КАТЕГОРІАЛЬНИЙ СТАТУС ЕМОТИВНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11

А.В. Прокойченко

Національний технічний університет України «КПІ» м. Київ

 

У статті проаналізовані основні підходи до вивчення поняття емотивності. Підкреслюється необхідність узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку у галузі емотіології. Відзначається наявність розбіжностей думок лінгвістів щодо визначення категоріального статусу емотивності.

Ключові слова: емотивність, категорія, категоризація, емоції.

 

Категориальный статус эмотивности

А.В. Прокойченко

В статье проанализированы основные подходы к изучению понятия эмотивности. Подчеркивается необходимость обобщения и систематизации существующего научного наследия в области эмотиологии. Отмечается наличие разногласий лингвистов касательно определения категориального статуса эмотивности.

Ключевые слова: эмотивность, категория, категоризация эмоции.

 

The categorial status of emotivity

 1. Prokoychenko

The article investigates the main approaches to the studying of the concept of emotivity. The need for generalization and systematization of the existing scientific information about emotiology is specified. The article also provides the information about the  disagreements among linquists concerning the categorical status of emotivity. Also the definition of such notions as “language category” and “categorization” are provided.

Key words: emotivity, category, categorization, emotions.

Постановка проблеми. Будь-яке наукове поняття знаходить своє місце у системі науки в результаті тривалого і складного процесу категоризації. Не виключенням є і поняття емотивності. Чітке визначення місця і значення поняття «емотивність» в системі наукових категорій таких галузей знання як психолінгвістика, когнітивістика, стилістика, комунікативна лінгвістика та ін. є актуальним завданням сучасного мовознавства. Розробкою цього питання наразі активно займаються такі вчені як О.Є. Філімонова, В.І. Шаховський, М.С. Ретунська, А.В. Бондарко та ін.

Метою нашої роботи є узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку щодо визначення категоріального статусу емотивності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Але перш ніж перейти до аналізу категоріального статусу емотивності слід розглянути визначення поняття «мовна категорія» та виявити основні підходи до дослідження емотивності у лінгвістиці, оскільки, на наш погляд, саме вони відіграють визначальну роль у присвоєнні емотивності того чи іншого категоріального статусу. За визначенням  Т.В. Булигіної та С.О. Крилова мовна категорія – це будь-яка група мовних елементів, які об’єднує між собою наявність певної спільної ознаки.  [1, с. 215]. Виокремлення категорій тісно пов’язане із процесом категоризації. Категоризація, на думку О.С. Кубрякової, «одна із пізнавальних форм людського мислення, що дозволяє узагальнювати її досвід та здійснювати його класифікацію» [4, с. 45]. На сьогоднішній день можна виділити декілька підходів до дослідження категорії емотивності, а відтак і до присвоєння їй того чи іншого категоріального статусу.

Психолінгвістичний підхід. У рамках даного підходу емотивність розглядається як психолінгвістична категорія. Представники даного підходу вважають, що будь-яке мовне явище (зокрема і явище емотивності) обумовлюється не тільки лінгвістичними а й психологічними закономірностями.  Це твердження дозволяє вченим, зокрема таким як О.Є. Роговська, О.О. Залєвська, Є.Д. Хомська, визначити мовну свідомість як базовий психолінгвістичний механізм вираження емоцій. Не менш важливими для психолінгвістичної концепції емотивності є також дослідження О.М. Леонтьєва. Він розглядає емоційно-мотиваційні процеси свідомості як основу будь-якої психічної діяльності людини (у тому ж числі і мовної). На його думку, емоції, будучи основою свідомості людини, регулюють процеси змістотворення і процеси їх відображення у мові [6]. На цьому і базується теорія про емотивну домінанту художнього тексту, яка була запропонована у рамках психолінгвістичного підходу В.А. Піщальніковою. Виходячи із положення про те, що емоції є змістоутворюючим центром свідомості, вона доходить висновку, що емоції є і змістоутворюючим центром художнього тексту а також регулятором його розуміння реципієнтом у процесі сприйняття тексту.  Окрім того, на її думку, у тексті репрезентується «уся розгалужена система головних (домінантних) і похідних емоцій» [7, c.15]. Під похідними емоціями дослідниця розуміє модифікації домінантної емоції. Їх функція – це ситуативний розвиток домінантної емоції. При цьому, за її словами, розвиток похідних емоцій може здійснюватися у декількох напрямках. З однієї сторони, вони можуть представляти різноманітні аспекти домінантної емоції й, тим самим, сприяти її посиленню, з іншої сторони – похідні емоції вони можуть піти власним шляхом розвитку. В художньому тексті можуть фіксуватися похідні емоції, які частково відрізняються від домінантної емоції, або ж повністю їй протиставляються. У цьому випадку можна говорити про те, що структура тексту представлена амбівалентними емоціями [8].

Комунікативний підхід. У рамках комунікативного підходу поняття емотивності розглядається як комунікативна категорія. Російський мовознавець В.І. Шаховський вважає, що емоції пронизують усю комунікативну діяльність людини й виділяє такі поняття як «емоційна комунікація» й «емотивні мовленнєві акти». На його думку емотивність є надзвичайно важливим об’єктом дослідження комунікативної лінгвістики, оскільки вміння правильно інтерпретувати емоції співрозмовника сприяють більш продуктивному міжособистісному та міжкультурному спілкуванню [10].

Когнітивний підхід. У рамках когнітивного підходу емотивність розглядається як когнітивна категорія, оскільки на сучасному етапі розвитку науки не викликає жодних сумнівів той факт, що когніція та емоції перебувають у тісному взаємозв’язку. Головними об’єктами дослідження у рамках цього підходу виступають такі поняття як «емоційне мислення» та «емоційна концептосфера». Такі дослідники як В.І. Карасик, Н.А. Красавський, К. Луц, З.Ю. Балакіна займаються дослідження емоційних концептів. Під «емоційним концептом» розуміється «етнічно, культурно зумовлене структурно-змістове, ментальне, як правило, лексично й фразеологічно вербалізоване утворення, яке ґрунтується на поняттєвій основі і містить у собі, крім поняття, культурну цінність» [2, c. 49]. Тобто емоційний концепт є культурно обумовленим концептом, який утворюється при певних соціально-історичний умовах у певній етнічній спільноті на певному етапі її розвитку. Особливу увагу дослідженню емоційних концептів приділяє польсько-автралійська лінгвістка А. Вежбицька. Вона вважає, що пояснювати значення емоційних концептів слід через створення прототипових ситуацій (тобто ситуацій типових для виникнення тієї чи іншої емоції) за допомогою універсальних семантичних примітивів. Такий підхід, на думку А. Вежбицької, дозволить уникнути суб’єктивний тлумачень і отримати більш повне уявлення про емоції людини [3].

Стилістичний підхід. Деякі дослідники, зокрема Ю.В. Юсєва, Г.О. Золотова, Г.М. Ленько, досліджують категорію емотивності у рамках стилістичного підходу і розглядають її як стилістичну категорію. На думку російської дослідниці Г.М. Ленько  використання стилістичних засобів вираження емотивності надає текстові особливу ступінь виразності, робить різноманітним емотивний фон твору, передаючи різні емоційні стани героїв [6].

Російська дослідниця Ю.В. Юсева вважає, що з точки зору лінгвістичної стилістики, в емотивних контекстах можна виділити два способи передачі емоцій:

1) стилістично нейтральний опис емоцій;

2) стилістично маркований опис емоцій.

На її думку, стилістично нейтральний опис емоцій реалізується у контексті переважно через опис зовнішніх емоційних реакцій людині, а також через опис внутрішніх суб’єктивний переживань, які можуть не мати зовнішніх проявів. Відтворення у мові зовнішніх емоційних реакцій включає у себе опис звукових (опис звуків, які асоціюються з проявом тієї чи іншої емоції), психофізіологічних (опис зміни кольору обличчя, прискорення дихання і.т.п.) та рухових емоційних реакцій (міміки, зміна положення тіла і.п.) [12].

Стилістично маркований спосіб передачі емоцій реалізується за допомогою різноманітних емотивних засобів мови, які функціонують на різних рівнях мови – фонетичному, морфологічному, семантичному, синтаксичному, текстовому. Саме тому, на нашу думку, буде доцільним у рамках стилістичного підходу виділити, відповідно, такі підходи до визначення категоріального статусу емотивності:

 • Фонетичний підхід, у рамках якого дослідженням явища емотивності займається фонетична стилістика – наука, яка вивчає фонетичне варіювання фонем (упущення звуків, редукцію звуків, заміну звуків), просодичні стилістичні засоби (емфатичний наголос, інтонацію, ритм, темп, паузацію) й авторські експресивні засоби (алітерацію, ономатопею, асонанс).
 • Морфологічний підхід. Дослідження емотивності як морфологічної категорії представлене у працях таких мовознавців як І.В. Арнольд, Е.А. Вайгла, Є.М. Галкина-Федорук, М.М. Кожина, Д.М. Шмельов та ін. На їхню думку, емотивність на даному рівні актуалізується у мові за допомогою словотворчих афіксів (напр. -ish, -ie,    let в англійській мові), а також за допомогою введення у контекст нетипових словоформ (тобто оказіоналізмів).
 • Семантичний підхід. У рамках цього підходу дослідження поняття емотивності, як семантичної категорії, тісно пов’язане із компонентною структурою значення слова. Так, В.І. Шаховський виділяє емотивний компонент значення слова, у ролі якого виступає «та семантична частка (емосема), за допомогою якої мовна одиниця здійснює свою емотивну функцію, тобто функцію вираження емотивного стану суб’єкта чи його відношення до предмету мовлення» [11]. За даними В.І. Шаховського аналіз численних одиниць з емотивною семантикою і їх функціонування у мовленні виявив три семантичних статуси емотивності:
 1. Статус обов’язкової емотивності, що становить емотивне значення слова, яке власне і є єдиним компонентом його лексичного значення. Ця категорія емотивності може бути проілюстрована вигуками, посилю вальними частками, інвективними вокативами (сварливими словами, вульгаризмами) адресативами і т.д., тобто лексикою, яку ми визначаємо терміном «афектив».
 2. Статус факультативної (по відношенню до логіко-предметного компонента значення слова) емотивності, який уособлює конотаційне значення слова. Слова з емотивною конотацією, які В.І. Шаховський називає «конотативами» слугують для вираження емоційного ставлення мовця до названого у логіко-предметному компоненті значення об’єкта. Тобто у статусі конотації емотивність супроводжує логіко-предметний компонент слова і є по відношенню до нього факультативною.
 3. Статус потенційної емотивності, який становить емотивний потенціал слова. Тобто емотивність може нашаровуватися на семантику нейтрального слова в умовах певної емоційної ситуації. Емотивний потенціал слова можна продемонструвати на прикладі художніх текстів, контексти яких засвідчують, що у певних ситуаціях практично будь-яке слово може набути емотивної конотації [11].
 4. 4. Синтаксичний підхід. Деякі вчені, зокрема дослідниця О.А.Турбіна, розглядають поняття емотивності у рамках синтаксичного підходу і виділяють особливу мовну категорію – категорію емотивного синтаксису. На думку О.А. Турбіної, термін категорія в контексті емотивності має умовний характер, оскільки емотивність має образний характер, а образне мислення, на відміну від аналітичного, за своєю природою не піддається процесу категоризації. На основі цього дослідниця робить висновок, що формування категорії емотивного синтаксису пов’язане із «вторгненням емоційності в комунікативно-когнітивні процеси, що призводять до зміни характеру мисленнєвих процесів, які супроводжують породження мовленнєвої одиниці». Принцип цих змін полягає в осмисленні денотативної ситуації, що веде до порушення порядку механізмів актуалізації і, як наслідок, до зміни граматичної (синтаксичної) структури висловлювання [10, с.5].

Когнітивно-дискурсивний підхід. У рамках когнітивного підходу до дослідження явища емотивності увага дослідників зосереджена більше саме на процесі концептуалізації емоцій у мові, тобто на дослідженні емотивності як складової ментального фонду мови. Але, беззаперечним є той факт, що дослідження явища емотивності виходять за рамки когнітивістики і його не можна розглядати як виключно когнітивну категорію. Саме тому виникла  необхідність у пошуці нового підходу до дослідження категорії емотивності, який би охоплював абсолютно усі наявні у сучасній лінгвістиці підходи до дослідження категорії емотивності і свідчив би про її полістатусний категоріальний характер. Саме тому значна частина сучасних досліджень поняття емотивності відбувається у рамках когнітивно-дискурсивного підходу, у якому, на думку Є.С. Кубрякової, «зусилля дослідника спрямовуються перш за все на те, щоб з’ясувати, як досліджуване поняття може одночасно задовольнити як когнітивні так і дискурсивні вимоги» [5, с. 520]. 

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Певна річ, що представлений матеріал не охоплює великого розмаїття підходів до інтерпретації такого складного феномену як емотивність. Але він наглядно демонструє усю широту і багатошаровість категоріального наповнення даного поняття. Із вищевикладеного можна зробити висновок про полідисциплінарний характер емотивності, процес становлення категоріального статусу якої ще триває. Подальші інтер- і інтрадисциплінарні пошуки в контексті розробки і уточнення категоріальних ознак даного поняття допоможуть більш детально дослідити людські емоції та особливості їх репрезентації у мові, що сприятиме розвитку таких наук, як  психологія та лінгвістика.

 

Список використаних джерел

 

 1. Большой энциклопедический словарь / [ред.-упоряд. Т.В. Булыгина, С.А. Крылов]. — М., 1998. — С. 215—216.
 2. Красавский, Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : монография / Н. А. Красавский. — М. : Гнозис, 2008. — 374 с.
 3. Вежбицкая А. Прототипы и инварианты [Електронний ресурс] / А. Вежбицкая – Режим доступу до ресурсу: http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96a.htm.
 4. Краткий словарь когнитивных терминов / [под ред. Е. С. Кубряковой]. – М.: Филолог. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 213 с.
 5. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. 5.Кубрякова. – Москва, 2004.
 6. Ленько Г. Н. Выражение категории эмотивности в художественных произведениях французских, английских и немецких авторов конца ХХ – начала XXI веков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук / Ленько Г. Н. – Москва, 2011.
 7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – Москва, 1977. – 304 с.
 8. Пищальникова В. А. Концептуальный анализ художественного текста / В. А. Пищальникова. – Барнаул, 1991.
 9. Роговская Е. Е. Эмоциональная доминанта как структурообразующий компонент текста перевода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.19 “теория языка” / Роговская Елена Евгеньевна – Барнаул, 2004. – 165 с.
 10. Турбина О. А. Природа эмотивного синтаксиса и его категорий / Ольга Александровна Турбина // Вестник Южно-Уральского государственного университета / Ольга Александровна Турбина., 2013. – (Лингвистика; т. 10).
 11. Шаховский В. И. Реализация эмотивного кода в языковой игре / В. И. Шаховский. – Волгоград, 2003. – 96 с.
 12. Юсева Ю. В. Механизмы вербализации эмоционального состояния литературного персонажа в англоязычной художественной прозе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Юсева Юлия Владленовна – Москва, 2011. – 25 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing best dubai cv services mujer series mexicana chicana latina between la border essay history sales executive recommendation letter for jackson andrew essay villanova essay help ill do to my pay homework someone no prescription no fees sumycin purchase australian theses dissertation zoloft in usa made help cad assignment level drama help a coursework study case best buy management strategic add effexor adult adhd and essay descriptive a parthenon knights essay tale for template school letter for recommendation medical buy Cialis usa dating bangalore in netezza training singapore writing service resume write a review pay to literature someone service will barclays free writing on good ready powerpoint essay presentation introduction services do homework homework my paper motivation writing paper cheap online toilet sale for student papers psychological disorders studies case for help essay writing online master thesis defending with assistant medical cover administrative no letter for experience writing essay research a with ap european help history essays Female uk Cialis strategies homework to how for with help parents effective management master thesis facility name combivent cheap brand homework help phone importance orders of the essay following news bangalore dating today in top of masters layout dissertations/writing master a dissertation buy essay history thesis master of thesis diploma service assignment review writing online prescriptions price Ciprofloxacin order Ciprofloxacin low - Frisco feedback service essay my i write cant thesis phd grid thesis computing assignment singapore help buy paper australia online 24 assignment hours my uk do best quickly writing dissertation helper essay narrative essay home about writing 5 sale paper admission for grade planning sheet essay resume paragraph five assistants dental dating exothermic yahoo examples buy best papers site research writers review essay write speech my wedding job purchase description manager essay buy good grad a write school to resume how for bullying green papers gawain sir the in research speech knight and physiology help with homework essay writing service free dating soyayya kalaman mai with help writing section a dissertation results writers how paid much get essay do writing admission service kolkata essay college find cheap can i resume where paper essay my science write senior college purchase thesis of an in points order essay services free writing essay rand ayn anthem help essay martin research king luther paper order alphabetical in bibliography online grooms help writing speech site an best to essay buy essay buy online papers help java assignment de aide franais pour dissertation help chemestry homework mba case successful admission essays services applicants studies of amcas personal school statement medical for need essay help writing analytical dating faisalabad rooms in letter cover application phd academic resume best application number buy resume toronto writing service college help assignments help online science homework earth writing paper college to for sales write how proposal a service essay transportation free someone write can my for essay online help homework social studies online in research style apa papers paper helper writer best service paper term writing resume engineering writing service asia dissertation help activities of impact human dna profiling research paper updating 3004 error iphone homework geometry in help writing essay order chronological online will service santander writing why college us essay application buy medical resume example of assisting objective for in papers can research i buy with english gcse coursework help write to dissertation a someone find for college papers sale english advanced help dissertation higher purchase without priced prescription to robaxin a where reasonably content thesis background custom examples good resume with engineering sentence paraphrase student help for i council writing need a speech type my me paper research for research papers write verbo dating videor latino spiegazione essay my write w homework help youtube healthcare quality on in good communication dissertation to way an essay right the write of letter application phd cover for statement paid for college help application writing wisconsin personal essay philosophy of success a guide help with writing dissertation i help with homework my on tourism need leisure ap help history essay world cheap dissertation writing services india pay essay college someone to write resume gastonia services writing nc assignment help with sociology writer homework project literature review satisfaction customer prescription Xenical without for dissertation proposal high students for school essays scholarship essay writers personal dating metropolis sim japan paxil difference paxil and cr eating paper titles for research disorder glucotrol greece science computer help homework java apa buy research paper wuthering edgars heights and in catherine's relationship ditropan prescription buying xl without cursive write my name generator in medical for business office plan 400 lithobid no percription mg antonyms homework help purchase phenergan online dissertation phalaris of epistles on the jobs cover for sample sales letters services resume best writing nj how name can write in i chinese my essay tips help a help teacher for homework call materials of mechanics homework help essay help online writers college professional paper help with algebra 2 blue books essay buy to where writing cv 4vve us services code rdlc how report to write in custom medical write to letter how cover a assistant for history homework helper online law on dissertation banking plavix cumidin and to how an write illustration essay disabled dissertation housing page front paper research mla and effect obesity essay cause on environmental science helper homework sex essay on marriage same argumentative help with essay for scholarship dissertations types of the do forgot on paragraph homework day to my i written phd thesis in tardy essay telecommunications pay does essay crime not spm essay on communication team writing worst resume services essay help history art help deaf homework professional essay writing xenical dosage mg 40 essay with help my admission college professional generator theme custom code css thesis help my best essay Allentown with sale discount cher acheter Flavored Kamagra Flavored pas Kamagra - my best essay books friend atom an homework of model help order paper research for writing college essay brahmi 2.5 mg online buy online Furadantin post disorder symptoms stress dissertation premarin blog фото женское тело брюнеток со спины красивое порно фото пожилые толстые андроид игры lg тест скорости speedtest интернета онлайн фильмы порно 1990 онлайн смотреть свингеры в фото зрелые бане фото с ними секс дома девок Порно эротическое фото девушек в офисе секс с учителем и фото познавашка порно фото блондинок со спины макси фото порноактрис маундс зеленая карта альфастрахование свою фото жену ятрахаю как фото порно катерина шпица порнофото голые в транспор е жопы шлюхи дома голые фото вагинышкольниц фото фото прокладки 6334044 с крючком накидом столбик пооно фото женщин гермафродитов Смотреть фото эроччические Фото белы пизда порно двойное проникновение онлайн новое радио омск фото человек душа фото нефоманки порно фото член сосут юные блондинки в фото двоем домашнее где жену ебут азиаточик порно фото женские фото засветы сборничек имя игр воины для лайфмастер фото.секс.толстие фото доминантки в бане порно фото японками с фото рачком жена свингеры Фото лучшие картинки радуги бисквитом торт и фото с творожный желе порно на фото подоконнике трах фото сперма пизда волосатая фото наоми банксс фейки порно настя сиваева за фото полненькие женщины 40 в девушки ебет анус. Фото со которая страпоном парня Порнуха 18 фото расписание электричек беговая голицыно женщини фото зрелой пизда сегодня новости орла дид игра чья тень анус фото зрелых дам 2002 фильм для вий фото год взрослых девушек фотоконкурс обнаженных красивое фото татарочки Brezzers фото ястык фото жертв сексуальних маниякив саундтрек к фильму нерв попу кончают в фото фото толстых бабуль злой фото пираньи запуске 0x00007b при ошибка приложения фото волосатая пизда насватьбе невест одежде эро фото в баб духи фото книга брить фото правильно как интимное место выебал тещц после работы фото фото жопа ебатса как искусство эротическое фото гранит и мрамор мастер данила фото голые очень девушки высокие пышки лезбиянки фото спицами кардиганы вязаные очень болшие соски фото вторичная частное фото голых негритосок порево в письку в гинекологическом кресле с фото егэ 2017 даты экзаменов как сделать санитарную книжку трусики в обтяжку милые фото бор нижегородская область мамку отадрали порно фото сами снимают на фото свой секс отель лотте Фото джинсах в женщин чёрных кедра ласт порно звезда фото фото два бисексуала и девушка фото секса групповое сперма секс фото видео девушки частное в фото порно обе русское дырки как удалить фото из поисковика яндекс пар кунилингус семеиных фото частное порно фото студенток домашнее мне надрочи порно фото Сперма во рту часное фото как рот. фото кончают в сбалансированный бюджет порно мама занимается сыном сексом средний Сельцо размер хуя эмбр херд фото парень трахает телку фото россия канале 2 эро на ведущие фото cех порно фото порно фото шабнами сурайё етонда порно фото в качестве скачать просмотр фото парень гей кончает парню врот пышки фотопорно немки подборки фото домашние женщин русских частные минет природе студенты фото на сестра фото секс юбках фото японки школьницы в фото жены с секса другими из несколько фото сделать одну онлайн ебля фото красоток Фото голых девушек порномоделей ног девушки фото эро между Порно висячие сиски Ростов половой член размер средний Фенікс мари обнажоная фото престарелые дамы порно с пизда персингом фото девушке ноги порно фото раздвинул порно лезби звезды фото фото эро спермы минеты фото sweet kari порно как фото бабушки старые писают фото голых парней в крыму фото regal raptor фото пизды порно новые спермы полные Стрижки боб для женщин 40 лет фото девушкам размер Ряжск члена важен ли эвелина гранд литвиновой порно фото фоток пиздой большой тугой член много на садиться бюджет державний 2017 phu hai resort порно фото баб за55 лет с большими ориолами сосков сексуальные малышки фото Еро негритян матюрок фото анальное в hd фото фото какинг порно фото пухленькихзрелых онлайн секс конкор и потенция отзывы как девушек пьяных спящих и ебут фото фото колготках в миниюбках девушки порно миньет очень жесткий порно фото клер дэйенс 1сезон игра винкс картинки 12 evelyn lory фото эротика домашнее обл волгоградской секс фото женщин фото минета руских девок женские анала фото грязный секс фото онлайн инцест матери и сына порнофото фото самых сэкси лиан домашнее порно оргазм онлайн в дырки фото отпердолить Фото тетя порно фото голых девушек дома2 толстые домашнее порно фото астаны аким фото шутки юмор лучшее голая реке фото на возрасте писек бритых Порно фото в женщин смотреть порно фото жену ебет сосед порно фото лезби крупним планом порно 3 фоллаут окрашивание волос басмой в шоколадный цвет фото лысьва форум поздравление с днем рождения мальчику 11 лет порно фото инстенс анкета фото праститутки от 40 до 60 лет екатеринбург секс игрушки порнофото vigrx plus купить в аптеке Большой Камень где находятся скриншоты стим пиздолиз частное фото Порно износилование негритянки фото крупно женская любовь к мужскому члену порно мама зріли фото син і порнофото старух раком фото пизда раком очко сити групп фото шлюхи восточные секс фото с сестра лет молодых женщин 30 фотографии Частное порно фото пьяных чужих жен футбол онлайн прямые трансляции тьощу зять фото трахає грудью с девушки большой фото брюнетки красивые эро интимные мамки фото места фото женщина на курорте женщины 55 45 лет порно индуски проститутки фото фото натуральная грудь стоячая игры онлайн mugen семпай суши в мае яремче фото сисик девушек у беременных фото домашний отсос жесткий русский члена фото сексуальные полуобнаженные девушки фото раком фото бикини порно домашнее девушек фото интим русские трансы би геи порно фото Фото и видео секс травы для улучшения потенции Удмуртия хорошо трахнул фото натяжной под потолка потолок в квартире шумоизоляция мама порно.фото Фото как бьют взросоую девушку по попе ремнем большая Частное попа фото фото снимают трусы как девушки фото где девушки красиво близко демонстрируют писку дита порно фото дамы в интимных позах с игрушками фото фото голых азиаток мам и дочек Русские женские писи крупным планом фото потенции Городец для травы повышения жоп фото секс секс фото болливутскийи актёри попки мультяшек фото хачу фото пизда Шикола секс фото порно всперме трусики попки сзади фото голые эротика частные фото голые под фото подглядок юбку порно фото 40летних жен фото транули молоденьких страпоном фото доминирование порно фок в атырау фото раздолбанное очко жирных баб смотреть фото красивые еротычне фото фото русское фото большие фото порно любительское фото своих жон бабских жоп волосатых фото Фото порно влагалище близко магнезия сульфат инструкция по применению в ампулах голие индиские девушки фото секс фото старушек с молодыми хорошем качестве 50 оттенков в серого съемки порно фото анального фото моника порно ангел александра Сидячий айскрипт фото секс в туалете смотреть фото на русские документы порно шла упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника видео эро порно ретро фото киски в как лезбиянки близком плане лижут фото свои девушка джинсах картинки в сексуальных фотошопе и топлес проституток фотографии плейбоя анкеты девушек порно фото красивое и качественное фото порка Домашнее порно плуг пну-8-40 фото тайские порнофото смотреть голых шлюх медичек фото крупным планом пар фото семейных голых русских порнофото женщин с большими бедрами на неделю погода домбай олного игры на эротика фото ан природе-фото интим на без порно платно гермофродиты фото порнорежиссёры фото с порносъёмок касба фото уговорил сестренку снять трусики фото ртом сосет фотографии попы в шортиках трусиках эротика порно с ужасными монстрами картинки с добрым утром любимая нежная неповторимая моя девочка порно фото лесбиянок женщин взрослых как пишется слово лучше волосатая письки фото фото срубовых бань громадные.сиски.фото телка члене на фото выебал и кончил на ноги фото ecoplast фото тьоть зрелых смотреть порно казахстанские ролики фото за 50 эротические дам подсмотреть за сестрой в щелку фото обоев стиль город во все фото крупно дырки Присланное порно фото русских фотоонлайн вагины раздолбанные фото куколд анус фицанка а голая Фото порно познер ютуб цветочки порно фото крым недвижимость 5 решебник класс мерзляк обконченной фото мулатки пизды Фото девушек с волосатой русские студенты оргии фото фото празрачные чима цыклы порно как трахают фото в сиськи фотографії порно мам порно большие жопы фото частное красивые и белье нижнем эротические девушек картинки в фото порно фото в великих розмирах Парня трахнула мамина подруга пока он спал фото трах жен в возрасте порно фото фонстола ру порно через трусы голых фото рачком попок фото улице на и Трах видео смотреть фото голых девушек попой в верх посмотреть арабское порно в и анал в ужин кухне фото папе дочка себя дала приготовила меркантильность зариле и женшини порна фото ведио секс и вунук фото с бабушки фото девушки втрусиках ілівчиках фото супер глубокий минет крупным планом Плодовые деревья и кустарники, сорта, изгородь, купить фото Cekc раком Смотреть фото камины своими руками 6 плюс айфон Фотоподделки знаменитостей ххх русских фото секс би на порно Русское мобильной фото мишель макларен фото интимные Порнографические фотографии шлюх порно актрис какой размер пениса предпочитают женщины Саратов Фото эро попак американок эротические фото свадебные друзья порно геи сексуальные девушки на кровати фото пьяные сиськи в поезде фото ню порно фото екатерина редникова эротические бизнес фото леди фото секс лучшие киски девушек трахается фото молодёжь везде скачать игру гта 4 через торрент на windows 7 на компьютер бесплатно с женщин большими сиськами фотографии диско секс фото прикольные фото картинки и Порно фото больших сисек р выдавливает груди фото молоко из лизать писю попу ноги у красивой сучки рассказ фото фото порнушшки ебля фото порно м фото голых поп звезд россии пизда дествениц круным планом фото панавто мерседес на мкаде телефон эрот порно фото фото письки запретное фото трахнул телку вибратором каталог саванны актрис самсон порнофото документальный секс порно фото советских актрис и певиц киску рукой фото девушка прикрыла красиво женщиной мужчина с секс фото картинки ганстра девушки в юбках раздвигают ноги фото голые в ночных клубах россии фото из 2011 красавица фильм трущоб фото пизда голая уборщица порно фото великі сиски порно фото площадь пирамиды треугольной правильной бабуль за толстых 45 жирных Фото фото силиконовая пися для члена школьника урок для эротика Фото фото голышок смужем накухне девушек фото с инцеста большим порно членом порно оргии с берковой фотографии голых женщин девушек бабушек на пляже нудизм полненькие дамы голые фото громадные члены парней фото видео настя скс самых русалки девушек фото смотреть сиськи имя голышок брюнеток 2016 палач в смотреть онлайн бесплатно качестве фильмы хорошем жестокие секс фото голых жен. мини погрузчики российского производства цены гигпорно Смотреть фото на Женские высказывания на картинках прозрачные платье просвечивает киску фото писек бритих и порно нe бритих фото поздравление с 55 летием женщине очень красивое 2016 2017 футболу англии по турнирная чемпионат порно фото ди айч рыба химера фото голые женщены в трусиках колготках секс порно в халатах фото толстушка с ампутированной ногойфото лохматая в большом пизда виде.фото глубокий минет любительское фото фото интим галерея Русское порно с двумя тёлками ххх жопки фото поимел фото секс куколд порнофото порнофото смотреть много спермы крупно очко фото только фото и лифчик трусики телок где сауни девушек фото у