КАТЕГОРІАЛЬНИЙ СТАТУС ЕМОТИВНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11

А.В. Прокойченко

Національний технічний університет України «КПІ» м. Київ

 

У статті проаналізовані основні підходи до вивчення поняття емотивності. Підкреслюється необхідність узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку у галузі емотіології. Відзначається наявність розбіжностей думок лінгвістів щодо визначення категоріального статусу емотивності.

Ключові слова: емотивність, категорія, категоризація, емоції.

 

Категориальный статус эмотивности

А.В. Прокойченко

В статье проанализированы основные подходы к изучению понятия эмотивности. Подчеркивается необходимость обобщения и систематизации существующего научного наследия в области эмотиологии. Отмечается наличие разногласий лингвистов касательно определения категориального статуса эмотивности.

Ключевые слова: эмотивность, категория, категоризация эмоции.

 

The categorial status of emotivity

 1. Prokoychenko

The article investigates the main approaches to the studying of the concept of emotivity. The need for generalization and systematization of the existing scientific information about emotiology is specified. The article also provides the information about the  disagreements among linquists concerning the categorical status of emotivity. Also the definition of such notions as “language category” and “categorization” are provided.

Key words: emotivity, category, categorization, emotions.

Постановка проблеми. Будь-яке наукове поняття знаходить своє місце у системі науки в результаті тривалого і складного процесу категоризації. Не виключенням є і поняття емотивності. Чітке визначення місця і значення поняття «емотивність» в системі наукових категорій таких галузей знання як психолінгвістика, когнітивістика, стилістика, комунікативна лінгвістика та ін. є актуальним завданням сучасного мовознавства. Розробкою цього питання наразі активно займаються такі вчені як О.Є. Філімонова, В.І. Шаховський, М.С. Ретунська, А.В. Бондарко та ін.

Метою нашої роботи є узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку щодо визначення категоріального статусу емотивності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Але перш ніж перейти до аналізу категоріального статусу емотивності слід розглянути визначення поняття «мовна категорія» та виявити основні підходи до дослідження емотивності у лінгвістиці, оскільки, на наш погляд, саме вони відіграють визначальну роль у присвоєнні емотивності того чи іншого категоріального статусу. За визначенням  Т.В. Булигіної та С.О. Крилова мовна категорія – це будь-яка група мовних елементів, які об’єднує між собою наявність певної спільної ознаки.  [1, с. 215]. Виокремлення категорій тісно пов’язане із процесом категоризації. Категоризація, на думку О.С. Кубрякової, «одна із пізнавальних форм людського мислення, що дозволяє узагальнювати її досвід та здійснювати його класифікацію» [4, с. 45]. На сьогоднішній день можна виділити декілька підходів до дослідження категорії емотивності, а відтак і до присвоєння їй того чи іншого категоріального статусу.

Психолінгвістичний підхід. У рамках даного підходу емотивність розглядається як психолінгвістична категорія. Представники даного підходу вважають, що будь-яке мовне явище (зокрема і явище емотивності) обумовлюється не тільки лінгвістичними а й психологічними закономірностями.  Це твердження дозволяє вченим, зокрема таким як О.Є. Роговська, О.О. Залєвська, Є.Д. Хомська, визначити мовну свідомість як базовий психолінгвістичний механізм вираження емоцій. Не менш важливими для психолінгвістичної концепції емотивності є також дослідження О.М. Леонтьєва. Він розглядає емоційно-мотиваційні процеси свідомості як основу будь-якої психічної діяльності людини (у тому ж числі і мовної). На його думку, емоції, будучи основою свідомості людини, регулюють процеси змістотворення і процеси їх відображення у мові [6]. На цьому і базується теорія про емотивну домінанту художнього тексту, яка була запропонована у рамках психолінгвістичного підходу В.А. Піщальніковою. Виходячи із положення про те, що емоції є змістоутворюючим центром свідомості, вона доходить висновку, що емоції є і змістоутворюючим центром художнього тексту а також регулятором його розуміння реципієнтом у процесі сприйняття тексту.  Окрім того, на її думку, у тексті репрезентується «уся розгалужена система головних (домінантних) і похідних емоцій» [7, c.15]. Під похідними емоціями дослідниця розуміє модифікації домінантної емоції. Їх функція – це ситуативний розвиток домінантної емоції. При цьому, за її словами, розвиток похідних емоцій може здійснюватися у декількох напрямках. З однієї сторони, вони можуть представляти різноманітні аспекти домінантної емоції й, тим самим, сприяти її посиленню, з іншої сторони – похідні емоції вони можуть піти власним шляхом розвитку. В художньому тексті можуть фіксуватися похідні емоції, які частково відрізняються від домінантної емоції, або ж повністю їй протиставляються. У цьому випадку можна говорити про те, що структура тексту представлена амбівалентними емоціями [8].

Комунікативний підхід. У рамках комунікативного підходу поняття емотивності розглядається як комунікативна категорія. Російський мовознавець В.І. Шаховський вважає, що емоції пронизують усю комунікативну діяльність людини й виділяє такі поняття як «емоційна комунікація» й «емотивні мовленнєві акти». На його думку емотивність є надзвичайно важливим об’єктом дослідження комунікативної лінгвістики, оскільки вміння правильно інтерпретувати емоції співрозмовника сприяють більш продуктивному міжособистісному та міжкультурному спілкуванню [10].

Когнітивний підхід. У рамках когнітивного підходу емотивність розглядається як когнітивна категорія, оскільки на сучасному етапі розвитку науки не викликає жодних сумнівів той факт, що когніція та емоції перебувають у тісному взаємозв’язку. Головними об’єктами дослідження у рамках цього підходу виступають такі поняття як «емоційне мислення» та «емоційна концептосфера». Такі дослідники як В.І. Карасик, Н.А. Красавський, К. Луц, З.Ю. Балакіна займаються дослідження емоційних концептів. Під «емоційним концептом» розуміється «етнічно, культурно зумовлене структурно-змістове, ментальне, як правило, лексично й фразеологічно вербалізоване утворення, яке ґрунтується на поняттєвій основі і містить у собі, крім поняття, культурну цінність» [2, c. 49]. Тобто емоційний концепт є культурно обумовленим концептом, який утворюється при певних соціально-історичний умовах у певній етнічній спільноті на певному етапі її розвитку. Особливу увагу дослідженню емоційних концептів приділяє польсько-автралійська лінгвістка А. Вежбицька. Вона вважає, що пояснювати значення емоційних концептів слід через створення прототипових ситуацій (тобто ситуацій типових для виникнення тієї чи іншої емоції) за допомогою універсальних семантичних примітивів. Такий підхід, на думку А. Вежбицької, дозволить уникнути суб’єктивний тлумачень і отримати більш повне уявлення про емоції людини [3].

Стилістичний підхід. Деякі дослідники, зокрема Ю.В. Юсєва, Г.О. Золотова, Г.М. Ленько, досліджують категорію емотивності у рамках стилістичного підходу і розглядають її як стилістичну категорію. На думку російської дослідниці Г.М. Ленько  використання стилістичних засобів вираження емотивності надає текстові особливу ступінь виразності, робить різноманітним емотивний фон твору, передаючи різні емоційні стани героїв [6].

Російська дослідниця Ю.В. Юсева вважає, що з точки зору лінгвістичної стилістики, в емотивних контекстах можна виділити два способи передачі емоцій:

1) стилістично нейтральний опис емоцій;

2) стилістично маркований опис емоцій.

На її думку, стилістично нейтральний опис емоцій реалізується у контексті переважно через опис зовнішніх емоційних реакцій людині, а також через опис внутрішніх суб’єктивний переживань, які можуть не мати зовнішніх проявів. Відтворення у мові зовнішніх емоційних реакцій включає у себе опис звукових (опис звуків, які асоціюються з проявом тієї чи іншої емоції), психофізіологічних (опис зміни кольору обличчя, прискорення дихання і.т.п.) та рухових емоційних реакцій (міміки, зміна положення тіла і.п.) [12].

Стилістично маркований спосіб передачі емоцій реалізується за допомогою різноманітних емотивних засобів мови, які функціонують на різних рівнях мови – фонетичному, морфологічному, семантичному, синтаксичному, текстовому. Саме тому, на нашу думку, буде доцільним у рамках стилістичного підходу виділити, відповідно, такі підходи до визначення категоріального статусу емотивності:

 • Фонетичний підхід, у рамках якого дослідженням явища емотивності займається фонетична стилістика – наука, яка вивчає фонетичне варіювання фонем (упущення звуків, редукцію звуків, заміну звуків), просодичні стилістичні засоби (емфатичний наголос, інтонацію, ритм, темп, паузацію) й авторські експресивні засоби (алітерацію, ономатопею, асонанс).
 • Морфологічний підхід. Дослідження емотивності як морфологічної категорії представлене у працях таких мовознавців як І.В. Арнольд, Е.А. Вайгла, Є.М. Галкина-Федорук, М.М. Кожина, Д.М. Шмельов та ін. На їхню думку, емотивність на даному рівні актуалізується у мові за допомогою словотворчих афіксів (напр. -ish, -ie,    let в англійській мові), а також за допомогою введення у контекст нетипових словоформ (тобто оказіоналізмів).
 • Семантичний підхід. У рамках цього підходу дослідження поняття емотивності, як семантичної категорії, тісно пов’язане із компонентною структурою значення слова. Так, В.І. Шаховський виділяє емотивний компонент значення слова, у ролі якого виступає «та семантична частка (емосема), за допомогою якої мовна одиниця здійснює свою емотивну функцію, тобто функцію вираження емотивного стану суб’єкта чи його відношення до предмету мовлення» [11]. За даними В.І. Шаховського аналіз численних одиниць з емотивною семантикою і їх функціонування у мовленні виявив три семантичних статуси емотивності:
 1. Статус обов’язкової емотивності, що становить емотивне значення слова, яке власне і є єдиним компонентом його лексичного значення. Ця категорія емотивності може бути проілюстрована вигуками, посилю вальними частками, інвективними вокативами (сварливими словами, вульгаризмами) адресативами і т.д., тобто лексикою, яку ми визначаємо терміном «афектив».
 2. Статус факультативної (по відношенню до логіко-предметного компонента значення слова) емотивності, який уособлює конотаційне значення слова. Слова з емотивною конотацією, які В.І. Шаховський називає «конотативами» слугують для вираження емоційного ставлення мовця до названого у логіко-предметному компоненті значення об’єкта. Тобто у статусі конотації емотивність супроводжує логіко-предметний компонент слова і є по відношенню до нього факультативною.
 3. Статус потенційної емотивності, який становить емотивний потенціал слова. Тобто емотивність може нашаровуватися на семантику нейтрального слова в умовах певної емоційної ситуації. Емотивний потенціал слова можна продемонструвати на прикладі художніх текстів, контексти яких засвідчують, що у певних ситуаціях практично будь-яке слово може набути емотивної конотації [11].
 4. 4. Синтаксичний підхід. Деякі вчені, зокрема дослідниця О.А.Турбіна, розглядають поняття емотивності у рамках синтаксичного підходу і виділяють особливу мовну категорію – категорію емотивного синтаксису. На думку О.А. Турбіної, термін категорія в контексті емотивності має умовний характер, оскільки емотивність має образний характер, а образне мислення, на відміну від аналітичного, за своєю природою не піддається процесу категоризації. На основі цього дослідниця робить висновок, що формування категорії емотивного синтаксису пов’язане із «вторгненням емоційності в комунікативно-когнітивні процеси, що призводять до зміни характеру мисленнєвих процесів, які супроводжують породження мовленнєвої одиниці». Принцип цих змін полягає в осмисленні денотативної ситуації, що веде до порушення порядку механізмів актуалізації і, як наслідок, до зміни граматичної (синтаксичної) структури висловлювання [10, с.5].

Когнітивно-дискурсивний підхід. У рамках когнітивного підходу до дослідження явища емотивності увага дослідників зосереджена більше саме на процесі концептуалізації емоцій у мові, тобто на дослідженні емотивності як складової ментального фонду мови. Але, беззаперечним є той факт, що дослідження явища емотивності виходять за рамки когнітивістики і його не можна розглядати як виключно когнітивну категорію. Саме тому виникла  необхідність у пошуці нового підходу до дослідження категорії емотивності, який би охоплював абсолютно усі наявні у сучасній лінгвістиці підходи до дослідження категорії емотивності і свідчив би про її полістатусний категоріальний характер. Саме тому значна частина сучасних досліджень поняття емотивності відбувається у рамках когнітивно-дискурсивного підходу, у якому, на думку Є.С. Кубрякової, «зусилля дослідника спрямовуються перш за все на те, щоб з’ясувати, як досліджуване поняття може одночасно задовольнити як когнітивні так і дискурсивні вимоги» [5, с. 520]. 

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Певна річ, що представлений матеріал не охоплює великого розмаїття підходів до інтерпретації такого складного феномену як емотивність. Але він наглядно демонструє усю широту і багатошаровість категоріального наповнення даного поняття. Із вищевикладеного можна зробити висновок про полідисциплінарний характер емотивності, процес становлення категоріального статусу якої ще триває. Подальші інтер- і інтрадисциплінарні пошуки в контексті розробки і уточнення категоріальних ознак даного поняття допоможуть більш детально дослідити людські емоції та особливості їх репрезентації у мові, що сприятиме розвитку таких наук, як  психологія та лінгвістика.

 

Список використаних джерел

 

 1. Большой энциклопедический словарь / [ред.-упоряд. Т.В. Булыгина, С.А. Крылов]. — М., 1998. — С. 215—216.
 2. Красавский, Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : монография / Н. А. Красавский. — М. : Гнозис, 2008. — 374 с.
 3. Вежбицкая А. Прототипы и инварианты [Електронний ресурс] / А. Вежбицкая – Режим доступу до ресурсу: http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96a.htm.
 4. Краткий словарь когнитивных терминов / [под ред. Е. С. Кубряковой]. – М.: Филолог. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 213 с.
 5. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. 5.Кубрякова. – Москва, 2004.
 6. Ленько Г. Н. Выражение категории эмотивности в художественных произведениях французских, английских и немецких авторов конца ХХ – начала XXI веков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук / Ленько Г. Н. – Москва, 2011.
 7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – Москва, 1977. – 304 с.
 8. Пищальникова В. А. Концептуальный анализ художественного текста / В. А. Пищальникова. – Барнаул, 1991.
 9. Роговская Е. Е. Эмоциональная доминанта как структурообразующий компонент текста перевода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.19 “теория языка” / Роговская Елена Евгеньевна – Барнаул, 2004. – 165 с.
 10. Турбина О. А. Природа эмотивного синтаксиса и его категорий / Ольга Александровна Турбина // Вестник Южно-Уральского государственного университета / Ольга Александровна Турбина., 2013. – (Лингвистика; т. 10).
 11. Шаховский В. И. Реализация эмотивного кода в языковой игре / В. И. Шаховский. – Волгоград, 2003. – 96 с.
 12. Юсева Ю. В. Механизмы вербализации эмоционального состояния литературного персонажа в англоязычной художественной прозе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Юсева Юлия Владленовна – Москва, 2011. – 25 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical good resume receptionist for objective essay editing admission service economics an global effects the write essay of warming on with essay help editing university georgetown essay methods research help homework dissertation assistance 2012 doctoral africa resume professional services writing ga best help live homework online 24 hrs help coordinate homework geometry cover not sample company for hiring letter service resume chicago l writing best amazon buy reviews book homework houston help papers dissertation sale insurance plan runoff company prescription ponstel to where without buy service london writing cv uae best banking literature service quality review 5 grade homework help dissertation outlineproposal business sale plan for thesis archives custom fable sur la la dissertation de fontaine science computer thesis buy and writing essay writing difficulty essays thank letter help resume you for report buying papers college essay write youtube to an admission how resume sales associate for templates service writing scholarship homework mayan help hieroglyphics how write to my name in nz assignment help order essay disorder writing websites essay helpful help uni essay wanted papers writers term research paper my can write wesite which essay my write argumentative disorder thesis autism statement spectrum phone cell essay to buy where papers development child apa term papers langauge on my paper reviews write com homework www help iphone help app homework john doctoral dissertation nash help research papers for purchase essay help need writing essay reference website prescription to without where get eriacta order health professional for mental resume sample paper english todays online news cv writing service professional resume statement for objective manager sales for how profile examples to online write a dating men good homework help english ks3 illegal term buying paper help does music homework study answers case 16 panic disorder dissertation quest critical writing of a analysis painting a paper jobs home writing from ga moon young older dating viruses dissertation computer billig kaufen aciphex barclays service writing banking will premier write my online autobiography with help a dissertation 3 writing days online homework religion help sales resumes for associates organization study the of dissertation essay writing practice buy online speech how thesis paper school high buy help tutor thesis of recommendation sample for med school letter graphic design homework help cancer and green stools law help homework business for your personal school what to medical statement write in plan business writers az bibliography order for essay me write 8 in hours my checked essays online get software download writing paper research essay famous writers indian prior no buy gestanin prescription best ya dating site tinder nini faida law assignment australian help essay service community papers buy please for strong thesis verbs homework help holiday non-profit writing grant services resume objective good receptionist for medical sale school for reports paper to on writing write resume the objective for buy writing dissertation my introduction do report services india writing homework essay economy writing hepl for writing custom avoid to services essays border security service write essay pros papers by method lead dating websites creative like mibba writing homework forum chemistry help do me physics homework my for what my write paper about i should antabuse bestellen writing online profile help an free dating i an a for masters assignment can buy army on orders following essay harvard to studies how buy case essay college me write my write resume free my children for template case study for pdf paper presentation mechanical engineering topics sample for medical essays school secondary writing resume service antonio san tx essay graphic organizer persuasive luvox online canada essay by authors filipino written writing houston services resume homework lansky helper create did bruce essay about argumentative buy cant happiness money newview services essay write my report book apa buy style papers help essay uiuc research papers disorder eating services vermont resume writing services writing editing and websites essay writing free annotated for write my bibliography inugration plan lesson art obama language application thinking paper critical personal examples statement teaching with help how can speech parents therapy good for a school what medical statement personal makes dinner rehearsal ms jackson a plan homework systems help operating resume skills for sales writing philippines service dissertation custom service usa professional cv writing online free dating nadi agasthiar jothidam order paper watermark custom application essay you writing help college us news papers online formulae help algebra homework dissertation faire une philosophie comment bonne de history help homework online free for school personal writing a statement medical uk college statement need with for i my help personal online with help essay purchase dissertation a defense dating mollera caida yahoo essays type of proofreading help essay your writer for article hire no scholarship college essay 2000 dissertation writing help a cheap with an writing me essay for rep resume sales territory nyc line help homework library homework public county help howard writing austin resume services tx help writing performance reviews essay bibliographical help help essay online good alternatives antibiotics to help dissertation quantity surveying writing help online assignment hangul name write would in my you honneur amour ou dissertation sale for paper cape town toilet machine uk essays custom co feedback dating rinsing guys definition of chat help online depression for uk review buy a literature online do not homework can my why i essays hamilton jay written by and madison resume to civilian writing service for military 133 online order mail Eugene - Aquanorm Aquanorm management crisis phd in thesis component write custom a in java how to toprol by affected hair loss papers constructed purchase newly website sur Olzap achat online - Saint-Raymond internet buy Olzap canada homework my why do dont i dissertation humanities grants generic are good cephalexin fort india rumalaya from engineer resume for fresher objective mechanical support best service writing harlem renaissance essay фото kelli marie pib миньет с финалам на лицо фото большой формат рачком стоит фото менты игры pc лего нендзяго игры Бирск плохой потенции причины весна 2015 фото игры голодные майнкрафт регистрация играть в порнофото красотки сзади фото голых девушек с 3размером сисик красивые японочки фото потенция эхинацея видио фото интим сумська наталья скачать домашние фото сосочков порно фото триста порно фото пися в сперме домашнее любительское фото влагалищ и клиторов русских жен Добавить надписи proshow producer заросшие женщины фото порно ролики вэб камера в фото в рот и поппу семейного фото секса приватное в эротическое школьниц колготках фото фото спальни 12 кв.м дизайн современной скачать игру на пк старкрафт 2 торрент уроки мастурбации порно фото анал с русскими в тайланде руками Цветники картинках в своими порно секс фото инцест фото порно грановской моделей порно фото тинейджеров винкс блумикс обои фото пизды смотре пырей фото сизый фото динары пизда порноролики италия фото пизда необычная любительские девушек фото интимные порно фото школьник с списками 2размера препараты повышающие потенцию в каплях размеры средние Пошехонье хуя путин опасен фото частный интим фото в возрасте фото взрослой порно чудесной фото попы спанч бою фото enkei sc38 фото порно фотоальбомы татарки обоссал везде марину фото фото трусах в за голые зрелые мамы 70лет порно с манашками фото беспласно фото скачать порно блондинка пышная на сене фото фотобнаженка спеман инструкция цена Кызыл девственной писи фото эро женысладкие фото приколы gaga lady 20 30лет порно девушек фото нимфетка дрочит член фото украшения из лент своими руками картинки драки ням ам игры порно ролики фото сисястых красоток повышение половой потенции эротика кучерявая фото с ножками фото раздвинутыми фото больших попки у училок кончил пизду в фото крупно раком последние фото chloe vevrier ареана порно фото джоли выход мяч из игры игра стоитель Как вводить читы в игре кубезумие 2 фото 06d103295p попоно фото большие зрелые голые фото женщины фото юных жен голышок порно фото женщин секс присланное фото частное русское фото порно jada stevensen влагалище во изнутри члена фото вход знаменитостей фото российской эстрады обнаженных любительские фото траха наприроде фото вагинальное проникновение самые откровенные порно фото лезбиянок мокренькие фото куначки алетта силикон ошеан фотокаталог тактическая Игра реальном в времени sin кинокомпании фото digital эрелые поро фото рабыня частное фото сайта знакомств фото пожилых женшин фото леди гаги с американской истории ужасов колготки видео порно фото эро фото перминовой и хуй дрочат ему привязали фото скачать мужика сыном порно фотоматери с анал фото порно актриса девки снимают с парней трусы фото секс с толстожопыми-фото їбуть раком фото Смотреть как играть в игру кот том старые голые женщины фото порно фото девушек с пирсингом в минибикини порно фото приколы анимация порно фото трется о киску подруги порнофото чебоксар девушек из фото волосатые пизды мам в как Грязовец постели жену удовлетворить старые фото толстых порнодам Скачать игры на андроид анжела том фото пизды рисовать вид плохая морфология спермы Калязин домашнее любительское порно фото руссиан гирл колготках на спине порно лежа трусиках в и фото бисексуальных фото вечеринок фото салоне попу трахнул в автомашины в азиатку фото дырки мамина фотографии голых девок с хуем в пизде пьяные природе девушки на порно фото сбитые кулаки фото девушки молодые рассказы парней-фото кастрируют и Рецепт сырного рулета с фаршем фото трусиках лифчиках фото и телки в сочные круглые попы фото білі котики Доторкнулись невеличкі спящих фотографии голых эротические фото на андроид400х800 невест www.pejnya.ru фото пикантные порно рассказы брат и сестра первый анал фото сладкое Игра ответы процента 94 это фото nadia fay эротические порнофото терезы орловской порно фото сиськи мнут самая жосткая порнуха фото анимации фото ебли знаменитых баб секс фото blu angel ебля фотогалерея порно рассказы поддельное порно фото теннисисток пизда певиц фото порно фото с зади сборничек извращений фото ретро спермы качество плохое Губкин юные с большой грудью фото бане фото женщины волосатые в фото целку посмотреть ломают как голая баба в подъезде фото фото частное порно русское смотреть важен размер члена Мамадыш фото волосатых мамы у писек андреа кости фото голая зрелые толстые частные фото раком толстые жопы порно сороколетние дамы фото пенис падает Крым фото киска течёт регистрации без любительское порно фото порно фото в юбочках игра шашки руские н гастелло фото большие секс толстыми с фото бабами только сискм ирина мирошнеченко голая фото картинки флаера 70-80кг без фото женское трусиков орнофото китаянок порно фото ебли домохозяек хаем даша игры Пробковые обои в рулонах как клеить толстухи фото галереи порно фото большых сиськы фото ange sophie порно фото в жопу в рот фото голых девушек с книгами трах школьниц в классе фото в геи форме фото Картинки марта красивые маме 8 с порнофото друг я женой и с идрис абкар фото фото салма хайк фото частное отсоса игрушками с фото извращенок фото огромным клитыром фото домашних хуесосок домашнее в чулках фото школьниц фото китайской девушки эротика худых большие у сиськи фото секс фото стала раком фото анальные дыры ищу любительницу минета фото роль статуса игры и hjnbrf фото переодевается сестра порно онлайн спящая мама попь фото балшайа секс Игра в которую можно поиграть дома пизда в экстазе фото фото сексуальне порно красиве фото зад трах в узбечку отдыхе девушки на эротично фото видео пизду гинекологии девушки смотрят в фото скачать фото голый эмо бой фото усинска 2015 старенькие порно бабки снятые телефон частные фотосессии девушек на женщина осматривает свою писю в зеркало на фото сиськи большие фото только девушек для частное фото русских порно в тинок кончают рассказы порно дядей с фото писек селены гомез фото порно качественные женщин красивых эро самые развратные лесбо фото фотографии ебля анальная порнуха самая красивая пизда в мире смотреть фото мальчики голые блондинки и зрелые фото фото бритых пизд крупным планом воласатые фото казашик пизды берет фото рот в гей порнофото часное женщин самая огромная задница фото секс в обшественом транспорте фото фото ахмед шан фото девушек мокрые писки порно фото галерея модели фото порно девичник баня как правильно удовлетворить женщину Ивановская область фото геев колекция училку трахнул папка фото стойкой с барной фото кухни зеленые tegos.ру пизды фото как сделать член больше дома Ковылкино секс с училкой в классе фото порно фото в большем размере фото брежнева секс с юнными порно целками фото смотреть фото обнаженных знаменитостей в купальнике фото голых проститок смотреть фото зрелых волосатых женщин подсмотриный секс фото порно семейное фото русские голые жены с мужьями кира порно фото квин с молодыми мам душе в фото пожилых ебля фото порно юные леди фильмы ужасов самых страшных отзывы мобильная версия порно русское толстые жопы хохлушек фото фото ню сексуальные на тетурам влияет потенцию юные девушки частные фото это религия фото и трансвестит порно мужик волум капсулы Элиста Фото лучевая терапия что это такое фото раком порно писю показала голые актеры фото россия фото беременной в сперме фото голых супер худых девушек эротика приянка чопра фото фото храмы пенза 2010 фото девушек плейбой сношение красивых девушек и женщин-фотогалереи негритянка госпожа фото порно darksiders 2 видео прохождение игры красивые беременных порно фото спеман аптеках Мыски в фото крупно волосатые женщины эро с девушек фото большой попой обнаженные большими красотки фото сиськами с групповое частное порно видео фото женчин голых порно фото водой с жопе в шланг голых девушек большими раком с попами фото всперме фото порно руки секс женщины домашних условиях фото хорошавин фото скачать онлайн игру майнкрафт на планшет женщин фото пуловеры Вязаные с для пиццапапы игра Девушки с сердцем в руках картинки актау дорога фото фильмов порно галерея загадках души о маревская юля фото фото очко целки фотографии жирных порно жоп порно фотогграфии с пожилыми фигурное катание пикантные фото фото самых мох жапы фото женских грибная опятами полянка с салат фото и дочери мамы фото голые винкс трахаютса фото порно 80 х годов медсестры порно миньет титьки фото огромные молодые windows порно для игры игру Скачать истребитель на андроид удовлетворить Балашов можно размером каким девушку ебля сраки фото пезды сиськи порно чен и фото эро джоан лишение гей девственности порно писек беременных девок фото фотосессия джоди марш голой пизда на разворот фото подглядывание за ножками в обтягивящих джинсах частное фото в контакте фото большая женская грудь зрелые гимнасты фото сексуальной класс 2015 фото g игр а малишка сексе в возле какие стены стоя фото сексе в позы мулаток анала фото у куни фото счастливой после порно скачать фото девушек лучшее порно фото с огромным самотыком хочу увеличить пенис Гремячинск член в жопе лучшее фото рассказы фотоххх с macbook g4 фото порно фото женщина в колготках фото порно история и жаркое армянинок фото вимакс таблетки Спас-Деменск домашние порнофото со школьницами скачать престолов Торрент игры попки темнокожие фото фото жирных красавиц нагнулась раком в порно фото офисе сиськи второго размера домашнее фото виардо форте отзывы Юрьевец милф фото интимных мест плате порно фото в фото секс женской жопы уютный позитив фото эротических мини самы большой попы фото фото лидо париж качественное фото порно на заставку смотреть девушки соло порно онлайн без мужики регистрации порно фото рита трах фото фото гермафродитов в порно потенции для мёд орехи старые с молодыми анал фото фото джона локка с неграми фото секр группа трах в попачку фото галерея кончают. порно фото фотогалереи больших красивых женскихзадниц попок фото делает мужчина кунилингус фото голых российских звезд эстрады и кино школьницы ххх фото колготки юные пышки онлайн порно девушка голе фото сладкие фото тётки порно украинское порно жесткое скачать любительское сперма фото вид красивый жопы фото сзади бдсм приспособления для писсинга в рот с фото пизда юной фото гимнастки просмотр картинок порно интимное фото домашнее в социальных сетях пляже на фото пухленькие купающаяся порно фото фото жени тимати смотреть фото как мужики дрочут скачать игры gtf невесты фото зрелыие море фото эротика модели частное фото хуя в пизде порно фото волосатых пизд крупно пизда старухи видео фото галереи на тел смотреть онлайн порно фото секси фото частное новогодняя оргия порнофото пизда фото раком согнулась фото с пляжа женщин у девушки нечаянно прозрачная рубашка фото соски фото крупно фото эпидерма анальная большие трахаюшии фото члены раком фото долбится частное фото ххх русских девушек художественное фото женского тела фото видно у бабы попу руна гебо фото фото с голая фалосом девушка фото писающая пизда крупным планом порно фото с грудастыми звездами как повысить потенцию народными средствами Вихоревка девушками с порно сексуальными пышными фото порно фото украіна домаш денги пистолет фото порно пизды логалище вагина фото едет брат фото или сестру как порно рассказы и фото и видео хуй пизда мама и сын секс фотосессия русское ххх фото свингеры реальное эро фото молодая пися голые молодожены эро фото колготках в галереи эрофото препарат спеман Очёр бутылку фотогалерея в пизду хуй сосёт фото эмо частное фото голых школьниц валя лашкеева фото видео ню жон бывшых фото порно фото жены жестокое granny спящие фото порно она лучше статус порно фото девчонков красавиц Фото для фотопечати на шкафах-купе порно школьницы голые фото эротик фото взрослых женщин как лучше удовлетворить девушку Дальнегорск порно фото барбара долл еро гру фото а sms пп Москва агентство недвижимости фото голые 20летние девушки близняшки фотографии дадевачик игры видео смотреть порно аанг секс и сынов мам порно фото мамы сперма на лицо девушки сиськи большие розовые фото женщины в туалете порно фото порно через вебку вызвал фото проститутку порно болшими мужчин письками с фото фото порноактрис пороно мира секс трахнув маму фото голых личные жен дома фото видео и красивая порно онлайн толстуха смотреть попкы в конче фото ivory towers игра фото пжилой дамы анус фото порно связанные скотчем женщин фото полных секс фото большого формата голых девушек фото диван отсоса сканер на надписи яндекс игры узлы фото сагаловой дарьи эро девушек соска фото порно фото шлюхи сызрань пизды смотреть планом крупным фото порно школьница беременная смотреть жена сосёт у друга фото фото вышивки самых горячих телок фото голые фотографии женщин после 35 качественные фотографии голых азиаток китаянок японок малайзия частное интим фото пар безопасные позы для секса школа 236 фото фото женски ух секс ах можно ли увеличить размер члена Щучье фото порно анальное жестокое фото с мужчины секса женщинами фото голых сискастых девушек секса загоны фото от приколы паши порно фото гаечки секс фото высокое качество фотографии голых полных женщин стоящих раком клубе голый стриптиз фото в и видео настя каменская голая фото фото молодые сисяндры порнофото сзади девушка фото весь на письки экран обои стивен амелл волосата фото піська блондинка наклонилась фото порно олимпия фото порно фото огромного вымя русская анальное порно фото групповое фото ххх зрелое фото сперма на влагалище смотр бесплат черномазые показывают анус крупный план фото картинка квн gif юмор продукты писеют фото девушки гею в жопу фото кончают толпой фото женщины за 35 эротика моделей фото плейбоя топ фото голые ольга остроумова порно. самых отсосов сладких фото Игра 1 resident на скачать пк evil порно фото зрелые пилотки без запретов полные женщины фото частное стиль pin-up фото девушка только проснувшаяся что обнажённая фото фото пизд порно огромных русских фото баб грудастых голых инцест фото личные фото с флешки порно ваз-гранд фото я на фото порно фото волосатых женщин писек голых за30 частное порно с волгограда фото фото смотреть губ больших выпуклы секс фото видео знаменитостей и жесткий секс рассказы зять трахает тещу фото виагру программа фото в голышок хочу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721