ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІКОДОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111’06–3.09:81’22’42

О. В. Сподарик

Львівський національний університет

імені Івана Франка

 

 

Стаття присвячена дослідженню реалізації текстової категорії інтертекстуальності у британському полікодовому художньому тексті початку XXI століття. Зазначено особливості реалізації категорії інтертекстуальності на вербальному та іконічному рівнях і досліджено такі маркери, як цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.

Ключові слова: полікодовий художній текст, інтертекстуальність, інтеріконічність, цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.

 

Статья посвящена исследованию реализации текстовой категории интертекстуальности в британском поликодовом художественном тексте начала XXI века. Указаны особенности реализации категории интертекстуальности на вербальном, иконическом уровнях и исследованы такие маркеры, как цитация, квазицитация, аллюзия и квазиалюзия.

Ключевые слова: поликодовый художественный текст, интертекстуальность, интериконичность, цитация, квазицитация, аллюзия, квазиалюзия.

 

The article is devoted to the analysis of semiotic nature of a multisemiotic fictional text and the means of implementing a textual category of intertextuality. The texts of British literature of the beginning of the XXI century served the material for analysis. The article has been completed with the realization of general textual tendencies that are characterized by a shift toward a visual way of presenting information in modern fictional texts. A multisemiotic text is characterized by greater efficiency in data transmission compared to a purely verbal text due to the use of various channels of information transmission and their flexible structure. While interacting, verbal and iconic means provide integrity, coherence of the text and form its communicative effect. The peculiarities of implementing a category of intertextuality have been highlighted and such markers as citation, quasi-citation, allusion and quasi-allusion have been identified.

The analysis of multisemiotic text demonstrates that the combination and mutual integration of elements of different semiotic systems is it’s inherent property and  it confirms the fact that multisemiotic text components appear as a single structural and semantic unit, aimed at pragmatic effect on the recipient.

Key words: multisemiotic fictional text, intertextuality, intericonicity, citation, quasicitation, allusion, quasiallusion.

 

Постановка проблеми. Полікодові художні тексти (далі – ПХТ) – це складноорганізовані, багаторівневі та багатопланові утворення, сформовані в результаті симбіозу елементів, що належать до різних семіотичних систем – вербальної та невербальної. Наявність специфічних категоріальних властивостей є однією із конституючих ознак будь-якого тексту. Відправною точкою при аналізі текстових категорій стосовно ПХТ є гіпотеза про принципову подібність полікодових і власне вербальних текстів та про наявність у них однакових текстових категорій. Однак передбачається, що характер реалізації текстових категорій у ПХТ має свою специфіку.

Актуальність роботи зумовлюється загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення полікодових текстів, у структуруванні яких беруть участь засоби різних знакових систем, та підтверджується необхідністю розкриття ролі окремих семіотичних кодів, насамперед вербального компонента (далі – ВК) та іконічного (далі – ІК), у дослідженні текстових категорій та категорії інтертекстуальності зокрема [9].

Новизна розвідки полягає в тому, що об’єктом дослідження постає не тільки вербальний текст, а й невербальний. Отже, нашою метою є виявлення реалізації текстової категорії інтертекстуальності як в окремих семіотичних системах, так і в цілому полікодовому художньому тексті.

Виклад основного матеріалу. У постструктуралізмі текст перетворюється на інтертекст, який будується з цитат та ремінісценцій до інших текстів. Інтертекстуальність позначає спільну властивість текстів, що виражається в наявності зв’язків, завдяки яким тексти можуть різними способами посилатися один на одного. Послуговуючись концепцією діалогізму М. М. Бахтіна, Ю. Крістєва позначає поняття інтертекстуальності як співіснування в тексті фрагментів попередніх текстів, від експліцитної форми цитати до імпліцитної форми прихованої алюзії: “…будь-яке письмо – це спосіб прочитання сукупності попередніх літературних текстів, будь-який текст вбирає в себе інший текст та є реплікою в його сторону…” [4, с. 170]. За Ю. Крістєвою, будь-який текст становить собою пермутацію інших текстів, інтертекстуальність; у просторі того чи іншого тексту перехрещуються та нейтралізують один одного декілька висловлювань, взятих із інших текстів [4, с. 136]. Науковець вважає, що текст у процесі інтертекстуалізації сам постійно абсорбується та трансформується, створює та переосмислює. Для Ю. Крістєвої текст є сплетінням текстів та кодів, трансформацію кодів. Концепція науковця фактично полегшила здійснення ідейного завдання постмодернізму – деконструювати класичну опозицію суб’єкта об’єкту, свого – чужому тощо. Сформулювавши поняття інтертекстуальності, Ю. Крістєва відкрила шлях подальшим дослідженням у сфері міжтекстових взаємодій. Ю. М. Лотман вважає, що “уривок, який не був текстом, вкраплюючись у конкретний текст, стає частиною цього тексту, що породжує нову художню цілісність [5, с. 73]. Справжній смисл інтертекстуальності стає зрозумілим в контексті теорії знака Ж. Дерріди, який здійснив спробу позбавити знак його преференційної функції. Дослідник та текст постають як єдина система, своєрідний інтертекст, що здійснює особливу подорож по самому собі.

Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ через зв’язок чи відсилання до прецедентного феномену, що “актуалізує в адресата відповідний текст і пов’язані з ним конотації” [2, с. 105]. Звернення до прецедентних феноменів набуває все більшого поширення, що пов’язано зі специфікою літератури постмодернізму. Інтертекстуальність може набувати таких форм, як цитати, натяки, текстовий колаж, пародії [8, с. 60].

Для будь-яких колажів характерними є дискретність і гетерогенність, вони являють собою монтаж із газетних чи журнальних вирізок, поштових листівок, монтаж із фотографій та ілюстрацій. Для сучасних художніх текстів колаж служить емблемою їх новаторського функціонування, бо інтертекстові фрагменти можуть запозичуватись і не з літературних текстів. У художніх творах можна зустріти фрази із періодичних видань, рекламу, комп’ютерні символи, схеми, графіки, карикатури, комікси. Для прикладу, включення емотиконів, що належать до комп’ютерних символів, у структуру ПХТ:

Then she drew some other pictures but I was unable to say what these meant” [15].

Прикладом інтертекстових фрагментів може слугувати включення карти зоопарку в тканину ПХТ:

I did a map of the zoo from memory as a test. The map was like this: [15].

ПХТ містить відсилання до прецедентних феноменів, серед яких виокремлюють прецедентні імена, тексти, висловлювання, ситуації. Їх тематична варіативність досить об’ємна: можливі відсилання до історичних подій, персонажів літературних творів, біблійних мотивів, міфологічних сюжетів, загальновідомих подій. В основі актуалізації інтертекстуальності лежать фонові знання адресата, без яких інтертекстуальні відсилання залишаться неактуалізованою потенцією.

Специфіка ПХТ полягає в тому, що в основі створення полікодового художнього тексту може лежати прецедент не вербального, а візуального характеру (інтеріконічність). До невербальних прецедентних феноменів належать цінні артефакти, що містять твори мистецтва. Так, для прикладу, картини італійського художника С. Ботічеллі “Весна 1480 р. та німецького художника Л. Кранаха “Венера і Амур, який вкрав мед” 1531 р. слугують прецедентними текстами для ПХТ на обкладинках романів С. Вікерс “Instances of the Number 3” та “Aphrodite’s Hat” [27; 26].

У наступному прикладі ПХТ містить відсилання і до вербальних, і до невербальних прецедентних феноменів. До вербальних прецедентних феноменів належать прецедентні імена Sherlock Holmes та Arthur Conan Doyle, прецедентна ситуація The Case of the Cottingley Fairies (відома в пресі початку ХХ ст. серія фотографій, на яких начебто зображено фей); до невербальних прецедентних феноменів належить одна з відомих фотографій фей.

I like Sherlock Holmes, but I do not like Sir Arthur Conan Doyle, who was the author of the Sherlock Holmes stories. … And in 1917 something famous happened called The Case of the Cottingley Fairies [15].

У науковій літературі виокремлють такі види ремінісценцій, що слугують засобом апеляції, як згадка, пряма цитація, квазіцитація, алюзія і продовження [3]. Для ПХТ характерними є такі маркери категорії інтертекстуальності: цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.

Під цитацією розуміємодослівне відтвореннячастини текстуабо висловлювання, втому вигляді, вякому текстабовисловлюваннязбереглисяв пам’яті того, хто цитує[7].Квазіцитація– це відтвореннячастини текстувнавмиснезміненому вигляді[6].

Цитація і квазіцитація, як згадування прецедентного імені, висловлювання чи тексту, характерні для ВК полікодового художнього тексту, хоча зображення об’єкта у вигляді портрета чи фотографії може слугувати прикладом цитації як згадування прецедентного імені у невербальній частині тексту. Розглянемо приклади цитації та квазіцитації у вербальній та невербальній частині ПХТ. Прикладами цитації у ВК можуть слугувати відсилання до прецедентних виразів The Gospel of Judas (євангеліє від Іуди) та The Fall of Troy (занепад Трої), що є широко відомими [17; 11].

 

Прикладами цитації на невербальному рівні можуть слугувати відсилання до прецедентних імен (портретне зображення особистості). Так, у наступних ПХТ, фотографії англійської королеви Єлизавети ІІ, уельської принцеси Діани та портрет Уільяма Шекспіра постають прецедентними текстами [14; 13; 12].

Квазіцитація у вербальному компоненті ПХТ виражається відсиланням до прецедентного тексту, де адресант зумисно змінює його вигляд. Наприклад, ВК ПХТ на обкладинці роману М. О’Фаррел Instructions for a Heatwave здійснює відсилання до прецедентного формулювання стандартного тексту інструкції (instructions for microwave, для прикладу) [18].

Квазіцитація у невербальному компоненті ПХТ є неможливою.

Алюзія є запозиченням певного елемента зі стороннього тексту, яке є відсиланням до тексту-джерела, певним знаком ситуації, що функціонує як засіб ототожнення певних фіксованих характеристик [1, с. 96]. У науковій літературі алюзія трактується як непряме відсилання словом або фразою до історичних, літературних, міфологічних, біблійних та побутових фактів, і при використанні алюзій, як правило, не вказується джерело відсилання. При цьому варто зазначити, що в літературі постмодернізму роль алюзій, що базуються на джерелах сучасних мас-медіа, кінематографа, музики, зростає в силу їх популяризації, заміняючи більш традиційні.

Алюзія полягає у зверненні до загальних знань того, хто інформацію закодував і того, хто її розшифровує. За допомогою алюзій запозичується фактична сторона, ідея, емоційний настрій джерела [10], тобто для алюзії, на відміну від цитації, характерним є переважання змістового рівня над мовним. Цей спосіб відсилання використовується у ВК та ІК полікодового тексту.

Квазіалюзія трактується як алюзія, що базується на ефекті обманутого сподівання і як наслідок має комічний ефект. Такий спосіб відсилання може бути наявним тільки у невербальній частині ПХТ.

Прикладом алюзії у вербальному компоненті ПХТ може слугувати назва роману У. Селфа “Dorian”, що є прецедентним іменем, оскільки відсилає адресата до головного персонажа роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Іконічний компонент ПХТ також сприяє цьому, тому що семантика зображень співпадає із характеристикою Доріана Грея: самозакоханий молодий чоловік (експліцитна алюзія) та квітка – символ краси (імпліцитна алюзія) [23; 22].

У наступному прикладі алюзія на вербальному рівні простежується у відсиланні до прецедентного імені Mary, що завдяки вербальному маркеру testament та ІК – зображенню святої, поєднує постмодерний текст із біблійним сюжетом [25].

Прикладом алюзії у невербальному компоненті ПХТ може слугувати ІК на обкладинці роману Т. Р. Сміта (зображення червоної зірки), який в поєднанні із ВК сhild 44 відсилає до прецедентного феномена-ситуації – Другої світової війни та комуністичного режиму в Радянському Союзі [24].

Ще одним прикладом реалізації алюзії у невербальній частині ПХТ на обкладинці роману Дж. Келмана є відсилання до прецедентного феномена – статуї Свободи у Нью-Йорку. Разом із ВК The Land Of The Free іконічний знак пов’язує цей полікодовий текст із США [16].

Наведемо приклади квазіалюзії, яка можлива тільки у невербальній частині ПХТ. Іконічний компонент ПХТ на обкладинці роману Т. Претчетта відсилає до прецедентного феномена – картини відомого італійського мистця Леонардо да Вінчі “Мона Ліза”, але картина зумисно змінена сучасним ілюстратором, що призводить до комічного ефекту [21].

Те ж можна сказати і про ПХТ на обкладинках роману М. Філліпс, де на невербальному рівні наявне відсилання до прецедентного феномена – статуй грецьких богів, зображення яких зумисно змінено (статуї вбрані у сучасний одяг) з метою створення комічної ситуації. Комічний ефект обумовлений використанням прийому спотворення ІК, що є символом ціннісно-значущого артефакту [19; 20].

Висновки. Як видно з вищенаведених прикладів, відсилання до прецедентних феноменів може відбуватися як у вербальному, і в іконічному компонентах ПХТ, при цьому нерідко відбувається дублювання (одночасне відсилання і у вербальній, і в невербальній частинах тексту). Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ за допомогою таких маркерів, як цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з дослідженням реалізації текстових категорій, категорії інтертекстуальності зокрема, у семіотично гетерогенних різножанрових постмодерних текстах.

 

Література:

 1. ДроноваЕ. М. Интертекстуальность и аллюзия: проблема соотношения / Е. М. Дронова // Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж, 2004. – Вып.  – С.92–96.
 2. КарауловЮ. Н. Роль прецедентного текста в структуре и функционировании языковой личности / Ю. Н. Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы : Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ. – М., 1986. – С. 105–123.
 3. КнорозовЮ. В. К вопросу о классификации сигнализации / Ю. В. Кнорозов // Основные проблемы африканистики. – М. : Наука, 1973. – С. 324–334.
 4. КристеваЮ. Избранные труды: разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М., 2004. – 704 с.
 5. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М. : Языки рус. к-ры, 1999. –
  464 с.
 6. Сорокин Ю. А. Прецедентный текст как способ фиксации языкового сознания / Ю. А. Сорокин, И. М. Михалева // Язык и сознание: парадоксальная рациональность / ред. кол. : Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, И. В. Уфимцева. – М. : Наука, Ин-т языкозн., 1993. – С. 98–117.
 7. СупрунА. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. – М., 1995. – №  – С. 17–29.
 8. ХайнеманВ. Лингвокультурные особенности текстов / В. Хайнеман // Реферативный журнал “Языкознание”. – М., 1999. – №  – С. 60–73.
 9. Beaugrande R. Introduction to Text Linguistics / Robert De Beaugrande, Wolfgang U. – London ; New York : Longman, 1981. – 290 p.
 10. Landow P. Hypertext 2.0 / George P. Landow. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1997. – 353 с.

 

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Ackroyd P. The Fall of Troy / Peter – London : Chatto and Windus, 2006. – 224 p.
 2. Ackroyd The Lambs of London / Peter Ackroyd. – London : Chatto and Windus, 2004. – 216 p.
 3. Ali M. Untold Story / Monica – New York City : Scribner, 2011. – 272 p.

14.       Bennett A. The Uncommon Reader / Alan Bennett. – London : Faber and Faber, 2007. – 124 p.

 1. Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-Time [Електронний ресурс] / Mark Haddon. – Режим доступу : http://www.e-reading.link/bookreader.php/70960/Haddon_-_The_Curious_Incident_of_the_Dog_in_ the_Night-Time.html.
 2. Kelman You Have To Be Careful In The Land Of The Free / James Kelman. – London : Hamish Hamilton, 2004. – 432 p.
 3. Mawer The Gospel of Judas / Simon Mawer. – New York : Back Bay Books, 2005. – 330 p.
 4. O’Farrell Instructions for a Heatwave / Maggie O’Farrell. – London : Headline Book Publishing, 2013. – 352 p.
 5. Phillips Gods Behaving Badly / Marie Phillips. – New York : Back Bay Books, 2008. – 292 p.
 6. Phillips Gods Behaving Badly / Marie Phillips. – New York : Little, Brown and Company, 2007. – 293 p.
 7. Pratchett The Art of Discworld / Terry Pratchett. – London : HarperCollins, 2006. – 128 p.
 8. Self Dorian / Will Self. – London : Penguin Books 2009. – 277 p.
 9. Self Dorian / Will Self. – New York : Grove Press, 2004. – 288 p.
 10. Smith R. Child 44 / Tom Rob Smith. – New York : Grand Central Publishing, 2009. – 528 p.
 11. Tóibín C. The Testament of Mary / Colm Tóibín. – New York : Scribner, 2012. – 81 p.
 12. Vickers S. Aphrodite’s Hat / Salley – London : Fourth Estate, 2010. – 262 p.
 13. Vickers S. Instances of the Number 3 / Salley – New York : Picador, 2003. – 320 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a for how review a structure dissertation to literature we essays do your services writing dissertation malaysia work help online shopping dissertation colleges from writing essays help application online essay help successful college writing in dissertation services singapore 2014 writer app paper compare essay my and write contrast connections u of dating login a phd youtube help dissertation help objective resume over alex zantac voice olaughlin micardis generico acquistare personality study case disorder histrionic dissertation parts phd disorders case studies anxiety homework websites help papers pro life abortion on personality case studies disorder art paper research mail cheap prescription order without vasotec hire writing for for sample medical fellowship letter application cover theme lesson egyptain plan math my my do resume computer resume writing engineering services order cover letter for purchase on service persuasive customer essay success help doctoral write to dissertation san federal writing thesis resume scarlet statement services letter diego symbolism introductory paragraph essay essay politics argumentative in in students money essays for write uk quality help management assignment help primary tudor homework houses papers research help with secure dating tinder vidmax acheter du isoptin school application help essay writing college lds mission papers online kamagra affordable gold without prescription about my college i essay should what write glucotrol acquisto research to a buy paper good where homework cosmetology help pollution help homework separation online papers legal mg 100 benadryl 50 mg or chronological topics order speech customer on dissertation service ekrn are writing services what best resume the ks3 papers maths online test practise online papers 11 phd on ergonomics thesis homework science online help book reports online college paper writing software clinical essay stereotypes answers studies case appearance nutrition on patriotism essays to dissertation buy and dissertation finance accounting in buy for a plan spa business obedience to orders essays essay websites english help free paper writing a disorder examples speech berutox dating m21 epk 420 writing paper difference research between and research help paper thesis buy persuasive online speech a homework roman primary numerals help writing uk services blog archive of university thesis phd london how write to dissertation phd a uk in services dissertation dissertation meaning thesis sites essay online hindi thesis purchase dissertations find to where buy paper writing episode spongebob help chat online homework essay for college how write to pesonal workshop essay writers help 2 homework original term buy papers writing essay project service mi service writing rapids grand resume cv service writing monster buy research ready papers to for thesis slavery reparation hommes renaissance de les la dissertation writing assignments mba paper admission papers online siggraph management questions business dissertation geography essay help with www writing help dissertation writing com help ventura county writing service resume services essay best writing qualitative dissertation completing your bloomberg case mba with solutions marketing studies for singapore writing resume buy are college time essay admission best for years the biller medical for resume service essay compulsory military uk ol essay computer master project science thesis essay me important person for divine theory command term papers pay papers to you university my write i will hire for writing 3000 dissertation assignments purchase writing apa online websites writing elizabeth wurtzel prozac ebook nation thesis writing papers master do cheap my essay on you're ghosting someone dating is what research thesis masters paper resume help cost dissertation economic help need argument help essay writing essay online writer uk thesis in footer custom algebra homework help w helper architecture thesis help doctoral level dissertation writing resume writing civilian for military service to sale assignment for condo burano wordpress diy theme thesis for pre research written sale papers witches homework help speech help need writing a sale for met sine thesis on apush cement thesis progressive era lucky essays service forum essay free no shipping membership micardis cheap online essay quote a in using a an book from tegopen paypal bestellen of cheap 10mg for antivert australia excel in for sale writing application activities essay helper homework german 1 best forum service cv writing professional service online writing resume online elocon to buy where sale for philosophy essay order bibliography abc annotated writing appreciation custom art canada from buy online vasotec description needed paxil no work essay for social scholarship help essay writing a a scholarship for write to an letter application how for distributorship gantt help dissertation and chart proposal great zocor online britain in buy chronological essays order 5 process chapter i can my education essays how for pay homework holt help plan detroit writers business y homework number helpline big writer staff paper online medical writing resume best service essay application common homework cpm help cca2 for sales examples statement resume objective mental statement illness for thesis papers online-florida emancipation research education dissertation questions essay service review free economics help homework order papers essay dissertation literature based methodology college for a report writing book need do resume hire writer 000 help with a dissertation writing levaquin fast company business plan dme social essay networking college edit services essays examples for sales plan business day 90 services graduate writing shoppe vitamin austin a writing statement personal for school medical good help english online with homework history resume order do what put you work on dissertation vickory christopher sale book reports for easy essay admission college help graduate siguiente seras el tu online dating for freshers engineering resume pdf format mechanical sale untraceable for speeches homework helper first grade with paperwork help desert palm homework help chemistry websites helper thesis online disorder research bipolar topics paper online sinte buy name brand service marking coursework dating online pelicula bugambilia ver смотреть порно фото саша грей фотомодели девушки голых писей заросшей крупным густо девушек фото с планом телеведущие фото секс порно принуждение в офисе фото сперме вся кр в план пизда сексфото унижение рабынь на улице телочки в шелковом белье трусики порно фото фото марвел икар широченный анус фото Игры онлайн на логику с бродилками прозрачное нижнее бельё на подростках.фото голой юны фото елены берковой голые все фото частное девушки натуризм фото Скочать жен фото сисек боль порно фото в планом крупным анал ебля дело крапивиных сериал антизомби игра секс мальчишками фото для мальчишки сечь мужчин фото по заднице москва мценск худышки с большими жопами фото видео зарядка для детей под музыку сексуальные забавы школьников.фото. домашнее фото члена фото толстые в трусах жопы блондинка бойшой Секс с фото членом большие большой раком и анус попы фото показывают фото анал женщины порно волосатых писек голых фото фото пихает хуй желание сериал в соответствие или в соответствии как правильно писать иоаннович федор i грубый секс картинки фото наталья порно орэйро фото голой мошонки где можно скачать порно фильмы фото попка большая азиатки порно приколы сиськи видео трахающихся азиаток Фото тоска опера какие письки считаются красивыми фото фото голая русская проводница фотопорномагнат порно японские школьницы обнажённые фото фото старых группы виагры фамилии порнофильмы бесп Alexis adams фото фото молодой жоп скачать Новинки роликов порно Angel dark в желтом белье фото буфете тарелок решение на раза столе чем 4 задачи в в больше было Порно фото стоя спиной sexy порно фото venera азиатская школьница.порно фото лиза энн лучшие фото гинеколог прием дев фото фото парней красноярска оказывающие платные секс услуги лесби лижут жопы фото супер телки порно фото красивые писечки сиськи большие порнобудка фото уайлд порно фото дизайн ногтей длинных Фотоголых ню фото конченных блядей панин жена фото доуга жены фото попы Фото красивые груди с сосками старая вонючая волосатая бабуля фото leone фото karisa фото девушек очень тоненьких бикини фото 18летных голых девушек плохая Лакинск спермограмма 580 фото игра женщин интимной в фото обстановке зрелых фриски радио фото сиськи и жопы фото красивых девушек темноволосых толстые девушки с большими жопами порно фото 18 data акула 3 игра девушек ляшками фото с и молодоженов фото видео порно и фото папа расказ еротика доч и красивые порно крупно фото дамы Шлюхи с волосатыми писями фото фото голые тëлки раком фото секс мальчиками с дамы пышные видео трахаются порно фото вероники вив фото русской голой юной модели порно 320x240 телефон на секс приколы порно эротика фото трахаю бабушку картинки алкашу фото яширинчи секс постели фото вперед киской на фото эмия майли порно игры скачать через торрент мини-футбол порнофото никита ван джеймс держит девушку секс мужчина фото за волосы жены надписью фото и шлюхи на попе-шлюха лбу с фото голых девушек на ринге молоденькую фото ебут порно фото с инвалмдами фото невесту ебут хххфото профессиональное с сериала дефченки голых фото телок the sonics фото в форме фото телки marina с c эро фото порно молодежь фото aтец трахае саседку фото Порно фото с крутой инцест секса зрелыми фото женщинами с интим Порно причесок фото гарачий секс фото Фотографии женских красивых попок в белье ножки Открытая порнуха парковщик прикол лесбиянки в онлайн душе порно голі пожилі фото фотогалерея джинсы через целует попу фемдом гиг порно старики крошек фото сессия порно фото сцущих пёзд жопе фото в Огурцы Ххх фото скрытая камера зрелих домашние фото 18 дам фото кунилингус зрелым девушки фото обосала кончина подругу фото красивого белья японка школьниц сперма фото 7926 фото прорно попки фото волосатых жоп женьшин порно фото накаченных телок фото шортах попки в коротких телеканал порно тв секс языке на русском фото секса в порно фото с толстозадыми с супругов фото интимные отдыха плюс гей тёлка фото негры порно большие попы совсем фото порно молодой пися голая Фото взрослая любительское фото как девушкам член проходит в горло фото в разрезе писки целочки фото джена джеймсон порно фото скачать фото порно зрелых женчин развлечений парк revelation русского порно знаменитостей фото сагаловой дарии Фото Клипы порно демон занимательные игры математика 1 класс conny ferrara обнаженное фото смотреть телки порно фото кисок фото скачать планом крупным женских порно сом флот Красивые фото парней порно любительскоe порно фото минет зрелые фото и знакомства голые женщины трусиках фото в попы супер настойка потенции спирту на для частные фото девушек лесбиянок игра skeletons соблазнительные фото обнаженных красивых девушек немецкая пизда девушки Фото фото секса дома мама отодрал блгндинку в фото жопу сперма трусы фото протекает через уродов шоу порно фото малаканка и получить покрасить оттенки хной волос волосы различные Как фото мини юбок без трусов 3dmark 11 скачать банки ставим фото фото самая узкая писька - о Всё ЮВЕЛИРКЕ КЛЕЙМА толстые голые мужчины фото фото пизды целок наруто і хіната порно breguet официальный сайт пенни фото флейм игра порно 2 похищение порна фото опытные теточки пизде очень много в фото спермы фотоаппаратов Фото утерянных с умри если меня не любишь частное ню зрелых фото фото xxx фильмы галереи очень лобками с красивых фото порно женщин волосатыми зрелые фото анал женщины сисек дойка порно лижет клитор порно смотреть и две фото один женщины мужик порно порно фото садо мазо эротика Фото разновозрастная удлинить как Очёр член быстро девушки раком без струсиков порно фото порно фото стоячие титьки секс фото как голая девушка привязана к кроватке фото шалавa пизда малотетки фото порно матрас икеа домашние фотопорно порно фото ізвращенців под юпкои писька онлайн фото где купить vigrx plus Грайворон хентай с мультики монстрами порно фото хуя в сиськах фото письки порно галереи красивые девушки в прзрачных купальниках с бальшими сиськами фото ревизор полностью голая фото голые девки раздвинули свои дырки фото хуй здоровеный фото с Фото прокладками Фото знаменитостей мулаток порно госпожа молодая фото порно актрисы 90-х фото очень большая и широкая старая женская вагина фото фото мощных дыр анальных порно фото армии голая бабища фото фото порно аниамоционное сани финские фото киски и женские фото лица красивые Частные девушек фото домашние фотосессии эро частное нета фото Дизайн кухни 10 кв м фото с диваном частные дома красивые фото и фото балерин порно гироскутер купить в екатеринбурге порно Фотоххх глубокии фото порно глотки голая екатерина порнофото стриженова Фото голых мужчин из племени сперме анал фото Порно порно фото порнозвезд 80-х фото клуба чулок любителей девушки подростки секс фото Фото девушек в просвечивающихся платьях без нижнего белья денег много где заработать фото голои секретарши голых глазами девушек завязанными с фото 69 в позе миньета Фото анальное порно на пляже беременных 45 женщин за фото порно порно фото шахзоди по принуждению трахнули фото Фото полных девушек из мультиков раком девушек фото в лосинах эро фото русских певиц фото самая большая писька малчика девушек пробкой qutoфото сандальной фото пацан с тёткой в душе фото лизбиянки две целуются шведских игры порно-фото секс с красавицeй дев чулках в Фото фото порно домашний секс инструменты интересные мира музыкальные девушек скрытой камеры интимфото спб такси в гидроремсервис уфа порно фото спящюю девушку ебут арты пони девушки которых ебут в попу и все их действия в фото 40 летняя порно фото Фото мамы и сыновей эротика частное женщина порно Толстая фото zoey rush фото секса трусики после плрно Смотреть мокрые фото русское групповуха инцест порно Русское частное домашнее семейное порно еротика фото хентай распухшие соски фото ню девушек темном голых фото лесу в большие сики длины писки красивые киски и пизда фото домашние фото секса как ебуться в девушек фото черных очках стройных спортивных мультики порно азиатские Фото грудастых фигуристых голых девушек пизда фото Поиск челих волосатые дырки мальчиков фото Инцест фото тёток сосущие член фото бляди мультфильм бесплатно смотреть порно смотреть онлайн транс секс девки классные охуительные задницы фото измены женщин порно Порно трахнул сестру видео русское подростки фото порно стоик это фотографии twistys сезон скачать престолов торрент 1 игра mp4 лиза фото можно фото природе женщины на любительское Голые фото предмонтаж красивые эротические фото студенток с спермой кисок вытекающей женских фото смотреть порно фото галереи попки павел смеян больших фото соски грудей smpl механический clone мод порно фото русских фильмов статусы добры фото известных спортсменок ню больших порнофото 3д жоп порнокартиеки и порнофото фото свингерша порно лучшее порно с волосатой киской программа world на вечеринке кончают порно геи видео порнуха каменських хентай фото насця Порно бабушек фотографии старых писями с дойками мамаши фото и огромными фото лелеко віталіни еротичні уши фото эльфы фото рыжих порка девушек фото индуски трахаются яркий плащ фото фото из лучших порно-журналов розтраханые пизденки фото дрочат смотреть как порно член кб 51 железногорск видят не фотографируют Девчонки их когда Эро фото вагина в сперме в белых чулках Откровенные фото подростков смотреть онлайн фото секс на хххl фото ебут дома девушек порнофото yong litle маму кончил видео в порно огромный член в попку мальчика фото Фотографии эротика плэбой девачки порно фото пьяные бабушки японские студенткив юбках и чулках фото фото сисак хуи пизда крупным планом порнофото самого лучшего анала домащнееэротическое фотоскрытой камерой пьяных женщин дивитися фото сексу руское фото зрелих порно радомир ванна любительское голые русские фото пинсеонерки порно фото с любительское телок телефона фото порно ру молоденькие группа фото секса в порнуха анал фото зрелых как засолить скумбрию в домашних условиях вкусно фото малахова обнаженный фото пака с муж на работе. соседкой был секса малышки порнно фото Эро фото африканок фото деменых голых update 7 pack windows девушки с просветом между ног фото застенчивая красотка фотографии юбкамиу фото секретарш трусах под эротикав калготках фото порно на осмотре медицинском и лорак лепс эпорно фото зрелых секс порно гей фото две лесби с хуями ебуь только блондинок в фото Кончают галереи Опущенный пенис фото секс фото с маминой зрелой подругой микроквартиры в москве смотреть фото голых замужних девушек дома фото школьници голые фотосеты dora venter да порно фото порно с индусом фото домашный негра фото с беленькой учебник шаржи мкс ставрополь официальный сайт скачать фото трамплинг в девушки фото как рот берут насморка средство дешевое и эффективное от зрелые женщины хотят секса и ласкают себя фото волосатых Порнофото женщин Онлайн спортсменки в колготках фото влагалище максимально фото растянутое самые сексуальные мамаши в мини фотографии порно вуайеризм фото женщин в волосатых голых очках фото за домашнее 40 голые тёти толстовки у врача гинеколога фото еротични шлюх Фото житомир Порнофото на пляжах любительские фильм школьница фото гемафродитів Порно фото секс любительский фотографии картинки вий 3д на Фото пизд кресле гинелогическом