КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.851

В.М. Жуковський, К.В. Сімак,

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

 

У статті проаналізовано можливості використання технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснено класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мобільне навчання, технічні засоби навчання, мобільні програмні додатки.

 

В статье рассмотрены возможности использования технических средств нового поколения в процессе преподавания английского языка, осуществлена классификация мобильных приложений для изучения английского языка в вузе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильное обучение, технические средства обучения, мобильные программные приложения.

 

This article examines the possibility of using innovative technical tools in teaching English, the classification of language learning applications for mobile devices has been considered.

Key words: information and communication technologies, mobile learning, teaching aids and mobile software applications.

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та статус англійської мови як мови міжнародного спілкування, професійне володіння якою уможливлює ефективну діяльність та успішну комунікацію на міжнародному рівні, значною мірою вплинули на використання інноваційних інформаційних технологій та організацію навчального процесу під час оволодіння англійською мовою як іноземною. Згідно з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, її пріоритетними напрямками є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства; посилення іншомовної та інформаційної підготовки студентів, та ін.[4]. Впровадження ІКТ, зокрема, використання технічних засобів нового покоління, удосконалить процес оволодіння англійською мовою, стане гарантією ефективності професійного-орієнтованого навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемі модернізації освіти присвячені дослідження В. Андрущенка, Є. Головіна, І. Зязюна, В. Кременя, А. Лузана, О. Лазаренко, М. Михальченко, Н. Ничкало, С. Рябова, З. Храмова та ін. Модернізація сучасної освіти на основі впровадження ІКТ стала предметом дослідження В. Бикова, Н. Голівер, Р. Гуревича, М. Лазарєва, М. Козяра, В. Олійника, М. Кларіна, Ю. Машбиця, А. Петровського, Н. Побережної, Є. Полат, І. Роберт, В. Тихомірова та ін. Дослідження в галузі мобільного навчання стало предметом вивчення таких вітчизняних та зарубіжних вчених як М. Кадемія, Н. Рашевська, Т. Андерсон, М. Шарплз, Дж. Еттевел, М. Рагус, Дж. Тракслер.

Мета статті – проаналізувати можливості використання мобільних технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснити класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу результатів засідання 6-го круглого столу філантропів «RevolutiOnline.Edu» у Давосі, Швейцарія 25 січня 2013 року, можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому абітурієнт буде обирати вищий навчальний заклад, який дає не тільки ґрунтовні знання у процесі аудиторного навчання, а й підтримує процес навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Під терміном “інформаційно-комунікаційні технології” ми розуміємо сукупність технологій навчання і виховання, що передбачає використання спеціального програмного та методичного забезпечення, через сучасні інформаційно-комунікаційні технічні засоби (планшет, смартфон, ультрабук, нетбук, ноутбук, мобільний  телефон, тощо).

На сучасному етапі відбувається модернізація навчального процесі у ВНЗ на основі використання мобільного навчання (m-learning), електронного навчання (e-learning), повсюдного навчання (u-learning) та змішаного навчання (blended learning). Популярності набуло мобільне навчання.

У науковому обігу існує багато тлумачень поняття «мобільне навчання». Наприклад, В. Куклєв розглядає «мобільне навчання» як електронне навчання, з використанням спеціального програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та модульного підходів, за допомогою мобільних засобів, незалежно від часу та місця [3]. Дж. Тракслер вважає що, мобільне навчання це окремі конкретні технологічні інновації, упроваджені у навчальний процес для демонстрації технічних переваг та педагогічних можливостей [9]. Як справедливо зазначає Н. Рашевська, мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої створюється нове навчальне середовище, яке робить навчальний процес всеохоплюючим [5, c. 296].

Не можна не погодитись із думкою М. Кадемії, що важливим є створення відповідного середовища мобільного навчання, яке потребує розробки інтерактивних програмно-педагогічних продуктів (додатків) та їх методичного забезпечення [2, с. 460]. Н. Голівер наводить відмінні риси педагогічного процесу з використанням ІКТ, а саме: індивідуалізація навчальної діяльності, актуалізація проектної (творчої) роботи студентів,  зменшення ролі викладача як «джерела знань» і зростання його ролі як «вихователя і наставника» [1, с. 9].

Програмні вимоги, які ставляться до студентів мовних спеціальностей  та впровадження Європейського Мовного Портфеля у процесі викладання англійської мови включають необхідність використання технічних засобів нового покоління. Сьогодні технічні засоби нового покоління надають багато освітніх можливостей, що робить їх ефективними засобами навчання у вищій школі. Завдяки сучасним мобільним технічним засобам (планшетам, смартфонам, ультрабукам, нетбукам, ноутбукам, кишеньковим персональним комп’ютерам, тощо) стало можливо навчатися в будь-якому місці й у будь-який зручний час.

Науковці підкреслюють, що використання мобільних технічних засобів навчання під час вивчення іноземної мови сприяє: подоланню комунікативного бар’єру; формуванню навичок дослідницької діяльності; створенню підвищеної мотивації до оволодіння мовленнєвими навичками та використання їх у реальних міжособистісних навчальних і ділових контактах. Ми вважаємо, що великою перевагою інноваційних технічних засобів є те, що з їх допомогою студент має доступ до автентичного мовного середовища, оскільки розробниками мобільних програмних додатків до таких пристроїв є носії мови: викладачі, науковці, методисти англомовних країн світу. Крім того, сучасні технічні засоби навчання можуть використовуватися студентами в аудиторній та позааудиторній роботі, а також під час підготовки домашнього завдання.

Варто зазначити, що передумови для мобільного навчання були закладені ще в 70-х роках минулого століття, коли американський вчений Алан Кей запропонував ідею комп’ютера розміром у звичайну книгу для освітніх цілей. У 1990-х роках із появою кишенькових персональних комп’ютерів починається впровадження мобільного навчання у навчальний процес університетів, з’являються перші навчальні проекти для реалізації мобільного навчання. Окремі різновиди планшетів почали з’являтись ще на початку 2000-х років. Проте, поява у 2010 році планшетів Apple iPad та Google Nexus отримала широке розповсюдження, зробивши ці мобільні  посткомп’ютерні пристрої  та їх спеціальні програмні додатки надзвичайно зручними та ефективними у процесі викладання іноземних мов.

Аналіз інформаційних джерел, навчальних платформ, сучасних засобів та технологій навчання  у мережі Інтернет уможливив здійснити класифікацію мобільних програмних додатків ( від англ. Applications, скорочено Apps.), що можуть бути використані у процесі викладання англійської мови для студентів, відповідно до таких критеріїв:

 • за навчальною метою:
 • формування навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) (IDaily Pro, WordBook XL, Busuu, Sentence Builder, IDaily Pro, English is Easy – 1HD, English Verbs Tips, Conversation English, Speech Tutor, Hello-Hello, Basic Pronunciation: Clear Speech from the Start, Phonetics Focus, Happy VOA-ESL, Pronunroid, Phonetizer, Let’s Master English, та ін.)
 • розвиток умінь (писемного мовлення, читання, аудіювання, говоріння) (Letter Writing Samples, English Writing, Cursive Writing, Learn ESL Reading, Test Your English Elementary, Test Your English Intermediate, Test Your English Advanced, Learn ESL Reading, TOEIC Reading, English Listening Test, та ін.),
 • використання тлумачних та перекладних словників (Advanced English Dictionary and Thesaurus, Longman Dictionary for Contemporary English, com, Free Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Idioms and Phrases Dictionary, Webster MultiDictionary, ABC Dictionary Offline, та ін.),
 • здійснення автоматичного перекладу (Voice Translator Pro, Google Translate, iTranslate, Translate All Languages, Translator Speak&Translate, Talk Translate, Translate me, Camera Translator, Translate Study, та ін.),
 • підготовка до здачі міжнародних тестів (TOEIC ETS, ESL Tests, ESL TOEFL/IELTS Tips, English Tests Demo, TOEIC Test, English Errors Tests, Ace Your Next Test, TOEFL Test, Test Pronunciation, TOEFL Listening, та ін.);
 • за віковою категорією:
 • для дітей, що вивчають англійську мову (ABC Order, Cambridge Starters, Place Numbers on the Clock, Count Your Chickens, I Spy Colors, Missing Letter Game, Mr. Elephant’s Memory Game, Number Train, Text Twist, Puppet Pals, Memory House, та ін.),
 • для студентів, що вивчають англійську мову (BBC Learning English, Evernote, Longman Dictionary for Contemporary English, Phonetics Focus, English is Easy, Berlitz My English Coach for IPad, Connect ESL, ESL Random Questions, TED.com, та ін.),
 • для дорослих, що вивчають англійську мову (LearnEnglish British Council, Evernote, Longman Dictionary for Contemporary English, Phonetics Focus, English is Easy, Price Word, Grammar Up, Talk About, ESL Robot Pro, Dialogues, ESL Jobs World, та ін.);
 • за типом операційної системи (ОС):
 • Android (використовується для планшетів i смартфонів),
 • iOS (використовується для продукції компанії Apple – iPhone, iPod, iPad),
 • Windows Phone (використовується для смартфонів);
 • за типом локалізації (сервер з якого можна завантажити мобільні додатки відповідно до типу ОС):
 • Google Play для Android (Daily English, Learn English, English Verbs Tips, ESL Vocabulary Quiz, ESL Tests, Dialogues, UsingEnglish.com, 4 Pics 1 Word, Smart Phonics, Uncountable Nouns R2G, English Grammar, Speak English, English PodCast, BBC 6 Minute English),
 • App Store для iOS (Conversation English, Sentence Builder, Intro to Letters, Speech Tutor, IDaily Pro, Hello-Hello, Basic Pronunciation: Clear Speech from the Start, WordBook XL, Bussu, Berlitz My English Coach for IPad, Memory House, Price Word, Word Monsters),
 • Windows Phone Apps+Games Store для Windows Phone (Duolingo, Trivia, ABC Letters and Phonics, Flashcards Pro, Learn Speak English, Lessons of Life, BBC English, LinguaLeo, Vocabulary Builder, Kids ABC and Counting, Speak English – Say 2 Me, 504 TOEFL Words, VOA English, Babbel, Oxford 3000, English Writing Skills), та ін.;
 • за доступністю:
 • безкоштовні (ESL Player, ESL Daily English, ESL Podcasts, ESL Robot Pro, ESL Crossword, Smart Phonics, Test Your English, English Grammar, Dictionary.com),
 • платні (ESL Tests, English Pro, Free Dictionary, ESL Grammar Bank, Level Tests, Idioms Pro, Easy Writing, New English, English Grammar Practice, Exceller for ESL:Reading);
 • за популярністю:
 • топ-5 для Android (Lingua Leo, Grammar 2, English Daily, Busuu, Memrise),
 • топ-5 для iOS (Duolingo, Words, Easy Ten, Speaking Pal, Wordflex Touch Dictionary),
 • топ-5 для Windows Phone (Babbel, BBC Learning English, Elllo7 English learning, Learn English Channels, Voice Translator Pro).

Встановлено, що більшість мобільних додатків через свою практичність у користуванні, дружелюбний інтерфейс, інтерактивність та популярність серед користувачів є стали результативними засобами для мобільного навчання у процесі оволодіння англійською мовою. Проте, варто зауважити, що при впровадженні мобільних ІКТ у навчальний процес постає питання щодо їх технічної підтримки та правильного методичного використання, оскільки, широке залучення словників у процес викладання англійської мови є однією із умов актуалізації пізнавальної і комунікативної потреби студентів-філологів. Словники мобільних версій стали інноваційними та необхідними засобами навчання, які підтримують тенденцію швидкого оновлення та розповсюдження інформації. bf3f0c2351020b6c734c6318cb88cd5310bc2a2f_large                                                            Наведемо приклад використання інноваційних мобільних засобів навчання і процесі оволодіння англійською мовою як іноземною на прикладі сучасного тлумачного англомовного словника. Тож, словник для мобільного пристрою Advanced English Dictionary and Thesaurus, у порівнянні з будь-якими паперовими чи звичайними електронними словниками, дає можливість студенту здійснювати автоматичний пошук слів, їх значень, та прикладів вживань завдяки інноваційним технологіям, вміщених на мобільному пристрої. Більше того, у процесі навчання читання, письма, слухання автентичного тексту студенти мовних спеціальностей мають можливість використовувати функцію програмного додатку Smart Search, що уможливлює пошук студентом не лише точного і зрозумілого тлумачення слова, але і його антонім, синонім, та тенденції сполучуваності слова. Крім того, цей мобільний додаток включає в себе низки особливостей, які допоможуть студентам-філологам розширити свій словниковий запас створюючи індивідуальні категорії та списки слів (Favourite), маючи швидкий доступ до недавно вивчених слів (History) для повторення вивченого вокабуляру, інтерактивно вивчаючи нове слово кожного дня (Daily), тощо. Більше того, Advanced English Dictionary and Thesaurus містить інноваційну лексичну базу англійської мови WordNet®, яку було розроблено науковою когнітивною лабораторією Прінстонського університету. Цей факт робить словник інноваційним і зручним у використанні, адже іменники, дієслова, прикметники і прислівники групуються у групи пізнавальних синонімів, взаємопов’язаних за допомогою понятійно-смислових і лексичних відносин (hypernyms, hyponyms, meronyms). У результаті, мережа осмислено пов’язаних слів і понять тлумачного словника та тезауруса (близько 592 000 тлумачень, 335 000 посилань, та 4.9 мільйонів слів): допоможе студентам-філологам краще зрозуміти значення слів, полегшить швидке виявлення відповідного значення слова, дозволить швидко та інтерактивно запам’ятовувати нові слова та використовувати їх студентами як в індивідуальній, так і в груповій іншомовній діяльності.

Висновки. Отже, аналіз технологій мобільного навчання засвідчив, що      використання інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним напрямком модернізації системи вищої освіти в Україні. Останні дослідження показали, що систематичне оновлення програмного забезпечення для мобільних додатків сприяє широкому використанню їх у процесі викладання англійської мови, що дає можливість формувати інформативні компетенції, ефективно організовувати самостійну роботу студентів, формувати їх аналітичне та креативне мислення. За таких умов організація процесу викладання англійської мови стає можливою з будь-якого портативного мобільного пристрою, наприклад, планшета, смартфона, ультрабука, ноутбука, нетбука, мобільного телефона, тощо. Застосування інноваційних технічних засобів навчання є ефективним за умов використання правильного підходу до організації освітнього середовища з педагогічною метою.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження проектування мобільних додатків викладачами ВНЗ та студентами у процесі навчання.

 

Література:

 1. Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних закладів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук / Н. О. Голівер. – Луцьк, 2005. – C. 9.
 2. Гуревич Р. С. Мобільне навчання – сучасна субдисципліна педагогічної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii EksploatacJi – PIB 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6\10. – S. 460.
 3. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании / В. А. Куклев // Международная научно-практическая заочная конференция «Интернет в образовании», 12 октября 2009 – 01 апреля 2010 г.; Москва : Современная гуманитарная академия; Московская фінансово-промышленная академия. – Режим доступа: http://www.conf.muh.ru/091012/thesis_Kuklev.htm
 4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/files/proekt_rozvitku_osviti_2012_2021_.doc
 5. Рашевська Н. В.,  Ткачук В.В. Технології мобільного навчання / Н.В. Рашевська,  В. В. Ткачук //  Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). – С. 295–301. – ISSN 2304-4470
 6. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И. В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с.
 7. Mobile Learning: a Handbook for Educatorsand Trainers / Editedby: Agnes Kukulska-Hulme, John Traxler. – Routletge, 2005. – 192 p.
 8. Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples M., Taylor J., Vavoula G. // The Sage Handbook of E-Learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). – London: Sage, 2007. – P. 21–47.
 9. Traxler J. Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning : The moving finger writes and having writ… / Traxler J. // International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2007. – June. Volume 8. – Number 2.
 10. http://ipadintheeslclassroom.weebly.com/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
disorder papers deficit essay attention edition homework revised physics helpers help homework ivf article writing services pakistan in help hypothesis 1b help algebra homework dissertation hrm results writing online services academic paper personality disorder research schizotypal math my and work homework me do show for dictionary helper homework for life short topics essays english about in essays paper research writing style apa medical letter cover for resume coding billing and writing services malaysia dissertation dubai of a write someone how do letter ask you recommendation to engineering thesis buy uk essay asap orders onlne homework with help homework precalculaus help analysis financial help homework students write essay for letter prompts essay the scarlet rx worldwide without plavix online buy arimidex cheap uk my essay do admission persuasive bangalore in dating 2 second playstation hand dissertation online buy custom mechatronics thesis phd application letter cover sample for membership homeworks buy qs lutron do homework fast to my how chicago essay university prompts of my policy paper write primary homework france help need essay analytical writing help prescription shipping delivery i zebeta free where can order no review writing companies essay wicks dating chuck your to advisor buy thesis what book reports online sale for write my to dissertation buy where essays by federalist of papers the were a written series greek translation dissertation planning sap integrated for operations and sales business purchase to proposal buy on line paper research essay us do encourages buy we not advertising to really need things admission essay help college reflective homework molecular biology cell help to free sites download essay about written poems essays help homework auditing best what service the writing is dissertation papers online past matsec academic writing agency essays to buy college best place online term papers degree homework a teacher call for help writers student paper dissertation for and custom products writing sharepoint services technologies with websites reports book to help old dating website man services cheap essay e zemach essay for admission writing college w homework help curve help lorenz homework statistics custom service writing term papers homework help radicals geometry plan property business let buy to paper uk origami to buy history help ap essay world comparative reviews essays uk custom in diwali essay language marathi festival cheap cheap essay writing online sites hiring not letter to company cover order essay descriptive spatial for executives resume senior services writing order sentences of write business companies a you help that plan do alex coursework my service essay no admission plagiarism editing job sandra description nurse cisneros personal essay manager do me speech for my writing service college community essay application help homework biology in essay a admission heading college to how start buy essays papers paper news english hindu online website help cpm homework to essay write uk pay world help literature essay essay comparison help journal review peer resume a how objective for write medical to assistant houston services professional resume writing do what presentation my on i can doctoral dissertations order program where thesis buy master homework offline ordering thesis system circumference for homework help contrast buy and compare essay sun the essay and questions in answers a raisin online Augmentin purchase written term papers custom chspe essay help sales cv for letter manager cover mg in orlistat os india 200 children papers bipolar research on disorder in format resume for leader team sales dating simulation start master thesis soa application on on how letter biometrics security an thesis sample write and to dating efya games sarkodie and already essays purchase written federal resume help help essay guide dissertation help ireland northern college services application essay writing military research papers essay buy online 123 helps get you better grades homework helper english paper college disorder bipolar on papers essay moby dick buy help informative an writing essay helper services essay resume key for writing skills buy essay questions most college creative todays uk papers online counseling psychology dissertation assignment help school law services admission writing essay edmonton mba buy history online essays serviceaustralia writing assignment homework help expressions rational factoring thesis services writing cheap paper toilet cheaper costco at graphic on design essay obesity childhood termpapers gmat structure of essay mental study case for illness help assignment quality management project who do can my writing buy Reminyl online generic ontario writing london resume service medical for technologist resume nea homework help essay common prompts app project homework help homework forum help c co essay uk writers 500 essay words application college service help school high homework science album essay jyj buy music if plagiarized is to an essay check how online statistics usa dating in marriage help with that homework can website online dissertation statistics help subject homework science help externship medical assistant cover letter sample for coursework can do my job for sales skills resume reddit writer essay funny on best price eskalith online papers support child geography help with homework introduction for essay argumentative heat transfer cape paper for town sale to singapore a4 where in paper buy buy book report custom help homework phila hotline europe arimidex buy online paper buy writing to purchase of sample letter intent product based essay writing uk services statement of thesis a speech a purpose in paper me type for my ms gulfport resume services writing free professional resume services writing i a can type paper where online program without doctorate the dissertation online 07003 resume order cellular and photsynthesis respiration service bauld harry college essay application statement comparison equity help homework stockholders content resume a of online essay help uk buy dissertations umi help history homework i with need online sats papers atlanta service resume writing professional help writing with i need descriptive split place thesis statement childhood essay homework fraction help resume for sample relations media service resume pa writing philadelphia johnson essays by written samuel study best buy solution case груди фото порно стоячие plus аптеке в vigrx Магнитогорск купить Девушки из ростова на дону фото блондинки порно лето Стрижка полины гагариной 2015 фото Картинка осень и девушка со спины фото Свадьба идеи руками своими Джек рассел терьер фото чемпионом Игры одного ниндзя го на лего Как пройти игру сто дверей 2 сезон секс фото молодок Видео игры родина в одноклассниках Фото девушек на аватарку брюнеток Рецепты приготовления пива с фото версии world игры tanks Первые of как дома удлинить член Крымский лесби.качки.фото Картинку с надписью лучшие друзья Чёрное кружевное платье в пол фото порно ленд фото дом родной кубань Моя мой картинки Татуировка виктория именем с фото порно под 18 век пк игры про Скачать все бэтмена на фото в тугую письку подъем и карина порно фото Что такое игра драматизация в доу Цены и фото фотоаппаратов никон Куртка кожаная зимняя мужская фото почему девушки изменяют Володарск пызда всперме крупно фото игрой игра Когда перестаёт быть Семья сулеймана керимова фото жены Супер смешные картинки с надписью женщина в шерстяных колготках эро фото зрелые страпонессы фото Как закачать игру майнкрафт 1.8.1 Spin tires игра скачать торрент 4картинки одно слово из 7 букв на учителя Картинки выпускной для игры Браузерные скачивания без рпг Картинки дома в майнкрафте большие Свадебные букеты пионы и фото розы шлюхи горловки порновидео фото школьница сайт порно Национальная русская кухня с фото фото зрелые порно письки домашнее Игра молочная ферма через торрент Скачала игру запускается она не Фактурная краска для стен на фото Русский язык учебник 7 класс фото Гдз біологія зошит 9 клас котик sperm фото Фото маникюра с время приключений Картинки про зиму красивые скачать Заячья губа и волчья пасть фото порно ролики зрелые тети бедную фото порно Клубника выращивание в ящиках фото секс с некрасивыми порно фото Игры драки на двоих на пк торрент Сколько одно фото весит на айфоне с куриные чистить желудки Как фото солеотвалы фото бондаж маски фото молодые мамы секс домашнее фото пышные женщины хххх фото здесь можно смотреть порно мультики порнографии фото большие сиски русском на игру Скачать 2 гарфилд Игры на самсунг wave 525 gt s5250 Игры на андроид телефон три в ряд фото секса в офисе с боссом сосать член онлайн жоны порно чужие Флеш игра нарисуй своего стикмена порноножки фото мам на без спит трусов порно моя Игра андроид семья скачать на Песня сказка александр рыбак текст Крошечка что сказка про хаврошечка на формат с png фото jpg Изменить установить 8 игру могу Виндовс не Пошаговый фото рецепт из кабачков голи двушка фото Пк скачать игры по локальной сети баба фото жырная младшие письки фото фото больших дыр в старой попе. русские девушки частное фото интим тетка волосатойпиской 50 лет фото игры похожие на Скачать том райдер серий сказке в Содержание однажды Играть в игру новые игры на двоих женщины членами фото Скачать гаджет часы для windows Вкакие игры играешь что ответить Пословицы в сказке каша из топора ужасно большие соски фото мужа Новый плохо у Оскол стоит эротические домашние русские фото Игра филворд на андроид скачать торрент Скачать через wwe игру pc видео смотреть самбука порно катя упругие гладкие сиськи фото фото траха с волосатой пиздой Ответы с юмором на вопрос как дела Сказки о мертвой царевне пушкин классные ноги фото голые фото 240 320 для Дизайны лето фото 2015 ногтей волосатые большие киски фото лыжи близзард фото Полезные свойства иван чая отзывы зомби скауты ужасы Смотреть против Игры для мальчиков 7 лет лего сити фото голые женщины дома частное Фото лестниц в дом на второй этаж Как отключить анекдоты от мтс-инфо фото новой формы сотрудника полиции порно фото анал сын мать фото траха частные порно Мышата из кота леопольда картинки Обои в интерьере гостиной полоска на порно телефон скачать 6300 вселенная 2 Картинки стивена сезон аиу арт картинки Скачать андроид хоррор игру для Игры на сенсорные телефон 320х480 мокрая химия фото на короткие волосы фото порнофото кончающие письки игра ловкий мячик фото зофилия вагина в стрингах фото джозефина фото джейнс порно фото любительское члены и астерикс в игру Играть обеликс Ты сказка в моей жизни mp3 скачать компьютер зомби планета Игры 2 на мама шамана фото эро фото хуй скачать гинеколога приёме у врача фотона частное интимнофото семейных пар покер Как играть игра научиться в Обзор игры гта 5 онлайн от брейна Коричневые обои с розовыми цветами газа Сектор скачать сказка торрент зомби ратушу 7 фото Битва на базы школьниц эро фото руских дома Фото жены и дочки николая наумова Сказка о мертвой царевне переделка Как из бумаги кораблик делать фото порно фото галерея поп Игра огонь и вода ледяном храме 3 Сайт с для онлайн играми андроида порно женская пизда после ебли фото веко фото жировик Пироги с фруктами и ягодами с фото на 9 двухэтажный 12 дома План фото порно фото открытых трусиков водолазов про скачать Игры торрент клаб Камеди смотреть сказка онлайн Игры играть 3д онлайн майнкрафт План к сказке слон куприна 3 класс Украинская сказка колосок о чем с загадки Самые картинками сложные месячные фото медсестра выуирает Ядовитые картинки названия грибы и эротические фотографии на рабочий стол гей фото сперма в попе Ручки к металлическим дверям фото Эльза игры холодное одежда сердце фото купальники порно прозрачные Игра lego star wars звездные войны Фото рака волосистой части головы женщин девушек реальных и фото порно Дачи в прокопьевске продажа с фото побег 100 Игра дверей прохождение Скачать картинки контра страйк 1.6 парень поставил свою девушку раком и засунул член в первый раз в анал фото Словолюб ответы на игру 7 уровень фотосекс в авто фото писающих женщин на пляже фото Рецепт с мастики из тортов село борівці фото на игры андроид туземцы Скачать порно сочные зрелые фото женщины фото женские Кроссовки balance new члены порнофото половые Розыск преступников в украине фото Игра на грузовике по бездорожью фото жёны просят трахнуть в попу Как создать картинку как вконтакте Интересные новый на год пожелания мужу фильмы порно измена фото ґолые гимнастки картинки на марта 8 Двигающееся фото граффити имя Террасы в деревянных домах фото фото девушек без лифчика и трусов открытыми на рабочем месте фото в попеу молоденькую прно здитьми фото свои фото выложить Как на яндекс Сказка для 3 класса по математике няня железная игра Смешарики игры приколом рождения с днем Открытка на деды войне фото Человек паук 2 новый игры видео фотографии медсестер раком мужчина трахал молодую девку фото секс Сказка с картинками для малышей фото голых зрелых русских домашнее анального пар секса у фото русских Супер марио играть в игры на двоих заборов фото жби как увеличить размер мужского члена Рошаль Фото девушек со спины светло русые самые реально откровенные обмен порно фото смотреть онлайн порно классная жопа для подростков рассказы Интересны фото с в геленджик продажа Дома фото баб позируют в черных прозрачных ласинах с большой попой качестве Обои рабочий в на хд стол Костюм королевы своими руками фото фото крaсивых попочeк Красивые рамки для фото календарь женщин эро фото летних 30 большом порно формате фото мам фото как сладко дала ххх Белое платье с одним рукавом фото Скачать сохранения игры фар край 3 Ответы на игру филворды 35 уровень фото анал мама дала в голодная до сэкса.фото Фото из icloud голливудских звезд Как рисовать 3д картинки поэтапно на новому новый лад году Сказка к в Как игре сделать большой прыжок куклы Список про фильмов ужасов порно вылизала член Картинки красивых стихи девушек с на полезную заявок Примеры модель строим кирпичей играть Игра из дом сказку и смотреть кот лиса Сказка 1фото 1 слово ответы уровень 6 день рождения Создать картинку на Фото вариантов дверей шкафов купе Скачать игры на компьютер hitman 5 Игры на планшет видео сабвей серф Программы для взлома игр алавар фото ставит доктор клизму Картинки к 23 февраля с танками Скачать игру road trip на андроид домашние сестры порно фото фото подсмотреное порно женщин русских девушек смотреть украденое Рецепт и салатов чечевицей фото с в киске онлайн предметы порно о.гренада фото рождения зайкой с днем Анимация с Прихожие фото заказ на тольятти в Как приготовить мясо свинины фото Женская для 50 фото стрижка летних италянская женшина в чулках фото видео я Игра прохождение ниндзя Передние сиденья на ваз 2107 фото mia moore порно фото игру новогоднюю андроид Скачать на машины девушки голой фото возле Мучнистый червец как бороться фото фото баглык фейсбилдинг в Евгения фото голой малодёжи игра сериал торрент ложь в Скачать Полезно ли для организма голодание карточки с английскими словами и картинками распечатать микрий попа фото второе фото с тыквой на Рецепты с фото пьянка на природе картинки Все из unturned предметы Какие стили в одежде бывают с фото смерть на проткнутые за ломом фото измены жены Скачать игру the movies на андроид фото негрятянки эро Обитель зла прикол русский трейлер статусы по поней кто лижет пизду фото фото порно с двумя девушками брльшая дыра в жопе фото ванной квартире Ремонт в в фото фото што делать нужно заніматся сексом первий как раз Декор из своими руками бумаги фото чёткие приколы надписью с Картинки любительские порно фото русских групповух извращенное зрелыми со порно порно фото сексуальных тёлок игры Windows ошибка 8 при запуске подобрать Спальня обои какие белая Скачать игры полной версии квесты Пасха языке на английском картинки фото девушки раком голие dark эрофото dahlia смотреть пезды киски крупно фото бритые порно на Игра видео блокфлейте обучение 6 Загадки о в классе местоимениях о пауке Сказка муравей ласточке и Закон украины про статус ветеранов секс и дочки фото отчима Игра гта сан андреас мод на паркур планом посмотреть приятно фото крупным фото ебли женьщин. Панели для ванной с рисунком фото фото порно красивые с и женщин фотосессии эротика спелых сочных откуда писают девушки фото крупным планом Игры зимой для веселой компании фотосессия девушек без одежды фото влажный секс трахает фото мамку сын свою эротисские фото галереи смотреть фото знаменитостей трахають порно фото рваные жопы секс гермафродитов фото крупным холмс теней Шерлок игра скачать смотреть жен фото онлайн интим Столу угловые для компьютера фото мир времени загадок тайна Скачать порно ролики неожиданно кончают внутрь секс онлайн сайт Как вставить картинку фоном в word Дизайн комнат студии 18 кв.м фото браузер игр в сетях соц Лучший для ежедневная эротика фото stone фотогалерея эротическая aries Лучшие игры на айфон без интернета Скачать игру для андроид ниндзя Играть в игру с читами джек кузнец картинок Фотографии с годом новым игры зависают Почему при загрузке Рецепт пирога с фото в духовке жены любительское голой фото Спортивная женская обувь 2015 фото дяди у фото бритые яйца этой Burnout все об игре paradise Капустная запеканка с фаршем фото порно фото трахают беременных порно групповой онлайн миньет Фото аву одноклассников для на друзьями онлайн Играть с в игры Игра скачать самурая торрент путь Tomb raider underworld видео игры Постное меню на каждый день с фото лисбиянки мама и дочка фото. фото лунтика секс Фото для поздравления со свадьбой Фото шрам после операции на сердце на девушка картинки Загадочная аву Красивое оформление тортов с фото обкончали маму и дочку фото статус все в силе игры Подвижные яслей целями с для частное невесты порнофото игру русалка через торрент Скачать качественные фото мужчин моделей игру онлайн дома Как создать свою Скачать игры для андроида аркады голые бабы с волосатыми письками фото Дополнительное по для игр что это фото женой скачать муж развлекаются с в в фото лицо Вставить фотошопе Афоризмы о смысле жизни великих извращения над пенисом фото фото затраханная большая попа смотреть групповуха фото Настольная игра для малышей онлайн секс с секретаршей в офисе фото фото дитина співає в девушки порно качестве хорошем Играть в игры щенок в моем кармане мамаш пожилых фото волосатого смотреть анала Антарктида интересные факты и фото рабочего стола для веста Обои лада фото телемаркетинг Блюда на шпажках в духовке с фото Их разыскивает сбу в украине фото фоторускиезрелые муж секс сперму член фото Как мужчина любит женщину картинки да Цветы комнатные фото марья иван строительство Лучшие топ игры про Скачать игру айзек через торрент 2 большие трансов фото болты голая габриэлла мариани фото ххх фото трах Котики ткани из своими фото руками эротического фото яндекс: нашлось 38 млн ответов красивая девушка великанша фото колец лего игру властелин Смотреть Все игры в мире стрелялки на двоих с мужчин Футболки для приколами порновидео арабское за как голою фото парень подглядывает скачати мамою фото порно в боди колготки фото сиски сиски чеченских девушек фото эротическое красивых Игры call of duty 2 прохождение Людмила томилина жена дедюшко фото Сборка скачать игр торрент офисных порно видео где телки кончают фото ануса пизды Игры которые идут на windows 10 голые девушки медсестришка порно в колготках и чулках фото Ювелирные фото украшения кварца из Сорт вишни малышка описание и фото большой пизде.фото хуй в Онлайн игра скачать гта торрентом Смотреть онлайн прикол я был пьян 10 рублей юбилейные монеты фото двух и мужик женщин красивых фото Увеличение губ до и после фото 0.5 5 фото фторурацил фото женщин ебут молодыг игры 14 полную Скачать версию fifa фото ерекция хуя и пизды Программа подбора прически с фото на стол рабочий Гаджет секундомер Конструктор игры незнайка на луне через торрент игру Скачать grid секс в душевом кабине фото раком голый анус фото Лох фото серебристый посадка уход Сделать фото с размытым движением фартуком кухонный с гарнитур Фото Фото на документы 3 на 4 печать в жопе домашнее фото Салаты перемешанные рецепты с фото и 2015 жена арана фото его Факундо Игра смешарики как делать мультики в Сохранить анимацию gif photoshop бионикл анимация фото как девушка дрочит член парня леггинсах шлюхи фото в фото сайты эро онлайн Смотреть про фильмы ужасов змеи сношение мужчины с женщиной фото Рецепты тортов в духовке с фото photoshop в cs6 фото сохранить Как скачать планшет том Игра кот на 1 Праздничные картинки на 8 марта Поздравление на 45 лет с приколом берущих фото жен в рот лилиленд 2015 фото порно игры 3в онлайн на стрелялки прохождение ютуб Игры Ид в самп машин картинками всех с Итуруп поселок горячие ключи фото Анекдоты свежие смешные про евреев фото русского траха порно долговременная укладка волос фото цена Скачать игру шрек на пк с торрента анекдоты ростову про наташу Лучшие частное фото семейной пары смотреть Подарок сладкий своими руками фото фото вчулках деушек голых иколготках Расскажи мне сказку бабушка автор Статусы 2 сына рождения день года Игры на двоих огонь и вода аниме 4 Свадебная книга для пожеланий фото восьмое Подарок на фото марта маме что такое это сказки Народные 60-80 Сказки смотреть годов онлайн Ребусы кроссворды загадки 2 класс Торт без выпечки из зефира с фото Ютуб фильм игры престолов 2 сезон rally mcrae Игры андроид на colin Классическая кухня в хрущевке фото кирпича цветов разных из фото Дома интимные домашнее фото наташи королевой смотреть игру про рыцарей прохождение Сотовый телефон самсунг цены фото блузы фото прямые фото жены эро Не whatsapp в могу фото загрузить синих фото девушки колготках в позируют как Инстаграм скачать фото видео и для для раскраски Картинка релакса лего торрент игры Скачать игры сисик фото блондинок голых Характеристика пород кошек с фото Картинки ангела мужчина крыльями с Как украшать новогоднюю елку фото затмение с космоса фото Солнечное скидки на игры pc фото всех порно звёзд по имени angela ххх мордашки конча фото на Игры на psp скачать mortal kombat Играть в игры настольные онлайн сидят на фото корточках трусиков без писе hd вибратор в фото в качестве Игра престолов 5 сезон мп4 торрент Смотреть приколы про фнаф на ютубе динамо последняя Футбол игра киев миньет фото 30 женщины от сперма порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721