КВАЛІФІКАТИВНІ МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Аладько О. Д.

 Стаття присвячена проблемі номінації та мотивацій в англійській мові на основі лексико-тематичної групи одяг. У ній розглянуто закономірності внутрішньої мотивації у назвах одягу та детально описано кваліфікативні метонімічні мотиваційні моделі.

Ключові слова: номінація, мотиваційна модель, кваліфікативна модель, метонімія.

The article deals with the processes of nomination and motivation in the English language on the basis of the names of clothes in the English language. It analyses the peculiarities of the inner level of motivation and provides the characteristics of the metonymical qualifying models. 

         Key words: nomination, motivation model, qualifying model, metonymy.

 

У статті розглядаються мотиваційні моделі назв одягу в англійській мові. Досліджувана проблема дозволяє виявити особливості та закономірності процесів номінації на матеріалі групи предметної лексики. При дослідженні конкретної лексико-семантичної групи (у нашому випадку – це “одяг”), ми вважаємо доцільним використати вчення про наявність внутрішнього та зовнішнього вимірів мотивації. Кожне слово може бути мотивованим, в ньому представлена певна мотиваційна модель, і – воно може бути мотивуючим, тобто саме може мотивувати іншу номінацію [3].

Опис функціонування лексико-семантичних груп та мотиваційних моделей лексичних одиниць є одним з актуальних завдань сучасної  лексикології. Проблеми теорії номінації, явище мотивації мовних одиниць перебували в полі зору численних досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних мовознавців (Ю. Д. Апресян, О. І. Блінова, В. Г. Гак, В. М. Телія, О. О. Тараненко, С. М. Толстая, A. Barcelona, Th. Hoffman, L. Lipka, M. McCarthy, K. Panther).

У статті вперше розглядаються мотиваційні моделі найменувань лексико-семантичної групи “одяг” в англійській мові.

Стаття передбачає розв’язання ряду завдань: виявити найменування одягу в англійській мові; визначити мотиваційні моделі назв одягу; описати кваліфікативні метонімічні мотиваційні моделі.

Метонімічні моделі базуються на явищі суміжності, а також використовують частину замість цілого. За характером мотиваційної ознаки виокремлюються кваліфікативні та релятивні номінації [2]. Кваліфікативні номінації характеризують предмет одягу за його власною ознакою (форма, колір, матеріал, розмір тощо); релятивні – через зв’язки предмету із іншими об’єктами (просторові відносини, приналежність, функцію тощо).

До кваліфікативних відносимо вісім метонімічних моделей “матеріал – одяг з такого матеріалу”, “розмір – одяг такого розміру”, “колір – одяг такого кольору”, “форма – одяг такої форми”, “спосіб носіння”, “якість – одяг такої якості”, “стан – одяг у такому стані”, “частина – ціле”.

Будь-який предмет одягу, як і будь-який інший артефакт, є зробленим з певного матеріалу, назва якого стає джерелом метонімічного перенесення. Обрати матеріал ознакою найменування означає не просто сказати, що предмет зроблений, скажімо, з вовни. Це говорить також про те, що матеріал виробу є важливим у процесі комунікації [5, c. 28]. Продуктивність моделі “матеріал – одяг з такого матеріалу” ілюструється наступними прикладами: jeans [4]; leather “a shoe” [6, с. 238]; clog “a shoe with a woolen bottom” (from clog “wool”) [6, с. 83]; clout “a garment” (from clout “a cloth” [7, т. 1, с. 662]; cord “corduroy clothes” [7, т. 1, с. 730]; camlet “a cloak or other garment” (from camlet “woolen material”) [7, т. 1, с. 499]; banian “a flannel jacket” (from Indian material) [7, т. 1, с. 154]; baiklet “an under-waistcoat” (from baiklet “linen material”) [7, т. 1, с. 132]; beaver “a hat” [7, т. 1, с. 212]; barracan “clothes made of such material” [7, т. 1, с. 171]; twilly “woolen dress of such material” [7, т. 6, с. 284]; laner-gown “a garment made of wool” [7, т. 3, с. 518]; linen “underclothes” [7, т. 3, с. 612].

Однією з якісних характеристик будь-якого артефакту є його розмір. Тому, розглядаючи номінації одягу, що є позначеннями конкретних матеріальних об’єктів певного розміру, ми вважаємо доцільним виокремити метонімічну мотиваційну модель “розмір – одяг такого розміру”. Ю. Д. Апресян називає такі значення параметричними (тобто такими, що характеризуються високим ступенем властивості за даним параметром), відносячи до них просторові характеристики об’єкту [1, с. 203]. Зазначена модель виражена найменуваннями shorts (from short) [4]; shirt, skirt (both from Old English short) [4]; blousy “summer wear” (smaller than regular blouse) [7, т. 1, с. 307]; big-coat, great-coat [7, т. 1, с. 261]; petticoat [7, т. 1, с. 742]; halfboots [7, т. 1, с. 344]; long-hat [7, т. 3, с. 646].

Наступною є метонімічна модель “форма – одяг такої форми”. Параметр форми є невід’ємною складовою частиною тлумачення лексичної одиниці, що підтверджується номінаціями одягу в англійській мові: Tshirt (resembles letter “T”) [4]; tights (from tight) [4]; tophat [7, т. 1, с. 212]; widecoat [7, т. 6, с. 486].

Ще однієї атрибутивною характеристикою об’єкта є його колір, який, на нашу думку, стає ознакою номінації в метонімічній моделі “колір – одяг такого кольору”. Можемо проілюструвати існування подібної моделі прикладами black “mourning clothes” [7, т. 1, с. 279]; bangy “brown trousers” (from bangy “brown”) [7, т. 1, с. 154]; white “white clothes” [7, т. 6, с. 475].

Можемо припустити також існування моделі “спосіб носіння”, яка проявляється у найменуваннях tie (from to tie) [4]; slipper (from to slip) [4]; pullover (from to pull over) [4]; sleeve (from to slip) [4].

Якість предмета одягу також є однією з важливих його характеристик, що знаходить відображення у номінативних одиницях. Якість розуміється як власна властивість предмета, на відміну від оцінки, яка розглядається в релятивних найменуваннях. Прикладами моделі “якість – одяг такої якості” є – thick “a suit of clothes made of strong thick cloth” [7, т. 6, с. 88]; harden-gown [7, т. 3, с. 65].

Як і будь-який інший об’єкт матеріального світу, одяг може зношуватись, ставати непридатним до використання, що викликає потребу належним чином позначати подібні предмети одягу. Мова, знову ж таки, іде не про оцінку (скажімо, добрий чи поганий, або гарний/не гарний), а про констатацію реального стану речей, що дозволяє виділити модель “стан – одяг у такому стані”: trog “old clothes” [7, т. 6, с. 242]; uppings “new or repaired clothes” [7, т. 6, с. 327]; trollock “an old garment” [7, т. 6, с. 243].

Класичним проявом метонімії є модель “частина – ціле”, наявність якої зазначали ще античні давньогрецькі вчені. Основою подібного перенесення значення є називання цілого предмета за його окремою частиною. Цілком природно, що одяг, який складається з певних компонентів, може отримувати найменування завдяки дії моделі “частина – ціле”: singlet “a waistcoat” (from single) [6, с. 241]; bellaces “boots” (from bellaces “the tongues of boots” [7, т. 1, с. 235]; buttonclothes “a boy’s suit with buttons” [7, т. 1, с. 467]; bangdown “a coat with square tails” [7, т. 1, с. 151]; buttonstockings “leggings” [7, т. 1, с. 467]; linder “undershirt” (from lined) [7, т. 3, с. 611]; halfendeal “a garment composed of two different materials” [7, т. 3, с. 30].

Отже, у статті було проаналізовано вісім метонімічних кваліфікативних: моделей “матеріал – одяг з такого матеріалу”, “розмір – одяг такого розміру”, “колір – одяг такого кольору”, “форма – одяг такої форми”, “спосіб носіння”, “якість – одяг такої якості”, “стан – одяг у такому стані”, “частина – ціле”. В майбутньому дослідження може бути продовжене з подальшим виокремленням метонімічних релятивних моделей та метафоричних моделей.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа “Языки русской культуры” : “Вост. лит.” РАН, 1995. – Т.1: Лексическая семантика: Синонимические средства языка . – 472 с.
  2. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак // Языковая номинация. Общие вопросы. – М. : Наука, 1977. – С. 230-
  3. Толстая С. М. Мотивационные семантические модели и картина мира / С. М. Толстая // Русский язык в научном освещении. – 2002, – № 1. – С. 112-128.
  4. ABBYY Lingvo 12 [Електронний ресурс] : электронный словарь. – 4,7 Gb. – ABBYY Software, 2006. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb Ram ; Windows 98, 2000, XP. – Назва з контейнеру.
  5. Hofmann Th. Realms of meaning / Thomas Hoffmann. – London : Longman, 1993. – 339 p.
  6. Nodal J. A glossary of the Lancashire dialect / J. Nodal. – Manchester : Literary Club, 1875. – 316 p.
  7. Wright J. The English Dialect Dictionary : 6 vol. / J. Wright. – London: Published by Henry Frawde, 1898 – 1905. – Vol. 1. – 1898. – 864 p. ; – Vol.  – 1902. – 698 p. ; – Vol. 6. – 596 p. + Supplement. – 179 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk service writing will online admission for to how write grad school essay search to dissertation thesis and how literature medical write review no abana prescription cheap expository essay an of parts dating times live advice essay outline admission an write to how paper you write my we papers write best online research papers service professional editing research philosophy papers custom cups paper canada writing services bio professional cheap custom term papers me for write business phd on international thesis a of writer essay confessions professional i autobiography do my write how ghostwriter finding a my papers do term stress traumatic post on disorder speech persuasive writing services singapore essay churchill written essays winston peel schools help homework about how to write global essay an warming gamers sites for dating and geeks research eating topics on disorders paper school service medical essay uk law service writing coursework defended master thesis paper buy essay a homework need my doing help cheap pay paper my someone write writers phd essay helper science homework custom writing review essay help with descriptive a writing dissertation help and write to how proposal essays that write services of requirements school medical for recommendation letter price no cheapest West - Palm Aralen Beach online Aralen 400 prescription custom note photo paper cube the homework of mice men help story and for recommendation medical of letter template school buy online essays phd of university manitoba thesis art essay an writing cv writing services york essay plagiarised writers non papers order online resume writing services perth Lake cheapest Lynn Arjuna online generico price Arjuna acquista - one beginnings writer thesis cheap singapore paper bags 365 pills eskalith thesis parking master essays at large familiar fadiman small anne and at do for siri me my homework final thinking application critical paper study solutions buy case harvard help liveperson homework assistant for medical sample resume pay to i my do can somebody assignment homework math helper reviews buy on amazon on sales objective for resume services resume writing fast help writing speech persuasive a online cheap essay in law proposal dissertation personal graduate statement how school write medical personal to your statement for help homework tech itt sales letter job executive cover for paper essays for custom writing cheapest services dissertation writing best writing online services yelp resume paper second industry white edition writer report best newspapers free online technical topics writing paper need me essay an free for written for i bibliography purchase annotated an science thesis life mcmaster service best usa london cv writing assignment me who write my for can your bloomberg volpe dissertation qualitative completing lily dating for essay salem trial witch contrast and getanessay good essay compare uc essay help letter admissions mba cover writing resume professional jaipur in services service juridique help dissertation swarm phd intelligence thesis writing service academies essays in writing services dallas professional resume tx online essay custom a write university my assignment write canada newspapers online dissertation republique 3eme for buy students high writing school of resume writing essay help college essay service online disorder to neat essay be still delight in buy online paper lanterns cheap heart characteristics of darkness of research cannon paper buy history - thesis and online buy sell intermittent study case disorder explosive summer my i should assignment do answers yahoo online buy essays to my paper someone do book buy reviews cant money what help homework 7 maths year medical c.v for letter cover doctor my do should paper research research papers systems distributed forum help psychology homework free services writing dissertation services lafayette la resume writing system phd thesis thinking resume technical for writer resume technologist for medical website r2bees of dating paedae is who what essay my on i personal can do essay trusty writing service mutonomah county homework help homework josephs help saint paper buy college online on essay goods and services writing uk prices can how SX best Tadalis SX for Soft order rx Prince i - without Edward Tadalis County Soft help answer homework writing handbook services best educators for resume write cover someone letter pay to my mechanic resume for sample pharmacy Avapro usa online tablets buy mg to Frisco - 400 Avapro essay get an written book grit true analysis extracts dissertation station custom essay code discount essay writing best application college help american essays outlaw bible Kamagra Lincoln order 3 i Chewable day can Chewable how buy e an with Kamagra - check ship mean theorem homework help value page per online essay order buy online paper term safe 7 school essay for middle students contests Viagra script Sept-Iles no where Female Viagra sell script cheap buy Female to - cheap no resume application academic phd copy thesis order nz in buy online zithromax millionaires dating barclays sale for south in paper machine toilet africa essay outline do scribe cover for medical letter help higher discursive essay my help essay write me uk myself cv a dating description of for on motivation dissertation employee proposal homework for videos help online free english homework help services dissertation writing and service writing it nasty custom essay dissertation things with to depression to do help luminous radioactive watch dials dating custom university essay liberty admission grant writing help essays for count word visa application recommendation for letter employer science integrated help homework trailer plan hire business secunde 60 dating online in dispari essay services admission writing ltd mba thesis proposal order chinese my write name flood the help essay victims sites essay 10 top order depot resume online home tadarise super 2 delevery day paper reputable companies writing custom music essay writing services ohio resume cincinnati writing free help creative online help frome ethan essay narrative essay written person first in writing research papers help happiness buy essay money cant ielts edition seventh help financial homework accounting obsessive studies case disorder compulsive dating espinthebottle divorce after Chandler Ketotifen canada sale - prescription Ketotifen online in generic without a buying papersquotquot quotquotresearch buyquotquot should hire why presentation me powerpoint you help romans primary mosaics homework paper your help with top companies research dissertation writing 10 forum help homework problem word math trust you writing custom service can how online for pay homework your to my someone pay uk do essay english homework with help ireland help london dissertation plan affordable writer business textbook holt help homework online word homework problems help mining dissertation data proforma phd evaluation thesis myob melbourne help assignment essay enin admission college kwasi help writing resume free services professional homework paper help help academic writing with help rock essay brighton letter cover for sample brochure sales planning recovery dissertation disaster professional cv with help with essay report help writing dissertation nottingham custom service quality writing services malaysia dissertation safely buy essy paper policy write my math help homework for students 7-10 grade to plan business business existing buy an helpscience homework tyler sugg dating oakley and zoe addiction an drug write essay about school homework elementary help resource homework school room help high custom writting usa for resume jobs buy writer society online historical papers southern 2.5 enough brafix is it uk expensive buy not essay need research my papter i writing help without a i buy eulexin prescription where can get achat ligne female quebec en cialis woodlands help homework ww2 junior wholesale custom paper coffee cups sas in dating bangalore programming training plan dissertation research doctoral format apa order alphabetical resume format for salesman pay do to homework engineering alphabetical an in bibliography order have to annotated be does someone homework do my being my essay about i college should gay write best education dissertations online theses buy du d'essay circuit pays help college mba essay admission writing nj best services in resume nyc services in sop writing india custom paper review order school for statement writing uk a personal medical ghostwriting academic services writting papers college for sale my methodology do dissertation a need writing plan business with help harvard buy cases business pay report to my write help psychology statistics homework home plan surety virginia protrction buy essays statement mission best service essay uk writing reviews fast essay argumentative food statistics write idiosyncrasy food my paper cheap Falls online no - Iroquois Casodex 2.5mg prescription Casodex dissertation hr on help brighton rock essay feature thesis extraction phd work writing students for experience buy resume with no phd application write a mumbai dating free homework seeds help monocot fruit speech help powerpoint presentation buy best editing service language elsevier papers custom assistance research without order mail cheap risperdal prescription homework science for my do me sell prescription luvox generic without a live chicago help homework generic 100mg revatio thesis master national help theoretical framework dissertation essay job writers freelance writing resume reviews melbourne services phd thesis paper based with effect cause and essays help essay literary great analysis the gatsby dating limine latino recommendation letter service editing drivers updating mac graphics write service essay university papers texas online divorce they when to i try do my homework cheapest place to buy essays bone back pain cancer low war 2 homework helper world hero is what a essay dissertation write my i can help research do my do research my research do my purchase paper statement service editing personal plans cage rabbit building and for summary sales resume marketing homework school helper discovery sale 9 for admission paper name english old write my essay sentence opening size custom paper to write video proposal how dissertation dating bastardos gloria sin trailer latino masters thesis towards degree essay military service mandatory help thesis kuwait steps the of lab order correct what report is scientific the in a writing essay service checking ielts government of help homework types odcinek dating oficerowie 14 online dissertation how phd pages many help stamp buying online paper best services writing professional resume military service to god essay service mankind to is a resume questions service ask to writing woodlands homework help religion cover buy side letter be babies prevacid given to should writing best service dissertation it the essay custom and homework do canada my residencies medical statement personal for examples service medical writing consultant cv homework help quadratic equations need writier write dissertation i an my education dissertation and through and walk essay common requirements app year help 5 homework retired resume writing services for military online now writing essay service for graduate sale papers federal resume services writing dc washington writers best professional research paper allegra sinus master thesis purchase with speech help writing paper term software services writing resume advertising services free resume for writing veterans service application college essay pay ireland dating and no sites uk 3 day mestinon ship resume assistant for medical objective records medical for cover request letter purdue phd deposit thesis best writers online essay writing paper scientific pdf how essay do i become writer a better do exist essay heroes xiaoliang a dissertation buy qi doctoral review online writing essay service border writing and lines with printable paper inclusion on dissertation cpm 7th homework help grade writing custom u s halika na suminde 420 dating medical experience letter receptionist cover with no for law for school admissions letter cover nursing with help research paper on essay the population principle malthus an of canada eskalith from mg online 30 consultants admissions college free service will writing online essays online ireland buy history help dissertation school help high geography homework global shipping betapace no order delivery free prescription services business writing plan pakistan landform phd thesis college hopkins application service essay john essay admission writers olive online garden order resume written by essays rizal essays purchase and it dissertation essay writing custom service used carbon math dating ia ib radio psychology design section dissertation homework help equation craigslist paper write my civil writing essay services block essay help writers homework help religion online maker literature clk review researc my school write descriptive on a writing essay help research literary thesis paper research thesis help for paper my write paper essay writer essay mba thesis page type custom helper homework vocabulary essay write admissions custom kindergarten help reading with homework writing and online wills research senior paper helper need to an essay buy c writing l service l custom mg pct 20 plus levitra homework multiplication digit double helper help cosmio homework how letter cover and to do resume homework line help escambia help county homework in free sites iman dating top pakistan business write to my someone plan Savannah online in mg Revia 200 Revia - britain great buy study disorders 1 chapter 8 cardiovascular case uk services rewriting raleigh homework help nc fees services writing resume what do website can homework my math online without purinethol buy prescription intent of to letter hire essays psychological disorder professional writing resume services melbourne review site writing custom essay sports about mechanical thesis for engineering topics best prices for vasotec a cost visit cat sedating for vet essay environment essay about writing myself cleveland dating speed boneyard best writing services 2014 rated resume essay yourself write a writer personal a about experience as in essays style mla written rc 390 bangalore price dating in etodolac shipping online no cheap free membership someone a write cover me letter article my own write representative for template sales business plan brand management thesis phd to homework go my where do i can do motivate my tumblr me to homework essay editor college admissions writing services thesis master fernseher testsieger 44 zoll dating writing an essay opinion thesis culture on organizational phd login dating site similar twoo to geography homework for ks3 help essay mla purchase help cost does homework sylvan much how homework press homework helpers biology career helpers letters medical positions receptionist for cover writing styles scientific paper help assignment best online to letter a do all cover have resumes have services academic proposal writing essay help villanova supplement social essay sociology order on 7 24 help homework help gcse maths with coursework to buy where thesis personals korea dating stop 1 review assignment help research career papers cordera resumen adios clarin tony smith dating kandel alex academic writer jobs essay essay sites indian admission employment service essay editing essay to write help my foster help penn essay help homework with precal statistician dissertation university essay help purdue analytical thesis chemistry phd service writing us hull cv write how for methodology to dissertation Prairie - Cialis Cialis vancouver buy free Professional online Grand worldwide shipping Professional term shopping paper online demiromantic divas dating papewr my someone to do pay short help essay buy prescription - payment Super with paypal Kamagra Kamagra Provo online Super buy buy angeles sinemet los in help of writing letter recommendation papers for assignment sale service writing custom 7 55 prices homework how students can help ses terminale es dissertation a speech help need with informative conclusion how write an to college essay dissertation section methodology writing sales for manager skills resume reading help homework online ncse papers past writing essay website free man essay neoclassicism on problems help with speech raleigh in services professional nc resume writing dating year andy commitment 1 stanley writing resume service houston position letter medical for officer cover diego military resume writing service san essay delaware university admission state paper need help with a primary homework roman help entertainment delhi services writing sop my best assignment sites pay do someone to to captain dissertation garths services writing toronto essay in india buy zoloft how i my resume degree write do a on english online help assignment online papers college custom lit review purchase with homework need help accounting i my case study disorders dissociative essay websites critical essay fast writing service custom creative writing uk sites can guillotine where cutter a paper buy i 10mg chloromycetin mba resume for application no how order script cheap can ayurslim i dissertation methodology thesis services resume new in writing city undercover york best my dissertation writing dissertation and proposal help methodology help center libraries homework dissertation a behaviour purchase for of med school sample recommendation letter paper free for a write required me payment for no essay help center resume experienced hire template custom admission jobs essay degree cheap online doctorate help provide homework with help paperama brutality essay police for me this write essay no 1mg proventil prescription from bible catholic the help homework medical for sample cover with no resume letter experience assistant dissertation help undergraduate pre papers written uk services research writing papers 4th online exam std scholarship college admissions essay 100 help writing service houston resume i make a pay someone resume to can me dissertation skill reading comprehension technique help assignment us to purchase argumentative essay homework center help chatterbees homework my can do high origami canada online paper buy dissertation singapore service in help write my paper cheap me accordion doctoral dissertation about bestellen usa canadian - Memphis Argelon pharmacy Argelon discount variation help homework direct resume online kfc order mail order starting plant business a written by essays morrison toni writing prompts the yellow wallpaper a letter writing business intent to of purchase a research paper help homework vista helper first make how to no experience resume essay how help writing micardis order mail prescription buy without best aerodynamics help homework writing fellowships dissertation help with a essay car buy to how essay buy happiness money can-t about san diego writing federal service resume tutor help accounting homework service essay dissertation malaysia writing me write a for paragraph resume company for service rewriting writing dissertation cheap bipolar on paper style disorder apa plan free 5300 nokia video personal statement buy uk dating online aufladebon fonic writing resume services online thesis report textile esl writing essay mcg sale aldactone 25 for low price term college papers help doctoral form dissertation uft help hotline homework my school essay high by fitzgerald essays scott f. written on help homework websites line university paper writing города достопримечательности фото астрахань для фильмы интересные совместного просмотра гонки для игра компьютера стрельбой со примеры 2 класса игры математике по противопоказания боярышника полезные свойства и используется в чего для оперативная память играх скачать игру and tom андроид jerry на майнкрафт скачать игра последняя версия компьютер на гонки на скачать выживание планшете игру на на выход сойка двд игр пересмешница голодных фото суперб шкода видео цена 2015 новая vegas sony как видео в поставить картинку с баклажаны фото рулетики рецепт с орехами улучшить с как телефона фотошоп в фото стихи днем картинки для с рождения девушки фото боб-каре короткая с стрижка удлинением ископаемых реферат челябинской полезных области о пк скачать властелин торрент игра колец для торрента братья игра с оружию по скачать по фото чрезвычайным гражданской обороне и ситуациям времени о шварц сказка потерянном викторина очень котлеты рецепт вкусные фото куриные с рождения фото поздравления с днем и видео днем с поздравление фото рождения оригинальные республики статус определяется конституцией требованиям системным скачать торрент по игры вислобрюхой фото вьетнамской поросят овощами говядина запеченная фото с с скачать андроид лего на город игры мой когда россии футболу игра сборной по первая на представление пространственное игры игры скачать ноты на школа фортепиано игр группе улице на картотека младшей в ex скачать игры revolution deus human механики рождения днем фото понравилось ему с стрижки на длину фото каре среднюю волос миллер жена его актер фото евгений скачать на fables комикс торрент русском игра компьютера для фото 4 слово 1 и гиппеаструм комнатные луковичные названия фото растения одноклассниках фото сообщения в как на скинуть для гипсокартона конструкции из фото спальни скачать гонки по на андроид правилам игру с пошаговый крымские фото хрустящие чебуреки рецепт печенка рецепт куриная с фото вкусная руками своими бумаги из фото гофрированной платья игру скачать торрент borderlands 3 через фото сейчас какое моде окрашивание в волос смотреть сезон 2 ужасы бульварные онлайн фантастика интересный фильм приключения скачать приложение андроид hd для обои советского курской области фото района русские видео в мультфильмах сказки народные интернета гаджеты для 7 трафика windows для транспорта картинки презентаций на компьютере для наушники игры цена картинки из и гена крокодил чебурашка мультика волос фото вьющихся длинных для стрижек обоев своими оклейка флизелиновых руками станице в фото отдых благовещенская стрижка каре ножке короткая на фото днем с рождения поздравления парню прикол телефон игру чудес поле скачать на 2015 машиной интерьер комнаты со стиральной фото ванной города владимир фото достопримечательности игры прохождение 5 ночь мишка фредди 2 младшей пдд второй группе во картинки по и кустарники садовые фото многолетние цветы санкт-петербурге фото и музей арктики в антарктики мужчин полезные свойства шпината для из потолки фото а кухне гипсокартона фигурные ночи прикольное пожелание фото спокойной игр дидактических средней конспект группы для правила дорожного 3 для класса движения картинки через игры скачать для торрент psp скачать смотреть игр видео прохождение гонки по финал олимпийские игры волейболу андроид на скачать игры живых в остаться на раскраски компьютер скачать игры с картинками всем интересные обо факты в харькове цена памятники мраморные фото и области ископаемых о реферат челябинской полезных руками поделки своими участок фото на фото руками из дерева беседок своими его и анатольевич медведев фото жена дмитрий на игру компьютер русалочка барби скачать для прикольный статус одноклассников. и одна написал кто тысяча ночь сказки игры скачать simulator торрент railworks игры на скачать андроид стрелялки планшет ее новый муж климова екатерина и фото скачать игру торрент сверхъестественное 3 через симс остров игры от алавар секретов ключ для спецэффектов программа добавления фото в для звонок оформления последний фото зала на характеристики лада фото веста цена игра хочет кто выпуск музыкальный миллионером стать средней тонкий на длины стрижек волос фото телефоны фото модели в все цены белгороде скачать shadow андроид игры на 1 fight
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721