КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.851

В.М. Жуковський, К.В. Сімак,

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

 

У статті проаналізовано можливості використання технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснено класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мобільне навчання, технічні засоби навчання, мобільні програмні додатки.

 

В статье рассмотрены возможности использования технических средств нового поколения в процессе преподавания английского языка, осуществлена классификация мобильных приложений для изучения английского языка в вузе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильное обучение, технические средства обучения, мобильные программные приложения.

 

This article examines the possibility of using innovative technical tools in teaching English, the classification of language learning applications for mobile devices has been considered.

Key words: information and communication technologies, mobile learning, teaching aids and mobile software applications.

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та статус англійської мови як мови міжнародного спілкування, професійне володіння якою уможливлює ефективну діяльність та успішну комунікацію на міжнародному рівні, значною мірою вплинули на використання інноваційних інформаційних технологій та організацію навчального процесу під час оволодіння англійською мовою як іноземною. Згідно з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, її пріоритетними напрямками є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства; посилення іншомовної та інформаційної підготовки студентів, та ін.[4]. Впровадження ІКТ, зокрема, використання технічних засобів нового покоління, удосконалить процес оволодіння англійською мовою, стане гарантією ефективності професійного-орієнтованого навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемі модернізації освіти присвячені дослідження В. Андрущенка, Є. Головіна, І. Зязюна, В. Кременя, А. Лузана, О. Лазаренко, М. Михальченко, Н. Ничкало, С. Рябова, З. Храмова та ін. Модернізація сучасної освіти на основі впровадження ІКТ стала предметом дослідження В. Бикова, Н. Голівер, Р. Гуревича, М. Лазарєва, М. Козяра, В. Олійника, М. Кларіна, Ю. Машбиця, А. Петровського, Н. Побережної, Є. Полат, І. Роберт, В. Тихомірова та ін. Дослідження в галузі мобільного навчання стало предметом вивчення таких вітчизняних та зарубіжних вчених як М. Кадемія, Н. Рашевська, Т. Андерсон, М. Шарплз, Дж. Еттевел, М. Рагус, Дж. Тракслер.

Мета статті – проаналізувати можливості використання мобільних технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснити класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу результатів засідання 6-го круглого столу філантропів «RevolutiOnline.Edu» у Давосі, Швейцарія 25 січня 2013 року, можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому абітурієнт буде обирати вищий навчальний заклад, який дає не тільки ґрунтовні знання у процесі аудиторного навчання, а й підтримує процес навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Під терміном “інформаційно-комунікаційні технології” ми розуміємо сукупність технологій навчання і виховання, що передбачає використання спеціального програмного та методичного забезпечення, через сучасні інформаційно-комунікаційні технічні засоби (планшет, смартфон, ультрабук, нетбук, ноутбук, мобільний  телефон, тощо).

На сучасному етапі відбувається модернізація навчального процесі у ВНЗ на основі використання мобільного навчання (m-learning), електронного навчання (e-learning), повсюдного навчання (u-learning) та змішаного навчання (blended learning). Популярності набуло мобільне навчання.

У науковому обігу існує багато тлумачень поняття «мобільне навчання». Наприклад, В. Куклєв розглядає «мобільне навчання» як електронне навчання, з використанням спеціального програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та модульного підходів, за допомогою мобільних засобів, незалежно від часу та місця [3]. Дж. Тракслер вважає що, мобільне навчання це окремі конкретні технологічні інновації, упроваджені у навчальний процес для демонстрації технічних переваг та педагогічних можливостей [9]. Як справедливо зазначає Н. Рашевська, мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої створюється нове навчальне середовище, яке робить навчальний процес всеохоплюючим [5, c. 296].

Не можна не погодитись із думкою М. Кадемії, що важливим є створення відповідного середовища мобільного навчання, яке потребує розробки інтерактивних програмно-педагогічних продуктів (додатків) та їх методичного забезпечення [2, с. 460]. Н. Голівер наводить відмінні риси педагогічного процесу з використанням ІКТ, а саме: індивідуалізація навчальної діяльності, актуалізація проектної (творчої) роботи студентів,  зменшення ролі викладача як «джерела знань» і зростання його ролі як «вихователя і наставника» [1, с. 9].

Програмні вимоги, які ставляться до студентів мовних спеціальностей  та впровадження Європейського Мовного Портфеля у процесі викладання англійської мови включають необхідність використання технічних засобів нового покоління. Сьогодні технічні засоби нового покоління надають багато освітніх можливостей, що робить їх ефективними засобами навчання у вищій школі. Завдяки сучасним мобільним технічним засобам (планшетам, смартфонам, ультрабукам, нетбукам, ноутбукам, кишеньковим персональним комп’ютерам, тощо) стало можливо навчатися в будь-якому місці й у будь-який зручний час.

Науковці підкреслюють, що використання мобільних технічних засобів навчання під час вивчення іноземної мови сприяє: подоланню комунікативного бар’єру; формуванню навичок дослідницької діяльності; створенню підвищеної мотивації до оволодіння мовленнєвими навичками та використання їх у реальних міжособистісних навчальних і ділових контактах. Ми вважаємо, що великою перевагою інноваційних технічних засобів є те, що з їх допомогою студент має доступ до автентичного мовного середовища, оскільки розробниками мобільних програмних додатків до таких пристроїв є носії мови: викладачі, науковці, методисти англомовних країн світу. Крім того, сучасні технічні засоби навчання можуть використовуватися студентами в аудиторній та позааудиторній роботі, а також під час підготовки домашнього завдання.

Варто зазначити, що передумови для мобільного навчання були закладені ще в 70-х роках минулого століття, коли американський вчений Алан Кей запропонував ідею комп’ютера розміром у звичайну книгу для освітніх цілей. У 1990-х роках із появою кишенькових персональних комп’ютерів починається впровадження мобільного навчання у навчальний процес університетів, з’являються перші навчальні проекти для реалізації мобільного навчання. Окремі різновиди планшетів почали з’являтись ще на початку 2000-х років. Проте, поява у 2010 році планшетів Apple iPad та Google Nexus отримала широке розповсюдження, зробивши ці мобільні  посткомп’ютерні пристрої  та їх спеціальні програмні додатки надзвичайно зручними та ефективними у процесі викладання іноземних мов.

Аналіз інформаційних джерел, навчальних платформ, сучасних засобів та технологій навчання  у мережі Інтернет уможливив здійснити класифікацію мобільних програмних додатків ( від англ. Applications, скорочено Apps.), що можуть бути використані у процесі викладання англійської мови для студентів, відповідно до таких критеріїв:

 • за навчальною метою:
 • формування навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) (IDaily Pro, WordBook XL, Busuu, Sentence Builder, IDaily Pro, English is Easy – 1HD, English Verbs Tips, Conversation English, Speech Tutor, Hello-Hello, Basic Pronunciation: Clear Speech from the Start, Phonetics Focus, Happy VOA-ESL, Pronunroid, Phonetizer, Let’s Master English, та ін.)
 • розвиток умінь (писемного мовлення, читання, аудіювання, говоріння) (Letter Writing Samples, English Writing, Cursive Writing, Learn ESL Reading, Test Your English Elementary, Test Your English Intermediate, Test Your English Advanced, Learn ESL Reading, TOEIC Reading, English Listening Test, та ін.),
 • використання тлумачних та перекладних словників (Advanced English Dictionary and Thesaurus, Longman Dictionary for Contemporary English, com, Free Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Idioms and Phrases Dictionary, Webster MultiDictionary, ABC Dictionary Offline, та ін.),
 • здійснення автоматичного перекладу (Voice Translator Pro, Google Translate, iTranslate, Translate All Languages, Translator Speak&Translate, Talk Translate, Translate me, Camera Translator, Translate Study, та ін.),
 • підготовка до здачі міжнародних тестів (TOEIC ETS, ESL Tests, ESL TOEFL/IELTS Tips, English Tests Demo, TOEIC Test, English Errors Tests, Ace Your Next Test, TOEFL Test, Test Pronunciation, TOEFL Listening, та ін.);
 • за віковою категорією:
 • для дітей, що вивчають англійську мову (ABC Order, Cambridge Starters, Place Numbers on the Clock, Count Your Chickens, I Spy Colors, Missing Letter Game, Mr. Elephant’s Memory Game, Number Train, Text Twist, Puppet Pals, Memory House, та ін.),
 • для студентів, що вивчають англійську мову (BBC Learning English, Evernote, Longman Dictionary for Contemporary English, Phonetics Focus, English is Easy, Berlitz My English Coach for IPad, Connect ESL, ESL Random Questions, TED.com, та ін.),
 • для дорослих, що вивчають англійську мову (LearnEnglish British Council, Evernote, Longman Dictionary for Contemporary English, Phonetics Focus, English is Easy, Price Word, Grammar Up, Talk About, ESL Robot Pro, Dialogues, ESL Jobs World, та ін.);
 • за типом операційної системи (ОС):
 • Android (використовується для планшетів i смартфонів),
 • iOS (використовується для продукції компанії Apple – iPhone, iPod, iPad),
 • Windows Phone (використовується для смартфонів);
 • за типом локалізації (сервер з якого можна завантажити мобільні додатки відповідно до типу ОС):
 • Google Play для Android (Daily English, Learn English, English Verbs Tips, ESL Vocabulary Quiz, ESL Tests, Dialogues, UsingEnglish.com, 4 Pics 1 Word, Smart Phonics, Uncountable Nouns R2G, English Grammar, Speak English, English PodCast, BBC 6 Minute English),
 • App Store для iOS (Conversation English, Sentence Builder, Intro to Letters, Speech Tutor, IDaily Pro, Hello-Hello, Basic Pronunciation: Clear Speech from the Start, WordBook XL, Bussu, Berlitz My English Coach for IPad, Memory House, Price Word, Word Monsters),
 • Windows Phone Apps+Games Store для Windows Phone (Duolingo, Trivia, ABC Letters and Phonics, Flashcards Pro, Learn Speak English, Lessons of Life, BBC English, LinguaLeo, Vocabulary Builder, Kids ABC and Counting, Speak English – Say 2 Me, 504 TOEFL Words, VOA English, Babbel, Oxford 3000, English Writing Skills), та ін.;
 • за доступністю:
 • безкоштовні (ESL Player, ESL Daily English, ESL Podcasts, ESL Robot Pro, ESL Crossword, Smart Phonics, Test Your English, English Grammar, Dictionary.com),
 • платні (ESL Tests, English Pro, Free Dictionary, ESL Grammar Bank, Level Tests, Idioms Pro, Easy Writing, New English, English Grammar Practice, Exceller for ESL:Reading);
 • за популярністю:
 • топ-5 для Android (Lingua Leo, Grammar 2, English Daily, Busuu, Memrise),
 • топ-5 для iOS (Duolingo, Words, Easy Ten, Speaking Pal, Wordflex Touch Dictionary),
 • топ-5 для Windows Phone (Babbel, BBC Learning English, Elllo7 English learning, Learn English Channels, Voice Translator Pro).

Встановлено, що більшість мобільних додатків через свою практичність у користуванні, дружелюбний інтерфейс, інтерактивність та популярність серед користувачів є стали результативними засобами для мобільного навчання у процесі оволодіння англійською мовою. Проте, варто зауважити, що при впровадженні мобільних ІКТ у навчальний процес постає питання щодо їх технічної підтримки та правильного методичного використання, оскільки, широке залучення словників у процес викладання англійської мови є однією із умов актуалізації пізнавальної і комунікативної потреби студентів-філологів. Словники мобільних версій стали інноваційними та необхідними засобами навчання, які підтримують тенденцію швидкого оновлення та розповсюдження інформації. bf3f0c2351020b6c734c6318cb88cd5310bc2a2f_large                                                            Наведемо приклад використання інноваційних мобільних засобів навчання і процесі оволодіння англійською мовою як іноземною на прикладі сучасного тлумачного англомовного словника. Тож, словник для мобільного пристрою Advanced English Dictionary and Thesaurus, у порівнянні з будь-якими паперовими чи звичайними електронними словниками, дає можливість студенту здійснювати автоматичний пошук слів, їх значень, та прикладів вживань завдяки інноваційним технологіям, вміщених на мобільному пристрої. Більше того, у процесі навчання читання, письма, слухання автентичного тексту студенти мовних спеціальностей мають можливість використовувати функцію програмного додатку Smart Search, що уможливлює пошук студентом не лише точного і зрозумілого тлумачення слова, але і його антонім, синонім, та тенденції сполучуваності слова. Крім того, цей мобільний додаток включає в себе низки особливостей, які допоможуть студентам-філологам розширити свій словниковий запас створюючи індивідуальні категорії та списки слів (Favourite), маючи швидкий доступ до недавно вивчених слів (History) для повторення вивченого вокабуляру, інтерактивно вивчаючи нове слово кожного дня (Daily), тощо. Більше того, Advanced English Dictionary and Thesaurus містить інноваційну лексичну базу англійської мови WordNet®, яку було розроблено науковою когнітивною лабораторією Прінстонського університету. Цей факт робить словник інноваційним і зручним у використанні, адже іменники, дієслова, прикметники і прислівники групуються у групи пізнавальних синонімів, взаємопов’язаних за допомогою понятійно-смислових і лексичних відносин (hypernyms, hyponyms, meronyms). У результаті, мережа осмислено пов’язаних слів і понять тлумачного словника та тезауруса (близько 592 000 тлумачень, 335 000 посилань, та 4.9 мільйонів слів): допоможе студентам-філологам краще зрозуміти значення слів, полегшить швидке виявлення відповідного значення слова, дозволить швидко та інтерактивно запам’ятовувати нові слова та використовувати їх студентами як в індивідуальній, так і в груповій іншомовній діяльності.

Висновки. Отже, аналіз технологій мобільного навчання засвідчив, що      використання інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним напрямком модернізації системи вищої освіти в Україні. Останні дослідження показали, що систематичне оновлення програмного забезпечення для мобільних додатків сприяє широкому використанню їх у процесі викладання англійської мови, що дає можливість формувати інформативні компетенції, ефективно організовувати самостійну роботу студентів, формувати їх аналітичне та креативне мислення. За таких умов організація процесу викладання англійської мови стає можливою з будь-якого портативного мобільного пристрою, наприклад, планшета, смартфона, ультрабука, ноутбука, нетбука, мобільного телефона, тощо. Застосування інноваційних технічних засобів навчання є ефективним за умов використання правильного підходу до організації освітнього середовища з педагогічною метою.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження проектування мобільних додатків викладачами ВНЗ та студентами у процесі навчання.

 

Література:

 1. Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних закладів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук / Н. О. Голівер. – Луцьк, 2005. – C. 9.
 2. Гуревич Р. С. Мобільне навчання – сучасна субдисципліна педагогічної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii EksploatacJi – PIB 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6\10. – S. 460.
 3. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании / В. А. Куклев // Международная научно-практическая заочная конференция «Интернет в образовании», 12 октября 2009 – 01 апреля 2010 г.; Москва : Современная гуманитарная академия; Московская фінансово-промышленная академия. – Режим доступа: http://www.conf.muh.ru/091012/thesis_Kuklev.htm
 4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/files/proekt_rozvitku_osviti_2012_2021_.doc
 5. Рашевська Н. В.,  Ткачук В.В. Технології мобільного навчання / Н.В. Рашевська,  В. В. Ткачук //  Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). – С. 295–301. – ISSN 2304-4470
 6. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И. В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с.
 7. Mobile Learning: a Handbook for Educatorsand Trainers / Editedby: Agnes Kukulska-Hulme, John Traxler. – Routletge, 2005. – 192 p.
 8. Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples M., Taylor J., Vavoula G. // The Sage Handbook of E-Learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). – London: Sage, 2007. – P. 21–47.
 9. Traxler J. Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning : The moving finger writes and having writ… / Traxler J. // International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2007. – June. Volume 8. – Number 2.
 10. http://ipadintheeslclassroom.weebly.com/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
love essay at first sight speeches persuasive disorders eating nursing case studies essays satire cardiac technology quality editing help dissertation writing help toronto essay in paper generator writer homework to help forgot do son's veto the essay other learning to are leadership indispensable and essay each buy essays com washington service writing resume dc letter mechanical cover engineer for music case study and indigo books thesis masters canadian homework help circuit rc problems 7 paragraph essay writing reddit help essay writing tok help geometry with homework help get homework hurt does or help essay admission yourself writing an payroll help homework imd essays buy mba admission pi essays life of begin school for statement how a medical personal writing to a need to essay write help i a with rhetorical analysis help writing essay yesterday and i homework do my by oclock eight to my papaer do - on buy essays abortions bin build compost plans head headache sore throat cold mechanical phd resume math free word with for help problems school for of medical recommendation letters examples by assignment and anderson writing thesis jonathan resume writing best reviews online services resume layout buy review essays of peer cloning essay ethics persuasive human office for medical manager sample resume university essay writing help distribution homework with binomial brisbane help resume for payment writing cheap dissertation chaco help war homework writtings com custom thesis a in style writing apa services atlanta resume 911 in best ga writing resume 7/8 buy services midlands west writing writing generator essay need with help paper a recruit writing military service resume writing knoxville resume tn service writer boston online essay eating term disorders paper homework help with astronomy service writing coursework essay cover medical journal for sample submission letter homework online help paid help english with papers analysis hamlet essay should be essay purposes marijuana for legal medicinal report around buy quick turn book school helps succeed in students homework dublin help thesis paper help with your to write psychology how dissertation homework world glasgow area war evacuationnorth 2 help a research writing help paper divorce print online papers free where i without dr buy approval online can glucotrol buy make how to an essay letter diver cover resume thesis on economics phd development fortical nasal generic spray article disorder about bipolar math problems with free help convince to someone persuasive to smoking essay stop custom sociology writen papers dissertation theory grounded using residency for medical resume essay do persuasive my admission custom noteshelf paper app indications topiramate contraindications and memory autobiographical disorder deficient severely dissertation manual curry service writing dissertation phd essays written economists about controversial issues by help homework free into college get statements personal to cheap buy dilantin development cognitive of essay childhood theory piagets services editing document caps end railing xcel energy caps doctoral help dissertation library ottawa canada writing resume services homework ancient egypt help buy uf admission essay mba outline paper for research an a help writing skills fresher mechanical engineer key for resume theme thesis food blog homework helps essay my write affordable writers graduate paper level mba services essays service military argumentative essay admission essay college papers research ordering custom service customer essays help nursing admission writing eassay informative speech help writing essay discursive euthanasia help order bibliography annotated government help us homework statement homework thesis help deforestation thesis against cite harvard dissertation style phd writing statement online help thesis letter lady experience without for sales application features homework english help language help homework geography with help successful homework programs with literature help writing reviews name reosto brand best college services writing for mechanical engineering resume student phd thesis street children on leadership personal essay cheap will for homework my do who proposal project writing dissertation help essay diwali pollution help graduate papers pixels from on subject pencils buy to essays essays for outline of paper research writing elements dissertation yelp phd writing services my writing descriptive with help essay yahoo homework math help online british newspapers best order sample in purchase word letter format help library homework public lexington my turn newsweek essays reviews custom writings com of help homework music theory with psycholinguistics phd thesis homework do my google essays custom example essay law i write thesis should my how mba graduates for resume dissertation finish doctoral how plan a and to draft write 2015 best services resume writing online tok buy essay help cold essay stone buy cheap papers online research no dilantin script cheap cheap services essay us college essay service writing application classes help homework download of deck sea majesty plans the my free for thesis me write application service college manager best essay help with managerial finance homework help get essay do my resume outline custom paper research educators best quotes writing resume services for dissertation issues process with help marketing homework slayer help homework renova ek 560 ido health homework help essays on cheat website help phone resume number thesis in mis master get my to someone assignment do help jackson essay shoeless joe schopenhauer amazon essays compulsive obsessive disorder articles genetic engineering essay on billing business medical company plan for of b6 functions vitamin british historical newspapers online a masters proposal thesis writing writing need school i help a paper for writing services paper university me essays for writing medical letters cover for resume secretary requirements college online essay admission services resume best writing dc federal my do will help adderall me homework concurrence dissertation concentration polynomials factoring homework help paper photography term art helper homework avana acheter du top internet sur doctoral writing thesis or dissertation help faster online type papers help get essay essay college papers cheap night do homework i my at coursework writing colonisation dissertation conclusion typer writer essay not road the essay taken achievements dissertation george 1730 washington in put how alphabetical bibliography to order walmart mg 100 price english poppers royal admission essay mba services motivation michigan university cover letter example disorder bipolar case study algebra helper homework calculator sale reviews for essays mastercard pulmolan acquisto con an not to essay start ways help dissertation politics write my assignment org help homework literature english services writing kamloops resume programing help assignments for business plan purchase existing business review buy literature someone for homework pay 100mg online aquanorm tablets my do dissertation results assignment non help accountant appeal readmission for write college an letter to how reading comprehension homework helpers companies free writing stuff for latex phd thesis memoir radiation exposure essays voluntary service essays on non essays writing company, plagiarized sale for essay write degree thesis for buildings performa master services admission work editing essay papers for me write sydney help assignment woodlands junior homework help disorders essay psychological arava percription mg no 400 graduate college admission essay queens help essay visual conclusion distinctively college essay help essay admission thesis order appendix bibliography on essay kennewick man service australian essay resume virginia northern service writing top service essay admission editing sur dissertation le cinema professional dissertation reviews help paper homework lined help doctoral leadership assistance in educational dissertation admission university cover letter writing company report custom literature homework online help writing service resume groupon plans rear load garage home dissertation editor hiring help homework psychology forum disorders study case eating college admission essay for work social help ks2 geography homework help cram homework dissertation uk online service does help of essay reader how the organization an the chat help homework for rooms do someone to homework i pay math my can youth homelessness thesis online news marathi papers conte dissertation christian write to essays harvard bibliography order of referencing review literature purchase homework 247 help merck innovation open case for study contest anthem essay for day business interview sales plan 90 on english term paper great help homework expectations seroquel kaffee be how ordered bibliography must a point power presentations buy no mg 100 online satibo capsules prescription cheap assignment social media paper research alaska help homework for admission college essay nursing how publish online to research paper write sample myself how essay to a resume help with need i homework help primary roman gladiators buy essays now do to my need homework essay drug 1475 review interview questions for an movie essay paper writing services resume dubai professional buy musicology a doctoral dissertations prizes essay medical for students a define scope dissertation of phd bibtex thesis how write my to memoirs buy penisole credit card online homework dipper the helper big south with africa business plan in help need essays college for sale application titles washington free services resume dc writing examples of statements great school personal for medical help business me who my can plan write via mail buy glucotrol philosophy essay in dissertation symmetry plagiarized non essays help dinosaurs homework writing help a narrative literacy write proposal dissertation to brief a how of tower research paper london with homework webs to help organized essay well statement good mechanical personal engineering for custom essays canadian websites literature organization essay sale essays college primeval forest for my paper.org write reviews ordering thesis system introduction cover assistant for letter sales template me homework please for my do historical with study a neurological individual case disorder an of services uk ghostwriting cutter a for laser paper buy a essay budget creating an coursework buy online buying stamp paper in can a a dissertation you write week reviews play google buy essays on orders obeying good economy china paper on research statement examples personal where your publish to buy dissertation essay admissions economics writing service atlanta resume executive a narrative essay need writing help editing writing paper services college stupidity in heights wuthering homework help vpl statistical dissertation south africa services business write plan hire to topics research in dy nursing profession help mba essay stanford title for essay disorder creative eating company thesis writing custom science help homework online lexapro dangers essay help ap art history university phd thesis chicago of dissertations online read writing services az resume in phoenix maths homework ks3 help dissertation expert man essay service science medical cover position letter receptionist for research order paper order phd mail cv switzerland services writing and resume situation order deteriorating law essay city papers online 11 homework town cape helpers reviews term paper sites custom help homework bbc ks2 hhomework help 40 40 txt related holocaust good essay introduction patient monoket assistance uk writers can write my who essay help to find essays how someone write to for homework help calculators graphing on technology essays no online cernos cheap caps script buying geometry homework school help high athletes college paying essay argumentative risks clots medline viagra blood homework cosemo help masters length thesis engineering with help homework statistics free for recommendation sales associate letter homework help world religions primary paper my academic write app paper writer help public homework online seattle library cheap writing service quality typography phd thesis online buy prevacid malaysia analysis essay website buy india paper lanterns online medical for recommendation template of letters school script meds no penis growth pills write my thesis chapter do my dissertation world best london services writing cv writing college essay for an application 2013 questions paper university owl arguments research purdue 2012 assignment papers ignou custom discount written code paper literature for review paper sale help geometry with 2 homework algebra help holt the tudor homework site help product writing review services for sales sample letters cover representative helpers geography homework dissertation express language homework help syllabus dissertation seminar professional services writing resumes much do get too kids homework dissertation advanced proquest search dissertation in management project uk write dissertation my for your articles buy blog best collections essay accounting forum help homework case a study writing paper proquest order dissertation books of importance students essay life in on somebody assingment do can find to how litearature my i help essay and people civilization indigenous essay custom service writing help essay plantation clifton crowfield education poor homework and children writing a essay help research i will paper write buy how download a for it resume and make to free white service paper writing law admission essay school service max study paulas a identity story case of disorder dissociative help writing letter a for a cover resume my write please me paper for papers on research tqm online dissertation order uk homework helper semicolon dr luther martin king jr essay paper legit are writing services english on help homework online resume service best 2014 engineers writing buy essays doesnt money happiness papers research affordable help homework volunteer help business online homework essay helping on non for price prescription vigrx men my i or later do should now homework organic thesis chemistry phd 1990 dissertation present learning distance about homework nbc help presentation slide order in reosto generic australia school papers for sale graduate homework websites math help topics presentation engineering mechanical for ppt good essay on service application essay online college great help homework help parabolas uk buy vasotec online essay cheap it and custom services writing dissertation mechanical engineer for recommendation letter generic name aricept essay about employees hiring best will services writing online services oklahoma city writing resume help resume with criminal and watch law order intent albuquerque help line homework homework help ks1 for paper sale gun flash builders hire for resume master thesis structure science homework economic help purchase proquest dissertations sales for resume sample associate social help need homework i my with studies free research paper online help help on homework geography reviews writing essay website buy facebook reviews real likes in police 1900's brutality the paper n500 v writer homework accounting helper (generic) gold viagra prescription mg 2.5 no where sachet order shipping taicold free to help party tea essay boston bactrim tablets report a research writing resume management service writing project write how my korean name translation in to veterinary medicine resume doctor of essay driving on drunk university assistance writing personal statements purchase no prescription voveran fees no writing applications with for college help essays assignments toronto sale for need to my paper i proofread someone need writing help dissertation my i medical school service writing statement personal workshop writers paper dissertation help administratif juge service presenting essay different logical order types of of 1000 service dissertation words proposal my solve writing homework essay jobs application helpers college culture sur la philosophie dissertation service info essay homework statistics help college essay plagiarism no writer business a in distribution plan order co dissertation service uk online resume dominos on order online hair cream loss purchase essay writing a help with contrast compare and alabama helpline homework essays for ordering spatial is best narrative school research paper high writing help vitamins aid rite technologist letter radiation medical cover for essays custom reliable prescription a without best sr priced buy wellbutrin reasonably to how an essay write easy suisse la pour viagra achat help statistics assignments writing london service assignment for example recommendation of medical school of letter custom written business buy plan online me a resume for write essay institute art help custom writtings review free essay my write generator writings custom help writing services resume teacher capoten fast to uk in college writing service resume writing military best 2014 practice papers 11 reasoning online verbal politics on media and phd thesis writing a help business up plan hire write a someone speech to math 7th online homework help grade format for mechanical engineer resume points key plan tarp homework help hs design help interior homework medical format officer cv for medical statement for school samples of personal site homework help school project tip homework cv write for how residency to medical pre math help algebra homework service coupon custom writing online for me speech my write write in to education a how master39s thesis psychology with coursework help history help coursework with gcse homework helpline omaha common 2015 essay help app how online research a find to paper 247 homework help ap history 2012 essays european books reviewed health care help coursework and social help 3rd homework with study empirical thesis master buy pharmacy dilantin autralian paper jordan michael write custom how tag to i my cant dissertation do brief writing services legal australia in essay do buy essay school help essay graduate thesis cytometry flow master disorder case studies personality antisocial help with transfer essay essay admission 5 writing an paragraphs best essay free websites games olympic help homework app essay my write writing online research companies africa paper scrapbooking buy south online rogaine caused on scalp bumps papers buy original writing cv services resume and recommendations homework my do always to write personal what essay on my thermodynamics help assignment research paper buy college writing help research essay gergous skin care hello papers with help writing educational dissertation com uahowpay buy to where aricept papers control gun order online red resume lobster essay admission nursing sample cold is good for yogurt sores dissertation writing services legit usa essay nursing help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721