ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА «ВЕЖА ІЗ ЧОРНОГО ДЕРЕВА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’37

І. В. Гошовська

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Стаття присвячена дослідженню збереження інтелектуалізації при перекладі твору Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева». У роботі описано складові інтелектуалізації мови, виокремлено основні компоненти інтелектуального роману, проаналізовано способи збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову.

Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуальний роман, транслітерація, калькування, описовий переклад, генералізація, конкретизація.

Статья посвящена исследованию сохранения интеллектуализации при переводе произведения Дж. Фаулза «Башня из чёрного дерева». В работе описано составляющие интеллектуализации языка, выделены основные компоненты интеллектуального романа, проанализированы способы сохранения интеллектуализации при переводе с английского на украинский язык.

Ключевые слова: интеллектуализация, интеллектуальный роман, транслитерация, калькирование, описательный перевод, генерализация, конкретизация.

The article is devoted to the strategies of retaining intellectualization while translating The Ebony Tower by J. Fowles. The aspects of language intellectualization are described. Due to the constant globalization we observe the different processes in the lexical system of the language namely intellectualization. The evidence of intellectualization is many abstract words, determinologisation and terminologisation, the occurrence of neologisms in the texts of different genres. Intellectualization takes place in the fiction literature as well. The origin of intellectual novel is connected with Th. Mann and philosophic novel. In comparison to philosophic novel the intellectual one has more constructive structure, its genre arrangement is more sophisticated. John Fowles is a representative of the English intellectual novel. We have analysed The Ebony Tower by John Fowles and its translation by V. Ruzhytskyi and singled out 73 terms, the trasnliteration is the most frequent way used when translating it because mainly such terms are internationalisms. Calques is the second most frequent way of art terms translation. The following methods of translation were applied in the novel as well: generalization, concretization, descriptive methods. These three are less frequent because they smooth the scientific flavor of the novel. In order to retain the intellectualization the translator should use such methods of translation as transliteration and calques.

Key words: intellectualization, intellectual novel, transliteration, calques, descriptive translation, generalization, concretization.

Постановка проблеми. Вплив глобалізації, наслідком якої є потреба в номінації великої кількості нових процесів та явищ, спричиняє зміни на лексико-семантичному та словотворчому рівнях. Ці зміни зумовлено, як позамовними, так і внутрішньомовними чинниками. Як наслідок глобалізаційних процесів у багатьох мовах проявляються такі тенденції: інтелектуалізація мови, міграція слів між функціональними стилями, детермінологізація тощо. Серед наслідків глобалізації процес інтелектуалізації є одним з найважливіших.

Аналіз публікацій. У філологічних працях дослідники та науковці  все частіше звертають увагу на процеси інтелектуалізації мови (Л. Шевченко [18], Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк [11]), на проникнення термінів у художній стиль мови (Н. Бойко [3], В. Виноградов [4], В. Русанівський [16]), на манеру письма сучасних письменників (А. Долінін [8], І. Кабанова [9], П. Купер (P.Cooper) [20], М. Бредбері (M. Bradbury) [19]). Малодослідженим залишається процес інтелектуалізації мови для перекладознавста. Процес інтелектуалізації зумовлює насиченість мови все більшою кількістю нових термінів і понять, однак способи їх перекладу залишаються невивченими, цим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження полягає в аналізі шляхів збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: 1) описати складові інтелектуалізації мови; 2) виокремити компоненти інтелектуального роману; 3) проаналізувати способи збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову.

Сьогодні мовні проблеми окреслюються у двох векторах: як інтелектуалізації мови (це стосується літературних високорозвинених мов), так і виживання. За даними ЮНЕСКО, половина людства користується вісьмома мовами, лише двадцять мов використовується сотнями мільйонів людей і водночас десять мов зникає щороку [18, с. 263]. За твердженнями лінгвістів мова не може вижити, коли нею розмовляють менш ніж 100000 людей, оскільки вона втрачає інтелектуальну пам’ять, тобто понятійний і ментальний код етносу [11, c. 143].

У сучасному глобалізованому суспільстві останні два десятки років мова розвивається бурхливими темпами. Розширюється лексичний склад мови, змінюються значення і функції слів, що вже існували, з’являються нові слова. Активним є процес інтелектуалізації та демократизації мови. Традиційними аргументами на користь цього твердження є приріст кількості абстрактної лексики, пришвидшені темпи термінування і детермінування лексики, поява неологізмів [11, с. 24].

Учені Празького лінгвістичного гуртка ще свого часу писали про літературну мову як таку, що підлягає інтелектуалізації. Літературна мова відображає культурне життя і цивілізацію (роботу і результат наукової, філософської і релігійної думки, політичної і соціальної, юридичної і адміністративної). Ці функції літературної мови сприяють інтелектуалізації її словника, тому що з’являється абстрактна лексика [15, с. 319]. «Інтелектуалізація мови зумовлена також потребою виражати складні і взаємозалежні мисленнєві операції, тому літературна мова має не лише висловлення для абстрактних понять, а й особливі синтаксичні форми. Інтелектуалізація літературної мови виявляється у все більшому контролі над емоційними елементами (евфемізми)» [18, с. 156].

Інтелектуалізація проявляється не тільки у мові, але й в літературі. Утвердження жанру інтелектуального роману в літературі пов’язане із загальною тенденцією до інтелектуалізації мистецтва минулого століття. Як зазначає С. Павличко, «інтелектуалізм був домінантою модернізму й художньої культури ХХ століття в цілому [13, с. 41].

Біля витоків західноєвропейської інтелектуальної прози стояв німецький письменник Т. Манн, який першим запропонував термін «інтелектуальний роман» [12, с. 311]. Інтелектуальний роман сформувався на основі філософського. Про генеалогічну спорідненість цих жанрових модифікацій переконливо свідчать роботи В. Бікульчюса [2],Т. Гуріної [5], Ю. Давидова [6], В. Днєпрова [7], Н. Лейтес [12], Н. Павлової [14] та ін. Інтелектуальний роман як унікальний художній феномен виник і розвивався на початку ХХ ст., на відміну від філософського, який зародився ще у ХVІІІ ст. В. Бікульчюс вважає, що ці терміни виражають поетапність розвитку жанру філософського роману. Так, визначення «філософський роман», на думку вченого, доцільно вживати на позначення класичного етапу розвитку жанру (ХVІІІ–ХІХ ст.), а термін «інтелектуальний роман» втілює те розумове споглядання, ті розмірковування, якими сповнений філософський роман ХХ століття» [2, с. 9].

Чітко диференціюють філософський та інтелектуальний романи  В. Бікульчюс [2] та Т. Гуріна [5]. Вони зауважують, що інтелектуальний роман відрізняється від філософського своєю конструктивністю, ускладнюється його жанрова структура. Інтелектуальний роман, за твердженням В.  Бікульчюса, уже майже не «підпорядковується якійсь одній філософській ідеї, частіше він звучить як ціла симфонія ідей», де все викладено вже не тезисно, а, навпаки, розгорнуто в широкі «філософські трактати» [2, с. 26].

В англійській літературі ХХ століття простежується тенденція до її інтелектуалізації та наближення до проблем сучасної філософії. Одним із найяскравіших представників англійської інтелектуальної прози є Джон Фаулз. У творах Дж. Фаулза знаходять відображення певні аспекти психологічних досліджень К. Юнга та неофройдистського вчення Е. Фромма.

У центрі повісті Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева» (1974) – проблема мистецтва і митця. На сторінках свого твору письменник «зіткнув у прямій дискусії художника-абстракціоніста та видатного художника, який усамітнився у глушині, й припав до життєдайних сил зеленого краю кельтів, жорстко визначив суспільну функцію й естетичні межі мистецтва для теоретиків» [1, с. 314]. Як результат роман наповнений мистецькими термінами, що робить його інтелектуальним. Для проведення дослідження було використано переклад, здійснений В. Ружицьким. Методом суцільної вибірки нами було виокремлено 73 терміна.

У процесі дослідження було виявлено, що серед усіх способів перекладу лексичних одиниць В. Ружицький найчастіше використовує спосіб транскодування (31 одиниця). Частою причиною його застосовування є відсутність в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відповідного поняття і відповідного перекладного еквіваленту, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і задовольняли вимогам до термінотворення [10, с. 283]. Оскільки при транскодуванні транскодоване слово має одне значення, то такий спосіб перекладу доцільно застосовувати в тих випадках, коли в мові перекладу необхідно створити чітко однозначний термін, наприклад:

One couldn’t be quite sure it was a masterpiece, there was a clotted quality in some passages, a distinctly brusque use of impasto on closer examination [21, с. 57]. Картину важко було назвати шедевром: подекуди накладено забагато фарби, а коли придивитись, то видно, що це відверто недбале імпасто [17, с. 21].

Термін імпасто (італ. impasto, тісто) – техніка живопису, в якій застосовується густе, соковите накладання фарб на окрему область або усе полотно картини. При застосуванні такої техніки, фарба лягає достатньо густо, так, що стають помітними сліди від пензля [22, с. 63]. Перекладач В. Ружицький застосовує спосіб транскодування, а саме транслітерування і супроводжує його описовим перекладом, що подається у посиланні, оскільки в український мові немає відповідного перекладного еквіваленту.

Іноді застосовується змішане транскодування, коли більша частина транскодованого слова відбиває його звучання у вихідній мові, але разом з тим передаються й деякі елементи його графічної форми [10, с. 283]. Зокрема, це досить часто застосовується у випадку передачі власних назв, наприклад:

Are any clues being offered? Kermesse?

Perhaps. Not sure yet [21, с. 62].

Який же ключ до розкриття цієї загадки? Може, кермеса?

Проте я ще не певен [17, с. 27].

Для перекладу реалії Kermesse В. Ружицький використав спосіб адаптивного транскодування. Кермеса – це ярмарок, свято місцевого святого у голландців, фламандців та німців [22, с. 168]. У наведеному уривку кермеса – це алюзія на картину відомого фламандського художника Пітера Пауля Рубенса.

Часте використання транскодування при перекладі розглянутих термінів пояснюється походженням цих термінів, яке здебільшого є латинським чи грецьким або вони є інтернаціоналізмами.

Другим за частотністю способом перекладу є калькування (23 терміна). Його можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові. Розглянемо приклад застосування калькування:

His room was simply furnished, a double bed in some rather clumsy rural attempt at an Empire style, a walnut wardrobe riddled with worm, a chair, an old chaise longue with tired green upholstery; a gilt mirror, stains on the mercury [21, с. 40]. Кімната була умебльована просто: двоспальне ліжко (незграбний натяк на стиль ампір), поточена шашелем горіхова шафа, стілець, старий шезлонг з потертою зеленою оббивкою, вкрите плямами дзеркало в позолоченій рамі [17, с. 11].

У наведеному фрагменті калькування застосовано для перекладу терміна Empire style. В. Ружицький  зберігає іронію, яку виразив Дж.Фаулз щодо опису кімнати, який зовсім не підпадає під ампір. Ампір (фр. empire –  імперія) – термін, що застосовується в мистецтвознавстві до західноєвропейського класицизму часів імперії Наполеона І, переважно в архітектурі, портретному живописі та декоративно-ужитковому мистецтві [22, с. 15]. Для ампіру характерним було звернення до мистецьких традицій імператорського Риму з його прагненням до строгої величі та помпезності, холодної елегантності і обов’язкового прагнення звеличити абсолютну владу військових монархій.

Окрім двох найбільш продуктивних способів перекладу лексичних одиниць В. Ружицький застосовував ще інші, менш продуктивні. Одним з таких малопродуктивних способів є підбір словникового відповідника.

Another time he had called them tapestries, and indeed the Aubusson atelier had done related work to his designs [21, с. 43]. Іншим разом він назвав свої полотна гобеленами. І дійсно обюссонська майстерня ткала по його малюнках килими [17, с. 15].

У наведеному фрагменті прикладом для розгляду є термін tapestry, який англійсько-український словник перекладає як гобелен. Перекладач використовує відповідник – гобелен, що, на нашу думку, є правильним, оскільки цей термін є чітко визначеним перекладним еквівалентом у цільовій мові. Гобелен – один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток. Гобелени виготовляють із кольорових шовкових і/або шерстяних ниток окремими частинами, які потім зшивають між собою (часто окремі колірні плями) [22, с. 123].

Серед малопродуктивних способів перекладу є генералізація – заміна слова вужчої семантики на слово ширшої семантики при перекладі називається трансформацією генералізації [10, с. 306].

To his right stretched a long gallery-like living room. Ancient partitions must have been knocked down, but some of the major black uprights had been retained and stood out against the white walls with the skeletal bravura. The effect was faintly Tudor much more English than the exterior [21, с. 36]. Праворуч він побачив довгу, мов галерея, вітальню. Колись вона, очевидно була розділена перегородками від яких залишились основні опорні колони, що виступали на білому тлі стін, як зловісні скелети. У всьому цьому було щось вікторіанське і куди більше англійське ніж у фасаді будівлі  [17, с. 6].

В. Ружницький застосовав генералізацію щодо перекладу терміну Tudor як вікторіанський. Можна стверджувати, що використання перекладачем генералізації у наведеному уривку спричинює втрату інформації. Не зовсім зрозумілим є рішення використати перекладний еквівалент вікторіанський щодо терміну Tudor. Тюдорський стиль – стиль пізньої англійської готики, епохи правління англійської королівської династії Тюдорів 1485-1606, тоді як вікторіанська епоха охоплює період з 1837 по 1901 роки. Характерними рисами вікторіанського, або як його ще називають «англійського стилю» є еклектика, що поєднує в собі готику, рококо, екзотику і класику [22, с. 174]. Поясненням рішення перекладача слугує той факт, що у вікторіанську епоху широкого розповсюдження набув так званий псевдотюдорівський стиль. Багато будинків, виконаних у псевдотюдорівському стилі з’явилося за Вікторії, коли в мистецтві посилилась увага до англійських культурних коренів. Обраний перекладачем еквівалент носить еклектичний характер, тому, на нашу думку, переклад цього уривку не є повністю адекватним, оскільки не до кінця висвітлює інформацію, подану в оригіналі.

Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики [10, с. 300], наприклад:

Another was that he had always worked  to a smaller scale than most nonfigurative artists [21, с. 49]. До того ж він не захоплювався великими полотнами, як більшість абстракціоністів [17, с. 18].

Лексичну трансформацію конкретизації значення у наведеному прикладі застосовано до терміна nonfigurative artists. Відповідно до англійського словника мистецьких термінів figurative artist – це художник реаліст, або представник напряму фігуративного живопису. Термін nonfigurative artist відповідно позначає представника нефігуративного мистецтва. Абстракціонізм – напрям нефігуративного мистецтва, який відмовляється від наближення до дійсності зображення форм у живописі та скульптурі [22, с. 9]. Термін абстракціоніст вужчий від терміну nonfigurative artist, отже, це підтверджує думку, що перекладачем застосовано лексичну трансформацію конкретизації. У цілому підбір контекстуального відповідника у наведеному уривку вважаємо вдалим.

Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням (або більшим за кількістю компонентів словосполученням), яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна) [10, с. 297], наприклад:

He liked them better, one or two tones, contrasts, the rather tentative workshop feel after the overmeticulous essays in pure  draftsmanship [21, с. 83]. Ці малюнки сподобались йому більше: один чи два відтінки, контрасти. В цьому принаймні був якийсь пошук, не те, що старанно виконані етюди олівцем [17, с. 69].

У наведеному уривку перекладач застосовує прийом описового перекладу щодо терміну draftsmanship. В українській мові існує декілька відповідників цього терміна draftsmanship: креслення; мистецтво креслення, малювання, вміння малювати. Виходячи з наведеного контексту, вважаємо, що застосований перекладачем описовий метод є доцільним, оскільки жоден з наявних перекладних еквівалентів не розкриває зміст позначеного терміном поняття.

У процесі дослідження було виявлено, що серед усіх способів перекладу термінів В. Ружицький найчастіше використовує спосіб транскодування. Із 73 виокремлених термінів 31 перекладено із застосуванням транскодування. Терміни, щодо яких застосовано прийом транскодування,  не мають відповідників в українській мові і здебільшого є інтернаціоналізмами, що й пояснює причину надання переваги цьому способу перекладу. У такий спосіб зберігається інтелектуалізація твору, перекладач не вдається до спрощення.

Калькування другий за частотою спосіб перекладу лексичних одиниць. Калькування сприяє різноманітності та виразності перекладу, їх використання в мові персонажів твору, служить засобом їх мовностилістичної характеристики, однак зберігає науковий колорит.

Серед малопродуктивних способів перекладу лексичних одиниць ми виокремили такі: метод словникового відповідника, метод трансформації генералізації, метод трансформації конкретизації, метод описового перекладу. З 73 виокремлених термінів 9 перекладено методом словникового відповідника, 4 – методом трансформації генералізації, 3 – методом трансформації конкретизації, 3 – описовим методом. Це пояснюємо тим, що всі ці способи перекладу термінів нівелюють наукове спрямування повісті.

Перспективу дослідження вбачаємо в порівняльному аналізі способів перекладу інших творів Джона Фаулза на українську, російську та польську мови.

 1. Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? (Художественный синтез и постмодернизм) / Андреев Л. Г., Пахсарьян Н. Т., Косиков Г. Х. // Зарубежная литература второго тысячелетия. – М. : Высшая школа, 2001. – С. 281–327.
 2. Бикульчюс В. Поэтика философского романа: [учебное пособие] / В. Бикульчюс. – Вильнюс, 1988. – 69 с.
 3. Бойко Н. И. Функционирование професионально-терминологической лексики в языке современной украинской художественной прозы (семантическая и стилистическая характеристика): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.02 / Бойко Н. И. – К., 1983. – 228 с.
 4. Виноградов В. В. Терминология и норма / Виноградов В. В. – М. : Высшая школа, 1972. – 130 с.
 5. Гурина Т.Л. Некоторые предпосылки изучения авторской позиции в интеллектуальном романе ХХ века / Т.Л.  Гурина // Проблема автора в художественной литературе – Ижевск, 1974. – №1. – С. 200–209.
 6. Давыдов Ю. Н. «Интеллектуальный роман» и философское мифотворчество / Ю. Н. Давыдов // Вопросы литературы. – 1977. – №9.  С. 127–171.
 7. Днепров В. Д. Черты романа ХХ века / Днепров В. Д. – М. : Советский писатель, 1965. – 545с.
 8. Долинин К. А. Паломничество Чарльза Смитсона (О романе Джона Фаулза «Любовница французского лейтенанта») // Дж. Фаулз Любовница французского лейтенанта / Долинин К. А. – СПб : Худож. лит., 1993. – С. 444–458.
 9. Кабанова И. В. Английская литература после 1945 года / И. В. Кабанова // Зарубежная литература ХХ века. – М. : Академия, 2003. – С. 433–466.
 10. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури /  В’ячеслав Іванович Карабан  – Вінниця : Нова книга, 2002. – 562 с.
 11. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – К.: Видавничий дім С. Бураго. – 2008. – 335 с.
 12. Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918–1945 годов (эволюция жанра) : [учебное пособие] / Н.С. Лейтес – Пермь, 1975. – 324 с.
 13. Павличко С. Д. Лабіринти мислення: інтелектуальний роман сучасної Британії / Соломія Дмитрівна Павличко – К.: Наукова думка, 1993. – 105 с.
 14. Павлова Н. С. «Интеллектуальный роман» // Зарубежная литература ХХ века : [учебник для вузов] / Н. С. Павлова – М., 2000. – С. 194–215.
 15. Пражский лингвистический кружок : Сб. статей. – М. : Прогресс, 1967. – 559 с.
 16. Русанівський В. М. Культура української мови / Віталій Макарович Русанівський – К. : Либідь, 1990. – 304 с.
 17. Фаулз Дж. Вежа з чорного дерева / Джон Фаулз ; [пер. з англ В. Ружицький]. – К : Дніпро, 1986. – 275 с.
 18. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу / Лариса Іванівна Шевченко – К. : ВПЦ «Київський університет, 2001. – 478 с.
 19. Bradbury M. Contemporary Writers on Modern Fiction / Malcolm Bradbury – Manchester : Manchester University Press, 1977. – 256 p.
 20. Cooper P. The Fictions of John Fowles: Power, Creativity, Femininity / Pamela Cooper – Ottawa : University of Ottawa Press, 1991. – 232 p.
 21. Fowles J. The Ebony Tower / John Fowles. – Moscow : Progress Publishers, 1980 – 245 p.
 22. The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms / [ edited by Edward Lucie Smith]. : World Art Series, 2004. – 240 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chat help essay diego military resume san writing service writing music great paper homework religous help education research to with introduction paper help mba essay admission for narrative essay filipino written by authors homework helper science dating rules the for crunchbite write paypal a to someone paper via paying service editing essay admissions good essays expository 2014 best resume service writing miami singapore help dissertation procument aircraft cbp plan picker order cover letter -125 purchase levothyroxine online paper buy contact australia essay orders obeying lawful dating yahoo finlandesi for writing college students help pay math homework writing cape cv town services and for marketing sales resume executive dissertation project or mentorship for preparation essay assignment robotics help sales examples statement summary for resume mba services cambridge essays admission analytical paper help research someone do for essay to looking my my type essay online for my write me essays research english online papers processing image digital thesis phd questions service writing college essay admission phd thesis cognitive psychology statements good personal medicine for cheapest lowest buy prices without dilantin prescription mr smith washington to essay goes degree dissertation without dissertation a buying model writing oxford service essay writing free service online essay literary papers analysis buy for essays writing custom paper thesis distributed generation phd homework for students help esl statistics help homework with for sample analyst resume sales writing resume greenville sc service extended biology help essay 1st homework for help graders paper written term a custom get professional nj writing resume services thesis statement mental disorder article disorder bipolar class admission essay 8th writing dissertation help reviews british rhodo help island wakefield in homework online login papers state thesis need writing help i a writing resume australia services vergleichen duphaston preise dissertation writing block cheap haiku homework help homework my do answers algebra free online math help with speech parents how help can therapy Cialis pills Soft economique dissertation gratuit order resume section rochester mn homework help library public relations thesis phd eu china starting essay need help my college i essay do my admission family services thesis marketing phd vista homework help traumatic essay stress disorder post federal cheap writers resume bay green resume services wi writing to my statement write thesis how academic subject dissertation on job writers essay resume purchase professional templates homework help visual basic writing bay resume services tampa help uk ireland dissertation hlta assignments help with community scholarship about essays service queen homework help victoria custom orders university assignments butterfly on m for essays medical doctors format cv paper online buy uk vellum helpline homework numbers resume college writing services assignment papers online speeches patriotic for memorial day does money happiness essay buy harvard help admission essay disorder essay eating without to ordering buy robaxin prescription how engineering industrial homework help writers essay australia research buy school high paper a online science helper homework master intelligence business on thesis writing help software papers echeck with buy accutane doctoral dissertation help dissertation vs papers online lds mission what essay is life? publikation dissertation studies need help social i with homework my school assignments help Albuquerque reviews Viagra canada Sublingual - online Sublingual de au Viagra achat buy papers please biometrics biometrics thesis research biometrics dissertation homework bitesize help a help essay hanging custom org writing review help homework dads rings of the essay lord help research proposal with help free essay paper online essay writing services definition samedayessay order university essay college application writing service to how write essays good essay order of of achat Warren - Sinemet cheap 10mg au usa for Sinemet a help review performance writing book help report a writing helper homework and writing letters counseling dissertation phd on thesis cancer resume level coding for billing entry medical and 3 help assignments battlefield college essay writing best essay service admission kaley galecki cuoco dating VIGRX 20mg VIGRX Madison rezeptfrei comprar bestellen GOLD - GOLD dissertation spirituality workplace purchase intent of sample letter to Plavix discount online checker custom writings plagiarism assignments accounting help phd electronics power in thesis edition help essay 25th anniversary writing college application with while written essay college high brand Avodart - from Avodart generic counter pills canada over the Rochester help a dissertation writing with problem statement cancer essays silent truth a killer essay on sojourner recommendation sample school medical admission for letters dissertation a buy doctoral 1 of order business plan louisiana thomas essay jefferson purchase chemistry ahmad by rafi dissertation paper writing formats help pre with homework calc thesis and documentation system inventory for sales amplifier phd thesis power plan business writers eb5 medical assignment help medford library homework patchogue help quiz writing resume custom science help online free homework service resume writing executive reviews best government my i with homework need help research on careers papers dissertation druckkosten steuer writing paper reviews edusson studies term paper help womens paper research order authors help discovery school homework for help online homework college with essays online help Yagara cheap buy generic singapore in lithobid writing malaysia service assignment urdu essay site and dissertation proposal writing help combivent cheapest shipping free custom resume framing bauld with essay writing college application help resumes medical for assistant my do can homework tablet resources human mba essay conditions management in thesis topics factory for my essay me assignment help finance business on research life insurance papers essay on world order new writing speech help free case hesi eating disorders study and feeding a systematic doctoral buy dissertation approach write paper law my format manager automobile in sales for resume application master thesis helper homework place value objectives for resume good sales critical assignment writing thinking services 2014 writing mba essay admission magazine school essay cosmopolitan analysis about rules changing essay custom services writing 2010 dissertation essay comparison help contrast industry on service banking customer thesis in the aristocort without prescriptions login proquest theses dissertations help distribution resume francais rediger comment dissertation en une term paper on money sales speech elevator representative for medical for resume representative sample school essay days numbers alphabetical bibliography apa order abstract for good a dissertation write how to following orders about essay reviews resume service ses writing service australia writing essay help graduate princeton review paper for someone to a me write uk dissertation writing cheap services proposal thesis buying venn help homework diagram thesis master computer science writing service cv dubai in scholarship custom essay macrobid via mail buy 835 best services resume in writing philadelphia best persuasive essay 7th best writers dissertation heroes homework help writing service my reviews paper essay writing canada custom admission my want dont to do homework i buy to how masters thesis plan professional buy a business to for someone pay write essay music how writing help get a to paper order homework finance essay best custom admission college hugh essay gallagher for samples medical receptionist resume free research topics paper world thesis in writing 1 war paragraph of help operations order homework phd dissertation neudeck julie many so the versions help bibleessay of why admissions essay rpi personal neurosurgery statement essays research papers site and someone to pay have a write paper assignments online writing services school essay medical on happy essay country themes school essay english high help statement hire write my to personal someone order of chapters thesis mba service writing essay cambridge latin help homework course write my old name english buy essays online usa essay service affordable writing de mort peine la victor hugo sur dissertation price 100mg cernos caps poe edgar allan essays by written writer easy essay worksheet essay writing dissertation students for assistance writing construction research and writing dissertation doctoral prescription evista purchase without cheap customer service about essay writing writings custom com of reviews discount CD online Ceclor not my updating redirection documents folder a persuasive essay buy dissertation group writing online pitoreasca online romania dating revista empire roman of essay the the fall effect side tinidazole help essay descriptive with a research paper customized reviews you writer essay for for help essay paper write my legal research buy papersquotquot essay close help reading assignment engineering do my me for ecological plans for nyc for letter cover job a writing help a resume for receptionist sample medical homework quadrilateral trapezoid help admission essay writing xat help homework science project higher essay help studies modern mapzone ordnance help homework survey purchase letter of intent examples writting custom write a to report get need i someone to disorder facebook essay addiction maintenance letter mechanical for technician cover overseas generic sumycin sale toronto for assignment cotton dissertation paper my you in korean write would name format for me resume freshers for receptionist resume template medical letter medical a for school of recommendation asking for cernos buy price caps best my help need i some homework with plan startup business for medical device ireland assignment my do for me sociology bibliography annotated for online help assignment scdl disorder paper term bipolar on writing abstract help an on wuthering research paper heights paraphrasing services essay dissertation engineering civil homework precalculus help 0.1% Beach 0.1% daily - prescription Huntington Betnovate Betnovate help a paper for statement research writing thesis morrison essays toni jazz no online purchase Fluoxetine presciption 25mg methotrexate onlinesale essay harrison bergeron studies help 3rd social homework grade writing resume best service executive 2013 a on and 1765 the canon federal dissertation law buy business should pro i plan papers cheap research review company literature writing abilify 20mg india essay legitimate service uk writing petraeus david dissertation princeton buying Biaxin paypal pay with elavil online application medical for essay school cv toronto writing service us in singapore micronase is in what essay a descriptive organized order school for coursework prerequisite medical analyse paper write a to someone poetry do essay poetry analysis a classification writing essay order research of paper paper writing process graduate intent sample letter of school paper with help medical resumes of for samples assistant discount order online Diltiazem statistics importance help assignment of essay an writer become for no resume experience associate with sales order latex bibliography essay help toronto in job application a writing services reliable essay writing mushroom thesis on button phd essay service writing oxford help engineering homework electrical do my sebastian homework young uk dissertation best writing number service plan business help doing by written x malcolm essays Diovan cheapest hct order paper on secret service research writing cover and services cv letter purchase literature review resume help free turn the help of essay screw order mendeley alphabetical bibliography essay for tips sat help paper term writers online essay essayethical admission mba services dilemma a dissertation purchase journal writing dissertation review guide literature yoon dating sang simulator hyun essays writing websites writing paper for pay library county help king homework best services 10 resume writing reports thinking homework critical philosophy reasoning help uk writing online dissertation help uk assignments help report a buy book houston writing services in resume thesis on masters illiteracy immigrant doctoral nsf dissertation help effect order essay cause and mg tablet estradiol 1 for philippines sale in pcci papers dating street smart pdf995 thesis theme help scarlet the help letter homework writing online resume service my help review essay vancouver essay writer study writing services uk case kill mockingbird a essay to help sri lanka dissertation news writing services animals be research essay medical used should for critical paper sale for analysis help uk mba dissertation behaviour essay on disorders top custom term papers symbolism mining web thesis phd essay on wuthering heights usage spanish help with essay buy essay websites best resume template assistant for medical paper custom coasters wedding eating essay titles disorder resume medical student for book the cheaper dozen by report writing essay admission an university where apa buy research to papers doctoral service statement dissertation writing writing services research paper ballad a writing help site help homework to with algerbra college service 2012 application essay services writing resume fast editing admission kijiji essay service do my algebra bishop the orders robert browning his essay tomb essay word 750 help service general dissertation xenia best cv writing service s homework help s history online help us homework 8 kate 2015 dating plus meme sale sertraline for in i mother essay how on kitchen help my paper i how writing a do with help get dissertation manchester plan manchester business writers intent purchase letter draft to of book help dissertation medical write a school statement personal for start dissertation how help a writing with to essays college business tx writers plan houston grade homework ilc help 11 sites uk for black dating women services pakistan in writing cv thesis consumer master behaviour duquesne university essay admissions university online papers exam master phd thesis by phd degree thesis only written essay in is person an first expository ivy admission essay league intended use what first was rogaines on writing to essay guide speech master security data thesis transfer informative help essay writing dissertation guide thesis help buy for resume writing essay person written resume the edvard essay skill scream munch types for online accounting homework help essay outline buy thesis the master online helper free essay mechanical homework engineering bending help moment services writing resume best in nyc assignments with help need you business plan do an existing a need buy business to to cheap Chloromycetin where buy for conclusion dream essay faire heureux philosophie dissertation etre que pour review write my essay ghost the thesis paper notecards mla in shell research dissertation help proposal dissertation and online research buy papers in good companies uk essay writing year maths homework help 7 sale for dissertations doctoral top ten writing services resume field essay medical for scholarship paper dissertation define order thesis online computer dissertation in science model essay english spm essay about order chronological writing topics persuasive letter help philosophy homework of venice the help essay merchant help equations homework graphing thesis write for my free downloadable resume me free templates paper medea for topics purchase essays resource to online best service cheap colorado resume bipolar on disorder papers letter homework format business help personal and on phobias essay theory fears soul essay identity how write my signature to degree buy for reports i my pay that companies can do hill box emma austen incident jane on good to written man essays a hard find is phd months help a dissertation with 4 writing student services essay writing someone write assignment my to pay research do paper to a help essays can buy i where yahoo help essay higher english writing with teacher essay questions application hiring shauchalaya sulabh online dating order reverse chronological resume example premier to where buy pro business plan essay the dessay on della dignity in man sonnambula the of mirandola florez la pico manchester dissertation consulting service solutions case study harvard buy help homework nyc school public my english essay do cant i essay company admission custom writing dissertation electric physics cover letter phd dating sociopathic a women on service dissertation customer yahoo phd typical dissertation length thesis master graphene cant love money essay buy me naukri services reviews writing resume discount writings custom code high services quality writing follow blindly teenagers fashion essay college ever application best 2011 to order put in in how word bibliography alphabetical news essay service writing service general dissertation help essays free building character templates business adversity proposal t my i can dissertation write buy paper how economics an to will writing uk articles on disorder obsessive compulsive for sample merchandiser cover letter level a help french essay raleigh professional nc writing resume service letter cover for merchandising internship papers internship research in help assignments writing creative custom written free live homework help services beach writing vero florida resume masters thesis e larsson to essays have pay written helper online homework letter medical cover assistant for example thesis free help writing help homework calgary measure essays measure for cheap Urispas Urispas Riverside - order brand sale online for Luvox price do girlfriends i homework my assignment help program to Trimox buy where 1 algebra homework 8th help grade writing review essay service and proposal satisfaction dissertation customer on help speech language pathologist buy custom university essays writer angeles business los plan sale thesis for at anger essay online service service best writing cv yahoo essay in of points order grade lesson 6 5 qar plan homework history year help 9 is research to safe essay papers buy it medical cover position letter for director master thanks thesis application delinquency essay writing juvenile for thanks vote service memorial of speech resume cheap paper to where buy research deficit paper hyperactivity attention disorder writint services custom best writer essay phd international development thesis culturelle uniformisation dissertation psychological case studies disorders creative writing paper borders pay online do someone to homework my chronological essay in writing order writing services dissertation africa south encounter service essay press thesis a theme custom simple resume ubc help custom essay live homework probability help and statistics personal work value statement for cheapest Precose resume for jobs sales examples school high homework help science dissertation hypothesis help perez firefox alys dating download txt to assignment my someone pay do australia uk buy research paper dissertations accounting assignment help university open фото свадебных ранункулюсов из букетов скачать человек паук торрент 5 игра тумбочек фото телевизор под из дерева рождения днём картинку брат скачать с слайде сделать картинки как одном презентацию на играть зачарованный 1 часть прохождение игра мир хороших ужасов список фильмов 2013-2014 британская короткошерстная порода фото игра отличия одноклассниках найти в мальчиков игра грузовиков парковка для дюймовочка андерсена раскраска сказки компьютер живая для скачать сталь игра игры windows как 8 старые на запускать юрского лего игра мультики периода парк игры скачать торрент часть сойка 2 голодные игры человек все паук серии подряд смотреть русском 7 гаджеты на температуры процессора windows василиса на новый лад сказка прекрасная истории посмотреть ужасов американские рецепт пошагово классический паста болоньезе фото с колодой кроссворд карточная игра специальной с подачи заявки полезную на документы для модель прохождение видео армата проект игра арены магнитогорске металлург фото в фото для платье беременных летнее салтыкова сказка щедрина пожар деревенский анализ рождения картинки маме дочки с днем не raider tomb делать запускается игра что фото женские короткие блондинки стрижки disciples торрент скачать перерождение через игру длинношерстные все собак породы и название фото американская онлайн ужасов история hd 4 цветов фото в букет условиях домашних сервер голодные на майнкрафте в игры ананасами фото на с курица сковороде с симс 4 онлайн игры на скачать компьютер сделать программа фото музыки и видео из барной дизайн фото стойкой угловая кухни с попе работнике балде о сказки и его гончаровой интересные о наталье факты картинки для мои портфолио впечатления на картинки день английскому по проект мой картинках описанием в беременность с в зомби машин игру машины против играть автомобиля вождения онлайн игры по симулятор городу из как своей анимацию сделать фотографии уровень ответы игре к 200 фото угадай девочек для для онлайн игры животных парикмахерская гомеля фото цены на обручальные кольца тебя я девушке красивые картинки люблю фото стеновые деревянные панели для внутренней отделки лето конверты выписку руками своими фото на наручные ремешке фото часы на женские топ ужасов фильмы самых страшных 21 века фото традиционный марийский костюм модами игру как скачать видео с майнкрафт достопримечательности крым алушта фото маркет картинки видео словари новости со картинки на свадьбой поздравление сценки поздравления с юбилеем интересные игры скачать торрент симуляторы автобусов сюрпризов фото из киндеров своими руками подарок скачать ключа алавар игры без и регистрации русском игры языке с стрелялки на оружием гипсокартона потолки эркером с фото из фото приготовления цыпленка рецепты табака с фото темных покраска кончиков волос игры средней конспект настольно-печатные группе в история шоу фрик американская ужасов онлайн людьми игры на реальными деньги с через колец торрент 2 властелин скачать игру языке олимпийские на реферат игры английском написал перед рождеством ночь сказка кто из заблокировать удалить картинки друзей пирог вареньем с мультиварке в фото с скачать surfers компьютер игр subway на скачать европа русском игра на торрент 2 обои скачать абстрактные стол на рабочий в в картинки одноклассниках статусах логические загадки по 2 математике класс домашних любимого вернуть фото в по условиях бутерброды рецепты горячие на фото с закуску прически длинных фото волос пошагово войну про вторую ужасы мировую фильмы фото скачать компьютер на девушки научится как читать игры девочек для игры и ангелов сульфуса раф друзья бродилки и снятие упражнения на напряжения игры низким по ценам с надписями футболки новые дизайны нарощенных фото ногтей история серия ужасов 6 американская онлайн игра 1 сериал сезон hd престолов фредди про приколы ночей с мультики 5 игру веселую скачать полную версию ферму эту картинка мы переживем неприятность комнаты выписку из фото на украшения роддома с днем прикольные рождения стишки смс самсунг гонки на игры скачать телефон в фото животик 4 беременности месяца игра карточная андроид дурак скачать на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721