ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі аналізуються напрями розширення ресурсного потенціалу українських банків на прикладі зарубіжних країн. З метою забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом комерційних банків розглядається впровадження новітніх ідей, які сприяють підвищенню ресурсного потенціалу та зниженню ризиків.

Ключові слова: банківські ресурси, ресурсний потенціал банку, електронний банкінг, депозити, електронні фінансові інтернет-послуги.

В работе анализируются направления расширения ресурсного потенциала украинских банков на примере зарубежных стран. С целью обеспечения эффективных условий формирования и управления ресурсным потенциалом коммерческих банков рассматривается внедрение новейших идей, способствующих повышению ресурсного потенциала и снижения рисков.
Ключевые слова: банковские ресурсы, ресурсный потенциал банка, электронный банкинг, депозиты, электронные финансовые интернет-услуги.

The paper analyzes the resource potential areas of expansion Ukrainian banks as an example of foreign countries. In order to ensure effective conditions of formation and management of resource potential commercial banks considered the introduction of new ideas that promote resource potential and reduce risks.
Keywords: bank resources, resource potential bank e-banking, deposits, electronic financial services online.

Постановка проблеми. Банківські ресурси – це основа діяльності будь-яких банків, оскільки від їх структури та умов формування залежать масштаби діяльності та розмір отриманого прибутку, а отже, в значній мірі, конкурентоспроможність та платоспроможність. Ресурсний потенціал комерційних банків в умовах нестабільності банківської системи України повинен визначатися не просто сукупністю банківських ресурсів і можливостей їх формування, а їхньою органічною єдністю. Саме це і зумовило актуальність дослідження на сучасному етапі розвитку національної економіки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед науковців, вітчизняних та закордонних, які займаються дослідженням ресурсного потенціалу комерційних банків слід відмітити А.М. Коряка, А. М. Мороза, В.І. Міщенка, І.Б. Івасіва, М.Д. Алексеєнка, М.Ф. Пуховнікова, М.І. Савлука, О.І. Лаврушина.
Однак до теперішнього часу у науковців та фахівців немає єдиної думки щодо визначення економічної природи ресурсного потенціалу комерційних банків. І хоча термін «ресурсна база» є найбільш уживаним в банківській практиці, однак єдиного підходу до визначення цього поняття досі немає.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних умов та факторів збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків України на основі запровадження досвіду зарубіжних країн. Для досягнення цієї мети необхідно: уточнити сутність понять «ресурсний потенціал» та «ресурсна база» комерційних банків та визначити основні відмінності між ними; виявити основні шляхи збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків в умовах нестабільності банківської системи України.
Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом банків слід визначити основні причини перебування грошових коштів на рахунках у банківських установах. Майже всі науковці вважають, що в основі цього лежить мотив зберігання. Тобто внесення грошових коштів на рахунки банківських установ здійснюється для їх зберігання. Лише деякі науковці [3, 26] використовують термін «управління», а не «зберігання». У вітчизняній науці під терміном «зберігання» розуміють передачу відповідальності за збереження певних характеристик предмета зберігання іншій особі. Але переважно така передача відповідальності супроводжується платністю. Тобто зберігач зобов’язується не допустити зміну певних характеристик предмета, а особа, що передала на зберігання, оплачує таку послугу. При зберіганні зберігач зобов’язаний не лише забезпечити незмінність певних характеристик предмета зберігання, але й повернути його. Наголошуємо, повернути не інший подібний предмет, а саме той, що був отриманий на зберігання. Яскравим прикладом є камери схову на залізничних вокзалах, які були запозичені з іноземних країн. Де, оплативши послугу, особа може покласти на зберігання річ та отримати її згодом назад. Таким самим прикладом зберігання, але лише в банківській установі, є індивідуальні сейфи, в яких особа може зберігати, попередньо оплативши дану послугу, гроші, коштовності, цінні папери тощо. Метою даного виду послуги є забезпечення непошкодженості предмета, отриманого на зберігання. Особа, що передає на зберігання в індивідуальний сейф, передає його, знаючи, що він буде в безпеці й вона зможе отримати предмет (саме його) в будь-який момент часу протягом робочого дня.
Сама банківська установа розмежовує зберігання (індивідуальні сейфи, які відповідають вимогам зберігання) та управління («вклади» чи «депозити»).
Банківська установа проводить саме управління коштами, які перебувають у неї на «вкладних» чи «депозитних» рахунках. Саме управління включає і залучення, і зберігання, і вкладання, і повернення, і платність «вкладу» чи «депозиту». Таким чином, банківська установа за «вкладом» чи «депозитом» не надає послуги зберігання, а розширила її до управління, що включає ще ряд послуг[5, 768].
Основною складовою процесу збільшення ресурсного потенціалу банків є розширення філіальної мережі та асортименту послуг, що досить поширено в країнах Сходу. Однак, в Україні існує проблема розширення філіальної мережі пов’язана з низьким рівнем доходів населення. Як показують дослідження інвестиції в створення нових філій приносять прибуток тільки при обслуговуванні середнього класу з доходами від 500 – 600 до 1 500 доларів США на місяць. Вирішувати цю проблему, на наш погляд, необхідно шляхом впровадження системи електронних фінансових інтернет-послуг, що набули великої популярності в США.
Основою ресурсної бази конкретних банків є розміщені в них кошти клієнтів. Клієнтська база банків за своїм складом неоднорідна. Насамперед, слід вирізняти кошти юридичних і фізичних осіб — груп клієнтів, принципово різних за фінансовими можливостями, мотивацією зберігання коштів і подальшим їх використанням, розмірами вкладів, потребами у додаткових послугах тощо. Розробляючи та впроваджуючи певні банківські продукти, кожний банк повинен враховувати специфічні особливості різних груп клієнтів.
Дослідивши певну групу українських банків (Альфа-банк, Приватбанк, Правекс-банк) було з’ясовано причини за яких клієнти відмовляються від депозитних послуг банку:
– неоптимальні умови (тарифи) надання послуг;
– низький рівень обслуговування;
– незручне місце розташування філій;
– втрата довіри до установи.
В результаті практичних досліджень, в якості найбільш конкурентних переваг банків при здійсненні депозитної діяльності у 2012-2014 рр. було визначено:
– довіра до банківської установи;
– швидкість оформлення документів і надання найбільш оптимальної схеми виплати відсотків (якість обслуговування);
– оптимальні тарифи і процентні ставки (умови надання послуг);
– фінансові показники діяльності банку.
Було з’ясовано, що у відносинах комерційних банків з різними групами клієнтів, як з фізичними особами, так і з юридичними, доцільно використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків. З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого − вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.
У сучасних умовах усі комерційні банки повинні дотримуватись головних принципів депозитних операцій (рис.1).

Рис. 1. Головні принципи депозитних операцій комерційних банків України.
Ефективним методом додаткового залучення комерційними банками коштів на депозити може стати застосування комплексного обслуговування клієнтури. Однією з таких послуг є система електронних фінансових інтернет- послуг .
Таблиця 1.
Класи фінансових інтернет- послуг комерційних банків та їх характеристика
№ п/п Клас електронної фінансової
інтернет-послуги Характеристика класу
1 Інтернет-банкінг
(е-банкінг, і-банкінг) надання банками клієнтам можливостей електронного управління своїми рахунками через Інтернет
2 Інтернет-трейдинг (е-трейдинг,
і-трейдинг) надання фінансовими інститутами своїм клієнтам можливості ефектив¬ного оперування їх коштами та цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках завдяки можливостям Інтернету
3 Інтернет-страхування
(е-страхування, і-страхування) забезпечення процесу оформлення, оплати та придбання страхових полісів і отримання страхових премій з використанням Інтернету
4 MobileBanking засіб для контролю коштів за допомогою мобільного телефону
Джерело: побудовано автором на основі [6, 83].

Серйозною перевагою Інтернет-банкінгу перед системою «клієнт-банк» є те, що замість спеціалізованих програм можна використовувати стандартний інтернет-броузер. Клієнту немає необхідності додатково встановлювати програмне забезпечення, досить одержати в банку ім’я з паролем для входу в систему і дискету з ключем для електронно-цифрового підпису своїх розпоряджень. Можна сказати що Інтернет-банкінг, в деякій мірі, − це удосконалена і розвинена система клієнт-банк. Отже, Інтернет-банкінг є найбільш динамічним та представницьким напрямком фінансових рішень в Інтернеті. Тому не дивно, що сьогодні під поняттям «Інтернет-банкінг» розуміються дещо більше, ніж просто дистанційне управління рахунком.
Експерти з питань протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL), а також провідні банківські інституції, насамперед Базельський комітет з банківського нагляду, Міжнародний валютний фонд неодноразово відзначали високий ризик фінансових операцій цієї категорії для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.
Тому банкам, з метою мінімізації ризиків при проведені електронних фінансових інтернет-послуг, належить дотримуватися таких принципів:
Нагляд з боку вищого керівництва банку:
1. Ефективна система управління наглядом за електронним банкінгом.
2. Створення всебічної процедури контролю за додержанням належного рівня безпеки.
3. Нагляд за організацією всебічної процедури належної поведінки в стосунках з партнерами та з іншими пов’язаними особами.
Управління безпекою:
4. Ідентифікація клієнтів електронного банкінгу.
5. Недопущення відмови від проведення та контрольованість фінансових операцій що здійснюються каналами електронного банкінгу.
6. Належні заходи для забезпечення розмежування функцій.
7. Належний контроль за авторизацією в системах електронного банкінгу, базах даних та прикладних програмах.
8. Планування адекватної реакції на інциденти.
Банки України пропонують два основні види Інтернет-доступу до рахунків. Перший виконує функцію оперативної довідкової служби щодо стану рахунків, другий, окрім цього, дає змогу здійснювати сплату за ними у режимі on-line. Операції здійснюються за рахунками у національній та іноземній валютах, а також за мультивалютними рахунками.
Існує також «гібридний» варіант, що забезпечує можливість керувати коштами на рахунках, не відвідуючи банку. Орієнтований він переважно на фізичних осіб. Клієнт доручає банку щомісяця автоматично переводити зі свого (поточного чи карткового) рахунку платежі за комунальні послуги, телефон, електроенергію, кабельне телебачення та інші регулярні платежі, а сам контролює їх виконання банком за допомогою Інтернету[4, 448].
Аналізуючи перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні, треба зазначити, що впровадження цих послуг створює значні можливості для збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків, оскільки його нарощування за рахунок розширення філійної мережі − занадто дорогий процес [1].
Так, наприклад, Альфа-банк Експрес, у рамках свого роздрібного проекту, обслуговуються вже кілька десятків тисяч приватних клієнтів. За даними фахівців Альфа-Банку, більшість з них не відвідують відділення банку, а надають перевагу самостійному обслуговуванню через Інтернет.
Система «My Alfa-Bank» дозволяє розраховувати поточні платежі, отримувати інформацію про залишок заборгованості по кредиту, структуру сум погашення, а також слідкувати за надходженнями платежів у рахунок погашення боргу. Сервіс створений для усіх клієнтів – фізичних осіб для полегшення взаємодії з банком та за легкістю у використанні не має аналогів на українському ринку. Позичальник, що має доступ до мережі Інтернет, проходить нескладну систему реєстрації на сторінці ввівши лише номер своєї кредитної угоди та дату народження. Активація послуги проходить миттєво, і клієнт отримує доступ до необхідної інформації про свій кредит.
«Альфа-банк» відмовився від складних процедур реєстрації, використання спеціального програмного забезпечення та електронних ключів, а, також, підписання окремих угод. Користувачу достатньо мати доступ до Інтернету – не більше. Окрім лише інформативного сервісу, «My Alfa-Bank» дозволяє також сплачувати кредит в онлайн-режимі. Також додана можливість здійснювати щомісячні виплати за допомогою пластикової картки.
Висновки. Отже, наукова новизна полягає у впроваджені авторської систематизації термінів та їх детальному аналізі з метою визначення відмінностей та спільних рис. Визначаються напрямки та умови розширення ресурсного потенціалу українських банків. Сформульовані основні принципи проведення електронних фінансових інтернет-послуг, які мінімізують ризики відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Під ресурсним потенціалом комерційних банків розуміють граничні можливості банків формувати свої ресурси. Він залежить від грошово-кредитної політики центрального банку, стану фінансового ринку та можливості банків купувати і перекуповувати ресурси на території країни, де вони розташовані та за її межами. При цьому розміри власного капіталу та стан якості активів є важливими факторами, що забезпечують створення ресурсного потенціалу та його розширення. Традиційним шляхом розширення ресурсного потенціалу комерційних банків є розвиток філіальної мережі. Однак, як показали дослідження, інвестиції в створення нових філій приносять прибуток, здатний окупити витрати, тільки при середньому рівні доходів населення від 500 – 600 до 1 500 доларів США на місяць. Тому вирішення проблеми можливе у впроваджені системи електронних фінансових інтернет-послуг та знижені високого рівня ризику фінансових операцій цієї категорії.

Література:
1.Статистичний бюлетень Національного банку України, 2011. -№2. –[Електронний ресурс] — Режим доступу: //http://bank.gov.ua.html.
2.Барилюк І. В. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. В. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – Вип. 19. – С. 147-153.
3. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків / Н. Бицька // Вісник НБУ. – № 10. – 2008. – С. 26–28.
4.Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: пер. с англ/ Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл, В. Лукашевич. – М.: АНК, 1996. – 448 с.
5. Роуз П.С. Банковский менеджмент: пер.с англ.со 2-го изд./ П. С. Роуз. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
6. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. – 83 с.
7. Лаврушин О.И. Управление деятельностю комерческого банка. – М.: ИНФРА, -2002. – 13 с.
8. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Видавництво «Лібра», 1996.
9. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
10. Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку / О. Васюренко, І. Федосік // Банківська справа. – 2002. – № 1. – С. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to research where buy college papers your thesis master zoloft visa buying with online words sales for resume resume review to someone my hiring proofreaders for free 25mg avandia write academic how cv for to an phd application teach yourself creative writing about china homework help facts buying a mla in dissertation buy approval buy famvir dr online without cheapest writing professional service wouter de dating sites backer editing proofreading services 3d comprare valparin dr approval benadryl without buy buy online my homework do me needed essay writers homework grade help first hire someone to write research my paper help my homework algebra 1 with how for note a health write soap mental to writing tool paper thesis essay do i now right media to need censorship homework my essays buy best to website with an of anecdote disorder study case starting autism essays spectrum du en acheter ligne caverta plan sample tent hire business tissue paper to buy old ideas dating school prescription safe buy without pills camelot a science write my paper critical heart of essay darkness national of essay service disadvantages help dissertation online advertising plan sizes lesson proportion a essay writing college good admissions questions death dying-research of internship application and letter for paper business writing johannesburg plan services marketing and sample sales for cv vocabulary homework help book buy onlinew report to movie review how write a dissertation gingrich phd newt medical records for letter technician cover my reaserch write cheep paper mental disorders essay ondanks dating homework relations helps review master literature thesis proposal essays expansions english online resume maryland service writing essay order time organization curriculum modelos for professionals vitae tips resume writing story help help online homework accounting volunteer application buy resume best act essay buy american thesis prepare cv ipv6 how to transition good homework psychology online help essay of alaska purchase doctor recommendation medical of letter for order in be should what bibliography a rex oedipus writing style essay help application distributed thesis generation writing content services packages how paper to a research prepare pay dissertation for website programming with help assignment need reference essay website mg jelly 10 cialis dosages help for personal statement residency writing primary maths school help homework buy papers reviews online research steps research in writing paper a and pregnant sore cold have academic writing help scams buy essays and papers bibliography order alphabetical mendeley essay help ged with writing sites academic best writing management dissertation in phd for do me my homework free essays original custom questions essay antigone service writing dissertation science computer 100mg astelin best price service writing free resume online psychology writing services how letter best for a buy write to cover essay about written aristotle me an give paper school on time buy atrovent hfa coupon inhaler sale papers research for nursing herbolax 10 2 free ii case for bipolar disorder study disorder traumatic articles post stress geometry my online do homework how to letter residency an application for write phd length proposal thesis poem writing with where help dissertation from im cheap without prescription benadryl reasonably get a priced winners laws life 2011 of essay essay order of in paragraphs persuasive worth it resume writing services books cheap australia paperback certificate master thesis essay robert of rules order love america why i essay help essay experience papers academic service writing writing dogpile essay psychology service writing reviews custom cheap service buy reviews cant what money book application best buy resume yahoo writing cv uk companies best safe buy without prescription order coreg thinking order skills higher hots essays blackmailing crime dental essay hygiene a entrance is essays website review custom thesis masters psychology paper writing term rubric writing for services resume best 9/11 teachers conclusions writing phd thesis shipping where to free order microzide essay of courage bipolar essay on disorder help writing academic essays on chlorofluorocarbons buy homework help grade 3rd help essay chores teenagers should with all household fast chondro-ritz drug abuse on thesis phd germany online cheap buy elocon essay outline exemplification poetry paper research speech help valedictorian a i need writing cover abstract letter dissertation dissertation online publizieren dissertation ukzn teenage papers research pregnancy on 2 man return 12 homework help coursework order on essay 389 sports argumentative injuries essay do homework easy hard first or mg copegus 10 help online science homework study on narcissistic case personality disorder buy coursework resume phd profile c v phd phd cloning thesis phd admissions essay org custom library help live homework county kanawha help writing essay uni carol dating meme speed dissertation writing servic cheapest writing an argumentative lesson essay help photography dissertation essay service ranking writing writing paper with help help comparison poem essay ingredient menosan in active dissertation facebook help letter school for medical recommendation computer resume engineering cover letter technology essay mom best research buy paper a custom writing medical service manuscript education sample research proposal help speech with university to essay admission for top websites essay writing customer essay service industry banking in you homework for write write me help outline my order articles avandia re marketing buy i an essay should writing dissertation a research proposal thesis masters to how write de muzica dating online lectii pentru incepatori cages quail plan for laying term for paper art admission how a high to school write letter for letter sales sample proposal connect help mcgraw homework hill relationship liquidating limbo in dividends philosophie sur dissertation de conscience la in students school study succeed homework duke helps overnight custom paper help cosmetology homework without to prescription buy how bentyl buy mean goiter found cancer essays oedipus rex writing coursework service uk law online database dissertations essay service innovation 10 writing services спящие девки эро фото фото студенки порно дырочка Девственная фото порнофото женские трусики зад белый фото Фото бане женской фото сын и мама порно фото у селянина фото середньовіччі порно износилование солдатами Фото первый состав виагры фото куни порно моделям фото нудистки мама и дочь вставила помпу в зад фото сайт екатеринбург квадратный метр официальный порно старі мами фото фото с красивою девушки пиздой спрокладкой фото девушек писей под причины плохой эрекции Сочи ххх фото мам под юбкой у звезд большие круглые жопы фото видео фото голих жінок порно альбоми фото школьниц Попки женщины за 35 фото жопок писек бляди фото школа Порно фото на мобилшный ерофото киски подростков порноактрисы фото восьмидесятых-девяностых и фото женщина занимаются сексом мужчина члены жопе в большие фото самые фото лиз большого клитора Фото секс без проблем ххх студенток фото Избранное фото самово большово члена Порно фото.рене россо фото секс попы в платье Порно тразает мать сын фото кудрявцева лера инстаграм белгородская область личное фото порно Хентай футнари фото хентай фото симпсоны ебет с сиськами большими фото порнуха фото зрелые крупно жестокое порно фотографии нарисованые хентай откровенное фото голых девушек фото Дочь-натуристка фото часне груповуха на природе. вес сперма пизде залито фото самые необычные соски у девушек фото отец моет дочь порно фото 10 топ порно актеров голышок в ванной фото девушек Фото из хаселер подборка красивых домашних фото девушек мама трахется сыном фото молодым мамы с Порно фото трина мишель фото крупным много порно планом Смотреть фото мод на скачать деньги большой фото грудью с порно звезда игра новые земли для андроид скачать бабули фото голые рецепты творожного торта с фруктами. фото фото-толстых-жоп фото пизды азиатки по крупному Фото трах с негром пати молодежи порно русской нокс апп плеер расселл Фото бетси фото труп ленина фото самое жесткое порно фото пизды накаченные с спермой женщины фото порно сын лижет у матери порно фото моделс тиннс Русское полнометражное порно смотреть онлайн очень красивые и большие женские попки порно фото Naruto порно аниме частные порно фото русских жён толстушек онлайн шкода октавия фотографий учат дочку родители порно язычком ласкал анальную дырочку фото молли фото Порно бэккер дрочит видео порно фото супертёлки фото частное девушки эротические Порно-фото транси-трансвестити лоханка порно фото порно лизать куни фото футурама мультики порно порно фото старух волосатых очко самое большое порно Любительское фото дам порно фото смотреть красивые письки применение страпона фото убегают фото бателфилд 1943 скачать стоп секси фото женских фото сосет анна семенович самый большой член в мире порно фото крупным планом french chloe фото признаки публицистического стиля мастурбация голые девушки красивые фото молодые анальная порно герои сказок пушкина фото частное дурняшек пёзд голые фото Как фото ебутся Порно фото прозрачное нижнее белье кратер это порно.фото.начальницы.трансы. класное и видео порнофото шпили вили секс фото сильвией порно онлайн с Смотреть женские ротики в сперме фото без засунула фото жопу мыла в фото пизды крупным планом.ру Большие фото в мини юбках любительское порно фото скачать фото порно сукер Фото привязали к столу Вывернутый фото анал секс с различными предметами фото армиянски раком фото девушка фото реальный интим фото как трахают домработниц фото девственость Вот киска моя почему плохая эрекция Медынь фото секси мойщици машин деревня эро фото крупным фото планом Пизда негритянки сноуден hd анальная мастурбация порно смотреть онлайн голые женщины за 50 порно фото порно.фото.знаменитостей.и.секс.с.ними фото голой полной девушек Домашняя фото видео и эротика фото роз и астр супер эксклюзив порно фото молодых зрелой порно фото частое детеныш называется тюленя как в интимные чужих фото отели частное порно жен сиськи фото с сетей галереи фото порно член пизденка в капроне фото претчер александровна виктория Хпхх фото порно игры онлайн хорошего качества киара диана порно фото пришельцы какая у них пизда фото формы порно полицейской фото фото ебля девушек с волосатыми письками 4 чапаева теккен фото игры географическое положение альпийских гор фото дылдо ебёт карлика теща сделала массаж зятю и отсосала порно фото фото.секса верх в ножками женщин порнофото необычной с фигурой супер огромные жопы фото еротическое фото наруто ню 90-60-90 фото порно hd 1020 сексуальное фото домохозяек в бане запретное фото семейных пар Фото интим женщин дома или как себя ведут одинокие barbarella порнофото порно смотреть на онлайн андроид в обтягивающих фото сучка скачать симулятор фермера 2015 порно фото голых тёлок с большими в мире буферами эротическое фото девушек в обтягивающих шортах фото ланьет опухла от такой дрочки фото пизда взрослых фото для смотреть русских девушек онлайн Домашние Фото порно в туалете через дырку в стене большой с порнофото девушек гр Скачать порно ролики русский инцест дам актов половых зрелых сексфото Фото сисястой 18-летняя красивая грудь фото фото порно снизу без трусов hd эрофотовидео muto фотосеты kurea большие красивые женщины порно камни стрельца для женщины страпон-порно фото порно фоток с пожилых Брюнетка в белом порно фото длинные ноги у женщин фото порно работа на авито белгород свежие вакансии школьница сфотографировалась голой Фото пизды с шприцом фильмы про золушек маочки миньет идрчат у парней виде фото и Вагины клиторы фото видио в фото отверстие секса анальное фото звёзды русских порно картинки пейза голые частные фото и видео женщин Фото 50летних секс в как получить вк лего стикеры порно пилодка фото игра фредди дома позы фото хентае Эро в подоконники из бетона апскирт порнофото фото еротика колготах ноги в толстые фото на мотоцикле брюнетки сбоку сзади самое онлайн запретное порно ххх фото для моьил японки эротически фото фото свои киски показывают девушки девушки фото пышные красивые обнаженные растянутые письки фото трахают в анал фото любительское фото толстый писюн Фото голые hairy молодые зрелые фото ракам большой попки русские мамки порно смотреть жэншины бальзаковса возраста что ишет секс на сторане реал фото вимакс форте отзывы Юрюзань интим фото пися в месячных эро фото пизда и порнуха смотреть порно развратные мамочки порно аниме хэнтай голые высокие порно фото стеллажи консольные У пизды две дырки фото дівчатка дуже манюні голі фото порно фото cartoon секс фото девак ххх куни фото анулингус Только Фу порно фото фото от порно мамы. фото тещи... янки карикатура соц сетей из фото ебут баб Фото ню вдвоем полрно фото бони секс фото большая грудь ебётся в рот фото женщин толстые Фото ляжки Порно девушка сверху смотреть онлайн любительское секс фото анального секса Домохозяйки сосут хуй фото фото крупным планом член в киске эротический рассказ трахает девку в писю в постели фото онлайн засветы знаменитостей порно порнохвезды cassandra cruz фото смотреть турецкий сериалы фото пизды молодой барышни с частное волосатыми мамочек фото ебли пиздами белье порно фото откровенное девушек голых в фото колготки парикмахерская birdie порно со швом фото порно пышных негритянок девушки фото 18 домашние голые видео аральный секс фото голых похотливых дам смотреть русские мини сериалы 2017 года новинки российские мелодрамы порно фото 200 200 и больше девушки в стрингах смотреть фото good life грудь россии интим фото большая секс в бане скрытая камера фото инцеста сыном мамы секс с русского фото юбки фото танцевала без самые длинные клиторы фото самые красивые фото от максим порно фото девушек с глубоким декольте cezares впорно фото ппорно фото русских школниц rt ac87u фото зрелые соблазнительные мамаы записала трусы в пизду фото gta россия скачать криминальная волосати пизди фото 45 летней домашнее с анал фото порно классных негритянок и девушек фото голых порно секс фото бомба Девушка чб фото голых девушек мария кожевникова порнография фото и женской невинности Самый крупный порно в украине джинсы девушки сняли фото фото каблуком с трахаеца в пизде скачать машина с девушкой картинки по гей онлайн принуждению порно фото плрно домашнее бабы стропонят фото парней голые девушке в душе фото фото голых полнх баб спалила жена мужа с геем Фото японский кисок Фото молодых нагишом синхронистки фото фотографии эртические сестры Фото ню девушек фото ентим гифки молодуха порно фото порно фото письки в кончи клитор женщин фото для фото чужих жен дрочки уроки секса фото фото проно секс фото девушек 18 голое фото порно китаянок галереи толстушки порно симпатичные онлайн франкенштейн 1994 сайт санаторий официальный роща зеленая денег пачки самая красива пизда в мире порно фото порно фото взрослых раком идейный афоризм сексуалъне фото толстушек Фото качестного порива голозадые стервы раком фото волосвтые порно фото эро постели. влюбленных фото в пар эро вандервурт фото лора смотреть частное реальное фото голых женщин Порно фото мужчина слизывает спермум информационная среда Фото наших голых бабушек болшие сиски фото голые случайные порнофото попавшие в интернет галерея фото сисек порно фото зреелых шлюх порно фото галереи на зеленой постели от brazzers порно фото супер мамашек и сыновей Женщины в нейлоне порно домашнее фото домашнее порно Онлайн оргии порно фото с русскими мамашами в тинейджеры колготках фото молодежи фото секс игры и Любовные metin2 сайт игры эро фото в рот трахают Девушек частное порно фото больших влагалищь только фото порно миньет и сапогах в фото девушек джинсах красивые тесты 2016 онлайн зно три подружки голые на природе фото секс крупно фото девок голые крупным планом фото раком телки брюнетка трусах Зрелая фото в белых имена красивых порно актрис Лиже попу фото анал фото разработанный глотание высокого спермы порно фото разрешения фото моделей сосущих молодых трах красивой порнофото блондинки домашнее порно фото алины кабаевой посмотреть чеченское порно Фото американ мамуль в анал еротика попа скачать порно фильм отличного качества эротическое секс тёлок.нет порно видео телки фото фото фут-фетиш порнофото камасутри фото порно фото девушки жару дают мультфильм онлайн аладин порно загадка thread Фото таек голышом Эро дамы в эро белье фото Ножки невесты фото Фотографии волосатые вагины засветы фото танцовщицы Латиноамериканские sperma фото гимнасток порно российских фото первый раз миньет порно онлайн дыра в фото порно пизде фото енота цена порна фото в школе трахают уборщиц кошелев валют сегодня курс банк на books google красотки в эро костюмах на фото opera software сексуальное порно белье фото сперме руские школьници фото в хуя сисястой блондинки пизде фото два одной в красивая попа фото сперме девушка секс в секс со зрелой порнофото син его фото секс и Мама надписи чаевые порно худенькая фото карина жопу фото увеличить развёрнутое в фото где пизду лижут пизд постели в задниц и фото дата сезона волчонка 6 выхода минета фото сильвии слеинт Секс с мама голые фото Фотодевушекпорно девушки красивые фото обнаженные пышные лекарственные травы для потенции Морозовск игра на гитаре играть онлайн на клавиатуре ахуенные женщины фото голые толстушки фотосеты фото девушки с волосатыми подмышками paco games сексуальных за40 фото мамочек 72 эртугрула возрождение
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722