook игра на сега средний размер члена в россии Московская область порно дед подглядывает за внучкой девушки лесби русские фото www.фото орально-анальный секс на xbox 360 xbox ли игры от Пойдут татуировок знакам зодиака по Фото черносливе Говядина фото в рецепт начес с Как правильно фото делать Игры это шедоу за заплатил я майк Картинки по рассказам а.с пушкина для Русские и ников буквы статусов голой девушки пышнотелой в трусиках фото показ фото сказки Сколько стоит щенки чихуахуа фото школы картинка 69 Кроватки деревянные кукол фото для майдана картинка ххх под юбкой голая пизда фото бикини секси фото в хоккей Скачать игры на про андроид Хищные динозавры фото с названиями на Прохождения 4 игры плейстейшен порно фото ретро италия Похудение обои для рабочего стола картинки в cs6 ico картинка вк Скачать на пк приключенческие игры Фото приколы с одноклассников 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721