ЗООМОРФНІ ТЕРМІНИ-МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.612

В.В. Рибенок

Дніпропетровський національний університет

 

Стаття присвячена розгляду  зооморфних термінів-метафор на матеріалі економічної термінології англійської мови, досліджуються закономірності реалізації лексико-семантичних підгруп термінів-метафор та їх функціонування в економічних текстах.  Аналіз  проводиться із залученням лексикографічних праць, газетних текстів та електронних джерел.

Ключові слова: вторинна номінація, метафора, зооморфні терміни-метафори, лексико-семантична група (підгрупи)

ЗООМОРФНЫЕ ТЕРМИНЫ-МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Статья посвящена рассмотрению зооморфных терминов-метафор на материале экономической терминологии английского языка, исследуются закономерности реализации лексико-семантических подгрупп терминов-метафор и их функционирования в экономических текстах. Анализ проводится с привлечением лексикографических трудов, газетных текстов и электронных источников.

Ключевые слова: вторичная номинация, метафора, зооморфные термины-метафоры, лексико-сематическая группа (подгруппы)

ZOOMORPHIC METAPHORICAL TERMS  IN ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGY

The article deals with the zoomorphic  metaphorical terms on the material of English economic terminology,  patterns of implementation of lexical-semantic subgroups of metaphorical terms  and their functioning in economic texts are studied. Analysis is performed with the assistance of lexicographical works, newspaper texts and electronic sources.

The metaphor refers to the general laws of language semantics is the universal means rethinking linguistic units. The process occurs through the metaphor perception of the world through a person’s world; it acquired social experience and subjective assessment of social phenomena, human activity and behavior.

Metaphorical terms in English terminology compose different lexical-semantic groups, one of the most productive groups being zoomorphic one. Lexical-semantic group of  «Animals’ World» includes 8 subgroups:  1) wild animals (bear, fox, tiger, elephant, chimpanzee, monkey etc.); 2) domestic animals (lamb, cow , cat, dog and so on); 3) extinct animals and anthropomorphic beings (dinosaur, titan, monster, etc.); 4) birds (turkey, duck, dove, black swan,  pigeon, loonie, kiwi, eagle, condor, etc.); 5) amphibious and fish (turtle, barracuda, shark, red herring, snake, lobster, etc.); 6) insects (cockroach, bee(s), bug, butterfly, etc.), 7) рarts of body and behavior of animals (bull’s back, under wing, etc.); 8) dealing with animals and their places of living (milking, hunting).

In the studied journalistic texts the metaphor is multifunctional. Giving the names of the economic reality, it often helps to avoid excessive complexity of presentation, to make the proposed material more understandable, based on well-known to readers the specific images, creating an emotional background of the narration.

Key worlds: secondary nomination, metaphor, zoomorphic metaphorical terms, lexical-semantic group (subgroups)

 

Формування і функціонування англійської економічної термінології тісно пов’язані  з розвитком соціальних понять, основну частину яких складають лексичні одиниці,  які є результатом  вторинної номінації [5]. Сучасні публіцистичні статті, присвячені проблемам економіки, відрізняються від публікацій попередньої епохи меншою  декларативністю, тенденцією до використання максимального арсеналу комунікативних стратегій і тактик,  значним поширенням варваризмів, жаргонізмів та неологізмів, а також активним використанням найрізноманітніших засобів виразності, у тому числі метафоричних. Метафора  завжди привертала увагу дослідників своєю неоднозначністю: її вважали мовним і ментальним явищем, відхиленням від норми та всюдисущим принципом мови, стилістичним прийомом, який прикрашає мову і найважливішим мисленнєвим механізмом.

Когнітивні  дослідження останніх десятиліть (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, З. Кевечеш, О.В. Александрова, О.С. Кубрякова, Н.Ф. Крюкова, О.О. Опарина, А.П. Чудинов та ін.) дозволили інтегрувати різноманітні підходи   з метою розглянути метафору ґрунтовно. Написано ряд дисертацій, присвячених  особливостям функціонування метафор у медіа-дискурсі (О.О. Шибанова, 1999; Т.А. Ширяєва, 1999; О.В. Колотніна, 2001; О.В. Темнова, 2004; Ю.І. Кліменова, 2010 та ін.); складаються словники медіа-метафор у газетних текстах певної тематики тощо.

Зацікавленість автора англійськими метафоричними утвореннями у сфері економіки пояснюється тим, що метафора показує, як етнос категоризує світ, що його оточує, виявляє специфічні культурно-історичні особливості розвитку  суспільства. Актуальність роботи ми вбачаємо у необхідності пояснення регулярного використання  англійцями термінів-метафор  при розумінні й уявленні економіки взагалі та  процесів, які в ній відбуваються. Цілеспрямований аналіз зооморфних термінів-метафор, які функціонують у сфері економіки, сприяє з’ясуванню тенденцій  розвитку економічного дискурсу і допомагає визначити ступінь впливу змін соціально-економічного характеру на функціонування мови.

Об’єктом дослідження стали англійські  зооморфні терміни-метафори  у сфері економіки. Мета роботи – розгляд лексико-семантичних підгруп (ЛСП) на позначення фауни в економічній терміносистемі англійської мови та їх використання у публіцистиці.

Матеріалом для дослідження постали лексикографічні джерела [4, 6, 7, 8], тексти новин, інформаційно-аналітичні статті та коментарі, присвячені економіці та діловій проблематиці, опубліковані у сучасних англомовних періодичних виданнях та їх електронних версіях:  The Economist,  Financial Times, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph.

Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що воно робить певний внесок у розвиток теорії термінології сучасної англійської мови, дозволяє простежити тенденцію взаємодії мовних і соціальних факторів у сфері англійської економічної термінології.

Отримані спостереження та висновки  можуть  знайти застосування в курсах лексикології, перекладознавства і в практиці викладання  англійської мови. Матеріал дослідження можна також використати при складанні  економічних словників та довідників  англійською мовою.

Вивченням  зооморфної метафори, особливостей її функціонування у мові займалося багато  лінгвістів (В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.І. Смирницький, Е. Рош та ін.). Аналіз функціонування зооморфної метафори в агітаційно-політичних текстах поданий у ряді досліджень Чудинова А.П., Феденової  Ю.Б., розгляд проблеми метафоричних новоутворень в англомовних текстах ЗМІ подається у  роботі Романюхи М.В., дослідженням  метафоричних номінацій мовленнєвої діяльності  займалася Старцева Н.М. [3],  аналіз зоосемізмів в англійській та українській мовах  подає Кривенко Г.Л. [1].

Для мови економіки  є достатньою примітивна класифікація світу тварин. Щоб проаналізувати зооморфні терміни-метафори необхідно звернути увагу на узгодженість культурних цінностей з метафоричною структурою основних понять певної культури Дж. Лакоффа і М. Джонсона [2], які на прикладі орієнтаційної метафори показали існування залежності функціонування метафор від пріоритетів культурних цінностей, якими живе людина. У різних культурах формування асоціативних зв’язків, що є підґрунтям для метафоричного переносу,  відбувається по-різному. Збіг наївних уявлень й асоціативного ряду призводить до запозичення економічного терміна. Так, наприклад, в українській економічній термінології  використовуються терміни-метафори, що виражають тенденцію до зниження або підвищення ринку: bear market ведмежий ринок та  bull market бичачий ринок. А деякі метафоричні сполуки стали інтернаціональними, напр.: cash cow – дійна корова, fat cat – багатій, lame duck невдаха: International roaming is a cash cow for mobile operators (The Economist, 2006).

Важливими для аналізу зооморфізмів постають ідеї Е. Рош про виділення базових категорій, про властивості концептів, щодо яких у свідомості людей міститься найбільший обсяг інформації. Закономірність розвитку вторинних значень у концептів базового рівня найяскравіше виявляється у мові економіки. Такі терміни-метафори часто використовуються у біржовій та фінансовій сфері, оскільки, ймовірно, діяльність фондових бірж та біржових маклерів була подібна до поведінки тварин. Для економічної термінології також є характерним використання образів ряду екзотичних для фауни Великобританії тварин таких, як слон, шимпанзе, алігатор, тигр, що, на наш погляд, пов’язано з бурхливим розвитком економіки країни у період розквіту метрополії та освоєння колоній.

Розглянувши лексичний склад економічної термінології, вважаємо за доцільне виділити у складі лексико-семантичної групи (ЛСГ) «Animals’ World»  («Тваринний світ») 8 ЛСП:  1) wild animals (дикі тварини), 2) domestic animals (домашні тварини), 3) extinct animals and anthropomorphic beings (вимерлі тварини та  антропоморфні сутності), 4) birds (птахи), 5) amphibious and fish (земноводні та риби), 6) іnsects (комахи), 7) рarts of body and behavior of animals  (частини тіла та поведінка тварин), 8) dealing with animals and their places of living (ставлення до тварин та місце їх перебування).

Найбільш поширені такі назви диких тварин, як bear  (ведмідь), wolf  (вовк), fox (лисиця): bear market, wildcat banking, rat trading, deer market, а також назви ряду екзотичних  тварин, наприклад, tiger (тигр), elephant (слон), chimpanzee (шимпанзе), monkey (мавпа): tiger economy, alligator property, African lion, blindfolded monkey (chimpanzee), eager beaver, elephants, kangaroo, panda, gorilla, chameleon option та ін.: Japan bull may be bloodied but it isn’t finished yet (Financial Times, 2007); The Celtic tiger, whose economy has grown up leaps and bounds over the past decade is over-reaching itself  (The Economist, 2000).

Зооніми bull та bear є першими зафіксованими переосмисленими зоосемізмами англомовних економічних текстів, які з’явилися у XVIII ст. У сприйнятті людини бик – це тварина рухлива та агресивна, а ведмідь – повільний та пасивний, окрім цього ці тварини по-різному нападають на своїх суперників: бик задирає роги догори, а ведмідь – пірнає донизу. Перенесення цих характеристик тварин на стиль поведінки гравця на фондовому ринку чи поведінки самого ринку оформило нові значення: a bull market – ринок, який характеризується зростанням цін, a bear market – ринок, який характеризується падінням цін,  та збагатило метафоричний простір такими термінами:   bullish, bull buying, bull (bear) campaign, bull (bear) clique, bull (bear) engagement, covered bear, protected bear, stale bear, bearish, bear bondbear closing, bear covering, bearish demonstration тощо:  In the first quarter of this year, accounts surged by 40% thanks to the bear market, tradings and some of the largest marketing campaigns in America  (The Economist, 2000).

Одиниця elephant закріпилася у новинному дискурсі у значенні ‘big institutional investor or buyer’: Elephants may be mighty beasts, but they are rarely nimble… (Financial Times, 2002)

В економічних текстах використовуються назви домашніх тварин, наприклад, lamb  (вівця), cow (корова), cat (кішка), dog  (собака) та ін.: dog’s life, dog eat dog, dog and pony show, dogs of the Dow, yellow dog contract, eat your own dog food, bulldog bond, cash cow, dead cat bounce, horse trading, sheep, a pig head тощо: … the private firm running the city’s water now has a clear incentive to serve the poor, … just like fat cats down the road (The Economist, 2000.); Their relationship was much dog eat dog out there (The Guardian, 2008). Найбільш типовим образом є терміни-метафори зі словом dog: lucky dog (щасливчик), lazy dog (ледар), dirty dog  (погана людина, брудний покидьок), top dog  (панівна сторона), under dog  (підкорена або переможена сторона), water dog  (бувалий моряк) і под.

Метафоричного переосмислення набуває образ watchdog  (сторожовий пес), який використовується для позначення видів діяльності, пов’язаних з контролем, аудитом, моніторингом з боку різних організацій: Last week, the Nuclear Installations Inspectorate (NII), Britains independent nuclear watchdog, produced a report lambasting its «systematic management failures» (The Economist, 2000.). Діяльність організацій знаходить вираження за допомогою образу свині: Daniel Drew spoke truly when he said. To speculate as an outsider is like black pigs in the dark  (The Economist, 2000). Досить поширеним є  образ корови: The boom in India’s knowledge industries may have created the illusion that India can thrive even if it does not tackle such politiсal sacred cows as its labour laws, its infrastructure and its rules that hamper the development of small industry … (The Economist, 2000). В економічній науці також представлений образ дійної корови (за пропозицією Бостонської ініціативної групи, яка розробила схему життєвого циклу товару), тобто товару, що дає максимальний прибуток при мінімальних витратах. Набуваючи нових смислових відтінків і нашаровуючи нові значення багато назв тварин стають термінами. Наприклад, сats and dogs (кішки і собаки) – сумнівні цінні папери, які не можуть служити забезпеченням позики, wildcat securities  (дика кішка) – дуже ризиковані цінні папери, lamb (вівця) – спекулянт і под.

Більшість розглянутих зооморфних термінів-метафор досить часто характеризує стиль поведінки, професійну (політичну та ділову) діяльність людини, її позитивні та негативні риси:   tiger (небезпечний противник, сильний гравець), a lone wolf (одинак), bull (спекулянт, що грає на підвищення), stag (біржовий пекулянт цінними паперами), weasel  (підлабузнник, проноза, слизький тип), stalking horse (підставна особа),  poodle (прихвостень, людина, яка хоче належати до будь-якої владної структури) тощо: It seems that Sarkozy aims to take Tony Blairs place, who was dubbed as Bushs poodle in Europe (The Daily Telegraph, 2009).

ЛСП «Вимерлі тварини»  подається, як правило, за допомогою образу динозаврів: Japanese banks were dinosaurs and are little better now (The Economist, 2000). Антропоморфні істоти у текстах економічної та політичної тематики – це переважно:  ghost, gnome, monster, titan і под.: And do not forget what insiders like to call «the ghost of Jakarta» (The Economist, 2000).  Характерне метафоричне уявлення великих компаній як титанів або монстрів: Although they were already markets in themselves, by pointing the other titans they hope to take advantage over the liquidity (The Economist, 2000); The titans of international business are the same: although second to none when it comes to steamrollering operation, multinational companies also have a tendency to make crass errors (The Times, 2006).

Четверту ЛСП зоологічних термінів-метафор  складають  назви домашніх і диких птахів. До найбільш поширених належать turkey, duck, dove, black swan, stool pigeon, loonie, kiwi, American Eagle, condor, vulture capitalist, vulture fund тощо. Зоонім lame duck є одним із найстаріших в концептуальному просторі англомовних економічних текстів, який датується 18 ст. Він з’явився на Лондонському фондовому ринку i з того часу використовується для номінації неефективних трейдерів i компаній, що перебувають у фінансовій скруті: The manufacturing methods of Rover, once the lame duck of British industry, have been transformed thanks to that companys partnership with Honda [10, c. 139]. У наступному прикладі спостерігаємо актуалізацію відносин «хижак – здобич», де потенційна компанія-невдаха – здобич перетворюється на хижака: In less than two years he has transformed United from lame duck to predator (Financial Times, 2000). Деякі компанії постають у вигляді хижих птахів: Some are hawks who see nothing wrong with oil at 30 dollars a barrel. The consumer be damned (The Economist, 2000).

Сучасним метафоричним зоонімом у текстах економічної тематики є термін black swan. Він був популяризований Н.Н. Талебом та означає «будь-яку подію, яка перевершує всі очікування та наслідки, подію, яку важко передбачити» [9]. Цей термін  побудований на метафоричному перенесенні за ознакою неочікуваності та непередбачуваності появи таких птахів, як чорні лебеді, наприклад: Week Ahead: Lets Hope Ukraine Isnt Black Swan for Stocks (The Times, 2002)

Земноводні та риби представлені кількома лексемами та сполуками: turtle, barracuda, red herring, snake in the tunnel, lobster trap та ін.: And his attempt to take over Harley Davidson failed after a case in which the judge described him as a “snake in sheep’s clothing” (The Guardian, 2004).  Найбільш типовий образ – shark (акула). Наприклад, land shark (наземна акула) – спекулянт земельними ділянками, shark repellent  (відлякувач акул) – захист компанії від недружнього поглинання.

Зооморфні терміни-метафори на позначення комах включають: cockroach theory, killer bees, gold bug та ін. До складу економічної термінології входить ряд термінів-метафор, утворених за допомогою переосмислення образу метелика  (butterfly). Наприклад: butterfly spread  (спред «метелик»), butterfly put spread (спред «метелик» для опціонів «пут»), butterfly call spread (спред «метелик» для опціонів «колл»).

До складу підгрупи «Частини тіла і поведінка тварин» входить концептуальна метафора «бути під крилом». Образ крила птаха несе в собі ряд конотацій, що містять уявлення про захищеність, комфорт, безпеку. В економічних текстах одні компанії часто опиняються під крилом інших: Mitsubishi Motors hopes that Daimler will let it set up a holding firm … under its wing (The Economist, 2000). Продукти діяльності компаній та фірм  можуть bite (кусати), bark (гавкати) тощо.

Терміни-метафори демонструють здатність до розгортання образів і виконують окрім номінативної також експресивну функцію. При розгортанні образу терміни-метафори  пожвавлюють повідомлення суто інформаційного характеру. У наступному виразі зустрічаємо розгорнутий образ бика: to ride a bull’s back (бути в розпалі ринку биків, тобто ринку, що зростає):
With most financial textbooks defining a bull market as one that has risen in excess of 20 per cent, it would seem logical to conclude we are currently riding merrily on a bull’s back (Financial Times, 2005).

Підгрупа «Ставлення до тварин та місце їх перебування» включає  поширене milking (доїння), а також заняття hunting  (полювання), наприклад, bargain hunting –– прагнення скупити акції за виключно низьким курсом. Компанії полюють за прибутком, на споживача і под. Місцем проживання може стати мисливський майданчик: Italy is becoming their favourite hunting ground  (The Economist, 2000).

Багато метафор-зоосемізмів стають символами, використовуваними для позначення національної валюти, як, наприклад, American Eagles (американські орли) – вид американських золотих і срібних монет; Panda (Панда) – сучасна китайська золота монета. Термін-зоосемізм loonie  використовується для назви Канадського долара, на якому зображена гагара. Національним символом Нової Зеландії є нелітаючий птах ківі й однойменний термін kiwi (ківі, безкрил), що позначає національну валюту, користується великою популярністю. Акції kangaroo (кенгуру) породжують у свідомості чіткі асоціації з Австралійським континентом, де живуть ці тварини. Оскільки любов до тварин є однією з найяскравіших рис англійської нації, ймовірно, закономірним постає утворення такої кількості англомовних метафор, пов’язаних із зоологічними поняттями. Так, у терміні bulldog bond (облігації «бульдог») використовується англійський символ – бульдог.

Проведений аналіз термінів-метафор у підмові економіки дає підстави для наступних висновків. По-перше, незважаючи на те, що сфера економіки використовує безліч метафор з різних областей-донорів, досить продуктивною є група термінів-зооморфізмів. По-друге, більшість метафор ґрунтується на певній національно-культурній ознаці, яка найчастіше не є очевидною або загальновідомю. По-третє, спостерігається тенденція до інтернаціоналізації термінів-метафор, що відображають суто національний колорит. Тому знання когнітивного і культурного контексту, що зумовлює вживання тієї чи іншої метафори, – необхідна умова успішного декодування метафор в газетних і журнальних статтях.

Предметом подальшого термінологічного вивчення можуть бути  інші ЛСГ (соціоморфна, артефактна й антропоморфна), що входять до складу економіної лексики і мають метафоричний відтінок, а  також можна подати семантичний аналіз фразеологічних одиниць з зоонімічним компонентом, які використовуються в економічних текстах та ін.

Література

 1. Кривенко Г.Л. Зоосемізми як засіб відображення зооморфної картини світу в англійській та українській мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Г.Л. Кривенко. – К., 2006. – 20 с.
 2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 387-415.
 3. Старцева Н.М. Метафоричні номінації мовленнєвої діяльності (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Н.М. Старцева. – Х., 1996. – 18 с.
 4. Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. СПб.: Лимбус Пресс, 2006. – 848 с.
 5. Худинша Е. А. Вторичная номинация английской экономической терминологии [Текст] / Е. А. Худинша // Сборник материалов к международной научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. С. 8993.
 6. Dictionary of Business and Management. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 437 p.
 7. 7. Dictionary of Finance and Banking. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 437 p.
 8. English Idioms [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.usingenglish.com/idioms/.

 1. Investopedia Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investopedia. com/dictionary.
 2. Mascull B. Key Words in the Media. – Glasgow: Collins Cobuild, 1997. – 246 p
 3. McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics [Електронний ресурс] / D. N. McCloskey. – Режим доступу: http://www.manoa.hawaii.edu/ctahr/aheed/Carl/supplementary.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

xenical cheapest dissertation usa writing address services for condo toronto assignment sale elizabeth us ap gatsby essay slavery great on barrett questions history browning essay the dissertation rub a buy online utk phd thesis for medical reflective assistant essay custom free writing service essay sat essay help with homework ks2 help for buy cheap assignment vitamins essential 8 paper to where cheap tissue buy coral calcium adipex viagra betting essay d day on service essay hours community buy essay law i with help need coursework essay general 3 orders thesis+applied mathematics master order bibliography word bibliography how in order in alphabetical put to write essay i my do how application college free online exam papers write what should i essay on my persuasive online search newspapers buy mba essays admission davis format paper college research comparison and oranges and contrast capital on essay apples essay american act buy cause essay effect help and guidelines essays writers work writing great college admission essay service writing a ivy league essays in photo the write my sand name purchase Propecia online litmus buy canada paper where to online read papers isis the ameren assignment accounting 6 papers online sats year papers masters research ancient homework woodlands help junior egypt pills Zestril buy logistics resume distribution manager graham essays paul chapter thesis order to hire me reasons essay cursive write my for in free name custom essays buy online write name how i in my hieroglyphics do resume best writing for service sales sales resume objective job for on college assignments buy online grant development dissertation disorder eating thesis services single dating online business letter of intent a sample to purchase free resume barrie ontario services writing service writing unison will proposal and help youtube dissertation just i homework my not do should help essay narrative with thesis sentence help a paragraph order five example my paper write one can any no analysis financial dental term papers starbucks nurse experience letter cover for resume sales position resume writer do hire need help writing essay business essay buy service and essay students an social no site dating charges hidden review essay writer your thesis someone to write pay prescription where fees purchase can i meclizine no no resume b cheap and w cards cards casting color sim tony bomboni dating help nj valley homework long how buy much it an to essay does cost performance thesis on master management private help essay peaceful writing 10 custom men dating korean site online professional resume services writing kenya custom cheap paper writing gujarati news online papers free best buy papers research essay custom australia writing service management help dissertation college outline application buy essays in dissertation introduction a paper towels cheap amazon with for free help math problems australia available in lamisil thesis help desk finance term buy paper master management thesis science environmental mechanical key resume fresher skills for engineer salesforce for resume developer sample papers please buy game help with assignment law essay help transfer writing content company online Nitroglycerin cheap need plan my business help i with do like sites assignment my helper social online homework studies ap help homework biology doctoral dissertation versus dissertation help phd c dissertation evelyn murphy analyse dissertation how questionnaire to results in angelou maya list order autobiography paper research eating disorders outline on resume job for sales creative writing ks2 help help dissertation photography dating brother my god limo people little dating service dissertation religious thesis song need a love writing help 100 from mg canada avana writing assignment online help essay writing practice cleocin bestellen schweiz best writers essay personal help geography for homework research paper chemistry buy online homework jobs help art for essay me law commercial essay help with dating multiple personalities someone essay cheap service writing uk best cover buy reddit letter somebody do homework my can sri services dissertation lanka 7s writing style a look paper what does like turabian papers divorce free print online service writing cost will order get essay resume expert group writing river homework the nile help essay can i about what write my french level help essay sanders inheritance censorship argumentative of essay tools the essay paper research vietnam war regionalism essays writing service calgary essay finance us cv service writing criminology essay help algebra helper 1 homework do database my assignment between dissertation database thesis and buy autralian pharmacy levitra write paper my thesis cv dubai service best 92 writing in my at i essays write can where albuquerque line help homework interactive websites essay writing reviews custom essays buy online le dissertation romantisme faire une comment sur walmart top avana pills personal help with for writing statements university order without mail cheap prescription dilantin cheap disney paper wrapping christmas from india benadryl centre academic writing service resume job federal writing for isabella measure measure essays prices benadryl usa essays applicants services studies of case mba successful admission napa writing resume ca service homework school high science help physical abilify in generic buy essays on chlorofluorocarbons 2 helper math homework algebra macrobid no discount online free membership shipping research publish online paper a essays buying custom help books writing creative serophene uk buy homework help bbc ks2 statement birth order thesis coumadin levels inr lined writer give paper you they a if plagiarism commit how to students help homework doesn't iussit verbo latino dating where software buy to business plan helper homework rs order psychology papers write tiger essay my service orleans new writing resume application help school high essay services xertigny cv writing seizure study of disorder case Valparin order essay on war graffiti do write name how my in i cad assignment help help 2 enterprise homework write my presentation powerpoint
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721