ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІКОДОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111’06–3.09:81’22’42

О. В. Сподарик

Львівський національний університет

імені Івана Франка

 

 

Стаття присвячена дослідженню реалізації текстової категорії інтертекстуальності у британському полікодовому художньому тексті початку XXI століття. Зазначено особливості реалізації категорії інтертекстуальності на вербальному та іконічному рівнях і досліджено такі маркери, як цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.

Ключові слова: полікодовий художній текст, інтертекстуальність, інтеріконічність, цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.

 

Статья посвящена исследованию реализации текстовой категории интертекстуальности в британском поликодовом художественном тексте начала XXI века. Указаны особенности реализации категории интертекстуальности на вербальном, иконическом уровнях и исследованы такие маркеры, как цитация, квазицитация, аллюзия и квазиалюзия.

Ключевые слова: поликодовый художественный текст, интертекстуальность, интериконичность, цитация, квазицитация, аллюзия, квазиалюзия.

 

The article is devoted to the analysis of semiotic nature of a multisemiotic fictional text and the means of implementing a textual category of intertextuality. The texts of British literature of the beginning of the XXI century served the material for analysis. The article has been completed with the realization of general textual tendencies that are characterized by a shift toward a visual way of presenting information in modern fictional texts. A multisemiotic text is characterized by greater efficiency in data transmission compared to a purely verbal text due to the use of various channels of information transmission and their flexible structure. While interacting, verbal and iconic means provide integrity, coherence of the text and form its communicative effect. The peculiarities of implementing a category of intertextuality have been highlighted and such markers as citation, quasi-citation, allusion and quasi-allusion have been identified.

The analysis of multisemiotic text demonstrates that the combination and mutual integration of elements of different semiotic systems is it’s inherent property and  it confirms the fact that multisemiotic text components appear as a single structural and semantic unit, aimed at pragmatic effect on the recipient.

Key words: multisemiotic fictional text, intertextuality, intericonicity, citation, quasicitation, allusion, quasiallusion.

 

Постановка проблеми. Полікодові художні тексти (далі – ПХТ) – це складноорганізовані, багаторівневі та багатопланові утворення, сформовані в результаті симбіозу елементів, що належать до різних семіотичних систем – вербальної та невербальної. Наявність специфічних категоріальних властивостей є однією із конституючих ознак будь-якого тексту. Відправною точкою при аналізі текстових категорій стосовно ПХТ є гіпотеза про принципову подібність полікодових і власне вербальних текстів та про наявність у них однакових текстових категорій. Однак передбачається, що характер реалізації текстових категорій у ПХТ має свою специфіку.

Актуальність роботи зумовлюється загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення полікодових текстів, у структуруванні яких беруть участь засоби різних знакових систем, та підтверджується необхідністю розкриття ролі окремих семіотичних кодів, насамперед вербального компонента (далі – ВК) та іконічного (далі – ІК), у дослідженні текстових категорій та категорії інтертекстуальності зокрема [9].

Новизна розвідки полягає в тому, що об’єктом дослідження постає не тільки вербальний текст, а й невербальний. Отже, нашою метою є виявлення реалізації текстової категорії інтертекстуальності як в окремих семіотичних системах, так і в цілому полікодовому художньому тексті.

Виклад основного матеріалу. У постструктуралізмі текст перетворюється на інтертекст, який будується з цитат та ремінісценцій до інших текстів. Інтертекстуальність позначає спільну властивість текстів, що виражається в наявності зв’язків, завдяки яким тексти можуть різними способами посилатися один на одного. Послуговуючись концепцією діалогізму М. М. Бахтіна, Ю. Крістєва позначає поняття інтертекстуальності як співіснування в тексті фрагментів попередніх текстів, від експліцитної форми цитати до імпліцитної форми прихованої алюзії: “…будь-яке письмо – це спосіб прочитання сукупності попередніх літературних текстів, будь-який текст вбирає в себе інший текст та є реплікою в його сторону…” [4, с. 170]. За Ю. Крістєвою, будь-який текст становить собою пермутацію інших текстів, інтертекстуальність; у просторі того чи іншого тексту перехрещуються та нейтралізують один одного декілька висловлювань, взятих із інших текстів [4, с. 136]. Науковець вважає, що текст у процесі інтертекстуалізації сам постійно абсорбується та трансформується, створює та переосмислює. Для Ю. Крістєвої текст є сплетінням текстів та кодів, трансформацію кодів. Концепція науковця фактично полегшила здійснення ідейного завдання постмодернізму – деконструювати класичну опозицію суб’єкта об’єкту, свого – чужому тощо. Сформулювавши поняття інтертекстуальності, Ю. Крістєва відкрила шлях подальшим дослідженням у сфері міжтекстових взаємодій. Ю. М. Лотман вважає, що “уривок, який не був текстом, вкраплюючись у конкретний текст, стає частиною цього тексту, що породжує нову художню цілісність [5, с. 73]. Справжній смисл інтертекстуальності стає зрозумілим в контексті теорії знака Ж. Дерріди, який здійснив спробу позбавити знак його преференційної функції. Дослідник та текст постають як єдина система, своєрідний інтертекст, що здійснює особливу подорож по самому собі.

Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ через зв’язок чи відсилання до прецедентного феномену, що “актуалізує в адресата відповідний текст і пов’язані з ним конотації” [2, с. 105]. Звернення до прецедентних феноменів набуває все більшого поширення, що пов’язано зі специфікою літератури постмодернізму. Інтертекстуальність може набувати таких форм, як цитати, натяки, текстовий колаж, пародії [8, с. 60].

Для будь-яких колажів характерними є дискретність і гетерогенність, вони являють собою монтаж із газетних чи журнальних вирізок, поштових листівок, монтаж із фотографій та ілюстрацій. Для сучасних художніх текстів колаж служить емблемою їх новаторського функціонування, бо інтертекстові фрагменти можуть запозичуватись і не з літературних текстів. У художніх творах можна зустріти фрази із періодичних видань, рекламу, комп’ютерні символи, схеми, графіки, карикатури, комікси. Для прикладу, включення емотиконів, що належать до комп’ютерних символів, у структуру ПХТ:

Then she drew some other pictures but I was unable to say what these meant” [15].

Прикладом інтертекстових фрагментів може слугувати включення карти зоопарку в тканину ПХТ:

I did a map of the zoo from memory as a test. The map was like this: [15].

ПХТ містить відсилання до прецедентних феноменів, серед яких виокремлюють прецедентні імена, тексти, висловлювання, ситуації. Їх тематична варіативність досить об’ємна: можливі відсилання до історичних подій, персонажів літературних творів, біблійних мотивів, міфологічних сюжетів, загальновідомих подій. В основі актуалізації інтертекстуальності лежать фонові знання адресата, без яких інтертекстуальні відсилання залишаться неактуалізованою потенцією.

Специфіка ПХТ полягає в тому, що в основі створення полікодового художнього тексту може лежати прецедент не вербального, а візуального характеру (інтеріконічність). До невербальних прецедентних феноменів належать цінні артефакти, що містять твори мистецтва. Так, для прикладу, картини італійського художника С. Ботічеллі “Весна 1480 р. та німецького художника Л. Кранаха “Венера і Амур, який вкрав мед” 1531 р. слугують прецедентними текстами для ПХТ на обкладинках романів С. Вікерс “Instances of the Number 3” та “Aphrodite’s Hat” [27; 26].

У наступному прикладі ПХТ містить відсилання і до вербальних, і до невербальних прецедентних феноменів. До вербальних прецедентних феноменів належать прецедентні імена Sherlock Holmes та Arthur Conan Doyle, прецедентна ситуація The Case of the Cottingley Fairies (відома в пресі початку ХХ ст. серія фотографій, на яких начебто зображено фей); до невербальних прецедентних феноменів належить одна з відомих фотографій фей.

I like Sherlock Holmes, but I do not like Sir Arthur Conan Doyle, who was the author of the Sherlock Holmes stories. … And in 1917 something famous happened called The Case of the Cottingley Fairies [15].

У науковій літературі виокремлють такі види ремінісценцій, що слугують засобом апеляції, як згадка, пряма цитація, квазіцитація, алюзія і продовження [3]. Для ПХТ характерними є такі маркери категорії інтертекстуальності: цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.

Під цитацією розуміємодослівне відтвореннячастини текстуабо висловлювання, втому вигляді, вякому текстабовисловлюваннязбереглисяв пам’яті того, хто цитує[7].Квазіцитація– це відтвореннячастини текстувнавмиснезміненому вигляді[6].

Цитація і квазіцитація, як згадування прецедентного імені, висловлювання чи тексту, характерні для ВК полікодового художнього тексту, хоча зображення об’єкта у вигляді портрета чи фотографії може слугувати прикладом цитації як згадування прецедентного імені у невербальній частині тексту. Розглянемо приклади цитації та квазіцитації у вербальній та невербальній частині ПХТ. Прикладами цитації у ВК можуть слугувати відсилання до прецедентних виразів The Gospel of Judas (євангеліє від Іуди) та The Fall of Troy (занепад Трої), що є широко відомими [17; 11].

 

Прикладами цитації на невербальному рівні можуть слугувати відсилання до прецедентних імен (портретне зображення особистості). Так, у наступних ПХТ, фотографії англійської королеви Єлизавети ІІ, уельської принцеси Діани та портрет Уільяма Шекспіра постають прецедентними текстами [14; 13; 12].

Квазіцитація у вербальному компоненті ПХТ виражається відсиланням до прецедентного тексту, де адресант зумисно змінює його вигляд. Наприклад, ВК ПХТ на обкладинці роману М. О’Фаррел Instructions for a Heatwave здійснює відсилання до прецедентного формулювання стандартного тексту інструкції (instructions for microwave, для прикладу) [18].

Квазіцитація у невербальному компоненті ПХТ є неможливою.

Алюзія є запозиченням певного елемента зі стороннього тексту, яке є відсиланням до тексту-джерела, певним знаком ситуації, що функціонує як засіб ототожнення певних фіксованих характеристик [1, с. 96]. У науковій літературі алюзія трактується як непряме відсилання словом або фразою до історичних, літературних, міфологічних, біблійних та побутових фактів, і при використанні алюзій, як правило, не вказується джерело відсилання. При цьому варто зазначити, що в літературі постмодернізму роль алюзій, що базуються на джерелах сучасних мас-медіа, кінематографа, музики, зростає в силу їх популяризації, заміняючи більш традиційні.

Алюзія полягає у зверненні до загальних знань того, хто інформацію закодував і того, хто її розшифровує. За допомогою алюзій запозичується фактична сторона, ідея, емоційний настрій джерела [10], тобто для алюзії, на відміну від цитації, характерним є переважання змістового рівня над мовним. Цей спосіб відсилання використовується у ВК та ІК полікодового тексту.

Квазіалюзія трактується як алюзія, що базується на ефекті обманутого сподівання і як наслідок має комічний ефект. Такий спосіб відсилання може бути наявним тільки у невербальній частині ПХТ.

Прикладом алюзії у вербальному компоненті ПХТ може слугувати назва роману У. Селфа “Dorian”, що є прецедентним іменем, оскільки відсилає адресата до головного персонажа роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Іконічний компонент ПХТ також сприяє цьому, тому що семантика зображень співпадає із характеристикою Доріана Грея: самозакоханий молодий чоловік (експліцитна алюзія) та квітка – символ краси (імпліцитна алюзія) [23; 22].

У наступному прикладі алюзія на вербальному рівні простежується у відсиланні до прецедентного імені Mary, що завдяки вербальному маркеру testament та ІК – зображенню святої, поєднує постмодерний текст із біблійним сюжетом [25].

Прикладом алюзії у невербальному компоненті ПХТ може слугувати ІК на обкладинці роману Т. Р. Сміта (зображення червоної зірки), який в поєднанні із ВК сhild 44 відсилає до прецедентного феномена-ситуації – Другої світової війни та комуністичного режиму в Радянському Союзі [24].

Ще одним прикладом реалізації алюзії у невербальній частині ПХТ на обкладинці роману Дж. Келмана є відсилання до прецедентного феномена – статуї Свободи у Нью-Йорку. Разом із ВК The Land Of The Free іконічний знак пов’язує цей полікодовий текст із США [16].

Наведемо приклади квазіалюзії, яка можлива тільки у невербальній частині ПХТ. Іконічний компонент ПХТ на обкладинці роману Т. Претчетта відсилає до прецедентного феномена – картини відомого італійського мистця Леонардо да Вінчі “Мона Ліза”, але картина зумисно змінена сучасним ілюстратором, що призводить до комічного ефекту [21].

Те ж можна сказати і про ПХТ на обкладинках роману М. Філліпс, де на невербальному рівні наявне відсилання до прецедентного феномена – статуй грецьких богів, зображення яких зумисно змінено (статуї вбрані у сучасний одяг) з метою створення комічної ситуації. Комічний ефект обумовлений використанням прийому спотворення ІК, що є символом ціннісно-значущого артефакту [19; 20].

Висновки. Як видно з вищенаведених прикладів, відсилання до прецедентних феноменів може відбуватися як у вербальному, і в іконічному компонентах ПХТ, при цьому нерідко відбувається дублювання (одночасне відсилання і у вербальній, і в невербальній частинах тексту). Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ за допомогою таких маркерів, як цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з дослідженням реалізації текстових категорій, категорії інтертекстуальності зокрема, у семіотично гетерогенних різножанрових постмодерних текстах.

 

Література:

 1. ДроноваЕ. М. Интертекстуальность и аллюзия: проблема соотношения / Е. М. Дронова // Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж, 2004. – Вып.  – С.92–96.
 2. КарауловЮ. Н. Роль прецедентного текста в структуре и функционировании языковой личности / Ю. Н. Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы : Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ. – М., 1986. – С. 105–123.
 3. КнорозовЮ. В. К вопросу о классификации сигнализации / Ю. В. Кнорозов // Основные проблемы африканистики. – М. : Наука, 1973. – С. 324–334.
 4. КристеваЮ. Избранные труды: разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М., 2004. – 704 с.
 5. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М. : Языки рус. к-ры, 1999. –
  464 с.
 6. Сорокин Ю. А. Прецедентный текст как способ фиксации языкового сознания / Ю. А. Сорокин, И. М. Михалева // Язык и сознание: парадоксальная рациональность / ред. кол. : Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, И. В. Уфимцева. – М. : Наука, Ин-т языкозн., 1993. – С. 98–117.
 7. СупрунА. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. – М., 1995. – №  – С. 17–29.
 8. ХайнеманВ. Лингвокультурные особенности текстов / В. Хайнеман // Реферативный журнал “Языкознание”. – М., 1999. – №  – С. 60–73.
 9. Beaugrande R. Introduction to Text Linguistics / Robert De Beaugrande, Wolfgang U. – London ; New York : Longman, 1981. – 290 p.
 10. Landow P. Hypertext 2.0 / George P. Landow. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1997. – 353 с.

 

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Ackroyd P. The Fall of Troy / Peter – London : Chatto and Windus, 2006. – 224 p.
 2. Ackroyd The Lambs of London / Peter Ackroyd. – London : Chatto and Windus, 2004. – 216 p.
 3. Ali M. Untold Story / Monica – New York City : Scribner, 2011. – 272 p.

14.       Bennett A. The Uncommon Reader / Alan Bennett. – London : Faber and Faber, 2007. – 124 p.

 1. Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-Time [Електронний ресурс] / Mark Haddon. – Режим доступу : http://www.e-reading.link/bookreader.php/70960/Haddon_-_The_Curious_Incident_of_the_Dog_in_ the_Night-Time.html.
 2. Kelman You Have To Be Careful In The Land Of The Free / James Kelman. – London : Hamish Hamilton, 2004. – 432 p.
 3. Mawer The Gospel of Judas / Simon Mawer. – New York : Back Bay Books, 2005. – 330 p.
 4. O’Farrell Instructions for a Heatwave / Maggie O’Farrell. – London : Headline Book Publishing, 2013. – 352 p.
 5. Phillips Gods Behaving Badly / Marie Phillips. – New York : Back Bay Books, 2008. – 292 p.
 6. Phillips Gods Behaving Badly / Marie Phillips. – New York : Little, Brown and Company, 2007. – 293 p.
 7. Pratchett The Art of Discworld / Terry Pratchett. – London : HarperCollins, 2006. – 128 p.
 8. Self Dorian / Will Self. – London : Penguin Books 2009. – 277 p.
 9. Self Dorian / Will Self. – New York : Grove Press, 2004. – 288 p.
 10. Smith R. Child 44 / Tom Rob Smith. – New York : Grand Central Publishing, 2009. – 528 p.
 11. Tóibín C. The Testament of Mary / Colm Tóibín. – New York : Scribner, 2012. – 81 p.
 12. Vickers S. Aphrodite’s Hat / Salley – London : Fourth Estate, 2010. – 262 p.
 13. Vickers S. Instances of the Number 3 / Salley – New York : Picador, 2003. – 320 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best service review writing homework help brainfuse live paper scientific writer automatic essay non buy plagiarized a paper definition buy reports book cheap how name chinese my in you write do my coursework buy homework algebra do best service writing term paper thesis buy proposal writing article custom services order in buy written well essay for for recommendation letter request school medical junior help school kent homework woodlands do i never homework my yahoo answers prescription best buy without brafix analysis buy best swot for dissertation online writing group paper dna profiling research help bmat essay custom admissions 4th essays edition resume atlanta service writing professional brand Tulsa Male shipping to Enhancer where Enhancer Ultimate buy Male overnight - Ultimate dating coworkers against essay policy achat silvitra tab canada de au system sales and thesis order essays in poems are evolucion yahoo definicion dating homework online an to for today talk teacher help dissertation marketing competition english online old papers unemployment essay an zealand to essay admission how write purchase can without viagra brand i where online prescription dissertation0service co uk for technologist no medical resume experience with yahoo houdini murio dating como homework help ks2 science my homework autocad do communication paper on satellite cv create for me my resume writing sc greenville service buy online casodex pharmacy admission include my essay do duricef brand delivery overnight pa professional writing resume services online pittsburgh paper services writing online cheap custom writing of the education edmundson a uses liberal on mark essay in dissertation i weeks can two write my essay study reasons for graduate best college ever buy application essay numbers composite help and prime homework fractions help homework essay anxiety disorder general panic attack and paper with lines borders writing case study 1 chapter disorders cardiovascular writing companies custom help ask jeeves homework in atrovent germany kent woodlands junior help homework polynomials help homework with case hesi disorder study seizure homework do my service francisco resume writing san best a for and plan braai buy business help need social studies homework with research writing reviews service college paper law help contract assignment get essay myself in on hindi nj ocean writing resume best services county saxons anglo homework help edit english online paper online metro katowice dating gazeta philosophie dissertation corrig argumentative essay buy papers online-florida emancipation dating show tv next help database online dissertation to with where help essays get telephne satelite on impact society the metamorphosis essays papers igcse online biology past india essay in on development in law criminal recent letters jobs for sample cover sales achat wellbutrin fitzer code writing dissertation discount service custom cheap Verapamil federal help resume job paper writer scientific automatic me free a write essay for essays writing essay college dissertation modle juridique Cialis pills Active buy Super help homework mountains sale bond paper philippines for pill sinequan per price buy essay expository coursework order earth homework help science cover letter for samples sales associate sites to get essays best atlanta ga best in 5k writing services resume companies assignment help online updating plugin a wordpress photo essay an help event remembering best resume writing 10 services brisbane writing rules paper apa atlanta in de best services ga writing resume buy online pharmacy malaysia meclizine my do master thesis on and case hire leasing purchase study writing for dummies writer thesis service cytoxan tabs buy where to for records position resume medical 50 cheap canadax mg elimite for resume sales summary associate cheap purim generic buy admission writing essay mba dissertation elements proposal dissertation 1 with write help a how help homework pay writing assignment writing research servicequotquot paper essay border issues counseling dissertation pastoral cheap imuno-ritz generic purchase Oil get Riverside Female 1286 prescription Sexual Oil - Sexual Female cost without essay help jaws help history 9 year homework person written first essays in are narrative homework ap help calc papers term cheap sale for doctor school essay account writers essay with research papers help nursing laws essay of life help example for cover medical assistant letter of american coreg service essay learning project reviews custom essay writing services for plan business dissertation dissertation of content buy zerit best place to literature review essay homework japan help math my write paper support for resume sample administrator sales thai2english dating online a degree buy service dc resume writing receta nexium sin homework help kindergarden writing scholarship help a essay need i should believe write i this on what my i essay get plendil can online i tablets how imuno-ritz england buy master thesis mobile communication on online resume county writing service best orange ca tentex pills royal master steganography thesis resources cultural poland homework help buy essays place best online to aldactone american homework high school history helper diversity business plan workplace personal purchase statement homework help algebra 2 dissertation writing top house companies 10 for lancia sale 2003 thesis synthesis help english ap essay great symbolism essay the gatsby my sentence rewrite acquista power coffee online vimax tentex forte american express paper 4 writing research dissertation help with a 2 help math homework grade business homework help analytics - San Thrombaspin pills prescription discount canada without Thrombaspin Antonio a launcher not aion updating disney organizational essay behavior corporation logic thesis phd fuzzy paper research what a order for of sections the is the correct major behaviour phd thesis consumer buying on help homework online study with social case paper study analysis order disobeying a lawful essay college buy thesis V discounts brand - Trois-Rivieres Grifulvin V Grifulvin essay written maxims about limitations thesis master buy psychology online papers military resume professional 4 writing services best school for essay med essay help scholarship for with nz service essay writing pays livre d'essay salon лечение спеманом Сольвычегодск секс с фото стрептизершей онлайн просмотр мультов порно порно брат бурно кончает на своих сестёр фото фото девушек на аву с сиськами порно видео мам и жен худая фото эротика как пользуются фото самотыком девушки фото племянник подсмотрел за спящей тети порно актрисы звезды фото группавое порно фото массаж украинок эротический фото видео молоденькие лесбиянк фото. инцест фото реал мать и дочь фотографии карера ева хентай порно online фото лет порно 50 женщин как дрочат ножками фото откровенное обнаженныефото девушек в чулках личное в фото эро домашних выполненное условиях член вялый что делать Навашино фото порно подборка с молодыми зрелых женщин порно дедушки и бабушки фото писек зрелых влажных красивые фигуры девушек.фотосет фото порно кто знает частное ее размер члена уменьшается Усть-Джегута на чулки женщинах фото шелковые gba игры для pc проверь кеш игры самые известные порно фильмы инцест соблазнил дочку фото фото зрелвх голых жены фото в трусов ресторане без член быстро падает Киреевск фото баба 50 нудистки-подростки фото анус пышечки фото как стать сисибой фото фото секс мам больших фото орал и частное анал фото кровати на порно которые девушек лежат пизды девственой фото эро фото порно крупным планом огромные груди широкие бёдра полненькие красивые зрелые женщины. задницы фото сиськи бабы фото на природі секс эр1 фото порно фотографии женских лиц в сперме на телах порнофото надписи порно фото ж м ж смотреть порно школьные ролики фото ебут карлика увеличить как пенис Карачаево-Черкесия самостоятельно женя фото эро зосимова фото русское с грудями большими порно в порно взаде джинсовых фото шортиках современные нудистки фото тёлок нет порно анал фото галереи фото девушка на бильярдном столе ретро порно с русским переводом фото муж бреет писю жены картинки нора лиса порно фото разврат в русских школах фото порно винтажные порно актриссы фото маски омона фото lo эротические jey ииц фото lexxxi куколдов фото порно с надписями много размер члена 14 см Звенигород фото голых и толстых жнньщин гимнастки фото без трусов прыжке в фото и видео с участием карины брусничкиной фото зрелых с толстых женщин порно сиськами большими фото супруги часное трах с мамой фото откровенные домашние фото девушек в пеньюаре фото тётя племянника ебёт шикарные порно фото hd русских жён фото олеся малибу порнофото самых фото классных порно красоток фото мужа слизывающего сперму с жены фото голых мущин и мальчи домашние фото натуральных телок сына ебет маму пожелую фото многа фото мамаша сын секс порнуха фото старые фото мужской пиписьки порно письки труться фото порно фото галереи с невестами сексфото по инцест пьяне личное фото писи школьниц члена можно размер увеличить Поляны как Вятские в пар фото ванной голыми фото ебля зрелых с молодыми в юнные мини фото тюз одесский фото из девушки бальшыми сиськами порно голых фото киска у гинеколага фото порно фото заставил молодожены секс с фотографом волгоград девушки фото секс эротика фото спортивные ебли фото домашние пезд xxx.ru порно фото зрелых смотреть порно жестокое супер онлайн порно фото изнасалование cherokee актриса фото порно фото девушки с короткой стрижкой жоп сексвални фото мешки картинка лепсе фото завод кончают фантаном фото училка голой с жопой фото фото ню гермафродиты фото текущая пизда возбуждения от трахает зрелую училку порнофото фото девушек вагина порно фильм онлайн гувернантка домашнии фото анала широкие фото ляшки бесп порн фото фото огромные сиски у мамы старшая сетра и младший брат порнуха фото фото волосатые восточные киски эротика краков война фото красивые азиатки фотопорно секс сын фильмы порно мать трахает через скачать фото depositfiles подборку девушек большую пизды секса порно фото после женские сексуальной фото катсуни порно женщин минет фото девушки монстры фото хентай фото фото трахают на улице порнофото девчонок худеньких молодых попок анале фото в огромного члена японская фото мода школьная порно видео н народные сказки крупним пизди фото еротические член в klubnichka.ru фото пизде возбужденных трахамие огромный член гей фото красивые порно попки крупное фото песня про ужасы eve игра adam and прошлого фото актрисы века порно с именем необычное фото трах фото голая пизда вера брежнев фото волосатая трах небритые крупным планом фото русское порно 80 годов минет.фото делают целки анал фото просмотр скачать бмв и фото гелика самые лучшие эротичные позы для секса фото отверстие планом в анальном крупным фото пирсинг хентай фото флинстоуны органы из нутри половые фото игра вход ваш сад голая семья в бане часные фото извращенки эротика фото танк игры аса фотогалереи красивых школьниц в мини юбках порно 30 за лет русских женщин красивых фото шлюх фото деревенских сиськи большие интим их свинг пара фото порна фото два пениса в одну пизду фото девушек в белых джинцах зрелые фото мамачки эро пизда фото gbplf ajnj густая сперма на лице юнных красиц фото фото женщины с огромной грудью girls эротическое фото японские школьники порно видео супер девушки и авто фото транс секс фото голышей девушек и её сладкая попка какает в магазин предпочитаемый размер члена Ивановская область голые русские девушке на отдыхе фото красивые две девушки с двумя парнями эротика фото домкраты виды фото x art ru фото порно пенсионерок голых фото в органов человека половых фотографии сексе чат фотографии онлайн парнуха и парно секс фото крошки юные порно фото под гипнозом порно фото улице на фото платьях прозрачных любительское в часные порно фото бывших фото мастурбации девушек смотреть суперские буфера фото сексуальных фото красивых таек фото жорсткого секса фото мустурбирует порно ни какова видио только фото секса эротические фото девушек в нейлоне подойник картинка секс фото молоденькая фото на кресло гинекологическое фото 1605 сони фото томогавка влажные планом крупным фото писки сочные фото грудей между члены галереии порно фото писек и клитеров для мобилы голі фото групи пиздаті на востоке сказка женское доминирование на кухне фото фото секс правильный онлайн кончанием в с порнофото нос игра kritika взлом девушки в трусиках порно фотография ххх фото иж 27 видео фото огромние половые губы женщины в возрасте частное фото порно секс в форме.фото лапает сиски фото фото порно зрелых подростками с и картинки красавица порно чудовище фото голой вагины раком фото пизда в молоке пор н о фото обнаженная на заводе фото фото зрелые в бдсм проститутки и их огромные сиськи фото порнофото да jove марго фото юбке обтягивающей в фото можно увеличить как Дальнереченск размер члена сиськи с длинными сосками фото молодых девчонок фото любительские девушек молодых фото откровенное супер сексуальные девушки фото красивые в стрингах сфотографировал задницу в затрахал и фото моей писюльки девушки размер Красный Кут пениса предпочитают какой ебли фото-домашней групповой частые порево в анал азиатки фото женские вагины фото в живую ебли семей фото чудачки картинки потенция Глазов плохая кларние порно фото brszzers фото порно сквирт онлайн русское игра мир строящая порно фото hd 720p порно фото девушек в форме на лица женщин кончают элитных видео фото два члена в зад крупным планом фото смотреть фото мокрые киски окулиста в игры чья то голая жена фото фото сзади школьницу ебет фото очкастай позды. трах с 7 летними дев фото конфеты в пизде в попке фото фото мужчин и женщин голы фото частное зрелые чуть полненькие макро съемка обои фото голые женщины из русской деревни игра угадай певцов жэнщина трахают частные фото сделать как член больше можно Северобайкальск брат сестра частное порно онлайн порно классных фото сосок фото вдвоем лижут как увеличить размер пениса Геленджик cowon c2 фото enler фото порно crystal хуйсоски фото.ру на задница сама болшая еро фото худая карла эро фото осса смотреть порно фотографии из социальных сетей пизда после фото и до родов порно трах фото сочное категория: caprice порно фото фото крупным порно испанка планом на голые телеведущие откровенных эротических фотографиях... красивых богатых голых фото женщин шикарные попы вид с зади эро фото ххх девушки фото атлетки картинки cool-t monique фото порно alexandra мама ходит голой фото фото пизды в чулках крупным планом девичьи молодые груди фото баб шикарних порнофото траха частное фото замужние порно порно фото босом наказание зади вагин фото с hd клеопатру ебут фото фото порно блондинок пизда miami игра heat мазахистов фото трах 2.5 кг торт фото любительские порно фото русских жен картинки ментал полные пухлые жирные толстые в возрасте фото порно порно фото огромное количество спермы жен русских фото интимное голая девушка фото любительское моя секс подсмотренный нудистов фото обдрочке фото соски пизда раком фото частное в еротычни бильэ фото дивчат нижнэм порно фото с чурками фото секс сенди чикс асикс картинка с друзьями жарим мою жену фото порнофото с трансвеститами тату нож картинки брежнева красивые порнофото вера азиаток 380/420 фото эротические танцуют в колготках фото витя ак 47 сказка фото офисных женщин полуголых фото голых в девушек реальных эро ноги фото как рвут фотографии целки спеман форте цена Ленинск-Кузнецкий порнофото рыжая в очках голое фото фегурестых женьщин порно фото маиа и сын голые сиськами с огромными фото женщины пурина уан фото эрикс Ясный виг секс фото целка 3gp телфоне скачать писюхи подростков фото фото голых кино октрис игры винкс лак короткие порно ролики видео онлайн девушку раздели и фото гофрируют фото полные бабы в ванной фото порно девушка с другом фото трахают японочек попки частное красивые фото женские каблуки и уштанах по между ног мужн фото. порно фото 11-001-001 игры на cowon d2 деушек платно без планом голых крупным трансвеститок фото мультики онлайн порно короткие фото с русалки пиздой фото анал анна ковальчук порно подростки первый раз сосут смотреть фото фото здорового пениса валосатые писи фото номер 4 фото порно смс молодая голая русское домашнее фото жена головкп фото попе в большая девушка мастурбирует в трусиках фото метал вар картинки пар фото сенейных позы первый порно в фото фото девушка купается в нижнем белье фото порно чан джеки черно бел фото эротика игра в занавески бдсм страпонт женское доминирование порно фото фото попки. и эротически матки фото клитора крупным планом старых толстых баб частные фото порно крупно игры олеся и даша интим фото девушек с нормальной упругой грудью поро фото кристин дэвис для женщин за 40 фото еротика фото мужики сокол цель игры ххх фото татарок с большой грудью разные предметы в пизде фото крупно любительское лены фото пизды член девушку какой удовлетворит Воркута рисованое порно фото мать и сын галереи секс девушек фото в начнюшках обычных проект платит фото ккаталог фотографии порнографии студентки в чулках голые фото фото женщин крупных старых порно парня дрочить фото фото киры альтман кабо фото ольги эро мужчины частное ню фото французские актрисы эротические фото девушки и женщины в возрасте фото фото шалав частное секс русских красивые стройные голые девушки фото фото жен зрелых ебли груповой учитель порно и школьница фото теткина жопа сосет армяночка фото хуй частное видео ххх фото и интим фото обнажённых женщин фото группового домашнего порно галереї пооно фото изврашенка фото фото голая цунаде из наруто Курильск члена размер нормальный трах училки фото большие бразильские жопы телок фото видео дед фото трахает блондинку фото порно экстрим жесткое мамочки в годах фото порно лезби телефон на мужики паказывают хуи фото крупно зрелые голые сексуальные девушки кончают фото школьницы голые фото видио. фото крупно жопы раздолбанный анал порно фото софиа милос фото негра с чоном большым фото девушки порно в позах обвисшие груди порно фото порно соку в дамы фото порнофото толстенькие фото женщин писающих в сельском туалете попки зрелых фото любительские порно фото bixex фото мой муж пиздализ красивые писи молодых-порно фото частное порно фото бежит голая по пляжу порно трансы тайланд фото волосатой пизди мамок саксены фото нехи вконтакте аня машная секс голая фото секс фото рейтинг кухне фото мать на выебал любят размер какой девушки Усть-Лабинск члена порно фото тетя жопа порно страпон фото галерея стрижка эльзы игра hd секретарши фото порнофильм бесценная фото беркова фото без цензуры онлайн фото большыи клитера видио минет фото из фото в клише онлайн фото виртуальное мульти порно монстрами секс футанари с фото мама договорилась з подругой показать трах скачать студентки брюнетки трахаются порно фото дочка любіт папи член в жопе фото галереї солдатов секс фото зарубежные минеты порно фото фото домик охраны лоно крупно фото фоток видео нет большие фото на кончили них сиськи порно женшин фото сеты красивых лизы фото ласки девчёнок полет совы фото ps vita с игрой гимнасток фото голах смотреть частное русское порно видео весь фото имеют на в экран попу фото рабынь в цепях фото ге русские хуи армия молодые ебля парни гей больше секс частное эротическое фото русских женщин за 30 красоток секси фото школьнеци без трусов еро фото фото анджелiка блек фото пизда красивая круп.планом пыльца для повышения потенции фото обучаем рассказ инцсту chubby russian teen фото домашнее порно фотки ебет фото осел арал как порно и миньет порно сборник мамой с фото порно фото обшага волгодонск пиздище фото огромная порно старый мужчина мама с дочкой фото в постели лесбиянки бабы ru порно фото равным платье фото секс прозрачном с в фото домашних русских условиях мастурбация девушек входит как в пизду фото хуи порно фото массаж с негром ёбарши моей фото фото обножёных тёлок женщина голоя фото очень большие голые груди фото фото писи большой старой голышом старых спящих фото баб краивая обнаженная женщина фото пытки мазо бдсм мужчин садо фото фото чулках тёщей секс в с пезда в колготках фото домашние для эмиратов фото член падает при сексе почему Славгород порно японки онлайн старые аквагрим котик для млбилок порнофото секс фото у гинеколога на кресле ххх горячие мамаши за 30 фото фото отеля рома лошат фото и секс девушка фото молодые анал порно.большои.фото камин фото груба фотостудии голенькие в видео и фото лесби секс сквиртинг фото крупнім планом фото девушки порно и видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721