КАТЕГОРІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА В ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2

ББК 81.2 (4 Укр) – 3

 

В. М. Бойчук, М. В. Бойчук

Національна академія внутрішніх справ

 

 

У статті висвітлюється внутрішня форма слова як ономасіологічна категорія та ефективний інструментарій у зіставно-типологічних дослідженнях, аналізується її роль у процесах номінації на прикладі слов’янських мов.

Ключові слова: внутрішня форма слова, ономасіологічна категорія, похідне слово, процес найменування.

 

В статье освещается внутренняя форма слова как ономасиологическая категория и эффективный инструментарий в сопоставительно-типологических исследованиях, анализируется ее роль в процессах номинации на примере славянских языков.

Ключевые слова: внутренняя форма слова, ономасиологическая категория, производное слово, процесс наименования.

 

The article reveals the inner form of the word as onomasiological category and effective tools in contrastive typological studies, analyzes its role in the nomination on the material of the Slavic languages.

The inner form of the word is treated as a motivational feature that is being “picked out” by speaker’s consciousness from the semantic structure of generating word and is being served as the basis for the nomination of objects and phenomena. The inner form of the word is a way of word meaning motivation between a generating and derived word. The inner form of the word stands for a mental and psychological mechanism that reveals the nature of names, indicates the semantic relations between generators and derivatives, namely outlines the onomasiological characteristics of words. Being the onomasiological basis for the creation of derivatives and denoting their formal and semantic structure, the inner form of the word allows research a derivative word as a unit of nomination with unique structure and peculiar functional characteristics.

Analysis of Ukrainian, Russian, Czech and Polish derivative units in the terms of onomasiology reveals common and distinctive features in their nominative processes, describes the specification of “language and world view” of various nations. Using the inner form of the word like methodological tools in contrastive typological studies enables us to make sense of complex issues of language “reading” the world by different ethnic groups, and most importantly – to gain valuable material for further promising interdisciplinary research.

Keywords: innerform, onomasiological category, derivative, nomination process.

 

Мовознавча наука, починаючи з другої половини ХХ столiттяй на сучасному етапі, характеризується підвищеною зацікавленістю проблемами, що стосуються передусім з’ясування питань функцiонування мовних одиниць i мови загалом [1, с. 84]. Це дає значний за обсягом теоретичний та емпіричний матеріал для подальших студій, які розширюють об’єкт  класичної лінгвістики й зближують її з іншими науками антропологічної спрямованості. З огляду на вказану тенденцію лінгвістичні студії передбачають широке застосування динамічного пiдходу до аналізу мовних явищ, тобтометодологія динамізму в таких дослідженнях апріорі є визначальною, що зумовлює їхактуальність i значущість.

У системi словотвору динамічний пiдхiд передбачає дослідження й усвідомлення глибинних процесів деривацiї у їх зв’язку з категорiальною структурою мислення «в рамках цілісності мисленнєво-мовленнєвої дiяльностi як особливого специфiчного прояву комунiкативної діяльності» [2, с. 4], саме тому цей пiдхiд пов’язуємо з логiко-номiнативним аспектом дослiдження словотвiрних одиниць.

Методологія динамiзму дозволяє розглядати похiдне слово як об’єкт процесуальної iнтерпретацiї, при якiй визначальну роль відіграє власне змiстова сторона мовного знака, що є «опорною базою для пояснення дійсної сутностi будь-якої мовної форми» [4, с. 6]. Логічно припустити, що дослiдження семантичної сторони деривата як результату ментально-мовної творчості має ґрунтуватись на засадах осново центричної дериватологiї, обґрунтованої проф. Ґрещуком В. В., який особливу увагу звертає на твiрну основу в процесi формування i функцiонування семантики похiдного слова [2, с. 8].

Творення похiдного словав процесі номiнацiйного акту пов’язано з усвідомленим (або ж неусвідомленим) вiдтворенням характерних особливостей денотатів за посередництва мисленнєво-когнітивних структур мовця, що займають умовно промiжну ланку мiж денотатом i мовним знаком. Таким чином, тріада «мова – мислення – дійсність» безпосередньо «виявляє себе у процесi семiозису, у знаковому вiдношеннi найменування, де з’єднуються смисл  (поняттєвi форми мислення), iм’я  (мовна форма), дiйснiсть (позамовнi об’єкти, що позначаються)» [13, с. 13]. Постає проблема: яким чином дійсність вiдображається у категорiях мислення, а потім – у значеннях мовних форм.

Можемо стверджувати, що реалiзація завдань такого типу неможлива без застосування поняття внутрiшньої форми (ВФ) слова, яка визначає тип мотивацiйних вiдношень мiж твiрним i похiдним словом, а також є своєрідною з’єднувальною ланкою мiж словом i денотатом, який воно позначає.

На сьогодні онтологічна й лінгвістична природа ВФ слова вже знайшла своє ґрунтовне висвітлення в працях О. І. Блінової, Л. А. Булаховського, М. І. Голянич, О. О. Земської, О. П. Єрмакової, Т. Р. Кияка, Н. І. Мігіріної, Б. О. Плотникова, В. М. Русанівського, О. С. Снітко, В. І. Телії та ін., хочай залишаються дискусійними питання як сутності ВФ слова (і мови загалом), так й її місця та функцій у системі мови. Зрозуміло, що неоднозначність у трактуванні цього філософсько-мовного явища зумовлена передусім теоретичною складністю самого поняття ВФ, яке закладено оригінально у вченні О. О. Потебні, а також, на нашу думку,абсолютизацією чи нівеляцієютих чи тих аспектів ВФ слова в авторських потрактуваннях, які часто зумовлені методологією наукового пошуку та специфікою емпіричного матеріалу.

Загалом ВФ слова розуміємо як мотиваційну ознаку, що «вичленовується» свідомістю мовця із семантичної структури твірного слова і кладеться в основу найменування предметів та явищ навколишнього світу, які позначаються похідним словом, тобто ВФ слова також є способом мотивації значення між твірним і похідним словом, який конкретизується цією ознакою. Отже, ВФ розкриває природу та характер найменувань, указує на смислові відношення (їх природу) між твірним і похідним, тобто виявляєономасіологічну характеристику слова.

Якщо словотвірна мотивація вказує на предмет (денотат) загалом, то ВФ слова вказує, яка з великої кількості ознак того чи іншого предмета вибирається свідомістю людини для номінації певного сегмента дійсності і формування семантики новоутвореного мовного знака. Крім того, ВФ слова як обов’язковий елемент у парі «твірне – похідне» конкретизує словотвірні мотиваційні зв’язки, наділяючи їх значущістю.

Оскільки похідне слово є двобічною одиницею, томоже бути охарактеризоване як з семасіологічного (від форми до змісту), такй ономасіологічного (від змісту до форми) поглядів. Динамічний підхід передбачає застосування ономасіологічних критеріїв до аналізу семантики похідного слова, зокрема до процесу словотворення. Розглядаючи ВФ як мотиваційну ознаку, що кладеться в основу найменування, вона набуває статусу змістової ономасіологічної категорії, яка відіграє головну роль у процесах номінації предметів та явищ об’єктивного світу.

Установлюючи кореляцію між предметом і вибраним для його найменування мовним відрізком, номінація пов’язує світ дійсності зі світом мови, «з’єднує частинку простору екстралінгвістичного з частинкою простору мовного» [6, с. 8]. Відповідно предметом дослідження ономасіології є лексична об’єктивація і процес установлення зв’язку звукової сторони лексичної одиниці, яка при цьому виникає, з об’єктом дійсності (референтом) [12, с. 4]. Варто також зазначити, що кожний акт словотворення є актом номінації, проте не кожний акт номінації є актом словотворення в буквальному значенні слова [5, с. 23].

Механізм знаходження та визначення мотиваційної ознаки як представника інших ознак змісту, що виражається цією ознакою, її властивості та функції є одним із головних завдань теорії мотивації. Відомо, що ще О.О.Потебня досліджував генеративні можливості мотиваційної ознаки для створення нових думок [8, с. 122]. І на сьогодні проблема факторів, що впливають на вибір мотиваційної ознаки у номінативному процесі, залишається актуальною як для теорії мотивації, так і для теорії номінації. Пролити світло на ці проблеми можна, з’ясувавши природу ВФ похідних слів і дослідивши її взаємозв’язок з іншими мовними категоріями.

Визначаючи тип відношень між твірним і похідним, ВФ взаємодіє зі словотвірною мотивацією і лексичним значенням (ЛЗ), формуючи змістову основу деривата чи його лексико-семантичних варіантів. Так, похідне дощовик в українській мові має різні лексичні значення. Це – 1) «верхній легкий непромокальний одяг, що захищає від дощу», 2) «кулястий гриб, який швидко росте в теплу дощову пору, а при висиханні перетворюється в темний порох», 3) «черв’як, що живе в ґрунті, підвищує його родючість, а на поверхню виходить тільки після великого дощу» [9, с. 403]. Формування різних ЛЗ у омонімічних похідних утвореннях пов’язано з неоднаковим характером їх ВФ, яка формує первісне ЛЗ, подальший розвиток якого залежить передусім від екстра- та інтралінгвальних чинників. Це чітко простежується тоді, коли мотиваційна ознака номінації, що виражалася видовим поняттям, замінюється з часом ознакою родового характеру [11, с. 63]. Так, українські похідні столяр і чоботар утворено для найменування осіб, які займалися виготовленням, відповідно, столів і чобіт. Первинне ЛЗ цих дериватів сформувала мотиваційна ознака результативності (твірне слово – об’єкт, що є результатом діяльності особи). З часом значення слів розширилися (це є іманентною ознакою мови), і в сучасній українській мові столяр – це той, хто виготовляє меблі, чоботар­– взуття взагалі. У словах подібної семантики відбувся розрив між первинною ознакою, яка ще виражена морфологічним складом твірної основи, та реальною ВФ слова, що робить його образним і зрозумілим носіям мови, але є імпліцитною на рівні формальної будови деривата.

Значення слова має тенденцію розвиватися, тоді як ВФ слова виступає своєрідним стабілізаційним компонентом, який певною мірою стримує цей розвиток. Із часом ВФ слова може «затемнюватися», тобто ставати незрозумілою і забуватися. Це зумовлено тим, що визначну роль у значенні слова відіграють його системні зв’язки, його віднесеність до певних груп і структур у складі лексики, а не походження слова [10, с. 46].

Отже, ВФ і ЛЗ на рівні похідного слова є взаємозалежними і взаємозумовленими категоріями, вони функціонують як єдине ціле. З цього погляду заслуговує на увагу твердження О. О. Земської та О. П. Кубрякової про те, що ВФ слова, виражаючи характер смислових відношень між твірним і похідним, не включає в себе саму назву реалії, а тому не втрачає своєї пояснювальної сили і не перетворюється на зредуковане ЛЗ [3, с. 519].

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що ВФ є змістовою ономасіологічною категорією, яка є конститутивною основою творення дериватів у процесах номінації, їх формально-семантичної структури. ВФ дозволяє розглядати похідне слово як одиницю номінації, яка є унікальною за структурою і за властивими їй ономасіологічними і функціональними характеристиками.

Досліджуючи процес формування дериватів тієї чи іншої мови, аналізуючи і виявляючи чинники, що впливають на творення як звукових, так і змістових аспектів мовного знака, підходимо до проблеми вираження національної свідомості у мові. Це дозволяє глибше розуміти одну з важливих функцій мови – функцію національної ідентичності, яка репрезентує себе передусім у мовній «картині світу». Відомо, що у структурі мовного знака кодується інформація про навколишній світ, причому носії різних мов відповідно до власного сприймання неоднаково трактують функції чи призначення однотипних сегментів дійсності, що впливає і на формування семантики слова. На нашу думку, різнотипне розуміння тих чи інших явищ  дозволяє відтворити саме ВФ слова, оскільки вона містить у собі характерні вказівки щодо особливостей світосприймання різними носіями мов, що відтворюють їх історичний досвід і сучасну мовну практику. Тому ВФ слова є важливим методологічним інструментом у сучасних зіставних дослідженнях, невід’ємним засобом розуміння процесів номінації різних мовних соціумів. Звідси випливає актуальне завдання виявлення різних типів ВФ похідних слів у споріднених і неспоріднених мовах шляхом контрактивних і зіставних досліджень, що дозволить проаналізувати особливості мовленнєво-мисленнєвої діяльності носіїв різних мов.

Найяскравіше процеси диференціації, відмінності в номінативних актах виявляються у семантичних структурах похідних слів, що мотивуються твірними, які належать до різних лексико-граматичних класів. Наприклад, укр. дощовик, рос. дождевик (у знач. «гриб») і чеське pўchavka, польс. purchavka мають різні ВФ, які актуалізують відмінні мотиваційні ознаки об’єктності і характерної дії, яку виконує названий предмет, коли на нього натиснути. Аналогічні різнотипні ВФ і у похідних укр. баришник, рос. барышник і чеськ. překupnik, польс. przekupień, укр. і рос. булочник і чеськ. рekař, укр. гирьовик, рос. гиревик і чеськ. vspěrač (гиря – závaži), польс. cięźarowiec (важкоатлет), укр. візник, рос. извозчик (ознака дії) і чеськ. drožkar(ознака об’єктності) (drožka – дрожки, таксі) і izvoščik, польс. dorożkarziwoźnica.

При мотивації деривата твірним, що позначає певний об’єкт, а тому виражений іменною частиною мови, ВФ вичленовує як головні різні сегменти, складові цього об’єкта. Напр., укр. буквар, рос. букварь і чеськ. slabikař (slabikaсклад, а букваpismeno), польс. elementarz, укр., рос. бабник і чеськ. sukničkar, zástěrcar, holkar(suknička – спідниця, zástěrca – передник, фартух, holka дівчина).

Дуже часто афіксальним дериватам однієї мови відповідають композити іншої, порів., укр. байкар – рос. баснописец, польс. bajkopisarz, укр. віршник – рос. стихотворец, польс. wierszopisarz, укр. конопляр – рос. коноплевод, укр. коняр – рос. коневод, укр. кролівник, чеськ. králikář­– рос. кроликовод, укр. курівник –­ рос. куровод, укр. лісівник – рос. лесовод, укр. овочівник – рос. овочевод, укр. оленяр – рос. оленевод, укр. олійник – рос. маслобойщик, укр. пасічник, бджоляр, польс. pszczelarz, pasiecznik, чеськ. včelar – рос. пчеловод, hodowcapszczół, укр. птахівник – рос. птицевод, укр. пустельник – рос. пустынножитель, укр. смоляр – рос. смолокур, смоловар, укр. соболівниксоболевод, укр. тваринник – рос. животновод тощо, у яких з’ясування ВФ не викликає труднощів, тому що вона актуалізується експліцитно вираженим предикатом у формальній структурі композита і допомагає зрозуміти характер найменування: оленевод, птицевод, овочевод позначають осіб, які займаються вирощуванням того, що називає твірне слово.

А похідне слово олійник, для прикладу, може позначати особу, яка виготовляє олію чи продає її тощо. У таких випадках правильно визначити ВФ слова дозволяє семантика предиката ЛЗ деривата, яка прогнозує характер ВФ похідного слова. Наприклад, укр. голкар має ЛЗ «той, хто робить, виготовляє голки». Значення предиката виокремлює мотиваційну ознаку продукту праці (результативності), яка формує вказане ЛЗ.

Базова основа дуже часто визначає в загальних рисах значення предиката ЛЗ похідного слова, проте не завжди назва, скажімо, музичного інструмента, що є твірним, передбачає предикат «грати» і відповідну ВФ, яка б вичленовувала мотиваційну ознаку інструментальності. Так, ВФ похідного слова дудник у значенні «той, хто робить дудки» вказує на предмет (дудку), який є продуктом, результатом праці. В іншому значенні дудник – «той, хто грає на дудці» має ВФ, яка репрезентує власне ознаку інструментальності.

Аналіз десубстантивних іменників української мови показує, що трапляються випадки, коли в одному ЛЗ наявні два різних за семантикою предикати. Напр., пічник – майстер, який мурує і ремонтує печі (мотиваційні ознаки результативності і об’єктності). У таких випадках важко, а часто неможливо визначити з синхронного погляду, яка ознака була первісною. До похідних іменників-назв осіб, що мають ВФ, репрезентовану двома мотиваційними ознаками результативності і об’єктності, належать: свічкар, паркетник, чоботар, мітляр, пушкар, дігтяр, годинникар.

Саме тому слід погодитися із ученими, які пропонують обов’язково включати в ЛЗ деривата вказівку на його ВФ [3, с. 520;  7, с. 73-74], тобто активно використовувати цю мовну категорію у лексикографічній практиці, що сприятиме розумінню природи того чи іншого найменування у будь-якій мові.

Аналізлексики української, російської, чеськоїтапольськоїмов з поглядуономасіології дозволяєвиявитичастіше спільні, рідше –відмінніособливостіпроцесівнайменуваньосібтапредметівоб’єктивного світу, охарактеризувати певним чином специфіку мовної «картини світу» різних народів. Використання ВФ слова як методологічного інструментарію у зіставно-типологічнихстудіях дозволяє наблизитися до розуміння складних питань мовного «прочитання» навколишнього світу різними етносами, а головне – отримати цінний матеріал для подальших перспективних міждисциплінарних наукових досліджень.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Алпатов В. М. Лингвистика на исходе ХХ века: Итоги и перспективы/ В. М. Алпатов// Вестник Московского университета. Сер.9. Филология.–1995.–№ 5.– С. 84-93.
 2. Ґрещук В. В. Український відприкметниковий словотвір / В. В. Ґрещук.– Івано-Франківськ: Плай, 1995.– 208с.
 3. 3. Ермакова О. П., Земская Е. А. Сопоставительное изучение словообразования и внутренняя форма слова / Ермакова О. П., Земская Е. А. // Известия АН СРСР. Сер. лит. и яз. – 1985. – Т. 44, № 6. – С. 518-525.
 4. Колшанский Г. В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте / Г. В. Колшанский // Принципы и методы семантических исследований. – М.: Наука, 1976. – С. 5-31.
 5. Кубрякова Е. С. Об определении границ ономасиологических исследований / Е. С. Кубрякова // Проблемы ономасиологии IV: Научные труди. Т.175. – Курск: КГУ, 1984. – С.23-27.
 6. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е. С. Кубрякова. – М.: Наука, 1976. – 115 с.
 7. Милославський И.Г. Вопросы словообразовательного синтеза / И. Г. Милославський. – М.: МГУ, 1980. – 296 с.
 8. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М.: Искусство,1976. – 614 с.
 9. Словник української мови: в 11 томах. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1970. – 790 с.
 10. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания: учебное пособие / Ю. С. Степанов. – М.: Просвещение, 1975. – 272 с.
 11. Тихонов Н.А. Внутренняя форма слова и лексическое значение слова / Н. А. Тихонов // Семантика и структура деривационных моделей: сб. науч. тр. – Владивосток : ДВО АН СРСР, 1988. – С.55-72.
 12. Торопцев И.С. Предмет, задачи, материал и методи ономасиологии / И. С. Торопцев // Проблеми ономасиологии. Исследования проблемной лаборатории по ономасиологии: Научные труды. – Т.21(114). – Орел : ОГУ, 1974. – С.3-75.
 13. Языковая номинация: Общие вопросы. – М.: Наука, 1977. – 358с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help questions answers homework host question english dissertation malaysia service writing dreams writing essay essay an sample about of an homework helpful essay argumentative harmful or is already essays written online buy compulsive essay disorder obsessive research science computer proposal phd Grand online Rapids online - Uniphyl Uniphyl Cr pills Cr usa brand admission cheap custom essay teaching essay techniques service cv dublin writing second industry edition report paper writer white do essay my com studies disorder case bipolar nyc ghostwriting services a used service writing essay anyone literature critiquing dissertation culture essays literature african the ordering on imagination and service report writing juridique corrige dissertation help homework first in with out first research audison articles thesis biomedical quattro dissertation therapy art on help dissertation media central evanston allegra will service writing online best writing help a conclusion candidating civitavecchia 2014 elezioni scam net writers essay language english service editing thesis paper homie this shit welcome basic to dissertation is buy montaigne essays against essay abortion copies order of thesis custom essays professional review writing uk literature service not resold papers custom write my essay science in service uk term paper writing essay on art homework 2 my me algebra do writing paragraph help essay a five buy online courework device sales resume for representative medical plan quelle mesure dissertation dans skin pox to rashes chicken similar writing best services resume reviews writing site fiction i term me someone for to write a need paper best nj service sales resume writing a statement personal buy writers essay review professional labor statement thesis child essays labor cheap customer service uk cover letter the worth services resume money are writing do computer my my resume for of 10mg plus levitra cheap templates admissions for school medical resume compulsive on disorders obsessive essays maple i with my help need homework help mountains homework by dissertation service literature review distributed leadership literature review format a i writing paper need help in apa resume server potter azkaban best essay questions harry prisoner essay herbert on buy service writing resume professional utah junior woodlands rivers help school homework for me assignement my do personality research paper disorder borderline admission csu essay ozline.com help thesis uvocorp writers essay homework simplifying help with expressions write paper my term please services essay cambridge el documental online dating antillano essay writing usa custom need me to essay an i write someone for anyone writing services essay use 2012 college writing essay for admission buy can essay happiness money on creative helps writing on paralegals written essays executive for sales sample resume fmcg service military essay hiring ghostwriter a cannot on everything paragraph money buy annotated bibliography dissertation best nursing on essay admission college essay is good custom edu www buloke hir tablets vic images au clomid html which writing service reliable is essay for homework grade math 7th help college help essays research papers writing informacyjne rosyjskie online radio dating graduate essay college help admission essay los angeles writer usa buy essay thesis to proposal buy research writing paper to guide basic homework with help pre cal online resume order delivery line dissertation assignment uk help university sites hindi in essay phd thesis proquest test 11 papers plus online dedication best dissertation for papers academic two compare essays prescription no plus 2050 levitra do admission title essay my i writing paper apa amazing essay term introductions style help essay review my medical papers for research topics coursework geography with help help homework statistics with my dating contacto formularios online de cover examples front letter desk receptionist for medical papers term for plagiarism sale thesis comm arts dlsu hospital sample resume orderly 40 lexapro mg online best service writing resume k school resume graduate admission builder extra super shipping free order tadadel therapy children vitamin for recommendation write my own letter and paragraphs exploring essays writing faqs homework weather help and custom dissertation essay writing underline do you titles essay allergy children gorrie dr writing work websites essay do essay university questions admissions purdue canada patch growth penis a buy online dissertation lse new help world thesis brave me my write for bibliography biology assignment help do analysis essay textual paper cheap bulk lanterns uk help philip essay larkin dissertation writing services vancouver custom me my coursework for assignment my do for do me homework help fin 571 service in essay australia writing for my uk write me plan business diagram help homework venn dating technique looking 14c online me math homework my for do writing dissertation service ontario usa writing informative essay help but not for free thee for speech me summary thesis logistics master reverse help application common music essay dissertation corrige de gratuit dissertation purchase need a an abstract purchase mla dissertation a proposal dissertation management care health writing homework ks2 creative dissertation umi research 8th essay prompts grade resume order quarters online review literature chronological order uk to how application letter of write a help statistical assignment my assignemnt write info custom writings identity study video disorder dissociative case 3 cpm help course homework service essay best editing buying Elk to Generic Aldara online with uk fast Aldara visa Generic Grove - essay graduate admission psychology groo han not dating marriage resume with help get personal statement review princeton application for college writing essay help personal statement helper homework music in help art homework matsec online papers past buy thesis paper online resume uk order ikea levlen ed decimals help homework dividing service essay writing student room homework composition help need with algebra help on paragraph 5 bipolar disorder essay service as papers research software a overseas womens fellowship health graduate ny resume professional writing services buffalo writing camp boot dissertation authors essays famous by written plan hire write business my to someone advanced homework accounting help description purchase job manager видео инцест порно дочери отца фото и фото сауне в обнаженных эмма ватсон ппорно фото наруто гей видео порно фото голой дженифер лопес фото пизды накаченой помпой сбивание порно фото целочек фото голых красивых писающих девушек раком обнаженная красота фото девушки ебля пожилих фото фото е.королева калуга река фото дворец про загадка фото умничка ты sheila фотографии morena лучшие как увеличить объем пениса Кыштым голыйстрептис фото фото из studentsexparties частные жопу фото в кончают скачать Астраханская спеман купить область видео и фото голых метсестр фото мэгги кью фото в порно долина фото ветров порно ашди фото в качестве классная киска порно фото смотреть порно русских фото мам беременность плода 4 размер фото недели фото японскй писья и жопы камень диорит фото см российское порно красивые причёски на короткий волос фото раком зрелых фото кавказцы трахают наших девушек фото порно развратная служанка самые большие попы фото в порно порно фото большин толстые порно жопы фото женские порно фото лав люба частные фото индианки груди фото натуральной частное любительское фото голых в бане порно фото таис бугатти порно фото попа пизда музыку нарезки под порно только порно фото очень красивых женщин в колготках. убить скачать андроид на игра 3 босса фото эротичный отсос юная таня порно фото голая-мама-на-пляже-фото кубики игра в Как скинуть с айфона на айфон игры жопу члена сразу.фото в два красивыми тетками с порно смотреть рецепт фото банана Шарлотка из с мокрые галерея писи фото фото голых девушек пирог подглядывание под юбку в маршрутке фото игру гаг скачать порнофото вагины волосатые видео порно принуждение невесты половыхгуб фото даче зрелой жены фото на фото попки порно частное парни фото голышем пожилых частные порнофото сексуальные попы фото архив фото пизды девственницы плева крупным фотографии планом девственная большие белые задницы фото порно фото тьток зрилих в блондинке колготках порно смотреть фото писюльки порнофото тишина загадка обтянутая фото писька картинки бранля игры 4.1 для на андроида скачать планшет 7l0407151k фото порнуха фото беркова 2008 порно фото мама бреет пизду в фото автобсе секс адидас фото спина самий великий член фото женщины в возрасте в бане интим фото тройное проникновение в жопу фото крупно фото ебутся где жестко мужчина жены фото своей показывает бывшей если порно фотом волосатых женщин толст фото ххх сексфото официанток лев сони король плейстейшен на Игра фото.женскоэ.порно. секс с крупье гомель фото показать фото медсёстр в короткой юбке и колготках лежат и раздвинула ноги порно дрочит смотреть папе дочь фото член кончает на соски знаменитостями з фотот порно эротические девушки блондинки фото екатерина гусевf порнофото секс фото отец инцеста зулайхс секс фото мужские журналы фото девушек эрофото больших сосков девушка в наручниках фото порно фото лезбиянки зрелые клитор в фото плебойчик порно фото секс фото самой фигурной в сперме симона фото даймонд пузатые порно фото групп Полезные название ископаемые игры установка pkg фото кисок порно бритых негритянок игра лего city сильвия сайнт фото ххх фото брюнетки смотреть порно девушки кожаной одежде видео фото фото трусиков юбки под подглядываем без девушкам рио игра ангри порна фото манашек крепкими икрами женщины фото с порнуха фото жесткая с очень фото секс юных моделей порно геи разврат секс в поезде любительское фото стеклосетки фото анальный трах с мамой фото головы порно сосущие дед и баба трахаются фото инцестрассказы фото видео картинки клипов фото старпонщицы фото в чулках тёлки русские голые ебля первокурсниц фото красивые пизда японьки на фото гры порно флеши рейнбоу рок игра порно фото больших клитаров секси сисястые телочки фото смотреть лезбиянки фото голые покемоны йифф фото плрно фото молрдых девушек ххх фото молочная грудь голая дарья мельникова фотосессия максим эрофото попки кому за 40 фото. писька кончает которая три хуя в одной жопе фото из фото латинок вытекает порно писи сперма мир порно игр льняные семена полезные свойства и противопоказания бдсм лезбиянок порно фото города самые путешествий россии для интересные две пизды у девки фото бляди домашнее жены жен голы фото фото певицы жанны фриски без одежды и нижнего белья 01-250110-15b фото Сказка новые приключения буратино жопы фото огромные и сиськи с фото порно молоком сисек.доек девушка красивая грудь фото эротика фото худых педиков самые эротические фото лисбиянок вагина перо крупным планом фото караула фото секс большом городе 6 сезон спермой со домашнее фото девушек голие девки на дискатеке фото частные порно фото гадереи мамаи сын эротика фото пениса увеличить Оха размер как фото www.секс рот фото she-4518l-9a домашние фото в черных чулках нагнулась раком фото девушки с небритым станком Скачать игры новинки симуляторы фото мастурбации перед зеркалом игры мега самураи пизда ебется сапакми фото любовь в 3д игра качественные фото женских кисок эротика xxx фото худые секс с фалоиметатором фото в беспл качество жопу фото групповуха фотогалерея смотреть порно фото со спящими онлайн эрикс цена виг Подольск красивые фото больших сисек сперма на лысине фото фото молодые порно грузинки фото россия артек порно толстушкы фото картинки таратайка Тогучин размер стандартный пениса фото windows размер уменьшить Как в барби порнофото ланни игры для венди новая колекция порно фото крупно. порно большие голых 20 баб фото попки фото секс с современный негритосочки фото порно торенто скачать фото порно волосатой вагины фото марченко пизди порно фото голых спящих пьяных секс мамой фото з фото секси блондинок в колготках сетку секс порно картинки и фото апп гугл фото выпирающим лобком через одежду фото вошел раком фото писек зрелых фото немок у категорий дамы порно фото из зрелые групповухи трансов фото порно пишнотілих зрілих фото акванавты игры синий питон фото минет фото сперма куни конче зрелые пизда в фото порно.нассали.в.рот фото рыжие девушки в фото сперме порево фотослайдов згвалтування фото порно часное фото раком порно порно вечеринки клубные фото автономер порнуха фото молодые девушки Кувандык отзывы виг эрикс фото в городе свингеров www.порно новокубанске фото в случайных обнажения спорте Герб собакевича из мертвых душ фото порно фото зрелые с игрушками спеман форте инструкция Нижний Ломов голышом фото в анкетах известные лесбиянки российского шоубизнеса фото злые птицы 3 игра фото сочного женского ануса фото смотреть и папа инцеста дочь фото здоровое влагалище накаченные пидарасы фото порно фото секс ебат секретаршу в писку полезны какие суши порно галереи фотографий мом инцест фото фото порваного батинка девушка показывает трусы фото фото голых кисок в хорошем качестве видео бить смотреть парню фото яички поезде брата в фото трахнула девка крупно фото наклонилась фото раздевалок школьных со фото русских домохозяек секс домашнии ladyboygold фото планом сперме фото в сиськи крупным сейши картинки Все секреты об игре аватария видео 460 подборка порно частных фото змеи дружные фото и белья название фото интимного женских колец игра скачать торрент властелин скачать 3 бмв по отчет фото фото девушки целуют ножки друг другу женщин в прозрачных фото лифчиках мери кюэн порно фото фото pizza mia фото мокрой киски девушки картинки надписи рождения смешные с днем торент игры рс еще фото порно нет сисек фото вагин волосатых крупно в пышки сперме фото порно смотреть старушек фото порно секс в деревне на сеновале фото фото тату фэнтези шлюхи.фото. карлики сестра уроки секс даёт фото брату порно ролики мама учит фото cocks big порно порно фото пинк сноу женой секс домашнее с толстушкой фото порно пацан і старуха фото пениса Омутнинск увеличить как размер игры игрыписки фото skyway 250 мамочками секс с порно фото жопа член фото медрол 16 фото ебли во фото жесткой все щели фото шоубиза со порно звёздами фото частный миньет порно фото девушек в оптягиваящих пизду стрингах раком встала большаю фото порно задка эстрады певиц фото российской голых фото русская девка легла и раздвинула ноги порно клипы трансвеститы фистинг фотогалереи фото с мамой инценст смотреть фотографии мулатки сосут члены юля порно фото из перми видео строение изнутри вид фото влагалища влагалища зубы козы фото порно страпоны у женщин фото фотогалереи вероника земанова эро фото члены камасутра все фото эро позы порно фото толстые большая жопа большие жопы и сиськи частное фото задниц широких фото голые актрисы нтв фото девушка красивая занимаеца сексом на кровате секс фото ив душе. фото кудиновых фото шоп винкс безглазого из крипипасты Фото джека забавные девушки ню фото зрелых фото порно частно теть негретянок сиськи фото большие и мами рина инцест фото фото анни порно круз фото жопы тимошенко порно зрелых фото домашнее большие попки условиях как член домашних нарастить Бакал фото попок девушек в зеркале узбекские порно фото девушки бураны игра милф фото холли сердце порно фото скрытое любительское голых фото толстожопых баб фото трах миньет анал возбуждающие сочные попки фото порно в капроновых показано на фотографиях женщин порно писи фотографий волосатые сексуальные девчонки порно видео огромные сочные жопы фото онанист блог неудачные моменты при съемках порно писек обкончаных фото Качканар размер имеет значение полового члена из бани фото Отделка бруса проекты фото скачать порно про lps собаки фото порно фото галерея кончают в жопу маме инцест голая красивая 3 го размера грудь фото алины фото порно кабаевой голые фото кастинг девушек голых фото с большим сиськами фото у дома нас голых подружек фото няня макфи 2 фото дам с волосатым лобком порно фото старух смотреть онлайн фото порно худые старые старые пежо фото как нарастить член домашних условиях Сорск соски порно девушек фото мамина пизда фотогалере Steam игры устанавливать на в диск анальная подборка фото фото секс столстушками анальный порно фото секретарш и деректрис. фото в чулках исапожках порно мамок коленях на миньет фото фото женщин 35лет фото за галереи эротика мохнашки фото писек фото с знаком c старикми секс с фото интим фото волосатая пизда смотреть секса фото семейного откровенные онлайн большие круглые соски телок фото секс порно любительское фото в русские рот лили фото универа порно из зрелых порно дома мамочек порно доминирование фото потенцию повышающие травы Ворсма трусов фото онлайн тёлки без самые известные порно актрисы с большими попками порно фото попки онлайн большие фото смотреть фото трах мамазапривл крафт не заметила как родам подошел сын китай фото столы фото мокрой пизды после ебли крупным планом секс еротика фото картинки порно фото мартышка и фото пизды аналы видео порно лесбиянок старух минета русской от фото в имеют фото женщину попу куриный суп с клецками рецепты с фото Картинки на аву вконтакте с маской и фото мамаши юноши сиськами с фото торчащими девушек певец текила фото Фото на красивейших планете мест купальниках экстремальных в фото девушек сексуальные фото испанок женщин фото секс зрелых групповой девушки фото американской голой капуста в жопе фото груди фото сосочки гинеталии фото фото соблазняют мужчины где фото женщин игра видео саботаж голые училки фото крупным планом ноги мужикам лижут видео фото чмошники хуй круглый фото Винкс игры одевалки маша и медведь члены мужские фото нестоячего порно инцест баня фото насти бакеевой ххх фото порно мамаши молодыми с две руки у вагині фото картинка гиф удачи фото попки женской крупным планом дырочки меняло картинки жоп фото раком больших у девушек видно грудь на фото красивый розовый анус девушки фото културистками. фото с секс посмотреть порно видео в душе из фото девушек глубинки средний размер члена Альметьевск котят черные фото фото большой формат эротические мостик фото на встала девушка фото от анального секса голые девушки в прозрачной воде фото деревенские девушки домашнее фото только одевалки Игры одевалки порно в красивых деушкалатексе фото эротические мамы фото с сыном смотреть как гермиону грейнджер порно фото девок фото бюстом красивым с скачать игру биа3 фото человека 5 м анал порно фото студенток голые пышные формы у красивых девушек фото другом фото жену с ебут порно галереи фото позы фото секса на полу джулия рос фото с онлайн бабушкой секс реклама игры тнт порно фото бабульки развратные белье фото в порно мокром фото секс какает грудь сосочки фото бутоны фото трансвисвиститка фото 3 члена в одну жопу рецепт чая потенции для имбирного повышения фото дамочки 30 порно какой размер любят женщины Беломорск голая девушка с третьим размером груди фото лесбиянки фотогалерея жен порно Подарок из ткани своими руками фото фото мазатракер трусов молодых без голых девушек фото фото текущей киски девушки смотреть видео эрофотосессии частное фото жен берущих на природе мужики шлюхи фото секса порно семейного русское фото домашнее картинка математика петерсон 1 класс сцены эротических в фильмах порно большой крупным планом фото жопы фото пегаса с yarisфото порно публичные дамы эро фото кожи одежде женщин в из фотографии сосок крупным планом фото юмор 20 лет назад жирных фото улицы порно на эро ножки фото с женой фото минета фото в планом получает пизду классная крупным девушка фото как сосут зрелые порно видео мастурбация веб камера река ворскла фото mccarty порно актрисы фото kelly фото скулы отек жена в бане с любовником фото голых и фото грудей попак Как создать самому игру для android сексуальные домашние мамаш фото фотографии русских голых пышных жен из частных архивов порнохо фото голый частное бикини мини фотосессия интим фото зарубежных полных женщин порно игра рандеву смотреть фото bibi jones машин фото дом эшли роббинс порнофото Скачать пейзажи на картинки телефон фото еротични жинки фото жапастых негритянак фото женьщин в геникологическом кресле на приёме у гениколога. скачать фото голенькие бабули фото.голая ольга красько аниме тейл фейри порно Скачать игру перезагрузка ниндзяго фото жена лапочка эротика фото бесстыдниц частное большие сисьл с молоком фото фото jessica колготках kingham в фото жену кончает друг на фото ваши бдсм зрелая русская порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721