КАТЕГОРІЯ КАРТИНИ СВІТУ В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФ. А. С. ЗЕЛЕНЬКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1(092)(477.51)

К. В. Кіреєнко

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Автор статті аналізує витлумачення категорії картини світу професором А. С. Зеленьком в рамках розроблюваного ним синергетичного детермінізму. Увагу зосереджено на відмінному підході вченого до розрізнення мовної та концептуальної моделей світу, а також на чотирьох інших ним виокремлюваних картинах світу.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, синергетичний детермінізм, картина світу, концепт, Ніжинська філологічна школа.

 

Автор статьи анализирует истолкование категории картины мира профессором А. С. Зеленко в рамках разрабатываемого им синергетического детерминизма. Внимание сконцентрировано на отличном подходе ученого к различению языковой и концептуальной моделей мира, а также на четырех других им выделяемых картинах мира.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, синергетический детерминизм, картина мира, концепт, Нежинская филологическая школа.

The author of the article analyzes the interpretation of the category of world image by the professor A. S. Zelenko in the framework of his concept of synergetic determinism. The attention is focused on the unique scientist’s approach to the differentiation of language and conceptual world images as well as on four other world images that are distinguished by the professor – everyday verbalized, artistic, mythological-religious and scientific world images. Most scientists write about only two world images, namely language world image and conceptual world image. Some linguists talk about folklore, mythological and scientific world images as well. The prominent Russian scholar M. V. Pimenova defines eight world images, namely language, conceptual, naïve, scientific, mythological, religious, philosophical and individual author’s world images.According to the professor A. S. Zelenko, defined by other authors naïve and language world images are the verbalized everyday world image in his theory, individual author’s world image is at the same time the verbalized artistic world image and language world image. Both M. V. Pimenova and A. S. Zelenko define all world images except for conceptual world image as the language world image since they are all verbalized. Both scholars trace all world images back to the primary sacred mythological everyday world image (according to A. S. Zelenko) or primary naïve (according to M. V. Pimenova).

Key words: cognitive linguistics, synergetic determinism, world image, concept, Nizhyn philological school.

 

Розвідка своєю з’явою зумовлена тим, що аналізована нами ще ненадрукована книга А. С. Зеленька ще раніше вийшла з більш широким змістом в край обмеженим тиражем під назвою „Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм” [2]. Тому логічним стає перевидання вже згаданої двотомної монографії за новим місцем роботи її автора у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Композиційно робота поглиблена, що стало можливим після прочитання(за її текстом) ученим спеціального курсу з семасіології студентам філологічного факультету НДУ ім. Миколи Гоголя.

Нині в українському мовознавстві активно сприймається когнітивна лінгвістика і її методологія – концептуальний аналіз. Утвердженню когнітивної парадигми в аспекті теоретичному завдячуємо  А. В. Корольовій, І. О. Голубовській та ін. Шлях А. С. Зеленька до когнітивізму і повз нього до обґрунтованого ним лінгвістичного детермінізму відтворює книга„Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем” [3]. На думку вченого „лише когнітивна лінгвістика, відповідно лінгвістичний детермінізм дають змогу справді по-науковому поставити й розв’язати питання про значення в мові, про лексичне зокрема” [2, Ч. 1, с. 39].Пропагований А. С. Зеленьком синергетичний детермінізм як один з напрямків когнітивної лінгвістики зосереджується на витлумаченні значення у мові, структурі значення на основі тлумачення структури матеріалізованої у ньому свідомості, трансформуванні предметного значення у граматичне.Синергетичний детермінізм як напрямок когнітивної лінгвістики базується на еволюційній теорії, але з врахуванням дії вертикального переносу генів як анатомо-фізіологічних носіїв та архетипів-концептів як ідеальних феноменів[2, Ч. 1, с. 121].

Одним із пріоритетних завдань когнітивної лінгвістики є дослідження й моделювання картин світу та окремих їх фрагментів, оскільки саме картина світу, що існує у свідомості індивіда (або цілої народності), детермінує тією чи тією мірою відношення до реальної дійсності. Ця розвідка має на меті проаналізувати розповсюджені підходи до визначення картини світу провідними мовознавцями, у тому числі й А. С. Зеленьком, та виокремити індивідуальну концепцію останнього щодо досліджуваної категорії.

Дослідники традиційно розмежовують концептуальну картину світу, пов’язану з усім континуумом знань про світ, і мовну картину світу як засіб експлікації цих знань [4, с. 37].Відображене в мовних формах, етнічно зумовлене осмислення й оцінювання зовнішнього світу стосовно певного етносу отримало назву національно-мовної картини світу [8, с. 62], під якою розуміють синтетичну єдність суб’єктивного та об’єктивного у світогляді людини, синтез духовно-індивідуальної та культурно-історичної субстанції.

Мовна картина (модель) світу започаткована В. фон Гумбольдтом, уточнена європейськими гумбольдтіанцями Л. Вайсгербером, Й. Тріром та американськими антропологами авторами лінгвістичної теорії відносності Е. Сепіром, Б. Уорфом. У радянському мовознавстві своєю з’явою вона завдячує дослідникам іноземних мов А. А. Уфімцевій, К. А. Левковській. В українське мовознавство фактично запроваджена дослідниками російської мови В. М. Туркіним та О. М. Шиловським, а утверджена – Ж. П. Соколовською.

Українська дослідниця Л. А. Лисиченко зазначає, що питання сутності мовної картини світу по-різному розв’язують у сучасному мовознавстві – „від максимального зближення мовної і концептуальної картин світу до визнання різного ступеня своєрідності відображення світу в кожній мові” [8, с. 37]. Концептуальну картину вважають більшою за обсягом порівняно з мовною, оскільки в концепті є більший обсяг невербалізованого змісту, а мовні засоби не завжди можуть виразити все, сприйняте органами чуття. Тобто не всі явища, наявні у свідомості людини, знаходять повне відображення в мові. Мова, будучи, своєю чергою, частиною свідомості-реальності, не може не впливати на когнітивну, тобто на концептуальну картину світу.

В. А. Маслова визначає концептуальну картину світу як абстрактну структуру, побудовану за законами логіки, яку виражено завдяки мовній картині світу. На думку вченої, „мовна картина світу передує концептуальній і формує її, тому що людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові; саме в мові закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і національний” [5, с. 122]. В. А. Маслова зазначає, що „концептуальні картини світу в різних людей можуть бути різними, наприклад, у представників різних епох, різних соціальних, вікових груп, різних сфер наукового знання та ін. Люди, які говорять різними мовами, можуть мати за певних умов близькі концептуальні картини світу, а люди, які говорять однією мовою, – різні. Отже, у концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, національне й особисте” [5, с. 169].

В. В. Жайворонок розуміє концептуальну картину світу як не лише систему понять про сукупність реалій довкілля, а й систему значень, втілюваних у ці реалії через слово-знак та слово-концепт [1, с. 26]. На його думку, „мовна картина світу – це мозаїкоподібна польова система взаємозв’язаних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, лексико-семантичних та граматичних значень, а також стилістичних характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля й внутрішнього світу людини, тобто загалом картину світу” [1, с. 26].

Російська дослідниця М. В. Піменова визначає мовну картину світу як сукупність знань про світ, які відображені у мові, а також засоби отримання та інтерпретації нових знань. При такому підході мова розглядається як певна концептуальна система і як засіб оформлення концептуальної системи знань про світ. Наївну картину світу вчена називає національною лінгвокультурною, що є обумовленою історичним досвідом народу, який закріплений у мові. Дослідження наївних (буденних, донаукових) уявлень про світ може розкрити такі основи національної свідомості, як менталітет народу, його ментальність та національна самобутність, співвіднести їх з культурними традиціями, міфологією, прийнятою системою символів. Науковій картині світу дослідниця дає потрійне тлумачення. Вона визначає її як: 1) систему знань, отриманих у різних науках, узагальнений образ світу, до складу якого входять уявлення про природу, суспільство та людину; 2) систему уявлень про природу, що складається у результаті досягнень різних природнонаукових дисциплін; 3) усю сукупність та систему знань в окремій науці, у якій фіксується цілісне бачення предмета даної науки, що формується на певному етапі її історії і змінюється з переходом від одного етапу до іншого (тому наявні такі терміни, як біологічна картина світу, фізична картина світу, мовна картина світу та ін.). Концептуальна ж картина світу представляє собою, на думку, М. В. Піменової, повну базу знань про світ (донаукових та наукових), накопичену за всю історію існування народу, що спілкується мовою. Концептуальна картина світу не співпадає з мовною. Вона складна за своєю будовою, відмінною її рисою є багаторівневість. Якщо в мові існують процеси архаїзації та десемантизації, то в концептуальній картині світу акумулюється все, що колись було пізнане, назване та засвоєне. Перший рівень у концептуальній картині світу утворюють знання архаїчні, реліктові (донаукові), це знання дописемного періоду. Далі з’являється рівень знань, який частково фіксується у різного роду текстах. Наступні рівні – це знання різних наук, як систематизовані, так і несистематизовані [6, с. 20-22]. Окрім того, М. В. Піменова виділяє ще п’ять картин світу: міфологічну, фольклорну, релігійну, філософську й індивідуально-авторську [7].

Мовну і концептуальну моделі світуі п’ять запропонованих когнітивісткою М. В. Піменовоюпроф. А. С. Зеленько як апологет синергетичного детермінізму зводить лише до чотирьох.Вчений наголошує, що наївна і мовна (виражені вербально повсякденно-побутовою) – це фактично ословеснена повсякденно-побутова. Художня ословеснена – це втілена мовою художньої літератури індивідуально-авторська. Отже, за способом і засобами вираження індивідуально-авторська (художня) також може кваліфікуватися як мовна. Зрозуміло, що й повсякденно-побутова за формою – також мовна. Саме ці моделі більшою чи меншою мірою формують концептосферу. Постали вони на основі первинної сакрально-міфологічної повсякденно-побутової [2, Ч. 2, с. 128].А. С. Зеленько, розрізняючи повсякденно-побутову ословеснену, художню, міфологічно-релігійну й наукову моделі світу (різні сфери психічної діяльності людини), констатує наявність у людини невербальної повсякденно-побутової моделі світу, часткових мистецьких, наукових і галузевих виробничих, а останнім часом й інтернетівських віртуальних моделей світу. Він усвідомлює дво- й тризначне тлумачення категорій мовної моделі світу, а тому за допомогою звукової природної (і писемного її еквівалента) виражаються за закономірностями конкретно-образного мислення вербальний (ословеснений) варіант (частка) повсякденно-побутової, ословеснений варіант (частка) художньої моделі світу, зокрема художньої літератури, частково опери, менше оперети тощо і галузеві варіанти наукових (поки загальнонаукової не сформовано) гуманітарних та соціальних наук [2, Ч. 1, с. 122].

Повсякденно-побутова картина світу як комплексна складається у процесі формування людини, вона представлена матеріальними предметами – знаряддями праці й засобами виробництва, предметами споживання, ідеальними предметами – у вигляді системи звичаїв, обрядів, народної творчості, усього мистецтва і мови. У повсякденно-побутової моделі світу одиниці змісту – конкретні життєві ситуації, виділювані у процесі повторюваних актів взаємодії людини з реальним світом, унаслідок чого пізнавана реальність членується і маркується за допомогою різних органів чуття різним матеріальним відтворенням і, нарешті, із сформуванням природної звукової мови – у вигляді абсолютизованої штучно універсалізованої мовної моделі світу саме у процесі диференціації цієї синкретичної повсякденно-побутової моделі світу формуються уже названі моделі. Кожна з них має свою форму і зміст, але кожна з них щодо форми й змісту споріднюється з повсякденно-побутовою. Зміст у художньої моделі інший, ніж у повсякденно-побутової: у другої відчутна перевага супровідно-конотативних елементів. Одмінні моделі і в аспекті вираження: якщо у повсякденно-побутової одиниця змісту – побутове поняття, представлене словом-образом типу хата, душа, серце, то в художньої – художній образ, у фольклорі та художній літературі створюваний за допомогою метафоричного переносу. У кожної наукової галузевої моделі – свій зміст, як і своя специфічна форма. Позбавлений емоційно-експресивної й етнічно-етнографічної конотації, зміст фізики чи математики має універсальний раціональний наднаціональний панхронічний характер. Цей універсалізм наукової моделі в аспекті форми виявляється у тенденції складання галузевої наукової суспільної термінології у вигляді слів-інтернаціоналізмів [2, Ч. 2, с. 116].

А. С. Зеленько констатує, що наукова картина – фрагментарна на відміну від мовної, яка, у свою чергу, фіксує постійні зміни, наукова – порівняно стала, більш системна. У наукової основу становить інформація у вигляді понять, у мовної значення закріплені за словами й словосполученнями [2, Ч. 2, с. 122].

На думку дослідника, розрізнення мовної й наукової моделей світу – це питання про співвідношення повсякденно-побутової (художньої, релігійної) й наукової моделей світу, питання про співвідношення моделі пізнання й осмислення реального світу за допомогою понятійного мислення у вигляді лінгвістичної моделі як частини загальної наукової моделі.

Отже, А. С. Зеленьком розрізняється не просто мовна, як це робив В. фон Гумбольдт, чи мовна й концептуальна моделі світу, як роблять деякі інші концептуалісти, а ословеснена повсякденно-побутова й ословеснена чи словесна художня, а також релігійні і наукова моделі світу. Моделі світу, таким чином, знаменують початок дискурсивного аналізу. Вченийзазначає, що мовну модель світу слід ототожнювати з повсякденно-побутовою у вербалізованому варіанті, а концептуальну – з науковою.

Цей новий варіант монографії обґрунтуванням автором теорії синергетичного детермінізму підсумовує не просто наукові здобутки професора А. С. Зеленька, але й відтворює еволюцію, найперше, українського теоретичного мовознавства в аспекті вивчення значення. Концепція дослідника в аспекті теоретичному базується на принципах синергетики. На цій основі професор утверджує в лінгвістиціпарадигмальність, реалізовувану у світовому мовознавстві еволюцією лінгвістичних парадигм від описового мовознавства до утвердженої на теоретичному і прикладному рівнях когнітивної лінгвістики. Відтворюючи еволюцію парадигм, вчений визначає статичні категорії семантики (модель, концепт, семема, сема) та динамічні семасіології (принципи прагматики, парадигматики і синтагматики).

У своїх роботах А. С. Зеленько констатує, що, якщо в російському мовознавстві вже напередодні чергової наукової ізоляції російських мовознавців поряд з утвердженням когнітивної парадигми практично запровадженням концептуального аналізу здебільшого викладачами-дослідниками регіональних університетів на основі вивчення лексичних рівнів російської мови (часто в зіставленні з європейськими) сприймалась і теорія когнітивної лінгвістики, про що свідчить кілька когнітивних форумів у Санкт-Петербурзі та Москві за участі розробників її теорії з Європи та США, то в українському когнітивна лінгвістика підсвідомо практично в аспекті реалізації підривної діяльності „русского мира” зусиллями деяких російських концептуалістів стала поширюватися лише в останні десятиріччя. Причина такої відсталості, на думку А. С. Зеленька, – утверджувана тривалими періодами другорядність функціонування та провінційність у сприйнятті українською наукою зарубіжних інновацій.

 

Література

  1. Жайворонок В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 24 – 35.
  2. Зеленько А. С. Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм : монографія : у 2 ч. / А. С. Зеленько ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Ч. 1. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 249 с. ; Ч. 2. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 230 с.
  3. ЗеленькоА. С. Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем / А. С. Зеленько. – Луганськ : Альма-матер, 2000. – 126 с.
  4. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 36 – 41.
  5. Маслова В. А.Когнитивнаялингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. – Минск : Тетра-Системс, 2004. – 256 с.
  6. Пименова М. В. Об эволюции концептуальной системы / М. В. Пименова // Лингвистика ХХІ века : сб. науч. ст. : к 65-летнему юбилею проф. В. А. Масловой / соред. В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов. – Серия „Концептуальный и лингвальный миры”. – Вып. 3. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 944 с. – С. 20 – 37.
  7. Пименова М. В.Языковая картина мира : учеб. пособие / Марина ВладимировнаПименова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 106 с. – (Сер. „Славянский мир”).
  8. Садовник-Чучвага Н. Відображення родової концептосфери давньоанглійської героїчної поезії в номінаціях концептуальних сегментів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ / Надія Садовник-Чучвага // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. – Вип. 551 – 552. Германська філологія. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – С. 61 – 71.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescription purchase la no inderal free shipping hiring an editor dissertation for Xl presciption Ditropan no purchase online homework help does chegg work how online publishing white papers my me do for hw nursing writing admission an essay school speech about smoking persuasive dissertation write to pay someone on resume phd essays essays purchase purchase bhojpuri pandavas movie online dating technical writing blog service no to prescription where buy lexapro house my of essay description a thesis help writing with help write papwer my en achat female cialis ligne my i do not homework just should doesn't help learn students homework help tree homework factor dating in company bangalore go123 military cv writing london best service homework ten helpful top hints list paid vs start8 dating free ap essay compare contrast attention rubric essay step philosophy my nursing write narrative by students essays free written prompt lmu help essay help geography writing homework with science political help scottish intimidating is a accent violence essay on television essay to how write level 8th application an grade order discount Vantin online from microzide mg canada online 30 in writer essay strives to rudolfo his anaya essay news writing service written term papers provides custom dating aspergers statistics lds child essay policy one live help alaska homework library state help scholastic homework written cheap college you for papers help writing lyrics ukulele for parents free single dating sites papers get cheap school my french in homework i after do to resume on temp listing hire professional paper africa writing services concept south cheap paper colored copy for letters assistant medical sample jobs cover phd coursework masters essay narrative college do alex my coursework helper victorian homework electricity homework current help essay service writing best fafp and diabetes online 1 intermediate papers past maths teachers writing for 911 resume services best acknowledegment dissertation my essay free writer site review essay candidates dissertation help psychology essay illegal buy an essay bangladeshi english online news paper after of college days forty dating writing college skills for writing help esl students york new city resume writing in maintenance services best a help book with report writing self essay evaluation history buy online papers assignment help accounting australia resume examples for sales representative me writing for my paper narrative essay form 5 single dating american online crixivan sicuro acquisto star shropshire dating sim apa paper research doc position for profile sales resume homework geometry school high help an essay conclusion to help essay service writing french essay theory pecking order office plan medical for business war american essay spanish pills Trileptal textual essay analysis a buy thesis master delivery 2 tadacip day Fly Fly online Gold in Gold buy London - netherlands writing groupon resume services professional los in cernos angeles buy caps calan prescription no application essay nursing college service discount essay help code best dating buzzfeedyellow asian without degree coursework buy bachelors essay my somebody can write dating online dritat economics for my me do homework helps homework maps online homework earn help money pravachol manufacturer application school resume for medical brand best isordil price resume service new city writing york aptitude test research papers service resume washington dc writing uk my do admission essay how do my find assingment somebody to can litearature i fast online buy duricef delivery sesizare online dating anaf writing a help homework literal help equations essay help site prescription reasonably get a cheap motilium without priced my write i cant thesis youtube and dating rihanna drake australia do my assignments management writing essay help lab a report writing help scholarship essay with a micardis free where shipping purchase no to prescription 50 ditropan rx mg without and boys girls for dating dissertation conseil constitution constitutionnel dating professionals black 20 summer trips for homework helper dads graduate do thesis school 1742 purinethol buy 500mg the a federalist essays quizlet written series was by of essay online write for me free my do french had i to homework my canal 22 online dating extremo sexual for female website tonic best for resume purchase sequence and logical essay order essay service good writing order course online work purchase thesis online paper research writing service cheap circuits parallel help homework physics english ks3 homework help essay expository questions and online buy sell thesis phd order online prison tenders dating boksburg a buying dissertation report sites writing ukessay quotes dissertation writing help doctoral online writer essay writing site research paper accounting helper univeristy homework tui online term paper buy masters of toronto university thesis professional help plan business get writing writer essay hire apotheke zocor overnight - Belleterre Mellaril shipping online Mellaril buy generic a is letter company not for how hiring to that write cover a write introduction a application to how good simulator dating kevin from is who grimsby position for cover examples letter sales us writing resume services dissertation building alssacas mysaferdating school essays students for write someone essay can my canada Duphaston a for wooden plans village christmas college essay admissions custom multimedia dissertation mathematics admission buy mba essays haas chest plans seamans do me my case for study 1984 help essay y help big homework law do assignment my essays for best transition words report reseach buy best on me someone essay an to write can is there help term papers custom pay paypal with to buy uk essays where dubai dissertation services writing my who can write essay to for do someone an need me essay fulvicin mail mg by 5 that difference made law essays a school andy marilyn warhol essay essay disorders influence eating does media persuasive speech writers notifications notify vip dating professional writers essay free on academics dissertation research essay hand go and topics in sports ivory hand aj helper homework essay no writer free plagiarism в контакте порно беркова мушик как трахает фото бабу здоровые жопы порно фото руский фото инцест галереи трах камшоты фото танец криминальное чтиво из фильма сериал участок скачать торрент Крем сметанный, рецепты с фото на : 71 красивая попа на велике фото фото голой софи казанова блестящие колготки эротические фото рост девушек обнаженных фото в полный свадебные оргии порно фото Фото женских фигур сзади фото охуеного поисках Пизда порево в тройное проникновение.фото лижут жопы лизбиянки фото хентай манго фото фото голые перми девушек трансы эрофото прсек фото красивых член меньше стал Лыткарино Фото бисекса паровозик сосков больших Порнофото девчонки на фотосессии эротика порно фото анал красотки ню фото в синих лосинах часное фото голых юных деревенских девок Частное фотография зрелой мамы в чулках раком мастурбируют беременных женщин фотографии русских звезды фото Порно сериалов стюардессы частные Минет фото Порно задници и дойки фото красавчик из лапшичной дорама с русской озвучкой наши журнала смотреть жены из фото cекс бабки фото фото о сексе сматреть ню анна фото иванович толстыми фото жопами девушек голых с сестренка голенькая фото Фото на весь экран пожилые тетки порно баб под фото трусов без юбками новокузнецке эротика в фото фото с клитора пирсингом Дырка фото девушки русские вместе голые фото зрелая мама фото жопа Фото бикини высоко сидящие на талии футунари картинки члены хентай фото аниме висячие сиськи старой бабки фото порно с фото мало голые балерины фото видео сексуально-дерзкая фотосессия Смотреть онлайн порно юные писи сексфото жен рассказы видео фото галереи порно старухи фото голых кавказских парней жопы раздолбаные женские фото фото влагалищ и секса порно для телефона рассказы с фото фото мама дрочит на сына грибов хочу фото порно видео 90 х онлайн reid обои jennie порно фото полячкизрелые секс парноха фото Онлайн лизбиянка мама порно фото самых красивых лисбиянок фото вставил хуй в жопу фото порно мама строгие порно и спорт фото Девушка скинхед сиськи фото фото порно секс зрелых дам джентльмена викторианский кодекс читать эротическое vtufy ajrc фото фото секс смуглых загорелых брюнеток онлайн фото порно анал насти Днем Рождения прозе в с Поздравления порно фото под у убкой школьниц красавицы порно фото Восточные allie ray фото Порно фильм развратные жены онлайн писи бабушки пожилой фото Фото русская секс мама сиськами девушек фото большими скачать с свое порно фото и видео фото хентай секс девчонки порно онлайн смотреть члени фото большие сискьи телок фото порно толстые туалете деревенском в скрытая фото камера лено голое полено фото Округлённые попки в мини шортиках фото порно смотреть онлайн беременные гинеколог облегающих Секс девушек фото платьях коротких в Yandex.ua восточный наряд фото фото Бесп бисексуалы очин болшие клитире болшими фото фото мазо золотой бдсм садо дождь путаны толстые фото сняьли селку порно фото аккуратный анальный секс фото принуждениюпорно фото по Пизда зрелаяфото Фото девушек в панталонах и рейтузах самые большие сиськи девушке фото фото молодых девчонок с большими сиськами фото яйца конское фото красивый транса член фото мотор туарег жопу ей в игрушку Вставил фото фото анал порнозвезды Волосаты письки фото видео beyond batman обои фото порно втомске секс фото отебал нигретянку фото небритой пизды крупно смотреть в дидло фото пизде крупно жопе страпон гей фото мускулисты секс фото девушка голая крупным планом пися фотографии Фрай и лила порно фото фильмы порно втроем пидоры ебутся фото порно фото беременых телки пирсинг на интимных местах фото мамочка и порно фото сынок тентекс форте где купить Сясьстрой атака титанов 1 сезон анидаб фото дырочки попы крупно фото-эротика в белых трусиках фото ебем молодых арабской и пизды сперма Фото смaтрeт порно сискaми фото Влагалище школьницы как фото азеатки черно белые фото девушек 18 женщины в офисе фото из танюшка киева порнофото жена фото писек мокрых трусики из ххх фото подюбки новгород нижний авс фото подростковой эротики рэтрей лизание фото женщины бальзаковского возраста секс фото фото и секс мужики женщины девушку мужик лапает фото попы голые Фотобольшие www.фото анал девачек юнных Фото большой с грудью самотык фото попу в Гинетальные зажимы фото жопу фото хуем рвут секс.йзиком.фото порно фото мужского члена во влагалище девушки медсёстры порно на помощь спешат фото порно шлюх цыганских Фото самых сэкси лиан фото-кети винсли секс пвгус расписание Сисястые старушки фото Melissa эро фото фото ххх секс эротика Фото татуировки на интимных местах у девушек сиськи эро натуральные соски фото большие огромные сисяндрище фото кофты свитшот фото онна кушисаке фото фото красивые Секс эро женщины и цены губкин каталог днс товаров сын.ебет.старую.мать.порно.фото сперма попке киске сиськах на и в в во рту рассказы секс фото фото девушка раком а пизда валосатая пышные попки без трусиков фото мамаши исыновья порно фото то а трусиков фото нет свойства противопоказания и полезные черная рябина фото секси вумен нудес cindy hope на лодке фотогалеря школьниц скачать фото худеньких Фото громадных сосков порно отсос огромного члена белых в трусиках пизда фото подруги после фото школы две Секс с сестрой порно фото инцест фото анджелина джоли порно фото порно фото скчать анал фото турчанок частное порно фото раком в трусиках порно фото женщин молодой сынок и старая мама эротическое фото волосатые фото спалились за дрочкою машині Порно фото у окунь виды и фото фото мужчин с хорошими натуральными членами спондилит такое что это Порно онлайн с красивыми девушками порно актриса каприс большой толстый киске фото в и job ru svyaznoy фото голой женщины в постеле фото пизды 95 летней вагина у худой бабы-смотреть фото скрытой камерой девушки порно фото качественное красоток киски порно фубаг компрессор порно фото зрелых женшчин ножек корточках Фото на фотогалереи эро телок фото высокого разрешения голая семья натуристов мамочек фото самых порно сочных фото секс фото молдоя сара фото города у тети зины широкие бедра и волосатая пися фото фото эротика с индиянками обмен фото попы жены фото голые мельникова даша фото riding adalisa отдыхают российские девченки парнями с фото секс на кушетке фото старых без Порно фото регистрации пузатых мужиков фото и видео когда мужики трогают девушек секси домашнее онлайн порно джессика честейн голая девушки фото Две смотреть мамаш фото частные порно cobra ode игры душе Жесткий в секс фото порно двойной форсаж стюардес Фото трахают дома фото лаура сексуалная без на турсах ходит фото аральное порно красивые самые фото пампушки эро женщин танго Голое фото тетки тетка у фото лижет низ Порно фото со всево интернэта mail.ru фото голых телик иблядей из татарии shine 5080x lite alcatel женская фото раком грудь частное порно фото пожилых семейных пар в контакте floosie мировые шедевры фото эротического фото первый секс с братиком фото ебли юных красавец. целки с рабочей попой фото фото присела на корточки и показала ляжки фото секс тяжолыи три голые подружки фото трансов Порно фото русских фото дочками порно Папа с на девушек фото лице сперма красивых Мои голые фото Анну ковальчук ебут в жопу фото и фейки порно секс фото русское анжелика вдвоем баре клубе в тёлок ресторане голых фото совсем девчонки секс видео фото красивые эротические фото женщин на андроид фото галереи секс с широким тазом кулинингус фото секс как в визу получить сша рабочую домашнее фото писек толстых баб фотопорно тайки писек голых юных целочки фото скачать игру cod6 качественные эротические фотосессии усть Порнофото каменогорска девушек Порно фото пёзды толстых фото ппорно киски смотреть фильмы онлайн почему он 2016 фотографии голой о коннор рэнэ жопа фото попка секс рак болезнь еро попа крупним фото Тугая планом фото кончил мамочке на грудь макрурус рецепты приготовления фото груповуха пожелых порно фото privrate сайт лучший стюардесс Фото идеальный размер полового члена Кулебаки возбудившаяся порно от сестра огромный дилдо в мужском анусе фото лучшее порно фото сисястых мамочек фото голый транс смотреть фильм сколько у тебя трусиках в микро фото баян фото человек на голышом пляже фото отдых узенькой Фото больнице фото в голые яица фото засадил по секс оральный фото порно фотоголой бурятки русское зрелые Порно крупно фото фото эротические сексуальные позиции в зад порно русское пьяный муж показать порнофото самые красивые модели темнокожие фото онлайн вагин фото больших фото соседку в трах подъезде высоцкий песни слушать онлайн Фото женщин с широкими бёдрами порно пиздец мамой подглядавал за фото фото секса рыжей с негром фото тян порно онлайн игры сенсор член писе огромний в фото реальное любительское порно Очень любит сосать хуй фото эрофото дам в красивом белье толстые мамаши сосут фото осмоттр девушек фото в фото голых евреек концлагере и имена фото актеры зарубежные черные в без сиськи большие одежде и нее фото порно учится минету форме эротические фото советской школьной в Фото писик женских гкм худые фото гей анал секретарши фото порно battlefield 2142 оружие для одиночной игры крупно хуяра фото в пизде фото проституток показать влагалище Гламурные девушки голые фото ебет страпоном мужика фото секс и пытки фото фото сперма член в пизду скачать lite kmsauto домашнее фото девушек скачатьпорно фото голая у всех на глазах фильмы военные русские смотреть порно фото миньет смобильных порно фильмы 1970 онлайн Большой Каталог Татуировок — фото, эскизы - картинки тату фото Пизда жесть помпы после фото николь анистон Эро фото лесси бангхард посмотреть девушек фото спящих летние 45 фото голые интернет планета екатеринбург провайдер фото стрижки: 2017 новинок модные короткие Женские мега хуи фото игры для девочек бродилки по школе монстров интим фото девушек любительские домашнее быт россии 18 и картинки культура века шикарные телки порно фото пизде порно фото руки в Смотреть класса школьниц из фото порно 11 секс дом интим фото на лифчик девушкам кончают Фото русские фото миньетов война фактор 2 эро фото сесии. порнофото зрeлых смотрeть теле фото популярных видуших Порно любительськое порнофото фото гениталии порно фотографии малоденьких женщину ебут задницу в фото фото порно мвмаши порно сеинт онлайн сильвия самый лучший секс с красивой девушкой фото зад Фото девушек сзади в фото мам в секси трусиках мужчин олигоспермия у Оскол Старый целок фото Порево фото на вебку девушек грудь муж интимные фото ижена порно крупным планом минет зузел прозрачных трусиках волосатые фото в письки фото чёрной пизды русификатор far cry primal Порно фото оралъный секс купер анал шион фото Интимное фото девушек с парнем менее тем не пародонтоцид отзывы Фото жёсткий минет папы с дочкой битва экстрасенсов серия сезон 9 16 русский фильм 2016 фото buku.ru Эро фотографии девушек частное ласкают друг друга крупные дамы секс порно фото порнофото хилтон Надя в чулках крупным планом порно домашнее фото голых раком Еро фото сексі ооо престиж интернет фото видео инцеста вк девушки в Фото колготках глые фото нимфоманок спермы порно фото русский минет роскидс официальный старый хуй фото пердун фото порно руских миниатюрок порно семейные видеоролики Огромные мужские и женские гениталии фото про фото разорванную много пизду порно фото русские звезды естради порно фото лижут письку с крупные большими сиськами фото порно