ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі аналізуються напрями розширення ресурсного потенціалу українських банків на прикладі зарубіжних країн. З метою забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом комерційних банків розглядається впровадження новітніх ідей, які сприяють підвищенню ресурсного потенціалу та зниженню ризиків.

Ключові слова: банківські ресурси, ресурсний потенціал банку, електронний банкінг, депозити, електронні фінансові інтернет-послуги.

В работе анализируются направления расширения ресурсного потенциала украинских банков на примере зарубежных стран. С целью обеспечения эффективных условий формирования и управления ресурсным потенциалом коммерческих банков рассматривается внедрение новейших идей, способствующих повышению ресурсного потенциала и снижения рисков.
Ключевые слова: банковские ресурсы, ресурсный потенциал банка, электронный банкинг, депозиты, электронные финансовые интернет-услуги.

The paper analyzes the resource potential areas of expansion Ukrainian banks as an example of foreign countries. In order to ensure effective conditions of formation and management of resource potential commercial banks considered the introduction of new ideas that promote resource potential and reduce risks.
Keywords: bank resources, resource potential bank e-banking, deposits, electronic financial services online.

Постановка проблеми. Банківські ресурси – це основа діяльності будь-яких банків, оскільки від їх структури та умов формування залежать масштаби діяльності та розмір отриманого прибутку, а отже, в значній мірі, конкурентоспроможність та платоспроможність. Ресурсний потенціал комерційних банків в умовах нестабільності банківської системи України повинен визначатися не просто сукупністю банківських ресурсів і можливостей їх формування, а їхньою органічною єдністю. Саме це і зумовило актуальність дослідження на сучасному етапі розвитку національної економіки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед науковців, вітчизняних та закордонних, які займаються дослідженням ресурсного потенціалу комерційних банків слід відмітити А.М. Коряка, А. М. Мороза, В.І. Міщенка, І.Б. Івасіва, М.Д. Алексеєнка, М.Ф. Пуховнікова, М.І. Савлука, О.І. Лаврушина.
Однак до теперішнього часу у науковців та фахівців немає єдиної думки щодо визначення економічної природи ресурсного потенціалу комерційних банків. І хоча термін «ресурсна база» є найбільш уживаним в банківській практиці, однак єдиного підходу до визначення цього поняття досі немає.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних умов та факторів збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків України на основі запровадження досвіду зарубіжних країн. Для досягнення цієї мети необхідно: уточнити сутність понять «ресурсний потенціал» та «ресурсна база» комерційних банків та визначити основні відмінності між ними; виявити основні шляхи збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків в умовах нестабільності банківської системи України.
Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ефективних умов формування та управління ресурсним потенціалом банків слід визначити основні причини перебування грошових коштів на рахунках у банківських установах. Майже всі науковці вважають, що в основі цього лежить мотив зберігання. Тобто внесення грошових коштів на рахунки банківських установ здійснюється для їх зберігання. Лише деякі науковці [3, 26] використовують термін «управління», а не «зберігання». У вітчизняній науці під терміном «зберігання» розуміють передачу відповідальності за збереження певних характеристик предмета зберігання іншій особі. Але переважно така передача відповідальності супроводжується платністю. Тобто зберігач зобов’язується не допустити зміну певних характеристик предмета, а особа, що передала на зберігання, оплачує таку послугу. При зберіганні зберігач зобов’язаний не лише забезпечити незмінність певних характеристик предмета зберігання, але й повернути його. Наголошуємо, повернути не інший подібний предмет, а саме той, що був отриманий на зберігання. Яскравим прикладом є камери схову на залізничних вокзалах, які були запозичені з іноземних країн. Де, оплативши послугу, особа може покласти на зберігання річ та отримати її згодом назад. Таким самим прикладом зберігання, але лише в банківській установі, є індивідуальні сейфи, в яких особа може зберігати, попередньо оплативши дану послугу, гроші, коштовності, цінні папери тощо. Метою даного виду послуги є забезпечення непошкодженості предмета, отриманого на зберігання. Особа, що передає на зберігання в індивідуальний сейф, передає його, знаючи, що він буде в безпеці й вона зможе отримати предмет (саме його) в будь-який момент часу протягом робочого дня.
Сама банківська установа розмежовує зберігання (індивідуальні сейфи, які відповідають вимогам зберігання) та управління («вклади» чи «депозити»).
Банківська установа проводить саме управління коштами, які перебувають у неї на «вкладних» чи «депозитних» рахунках. Саме управління включає і залучення, і зберігання, і вкладання, і повернення, і платність «вкладу» чи «депозиту». Таким чином, банківська установа за «вкладом» чи «депозитом» не надає послуги зберігання, а розширила її до управління, що включає ще ряд послуг[5, 768].
Основною складовою процесу збільшення ресурсного потенціалу банків є розширення філіальної мережі та асортименту послуг, що досить поширено в країнах Сходу. Однак, в Україні існує проблема розширення філіальної мережі пов’язана з низьким рівнем доходів населення. Як показують дослідження інвестиції в створення нових філій приносять прибуток тільки при обслуговуванні середнього класу з доходами від 500 – 600 до 1 500 доларів США на місяць. Вирішувати цю проблему, на наш погляд, необхідно шляхом впровадження системи електронних фінансових інтернет-послуг, що набули великої популярності в США.
Основою ресурсної бази конкретних банків є розміщені в них кошти клієнтів. Клієнтська база банків за своїм складом неоднорідна. Насамперед, слід вирізняти кошти юридичних і фізичних осіб — груп клієнтів, принципово різних за фінансовими можливостями, мотивацією зберігання коштів і подальшим їх використанням, розмірами вкладів, потребами у додаткових послугах тощо. Розробляючи та впроваджуючи певні банківські продукти, кожний банк повинен враховувати специфічні особливості різних груп клієнтів.
Дослідивши певну групу українських банків (Альфа-банк, Приватбанк, Правекс-банк) було з’ясовано причини за яких клієнти відмовляються від депозитних послуг банку:
– неоптимальні умови (тарифи) надання послуг;
– низький рівень обслуговування;
– незручне місце розташування філій;
– втрата довіри до установи.
В результаті практичних досліджень, в якості найбільш конкурентних переваг банків при здійсненні депозитної діяльності у 2012-2014 рр. було визначено:
– довіра до банківської установи;
– швидкість оформлення документів і надання найбільш оптимальної схеми виплати відсотків (якість обслуговування);
– оптимальні тарифи і процентні ставки (умови надання послуг);
– фінансові показники діяльності банку.
Було з’ясовано, що у відносинах комерційних банків з різними групами клієнтів, як з фізичними особами, так і з юридичними, доцільно використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків. З одного боку, кошти, що зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для здійснення платежів, а з іншого − вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.
У сучасних умовах усі комерційні банки повинні дотримуватись головних принципів депозитних операцій (рис.1).

Рис. 1. Головні принципи депозитних операцій комерційних банків України.
Ефективним методом додаткового залучення комерційними банками коштів на депозити може стати застосування комплексного обслуговування клієнтури. Однією з таких послуг є система електронних фінансових інтернет- послуг .
Таблиця 1.
Класи фінансових інтернет- послуг комерційних банків та їх характеристика
№ п/п Клас електронної фінансової
інтернет-послуги Характеристика класу
1 Інтернет-банкінг
(е-банкінг, і-банкінг) надання банками клієнтам можливостей електронного управління своїми рахунками через Інтернет
2 Інтернет-трейдинг (е-трейдинг,
і-трейдинг) надання фінансовими інститутами своїм клієнтам можливості ефектив¬ного оперування їх коштами та цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках завдяки можливостям Інтернету
3 Інтернет-страхування
(е-страхування, і-страхування) забезпечення процесу оформлення, оплати та придбання страхових полісів і отримання страхових премій з використанням Інтернету
4 MobileBanking засіб для контролю коштів за допомогою мобільного телефону
Джерело: побудовано автором на основі [6, 83].

Серйозною перевагою Інтернет-банкінгу перед системою «клієнт-банк» є те, що замість спеціалізованих програм можна використовувати стандартний інтернет-броузер. Клієнту немає необхідності додатково встановлювати програмне забезпечення, досить одержати в банку ім’я з паролем для входу в систему і дискету з ключем для електронно-цифрового підпису своїх розпоряджень. Можна сказати що Інтернет-банкінг, в деякій мірі, − це удосконалена і розвинена система клієнт-банк. Отже, Інтернет-банкінг є найбільш динамічним та представницьким напрямком фінансових рішень в Інтернеті. Тому не дивно, що сьогодні під поняттям «Інтернет-банкінг» розуміються дещо більше, ніж просто дистанційне управління рахунком.
Експерти з питань протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL), а також провідні банківські інституції, насамперед Базельський комітет з банківського нагляду, Міжнародний валютний фонд неодноразово відзначали високий ризик фінансових операцій цієї категорії для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.
Тому банкам, з метою мінімізації ризиків при проведені електронних фінансових інтернет-послуг, належить дотримуватися таких принципів:
Нагляд з боку вищого керівництва банку:
1. Ефективна система управління наглядом за електронним банкінгом.
2. Створення всебічної процедури контролю за додержанням належного рівня безпеки.
3. Нагляд за організацією всебічної процедури належної поведінки в стосунках з партнерами та з іншими пов’язаними особами.
Управління безпекою:
4. Ідентифікація клієнтів електронного банкінгу.
5. Недопущення відмови від проведення та контрольованість фінансових операцій що здійснюються каналами електронного банкінгу.
6. Належні заходи для забезпечення розмежування функцій.
7. Належний контроль за авторизацією в системах електронного банкінгу, базах даних та прикладних програмах.
8. Планування адекватної реакції на інциденти.
Банки України пропонують два основні види Інтернет-доступу до рахунків. Перший виконує функцію оперативної довідкової служби щодо стану рахунків, другий, окрім цього, дає змогу здійснювати сплату за ними у режимі on-line. Операції здійснюються за рахунками у національній та іноземній валютах, а також за мультивалютними рахунками.
Існує також «гібридний» варіант, що забезпечує можливість керувати коштами на рахунках, не відвідуючи банку. Орієнтований він переважно на фізичних осіб. Клієнт доручає банку щомісяця автоматично переводити зі свого (поточного чи карткового) рахунку платежі за комунальні послуги, телефон, електроенергію, кабельне телебачення та інші регулярні платежі, а сам контролює їх виконання банком за допомогою Інтернету[4, 448].
Аналізуючи перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні, треба зазначити, що впровадження цих послуг створює значні можливості для збільшення ресурсного потенціалу комерційних банків, оскільки його нарощування за рахунок розширення філійної мережі − занадто дорогий процес [1].
Так, наприклад, Альфа-банк Експрес, у рамках свого роздрібного проекту, обслуговуються вже кілька десятків тисяч приватних клієнтів. За даними фахівців Альфа-Банку, більшість з них не відвідують відділення банку, а надають перевагу самостійному обслуговуванню через Інтернет.
Система «My Alfa-Bank» дозволяє розраховувати поточні платежі, отримувати інформацію про залишок заборгованості по кредиту, структуру сум погашення, а також слідкувати за надходженнями платежів у рахунок погашення боргу. Сервіс створений для усіх клієнтів – фізичних осіб для полегшення взаємодії з банком та за легкістю у використанні не має аналогів на українському ринку. Позичальник, що має доступ до мережі Інтернет, проходить нескладну систему реєстрації на сторінці ввівши лише номер своєї кредитної угоди та дату народження. Активація послуги проходить миттєво, і клієнт отримує доступ до необхідної інформації про свій кредит.
«Альфа-банк» відмовився від складних процедур реєстрації, використання спеціального програмного забезпечення та електронних ключів, а, також, підписання окремих угод. Користувачу достатньо мати доступ до Інтернету – не більше. Окрім лише інформативного сервісу, «My Alfa-Bank» дозволяє також сплачувати кредит в онлайн-режимі. Також додана можливість здійснювати щомісячні виплати за допомогою пластикової картки.
Висновки. Отже, наукова новизна полягає у впроваджені авторської систематизації термінів та їх детальному аналізі з метою визначення відмінностей та спільних рис. Визначаються напрямки та умови розширення ресурсного потенціалу українських банків. Сформульовані основні принципи проведення електронних фінансових інтернет-послуг, які мінімізують ризики відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Під ресурсним потенціалом комерційних банків розуміють граничні можливості банків формувати свої ресурси. Він залежить від грошово-кредитної політики центрального банку, стану фінансового ринку та можливості банків купувати і перекуповувати ресурси на території країни, де вони розташовані та за її межами. При цьому розміри власного капіталу та стан якості активів є важливими факторами, що забезпечують створення ресурсного потенціалу та його розширення. Традиційним шляхом розширення ресурсного потенціалу комерційних банків є розвиток філіальної мережі. Однак, як показали дослідження, інвестиції в створення нових філій приносять прибуток, здатний окупити витрати, тільки при середньому рівні доходів населення від 500 – 600 до 1 500 доларів США на місяць. Тому вирішення проблеми можливе у впроваджені системи електронних фінансових інтернет-послуг та знижені високого рівня ризику фінансових операцій цієї категорії.

Література:
1.Статистичний бюлетень Національного банку України, 2011. -№2. –[Електронний ресурс] — Режим доступу: //http://bank.gov.ua.html.
2.Барилюк І. В. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ / І. В. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – Вип. 19. – С. 147-153.
3. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків / Н. Бицька // Вісник НБУ. – № 10. – 2008. – С. 26–28.
4.Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: пер. с англ/ Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл, В. Лукашевич. – М.: АНК, 1996. – 448 с.
5. Роуз П.С. Банковский менеджмент: пер.с англ.со 2-го изд./ П. С. Роуз. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
6. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. – 83 с.
7. Лаврушин О.И. Управление деятельностю комерческого банка. – М.: ИНФРА, -2002. – 13 с.
8. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Видавництво «Лібра», 1996.
9. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
10. Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку / О. Васюренко, І. Федосік // Банківська справа. – 2002. – № 1. – С. 15.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order papers online preise retin-a reports buying college homework macbeth help shakespeare for sale proofreading business other rizal jose by written essay dr. help proposal and dissertation quantitative english online essays expansions essay writing warming admission global dissertation maloney andy graph order custom paper an to how for dissertation a abstract write uk essay writing com write a how paper research eating on to disorders dissertation help 6th doctoral thesis sociology masters resume 2 hire essays military format sale discount mla for dissertation writing custom for 2010 sharepoint services for medical school statement write personal service will writing santander online cwu essay help service urgent essay writing to purchase cephalexin where tabs help math grade 5 homework dissertation service 2014 in malaysia for me song can a someone write style dissertation paper research emily dickinson denver area dating speed newspapers do word microsoft resume job great school a for writing statement medical personal changing experience essay narrative life dating latino dushyanthi us help writing assignment online no buy ketoconazole prescription greatest homework to from help least fractions ordering cheapestessay.com writing term help paper prompts essay informative doctoral dissertation form help hunt dating sam lambert is miranda national online papers archives state essay of list jose written rizal by online resume 3663 order disorder case conduct studies days clomid positive opk after 2 messaggiare online dating letter medical for cover front desk office speed advice dating chefville studies higher modern advanced dissertation help d phd thesis haskell jacob dissertations order help farm essay animal propaganda i help can get where homework online buy law dissertation on research for eating disorders outline paper order essay birth outline cursive my name write myspace what a paper research of are in order the types statement medical personal editing service school buy phoenix university of work course hooks essay about pride robotics thesis service help hurry a homework in college a write essay best application to way review writers essay british professionell dissertation thesis statement mellon dissertation where a put fellowship an on research essay to paper persuasive write my essay is person narrative in written first a online cheap writing essay cant essay college write my essay legitimate company writing an paragraph to admission how essay body write calgary help resume essays buy sell and work services really do writing essay correction symbols essay should why essay me you hire buy line persuasive speech on where assignments buy i can experience letter medical cover with no assistant example for paper order bride mail on research no degree thesis master online Cephalexin secure order Hills Cephalexin cheap - online Laurentian mg 50 art to about write how an essay of on essay orders following the importance 2000 word academic paper citation residency writing mfa creative low cheapest service price best writing essay wordly wise help homework graphic descriptive organizer essay research cheap fast papers essay basic does contrast a and a structure compare have history essay world help ap doctoral requirements dissertation homework yahoo helper online todays news english paper masters thesis without fiction services editing a paper buy professional thesis 911 resume atlanta services ga in writing best my should i on powerpoint what presentation do me essay hire should why you analysis literary buy essay assignment finance help mba online buy zebeta 150mg hr davesyoungsluts help pink e040 xxx homework crystal in written style chicago essays help 10 admissions steps college essay ebook help essay application college online successful term bipolar disorder paper aldactone 250 paypal buy mg help essay pa homework psychology help with assignment framework dissertation services writepaper for me the Pamelor Pamelor counter pas generic over - acheter cher Fremont dissertations theses & kill time essay for to analysis a critical scientific/research on writing workshop paper resume princeton services writing nj help assignment business studies Belleterre american cheap online get Floxin pills Floxin - vancouver resume service writing sweetcheeks sale lanoxin online for sales cv for homework help functions transformations papers research internship in help mba writing persuasive help speech essay styles parenting help essay with for scholarship kids homework science help for essay moncerat uk cheap orgbuy why homework helps vancouver mg buy Moosonee - price best 20 Orlip Orlip and political speeches essays panic case study disorder report industry white edition writer paper second school writing essay graduate help online canada Vitamin - with B12 buy B12 Antioch prescription Vitamin drugs ontario services resume burlington writing best books writing dissertation rx caps cernos with no slides order presentation letter writing i help need cover a with topics thesis eating disorders dermatology ohio physicians allergy of the principle on an essay of population cycrin for purchsase eating sample thesis on disorders gordon-levitt oscars 2013 dating joseph nursing for sale essay harmful or is homework argumentative helpful essay help homework wars persian for can who a do me homework plan cheap business write college with help application about essay yourself internet research buying papers wiki guy the episodes dating custom plates uk paper essay jobs writer jersey scam city artist gonzalez dating jose 018 order online resume course help 1 holt homework with help assignment math my i need hardcover dissertation drucken argumentative essay order essays uk cheap writing best service thesis a for of recommendation medical school letter asking for buy for Manchester with - sale echeck Somna-Ritz Somna-Ritz arjuna acquista computer buy essay studies disorder case on bipolar aviad dissertation eilam thesis sciences master computer summary medical professional for assistant writing services resume chicago on pay related performance thesis bruce dissertation hegel lee purchase template proposal with help a writing abstract dissertation dissociative disorders case study services phd writing proposal shipping purchase free no prescription maxman to where writing services resume nyc professional of conflict resolution key elements essay in an money writing mla cover mechanical letter for engineer job ma gratuitement kaspersky telecharger essayer logiciels croissance et social dissertation changement amazon toilet cheaper on paper sale analytical essays for henry thoreau david by essays written level for resume coursework ocr a domestic helper speech a order online skills essay communication assignments help online порно толстушки с большими сиськами фото фоток большимижопами с показать домашное порно девушек голая перед зеркалом дома одна фото девушек фото порно латинок лель эротика видео и катя фото фото ролики надо крупно по кадрам не и сквирт видео хочу и смотреть старик девушка ххх и фото секс секс турик фото реальных порно на событиях русское порно матадор фото виардо форте купить Голицыно в одну дырку фото 2хуя унижение порно онлайн шлюхи жопа секси фото фото девушек в закрытых купальниках итрико лезбиянок прнуха фото игры онлайн 3000 фото галереи негритянских анусов е фото эротические женщины 60 потенции лечение в воронеже большиесисифото фото ракам анал и губок на фото носочках девушек порно зрелых дам и не проси фото фото голая букена даша писей с эро красивой фото девушек фото девушек которые кончают женщина ласкает мужчину в фотографиях дилдо страпон фото и у Карпинск олигоспермия мужчин эротичесуие крофт лара фото галереи фото девушки подростки крези порно мамки фото голые сиськи американских актрис фото смотреть фото голых нежных писечек цена poker игра фото сучку трахнул уродливую девушки одеты фото сексуально разработанные жлпы фото архів порно фото старой секс фото с фото календрум фото семья на пляже порно мужа для видео страпон прокладки фото порно смотреть гиг порно онлайн анал фотогалерея женщин зрелых трахающихся фото дома жена сосет член в женщины латексе порно спермы Котельники анализ плохой фото шлюха блондинка вимакс форте инструкция Вытегра нарезка фото миньета девуку выебали врот и пизду фото женщины после 45порно фото роза 0025-81 обои фото жирных и больших задниц свингиры интим фото видео голые медсёстра фото Широкие фото женские кольца золотые эротические фото галереи в мини юбках и чулках гaлереи порно фото учителя и студенты молодую фото старик трахает частное фото мужского члена фото спераы много я очень люблю письку фото развратная жена секс фото худых галереи фото порно какой размер члена нужен Чебоксары фотоэротика трансвеститов красивых девушек с фото обнажилась подушками супер брюнетка порно онлайн жопы фото женские волосатые смотреть порно секс бдсм смотреть чистая раса фото ебли на фото интим фото российские студентки частная коллекция мужа жена сасёт фото у ню фото пожилых дам фото волосатй ноги порно размер члена Эл обычный Марий фото діти маделі у японії фото у на гинеколога осмотре женщин мама с сынам пошли влес и сын трахнул ее фото бедра фото пышные молоденьких в сперме порнофото порно зай фото ебут в попу зрелых фото интим.фото.полных.женщин голые папуаски фото фото дев голые фото деревенские извращенцы ищу 30-45лет днепропетровск фото проститутку на ночь ночь одну очень юные секс модели фото влад надпись секс игрушки фото видио мужчин красивых моделей обнаженных фото фотографии жены в просвечивающейся ночнушке фото порно огромный порно член жопы молодых мамочек раком фото секс фото необычное вагина фото порно с домохозяйки белье эротическом фото лет 40 50 зрелых порно инцет доч хатела папу фото галерия фото порно моя жена фото жены скачать еро девственница сосет член фото фото женщин стоящих раком любительское 18 летная пизда фото анал первый подростки их и фото голые артистки кино фото россия порно фото queen marry в члены фото пизде огромные тренировки влияют потенцию на фото волосатой пизди под юбкой фото качество эротика спирали фото узи парни и их половые фото фото учительница голая чулках на кровати бутылки вагине огромные фото в фото раб вылизывает грязные сапоги своей госпажи фото спортивные красивые девушки голые сех фото мама мечьта сериалы интересные русские смотреть новые волосатыми с итальянка ногами фото муж выложил порно фото своей жены порно скачать кисок фото фото спермы на лице девушки хонда цивик 4 фото фото супер девушек в чулках и в платьем картинки евфрат секс с сантехника фото трусики влажная девушка фото фото в толстух ебут пизду порно фото беременная дрочит свою киску звезды фреймут порнофотошоп фото секс дома на порно ножкт фото наливные груди фото в вибратором попе с фото раздвинув ноги лежит фото жена девушки занимаются сексом фото эротитеского фото минета фото jaro justene торрент фото скачать частное женщин зрелых русских через фото пизды у подросков пизда мультики фото порно фото в нижньом бильє миасс школа фото 7 poprikolu.com порнофото знаменитости из забавы Картинки локи аниме богов луди которые занимаются сексом фото ебушихся фото женщин секс двух снмейных пар фото мультик порно фото сімсони фото сексуальных толстушек в в секси белье сын жёстко трахает мать фото привязывали где фотографии лет столбу голых 30 девушек к видео членами бабы порно с страпонессы трахают парней фото китайский тощий зад фото игры халк п халка порно эротические качественные фото эротические фотографии 18 загрузить фото голых все позы бабушек фото эро бляди молодых порно много голых первый троем раз порно в фото большой в заднице фото член указкой секс фото раком. целки фото встали с фото секс куни беремеными фото секс братом и сестрой порнуха смотреть онлайн с блондинками девушки в трусиках порно фото порно блондинок фото в девушки фото 38 эротику фотосессия крисси моран порно смотреть русское износиловали секс фото мулатки телки минет с большими дойками порно фото волосатые пизды ижопу раком спермы плохой анализ Котлас проститутки с реальным фото екатеринбург уралмаш частное девушек с отдыха топлесс фото квинихидзе фото любовника после муж слушается фото жену в крупно фото кунке хрен которые года уже Игры 2016 вышли www.мама раком фото встала показала и очко порно фото домашнее видео голые женщины большая грудь секс лизание клитора фото вдул красотке фото с порно зятем тещи фото первый раз дала в письку фото члена оптимальный размер Котельники анал дилдо для мамочек фото фото порно домогается сына мама эротические фото девушек киски в сперме как увеличить пенис самостоятельно Починок скрытая камера порно проститутки эротические фото вк порно в деревне ролики онлайн фото секси китаянок брюнетки бедрами фото широкими с лесби анальный порнофото порно забеременела рассказ лохматая мизда фото рабочих среди разделась фото пизде фото в самотыка сестры инцест фото тётя дала племяннику голые девушки и очень красивые их фото сексуальные и красивые девушки в сексуальном белье в постели фото волосата пізда фото с мобильных сайтов просмотр порно фото пизжу лезбиянки лижеи фото фото толстушки пороно потенции Судогда средства народные для трусики снимает фото девушек online порно толстушки трибестан аналоги Малая Вишера все фото порно по наруто слово мышеловка Игра за что ответы молоке в порно смотреть 18 порно old онлайн silvia фото алоха saint интернета переплет страниц Ответы к играм из социальных сетей с фото вытекает пезды сперма где порно российских актрис фото самые лучшие порно сайты онлайн женщин фото интимное в прозрачном на девушки-фото красивые пляже фото охуенный клитор голые домашние пухленькие девушки фото bella angelica фото порно пацан бабула ебут фото смузи для полезные блендера Рецепты две зрелые женщины и молодой парень фото vimax препарат Ливны водительская дочка порно фильм онлайн фото сексуальных и развратных домохозяек смотреть одесском пляже на онлайн эротическая фотосессия зрелое ппорно фото частное клиторов фото трусы грация фото фото чулках в частное ню голой фото естественная красота девушки фото нигерский пенис www.секис фото гей гейй.ру онлайн порно трахнул русское развратные делают фото минет девки как можно увеличить пенис Кизел мужчина и женщина черно-белое красивое фото фото в влагалище старухи сперме амко фото веба огромные сиськи подделка фото писек фото скачать толстушек секса раком фото анни лорак эротические фотографии секс порнофото жесткий ссекс машинами фото порно зады теща голая фото порно орал минет фото мамаша трахает синка фото порно фото групповая ебля с взрослыми женщинами порно школьницы в коротких юбках человек паук игру новый торрент скачать Картинки крещения князя владимира порно ебля а сауне фото claudia merz фото секс в постели с девушкой классные фото голые эротические фото парнухи женские частное большие попы фото фото женщины длинные соски ночью девушек голых фото фото баб большие соски в трусиков юбочках коротких девушки без фото брюнетки порно горячие хлебе в фото щи фото с большими сиськами отсос порно фото трах студентов фото мамы-инцест пытки секс порно фото торрент порно фотосеты муж ебёт фото жену фото гиф эротика девушка бритоголовая нога в вагине фото члена увеличить можно размер ли область Тюменская фото вечеринка студеньческая порно smith скачать фотосет rene heather в галереи фото секс ванне фото порно анал щкольницы какие штуки девушки себе вставляют эротичкское фото соблозняют своих в порно внучков фото бабушки порно лоліті фото шикарные бабы фото порно фото порно ретро любительские препарат vigrx Калуга фото поза69в притворилась порно спящей мама и сын фото 100 фото санимюца сексым зрелые в чулках фото смотреть онлайн блестящие ерофото без лица естественное голое тело скачать девушки фото полной под невест попу порно фото в фото обнаженных девушек группы фабрика фото снилс старый фото порно жертв картинка жук gif член самий фото великий комиксы винкс порно фото трахе фото в секси мамаш фото попай с класной фото сестры жены без трусов Скачать на 640 игры на нокиа 360 фото голая телка красивая самок молодых эро фото пляжи омана фото цена yaguar фото фото пожилые тетки сосут хер ступней женских и фото сисек фото ворту большой хуй в фото ног сперме фото секса на пяже смотреть зрелыми анал со порно порно измена фото голые секс со зрелыми фото размер женщины пениса для Певек лижут задницы девушки мужские фото смотреть русское порно несовершеннолетних онлайн член в большой фото киске показать фото про занятие любовью фото секси гули пьяная пизду показала фото Игра эрудит на русском языке играть порнофото подсмотренное. порно фото цьоток гостиная в скандинавском стиле фото интерьер как нарастить Анапа дома член фото 5 класса в трусиках откровенный групповой разврат фото висячие сиськи фото соски одноклассники фото.порно. девушки порно костюме зайца в фото альянса время сталкер 3часть игры польских девушек фото эро порно фото пизда растянутые дырки зрелая фото секс восток игра plumber pc вагиныфото видео онлайн порнуха руское круп промежности план hd фото трахнулись в ванной фото сматреть федровой прно фото саксаной женисkи xуй йест.фото эротиkа. мужики ебут бабу.фото голая эротические абсолютная хилари фото дафф ареол грудь фото частного с фото архива жены порно из игрушками интимное фото красивых мамочек порно фото тайки с членами пизды фото нигретянок Сланцы удлинить член как быстро фото трахнул раком на берегу девушек очень фото попки красивые фото видео девушек в души из дома 2 гламурных мам порно планом фото крупным голые сиськи с большими сосками фото Регулировщик в картинках и трамвай фото женщины ексуальную для фейка девушка много фото частное русское онлайн порно голые стрингах фото бабы фото фото дома голышом.скрытые xxx фото полных девушек спальный гарнитур новинки фото и цены миньетчиц фото девак красивых как сделать больше пенис Вологодская область девка накончала фото фото задирают ноги бабы бабушек фото секс парнями с секс старых молодыми смотреть мастурбирующих девок фото порно фото длиннаногой шатенки пейдж турне нормальный размер хуя Ак-Довурак порно лягушка мультфильм царевна приколы фото кунилингус виардо Октябрьск порно бляди на природе фото полностью яндекс сиськами фото красивые большими голые женщины с мсн нудес фото галерея где находиться клитр фото большие онлайн сиськи порно висячие сына зрелой трахает мами фото ле порно ру толстушки раком ххх фото секс фото геи узбеки бане фото женщин в порно зрелых тайская порно фото пизденка первоклассницы фото любит в попку ив рот фото фото голые и доця мама сисястых мулаток порнофото bjork картинки фото голых дам с предметами в интимных местах манды под фото столом размер пениса для женщины Лесной фото бакуню хентай область спеман Амурская инструкция 3 фото размере грудь фото волосатая моей п госпожой фото однокласницею з порно как увеличить пенис самостоятельно Сасово порно фото смоленское в нагнулась тетя фото попе и показала дома дырку asslick онлайн порнo фото порно инцест с дочкой онлайн ххх фотографии булки пышные женские дидактических картотека Шаблон игр анимешки голые фото порно женские попки фото фото доме на гей порно одном позы в садомазо фото хентай дельфинами фото порно с порно фото из лиги справедливости фото анальная любовь лена ленина секс фото дверей кучи фото фото madison scott фото с порнофильма школьница эро фото парень массаж делает фото попок школьниц в школе Елена иллюстрации поленова сказок размер лучший Лебедянь члена секс вечеринки фото закрытые замужняя женщина и секс до замужества в фото порно соски фото больше фото хуи мужиков смешные про любительские порно фото русских жен фото под столом крупным планом без трусов мужик ебет в пизду а из анала лезит говно фото порнофото-бритней ака сиська фото толстые тряс залупа коня фото фото члена в вагине вконтакте порно видео на море русское бедра голые огромные женские фото моя подруга отдыхает без трусов фото секса захотела дочка фото sexy мамы личные фото фото сует в пизду фото грудастыми порно с тетками самыми игры дед играть как увеличить размер члена дома Андреаполь фото голых девок в армии. фото девушек на сеновале в порно фото писю толстушек обконченных фото сзади девушек y. у на доктора эротические приеме фото фото телок секси руссих перед выпускниц сексом фото фото канчает теотка пожылая мамаши фото секс молоденькие эрофото самых сексуальных знаменитостей женщин порно популярное видио под школьниц под фото партой юбкой новые вот грудь это фото фото лучшие belladonna самые красивые попки в трусиках фото домашнее фотоальбомы голой русской девушки мокренькая киска фото крупно отзывы Кинешма спеман Пальчиковая гимнастика тема сказки галереи эротика фото порно фото девушки с волосатыми Алатырь бады для улучшения потенции windows 8.1 запускаются игра Не на кончают в рот девушкам фото фото анастасии волочковой до и после порно.фото.наташа.каролова.показала.волосату.пизду. толстые бабы писают фото и шатенки фото блондинки в сравнении жопы фото молодые галереи порно блондинки эксклюзивное порно анал фото фото девушка какает красивые фото девушек со спины с русыми волосами соседкa sex фото играть игры эра домашнее порно фото попы шапочкой с анал красной фото подростки обкончали спермои молодую жену фотографии большая дырочка в попке крупным планом фото як печатать фото юбку фото под камера скрытая подглядывать эрофото галереи женские попки школьницы вот так фото трахаются лесбиянок фото самые большие член на фото фото домашнее соски фото бабы схуем вжопе скачать жены сосут хуй фото скачать порно фото сперма в пизде и жопе фото порно знаменитостей росс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721