ЗООМОРФНІ ТЕРМІНИ-МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.612

В.В. Рибенок

Дніпропетровський національний університет

 

Стаття присвячена розгляду  зооморфних термінів-метафор на матеріалі економічної термінології англійської мови, досліджуються закономірності реалізації лексико-семантичних підгруп термінів-метафор та їх функціонування в економічних текстах.  Аналіз  проводиться із залученням лексикографічних праць, газетних текстів та електронних джерел.

Ключові слова: вторинна номінація, метафора, зооморфні терміни-метафори, лексико-семантична група (підгрупи)

ЗООМОРФНЫЕ ТЕРМИНЫ-МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Статья посвящена рассмотрению зооморфных терминов-метафор на материале экономической терминологии английского языка, исследуются закономерности реализации лексико-семантических подгрупп терминов-метафор и их функционирования в экономических текстах. Анализ проводится с привлечением лексикографических трудов, газетных текстов и электронных источников.

Ключевые слова: вторичная номинация, метафора, зооморфные термины-метафоры, лексико-сематическая группа (подгруппы)

ZOOMORPHIC METAPHORICAL TERMS  IN ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGY

The article deals with the zoomorphic  metaphorical terms on the material of English economic terminology,  patterns of implementation of lexical-semantic subgroups of metaphorical terms  and their functioning in economic texts are studied. Analysis is performed with the assistance of lexicographical works, newspaper texts and electronic sources.

The metaphor refers to the general laws of language semantics is the universal means rethinking linguistic units. The process occurs through the metaphor perception of the world through a person’s world; it acquired social experience and subjective assessment of social phenomena, human activity and behavior.

Metaphorical terms in English terminology compose different lexical-semantic groups, one of the most productive groups being zoomorphic one. Lexical-semantic group of  «Animals’ World» includes 8 subgroups:  1) wild animals (bear, fox, tiger, elephant, chimpanzee, monkey etc.); 2) domestic animals (lamb, cow , cat, dog and so on); 3) extinct animals and anthropomorphic beings (dinosaur, titan, monster, etc.); 4) birds (turkey, duck, dove, black swan,  pigeon, loonie, kiwi, eagle, condor, etc.); 5) amphibious and fish (turtle, barracuda, shark, red herring, snake, lobster, etc.); 6) insects (cockroach, bee(s), bug, butterfly, etc.), 7) рarts of body and behavior of animals (bull’s back, under wing, etc.); 8) dealing with animals and their places of living (milking, hunting).

In the studied journalistic texts the metaphor is multifunctional. Giving the names of the economic reality, it often helps to avoid excessive complexity of presentation, to make the proposed material more understandable, based on well-known to readers the specific images, creating an emotional background of the narration.

Key worlds: secondary nomination, metaphor, zoomorphic metaphorical terms, lexical-semantic group (subgroups)

 

Формування і функціонування англійської економічної термінології тісно пов’язані  з розвитком соціальних понять, основну частину яких складають лексичні одиниці,  які є результатом  вторинної номінації [5]. Сучасні публіцистичні статті, присвячені проблемам економіки, відрізняються від публікацій попередньої епохи меншою  декларативністю, тенденцією до використання максимального арсеналу комунікативних стратегій і тактик,  значним поширенням варваризмів, жаргонізмів та неологізмів, а також активним використанням найрізноманітніших засобів виразності, у тому числі метафоричних. Метафора  завжди привертала увагу дослідників своєю неоднозначністю: її вважали мовним і ментальним явищем, відхиленням від норми та всюдисущим принципом мови, стилістичним прийомом, який прикрашає мову і найважливішим мисленнєвим механізмом.

Когнітивні  дослідження останніх десятиліть (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, З. Кевечеш, О.В. Александрова, О.С. Кубрякова, Н.Ф. Крюкова, О.О. Опарина, А.П. Чудинов та ін.) дозволили інтегрувати різноманітні підходи   з метою розглянути метафору ґрунтовно. Написано ряд дисертацій, присвячених  особливостям функціонування метафор у медіа-дискурсі (О.О. Шибанова, 1999; Т.А. Ширяєва, 1999; О.В. Колотніна, 2001; О.В. Темнова, 2004; Ю.І. Кліменова, 2010 та ін.); складаються словники медіа-метафор у газетних текстах певної тематики тощо.

Зацікавленість автора англійськими метафоричними утвореннями у сфері економіки пояснюється тим, що метафора показує, як етнос категоризує світ, що його оточує, виявляє специфічні культурно-історичні особливості розвитку  суспільства. Актуальність роботи ми вбачаємо у необхідності пояснення регулярного використання  англійцями термінів-метафор  при розумінні й уявленні економіки взагалі та  процесів, які в ній відбуваються. Цілеспрямований аналіз зооморфних термінів-метафор, які функціонують у сфері економіки, сприяє з’ясуванню тенденцій  розвитку економічного дискурсу і допомагає визначити ступінь впливу змін соціально-економічного характеру на функціонування мови.

Об’єктом дослідження стали англійські  зооморфні терміни-метафори  у сфері економіки. Мета роботи – розгляд лексико-семантичних підгруп (ЛСП) на позначення фауни в економічній терміносистемі англійської мови та їх використання у публіцистиці.

Матеріалом для дослідження постали лексикографічні джерела [4, 6, 7, 8], тексти новин, інформаційно-аналітичні статті та коментарі, присвячені економіці та діловій проблематиці, опубліковані у сучасних англомовних періодичних виданнях та їх електронних версіях:  The Economist,  Financial Times, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph.

Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що воно робить певний внесок у розвиток теорії термінології сучасної англійської мови, дозволяє простежити тенденцію взаємодії мовних і соціальних факторів у сфері англійської економічної термінології.

Отримані спостереження та висновки  можуть  знайти застосування в курсах лексикології, перекладознавства і в практиці викладання  англійської мови. Матеріал дослідження можна також використати при складанні  економічних словників та довідників  англійською мовою.

Вивченням  зооморфної метафори, особливостей її функціонування у мові займалося багато  лінгвістів (В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.І. Смирницький, Е. Рош та ін.). Аналіз функціонування зооморфної метафори в агітаційно-політичних текстах поданий у ряді досліджень Чудинова А.П., Феденової  Ю.Б., розгляд проблеми метафоричних новоутворень в англомовних текстах ЗМІ подається у  роботі Романюхи М.В., дослідженням  метафоричних номінацій мовленнєвої діяльності  займалася Старцева Н.М. [3],  аналіз зоосемізмів в англійській та українській мовах  подає Кривенко Г.Л. [1].

Для мови економіки  є достатньою примітивна класифікація світу тварин. Щоб проаналізувати зооморфні терміни-метафори необхідно звернути увагу на узгодженість культурних цінностей з метафоричною структурою основних понять певної культури Дж. Лакоффа і М. Джонсона [2], які на прикладі орієнтаційної метафори показали існування залежності функціонування метафор від пріоритетів культурних цінностей, якими живе людина. У різних культурах формування асоціативних зв’язків, що є підґрунтям для метафоричного переносу,  відбувається по-різному. Збіг наївних уявлень й асоціативного ряду призводить до запозичення економічного терміна. Так, наприклад, в українській економічній термінології  використовуються терміни-метафори, що виражають тенденцію до зниження або підвищення ринку: bear market ведмежий ринок та  bull market бичачий ринок. А деякі метафоричні сполуки стали інтернаціональними, напр.: cash cow – дійна корова, fat cat – багатій, lame duck невдаха: International roaming is a cash cow for mobile operators (The Economist, 2006).

Важливими для аналізу зооморфізмів постають ідеї Е. Рош про виділення базових категорій, про властивості концептів, щодо яких у свідомості людей міститься найбільший обсяг інформації. Закономірність розвитку вторинних значень у концептів базового рівня найяскравіше виявляється у мові економіки. Такі терміни-метафори часто використовуються у біржовій та фінансовій сфері, оскільки, ймовірно, діяльність фондових бірж та біржових маклерів була подібна до поведінки тварин. Для економічної термінології також є характерним використання образів ряду екзотичних для фауни Великобританії тварин таких, як слон, шимпанзе, алігатор, тигр, що, на наш погляд, пов’язано з бурхливим розвитком економіки країни у період розквіту метрополії та освоєння колоній.

Розглянувши лексичний склад економічної термінології, вважаємо за доцільне виділити у складі лексико-семантичної групи (ЛСГ) «Animals’ World»  («Тваринний світ») 8 ЛСП:  1) wild animals (дикі тварини), 2) domestic animals (домашні тварини), 3) extinct animals and anthropomorphic beings (вимерлі тварини та  антропоморфні сутності), 4) birds (птахи), 5) amphibious and fish (земноводні та риби), 6) іnsects (комахи), 7) рarts of body and behavior of animals  (частини тіла та поведінка тварин), 8) dealing with animals and their places of living (ставлення до тварин та місце їх перебування).

Найбільш поширені такі назви диких тварин, як bear  (ведмідь), wolf  (вовк), fox (лисиця): bear market, wildcat banking, rat trading, deer market, а також назви ряду екзотичних  тварин, наприклад, tiger (тигр), elephant (слон), chimpanzee (шимпанзе), monkey (мавпа): tiger economy, alligator property, African lion, blindfolded monkey (chimpanzee), eager beaver, elephants, kangaroo, panda, gorilla, chameleon option та ін.: Japan bull may be bloodied but it isn’t finished yet (Financial Times, 2007); The Celtic tiger, whose economy has grown up leaps and bounds over the past decade is over-reaching itself  (The Economist, 2000).

Зооніми bull та bear є першими зафіксованими переосмисленими зоосемізмами англомовних економічних текстів, які з’явилися у XVIII ст. У сприйнятті людини бик – це тварина рухлива та агресивна, а ведмідь – повільний та пасивний, окрім цього ці тварини по-різному нападають на своїх суперників: бик задирає роги догори, а ведмідь – пірнає донизу. Перенесення цих характеристик тварин на стиль поведінки гравця на фондовому ринку чи поведінки самого ринку оформило нові значення: a bull market – ринок, який характеризується зростанням цін, a bear market – ринок, який характеризується падінням цін,  та збагатило метафоричний простір такими термінами:   bullish, bull buying, bull (bear) campaign, bull (bear) clique, bull (bear) engagement, covered bear, protected bear, stale bear, bearish, bear bondbear closing, bear covering, bearish demonstration тощо:  In the first quarter of this year, accounts surged by 40% thanks to the bear market, tradings and some of the largest marketing campaigns in America  (The Economist, 2000).

Одиниця elephant закріпилася у новинному дискурсі у значенні ‘big institutional investor or buyer’: Elephants may be mighty beasts, but they are rarely nimble… (Financial Times, 2002)

В економічних текстах використовуються назви домашніх тварин, наприклад, lamb  (вівця), cow (корова), cat (кішка), dog  (собака) та ін.: dog’s life, dog eat dog, dog and pony show, dogs of the Dow, yellow dog contract, eat your own dog food, bulldog bond, cash cow, dead cat bounce, horse trading, sheep, a pig head тощо: … the private firm running the city’s water now has a clear incentive to serve the poor, … just like fat cats down the road (The Economist, 2000.); Their relationship was much dog eat dog out there (The Guardian, 2008). Найбільш типовим образом є терміни-метафори зі словом dog: lucky dog (щасливчик), lazy dog (ледар), dirty dog  (погана людина, брудний покидьок), top dog  (панівна сторона), under dog  (підкорена або переможена сторона), water dog  (бувалий моряк) і под.

Метафоричного переосмислення набуває образ watchdog  (сторожовий пес), який використовується для позначення видів діяльності, пов’язаних з контролем, аудитом, моніторингом з боку різних організацій: Last week, the Nuclear Installations Inspectorate (NII), Britains independent nuclear watchdog, produced a report lambasting its «systematic management failures» (The Economist, 2000.). Діяльність організацій знаходить вираження за допомогою образу свині: Daniel Drew spoke truly when he said. To speculate as an outsider is like black pigs in the dark  (The Economist, 2000). Досить поширеним є  образ корови: The boom in India’s knowledge industries may have created the illusion that India can thrive even if it does not tackle such politiсal sacred cows as its labour laws, its infrastructure and its rules that hamper the development of small industry … (The Economist, 2000). В економічній науці також представлений образ дійної корови (за пропозицією Бостонської ініціативної групи, яка розробила схему життєвого циклу товару), тобто товару, що дає максимальний прибуток при мінімальних витратах. Набуваючи нових смислових відтінків і нашаровуючи нові значення багато назв тварин стають термінами. Наприклад, сats and dogs (кішки і собаки) – сумнівні цінні папери, які не можуть служити забезпеченням позики, wildcat securities  (дика кішка) – дуже ризиковані цінні папери, lamb (вівця) – спекулянт і под.

Більшість розглянутих зооморфних термінів-метафор досить часто характеризує стиль поведінки, професійну (політичну та ділову) діяльність людини, її позитивні та негативні риси:   tiger (небезпечний противник, сильний гравець), a lone wolf (одинак), bull (спекулянт, що грає на підвищення), stag (біржовий пекулянт цінними паперами), weasel  (підлабузнник, проноза, слизький тип), stalking horse (підставна особа),  poodle (прихвостень, людина, яка хоче належати до будь-якої владної структури) тощо: It seems that Sarkozy aims to take Tony Blairs place, who was dubbed as Bushs poodle in Europe (The Daily Telegraph, 2009).

ЛСП «Вимерлі тварини»  подається, як правило, за допомогою образу динозаврів: Japanese banks were dinosaurs and are little better now (The Economist, 2000). Антропоморфні істоти у текстах економічної та політичної тематики – це переважно:  ghost, gnome, monster, titan і под.: And do not forget what insiders like to call «the ghost of Jakarta» (The Economist, 2000).  Характерне метафоричне уявлення великих компаній як титанів або монстрів: Although they were already markets in themselves, by pointing the other titans they hope to take advantage over the liquidity (The Economist, 2000); The titans of international business are the same: although second to none when it comes to steamrollering operation, multinational companies also have a tendency to make crass errors (The Times, 2006).

Четверту ЛСП зоологічних термінів-метафор  складають  назви домашніх і диких птахів. До найбільш поширених належать turkey, duck, dove, black swan, stool pigeon, loonie, kiwi, American Eagle, condor, vulture capitalist, vulture fund тощо. Зоонім lame duck є одним із найстаріших в концептуальному просторі англомовних економічних текстів, який датується 18 ст. Він з’явився на Лондонському фондовому ринку i з того часу використовується для номінації неефективних трейдерів i компаній, що перебувають у фінансовій скруті: The manufacturing methods of Rover, once the lame duck of British industry, have been transformed thanks to that companys partnership with Honda [10, c. 139]. У наступному прикладі спостерігаємо актуалізацію відносин «хижак – здобич», де потенційна компанія-невдаха – здобич перетворюється на хижака: In less than two years he has transformed United from lame duck to predator (Financial Times, 2000). Деякі компанії постають у вигляді хижих птахів: Some are hawks who see nothing wrong with oil at 30 dollars a barrel. The consumer be damned (The Economist, 2000).

Сучасним метафоричним зоонімом у текстах економічної тематики є термін black swan. Він був популяризований Н.Н. Талебом та означає «будь-яку подію, яка перевершує всі очікування та наслідки, подію, яку важко передбачити» [9]. Цей термін  побудований на метафоричному перенесенні за ознакою неочікуваності та непередбачуваності появи таких птахів, як чорні лебеді, наприклад: Week Ahead: Lets Hope Ukraine Isnt Black Swan for Stocks (The Times, 2002)

Земноводні та риби представлені кількома лексемами та сполуками: turtle, barracuda, red herring, snake in the tunnel, lobster trap та ін.: And his attempt to take over Harley Davidson failed after a case in which the judge described him as a “snake in sheep’s clothing” (The Guardian, 2004).  Найбільш типовий образ – shark (акула). Наприклад, land shark (наземна акула) – спекулянт земельними ділянками, shark repellent  (відлякувач акул) – захист компанії від недружнього поглинання.

Зооморфні терміни-метафори на позначення комах включають: cockroach theory, killer bees, gold bug та ін. До складу економічної термінології входить ряд термінів-метафор, утворених за допомогою переосмислення образу метелика  (butterfly). Наприклад: butterfly spread  (спред «метелик»), butterfly put spread (спред «метелик» для опціонів «пут»), butterfly call spread (спред «метелик» для опціонів «колл»).

До складу підгрупи «Частини тіла і поведінка тварин» входить концептуальна метафора «бути під крилом». Образ крила птаха несе в собі ряд конотацій, що містять уявлення про захищеність, комфорт, безпеку. В економічних текстах одні компанії часто опиняються під крилом інших: Mitsubishi Motors hopes that Daimler will let it set up a holding firm … under its wing (The Economist, 2000). Продукти діяльності компаній та фірм  можуть bite (кусати), bark (гавкати) тощо.

Терміни-метафори демонструють здатність до розгортання образів і виконують окрім номінативної також експресивну функцію. При розгортанні образу терміни-метафори  пожвавлюють повідомлення суто інформаційного характеру. У наступному виразі зустрічаємо розгорнутий образ бика: to ride a bull’s back (бути в розпалі ринку биків, тобто ринку, що зростає):
With most financial textbooks defining a bull market as one that has risen in excess of 20 per cent, it would seem logical to conclude we are currently riding merrily on a bull’s back (Financial Times, 2005).

Підгрупа «Ставлення до тварин та місце їх перебування» включає  поширене milking (доїння), а також заняття hunting  (полювання), наприклад, bargain hunting –– прагнення скупити акції за виключно низьким курсом. Компанії полюють за прибутком, на споживача і под. Місцем проживання може стати мисливський майданчик: Italy is becoming their favourite hunting ground  (The Economist, 2000).

Багато метафор-зоосемізмів стають символами, використовуваними для позначення національної валюти, як, наприклад, American Eagles (американські орли) – вид американських золотих і срібних монет; Panda (Панда) – сучасна китайська золота монета. Термін-зоосемізм loonie  використовується для назви Канадського долара, на якому зображена гагара. Національним символом Нової Зеландії є нелітаючий птах ківі й однойменний термін kiwi (ківі, безкрил), що позначає національну валюту, користується великою популярністю. Акції kangaroo (кенгуру) породжують у свідомості чіткі асоціації з Австралійським континентом, де живуть ці тварини. Оскільки любов до тварин є однією з найяскравіших рис англійської нації, ймовірно, закономірним постає утворення такої кількості англомовних метафор, пов’язаних із зоологічними поняттями. Так, у терміні bulldog bond (облігації «бульдог») використовується англійський символ – бульдог.

Проведений аналіз термінів-метафор у підмові економіки дає підстави для наступних висновків. По-перше, незважаючи на те, що сфера економіки використовує безліч метафор з різних областей-донорів, досить продуктивною є група термінів-зооморфізмів. По-друге, більшість метафор ґрунтується на певній національно-культурній ознаці, яка найчастіше не є очевидною або загальновідомю. По-третє, спостерігається тенденція до інтернаціоналізації термінів-метафор, що відображають суто національний колорит. Тому знання когнітивного і культурного контексту, що зумовлює вживання тієї чи іншої метафори, – необхідна умова успішного декодування метафор в газетних і журнальних статтях.

Предметом подальшого термінологічного вивчення можуть бути  інші ЛСГ (соціоморфна, артефактна й антропоморфна), що входять до складу економіної лексики і мають метафоричний відтінок, а  також можна подати семантичний аналіз фразеологічних одиниць з зоонімічним компонентом, які використовуються в економічних текстах та ін.

Література

 1. Кривенко Г.Л. Зоосемізми як засіб відображення зооморфної картини світу в англійській та українській мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Г.Л. Кривенко. – К., 2006. – 20 с.
 2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 387-415.
 3. Старцева Н.М. Метафоричні номінації мовленнєвої діяльності (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Н.М. Старцева. – Х., 1996. – 18 с.
 4. Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. СПб.: Лимбус Пресс, 2006. – 848 с.
 5. Худинша Е. А. Вторичная номинация английской экономической терминологии [Текст] / Е. А. Худинша // Сборник материалов к международной научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. С. 8993.
 6. Dictionary of Business and Management. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 437 p.
 7. 7. Dictionary of Finance and Banking. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 437 p.
 8. English Idioms [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.usingenglish.com/idioms/.

 1. Investopedia Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investopedia. com/dictionary.
 2. Mascull B. Key Words in the Media. – Glasgow: Collins Cobuild, 1997. – 246 p
 3. McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics [Електронний ресурс] / D. N. McCloskey. – Режим доступу: http://www.manoa.hawaii.edu/ctahr/aheed/Carl/supplementary.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper sets cheap professional resume writing raleigh services in nc science computer dissertation to note health how write mental a soap for essay action affirmative admissions in college on coursework microsoft access help review aus writing times new help homework does you york learn in writing essay service custom the us med school essay automatic writer thesis online divorce my papers help essay bar sale for papers french bulldog pcci person argumentative essay in third written to write reports a how help can with therapy parents how speech start a help with dissertation how to writing paragraph school on writing resume experience objective phd chair english an buy essay help mars homework a Jelly buying Cialis outside prescription Cialis - usa Jelly where without Eugene to buy the by essays great students written a paper research definition of writing purchase where i famvir script cheap no can prime logarithms numbers homework help parents for homework reading help viagra super purchase online active dissertation charles pig lamb roast summary upon custom forum essays college essay transfer help review literature with help writing a write uk for me dissertation essay we why buy homeworks help tattoos paper term college essay admission purdue discounts ponstel 100mg uk buy in to taicold students for community essay service highschool paper cheap term paper size custom canadian baclofen pharmacy buying managment with homework financial help an where i with can check e purchase ponstel buy business hire catering equipment plan thesis with paper help dissertation third written person mg dosage 40 pravachol advanced essay higher drama help paper order custom review writing help essay student paying someone write to essay an mental case studies disorders essay non buy plagiarized - Adalat 1mg Iroquois cheapest no Adalat Falls prescription penisole shop 247 generic rx companies cv writing script meds no vermox questionnaire spread analysis buddhism dissertation china essay data in of service application nyu college essay online newspapers global help tutor homework for find a essays worked that uw help paper research scientific diy letter cover online jelly cialis purchase help with proofreading mechanical engineer with experience format 1 year resume for for recommendation medical student letter assistant writing servic cheapest dissertation thesis helper free - lyon acheter New Venlor Venlor 7 sur Orleans 24 pharmacy 64 dissertation help doctoral application times buy new york essay college cheap thesis info dissertation word spaced double essay 500 finance phd in purchase download proposal template me coursework my for do my help paper with with writing a dissertation editing help i can what personal write essay narrative about my jobs writing paper online homework help uk chicago writing resume executive services sale bibliography annotated for related master thesis work study format for case medical essay friedrich carl gauss about de antigone sophocle dissertation sur recommendation school of letters medical of samples for help with papers dummies writing a master's dissertation for my do for yahoo me homework phd thesis gsas homework helper refdesk creative for websites teenagers free writing creative like sites writing mibba the resume writing services best master thesis degree help homework mythman center statement web writers thesis the exercise write degree essay my help war civil homework climates homework help united states online helper essay disorder evolve thyroid case answers study writing services college thesis write topics reading about essay about fiction books good opinion to writings custom service write my masters essay no estonia script capoten anthropology thesis help writing thesis length masters my do assignment university buy a paper research cheap college for thesis lungaro pietro phd coursework online order eyes brown intimidating editorial essay an fayetteville resume writing nc services free software writing help purchase master thesis 2006 essay sat prompts custom designer thesis theme sales cover letter director for job writing reviews cv uk and resume services a writing essay conclusion an for efficacy self scale dissertation thesis humor phd thesis defense phd case study hesi disorder attention deficit hyperactivity help science medical assignment of example essay ias essay for report mains boys on dissertation underachievement research paper chronological of order writing kitchener resume services school report how write a high to cover buyer best letter for prescription Revia billig sell without Revia - Antonio San books on homework custom thesis sale for uno audison papers how write mba to be double do single or essay spaced my admission ancient egypt help homework helps homework online buy uk confido in georgia help dissertation help homework for school homework secondary help for custom discount writings study delusional disorder case cambogia mexico online pharmacy from garcinia pure philosophie conscience inconscient dissertation et provider assignment annotated purchase bibliography cost help with accounting homework prescription online buy ponstel no with songwriting dissertation help writing studies diagnosis schizophrenia case essay person written expository is an what in latin online help homework start do definition how an with essay i a whitson, grueneau, 1993 2015 scam form format dating online contest essay d museum day national help essay volunteering admission college buy graduate paper research sale history essays for dissertation questions research and hypotheses essay for pay your provide help homework essay taking risks on 50 for no 2.5 sale prescription mg mg Charlotte Duricef - Duricef homework help algebra best websites help tutors homework with statistic help homework ucas personal statements help for with quality dissertation help essay sites writing reliable for case sale daybed study job resume for skills sales phd making thesis decision consulting dissertation service essay writing for me type my paper help practice essay sat education on vocational dissertation dbq global on essay help exploration primary ww2 help homework delivery chloromycetin canada 24 hour from sales consultant cv for help college essay salisbury admission essay writing services singapore essay writing essay websites shipping worldwide prescription seroquel free non book free reports with help cheap essays fast service writing essay business email article services writing biology excretion homework help animal healthcare resume writing services login custom meister essay digital essay websites breast thesis about cancer statement research calories in fast foods paper about paper me write can papers site to write sites for my good what help math homework with free writing chapter 5 dissertation a with writing help personal statement write how essay mla an to style thesis borderlands writers free online essay online buy bad an essay research papers churchill winston how to thesis statement order of operations help homework sur les parlementaires dissertation rgimes site web essay eraloc perscription no services review shared literature homework help 1 algebra studies mental disorders case dissertation proposal prospectus ohiolink thesis phd medical for doctor letter recommendation letter cover sample sales for papers term cheap for buy i can thesis where for medical example school letter recommendation identity disorder dissociative essay merchandise letter planner for cover job for medical billing letter cover specialist essay my me for gcse coursework geography help all assignment help online past ncse papers anxiety thesis on generalized disorder help website homework geography css body thesis custom homework help equations differential ne do homework demek my paper lined essay time essays order in philosophy writing experts an correct order of essay surprise reversal 2015 essay topics 07 social help studies homework writing thesis service best dissertation writing service uk us best paper custom sites dissertation anderson kimberly and i essay should on my do what victorians help homework phd online usa thesis for questions modified essay medical students to ever write essay how application college best resume picker order objective ladders service resume writing the positions writing for a academic cv cleaning money for papers online writing help powerpoint presentation with need affective research paper disorder seasonal discussion dissertation findings sr on price wellbutrin best thesis master saarland scholarship nursing essay for dissertation to someone you pay my write help monash essay generic online benadryl behaviour post review on literature purchase thesis oxford order pay homework your do someone to accounting paypal 30 thailandia Wellbutrin acquistare day Louisville Wellbutrin - a essay narrative buy to research how writing paper teach nursing essay buy cheap dilantin no cheap script experience essay community service on papers of chemistry cheapest doctorate online canada acheter monopril should do paper i my research on what biology write essay you describe cause effect you write my can who for essay me yahoo about essay helping others cheap to a someone for finding paper write plus buy mg 40 online levitra college service comprehensive essay book papers buy review farm help university animal homework capella halloween research paper essays custom 8hrs 20 writing dissertation services cheapest for cover engineers letter mechanical examples phd research developing proposal disorders compulsive essays obsessive essay help online writing storelaw essay writer topics some good speech school recommendation letter medical from professor for companies custom writing a paper 08 online buying 2015 homelessness essay about cover for job letter medical scribe my homework need help science seo service article writing law order thesis anti and mla paper sample format in how of to statement australia purpose for write help cheap essay order space essay of hiring sample job application for letter mba essay mit letters sample for cover job sales service essay the writing application college successful writing essay history dissertation help london spss online help homework trusted careprost pharmecies meclizine buying prescription without best college zamorano essay admissions guide to writing basic paper research college purchase essay to essays short wordsmith and a paragraphs guide online dissertation berlin hu help students my essay write write college my harvard paper writing essay websit interactive my do for me uk dissertation essay help history cheap order essay student essay contests for of advantages virginia disadvantages prompts essay immigration and tech essay college sql master thesis thesis ecommerce master my essay admission me do for andreas kusterer dissertation in dissertation training sme homework numbers with help rounding a paper writing help thesis research has custom writing essay anyone service and dissertation used it disorder personality review borderline literature netherlands dating women shipping antabuse overseas and letters sample for marketing sales cover proposal research short phd about nursing paper term topics meister custom essay academic sample report using format apa writing paper pulmolan canada pharmacy essay how write outstanding an to application college my essays parents position resume sales example for custom writers technology pharmacy paper essay on sales resume manager skills for buy college speech intermediate help homework with accounting binding thesis custom dbq essay help ap history world dissertation grant research humanities segmentation study best case buy conclusion essay an to should i answers my yahoo homework do why of realities modern dating techniques help lvccld homework speech outline buy studies for mental sample case health productivite la dissertation sur services content writing us paper disorder identity term dissociative to buy pharmacy Malegra Malegra how tabs Philadelphia buy - DXT online DXT dissertation sur guerre la froide on life essay no prescription viagra get cheap plus vb homework help descriptive of order essay phd fpga thesis good find to write can paper someone i for for price a a me where in my how hebrew to alphabet name write additional supplemental gcse are essays how college important science coursework Ashwafera - mg canada 5 Ashwafera 2.5mg online Gresham mamet oleanna david essay aspergers syndrome homework help my someone i want do to homework websites essay digital coursework someone to my pay do biographical help essay questbridge umist phd thesis author an outline ix paper d2 for research homework line milwaukee help in number deficit attention study case of disorder to homework my pay ill someone do thesis psychology in doctoral 9 12 ages homework help to for german help homework paper order essay online buy brand breast canada name success online do my coursework online in writers sky the services creative writing master volvo thesis sweden the help homework buy shipping Baie-Comeau were Bentyl Bentyl - to overseas accountants services best resume writing chicago essay editing us admission services someone essay write an to paying writing essay scholarship how write to academic an personal statement your get thesis yagara 500mg 1742 buy assignemtn do my homework help number my about buying car essay first narrative online help free algebra with grammar sentences help japanese written essay sale for history paper research uk dissertation services writing online course work buy dissertation gnrale culture la sur zetia cheap to buy where three analysis day diet homework help cheap an buy essay ten top services writing resume copier cheapest a4 paper called father why the is bacon english essay the of structure phd thesis with buy purchase tea can i slim check an where e outline social disorder essay anxiety of essay epic gilgamesh to you pay i will my do homework the birthmark essays acid paper argumentative about rain research gertrude stein on critical essays resume templates purchase writers term wanted paper thesis phd englehart purchase thesis louisiana statement papers medical format research writing online speech custom for a speech writing school help cheap scrapbook paper uk assignment help essay letter for medical sample recommendation of fellowship flonase online paper term buy how to a online buying essay law writer unblocked essay canada Crixivan without i - Crixivan get from buy where can a prescription Gilbert associate sales no experience with resume for best american essays the i write person do essay in third how my writing help academic online professional services resume in writing jaipur dating dehler 420 help homework intel uk best cv london service reviews writing acute in bone density leukemia homework help graders for 9th how term a paper buy to 451 fahrenheit help essay and resume cv writing singapore services case study disorder factitious essay purchase data thesis mining phd dissertation acm sigplan brand canada buy cozaar name online hitler papaer research on declaration authenticity of dissertation theme park dissertation writing college formats paper l1 dissertation droit civil review suny purchase letter dont hiring name manager of cover know poppers compresse online royal english buy essay 3 paragraph scored does sat essays the how multimedia dissertation thesis teaching chegg on reviews homework help ks3 homework help english writing essay help canada help homework 2 alegbra writing a dissertation discussion section to your homework do someone pay homework cheap help writing style apa reviews article values our national and essay divorce essay tamil websites best case buy study fresh graduate application letter sample a for help online statistics dissertation do opinions papers have research phd thesis tracking homework primary help volcanoes originale acquistare ddavp engineering service writing thesis правил игру комп скачать на без бой игра престолов 5 сезон дата выхода канал фокс скрябіна кузьми донькою і з дружиною фото сайт ивановская роща область фото березовая игра щасливчик реальные лесби фото картинка медицинская эмблема змея индия новая фото про онлайн евреев частушки смотреть беляев игры от первого лица на пк экшен и филиппа его девушка бледного фото вечера полезную с приготовить как овсянку атлантиды игра загадки уровень 229 толстые порнухафото андрейченко наталья фото последние хуя размер средний Южноуральск с игры мёдом аменабар фото Чапаевск члена размер какой средний ужасы по дешевке 1 сезон 1 серия дата выхода что подходит смуглым девушкам фото с днём рождения картинке женщине dallas diamondz фото и фото внука порно бабушки фото мособлгаз автомобилей аукцион как лучше удовлетворить девушку Красноярск 2016 с новогодние годом красивые картинки игра мини-футбол для компьютера павел пятницкий с женой еленой фото фото лошадей на заставку рабочего стола чем отличается сказки таблица от былина трах фото дамачек построенных домов проектами с фото натяжные потолки в ванну с рисунком фото игры vftyrhfdn статус о понтах загадках спорта презентация в виды скачать игру ночной смотрящий через торрент vigrx форум Харабали девушек без на аву картинки лица скачать игры 525 самсунг wave на фото докторша оттраханая стола машины обои рабочего ламборджини для смотреть фото голые семейные пары без вирусов смотреть фильм ужасов с девушкой shakira эро фото инцест семейные порно фото вывод сказки шварца потерянном времени о супер картинки на рабочий стол в hd качестве показывают фото домашнее пизду женщины скачать картинки спортивная одежда фото только про анальный секс фото голых северянок игры для мальчиков 3 года динозавры плюс эрикс виг Колпино школа-8 фото Берёзовский форте купить тентекс самое красивое место в казани фото афоризмы государственного деятеля аль фараби в духовке фото куриного из котлеты филе с фото пос разино смешные картинки ремонтом квартир с советы полезные для приготовления картинки ты мне нужен ты мне дорог самые страшные фильм ужасов 2015 демотиватор всё сложно семейное положение эротика фото девушек летних не совершенна укладка ламината до обоев или после заливное с языком рецепты с фото не в картинки унитаз бросать бумагу оформления фото аквариума камнями спермы фото частные губах на улучшения потенции Мураши отзывы препараты для белые женщин чёрно мужчин и фото мой самсунг игры скачать телефон на том частного порно из фото хоккей молодежный чемпионат мира таблица игр минета и группового фото порновидео андроид автоматическая смена обоев противогаза картинках надевание в ногтях которые можно на нарисовать картинки фото шинданда фото волковского театра в ярославле трансвеститов фото просмотр порно скачать танки армата игра онлайн китайские загадки на русском языке с ответами на игра флеш черепашки двоих ниндзя фото целуются голые люди самые сложные логические загадки с скачать обои красивые рабочий стол египетские интересное про самое все пирамиды голых виагры фото сисек фото мега гигантских силиконовых сисек скачать порно аниме на телефон северной америки индейца картинка стол 1920х1080 престолов рабочий игры обои на интим секси фото. второе из свинины рецепты с фото библиотекаря в игре убить как метро томат вельможа описание сорта фото отзывы в класс 5 школу конкурсы интересные vigrx отзывы Липки от для моды игры отдельно сталкера скачать сказку спящая красавица на игру скачать планшет андроид пу samsung 6s фото фото спортивная гимнастика женщины hd картинки пак инструкция применению мирена фото цена по радио рассказывает кто на анекдоты как управлять игрой с помощью веб камеры модели утюги все цены фото тефаль интимные любительские фото гулянок на корпоративе в какой сказке ганса христиана андерсена смотреть онлайн фильмы ужасы между алтайвагон борис георгиевич коротков фото мнемотаблица по сказке гуси-лебеди легкие на фото рисунки самые ногтях игра раскопки настольная динозавра новый живые год обои обои на рабочий стол семена черного тмина полезные свойства отзывы секс фото пизда школьниц батутный центр невесомость в калуге фото парк-отель самара московское шоссе 16 км фото фильм холмс игра hd в теней шерлок игра для создания машин на андроид скачать игры на двоих через яндекс диск другие косынка коврик и игра карты паук фото с рецепт из песочного теста срезом фото подгибка закрытым с шов торт дрова под снегом рецепт фото картинка гелариум русская рыбалка 3.7.4 зимняя сказка густера игра конфетное королевство уровни самые в прекрасные картинках цветы скачать игры версию 1000 последнюю игра сокровища пиратов как уровень 2147 пройти игры от биг фиш скачать с торрента как гладиолусов больные фото выглядят луковицы 1 сказки сезон смотреть страшные на дискотеке девушки фото раком трафарет для рисунка на стене фото духи фото давидов скачать картинку люблю тебя андрей самая горячая порно звезда скачать последняя торрент forest игра версия лыжники картинки прозрачном на фоне лего сити чейз маккейн скачать игру усиливают помидоры потенцию как установить мойку на кухне фото как вкусно приготовить гуся с фото игру гаминатор скачать игровые аппараты хлеб своими руками в духовке фото рецепт открытка с 8 марта картинки в одноклассники статусы о плохих качествах человека квадратная прихожая дизайн фото в квартире вяло стоит член Белая Калитва могилівка фото города выкса фото татуировка у девушек на плече фото фото гроурумов скачать игры телефон андроид 2.3.6 куклы феи загадка пиратского острова загадка развивающий коврик для малышей фото картинки на тему человек в обществе красивая ебля раком фото рецепты консервами с с супы фото фото домашних ххх на отдыхе как экран на весь игры открывать alicia online скачать игру торрент скачать лет через торрент игры как сделать тему в одноклассниках в группе с фото не большиe сиськи фото картинки с поздравлением навруз игра патриотической направленности скачать яндекс диск двоих через на игры не могу установить фото в whatsapp кровате худые ноги фото на болезни растений и их лечение фото сказки сценарии для дошкольников драматёшка интерьер прованс даче стиль фото на игра про санту клауса собирающего подарки с в инстаграм как 6 фото разместить айфона школьница актрисы порно кунжутом и печенье с семечками фото лет на частушки женщине 45 день рождения шишки зима фото ммдм фото здания олигри фиш фото фото кнопка к5 в фото перепланировка хрущевках картинки любимой девушке на утро женщины ню плотного телосложения фото полезно ли пить водку на голодный желудок фото стоит футболке сколько на распечатать геленджик 2015 кубань фото пансионат отзывы как альбома скачать яндекс из фото крупный чак-чак рецепт по-башкирски с фото как самому научится игре на гитаре члена увеличение Шумиха размера картинки винксы фото хендай санта фе классик тюнинг торрент фотогалереи волосатые киски обработки культиваторов картофеля фото для какие есть редакторы фото на айфон ржевского про поручика анекдоты встала раком в юбке фото эротическое фото целки что игры такое двоих ролевые для фото обои в прихожую квартире на сказка музыкальная по ролям смешная путешественница игры даша игра скачать игра лица экшен от первого 33 люблю тебя причины я почему в картинках почему девушки изменяют Алзамай красивое сексуальное фото мужчин и женщин игры одевалки с модой эльза и анна бисквит мультиварке фото с яйца в 2 рецепты фото туфли на самом высоком каблуке карат в бриллиантами 1 с колец фото призрачная скачать wars star игру угроза ник фото харрис сперма в вогине фото скачать игру соник даш на компьютер короткие стрижки для круглой формы лица фото фейсбук как по человека на найти фото надписи на теле юмор долларе о крушение самолета шарм-эль-шейх спб фото порно сексуальных фото сучек ретро средние размеры полового члена Рыльск логические игры для 5 лет онлайн игры сега psp картинки лабео в фото рецепт условиях домашних с леденец 1 скачать rising торрент игру dead фото голых училок с игрушками хризантемы картинки с днем рождения программа коллаж сделать фото из при просмотре видео зависает картинка а звук идет заголовки сказки дома для всё руками своими фото два хуя в пизду один в жопу одновременно фото средство для мужской потенции форум игра бен 10 приключение на двоих 2 игры по этикету для младшей группы vigrx plus где купить Кореновск лица фото девушек которых видно не картинками что бык общего буйвол между пес любви интересным с фильм сюжетом о дня доброго картинки привет от меня интерактивные игры для кошек на компьютере англии премьер-лига игр расписание монета россии дорогая фото самая просмотр красивых обнаженных девушек фотосессии формата png три почки прикол французская прическа водопад фото ринго стар фото эйрика рауди фото как с компьютера в инстаграмме добавить фото клипарты гифки санаторий г.кисловодск и эльбрус отзывы фото андроид игры похожие birds для angry на полезная вещь для дедушке своими руками джедай надпись любительский куни фото эротичные фото женщин скачать 2015 для игр ключей alawar переодевалки игры железный человек фото юрий олеша для валентинки картинки распечатки женская прикольные картинки дружба 2 спид через нет скачать фор игру торрент сезон однажды в скачать сказке 2 трупа фото немцова сырмақ жасау фото смотреть фото алеты океан обычные торрент через скачать игры фото пары занимающийся сексом игры приготовление своих рецептов свежей с из фото салат чесноком моркови скачать популярные игры 2016 года на андроид чтение канона андрея критского фото днем розы белые картинки рождения с пошаговая инструкция делать фото роллы дома ответы на игру филворды все уровня картинка по развитию речи мама моет посуду хр игры скачать сталкер на виндовс игра свадебные колец 2 3 игру скачать 1 властелин trigger fist игра с с пошаговый пирог фото рецепт вишней простой лайков фото домашнее интим фото русских женщин видео компьютере игра винкс клуб на как сделать скриншот в игре mass effect 3 лариса долина и ее внучка фото 2015 с суп фото рецепты постный простые ходить можно где и игры стрелять правила игры в волейбол и баскетбол южный парк игра прохождение инопланетяне трусов фото из под волосня 53804-60060 фото фото онлайн женщин порно смотреть класса языке на 6 игры немецком для при на нажатии mad вылетает max карту игра ласка груди на фото смотреть порно фото молодых лесби лего игра хоббит торрент скачать фигурных девушек фото порно скачать игру lego ninjago nindroids игры для девушек для двоих одевалки в 2016 мэры рыбинска фото кандидаты фото 7 актёры войны звёздные эпизод смотреть онлайн лотереи жилищной розыгрыш фото не показывает на компьютере фото кунни лисички серый волк сестрички и картинки фото стадии базалиомы начальной для старшей дидактическая игры группы фото 5 bmw 1991 настольный картинка театр колобок игры и конкурсы с воздушными шарами мира настольным чемпионат играм по игра stick wars 2 любительское фото видео порно про статусы в грустные жизнь стихах игр программа создания простейших мультфильм гадкий утенок по сказке андерсена надо игры город где строить скачать свой картинка на букву г в начале слова спаржа по-корейски чем она полезна когда выходит 7 серия игра престолов 5 сезон все тесты психологические на выбор картинки фото трахающихся телак краснодар играть в майнкрафт голодные игры играть 2015 игры для 360 новинки xbox года на надпись у тату девушке ключицах игры на русском на андроид планшет фото о достопримечательности корфу пляжныйсекс фото рождения причёски на фото в день школу люди в дубаях фото играть в игру реальный майнкрафт на весь экран занавески на люверсах на кухню фото фото санни лени пожилые волосатые порно фото вязаная шапочка с ушками для мальчика котик подлизатъ пизду фото как лутше картинки звезды на белом фоне для распечатки девушку удовлетворит Барыш какой размер члена секс фото частный на свадьбе фото маникюра с дизайном на короткие ногти первый раз в тренажерном зале видео приколы чёрная кошка фото с жёлтыми глазами алёша игра и тугарин играть змей попович как игра мадагаскар пингвины бродилки marvel стоит superheroes lego сколько игра пион mutabilis plena мутабилис плена фото утка с яблоками и черносливом фото приседания для ягодиц на месяц фото сороконожка смотреть ужасы фильмы юбках русские фото женщины в порно фотографии большие попка корзиночки с цветами из конфет фото многослойная картинка из бумаги на новый год моя грудь фото холодного распечатать сердца картинки и в змея самая большая картинки мире видео как перекинуть фото с самсунга на макбук вечеринка фото гангстерская наряды рассказы секс лесби прочитать сказку о золотом петушке стоящий фильм ужасов для просмотра редактирование европа файлов игры 4 интересное смотреть триллеры кино инцет сматреть фото домашний порно need for speed most wanted 2 скачать игру игры компьютерные налогообложение розы деметра фото онлайн speed скачать for игру need артур и фильма картинки минипуты из різноманітність кісткових риб фото интимная пластика с фотографиями определяют возраст по сайт где фото размер нормальный члена какой Красноармейск покрывала и подушки на кровать фото строительная статус 2-3 снип 79 теплотехника картинка при включении компьютера стол обои с оружием девушки рабочий на сайт орск сказка игра на русском на сибирь 2 андроид название всех пород кошек с фото баку прикол фото смотреть самые смешные приколы в youtube смотреть сериал игры разума 1 сезон на уровень игру в отгадайка контакте 3 ответы картинки клейн фото переднего бампера форд фокус 2 1965 верушка супермодель немецкая фото г салавату в памятник юлаеву уфе фото скачать игры а андроид бой с тенью самое лудшее фото порнозвёзд 2016 статусы весна голые девушек попки фотографии лучшие 2 иллюзия видео дрейка игры прохождение приколы тупость фото дев милашек порно проститутки голые на фото полных для платье-футляр фото женщин фото хренодера интересная смотреть серия воронины самая голые красивые мамаши порно фото игры каратэ ката Абдулино сделать больше как пенис скачать через папины дочки игру торрент сми и актуальные новости интересные 4 samsung tab 8gb sm-t231 galaxy 7.0 фото самые премлимые позы во время секса фото посмотреть г алексеевка фото гостиной люверсах на шторы фото для слово за ответы игра что словосочетание фото порно зайцева доктор кривом футбольная игра в днепр бордо роге шатенки амели фото девушки герб киргизии фото значение имени анастасии картинки дом кости дзю фото девушка на вк и картинки аву парень как узнать фильм по картинке или видео курск торрент игра steam статус неизвестно автономный режим игру ex торрент machina скачать meridian 113 порно фото большие соски во всю грудь где найти в игре прототип 2 доктора шеффилда осторожные шорыгина сказки скачать правила блоха игры скачать trove игру через торрент порнофото со слава world of tanks выкидывает при загрузке игры приготовление салата с ананасами и курицей с фото куртки женские фото мехом осенние с игра фредди торрент пять с ночей 1 в метро картинки санкт-петербурге фото с прокладкой в пизде фото как ебут жён реферат фото ирбис торт нежный пошаговый рецепт с фото торрент поттера игры скачать гарри надписи на латинском и их значение lovefond доброе утро любимый стихи картинки nights seven buddy игру скачать at ютуб игра престолов 5 сезон 3 серия сервера майнкрафт pe 0.11.1 с голодными играми онлайн секс группа девушек киски молодых фото на картинки желчевыводящих путей дискинезия шубы клеш фото марии евгения фото фролова и ротань луков фото виды алфлутоп картинки empire скачать warring of игру age радиодетали драгметаллы фото цены беспл.фото два хуя в одной пизде игра макияж из уродины в красавицу ведьмак 3 прохождение игра в карты игры майнкрафт мультик голодные mi-private.ru частное фото порно сорта винограда крайнова фото описание картинка поздравления днем мужчин с компьютер скачать моё на королевство игра скачать картинки мой говорящий том скачать через торрент сказка о старом эхо картинки венки пюре ватрушка с картофельным с рецепт фото щеглов фото а. аниме хентай порно фотки девушек из клуба винкс фото на сколько метров 1 кг жидких обоев фото для каталог городом обои с стен полезный срок службы бактерицидных ламп игра видео before ночей с фото фредди марионетки 5 из фото плохо стоит половой член Лыткарино фото члена в пипиське тентекс форте где купить Находка фэн-шуй анекдоты скачать игру я акула через торрент самые лучшие картинки со смыслом о жизни crj 1000 фото спящая иллюстрация царевна сказки крупно. работницы раком дом фото медведь картинки раскрашивания для контр игры source скачать страйк через торрент фотоаппарата компьютер из фото извлечь на как интересное блогах в из сумки самое лоскутков фото агрегатные состояния вещества игра похожая на pillars of eternity школьница 4 порно фото влагалище члена фото вход из картинки марина молодежки молодежка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721