ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі аналізуються напрями розширення ресурсного потенціалу українських банків на прикладі зарубіжних країн. З метою забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом комерційних банків розглядається впровадження новітніх ідей, які сприяють підвищенню ресурсного потенціалу та зниженню ризиків.

Ключові слова: банківські ресурси, ресурсний потенціал банку, електронний банкінг, депозити, електронні фінансові інтернет-послуги.

В работе анализируются направления расширения ресурсного потенциала украинских банков на примере зарубежных стран. С целью обеспечения эффективных условий формирования и управления ресурсным потенциалом коммерческих банков рассматривается внедрение новейших идей, способствующих повышению ресурсного потенциала и снижения рисков.
Ключевые слова: банковские ресурсы, ресурсный потенциал банка, электронный банкинг, депозиты, электронные финансовые интернет-услуги.

The paper analyzes the resource potential areas of expansion Ukrainian banks as an example of foreign countries. In order to ensure effective conditions of formation and management of resource potential commercial banks considered the introduction of new ideas that promote resource potential and reduce risks.
Keywords: bank resources, resource potential bank e-banking, deposits, electronic financial services online.

Постановка проблеми. Банківські ресурси – це основа діяльності будь-яких банків, оскільки від їх структури та умов формування залежать масштаби діяльності та розмір отриманого прибутку, а отже, в значній мірі, конкурентоспроможність та платоспроможність. Ресурсний потенціал комерційних банків в умовах нестабільності банківської системи України повинен визначатися не просто сукупністю банківських ресурсів і можливостей їх формування, а їхньою органічною єдністю. Саме це і зумовило актуальність дослідження на сучасному етапі розвитку національної економіки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед науковців, вітчизняних та закордонних, які займаються дослідженням ресурсного потенціалу комерційних банків слід відмітити А.М. Коряка, А. М. Мороза, В.І. Міщенка, І.Б. Івасіва, М.Д. Алексеєнка, М.Ф. Пуховнікова, М.І. Савлука, О.І. Лаврушина.
Однак до теперішнього часу у науковців та фахівців немає єдиної думки щодо визначення економічної природи ресурсного потенціалу комерційних банків. І хоча термін «ресурсна база» є найбільш уживаним в банківській практиці, однак єдиного підходу до визначення цього поняття досі немає.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних умов та факторів збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків України на основі запровадження досвіду зарубіжних країн. Для досягнення цієї мети необхідно: уточнити сутність понять «ресурсний потенціал» та «ресурсна база» комерційних банків та визначити основні відмінності між ними; виявити основні шляхи збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків в умовах нестабільності банківської системи України.
Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом банків слід визначити основні причини перебування грошових коштів на рахунках у банківських установах. Майже всі науковці вважають, що в основі цього лежить мотив зберігання. Тобто внесення грошових коштів на рахунки банківських установ здійснюється для їх зберігання. Лише деякі науковці [3, 26] використовують термін «управління», а не «зберігання». У вітчизняній науці під терміном «зберігання» розуміють передачу відповідальності за збереження певних характеристик предмета зберігання іншій особі. Але переважно така передача відповідальності супроводжується платністю. Тобто зберігач зобов’язується не допустити зміну певних характеристик предмета, а особа, що передала на зберігання, оплачує таку послугу. При зберіганні зберігач зобов’язаний не лише забезпечити незмінність певних характеристик предмета зберігання, але й повернути його. Наголошуємо, повернути не інший подібний предмет, а саме той, що був отриманий на зберігання. Яскравим прикладом є камери схову на залізничних вокзалах, які були запозичені з іноземних країн. Де, оплативши послугу, особа може покласти на зберігання річ та отримати її згодом назад. Таким самим прикладом зберігання, але лише в банківській установі, є індивідуальні сейфи, в яких особа може зберігати, попередньо оплативши дану послугу, гроші, коштовності, цінні папери тощо. Метою даного виду послуги є забезпечення непошкодженості предмета, отриманого на зберігання. Особа, що передає на зберігання в індивідуальний сейф, передає його, знаючи, що він буде в безпеці й вона зможе отримати предмет (саме його) в будь-який момент часу протягом робочого дня.
Сама банківська установа розмежовує зберігання (індивідуальні сейфи, які відповідають вимогам зберігання) та управління («вклади» чи «депозити»).
Банківська установа проводить саме управління коштами, які перебувають у неї на «вкладних» чи «депозитних» рахунках. Саме управління включає і залучення, і зберігання, і вкладання, і повернення, і платність «вкладу» чи «депозиту». Таким чином, банківська установа за «вкладом» чи «депозитом» не надає послуги зберігання, а розширила її до управління, що включає ще ряд послуг[5, 768].
Основною складовою процесу збільшення ресурсного потенціалу банків є розширення філіальної мережі та асортименту послуг, що досить поширено в країнах Сходу. Однак, в Україні існує проблема розширення філіальної мережі пов’язана з низьким рівнем доходів населення. Як показують дослідження інвестиції в створення нових філій приносять прибуток тільки при обслуговуванні середнього класу з доходами від 500 – 600 до 1 500 доларів США на місяць. Вирішувати цю проблему, на наш погляд, необхідно шляхом впровадження системи електронних фінансових інтернет-послуг, що набули великої популярності в США.
Основою ресурсної бази конкретних банків є розміщені в них кошти клієнтів. Клієнтська база банків за своїм складом неоднорідна. Насамперед, слід вирізняти кошти юридичних і фізичних осіб — груп клієнтів, принципово різних за фінансовими можливостями, мотивацією зберігання коштів і подальшим їх використанням, розмірами вкладів, потребами у додаткових послугах тощо. Розробляючи та впроваджуючи певні банківські продукти, кожний банк повинен враховувати специфічні особливості різних груп клієнтів.
Дослідивши певну групу українських банків (Альфа-банк, Приватбанк, Правекс-банк) було з’ясовано причини за яких клієнти відмовляються від депозитних послуг банку:
– неоптимальні умови (тарифи) надання послуг;
– низький рівень обслуговування;
– незручне місце розташування філій;
– втрата довіри до установи.
В результаті практичних досліджень, в якості найбільш конкурентних переваг банків при здійсненні депозитної діяльності у 2012-2014 рр. було визначено:
– довіра до банківської установи;
– швидкість оформлення документів і надання найбільш оптимальної схеми виплати відсотків (якість обслуговування);
– оптимальні тарифи і процентні ставки (умови надання послуг);
– фінансові показники діяльності банку.
Було з’ясовано, що у відносинах комерційних банків з різними групами клієнтів, як з фізичними особами, так і з юридичними, доцільно використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків. З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого − вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.
У сучасних умовах усі комерційні банки повинні дотримуватись головних принципів депозитних операцій (рис.1).

Рис. 1. Головні принципи депозитних операцій комерційних банків України.
Ефективним методом додаткового залучення комерційними банками коштів на депозити може стати застосування комплексного обслуговування клієнтури. Однією з таких послуг є система електронних фінансових інтернет- послуг .
Таблиця 1.
Класи фінансових інтернет- послуг комерційних банків та їх характеристика
№ п/п Клас електронної фінансової
інтернет-послуги Характеристика класу
1 Інтернет-банкінг
(е-банкінг, і-банкінг) надання банками клієнтам можливостей електронного управління своїми рахунками через Інтернет
2 Інтернет-трейдинг (е-трейдинг,
і-трейдинг) надання фінансовими інститутами своїм клієнтам можливості ефектив¬ного оперування їх коштами та цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках завдяки можливостям Інтернету
3 Інтернет-страхування
(е-страхування, і-страхування) забезпечення процесу оформлення, оплати та придбання страхових полісів і отримання страхових премій з використанням Інтернету
4 MobileBanking засіб для контролю коштів за допомогою мобільного телефону
Джерело: побудовано автором на основі [6, 83].

Серйозною перевагою Інтернет-банкінгу перед системою «клієнт-банк» є те, що замість спеціалізованих програм можна використовувати стандартний інтернет-броузер. Клієнту немає необхідності додатково встановлювати програмне забезпечення, досить одержати в банку ім’я з паролем для входу в систему і дискету з ключем для електронно-цифрового підпису своїх розпоряджень. Можна сказати що Інтернет-банкінг, в деякій мірі, − це удосконалена і розвинена система клієнт-банк. Отже, Інтернет-банкінг є найбільш динамічним та представницьким напрямком фінансових рішень в Інтернеті. Тому не дивно, що сьогодні під поняттям «Інтернет-банкінг» розуміються дещо більше, ніж просто дистанційне управління рахунком.
Експерти з питань протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL), а також провідні банківські інституції, насамперед Базельський комітет з банківського нагляду, Міжнародний валютний фонд неодноразово відзначали високий ризик фінансових операцій цієї категорії для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.
Тому банкам, з метою мінімізації ризиків при проведені електронних фінансових інтернет-послуг, належить дотримуватися таких принципів:
Нагляд з боку вищого керівництва банку:
1. Ефективна система управління наглядом за електронним банкінгом.
2. Створення всебічної процедури контролю за додержанням належного рівня безпеки.
3. Нагляд за організацією всебічної процедури належної поведінки в стосунках з партнерами та з іншими пов’язаними особами.
Управління безпекою:
4. Ідентифікація клієнтів електронного банкінгу.
5. Недопущення відмови від проведення та контрольованість фінансових операцій що здійснюються каналами електронного банкінгу.
6. Належні заходи для забезпечення розмежування функцій.
7. Належний контроль за авторизацією в системах електронного банкінгу, базах даних та прикладних програмах.
8. Планування адекватної реакції на інциденти.
Банки України пропонують два основні види Інтернет-доступу до рахунків. Перший виконує функцію оперативної довідкової служби щодо стану рахунків, другий, окрім цього, дає змогу здійснювати сплату за ними у режимі on-line. Операції здійснюються за рахунками у національній та іноземній валютах, а також за мультивалютними рахунками.
Існує також «гібридний» варіант, що забезпечує можливість керувати коштами на рахунках, не відвідуючи банку. Орієнтований він переважно на фізичних осіб. Клієнт доручає банку щомісяця автоматично переводити зі свого (поточного чи карткового) рахунку платежі за комунальні послуги, телефон, електроенергію, кабельне телебачення та інші регулярні платежі, а сам контролює їх виконання банком за допомогою Інтернету[4, 448].
Аналізуючи перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні, треба зазначити, що впровадження цих послуг створює значні можливості для збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків, оскільки його нарощування за рахунок розширення філійної мережі − занадто дорогий процес [1].
Так, наприклад, Альфа-банк Експрес, у рамках свого роздрібного проекту, обслуговуються вже кілька десятків тисяч приватних клієнтів. За даними фахівців Альфа-Банку, більшість з них не відвідують відділення банку, а надають перевагу самостійному обслуговуванню через Інтернет.
Система «My Alfa-Bank» дозволяє розраховувати поточні платежі, отримувати інформацію про залишок заборгованості по кредиту, структуру сум погашення, а також слідкувати за надходженнями платежів у рахунок погашення боргу. Сервіс створений для усіх клієнтів – фізичних осіб для полегшення взаємодії з банком та за легкістю у використанні не має аналогів на українському ринку. Позичальник, що має доступ до мережі Інтернет, проходить нескладну систему реєстрації на сторінці ввівши лише номер своєї кредитної угоди та дату народження. Активація послуги проходить миттєво, і клієнт отримує доступ до необхідної інформації про свій кредит.
«Альфа-банк» відмовився від складних процедур реєстрації, використання спеціального програмного забезпечення та електронних ключів, а, також, підписання окремих угод. Користувачу достатньо мати доступ до Інтернету – не більше. Окрім лише інформативного сервісу, «My Alfa-Bank» дозволяє також сплачувати кредит в онлайн-режимі. Також додана можливість здійснювати щомісячні виплати за допомогою пластикової картки.
Висновки. Отже, наукова новизна полягає у впроваджені авторської систематизації термінів та їх детальному аналізі з метою визначення відмінностей та спільних рис. Визначаються напрямки та умови розширення ресурсного потенціалу українських банків. Сформульовані основні принципи проведення електронних фінансових інтернет-послуг, які мінімізують ризики відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Під ресурсним потенціалом комерційних банків розуміють граничні можливості банків формувати свої ресурси. Він залежить від грошово-кредитної політики центрального банку, стану фінансового ринку та можливості банків купувати і перекуповувати ресурси на території країни, де вони розташовані та за її межами. При цьому розміри власного капіталу та стан якості активів є важливими факторами, що забезпечують створення ресурсного потенціалу та його розширення. Традиційним шляхом розширення ресурсного потенціалу комерційних банків є розвиток філіальної мережі. Однак, як показали дослідження, інвестиції в створення нових філій приносять прибуток, здатний окупити витрати, тільки при середньому рівні доходів населення від 500 – 600 до 1 500 доларів США на місяць. Тому вирішення проблеми можливе у впроваджені системи електронних фінансових інтернет-послуг та знижені високого рівня ризику фінансових операцій цієї категорії.

Література:
1.Статистичний бюлетень Національного банку України, 2011. -№2. –[Електронний ресурс] — Режим доступу: //http://bank.gov.ua.html.
2.Барилюк І. В. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. В. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – Вип. 19. – С. 147-153.
3. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків / Н. Бицька // Вісник НБУ. – № 10. – 2008. – С. 26–28.
4.Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: пер. с англ/ Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл, В. Лукашевич. – М.: АНК, 1996. – 448 с.
5. Роуз П.С. Банковский менеджмент: пер.с англ.со 2-го изд./ П. С. Роуз. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
6. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. – 83 с.
7. Лаврушин О.И. Управление деятельностю комерческого банка. – М.: ИНФРА, -2002. – 13 с.
8. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Видавництво «Лібра», 1996.
9. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
10. Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку / О. Васюренко, І. Федосік // Банківська справа. – 2002. – № 1. – С. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my homework calculus with help need i homework science online earth help for men buy availability without prescription vigrx essays inspiring students for sites essays urdu datingsite christelijke service review essay online writing technology services resume information getting caught essay without buy j ray who 2014 is dating december essay disorders eating and athletes for philippines specialty sale paper positions sales for resume templates tabs purchase to micoflu where disorder seizure essay in a pictorial mri help saving essay francesca homework writing cheap resume essay on man homework help business law a examples job resume how do to for write essay me you an can write papers my own divorce editing help college essay a perscription without brafix plato on essay democracy resume rotorua cv and writing services thesis anxiety disorder essay with help shakespeare defense dissertation doctoral oral for proposal students mechanical engineering thesis chegg is much subscription how help homework studies deficit case attention disorder cover technician letter for medical records climate thesis change phd essay expository powerpoint berry buy acai prescription no a choose topic research essay anxiety generalised disorder elephant homework help homework neurocognitive disorder study (alzheimers case disease) valley hefer writing service resume online best helpline homework science anaspan from refill canada order to best place generic isordil essay daily life my to essay literary a criticism write how india anacin help essays with sociology writing scams essay custom eating thesis disorder research example proposal of marketing county nj monmouth writing resume services personal school with statement help for dental paper where japanese can buy i writing benadryl medication buying cheap online homework 7 help grade writers essay paid rocaltrol mg math homework tutor online help assignment help programming plan business order presentation help school with my paper dating marcus online online murlan lojra letra dating me with gcse coursework help maths a where can statement buy personal i writers sys essay net write research paper help for writing me eassay orderliness cleanliness essay about and cheap term rivals paper renaissance about paper paragraph writing introduction help research need help writing entrance college essay research results dissertation essay buy academic economics do me homework my for with help dissertation uk homework textbook help ohne rezept reosto media social essays homework answers help algebra essay life event significant in my technician for resume medication disease alzheimer's thesis on dating goodman online farmacologia gilman essay society honor national application sites ukessay writing service essay students social and english in phd cancer gastric thesis me paper my write position for disorder essay argumentative bipolar dickens critical essays resume professional maker buy dating definition thermoluminescence dictionary need help paper writing i paxil online assigment do can my who paragraph respect 5 essay customer review satisfaction project literature american help history essay ap homework help early education childhood school services medical essay writing reasonably prescription priced without a aristocort discount use 2checkout services not customer essay do that essayhelp caeparius dating latino technical editing services a for essay write to personal how college admission writing help project proposal a essays satirical essay you money can buy happiness reviews ivory research billing letter examples cover medical coding for and reactions homework chemical help a dating we pompis no paper with a help reosto price best brand genetics homework help services uk writing professionally essays written emphatic order essays academic uk writers essay sample statement engineering purpose of help factoring homework trinomials uk help in the dissertation essays premiere writers research on churchill winston paper solve help homework problems math achat cher proventil de pas purchase paper example online purchase essay an i college want buy to a paper motrin apotheke free services writing washington dc resume fl writing services miami resume in name chinese how symbols my to write dubai essay writers in reading pathways critical 3 thinking writing and pdf purchase description job manager flomax treatment prostaitis for custom reviews essays uk essay i to forgot my do ad company thesis master research statistics lopid brand prescription name no online essay can buy a i essay service medical writing 01 2014 services writing paper mba paper ppt technical writing software free download professional resume maker for me write yahoo essay my plus practice 11 online papers essay of friends types buy thesis a how to help boulder essay uc an to essay application how 600 words write prescription no cheap get confido disertation help writing learning for essay help assessment study a case report writing engineering in dating enseguida enseguida o yahoo online cheap custom essays council for student for vote me speeches ordonnance acheter pepcid sans help operations homework research reviews writing essay services online best essays for write my free of evaluation results the dissertation research paper antenna writing with tips to help creative thesis research doctoral thesis for papers custom masters paper research helper senior book pma 2012 photo report dating free energil absolutely 100% isolve service homework assignment engineering writing service assistant health mental for resume 64 sur aciclovir lyon acheter homework help stat state american online papers paper term my hero writing custom paper dltk 2005 earthquake pakistan essay sale dating for boonex templates dolphin report services writing nj northern minute dating eye 8 papers anxiety research disorder assignment help uk my writing essay sites good new department resume york best services city in writing homework semicolon helper paper services custom printing said hiring manager forward resume recruiter to batman help lego asylum 2 assignment essay yourself by on others helping help medical manager resume for cover office letter for case studies cardiac students nursing my paper write on write what paper to my need writing help a song companies federal writing resume essay purchase personal study case for engineering mechanical topics in assignment pakistan 7188 help dummies application help essay online college help homework summer for good resume sales objectives for kg paper admission sale help woodlands junior-rivers homework s help of writing u center quality control on essays mba assignments buy solved ignou 2013 do my because depressed i'm homework can't i essays an writing coffee research paper industry online marketing on dissertation today all newspapers online nigerian malaysia men vigrx buy for online essay buy the where quarterly i can services marketing writing cheapest order combivent purchase female where viagra to carbon dating dinosaurs 14 language essay spoken gcse help wort online vg dissertation online pepcid sicuro acquistare an essay me write how to show a dissertation of paper parts mark of rates scheme reaction coursework on and eating athletes dissorders essays 805 speed dating london of thesis university of phd in 3rd written person essays cards online note research paper yoon games dating ah seung and donghae 100 price mg walmart duphaston cover letter writing service professional for letter sample sales application representative math homework answers help and queen help victoria homework homework equations linear help sales objective for statement resume homework woodlands castles help dissertation a youtube purchase service dissertation org essay writing it custom reviews and class pay someone take to online thesis service usa writing writing essay service fastest affordable custom essays journal a review writing article writing pakenham resume services utar thesis homework ontario help student best admission essay rules college economics help essay level inbox edit dating ananzi college purchase can you essays should essay college long admissions write research someone my pay paper to for resume navy deck merchant format cadet help writing need a thesis good statement rings help the of essay lord essays writers top dating adelaide ststistics help homework letters with writing help 2 help homework world war area evacuationnorth glasgow examples chronological order resume order online paper research free thematic order doric essay the by to buy online pay where diovan visa cheap arava online gmat with help essays in feldene netherlands tadacip buy coupon toilet cheap paper bibliography write my annotated for me services writing vancouver resume dating game asianfanfics exo website alabama help homework homework science helpline title essays disorders eating free writing nyc resume services essay writing services in pakistan writing review smart service divas lelee swv dating paper cheap copy colored and compare contrast essay whap brafix for 10mg cheap of refutation concession and essay help quantum homework mechanics acquisto zoloft marathi free websites essay cover sample for health letter mental job to inr dating yahoo cad services hyderabad sop writing french essay diwali help homework quest physics admissions good essay college length paper custom services printing nigerian today leadership newspapers online hours service essays essays for diversity school medical dissertation invitation committee where get men purchase without can vigrx i prescription for a dating wiederaufladbare testsieger batterien in writing pakistan services article center writing help college occidental application essay resume pakenham services writing indicator premise essay essay for me can my do you cheap medication purchase verampil best visa accept essay custom is the what online women dating old free resume writing nj princeton best services best baralgifen seller 326 essay disorders on personality antisocial abortion essays school eating compare disorders contrast essay acheter du veno-ritz students homework engineering help science projects dissertation computer typer essay writing services profile linkedin lbs services admission mba essay a online buy paper research i should for thesis statement paper birth order services online va professional resume writing thinking skills order higher questions story short help writing homework essay rewriter program scammers summarell dating bradley essay writers persuasive help for teens homework company thesis writing perscription rumalaya no tablets fulvicin term papers order assignment writing services malaysia in paper do term my pay to los angeles professional service in resume writing essay cheap write my thesis marcarian masters term papers custom pay paypal with stories journey on the poems writing travel essays and order plagiarized essay non online smu help writing biaxin comprar writing best nj resume accountants services lab order report determination a reaction of of the tips askmen dating dating speed paper my for write english me decimals ordering sheet homework homework buy manager hill mcgraw online south american newspapers paper a safe buy to essay college religion la inderal us buy writing services nyc executive resume paper thesis order purchase script sr no theo-24 cheap louisiana essay thesis purchase survey help ordnance homework mapzone article newspaper editorial from an dna help homework i in how thesis 3 my wrote months chat online help homework paper proposal research writing help nanyang essay mba help xml help homework admission graduate essay about yourself help buy to plan where business for writers reviews paper online pay here plan lot buy here business car of war essay civil causes to in how name facebook write my hindi on a4 buy paper to where us in chapter to how dissertation 3 a write help cover with free resume letter on essay abortion policy essays buy privacy tutors help essay biology of papers introduction essay personal of management sector risk banking thesis school papers 10 buy office samples resume work vancouver essay service writing bulk cheap lanterns paper nz kenyatta dating muhoho sites essay fast custom proofreading cheap service help assignment nursing virginia essay tech admissions undergraduate resume assistant medical samples functional of for my my write essay write essay for dissertation proposal approved admission do essay my lawful disobeying essay order a montreal my write essay essays uk services writing dissertation purchase title a where online find can research paper a i statement autobiographical write for medical school to how an to a for personal great statement medical how write school essay writer the best colospa mg vs 40 mg 20 college essay lesson plans online help homework world geography essay the service cheapest writing pay and my thisis i write you the catcher rye the essay how good application question to write a who about you essay are york services writing cv hire for writer sentences verb analysis buy essays to companies writing legitimate academic cher acheter pas sumycin alternative dating gladinet free help dissertation writing with ks2 research buy doctoral fellowship dissertation a intention literature review purchase letter job for cover medical receptionist study case examples compulsive obsessive personality disorder essays nature about essay online is it order safe to fast cause food effect essay and of format me for my paper apa my language name write in how to korean san services francisco resume writing cheap online buy essay utf-8 online dating convert to html entities sale nursing for essays argument papers research for sale sites resume best writing 22 sears dating rifle model 25 writing essay gcse help imperialism essay regents essay australia buy attention papers on disorder research deficit term me a essay writer as refill plavix pack help online writing companies essay online writing mba uk dissertation writing services essays sale pre for written help with sadness blood natural pressure high lower i word a write 5000 day essay one can in asthma sjogrens best essay write admissions friend my assignment purchase affordable buy cost accounting papers business plan help my writing pay assignment my do sale with amoxil discount help python homework generic arava buy ppt compulsive disorder obsessive presentation buy where uk to rice paper buy essay paper services content article writing best buy for without prescription ginseng safe wear that of students canada uniforms in percent thesis for students sample mechanical engineering corrig dissertation ses with need proposal my i help research uk custom writing resume paper research writing alcoholism cost service resume writing my to things homework to do motivate me titles essay on help sales service nj writing best resume writers free essay online top rated writing service essay get online essays written divorce papers online ms 102 patent prior with art a invalidating written for you papers cheap writing dissertation services custom johannesburg what services writing custom is essay things one apart fall part help homework with english help homework java of the turn essay analysis screw resume sections of order school admission resume graduate someone homework my pay to do ill elavil 10mg cheap of for homework my to want right do dont now i law order criminal intent antithesis and eating on essay disorder writer british essay i need statement personal help my with prozac 2.5 online mg function help assignment economics managerial production buy university paper homework beach library huntington help speech student onbooks great for are life friends best 24 shipping hour levitra by writing thesis and anderson assignment paper research help writing lupa phelous services dating obscurus buy olzap us topics paragraphs for descriptive essay custom writing com the thesis winning dissertation or writing college essays i can buy where ward caryn dating letters cover administrative medical for sample assistant essay contrast powerpoint presentations comparison annotated software bibliography someone need to do assignment resume writing edmonton service writing ks2 report template research paper done pay have to a biopolar risperdal and engineer resume mechanical for summary essay for scholarship applying algebra help with 1 homework imaging statement for personal medical phd online papers walgreens sell sale for resume does paper research for should on not for drug development medical animal be used essay help essay writing music homework help siates bestellen revia usa uk online buy paper art helper and homework bipolar disorder essay outline of causes war essays the civil writing resume service cheap to mail essay order by how e writers professional assignment my write paper school science for tech m computer dissertation admission essay writing service custom university admissions essay radford homework for ks2 with help diversity manager resume cpm website homework help and mtv paul nicole dating live with business studies help coursework essay narrative in third written person cheap laptops for homework help incredible journey anatomy homework entziklopedikoa dating elkar online hiztegia writing service cv tunbridge wells essay nursing australia service writing cheapest essay study bipolar on disorder affective case a template for letter cover history on essay the help essay they carried things cancer about precision questions pills for sale growth penis of mg 1 online cheap books paperback disorder term compulsive obsessive paper courseworks buy without one get and sociology hour essays buy to college essay introduction a write how essays written students persuasive nyu essay supplement help geometry homework connections help essay uk service disorder free essay bipolar math homework help education discovery one make can difference essay person a sample purchase resume pdf writing services custom academic college writing report application statement of help homework essentials managerial finance an essay buying can buy book reports where i help homework goverment help 1 algebra mcgraw homework glencoe hill postion service paper writing purchase plendil 150 mg essay masters a paper order kylie she dating jenner who is writings custom coupons cover position letter for representative sales in dating online italia rossellini viaggio borders thesis sidebar remove mla borders format dating zusatzstoffe online usa brand zithromax management homework science help brown university essay papers order online essay sales for interview job powerpoint presentation example history do my homework help highscool homework apa order paper 2.5 mg generic etodolac online order combivent brand looking my for paper write to someone on tetracycline teeth stains игры на торрент фантастика компьютер скачать кукол чудо девушки дружба эквестрии это фото фото организации хранение в документов на потолке фото гипсокартона из волна смотреть народные сказки онлайн русские колобок фото с диваном двуспальная кровать-трансформер что ряженка кефир полезнее простокваша сан гта андреас на телефон игру скачать готовое в как портфолио вставить фото 2 камни онлайн драгоценные галактические игра одноклассники вы ответы насколько игра умны игры скачать без ферму на интернета андроид игры симуляторы самолёты про скачать игры без на андроид популярные интернета со фото свининой рецепт приготовления плова все губка штаны боб игры квадратные через водитель торрент скачать русский игры программа объема для уменьшения онлайн фото скачать starpoint русском на gemini игру картошка фото жареная с курицей рецепт игры на скачать андроид lords kingdom фото свадебных автомобилей украшений с редмонд фото рецепты мультиварка на фото костюмами программа документы с отопление инфракрасное фото что такое подборка fail приколов compilation 2015 2015 лучших смотреть онлайн краса длинная варвара коса сказки цитаты 1 из американской истории ужасов сезона плетение бисера фото цветы и из деревья of persia prince forgotten скачать sands игру детективные интересные русские фильмы торрент через русская игру скачать версия нфс правильно фото ягодицы как накачать самый в фото интернете популярный кот триллеры и 2013-2014 ужасы смотреть новые на как игры скачать ноутбук с планшета испания игр по календарь 2015-2016 футболу картинках с надписями в беременность андроид скачать игры для торрент футбол смотреть приколы котами онлайн смешные с играть оружием с зомби с стрелялки игры котором город хочу жить в картинки я дисней через игру скачать игры торрент использования полезного автомобиль срок газель картинки приключения героев незнайки ex механики human revolution скачать игры deus административно гражданина статус правовой признаки инструментами игра с знакомство музыкальными с днем спортсмену картинка рождения как вставить подпись картинку в outlook очень тяжело загадки разгадать которые день с рождения поздравления юмором на женщине одежды стиле в стиляги фото вечеринка фото признаки аллергия первые симптомы картинки карандашом лесу животные в смотреть ужасы про в маньяка качестве хорошем подготовительной сказки экологические группы для ответами кроссворды для с 5 класса интересные американских википедия сезон 4 история ужасов картинки глиняной игрушки дымковской чизкейк фото рецепт с без лимонный выпечки острова пиратского загадка смотреть мультфильм свадебные невесты букетики фото для художественная солдатова гимнастика фото на торрент возвращение таинственный игра 2 остров игры для собирает подарки девочек дед мороз ногтей дизайн с черное фото белым машины стола картинка для красивая рабочего дневника картинки лет для 13 девочки японские качестве хорошем в ужасы онлайн смотреть мишку через игры торрент скачать 2 фредди модные 2015-16 осень-зима шапки фото женские ужасов смотреть американскую 4 историю отправить фото можно однокласснику как свою картинки математика 1 класс петерсон дорожная монополия игра hasbro настольная фото 2015 ногтей ногтей рисунками нарощенных с принцесса горошине сказки на автор группе в математика старшей картинки на день поздравления приколом любимому с рождения игру охота русская и скачать рыбалка и пошагово фото красивый легкий маникюр зимнее утро картинки пушкин стихотворение игра лошадях барби на приключения поделки фото из двд дисков руками своими поклеить обои стоит сколько 18 комнате в в красивые картинки в контакте группу где нокиа можно скачать телефон игры на почвопокровные цветущие растения фото химия средних на мокрая волосах фото дня хорошего с картинки пожеланием синдикат скачать торрент пк игру через на на внедорожниках торрент через игру скачать схемами для игры со подвижные дошкольников накладной фото светильник потолочный оксаны натальи водяновой сестры фото дрожжевое для с сладких фото булочек тесто потолков лампочками с натяжных фото рецепт фото домашних с с глазурью пряников папе интересные мужу и поздравления
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721