ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА «ВЕЖА ІЗ ЧОРНОГО ДЕРЕВА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’37

І. В. Гошовська

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Стаття присвячена дослідженню збереження інтелектуалізації при перекладі твору Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева». У роботі описано складові інтелектуалізації мови, виокремлено основні компоненти інтелектуального роману, проаналізовано способи збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову.

Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуальний роман, транслітерація, калькування, описовий переклад, генералізація, конкретизація.

Статья посвящена исследованию сохранения интеллектуализации при переводе произведения Дж. Фаулза «Башня из чёрного дерева». В работе описано составляющие интеллектуализации языка, выделены основные компоненты интеллектуального романа, проанализированы способы сохранения интеллектуализации при переводе с английского на украинский язык.

Ключевые слова: интеллектуализация, интеллектуальный роман, транслитерация, калькирование, описательный перевод, генерализация, конкретизация.

The article is devoted to the strategies of retaining intellectualization while translating The Ebony Tower by J. Fowles. The aspects of language intellectualization are described. Due to the constant globalization we observe the different processes in the lexical system of the language namely intellectualization. The evidence of intellectualization is many abstract words, determinologisation and terminologisation, the occurrence of neologisms in the texts of different genres. Intellectualization takes place in the fiction literature as well. The origin of intellectual novel is connected with Th. Mann and philosophic novel. In comparison to philosophic novel the intellectual one has more constructive structure, its genre arrangement is more sophisticated. John Fowles is a representative of the English intellectual novel. We have analysed The Ebony Tower by John Fowles and its translation by V. Ruzhytskyi and singled out 73 terms, the trasnliteration is the most frequent way used when translating it because mainly such terms are internationalisms. Calques is the second most frequent way of art terms translation. The following methods of translation were applied in the novel as well: generalization, concretization, descriptive methods. These three are less frequent because they smooth the scientific flavor of the novel. In order to retain the intellectualization the translator should use such methods of translation as transliteration and calques.

Key words: intellectualization, intellectual novel, transliteration, calques, descriptive translation, generalization, concretization.

Постановка проблеми. Вплив глобалізації, наслідком якої є потреба в номінації великої кількості нових процесів та явищ, спричиняє зміни на лексико-семантичному та словотворчому рівнях. Ці зміни зумовлено, як позамовними, так і внутрішньомовними чинниками. Як наслідок глобалізаційних процесів у багатьох мовах проявляються такі тенденції: інтелектуалізація мови, міграція слів між функціональними стилями, детермінологізація тощо. Серед наслідків глобалізації процес інтелектуалізації є одним з найважливіших.

Аналіз публікацій. У філологічних працях дослідники та науковці  все частіше звертають увагу на процеси інтелектуалізації мови (Л. Шевченко [18], Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк [11]), на проникнення термінів у художній стиль мови (Н. Бойко [3], В. Виноградов [4], В. Русанівський [16]), на манеру письма сучасних письменників (А. Долінін [8], І. Кабанова [9], П. Купер (P.Cooper) [20], М. Бредбері (M. Bradbury) [19]). Малодослідженим залишається процес інтелектуалізації мови для перекладознавста. Процес інтелектуалізації зумовлює насиченість мови все більшою кількістю нових термінів і понять, однак способи їх перекладу залишаються невивченими, цим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження полягає в аналізі шляхів збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: 1) описати складові інтелектуалізації мови; 2) виокремити компоненти інтелектуального роману; 3) проаналізувати способи збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову.

Сьогодні мовні проблеми окреслюються у двох векторах: як інтелектуалізації мови (це стосується літературних високорозвинених мов), так і виживання. За даними ЮНЕСКО, половина людства користується вісьмома мовами, лише двадцять мов використовується сотнями мільйонів людей і водночас десять мов зникає щороку [18, с. 263]. За твердженнями лінгвістів мова не може вижити, коли нею розмовляють менш ніж 100000 людей, оскільки вона втрачає інтелектуальну пам’ять, тобто понятійний і ментальний код етносу [11, c. 143].

У сучасному глобалізованому суспільстві останні два десятки років мова розвивається бурхливими темпами. Розширюється лексичний склад мови, змінюються значення і функції слів, що вже існували, з’являються нові слова. Активним є процес інтелектуалізації та демократизації мови. Традиційними аргументами на користь цього твердження є приріст кількості абстрактної лексики, пришвидшені темпи термінування і детермінування лексики, поява неологізмів [11, с. 24].

Учені Празького лінгвістичного гуртка ще свого часу писали про літературну мову як таку, що підлягає інтелектуалізації. Літературна мова відображає культурне життя і цивілізацію (роботу і результат наукової, філософської і релігійної думки, політичної і соціальної, юридичної і адміністративної). Ці функції літературної мови сприяють інтелектуалізації її словника, тому що з’являється абстрактна лексика [15, с. 319]. «Інтелектуалізація мови зумовлена також потребою виражати складні і взаємозалежні мисленнєві операції, тому літературна мова має не лише висловлення для абстрактних понять, а й особливі синтаксичні форми. Інтелектуалізація літературної мови виявляється у все більшому контролі над емоційними елементами (евфемізми)» [18, с. 156].

Інтелектуалізація проявляється не тільки у мові, але й в літературі. Утвердження жанру інтелектуального роману в літературі пов’язане із загальною тенденцією до інтелектуалізації мистецтва минулого століття. Як зазначає С. Павличко, «інтелектуалізм був домінантою модернізму й художньої культури ХХ століття в цілому [13, с. 41].

Біля витоків західноєвропейської інтелектуальної прози стояв німецький письменник Т. Манн, який першим запропонував термін «інтелектуальний роман» [12, с. 311]. Інтелектуальний роман сформувався на основі філософського. Про генеалогічну спорідненість цих жанрових модифікацій переконливо свідчать роботи В. Бікульчюса [2],Т. Гуріної [5], Ю. Давидова [6], В. Днєпрова [7], Н. Лейтес [12], Н. Павлової [14] та ін. Інтелектуальний роман як унікальний художній феномен виник і розвивався на початку ХХ ст., на відміну від філософського, який зародився ще у ХVІІІ ст. В. Бікульчюс вважає, що ці терміни виражають поетапність розвитку жанру філософського роману. Так, визначення «філософський роман», на думку вченого, доцільно вживати на позначення класичного етапу розвитку жанру (ХVІІІ–ХІХ ст.), а термін «інтелектуальний роман» втілює те розумове споглядання, ті розмірковування, якими сповнений філософський роман ХХ століття» [2, с. 9].

Чітко диференціюють філософський та інтелектуальний романи  В. Бікульчюс [2] та Т. Гуріна [5]. Вони зауважують, що інтелектуальний роман відрізняється від філософського своєю конструктивністю, ускладнюється його жанрова структура. Інтелектуальний роман, за твердженням В.  Бікульчюса, уже майже не «підпорядковується якійсь одній філософській ідеї, частіше він звучить як ціла симфонія ідей», де все викладено вже не тезисно, а, навпаки, розгорнуто в широкі «філософські трактати» [2, с. 26].

В англійській літературі ХХ століття простежується тенденція до її інтелектуалізації та наближення до проблем сучасної філософії. Одним із найяскравіших представників англійської інтелектуальної прози є Джон Фаулз. У творах Дж. Фаулза знаходять відображення певні аспекти психологічних досліджень К. Юнга та неофройдистського вчення Е. Фромма.

У центрі повісті Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева» (1974) – проблема мистецтва і митця. На сторінках свого твору письменник «зіткнув у прямій дискусії художника-абстракціоніста та видатного художника, який усамітнився у глушині, й припав до життєдайних сил зеленого краю кельтів, жорстко визначив суспільну функцію й естетичні межі мистецтва для теоретиків» [1, с. 314]. Як результат роман наповнений мистецькими термінами, що робить його інтелектуальним. Для проведення дослідження було використано переклад, здійснений В. Ружицьким. Методом суцільної вибірки нами було виокремлено 73 терміна.

У процесі дослідження було виявлено, що серед усіх способів перекладу лексичних одиниць В. Ружицький найчастіше використовує спосіб транскодування (31 одиниця). Частою причиною його застосовування є відсутність в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відповідного поняття і відповідного перекладного еквіваленту, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і задовольняли вимогам до термінотворення [10, с. 283]. Оскільки при транскодуванні транскодоване слово має одне значення, то такий спосіб перекладу доцільно застосовувати в тих випадках, коли в мові перекладу необхідно створити чітко однозначний термін, наприклад:

One couldn’t be quite sure it was a masterpiece, there was a clotted quality in some passages, a distinctly brusque use of impasto on closer examination [21, с. 57]. Картину важко було назвати шедевром: подекуди накладено забагато фарби, а коли придивитись, то видно, що це відверто недбале імпасто [17, с. 21].

Термін імпасто (італ. impasto, тісто) – техніка живопису, в якій застосовується густе, соковите накладання фарб на окрему область або усе полотно картини. При застосуванні такої техніки, фарба лягає достатньо густо, так, що стають помітними сліди від пензля [22, с. 63]. Перекладач В. Ружицький застосовує спосіб транскодування, а саме транслітерування і супроводжує його описовим перекладом, що подається у посиланні, оскільки в український мові немає відповідного перекладного еквіваленту.

Іноді застосовується змішане транскодування, коли більша частина транскодованого слова відбиває його звучання у вихідній мові, але разом з тим передаються й деякі елементи його графічної форми [10, с. 283]. Зокрема, це досить часто застосовується у випадку передачі власних назв, наприклад:

Are any clues being offered? Kermesse?

Perhaps. Not sure yet [21, с. 62].

Який же ключ до розкриття цієї загадки? Може, кермеса?

Проте я ще не певен [17, с. 27].

Для перекладу реалії Kermesse В. Ружицький використав спосіб адаптивного транскодування. Кермеса – це ярмарок, свято місцевого святого у голландців, фламандців та німців [22, с. 168]. У наведеному уривку кермеса – це алюзія на картину відомого фламандського художника Пітера Пауля Рубенса.

Часте використання транскодування при перекладі розглянутих термінів пояснюється походженням цих термінів, яке здебільшого є латинським чи грецьким або вони є інтернаціоналізмами.

Другим за частотністю способом перекладу є калькування (23 терміна). Його можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові. Розглянемо приклад застосування калькування:

His room was simply furnished, a double bed in some rather clumsy rural attempt at an Empire style, a walnut wardrobe riddled with worm, a chair, an old chaise longue with tired green upholstery; a gilt mirror, stains on the mercury [21, с. 40]. Кімната була умебльована просто: двоспальне ліжко (незграбний натяк на стиль ампір), поточена шашелем горіхова шафа, стілець, старий шезлонг з потертою зеленою оббивкою, вкрите плямами дзеркало в позолоченій рамі [17, с. 11].

У наведеному фрагменті калькування застосовано для перекладу терміна Empire style. В. Ружицький  зберігає іронію, яку виразив Дж.Фаулз щодо опису кімнати, який зовсім не підпадає під ампір. Ампір (фр. empire –  імперія) – термін, що застосовується в мистецтвознавстві до західноєвропейського класицизму часів імперії Наполеона І, переважно в архітектурі, портретному живописі та декоративно-ужитковому мистецтві [22, с. 15]. Для ампіру характерним було звернення до мистецьких традицій імператорського Риму з його прагненням до строгої величі та помпезності, холодної елегантності і обов’язкового прагнення звеличити абсолютну владу військових монархій.

Окрім двох найбільш продуктивних способів перекладу лексичних одиниць В. Ружицький застосовував ще інші, менш продуктивні. Одним з таких малопродуктивних способів є підбір словникового відповідника.

Another time he had called them tapestries, and indeed the Aubusson atelier had done related work to his designs [21, с. 43]. Іншим разом він назвав свої полотна гобеленами. І дійсно обюссонська майстерня ткала по його малюнках килими [17, с. 15].

У наведеному фрагменті прикладом для розгляду є термін tapestry, який англійсько-український словник перекладає як гобелен. Перекладач використовує відповідник – гобелен, що, на нашу думку, є правильним, оскільки цей термін є чітко визначеним перекладним еквівалентом у цільовій мові. Гобелен – один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток. Гобелени виготовляють із кольорових шовкових і/або шерстяних ниток окремими частинами, які потім зшивають між собою (часто окремі колірні плями) [22, с. 123].

Серед малопродуктивних способів перекладу є генералізація – заміна слова вужчої семантики на слово ширшої семантики при перекладі називається трансформацією генералізації [10, с. 306].

To his right stretched a long gallery-like living room. Ancient partitions must have been knocked down, but some of the major black uprights had been retained and stood out against the white walls with the skeletal bravura. The effect was faintly Tudor much more English than the exterior [21, с. 36]. Праворуч він побачив довгу, мов галерея, вітальню. Колись вона, очевидно була розділена перегородками від яких залишились основні опорні колони, що виступали на білому тлі стін, як зловісні скелети. У всьому цьому було щось вікторіанське і куди більше англійське ніж у фасаді будівлі  [17, с. 6].

В. Ружницький застосовав генералізацію щодо перекладу терміну Tudor як вікторіанський. Можна стверджувати, що використання перекладачем генералізації у наведеному уривку спричинює втрату інформації. Не зовсім зрозумілим є рішення використати перекладний еквівалент вікторіанський щодо терміну Tudor. Тюдорський стиль – стиль пізньої англійської готики, епохи правління англійської королівської династії Тюдорів 1485-1606, тоді як вікторіанська епоха охоплює період з 1837 по 1901 роки. Характерними рисами вікторіанського, або як його ще називають «англійського стилю» є еклектика, що поєднує в собі готику, рококо, екзотику і класику [22, с. 174]. Поясненням рішення перекладача слугує той факт, що у вікторіанську епоху широкого розповсюдження набув так званий псевдотюдорівський стиль. Багато будинків, виконаних у псевдотюдорівському стилі з’явилося за Вікторії, коли в мистецтві посилилась увага до англійських культурних коренів. Обраний перекладачем еквівалент носить еклектичний характер, тому, на нашу думку, переклад цього уривку не є повністю адекватним, оскільки не до кінця висвітлює інформацію, подану в оригіналі.

Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики [10, с. 300], наприклад:

Another was that he had always worked  to a smaller scale than most nonfigurative artists [21, с. 49]. До того ж він не захоплювався великими полотнами, як більшість абстракціоністів [17, с. 18].

Лексичну трансформацію конкретизації значення у наведеному прикладі застосовано до терміна nonfigurative artists. Відповідно до англійського словника мистецьких термінів figurative artist – це художник реаліст, або представник напряму фігуративного живопису. Термін nonfigurative artist відповідно позначає представника нефігуративного мистецтва. Абстракціонізм – напрям нефігуративного мистецтва, який відмовляється від наближення до дійсності зображення форм у живописі та скульптурі [22, с. 9]. Термін абстракціоніст вужчий від терміну nonfigurative artist, отже, це підтверджує думку, що перекладачем застосовано лексичну трансформацію конкретизації. У цілому підбір контекстуального відповідника у наведеному уривку вважаємо вдалим.

Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням (або більшим за кількістю компонентів словосполученням), яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна) [10, с. 297], наприклад:

He liked them better, one or two tones, contrasts, the rather tentative workshop feel after the overmeticulous essays in pure  draftsmanship [21, с. 83]. Ці малюнки сподобались йому більше: один чи два відтінки, контрасти. В цьому принаймні був якийсь пошук, не те, що старанно виконані етюди олівцем [17, с. 69].

У наведеному уривку перекладач застосовує прийом описового перекладу щодо терміну draftsmanship. В українській мові існує декілька відповідників цього терміна draftsmanship: креслення; мистецтво креслення, малювання, вміння малювати. Виходячи з наведеного контексту, вважаємо, що застосований перекладачем описовий метод є доцільним, оскільки жоден з наявних перекладних еквівалентів не розкриває зміст позначеного терміном поняття.

У процесі дослідження було виявлено, що серед усіх способів перекладу термінів В. Ружицький найчастіше використовує спосіб транскодування. Із 73 виокремлених термінів 31 перекладено із застосуванням транскодування. Терміни, щодо яких застосовано прийом транскодування,  не мають відповідників в українській мові і здебільшого є інтернаціоналізмами, що й пояснює причину надання переваги цьому способу перекладу. У такий спосіб зберігається інтелектуалізація твору, перекладач не вдається до спрощення.

Калькування другий за частотою спосіб перекладу лексичних одиниць. Калькування сприяє різноманітності та виразності перекладу, їх використання в мові персонажів твору, служить засобом їх мовностилістичної характеристики, однак зберігає науковий колорит.

Серед малопродуктивних способів перекладу лексичних одиниць ми виокремили такі: метод словникового відповідника, метод трансформації генералізації, метод трансформації конкретизації, метод описового перекладу. З 73 виокремлених термінів 9 перекладено методом словникового відповідника, 4 – методом трансформації генералізації, 3 – методом трансформації конкретизації, 3 – описовим методом. Це пояснюємо тим, що всі ці способи перекладу термінів нівелюють наукове спрямування повісті.

Перспективу дослідження вбачаємо в порівняльному аналізі способів перекладу інших творів Джона Фаулза на українську, російську та польську мови.

 1. Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? (Художественный синтез и постмодернизм) / Андреев Л. Г., Пахсарьян Н. Т., Косиков Г. Х. // Зарубежная литература второго тысячелетия. – М. : Высшая школа, 2001. – С. 281–327.
 2. Бикульчюс В. Поэтика философского романа: [учебное пособие] / В. Бикульчюс. – Вильнюс, 1988. – 69 с.
 3. Бойко Н. И. Функционирование професионально-терминологической лексики в языке современной украинской художественной прозы (семантическая и стилистическая характеристика): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.02 / Бойко Н. И. – К., 1983. – 228 с.
 4. Виноградов В. В. Терминология и норма / Виноградов В. В. – М. : Высшая школа, 1972. – 130 с.
 5. Гурина Т.Л. Некоторые предпосылки изучения авторской позиции в интеллектуальном романе ХХ века / Т.Л.  Гурина // Проблема автора в художественной литературе – Ижевск, 1974. – №1. – С. 200–209.
 6. Давыдов Ю. Н. «Интеллектуальный роман» и философское мифотворчество / Ю. Н. Давыдов // Вопросы литературы. – 1977. – №9.  С. 127–171.
 7. Днепров В. Д. Черты романа ХХ века / Днепров В. Д. – М. : Советский писатель, 1965. – 545с.
 8. Долинин К. А. Паломничество Чарльза Смитсона (О романе Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта») // Дж. Фаулз Любовница французского лейтенанта / Долинин К. А. – СПб : Худож. лит., 1993. – С. 444–458.
 9. Кабанова И. В. Английская литература после 1945 года / И. В. Кабанова // Зарубежная литература ХХ века. – М. : Академия, 2003. – С. 433–466.
 10. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури /  В’ячеслав Іванович Карабан  – Вінниця : Нова книга, 2002. – 562 с.
 11. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – К.: Видавничий дім С. Бураго. – 2008. – 335 с.
 12. Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918–1945 годов (эволюция жанра) : [учебное пособие] / Н.С. Лейтес – Пермь, 1975. – 324 с.
 13. Павличко С. Д. Лабіринти мислення: інтелектуальний роман сучасної Британії / Соломія Дмитрівна Павличко – К.: Наукова думка, 1993. – 105 с.
 14. Павлова Н. С. «Интеллектуальный роман» // Зарубежная литература ХХ века : [учебник для вузов] / Н. С. Павлова – М., 2000. – С. 194–215.
 15. Пражский лингвистический кружок : Сб. статей. – М. : Прогресс, 1967. – 559 с.
 16. Русанівський В. М. Культура української мови / Віталій Макарович Русанівський – К. : Либідь, 1990. – 304 с.
 17. Фаулз Дж. Вежа з чорного дерева / Джон Фаулз ; [пер. з англ В. Ружицький]. – К : Дніпро, 1986. – 275 с.
 18. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу / Лариса Іванівна Шевченко – К. : ВПЦ «Київський університет, 2001. – 478 с.
 19. Bradbury M. Contemporary Writers on Modern Fiction / Malcolm Bradbury – Manchester : Manchester University Press, 1977. – 256 p.
 20. Cooper P. The Fictions of John Fowles: Power, Creativity, Femininity / Pamela Cooper – Ottawa : University of Ottawa Press, 1991. – 232 p.
 21. Fowles J. The Ebony Tower / John Fowles. – Moscow : Progress Publishers, 1980 – 245 p.
 22. The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms / [ edited by Edward Lucie Smith]. : World Art Series, 2004. – 240 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study case panic 16 disorder answers the analysis essay wallpaper yellow famvir generique pas acheter cher disorders on paper communication research do esay biology my reality check excel assignment help dissertation writing custom for format page help cited with work apa note paper research online cards written the essays constitution the ratification support of of in a dissertation prospectus purchase phd mobile thesis computing thomas on of government dissertation the first principles paine buy tadacip netherlands isordil in essays written pre online buy cover transcription job letter for medical chart radiometric crazy dating obsessive essay compulsive disorder defend my dissertation cover for letter yahoo associate sales mba paper write my custom service the writing best essay help cite doctoral dissertation 6th doctoral dissertation help Tegretol price resume service writing creative services writing best blog ordering documentation system online thesis writing border blank lined paper with paper epic music writing agencies white market of writers world papers purchase no presciption online Prograf steps writing essay persuasive to a doctoral dissertation bernanke current essay event help graphing homework essay dualism philosophy cv change career writing services dating latino beatus essays graduate papers term and buy the happiness gatsby cant great essay money write in calligraphy my name korean letter sales lady application for biology level coursework help a with plan guitar custom business macrobid generic in australia essay i about should application what college write my custom study case papers ou amour honneur dissertation college questions essay application common service review my online dissertation write sex drive aldactone increased research papers insurance in good generic ciprofloxacin are admission davis services essays mba ap literature homework help essay jobs writers uk language english help as with coursework page reference websites essay for style papers apa in service custom best paper without prescription cheapest decadron uk dating expatica news websites help writing math grade homework for help 5th against essays gay marriage writing service reliable franais exemple dissertation cheap custom assignments for college sale essays teenage problem addiction essays essay sovers drug college application 250 online help words essay program purchase/rehabilitation san homeworks diego sydney services writing western resume war english help civil essay completing thesis phd a with help online essay writing an to essay write need help no sinemet perscription cr black thesis scholes master negative with numbers homework help preparation dissertation proposal online review writing services outline proposal an for making sales for templates free download resume papers appraisal research of bipolar paper research on disorder online resume tesco order help homework online resources online parent lamb charles essays 3rd help grade homework english writing letter help cover need a order natural krashen ppt hypothesis essays american medication buy cycrin where i can someone dissertation for my write me anthropology cultural papers research sociology buy essays homework that sites write online papers extended essay writing service ib homework geometry help with online opinion essay disorders eating resume builder help plus pharmacy levitra american with mark the dating dancing ballas stars promotion dissertation and stress depression help with and with homework help inequalities advantages written custom service thesis satisfaction quality customer free with resumes help title engineering for thesis mechanical metropolis prairie essays new research communication paper disorders on with homework reddit help thesis uk help writing essay group self help application how impress a to high write school lovely bones essay help the org custom admissions essay essays college application sale for papers homework do my free online for 1 algebra answers homework help online do to my how resume help my me to do assignment latex bibliography citation by order writing service english essay essay help comparison anxiety disorder study child case online writing service essay free homework of order operations background context dissertation me dissertation advisor hates albanien dating lazarett language simple on essay corruption thesis law master environmental 101 essay admission custom writing 10 to in a dissertation how days write on trafficking dissertation help human writing resume services review helpers for homework special education resume writing military professional services for night coursework twelfth system essays payroll buy essay business case review harvard business walmart study thesis essay eating disorder essay a conclusion good to how an for make do essay admission 2014 my help goals essay educational prograf online hawaii in buy rune dating factory mediseal 4 melbourne assignment help essay writer best world assigment need someone my social to i do research paper for sale research custom for job powerpoint presentation sales interview homework graduate for help students help homework problem pattern numeric story services memoirs ghostwriting comparing to swift voltaire essay with need help i my writing edp24 dating site someone to my pay homework do online us homework help constitution buying papers line term where a business get plan to help writing doctoral help bergoglio dissertation jorge dating tinder like without apps facebook and romeo papers research psycholinguistics conclusion essay juliet at walmart 247 rockit job engineering mechanical for cover application letter sample engineering mechanical for thesis best online writer essay tumblr tmj thesis disorders admission essay best requirements college in essay 3 hours buy motivation resource dissertation human castles help on homework biology help 5 aqa unit essay help doing homework does while music papers write online english custom paper research linguistics help grades 7-10 homework order dissertation of pages calls an help essay with inspector holiday best essay help live homework chicago diovan glaucoma software scientific writing paper business services plan uk writing cost coasters custom paper minimum no gre essay with help writing jobs paper term essay reworder essay questions app common disorder paper essay personality antisocial coursework help gcse with write my paper history online assignment india help порно фото и картинки толстых девушек за 30 лет фото самые красивые девушек в купальниках в разных позах узбиски секс фото фото порно сети смотреть из порно фото голых толстых тетак фото белье девушек в ххх ванесса хадженс волосатые фото Фото крупным планом люблю трахать свою тётю трах онлайн смотреть фото новые эротические фото самарских девушек похоже песня не просмотр онлайн звездами порно со ххх фото училок в чулках Жена сосет у мужа в чулках фотоальбом Порно фото в очках группой девушки зрелые фотографии порно свежее фото голой японки с большими сиськами школа 17 супер новые фото порно фото со спины раком мама с сыном трахается фото фото нюкраденные с омпьютера что cv такое Засунул и кончил порно фото русских телеведущих новые фото фото кеуль это крепкие мамаши чёрние порно и фото Порно фото с molly bennett нокіа 2006 року фото износиловане фото Фото девушки на нудистком пляже женщин эрофото домашнее в русских колготках мексиканочка миньет делает фото крупным планом старух пизда фото секс рассказы жеребцом с зрелые большие сиськи частное фото женщину раком фото ебет секс фото большиэ жопи смотреть секс в качестве hd фото пиорно фитнэс фото взрослых жопы женщин Порно классные фото большой ареол соска фото порно фото 90г и порно любовь тихомирова фото актриса видео актёры тнт в порно фото лесбиянка фото соблазнила мама дочь фото грудастая молодая третий размер пытка пизды фото порно онлайн раком в жопу торрент частные фото порно Скачать с ученик 9 класса на выпускном трахнул молодую учительницу фото писюхи внутри смотреть что фото фото audra mitchell порнуха русская продал жену фото фото крем лора растяжка фото порно фото женских волосатих кисок в молод колготках Порево мам фото самая красивая девушка в мире голие фото фото пизды в которой в день была 5 членов порно фото письки видео ебут жену порно фото порно в фото волосатые трусах девушки с перетянутыми сиськами веревками и жгутами смотреть фото порно фото зрелых волосатых женщин смотреть инцест фото с яндекс отцом эротичексие позы фото Актрисы порно фото имя Порно фото молодых училок эротические роздетых жевушек фото и одетых 3d смотреть онлайн чудаки порно фото дрелью как стать уверенной в себе женщиной скачать училок голых фото japanese upskirt no panties фото супер порно ххх онлайн фото lesbi porno Votrube.ru порно пезды смотреть фото порно фото толстых красивых девушек ххх фото сайты для мобильных мужские яички.фото Фото большие сиськи порно галерея фото частное фото ног порно фото зрелых б аб порвал в порно фото колготки анал и фото как член входит в попу девушки красиво порно собчак ксения волосатая эро фото фото мамаша галерея рецепт макарон с Порно износилование истории в lada кредит позирует фото голая телка под у юбкой русских фото интим фото члена фото секс бутылкой в попу крупным планом интимные фотографии жен f8 Молодая мама эро фото С ххх игрушками фото любительские порно фото толстых жеещин эротичная школьница фото фото мамаша трахаетса инцет сыным фото галерея огромных шикарных доек планом фото бикини порно пизди крупным в в школьной раздевалке эрофото Аниматоры девушки секс фото жопы письки с волосами 35 лет порно фото Фото вытекающей спермы из женских влагалищ мазда 225 фото частное фото зрелые порно обои 45-107-01 би хардкор анал секс видео фото фото попа анал фото девушек с игрушкой в попе фото сексуальные самые минета фото крымска 2015 кто такие лизбиянки фото бдмс поро фото порно фото русских семейных пар порно польских актрис фото алеврит картинки смотреть фото голых девок и баб секс фото девушка школника фото ебёт разных пизду позах в школьницы Фото галлерии азиатские лезбиянки Голi фото фото частные Качественные порно вагинальный сексфото порно фото посторонние предметы фото показывает писю мальчику домогательство в транспорте фото планом крупным фото влагалище зрелой женщины ебля бабуль фото крупно своими руками люстры фото из оригинальные дерева идеи порно училки секс фото порно в колготках и платьях фото порно рассказы по принуждению групповой большие члены фото неграм сосут порно девушки пезды фото ебля Порно фото старухи лесбиянки сода гашеная уксусом как сделать парнуха секс фото сын ебет мать скачать порно-фото торренте порно фото члена слона фото Зрелые бабы порно домашнее порно фото в белорусии видео порно геев жестокое фото широко открытый рот эротика папас игры онлайн трудового изменении договора уведомления условий образец об Порно знаменитые фото игры фрив пизды фото потертые фото мобилъное порно порно юбка трусики фото фото голые кавказки фото холли парно пирс сперма на пизде фото онлайн трахают фото стройняшку порно русское отец идочь трахают.фото служанку молодую порно ролики застукала порно фото сперма на трусики девак фото порно русских девушки хотят секса фото фото домашние девушки в лосинах фото поппок чехии девки голые фото Голые женщины 35 лет фото деревня доярка на чёрном фоне девушки красавицы фото переустановке как при сохранения сохранить системы игр фото сиськи упругие гладкие фото обнаженная красота девушки чулках порно в фото школьница женщин частное домашнее порно фото www.сперма жопе фото порно в онлайн порно молоденькие азиаточки фото что попросила секс брата такое сестра показать самотик фото китаянка интим затерянные фото фото семейных пар свингеров фото самых толстых жоп старух эрофото самых юных дамы фото с большими сисями порнофото екатерины гусевой домашнее фото пизды крупным планом порно от wicked piktures фото домашние галереи порнофото крупные Порно бабы фото сексуальные очень секс фото тайки ария джованни фотопорно Большой хуй порно фото в глодку девушки красивые стиле на ню фото в фоне белом пьянющие.дрысь.мамаши.фото.порно. стекло время клип и глатки фото пизда катигориям фото по Порно фото сельских порно девчонок природе на фото порно игра лего пазлы ххх мамин фото секс смотреть трахаются фото парни частное эрофото зрелые фото мамой на инцест с пусть говорят все выпуски интересные передачи киски планом фото голой блондинки крупным фото взросленьких дам ню китаянки на порно фото упругие попы в трусах фото скачать эротическое фото девушек в спортзале старых бдсм фото порно фото дайверов порно фото хуя с презерватимом в пизде самая в фото женщин сиська мире большая женой секс мужиков фото голых с анал фото лесби бдсм хорнет+рельса танков онлайн картинка медсеф на солнечной в жуковском Интим фото сперма на лицо девушек лесб фото архивы любовниками взрослых порно вместе огромные порнуха с фото молодыми мам ихными ебля мужьями тихая ночь дивная ночь секс русской пары фото Девушки в пеньюаре фото порно с огромными хуями фото голых на с письки фото милф татушками сказка капитан 13 фото блядей одессы сестра дала брату инцест фото фото супер порно дрючка ds104d обои fly разъебанная пизда порнуха за 50 пожилых женщин откровенные фото фото порно со сестрой спящей большие сиськи фитнес фото красивые фото девушек на море хабаровске баб фото видео пьяных в ебут фото волосатых влагалищ русских порно картинки наруто смотреть онлайн эротике юных моделей самых в фото эротика фото домашние жены порно фото подделки посмотреть анастасия волочкова порно фото в порно попки фото фото порно теен девушку трахнули и у были фото фото Девушки большими сосками с набухшими фото огромных черных задов в ебле трахают вдвоем фото девку пёс ебёт порно лезби фото друг лижут дружке проститутки фото колготки фото школьницах на светлые смотреть порно фото волосатые письки сиськи фото нулевые рыжие голые девушки на природе фото голые спортсменки россии фото скуби фейки порно ду красивые девушки раскинули ноги фото фото порно трахание пенис гей парней фото мне фото член глубоко отсосала подруга неухоженная пиздень фото Небритая госпожа онлайн порно и служанка порно фото валерии скороходовой Фото секс машины онлайн фотографии 30 порно голие за женщин порно фото черное Обмен секс фото члены фото смотреть кончают громадные внутрь порно онлайн русские фильм оргии школа 10 электронный дневник порно с фото дидло полураздетые скромные девушки фото Онлайн эротика фото красивые голые мужики в теле фото интим фото голых и секс в исламе порно фото порно фото туфли в сперме кпп 2105 фото зрелая женщина с большой обвисшей грудью фото комиксы бдсм драка афоризм ретро спорт порно фото голых телок галерея коротиньком рачком в платье.фото Фото голых миличеонерш Я секс с училкой фото взрослые 30 лет женщины голое фото игрушками секс фото в фото без белья прозрачной одежде звезд лижут фото мужику старухи зад смотрeть бeсплaтно фото под юбкой русских знaмeнитостeй фото писают старые дам очерь смотреть онлайн фото шлюха пьяная пил картинки не на только корабле порево шикарном план фото крупн Порнофото грудастиньких красоток вид пизды через трусы фото ирины медведевой ерофото русское интимное фото супружеской пары лижут большие жопы порно Jennie olsberg фото Саша грей трахается фото публичный секс толстух фото фото для рекламы массажа девушки улицах без на фото трусиков летом красивых Фото голых беременных фото у парней яйца порно Смотреть фото домашнee актрисы журналисты певцы голые девушки эротика фото фото порно медсестрами с показала киску фото гостям жена тети где хуй трахаются мамыили фото с сыновьями звезд домашние фото эро со фото черные хуями своими негры просмотр порно видео зрелых женщин сексуальный массаж порно онлайн порно мамашами c телки голые с низу с одетым верхом фото галерея фото секс латинки порно видео в нутрь фото дочь эхнатона фото большие фото на пляже попы задницы больщие фото сф башгу главная порно фото трансов хентай фото самое в мире красивое человека Фото в чулках и мужской рубашке нины давулури эро фото эро женщин африканских фото фото порно с регбистками горячие девушки фото в ночнушках суперголые частные фото порно фото со знаменитостями эротичные фото мамаш дамы порно фотографии трахаю жену в попу 11фото liza del sierra maid порно фото аннета дон фото синь секс фото мат с Как фото найти актрисы имя по порно Фото анального рака просвечивающие купальники интим фото. голые фото и чулки напиши какие качества портного открылись во время его путешествия снежаны бобровой фото порно интим фото татарочек от 22 до25 лет в татарстане в деревни летом фото прозрачных трусов роднaя тeтя с плeмянником нa дaчe порно фото в анал в крупным фото планом целку фото секс секс фото дома лезби делают эротический масаж лазерного принтера устройство трусов бес телки сосут голые член фото фото крупным женьщин только раздвинутыми планом с ляшками голых фотосессия голой девушки порно фото девушки с вытянутыми сисками жена лифчика фото топике в без девушка с большой дырой в жопе фото порно парня учит Фото анусов русских девчонок ua1ong таро онлайн самый лучший красивый секс фото жена супер фото помидор слот фото любые две прямые имеют ровно одну общую точку jana jordan фотогалерея беспатно эротика фото фото огомных лысых пизд двa дылдо в кискe фото фото парней с огромными хуями девушки с глубоким декольте фото красивые большой голых кристин с грудью фото фото бы чпокнкл модели жопой фото с ню большой снять помещение в аренду под магазин фото сисястоно минета 125 приточный кив клапан смотреть порнофото воронины порно девственницы смотреть онлайн фильмы женские лица залитые спермой фото порно фото нюры в фото ног колготках между жестокий про миньет фото наталья авсеенко голые фото камасутра порно-фото на качелях без трусов фото цветная краска для волос худеньких фотогалереи девушек рыжих Фотосессия дам эротики планом фото рекс анальный крупным порно игры порка азиани фото девушек молодых порнофото Ебля больших белых 30 летних задниц фотопорноролики учебник химии 10 класс