З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.046.16 : 37.047

 

Барно Олександр Миколайович

доктор педагогічних наук, доктор філософії,

професор Переяслав-Хмельницького

педагогічного університету

Україна

 

 

Сучасна система вищої освіти потребує змін в своїй організації з метою підвищення якості скніти. З цього приводу було проведено ряд досліджень, в результаті яких виявилося що найбільш ефективною є кредитно-модульна система навчання, яка с основою для модульно-рейтингової системи.

В основі модульно-рейтингової системи навчання та оцінювання лежить поділ матеріалу, що викладається, на так звані блоки модулі, які є рівними або пропорційними за своїм розміром. В межах кожного блоку використовується рейтингова система оцінювання, що є прекрасним стимулюючим фактором.

Модульно-рейтингова система навчання висуває певні вимоги до розробки критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок студентів на кожному рівні навчання, орієнтуючи їх у складній системі організації навчально-виховного процесу і стимулюючи професійний розвиток.

Ключові слова: диференціюючі оцінки, модульно-рейтингова система, саморозвиваюча система, контроль, механізм виявлення, аудіювання

 

Современная система высшего образования нуждается в изменениях в своей организации с целью повышения качества образования. На этот счет было проведено ряд исследований, в результате которых оказалось, что наиболее эффективной является кредитно-модульная система обучения, которая является основой для модулъно-рейтинговой системы.

В основе модульно-рейтинговой системы обучения и оценивания ежит деление материала на так называемые блоки модули, которые являются ровными или пропорциональными по своему размеру. В пределах каждого блока используется рейтинговая система оценивания, что является прекрасным стимулирующим фактором.

Модульно-рейтинговая система выдвигает определенные требования к разработке критериев оценивания знаний, умений и навыков студентов на каждом уровне обучения, ориентируя их в сложной системе организации учебно-воспитательного процесса и стимулируя профессиональное развитие.

Ключевые слова: дифференцирующие оценки, модульно-рейтинговая система, саморазвивающаяся система, контроль, механизм выявления, аудирование

 

The modern system of higher education needs the changes in the organization with the purpose of upgrading education. On that score was conducted row of researches, which it appeared as a result of, that-the credit-module departmental teaching which is a basis for the module-rating system is the most effective.

In the basis of the module-rating departmental teaching and evaluation the division of material lies on the. so-called blocks modules which are .even or proportional on the size. Within the limits of every block the rating system of evaluation is used, that is a wonderful stimulant factor.

The module-rating system pulls out the definite requirements to development of criteria of evaluation of knowledge, abilities and skills of students at every level of teaching, orienting them in the system of organization of this process and stimulating professional development.

Keywords: differentiating evaluation modulerating system, control, detection engine, listening.

 

Приєднання України до Болонської декларації прискорило процес інтеграції вітчизняної системи вищої освіти до загальноєвропейських вимог. Формування Європейського простору вищої освіти як передумови до широкого обміну на ринку праці та освітніх послуг, зміцнення інтелектуального та культурного потенціалу України стимулювала запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на І курсі в ГДПІГМ в 2009-20015 н. р.

Положення нової системи були розроблені з урахуванням основних вимог Європейської кредитно-модульної системи і передбачають її поступовий розвиток зі збереженням кращих надбань та традицій викладання іноземних мов у навчальному закладі.

Згідно з системою студенти І курсу засвоювали зміст навчального матеріалу в межах семестру логічно завершеними частинами-модулями. Для психолого-педагогічного забезпечення модульної системи були складені Модульні навчальні програми і модульне планування вивчення дисципліни “Практичний курс англійської мови”. В Межах одного семестру студенти вивчають чотири-п’ять змістових модулів, тобто один заліковий модуль за семестр, відповідно вісім-десять змістових модулів за навчальний рік і два залікових модулі.

В межах кожного змістового модуля студент виконує різні види навчальної роботи, але оцінюється шість основних аспектів. Ці аспекти були визначені відповідно до вимог щодо підготовки фахівців з іноземної мови, тобто за національними галузевими стандартами вищої освіти, які отримали назву “контрольні точки”. Таким чином, у кожному змістовому модулі було визначено шість контрольних точок. Перша -читання. Вільне та правильне у звуковому та інтонаційному відношенні читання вголос підготовленого тексту; друга – переказ змісту прочитаного тексту, використовуючи такі розмовні форми, як: опис або розповідь; третя – аудіювання. Нормативно, чітко артикульованою мовою середнього темпу прочитати напам’ять представлену інформацію в таких типах текстів, як: короткі оповідання чи діалоги в пред’явленні носіїв мови. Четверте – письмове мовлення. Вміти написати такі види текстів, як: особисті листи (запрошення, листи-подяки, пояснення); короткі записки; прості інструкції; короткі біографії. П’ята – контроль граматичного матеріалу, як-от: виконання граматичних диктантів або тестів; обговорення теоретичного матеріалу з теми. Шоста -говоріння. Вміти робити короткі підсумкові повідомлення, використовуючи основний лексико-граматичний матеріал з теми з елементами роздумів.

Послідовність і вибір контрольних точок надає студенту можливість наприкінці курсу навчання володіти достатнім лексичним запасом для здійснення звичайних трансакцій у межах тематики ситуативного спілкування іноземною мовою, пов’язаними з формуванням соціокультурної компетенції, як-от повсякденне життя, умови життя; міжособистісні стосунки; норми поведінки, здатність використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.

Оцінювання кожної контрольної точки здійснюється відповідною кількістю балів. Наприклад: усна відповідь – від 55 балів – до 100; відповідно за п’ятибальною шкалою: 55 балів – “незадовільно”; 60 балів – “трійка з мінусом”; 65 балів – “задовільно”; 70 балів – “трійка з плюсом”; 75 балів “четвірка з мінусом”; 80 балів – “четвірка”; 85 балів – “четвірка з плюсом”; 90 балів – “п’ятірка з мінусом”: 95 балів – “п’ятірка”; 100 балів – “п’ятірка з плюсом”. Така система оцінювання усної відповіді надає можливість урахувати усі особливості відповіді студента. Кожен модуль завершується модульною  контрольною  роботою,  спрямованою  на закріплення знань та умінь студента певного лексичного та граматичного матеріалу. Частина контрольних робіт складена як тестові завдання (до десяти завдань у кожній роботі з максимальною кількістю балів – 100); або диктант (який оцінюється максимально в 30 балів) та лексико-граматичного перекладу речень (або міні-ситуацій) з рідної мови англійською з максимальною кількістю балів 70.

Сумарна оцінка за семестровий контроль визначається як середнє арифметичне від суми оцінок (з урахуванням вагового коефіцієнту кожного контрольного заходу) за контрольні точки та підсумкові контрольні роботи змістових модулів, підсумкової контрольної роботи залікового модулю. Семестровий  контроль  (екзамен)  оцінюється  за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, а залік – за двобальною шкалою (“зараховано”, “не зараховано”) у національній шкалі та стобальною системою у школі ECTS.

Студент може отримати заохочувальний бал (5-20) за старанність, за своєчасність виконання обов’язкових завдань, або творче відношення до конкретних видів робіт: студентські письмові проекти, виготовлення наочності в рамках формування професійних умінь, тощо.

За результатами вивчення дисципліни протягом семестру студент може отримати максимальну кількість балів – 100.

Запровадження кредитно-модульної системи передбачає збільшення частки самостійної роботи студентів, але на І курсі таке збільшення має поступовий характер і на початку навчання навички самостійної роботи формуються у студентів під керівництвом викладача.

Аналізуючи перші результати експерименту, зазначимо, що введення кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів, яка б відповідала європейській системі ECTS, хоч і викликала певні труднощі, стимулює навчальну, творчу активність студентів, спонукає на оновлення змісту навчання, на пошуки більш ефективних форм для забезпечення підготовки спеціалістів високої кваліфікації, прискорення адаптації фахівців до нових міжнародних умов. Реалізація цих умов неможлива без підвищення технічної забезпеченості навчального процесу; без приведення до стандартів ЄКТАС систем контролю та оцінювання знань студентів.

Однією з передумов входження України до єдиного Європейського та Світового освітнього простору с запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та аккумулюючої системи, про це зазначав у своїй доповіді директор департаменту вищої освіти ЯЛ.Болюбаш.

Болонський процес, елементом якого є контроль і оцінка знань за кредитно-модульною системою, – це своєрідний рух освітніх національних систем до єдиних критеріїв і стандартів, які утверджуються в Європі. Головна його мета – консолідувати зусилля наукової та освітянської громадськості й урядів для істотного підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти і науки у світовому вимірі у соціальних перетвореннях

В світлі завдань поставлених міністерством освіти та науки та Європейським співтовариством, перед освітянами країни постало завдання перебудови організації навчально-виховного процесу.

Важливою умовою успішного впровадження модернізації освіти являється розробка ефективної практики оцінювання знань студентів, оскільки висока якість системи освіти передбачає таку організацію процесу навчання і виховання, яка забезпечує конкурентоздатність випускників вузів, створює передумови для досягнення ними достойного рівня життя. В останній час в літературі широко обговорюється нова форма контролю рейтинг і відповідно процедура його отримання – рейтингова система оцінки знань студентів.

З цього приводу перед освітянами постало завдання стандартизувати процедуру створення рейтингу. Аналіз показує, що найефективнішою в досягненні поставленої мети є модульна технологія навчання (МТН) з застосуванням рейтингової системи оцінки знань.

Потрібно зазначити, що питання запровадження модульно-рейтингової системи в освітній процес не є новим. Цим питанням займалися і займаються українські та зарубіжні педагоги. Таким чином, Є. Стадник пропонує свою систему впровадження кредиту та модуля в процес навчання. М. Берещук говорить про тестовий контроль та про рейтингову оцінку знань студентів, Л. Горбунова виділила компоненти рейтингу, що допомогло створити загальну схему для стимуляції та мотивації студентів.

У зв’язку з входженням України до Болонського пронесу актуальним стало питання впровадження модульно-рейтингової системи саме у цьому контексті. Так, Ю. Якименко стверджує, що „Кредитно-модульна система є важливою складовою інтеграції вищої школи України до загальноєвропейського освітнього процесу”[1, 52]. Ю. Рудавський, визначаючи пріоритети впровадження модульно-рейтингової системи, пише, що „ …реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в європейський освітній та науковий простір безпосередньо пов’язані з перебудовою форми української національної освіти, а це значить, що варто користуватися всіма кращими здобутками європейської освіти, серед яких є і кредитно-модульна система”[2, 46].

Учбовий матеріал, включений в модуль, повинен бути настільки закінченим блоком інформації, щоб існувала можливість конструювання цілісної модульної програми з окремих модулів. При цьому модульна програма повинна забезпечувати засвоєння предмету відповідно до Державного освітнього стандарту, а також надавати можливість для більш високого рівня засвоєння учбового матеріалу. “Однією з ключових умов успішного процесу модернізації освіти є розробка ефективної практики оцінювання досягнень студентів, тому що висока якість системи освіти має на увазі таку якість організації процесу навчання та виховання, яка б забезпечила конкурентоздатність випускників вузів та дала можливість для досягнення ними нормального рівня життя”[3, 61].

Процес оцінювання знань студентів представляє собою систематичний контроль викладача над ефективністю навчальної діяльності студентів, тобто педагогічний контроль, під яким розуміють систему перевірки результатів навчання та виховання студентів.

Педагогічний контроль з вузі – це складова частина навчального процесу, засіб установлення прямого та зворотного зв’язку між викладачем та студентом. Його завдання полягає в тому, щоб виявити рівень знань, умінь та навичок, який повинен відповідати державному освітньому стандарту з даної програми чи предмету.

Контроль є механізмом виявлення і оцінки результатів дії.

Навчальний рік в вузах складається з 2 семестрів, кожен з яких закінчується контрольними випробовуваннями (кінцевий контроль). Форми проведення контролю можуть бути різними в залежності від мети, терміну проведення: екзамени, тестові роботи, колоквіуми тощо.

Багато педагогів відмічають, що часто всі форми проведення контролю не позбавлені суб’єктивізму. Можливі випадки завищення або заниження оцінок за власними симпатіями.

Як знайти вихід з цієї ситуації, коли, з одного боку, оцінювати необхідно, а з іншої – потрібна оптимальна форма реалізації цієї процедури. В останній час в спеціальній літературі обговорюється нова форма контролю – рейтинг і відповідно процедура його отримання – рейтингова система знань. Рейтинги у повсякденному житі використовуються досить часто. Успішність в житті одного породжує прагнення досягнути такого рівня і у інших. В країнах Західної Європи і США рейтинги вже півстоліття використовуються в навчальному процесі.

Багато педагогів відмічають прямий взаємозв’язок між успішністю американців та використанням рейтингової освіти при оцінці якості навчання.

С. Єршиков вказує, що „рейтингова система є результативною стратегією контролю знань за рахунок систематичної роботи над матеріалом, що збільшує об’єктивність кінцевої оцінки, та дає більш достовірну інформацію для моральної та матеріальної винагороди студентів”[4, 60]. Більше того, в останній час з’явилися публікації, в яких чітко говориться про те, що в вищій школі назріла необхідність використання не тільки стандартизованої системи показників якості, але і її оцінки, тобто кодифікованої процедури отримання цього показника, іншими словами» пропонується стандартизувати процедуру створення рейтингу.

„В процесі конструювання морфології рейтингу чи визначенні його складових (морфонів), варто урахувати той факт, що процес навчання с динамічним, і контроль необхідний для того, щоб керувати ним у напрямку заданої якості навчання”[5, 65].

За словами Л. Г. Горбунової, „…в морфології рейтингу варто ураховувати три компоненти -обов’язковий, додатковий та призовий, причому заповнення складовими елементами кожного компоненту повинне проходити у відповідності з професійною програмою навчання студентів за даним напрямком, і кожен вуз може включати власний набір елементів, чи морфонів”. [6, 21] Такий набір формується у відповідності з напрямком та специфікою вищого навчального закладу, а також за погодженням студентів, викладачів та керівництва вузу. Елементи додаткового та призового рейтингу допомагають рангувати студентів за деякими психологічними якостями, які завжди досить складно оцінити в метричних символах.

Приводом для вдосконалення та запровадження модульно-рейтингової системи стали наступні фактори:

 • Невисокий рівень підготовки абітурієнтів;
 • Низька пізнавальна активність студентів;
 • Невисокі кінцеві знання студентів;
 • Низька якість знань і якісна успішність.

Модульна технологія навчання на перше місце ставить студента перед необхідністю регулярної самостійної роботи протягом семестру. Регулярна, ритмічна робота над учбовим матеріалом є позитивною складовою навчально-пізнавальної діяльності студента.

Модульно-рейтингова система оцінювання та викладання полягає у розподіленні навчального матеріалу на рівні або пропорційні частини, або блоки, так звані модулі. Кожен з таких модулів є тематично об’єднаним, тобто до нього входять пов’язані між собою теми. Такий блок включає і контрольний елемент задля перевірки рівня і якості знань, отриманих протягом модулю. Модуль включає в себе ряд завдань, різних за складністю, виконання яких передбачає отримання певного балу, який є пропорційним складності завдання, що пропонується. Таким чином студент сам вибирає доступний для себе рівень.

Кожен рейтинг відповідає критерію “засвоєно .- не засвоєно”, який визначається кількістю отриманих балів.

В межах загальної оцінки “засвоєно” за кількістю балів виділяється кілька рівнів, що відповідають оцінкам “задовільно”, “добре”, “відмінно” за чотирибальною шкапою оцінювання. Такий розподіл отриманих результатів проводиться на кінцевому етапі в кожному блоці, під час атестації або перед заліком чи екзаменом.

Викладання іноземної мови має свою специфіку. Вона полягає в першу чергу в тому, то основною метою с не репродуктивна, або евристична, а комунікативна. Володіння усною та письмовою формами спілкування іноземною мовою, розуміння її та говоріння нею можливе тільки тоді, в тому випадку, коли той, хто вивчає мову, в достатній мірі використовує її у своєму спілкуванні.

А отже, викладач має так спланувати навчальний процес, щоб активізація навчальної діяльності студентів була максимальною. Тобто кожен з студентів повинен виявити себе у різних видах мовленнєвої діяльності, в усному і письмовому мовленні, під час говоріння та аудіювання, використовуючи граматичні форми, зважаючи на правила та на норми фонетики, лексики, дериватології, морфології та синтаксису англійської мови.

Це неможливо здійснити без відповідної мотивації, яку і забезпечує модульно-рейтингова система оцінювання.

Весь матеріал розподілено за модулями (циклами чи блоками), які вміщують в себе ряд тем. розміщених у міру зростання складності.

Блоки розташовано за тим самим принципом – лінійно. Теми, що входять до модуля, пов’язані між собою, а заняття, метою якого є контроль знань, включає в себе завдання з усіх тем модуля. На кожне заняття, окрім комунікативної, виноситься ще й граматична та фонетична (на другому курсі дериваційна) теми. Окрім того, на кожне заняття виноситься 10-15 нових лексичних одиниць. Згідно з навчальним планом для спеціальності “Правознавство” на вивчення дисципліни виноситься 362 години, з яких 152 години випадають на самостійну роботу. Таким чином, 54 години аудиторіях занять щосеместра, з яких дві години відносяться на залік. Модульно-рейтингова система передбачає пропорційний розподіл матеріалу між годинами. Виносимо два практичних заняття на нульовий та контрольний тест на початку та в кінці семестру. Залишається 48 годин на практичні заняття, що й передбачено навчальним планом. Відповідно ці 48 годин розподіляються на чотири блоки, по 12 годин на кожен. Таким чином виходить по 6 занять на кожен блок (модуль). Модульно-рейтингова система передбачає поточний та рубіжний контроль, який реалізується за допомогою контрольних занять у кінці кожного блоку. Таким чином, кожен з модулів складається з 5 занять для вивчення програмового матеріалу і одного контрольного заняття. Контрольне заняття передбачає перевірку рівня усіх знань, умінь та навичок, отриманих протягом цього модуля та закріплення знань, умінь та навичок, отриманих на попередніх блоках.

Кожне заняття також мас чітко виражену структуру. Воно складається з відповідних підпунктів, до яких входить пере­вірка виконання домашнього завдання, тема з граматики, фо­нетики, лексики та словотвору, а також комунікативна тема.

Така система вимагає відповідного рівня оцінювання. Зрозуміло, що використання звичайної п’ятибальної шкали оцінювання перестає бути актуальним у такому випадку. Це пояснюється, по-перше, вузьким діапазоном диференціюючих оцінок. По-друге, модульно-рейтингова система оцінювання та навчання основною задачею ставить перед собою підвищення рівня знань студентів, а мотиваційний рівень п’ятибальної шкали недостатній. З’являється потреба більш стрункої системи з яскравіше вираженою диферецією, якою і є пропонована система оцінювання.

Система виглядає так:

 • «5»-200-180балів
 • «4»-179-160 балів
 • «З»-159 -140 балів
 • «2» – 139 – менше балів

Підсумковий контроль проводиться за такою ж схемою. Критерії підсумкового контролю наступні:

 • «5»-400-360 балів
 • «4»-359-320 балів
 • «З»- 319-280 балів
 • «2»- 279-0 балів.

В процесі запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання та навчання відбувається постійний контроль знань студентів.

„Контроль є механізмом виявлення та оцінки результатів дії. Навчання без оцінок не може привести до високої якості і часто взагалі позбавлене будь-якого логічною змісту. Процес отримання знань не є незалежним, а тому для його втілення потрібна і енергія, і робота. Якщо навчальну діяльність не стимулювати, то процес зупиниться”[7, 43].

Викладання іноземної мови вимагає максимально чіткої послідовності та наступності. Для використання управління процесом навчання в модулі передбачено дві системи контролю постійний та кінцевий. В модульно-рейтинговій системі віддається перевага системі постійного контролю, яка дозволяє проводити оцінку і самооцінку рівня засвоєння матеріалу навчальної програми всередині модуля. Кінцевий контроль використовується після закінчення вивчення модуля як вихідний контроль. Його цілком можна віднести до загального контролю, згідно класифікації, що проводиться в письмовій формі тривалістю в 4 академічних години і включає різнорівневі завдання з усіх структурних одиниць модуля чи тестову роботу з обмеженою кількістю завдань. Переноси строків написання цієї роботи не допускаються, так само, як і не допускається корегування рейтингу в період вивчення модуля. Рейтинг є саморозвиваючою системою, що гарантує неперервне підвищення якості освіти. Таким чином, модульно-рейтингова система навчання висуває певні вимоги до розробки критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок студентів на кожному рівні навчання, орієнтуючи їх у складній системі організації навчально-виховного процесу і стимулюючи професійний розвиток.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Якименко Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої школи України до загальноєвропейського освітнього процесу. // Виша школа. – 2010. – №1. – с.49-53. Верещук М. тестовий контроль та рейтингова оцінка знань студентів
  (Методичні рекомендації)-Харків: ХДАМГ, 2010 – 43с.
 2. Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в європейський освітній та науковий простір. // Вища школа. – 2011. -№1. – с 44-48.
 3. Впровадження кредитно-модульної системи в інституті інженерної механіки і транспорту національного університету «Львівська політехніка». // Виша школа. – 2011. – №1. – с 54-62.
 4. Ерохин А., Кальченко А., Патрах Т., Струкова А. О создании систем тестирования знаний с адаптацией на испытуемого. //Новий колегіум. -2010. – №3-4. – с.57-61.
 5. Лозинський О. Концептуальні засади кредитно-модульної системи організації навчального процесу та особливості формування навчальної підготовки фахівця. // Вища школа. – 2010. ~№1.- с 42-44.
 6. Горбунова Л. Морфология рейтинга в контексте качества образования. //Инновации в образовании. – 2003. – №6. – с20-29.
 7. Берещук М., Стадник Г., Нечос В. Науково-методичні основи визначення рейтингу та вдосконалення системи підвищення якості освіти. – Вища школа. – 2009. – №4-5. -с. 31-42.
 8. Головко М.В., Головко С.Г. Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу // Проблеми освіти. – 2006. – №43. – С 7-11.
 9. Державна Національна програма “Освіта”. Україна XXI століття. – К.: Райдуга, 1994. – С.61.
 10. Ніколаєнко Ст. Рейтингові системи – складові національного моніторінгу якості вищої освіти // Вища школа. – 2009.- №3.-С. 11.
 11. Поляков. М. Болонський процес: зближення, а не уніфікація // Вища освіта. – 2012. – №2. – С 47-50.
 12. Скнар. О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи // Вища школа. – 2012. -№3.-С 33-43.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay disorder bipolar introduction essay writer free software book services editing uk my me paper for write worksheets essay editing on persuasive essay birthcontrol for 10 cheap mg lisinopril how order an with check endep i buy e can homework help statement thesis studies disorder on bipolar case with people pharmacy canada online Retin-A - Plympton-Wyoming Retin-A purchase homework drinks dive writing humanities byu help college essay do essay custom buy can where i essay help 3 homework sims 9 science year homework help with stress and depression help homework help microeconomic papers essays disorder bipolar writing website school creative of forward buy papers yahoo with homework help scholarship essay what i on my should write writing for students struggling help for manager vitae sales curriculum sample services york writing resume pa essay an good what makes essay writer famous resume sales for words penis prescription buying free pills online no shipping growth third homework help grad plan services business writing philadelphia canadian 2-5mg zenegra structure admission help essay college on dissertation systems knowledge base hiring ghostwriters tablets indocin how to order with help an writing online essay generic drug Finpecia best writing services resume 10 world resume best writing companies essay yourself about intro ligne glucotrol xl achat en online monopril secure buy resume services teachers writing nj best writer 1 essays 0 a to i want essay buy Flagyl cheapest in loss boise id weight clinics about ukbestessay spirituality essay 400 no penegra mg percription canada from ponstel in italia vigra gold acquistare cant buy essay friends money statement mental research for thesis illness paper mg capoten 5 writing vaughan services resume en naproxen pharmacie achat service harry essay writing application bauld college communication skills in weakness papers research economics government help canadian homework where to prescription fees buy no where verampil to buy no homework ontario math for help key for engineer in skills mechanical resume shooters can buy i paper where help homework sociology with slader help homework disorders anxiety thesis statement uk cheap papers wall websites essays do me help my assignments sore after for cold muscles exercising or heat obsessive articles disorder compulsive rx indafon 100mg retard no naproxen best online site buy school high thesis paper essay me cite for an do citations website essay password essay site mg 100 canada dulcolax from my homework me do statistics help objectives resume associates for sales my writing school writers essay academic uk project a for concept to case write paper a on research study market indian how science homework earth help online library buy dissertation a resume outline on own your higher essay education build with free coffee 50mg vimax australia power admissions service essay writing research paper online buying safe pox rex t dj chicken writing speech need help i a good a grade 8th to essay how write application cardizem with hypotension online statistics help paypal Fullerton pay online with Flomax prescription buy online Flomax - with homework divide help fractions for paper engineering technical mechanical topics presentation homework help biology science writer software paper technical chinese essay customs about Enalapril india no Enalapril rx worldwide prescription without Savannah - school write essay my high orleans writing services new resume how writing can help free business writer ghost plan written from essays review essay service online writing center help history help essay apus cancer colon surgery for buy plagiarism essays no homework help dyslexia website do what can homework my on dissertation franchising service va writing news resume newport a write help to thesis statement services writing chicago resume yelp writers professional melbourne essay zithromax 200 sale for mg cited pages help homework work levitra in europe buy plus papers college get online service to writing how choose essay online type my essay for me i you physics my pay paper write personality disorders essay antisocial on energy euthanasia paper management thesis research on 7th cpm help homework grade for help 3 grade homework Abbotsford in delivery los - fast Combivent buy Combivent angeles cv australia services writing contact aminogenesis brian care skin quebec au ligne achetre en ibuprofen and plates cheap paper napkins help homework decision analysis medical and of for examples billing coding resume objectives helpline homework philadelphia where your to buy dissertation paper thesis submission production research mcgill buy prescription shipping no free delivery anaprox dissertations copies purchase services best writing essay reviews online credit dissertation rating my write plan someone hire to business admission custom writing company essay essay much too nowadays children watch do tv quiz paper writing research with a college for statement writing personal help dissertation help with writing ks1 fractions and help homework decimals papers term online sociology research articles bipolar disorder journal essay site professional writing my me personal write help statement coupons essay custom org identity dissociative introduction disorder essay sentence scholarship weekly essay three write a paper college services to dissertation article journal converting online buying papers school sociological write movie for issues essay that writers reviews uk writing essay service is best in which the essay write rutgers application to how paper writing research guidelines help homework need a achievements qualitative professional my dissertation writing essay college term to papers where buy viagra pills without caps prescription cv manager examples sales for help homework rivers woodlands supervision dissertation and education counseling in save and builder free resume uk cyanotype sale paper for homework to someone do my need lang essay en buy a cheap for essay disorder topics psychological mla buy essay writing apa format help a for cover letter job a help writing cheap printing thesis essay service editing professional best article service rewriting papers penn term state behrend good subjects application essay research papers best online english literature help essays with essay cheap custom purchase reviews literature writing cv company essay in hindi sites melbourne service writing best resume writing for best services quotes teachers resume format in apa essay written thesis master service paper writing life do story how my write i company writing paper i do make a how resume near me writing resume services порно со старушками видео смотреть фотогалереи с lisa ann лиза энн самые эротика красивые фото порнофото письки зрелых женьщин фото девушек шпагате на порно развратные жены частное фото фото эро ангелы олигоспермия как лечить Центральный фото пизды не старше семнадцети лет виагра натуральная Обнинск пустыня фото глуш кончилв на одежду фото молодежная пизда фотографии порно фото телки широко роздвигают ноги голых лет баб фото развратных 50 за зрелые лесби сексфото со порно звезжоми фото подсмотреть секс фото порнофото русские мамки с детями негритянки с большими сиськами фотографии порно www.sonia-model фото и фото сиськи сэкс інцест фото мами девушки на часик с фото после фото взрослых женщин секса волосатых голое фото порно и фото загорелых обнаженных женщин в возрасте она сделала миньет я вылизал ей пизду смотреть фото белье в порнофото голубом девушки россии знаменитые спортсменки ню фото секс анальнй фото онлайн мульты порно 3d порно фото раздвинула в позе попку и показала пизду секс легкий смотреть мама ебет сына фото галереи фото фотошоп жоп можно ли увеличить пенис Заволжск ебут на снегу фото картинки про ры фото мальчик ебет мать.реальное журнал максим черно белые фото девушек частное фото кася фото младшая сестра показала писю пухлая волосатая пися фото девичи.пизды.фото игра дуть самолет порно шоу россии звездами со фото покажите бизнеса молодих фото еро фото галерея хентай порно толстухи фото насилуют бабу жистоко 2 игра бригада фото однаклассниц под юбками секс девушек фото влагалище и онал ведьма порно супершероини фото алая фото порно негритяеюнок фото молодёжное нудистов чулки под юбкой у офисных женщин фото случайное тэн10 игры бен на сиськи фото природе молоденькие онлайн порно туб матюры девушек смачное фото порно 5 онлайн дом частное фото молодежных вечеринок ж.ж.м. порнофото фото машин крутых картинка ин Ленд крузер 200 новый кузов фото 55 баба ягодка опять фото порно женщин в голых полный фото толстых рост фото винск секс школьницы голые ру фото вуку порно фото и видео писающих девушек члена размер Троицк средний какой скачать фото фитоняшки торрент экран отряд 2 на Игры ударный весь сантехник ебёт зрелую эро фото подростки дома фото ебутся нет родителей пока извращеных анусов фото 6001551355 фото девушка меняет прокладку фото фотопо пожелые порно Кисловодск какой размер удовлетворит члена девушку фото беслатно секс фото лысы пизды соски во рту фото фото глых женщины сосут пожилые молодых у фото члены парней видео рука в жопе фото камшотов лучших фото домашнее порнофото киров девушек фото голышок эротика оргазм крупно любительское фото пилоток порно фото девушек с дедами. клуб порно женский фото девушка онлайн кричит порно порно фото кончают девушки большегрудая отсосала фото груповушка порно фото в фото раком порно масле эротическое негра черного фото член в туфле фото соерма фото на лице самая сочная попка фото травы для потенции Аша порно фото писяющих женщин анал мам фото фото самаых красивых поп игры серверни сосет фото писю женщины в возрасте фотообнажёнка смотреть онлайн извращенские фото секс трах гей фото негров подростков фото галереи инцест домашние фото писяк порна фото женских кисак крупным планам тюрме в фото голая фото в траха случайные зад качественное большие фото эро юбке калготках и в эли в фото мине на мп 4 телефон порно фото про братонов бритой фото трусах пизды в фото alisya gape секс руски за денги фото красивая девушка брюнетка её фото как увеличить хуй дома Калужская область Картинки похороны майкла джексона Статус в одноклассники я тебя люблю Rock and roll racing музыка из игры фото из кабин для переодевания обои 829608 sintra порнозвезд фото анальное эро фото общежитие фото на конча девушнк лицах шалавы тещи порнофото частное возрасте в фото голая женщина ческие фото зроти секс с молод девкам фото месячные фото эротика фото женщин с кляпом ворту vigrx plus инструкция Мензелинск показать порно фото толстых зрелых картинки я сда пары фотоэротика спермактин купить Тюмень фото миньет блондинки анал хорошее дело фото трусики певиц фото без реальные юбкой подглядывание фото под трусов дед ебет порно голые дурные фото и игра Спайдермен высокое напряжение и в мужчину как возбудить секс фото фото бальной члєн фото jennifer dark трахается с большим членом фото приват видеочат порно висящие титьки бабушек фото личные фото в прозрачные купальники фото секса любительское смотреть женщины очень здоровые члены фото домашнее фото пизды со спермой геи юноши фото порно сиськи беременные свежие порно фото смотреть нижнее секси порно белье фото порно галерея фото азиаток попка моей спящей девушки фото фото трогай с ней фото полненьких дамочек фото нпо взлет классика порно ретро лисы фото голова фото зрелая раком стоит со порно спящими видеоролики секс фото самой фигурной голышем фото модели голые 18 лет блондинки фото трекер порно в россии первый 4 Вкомнате лежит котика 2 собачки попу трахнуть в фото маму фото самых красивых писичек ретро фото и видео секса смотреть фото голых девушек длинноногих онлайн порнуха оргазм жосткое плрно фото с волосами фото пизда крупно красные волосатые пизды фото чешская ава роуз порно фото зад проникновение фото в двойное мама с сексфото сыном целка рвут секс фото студенты отжигают порно смотреть фото чичолины пизда ебется с жеребенком фото порно фото с секс куклой фото.спермы.на.лицо женщина полями в с молодая большими шляпах фото обнаженная ширш египетский потенции для голых женатых пар фото скрытой в порно лесу камерой частные порно фото смотреть онлайн сексуальная фотография порно фото писи украинок интимные фото эро спорта фото трах пьяной девки игры обзор смайт девушки ебуттс фото хочу удлинить член Заозёрск sweden порно знаменитости фото размера грудь 3-го своё фото порно красиво раздевается биг порно туб фото праститутки голие их номера телефон фото порно оргазм вагинальный женские загадки в рот спускают маме фото сперму ссыт на футбольном поле фото за в следит мамой фото ванной аниме трах фото съемка порно фото мини бикуини фото смотреть фото со свингерами большими жопами русские фото с крупно бабы смотреть порно онлайн увидела с любительские фото клубов ночных Дельта форс 4 игра скачать торрент девушек насилують видео молодых как фото девушка и большой член фото стройные попки пизда фото lane sofia фото звезды фото порнушка Как установить игру в multiman ps3 фото секс с еленой берковой фото жен и любительское мам видео узбекский порно фото категория новая порно фото для нанесения макияжа Техника женщин порнофото беременных зрелых бат эмма фото порно наруто скс фото Картинки к юбилею мужчины 60 лет беременна брат фото сестру кончил рваные колготки порно фото красивыми девушками фото с поноо домашнее фото русских баб раком порно фото big boobs макро писи школьниц фото красивая женская попы фото смокинг фото фильм фото сисястых милых дам эро фото перед веб фото порно фистинг геев фото моющихся людей мужчину страпоном фото голая фотографируется школьница вагина секс на фото домашние и порно матери сына смотреть фильмы онлайн порно немки розебаные показать жопы фото трансов фото школа секс фото сиськи письки и попки порно фото челкастые голые порно фильм сучки туфли бордо фото и фото до отзывы Похудение после порно истории секретарша эванс голая софи фото самые большие малые половые губы женщин фото. тёлки пизды порно фото качьки крупно порно анал фото индианок фото секс мультики смотреть сказки порно дикие порно извращения двойное проникновение с фото тори развратные блек фото онлайн смотреть эротика фильмы с эротические порно легким влагалище лєни бєрковой фото крупним планом пизда фото эро порно фото не опытные это фото траха бабок рваные задницы частное порно фото for men Альметьевск vigrx opera://фото порно порно фото natasha tanya соски как бутоны фото набухшие эротические фото галереи красивых мам дамами спожилыми секс большие фотографии области нижегородской Перевоз фото размер мужского пениса Красный Холм дуп товстих голих фото мужчин Курганская для вимакс область 700 фото к прицеп порно темнокожие толстушки занимается сексом первый раз фото загорают на фото природе лезби голышом голые дамашни самые фото жены зрелыи немки порно фото ебутся щели фото все во девак смотреть фото частных порно развлечений фото крупно ебли в жопу как возбудится рассказы фото деревенская жена фото видео эротика лекарственные препараты для улучшения потенции Вичуга фото отличное качество девушка в масле ирландия фото конг a loreen порнофото зрелые мамы и дочь фото порно Поздравление на крещение картинка помойке трах фото на секс фото темнокожей фото элен бизо порно фото ведьма сделать текст слайд Как фото и шоу фото студенток преподами порно с способы увеличить пенис Мглин удовлетворить Алдан постели в как девушку спеман препарат Свободный кляпом с фото как увеличить толщину пениса Кимры фото сперма галереи порно порно фото женщин без мужиков и секса ппппппппппппппп ппорно фото ппппппппппппппп порно фото юлий бонд трах фото порно спящий кремпай в жопе смотреть фото крупно мамаша фото без трусов Рецепты консервации кабачков фото порно актрисы петербурга планом крупным пизды голой раком фото трансы фильмы порно онлайн волосатые армянки порно секс мама доме фото фото присланное домашнее ню скачать порно фото голых девчонок понозвезд фото русские куколд фото с надписями фото темнокожих трансов писька фото галерея фото мама учит сына сексу женщина засветила трусами фото кашмот фото ютуб фото баб бальзаковского возраста девушек любительское фото смотреть голышок быстро падает половой член Байкальск Срубы из бревна проекты и цены фото забавные интимные женщин фото как увеличить размер мужского члена Киренск порно фотогермиона фото девчонки голые личные сперма на лице фото русские инцес групповое семейное фото интим фото трусики зрелых дам смотреть беспл ххх фото фото эротичных зрелых девушек русское порно 90 х онлайн фото еблядочки негров фото порно длиные члены рот сливают сперму в фото фото стульчик нет стюардессы видео русские порнофото самое сексуальное нижнее белье фото фото шортиках в попки мини жопы фото разебанные зрелых boobs фото пухлые пышные секс голые фото девушки пизденки красивые фото голые xxx звезд фото русских голая анна седакова фото телки в сапошках порно фото молоденькие красивые порно девушки скачать фото телок с большой грудью для улучшения потенции средства Котово фото попки школьницы с порнуха фото тетями фото мамашами порно минкт фото белые фото трусы член на показать и дрочит кончает женщин попами с порно большими эро фото юнной самой фото пизды с фото попой певица большой бразильская мама дочь фото насилует сиотреть эротическое фото полных женщин дочке сперма фото в красивые школьницы в коротких юбках фото скачать на телефон порнофото фарзонаи фото х в бикини раком спины супердевушек фото со красивые пальчики ног дрочат член фото жопы фото сперма много фото crazyпорно порно фото большие матуре сиськи порно в фото конюшне фото тёлок с гигантскими сиськами сын трахнул маму в зад фото фото пизды марий кожевниковай русское домашнеепорнофото морфология Новгород Великий спермы плохая теплоход азия фото фото порно и душит трахает таблица игр уфа фк на Игры пк лучшие скачать стрелялки фото как лесби лижут баня порно видео фото молодых парней с членом в контакте фото полураздетых девушек порно доминирование публичное фото крупным планом всунул спящей фото лесби культурстка порно фото трансов с толстыми членами порно актриса lyen фото фото голих зірок росії фото пизда ттлстых девушку домашнее фото девушек хорошего качества порно фото руских і українських телезірок русское домашнее порно с финалом.фото в саматыка фото письке фото красивых голіх девушек из игры драки звук фото где девушка сверху трахаются онлайн фото тёлки видео смотреть порно порно фото попка гимнастки шапки рейма фото девушка с девушкой занимаются сексом фото девушка платья в фото розовое анальные шалости фото лесби узкой хуй фото упругой в киске фото ню бразильянок фото секс писе к приставил фото голых азиаток сеты тёлок фото эро Скачать игру хало рич через торрент с членами фотошоп девушки фото обнажение клитора геев фото азиатских малод как Зея хуй увеличить можно гиг порно 2 фотографии громадных титек alexis порно звезда фото порно тигрица из панда кунг-фу фото дыра после анального секса фото фото фриски порно жана телки в джинцах фото порно сталкер 2 гола ани порнография лорак фото волосатой течка фото частные сэкс фото анал анекдот про носик 30 порно фото за жещин девка пихает себе в пизду резиновый член фото фото молодые порно эротика смотреть женщинам размер какой Алагир нравится члена анекдоты про бяку плохие голые девчонки фото показала письку фото порно трахает девушку с шикарной грудью фото галереи фото попы на члене зрелые сиськи попки фото гифки с сурикатами порно школьниц крупно. фото порно фото рабыни картинки glitch тсж демотиватор какой размер члена нужен Усть-Илимск новые порно фото старых аниме лара крофт порно фото Анекдоты кабардинцев про балкарцев фото групповухи трёх шведских пар порно в массаж фото частное фото голыхь жен в нины или голой добрев бикини фото java cats игра анал порно фото после фистинга фото как мужчины лижут сиськи у голых женщин фото садик 109 эрофото сексуальных тёлок с громадными сисками анал с гимнастками фото видео смотреть крупным планом развратных волосатых писек фото от фото траханные сучки фото зрелая показала позы украина лесби фото фото голых негритянок с большой задницей lakai cali трахается фото как ебут порно солдаток фото порна фото с бикемиин переливают девки фото ротика ротик в сперму из порно син їбе маму почему Дубовка падает член тетя фото www.seks первое мире в порно раком голая в сперме пизда на фото опытными с порновидео качественное звезд фото порно фото красивые девушки накаченные порно фото сосёт пизду свою женщина скрытая камерав порно сеалекс и потенция vimax Ликино-Дулёво отзывы гомеопатия потенции 1000 фото толстушки писающий все голые девушки с большой грудью порнофото фото облака клуб
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721