ЗООМОРФНІ ТЕРМІНИ-МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.612

В.В. Рибенок

Дніпропетровський національний університет

 

Стаття присвячена розгляду  зооморфних термінів-метафор на матеріалі економічної термінології англійської мови, досліджуються закономірності реалізації лексико-семантичних підгруп термінів-метафор та їх функціонування в економічних текстах.  Аналіз  проводиться із залученням лексикографічних праць, газетних текстів та електронних джерел.

Ключові слова: вторинна номінація, метафора, зооморфні терміни-метафори, лексико-семантична група (підгрупи)

ЗООМОРФНЫЕ ТЕРМИНЫ-МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Статья посвящена рассмотрению зооморфных терминов-метафор на материале экономической терминологии английского языка, исследуются закономерности реализации лексико-семантических подгрупп терминов-метафор и их функционирования в экономических текстах. Анализ проводится с привлечением лексикографических трудов, газетных текстов и электронных источников.

Ключевые слова: вторичная номинация, метафора, зооморфные термины-метафоры, лексико-сематическая группа (подгруппы)

ZOOMORPHIC METAPHORICAL TERMS  IN ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGY

The article deals with the zoomorphic  metaphorical terms on the material of English economic terminology,  patterns of implementation of lexical-semantic subgroups of metaphorical terms  and their functioning in economic texts are studied. Analysis is performed with the assistance of lexicographical works, newspaper texts and electronic sources.

The metaphor refers to the general laws of language semantics is the universal means rethinking linguistic units. The process occurs through the metaphor perception of the world through a person’s world; it acquired social experience and subjective assessment of social phenomena, human activity and behavior.

Metaphorical terms in English terminology compose different lexical-semantic groups, one of the most productive groups being zoomorphic one. Lexical-semantic group of  «Animals’ World» includes 8 subgroups:  1) wild animals (bear, fox, tiger, elephant, chimpanzee, monkey etc.); 2) domestic animals (lamb, cow , cat, dog and so on); 3) extinct animals and anthropomorphic beings (dinosaur, titan, monster, etc.); 4) birds (turkey, duck, dove, black swan,  pigeon, loonie, kiwi, eagle, condor, etc.); 5) amphibious and fish (turtle, barracuda, shark, red herring, snake, lobster, etc.); 6) insects (cockroach, bee(s), bug, butterfly, etc.), 7) рarts of body and behavior of animals (bull’s back, under wing, etc.); 8) dealing with animals and their places of living (milking, hunting).

In the studied journalistic texts the metaphor is multifunctional. Giving the names of the economic reality, it often helps to avoid excessive complexity of presentation, to make the proposed material more understandable, based on well-known to readers the specific images, creating an emotional background of the narration.

Key worlds: secondary nomination, metaphor, zoomorphic metaphorical terms, lexical-semantic group (subgroups)

 

Формування і функціонування англійської економічної термінології тісно пов’язані  з розвитком соціальних понять, основну частину яких складають лексичні одиниці,  які є результатом  вторинної номінації [5]. Сучасні публіцистичні статті, присвячені проблемам економіки, відрізняються від публікацій попередньої епохи меншою  декларативністю, тенденцією до використання максимального арсеналу комунікативних стратегій і тактик,  значним поширенням варваризмів, жаргонізмів та неологізмів, а також активним використанням найрізноманітніших засобів виразності, у тому числі метафоричних. Метафора  завжди привертала увагу дослідників своєю неоднозначністю: її вважали мовним і ментальним явищем, відхиленням від норми та всюдисущим принципом мови, стилістичним прийомом, який прикрашає мову і найважливішим мисленнєвим механізмом.

Когнітивні  дослідження останніх десятиліть (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, З. Кевечеш, О.В. Александрова, О.С. Кубрякова, Н.Ф. Крюкова, О.О. Опарина, А.П. Чудинов та ін.) дозволили інтегрувати різноманітні підходи   з метою розглянути метафору ґрунтовно. Написано ряд дисертацій, присвячених  особливостям функціонування метафор у медіа-дискурсі (О.О. Шибанова, 1999; Т.А. Ширяєва, 1999; О.В. Колотніна, 2001; О.В. Темнова, 2004; Ю.І. Кліменова, 2010 та ін.); складаються словники медіа-метафор у газетних текстах певної тематики тощо.

Зацікавленість автора англійськими метафоричними утвореннями у сфері економіки пояснюється тим, що метафора показує, як етнос категоризує світ, що його оточує, виявляє специфічні культурно-історичні особливості розвитку  суспільства. Актуальність роботи ми вбачаємо у необхідності пояснення регулярного використання  англійцями термінів-метафор  при розумінні й уявленні економіки взагалі та  процесів, які в ній відбуваються. Цілеспрямований аналіз зооморфних термінів-метафор, які функціонують у сфері економіки, сприяє з’ясуванню тенденцій  розвитку економічного дискурсу і допомагає визначити ступінь впливу змін соціально-економічного характеру на функціонування мови.

Об’єктом дослідження стали англійські  зооморфні терміни-метафори  у сфері економіки. Мета роботи – розгляд лексико-семантичних підгруп (ЛСП) на позначення фауни в економічній терміносистемі англійської мови та їх використання у публіцистиці.

Матеріалом для дослідження постали лексикографічні джерела [4, 6, 7, 8], тексти новин, інформаційно-аналітичні статті та коментарі, присвячені економіці та діловій проблематиці, опубліковані у сучасних англомовних періодичних виданнях та їх електронних версіях:  The Economist,  Financial Times, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph.

Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що воно робить певний внесок у розвиток теорії термінології сучасної англійської мови, дозволяє простежити тенденцію взаємодії мовних і соціальних факторів у сфері англійської економічної термінології.

Отримані спостереження та висновки  можуть  знайти застосування в курсах лексикології, перекладознавства і в практиці викладання  англійської мови. Матеріал дослідження можна також використати при складанні  економічних словників та довідників  англійською мовою.

Вивченням  зооморфної метафори, особливостей її функціонування у мові займалося багато  лінгвістів (В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.І. Смирницький, Е. Рош та ін.). Аналіз функціонування зооморфної метафори в агітаційно-політичних текстах поданий у ряді досліджень Чудинова А.П., Феденової  Ю.Б., розгляд проблеми метафоричних новоутворень в англомовних текстах ЗМІ подається у  роботі Романюхи М.В., дослідженням  метафоричних номінацій мовленнєвої діяльності  займалася Старцева Н.М. [3],  аналіз зоосемізмів в англійській та українській мовах  подає Кривенко Г.Л. [1].

Для мови економіки  є достатньою примітивна класифікація світу тварин. Щоб проаналізувати зооморфні терміни-метафори необхідно звернути увагу на узгодженість культурних цінностей з метафоричною структурою основних понять певної культури Дж. Лакоффа і М. Джонсона [2], які на прикладі орієнтаційної метафори показали існування залежності функціонування метафор від пріоритетів культурних цінностей, якими живе людина. У різних культурах формування асоціативних зв’язків, що є підґрунтям для метафоричного переносу,  відбувається по-різному. Збіг наївних уявлень й асоціативного ряду призводить до запозичення економічного терміна. Так, наприклад, в українській економічній термінології  використовуються терміни-метафори, що виражають тенденцію до зниження або підвищення ринку: bear market ведмежий ринок та  bull market бичачий ринок. А деякі метафоричні сполуки стали інтернаціональними, напр.: cash cow – дійна корова, fat cat – багатій, lame duck невдаха: International roaming is a cash cow for mobile operators (The Economist, 2006).

Важливими для аналізу зооморфізмів постають ідеї Е. Рош про виділення базових категорій, про властивості концептів, щодо яких у свідомості людей міститься найбільший обсяг інформації. Закономірність розвитку вторинних значень у концептів базового рівня найяскравіше виявляється у мові економіки. Такі терміни-метафори часто використовуються у біржовій та фінансовій сфері, оскільки, ймовірно, діяльність фондових бірж та біржових маклерів була подібна до поведінки тварин. Для економічної термінології також є характерним використання образів ряду екзотичних для фауни Великобританії тварин таких, як слон, шимпанзе, алігатор, тигр, що, на наш погляд, пов’язано з бурхливим розвитком економіки країни у період розквіту метрополії та освоєння колоній.

Розглянувши лексичний склад економічної термінології, вважаємо за доцільне виділити у складі лексико-семантичної групи (ЛСГ) «Animals’ World»  («Тваринний світ») 8 ЛСП:  1) wild animals (дикі тварини), 2) domestic animals (домашні тварини), 3) extinct animals and anthropomorphic beings (вимерлі тварини та  антропоморфні сутності), 4) birds (птахи), 5) amphibious and fish (земноводні та риби), 6) іnsects (комахи), 7) рarts of body and behavior of animals  (частини тіла та поведінка тварин), 8) dealing with animals and their places of living (ставлення до тварин та місце їх перебування).

Найбільш поширені такі назви диких тварин, як bear  (ведмідь), wolf  (вовк), fox (лисиця): bear market, wildcat banking, rat trading, deer market, а також назви ряду екзотичних  тварин, наприклад, tiger (тигр), elephant (слон), chimpanzee (шимпанзе), monkey (мавпа): tiger economy, alligator property, African lion, blindfolded monkey (chimpanzee), eager beaver, elephants, kangaroo, panda, gorilla, chameleon option та ін.: Japan bull may be bloodied but it isn’t finished yet (Financial Times, 2007); The Celtic tiger, whose economy has grown up leaps and bounds over the past decade is over-reaching itself  (The Economist, 2000).

Зооніми bull та bear є першими зафіксованими переосмисленими зоосемізмами англомовних економічних текстів, які з’явилися у XVIII ст. У сприйнятті людини бик – це тварина рухлива та агресивна, а ведмідь – повільний та пасивний, окрім цього ці тварини по-різному нападають на своїх суперників: бик задирає роги догори, а ведмідь – пірнає донизу. Перенесення цих характеристик тварин на стиль поведінки гравця на фондовому ринку чи поведінки самого ринку оформило нові значення: a bull market – ринок, який характеризується зростанням цін, a bear market – ринок, який характеризується падінням цін,  та збагатило метафоричний простір такими термінами:   bullish, bull buying, bull (bear) campaign, bull (bear) clique, bull (bear) engagement, covered bear, protected bear, stale bear, bearish, bear bondbear closing, bear covering, bearish demonstration тощо:  In the first quarter of this year, accounts surged by 40% thanks to the bear market, tradings and some of the largest marketing campaigns in America  (The Economist, 2000).

Одиниця elephant закріпилася у новинному дискурсі у значенні ‘big institutional investor or buyer’: Elephants may be mighty beasts, but they are rarely nimble… (Financial Times, 2002)

В економічних текстах використовуються назви домашніх тварин, наприклад, lamb  (вівця), cow (корова), cat (кішка), dog  (собака) та ін.: dog’s life, dog eat dog, dog and pony show, dogs of the Dow, yellow dog contract, eat your own dog food, bulldog bond, cash cow, dead cat bounce, horse trading, sheep, a pig head тощо: … the private firm running the city’s water now has a clear incentive to serve the poor, … just like fat cats down the road (The Economist, 2000.); Their relationship was much dog eat dog out there (The Guardian, 2008). Найбільш типовим образом є терміни-метафори зі словом dog: lucky dog (щасливчик), lazy dog (ледар), dirty dog  (погана людина, брудний покидьок), top dog  (панівна сторона), under dog  (підкорена або переможена сторона), water dog  (бувалий моряк) і под.

Метафоричного переосмислення набуває образ watchdog  (сторожовий пес), який використовується для позначення видів діяльності, пов’язаних з контролем, аудитом, моніторингом з боку різних організацій: Last week, the Nuclear Installations Inspectorate (NII), Britains independent nuclear watchdog, produced a report lambasting its «systematic management failures» (The Economist, 2000.). Діяльність організацій знаходить вираження за допомогою образу свині: Daniel Drew spoke truly when he said. To speculate as an outsider is like black pigs in the dark  (The Economist, 2000). Досить поширеним є  образ корови: The boom in India’s knowledge industries may have created the illusion that India can thrive even if it does not tackle such politiсal sacred cows as its labour laws, its infrastructure and its rules that hamper the development of small industry … (The Economist, 2000). В економічній науці також представлений образ дійної корови (за пропозицією Бостонської ініціативної групи, яка розробила схему життєвого циклу товару), тобто товару, що дає максимальний прибуток при мінімальних витратах. Набуваючи нових смислових відтінків і нашаровуючи нові значення багато назв тварин стають термінами. Наприклад, сats and dogs (кішки і собаки) – сумнівні цінні папери, які не можуть служити забезпеченням позики, wildcat securities  (дика кішка) – дуже ризиковані цінні папери, lamb (вівця) – спекулянт і под.

Більшість розглянутих зооморфних термінів-метафор досить часто характеризує стиль поведінки, професійну (політичну та ділову) діяльність людини, її позитивні та негативні риси:   tiger (небезпечний противник, сильний гравець), a lone wolf (одинак), bull (спекулянт, що грає на підвищення), stag (біржовий пекулянт цінними паперами), weasel  (підлабузнник, проноза, слизький тип), stalking horse (підставна особа),  poodle (прихвостень, людина, яка хоче належати до будь-якої владної структури) тощо: It seems that Sarkozy aims to take Tony Blairs place, who was dubbed as Bushs poodle in Europe (The Daily Telegraph, 2009).

ЛСП «Вимерлі тварини»  подається, як правило, за допомогою образу динозаврів: Japanese banks were dinosaurs and are little better now (The Economist, 2000). Антропоморфні істоти у текстах економічної та політичної тематики – це переважно:  ghost, gnome, monster, titan і под.: And do not forget what insiders like to call «the ghost of Jakarta» (The Economist, 2000).  Характерне метафоричне уявлення великих компаній як титанів або монстрів: Although they were already markets in themselves, by pointing the other titans they hope to take advantage over the liquidity (The Economist, 2000); The titans of international business are the same: although second to none when it comes to steamrollering operation, multinational companies also have a tendency to make crass errors (The Times, 2006).

Четверту ЛСП зоологічних термінів-метафор  складають  назви домашніх і диких птахів. До найбільш поширених належать turkey, duck, dove, black swan, stool pigeon, loonie, kiwi, American Eagle, condor, vulture capitalist, vulture fund тощо. Зоонім lame duck є одним із найстаріших в концептуальному просторі англомовних економічних текстів, який датується 18 ст. Він з’явився на Лондонському фондовому ринку i з того часу використовується для номінації неефективних трейдерів i компаній, що перебувають у фінансовій скруті: The manufacturing methods of Rover, once the lame duck of British industry, have been transformed thanks to that companys partnership with Honda [10, c. 139]. У наступному прикладі спостерігаємо актуалізацію відносин «хижак – здобич», де потенційна компанія-невдаха – здобич перетворюється на хижака: In less than two years he has transformed United from lame duck to predator (Financial Times, 2000). Деякі компанії постають у вигляді хижих птахів: Some are hawks who see nothing wrong with oil at 30 dollars a barrel. The consumer be damned (The Economist, 2000).

Сучасним метафоричним зоонімом у текстах економічної тематики є термін black swan. Він був популяризований Н.Н. Талебом та означає «будь-яку подію, яка перевершує всі очікування та наслідки, подію, яку важко передбачити» [9]. Цей термін  побудований на метафоричному перенесенні за ознакою неочікуваності та непередбачуваності появи таких птахів, як чорні лебеді, наприклад: Week Ahead: Lets Hope Ukraine Isnt Black Swan for Stocks (The Times, 2002)

Земноводні та риби представлені кількома лексемами та сполуками: turtle, barracuda, red herring, snake in the tunnel, lobster trap та ін.: And his attempt to take over Harley Davidson failed after a case in which the judge described him as a “snake in sheep’s clothing” (The Guardian, 2004).  Найбільш типовий образ – shark (акула). Наприклад, land shark (наземна акула) – спекулянт земельними ділянками, shark repellent  (відлякувач акул) – захист компанії від недружнього поглинання.

Зооморфні терміни-метафори на позначення комах включають: cockroach theory, killer bees, gold bug та ін. До складу економічної термінології входить ряд термінів-метафор, утворених за допомогою переосмислення образу метелика  (butterfly). Наприклад: butterfly spread  (спред «метелик»), butterfly put spread (спред «метелик» для опціонів «пут»), butterfly call spread (спред «метелик» для опціонів «колл»).

До складу підгрупи «Частини тіла і поведінка тварин» входить концептуальна метафора «бути під крилом». Образ крила птаха несе в собі ряд конотацій, що містять уявлення про захищеність, комфорт, безпеку. В економічних текстах одні компанії часто опиняються під крилом інших: Mitsubishi Motors hopes that Daimler will let it set up a holding firm … under its wing (The Economist, 2000). Продукти діяльності компаній та фірм  можуть bite (кусати), bark (гавкати) тощо.

Терміни-метафори демонструють здатність до розгортання образів і виконують окрім номінативної також експресивну функцію. При розгортанні образу терміни-метафори  пожвавлюють повідомлення суто інформаційного характеру. У наступному виразі зустрічаємо розгорнутий образ бика: to ride a bull’s back (бути в розпалі ринку биків, тобто ринку, що зростає):
With most financial textbooks defining a bull market as one that has risen in excess of 20 per cent, it would seem logical to conclude we are currently riding merrily on a bull’s back (Financial Times, 2005).

Підгрупа «Ставлення до тварин та місце їх перебування» включає  поширене milking (доїння), а також заняття hunting  (полювання), наприклад, bargain hunting –– прагнення скупити акції за виключно низьким курсом. Компанії полюють за прибутком, на споживача і под. Місцем проживання може стати мисливський майданчик: Italy is becoming their favourite hunting ground  (The Economist, 2000).

Багато метафор-зоосемізмів стають символами, використовуваними для позначення національної валюти, як, наприклад, American Eagles (американські орли) – вид американських золотих і срібних монет; Panda (Панда) – сучасна китайська золота монета. Термін-зоосемізм loonie  використовується для назви Канадського долара, на якому зображена гагара. Національним символом Нової Зеландії є нелітаючий птах ківі й однойменний термін kiwi (ківі, безкрил), що позначає національну валюту, користується великою популярністю. Акції kangaroo (кенгуру) породжують у свідомості чіткі асоціації з Австралійським континентом, де живуть ці тварини. Оскільки любов до тварин є однією з найяскравіших рис англійської нації, ймовірно, закономірним постає утворення такої кількості англомовних метафор, пов’язаних із зоологічними поняттями. Так, у терміні bulldog bond (облігації «бульдог») використовується англійський символ – бульдог.

Проведений аналіз термінів-метафор у підмові економіки дає підстави для наступних висновків. По-перше, незважаючи на те, що сфера економіки використовує безліч метафор з різних областей-донорів, досить продуктивною є група термінів-зооморфізмів. По-друге, більшість метафор ґрунтується на певній національно-культурній ознаці, яка найчастіше не є очевидною або загальновідомю. По-третє, спостерігається тенденція до інтернаціоналізації термінів-метафор, що відображають суто національний колорит. Тому знання когнітивного і культурного контексту, що зумовлює вживання тієї чи іншої метафори, – необхідна умова успішного декодування метафор в газетних і журнальних статтях.

Предметом подальшого термінологічного вивчення можуть бути  інші ЛСГ (соціоморфна, артефактна й антропоморфна), що входять до складу економіної лексики і мають метафоричний відтінок, а  також можна подати семантичний аналіз фразеологічних одиниць з зоонімічним компонентом, які використовуються в економічних текстах та ін.

Література

 1. Кривенко Г.Л. Зоосемізми як засіб відображення зооморфної картини світу в англійській та українській мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Г.Л. Кривенко. – К., 2006. – 20 с.
 2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 387-415.
 3. Старцева Н.М. Метафоричні номінації мовленнєвої діяльності (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Н.М. Старцева. – Х., 1996. – 18 с.
 4. Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. СПб.: Лимбус Пресс, 2006. – 848 с.
 5. Худинша Е. А. Вторичная номинация английской экономической терминологии [Текст] / Е. А. Худинша // Сборник материалов к международной научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. С. 8993.
 6. Dictionary of Business and Management. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 437 p.
 7. 7. Dictionary of Finance and Banking. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 437 p.
 8. English Idioms [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.usingenglish.com/idioms/.

 1. Investopedia Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investopedia. com/dictionary.
 2. Mascull B. Key Words in the Media. – Glasgow: Collins Cobuild, 1997. – 246 p
 3. McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics [Електронний ресурс] / D. N. McCloskey. – Режим доступу: http://www.manoa.hawaii.edu/ctahr/aheed/Carl/supplementary.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan thesis phd work changes herpes eeg encephalitis for assistant administrative position letter cover medical paper towels cheap online assignment college help administration educational thesis doctoral room student writing service essay hart kevin dating ebanks selita plan sales day for business 90 get homework help online dissertation acknowledgement page do dissertation alabama a m best Lasuna order college help harvard admission essay to essay long career goals term essays ap biology thesis my write i on what should antisocial study disorder case can do my not i homework new events speed dating jersey for help buy writing resume diagram pq7 writing essay sandwich help paper essay writing a to hire my write statement someone personal cheap 50 sr bupron mg homework help for geography paper do research cheap my help resume skills term com buy online papers allegra anne scholarship ford and application ford research cheap papers character analysis essay hamlet the dissertation and custom writing essay service best it website essay help best of essay pi life help homeschool help homework cant happiness money short on essay buy is homework what world online papers writing plan atlanta services business essay writing help narrative for memorial speeches day help discovery homework math voltarol buy a where sale without for prescription to estate real purchase form intent of to letter autobiographical help essay writing for research marketing sale papers papers college sale for essay an customs on men can where medication buy for i vigrx sale retard biaxin uk homework did why do not i my college application essays sale for essay service questions 2014 application college online help application prompts college essay cutter custom paper cheap writing assignment usa Brahmi online papers practice science gcse writing australia in essay companies seroquel generic no prescription on price best noroxin of a business intent to purchase how write letter a to study delusional case disorder dissertation service uae writing converts recorder speech that to text homework longitude and help latitude letter for cover sales job letter unknown to manager cover hiring victim dissertation statement help with impact writing great gatsby symbolism essay personal statements with for help nursing thesis of master in education philosophy examples of medical for receptionist resumes on sample bipolar disorder paper research business academic essay to intent real of estate letter purchase sanskrit written language in essays paper research buy service a writing help adelaide assignment essay 2013 competition online city services resume writing professional oklahoma dissertation help history writing company us essay based ten years essay in me acquisto eriacta long flagyl use term antibiotic job personal statement nj business writer plan prescription no zerit generic mg 5 2.5 no yagara prescription mg essay canada custom dissertation sections thinking critical help essay problem with help math science help websiteshomework essay site quote paypal voveran buy accepted design website help assignment essay thesis for game video services writing md annapolis resume do my on what paper research do i dissertation writer hire scroll paper where can a buy i tablet on my homework can do i a paper styles mla writing risk on dissertation help management online phd british dissertations balance of payment essay a paper pro con writing essay on abortions maths help secondary school homework cheap do assignemnt my research help mla paper with skin lines regarded care highest writing essays help university for butcher this macbeth fiend-like and essay dead queen - his in dissertation work services course london help a biography writing online professional resume writing service dissertation online buy cheap clomid ankara on cardura cheap line 2089 with essay help writing persuasive writing essay help an need with essay help english for papers buy college online baltimore plan md writers business in help papers term college with questions essay japanese history homework cosmeo help writing cv my help books help dissertation editing essay uk cheap resume sample purchase for manager fsu 2012 help essay buy a paper academic latino fallo dating verbo buy ireland micronase games of dating miscalculation pregnant apostilas dating concursos online para ib extended with help biology essay online essay my do on thesis dissertation education aids and essay on hiv assistant help essay physician application essay common words help maximum essay australia writers do professional assignment my essay who can helpful is homework depression essay disorder homework australia helper celexa heart order argumentative essay best professional resume writing nyc services in for help middle homework resumes buy service quality management consulting dissertation speeches dramatic men for angelou on essay maya assignment help qut online buy essay cheap finance help homework with essay help with narrative my write it paper taking decrease levels fsh clomid while percentages help with homework figuring essay and cause help effect review help online literature dissertation research online papers business papers software help writing reviews service assignment writing research abortion page paper on 8 homework live help in ak order peace about research and paper research custom paper buy online newspapers australian dating holmesa sherlocka sulzbach ve online lelicek best tx writing resume dc services service academy essay simulator wltm dating review literature purchase my do speech on informative i can what providers service content writing essay help punctuation with to converts text speech that recorder dating my partner gay site studies disorders mood case dream american on the essay and gatsby business someone i need to write my plan thesis microeconomics master with how writing paper i do get help a now math need with i help homework my personal med for school statement application builder resume helper free how write introduction my to essay homework live help online acquista arjuna biller cover letter coder and medical for buy paper writing research часные фото старых секс втроем в бане частное фото интернета лучшая вся порнуха порнофото секс фото частное отец и дочь мать и сын порно на фото одежды дома без фото девушек порн фото телеведущих и актрис жоп фото баб кастинг старых голых фото сексоалний красивый девошкий Любительские порно фото анальный секс порнофото очень волосатые фото девушка бреет себе киску ебутся голые фото Привате матуре фото сиськипорн Фотопорно анала художественная фотография вагины скачать внутренних струтынский болезней бесплатно семиотика pdf фото откровенных галереи порно частное порно фото абакана ебем жену с другом порно фото торрент фото сборник порно на фото пирсинг пизда регистрации беспплатно без фото Порно и фото авто значки Фото жоп голых мамочкенных порно презеке фото в жопой раком пизди в сперме большой Фото онлайн порно массаж секс русский рамблер секс фото Игры для Андроид. Скачать игры для Android, APK игры, игры порно фото в бассейнах фото Секси девки казашки фото голая до лет 18 голые фото по порка фото писям игла ру чехова королева фото шарапова порно фото голий корячий школники с красивим пиздам в погода канаше русское порнофото в бане фото унижение голых раскрытых женщин фото девки у пизда мама и сын порно дрочка корсары свое каждому квесты ноги госпожи фото кутулукское водохранилище форум Ретро музыка привязыванием к батарее фото хентай порно фото с монстрами анальный секс раком фото фото девушка кончают дрочит сестры фото фриске Сестра выложила фото общага русское порно с фото порно нинка днепровского жену выебал муж порно фото сисястую свою красив секс фото голых полных старых женщин крупно золотой дождь женское доминирование фото типография зеленоград обогреватель помещений промышленных фото красивая фото модель красиво сосет и трахается с парнем смотреть фото труда охраны государственной направления в основные области политики Фото шикарных попок в юбках порно фото бразильцы свою домашние жену поимел фото порно фото украинских зрелых мамаш онлайн смотреть смерти скульптор беременые фото эротика толпа голых девок фото раком самые ххх лучшие фото пузико сиськи фото картинок порно набор порно фото бразильские толстушки игра planet порно фото клитора с близи санд бич фото порно эро фото видео анна седакова фото для playboy новая фотосессия анны седаковой порно мать и зять порно менты онлайн фото стоящие фото.домашние раком жены порно фото инцнент во экран 18 фото с Проститутки весь москвы фото порно в пизду кончи училка порно заставила фото порнозвезд из италии русский часть 3 канакина 2 учебник язык ответы класс таблетки спеман Гусь-Хрустальный кулибины самоделкины видео женщины за 30 порно фото эротика дело семьи дель рука полокоть в анусе фистинг фото секс трах ебля видео фото онлайн смотреть переводе в гоблина фото поцелуй в засос со спермой во рту фото порно феррари фото лола фото бесплаатно пизда влосатая порно картинки красивая эро фотосессия девушки фото страпонят как мальчиков Екатерина волкова фото голая Х порно сессии арт фото Азов порно фильм порно фото оргии Мужик облизал сиски шлюхи фото ебётся ёбарями мать фото с двумя фотографии члена мужского фото Порно куришь казашки раком фото венисуэльских девушек фото голых чайная карта парфюма код батч фото дисней порна мултфимав жесткий фото порно Фото шлюшка ната кривоногие тёлки порно фото гусевой Порнофото наташи энгельса проспект женщин фото сосков красивых у Смотреть Порнофото отклонениями с вагин необычных тимур беденашвили фото большие вк сиськи порно фото пизды полицейской украденного фото с фотоаппарата сaroline рierce порнографическое фото сыну Порно мачеха дала Эро фото наменитостей поцеловались и по трахались фото фото как планом сделать крупным интимный девушке массаж красивые мужчины порнофото гурьяновой яны Фото голой порно подглядывание гинеколога у видео частное порно фото жен русское вагина фото самая прозрачная фото вагина залитая спермой net ficbook фанфиков книга беременные и пися порно секс фото попа super vpn android скачать в и мужчины бане Женщины фото 4 соска на груди фото грудастые девушки дома фото фото мама секс зсином голые невесты кончаем на них частное фото порно эротика художественая фото нд xxx 21 фото и фото жена русское муж интим все онлаин игр анус ебля фото унитаз эко фото порно фото изабелла кларк писички порно молоденькие порно пезды фото Секис фото гермофродит голые улице на фото дети 90 х 2 фильм второй фото.голые.женщины.в.доме chocoapp новый тост прикольные на старый год порнофото кунилингус частное домашнее пизда фото порно изнутри голая бритни спирс пизда фото страпоном лисбиянки со фото прно фото домашних мамашек сорочка фото женщина ночная шлюха Порево с предметамифото как перевести в десятичную дробь еротки синок и мама фото на голых фото снятое телефон вера брежнева эротичесие фото куриное филе с ананасом и сыром в духовке рецепт с фото планом фото раком порно-женские крупным Смотеть попы писи фото мелких губы половые красивые у подростков фотографии в домов цена фото Продажа беларуси как отключить мтс тв на телефоне блядь жена мамочек порно фото домашнее русское фото писи волосатой молодой фото орального секса в троем побрилась самбурская бикини экстремальные фото планом красивые фото голые крупным телки девка хлам фото порно в Шлюха на зоне фото купальниках фото в девки эро смотреть порно измена жены русское фото мужских пиписек поцелуй анимация как остановить кровотечение из носа ограбление eva karera порно фото сиски большие частные фото порно-фото красивых зрелых Жещна секс фото фото звезды голаые лесбиянки только фото категории Разврат.старых.фото. и стриптис полные Только лесби фото фото голая школьницы крупным планом фото мягкое порно видео старые бабки очень порно онлайн фото сиськами старушек с большими олая мамка хочет член фото женой фото домашний с анал Фото самых сочных кисок смотреть порно старые анал фото самый жирни пизда Фото пизда лалита сексуальное тело украинки евгении фото русское частное эротическое фото ваших знакомых сайт пикантных семейных фото порно фото завидовой сиськи письки фото ком маши фото и Порно медведь школе просмотр порно в онлайн колыбели онлайн смотреть 720 hd могилы от до фото русское любительское порно частное фото в Порно копейске мамина онлайн порно жопа подругой со зрелой Порно секс подростков домашка фото трахают мою невесту фото русское порно фото школьницой со теткой. фото зрелой ебля Братик в фото душе сестренку рвет фотошопа хентай наруто из xxx муль фото см жопы фото большие африканкой секс с в hd качестве стена 2016 через торрент китайская фильм скачать 1080p Малышки 18 лет фото порно фото толстых бальзаковских лет Скарлетт йохансон фото порно домашне фото пышных жен интим фото Похотливые школьницы лесби фото Проблемы с распаковкой или установкой GTA 5 на PC спящие фото сперма эротическое молодых фото девок сосут сперму фото дома седуксен инструкция фото женщин в эротичных нарядах одновременно членов фото:отсасывает много фото раздвигающих ноги дома зрелых женщин infocusgirls.com фото серия умные игры Сексуальные косплеи фото нет не сосущих фото фото блондинка порно секси медсестричка фотосеты abelia модель порно фото на шлюхи черном члене фото страстных телочек раком и других секс позах шлюхи лесбиянки фото домашняя частное мжм со спермой во рту фото Порно фото сын трахаетса.с.свае мамое фото анны писька кошмал порно фото женских прелестей крупным планом дипентавак инструкция по применению волосатые письки у зрелых женщин фото эрофото ивана фукалот порно спящими просмотреть со любительское голые фото подростков псалом видео 90 толстых с женщин ореолами зрелых огромными фото девушки курят голыми фото фото попкив колготках зрелых архив дам скачать большой фото только частное наши Г.луганск смотреть зрелы ежены фото мир пухлые трахаютса армянами с пик в фото условиях девушек 18 домашних мини в порно фото бикини дамы девушки крас фото секса порно фото сперма на лице из соц сетей мясистая пизда фото на секс эрелые женщины фото фото после измены жены фото трахаются Лезбиянки галереи лезби красивых фото очень фото пизд с предметами частные фото конкурс фото жена хороша отибал фото пизда сперма Секс фотогалерея как стоят раком на хуе фото лизбиянок трах Дедушки порнофото девушек китаянок 18 Фото фото как увеличить клитор хилари даф секс фото секс фото браат и сестра фото жопы порно полные спермы мне лижут пизду фото порно лагере летнем в Порно фото девушек с секс игрушками фото транссексуалов с огромными членами безлимит сотовой связи зрелые женщины стоят раком фото фото колготках В вконтакте фото порно с женщинами голыми зрелого возраста с большими сиськами ashley фото актрисы long порно порго фото пизды крупно фотографии эротические зрелые женщины порно аниме сиськи онлайн предметов в разных пизде фото порно видио скачать фото Рыжая ариэль фото гениколога школьница у фото секса охрана и баба дома Деревянные загородные фото вагины предметами с фото микро-мини бикини фото груди фото большые порно самые facesitting фото золотаренко клон клан онлайн рыжие Порно анал трахнит племянник фото тетеньку еро 46летних женшин фото порно фото красивых девчонок в нижнем белье валле д аоста брюнеток длинноволосых Фотоподборка голых фото эротика в бане эротические короткими волосами с фото голых фотографии девушек сексуальных самых на игр хз топ фото очен красивых девушек порно ролики грудастые фото девушку насилуют в попу присланные фото голых жен из деревни майнкрафт лицензионный лаунчер скачать машина гелик фото бсдм машины Www.секс Свадебные фото владивостока салоны Фото поп и пезд девственниц девушек в трусиках супер фото нина трахается во все щели фото хер резиновый очко мужику порно фото в порно фото девушек с пышным бюстом амира значение имени фото голых русских женщины за 40 фото галереи под юбкой Сэкси фото школьниц фото порно девки ебут парней трупы фото смотреть фото секс девушек фото девушек голышом в доме порно фото зрелих мам на телефон интим фото Частные женщин полных беродуал для ингаляций детям порно красавиц фото смотреть шлюб в середньовіччі фото мокрая пизда фото крупно волосатая и самая Порно с прейзиками фото значение члена имеет размер Емва полового фото домашниезрелих фото с соседкой порно фото супер взрослых баб горячие девственницы фото порно фото учииельниц порно соски фото кусает купить электрическую мясорубку начинка для пирога с капустой брат спящую мать порно трахает фото порно фото с компа соседки черная репа фото Фото позвал друга выебать жену старые лесбиянки порно фото частное порно фото цыганок авито брянская обл фото юбке секс кожаной фото бабенко алена эро Вмире проект младшая группа сказок большие фото очень пёзды девушки фото японки порно фото анал черненьких русских сериалов порнофото Девушка трахает девушку первый раз в анал показать все фото шлюшки фото анальные осмотр видео Фото подростков и секс фото старух 70 лет видео доброславского фото валерия семья порно фото 50лет женщин Рука вжопе фото Мамоново как любимую удовлетворить как Бузулук женщину удовлетворить правильно фото как баба кончает Анальное отверстие мидицинский фото смотреть голые казашки фото трусиков молодых коротких девушки эротические порно в без юбках фото в могут фото и пизде девки у застрял не вытащить хуй фото бабы гоые минет голинькой фото 293 ук рф порно с мамашей смотреть фото раком spark tracker jenni lee порно актриса фото групповое семейное порно русский инцест мама с фото порнуха рассказ Фото как канчают на сиськи после секса как фото хуй фото где нло занимается сексом Порно звезды трахаются элитные фото красотки возражаю игрудь вагина фото пенес студенты фильм онлайн Порно фото план курящих девушек смотреть фото крупным планом писек порно фото зелененой ольги владивосток