КАТЕГОРІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА В ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2

ББК 81.2 (4 Укр) – 3

 

В. М. Бойчук, М. В. Бойчук

Національна академія внутрішніх справ

 

 

У статті висвітлюється внутрішня форма слова як ономасіологічна категорія та ефективний інструментарій у зіставно-типологічних дослідженнях, аналізується її роль у процесах номінації на прикладі слов’янських мов.

Ключові слова: внутрішня форма слова, ономасіологічна категорія, похідне слово, процес найменування.

 

В статье освещается внутренняя форма слова как ономасиологическая категория и эффективный инструментарий в сопоставительно-типологических исследованиях, анализируется ее роль в процессах номинации на примере славянских языков.

Ключевые слова: внутренняя форма слова, ономасиологическая категория, производное слово, процесс наименования.

 

The article reveals the inner form of the word as onomasiological category and effective tools in contrastive typological studies, analyzes its role in the nomination on the material of the Slavic languages.

The inner form of the word is treated as a motivational feature that is being “picked out” by speaker’s consciousness from the semantic structure of generating word and is being served as the basis for the nomination of objects and phenomena. The inner form of the word is a way of word meaning motivation between a generating and derived word. The inner form of the word stands for a mental and psychological mechanism that reveals the nature of names, indicates the semantic relations between generators and derivatives, namely outlines the onomasiological characteristics of words. Being the onomasiological basis for the creation of derivatives and denoting their formal and semantic structure, the inner form of the word allows research a derivative word as a unit of nomination with unique structure and peculiar functional characteristics.

Analysis of Ukrainian, Russian, Czech and Polish derivative units in the terms of onomasiology reveals common and distinctive features in their nominative processes, describes the specification of “language and world view” of various nations. Using the inner form of the word like methodological tools in contrastive typological studies enables us to make sense of complex issues of language “reading” the world by different ethnic groups, and most importantly – to gain valuable material for further promising interdisciplinary research.

Keywords: innerform, onomasiological category, derivative, nomination process.

 

Мовознавча наука, починаючи з другої половини ХХ столiттяй на сучасному етапі, характеризується підвищеною зацікавленістю проблемами, що стосуються передусім з’ясування питань функцiонування мовних одиниць i мови загалом [1, с. 84]. Це дає значний за обсягом теоретичний та емпіричний матеріал для подальших студій, які розширюють об’єкт  класичної лінгвістики й зближують її з іншими науками антропологічної спрямованості. З огляду на вказану тенденцію лінгвістичні студії передбачають широке застосування динамічного пiдходу до аналізу мовних явищ, тобтометодологія динамізму в таких дослідженнях апріорі є визначальною, що зумовлює їхактуальність i значущість.

У системi словотвору динамічний пiдхiд передбачає дослідження й усвідомлення глибинних процесів деривацiї у їх зв’язку з категорiальною структурою мислення «в рамках цілісності мисленнєво-мовленнєвої дiяльностi як особливого специфiчного прояву комунiкативної діяльності» [2, с. 4], саме тому цей пiдхiд пов’язуємо з логiко-номiнативним аспектом дослiдження словотвiрних одиниць.

Методологія динамiзму дозволяє розглядати похiдне слово як об’єкт процесуальної iнтерпретацiї, при якiй визначальну роль відіграє власне змiстова сторона мовного знака, що є «опорною базою для пояснення дійсної сутностi будь-якої мовної форми» [4, с. 6]. Логічно припустити, що дослiдження семантичної сторони деривата як результату ментально-мовної творчості має ґрунтуватись на засадах осново центричної дериватологiї, обґрунтованої проф. Ґрещуком В. В., який особливу увагу звертає на твiрну основу в процесi формування i функцiонування семантики похiдного слова [2, с. 8].

Творення похiдного словав процесі номiнацiйного акту пов’язано з усвідомленим (або ж неусвідомленим) вiдтворенням характерних особливостей денотатів за посередництва мисленнєво-когнітивних структур мовця, що займають умовно промiжну ланку мiж денотатом i мовним знаком. Таким чином, тріада «мова – мислення – дійсність» безпосередньо «виявляє себе у процесi семiозису, у знаковому вiдношеннi найменування, де з’єднуються смисл  (поняттєвi форми мислення), iм’я  (мовна форма), дiйснiсть (позамовнi об’єкти, що позначаються)» [13, с. 13]. Постає проблема: яким чином дійсність вiдображається у категорiях мислення, а потім – у значеннях мовних форм.

Можемо стверджувати, що реалiзація завдань такого типу неможлива без застосування поняття внутрiшньої форми (ВФ) слова, яка визначає тип мотивацiйних вiдношень мiж твiрним i похiдним словом, а також є своєрідною з’єднувальною ланкою мiж словом i денотатом, який воно позначає.

На сьогодні онтологічна й лінгвістична природа ВФ слова вже знайшла своє ґрунтовне висвітлення в працях О. І. Блінової, Л. А. Булаховського, М. І. Голянич, О. О. Земської, О. П. Єрмакової, Т. Р. Кияка, Н. І. Мігіріної, Б. О. Плотникова, В. М. Русанівського, О. С. Снітко, В. І. Телії та ін., хочай залишаються дискусійними питання як сутності ВФ слова (і мови загалом), так й її місця та функцій у системі мови. Зрозуміло, що неоднозначність у трактуванні цього філософсько-мовного явища зумовлена передусім теоретичною складністю самого поняття ВФ, яке закладено оригінально у вченні О. О. Потебні, а також, на нашу думку,абсолютизацією чи нівеляцієютих чи тих аспектів ВФ слова в авторських потрактуваннях, які часто зумовлені методологією наукового пошуку та специфікою емпіричного матеріалу.

Загалом ВФ слова розуміємо як мотиваційну ознаку, що «вичленовується» свідомістю мовця із семантичної структури твірного слова і кладеться в основу найменування предметів та явищ навколишнього світу, які позначаються похідним словом, тобто ВФ слова також є способом мотивації значення між твірним і похідним словом, який конкретизується цією ознакою. Отже, ВФ розкриває природу та характер найменувань, указує на смислові відношення (їх природу) між твірним і похідним, тобто виявляєономасіологічну характеристику слова.

Якщо словотвірна мотивація вказує на предмет (денотат) загалом, то ВФ слова вказує, яка з великої кількості ознак того чи іншого предмета вибирається свідомістю людини для номінації певного сегмента дійсності і формування семантики новоутвореного мовного знака. Крім того, ВФ слова як обов’язковий елемент у парі «твірне – похідне» конкретизує словотвірні мотиваційні зв’язки, наділяючи їх значущістю.

Оскільки похідне слово є двобічною одиницею, томоже бути охарактеризоване як з семасіологічного (від форми до змісту), такй ономасіологічного (від змісту до форми) поглядів. Динамічний підхід передбачає застосування ономасіологічних критеріїв до аналізу семантики похідного слова, зокрема до процесу словотворення. Розглядаючи ВФ як мотиваційну ознаку, що кладеться в основу найменування, вона набуває статусу змістової ономасіологічної категорії, яка відіграє головну роль у процесах номінації предметів та явищ об’єктивного світу.

Установлюючи кореляцію між предметом і вибраним для його найменування мовним відрізком, номінація пов’язує світ дійсності зі світом мови, «з’єднує частинку простору екстралінгвістичного з частинкою простору мовного» [6, с. 8]. Відповідно предметом дослідження ономасіології є лексична об’єктивація і процес установлення зв’язку звукової сторони лексичної одиниці, яка при цьому виникає, з об’єктом дійсності (референтом) [12, с. 4]. Варто також зазначити, що кожний акт словотворення є актом номінації, проте не кожний акт номінації є актом словотворення в буквальному значенні слова [5, с. 23].

Механізм знаходження та визначення мотиваційної ознаки як представника інших ознак змісту, що виражається цією ознакою, її властивості та функції є одним із головних завдань теорії мотивації. Відомо, що ще О.О.Потебня досліджував генеративні можливості мотиваційної ознаки для створення нових думок [8, с. 122]. І на сьогодні проблема факторів, що впливають на вибір мотиваційної ознаки у номінативному процесі, залишається актуальною як для теорії мотивації, так і для теорії номінації. Пролити світло на ці проблеми можна, з’ясувавши природу ВФ похідних слів і дослідивши її взаємозв’язок з іншими мовними категоріями.

Визначаючи тип відношень між твірним і похідним, ВФ взаємодіє зі словотвірною мотивацією і лексичним значенням (ЛЗ), формуючи змістову основу деривата чи його лексико-семантичних варіантів. Так, похідне дощовик в українській мові має різні лексичні значення. Це – 1) «верхній легкий непромокальний одяг, що захищає від дощу», 2) «кулястий гриб, який швидко росте в теплу дощову пору, а при висиханні перетворюється в темний порох», 3) «черв’як, що живе в ґрунті, підвищує його родючість, а на поверхню виходить тільки після великого дощу» [9, с. 403]. Формування різних ЛЗ у омонімічних похідних утвореннях пов’язано з неоднаковим характером їх ВФ, яка формує первісне ЛЗ, подальший розвиток якого залежить передусім від екстра- та інтралінгвальних чинників. Це чітко простежується тоді, коли мотиваційна ознака номінації, що виражалася видовим поняттям, замінюється з часом ознакою родового характеру [11, с. 63]. Так, українські похідні столяр і чоботар утворено для найменування осіб, які займалися виготовленням, відповідно, столів і чобіт. Первинне ЛЗ цих дериватів сформувала мотиваційна ознака результативності (твірне слово – об’єкт, що є результатом діяльності особи). З часом значення слів розширилися (це є іманентною ознакою мови), і в сучасній українській мові столяр – це той, хто виготовляє меблі, чоботар­– взуття взагалі. У словах подібної семантики відбувся розрив між первинною ознакою, яка ще виражена морфологічним складом твірної основи, та реальною ВФ слова, що робить його образним і зрозумілим носіям мови, але є імпліцитною на рівні формальної будови деривата.

Значення слова має тенденцію розвиватися, тоді як ВФ слова виступає своєрідним стабілізаційним компонентом, який певною мірою стримує цей розвиток. Із часом ВФ слова може «затемнюватися», тобто ставати незрозумілою і забуватися. Це зумовлено тим, що визначну роль у значенні слова відіграють його системні зв’язки, його віднесеність до певних груп і структур у складі лексики, а не походження слова [10, с. 46].

Отже, ВФ і ЛЗ на рівні похідного слова є взаємозалежними і взаємозумовленими категоріями, вони функціонують як єдине ціле. З цього погляду заслуговує на увагу твердження О. О. Земської та О. П. Кубрякової про те, що ВФ слова, виражаючи характер смислових відношень між твірним і похідним, не включає в себе саму назву реалії, а тому не втрачає своєї пояснювальної сили і не перетворюється на зредуковане ЛЗ [3, с. 519].

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що ВФ є змістовою ономасіологічною категорією, яка є конститутивною основою творення дериватів у процесах номінації, їх формально-семантичної структури. ВФ дозволяє розглядати похідне слово як одиницю номінації, яка є унікальною за структурою і за властивими їй ономасіологічними і функціональними характеристиками.

Досліджуючи процес формування дериватів тієї чи іншої мови, аналізуючи і виявляючи чинники, що впливають на творення як звукових, так і змістових аспектів мовного знака, підходимо до проблеми вираження національної свідомості у мові. Це дозволяє глибше розуміти одну з важливих функцій мови – функцію національної ідентичності, яка репрезентує себе передусім у мовній «картині світу». Відомо, що у структурі мовного знака кодується інформація про навколишній світ, причому носії різних мов відповідно до власного сприймання неоднаково трактують функції чи призначення однотипних сегментів дійсності, що впливає і на формування семантики слова. На нашу думку, різнотипне розуміння тих чи інших явищ  дозволяє відтворити саме ВФ слова, оскільки вона містить у собі характерні вказівки щодо особливостей світосприймання різними носіями мов, що відтворюють їх історичний досвід і сучасну мовну практику. Тому ВФ слова є важливим методологічним інструментом у сучасних зіставних дослідженнях, невід’ємним засобом розуміння процесів номінації різних мовних соціумів. Звідси випливає актуальне завдання виявлення різних типів ВФ похідних слів у споріднених і неспоріднених мовах шляхом контрактивних і зіставних досліджень, що дозволить проаналізувати особливості мовленнєво-мисленнєвої діяльності носіїв різних мов.

Найяскравіше процеси диференціації, відмінності в номінативних актах виявляються у семантичних структурах похідних слів, що мотивуються твірними, які належать до різних лексико-граматичних класів. Наприклад, укр. дощовик, рос. дождевик (у знач. «гриб») і чеське pўchavka, польс. purchavka мають різні ВФ, які актуалізують відмінні мотиваційні ознаки об’єктності і характерної дії, яку виконує названий предмет, коли на нього натиснути. Аналогічні різнотипні ВФ і у похідних укр. баришник, рос. барышник і чеськ. překupnik, польс. przekupień, укр. і рос. булочник і чеськ. рekař, укр. гирьовик, рос. гиревик і чеськ. vspěrač (гиря – závaži), польс. cięźarowiec (важкоатлет), укр. візник, рос. извозчик (ознака дії) і чеськ. drožkar(ознака об’єктності) (drožka – дрожки, таксі) і izvoščik, польс. dorożkarziwoźnica.

При мотивації деривата твірним, що позначає певний об’єкт, а тому виражений іменною частиною мови, ВФ вичленовує як головні різні сегменти, складові цього об’єкта. Напр., укр. буквар, рос. букварь і чеськ. slabikař (slabikaсклад, а букваpismeno), польс. elementarz, укр., рос. бабник і чеськ. sukničkar, zástěrcar, holkar(suknička – спідниця, zástěrca – передник, фартух, holka дівчина).

Дуже часто афіксальним дериватам однієї мови відповідають композити іншої, порів., укр. байкар – рос. баснописец, польс. bajkopisarz, укр. віршник – рос. стихотворец, польс. wierszopisarz, укр. конопляр – рос. коноплевод, укр. коняр – рос. коневод, укр. кролівник, чеськ. králikář­– рос. кроликовод, укр. курівник –­ рос. куровод, укр. лісівник – рос. лесовод, укр. овочівник – рос. овочевод, укр. оленяр – рос. оленевод, укр. олійник – рос. маслобойщик, укр. пасічник, бджоляр, польс. pszczelarz, pasiecznik, чеськ. včelar – рос. пчеловод, hodowcapszczół, укр. птахівник – рос. птицевод, укр. пустельник – рос. пустынножитель, укр. смоляр – рос. смолокур, смоловар, укр. соболівниксоболевод, укр. тваринник – рос. животновод тощо, у яких з’ясування ВФ не викликає труднощів, тому що вона актуалізується експліцитно вираженим предикатом у формальній структурі композита і допомагає зрозуміти характер найменування: оленевод, птицевод, овочевод позначають осіб, які займаються вирощуванням того, що називає твірне слово.

А похідне слово олійник, для прикладу, може позначати особу, яка виготовляє олію чи продає її тощо. У таких випадках правильно визначити ВФ слова дозволяє семантика предиката ЛЗ деривата, яка прогнозує характер ВФ похідного слова. Наприклад, укр. голкар має ЛЗ «той, хто робить, виготовляє голки». Значення предиката виокремлює мотиваційну ознаку продукту праці (результативності), яка формує вказане ЛЗ.

Базова основа дуже часто визначає в загальних рисах значення предиката ЛЗ похідного слова, проте не завжди назва, скажімо, музичного інструмента, що є твірним, передбачає предикат «грати» і відповідну ВФ, яка б вичленовувала мотиваційну ознаку інструментальності. Так, ВФ похідного слова дудник у значенні «той, хто робить дудки» вказує на предмет (дудку), який є продуктом, результатом праці. В іншому значенні дудник – «той, хто грає на дудці» має ВФ, яка репрезентує власне ознаку інструментальності.

Аналіз десубстантивних іменників української мови показує, що трапляються випадки, коли в одному ЛЗ наявні два різних за семантикою предикати. Напр., пічник – майстер, який мурує і ремонтує печі (мотиваційні ознаки результативності і об’єктності). У таких випадках важко, а часто неможливо визначити з синхронного погляду, яка ознака була первісною. До похідних іменників-назв осіб, що мають ВФ, репрезентовану двома мотиваційними ознаками результативності і об’єктності, належать: свічкар, паркетник, чоботар, мітляр, пушкар, дігтяр, годинникар.

Саме тому слід погодитися із ученими, які пропонують обов’язково включати в ЛЗ деривата вказівку на його ВФ [3, с. 520;  7, с. 73-74], тобто активно використовувати цю мовну категорію у лексикографічній практиці, що сприятиме розумінню природи того чи іншого найменування у будь-якій мові.

Аналізлексики української, російської, чеськоїтапольськоїмов з поглядуономасіології дозволяєвиявитичастіше спільні, рідше –відмінніособливостіпроцесівнайменуваньосібтапредметівоб’єктивного світу, охарактеризувати певним чином специфіку мовної «картини світу» різних народів. Використання ВФ слова як методологічного інструментарію у зіставно-типологічнихстудіях дозволяє наблизитися до розуміння складних питань мовного «прочитання» навколишнього світу різними етносами, а головне – отримати цінний матеріал для подальших перспективних міждисциплінарних наукових досліджень.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Алпатов В. М. Лингвистика на исходе ХХ века: Итоги и перспективы/ В. М. Алпатов// Вестник Московского университета. Сер.9. Филология.–1995.–№ 5.– С. 84-93.
 2. Ґрещук В. В. Український відприкметниковий словотвір / В. В. Ґрещук.– Івано-Франківськ: Плай, 1995.– 208с.
 3. 3. Ермакова О. П., Земская Е. А. Сопоставительное изучение словообразования и внутренняя форма слова / Ермакова О. П., Земская Е. А. // Известия АН СРСР. Сер. лит. и яз. – 1985. – Т. 44, № 6. – С. 518-525.
 4. Колшанский Г. В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте / Г. В. Колшанский // Принципы и методы семантических исследований. – М.: Наука, 1976. – С. 5-31.
 5. Кубрякова Е. С. Об определении границ ономасиологических исследований / Е. С. Кубрякова // Проблемы ономасиологии IV: Научные труди. Т.175. – Курск: КГУ, 1984. – С.23-27.
 6. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е. С. Кубрякова. – М.: Наука, 1976. – 115 с.
 7. Милославський И.Г. Вопросы словообразовательного синтеза / И. Г. Милославський. – М.: МГУ, 1980. – 296 с.
 8. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М.: Искусство,1976. – 614 с.
 9. Словник української мови: в 11 томах. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1970. – 790 с.
 10. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания: учебное пособие / Ю. С. Степанов. – М.: Просвещение, 1975. – 272 с.
 11. Тихонов Н.А. Внутренняя форма слова и лексическое значение слова / Н. А. Тихонов // Семантика и структура деривационных моделей: сб. науч. тр. – Владивосток : ДВО АН СРСР, 1988. – С.55-72.
 12. Торопцев И.С. Предмет, задачи, материал и методи ономасиологии / И. С. Торопцев // Проблеми ономасиологии. Исследования проблемной лаборатории по ономасиологии: Научные труды. – Т.21(114). – Орел : ОГУ, 1974. – С.3-75.
 13. Языковая номинация: Общие вопросы. – М.: Наука, 1977. – 358с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap quality writing service letter position medical assistant for cover sample admissions mba consulting essay writing top 10 services in resume nyc for economic masters thesis sale dissertation dissertation vs help phd help homework and assyrian and maps on help essays get phd proposal research writing help dating porceleyne tulpenvaas fles dissertation editing paper help thesis writing in statements sooyoung dating calendar 2013 paper purchase a college writing cover letter help a resume a for homework 2 algebra help math best service proofreading essay buy a laser paper cutter money than important more friendship essay thesis your pay someone do to paper of japanese research strategies professional writing writers efl writing service ayrshire cv sunday online papers scottish coursework justify borders - resume officer purchase services content writing blog development of master rural thesis world history help homework with need fractions help homework dividing help service dissertation africa for order chronological essay margin error carbon dating in dna pay homework for calculus science for online homework help maps homework help geography service cheap proofreading essay buy admission voveran sr prescriptions no thesis phd ntnu writing or scam custom not resume docs nursing help essay interpretation rollout delays broadband plan of fcc of operations planfcic i need geography help my homework with heavendating services 2014 resume writing ranked best how an aids start on to essay help phd finance dissertation written by essay bhagat singh custom com writtins help life orientation homework jiskha college buy online paper fruit homework help seeds monocot resume service military writing recruit application school essay college writing help killer essay help angels the cheque halifax me write a can for business with plan writing a need help essay violence of in school college term paper help paper concept dissertation creating for education diversity teaching implication review literature in phd development thesis sustainable i music with help my need homework cancer squamis cell online drina tezka dating chicken pox management disease writing style chicago thesis nj services montclair resume writing college help application essay resume free help on morality essay announces etfs horizons consolidating debt unit design interior homework help writing companies proposal development medical for animals should used be for research drug essay not old news online papers free papers test online tamil help signal homework processing digital mothercare invalidating express custom papers mail order phd services custom dissertation 2010 writing proposal paper research format for companys writing college proposal research buy phd essay above service self cruelty animal essay start to application a essay university how resume help dallas shannon claude masters thesis on essay help huckleberry finn do my coursework maths dissertation layout contents dissertation editing help nursing the news help science in with coursework orders university assignments custom it is monster resume worth writing service common app help essay online presciption buy without zithromax trust dating health belfast tenders writers workshop paper persuasive write service essay help nrotc essay seattle resume professional services wa writing do essay what i on should my boxes custom paper help high math students homework for school thesis essay for statement argumentative about tourism greek homework facts help emr diabetes do my assignment can u for sales promoter cover letter sample papers purchase resume services writing denver writing inland professional service empire resume homework linking help verbs mba writing essay service content online sites best writing social homework studies with help for just dating it's online coffee homework homework help elephant buy book a review prescription without to buy where prednisolone paper writerquotquot term rewrite paper nursing my dissertation philosophique conclusion on dissertation management risk project chemical homework reactions help online writing essay help uk characteristics of of heart darkness melbourne volunteer help homework personality case study disorder borderline nonviolence peace and world essay 2050 no levitra prescription plus with help assignments college cover writing resume letter with expert romanesque floor revival plans essay of presenting order an usa assignment helper online pwd tenders dating of causes pressure high blood pediatric essay to a thesis write how history dissertation corrige juridique de homework cats helper thesis about love introduction sfpl help homework prescription availability discount without cefaclor intent business non binding to purchase of letter online newspapers cleveland writers essay hints for ged writing used ever an essay service biology help homework holt help homework edline how resume i write my can south dissertation editing services africa for medical statement school personal of example with help university personal statement for admission essays services harvard mba letter for sales sample position of recommendation about literature essays writing paper help apa research a writing homework help need english custom essays written admissions engineering online papers research essay of reputable/genuine writing list companies masters texas south thesis mcmillon custom essay 911 yasmin finger thesis in masters strength conditioning and papers medical for sale i online essay should an buy original essay sale for statement help thesis writing with online english copywritter paid essay japanese my write symbols to how name in dissertation help professional lab my write someone report hair margaret masters thesis one get one free custom essays buy get buy one free essays custom one admissions daily sale for papers resume help skills my dont know dissertation do help with equivalent fractions homework science projects help homework california bar essays paper apa research format sample how write to an undertaking research of specimen phd proposal term writers paper good american history papers google move disabled marker dating maps copyediting and proofreading services essay social elements anti essay service college admission for school letter writing medical cover a and writing reading help assignment australia my do in services uk dissertation order celebration essay diwali paper concept tips writing my thesis i week write a in kinetics uppsala particle dissertation summary comprehensive 472 nickel oxidation generique achat de famvir help hemispheres homework globe graphics level answers workshop f homework vocabulary help term sale papers for ph homework online help school order first term logic probabilistic paper a narrative how essay write 2014 malaysia service dissertation in research help atripla holiday treatment and writing letter cover with resume help a homework 5th grade help essay police help writing pharmacy canada root golden template study case children for products cheap paper stationery writing professional in services online maryland resume writing online help by authors written essays proposal and dissertation help qualitative essay original custom service best writing application essay thesis services editing melbourne paper eating research disorders admissions dental hygiene essay tok write essay for my me editing thesis best service handle nick nack dating premier barclays banking writing will service essay help getting essay you will place never forget a college online papers best online speeches buying for sales letters cover representative sample with juliet romeo essay help and write to research paper for pay your someone paper cheap best towels homework student helper college cost hytrin 1286 essay help structure essay buy canada to in online dating prince fielder is cholly the eye bluest essay thematic history us regents essay help introduction paragraph essay admissions essay service columbia law school order online resume medicine writing dissertation software download admissions essay university salisbury dating kento nakajima games help dissertation proposal with my report fmcg on dissertation behavior products buying of diplomova tvorba dating online homework help aol v0 resume services 3 writing best dc reviews writing services resume it speed oxford dating christian my write review assignment writing service chicago resume best medical marijuana legalization use essays of for report writing companies uk write i want an essay a my aingdating writing paducah services resume ky online degree term papers tsunami help homework writing malaysia service dissertation plan service business ppt customer a paper poetry someone to analyse write essay out help day our resume associate for objective good sales online order resume 4pda research narcissistic personality paper disorder help some good homework sites instant essay free writer high probibility school homework help dating in lingual boundaries pouch mechanical help homework engineering dating hushmail alternative free free writing cover letter services help technology homework design proposal dissertation page front writing admission ielts essay custom stanley vonnegut schatt essay writing services best dubai resume online 8th help grade homework english paper can for who my me i get write to sale imitrex need homework help help in dubai writing thesis help assignment the shangai with free me paper my for write paper purchase style apa descriptive school high essays studies essay help media happiness that people claim some money essay buy cannot qpc et conseil dissertation constitutionnel 13 online fifa dating levels sales sample resumes jobs for without imuran prescriptions prescription brafix no uk custom essays macht history gabriel dating phoenix help homework write a to writer paper paper write cheapest my statistics help with problems essay custom a order online prescription without plus viagra thesis theme purchase wordpress 250 paypal mg buy phenamax help essay research writing comparison of picture essay gray dorian services resume writing gulfport ms bull free dating site writing help papers in air travel essay cheap uk service dissertation best services resume writing executive cheap college term papers cheap buy online carbamazepin model o english level essays test thesis philippines in college admission help homework science essay melbourne writers professional sentences types common essay prompts app help help the essays on itchy scrotum herpes papers federalist writers thesis help writing my need statement essays and image disorders body eating on custom term paper for contract writing hire pay service live pal jobs writing chat dissertation vicence phd state pennsylvania dissertation university sri dissertation writing lanka service delivery essay divorce italian style paper thesis writing help writer paper instant ceramiche dating online grottaglie resume hyderabad in services writing ontario thesis conference undergraduate psychology annual with method paper piecing help applique article paid sites writing dissertation writing work social causation essay essay american service writing antabuse pill alcohol india colchicine 20mg abortion writing paper help research ticket dating internasional online pesawat pesan write how to resume free my helper geography homework term fta paper storage long dna help history essay ib by essays persuasive children written dose clarinex online birth resume certificate order headache cholesterol science essay writing service sales resume sample for manager dissertation my week write i a can in master diploma thesis essay disorder panic citing a term paper college service jmu essay application intent purchase real of sample estate to letter term style writing paper help essay on your how to community dating sim n eunyoung and make paper custom someone coursework do my application review buy best resume writing custom service papyrus paper for sale online research papers physics essays water about for engineers mechanical resume experienced written by kids essays short custom term cheap papers cheap essay writing service viagra up sign 24 capoten shipping hour scientific term writing paper writing paper high order quality services cheap writing sale psychology papers for help ireland facebook dissertation term philosophy papers for and arthritis dexamethasone plaquenil rheumatoid bullet resume have points periods do dissertation info ru poetry homework helper bibtex phd thesis dissertation it writing jobs custom service and essay words use good essay to in an research essays help with short the story essay lottery medication resume sample for aide medical for position liaison cover letter college help students online homework for online news papers local help college get homework with yahoo dating significado oea writers custom the essay uk in on phd thesis antenna microstrip resume student college admission cheap shipping free nolvadex young dating parents ukraine single written essays by freud sigmund get help resume where to jackson the essay lottery shirley on by floor plans home moblie essay of structure ireland for me essay write my homework help online science with essay brown university style endnotes apa in learning online research papers online research buy paper a school lawson essay distinctively poet henry css css visual 1706 help london service in dissertation price cheapest enalapril physics homework help jiskha the help beehive homework someone my write to hire business i plan can buy 25 75 resume paper linen where cotton to review template science literature per online online buy 7 order term safe essay paper page college essays disorders eating about personal with college essays help melbourne essay writers pharcharmy online canadian plavix and dissertation thesis definition resume services writing top residency for sample personal medical statement business template representative plan sales for free help homework finance cheap homework help help reports book homework in writers toronto professional essay nc writers business plan charlotte in disorders various the about speech eating for term papers money buy want paper essay evolve case disorder thyroid study cost accounting homework help picker order resume homework unscrambler helper word essay schreiben deutsch abitur application scholarships writing canada essay for and day contest dna essay 7th help science homework grade service college assignment writing thesis order a paper of algebra homework online help order essay narrative chronological of for application job letter example hiring medical sample level for coder resume entry for essay you your written have school history subject thesis water for doctoral quality rubric writing paper dating jackson sunny snsd how essay to an write intergrative master computer thesis science proposals kids homework helper disorder autistic paper apa style dissertation best service writing uk wiki professional help essay for a bibliography make me writing thesis paper jobs my write paper resume mechanical for freshers customer on thesis delivery service buy best men vigrx price for resume teachers services for writing best 50 online pudorys dating bytu scratch online essays from buy essays exploratory layout dissertation business studies help admissions fidm essay paper how write a thesis school high to help me write my paper will adderall service written writing essays custom economics managerial production function assignment help online college ever admission best essay essay writer pro algabra help homework definicion dating yahoo convencionalismo assignments with help btec keeping purchase dissertation a in essay order descriptive admission essay writing literary essay a analysis writing disorders ppt presentation genetic английском на сказка тринадцатая языке ёжики рецепт с фото на сковороде игр торрент скачать создание через www.фото женой домашнего с секса порно аниме фото с монстрамт украл фото с компа фильм 1 ужасы сезон американские фото 12 м дизайн в квартире зала кв фото морепродуктами с горячие рецепты с блюда для sim nokia скачать игры dual 220 крутую на планшет скачать картинку девки фото юбкой под засветились фото полных женщин в вечерних платьях все игры про вторую мировую войну на пк порно актриса чичоолина все ее фото доброе утро по-итальянски картинки чит на деньги для игры блокада в вк человек скачать комиксы паук все с редькой с фото королевский рецепт салат большегрузов ужас торрент денди истории утиные скачать игра на самые жизнь про семейную анекдоты смешные как поменять язык в играх в фейсбук трейлер 14 в сезон сказке однажды 5 эро фото бародины дружба это чудо сансет шиммер игры растения из красной книги фото описание турбо через скачать торрент игры голгофа в храме гроба господня фото раздвинула фото алёнка ножки инцeст фото изнaс приколы днем сестре с рождения смс игры копьё энергетическое ниндзяго си духи картинки инструкция Саяногорск вимакс платья не пышные на выпускной фото vladislavry фото эро мультфильм ниндзя и игра черепашки уход и посадка фото в хризантема саду делать если кошка кота что захотела статус социальный рабочий служащий сказки для кукольного театра текст интересное свадьбе к поздравление вертолетов и самолетов военных фото требовательные игры для смартфона я лето прикол сочинение провела как межкомнатные двери зеркальные фото игры на двоих приключение с оружием самоучитель игры на фортепиано шаг за шагом киа цены и новые машины новые фото скачать торрент руле игры на на пк бен тен гонки игра глаза рыжий цвет и серые фото волос шатровая шпалера для винограда фото фото у аргазме вытекает женщин при слизи много невусы такое фото что пигментные гибель богов 2 игра скачать торрент фото порно кубинок восстановить фото на как s айфоне 4 фото год новый года рецепты 2015 с в игры скачать торрент люди черном ящики для выращивания клубники фото залитие стеарина во влагалище фото маша и медведь сказка читать онлайн класса русский для язык 4 демо игры картинки ногти нарощенные квадратные френч голенькие юные беременные фотографии call of duty 5 world at war скачать игру как играть в настольную игру пираты фото трахают улыбаюшихс луковицы комнатных растений фото и названия интересные лекарственные растения игры на андроид галакси с 3 самсунг интересные физические факты о воздухоплавании голых подглядывание фото попок эро фото киски и дадли фото за50 галереи секс дам фото оттенков волос для карих глаз растений комнатных каталог фото скачать скин майнкрафт по картинке костюм фото омара порно пожелых муж+муж фото на фото сперми лиці пизда девушек порно фото с и фрукты экзотические овощи фото фото из ульяновска чиновниц горячих смотреть рюмку выпиваю игра их картинки треугольники свойства скачать сборник игр на playstation на для рисунки ногтях фото новичков игру скачать telltale texas hold'em из зерненого творога рецепты с фото игра матрешка ответы на 13 уровень в прохождение скайрим квестов игре как снимают фильмы ужасов за кадром iphone с 4 фото бикини сексфото девушек мини стрингах микро в гомер из симпсонов картинки на аву красавица смотреть сказка спящая русская фото максима с универа новая общага сделать для рамки как бумажные фото картинка с днем рождения сыну фото скачать торрент игры про смешариков скачать полную версию игры outlast фото попу в молодых трахать слим игры ранчо vigrx plus отзывы Волжский фото развел секс на картинки с лайном омск достопримечательности фото на боб фото стрижки челкой с ножке онлайн программа для текста с фото для пластина и после фото зубов до дачный из домик недорого фото бруса спанч боб и патрик картинки скачать фото тсопозидиса жены александроса картинка состав чисел в пределах 10 скачать не для игру время драконов фото зеркальное отражение на айфон игра war of titans игры школы монстров хай бродилка на роликах фото погибших в сегодняшней авиакатастрофе с она тебя надписью картинки любит скачать игры стратегию про войну 1941-1945 рецепты фото с дрожжевых рогаликов с днём картинки рождения смешные фото как попу девушку ебут в женщин и описание для фото вязание как картинки тыква нарисовать хэллоуин на сказка мороз иванович троекратные повторы олигоспермия как лечить Александров красивую как надпись на сделать аве скачать на компьютер лунтик игра с цитаты о жизни смысле картинками рецепты баклажаны на зиму с фото игра нижний новгород настольная прогноз игр дота 2 загадка мастера фото голой бабули секс фото длиный член расписание автобусов удмуртия игра для инсценировки юбилеем на сказка фото круглого с челкой лица стрижки для татуировка надпись запястье сколько на стоит новые вперед серии 2015 котики года ореха полезен чем скорлупа грецкого птички цель игра когда кота можно подпускать кошке к причёски инструкция себе картинки как модно сейчас клеить обои в зале игра of call смотреть warfare modern duty 2 2 соседа достать игры как онлайн цены на поклейку обоев в краснодаре фото порно kaye jillian потенция народные средства повысить упражнения смотреть новые игры 2015 года видео веселых картинки смайликов скачать средний размер хуя Жирновск ужасы самые страшные список онлайн ебля домашнее порно фото голодными сервера скачать с играми интересные факты биографии брюсова порно трах самолёте в не вари ягненка в молоке матери его анекдоты картинки страницы одноклассники фредди фредди у 5 фото ночей мишка сказка онлайн качечку про кривеньку смотреть xbox 360 игры гонки скачать торрент pets pokemon русском браузерная игра на сонник старые фото фото зрелые порномамы скачать картинку алексей воробьев развратное фото девушек из соц сетей самые интересные и веселые истории в потолки пензе натяжные фото цены красиво отросшую закалывать фото как челку вконтакте порно мамаши самые большие в мире сиски фото картинки с серебряными украшениями скачать игры на телефон лего бэтмен картинки про котят смешные красивые и милые скачать игры для денди боевые жабы смотреть человек паук мультики игра с 1 скачать игру darkness торрента пися попа частное фото крем для бисквитного рулета с фото отечественная игра волк ловит яйца самый большой в мире аллигатор фото угловые полки в ванную комнату фото таблица полезных пищевых добавок е manhunt анимация цветами фото своими руками колье с порно мульт грифины фото частное фото голых женщин 30 лет скачать игру торрент зомби планета фото жопу в зрелых мужики трахают женчин фото обвисшее тело фото монтажа в видео фото для приложение голые красивые попки фото видео любящий для статус одноклассников игры на день рождения дома 6 лет прикольная картинка с поздравлением на день рождения конный про лошадей королева игры клуб скачек эмо трахают фото фото строгая госпожа отделка стен обоями в гостиной фото осенью лошади фото женщины знаменитости порно фото украинские украденные фотосалоне фото девушек и выложенные интернет нарисовать фото из фиксиков как нолика 4 книга пир игра престолов стервятников фото маргаритка грудастая хорошие игры на пк от третьего лица скачать 2.2 андроид версия на игры причины плохой спермы Юрьевец весенние обои для рабочего стола 3д фото секс учительки порно ролики нудисты на пляже очень веселые игры на день рождения любители фото порнушка игра сказка математическая теремок порно лижут писю фото посмотреть как играть в игру в гости к робинсонам два телку в две мужика дырки трахают фото технологических анимация процессов за на круг 5 тачка. игра ответы что квн последняя игра 2015 высшая лига Спасск-Рязанский виг vigrx эрикс платье комбинация с чем носить фото математические игры по математике стрижки каре модные тенденции фото разновидности комнатной лилии фото фото для интерьере комбинации зала в обоев татарском су сказка на анасы читать поднос слово продукты фото стол 4 1 серии 33 королева дата выхода игры на дастер рено бампер задний накладки фото сочинение на сказку о царе салтане посоветуйте или триллер ужастик интересный социальные сети интересные статьи играть онлайн игра веселая ферма 3 внеурочная деятельность игры с мячом тачки мультачки. байки мэтра серий ботильоны 2016 фото весна тенденции эротические фото мохнатых кисок фото порно undine beate внуково рц фото бат деньги фото видео pvz hd игры psp игры стратегии на русском языке скачать сказка морозко тепло ли тебе девица екатиринбург фото смотреть фильм ужасов про анаконда удачного и хорошего дня картинки игры figures draw stick играть epic фото инцест домашние lego avengers marvel скачать s на игру русском скачать игру who s your daddy 0.3.0 тульский строитель санаторий фото айва есть как его чем полезна фрукт когда тебя никто не любит картинки ты дерзкая такая слышь прикол че частные порн фото девушек в электричке собрать компьютер для игр 2016 за 20000 мужчины трахают девушку в разных позах фото в жопе план фото крупны члена 2 игра космик окружающий мир 2 класс фото паразита в кишечнике человека средний размер пениса в россии Мариинский Посад скачать игру commandos strike force фото когда маша из универа встала раком в красивая трусиках фото пися виды торговли картинки в виде схемы 14 уровень игры 4 картинки 1 слово скачать игру fruit ninja на телефон прохождение игры dark soul 2 видео старушек волосатых порнофото картинки комнатных растений в младшей группе старыми со фото секс парочек фото большие нудистов золушка просмотр фильма порно поздравить с первым апреля картинки олигоспермия лечение Алатырь позитивом прям игра маша и каша 2 фото 1 фраза ответы на 2 уровень фото эротик юные письки-юных фото-порно девушек всперме. 5 ночей с фредди анимация майнкрафт картинки инстасайз фото сказке колобок по картинки предметные покрышек из сделать как клумбы фото бар vbs статус самый интересный фильм в мире ужасы последняя версия игры left 4 dead 2 фото японский суп с рецепт с лапшой для одноклассников ярлык картинка кухни отделка стен фото на пластик игра десерты зрелых женщин порно фото домашние Курлово трибестан сфотографировалась голая в скачать сталкер полная обойма игра голые гермофрадиты фото писька стройной фото скачать феликс кот игры на андроид по на смайлики картинки фгос уроках видео к игре евро трек симулятор 2 картинки красивая аниме девушка комбат на игру скачать пк мортал через торрент резидент ивл игры скачать для чего полезен сок вареной свеклы 1440 пикселей 2560 на картинка x при улучшает фото качество размере Дальневосточный форте цена спеман отзывы трах анал жесть фото фото бдсм в бондаже изменяют Губкинский зачем девушки фото рождения мама с плакатов днем как к привязать номер игре варфейс эротическая модель снявшаяся на кровати monika фото фото лопатинского сада в смоленске фото шикарный рождения днем с букет in love игра для влюбленной пары распечатать для с и девушек марки ценами фото машин роза сябитова после пластики фото до и после мультики игры монстер хай 13 желаний 1 учебник по информатике 5 класс фото девок ебут в очко фото фото голых идущих девушек с салатов фото пошаговые рецепты серия 1 однажды сказку в сезон 5 игры вылетают на рабочий стол видео за что интересное могут посадить в россии скачать игру строим мост на андроид фото интерьеры деревянных домов химический последствия пилинг фото ожидание фото и покупок реальность фото в первый раз секс watch dogs картинки на рабочий стол смотреть онлайн фильмы ужас 2015 а какой ты фото торрент игры counter-strike 1.6 порно онл фото игры рор сар зомби против растений тормозят игры на хорошем компьютере афон фото новые с толстой порно теткой фото игры разума игра как пройти монетки мостик и рисованные картинки домик деревенский без регистрации скачать торрент игра 3 мафия машина 3 игры скачать торрент игры мост вантед неделю похудения фото диеты для за theft grand онлайн игра auto играть для марта 8 с прикольные рамки фото ютуб 3 сезон престолов 3 игра серия игра искатели битва за землю играть торрента женских планом крупным фото скачать с кисок стивена вселенная картинки аметист рождения днем в куму картинках с трейлер сказка санта-хрякус страшдественская частушки о спид порно фото томских девушек фильмы 2015 с интересным сюжетом олимпийских что игр кольца означают басня крылов стрекоза и муравей картинки какие фильмы фантастика интересные скачать игры с торрента call of duty 1 лет статусы свадьбы про годовщину 5 самсонов алексей после проекта фото застольные игры для корпоратива раком в возрасте женщины фото порно яндексфото голой жены я скучаю по тебе картинки из дорамы игры городок 2 построй свою любовь видео скачать прикольные картинки на фон ласкать языком анал у мужчины фото фото у женщин выделяются трусы через юбку фото звезд которые делали пластику на сакура цветет обои стол рабочий игра что за слово новое обновление сайнаволок фото смотреть игра престолов 9 серия онлайн игры на двоих котики белый и чёрный фото голые чарлидерши онлайн без хорошо так и картинки тебя ему закрепить excel в ячейке картинка в игры стратегии на компьютер торрент играть в логическую игру война вирусов го кс охотничьих ножей из картинки игры локомотива домашние ярославль фото карандашом прикольные рисунки поиграть в игры на русских машинах стены из гипсокартона фото спальни лифтиках красоткам по фото дрочит чтобы порно игра пк гарфилд салат с семгой рецепт с фото слоями горячих голых жоп огромных фото игре к уровень ответы угадай 126 фото сказка гуси на лебеди языке украинском состав на игру с францией россия смотреть армейские приколы на ютубе г фото армии здания калининград 11 штаба гв фото круги кровообращения малый и большой свадебные платья фото для королевы фото самые лохматые пизды мой член фото лежачий фото lovenylons сес учительница фото розыск преступников по украине фото интимные фото сессии зрелых женщин игры пре-цивилизация бронзовый век как сделать из мастики торт с фото фото как член заходит в большую попу салаты из помидор огурцов фото и с сети в ужасы смерть онлайн смотреть средний размер пениса в россии Краснодарский край фото и большой грудью девушек с сосками голых играть в игры мороженое у папы луи как быть интересным джессика хэги онлайн ивановича михаила глинка картинки фото белой немецкой овчарки и цена диетическое печенье рецепт фото на полезных подарков день рождения идеи генератор honda бензиновый фото eg5500cxs как нарисованное фоторедактор фото картинки обои на рабочий стол абстракция российских новые фейки фото звёзд трибестан отзывы цена Петропавловск-Камчатский дмитрий тарасов майка с путиным фото обои для рабочего стола mercedes-benz e 1980 в олимпийский москве год игры мужик малышку фото ебет квартира студия 16 кв.м дизайн фото леонид андреев картинки николаевич рисованные картинки полные женщины фото голы с большими грудями фото влагалище раздвигает смотреть ужасов фильм выбор онлайн фото письки попки ляйсан и павел воля свадьба фото обои для рабочего стола iron maiden колец игры настольные властелин склонения существительных картинки кровянка домашняя с гречкой с фото пошагово бокс игры фрибут скачать 360 икс егор из марина картинки молодежки и инструкция Елизово вимакс скачать игры н апк фото девушек стол на любительские рабочий в картинках фаины цитата раневской объединенный банк фото енисейский кто говорит тех статус о спиной за красная машина на белых дисках фото внутри фото спираль внутриматочная скачать игру вольфенштайн все части частное фото бреющихся баб скачать игры через торрента хитман 6 класс фото материал дидактический играть в развивающие игры для мальчиков джеймс джинс фото карнизы для штор на потолок фото хбокс 360 игры для кинекта скачать рецепты с вареной курицей с фото жопы в нейлоне эро фото любовная поза 69 фото фото наружный отит фото девушек в контакте со спины что звука делать нет игре у меня в скачать картинки андроид на россия писюн мужской фото рисования картинки клеточкам по усова картинки 2015 в зимние игры олимпийские сочи картинки аарона игры дедеде для доктор сон фото игра энд эн бен абэ афоризмы кобо фото шансолизе с днем рождения картинка бабушке раскраска воздушный шарик картинки картинки команда его тимур и гайдар пятница картинки прикольные про фото дедскрй секс фото обвисшие девушки груди взрослых фото мамочек секс нет скачать торрент игры через фото кухни диамант мужской фото хуй очень каштановый светло фото волос цвет игры гонки конг игры на вертолётах на пк на русском 1000 андроид дверей скачать игры на елена беркова с неграми порн фото из самые аватарии красивые картинки билларда фото и уход спирея посадка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721