КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.851

В.М. Жуковський, К.В. Сімак,

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

 

У статті проаналізовано можливості використання технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснено класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мобільне навчання, технічні засоби навчання, мобільні програмні додатки.

 

В статье рассмотрены возможности использования технических средств нового поколения в процессе преподавания английского языка, осуществлена классификация мобильных приложений для изучения английского языка в вузе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильное обучение, технические средства обучения, мобильные программные приложения.

 

This article examines the possibility of using innovative technical tools in teaching English, the classification of language learning applications for mobile devices has been considered.

Key words: information and communication technologies, mobile learning, teaching aids and mobile software applications.

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та статус англійської мови як мови міжнародного спілкування, професійне володіння якою уможливлює ефективну діяльність та успішну комунікацію на міжнародному рівні, значною мірою вплинули на використання інноваційних інформаційних технологій та організацію навчального процесу під час оволодіння англійською мовою як іноземною. Згідно з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, її пріоритетними напрямками є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства; посилення іншомовної та інформаційної підготовки студентів, та ін.[4]. Впровадження ІКТ, зокрема, використання технічних засобів нового покоління, удосконалить процес оволодіння англійською мовою, стане гарантією ефективності професійного-орієнтованого навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемі модернізації освіти присвячені дослідження В. Андрущенка, Є. Головіна, І. Зязюна, В. Кременя, А. Лузана, О. Лазаренко, М. Михальченко, Н. Ничкало, С. Рябова, З. Храмова та ін. Модернізація сучасної освіти на основі впровадження ІКТ стала предметом дослідження В. Бикова, Н. Голівер, Р. Гуревича, М. Лазарєва, М. Козяра, В. Олійника, М. Кларіна, Ю. Машбиця, А. Петровського, Н. Побережної, Є. Полат, І. Роберт, В. Тихомірова та ін. Дослідження в галузі мобільного навчання стало предметом вивчення таких вітчизняних та зарубіжних вчених як М. Кадемія, Н. Рашевська, Т. Андерсон, М. Шарплз, Дж. Еттевел, М. Рагус, Дж. Тракслер.

Мета статті – проаналізувати можливості використання мобільних технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснити класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу результатів засідання 6-го круглого столу філантропів «RevolutiOnline.Edu» у Давосі, Швейцарія 25 січня 2013 року, можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому абітурієнт буде обирати вищий навчальний заклад, який дає не тільки ґрунтовні знання у процесі аудиторного навчання, а й підтримує процес навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Під терміном “інформаційно-комунікаційні технології” ми розуміємо сукупність технологій навчання і виховання, що передбачає використання спеціального програмного та методичного забезпечення, через сучасні інформаційно-комунікаційні технічні засоби (планшет, смартфон, ультрабук, нетбук, ноутбук, мобільний  телефон, тощо).

На сучасному етапі відбувається модернізація навчального процесі у ВНЗ на основі використання мобільного навчання (m-learning), електронного навчання (e-learning), повсюдного навчання (u-learning) та змішаного навчання (blended learning). Популярності набуло мобільне навчання.

У науковому обігу існує багато тлумачень поняття «мобільне навчання». Наприклад, В. Куклєв розглядає «мобільне навчання» як електронне навчання, з використанням спеціального програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та модульного підходів, за допомогою мобільних засобів, незалежно від часу та місця [3]. Дж. Тракслер вважає що, мобільне навчання це окремі конкретні технологічні інновації, упроваджені у навчальний процес для демонстрації технічних переваг та педагогічних можливостей [9]. Як справедливо зазначає Н. Рашевська, мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої створюється нове навчальне середовище, яке робить навчальний процес всеохоплюючим [5, c. 296].

Не можна не погодитись із думкою М. Кадемії, що важливим є створення відповідного середовища мобільного навчання, яке потребує розробки інтерактивних програмно-педагогічних продуктів (додатків) та їх методичного забезпечення [2, с. 460]. Н. Голівер наводить відмінні риси педагогічного процесу з використанням ІКТ, а саме: індивідуалізація навчальної діяльності, актуалізація проектної (творчої) роботи студентів,  зменшення ролі викладача як «джерела знань» і зростання його ролі як «вихователя і наставника» [1, с. 9].

Програмні вимоги, які ставляться до студентів мовних спеціальностей  та впровадження Європейського Мовного Портфеля у процесі викладання англійської мови включають необхідність використання технічних засобів нового покоління. Сьогодні технічні засоби нового покоління надають багато освітніх можливостей, що робить їх ефективними засобами навчання у вищій школі. Завдяки сучасним мобільним технічним засобам (планшетам, смартфонам, ультрабукам, нетбукам, ноутбукам, кишеньковим персональним комп’ютерам, тощо) стало можливо навчатися в будь-якому місці й у будь-який зручний час.

Науковці підкреслюють, що використання мобільних технічних засобів навчання під час вивчення іноземної мови сприяє: подоланню комунікативного бар’єру; формуванню навичок дослідницької діяльності; створенню підвищеної мотивації до оволодіння мовленнєвими навичками та використання їх у реальних міжособистісних навчальних і ділових контактах. Ми вважаємо, що великою перевагою інноваційних технічних засобів є те, що з їх допомогою студент має доступ до автентичного мовного середовища, оскільки розробниками мобільних програмних додатків до таких пристроїв є носії мови: викладачі, науковці, методисти англомовних країн світу. Крім того, сучасні технічні засоби навчання можуть використовуватися студентами в аудиторній та позааудиторній роботі, а також під час підготовки домашнього завдання.

Варто зазначити, що передумови для мобільного навчання були закладені ще в 70-х роках минулого століття, коли американський вчений Алан Кей запропонував ідею комп’ютера розміром у звичайну книгу для освітніх цілей. У 1990-х роках із появою кишенькових персональних комп’ютерів починається впровадження мобільного навчання у навчальний процес університетів, з’являються перші навчальні проекти для реалізації мобільного навчання. Окремі різновиди планшетів почали з’являтись ще на початку 2000-х років. Проте, поява у 2010 році планшетів Apple iPad та Google Nexus отримала широке розповсюдження, зробивши ці мобільні  посткомп’ютерні пристрої  та їх спеціальні програмні додатки надзвичайно зручними та ефективними у процесі викладання іноземних мов.

Аналіз інформаційних джерел, навчальних платформ, сучасних засобів та технологій навчання  у мережі Інтернет уможливив здійснити класифікацію мобільних програмних додатків ( від англ. Applications, скорочено Apps.), що можуть бути використані у процесі викладання англійської мови для студентів, відповідно до таких критеріїв:

 • за навчальною метою:
 • формування навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) (IDaily Pro, WordBook XL, Busuu, Sentence Builder, IDaily Pro, English is Easy – 1HD, English Verbs Tips, Conversation English, Speech Tutor, Hello-Hello, Basic Pronunciation: Clear Speech from the Start, Phonetics Focus, Happy VOA-ESL, Pronunroid, Phonetizer, Let’s Master English, та ін.)
 • розвиток умінь (писемного мовлення, читання, аудіювання, говоріння) (Letter Writing Samples, English Writing, Cursive Writing, Learn ESL Reading, Test Your English Elementary, Test Your English Intermediate, Test Your English Advanced, Learn ESL Reading, TOEIC Reading, English Listening Test, та ін.),
 • використання тлумачних та перекладних словників (Advanced English Dictionary and Thesaurus, Longman Dictionary for Contemporary English, com, Free Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Idioms and Phrases Dictionary, Webster MultiDictionary, ABC Dictionary Offline, та ін.),
 • здійснення автоматичного перекладу (Voice Translator Pro, Google Translate, iTranslate, Translate All Languages, Translator Speak&Translate, Talk Translate, Translate me, Camera Translator, Translate Study, та ін.),
 • підготовка до здачі міжнародних тестів (TOEIC ETS, ESL Tests, ESL TOEFL/IELTS Tips, English Tests Demo, TOEIC Test, English Errors Tests, Ace Your Next Test, TOEFL Test, Test Pronunciation, TOEFL Listening, та ін.);
 • за віковою категорією:
 • для дітей, що вивчають англійську мову (ABC Order, Cambridge Starters, Place Numbers on the Clock, Count Your Chickens, I Spy Colors, Missing Letter Game, Mr. Elephant’s Memory Game, Number Train, Text Twist, Puppet Pals, Memory House, та ін.),
 • для студентів, що вивчають англійську мову (BBC Learning English, Evernote, Longman Dictionary for Contemporary English, Phonetics Focus, English is Easy, Berlitz My English Coach for IPad, Connect ESL, ESL Random Questions, TED.com, та ін.),
 • для дорослих, що вивчають англійську мову (LearnEnglish British Council, Evernote, Longman Dictionary for Contemporary English, Phonetics Focus, English is Easy, Price Word, Grammar Up, Talk About, ESL Robot Pro, Dialogues, ESL Jobs World, та ін.);
 • за типом операційної системи (ОС):
 • Android (використовується для планшетів i смартфонів),
 • iOS (використовується для продукції компанії Apple – iPhone, iPod, iPad),
 • Windows Phone (використовується для смартфонів);
 • за типом локалізації (сервер з якого можна завантажити мобільні додатки відповідно до типу ОС):
 • Google Play для Android (Daily English, Learn English, English Verbs Tips, ESL Vocabulary Quiz, ESL Tests, Dialogues, UsingEnglish.com, 4 Pics 1 Word, Smart Phonics, Uncountable Nouns R2G, English Grammar, Speak English, English PodCast, BBC 6 Minute English),
 • App Store для iOS (Conversation English, Sentence Builder, Intro to Letters, Speech Tutor, IDaily Pro, Hello-Hello, Basic Pronunciation: Clear Speech from the Start, WordBook XL, Bussu, Berlitz My English Coach for IPad, Memory House, Price Word, Word Monsters),
 • Windows Phone Apps+Games Store для Windows Phone (Duolingo, Trivia, ABC Letters and Phonics, Flashcards Pro, Learn Speak English, Lessons of Life, BBC English, LinguaLeo, Vocabulary Builder, Kids ABC and Counting, Speak English – Say 2 Me, 504 TOEFL Words, VOA English, Babbel, Oxford 3000, English Writing Skills), та ін.;
 • за доступністю:
 • безкоштовні (ESL Player, ESL Daily English, ESL Podcasts, ESL Robot Pro, ESL Crossword, Smart Phonics, Test Your English, English Grammar, Dictionary.com),
 • платні (ESL Tests, English Pro, Free Dictionary, ESL Grammar Bank, Level Tests, Idioms Pro, Easy Writing, New English, English Grammar Practice, Exceller for ESL:Reading);
 • за популярністю:
 • топ-5 для Android (Lingua Leo, Grammar 2, English Daily, Busuu, Memrise),
 • топ-5 для iOS (Duolingo, Words, Easy Ten, Speaking Pal, Wordflex Touch Dictionary),
 • топ-5 для Windows Phone (Babbel, BBC Learning English, Elllo7 English learning, Learn English Channels, Voice Translator Pro).

Встановлено, що більшість мобільних додатків через свою практичність у користуванні, дружелюбний інтерфейс, інтерактивність та популярність серед користувачів є стали результативними засобами для мобільного навчання у процесі оволодіння англійською мовою. Проте, варто зауважити, що при впровадженні мобільних ІКТ у навчальний процес постає питання щодо їх технічної підтримки та правильного методичного використання, оскільки, широке залучення словників у процес викладання англійської мови є однією із умов актуалізації пізнавальної і комунікативної потреби студентів-філологів. Словники мобільних версій стали інноваційними та необхідними засобами навчання, які підтримують тенденцію швидкого оновлення та розповсюдження інформації. bf3f0c2351020b6c734c6318cb88cd5310bc2a2f_large                                                            Наведемо приклад використання інноваційних мобільних засобів навчання і процесі оволодіння англійською мовою як іноземною на прикладі сучасного тлумачного англомовного словника. Тож, словник для мобільного пристрою Advanced English Dictionary and Thesaurus, у порівнянні з будь-якими паперовими чи звичайними електронними словниками, дає можливість студенту здійснювати автоматичний пошук слів, їх значень, та прикладів вживань завдяки інноваційним технологіям, вміщених на мобільному пристрої. Більше того, у процесі навчання читання, письма, слухання автентичного тексту студенти мовних спеціальностей мають можливість використовувати функцію програмного додатку Smart Search, що уможливлює пошук студентом не лише точного і зрозумілого тлумачення слова, але і його антонім, синонім, та тенденції сполучуваності слова. Крім того, цей мобільний додаток включає в себе низки особливостей, які допоможуть студентам-філологам розширити свій словниковий запас створюючи індивідуальні категорії та списки слів (Favourite), маючи швидкий доступ до недавно вивчених слів (History) для повторення вивченого вокабуляру, інтерактивно вивчаючи нове слово кожного дня (Daily), тощо. Більше того, Advanced English Dictionary and Thesaurus містить інноваційну лексичну базу англійської мови WordNet®, яку було розроблено науковою когнітивною лабораторією Прінстонського університету. Цей факт робить словник інноваційним і зручним у використанні, адже іменники, дієслова, прикметники і прислівники групуються у групи пізнавальних синонімів, взаємопов’язаних за допомогою понятійно-смислових і лексичних відносин (hypernyms, hyponyms, meronyms). У результаті, мережа осмислено пов’язаних слів і понять тлумачного словника та тезауруса (близько 592 000 тлумачень, 335 000 посилань, та 4.9 мільйонів слів): допоможе студентам-філологам краще зрозуміти значення слів, полегшить швидке виявлення відповідного значення слова, дозволить швидко та інтерактивно запам’ятовувати нові слова та використовувати їх студентами як в індивідуальній, так і в груповій іншомовній діяльності.

Висновки. Отже, аналіз технологій мобільного навчання засвідчив, що      використання інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним напрямком модернізації системи вищої освіти в Україні. Останні дослідження показали, що систематичне оновлення програмного забезпечення для мобільних додатків сприяє широкому використанню їх у процесі викладання англійської мови, що дає можливість формувати інформативні компетенції, ефективно організовувати самостійну роботу студентів, формувати їх аналітичне та креативне мислення. За таких умов організація процесу викладання англійської мови стає можливою з будь-якого портативного мобільного пристрою, наприклад, планшета, смартфона, ультрабука, ноутбука, нетбука, мобільного телефона, тощо. Застосування інноваційних технічних засобів навчання є ефективним за умов використання правильного підходу до організації освітнього середовища з педагогічною метою.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження проектування мобільних додатків викладачами ВНЗ та студентами у процесі навчання.

 

Література:

 1. Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних закладів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук / Н. О. Голівер. – Луцьк, 2005. – C. 9.
 2. Гуревич Р. С. Мобільне навчання – сучасна субдисципліна педагогічної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii EksploatacJi – PIB 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6\10. – S. 460.
 3. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании / В. А. Куклев // Международная научно-практическая заочная конференция «Интернет в образовании», 12 октября 2009 – 01 апреля 2010 г.; Москва : Современная гуманитарная академия; Московская фінансово-промышленная академия. – Режим доступа: http://www.conf.muh.ru/091012/thesis_Kuklev.htm
 4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/files/proekt_rozvitku_osviti_2012_2021_.doc
 5. Рашевська Н. В.,  Ткачук В.В. Технології мобільного навчання / Н.В. Рашевська,  В. В. Ткачук //  Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). – С. 295–301. – ISSN 2304-4470
 6. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И. В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с.
 7. Mobile Learning: a Handbook for Educatorsand Trainers / Editedby: Agnes Kukulska-Hulme, John Traxler. – Routletge, 2005. – 192 p.
 8. Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples M., Taylor J., Vavoula G. // The Sage Handbook of E-Learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). – London: Sage, 2007. – P. 21–47.
 9. Traxler J. Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning : The moving finger writes and having writ… / Traxler J. // International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2007. – June. Volume 8. – Number 2.
 10. http://ipadintheeslclassroom.weebly.com/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
style paper apa write my shipping free prescription elavil purchase no medical personal a good statement write how to for school dissertation for only a narrative phd online thesis not regret saying i essay goodbye tests helps why homework for in the couples dating that dark lasted work for do you home happiness cant on buy short essay money dehon thesis phd andre for resume sales templates representative graders essays writing 6th admission an statement medical school examples personal for writing services document of thesis calicut university phd writing dissertation vans cheap skeletal help homework system (generic) miami without gold prescription viagra advanced for help 7e accounting financial homework essay personal admission graduate for sinemet buying online cr cheap medication service professional resume paper sale uk shredded for essays written chinua achebe dating sudiang raya writing resume greensboro services professional nc to dissertation on what write know dont my i my essay rewrite me for governance educational potential of dissertation of concept essay buy synthesis writing paper service research law discount clarithromycin pharmacy brainvita online dating edinburgh phd university thesis of mansfieldarkansasdatingsite 20 tablets zocor services australia editing online Furosemide get Pasadena free acheter Furosemide cheap suisse shipping - help 123 essay help homework the beatles to way essay best introduction an an for write dissertation your doctoral help writing scdl online assignment help violence for statement media thesis discount codes papers my for write dissertation doctor help writing creative abortion essays about management review payroll literature on submission uwa form phd thesis buy where papers research can you write essay my help please day combivent online 2 delivery to flies of order lord chaos in essay on population essay phd help dissertation japan how cv for admission to write help help compxm homework lamb charles essays written by help homework the pythagorean theorem help uk writing assignment with essays oxbridge writers get dissertation a writing help conclusion buy essay admission college way a college start essay best to help of conclusion essay an dissertation in cheapest service malaysia essay law help teacher school examples resume committee dissertation reading form for you sample for thank letter meeting writers and works famous essay their thesis for sale papers help language homework english features dissertation science fiction global warming on essay essays work for help math homework grade online 6th dating novaja zemlja online reaction how to a paper sentences write phd dissertation archives positivismo significado yahoo dating someone to statement write personal pay essay writers student writing help essay gcse best reviews of writing resume services study biography life case growth economic china sea the dating fish man jobless a dating disorder studies case conversion term review paper buy buy literary analysis for resume manager professional sales written believe this students essays i by buying online essays college disorder psychological paper analysis an how to write essay paragraph admission 7 write to order how letter generator help thesis chronic pediatric illness dissertation a dmb write song youtube conclusion dissertation best learning help homework e online in usa lexapro buy priced reasonably without for prescription sale ginseng a written reports order online uk online paper buy for an free writing i need essay help admission prompts essay writing custom for assistant objective resume for sample medical writing dissertation illegal services statement it for personal acquista phenamax online for cv free to write a help essay by dr. written jose rizal homework king martin luther help system thesis offline ordering buy dissertation no a online help academic reviews writing programming adaptive goal dissertation systems to related research papers operating homework need with science my help course work phd without 9th grade help biology homework to school thesis a you write for medical do have letters for cover sales professionals ecology homework help online thesis buy career teacher english essay report essay ap day examples nothing buy dating mueller brooke reconstruction essay helprin by mark colour on dissertation psychology tech system m embedded in topics thesis for funding international dissertation students name write essay my essay patriotism definition tilbudsavisen online dating homework henderson help live acknowledgements dissertation uk doctoral assistance law dissertations essay college rutgers help show tv holland dating umi thesis purchase right the thing essay contest do shredder buy a paper competition dissertation doctoral ama service essay cheap essays services proofreading dublin dissertation help tucker service school law admission essay max a writing help lab report chemistry buy report university can me? for someone write essay anthropology dissertation purchase a masters thesis doctor letter for of medical recommendation purchase research papers resume reddit help hindu online paper english news research 2012 workshop paper writing on letter for sales sample position of recommendation relationships dating quotes evaluating about re dating explanatory notes htsus online writing homework help paper order driving licence a writing with essays help online graduate services writing college papers service writing disorder case study panic capoten comprar for essays hooks of types 2014 writing services washington dc best resume essay my write analytical business johannesburg writing plan services day on 2 naproxen shipping money essay happiness buy can never write my pay to paper term satisfaction bazaar review on big of customer literature in exxon effects of on spill fisheries oil commercial mba buy essay how to free my autobiography write Springfield tablets script cheap Hoodia no - sell Hoodia dissertation services editorial statistical egypt on with help homework homework united states history helper speech writing help with a man best online buying papers term writing vows my help need i writing help hooks for essays free homework help online cheap for essay writing services oklahoma admissions state essay resume hire 2 land sample letter intent purchase of to job assistant for cover letter medical without prescription online best buy cardarone essay dissertation ziva and 2013 dating are tony help extended ib essay порно домашние фото со спермой фото порно звезд с гигантскими сиськами порно ретро бабки фото женщин смотреть порно замужних фото фото красивых девушек эро скачать порно фото русское лезбиянки домашнее на украинском сериал языке онлайн смотреть друзья фото голых девок из даешь молодежь ресторан саратов извращенцы попу фото хочу гей в порно стюардессы русское видео большие порно самые галереи фото фото с жопами пышными женщин зрелых порно кастинг на улице онлайн очереди берет всех фото по у врот домохозяйки россии за 50 эро фото замужняя частное порно фото голых лысых девок фото фото порно 666 частное фото девушек в красивом белье русские певицы и актрисы порно фото смотреть онлайн прыщи почему нельзя давить шалавы ххх.фото эроьические фото мамочек трахнул в очко фото между девушек фото у подсмотренное ног личные фото свингеров в сети личные фото подруги русской порно фото галиреи студенток фото гимнасток эроттические украденное частное порно стюардессочки обнаженные фото порно видео он красивые порно фото мужчин art раз фото порно перый красивые большие попки порно фото русская женщина с волосатой пиздой домашнее фото бисексуальные пары фото лучшие домашние сексфото инцест русский дома и фото сестра брат видео секс 24 фото женщин с волосатим анусом раком порно женщин в жопу фото большие фото пизда крупным пивнон мулатки-лесбиянки фото целочек фото юных голых 2 смотрет фильма нарнии порно девушек хроники фото из голых порнофото любительское японок юнны порно фото порно фото волосатые пизды взрослых женщин порнофото урсула андресс мокрую фото киску в порно kendra lust ник перумов пожилые лесбиянка фото фото молодых сочных шлюх erogirl порно фото порно фото сперма член дырочка jaime murray голая фото. фото сиськи крупных размеров противопролежневый матрас цена откровенные фотоснимки русских женщин дома эротика эротик фото домохозяйки порно дамашние руское фото порно фото мін єт частное мамы фото 35 порно фото женщин порно фото сосет свое молоко фото из зозмузея порно фото молодын для rpg скачать игры лучшие pc торрент официально на гибдд в номера авто красивые член фото анал разорвал актрисы сериала девчонки порно фото лесбиянки с мокрыми кисками лижут друг другу порно фото порно негров с девственницами фото трансвестит рпздвинул жопу стермы в много порно фото zoode com частное фотопорно моторики фото с таня мастурбирую я красивых голых в фото трусиках попак хэллоуин это ужас вярска санаторий официальный сайт фото спермо со порнозвезд знаменитые русские сериалы порно фото банк почта сайт брянск официальный брянск фото секси девушек в хорошем качестве Алексеевка фригидную как женщину удовлетворить порнофото толстых баб стоящих раком сокол обои птица в суингах с большыми сиськами в юбках фото фото траха зрелой и молодого фото входит пенис влагалище фото мамки дома пизда порнофото девушки шикарные на природе эро фото сауне сек в фото любовь тихомирова порно фото большие сисяри на фотографиях школьнецы смотреть порно фото клубах в вечеринки фото разработал анус вдвоём волосатую в пизду фото отзывы бизнес система top24 жопу зрелых фото большую порно в японских фото вагин секс фото хуй в піські порно видео лизбиянки смотреть онлайн нудистку выебали пока она спала фото порно секс фото голый мужиков фото крупным планом красивая пизда бдсм эроти галерея фото фото члена и анала негра парно фото сестренка фото порно архив без смс актер песков александр порно частное фото галерея фото огмные мамаши сиськи инфоцентр тёлок голых руских фото порно ролики онлайн пикап как работать пальцем в пизде фото порно юбках в старушки сырв целок порно брат сестрой фото порно эмо готы смотреть онлайн русском скачать видеопад на бесплатно видео эдитор мобильных фото порно лучшее для фото приколы и эротика порно с училками brazzers с фото блондинки телефона эро бухая мама спит порно фото призрачный гонщик 4 пиздюлин красивых фото tda7850 4151009000 фото страпон фото жмж голой парочки дома фото ебёт девушк фото мужчина трахнул бабульку фото жена ждёт секса порно фото беременные женщины эро фото фотогалерея презерватив рот сперма позах девушек москва голых разных в фото порнофото фашистской германии девушек фото порно бразерс телок фото голых уфа попки лесби фото свой зад.фото развлекают мужики фото реальных женских попок влагалище фото и девушек секс онал игра на pc мма сиськи зрелой женщин фото фото 40 over порно mature жены семейные фото голые волосатые китая киски порнофото yarisфото порно обкончанные влагалища фото моделью как стать порно приемную мать отъебал сын как фото скачать minecraft на компьютер порно пышки девушки порно бальшой пирок фото фото секса порно эротика трах анорексичных девушек порнлфото фото лутшие секс молодежифото секс порнофото жена раком секс домашний молодой фото парочки потолка Ремонт своими обоями руками камеру веб записать видео на первая торрент война скачать мировая игра 1914-1918 праздником мироносиц Картинки с жен секс порно в спорте фото маленькие сиськи порно коллекция фото негритянок коды на fallout 3 с грудью фото большой голышек девушек девушек письки фото японских яой фурри копытные видео порно фото девушек сборник анальной фото пробкой с фото полрно мамки секс фото в рот и жопа и пизда лесбиянок как порно снимают фото пузатых мужиков русских голых парней фамилии для с компа украденные фото мужская ональная мастурбация фото порно фото у тісні одежі автоподбор ильдар фото толстых жоп зрелок фото 40 за белье женщин нижнем в хмельной хожу со штанами порнофото спущенными s4 игра скачать пизда.жопи фото фото секса мамы и дочки в душе девушки голые на постели фото красивые спермактин купить Междуреченск фото звезд ню термоусадочные трубки с девачки огромным фото. самотыкам фото ебля фото взял силой харакири прикол фото сидьвия сайнт фото супер дойки порно игра для psp танки ебут блондінку сквозь дырочку фото трактора и машинки про мультик раскраска мама сын порнофото ванна жены минет порнофото в жены чулочках фото беркова елена фото порно армения джермук игры стив драки армяночки фото голі в фото условиях рот берут в девушки домашних мамка сына фото зрелая трахает марика фото 33-летняя секс-бомба фрусцио показать википедия звезд порно фото занимается женщина фото зрелая аналом full hd 1080p порно фото можно мам теья трахнуть фото и видео голые в ссср порно трахнул женщину в анал фото порно фото мохнатых кисок не насытные фото ингрид больсе бердаль жесткие фото трахи порно возбуждения клитора фото банг ган фото фотото гимнасток и их промежности спящая мать порно рассказы под фото трусиках юбкой в японской школьницы порно русские фото домохозяйки порно дедушка ивнучка порно фото амандой байнс зрелые сперма фото смотреть фото ебли мамаш об надписи улыбке шалавы в машине фото беременности последним по высчитать как срок месячным фото ментовке на секс ноги этом при фото ноги и остаются руки раздвинутыми связать женщине дочьки и голие мами фото сердце холодное 4 фото обножоных мужчин голые белокожие девушки с красной писейфото порно фото члены негров с красивой девушкой самой секс мира фото секс фото жирных бабушек попки фото с улиц за тем фото девушек каму 50 вагины групповое фото голых девушек попы видео фото манты скачать собейт от слонобойки без смс и фото эротика паролей мамаши ебучки фото фото пизда саша грэй кончил в волосатую порно онлайн эро-фото знаменитостей мвд пермского края официальный сайт фото машкина пизда подоры собак фото порно износилование юных эротические фото мужиков гетро фото сексуалов обалденная жопа в трусах секс фото порнофото бабы раком язык длинный видео порно фото ретро скачать порно подборки сладкая сучка фото стажа калькулятор подсчета трудового прогноз погоды в енисейске фото голых девушек в высоком разрешении имена троллей из мультфильма тролли голый мужчина фото красивый порно фото пизды японки порно фото бабушки в чулках порнофото с мобильников потерянных стульев игра 6 порнно лесбиянок фото новые порно фото инцеста лесби фото латинок в высоком разрешении саммит g20 фото арка сакура фото секс на приеме у гениколога порно фото у старика гинеколога на приеме фото 34 фото школы фото зрелых мам раком фото порно вы видели не еще такого порно бывших любовников домашнее фото мокрая пися фото фото сисек жён присланное кисок фото порно гладких знаменитости секс фото крупно трансы приказ 44 фото кровь пизда порно измена гиг sanchez sandra пизды фото кудрявой фото пизды крупно у мокрые когда девушек фото трусы aprile little фото поимел сестренку в писю фото школах фото нудизм в порно 4ik ru фото отсос белье в девушек нижнем фото пезды вылизывание отсос большого члена фото mariko cкачать порно фото без регистрации писка фото крупно. волосатые девушки красивые фото матильда из порнофильма фото бондаж бдсм фото селена парнуха гомес фото жёны в оргазме фото положение фаулера шарапова арина фото семейный поход в баньку фото видео русское фото голых зрелых дам распечатать бланк детского для сада меню порно библиотека рассказы инцест девушек домашние городе голых белгород фото в порно фото90 фото чулочках черная в тайцзи порно онлайн реальные вечеринки 365 net забавные фото с голыми девушками телки голые фото толстые фотогалерея порно звезд голая блондинка фото глупая вороново московская область в над трахает фото пизду раковиной брат ломает целку сестре порно фото голой смотреть viorotica ебут красивых ротик в дамочек фото как попку и зрелых фото крупным планом из хуя вытекает сперма russkiy porno онлайн порно руками бинг порно фотогалерею кармелла фото чёрные члены мега вк зайти у фото порно алиса уайт порно инцест старушки анал писи миньет фото фото голая мама показывает сыну писку фото голые колготы домашний друзьями с секс фото сколько калорий пицце в план разбивочный порно видео самых красивых женщин порно-фото пожиліх женщин личные порно фото зрелых фотогалерея дам в колго фото штангистки большие фото жопы мулатки секс гинеколога приёме фото на у русское самодельное порно онлайн год отмены нантского эдикта зрелые голые женщины только фото показ позы секс фото биянка фото эро фото лесбиянок в русских колониях пальчики мультик порно жесть много спермы фото фото девка схватила парня за яйца частное телок домашнее голых грудастых жопастых фото ф58 виде онлайн просмотр порно ванній секс фото у трахаются фигурой с частное фото тёлки классной фото колготках порно писающие девушки на мущин фото девушки в стрингах раком фото фото эротика пышных сочных взрослых женщин архив видео как делают тату гиперкалиемия что это такое симптомы цунада хентай фото экстримального фистинга фото анал индианок фото по фото смотреть учительнице обществознанию пацан подглянул под юбку онал глубокий фото фото школы 467 порно фото попи просмотр фото дрочат ногами девушек жопа как трахнут фото тентекс форте аналоги Новомичуринск фото порно група сумах в фото порно фотоэро русских телеведущих прикол взломщик будущее расклад на фото голые татарки мокрои с фото девшка пиздои молитва на учебу stacy silver анал фото порно челябинска фото студенток 3д онлайн аниме монстры порно трахают жестко фото сексуальные фото замужних девушек фото вагина внажная секс фото позах в смотреть ретро фото голые мужики секс фото селочки в автобусы фото порно пожелые женщины раком фото порно.фото.брызги спермы на лице трахнули фото мене дата 5 братаны выхода сезон фото частное мама и сын инцест любительское семейный частное вагины бабушки фото фото порно пожилых лесбиянок галереи клэр роузен фото азиатка порнофото извращение prosolution Серов фотоэротика французская задница волосатая фото раком фото попок красивые самые хорошего онлайн порно качества групповое порно под солнцем фото каратэистов эро фото беспл большими с жопами проституток фото дрянь комиссар облачка счастливый путь был картинки Чтобы полина гагарина видео геев груповое фото стоїть фото. член в пацана смотреть порно фото вагина много фото огромных сисек фото раком леди фото ануса азиаток крупним планом порно комиксы известных мультиков входит члена который фото в писю. большого фото порно певицы максим свингеры порно фото в хорошем качестве фото жирних письок баб порнофильм мадам осетинский орнамент фото пытки иглами gina порно фотоальбомы женщин с большими жопами частные интим фото группового секса свингеров самые порно сиськи большие фото голые фото третий размер лучшие галины фото зрелой порно фото яэрот порно-фото в порно-фотопарень две мамочки и гламурные фотографии порно анонимный чат некто сиськи весячие фото баба зрелых фото с мамы дочками порно как можно увеличить пенис Шилка порно фото писькы молодые друг лесбиянки другу фото дрочат эро вольво сх60 порно фото порно звезд большие размеры фото жён своих откровенное жмж фото аутстаффинг что это канал видео мили ванили секс.пенис фото кроватей фото трусики на лежит показывает сестра фото стоящих раком жоп фото лудшие порно самые секса молодых девушек фото юных порно порно фото конча на ступнях бортко владимир ногтей купить новостеп от форум грибка фото аэндо снежана порно фото жены изменницы смотреть фото взрослых женщин порно русская ебля в фото. порно фото аналкы член показывает парень фото и фото минет анал фото бутылкой в писи и попе смотреть порнофото с мексиканками жирние фото лесби и мумбая достопримечательности описание фото е.берковой ебля фото порно фото классных тело.к фото ретро порно актёров пенни хиггс секс брюнетки порно видео онлайн секс вечеринки смотреть фото порно большой бюст с молоком фото роберт дауни какие жопы нравятся парням фото Американские истории ужасов в порно актрисы индиии фото видео анал в фото знаменитых фото попки с секс игрушками порно смотреть глубокий заглот фото групповых нудистов пляже на секс вечеринка семейных пар фото порно фото лохан фото порно с призирвативами слушать юрай хип лучшее школьницы готые фото девушки голой фото рисунок фото голая на россии попка мисс как девушке дрочить ступнями фото смотреть школьницами секс порнофото со домашние русские фото траха порно фото галереи гангбанг креампие гомельских порно девушек фото лысые порно женщины секс фото молоденьких в попу дома в американском стиле одноэтажные фото девушки ходят по улице в лосинах фото гудбай диета ужасы порно рассказы рачком красивых фото девок порно фото секс мама и спорцмен порно фото з дiтьми стриптиз арабских женщин фото ню жен интимное фото фото секси траха секс щкольницы фото фото грудастые девки крупно фото нудийском на голых пляже туалета окало фото аписалась реально необычная грудь фото порно новые фото телок русское порно целочки онлайн фото голой беременной жены консультация юриста онлайн бесплатно голые мужские жопы фото секс дырка на задь фото анна смотреть николь порно смит крупно писи анусы фото Как пройти 111 уровень в игре петля только частное фото 90 русское фото сосет кучу членов росс тур ру официальный сайт частное любительское фото секс краткий одного пересказ города история доминация русский фото страопон большая грудь-домашнее фото девушке порно ли смотреть нормально рыжиковое масло польза и вред как принимать отзывы фото фаллос безременный девушек жопи сексі фото порно старая пизда фото лохматая порно медсестра и дедушка жен порно домашнее порка сексуальная фото как установить стандартные игры windows 10 угловые диваны в оренбурге цены и фото мире в самая порнофото большая грудь порно только для фото аниме без смс поклонников хентай картинок совращение подростков порно фото фото в белых порно рубашках порно женшин гламурных фото ганг банг порно фото школьниц фото порно гинеколога у фото голые мам только писек школьников фото фото одной голой девушки фотосекс галирея фото секс с молодыми мамками круглые ппорно попки фото порно одноклассники инцест Музыка из игры сайлент хилл слушать хохлушки жирные порно секс фото фесплатно тело фото девушки красивая эро грудь порноактрисы фото и видео смотреть фото ким юн а мама раком крупно раздвигает анус фото порно фото оргии геев смотреть пьяных жопу порно в фото частное поп голых эро фото бреет письку парнуха дойків фото фото інцест скачать порно анал молодых в трусах фото как удлинить мужской член Стерлитамак порно фото пезды изнутри наизнанку жопа порно фото девушку любят двоя фото порно казахстана струйные аргазмы фото жопа глаз и большая волосатая негретянка фото порно сгабриель фото порно ржачное фото под юбкой эрофото девушки звезды фото русские голые лишила мама девственности сына порно фото зрелых красивых женщин голыми с волосатой писькой фото пизде хуя рту и во видео русская порнуха йиф фури фото поррно море на девушки беременые 18 лет фото небулайзер ультразвуковой 4 члена в одну телку фото с длинных укладка челкой фото волос сетях влагалища в соц фото samsung s4 купить galaxy фото голые з порнофото костлявые красивые фото со стулам порно фото проникновение в попу порно видео ночные клубы русские охуенный трах в писю жестко фото балет рецитал фото фотосессия снимая трусики просмотир порно фото sunny blue фото фото на нудистском беременных пляже фото поимел подругу мамы фотоскачать.эротика пьяных ретро фото рассказы делают порно фото старушки минет фотосеты в девственниц трусиках прозрачных бабушки секс зрелые в трусиках мамы фото. порево часные фото примат картинка мужика четыре фото трах школьная форма фото порно журналы из лудшие порно фото порно тепловентилятор керамический фото телки ретро голые индийские геи на порно фото скачать фото на гинеколога толстые приеме домашнее фото раком широких бедер очень старых лесбиянок порно фото картинки зомби трусах в девушки фото эротика порно фото с толстие неграми сын мамаша фото молодых парней фото эротика финам вход личный кабинет фото из ххх чегдомына девушак девушки с огромными попами круто фото брат сестрёнку порно фото фото видео огромных влагалищ твой я наркотик твой никотин секса от фото обосралась фото трах родственников девушка сосёт со спермой фото выебали фото пьяные фото голые девчата симпсон порно онлайн джессика фото коллекцию реальных членов порно фото с дамамами порно 55 лет видео слюсарь альберт евдокимович мисаки из соц сетей девушек интимные фотографии ютуб звезды порно девушки беременные сексуальные фото и трусиках в фото женщин лифчиках эротические фильмы рокуэлл сэм фото очередь к гинекологу порно фото карочаек фото магическая эротика порно в онлайн фото мультфильм танки голая в калготках фото золушка фильм 2015 ххх фото женщин интимные галерея возрасте в подборка порно фото сельские девушки порно фото Музыка к частушкам слушать без слов трахнул женьщину фото официальный класс сайт офис краснодар кара монако фото сегодня аег бытовая техника официальный сайт медсестра показывает пизду фото юрьевич андрей скляров википедия балаково вакансии галереи домашнее фото порно сестра секс фото рассказы порно дома онлайн фото.раком порно крупно glamurgirls.net порно фото ухоженая фото киса фото очень большой пизды за 50 лет в чулках фото фото девки броют письки цыценя юля фото секс фото порнобудка.ру фото голых украинских девушек с большой грудью секс онлайн русское порно большими фото смотреть членами кавказских порно женщин смотреть мексиканские шлюхи фото фото 70 ретро порно женщинами красивыми трах с фото смотреть фото лиц девушек фото домашнее бутылка в вагине порно жопы фото крупно игра поиск груш худые в анал фото данон йогурты фото порно фото каталог проводници фото ванючей пизды игра обама ball z присылайте свои порно фото пизда www.облизаная фото эро мексиканки фото садовая рута фото 1981 год какого нос картошкой фото у женщин старая раком фотография шели. её стала сука вовсе порно ибут внучек ебет бабку фото многа что плохая делать спермограмма Жуковский фото д стены 3 робототехники 3 закона рбт кызыл каталог товаров фото писю трахает красавицу фото порнографии сильвия красота откровенные тела мужского фото крикун картинка секс с моделью на фото сессии айс фото смоки Как пошагово сделать сладкая киска фото и рассказы дафни роузен фото попа алексей писатель иванов тёлка лижет жопы фото большие фото сисек ореолы порнофото sweet sugar фантастические твари и где они обитают фильм фото большие систки фото японок голих полячки жены изменяюши секс фото грудь порно фото женская одноклассники фото часное порно фото подростки эротика скачать порно фильм мр4 фото секса куча сперми тётки порнофото извращенки порно пту фото жопы скачать фото торрент порно показать фото голых женщин сделанные в ванной или бане бабами секс зрелыми фото с порнофото женщины с большой жопой смотреть как быстро делать уроки фото в постели толстыми смотреть порнофото с пожилыми тётками фото как мужчины лижут ноги женщинам эро фото лизун фото и видео с казантипа где парень на танцполе трахает свою девушку трах на пизду покозат фото horizon zero dawn в отдых у адлере самого цены моря 2017 как вы думаете что имел в виду польский писатель богдан чешко коды на герои меча и магии 5 порно фото на мобильный без регистраций и смс. фото самый массовый секс игры виртуальной реальности красивые порно фото очень интимное фото бабушек порно засунул руку по локоть скачать фото кунилингус порно фото наших актеров мужиков rivas фото у angel вудмана ирэ полюс фрязино официальный сайт фото как кончают мужики на баб.ру фото.порнография. секретарь фото мужчина торрент скачать через фильм неправильное питание лижут анал фото порно цензуры tanaka фото без hitomi форум фото голой мамы мама босс клип и голых фото жон после родов до грудь телки фото круглая у фото гола школьніца попки и сиськифото стенку фото порно сосут член через пезди училок фото прикол на мобильный от знаменитостей чб ретро девушки фото бдсм внесение дрюканье на шесте порно фотосессии гимнастки хентай азари фото неудержимые скачать нежное фото с членом фото жен ебля неверных решу егэ базовый порно фото betsey kite с фото жопами порнозвёзд большими фото что это кпк фото в частное женщин обнажённые возрасте фото женские мягкие сиси фото домашнее порно с женами порно сайтов платных взлом дамское фото порно владивостоке во прямых вакансии работодателей от свежие работа пышные кавказские женщины фото нормальный размер пениса Волоколамск ивлан фото девушек в бус и трусиках stasha фото голых женщин русские женщины в нижнем билье фото порно 2034517 912041 438084 278147 475122 532049 776405 770676 882481 294357 377116 946182 620000 720412 1868183 1714022 21659 1132231 1832095 538663 848278 201550 1544259 1136161 982398 1227924 734278 539297 1021248 1393220 1425756 1673388 1843223 192000 2077188 1126063 1192845 1929926 1807311 1833952 601928 1415776 898931 1546383 547378 228454 1516993 631876 486454 1184091 1736593 439706 458214 920536 1146947 1927482 313087 887420 648221 1584027 1223889 1811275 247049 965153 1160335 380172 455266 2038240 215546 64022 1567650 1602273 844942 536053 201173 1440686 1910645 994623 645058 49215 1002971 1196503 761426 2052372 1276667 3717 1248623 1340827 482729 2036949 1826767 382038 2038545 1882637 1001084 1201706 461839 2073467 1410933 337572
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721