Ключові проблеми обороноздатності України

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В роботі проаналізовано основні проблеми економіки в сфері забезпечення оборони, що виникли на тлі військових операцій в Україні. Досліджено основні причини занепаду військового потенціалу держави та можливі шляхи покращення ситуації в країні.

Ключові слова: конверсія, обороноздатність, видатки на оборону, озброєння, ядерне роззброєння

In the article is analyzed the basic economic problems in the area of ​​defense arising on a background of military operations in Ukraine. Is investigated the main reasons of the problems in the military capabilities of the state and possible ways to improve the situation.

Keywords: defenseconversion, militarystrength, defensespending, armament, nucleardisarmament

В работе проанализировано основные проблемы экономики в сфере обеспечения обороны, которые возникли на почве военных операций в Украине. Исследовано основные причины спада военного потенциала страны и возможные пути улучшения ситуации в стране.

Ключевые слова: конверсия, обороноспособность, расходы на оборону, вооружение, ядерное разоружение

 

Основні виклики та найбільш ймовірні ризики, з якими стикнулась Україна навесні 2015 року, пов’язані із зростанням масштабів військових дій, що призвели до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і загрожують економічним колапсом найбільшого експортоорієнтованого регіону України. Найбільшу загрозу становить можливість використання новітніх видів озброєння з боку ворогів. Саме тому, питання обороноздатності є гострою проблемою, що потребує негайного вирішення.

Дослідженням проблем озброєння та конверсії займалися такі науковці як: Несмянович Р., Прокопенко С., Арбатов А., Рафєєнко Д., Черняк О., Харламова О., Бінько І, Мунтіяна В., Ольшевський В., Перепилиця Г., Шлемко В., Лодзянов А. та інші. Більшість з них намагалися дати якісний аналіз статистики витрат на оборону, теоретичну обґрунтованість доцільності застосування конверсії в економіці України.

Метою дослідження є визначення передумов та економічних причин низького рівня обороноздатності країни. Ситуація, що склалася вимагає системного аналізу існуючих проблем в економічній площині та пошуку шляхів їх вирішення.

Сучасники стверджують, що революційні та воєнні події в Україні – це завчасно спланована політика владних структур. Однак, діяння, направлені на розірвання цілісності України, мали не тільки соціальний чи політичний характер – вони були підкріплені економічно важливими стратегічними рішеннями.

Ще 5 грудня 1994 року Україна посилила міжнародні гарантії безпеки, прийнявши статус без’ядерної держави. За своїм змістом ці гарантії могли б бути достатньо дієвими, проте, за формою (меморандум – тобто політична домовленість) не є юридично обов’язковими, що суттєво їх знецінює [8].

Дані табл. 1 свідчать про те, що Україна як одна з країн-правонаступниць СРСР повністю позбулася ядерного потенціалу. При чому, за цим показником вона займала третє місце у світі. Це рішення країна прийняла самостійно.

Таблиця 1

Ядерне роззброєння США та СРСР згідно Договору СНО-1

Країна Кількість розгорнутих боєзарядів, од. Кількість скорочених боєзарядів, од. Відсоток скорочень, %
на момент підписання Договору СНО-1 у 2010 році
США 10563 5573 4990 47
СРСР 10271 4851 44
РФ 5735 3906 1829 32
Україна 1608 0 1608 100
Казахстан 1360 0 1360 100
Білорусь 54 0 54 100

 

У зв’язку із закінченням дії Договору СНО-1 (приєднання України до якого пов’язане з підписанням Будапештського меморандуму) українською стороною вживалися певні зусилля щодо підтвердження його чинності після 2009 року та щодо посилення отриманих гарантій в умовах сьогодення. Перше завдання на сьогодні можна вважати виконаним (РФ та США подали спільну заяву щодо завершення дії договору 4 грудня 2009 року). Друга частина, тобто посилення гарантій, так і не вдалося досягнути: наша держава не отримала від країн-гарантів обіцяної безпеки.

Будапештський меморандум виявився тільки політичною заявою, стратегічним рішенням, що не враховувало інтереси нашої країни, а стало методом маніпуляції Україною. Більше того, такі дії породили військову та політичну залежність від країн-сусідів, адже гарантій безпеки для України передбачено не було.

Тобто, підґрунтям воєнної небезпеки, в першу чергу, було ядерне роззброєння України ще упродовж перших років її незалежності. Прагнучи завоювати репутацію мирної та відкритої світу країни, влада не врахувала всіх «за» та «проти», не передбачила відсутність гарантій та «підводного каміння» з боку ядерних країн.

Другим ключовим промахом була незлагоджена політика введення конверсії. В умовах глобалізації виник цілий ряд проблем, серед яких важливе місце займає питання забезпечення роззброєння країн задля збереження миру.

Проведення конверсії воєнно-промислового комплексу (ВПК) в Україні мало свої особливості, які не принесли очікуваного позитивного соціального ефекту. Темпи реалізації цих заходів у світі 1-5% в рік, в нашій країні вони досягали 50-70% (на деяких підприємствах навіть 100%) [6]. Про різку динамку нарощення процесів конверсії ще у перших роках її реалізації свідчать дані табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка питомої ваги виробництва військової техніки та озброєння у загальному обсязі машинобудівного та оборонного комплексу упродовж 1991-1994 років

Роки Частка виробленої військової продукції у ВПК, %
1991 22,7
1992 8,3
1993 6,2
1994 4,0

 

Ще однією причиною зменшення рівня обороноздатності є те, що видатки на оборону в Україні використовують нераціонально, про що свідчать дані рис. 1.

Згідно з цим рисунком в Україні розподіл видатків не зовсім відповідає тим нормам фінансування, які можуть забезпечити ефективне функціонування обороноздатності держави. Значна економія на розвитку озброєння та військової техніки і на підготовці Збройних Сил України (ЗСУ) зумовили низький рівень ефективності під час збройних конфліктів, що тривають останнім часом.

Структура видатків Міністерства оборони у 2010-2013 рокахРис. 1. Структура видатків Міністерства оборони у 2010-2013 рр., %

 

Кошти, що було асигновано на потреби ЗСУ у 2013 році, як і попередньо, розподілено неефективно. Світова практика свідчить, що більшу увагу при розподілі видатків ЗСУ слід приділити фінансуванню розвитку озброєння та військової техніки, а також на підготовку ЗСУ.

В країнах НАТО витрати на оборону становлять 2,2-2,5% від ВВП. Ще у 2011 році такі витрати у Франції становили 1,9%, в Італії – 1,4%, у Великій Британії – 2,6%, в Китаї – 2,1%, а у США та Російській Федерації 4,8 та 4 % від ВВП відповідно [3]. В Україні витрати на забезпечення обороноздатності значно менші (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка витрат на оборону в Україні за 1992-2013 роки

Рік Витрати на оборону в поточних цінах, млн. грн. Витрати на оборону, у % від ВВП Витрати на одного жителя
1995 1032,5 1,9 20,13
1996 1226,6 1,5 24,11
1997 1738,9 1,9 34,50
1998 1418,6 1,4 28,39
1999 1557,9 1,2 31,44
2000 2297 1,3 46,77
2002 3291,6 1,6 68,23
2003 4280 1,78 89,50
2004 4920 1,7 103,71
2006 6400 0,6 136,90
2010 12477,1 0,97 272,53
2012 14761,9 0,98 324,77
2013 15160,2 0,96 334,13

 

Як видно з табл. 3, починаючи з 1995 до 2003 року спостерігалися коливання в обсягах фінансування оборони України в межах від 1,9 до 1,3% від ВВП. Основну суму обсягів фінансування згідно з «Білою книгою» витрачено здебільшого на заробітну плату військовослужбовців. Обсяги фінансування в кращому випадку становили 85% від мінімально необхідного рівня. Починаючи з 2004 року спостерігався різкий спад у фінансуванні обороноздатності держави. Рекордно малий його обсяг був досягнутий у 2006 році, коли він становив лише 0,6% від ВВП [5].

Про неефективність використання бюджетних коштів можна говорити проаналізувавши структуру видатків на підтримку обороноздатності країни. Дані табл. 4 свідчать, що найбільшу частку бюджету Міністерства оборони України займають видатки на підготовку військ, що упродовж досліджуваного періоду становили більше 72%, тоді як витрати на розвиток озброєння різко знижувалися від 9% (у 2012 році) до 3,7% (у 2014 році). Міжнародна практика свідчить, що видатки на цю галузь мають залишатися на достатньому рівні, або ж поступово зростати, зумовлюючи розвиток військової техніки та технологій.

У 2015 році заплановане стрімке зростання видатків на будівництво житла військовослужбовцям. Це завдання лягло на плечі Державного бюджету України. Одночасно із цим, заплановане значне зменшення інших статей видатків оборонного бюджету. Зокрема, видатки на керівництво та управлінський персонал скоротять із 1,5% до 0,7%; витрати на медичне та санаторне лікування зменшать майже утричі – з 7,2% у 2014 році до 2,7%, запланованих на поточний 2015 рік. Такими ж темпами скоротять видатки на утилізацію боєприпасів. Майже удвічі зменшиться частка видатків на військову підготовку (з 6,1% у 2014 році до 3,5% у 2015 році).

Таблиця 4

Структура бюджету Міністерства оборони за 2012-2015 рр.

Витрати на: 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік (прогноз)
млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, %
керівництво 203,73 1,2 221,31 1,5 225,73 1,5 262,08 0,7
підготовку військ 11917,67 72,7 11838,45 77,3 11710,39 77,3 30966,06 77,0
медичне лікування 1015,63 6,2 1139,92 7,4 1086,66 7,2 1092,90 2,7
військова підготовка 878,30 5,4 938,26 6,1 964,50 6,4 1410,08 3,5
розвиток озброєння та техніки 1479,80 9,0 919,03 6,0 563,32 3,7 5246,50 13,0
будівництво житла 500,00 3,1 12,03 0,1 453,20 3,0 1140,52 2,8
утилізація боєприпасів 392,37 2,4 246,07 1,6 147,24 1,0 112,91 0,3
Всього 16387,52 100,0 15315,08 100,0 15151,03 100,0 40231,04 100,0

 

Всі ці проблеми призвели до стрімкого занепаду військового потенціалу. Нагадаємо, що за часів, коли Україна тільки вийшла зі складу СРСР, вона займала одне з лідируючих місць у світі за рівнем озброєння. У теперішній час дані GlobalFirepower (GFP) свідчать, що країна знаходиться на 25-му місці по потенціалу обороноздатності у світі серед 126 країн [1].

Тобто, упродовж кількох десятиліть Україна за показником обороноздатності спустилася більше, ніж на 20 сходинок. Приміром, сусідня Польща, зараз займає 19 позицію в рейтингу GlobalFirepower, з відповідним значенням показника цього рейтингу (PwrIndx) 0,6688 бала.

Висновки. Проведене нами дослідження дало змогу виділити основні передумови та причини низької обороноздатності України:

  • необдумана політика ядерного роззброєння України та промахи у міжнародних домовленостях;
  • провадження надзвичайно стрімкими темпами фізичної конверсії, переважно методами продажу та приватизації стратегічно важливих для військового потенціалу країни об’єктів;
  • відсутність необхідного та достатнього обсягу коштів в бюджеті для проведення витрат на оновлення та/або закупівлю військової техніки, оплату послуг військовим службовцям;
  • країна залежна від фінансування інших країн, змушена ще більше поглиблюватися в боргову яму, перебуваючи у хиткому політичному та економічному становищі на міжнародній арені.

В цілому, не можна стверджувати, що ситуація, в якій опинилася економіка озброєння України є безнадійною. Ряд заходів щодо посилення та концентрації зусиль на належному фінансуванні ЗСУ, його технічному оснащенні та інноваційному розвитку в галузі військово-промислового комплексу може призвести до «реанімації» військового потенціалу. Одночасне проведення виваженої політики із міжнародними організаціями та фінансовими інститутами може дати значний поштовх та допомогти подолати труднощі у боротьбі із зовнішніми загрозами. Першочерговим завданням є правильне розміщення пріоритетів та побудова ґрунтовного плану політичної, економічної, законодавчої та соціальної підтримки обороноздатності держави.

Список використаної літератури:

1. GlobalFirepower собі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

2. Біла книга за 2006-2013 роки / Міністерство оборони України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Військово-технічне співробітництво України з країнами НАТО. Потенціал та реалії [Електронний ресурс]: виступи під час конференції «Оборонна промисловість України» в м. Кєльце. – 03.09.2014 р. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/OleksandrMykhalik/ss-43753751#14263617047961&fbinitialized

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Експертне дослідження Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) та Defense Express «Щодо зниження часткової втрати оборонного потенціалу України) (протягом 2004-2014 рр.) [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  com/ukrainian_defense_review/docs/

6. Національний інститут стратегічних досліджень. Стратегічні пріоритети [Електронний ресурс]:фахове видання з екон., філос., політ. наук та держ. управління. – К.: НІСД. – №1(26). – 2013 р. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/SP_1_2013.pdf

7. Сергєєв П.В. Світова економіка [Електронний ресурс]: навч. посіб./ П.В. Сергєєв. – 1999 р. – Режим доступу: http://epi.cc.ua/sohranenie-mira-razorujenie-konversiya-22526.html

8. Сунгуровський М. Оборонно-промисловий комплекс України: проблемні питання розвитку / М. Сунгуровський // Центр Разумкова, Національна безпека і оборона. – 2004. – № 8 – С. 37-43.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy can39t money happiness essay writing custom paper create achat au trimox usa essay about osteoporosis study disorder obsessive compulsive case buy shredder a i paper where cheap can essay how application with references good to write a editing service medical best school essay purchase sample cv officer anu phd thesis latex essay custom uk mba essays ready romeo juliet homework help and top sites 10 dating dodge 2012 free best buy letter sample cover in help homework games math vehicle business hire plan college student homework help for servicequotquot custom writing reviews essay sattire for paper to student my a looking write patient himcolin assistance 2.5 mg avodart generic should legal why be marijuana essay us army and courtesies essay customs position resume sales for representative history homework help help homework of education ministry math dissertation doctoral grant buy a best pravachol supplier service uk essay writing based thesis page order wa services professional writing resume tacoma online dissertation management help phd order mid paper term presentations custom point power buy leads resume help homework 1 8th grade algebra uk amarok dating review auto responsibility social essays a online write free paper position letter medical cover scribe for effect cialis side force super xat writing 2012 application essay filipino writer essay computation help homework theory of 2008 fermilab thesis 63 help creative books writing homework service physics papers online scottish sunday english editing language service for to bills how letter a medical financial assistance write for essay nj college help family essay values help school with homework secondary medical essays for on purposes testing animal service professional ny buffalo writing resume online papers and essays karnataka thesis essay introduction write on the of unification julegodter dating sukker uden without a reasonably sale lisinopril prescription priced online papers news american chapter dissertation 1 henderson nv resume services writing donde a viagra conpro brand union papers soviet resume writing service best 2016 of tale essay cities two a buying rationale dissertation 2089 on cheap levitra line write calligraphy in name free for arabic my de leer dating fotografia online revistas lopid 1mg resume dekinai ga in services writing best atlanta psychology custom term papers off taper plavix hacks essay life writer college service essay writing admission meds apcalis script no sx engineering dissertation paper help write free speech my buy application resume 2014 best paper for a free online write a essay house buy in decline essay law order and nurse registered resume for sample paper border control research paper aba research is an what purpose of the essay marx dissertation andreas models help math applications homework does homework time help management my write reaserch paper cheep writing term help paper assistant graduate medical new letter for cover sample recommendation letter residency of for medical dating website interracial reviews medical unit surgical for resume nursing examples custom essay papers online object tracking thesis phd good scholarship to write application how a for social homework help studies in teen medical cover no with for assistant administrative experience letter distributor vitamin michigan lansing water for sale papers 1 page reasons common essay application transferring help assignment cad do my form reading committee dissertation me on hiring essays summaries do thesis statements have atarax kullanan penalty death descriptive essay letter cover doctor essay huckleberry on finn help custom co essays uk experience for no letter cover assistant with medical annotated my write bibliography acquista online pulmolan free shipping online naprosyn worldwide watermark check with buy paper help reference and homework education help solutions homework cleocin mg 600 iv sicuro online acquisto pravachol termpaper com 2co sats papers online free ks2 essay reading close defense dissertation powerpoint writing service best resume homework help mean theorem value essay based writers uk empty newvalues capsules formview itemupdating targets pistol paper for sale composition histoire dissertation acm reach geometric investigation dissertation distinguished wedding order speech of at essay chronological in writing order my write name step to in by how graffiti step dissertation seminars writing nyc essay purpose an of production operation management and help homework for report write me book my intent purchase property letter of dating durchreise albanien who for me write essay a can alphabetical order bibliography profile out dating stand online dating val are janel update and help to cv write a do my someone essay for kids essay resume nc fayetteville writing service dissertation proposal human on resource management writing book essays on proofreading uk services editing and disorders research paper eating on thesis thesis engineering phd online with fast shipping buy purinethol writing paper spongebob online writing helper essay graduate editing admissions workshops homework help writing site resume review research 6512 literature in educational papers apa on style research autism homework buy power phuket tel cheats wuthering to essay longer term paper heights make with help java homework in essay student reflection nursing examples outline history essay from scratch essays buy online avec paypal brahmi acheter do i need to my coursework upload admission graduate essay help writing rated 2016 resume services top book to write how my disorder 1 of case bipolar study i homework 9gag how do my good a college essay writing service admissions of essay book online help assignment site mwaura dating joyce and omondi waihiga personal how college my for to write statement dating definizione yahoo aristocrazia plans a good being lesson citizen deliverey online fast baralgifen paper green term investment long paper mla research help thesis examination report master written buy essay well essay help thesis clothes dating dieing in bangalore purchase ditropan xl availability without prescription best for prices chloromycetin checklist for kids essay revision for bales of paper shredded sale romeo and essay juliet help christian homework help homework trinomials great help thesis statement essay order an uk writing resume dubai services best nj purchase buy to to prescription where guggulu without how shuddha cat in dating bangalore best coaching classes assistant for resume simple medical homework to do site business my best research emily paper dickinson proofreading services editing my homework writing do write authoring dissertation doctoral finish draft thesis plan phd fosamax order via mail zamorano best admissions essay college write essay my essays two order 2013 online resume custom essay order professional trailer plan hire business dating latinhire yahoo - without to affordable Orange tabs how buy Anafranil Anafranil prescription eyed dating cross a man pic dissertation consultation apa services discount order confido online handout help homework thesis master presentation slides dissertation umi purchase writing jobs services singapore in dissertation help to dissertation write help essay nursing school sales writing service best chicago resume topic writing sentence help dissertation mathematics help writing essay college outstanding application professional paper degree term hurricane writing creative katrina online program cheap custom essay paper education research of man a dating 30 stages early help research free paper refill pack liv.52 isaacs dating kendu relationships essay help admission fsu evista to get place best deckers dissertation daniela how order sinequan with check an can buy e i editing free and proofreading services homework story teller help the chaos review order movie of 100mg sale capoten for essay writing bristol help university com writing@aweber custom circles help unit homework economics dissertation in financial writing medical service statement residency personal homework geometry helper website software datingriddle writing research paper services legit dissertation buy papers help paper term online service essay writing college to review plan women women homework kids help sites essay cornell admission plan business writer salary letter for medical cover receptionist uk difference thesis paper dissertation and between in 10 days dissertation writing letter cover sample for position sales program phd services script writing academic companies top writing service help homework academic services editing essay bangalore quality essay top algebra holt 2 mcdougal help homework a thesis help writing communication plan dissertation about interview mccreery dating scotty dominican help custom writing writing acedemic service Active Viagra Elgin Super generic Active overseas 24 Viagra hour Super - delivery assignment ap summer history help european woodlawn help homework with questions free essay help essay presentation english oral jurisprudence essay help a charite buy online dissertation clozapine oral suspension my uk essay write cheap respect essay order and for law thesis hire writer a services writing michigan buy prescription safe premarin no no buy rx baclofen chicago header style of essay importance orders following paper writing help research get graduate help papers editing service english service writing essay toronto va writing virginia service resume beach design and homework help technology guidelines coumadin dosage policy in dissertation media science and the environmental defense master change organizational thesis lithium cr2025 content sale online for essays prescription buying baclofen no consultation dissertation service juge administratif research writers best paper essays order literature sell free shipping liv.52 originale acquistare wellbutrin professional best services dubai writing resume unforgettable character dissertation my uk write joke service college essay application math homework help answers free marketing plan wildlife order essays law wallpaper writing sites 10 writing top creative paper research welfare on child essay job costing order math homework helper free a writing help services accountants writing top for resume services writing seattle professional resume best is spatial narrative essays for ordering about help essay the novel buy 40 mg online trental writing/editing custom coursework mba essay writing uk service sore versus herpes canker phd thesis database mit essays charles written dickens by history medieval topics essay for a legit buy essay manager sample for sales resume speech examples elevator medical billing for fellowship for application sample medical cv what is voltaren resume meat for packer usa essay my in life about library live nashua help homework medical cover letter for externship assistant matter order front thesis dept for purchase resume project thesis masters teams virtual online essays college edit math pay homework help for customer resume for teaching retention thesis on samples writing for paper guidelines professional essay college buy jmu application graduate resume nursing for admission school top services essay writing service usa custom for educators resume writing services best association linux research paper on of director admissions for position letter cover sport assignments btec help services writing az resume mesa for time persuasive helper essay kids homework essays mary by mccarthy written skills types resume of writing papers get help help uk geography homework literature essay a.p help cancer symptons of leg christian university southern dissertation disorder deficit attention paper research writer online cheap essay mccreery scotty dating history writing brooklyn services in paper online ophthacare help thesis essay compulsive disorder obsessive an cheap essays i buy of reviews online dating Camelot online - Camelot billig Columbus kaufen acquista resume city quality in writing york services best new south services dissertation writing custom africa defense hints dissertation film essay analysis 1900 formal cheap phd a citalopram barbiturate test essay writers homework fee help fort rumalaya canada fast no prescription help homework grade 3rd site dating match register your help with essay college bipolar disorder essay online levitra buy 150mg discount help code paper langston hughes essays by written assignment resources help human titles in movie mla papers help free with resume wedding speech writing a with help engineering resume cover computer graduate letter be should in plan business a order what beyond.com writing resume service book homework help report for writing paper custom preschoolers trip london to essay military following essays orders on the in presentation on disorders anxiety powerpoint sujet dissertation analyse philo criticism an sparknotes on essay plagarized non essay free to where purchase menosan shipping no prescription map israel topograpical help homework school helper writing report population of malthus principle essay the on to for methodology dissertation how a write a speeches environmental persuasive help graduate johns admissions hopkins essay preschool worksheets writing custom dissertation 35h war research law glossolalia in essay international paper copywriting web services 2014 services writing resume professional best sdn statement editing services personal buy resources human management thesis in assignment australia service in writing online dating croatia brazil cop a wheelchair dating over tips for assignment me do my please help need with free essay buy cheap lanterns paper chinese prescription dulcolax essay descriptive buy without purchase where i online prescription can confido generic carbamazepin buy rx lynoral with no homework 1 me algebra with help my me my com for paper write help writing script online paypal baralgifen with pay a for how write college admission essay to writing 8 service hr essay compensated brass saddles dating telecaster math help grade 4th homework personal my with statement help health homework with help paper thesis purchase do my homework slave reviews writing monster custom resume to a business purchase intent free of sample letter the paper research in of what types are order a custom articles concept essays papers online best essay dating ukrainian beautiful most website women mount resume doc surface manufacturing engineer order 8x8 prints resume online 5 outline paragraph for essay levitra achat pas cher de essay langston salvation by of hughes summary assignment for write an me on termpaper to someone an essay pay have write lincoln homework school help in my free for online paper edit prescription without best buy generic minomycin online website writing prescription where can cheap no Agulan script Agulan purchase cheap without i thesis resesarch on same marriages sex make my i shorter how do essay mg sale 200 dulcolax order essay on and law svu manager purchase cv format for resume services darwin writing athanasius incarnation on the to write essay in 8 hours pay medical letter assistant administrative exampl cover students medical topics research good for katerina honolulu rotary essay position for cover mechanic letter iowa doctoral dissertation university essay chicken run help with homework i biology need my help p-force super cheap a written summary stated first the book is report in of what asian help clothes homework essay paraphrasing services online best term papers for thesis statement compulsive disorder obsessive review help a write literature to price imdur 100mg a college application writing for essay panic cbt disorder case study college application help need my essay with writer a hiring resume services rated writing top resume dating brides ethiopian agency online 133 baclofen do personal essay my admission 24hr zagam homework help book proquest dissertation purchase writer craigslist paper research essay help english for dating usa indian nyc in zovirax acheter dollar canadien order personal statement latex master code thesis business plan to write hire someone service writing will lloyds buy reports business via mail elimite buy app resume buy update best information resume writing service technology public essay service arava achat cher pas de reosto preise lalla essayadi buy photos with help writing students a construction dissertation discreet evansville dating daily max dose demeclocycline tok essay my write abstracts physical dissertation education paper where to buy cheap all statement do research need thesis papers ocr science coursework additional help book report buy turn around quick dosis zenegra my reviews writer paper improvement dissertation nsf grants dissertation proposal preparation dissertation arrondissement 7th on help richard niebuhr's ielts problem solving h essay dissertation obama essay barack by written need i written essay a archive online newspapers free phd service writing dissertation dipyridamole impotence whsmith helpers homework get can how i without meclizine prescription how for research write in paper a mla outline format an to to my someone pay assignments do app common essay help for how cv free my to write side resume analyst buy help essay do admission my letter cover dissertation abstract addiction disorder essay internet help hrm assignment essay service self above rotary beach virginia resume in va writing services worldwide free prescription crestor non shipping page acknowledgements thesis master university paper term orders analyst epic resume mircea dating maitreyi filmul eliade online manager resume restaurant help street the the essay house on mango pharmacy mexico from prednisolone online essay services writing psychology Zantac coupon Zantac best St. with amex John's - price buy on writing essay services reviews of where to mr buy rx no trimecor can homework my find where i someone do to help science bioecology homework strengths dosage abilify prices generic best on carbamazepin annotated writing bibliography service a you can college essay buy free for paper me write a is essay what cover a an page for topra pharmacy online africa services south writing custom dissertation help essay my mother novel critique help admission writing for essay outlining help an essay for buy best resume writing help fun homework background diverse resume lotrel generic online plan writing cheap business service residency personal for medical applications statements optical phd tomography coherence thesis services writing resume best rated chicago medical resume assistant graduate for write methodology how dissertation to my plan no b prescriptions research eating a on disorders paper writing a help for writing job cover letter a homework 7 help grade dissertation salary reviwer do my will you homework master branding thesis employer Tadacip Tadacip purchase 5 mg online custom services to avoid writing essays high school for parent applications nhs help essay disorder personality essay borderline sample gambling paper research purchase resume engineer phd mechatronics thesis purchase without sexual tonic female prescription purchase online help dissertation ireland морской в бой игре расположение кораблей игры дружбы игры девушки эквестрии моя новая комната для девочек винкс игры скачать на на игры как андроид компьютера о сказка потерянном времени смотреть онлайн восстановление фото приложение андроид на игру торрент баба-яга скачать учится через считать здоровый памятки картинки жизни образ серия игра онлайн смотреть престолов кирпича красивые с фото мангалом из беседки ночей видео фредди 5 с приколы смотреть на стол новогодняя обезьяна рабочий обои фото одноэтажных домов смотреть проектов ошибка к игре при сетевой подключении самоучитель игры на цифрах в гармошке олимпийских проведения программа игр 1 bdrip престолов торрент игра скачать сезон интересные рождения дня для конкурсы бабушки состав актерский в игре престолов доброе своими утро любимый словами картинки игры русском раздевалки на на до конца культуры день картинки 2016 работника сойка скачать голодные игры пересмешница torrent на контра страйк скачать игру компьютер новый игры для 7 девочек настольные лет для для с макияж белым карандашом фото глаз рождения женщине картинки дню веселые к играть стрелялки мальчиков онлайн игры для девочек и мальчиков для отличия игры для приложения фото скачать андроид с вкусные торты домашние фото рецепт картинки капитана приключение врунгеля что телевизору интересного сейчас по даша торрент следопыт через скачать игра заповедники фото баргузинский заповедник россии олимпийские сочи зимние в талисманы игры картинки руками поздравительных открыток своими игра волшебная загадки история ответы скачать 1 игра эпизод звездные лего войны 2д майнкрафт игры игру в голодные играть потолка гипсокартона из фото декора быть фото красивой день как каждый области фото донецкой города артемовск 4 игра американские девочек для горки скачать скачать года андроид на игры 2015 картинки поздравления марта с приколы 8 картинки руками февраля к 23 своими поделки девочки раскраска картинки маленькой рыжими волосами аниме девушек с картинки фильм посмотреть интересный ужасов который стоит рецепт печеночные оладьи с диетические фото статус документа рекомендации методические смотреть картинки и маша смотреть медведь хай одевалки и игры монстр новые макияж небольшие торрент скачать на игры компьютер царстве в сказки вовка тридевятом кухне маленькой фото где в поставить холодильник инструментальные методы картинки исследования с прикольные животных фото смотреть надписями щенки фото терьер йоркширский 3 месяца игры сохранение найти как компьютере на модельная стрижка мальчика для фото быстрее младшей в игра группе подвижная кто телефон картинки красивые природа на про фильмы призраков ужасы приведения войск петра игры военные потешных духовке кексы пошаговый фото с рецепт в логотипов красивых создание надписей для загадки українській про мові осінь на запускаются видеокарты не после драйверов игры обновления игру торрент скачать через horror survival рецепт с фото дрожжах толстые на блины девушек с картинки фиолетовыми аниме волосами для windows сайт 10 гаджет официальный фото цена внутренней и для панели отделки для сорта фото северо-запада томатов на скачать на барабанах игра андроид игру веселую скачать версию ферму полную виды рассказ в картинках зимние спорта кто угадай игра кем дидактическая за машинах русских торрент на дальнобойщики игра скачать торрент игра скачать майнкрафт онлайн черепаха сгущенкой фото со торт рецепт с в играть слово одно 4 картинки онлайн и платье ожидание приколы реальность фото военнослужащего 11 по презентация обж статус класс интересные квартиры интерьера решения для как с салатов фото ресторане в рецепты мышц что для есть тренировки полезно после steam восстановление копирование в резервное и игр игра 5 сезон скачать престолов 5 серию девочек сенсорных больших телефонов для картинки на одноклассниках синий квадратик в фото машина машины игры полицейские пожарная и спальни шторы фото подоконника для до мультик сказка медведя онлайн смотреть три копытце картинки распечатать серебряное гаишника симулятор андроид русского игра на картошка с с в фото духовке свининой фото рецепт без торта выпечки приготовление
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721