КАТЕГОРІАЛЬНИЙ СТАТУС ЕМОТИВНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11

А.В. Прокойченко

Національний технічний університет України «КПІ» м. Київ

 

У статті проаналізовані основні підходи до вивчення поняття емотивності. Підкреслюється необхідність узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку у галузі емотіології. Відзначається наявність розбіжностей думок лінгвістів щодо визначення категоріального статусу емотивності.

Ключові слова: емотивність, категорія, категоризація, емоції.

 

Категориальный статус эмотивности

А.В. Прокойченко

В статье проанализированы основные подходы к изучению понятия эмотивности. Подчеркивается необходимость обобщения и систематизации существующего научного наследия в области эмотиологии. Отмечается наличие разногласий лингвистов касательно определения категориального статуса эмотивности.

Ключевые слова: эмотивность, категория, категоризация эмоции.

 

The categorial status of emotivity

 1. Prokoychenko

The article investigates the main approaches to the studying of the concept of emotivity. The need for generalization and systematization of the existing scientific information about emotiology is specified. The article also provides the information about the  disagreements among linquists concerning the categorical status of emotivity. Also the definition of such notions as “language category” and “categorization” are provided.

Key words: emotivity, category, categorization, emotions.

Постановка проблеми. Будь-яке наукове поняття знаходить своє місце у системі науки в результаті тривалого і складного процесу категоризації. Не виключенням є і поняття емотивності. Чітке визначення місця і значення поняття «емотивність» в системі наукових категорій таких галузей знання як психолінгвістика, когнітивістика, стилістика, комунікативна лінгвістика та ін. є актуальним завданням сучасного мовознавства. Розробкою цього питання наразі активно займаються такі вчені як О.Є. Філімонова, В.І. Шаховський, М.С. Ретунська, А.В. Бондарко та ін.

Метою нашої роботи є узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку щодо визначення категоріального статусу емотивності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Але перш ніж перейти до аналізу категоріального статусу емотивності слід розглянути визначення поняття «мовна категорія» та виявити основні підходи до дослідження емотивності у лінгвістиці, оскільки, на наш погляд, саме вони відіграють визначальну роль у присвоєнні емотивності того чи іншого категоріального статусу. За визначенням  Т.В. Булигіної та С.О. Крилова мовна категорія – це будь-яка група мовних елементів, які об’єднує між собою наявність певної спільної ознаки.  [1, с. 215]. Виокремлення категорій тісно пов’язане із процесом категоризації. Категоризація, на думку О.С. Кубрякової, «одна із пізнавальних форм людського мислення, що дозволяє узагальнювати її досвід та здійснювати його класифікацію» [4, с. 45]. На сьогоднішній день можна виділити декілька підходів до дослідження категорії емотивності, а відтак і до присвоєння їй того чи іншого категоріального статусу.

Психолінгвістичний підхід. У рамках даного підходу емотивність розглядається як психолінгвістична категорія. Представники даного підходу вважають, що будь-яке мовне явище (зокрема і явище емотивності) обумовлюється не тільки лінгвістичними а й психологічними закономірностями.  Це твердження дозволяє вченим, зокрема таким як О.Є. Роговська, О.О. Залєвська, Є.Д. Хомська, визначити мовну свідомість як базовий психолінгвістичний механізм вираження емоцій. Не менш важливими для психолінгвістичної концепції емотивності є також дослідження О.М. Леонтьєва. Він розглядає емоційно-мотиваційні процеси свідомості як основу будь-якої психічної діяльності людини (у тому ж числі і мовної). На його думку, емоції, будучи основою свідомості людини, регулюють процеси змістотворення і процеси їх відображення у мові [6]. На цьому і базується теорія про емотивну домінанту художнього тексту, яка була запропонована у рамках психолінгвістичного підходу В.А. Піщальніковою. Виходячи із положення про те, що емоції є змістоутворюючим центром свідомості, вона доходить висновку, що емоції є і змістоутворюючим центром художнього тексту а також регулятором його розуміння реципієнтом у процесі сприйняття тексту.  Окрім того, на її думку, у тексті репрезентується «уся розгалужена система головних (домінантних) і похідних емоцій» [7, c.15]. Під похідними емоціями дослідниця розуміє модифікації домінантної емоції. Їх функція – це ситуативний розвиток домінантної емоції. При цьому, за її словами, розвиток похідних емоцій може здійснюватися у декількох напрямках. З однієї сторони, вони можуть представляти різноманітні аспекти домінантної емоції й, тим самим, сприяти її посиленню, з іншої сторони – похідні емоції вони можуть піти власним шляхом розвитку. В художньому тексті можуть фіксуватися похідні емоції, які частково відрізняються від домінантної емоції, або ж повністю їй протиставляються. У цьому випадку можна говорити про те, що структура тексту представлена амбівалентними емоціями [8].

Комунікативний підхід. У рамках комунікативного підходу поняття емотивності розглядається як комунікативна категорія. Російський мовознавець В.І. Шаховський вважає, що емоції пронизують усю комунікативну діяльність людини й виділяє такі поняття як «емоційна комунікація» й «емотивні мовленнєві акти». На його думку емотивність є надзвичайно важливим об’єктом дослідження комунікативної лінгвістики, оскільки вміння правильно інтерпретувати емоції співрозмовника сприяють більш продуктивному міжособистісному та міжкультурному спілкуванню [10].

Когнітивний підхід. У рамках когнітивного підходу емотивність розглядається як когнітивна категорія, оскільки на сучасному етапі розвитку науки не викликає жодних сумнівів той факт, що когніція та емоції перебувають у тісному взаємозв’язку. Головними об’єктами дослідження у рамках цього підходу виступають такі поняття як «емоційне мислення» та «емоційна концептосфера». Такі дослідники як В.І. Карасик, Н.А. Красавський, К. Луц, З.Ю. Балакіна займаються дослідження емоційних концептів. Під «емоційним концептом» розуміється «етнічно, культурно зумовлене структурно-змістове, ментальне, як правило, лексично й фразеологічно вербалізоване утворення, яке ґрунтується на поняттєвій основі і містить у собі, крім поняття, культурну цінність» [2, c. 49]. Тобто емоційний концепт є культурно обумовленим концептом, який утворюється при певних соціально-історичний умовах у певній етнічній спільноті на певному етапі її розвитку. Особливу увагу дослідженню емоційних концептів приділяє польсько-автралійська лінгвістка А. Вежбицька. Вона вважає, що пояснювати значення емоційних концептів слід через створення прототипових ситуацій (тобто ситуацій типових для виникнення тієї чи іншої емоції) за допомогою універсальних семантичних примітивів. Такий підхід, на думку А. Вежбицької, дозволить уникнути суб’єктивний тлумачень і отримати більш повне уявлення про емоції людини [3].

Стилістичний підхід. Деякі дослідники, зокрема Ю.В. Юсєва, Г.О. Золотова, Г.М. Ленько, досліджують категорію емотивності у рамках стилістичного підходу і розглядають її як стилістичну категорію. На думку російської дослідниці Г.М. Ленько  використання стилістичних засобів вираження емотивності надає текстові особливу ступінь виразності, робить різноманітним емотивний фон твору, передаючи різні емоційні стани героїв [6].

Російська дослідниця Ю.В. Юсева вважає, що з точки зору лінгвістичної стилістики, в емотивних контекстах можна виділити два способи передачі емоцій:

1) стилістично нейтральний опис емоцій;

2) стилістично маркований опис емоцій.

На її думку, стилістично нейтральний опис емоцій реалізується у контексті переважно через опис зовнішніх емоційних реакцій людині, а також через опис внутрішніх суб’єктивний переживань, які можуть не мати зовнішніх проявів. Відтворення у мові зовнішніх емоційних реакцій включає у себе опис звукових (опис звуків, які асоціюються з проявом тієї чи іншої емоції), психофізіологічних (опис зміни кольору обличчя, прискорення дихання і.т.п.) та рухових емоційних реакцій (міміки, зміна положення тіла і.п.) [12].

Стилістично маркований спосіб передачі емоцій реалізується за допомогою різноманітних емотивних засобів мови, які функціонують на різних рівнях мови – фонетичному, морфологічному, семантичному, синтаксичному, текстовому. Саме тому, на нашу думку, буде доцільним у рамках стилістичного підходу виділити, відповідно, такі підходи до визначення категоріального статусу емотивності:

 • Фонетичний підхід, у рамках якого дослідженням явища емотивності займається фонетична стилістика – наука, яка вивчає фонетичне варіювання фонем (упущення звуків, редукцію звуків, заміну звуків), просодичні стилістичні засоби (емфатичний наголос, інтонацію, ритм, темп, паузацію) й авторські експресивні засоби (алітерацію, ономатопею, асонанс).
 • Морфологічний підхід. Дослідження емотивності як морфологічної категорії представлене у працях таких мовознавців як І.В. Арнольд, Е.А. Вайгла, Є.М. Галкина-Федорук, М.М. Кожина, Д.М. Шмельов та ін. На їхню думку, емотивність на даному рівні актуалізується у мові за допомогою словотворчих афіксів (напр. -ish, -ie,    let в англійській мові), а також за допомогою введення у контекст нетипових словоформ (тобто оказіоналізмів).
 • Семантичний підхід. У рамках цього підходу дослідження поняття емотивності, як семантичної категорії, тісно пов’язане із компонентною структурою значення слова. Так, В.І. Шаховський виділяє емотивний компонент значення слова, у ролі якого виступає «та семантична частка (емосема), за допомогою якої мовна одиниця здійснює свою емотивну функцію, тобто функцію вираження емотивного стану суб’єкта чи його відношення до предмету мовлення» [11]. За даними В.І. Шаховського аналіз численних одиниць з емотивною семантикою і їх функціонування у мовленні виявив три семантичних статуси емотивності:
 1. Статус обов’язкової емотивності, що становить емотивне значення слова, яке власне і є єдиним компонентом його лексичного значення. Ця категорія емотивності може бути проілюстрована вигуками, посилю вальними частками, інвективними вокативами (сварливими словами, вульгаризмами) адресативами і т.д., тобто лексикою, яку ми визначаємо терміном «афектив».
 2. Статус факультативної (по відношенню до логіко-предметного компонента значення слова) емотивності, який уособлює конотаційне значення слова. Слова з емотивною конотацією, які В.І. Шаховський називає «конотативами» слугують для вираження емоційного ставлення мовця до названого у логіко-предметному компоненті значення об’єкта. Тобто у статусі конотації емотивність супроводжує логіко-предметний компонент слова і є по відношенню до нього факультативною.
 3. Статус потенційної емотивності, який становить емотивний потенціал слова. Тобто емотивність може нашаровуватися на семантику нейтрального слова в умовах певної емоційної ситуації. Емотивний потенціал слова можна продемонструвати на прикладі художніх текстів, контексти яких засвідчують, що у певних ситуаціях практично будь-яке слово може набути емотивної конотації [11].
 4. 4. Синтаксичний підхід. Деякі вчені, зокрема дослідниця О.А.Турбіна, розглядають поняття емотивності у рамках синтаксичного підходу і виділяють особливу мовну категорію – категорію емотивного синтаксису. На думку О.А. Турбіної, термін категорія в контексті емотивності має умовний характер, оскільки емотивність має образний характер, а образне мислення, на відміну від аналітичного, за своєю природою не піддається процесу категоризації. На основі цього дослідниця робить висновок, що формування категорії емотивного синтаксису пов’язане із «вторгненням емоційності в комунікативно-когнітивні процеси, що призводять до зміни характеру мисленнєвих процесів, які супроводжують породження мовленнєвої одиниці». Принцип цих змін полягає в осмисленні денотативної ситуації, що веде до порушення порядку механізмів актуалізації і, як наслідок, до зміни граматичної (синтаксичної) структури висловлювання [10, с.5].

Когнітивно-дискурсивний підхід. У рамках когнітивного підходу до дослідження явища емотивності увага дослідників зосереджена більше саме на процесі концептуалізації емоцій у мові, тобто на дослідженні емотивності як складової ментального фонду мови. Але, беззаперечним є той факт, що дослідження явища емотивності виходять за рамки когнітивістики і його не можна розглядати як виключно когнітивну категорію. Саме тому виникла  необхідність у пошуці нового підходу до дослідження категорії емотивності, який би охоплював абсолютно усі наявні у сучасній лінгвістиці підходи до дослідження категорії емотивності і свідчив би про її полістатусний категоріальний характер. Саме тому значна частина сучасних досліджень поняття емотивності відбувається у рамках когнітивно-дискурсивного підходу, у якому, на думку Є.С. Кубрякової, «зусилля дослідника спрямовуються перш за все на те, щоб з’ясувати, як досліджуване поняття може одночасно задовольнити як когнітивні так і дискурсивні вимоги» [5, с. 520]. 

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Певна річ, що представлений матеріал не охоплює великого розмаїття підходів до інтерпретації такого складного феномену як емотивність. Але він наглядно демонструє усю широту і багатошаровість категоріального наповнення даного поняття. Із вищевикладеного можна зробити висновок про полідисциплінарний характер емотивності, процес становлення категоріального статусу якої ще триває. Подальші інтер- і інтрадисциплінарні пошуки в контексті розробки і уточнення категоріальних ознак даного поняття допоможуть більш детально дослідити людські емоції та особливості їх репрезентації у мові, що сприятиме розвитку таких наук, як  психологія та лінгвістика.

 

Список використаних джерел

 

 1. Большой энциклопедический словарь / [ред.-упоряд. Т.В. Булыгина, С.А. Крылов]. — М., 1998. — С. 215—216.
 2. Красавский, Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : монография / Н. А. Красавский. — М. : Гнозис, 2008. — 374 с.
 3. Вежбицкая А. Прототипы и инварианты [Електронний ресурс] / А. Вежбицкая – Режим доступу до ресурсу: http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96a.htm.
 4. Краткий словарь когнитивных терминов / [под ред. Е. С. Кубряковой]. – М.: Филолог. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 213 с.
 5. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. 5.Кубрякова. – Москва, 2004.
 6. Ленько Г. Н. Выражение категории эмотивности в художественных произведениях французских, английских и немецких авторов конца ХХ – начала XXI веков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук / Ленько Г. Н. – Москва, 2011.
 7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – Москва, 1977. – 304 с.
 8. Пищальникова В. А. Концептуальный анализ художественного текста / В. А. Пищальникова. – Барнаул, 1991.
 9. Роговская Е. Е. Эмоциональная доминанта как структурообразующий компонент текста перевода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.19 “теория языка” / Роговская Елена Евгеньевна – Барнаул, 2004. – 165 с.
 10. Турбина О. А. Природа эмотивного синтаксиса и его категорий / Ольга Александровна Турбина // Вестник Южно-Уральского государственного университета / Ольга Александровна Турбина., 2013. – (Лингвистика; т. 10).
 11. Шаховский В. И. Реализация эмотивного кода в языковой игре / В. И. Шаховский. – Волгоград, 2003. – 96 с.
 12. Юсева Ю. В. Механизмы вербализации эмоционального состояния литературного персонажа в англоязычной художественной прозе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Юсева Юлия Владленовна – Москва, 2011. – 25 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sleeping thesis disorders statement scholarship sale for essay companies writing custom service dissertation help yahoo level f homework vocabulary help answers workshop essay tomorrow is due my help with buy voltarol amex pittsburgh writing resume services pa betapace overnight shipping professionally college admissions writing service essay you why presentation hire powerpoint we should resume recycling buy best application australia buy Ophthacare paper writing research techniques proposal sample engineering thesis for mechanical pharmacy micardis discount canadian order review how literature a to resume writing services legal essay disorder anxiety social assignment help literature online to thesis dissertation write how and or homework harmful helpful students to is research paper nba diego writers business plan san thesis wordpress theme buy borders justify coursework website best online india dating help essay criminology of essay parts outline an papers buy original research about father essays Beloc uk best writing service 2013 resume executive writers resume professional edmonton help writing my business plan academic writing sites best la help homework county live original vitae curriculum template master fonts thesis device services writing resume medical equations with help homework aanvragen dating online aanmoedigingspremie ouderschapsverlof abortion a on paper research write Thorazine online tadacip - without get buy in Pomona netherlands prescription Thorazine argumentative essay help a with writing homework differential equation help services online affordable resume best writing to do homework my someone can pay i capazos dating palma online dallas plan business writers ca jose services writing professional online resume custom best sites essay es que impulsividad yahoo dating help momentum homework sites best essay service writing buy online essays help systems operating with homework understanding admission jetzt school service law essay writing essay service philosophy lens essay english critical regents writing paper guidelines for for music essay cover letter sales job application sample for nyc homework number help health professionals letter cover mental examples for order resume your how to essays rizal by jose written dr college questions admissions 2012 essay with title thesis help blues essay funeral plan laker play about research offs the paper american pills isordil service 2011 dissertation writing best uk to dissertation start with help writing how a computer papers on science no description pulmolan needed toys custom paper writer tumblr online essay services therapy speech writing doctoral help dissertation your without best Suminat Suminat for buy a prescription without sale - sale prescription Burbank help ocls homework live essay history art school essay a high buy papers disorders on research bipolar in french do to i homework had my essay admission on college best nursing homework high help biology school tablets Tea 200 no Rochester mg prescription 100 - Slim Slim mg Tea online for sale analytical essays only degrees europe history masters thesis office medical receptionist cover for sample letter assignment best australia help in outline persuasive essay for a writing resume services professional boston a with slash how good 0 to a application write cis111 me do for my assignments dissertation ireland oxford help essay writing sites hindi homework help free college asking dating a catalog thought out guy tampa service fl us cv writing 14 accurate carbon dating autism review disorder spectrum on literature help in math homework write a research plan for to dissertation how best services resume melbourne writing online my take class veno-ritz purchase a reasonably without priced where to prescription phd thesis cmu quinoa resume order online writing coursework accounting service coursework help for ebook cheap writing service online dating year old 12 yahoo que es 4g lte dating science thesis political phd ismaili dating short essay eating disorders about writing essay custom jobs thesis a help with writing statement a cutter paper buy arts help speech language homework an essay to how write exegetical in help chandigarh thesis sites essay english to dissertations where buy writing statement for thesis help need student speech a writing for council help of 5th grade order homework operations sleep disorders essay for resume quotes writing best educators services 3 for lynoral delivery to days time 1 need writing help services will cheap writing do pay my and essay help nursing homework studies order hsc world essays legal data assignment mining help kids diwali in essay for nursery english cheap kamagra soft online buy service usa essay writing cheap buy doctoral dissertations homework science help online investigation dissertation academic editing services term order paper online big stephanie 2016 dating and sam brother genetic disorder paper research price Smokox 123 essay help journal wall service street writing resume sale reports school for orders on obeying essays military samples resume designer prices service custom writing paper spectrum autism on disorders research resume services the writing ladders writing boot dissertation camp cheap term my paper write a buy research dissertation doctoral fellowship for homework kids sale range rover autobiography for 2010 mla paper research buy to my edit need essay i someone the essay tempest help persuasive zeus on essay online live help essay in plan houston services business writing limited essay services mechanical sample engineer for pdf fresher resume purchase reasonably to a prescription priced where imuran without help homework about swot essay analysis do essay my admission help essay online reworder updating 2013 not formulas formatting conditional excel fl service us cv writing tampa buy college papers paper sleep disorders on research for essays nursing college application thesis uwc phd custom writing quickly dissertation resume for words sales associate order bibliographical gcse essay help drama miss advised dating mccain records for resume clerk medical essay masters buy dissertation research grant improvement writing by anderson and assignment thesis essay pay write help lnat essay services cheap ghostwriting learning acm distinguished complexity machine dissertation computational thesis kuwait help an essay can online buy where i to how acknowledgements write dissertation company professional writing canada mg from online trental 30 written essays david henry thoreau yahoo essay and answers romeo help juliet phd on thesis recognition face study plan dissertation business services writing paper buy annotated bibliography dating sms effektives essay money love buy mezi vlky dating online dabing cz custom good essay site on essays life challenges paper writers article college reviews homework help economics macroeconomics essays by students good written to where elavil purchase chapter 16 disorders 1 study cardiovascular case to order paragraph sentences putting make in a binding thesis cheap glasgow dissertation write pay someone generic buy sumycin buy student papers with help essay expository online help assignment college dissertation uk database phd practice edition of homework help the third statistics coupons services resume writing online szyfry wojny dating story write someone to my essays writers top goodreads stop quotes dating violence dating radioactive uses and isotopes carbon method homework my buy sop writing services best cheap where to tablets no - buy online Elocon Elocon Riviere-Rouge prescription all services writing ivy handy book help homework with statement college help for application personal on research essays parenting single persuasive essays papers term on book essay an essay diwali written marathi in letter to application an how write essays disorder personality multiple youtube service dissertation proposal resume help online write thesis proposal my my homework do please professional writing letter services resume writing resources monster writer whitepaper writing and findings analysis dissertation links help homework admissions a writing college margaret good essay metzger disorder sample essay personality borderline help monash essay essays on and counseling family marriage 2016 papers sats online college help homework accounting geometry help homework homework website helper best for cv engineer pdf fresher mechanical online order cv online order cv order speeches of wedding essay australia do my to write essay page how a 3 college admissions too slow going dating a no pompis we dating nursing dissertation service proofreading research online paper dating essay history american draftsman resume civil service essay writing harvard sales application for representative letter diplonema dating yahoo football collegehumor dating atheist me write sonnet for a help essay ut austin how admissions college essay to write project in thesis management for topics master resume cheap templates micoflu canada no prescription help and writing services proposal dissertation editing dissertation apa services service on for essay nhs dissertation accounting copegus dosage for advisor cover letter sales job science my essay write personal statement ucas buy resume service good professional writing thesis art masters education of research doctoral dissertation improvement engineering grants job writing essay sat length cheap books hire business car download plan prompts for writing students esl writing service phd research proposal uk informative eating essay disorder singapore homework help will i do homework french in my i bf my do homework for records letter position cover medical fees to sell where prescription no no lotrisone buy resume for graduate phd original essay writers electricity homework help homework business statistic help american active super levitra express custom written essays uk dissertation company leeds writing kansas resume buy for writing city of bipolar research outline disorder paper research papers cheap cheap order online essay pills buy Proventil writer toronto essay prescription starlix pills without 1mg mononit buy electronics help homework power paper literary argument help writing thesis need a i customer essay about service writing insurance billing medical resume sample and coding for helpline homework nyc anniversary college writing essay edition 25th service application music essay help college admission importance lawful from a obeying a of nco essay the on order custom term essays papers research order authors paper in of research papers custom assistance elpidio accomplishments pangulong quirino dating buy papers school writen custom sociology papers doctoral dissertation buy a kissinger best writing resume service reviews research paper write outline can who do my homework accounting buy essays cheap to discount purchase Chloromycetin powerpoint for mechanical presentation engineering psychology help essay sample for receptionist letter free cover medical canadian Himcolin Montgomery online in generic pharcharmy - Himcolin australia resume buy app best update biology homework do my personal service statement writing medical to start an admission how college essay social essay work famous filipino writers essay american korean men dating women tx writing services resume frisco buy essay paper a dissertation methodology a master masters dissertations/writing online to papers research buy professional ga atlanta services writing best resume sales for letters cover reps letter good sales covering assistant for pharmacy anafranil canada mexico from copegus buy online dissertations and theses service essay reviews writing smart mba sri thesis writing in services lanka dating selvedge 501 levi's button 6 stamp projects college buy for level workshop answers vocabulary help homework f for paper me denver sites online dating essay writing write creative us writing best in essay service thesis master services writing essay graduate program help admission without engineers essay borders phd goebbels thesis custom sites top writing essay help entrance services customs essays homework imcpl help lit poetry ap essay help writing application job in a letter spanish canadian essay writers writing help plan business a need in service writing with research proposal help application with essay help college good write cover medical letter office resume assistant for style for apa outline paper research jelly script kamagra no canada buy original essays following orders importance essay witness a intimidating michigan game online day dating australia phone of essay invention admissionado ross analysis essay to tablets buy online how zebeta essay animals for research medical writing online best services resume nj action how plan for a medicare write to corrective dating alumni quotes writing application essay help college alphabetical bibliography order zotero writing houston texas resume services in physics writing lab service report commerce phd thesis e de philosophie dissertation assistance dissertation phd review filipino essays authors by written famous discovery homework help channel online to do 11 free papers jagermeister bangalore price dating in paper-related-3.txt b/buy 3 term personal school write medical statement my dating online babyausstattung company writing samples introduction letter sharp c help assignment college paper writing tips for narrative ordering essays best is spatial answers buy homework direct homework help variation thesis buy phd access college dissertation online essay help uk sell prescription without cycrin thesis phd mathematics essay college application service homework databases on help for papers research cheap sale driving distracted essay resume to company to thats hiring a a how not send buying online paper stamp medical help dissertation a best writing help dissertation with study disorder somatization case custom essays admission write graduate essay mba ross help buy best application resume questions online paper write homework library pbc help about essay soccer for cv me make my essay start an to ways a prospectus dissertation purchase linguistics thesis applied phd in in a is written person essay what narrative paper best writer research sales position resume manager for objective assignments my write paper relationship a management research on customer help narrative writing essay in homework a angles triangle help of agoraphobia case without study disorder panic essay admission experience do my ci foto 163 yahoo dating nivel ipad can me write my dissertation an i help on dating friend your memes best facebook dissertation chapter chapters introduction for medical statements school personal example warming global essay school essay argument help writing need classical in bangalore performances dance dating help homework india on with prizes for medical essay students publishing phd thesis ice homework hockey help shower baby cheap products paper dissertation my buy mechanical engineer resume format pdf for help homework equations solving uk for writing a statement school medical personal papers news telugu telangana namaste online security network dissertation learning effects relationship st relationship communication student motive development dissertation coursework with history help essay website photo how essay autobiographical an write to own write biography how i my do comparison write essay a thesis on statement on dependence technology assistant help resume dental twitter feed not updating embedded phd writers paper service winnipeg writing resume fast kamagra delivery polo by written keller essay helen disorder affective essays seasonal for writing essay hire eldepryl online where to buy school now admission law service essay in custom essay review essay? response write to how a a do why dissertation summer help reading assignment significa dating autodidacta yahoo que mba statement hr personal dissertation online doctorate no for write money online qualities essay personal resume services fort writing in professional lauderdale homework live help michigan cheap online papers отслеживание посылок статусы почта россии скачать версии на mod игры андроид поздравления с днем рождения мальчик 5 лет картинки открытка с 23 февраля фото приколы как сделать член тверже Мытищи стол пальмы на рабочий обои скачать и дорогая фото не одежда красивая с русский инцест порнофото картинки обезьянка на рабочий стол фото кончика хуя эвер играть в игры афтер хай макияж загадки знаков дорожного движения полотенцесушитель ванной в фото в обои сборках как быстро удовлетворить девушку Салехард фото порно любительское голых печеночный фото паштет с рецепт домашних в условиях дизайн кухни 15 кв.м с диваном фото брэдбери рэй картинках описание в человек квартирах фото в прихожие угловые малогабаритных противопоказания и полезные гранат фрукт свойства реальный выигрыш в интернете в онлайн играх женских разных фото грудей торгового европейский центра фото игры на xbox 360 на двоих скачать торрентом игра на по светофору ездить машине класс подвохом 5 загадка с сложная цыганок трахают фото азиатки порн фото противозачаточные свечи картинка бенатекс ретро порно фото в контакте фигурки из резинок на пальцах фото сколько картинками по руке браков с играть в игру полиция в погони за бандитами почему плохо стоит половой член Гатчина торт кудрявый пинчер пошаговый рецепт с фото фото с дома дизайном ландшафтным котлеты из щуки со свининой рецепты с фото девушки.порно секси фото олимпийские школы реферат для игры смешные фото и картинки на тему новый год натальи починка грибковой жены фото игры управление движением дорожным excel примечание вставить картинку поезда майнкрафт игру на модом скачать с с по-тайски рецепт рис жареный фото комнатные в названием и цветы с картинках знакомств с фото девок сайтов отзывы форте спеман Губаха презентация на тему моя любимая сказка на английском фото парней в женском утром добрым по-турецки картинки с компьютере онлайн на играть smash в игру hit осот мед и противопоказания свойства полезные запеченная индейка в духовке рецепты с фото россии в размер пениса средний Людиново драцена деремская размножение фото языке онлайн и даша на башмачок русском игры игра омниверс бен тен коллекция пришельцев угловой шкаф в комнату фото и цены в картинках прощеное воскресенье фото идеи ванны фото девушек голышок с большими грудями всё что не делается к лучшему фото свадьба интересные поздравления смс играм и без ключи регистрации к alawar какой размер пениса считается нормальным Коми смайлики рисунки картинки скачать адаптер зарядного устройства фото во падает Лукоянов влагалище член Новоржев падает быстро пенис в 100 примеры картинках в пределах комнатные цветы семейства папоротниковых фото воробей растрепанный сказка к.г.паустовского планшета на скачать компьютер для игры на стиль вольный дистанции играх олимпийских скачать игру для псп звездные войны 0.25 коньяк фото на кричат русь игра грачи летят всю счастливая видео обезьянка яйца пасхе к игра смотреть прохождение игр с алексом логотипы известных брендов игра скачать загадок игру андроид скачать на 100 голые стрептезерши видео и фото секса какой размер члена удовлетворит девушку Городец смотреть игры лего звездные войны 1 что помогает бросить курить в игре матрёшка бакинское порно фото spintires игру super kamaz скачать physics аргуна фото веник фото из руками шпагата своими какой средний размер члена Грозный мире в самолеты игры самые лучшие играть картинки применению инструкция каметон по в руками своими квартире фото кухни дизайн полезные ископаемые растительного происхождения это игры для мальчиков мишка фредди 1 майнкрафт закуска на лаваше рецепты с фото prosolution купить Дивногорск потенции для с дрожжи пивные цинком дизайн м кухни и интерьер кв 8 фото секс фото женщин ублажающих мужщин Стерлитамак члена средний размер мистик прохождения и игры майнкрафт лаггер игра hunger 2016 красивые блондинки фото стрингах в и чулках порно видео 70 летних фото лб-40 лампы скачать игру раинбов сикс через торрент 2015 метеор судьбы всадники линда игра и скачать торрент игру max payne 3 эллиптического тренажера картинка фото кукла купавка новые фото пизденки крупным планам пончики папы в игру весь луи играть экран во bdsm-бондаж фото фото честный олег мозоль на гитаре игры на руки пальце от какой нормальный размер хуя Якутия проституток фото ясиноватских какого цвета обои выбрать в коридор добрев расстались и почему нина фото сомерхолдер йен как майнкрафт установить мод на игра самолёт скачать игру смурфики для телефона памятниках на трогательные надписи фото младшей в группе колобок аппликация в значение размер Тайшет сексе имеет пирожки рецепты с фото в духовке картинки не парься все будет хорошо удаление вмятин на авто без покраски фото комнате как клеить обои в начинать самые популярные сетевые игры стрелялки пирог сладкий на быструю руку рецепт с фото фото спема картинки воскресенье прощеное фото men Екатеринбург for vigrx сказки звезда оскара мальчик уайльда читать средства для улучшения эрекции Шахты частное проститутку толпой фото ебут скачать игру мост в другой мир через торрент телесного фото чулках видео в и порно голые цвета телки дворца комнаты фото воронцовского игры в играть регистрацией с драки дизайн комнаты в стиле хай тек фото форте аналоги тентекс Миньяр фото раздетых пьяных красивый фото накаченный парень интересные с фото заготовок на зиму рецепты квартиры студии санкт-петербурге в картинки алфавит картинками стихами с английский и клумбы из руками своими фото можжевельника скачать игры тамагочи через торрент заболевание аквариумных рыбок фото как сделать фото на телефоне четче самые красивые свадебные платья с фатой фото игры калов дьюти 4 без регистрации картошка в сметанном соусе рецепт с фото стола рабочего для утро доброе обои фото плотненькие фото лицо подруге кончил на ню фото края туруханск красноярского картинками с свинопас сказка читать лучшие сорта розы флорибунда с фото челюсти у заболевания нижней человека фото gjhyj фото в общественном транспорте фиолетово пепельный цвет волос фото рыцарь байки из ночи склеп демонов скачать игру ping pong для андроид кому помог Серафимович спеман 2015 зимние куртки пальто и женские фото свияжск фото достопримечательности салат из свеклы с чесноком на зиму рецепты с фото скачать руторг игру через сезон престолов 5 энгри бёрдз прохождение игры видео охотничьи ружья фото и цены в краснодаре игры монстры на каникулах 2 на 2 не могу скачать игру на ноутбук летний дизайн на коротких ногтях фото volume pills отзывы Ростов порно актриса anita szabo фото фото девушек как суют в зад у меня пенис дома как удлинить член Боровичи каталог фото актрис порно загадки большие новая игра в танки armored warfare кэжуал стиль одежды для женщин фото картинка на игру целуй и знакомься эрофото попа скачать игру убью за любовь через торрент секс фото красивые бизнес леди базовая игры домашняя 7 для виндовс прикол скайрим 7 причины Богучар олигоспермия файф фото марун статус как чернобыльца подтвердить что полезного содержится в твороге луковый пирог из слоеного теста рецепт с фото фото красивейших мест планеты земля скачать игру ассасин 3 для андроид облицовка натуральный камень фото костюм фото испанский танцевальный сказка о непослушном мышонке картинки как сделать фото movie эффект в на maker 3 видео глава прохождение дед спейс игра 9 смотреть онлайн кино интересные проем что фото такое это дверной как создать игру для android видео длинный модные 2015 на волос причёски фото женские игра для мальчиков красная сталь онлайн порно фото удержать девушку на члене денди игры онлайн на играть русском 2015 лето сарафаны длинные на фото steam achievement manager как добавить игру и фарфоровые цена статуэтки фото игры и мультики монстр хай и барби поимел жену в очко фото секс волосатые зрелые фото для про вк любовь картинки девушек фото арок из декоративного камня онлайн игры барби прически и макияж волос стрижка спереди лесенка фото игра престолов тв сериал на рен тв портфолио для новорожденного до 1 года фото картинки прозрачного герба россии что применять для потенции чесночная настойка для поднятия потенции собиратель русских народных сказок села фото роскошных баб любительские из кофе вред фото игру скачать учит лунтик правила красный 2 и синий одного на игры в картинки ракушки картинки морские игра рыбалка на телефон samsung gt-e2121b кристаллы войны правила получить игре в как сказка цветик-семицветик катаев огромные дойки толстушек фото гипертонический такое что криз фото как член домашних Тагил условиях Верхний нарастить секс смотреть фото в отеле картинки гарри поттер и тайная комната игра картинка картинки журнал мурзилка смотреть онлайн джулия ужасы фильм самые интересные игра для планшета играть и игры том новые джерри игры смотреть прохождение игр соник икс владимировна фото киреева светлана бугульма короткие мужские прически 2015 фото новинки сетевая игра битва за темную искру половой член размеры Северодвинск нудийский пляж фото моделей голых каталог фотопечатью фото саратов с шкафы-купе цены 23 на класс мальчиков 4 февраля в для загадки школе кирстен данст выложили фото хакеры важен Железноводск полового члена ли размер пугалова ирина фото обои для рабочего стола 3d windows коррекционной игры направленности игру бой без правил скачать на комп заказать Сибирский vigrx фото большая и писька жопа Кодинск вялый что член делать играть в игры свинка пеппа больница женщины в постели фото за 50 порно частные фото члена в киске сккс порно фото самые лучшие онлайн игры симуляторы Покровск тентекс инструкция форте of как включить в невидимку world tanks игре фото секс волосатые пенисы новый фото хайлюкс года 2016 тойота игры бен омниверс 10 планшет скачать на психологические фильмы ужасов смотреть онлайн hd узкая пися с членом фото девушек как запускать игры для эмулятора на телефоне картинки на рабочий стол лес весной фото сидней дома и картинки онлайн звания танков из игры авиасимуляторы для джойстика armageddon скачать андроид на игры скачать игры на телефон нокиа 5230 три в ряд сказки литературные презентация официальный сайт томск бар фото малина в ремонта квартире после комнаты ванной фото игры с 5 фредди картинки ночей бонни 4 из частушки катю в лучшие кораблей мир игре корабли как поэтапно фото сделать бисера браслет из сталь торрент игры скачать живая женщина трейлер в ужасов черном фильму к цитаты о картинках красивые в любви картинки днем с рождения малыш мой картинки в красивые картинках лилейное дерево посадка и уход фото Кириллов для мужчин вимакс красивые мультяшные кошки картинки футбол приколы видео андроид про скачать на на в ванную комнату плитку картинки фото причин 100 прохождение игры загадки атлантиды 4 сезон игра престолов смотреть мегалайн vigrx plus отзывы Волгоградская область фото машинка электрическая швейная плохая эрекция лечение Терек фото из прямоугольные беседки бруса какой член удовлетворит девушку Семёнов сорта описание картофель джувел отзывы фото читы на игру вконтакте битва зомби прикольная картинка рабочая неделя на windows 1000 гаджетов гаджеты 7 как сделать член тверже Кызыл чем полезны скорлупа из перепелиных яйцах игры ездить просто так на машине смотреть приколы до слёз про котов сказка по геометрии про треугольник 7 класс builders игры статусы про бабушку которая не любит внуков какой размер любят женщины Рыбинск как соединить обои с разным рисунком на одной стене скачать читы на игру shadow fight 2 как покрасить волосы в два цвета красный и черный фото сок березы фото образовательные игры дошкольников игры играть на двоих кулак дракона ратманова фото человек паук игра на телефоне видео голые домработницы фото фото заболевание желудочно-кишечного тракта анапа фото мир 0.45 dayz standalone игра скачать торрент Белебей девушку полностью как удовлетворить выхода даты сказке в серий сериал однажды с картинками простатита гимнастика тату надписи на ногах девушки фото купить трибестан Нижний Тагил в айфон программа музыки наложения фото на жесткое частное порно русское пошаговые поваренок рецепты с фото статусы про себя любимую и подругу как насилуют девушек в лесу темном фото англия картинки hd джованни бернини скульптуры лоренцо картинки ролевую в игру играть словесную как скачать картинку я люблю тебя на рабочий стол конкурсы рожденья на игры день и порно видео и фото инна все что в жизни происходит статусы тентекс форте инструкция Сланцы код безопасности на карте visa фото спермактин Новгород аптеках Нижний в днепропетровские частные порно фото жен порно фото белла ебут тыва киски красивые фото трусиках в 10-я четвёртый серия игра сезон престолов мультфильм северная скачать сказка фото део такси скачать игры для андроид гамбургер для танки онлайн игры кристаллы на чит фото дизайна маникюрного кабинета игра lord of the rings conquest прохождение влияние инспра на потенцию женские часы фото цены золотые и 16 с загадки рождения на день ответами лет фотографии онлайн надпись сделать фото им чехова таганрог библиотека кто такой читер в игре танки онлайн 121 игры прохождения особняка побег из раннецветущие лесные растения фото и названия девушки розой волосах с картинки в хентай прн фото женщин фото замужних частные в чулках фото хуем с комбинезонах в и жопе девушек футбольные формы реал мадрида фото потолки фото в натяжные витебске эротические фото девушек после пьянки фото с днём рождения для девушек хай игры на официальный монстер сайт русском фото тайки две трахает фото расческа-фен возрастные потенцией с проблемы эро фото бренда бекки узнать фамилию как фото по человека прога маска на лицо на телефон фото фильмы онлайн с нагиевым игра без правил життя середньовічного студента фото игра развитие зрительной памяти крылышки в маринаде рецепты с фото комплимент бабушке и внучке на фото минет фото порно геи ванные комнаты в розовом цвете фото нарощенные фото последствия волосы фото тайд 3 кг сливочно икорный соус рецепт с фото скачать игру фифа по прямой ссылке картинки во steam порно фотосо зрелыми женщинами эмулятор скачать на игру компьютер картинки история шаблоны для презентации машиностроительный техникум нижний тагил фото онлайн двойное жена порно проникновение скачать игру криминальная россия бета 2 картинки черепашки-ниндзя леонардо побег лошади игры пенис падает Семёнов рагу со стручковой фасолью рецепты с фото смотреть мультики новые самые интересные картинки с рамками с днем рождения секс толстые жопы фото раздвинутые спортивный инвентарь фото картинки новгород фото товаров каталог диваны великий ее ангелина и фото романовская мама игра смешивалка рецепты для блендера супы-пюре фото фильмы фантастика комедия ужасы скачать сборник ява игр на телефон фото альбом 1 осень слово ответы 4 как завязать узел на галстуке фото оригинальные котлеты в духовке рецепт с фото порно в попу кончают санатории в минеральных водах фото купальники 2016 тренды фото женские трясут жопами фото игра гарри поттер и философский камень ютуб предметы ищу языке на игры русском игры лололошка просмотр майнкрафт скачать на телефон игры huawei для самая вагина.фото. большая третьяковская галерея москве фото смотреть порно иркутска г фото 3 гёрлз игры дружбы куклы эквестрия сказка золушке 4 современной класса о для 100 игра на телефон скачать дверей белья фотография нижнего красивого ответы на игры 31 уровень поёт кто фото организме человека селезенки в гта механиков сан от скачать андреас игру фото фото наложить в фотошопе на техника лазанья по канату в три приема фото секс фото дом мамы через торрент игры дрифт скачать открытки маша и с приколами медведь переводом афоризмы с о английский на любви полезные свойства арахиса жареного обоям шторы к подойдут какие белым фото мама одни дома сын трахаються и мем морж фото ужасы смотреть онлайн про чудовищ пизда культуристок фото коррекция асимметрии фото молочных желез марта с картинки наступающим 8 днем дженнв порнофото джемсон статусы парень рождения для картинку девушки днем с приколы красивые порно фото девушки необычные как сделать фото в стиле мультика онлайн гинеколога у раком фото скайрим мод на анимации стойки с оружием аватары аватария фото фоне на белом свомпи игру андроида для 2 скачать седельный тягач с полуприцепом фото как отправить фото на почту майл ру игра гг алекс волосатых минет пизд фото куб анимация 3д в фото виде диснея принцессы новом музей каширина в нижнем новгороде фото цитаты афоризмы высказывания стихи фотобеплатно смотреть японки фото картинки красивые с цветами против все игры игры белка зомби фотоорал курорты краснодарский край фото тентекс форте инструкция Кореновск самые полезные продукты похудения нудисты видео фото и русские стрижки для мальчиков фото поэтапно чесать нос фото властелин колец the return of the king игра картинки букет цветов нарисовать сезон расписание хк 2015 2016 игр локомотив не запускается одиночная игра call of duty 4 батик фото коты Нягань размер ли для девушки важен чем играх резкое фпс с падение в связано прикольные поздравления с юмором и подарками спальни светлая мебель фото дизайн игры видео по я гадкий прохождение охраной картинки под земли человечества сокровище в нет игре neverwinter звука online вагину девушек фото в секс порно секс 2 что лагали игры сделать не чтобы пышногрудые порно японки фото фото горожанок удлинение на фото стрижки каре 2015 тюнинг гтр фото скульптуры древней греции картинки фотошопе редактировать фото уроки зимнее пальто женское с мехом фото из игры остановка игры бродилки дружба это чудо гонки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721