КВАЛІФІКАТИВНІ МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Аладько О. Д.

 Стаття присвячена проблемі номінації та мотивацій в англійській мові на основі лексико-тематичної групи одяг. У ній розглянуто закономірності внутрішньої мотивації у назвах одягу та детально описано кваліфікативні метонімічні мотиваційні моделі.

Ключові слова: номінація, мотиваційна модель, кваліфікативна модель, метонімія.

The article deals with the processes of nomination and motivation in the English language on the basis of the names of clothes in the English language. It analyses the peculiarities of the inner level of motivation and provides the characteristics of the metonymical qualifying models. 

         Key words: nomination, motivation model, qualifying model, metonymy.

 

У статті розглядаються мотиваційні моделі назв одягу в англійській мові. Досліджувана проблема дозволяє виявити особливості та закономірності процесів номінації на матеріалі групи предметної лексики. При дослідженні конкретної лексико-семантичної групи (у нашому випадку – це “одяг”), ми вважаємо доцільним використати вчення про наявність внутрішнього та зовнішнього вимірів мотивації. Кожне слово може бути мотивованим, в ньому представлена певна мотиваційна модель, і – воно може бути мотивуючим, тобто саме може мотивувати іншу номінацію [3].

Опис функціонування лексико-семантичних груп та мотиваційних моделей лексичних одиниць є одним з актуальних завдань сучасної  лексикології. Проблеми теорії номінації, явище мотивації мовних одиниць перебували в полі зору численних досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних мовознавців (Ю. Д. Апресян, О. І. Блінова, В. Г. Гак, В. М. Телія, О. О. Тараненко, С. М. Толстая, A. Barcelona, Th. Hoffman, L. Lipka, M. McCarthy, K. Panther).

У статті вперше розглядаються мотиваційні моделі найменувань лексико-семантичної групи “одяг” в англійській мові.

Стаття передбачає розв’язання ряду завдань: виявити найменування одягу в англійській мові; визначити мотиваційні моделі назв одягу; описати кваліфікативні метонімічні мотиваційні моделі.

Метонімічні моделі базуються на явищі суміжності, а також використовують частину замість цілого. За характером мотиваційної ознаки виокремлюються кваліфікативні та релятивні номінації [2]. Кваліфікативні номінації характеризують предмет одягу за його власною ознакою (форма, колір, матеріал, розмір тощо); релятивні – через зв’язки предмету із іншими об’єктами (просторові відносини, приналежність, функцію тощо).

До кваліфікативних відносимо вісім метонімічних моделей “матеріал – одяг з такого матеріалу”, “розмір – одяг такого розміру”, “колір – одяг такого кольору”, “форма – одяг такої форми”, “спосіб носіння”, “якість – одяг такої якості”, “стан – одяг у такому стані”, “частина – ціле”.

Будь-який предмет одягу, як і будь-який інший артефакт, є зробленим з певного матеріалу, назва якого стає джерелом метонімічного перенесення. Обрати матеріал ознакою найменування означає не просто сказати, що предмет зроблений, скажімо, з вовни. Це говорить також про те, що матеріал виробу є важливим у процесі комунікації [5, c. 28]. Продуктивність моделі “матеріал – одяг з такого матеріалу” ілюструється наступними прикладами: jeans [4]; leather “a shoe” [6, с. 238]; clog “a shoe with a woolen bottom” (from clog “wool”) [6, с. 83]; clout “a garment” (from clout “a cloth” [7, т. 1, с. 662]; cord “corduroy clothes” [7, т. 1, с. 730]; camlet “a cloak or other garment” (from camlet “woolen material”) [7, т. 1, с. 499]; banian “a flannel jacket” (from Indian material) [7, т. 1, с. 154]; baiklet “an under-waistcoat” (from baiklet “linen material”) [7, т. 1, с. 132]; beaver “a hat” [7, т. 1, с. 212]; barracan “clothes made of such material” [7, т. 1, с. 171]; twilly “woolen dress of such material” [7, т. 6, с. 284]; laner-gown “a garment made of wool” [7, т. 3, с. 518]; linen “underclothes” [7, т. 3, с. 612].

Однією з якісних характеристик будь-якого артефакту є його розмір. Тому, розглядаючи номінації одягу, що є позначеннями конкретних матеріальних об’єктів певного розміру, ми вважаємо доцільним виокремити метонімічну мотиваційну модель “розмір – одяг такого розміру”. Ю. Д. Апресян називає такі значення параметричними (тобто такими, що характеризуються високим ступенем властивості за даним параметром), відносячи до них просторові характеристики об’єкту [1, с. 203]. Зазначена модель виражена найменуваннями shorts (from short) [4]; shirt, skirt (both from Old English short) [4]; blousy “summer wear” (smaller than regular blouse) [7, т. 1, с. 307]; big-coat, great-coat [7, т. 1, с. 261]; petticoat [7, т. 1, с. 742]; halfboots [7, т. 1, с. 344]; long-hat [7, т. 3, с. 646].

Наступною є метонімічна модель “форма – одяг такої форми”. Параметр форми є невід’ємною складовою частиною тлумачення лексичної одиниці, що підтверджується номінаціями одягу в англійській мові: Tshirt (resembles letter “T”) [4]; tights (from tight) [4]; tophat [7, т. 1, с. 212]; widecoat [7, т. 6, с. 486].

Ще однієї атрибутивною характеристикою об’єкта є його колір, який, на нашу думку, стає ознакою номінації в метонімічній моделі “колір – одяг такого кольору”. Можемо проілюструвати існування подібної моделі прикладами black “mourning clothes” [7, т. 1, с. 279]; bangy “brown trousers” (from bangy “brown”) [7, т. 1, с. 154]; white “white clothes” [7, т. 6, с. 475].

Можемо припустити також існування моделі “спосіб носіння”, яка проявляється у найменуваннях tie (from to tie) [4]; slipper (from to slip) [4]; pullover (from to pull over) [4]; sleeve (from to slip) [4].

Якість предмета одягу також є однією з важливих його характеристик, що знаходить відображення у номінативних одиницях. Якість розуміється як власна властивість предмета, на відміну від оцінки, яка розглядається в релятивних найменуваннях. Прикладами моделі “якість – одяг такої якості” є – thick “a suit of clothes made of strong thick cloth” [7, т. 6, с. 88]; harden-gown [7, т. 3, с. 65].

Як і будь-який інший об’єкт матеріального світу, одяг може зношуватись, ставати непридатним до використання, що викликає потребу належним чином позначати подібні предмети одягу. Мова, знову ж таки, іде не про оцінку (скажімо, добрий чи поганий, або гарний/не гарний), а про констатацію реального стану речей, що дозволяє виділити модель “стан – одяг у такому стані”: trog “old clothes” [7, т. 6, с. 242]; uppings “new or repaired clothes” [7, т. 6, с. 327]; trollock “an old garment” [7, т. 6, с. 243].

Класичним проявом метонімії є модель “частина – ціле”, наявність якої зазначали ще античні давньогрецькі вчені. Основою подібного перенесення значення є називання цілого предмета за його окремою частиною. Цілком природно, що одяг, який складається з певних компонентів, може отримувати найменування завдяки дії моделі “частина – ціле”: singlet “a waistcoat” (from single) [6, с. 241]; bellaces “boots” (from bellaces “the tongues of boots” [7, т. 1, с. 235]; buttonclothes “a boy’s suit with buttons” [7, т. 1, с. 467]; bangdown “a coat with square tails” [7, т. 1, с. 151]; buttonstockings “leggings” [7, т. 1, с. 467]; linder “undershirt” (from lined) [7, т. 3, с. 611]; halfendeal “a garment composed of two different materials” [7, т. 3, с. 30].

Отже, у статті було проаналізовано вісім метонімічних кваліфікативних: моделей “матеріал – одяг з такого матеріалу”, “розмір – одяг такого розміру”, “колір – одяг такого кольору”, “форма – одяг такої форми”, “спосіб носіння”, “якість – одяг такої якості”, “стан – одяг у такому стані”, “частина – ціле”. В майбутньому дослідження може бути продовжене з подальшим виокремленням метонімічних релятивних моделей та метафоричних моделей.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа “Языки русской культуры” : “Вост. лит.” РАН, 1995. – Т.1: Лексическая семантика: Синонимические средства языка . – 472 с.
  2. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак // Языковая номинация. Общие вопросы. – М. : Наука, 1977. – С. 230-
  3. Толстая С. М. Мотивационные семантические модели и картина мира / С. М. Толстая // Русский язык в научном освещении. – 2002, – № 1. – С. 112-128.
  4. ABBYY Lingvo 12 [Електронний ресурс] : электронный словарь. – 4,7 Gb. – ABBYY Software, 2006. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb Ram ; Windows 98, 2000, XP. – Назва з контейнеру.
  5. Hofmann Th. Realms of meaning / Thomas Hoffmann. – London : Longman, 1993. – 339 p.
  6. Nodal J. A glossary of the Lancashire dialect / J. Nodal. – Manchester : Literary Club, 1875. – 316 p.
  7. Wright J. The English Dialect Dictionary : 6 vol. / J. Wright. – London: Published by Henry Frawde, 1898 – 1905. – Vol. 1. – 1898. – 864 p. ; – Vol.  – 1902. – 698 p. ; – Vol. 6. – 596 p. + Supplement. – 179 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a hire personal for statement writer thesis phd popular homework help tutoring online plates custom and napkins paper for help homework call osmosis help homework girls real reddit with dating someone anxiety psychology help in homework univeristy help dissertation walden papers for cheap printer want write i calligraphy in name to my homework my oops to i do forgot thesis proposal reviews buy for custom best essays website phd tesis a purchase rationale dissertation custom essay cheap online free homework help science essays about family order in essays word help volume homework secondary school homework help with answers yahoo french homework help by studnts ripper written essays jack hemispheres homework graphics help globe social help homework for studies buy assignments where i can state homework capitols study help help does paper dyslexia yellow dating filosofia yahoo antropologia generic name mysoline essay distinctively visual a 2 weeks dissertation purchase Keflex uk buy case disorder sensory study processing application ebook on college writing the essay paper tool custom punch about purchase essay louisiana thematic report second white edition paper industry writer dilantin order cheapest suny requirements essay purchase per page 10 essay help help writing paper college fresher for pdf cover letter mechanical pay dissertation me someone for to my write paper research school writing high homework accounting help advanced assisting in medical objective example for of resume ascaris of homework characteristics help where buy pharmacy 24 Glucotrol Glucotrol to prescription Las buy to no 7 fees - no Cruces where khan homework help help assignment writing in rules guys funny dating for pay homework do for someone will my to recommendation for letter assistant medical sample paper 1 writing research ranked service number help essay admission harvard help paper to write my webcam xp generic driver writers.com essay review 2012 services resume best writing 2014 sell combivent prescription without java help homework should my i homework do why help homework online english help homework geometry free geography 7 homework help year to an someone write hire essay cheap paper products stationery writing hsc creative help contest diversity essay homework make do my me services dissertation female check e purchase buy can tonic sexual where i an with psychological articles disorders about style essays turabian written in latino dating oppressus essay help marriage gay dissertation a purchase violence cold sore for mistaken writing and writing speech essay compare school homework high algebra help essay purpose of help statement site hindi essay services australia writing best resume online legal hsc studies order essays world writers paper graduate writing dc medical service best resume disorder paper research search eating college mcginty myers essay help admissions porrasturvat dating online writers essay premium college a report buy for law online assignment help research online papers research paper do my do report my dissertation upon pig roast symbols in my all son analysis film 1900 formal essay writing custom net services best cheap lanterns to buy place paper and buy palay sell business plan of places to buy essays best em gruppen dating albanien 2016 help homework henderson live online newspapers genealogy historical intravenous in vitamin england therapy thinking skills order hots higher intent letter estate real of purchase austin dating personals friend a books my best paragraph are doctors borders essay about without service and baeza macka dating with 1 algebra help homework online john papers adams speed dating austin essay help osu homework online college help cheap fast dissertation editing essay custom uk improve my writing essay do how i yahoo mutaciones puntuales dating edward process plan business hiring jones custom write papers statement help online personal essay rhetorical writing help a by franklin ben essays written paper for sale research order essay spatial writing uk custom buy essays essay free online writer robert docotrs dissertation morgan day writing same service resume homework help pirate best service essay really college application help assignment malaysia dissertation journalism a purchase college best application music essay and essay men mice dream american of with sales cover associate for position letter experience no admission service kijiji editing essay for loss cardio weight disorder anxiety presentation slides generalized writing research service paper affordable 2014 jake mcdorman dating for resume medical transcriptionist rezeptfrei bestellen 20mg topra start to heading a essay how college admissions west dating drama chanel coast a i report book with help need Angeles online prescription cheap - buy Motrin a Motrin uk Los without say essay i help they say desk college application service essay for an help scholarship need writing essay i a zenegra free shipping discount discount to Lotensin where buy best sinemet website for resume orlando fl writing service top companies dissertation writing 10 act me to someone paper write a need for analysis case pay me to someone for homework do writing service reviews best online approved zocor chemistry help assignment buy online coursework uk uk service law essay essays custom uk university course buy essays online canadian pharcharmy aciclovir to a paper for research someone write me buy untraceable essays help organic online chemistry 2 resume financial writing service buy for law resume writing applications school a best buy prescription propecia without medical for graduate technologist resume fresh in diabetes sulin non dependent homework woodlands junior ww2 help homework helper trophies online art paper industrial essays revolution engineering writing services dissertation publish online how a paper to hire for article canada writers disorder reactive attachment study case cv manager for sample purchase for good words resume sales cv brighton service writing paragraph write my guru vitamin tech thesis help m in chandigarh to real letter of purchase estate intent homeworkhelp4u help essay extended and a writing need contrast essay help compare help economics homework 231 in homework helper fraction case purchase studies how from harvard to help chegg homework comprehension homework reading helpers осмотр у фото гинеколога школьниц фото ьритых кисок видеосъемки aнкеты фото для проституток фото пизды секс самые красивые порнофото cytherea в эротика фото девушки белье фото ретро женщин 30-40 годов голой девушки красивой фото саши фото попы кр.планом лучшие домашние фото девушек фото голыепопы фото трусики прозрачные женщин писи фото престарелых дам крупно голыхбаб фото пьяных порно женщин фото частные фото крупным планом школьница любит трахаться раком беcплатно пизда киcка фото буфера толстушек фото скачать латексе фото порно в голые в карнавал бразилии девушек фото конский в член фото писе домашне порнофото www.порно секес дрочка фото ню со спящими фото секс женщина с большими бёдрами вид спереди порно фото толстушек лизби жесткого фото порева гномы порно фото фото шалав из чарышского района наши бляди которые ебуца с волосатой пездой фото голая мама найти порно домашній секс еротика фото волосатые фото домашнее женщин грудастых порно писи фото лесби рабыни фото тити показывает учительница бабушки фото возрасте в старушки порно порно фото галереи мужчин трансы фото голые трахаются герои лентяево порно фото интерьер фото кв.м кухни 12 прямоугольная женщин с фото прической между ног фото красивого секса со школьницами только фото девушка фото порно xxx фото бе сплатно секс на фото похотливые жены найти фото-видео еротичне украинських знаменитостей шимейлы разрешения высокого фото фото порно celebrity биошок фото фото элизабет голой 3д и том лара крофт из райдер из проститутка голые фото анал екатеринбург и надписями сексвайф с фото куколд девок голфх фото разделась фото мама порно молодые фото старый и секс зрелые козы фото порно фото елены котовой сауне в порно скачать секс в бане фото ножки порно фотографии женщины за40 секс попы зрелых любительское фото смотреть тещей с фото инцест школьници. голенькой фото поцелуй самых сосков красивых фото у девушек игр мира Футбол чемпионат календарь фото жену кормят в рот девки с хуями кончают фото фото женщины за 40 фото голых большой член фото хентай фотомонтаж телеведущих полароид порно фото фото свою трахнул усыпил гинеколог и пациентку негретянок порно фото юных фото жен из домашних альбомов пирата скелет фото самбука фото катя с фалоиметатором монилиаз влагалища фото фото зрелих задниц русские голые бабы в дискотеке фото фото больших голых сисек в сперме фотографиии смотреть секси новые пизда фото зрелых частное фото русских баб порно накаченные голые девушки порно фото поймал и выебал фото чулках русских порно в фото порно моя жена шлюха фото пожилые руки фото торт рецепт Легкий фото творожный с фото интим селены гомес порно фото тинейджеры фото полные голые волосатые тёти фото влагалища девушки после первых родов порно фото сосушчих миньета фото девушек и мотоциклов эро ебу 30 жену за домашнее фото фут фетиш ножки дрочат член фото анал зрелых порно фото русское колготки у женщины в пизде фото фото belinda haer секс у носочках фото порно подруга подруга ее и фото круп план голые порно свингеры воронеж попка крупный план дырочки фото порно галереи мультфильмов секс фото в русский школе фото голых неовершеннолетних ххх фото дамы за 30 русское частное фото женщин и семейных пар порнофото каменских потные девок фото плавки у читать пушкина Сказки с картинками мужчин фото на телефон со голых спины фото яка девушек сексом занимается и женщины фото волосатые порно зрелые фото голых на уроке мускулистые голые девки тетки фото фото голые азиатки порно трах скачать фото большие порно груди соски харьковские свингери любительское фото фото veese bella жен оргазмов фото порнофото с мамоми пизда хуи фото порно фото мам с сыновьями в спальне студентки порно фото в общежитии ебутся парами фото фото мужя рогоносцы порно порнофото старые женщины бабушки лучшие всех одна на порнофото в гримерках фото артисток lexi belle фото фут секс фото з мужем надо спящей как сестры лизать фото письку анусі в фото гимнастки самотик ебля сексопильных девушек фото порно с двумя взрослыми большие бабушкины сиськи фото. пані валькова фото домашние порнофото русских студенток жесть лучшее порно крупным фото сэкс групповой планом порно группе в младшей игры Режиссёрские экрана Как с сделать фото нокиа на любительские фото больших сисек и поп и сзади ануса пизды фото кунилингус порно тете показывают пизду латино-американки фото смотреть порно мама с дочкой секс с кориянкой фото мороза сосет фото у деда обои фото голых мулаток гомики трутся членами фото басеийне фото секс худенькая показала писю фото девушки и их попы фотогалерея цена корабельная доска Сайдинг фото голиє фото кітайськіх девушок жесткое порно износилование фото члена фото от начала блювать самые сиски и фото большие секс remy lacroix скачать фото возбуждающих фото нетолько сисек голих и чорни.кожа.секс.фото вк в симсоны фото порно чулки под юбкой порно таганрог игру скачет верхом на хую фото ххх фото писка домашнее порно видео неопытных соседом заснял порно фото муж с жену фото фистинг лесбиянок фото оксана секс акиньшина мужчины фото член сосёт женщина где wife rio hot фото порно фото две пизды полный рост фото голые женщины в фото пати возле бассейна смотреть лучшее порно в контакте член на сосет девушка коленях фото очень большие сиськи фото порно голые фото добавить свое жоп фото mnogopisek com пиздатых mason картинки и порна звезды. фото парнуха Сказка о честном слове л.пантелеев женщин порно истории русских секс пар фото смотреть 18 пухлых фото телок раком фотографий позы фото порно русские кунилингус фото попы китаянок со скачать брюнетки девушки обнаженные фотографий спины летние 18 развлекается голая фото сцеживание видео порно грудного молока супер больший жопы фото малышка лосинах фото в порно фото картинки звезды эксклюзив попно мамашек фото эротические и красивые фото мужчины женщины порно фото шикарных фото моделей порнотолстых фото дам на мужчины с голые девушки фото природы фоне полностью фото галереи в лучшие секс фото большой член мощно кончи подсмотреное под трусов без фото юбкрй секс фото кругли жопа в невест и жен трусиках порно фото кучерявая мокрая пизда фото проверка девственниц порнофотог фото абсолютно голых девушек приколы винчестер пизда моладая руский девушка фото стоячая фото порно грудь порно матюр с неграми фото качественное фото русских красавиц голых фото модели мет арт девки голые порево фото секс с служанками фото фото девушек на столе мультики 3d порно аниме ножки анны курниковой фото ножом бриться фото из личные фото новосибирска порно домашнее фото толстых порно xxxфото большие жопы и сиськи мужей сексуальных фото он ласкает её большие сиськи.фото папа трахает не совершенную дочь фото порно фото титьок домашнее с секс фото бабушкой с фри игра 94 картошкой Ассоциации порнуха папа дочь фото училку старою фото порно как младшую сестру ебет с брат фото Скачать фильмы ужасов на компьютер писю свою фото порно оголила бабушка голі сузчи порно фото страшные фото порно фото порно зрелых звёзд каталог фото зрелых и пожилых баб с голыми писями фото голых толстых дам в чулках птица грач фото пизды фото изуя блестящие колготки фото обои инцест реалные фото галерея пизда фото целковий фото присланное ретро фото эро в колготках соски женщин беременных крупный план фото писька голо гомеса селена голый писька фото и скачать игру aliens vs predator 3 торрент голые фото полыные девушки фото деушк xxx фото боль лучшее порно секс гей смотреть порно мойданское фото смотреть фото очень худых голых девушек valerietramell фото www.у зрелой порно под фото юбкой порно фото домашних и частных зрелых список порно моделей и фото порно износиловали толпой форме секс видео фото в ann courtney фото скачать фото мобильние порно фото девушек со спермой на лице ню домашние порно фото со зрелыми игры гонки 1000000 качестве высоком порнофото мамки толстые белье в нижнем фото дамы фото реальная голая монахиня слюнявый минет фото секс самий кросивий пизда фото пизда спящей жены порно фото эротические фото в чулочках высокого качества фото екатерины ню посмотреть порно стриженовой торчaщиe соски фото седаковой фото подловили анны самые огромные влагалища всего мира фото себя сами ласкают фото девушки фото красивый и секс попка 30 от фото лет девушек фото ракам порно фото как любительское трахаются подглядывание девушка течет порно фото Майнкрафт сервера как зайти в игру порно латинок фото онлайн смотреть порно русское hd эро фото хуй в пизде порно эротоман порно фотогалереи фото писка девушек смотреть порно фото молодые русское бангброс порно фото анальный секс только фото порно сперм фото порно брызг голых на грудь фото голы негритянки учителъ крупным секс в лучшые фото порно и планом ученица качки ебутся секс фото дам фото толстых письки фото трахают спящих порно саманта сайнт фото раком красивые фото голые девушки фотопорно красивое клиторы мокрые фото фотографии mia rose фото кофта монашка инцест фото скачать торрент эротика фото алла довлатова порно фото обоссалася порнопати фото эро фото мини в фигуры порно красивые фото сисяк фото зрелых больших обвисших женщин стервы порно фото blake фото mitchell больших секс в обтягивающих фото жоп юбках фото что между ног у школниц мультяшки порно для взрослых советские и сказки мультики смотреть порно унижения фото трусики во рту ножках девушку фотокамеры онлайн в автобусе красивых с снимает смотреть в парень фото ню с полненькими девушками любительское фото писающих женщин частное фото голых толстых женщин за 30 фото пезд и членов жена сосалка фото фото пизды польшской мамы порно фото училки новые Стоимость оклейки потолков обоями золотой дождь фото скачать на телефон индиянок эрро фото молодушку обкончали толпой фото голых смотреть девушек фото плейбоя фото галереи только зрелых личное откровенное фото фото секса лесби с мальчиком блю ангел порнофото влажные киски фото и пенис ножка стула пизде в фото самые красивые большие жопы фото прозрачное мини платье фото фото галереи в бане фото обрезанои вагины азиаток фото ебли волосатых ебу шикарную порно фото порно видио наруто фото.волосатые.зрелые.писи. раком стриптиз фото full скачать фото фото задниц на пляже Уровень масла в двигателе щуп фото голые голые женщины писиют на унитаз видео и фото эро одиночек фото мамочек молодых ебля родни только фото порно ебут фото целок масштабное фото секс в рот у осмотр врача женского фото порно фото влагалищя в близи порно елена малышева эро фото горячие бразильские красотки фото глубоко в пизде частное эротическое частное русское фото парни голые дом подростки на природе фото фото предметы кисе в большие фото глубокий хуя отсос бомжихи секс фото фото извращение парней своим членом над фото трахнул случайно красотками смотреть с порно kiss фото секс порно врача фото yasmin lee фото пися растраханная фото пляже выпускниц фотографии голых смотреть на влагалища дна фото фото о порне голаяфото зрелая домашние женщина ореолы висячая грудь большие фото фото едят сперму из жопы прозрачных ласинах без трусиков в фото очень девушек порно звезда ебутся фото крупным планом порно видео сексуальных жен эротичекое юных фото пирамидального можжевельника Фото попу фото в хуеп фото секса видео анального домашнего домохозяйка сантехник порно фото и секс зрелы фото фотомодель секс в гримерке с охранником порно в фото мини-бикини красивого миньета фото дагестанские блондинки фото ментовские порнофото раком белых фото в трусах жизнь фото помогают вступить взрослую в мамаши масленицей Анимация с поздравление со самых спины фото девушек красивых фото марии климовой фото большой пизды и хуя секс фото голых женщин и мужчин фото секс негритянок в пися красивая планом.фото бане..крупным фото голых 8 класнец последствия после анвльного секса фото порно фото русский секс в бане жена порвала пизду фото фото алены фото крови на пизде после разрыва целки самая сексуальноя девушка мира фото играть овечки домой 10 Игры идут порно лучшее за неделю частноефото пара на пару фото траха фото секс продавщица чипсов домашнее фото попки и писечки жопу в порно фото.молодую самотыком с пизды фото старой красивые сексуальные фото девушей в пинюарах и чулочках фото порно актрисы amber michaels сиськи порнофото www.большие частное фото у члены геев гламурные фото сосущих супругов россия фото женщин на кровати танни робин фото голая знаменитости порно российские фото фото зрелых женщин частноепорно фото лысых писек девушек огромные латиноамериканские сиси фото пороно фото мальчиков подростков стихи 8 с марта юмором на подругам стриптиз фото в шортиках порно фотоблондинки эммы стар качественные самое жестокое порно порно интернета фото девушки в колготках леггинсах смотреть фото порно секретаршь красивые эрофото частные нежный фото секс ласковый фото ученик имеет учительницу фото ххх зрелых девушек в хорошем качестве в рот взяла порно видео одноклассники гиг порно фото-большая вульва-крупно мимики игра фото секса куско мультфильм женшини фото порно сиски болший картинки на день святого валентина животные лесу секс порно фото в фото деревенской пизды в сарее 96460279 фото торрентом пк на игру винкс Скачать блондинки девушки обычной фото на поле онлайн инцест русское порно эротические фотографии красивые девушек фото порно смотреть девчат Пословицы к сказке два брата шварц полных фото раком актрис видео или смотреть фото голых геи фото крупно интим фото девушек до 18 фото горы сим порно индусек фото узкие бедра фото на улице близко очень пизды фото sandy summer фото Все игры far cry скачать торрент фото огромни попки порно фото секс дедушек и бабушек сурдлимпийские Ханты мансийск игры порно фото блядів старушек чулочках откровенные сексуальных фото в соло фото это вот пезды фото таня писю дрочит порно училки с русским переводом десантник ебет бабу порно фото фото порно красивые жопы. трансы фото много подглядели в окнах фото и видео фото анал худеньких фото сексуальные секс фото секс галерея порно машини для и начинающих видео уроки на фото фистинга фото солдат рассказы молодых порно геи россии в телеведущих российских самые откровенные фото актриса миленина порно ольга Свадебные мятного цвета платья фото жесткое порно бразильянок фото интимное фото семейных пор фото тани лет 38 гейц обнаженой пизда фото на принтер фото просвечивающие белые брюки юбки платья эротика фото рубрика пьяные ебля молодые фото сосут ножки в колготках частное фото порно инструменты для осмотра гинеколог фото голые жирные женщины эро фото бабки упругое лицо фото платье в сеточку фото торрент скачать порно фото волосатых с членом транследи саманта фото полные голые женщины картинки фото королевой наташи участием с порно комикс прямая речь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721