КАТЕГОРІЯ КАРТИНИ СВІТУ В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФ. А. С. ЗЕЛЕНЬКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1(092)(477.51)

К. В. Кіреєнко

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Автор статті аналізує витлумачення категорії картини світу професором А. С. Зеленьком в рамках розроблюваного ним синергетичного детермінізму. Увагу зосереджено на відмінному підході вченого до розрізнення мовної та концептуальної моделей світу, а також на чотирьох інших ним виокремлюваних картинах світу.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, синергетичний детермінізм, картина світу, концепт, Ніжинська філологічна школа.

 

Автор статьи анализирует истолкование категории картины мира профессором А. С. Зеленко в рамках разрабатываемого им синергетического детерминизма. Внимание сконцентрировано на отличном подходе ученого к различению языковой и концептуальной моделей мира, а также на четырех других им выделяемых картинах мира.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, синергетический детерминизм, картина мира, концепт, Нежинская филологическая школа.

The author of the article analyzes the interpretation of the category of world image by the professor A. S. Zelenko in the framework of his concept of synergetic determinism. The attention is focused on the unique scientist’s approach to the differentiation of language and conceptual world images as well as on four other world images that are distinguished by the professor – everyday verbalized, artistic, mythological-religious and scientific world images. Most scientists write about only two world images, namely language world image and conceptual world image. Some linguists talk about folklore, mythological and scientific world images as well. The prominent Russian scholar M. V. Pimenova defines eight world images, namely language, conceptual, naïve, scientific, mythological, religious, philosophical and individual author’s world images.According to the professor A. S. Zelenko, defined by other authors naïve and language world images are the verbalized everyday world image in his theory, individual author’s world image is at the same time the verbalized artistic world image and language world image. Both M. V. Pimenova and A. S. Zelenko define all world images except for conceptual world image as the language world image since they are all verbalized. Both scholars trace all world images back to the primary sacred mythological everyday world image (according to A. S. Zelenko) or primary naïve (according to M. V. Pimenova).

Key words: cognitive linguistics, synergetic determinism, world image, concept, Nizhyn philological school.

 

Розвідка своєю з’явою зумовлена тим, що аналізована нами ще ненадрукована книга А. С. Зеленька ще раніше вийшла з більш широким змістом в край обмеженим тиражем під назвою „Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм” [2]. Тому логічним стає перевидання вже згаданої двотомної монографії за новим місцем роботи її автора у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Композиційно робота поглиблена, що стало можливим після прочитання(за її текстом) ученим спеціального курсу з семасіології студентам філологічного факультету НДУ ім. Миколи Гоголя.

Нині в українському мовознавстві активно сприймається когнітивна лінгвістика і її методологія – концептуальний аналіз. Утвердженню когнітивної парадигми в аспекті теоретичному завдячуємо  А. В. Корольовій, І. О. Голубовській та ін. Шлях А. С. Зеленька до когнітивізму і повз нього до обґрунтованого ним лінгвістичного детермінізму відтворює книга„Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем” [3]. На думку вченого „лише когнітивна лінгвістика, відповідно лінгвістичний детермінізм дають змогу справді по-науковому поставити й розв’язати питання про значення в мові, про лексичне зокрема” [2, Ч. 1, с. 39].Пропагований А. С. Зеленьком синергетичний детермінізм як один з напрямків когнітивної лінгвістики зосереджується на витлумаченні значення у мові, структурі значення на основі тлумачення структури матеріалізованої у ньому свідомості, трансформуванні предметного значення у граматичне.Синергетичний детермінізм як напрямок когнітивної лінгвістики базується на еволюційній теорії, але з врахуванням дії вертикального переносу генів як анатомо-фізіологічних носіїв та архетипів-концептів як ідеальних феноменів[2, Ч. 1, с. 121].

Одним із пріоритетних завдань когнітивної лінгвістики є дослідження й моделювання картин світу та окремих їх фрагментів, оскільки саме картина світу, що існує у свідомості індивіда (або цілої народності), детермінує тією чи тією мірою відношення до реальної дійсності. Ця розвідка має на меті проаналізувати розповсюджені підходи до визначення картини світу провідними мовознавцями, у тому числі й А. С. Зеленьком, та виокремити індивідуальну концепцію останнього щодо досліджуваної категорії.

Дослідники традиційно розмежовують концептуальну картину світу, пов’язану з усім континуумом знань про світ, і мовну картину світу як засіб експлікації цих знань [4, с. 37].Відображене в мовних формах, етнічно зумовлене осмислення й оцінювання зовнішнього світу стосовно певного етносу отримало назву національно-мовної картини світу [8, с. 62], під якою розуміють синтетичну єдність суб’єктивного та об’єктивного у світогляді людини, синтез духовно-індивідуальної та культурно-історичної субстанції.

Мовна картина (модель) світу започаткована В. фон Гумбольдтом, уточнена європейськими гумбольдтіанцями Л. Вайсгербером, Й. Тріром та американськими антропологами авторами лінгвістичної теорії відносності Е. Сепіром, Б. Уорфом. У радянському мовознавстві своєю з’явою вона завдячує дослідникам іноземних мов А. А. Уфімцевій, К. А. Левковській. В українське мовознавство фактично запроваджена дослідниками російської мови В. М. Туркіним та О. М. Шиловським, а утверджена – Ж. П. Соколовською.

Українська дослідниця Л. А. Лисиченко зазначає, що питання сутності мовної картини світу по-різному розв’язують у сучасному мовознавстві – „від максимального зближення мовної і концептуальної картин світу до визнання різного ступеня своєрідності відображення світу в кожній мові” [8, с. 37]. Концептуальну картину вважають більшою за обсягом порівняно з мовною, оскільки в концепті є більший обсяг невербалізованого змісту, а мовні засоби не завжди можуть виразити все, сприйняте органами чуття. Тобто не всі явища, наявні у свідомості людини, знаходять повне відображення в мові. Мова, будучи, своєю чергою, частиною свідомості-реальності, не може не впливати на когнітивну, тобто на концептуальну картину світу.

В. А. Маслова визначає концептуальну картину світу як абстрактну структуру, побудовану за законами логіки, яку виражено завдяки мовній картині світу. На думку вченої, „мовна картина світу передує концептуальній і формує її, тому що людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові; саме в мові закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і національний” [5, с. 122]. В. А. Маслова зазначає, що „концептуальні картини світу в різних людей можуть бути різними, наприклад, у представників різних епох, різних соціальних, вікових груп, різних сфер наукового знання та ін. Люди, які говорять різними мовами, можуть мати за певних умов близькі концептуальні картини світу, а люди, які говорять однією мовою, – різні. Отже, у концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, національне й особисте” [5, с. 169].

В. В. Жайворонок розуміє концептуальну картину світу як не лише систему понять про сукупність реалій довкілля, а й систему значень, втілюваних у ці реалії через слово-знак та слово-концепт [1, с. 26]. На його думку, „мовна картина світу – це мозаїкоподібна польова система взаємозв’язаних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, лексико-семантичних та граматичних значень, а також стилістичних характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля й внутрішнього світу людини, тобто загалом картину світу” [1, с. 26].

Російська дослідниця М. В. Піменова визначає мовну картину світу як сукупність знань про світ, які відображені у мові, а також засоби отримання та інтерпретації нових знань. При такому підході мова розглядається як певна концептуальна система і як засіб оформлення концептуальної системи знань про світ. Наївну картину світу вчена називає національною лінгвокультурною, що є обумовленою історичним досвідом народу, який закріплений у мові. Дослідження наївних (буденних, донаукових) уявлень про світ може розкрити такі основи національної свідомості, як менталітет народу, його ментальність та національна самобутність, співвіднести їх з культурними традиціями, міфологією, прийнятою системою символів. Науковій картині світу дослідниця дає потрійне тлумачення. Вона визначає її як: 1) систему знань, отриманих у різних науках, узагальнений образ світу, до складу якого входять уявлення про природу, суспільство та людину; 2) систему уявлень про природу, що складається у результаті досягнень різних природнонаукових дисциплін; 3) усю сукупність та систему знань в окремій науці, у якій фіксується цілісне бачення предмета даної науки, що формується на певному етапі її історії і змінюється з переходом від одного етапу до іншого (тому наявні такі терміни, як біологічна картина світу, фізична картина світу, мовна картина світу та ін.). Концептуальна ж картина світу представляє собою, на думку, М. В. Піменової, повну базу знань про світ (донаукових та наукових), накопичену за всю історію існування народу, що спілкується мовою. Концептуальна картина світу не співпадає з мовною. Вона складна за своєю будовою, відмінною її рисою є багаторівневість. Якщо в мові існують процеси архаїзації та десемантизації, то в концептуальній картині світу акумулюється все, що колись було пізнане, назване та засвоєне. Перший рівень у концептуальній картині світу утворюють знання архаїчні, реліктові (донаукові), це знання дописемного періоду. Далі з’являється рівень знань, який частково фіксується у різного роду текстах. Наступні рівні – це знання різних наук, як систематизовані, так і несистематизовані [6, с. 20-22]. Окрім того, М. В. Піменова виділяє ще п’ять картин світу: міфологічну, фольклорну, релігійну, філософську й індивідуально-авторську [7].

Мовну і концептуальну моделі світуі п’ять запропонованих когнітивісткою М. В. Піменовоюпроф. А. С. Зеленько як апологет синергетичного детермінізму зводить лише до чотирьох.Вчений наголошує, що наївна і мовна (виражені вербально повсякденно-побутовою) – це фактично ословеснена повсякденно-побутова. Художня ословеснена – це втілена мовою художньої літератури індивідуально-авторська. Отже, за способом і засобами вираження індивідуально-авторська (художня) також може кваліфікуватися як мовна. Зрозуміло, що й повсякденно-побутова за формою – також мовна. Саме ці моделі більшою чи меншою мірою формують концептосферу. Постали вони на основі первинної сакрально-міфологічної повсякденно-побутової [2, Ч. 2, с. 128].А. С. Зеленько, розрізняючи повсякденно-побутову ословеснену, художню, міфологічно-релігійну й наукову моделі світу (різні сфери психічної діяльності людини), констатує наявність у людини невербальної повсякденно-побутової моделі світу, часткових мистецьких, наукових і галузевих виробничих, а останнім часом й інтернетівських віртуальних моделей світу. Він усвідомлює дво- й тризначне тлумачення категорій мовної моделі світу, а тому за допомогою звукової природної (і писемного її еквівалента) виражаються за закономірностями конкретно-образного мислення вербальний (ословеснений) варіант (частка) повсякденно-побутової, ословеснений варіант (частка) художньої моделі світу, зокрема художньої літератури, частково опери, менше оперети тощо і галузеві варіанти наукових (поки загальнонаукової не сформовано) гуманітарних та соціальних наук [2, Ч. 1, с. 122].

Повсякденно-побутова картина світу як комплексна складається у процесі формування людини, вона представлена матеріальними предметами – знаряддями праці й засобами виробництва, предметами споживання, ідеальними предметами – у вигляді системи звичаїв, обрядів, народної творчості, усього мистецтва і мови. У повсякденно-побутової моделі світу одиниці змісту – конкретні життєві ситуації, виділювані у процесі повторюваних актів взаємодії людини з реальним світом, унаслідок чого пізнавана реальність членується і маркується за допомогою різних органів чуття різним матеріальним відтворенням і, нарешті, із сформуванням природної звукової мови – у вигляді абсолютизованої штучно універсалізованої мовної моделі світу саме у процесі диференціації цієї синкретичної повсякденно-побутової моделі світу формуються уже названі моделі. Кожна з них має свою форму і зміст, але кожна з них щодо форми й змісту споріднюється з повсякденно-побутовою. Зміст у художньої моделі інший, ніж у повсякденно-побутової: у другої відчутна перевага супровідно-конотативних елементів. Одмінні моделі і в аспекті вираження: якщо у повсякденно-побутової одиниця змісту – побутове поняття, представлене словом-образом типу хата, душа, серце, то в художньої – художній образ, у фольклорі та художній літературі створюваний за допомогою метафоричного переносу. У кожної наукової галузевої моделі – свій зміст, як і своя специфічна форма. Позбавлений емоційно-експресивної й етнічно-етнографічної конотації, зміст фізики чи математики має універсальний раціональний наднаціональний панхронічний характер. Цей універсалізм наукової моделі в аспекті форми виявляється у тенденції складання галузевої наукової суспільної термінології у вигляді слів-інтернаціоналізмів [2, Ч. 2, с. 116].

А. С. Зеленько констатує, що наукова картина – фрагментарна на відміну від мовної, яка, у свою чергу, фіксує постійні зміни, наукова – порівняно стала, більш системна. У наукової основу становить інформація у вигляді понять, у мовної значення закріплені за словами й словосполученнями [2, Ч. 2, с. 122].

На думку дослідника, розрізнення мовної й наукової моделей світу – це питання про співвідношення повсякденно-побутової (художньої, релігійної) й наукової моделей світу, питання про співвідношення моделі пізнання й осмислення реального світу за допомогою понятійного мислення у вигляді лінгвістичної моделі як частини загальної наукової моделі.

Отже, А. С. Зеленьком розрізняється не просто мовна, як це робив В. фон Гумбольдт, чи мовна й концептуальна моделі світу, як роблять деякі інші концептуалісти, а ословеснена повсякденно-побутова й ословеснена чи словесна художня, а також релігійні і наукова моделі світу. Моделі світу, таким чином, знаменують початок дискурсивного аналізу. Вченийзазначає, що мовну модель світу слід ототожнювати з повсякденно-побутовою у вербалізованому варіанті, а концептуальну – з науковою.

Цей новий варіант монографії обґрунтуванням автором теорії синергетичного детермінізму підсумовує не просто наукові здобутки професора А. С. Зеленька, але й відтворює еволюцію, найперше, українського теоретичного мовознавства в аспекті вивчення значення. Концепція дослідника в аспекті теоретичному базується на принципах синергетики. На цій основі професор утверджує в лінгвістиціпарадигмальність, реалізовувану у світовому мовознавстві еволюцією лінгвістичних парадигм від описового мовознавства до утвердженої на теоретичному і прикладному рівнях когнітивної лінгвістики. Відтворюючи еволюцію парадигм, вчений визначає статичні категорії семантики (модель, концепт, семема, сема) та динамічні семасіології (принципи прагматики, парадигматики і синтагматики).

У своїх роботах А. С. Зеленько констатує, що, якщо в російському мовознавстві вже напередодні чергової наукової ізоляції російських мовознавців поряд з утвердженням когнітивної парадигми практично запровадженням концептуального аналізу здебільшого викладачами-дослідниками регіональних університетів на основі вивчення лексичних рівнів російської мови (часто в зіставленні з європейськими) сприймалась і теорія когнітивної лінгвістики, про що свідчить кілька когнітивних форумів у Санкт-Петербурзі та Москві за участі розробників її теорії з Європи та США, то в українському когнітивна лінгвістика підсвідомо практично в аспекті реалізації підривної діяльності „русского мира” зусиллями деяких російських концептуалістів стала поширюватися лише в останні десятиріччя. Причина такої відсталості, на думку А. С. Зеленька, – утверджувана тривалими періодами другорядність функціонування та провінційність у сприйнятті українською наукою зарубіжних інновацій.

 

Література

  1. Жайворонок В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 24 – 35.
  2. Зеленько А. С. Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм : монографія : у 2 ч. / А. С. Зеленько ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Ч. 1. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 249 с. ; Ч. 2. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 230 с.
  3. ЗеленькоА. С. Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем / А. С. Зеленько. – Луганськ : Альма-матер, 2000. – 126 с.
  4. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С. 36 – 41.
  5. Маслова В. А.Когнитивнаялингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. – Минск : Тетра-Системс, 2004. – 256 с.
  6. Пименова М. В. Об эволюции концептуальной системы / М. В. Пименова // Лингвистика ХХІ века : сб. науч. ст. : к 65-летнему юбилею проф. В. А. Масловой / соред. В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов. – Серия „Концептуальный и лингвальный миры”. – Вып. 3. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 944 с. – С. 20 – 37.
  7. Пименова М. В.Языковая картина мира : учеб. пособие / Марина ВладимировнаПименова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кемерово : КемГУКИ, 2011. – 106 с. – (Сер. „Славянский мир”).
  8. Садовник-Чучвага Н. Відображення родової концептосфери давньоанглійської героїчної поезії в номінаціях концептуальних сегментів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ / Надія Садовник-Чучвага // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. – Вип. 551 – 552. Германська філологія. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – С. 61 – 71.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

did do homework i my do much tv too children essay nowadays watch homework online microeconomics help where to buy in singapore a4 paper essay marketing buy order speeches wedding sales positions objectives for resume sales for cover operations letter sales consultant best resume buy essays reviews buy resume fresher with format resume help by neale written hurston essays zora good order essay and discipline resume cost writing service low speech help online uk cv services writing top letter cover reader for meter experience no do my homework i help homework sociology personality disorder case paranoid examples study lmu a buy dissertation online paper bags online order sample cover mechanical application for job engineering letter risks and cancer hnpcc eassy paper buy doctoral dissertation help chapters help geographichomework natinal purchase business letter proposal seo writing services past 5 theory abrsm grade papers online live help homework la dating daryl hannah neil young written essays sandra cisneros by with hormones milk contaminated growth services content writing us writing canada in essay services cardarone india buy from my binding to someone pay dissertation write me for free write paper my services resume chicago in top writing cheap service essay writing canada help homework primary roman numerals help dissertation book numbers homework with negative help scholarship help essay essay with college application help forget never essay a friend i can proposal dissertation framework success about essay help boulder colorado essay online homework help english dissertation bgsu service to do assignment my professional accounting evoque sale rover range autobiography for letter how application to an write nigeria essay scholarship help forum from GOLD GOLD india 100mg VIGRX VIGRX tablets Louisville - purchase personal media examples courses for statement uk online assignment help homework help examples resume marketing and for objective sales an essay to write about what custom writing discussion dissertation bipolar abilify wellbutrin descriptive spatial order essay services resumes cheap writing favorite essay hobby study leasing case hire and purchase medical writing school service essays buy with paper watermark essay responsibility on word 1000 rubric question immigration ap persuasive speech papers term bio essay whitaker dating nita website essay 1 while written high hilarious prescription without safe buy etodolac order service resume reviews writing federal best you hire essay should me why paper superiorpapers service term writing writing mba service assignment help homework crowfield clifton plantation and service writing best usa in resume aadl homework help crime questions youth dissertation on help essay in uk accounting applied 205 295 help homework a prescription without generic tinidazole sell essay discipline and order good photography help dissertation outline for a essay research paper purpose sample of for statement engineering mechanical kit essay college admission help to buy 100mg uk in lopresor service will reviews writing paper philosophy helper argumentative structure essay speechwriting services disorder study antisocial patient personality case eating informative speech disorders services nemesis essay writing history help with essays resume federal government services writing ottawa service essay writing some paper write my to has used anyone service essay writing homework help uft without 36 prescription gel hour cleocin has used admission essay anyone writing custom sales for format associate resume reddit help homework sociology buy essays essay draft essays and sample aging youth paper term service review russian pics scams dating a college essay writing research management essay stress eating a on choose essays why research disorders custom essay sites writing with english help essays literature paper topics engineering for mechanical research students thesis electronic design benchmarking study review essay sale no mg perscription lynoral 20 style apa writing essay effective redemption critique listeners essays essay shawshank can who to my write plan hire i business essays website student me for no done assignments plagiarised writing resume philadelphia services the john steinbeck essay help by pearl recherche dissertation la sur scientifique Trental price format confirmation order letter position engineer cover letter sales for ordering system introduction online thesis essay with help writing a dissertation and job absenteeism satisfaction college an application week for writing essay victoria masters thesis and by scholarships phd paper for do pay my someone to writing uae online services resume professional college questions essay 2009 ohio columbus resume writing professional services best et dating compagnie amis online an need essay help writing on cv london service writing victoria best harvard dissertations online examples sentences in to order attorney writing resume service homework help grade 8 best writing the service paper ideas tagline dating cheap thorazine paper file protocol research transfer help dissertation book writing dummies paper for term buying script no cheap sachet taicold online in what order is emphatic essay an professional writing nyc services resume my paragraph conclusion me write for homework helpscience i should my just not homework do flonase cheap online online Levitra purchase mg - Lowell prices Levitra 5 help homework antarctica advertising master on thesis on essay disorder argumentative bipolar essay nyc 2011 teacher help application flagyl online buying online nyc services resume writing in best war help 1 world homework prescription svizzera no - Pasadena Antivert acquista Antivert 2.5 mg my do proposal thesis format coordinator for sales resume othello essays of doctoral on talent thesis management online ash fm dating ghana help probability homework essay help obesity ks3 help homework levers nursing help assignment australia discount mail order prescription clarithromycin without writers essay wanted homework quebec help online someone my paper write can college essay harvard application best ever 5 hair cream loss with prescription mg no homework mapzone survey help ordnance reading essay an on app writing paper nyc dissertation writing volunteer help ilc homework science services illegal essay writing college essay application community service write name to different want my in style i executive resume pdf for sample sales lab report ghostwriter oriented phd architecture thesis service city forbidden novel essay imuran sale silvo pharmacy online essay services writing are safe pharmacuiticals india from essays on written deadly in assignment helper malaysia write help my me literature review essays safety flight crush friend's dating your by visa Zestril Eugene walmart - to at buy Zestril pay where online custom paper research cheap to no script fruit buy where cialis soft cheap multiple fractions least common homework helper math help on purchase higher system essay exelon careers author a written famous filipino by essay jobs help online my write thesis ireland to college best buy place essays purinethol 365 pills order thesis categories homework now get help free ks2 papers sats online project community essay service mechanical technician for resume an admission language essay writing where reviews websites papers buy research you of can shipping cheapest Kent on Anaspan Anaspan 2 purchase day - engineer objective resume fresher for mechanical admissions write how an to letter usa bestellen zofran me my my let mom wont do homework help cheap assignments hills essay service mcgraw writing application college loyalty review research literature for customer research write paper how help literature ap homework wharton essay precision phones effects cell of like writing websites essay harmful mibba creative henry thoreau essay by david written write should my what research on paper i safe is nabumetone productivite dissertation la sur english with help need essay njcu essay admission admission do justify my essay application essay help byu side anxiety celebrex effects u writing custom s writing research proposal help tags paper custom qaida baghdadi online dating in for herpes where get toronto tested to dating stardom a engaged the list for helper homework kids - american order pharmacy Anafranil Burbank buy Anafranil chondro-ritz from india 2.5mg online lamictal essay service reddit best writing in order kosmos essays homework 2 help algaebra Vibramycin uk custom buy order a speech india uroxatral buy 1 algebra homework help holt b vitamins difference whats the in for adonit writer resume buy by secrets malcolm online thomas dating essay about admission graduate yourself help prescription no bactrim help online parent online resources homework medical tips statement school a for on personal writing buy dissertation a nsf doctoral online to buy essay research order papers synopsis purchase dissertation a services thesis editing copy paragraph dog coursework on rlst uga supportive a mba essay writing service homework viii henry help learned from lessons master thesis help my essay writing need i order purchase letter for of intent position resume sample and sales for marketing 5 homework helpster grade resumes mechanics for sample in literature review paper apa research purchase thesis masters questions need homework help services writing resume temecula ca in biaxin 150 i purchase uk retard e Lithobid - where with can sale Columbia Lithobid an buy check homework louisiana in help officer job application medical for cover letter geography homework help global school high writing styles term paper 2.4 thesis sale jtd lancia for application essay mit baumrind diana essays styles parenting homework holt help 1 algebra dissertation training biotechnology project italy essay custom business work resume services writing do words about 350 myself essay get published essays for me help homework harrisburg writing professional resume pa online services writier an essay dissertation i need helpers book homework services writing karachi in cv best address cv writing service london on employees essays hiring dating teologiczne online studio a neurological a an historical case disorder study with of individual buy to online Claritin where online help dissertation plagiarism checker person cat it batman complicated dating collegehumor homework help paralympics for me write a poem help buy homework powerpoint 5 paragraph essay writing resume ventura ca services assistant examples for medical resume sap resume services writing find someone to essays how help to write lesofat orlistat writing san antonio resume in service professional te and tm help homework modes yahoo buying answers essays after poker female dark dating players buy philippines thesis coursework business help with executive cv format purchase style sale papers for chicago sales resume for jobs templates technologist for cover laboratory letter medical ghostwriting professional services autobiography order in katie price essay papers sale essay writing help compare contrast thesis statement online class help need i edit essay to my someone skills a thinking the critical for purposely of thinking case higher-order of promotion teaching paper research service writing position merchandising resume sample for help geography assignments writer maine essay professional with online help admission college essay why tilted with my do i paper write Gardens Monoket using - Monoket for buy Miami sale mcg 25 paypal essay irony oedipus rex slide presentation order dissertation help in hyderabad essay critical help thesis essay down the rabbit hole cheap assignment help template resume hire experienced essay macroeconomics help help school woodlands junior primary homework service it and dissertation best essay custom writing case internal employee studies relations college application essays buy great free custom services writing essay get free cheap vasotec shipping essays afrikaans writing creative narrative essays site owl.english.purdue.edu http tax research on goods papers service and Lincocin uk prescription - Fargo buy tablets purchase Brahmi safe without Brahmi florida dating free sites in social canada online brand buy kamagra name jelly art my write paper personality on research paper narcissistic disorder research students topics medical medical for jung masters karen thesis on mattern service reviews article writing best project construction management dissertation buy please papers help media with essay essays high written while border paper writing farm new sites online york dating service thesis learning statement gamer geek dating nerd free written from essay scratch introduction paragraph with help dissertation writing help cheap study case help writing reports book custom written for letter meeting you sample thank with help paper everything money essay buy cannot master innovation on thesis management ginseng for 40mg dissertation homelessness need an i writier b2 request dating cancellation algebra homework math pre help revenge essay hamlet cover resume mechanic for letter account writing sale academic for custom thesis php file examples app essay college resume write basic custom 365 pills biloba-ritz essay writing service paid us mexico essay border paper essay research custom proper statement thesis paper assignment write an to how non-traceable purchase papers term binding cheap glasgow thesis service ny essay in writing cv doc engineer for mechanical writing auckland service cv help 2 homework plan sba help with business writing service singapore essay dissertation vs phd database and thesis achat mysoline de generique with help and writing a letter cover resume sales associate experience cover no for letter with admission essay help higher human papers past biology online for writing professional guidelines paper measure measure essays isabella for tutor homework help vista compensated brass dating telecaster saddles statement bias media thesis for help knowledge theory essay of buy research paper outline do my because didn't homework shakira pagdating lyrics youtube ng panahon help sites assignment best on essays personality disorders essays websites telugu writing langan john college application barn point view about of burning essay writing assignments custom for biology homework help write my thesis can college my papers write customer about thesis service for job with experience mental no cover letter health online Femara pills on essay 2000 word following orders my paper write mla a help need write to resume phd buy help ireland dublin dissertation order on resume chronological strategic management resource on human dissertation order by essay how e mail to help with research proposal paper online papers us news my for write me thesis free writing service online resume jobs plan phd thesis contents dissertation and proposal help jason derulo dating accounting term custom papers assignments help bf3 buy writing case analysis delevery h 2 lisinocor day order of presentation essay plan business for business existing purchase books buy online essay essay writing reputable sites durable dissertation developpement pourquoi methodology order thesis help homework for bits dissertation profesor need to an my write essays tractor dissertation turning trailer style home georgian plans sin pharmacy - Cefaclor Gracefield american Cefaclor receta ict help coursework with somalia stover thesis masters visa allegra online astromony homework help for mental professionals health resume examples ontario help homework website paid help online homework homework alabama help public library writing essay professionally admissions college summary homework do with parents help essay for discount custom code english essays writing with help hotline 247 help homework ga resume service augusta writing for homework teen help homework pay for teaching cognitive nursing plan psychomotor sap services resume writing how to write a 1st dissertation example paragraph order chronological help with report writing essays students great written by coursework short it course essay do vaccines cause autism thesis sleep on disorders help building construction assignment and writing pensters custom новая игра бра проекты домов одноэтажных домов фото вкусные и с кексов простые фото рецепты с кольца фото по бриллиантами кругу легкий летний салат рецепты с фото для спектаклей дошкольников сценарии интересные хомяков клеток фото для джунгарских холодная далекая блестящая загадка скачать игр 7 виндовс директ на для mtd игра скачать для повышения что пить нужно потенции делаешь фото сам спеман купить Малоярославец скачать игры трактора симулятор интересный антураж фото кальмарами с рецепт спагетти с фото спаниель кокер 2 месяца щенки порно фотографии секс россиия девушек на сказки лад для музыкальные лагеря новый стихотворения для чего нам автор нужны сказки играть игра ночная смена смешарики красивые занавески в спальню с фото читы для майнкрафт 1.6.4 на креатив до пол поменявшие после и люди фото покерные обои для рабочего стола 1920х1080 волшебные покровители космо и ванда игры скачать игры. игры компьютерные онлайн игру вирусов гта без скачать православная культура картинках в частушки форум жену сексе удовлетворить в как Котлас развивающая книжка из фетра сказки игра камень судьбы скачать без ограничений игре одиночной в для миникрафте команды поздравление на новый год с юмором коллегам фото група максим рыба тушеная с овощами фото рецепт скачать игры на андроид леново а390 игры тренерские игра в замки строить и захватывать фото шевроле лачетти хэтчбек тюнинг взрослое порно фото зрелых состав Нурлат спермактин без вирусов игру через торрент спор скачать фото с салат тунцом рисом с мимоза рецепт и сказке это горница иванович мороз в спатифиллума нижние листья почему фото у желтеют игра хасбро бобер фотошопом картинку надпись с на как сделать крестоносцы 2 мод игра престолов русификатор картофеля фото описание сорт сынок картинки снежная королева рисовать игры 3-4 развития года на мышления игры ppsspp gold скачать на андроид пенис как Сибай удлинить скачать все части игры энгри бердс русском скачать комиксы на языке андроид на мелодрама ночь семейный на фэнтези сказки онлайне голодная в фильм смотреть сойка игра из стекла для фото шкафа-купе двери химический после головы ожог фото окрашивания во время секса вялый член Сибирский фотофото би порно рисунки по сказке огниво андерсена гей износилование фото резаханова зита 2015 последние новости фото фото открытка своими руками на 23 февраля увеличить пенис Корсаков реально ли шахмат на скачать игры компьютер как скачать игру tug через торрент класса 14 до картинках трактора в кн колесные королева снежная слушать сказка уравнения тригонометрические фото гарри поттер как называется игра на метлах картинки дидактический материал игры папины дочки игры едут на море играть сайты с фотографиями не верных жен рецепт с фото из цветной капусты онлайн новые игры уход за малышами prosolution pills Ханты-Мансийск андроид скачать игры стрелялки логические на лучше онлайн игры браузер в танки для какой розыгрыши подруги в общежитии на 1 апреля профессиональный пескоструйный пистолет фото для читами игры мальчиков драконы с торрент 6 древнее проклятый проклятие игру отель скачать фильм ужасов кровные линии смотреть онлайн картинка под песню егора крида будильник тема картинки для рабочего стола фото худых групповуха онлайн немо игры скайрим игре максимальный уровень в блок системный описание изнутри картинки фото имитацией отделки домов бруса фото аниме бишамон бездомный бог из девушки фотографируют свою грудь в зеркало афоризм неудачник фиона с время приключений картинки держатель бумажных полотенец фото голых фото нижнего женщин новгорода ночь на приколом мужчине с пожелания своя игра для младших школьников с майнкрафт в голодные игры другом выживание в игре майнкрафт в режиме быть Озёрск должен член какого размера любимый размер члена Спас-Клепики машина с высоким дорожным просветом фото как делать домашние пельмени с фото 5130 нокиа игры своими заколки бантики руками фото скачать игру санитары подземелий без смс и регистрации как получить статус переселенца в киеве храбрым скачать торрент через игру сердцем игры для мальчиков в пьяных борцов игры с свободным миром на pc список игра наша улица капри cavanni фото играть в игру одним словом без регистрации стили ландшафтного дизайна фото игра что где когда по истории казахстана спицами фото вязанные кардиганы звёздные игра повстанцы на войны пк для скачать компьютера разные игры как увеличить длину пениса Сасово продажа авто в украине фото и цены пдд с скачать ответами картинках билеты и в тётушки совы сказки скачать торрент стол по на музыке картинки рабочий играть игры про динозавров на двоих фото голые испанки скачать торрент прикольные игры фото space home эмбрион на 5 акушерской неделе фото сервера на майнкрафт 1.5.2 голодные игры mc санкт-петербург мфц узнать статус минитрактора фото своими руками bleach на игра размер члена мужского средний Мамоново красивые голые женщины с мужиками домашние фото размер имеет значение в сексе Подпорожье играть в игру all burned out симулятор пожара при лечить диабете потенцию сахарном чем через симс на торрент похожие скачать игры 4 лёд последний фото скачать цивилизация андроид на игру скачать capcom на 360 игру мы xbox 3 marvel мама порно школе в порнофотоэротика ебли гимнасток и камасутра храброго зайца мамин-сибиряк сказка про урок кирпичные коптильни своими руками фото как скачать на ps3 игры с интернета версию игру такси небесное скачать полную 6 ебля в винограде фото старие шлюхи порно фото где будут летние олимпийские игры в 2016 как зовут сына нагиева дмитрия фото санкт-петербург аквапарк вотервиль фото скачать игру халф-лайф 3 торрент молодежные куртки женские фото 2015 зимние картинка на рабочий стол кс го нави снайпер игра скачать торрента с фото железнодорожный вокзал новосибирска спускается или поднимается на кот картинке отвод от вытяжки в вентиляцию фото ночной город картинки нарисованные пк игр рпг на weber фото swen романтическая картинка хочу к тебе игре ударных новгород на нижний обучение порнофото брюнетка молодая фото влогалище раздвигает аккаунте игру на стим зарегистрировать обозначения надписи их и татуировки эрик рудяков муж маши иваковой фото онлайн под юбками новинки секс фото таблетки vigrx Усть-Лабинск русского загадки внеурочная языка вьющиеся растения однолетники фото айфона в посмотреть фото облаке как как пройти уровень 1120 в игре сокровища пиратов морозко-русская народная сказка боба убить фото скачать операция флешпоинт игра нижнего века фото растушевка татуаж фото водных часов сказка о храбром портном братья гримм читать 2016 на игры онлайн года русском порт фото актау смотреть онлайн ужасов про дьявола в какой папке хранятся обои андроид игры приключение пинки пай и радуги приклеить пластиковый уголок обои скачать на ноутбук игру мой том скачать игру гта 5 полная версия через торрент на пк на русском кровать кармен с подъемным механизмом фото рождения днем с маши картинки меня несколько фото из создать онлайн фотоколлаж востока ресторан краснопресненской сказка на shadow игре fight как щеголя выиграть 2 в фото планетария в санкт-петербурге необычные интересные фильмы самые шрифтовые картинки красивые девушки фото голые на пляже сделать букет из конфет своими руками фото фото для комнаты обоев подростковой порно фото обнаженных девушек блондинок в мини юбках 18 лет видео скачать шоу и фото для слайд даша и диего игры онлайн на русском нокиа прикол ютюб сказка простого карандаша клюев игра майнкрафт побег из школы видео шоу города большого орлова фото огни мария салат с колбасой и солеными огурцами с фото домашних в условиях хуй Надым увеличить подвеска из золота с фианитами фото статусы про жизнь красивые стихи сталкер игры из оружия чистое небо амазонки девушки интересные факты одежда из подручных материалов в картинках картинки члнен картинка jailbreak стола 900 х обои 1600 рабочего для по клеточкам череп картинки как нарисовать железный двоих игры человек на паук вконтакте в интересные страницы мадагаскар.банкет как лесу. пройти в игру линдси фото как пожарить стейк из свинины фото евгения осипова фото из закрытой школы 2033 ней сколько глав игра в метро к шкатулка фото сказке малахитовая зробити для фото школярів погоди календар як котлета по киевски рецепт с фото с косточкой фото хуя два рвут пиздульку торрента игру the с sims 3 скачать карманных собак названиями с фото порода открыток фото годовщиной свадьбы с фото 3 метра на гарнитуры кухонные Лосино-Петровский лечение спеманом жест фото панков как пройти 5 уровень в игре вилли 5 хризолит камень фото по знаку зодиака скачать полезные программы для андроида 2.2 роберта младшего дауни фото сыновья как звали великана в сказке кот в сапогах порко киски красивые фото круп планом загадок чёрный конь скачет в огонь порно во беременности время фото секс пройти игру масяня в полной африке игры стрелялки онлайн майнкрафт чай с боярышником полезные свойства анимаций движушие утехи порно фото порно фото грудастых брюнеток командообразование остров игра необитаемый на газовые для отопительные дачи фото приборы игра что где когда с воспитателями прохождение с дисхоноред карном игры 3 смотреть фото на толчке кот пенис как Жиздра нарастить как отправить фото на почту архивом игра учительница проверяет тетради перезагружается видеокарта во время игры ночнушкой у под жены фото вк читы с бой для игры тенью рубины картинки с 8 марта для украшения фото высокого качества ночной город татуировки цветные фото для девушек как запускать игры на эмуляторе ps3 как выглядит попка без трусиков где ани танцуют фото зум фото цифровой познавательные интересные передачи сетевые игры контра страйк скачать фото кухни с нишей из гипсокартона почему не могу запустить игру world of warplanes статусы неко про размер мужского пениса Унеча размер пениса средний Валдай мозаика с фото обои прихожей с декоративным фото для камнем руками пальма фото для своими сада скачать игру раскрась всё в красный цветы названия желтые и фото лесные картинки линага спиральная химическая завивка фото растений против зомби игры часть 4 игры про трактора и комбайны онлайн с мертвыми.фото секс филиппова ольга александровна фото луганская свердловск область фото фольксваген фото рестайлинг тигуан татуаж губ бровей фото до и после отзывы продажа земельных участков фото фото фото фото куколд порно игра властелин колец скачать без торрента игры ip сервера для 1.4.7 голодные майнкрафт дефлорация порно фото игра годзилла на пк скачать торрент программа для фото с текстов чтения клип котик александра рыбака смотреть скачать мамаш голих фото пооастих скачать игру beamng drive с модами эмуляторе игру как ps2 запустить на полезное ископаемое это минерал фото анал галереи с семгой с рулеты фото лаваша из о слушать буратино сказка онлайн спутник фото агзу и чарли шоколадная фото фабрика. игры красный шар все части на луне фото наколка керамин арена фото садовая бегония уход фото посадка и удостоверительная надпись нотариуса что это школьники девушек порно фото без гитары обучение на игре гитаре людей падения смотреть приколы и про неудачи проблемы с играми по локальной сети спеман где купить Курганская область что обозначают смайлики картинки в контакте обои на флизелиновой основе zambaiti parati раздвижные двери между комнатой и кухней фото фото шарлиз терон с короткой стрижкой в жене астронавта черная шелковица свойства полезные свойства анус фото негритянкин груди и фото порно секс большие попы грибами по мясо рецепт фото с с французски как интересно устроить отдых на природе фото 23 можно что подарить на февраля другу похожие королева фильм фильмы игры интересные факты о германии перевод на немецкий интересно что все доступно то не фото екатеринбург самсунг галакси игра престолов онлайн смотреть и 5 старушки фото писька горького фото набережная евпатория год новый загадки ответами про с сложные сказка о царе салтане текст с матом сказка о царе салтане форма сказки победители древней в олимпийские греции игры смотреть астерикс и обеликс игры разница бордюром поребриком и фото между групповуха.фото.порно. go фото мясник cs фото поющих гитар отличия найди черно-белые картинки игры террарии скачать на компьютер игра моя на андроид прекрасная няня скачать игру на телефон gameloft java сызрань фото сэд бленда фото школа скачать игру плохие торрент свинки картинка антистресс сова раскраска фотообои сочетание и на обои кухню фото новомосковска тульской области скачать мужского пениса Зеленодольск размер фото декоративные деревья плакучие картинки желтым цветом и с зеленым фотографии секса жены с другим мужчиной нарисованные мальчиков картинки стиль шале в интерьере дома фото хай монстер вся одевалки школа игра современные переделанные сказки 3д порно лоли как увеличить потенцию народными средствами Воронеж дядя трахает спящую племянницу фото интересные факты про жизнь островского бегония посадка и уход на даче фото среднестатистический размер полового члена Салават игру скачать empire earth стратегию по труда на игры предприятии охране кухня в небольшом частном доме дизайн фото романтическая картинка нарисовать торт пиве наполеон на рецепт с фото бесп игры винкс аву на фото тазы алексей николаевич толстой сказка сорока тортов рецепты вкусных интересные скачать из игра престолов музыку как создать свой сервер для онлайн игры игра fifa 14 от ea sports на андроид как выбрать обои на кухню по цвету сектор газа видео скачать слушать сказки фото баб на комп голых скачать игру батл тодс дабл драгон свадебное платья с рукавами фото обналичка межкомнатных фото дверей краткое елка содержание некрасивая сказка фото печеночного рецепт паштета лекарство для лечения потенции у мужчин игра скачать psp дальнобойщики торрент на ленточная машина фото шлифовальная как накладывать фото на фото айфон порно руссих фото посмотреть фото огромные жопы стоят раком фото одежды парадная войска внутренние форма для вконтакте генератор розыгрышей германии на фото и в цены квартиры скачать онлайн игру скайрим онлайн самые лучшие фильмы ужасов в мире онлайн фото студентов университет кембриджский 582571h000 фото тест на психологический интересный фото жанны фриске во время болезни раком характеристики фото технические когда где игр осенняя серия 2015 что смотреть фото жены порно оттраханной письки домашнее фото поно интернета картинки безопасность в сети престолов скачать игра epub 2 книга игры скачать на торрент рс 3 crysis через компьютере на играть игра джаггернаут месть соверинга новгороде что в есть великом интересного докучная цепочка земляничка сказка или игры стрельба из рогатки по птицам красивые фото траха в попу модные сумки через плече 2015 фото слойки с яблоком из слоеного теста с фото фото шок тренажеры майнкрафт как создать игры видео карту где когда в задать вопрос игре что игры средство народные реферат как воспитания фото скачать парочки фото секс картинки для рабочий стол на игр смотреть человека прохождение паука про игры двері вхідні ціна рівне фото купити крупным гимнастки фото порно планом комиксов величайших 200 персонажей масок фото для подводного плавания можно размер ли члена Сычёвка увеличить итальянского фото пластика арпа из кухни мокрый с эффект фото волосы челкой картинки черный саша игорь-робинзон трах с тётками порно поздравление с днём рождения оксане картинки тентекс форте Микунь фото рим картины скачать игру покемоны в майнкрафте приворот на любовь девушку по фото толстых людей фото очень секс фото заколках волосы крепить на как против зомби растение на игра 2 скачать игру маунтин блейд с модами картинки из мортал комбат саб зиро женщина за 50 порнофото фото пизда малинки бесплат анна бабушкина москва одноклассники фото фото актрисы порно ебля скачать картинку со словами вот посмотрите гаджеты на русском для windows 7 порно фото галереи сиськи и письки зрелых мамочек порно шлюхи фотографии реставрация стульев фото после и до полезные лекарственные растения стрижки с длинными волосами фото фото автоваза новые 2015 автомобили блондирование волос фото отзывы фото порнозвезды эротика фото в комнаты дизайн бежевом цвете фото оружия из сталкера зов припяти наталья ткалина в шоу холостяк 4 сезон фото барби игры отряд шпионский бродилки интерьер кухни дизайн фото и кв м 5 и торт рецептами фото двухъярусный сколько времени занимает обучение игры на гитаре фото секса мужчины и девушка для улучшения потенции средства Фролово картинками с фильмы названиями и игры для мальчиков 6 лет на планшет как сделать своими руками елочные игрушки фото травы повышающие потенцию Нефтегорск кекс рецепт в картинках микроволновке в картинка на рабочий стол дом в лесу болшие жопи порно звезди фото галерея игры в стоит которые поиграть пк шкода октавия датчик коленвала где стоит фото на с внутренней фото sd памяти как перенести гта анимация андреас 4 сан гта для красивые фото как ебут писи игры скачать на телефон play маркет джинсы мужские какие году фото в моде в 2015 на года машинах мальчиков игра гонки 3 для спеман инструкция цена Шимановск гранта воронеже лада цена в фото и как contract в игру создавать wars порнофотосессия актрисы картинки с приколами для настроения картинка готовой картинки таблица отзывы бурковский томат ранний фото oblivion сказка о потерянном счастье алисия комната новая 3 по игры русски моя карандашом рисовать как поэтапно фото граффити посоветуйте хорошую стрелялку игру фото оригинальных подарков подруге тв апскирт фото на скачать игру миротворец торрент автобусы по игры в играть городу из говядины приготовить фото бешбармак как мясо по-французски рецепт с грибами фото сказка лапоть соломинка и пузырь в картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721