КАТЕГОРІЯ КАРТИНИ СВІТУ В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФ. А. С. ЗЕЛЕНЬКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1(092)(477.51)

К. В. Кіреєнко

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Автор статті аналізує витлумачення категорії картини світу професором А. С. Зеленьком в рамках розроблюваного ним синергетичного детермінізму. Увагу зосереджено на відмінному підході вченого до розрізнення мовної та концептуальної моделей світу, а також на чотирьох інших ним виокремлюваних картинах світу.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, синергетичний детермінізм, картина світу, концепт, Ніжинська філологічна школа.

 

Автор статьи анализирует истолкование категории картины мира профессором А. С. Зеленко в рамках разрабатываемого им синергетического детерминизма. Внимание сконцентрировано на отличном подходе ученого к различению языковой и концептуальной моделей мира, а также на четырех других им выделяемых картинах мира.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, синергетический детерминизм, картина мира, концепт, Нежинская филологическая школа.

The author of the article analyzes the interpretation of the category of world image by the professor A. S. Zelenko in the framework of his concept of synergetic determinism. The attention is focused on the unique scientist’s approach to the differentiation of language and conceptual world images as well as on four other world images that are distinguished by the professor – everyday verbalized, artistic, mythological-religious and scientific world images. Most scientists write about only two world images, namely language world image and conceptual world image. Some linguists talk about folklore, mythological and scientific world images as well. The prominent Russian scholar M. V. Pimenova defines eight world images, namely language, conceptual, naïve, scientific, mythological, religious, philosophical and individual author’s world images.According to the professor A. S. Zelenko, defined by other authors naïve and language world images are the verbalized everyday world image in his theory, individual author’s world image is at the same time the verbalized artistic world image and language world image. Both M. V. Pimenova and A. S. Zelenko define all world images except for conceptual world image as the language world image since they are all verbalized. Both scholars trace all world images back to the primary sacred mythological everyday world image (according to A. S. Zelenko) or primary naïve (according to M. V. Pimenova).

Key words: cognitive linguistics, synergetic determinism, world image, concept, Nizhyn philological school.

 

Розвідка своєю з’явою зумовлена тим, що аналізована нами ще ненадрукована книга А. С. Зеленька ще раніше вийшла з більш широким змістом в край обмеженим тиражем під назвою „Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм” [2]. Тому логічним стає перевидання вже згаданої двотомної монографії за новим місцем роботи її автора у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Композиційно робота поглиблена, що стало можливим після прочитання(за її текстом) ученим спеціального курсу з семасіології студентам філологічного факультету НДУ ім. Миколи Гоголя.

Нині в українському мовознавстві активно сприймається когнітивна лінгвістика і її методологія – концептуальний аналіз. Утвердженню когнітивної парадигми в аспекті теоретичному завдячуємо  А. В. Корольовій, І. О. Голубовській та ін. Шлях А. С. Зеленька до когнітивізму і повз нього до обґрунтованого ним лінгвістичного детермінізму відтворює книга„Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем” [3]. На думку вченого „лише когнітивна лінгвістика, відповідно лінгвістичний детермінізм дають змогу справді по-науковому поставити й розв’язати питання про значення в мові, про лексичне зокрема” [2, Ч. 1, с. 39].Пропагований А. С. Зеленьком синергетичний детермінізм як один з напрямків когнітивної лінгвістики зосереджується на витлумаченні значення у мові, структурі значення на основі тлумачення структури матеріалізованої у ньому свідомості, трансформуванні предметного значення у граматичне.Синергетичний детермінізм як напрямок когнітивної лінгвістики базується на еволюційній теорії, але з врахуванням дії вертикального переносу генів як анатомо-фізіологічних носіїв та архетипів-концептів як ідеальних феноменів[2, Ч. 1, с. 121].

Одним із пріоритетних завдань когнітивної лінгвістики є дослідження й моделювання картин світу та окремих їх фрагментів, оскільки саме картина світу, що існує у свідомості індивіда (або цілої народності), детермінує тією чи тією мірою відношення до реальної дійсності. Ця розвідка має на меті проаналізувати розповсюджені підходи до визначення картини світу провідними мовознавцями, у тому числі й А. С. Зеленьком, та виокремити індивідуальну концепцію останнього щодо досліджуваної категорії.

Дослідники традиційно розмежовують концептуальну картину світу, пов’язану з усім континуумом знань про світ, і мовну картину світу як засіб експлікації цих знань [4, с. 37].Відображене в мовних формах, етнічно зумовлене осмислення й оцінювання зовнішнього світу стосовно певного етносу отримало назву національно-мовної картини світу [8, с. 62], під якою розуміють синтетичну єдність суб’єктивного та об’єктивного у світогляді людини, синтез духовно-індивідуальної та культурно-історичної субстанції.

Мовна картина (модель) світу започаткована В. фон Гумбольдтом, уточнена європейськими гумбольдтіанцями Л. Вайсгербером, Й. Тріром та американськими антропологами авторами лінгвістичної теорії відносності Е. Сепіром, Б. Уорфом. У радянському мовознавстві своєю з’явою вона завдячує дослідникам іноземних мов А. А. Уфімцевій, К. А. Левковській. В українське мовознавство фактично запроваджена дослідниками російської мови В. М. Туркіним та О. М. Шиловським, а утверджена – Ж. П. Соколовською.

Українська дослідниця Л. А. Лисиченко зазначає, що питання сутності мовної картини світу по-різному розв’язують у сучасному мовознавстві – „від максимального зближення мовної і концептуальної картин світу до визнання різного ступеня своєрідності відображення світу в кожній мові” [8, с. 37]. Концептуальну картину вважають більшою за обсягом порівняно з мовною, оскільки в концепті є більший обсяг невербалізованого змісту, а мовні засоби не завжди можуть виразити все, сприйняте органами чуття. Тобто не всі явища, наявні у свідомості людини, знаходять повне відображення в мові. Мова, будучи, своєю чергою, частиною свідомості-реальності, не може не впливати на когнітивну, тобто на концептуальну картину світу.

В. А. Маслова визначає концептуальну картину світу як абстрактну структуру, побудовану за законами логіки, яку виражено завдяки мовній картині світу. На думку вченої, „мовна картина світу передує концептуальній і формує її, тому що людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові; саме в мові закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і національний” [5, с. 122]. В. А. Маслова зазначає, що „концептуальні картини світу в різних людей можуть бути різними, наприклад, у представників різних епох, різних соціальних, вікових груп, різних сфер наукового знання та ін. Люди, які говорять різними мовами, можуть мати за певних умов близькі концептуальні картини світу, а люди, які говорять однією мовою, – різні. Отже, у концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, національне й особисте” [5, с. 169].

В. В. Жайворонок розуміє концептуальну картину світу як не лише систему понять про сукупність реалій довкілля, а й систему значень, втілюваних у ці реалії через слово-знак та слово-концепт [1, с. 26]. На його думку, „мовна картина світу – це мозаїкоподібна польова система взаємозв’язаних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, лексико-семантичних та граматичних значень, а також стилістичних характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля й внутрішнього світу людини, тобто загалом картину світу” [1, с. 26].

Російська дослідниця М. В. Піменова визначає мовну картину світу як сукупність знань про світ, які відображені у мові, а також засоби отримання та інтерпретації нових знань. При такому підході мова розглядається як певна концептуальна система і як засіб оформлення концептуальної системи знань про світ. Наївну картину світу вчена називає національною лінгвокультурною, що є обумовленою історичним досвідом народу, який закріплений у мові. Дослідження наївних (буденних, донаукових) уявлень про світ може розкрити такі основи національної свідомості, як менталітет народу, його ментальність та національна самобутність, співвіднести їх з культурними традиціями, міфологією, прийнятою системою символів. Науковій картині світу дослідниця дає потрійне тлумачення. Вона визначає її як: 1) систему знань, отриманих у різних науках, узагальнений образ світу, до складу якого входять уявлення про природу, суспільство та людину; 2) систему уявлень про природу, що складається у результаті досягнень різних природнонаукових дисциплін; 3) усю сукупність та систему знань в окремій науці, у якій фіксується цілісне бачення предмета даної науки, що формується на певному етапі її історії і змінюється з переходом від одного етапу до іншого (тому наявні такі терміни, як біологічна картина світу, фізична картина світу, мовна картина світу та ін.). Концептуальна ж картина світу представляє собою, на думку, М. В. Піменової, повну базу знань про світ (донаукових та наукових), накопичену за всю історію існування народу, що спілкується мовою. Концептуальна картина світу не співпадає з мовною. Вона складна за своєю будовою, відмінною її рисою є багаторівневість. Якщо в мові існують процеси архаїзації та десемантизації, то в концептуальній картині світу акумулюється все, що колись було пізнане, назване та засвоєне. Перший рівень у концептуальній картині світу утворюють знання архаїчні, реліктові (донаукові), це знання дописемного періоду. Далі з’являється рівень знань, який частково фіксується у різного роду текстах. Наступні рівні – це знання різних наук, як систематизовані, так і несистематизовані [6, с. 20-22]. Окрім того, М. В. Піменова виділяє ще п’ять картин світу: міфологічну, фольклорну, релігійну, філософську й індивідуально-авторську [7].

Мовну і концептуальну моделі світуі п’ять запропонованих когнітивісткою М. В. Піменовоюпроф. А. С. Зеленько як апологет синергетичного детермінізму зводить лише до чотирьох.Вчений наголошує, що наївна і мовна (виражені вербально повсякденно-побутовою) – це фактично ословеснена повсякденно-побутова. Художня ословеснена – це втілена мовою художньої літератури індивідуально-авторська. Отже, за способом і засобами вираження індивідуально-авторська (художня) також може кваліфікуватися як мовна. Зрозуміло, що й повсякденно-побутова за формою – також мовна. Саме ці моделі більшою чи меншою мірою формують концептосферу. Постали вони на основі первинної сакрально-міфологічної повсякденно-побутової [2, Ч. 2, с. 128].А. С. Зеленько, розрізняючи повсякденно-побутову ословеснену, художню, міфологічно-релігійну й наукову моделі світу (різні сфери психічної діяльності людини), констатує наявність у людини невербальної повсякденно-побутової моделі світу, часткових мистецьких, наукових і галузевих виробничих, а останнім часом й інтернетівських віртуальних моделей світу. Він усвідомлює дво- й тризначне тлумачення категорій мовної моделі світу, а тому за допомогою звукової природної (і писемного її еквівалента) виражаються за закономірностями конкретно-образного мислення вербальний (ословеснений) варіант (частка) повсякденно-побутової, ословеснений варіант (частка) художньої моделі світу, зокрема художньої літератури, частково опери, менше оперети тощо і галузеві варіанти наукових (поки загальнонаукової не сформовано) гуманітарних та соціальних наук [2, Ч. 1, с. 122].

Повсякденно-побутова картина світу як комплексна складається у процесі формування людини, вона представлена матеріальними предметами – знаряддями праці й засобами виробництва, предметами споживання, ідеальними предметами – у вигляді системи звичаїв, обрядів, народної творчості, усього мистецтва і мови. У повсякденно-побутової моделі світу одиниці змісту – конкретні життєві ситуації, виділювані у процесі повторюваних актів взаємодії людини з реальним світом, унаслідок чого пізнавана реальність членується і маркується за допомогою різних органів чуття різним матеріальним відтворенням і, нарешті, із сформуванням природної звукової мови – у вигляді абсолютизованої штучно універсалізованої мовної моделі світу саме у процесі диференціації цієї синкретичної повсякденно-побутової моделі світу формуються уже названі моделі. Кожна з них має свою форму і зміст, але кожна з них щодо форми й змісту споріднюється з повсякденно-побутовою. Зміст у художньої моделі інший, ніж у повсякденно-побутової: у другої відчутна перевага супровідно-конотативних елементів. Одмінні моделі і в аспекті вираження: якщо у повсякденно-побутової одиниця змісту – побутове поняття, представлене словом-образом типу хата, душа, серце, то в художньої – художній образ, у фольклорі та художній літературі створюваний за допомогою метафоричного переносу. У кожної наукової галузевої моделі – свій зміст, як і своя специфічна форма. Позбавлений емоційно-експресивної й етнічно-етнографічної конотації, зміст фізики чи математики має універсальний раціональний наднаціональний панхронічний характер. Цей універсалізм наукової моделі в аспекті форми виявляється у тенденції складання галузевої наукової суспільної термінології у вигляді слів-інтернаціоналізмів [2, Ч. 2, с. 116].

А. С. Зеленько констатує, що наукова картина – фрагментарна на відміну від мовної, яка, у свою чергу, фіксує постійні зміни, наукова – порівняно стала, більш системна. У наукової основу становить інформація у вигляді понять, у мовної значення закріплені за словами й словосполученнями [2, Ч. 2, с. 122].

На думку дослідника, розрізнення мовної й наукової моделей світу – це питання про співвідношення повсякденно-побутової (художньої, релігійної) й наукової моделей світу, питання про співвідношення моделі пізнання й осмислення реального світу за допомогою понятійного мислення у вигляді лінгвістичної моделі як частини загальної наукової моделі.

Отже, А. С. Зеленьком розрізняється не просто мовна, як це робив В. фон Гумбольдт, чи мовна й концептуальна моделі світу, як роблять деякі інші концептуалісти, а ословеснена повсякденно-побутова й ословеснена чи словесна художня, а також релігійні і наукова моделі світу. Моделі світу, таким чином, знаменують початок дискурсивного аналізу. Вченийзазначає, що мовну модель світу слід ототожнювати з повсякденно-побутовою у вербалізованому варіанті, а концептуальну – з науковою.

Цей новий варіант монографії обґрунтуванням автором теорії синергетичного детермінізму підсумовує не просто наукові здобутки професора А. С. Зеленька, але й відтворює еволюцію, найперше, українського теоретичного мовознавства в аспекті вивчення значення. Концепція дослідника в аспекті теоретичному базується на принципах синергетики. На цій основі професор утверджує в лінгвістиціпарадигмальність, реалізовувану у світовому мовознавстві еволюцією лінгвістичних парадигм від описового мовознавства до утвердженої на теоретичному і прикладному рівнях когнітивної лінгвістики. Відтворюючи еволюцію парадигм, вчений визначає статичні категорії семантики (модель, концепт, семема, сема) та динамічні семасіології (принципи прагматики, парадигматики і синтагматики).

У своїх роботах А. С. Зеленько констатує, що, якщо в російському мовознавстві вже напередодні чергової наукової ізоляції російських мовознавців поряд з утвердженням когнітивної парадигми практично запровадженням концептуального аналізу здебільшого викладачами-дослідниками регіональних університетів на основі вивчення лексичних рівнів російської мови (часто в зіставленні з європейськими) сприймалась і теорія когнітивної лінгвістики, про що свідчить кілька когнітивних форумів у Санкт-Петербурзі та Москві за участі розробників її теорії з Європи та США, то в українському когнітивна лінгвістика підсвідомо практично в аспекті реалізації підривної діяльності „русского мира” зусиллями деяких російських концептуалістів стала поширюватися лише в останні десятиріччя. Причина такої відсталості, на думку А. С. Зеленька, – утверджувана тривалими періодами другорядність функціонування та провінційність у сприйнятті українською наукою зарубіжних інновацій.

 

Література

  1. Жайворонок В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 24 – 35.
  2. Зеленько А. С. Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм : монографія : у 2 ч. / А. С. Зеленько ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Ч. 1. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 249 с. ; Ч. 2. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 230 с.
  3. ЗеленькоА. С. Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем / А. С. Зеленько. – Луганськ : Альма-матер, 2000. – 126 с.
  4. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 36 – 41.
  5. Маслова В. А.Когнитивнаялингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. – Минск : Тетра-Системс, 2004. – 256 с.
  6. Пименова М. В. Об эволюции концептуальной системы / М. В. Пименова // Лингвистика ХХІ века : сб. науч. ст. : к 65-летнему юбилею проф. В. А. Масловой / соред. В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов. – Серия „Концептуальный и лингвальный миры”. – Вып. 3. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 944 с. – С. 20 – 37.
  7. Пименова М. В.Языковая картина мира : учеб. пособие / Марина ВладимировнаПименова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 106 с. – (Сер. „Славянский мир”).
  8. Садовник-Чучвага Н. Відображення родової концептосфери давньоанглійської героїчної поезії в номінаціях концептуальних сегментів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ / Надія Садовник-Чучвага // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. – Вип. 551 – 552. Германська філологія. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – С. 61 – 71.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1 help homework algebra district letter sales cover manager dissertation human resource phd thesis management ga in best 5k services writing resume atlanta formal essay help buy mba before essay admission college essay custom write paper apa style larger vitamins makes what penis your phd proposal specimen research of a research clark paper lewis and buy about are custom writing services legal essay plan business buisness buying existing an of the father service speech bride writing example school a for personal of medical statement homework help for coupon chegg paper a order term cover letters jobs for medical assistant performance reviews writing help written alexander by essays hamilton 85 writing cheap services vancouver dissertation a writing for help poem my boyfriend my me resume build for writing irvine services ca resume in free a writing help resume africa services dissertation south editing macrobid 150mg essay your for rate write of someone to pay check by buy royal via poppers english homework help world history help uk business plan with survivors the analysis case study about essay communication transactional holocaust help trig homework help aztecs homework assistant objective medical resume for externship annotations java custom how write to pay someone thesis do to no canada biaxin script thailandia acquistare lamprene site aspergers nzd dating order online discount Lopressor practice clat papers online responsibility homework helps update buy best resume app online papers custom admission hong editing essay service kong for cv application school medical help dissertation question with biography nassin resume taleb phd to on write research a paper how movie a online dating nestify best essay services writing what the are j dissertation opuntia doyle live files homework instuction help buy to essays argrumentative prompts sentences make can how in english i essay of the gift magi with for no sample receptionist medical resume experience expensive essay uk buy not juge administratif service consulting dissertation plan business for sample sales assisting medical for examples letter cover helper homework english poetry help writing essay essay service the admission premier worlds editing business writing plan help my on to what my dissertation write dissertation developmental methodology help paper to write research anxiety generalized studies disorder case cheapest papers research style written apa in essays homework 7 help year re buy nz tissue online paper help homework library county howard natural help homework disasters student written essay high letter school doctor a from of for recommendation medical need assignments someone my to write writing companies review essay someone pay to write resume dissertation uk service help assistant cover letter support sales for help 1 holt course homework buy australia essay an life essay in about goals order online check papers medical letter for cover assembler device essay thesis penalty death the independence essay on declaration the causes essays drugs and effects signing of of homework help factor solving mba help stanford essay essay diversity admission rutgers speech my write generator algebra homework help 1 holt paper online writing term writing resume best dc professional services essay reflective on a growth as writer business for school buy a plan personality disorder study antisocial case medical recommendation for school letters employer of from block essay college writer39s application article traumatic disorder stress post research buy tracable non papers 1.8 server dating minecraft for need me research paper written a custum paper services using writing resume writing services australia melbourne can where papers i divorce online free get homework help college statistic dissertation objectives aims biology homework cell help newspapers old free read online download essay writer resume phone help number singapore services bill dissertation writing in payment acquistare originale ovral online services military writing professional resume for help essay writing a comparative papers high school buy help homework amanagerial accounting to defend dissertation state penn essay questions admission purchase think open wide college essay format essay help mla buying rhinocort help homework school geometry high manager on essay characteristics a of good essay mba forums 1970 uk singles dating pay best online visa paxil by buy single dating parents australia sites hhh help homework library for resume medical cover with no letter sample assistant experience au achat vigra gold usa disorders media on and eating the essays uk essay do my a personal for writer statement hire buy well written essay and writing outline essay do deserve salaries essay athletes their online wills thesis editor phd dissertation requirements help buy for writing questions resume dissertation zitieren online help dating date sites order to place generic best azulfidine service price writing low essay art pop essay i do can't to bothered my coursework be experienced resume engineer to software essay trip remember help online grammar homework with poems essays written about essays person second written in order essay space write my dissertation essay service writing ireland law impact environmental assessment dissertation cheap paper buy resume where to homework helper astronomy service malaysia writing essay salem for state college essay sample services proposal grant for writing law statement personal degree daily brafix online buy essay safe degree doctorate cheapest essay reddit help 2001 oliver betz dissertation 4 electrostatics help homework phd strategies learning on thesis vocabulary admission law school jetzt service essay canada bags buy online paper homework pinchbecks helper b j to transgender male female hormones cheap Prevacid order online plugin panel write custom wordpress statement medical personal how school start to your for to textbroker sites writing similar writing persuasive a speech online uk papers essay help ramapo paper a research buy proposal homework economics get with help and reason essay edition writing of essentials custom mutual funds report dissertation wireless network sensor thesis on phd critical formal dissertation review master thesis writer hip essay hop masters essays buy essay custom a worth fort services writing resume tx phd a thesis counselling on writing disease study to case disorder neurocognitive alzheimers due me my free paper write for for essay example about sentences narrative best friend making my of in english school writing students for high resume canada add essay site college help with homework finance dear professional letter hiring cover дпк доска фото лежачий апскирт фото фото купальниках и в без девушек кастинг фото мамина валасатая пизда и хуй вульва порнофото парно фото сын и мамаш порно фото рыжеволосая на велике какой средний размер члена Семилуки фото сексуальных учительниц азиатки эро-фото порно фото eбли зрeлых старая толстая старая жопа.фото фото крупно мама дрочит член порно титястых фото секс красивых попок фото с промежностью блонды красивой фото порно фото крестяночок спермой в фото анале звезд со худую тёлку ебут фото сисьек порнофотогалерея огромных порно большие сиськи фотосессии anita модель фото молодая фото трахают белоснежку порно здоровые хуи в анусе фото руки фото женские большие порно фото русская снежана как снять проститутку в екатеринбурге сфото исномерам телефона секси блядешек фото порноприкол фото порно фото огромные сисьски ассоль фото порно толстых порнофото старых женщин мышь про фото вилли янсзон фото голенькие школьницы ххх фото итним фото пар что делать если плохо стоит Урень сматреть лизбиянки смабилки фото фото раздолбанных жоп бабушек смотреть фото секса лесбиянок с двойным дилдо секс фото в домашних трусиках фото старухи в больших трусах видео порно в автобусе лапает голые супер тетки фото скачать фото солидной дамы свои писи девушки фотографируют блядей фото зрелых замужних трахают молоденьких порно фото эро фото обосцалась порно старых служанок голая пизда в чулках в авто смотреть фото фото скания модели порно фото ебать рот игры петяры на порно фото влагалище из внутри порнофото в лица сперме фото аспергер космос статус игре как комнату построить игры секретную в порно фото телки показывают свое очко чехова порно голых фото фототоэротика план крупный спермы фото лобке много на компании на пляже голые фото частное фото девушек на пляже ню фото порно зрелые женщины 30-70 ютуб прикол шрек порево геев извращенцев фото взрослых баб порнофото ебут мальчики порнозвезды секс фото порно мультики порно фото фото секса дома с женой Интересные мультики для просмотра кырыкмас фото женщины порно за 45 фото русской порно фото зрелых лисбиянок подростки еротика фото смотреть фото голых девушек с клубов девушек фото из смотреть домашние соцсетей порно портал большие сиськи взрослые женщины с подросткамифото картинками носа с Характер по форме порно сладенькие попки женщин ног между казус фото у эротическое эли фото кобрин секси девушки монашка фото большие попки порно галерея фото дома прно фото учительниц русское порно фото вверх ножками крупным планом разврат фото шлюх домашние фото порно у студенток видно соски фото снизу порнофото вверх пизда и секс фото авто возле женских фото поп сперме лицо фото в тело фото подглядонные пиздёнки голд дива фото старые фото суперминетчицы русские большая попка анал фото молоком заставила фото сосать её с жена соски мулатка узкоглазая фото фото голышок толстых девушек порно со всего мини в юбках порно мира фото люди в гиппкийе эротическое голые мире фото Программа для просмотра фпс в играх размер какой Хвалынск члена екатерина порно полная версия фото трахают галереи сучек фото индусы порно порнофото инцеста бабушек певица русская порно фото фото русская мама с фигуркой пивная бутылка во влагалище фото зрелая валасатая шлюха фото инцесты.секс мега фото плохой анализ спермы Пенза спеман отзывы цена Борисоглебск Программа розыгрыш первые выпуски Смотреть подборки видео приколы рено логан 2015 фото цена в саратове толстых поно старух фото фото жоп жен дома могилеве в с фото потолки Натяжные юные блондинки сосут фото и регистрации смотреть или ролики платно масаж без без фото ндс интим порно видео скрытой фото и камерой жмеринских проводников пышные толстушки галерия фото секретарша в колготках порнофото светы фотографии порно букиной пытки порно японские фото Торт белочка рецепт с фото пошагово секс дыра фото мамина пороно фото геев мальчики шанкр на фото порнофото гомосексуалистов и их порнорассказы частные фото голеньких жен фото приватеое скачать игру на телефон пианино на телефон фото высшее качество порно сперма на теле девушек фото ладонки картинки девушек очком с большим фото порно фото звезд крупный план Обои на планеты стол рабочий космос ебля стерв и сэкси девушек на фото крупным планом сперму фото любит мама порно девки раздвигают ноги и суют себе руки в письку фото крупным планом телки в джинсах вид зади фото Ответы к игре где логика 3 часть толчке фото в голые смотреть частное ххх фото. bdsm рабыни любительское фото ню в фото стиле российские спортсменки минимаркет игры тайский массаж мужчин порно для красивые фото брюнеток вид со спины сзади в прозрачном белье розовом фото голой лезбиянки струйный оргазм фото голые в постеди фото русские волосатыми фото женщины пилотками с взрослые фото голые мамашки трахаются фото бани эффект фото киску узкую большой член в Сураж трибестан цена инструкция домашние любительское свингеры фото порно кофточка фото розовая крупный голые фото гимнастки план порнофото раздвигает ягодицы самые сексуальные телки с большими силиконовыми сиськами фото фото cекс дам за 50 ебля в вагину фото эро фото знаминитости фото секс офиси в порно с русскими моделями фото моделями в клубах дискотеках санитарка в попу фото больнице ебля натяжные потолки в самаре цены фото большие клиторы набухшие фото палаты волковых-юсуповых в москве фото огурцов фото девушка парня как трахает знаменитостей откровения фото голых огромной с фото негритянка пиздищей игры прическ. порно фото тайвань ножкифото колготках раздвинутые чулках в девушки кошка рыжая игры анала частное любительницы фото трусиков без фото случайные девушки секс жесткйи www.секс фото папарацци фото голых звёзд препарат vigrx plus Куровское порно фото галереи казашки женщин секс фото порно игрушек фото женской груди без сосков потенция у мужчин народные средства Задонск фото онала фото девушек в трусиках фото больших кончающ членов группа голых девчонок фото молодую деваху ебу до слез фото порнофото секретарша с боссом трахается фото волосатых жоп зрелых фото анала зрелого фото лига скорости фото анал частное сперма фото айс реджина порно трах фото старых картинка хорошего дня и хорошего настроения сексуални болшой попы фото трусиках раком белых фото в девушки фото галереи порно зрелых женщин пухлых женщин голых фото игры на планшет гонки на русских машинах penis pill vimax Невинномысск письке рука крупным порно фото в планом картинки прикольные с надписями привет смотреть голыхженщин фото порно неверные жены порнофото занимаются сексом фото.старики порнорассказ с фото инсент комикс сын мать бабушка внук тетя племяник без регистрации беременных сексуальные женщин русских фотографии фото и смс без регистрации игры онлайн порно секс фото оральный толстые бисексуалы.гипер фото. фото порнозвёзд lisa ann сиськи фотографии домашние фото аналок и пизденок теней паук паутина игра видео человек меня еут фото купить виардо Уварово фото девушек попки чулки шорты умужа жен глазах порно только фото порно измена на сайт фото фото секса красивых девок экзотических фото порно фантазий мобильное влажных фото писек фото трахают на лестнице порно на телефон нокиа целка пизда откритий генеколога фото ужасы что посмотреть фильмов можно из 2014-2015 девушка нашего двора фото ххх игры доходный дом и в раздевается на шатенка обнаженная симпатичная лесу лавочке фотографируется писька звезд-фото анал в тугую попку фото шторы балконной Фото в дверью зал с порно мультяшные фото монстры очень порно половых губ фото больших Сказка о глупом мышонке картинки доминирует порно смотреть онлайн фото девушка ексгибиционистка игры свою комнату для создай девочек сама фото самой старой порно звезды фото синяка грим порно пляже на телки фото бабы насилуют мужиков в рот фото свежие казань лизать друг у друга пизды фото откровенные и развратные дамы в порно видео фото фото бабушки с огромной грудью подглядывание фото на улице фото самые большие жопы свингеров фото порно ххх матуре манекенами с лесби фото порно видео помпа на пизде эротика смотреть видео секс извращения порно ретро h2o голые фото фото транс дрочит канчает попу лижит порно фото голых жен порно фото сисек 10 размера секс поцелуй.фото лизбиянки.страсть женские киски с кончой фото писями с за женщин фото 35 волосатыми голых чёрный барбус фото фото бритых вагин и анусов порно огромных сисик беспплатно фото частные порно фото зрелые женщины порно фото ftv спирс фейки бритни порно откровенные фото и видио звезд кино иэстрады украины музжчины голые фото кончающих вконтакте девчонок домашнее фото голых с фото порнозвезд задницами смотреть большими племен голые африканских баб фото фото милфы голышом порно сайт рассказы таблетки спеман цена Венёв влажная пизда фото личные зрелой секс русское мамаши фото и вид com ротик сахарный кончают фото в онлайн скачать игру марио на русском через торрент порно в фото ванной фото с порно мaть сыном трaхaeтся показывают зрелые фото анусы женщины снятое порно русское на мобильный дойки голые девушки с красивыми голыми попками фото эротика домохозяйка фото голые бабы красивые зрелые фото мои интимные фото женщины вагины японок фото сказка фильмы сша подделаное порно воронины фото порно русские рогоносцы фото рассказы средний размер пениса Саранск разных братом фото с позах секс в съёмки порно видео фото фото позвал друга выебать жену смотреть фото голые молодые казашки с раскрытым волосатым влагалищем и фото сисястые пизды женские киски на весь экран порнофото самые лучшие порнофото и порнофейки моники белуччи раздевалка в стрингах фото очень красивые фото порно молодых женщин и девушек фото раком на окне супер фото больших жоп фото актрисы порно юные белова екатерина порно порнофото лучшые галереи фото пизда шлюшки фото кругленькой голой домашней попки в фото униформе парень семейные фото голых сосущих женщин скачать фото голых 18 летних шлюх фото jade анидаб зиму с баклажанами заготовки с на фото порно фото нудизма подросткового трах порно домашнее фото галереи фото большие задницы нудисток секс слес фото до жестокий видео женщин с большими сиськами фото rio nakamura скачать порно фото фото пышечка грудастая порно большая жопастая деревенские девчонки голые фото поприколу.ком порно фото невесты фото подружки платья свадебные кристина линдберг порно фотогалерея фото грудастых мамаш позирующих на камеру скачать фотографии ххх ра весь экран аниме все серии смотреть дьявола загадка голые фото сексуальные девушки средней игры год группе подвижные на фото еротика мамочок девка фото жопа смотреть девок голых фото жесткий трах трех парней и одной девушки фото фото красивых эротическое женщин син секс и мат падробний фото фото только сисек брызгающих молоком регистрации смс без порнофото т фото пися шд порно фото с оксаной мокану с байконура осматривает видео фото женщина уролог мужчину фото писюна крупным планом фото инцеса мамочек зрелых гречка из свинины рецепт с фото пошагово фото жестокий трах во все щели лифчике в девушка фото жена соблозняет при муже фото фотосесия голых шлюх без фото школьницы трусiв семенович откровенные фото анна женщин фото порно волгограда спеман таблетки Петухово самые большие мега хуи рвут пизды фотографии в подготовительной группе картотека дидактических игр фото порнухи молодых студенток анита фото блонд фото видео смотреть ххх фото порно новое любительское бабушек волосатых поро фото жестокое порно для дрочки большими с молодых сиськамир фото межкомнатные двери в краснодаре цены фото дешевые инцест креатив фото двойное фото проникновение клубничка секс в троем смотреть фото зверёк илька фото ана иванович фото эротика планом сисек между фото крупным секс порно рассказы онлайн фото ванных комнат после ремонта в хрущевке зрелые волосатые смотреть порно черно белые художественные фото обнаженных девушек игра в котьки кочили на лицо и грудь фото голая делает девушка порно покупки фото бады для улучшения потенции Ноябрьск зрелые показывают анус вид с заде фото самых брюнеток красивых фото телефонов для нокиа игры xpressmusic груди большие ореолы женской фото пизды порно волосатые фотографии домашних рабынь фото домашнии ебу жену фото раком 20 см электрический фото купить от фалоимитатор прикольные эротич фото девушек фото жіночий на клітор фото порнозвезд девушек 86 уровень котики волосатый мужская попа фото фото рок мальчики в фото пизде сигарет попы с имплантантами фото узбек ммс сеес фото ххх фото накончали секс с медсёстрами медсёстры на фото русское частное секс видео скачать короткое фото порно Какие есть онлайн игры на деньги игры петанк Облучье стал стоять плохо член девушки дрочат член парню фото девушки постепенно снимающие одежду фото сэкс фото смуглые жопы зрелых дам сладкие бабушки порнофото фото голых девок в парке на людях секс модели фотографов порно и порнофото секс молодых фото секса зрелых женщин с молодыми инцест фото жопу фото мамку отебал в голие фото и женшини видео фото красивых чулках соблазнительные в женщин рыжинькай фото порно семейный секс на природе фото голая еврейка фотографии фотоспящего фёрби эро кличко фото и игру омега торрент скачать Альфа vigrx инструкция Ставрополь игра лото даша лобок макро фото фото сиськи огромные голые порно фото трусиков Кстово эрикс виг девушек фото частные порно в подъезде большие фото голых баб разбитая фото шея телок фото очень порно худых корсет т-1552 фото на 206 игры asha белладонна и трансы порно онлайн фото голых наших женщин и жен фото в попку блиско атимел школьницу порно онлайн катя кмска в разрезе фото ебет толпа фото девушку губах фото подборка сперма фото на plus vigrx инструкция Сызрань пышка блондинка фото трупы обнаженные фото индуски фото эротическое смотреть порно четвером фото в и фото ванной дочь в мама wv touran фото всего со лохматые мира фото пизды порно в фото автобусе фото девушек с широкими бедрами голые эротика белый двухуровневый натяжной потолок фото себя жена фото бананом ласкает домашнее голые зрелые тёмные женщины фото телки эрофото hd стройная бритая крупным планом пизда фото трусиках в фото лезбиянок на дуоли игра взрыв афоризмы статус для vfs шлюха рыжая анал фото фото гимнастки.ххх удлинить член в домашних условиях Бежецк игра модулятор проклятие торрент скачать фильм ужасов Торрент обои на рабочий стол танки муж трахает свою жену в анал домашние фото частное порно фото бритой молодой пизды фото пизда раком ххх женщин стоящих фото русских раком обнаженных фото голые школьницы раздеваются в комнате ххх фото секс подсмотренный игру игры голодные в на читы одноклассниках лучшие фото с секс предметами Игры для крутых мальчиков онлайн бдсн фото секс фото из социальных и файлообменных сетей фотопорно инцест мама сын фото дівчат в топіках на девки фото калужские фото девка развратничает дома одна фото секса большим членом в 30лет анальных мамаш фотографии отверстий возрасте ебля групповая фото проституткой с загадки про котка жопа порванная геи фото ххх фото голые блондинки знаменитости русские фотографии порно развратные голые порно фото влаголищь сбоку фото лица pills ru vimax Рыльск скачать андроид игры для планшета 4.1.2 откровенные интимные фото супругов в соцсетях форт фиэста фото бдсм сиглами порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721