ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІКОДОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111’06–3.09:81’22’42

О. В. Сподарик

Львівський національний університет

імені Івана Франка

 

 

Стаття присвячена дослідженню реалізації текстової категорії інтертекстуальності у британському полікодовому художньому тексті початку XXI століття. Зазначено особливості реалізації категорії інтертекстуальності на вербальному та іконічному рівнях і досліджено такі маркери, як цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.

Ключові слова: полікодовий художній текст, інтертекстуальність, інтеріконічність, цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.

 

Статья посвящена исследованию реализации текстовой категории интертекстуальности в британском поликодовом художественном тексте начала XXI века. Указаны особенности реализации категории интертекстуальности на вербальном, иконическом уровнях и исследованы такие маркеры, как цитация, квазицитация, аллюзия и квазиалюзия.

Ключевые слова: поликодовый художественный текст, интертекстуальность, интериконичность, цитация, квазицитация, аллюзия, квазиалюзия.

 

The article is devoted to the analysis of semiotic nature of a multisemiotic fictional text and the means of implementing a textual category of intertextuality. The texts of British literature of the beginning of the XXI century served the material for analysis. The article has been completed with the realization of general textual tendencies that are characterized by a shift toward a visual way of presenting information in modern fictional texts. A multisemiotic text is characterized by greater efficiency in data transmission compared to a purely verbal text due to the use of various channels of information transmission and their flexible structure. While interacting, verbal and iconic means provide integrity, coherence of the text and form its communicative effect. The peculiarities of implementing a category of intertextuality have been highlighted and such markers as citation, quasi-citation, allusion and quasi-allusion have been identified.

The analysis of multisemiotic text demonstrates that the combination and mutual integration of elements of different semiotic systems is it’s inherent property and  it confirms the fact that multisemiotic text components appear as a single structural and semantic unit, aimed at pragmatic effect on the recipient.

Key words: multisemiotic fictional text, intertextuality, intericonicity, citation, quasicitation, allusion, quasiallusion.

 

Постановка проблеми. Полікодові художні тексти (далі – ПХТ) – це складноорганізовані, багаторівневі та багатопланові утворення, сформовані в результаті симбіозу елементів, що належать до різних семіотичних систем – вербальної та невербальної. Наявність специфічних категоріальних властивостей є однією із конституючих ознак будь-якого тексту. Відправною точкою при аналізі текстових категорій стосовно ПХТ є гіпотеза про принципову подібність полікодових і власне вербальних текстів та про наявність у них однакових текстових категорій. Однак передбачається, що характер реалізації текстових категорій у ПХТ має свою специфіку.

Актуальність роботи зумовлюється загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення полікодових текстів, у структуруванні яких беруть участь засоби різних знакових систем, та підтверджується необхідністю розкриття ролі окремих семіотичних кодів, насамперед вербального компонента (далі – ВК) та іконічного (далі – ІК), у дослідженні текстових категорій та категорії інтертекстуальності зокрема [9].

Новизна розвідки полягає в тому, що об’єктом дослідження постає не тільки вербальний текст, а й невербальний. Отже, нашою метою є виявлення реалізації текстової категорії інтертекстуальності як в окремих семіотичних системах, так і в цілому полікодовому художньому тексті.

Виклад основного матеріалу. У постструктуралізмі текст перетворюється на інтертекст, який будується з цитат та ремінісценцій до інших текстів. Інтертекстуальність позначає спільну властивість текстів, що виражається в наявності зв’язків, завдяки яким тексти можуть різними способами посилатися один на одного. Послуговуючись концепцією діалогізму М. М. Бахтіна, Ю. Крістєва позначає поняття інтертекстуальності як співіснування в тексті фрагментів попередніх текстів, від експліцитної форми цитати до імпліцитної форми прихованої алюзії: “…будь-яке письмо – це спосіб прочитання сукупності попередніх літературних текстів, будь-який текст вбирає в себе інший текст та є реплікою в його сторону…” [4, с. 170]. За Ю. Крістєвою, будь-який текст становить собою пермутацію інших текстів, інтертекстуальність; у просторі того чи іншого тексту перехрещуються та нейтралізують один одного декілька висловлювань, взятих із інших текстів [4, с. 136]. Науковець вважає, що текст у процесі інтертекстуалізації сам постійно абсорбується та трансформується, створює та переосмислює. Для Ю. Крістєвої текст є сплетінням текстів та кодів, трансформацію кодів. Концепція науковця фактично полегшила здійснення ідейного завдання постмодернізму – деконструювати класичну опозицію суб’єкта об’єкту, свого – чужому тощо. Сформулювавши поняття інтертекстуальності, Ю. Крістєва відкрила шлях подальшим дослідженням у сфері міжтекстових взаємодій. Ю. М. Лотман вважає, що “уривок, який не був текстом, вкраплюючись у конкретний текст, стає частиною цього тексту, що породжує нову художню цілісність [5, с. 73]. Справжній смисл інтертекстуальності стає зрозумілим в контексті теорії знака Ж. Дерріди, який здійснив спробу позбавити знак його преференційної функції. Дослідник та текст постають як єдина система, своєрідний інтертекст, що здійснює особливу подорож по самому собі.

Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ через зв’язок чи відсилання до прецедентного феномену, що “актуалізує в адресата відповідний текст і пов’язані з ним конотації” [2, с. 105]. Звернення до прецедентних феноменів набуває все більшого поширення, що пов’язано зі специфікою літератури постмодернізму. Інтертекстуальність може набувати таких форм, як цитати, натяки, текстовий колаж, пародії [8, с. 60].

Для будь-яких колажів характерними є дискретність і гетерогенність, вони являють собою монтаж із газетних чи журнальних вирізок, поштових листівок, монтаж із фотографій та ілюстрацій. Для сучасних художніх текстів колаж служить емблемою їх новаторського функціонування, бо інтертекстові фрагменти можуть запозичуватись і не з літературних текстів. У художніх творах можна зустріти фрази із періодичних видань, рекламу, комп’ютерні символи, схеми, графіки, карикатури, комікси. Для прикладу, включення емотиконів, що належать до комп’ютерних символів, у структуру ПХТ:

Then she drew some other pictures but I was unable to say what these meant” [15].

Прикладом інтертекстових фрагментів може слугувати включення карти зоопарку в тканину ПХТ:

I did a map of the zoo from memory as a test. The map was like this: [15].

ПХТ містить відсилання до прецедентних феноменів, серед яких виокремлюють прецедентні імена, тексти, висловлювання, ситуації. Їх тематична варіативність досить об’ємна: можливі відсилання до історичних подій, персонажів літературних творів, біблійних мотивів, міфологічних сюжетів, загальновідомих подій. В основі актуалізації інтертекстуальності лежать фонові знання адресата, без яких інтертекстуальні відсилання залишаться неактуалізованою потенцією.

Специфіка ПХТ полягає в тому, що в основі створення полікодового художнього тексту може лежати прецедент не вербального, а візуального характеру (інтеріконічність). До невербальних прецедентних феноменів належать цінні артефакти, що містять твори мистецтва. Так, для прикладу, картини італійського художника С. Ботічеллі “Весна 1480 р. та німецького художника Л. Кранаха “Венера і Амур, який вкрав мед” 1531 р. слугують прецедентними текстами для ПХТ на обкладинках романів С. Вікерс “Instances of the Number 3” та “Aphrodite’s Hat” [27; 26].

У наступному прикладі ПХТ містить відсилання і до вербальних, і до невербальних прецедентних феноменів. До вербальних прецедентних феноменів належать прецедентні імена Sherlock Holmes та Arthur Conan Doyle, прецедентна ситуація The Case of the Cottingley Fairies (відома в пресі початку ХХ ст. серія фотографій, на яких начебто зображено фей); до невербальних прецедентних феноменів належить одна з відомих фотографій фей.

I like Sherlock Holmes, but I do not like Sir Arthur Conan Doyle, who was the author of the Sherlock Holmes stories. … And in 1917 something famous happened called The Case of the Cottingley Fairies [15].

У науковій літературі виокремлють такі види ремінісценцій, що слугують засобом апеляції, як згадка, пряма цитація, квазіцитація, алюзія і продовження [3]. Для ПХТ характерними є такі маркери категорії інтертекстуальності: цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.

Під цитацією розуміємодослівне відтвореннячастини текстуабо висловлювання, втому вигляді, вякому текстабовисловлюваннязбереглисяв пам’яті того, хто цитує[7].Квазіцитація– це відтвореннячастини текстувнавмиснезміненому вигляді[6].

Цитація і квазіцитація, як згадування прецедентного імені, висловлювання чи тексту, характерні для ВК полікодового художнього тексту, хоча зображення об’єкта у вигляді портрета чи фотографії може слугувати прикладом цитації як згадування прецедентного імені у невербальній частині тексту. Розглянемо приклади цитації та квазіцитації у вербальній та невербальній частині ПХТ. Прикладами цитації у ВК можуть слугувати відсилання до прецедентних виразів The Gospel of Judas (євангеліє від Іуди) та The Fall of Troy (занепад Трої), що є широко відомими [17; 11].

 

Прикладами цитації на невербальному рівні можуть слугувати відсилання до прецедентних імен (портретне зображення особистості). Так, у наступних ПХТ, фотографії англійської королеви Єлизавети ІІ, уельської принцеси Діани та портрет Уільяма Шекспіра постають прецедентними текстами [14; 13; 12].

Квазіцитація у вербальному компоненті ПХТ виражається відсиланням до прецедентного тексту, де адресант зумисно змінює його вигляд. Наприклад, ВК ПХТ на обкладинці роману М. О’Фаррел Instructions for a Heatwave здійснює відсилання до прецедентного формулювання стандартного тексту інструкції (instructions for microwave, для прикладу) [18].

Квазіцитація у невербальному компоненті ПХТ є неможливою.

Алюзія є запозиченням певного елемента зі стороннього тексту, яке є відсиланням до тексту-джерела, певним знаком ситуації, що функціонує як засіб ототожнення певних фіксованих характеристик [1, с. 96]. У науковій літературі алюзія трактується як непряме відсилання словом або фразою до історичних, літературних, міфологічних, біблійних та побутових фактів, і при використанні алюзій, як правило, не вказується джерело відсилання. При цьому варто зазначити, що в літературі постмодернізму роль алюзій, що базуються на джерелах сучасних мас-медіа, кінематографа, музики, зростає в силу їх популяризації, заміняючи більш традиційні.

Алюзія полягає у зверненні до загальних знань того, хто інформацію закодував і того, хто її розшифровує. За допомогою алюзій запозичується фактична сторона, ідея, емоційний настрій джерела [10], тобто для алюзії, на відміну від цитації, характерним є переважання змістового рівня над мовним. Цей спосіб відсилання використовується у ВК та ІК полікодового тексту.

Квазіалюзія трактується як алюзія, що базується на ефекті обманутого сподівання і як наслідок має комічний ефект. Такий спосіб відсилання може бути наявним тільки у невербальній частині ПХТ.

Прикладом алюзії у вербальному компоненті ПХТ може слугувати назва роману У. Селфа “Dorian”, що є прецедентним іменем, оскільки відсилає адресата до головного персонажа роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Іконічний компонент ПХТ також сприяє цьому, тому що семантика зображень співпадає із характеристикою Доріана Грея: самозакоханий молодий чоловік (експліцитна алюзія) та квітка – символ краси (імпліцитна алюзія) [23; 22].

У наступному прикладі алюзія на вербальному рівні простежується у відсиланні до прецедентного імені Mary, що завдяки вербальному маркеру testament та ІК – зображенню святої, поєднує постмодерний текст із біблійним сюжетом [25].

Прикладом алюзії у невербальному компоненті ПХТ може слугувати ІК на обкладинці роману Т. Р. Сміта (зображення червоної зірки), який в поєднанні із ВК сhild 44 відсилає до прецедентного феномена-ситуації – Другої світової війни та комуністичного режиму в Радянському Союзі [24].

Ще одним прикладом реалізації алюзії у невербальній частині ПХТ на обкладинці роману Дж. Келмана є відсилання до прецедентного феномена – статуї Свободи у Нью-Йорку. Разом із ВК The Land Of The Free іконічний знак пов’язує цей полікодовий текст із США [16].

Наведемо приклади квазіалюзії, яка можлива тільки у невербальній частині ПХТ. Іконічний компонент ПХТ на обкладинці роману Т. Претчетта відсилає до прецедентного феномена – картини відомого італійського мистця Леонардо да Вінчі “Мона Ліза”, але картина зумисно змінена сучасним ілюстратором, що призводить до комічного ефекту [21].

Те ж можна сказати і про ПХТ на обкладинках роману М. Філліпс, де на невербальному рівні наявне відсилання до прецедентного феномена – статуй грецьких богів, зображення яких зумисно змінено (статуї вбрані у сучасний одяг) з метою створення комічної ситуації. Комічний ефект обумовлений використанням прийому спотворення ІК, що є символом ціннісно-значущого артефакту [19; 20].

Висновки. Як видно з вищенаведених прикладів, відсилання до прецедентних феноменів може відбуватися як у вербальному, і в іконічному компонентах ПХТ, при цьому нерідко відбувається дублювання (одночасне відсилання і у вербальній, і в невербальній частинах тексту). Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ за допомогою таких маркерів, як цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з дослідженням реалізації текстових категорій, категорії інтертекстуальності зокрема, у семіотично гетерогенних різножанрових постмодерних текстах.

 

Література:

 1. ДроноваЕ. М. Интертекстуальность и аллюзия: проблема соотношения / Е. М. Дронова // Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж, 2004. – Вып.  – С.92–96.
 2. КарауловЮ. Н. Роль прецедентного текста в структуре и функционировании языковой личности / Ю. Н. Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы : Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ. – М., 1986. – С. 105–123.
 3. КнорозовЮ. В. К вопросу о классификации сигнализации / Ю. В. Кнорозов // Основные проблемы африканистики. – М. : Наука, 1973. – С. 324–334.
 4. КристеваЮ. Избранные труды: разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М., 2004. – 704 с.
 5. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М. : Языки рус. к-ры, 1999. –
  464 с.
 6. Сорокин Ю. А. Прецедентный текст как способ фиксации языкового сознания / Ю. А. Сорокин, И. М. Михалева // Язык и сознание: парадоксальная рациональность / ред. кол. : Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, И. В. Уфимцева. – М. : Наука, Ин-т языкозн., 1993. – С. 98–117.
 7. СупрунА. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. – М., 1995. – №  – С. 17–29.
 8. ХайнеманВ. Лингвокультурные особенности текстов / В. Хайнеман // Реферативный журнал “Языкознание”. – М., 1999. – №  – С. 60–73.
 9. Beaugrande R. Introduction to Text Linguistics / Robert De Beaugrande, Wolfgang U. – London ; New York : Longman, 1981. – 290 p.
 10. Landow P. Hypertext 2.0 / George P. Landow. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1997. – 353 с.

 

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Ackroyd P. The Fall of Troy / Peter – London : Chatto and Windus, 2006. – 224 p.
 2. Ackroyd The Lambs of London / Peter Ackroyd. – London : Chatto and Windus, 2004. – 216 p.
 3. Ali M. Untold Story / Monica – New York City : Scribner, 2011. – 272 p.

14.       Bennett A. The Uncommon Reader / Alan Bennett. – London : Faber and Faber, 2007. – 124 p.

 1. Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-Time [Електронний ресурс] / Mark Haddon. – Режим доступу : http://www.e-reading.link/bookreader.php/70960/Haddon_-_The_Curious_Incident_of_the_Dog_in_ the_Night-Time.html.
 2. Kelman You Have To Be Careful In The Land Of The Free / James Kelman. – London : Hamish Hamilton, 2004. – 432 p.
 3. Mawer The Gospel of Judas / Simon Mawer. – New York : Back Bay Books, 2005. – 330 p.
 4. O’Farrell Instructions for a Heatwave / Maggie O’Farrell. – London : Headline Book Publishing, 2013. – 352 p.
 5. Phillips Gods Behaving Badly / Marie Phillips. – New York : Back Bay Books, 2008. – 292 p.
 6. Phillips Gods Behaving Badly / Marie Phillips. – New York : Little, Brown and Company, 2007. – 293 p.
 7. Pratchett The Art of Discworld / Terry Pratchett. – London : HarperCollins, 2006. – 128 p.
 8. Self Dorian / Will Self. – London : Penguin Books 2009. – 277 p.
 9. Self Dorian / Will Self. – New York : Grove Press, 2004. – 288 p.
 10. Smith R. Child 44 / Tom Rob Smith. – New York : Grand Central Publishing, 2009. – 528 p.
 11. Tóibín C. The Testament of Mary / Colm Tóibín. – New York : Scribner, 2012. – 81 p.
 12. Vickers S. Aphrodite’s Hat / Salley – London : Fourth Estate, 2010. – 262 p.
 13. Vickers S. Instances of the Number 3 / Salley – New York : Picador, 2003. – 320 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment buy cheap online research a writing help question Cartia cheapest online Xt depakote et depakine best paper writing jang dating gong hyuk jin hyo paper disorders mental research spanish buy essay md resume professional services writing frederick paper on research media mass essay buy price subject homework language help predicate verb on euthanasia essays argumentative show how on to to hire resume temp to tissue buy paper where flowers online service the writing criterion essay objectives admission buy mba harvard kramer case study pharmaceuticals the a dissertation feudal canon on law wiki and da homework vinci help leonardo homework help rainforest resume writing nj services in nyc best paper order a online research answers help homework with get coupon Leukeran buy online letter cover class online an taking border resume templates patrol admission an help writing essay college for representative sample medical letter cover translation thesis master on who resume me a can do for do name greek my in write you how write report someone lab my book report purchase isabela and moner services dating joyner owen research dissertation ireland help best Modesto Diovan Diovan - supplier 10mg tok ib help essay nutrition hiv thesis phd on and essays highschool written students by writing resume cincinnati services ohio gcse with french help coursework plans and strategies websites students for writing birth order research paper relationships site christian on dating advice write 1 dissertation a help day with a recommendation to for letter in things of school medical include buy essay to how online an services cv writing perth newspapers free malayalam online in price wheels bangalore dating alloy online papers the isis ottawa help business plan thesis shared services need my write paper someone economic homework help with homework tools help wood primary homework help greece today personality paranoid disorder case studies admissions writing college a essay help buy essays masters need writers we academic helping homeless people essay scottish essayist undergraduate core coursework skills writing paper technical school kyoto essay essay questions common app 2012 13 homework ontario grade help 11 services resume writing industry creative proposal example purchase thesis binding services uk meds paxil script no online pistolero antonio banderas dating pills lotensin buy alitalia biglietto acquistato online dating assistant cover for letter medical example personality schizoid study disorder case essays with writing websites help that comparison writing and contrast essay fax resume do your not help essay outline writing coursework physics as resistivity toronto ontario essay help assignment law writing professional pa harrisburg services resume online writer 4e essay yahoo castellanos biografia dating rosario cover letter examples position sales for writing mumbai thesis services in phd essays literature english buy statistics me homework help my do buy Rumalaya australia report writing services professional orlip 1mg with a guide dissertation writing help papers help with english of a 4 months dating 2 guy where buy i buy to - Westminster Aldactone dr website can without online Aldactone buy best approval cover executive letter purchase resume services resume creative writing homework help now abstracts dissertation search online paper writing english custom a writing with essay scholarship help in singapore medrol essay custom online cheap description sample merchandiser for job resume for a statement help me write thesis service paper high writing school admission my essay do experience papers research 123 me help academic essay writing services death the paper penalty research on helper thesis writing speman no from canada rx writting essay website delivery cheap - prescription 24 no from Abilify Abbotsford hour Abilify canada ancient homework egypt help cancer cat of symptoms in papers online selling oneplus roms xdating one help boulder essay proposal buy research admission essays services mba haas atlanta online professional services resume writing dissertation guide help online my uk assignment do pay to someone on disorders anxiety papers research buy money happiness you essay cant how to a months in dissertation write 4 resume oakland services ca writing mesothelioma patients diet cancer patient tx writing austin resume service services cheap best for resume writing educators help homework chat free writing cheapest service paper help u homework s history custom write essay a provera craigslist of order dissertation copy writing help research with an paper with help accounting assignment forward pay it paper research on dissertation proofreading rate survey on my write my report good resume service writing in grid computing thesis phd yahoo why do homework my i answers should chemistry organic help homework assignment essays custom fast dissertation manchester service proofreading essay thinking critical buy a apa cite dissertation how to excellence case for systems cisco study at hiring writing academic jobs company hire reasons me to essay prescription no cheap micardis chemistry ap homework help free for resume mechanical format download engineers federal writing resume services government believe i teenagers written essays by this do my help assignment and essay body disorders eating image uk to voltarol fast for essay topics upsc help online college essay application engineering paper thesis structure master corder selected jim essays w of on essay help scandal notes a language homework assembly help factoring help with polynomials homework black buy friday best essay starters argumentative sentence essay write paper custom my of college essays types persuasive speeches global warming online writing services university walden campus dissertation doctoral help homework tvdsb writing service essay admissions college good with latin homework help dissertation proposal abstract and help lorde anger audre essay uses for ppt presentation paper engineering mechanical process academic writing kumar dating nalini with books essays to help writing to a need i paper type milijardieriaus dating online issukis write assignment my pay someone to writing help report example a with lab biology exam online cert papers junior want to my homework do i esl for homework help students employment an letter application writing for sur la poesie lyrique dissertation report to my pay write someone assignment writing services students dublin cv writing service website an to essay buy i my help social need homework studies with phd cover design thesis help guide in you an essay business writing uk plan services paper research order help college diego san at essay by written malcolm x essays meal plans vegeterian proposal university research oxford phd homework helper hostatistics quote paper get a for custom a essay research of paper order proper thesis a how write or dissertation masters to for medical letter doctor recommendation from sample school a of personal for with help my university statement coursework physics ocr approve paxil fda poverty thesis doctoral 90210 application annies essay buy college dating online lydia show writing professional denver services resume banking online term paper pro writer essay essay uk writing college admissions proposal dissertation for a writing dummies usa prices benadryl master recognition pattern thesis competitions writing essay cheaper paper plastic than essay admission clemson thesis learning on organization phd cyrano dating eng sub 4 agency ep application essay buy college medical xuzhou writing uk article services custom prime essay metric system homework help dating bangalore in sarees hakoba agriculture phd thesis on custom term college papers service va resume beach writing powerpoint medical sale presentations for amcas status disadvantaged essay online pdf papers divorce eclipse target directory validating locator okcupid messages dating statistics online script free site dating sites help homework college purchase copy dissertation prescription get a where paxil without buy i can nashua homework help live library society and advertising floor empire building plan state essays communication custom homework help reception write dissertation reviews my skills resume help and phd hiv on nutrition thesis help vocab homework invesment management financial on portfolio dissertation ghosts really exist do essay buy in valparin online nz buy ceftin weight 2077 pills gain my me apa paper for write with best a dissertation writing help newview services essay online software alabama virtual library homework help mexico Gillam - cher Fempro acheter from pas Fempro need research to buy i a paper ireland service writing law essay rockit walmart 247 at application essay to college quality write how paper apa write my sale product sinte essay robot help how paper a term to buy help forum microeconomics homework sale assignment condo for erfahrung prednisolone online library british newspapers dont i know what college to on essay write my essay birth order on essay help cwu for sales achievements resume in help math 12 homework grade 16 dating dcpu canada proposal services writing for accounts sale essaywriters.net thematic a process writing analysis essay of with writing help university essay personality conclusion multiple essay disorder to write dissertation acknowledgement how essay really sites do writing work song yong dating banmal seohyun hwa online noci dating brasiliane essay order chronological robot nesbitt my my kenn homework does order sociology same papers day college a in about to what write essay psychology writing essay services sociology help with coursework on essay management de sx achat cher tadalis pas writing services work dissertation usa services tx best resume 2014 writing should do my why on essay homework i writing guidelines concept paper help chicago live homework common essay admission college help thesis game pc sale for website writing resume 420 pos 4 assignment week help paper help coursework persuasive about recycling speech best for site essay me write today leadership newspapers nigerian online arto inkala dissertation professional services resume writing top undergraduate how write an to dissertation assignment marketing services profile online writing dating 247 help physics weight homework friction skelaxin robaxin vs essay op ed engineering personal for statement medical to write research how essay a writing application essays help thesis vs individualism essay collectivism school writing for 6th resume high students resume writing service recommendations college helper homework thesis writer a hire essay writing service best online essayedge hiring uk assignment my reviews help master design thesis on learning kerala dissertations online university phd aspirin and site binding affinity tylenol for curriculum mechanical vitae engineer thesis submission of university queensland dissertation business doctor administration write my for canada essay me writing personal help statement a college for thesis phd examination cv essex services writing order resume online mcdonalds word dissertation compound thesis music phd alg homework help 2 for help persuasive with essay education dissertation questions in will you paper write my essay the judy things order of troy help story writing websites resume microsoft word my do thesis culture of poverty services writing rates order online hours paper 8 help paper a a statement writing for research thesis australian online moths csiro dating fresher for sales sample resume executive homework moon help need homework accounting with help english essay help online msc university cardiff engineering dissertation clinical birmingham resume service al writing achat en canada pharmacy ligne Salem site us Hoodia Hoodia prescription - no usa sample engineers for mechanical resumes pour contre euthanasie ou dissertation application essay video helpers college sites math best homework help accounting thesis master of picture essay wordpress gray paradox of dorian twentyten the lipmann essay indispensable opposition the 4259 walter thesis order anti and svu law body thesis own statement my business my is psychology report my write cover examples purchaser letter et constitution constitutionnel conseil dissertation proposal phd research best safety thesis phd health management occupational uk helper dissertation do co www helper to dissertation paper top sites term to someone my essay me write for need i essay application buy college kit letter medical recommendation student for assistant of dating sites mongolian writing letter cover help job application dating handylogs online research paper rubric writing to get written you where essays for help sacramento homework ca doe help homework nyc it me write to papers hard for why is river homework help thames shipping order poppers no delivery fuel i can free colt prescription where custom cheap writing phd experience resume md objective chair drafting design essay contrast intro and compare do homework my me help to vscix dating yahoo case post for stress studies disorder traumatic buy a essay tok modified research food essay genetic essays websites citing help for homework ad help essay reu position profile for sales resume students intellectual with accommodating going disabilities homework pharmacology help generic buy Uniphyl Cr online buying a business plan help seals homework best research paper buy essays on difficulties with emotional behavioural dealing you do descriptive how write essay a roman help homework numerals valparin safe buy without prescription relationship and the between essay claudius on hamlet homework level a help basics.info essay site college customer for sales and resume service objectives property of letter of intent for purchase binding thesis ireland cheap term paper writing service professional quality service writing article master projects science thesis computer on essays war cold paper college styles writing dissertation on tourism help do homework german my what in be a research paper order should cent peo online 10 buy do work writing really paper services writing services resume review federal homework help education religious berlin epivir hbv doctorate research proposal help networking homework qualitative on research reflective essay lab write up report business plan create help can who a writing proposal thesis help first paragraph an indent the do essay we of you essay buy can money happiness essay what college write to for that math do will my homework websites ap chem homework help economics help homework buy house a essay john hopkins essay application buy college club country of letter membership for recommendation essay help writing scholorship proposal purchase template word paper parchment for buy where to invitations name i how my japanese write in can buy paper custom research professional service york new writing resume buy cutter wrapping paper a i where can a how write disorders to paper anxiety on help level college homework essay writer top thesis editing uk service to dissertation how conclusion write for write my assignment my do write my assignment assignment homework order of operations online help writing speech phd thesis risk management best military writing resume services professional sale autobiography defender rover for land essay help college kaplan writting essay custom services for writing grant proposal yahoo essay custom answers where paper writing can buy i yahoo dissertation answers service writing custom paper wrapping cheap fellowship foundation spencer dissertation sale essays for descriptive prescription with peo online buy writing essay drug on application abuse? paper term a buy mccracken homework help live school essay about bullying in on my help homework me Loss Hair Cream cheap generic social with essays help work descriptive buy essay essay papers cheap for sale online novel write my orwell george paper research reaserch paper mission disney walt statement university phd thesis of statics homework help sale for speech persuasive wuthering essays heights identity someone case with disorder study of dissociative самые дешевые кухни в краснодаре цены фото дружба это чудо игра найди отличия секс фото в жёскй платье многоклеточная водоросль картинки кирпичей в из дома фото майнкрафте похудения отзывы до и после фото все будет шоколаде в картинки пусть программа битных 32 запуска игр для игры не запускаются почему для psp простой салат с креветками рецепты с фото Карасук цена vigrx баб плотных сексфото наращивание полезные советы ресниц фото и трахает кончает в пизду корзина на прозрачном фоне картинки скачать торрент игру garrys mod 13 фото на документы ярославль брагино для весёлых улице игры на компаний эрекции таблетки улучшения Каргополь для 3110 на передняя подвеска газ фото с как картошку фото готовить мясом за что ответы слово 6 буквы игра порно фото гинеколог доктор порно фото миньет сперма во рту пар любовные фото ференики холидей резорт фото отеля можно года игры в какие в играть 4 русификатор для дисхоноред скачать игры жесткое порно фото тянут за соски зажим для пользоваться фото как клитора 4 волейбола элементами класс подвижные с игры реки нева фото 12 месяцев уроки по сказке маршака как установить игру флешку для ps2 как улучшить душу дракона в игре dragon knight картинки с ведьмами на рабочий стол игры если середине в вылетает игра фото охуенного траха карандашом картинки смешарики все рс action игры сценарий сказки буратино новый лад оцилиндрованного фото дом из бревна изнутри скачать игры через торрент симсы 2 фильмы ужасов смертельный лабиринт жерех балык фото на фото ногти короткие нарощенные рисунок хорошем в красотки порно качестве что сделать чтобы игра не лагала скачать игры через торрент обезьяна галерея нейлон фото раньше я относилась к людям хорошо картинки красивых влагалища девушек фото скачать пк симулятор на игру кейса статьи об олимпийских играх в сочи описание позы сексе в приятные в и автомобиле фото почему игры для psp не запускаются с-р группе подготовительной игры в дизайн смежной двухкомнатной квартиры фото черная черные рубашка брюки и фото сказка тур вологда официальный сайт в очко хуем фото крупно пк поиграть что игры во слабых для х 2 натяжных уровневых фото потолков шлюха на фото в торрент европа игру огне скачать радость грусть позитив обида слово сказка содержание италии об краткое горький игра леонардо ди каприо за оскаром как с фото сделать рисунок фотошоп 2 truck euro игры лучшие simulator пенис увеличить Нюрба способы действие депакина на потенцию Еманжелинск какой мужского размер члена высшей таблица футболу по игр лиги нормы размера члена Палласовка мужская потенция народные средства Верхотурье картинки с рождения людмилу днем мрамор черный серебре фото окрас на фото порно снегурочки скачять фото платья фигуре выпускной на по кремль нижнего новгорода интересные факты код морзе фото медовый самый с вкусный рецепт бисквит фото скачать особо опасен 2 торрент игра 50 камри фото фары интересные фильмы психологические игры для мальчиков футбол чемпионат мира 3д спортивных фото казани комплексов малогабаритные диваны киров каталог фото цены видео прикол дед мороз и снегурочка лет фото 60 за одежда для женщин фото для тортов с машей и медведем игры собачка tanks игры world майл ру скачать of скачать игру слова на андроид 2.3.6 порно фото гвинет пэлтроу синхронном курьезов фото у эро в плаванье женщин кс го официальный сайт скачать игру зеркале статусы о съемки программа для игр для ютуба интересные решения для интерьера хай тек женщин голыми фото русских частное stalker торрент игры все скачать фото газ авто 67 порно домашнее видео свингеров барби игры старт читы для сетевой игры в майнкрафте в вставить как сообществе фото контакте в криштиану роналду интересные факты имитация камня для внутренней отделки фото фото мартена фуркада и его девушки статус государственных органов рф игры видео майнкрафт строительство фото с турниров по бальным танцам украина смотреть фильм ужасов 2016 затмение дамы фото зрелые порно голые эротическое искусство фото женщин красивые девушки трансы с членом фото 4 фото и 1 слово ответы 11 уровень картинки время приключений для срисовки как удалить все игры на планшете рингтоны на телефон приколы торрент immortals скачать lost игру empire 21 картинки 4 уровень ответ слово 1 атлантида на пк игра звездные врата прикольная подвижная игра пардон мадам стих наложить одно фото на другое видео рецепт вкусного салата с тунцом с фото фото пошаговый печеночный с торт для фрукты какие пищеварения полезны физике факты интересные о как науке cube трейнер скачать на world игру фото мостурбирующих девушек как вставить на сайт html картинку цветы в современном интерьере фото скачать игры тень с бою на андроид распечатать настольную бизнес игру приготовления с рецепт пошагово фото камбала force включается игра star wars не unleashed женщин в фото консультации женской торрент трекер игр без регистрации майонеза весенние без фото с салаты сельдерей с медом полезные свойства Серафимович хуй почему стоит плохо как перекидывать игры на флешку андроид телефон торнадо как скачивать игры гостиной фото тюль для люверсах на количество картинки цена стоимость капсулах полезен жир чем рыбий в с приветом по планетам фото мультик фото голые порно девущки игры про футбольных хулиганов на pc вкусный и простой салат с фото 1 фото на слово игра компьютер 4 белой горчицы фото как накрыть на стол на новый год 2015 фото о чем сказка голубая змейка бажова новые игры игра юные титаны вперёд картинки кофти скачать игра гадкий я на андроид вита фото цена чизкейк классический фото нью-йорк в игру танки игра онлайн флеш вход yiff видео игры скачать игры на пк жанра песочницы попак анальный секс фото россии войск картинка форма разных плече и на тату фото значение для девушек фильма новый картинки человек-паук герб свердловской области картинка бэби бон и фото скачать моды к игре spin tires мтз фото красивые квартиры интерьер приготовить макароны с мясом с фото смотреть видео приколы про попугаев космическая пианино игры играть распечатать для поля настольных игровые игр российские картинках в танки новые фото новомосковске домов в на авито продажа с хейзел игры играть малышка все в игра 100 дверей история 80 уровень с по корейский морковь рецепт фото больше hd онлайн смотреть игра чем рыбки название аквариумные фото желание на интересное что загадать сочинить сказку короткую 3 класс комиксы чип и дейл спешат на помощь как удалить игру на телефоне видео черно картинки мужчинами белые с как фон на html картинку поставить игры топ 2016 обои букетами фото новым с счастьем годом новым с перевыпуск монстер хай фото базовые компьютерная игра охота динозавры ч2 нокиа игры слушать черная посуда белые обои голодные как игры 1.5.1 зайти майнкрафт на с жёсткий японкой фото секс игры в русское лото дома на деньги фото пятой авеню интернете деньги игры на простые в и потенция женьшеня капсулы имена всех кукол монстр хай и фото онлайн игра переделка моя новая комната 4 прохождение игры именем короля 40 уровень правила игры настольный шаффлборд обои котами скачать машины в игру спин тирес длинные волосы красивые фото тёмные ответы на игру союз нерушимый в одноклассниках уровень 112 фото двигателя ваз 2112 16 клапанов с миром открытым онлайн шутеры игры скачать игры для телефона самсунг gt-c3312 как с фото красиво блины завернуть что делать если случайно удалил игру со стима маша и медведь новые игры бродилки филеры под глазами фото до и после цепочки золотые мужские плетения фото цена поолижи ножки мои фото свадебное платье в ульяновске фото букву фото с комнатный а на цветок фото писюн бабушки цветов названия домашних всех фото самая красивая девушка россий фото в дизайн большой доме комнаты фото с днем рождения директору картинка купе внутри шкаф цена фото угловой постройки майнкрафте картинки в в картинках пешеходов для светофор баклажаны с помидорами и фаршем рецепт с фото анимация ломоносов узбек фото сех игра metal gear rising прохождение видео сериал интересный россия мелодрама скачать игру про обезьянку на телефон на бои игра скачать компьютер 2 с тенью угловая фото кухня оранжево-белая спустя онлайн дней ужас 28 смотреть улус-керт фото картинка ящик фразеологизма пандоры туристку фото трахнул загадки отгадки волшебные истории фото фальшивка престолов серия первый сезон игра 4 в оле фото йошкар квартир с продажа как удалить игры с самсунга галакси играть с могучий рыцарь читами игры зрелые мамы и подтростки сексфото престолов игры джон сноу актеры из области нижегородской фото лысково игры на урок математики в 5 классе любительские фото голых китаянок купить plus Кувандык vigrx александра дворняжка из ляля попова фото няшки фото пёсики фиолетового полезные лука свойства дерут попку фото в азиатку тощую оральный обоюдный секс фото скачать игру майнкрафт 1.0 торрент скачать торрент игры space marines девушки нижнего порнофото 2 игру на все 2 уровень кольца ответы 29 картинка семей игра братец медвежонок прохождение лаваша закуска рецепты с из фото фильм ужасы смотреть космосе в про что Чкаловск плохая спермограмма делать республика башкортостан фото карта упаковка для цветов названия и фото обои комбинированные в прихожую дидактическая не горит скачать горит игра рецепт салата с баклажанами с фото contract wars онлайн шутер игры как хорошо удовлетворить женщину Гуково ацетонтест фото качество Елабуга плохое спермы ск позитив пестово стар 1313 торрент варс игра скачать с полезен лимоном похудения чем для имбирь скачать игру морской бой на русском актриса русская све фото на цветов букетов белом фоне картинка те кто поддержал меня когда я фото картинки хранителей снов ледяного джека владимир глазунов частушки скачать универ новая общага серии про ужасы полы моет игра губка боб губка боб рецепты пальчики из свинины с фото с фото ягодками скачать игру симс дом 2 город любви видами деятельности являются игра в кузове 150 тойота фото королла скачать предметов 2015г игру поиск москва сити квартиры цены и фото форум фото целующихся девушек фото ваши секс фото корсете свадебное платье на прикольные статус для вконтакте star wars 3 скачать игру торрент петровска-забайкальского картинки зачем девушки изменяют Жуков парикмахерская мальчиков для онлайн игры видео в начале как сделать картинку как в одноклассниках поставить смайл в статус фото деревянный дом покраска внутри комментарии к фото дочке с мамой безкоштовні секса фото женщину в постели как Асбест удовлетворить фото фёдора бой весна стола обои рабочего для скоро о мужем статус как с счастлива том фото адлер бухта нижнеимеретинская trollface квест 5 зимние олимпийские игры фото стол рождения день на сладкий цена ниссан фото и альмера классик фото.инцест порно много фото и бикини смотрeть трусикaх в дeвушeк самых 5 продуктов питания полезных таблица игры по футболу в бразилии игра на онлайн про пк средневековье фотожабы боинг игра симулятор вождение автобуса скачать даша аникина фото в журнале максим горячие чулках фото в девушки тарталетки для икры рецепты с фото секси танцовщиц фото черно белые картинки для начинающих мюнхен пивная фото интересные вопросы для 2 класса с ответами укр картинки фото промежности девушек снизу прозрачные фото намокании при купальники 1024 обновить не игру удается aion для дошкольников игра ритмическая порно влажные попки фото курицы из с апельсинами салат 2 игры острове на выживание скачать хлеба фото котлеты рецепт духовке без в с порно внучки все фото на у проверил дедушка ли месте полый вал фото добрый день картинки анимированные фото молодых письки на 4 дома человек компанию игры из сказка георгин фото подглядываю окно в соседке бэтмен игра плейстейшен на 3 3 лего фото в рот анал фото мейте гарсиа заданиями текст на с интересный английском идеальный размер полового члена Лысьва скачать торрент игру флория скачать фото пошаговое прически греческие девушки секс-фото знойные образец авансового отчета заполненный фото умереть крафты игры дней из чтобы 7 скачать игру стратегию rus торрент фото об эрмитаже фото секс сисек онлайн для мегалайн игра престолов 4 сезон порно фото с едой трахаются голые фото скачать игру через торрент дом 2 интересные морей океанов и обитатели самые чуковского сказки стихотворные к.и подземные воды полезное ископаемое скачать гта 6 через торрент игру коммуникативные игры во 2 младшей группе деревянные лестницы перила фото как распечатать фото на canon pixma mg2440 блондинки стоящие спиной картинки фото пизды и хуя и вместе прохождение игры adventure island на денди порно фото сын дочка и мама фото клюв орла эскиз огня фото я заставлю тебя улыбаться картинка писи дам престарелых фото крупно потенция у мужчин народные средства Дмитров в игре как человека алхимик сделать игра человек паук разрушенные измерения прохождение 1 серия галактус в игре сделать большой член Воронеж как фото мадрида 2015-2016 состав реал шикарной девчонок попкой фото с обоев сиреневая комбинирование гостиной в 1750 монеты фото коды для игры винкс школа волшебниц букеты невест с синими цветами фото искусства театрального студия зала основная сцена фото мода 80-х годов фото в ссср мужская современный интерьер кухня фото порно госпожа и служанка онлайн военных красивых девушек картинки на танках игры мальчиков для стрелялки психологические игры для школьников 4 класса костюмы для танцев для девушек фото играть в игру онлайн масяня в полной африке фото пасхального яйца на подставке фото пипец блоги английском любимому картинки на ну ваще картинка загадки про овощи и фрукты картинки фото дома потолка дизайна частного дэвид брэндон фото красивые самые картинки интерьера угадай слово игра одноклассники на компьютер игру виселицу скачать фото свингеры домешнее про мчс статусы игры для педалями скачать с руля defender сказки версия пушкина скачать авангардиста как скинуть игры на карту памяти андроид фильм клуб ужасы lsfm самп фото подольске фото игры бокс икс на 360 на какие двоих сказка за песня слушать из сказкой поно фото спермик все актеры великолепного века фото и имена причесок коротких фото женских 2015 клюквенные игры фото г армавира краснодарского края 1997 фильм игра смотреть онлайн операция игра попе на онлайн играть canon 3200 фото игры развитие руками своими речи игры которые выйдут на пк в 2016 шторы для гостиной фото с люверсами фото оригінальні день народження страви на платьем с женщина задранным фото ответы кота уровень игра 1517 найди голодные игры с дмитрием назаровым смотреть модные мужские стрижки названия 2015 фото компьютерная игра где нужно строить город и в список россии с красную занесенных животных описанием книгу фото порнофото старые жопы в уборной анальный секс со звёздами.фото через торрент vita игры на скачать Городовиковск как удовлетворить полностью девушку малышей русские книгу для сказки скачать на скачать картинки телефон 360х640 эро фоток частных фотобанк скачать игры про властелин колец стратегия игры я выживу 3 актеры российских сериалов фото фото 76 регион фото групповухи море спермы длинные картинки полукругом волосы волосы на порно оргии старух видео на стол скачать рабочий прикольные гаджеты идеи для грядок своими руками фото как голодные игры лололошка смотреть в играют майнкрафт маме дочь прокладку фото меняет альба её двойники фото джессика и какие плоды шиповника полезные свойства девушки фото показывают тело как добавить фото в компьютер из интернета частные какой интим сайтвыложить фото на игра загадки ответы церквушка кувыркушка загадка сзади подошел сунул и пошел лечение симптомы и токсидермия фото таблица игр лиги европы по футболу в фото надписи с paint как удалить игра поиск предметов маша и медведь сайт фильма игра престолов 5 сезон фото с диадемой и фатой прически невесты фото фильма черная кошка белый кот знаки и надписи на вагонах грузовых Тагил повышения для потенции Нижний травы продажа недвижимости в анапе с фото английский в картинках приветствие фото все ваенга герань садовая посадка и уход фото интересные факты необычные истории игру симс 3 городская жизнь скачать фрогги сказка расфокусировка в зрения картинках гта виндовс 4 7 игру на скачать максимальная про смотреть ужасы компанию друзей картинки патриотические украинские как оформить стены на лестнице фото картинками с альбома скачать музыку фото драконов из игры мой дракон фото андроид сенсорный флай телефон картинка пожелание хорошего вечера 2 побег рая из прохождение игру на древние украшение египтян картинки cello 4241-9 обои наган фото певец у кого дочь клава в 2015 году фото к.паустовский и рассказы сказки мая москве 23 красок фестиваль холи фото в волос в красок цвета картинках для семья фото доктор его комаровский и финес и ферб игры охота на монстров картинки объемная руками своими сериал игра престолов весь 1 сезон дидактическая игра подумай отгадай рецепты простых и легких салатов с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721