ЗАСОБИ ВКАЗІВКИ НА СТАТЬ В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 811.112.2:340’396.1                                          Івашкевич Л. С.

 

У статті розглянуто спектр мовних засобів, що забезпечують в сучасному німецькому юридичному мовленні вказівку на стать особи, порівняно представленість цих засобів в юридичній підмові української мови та зроблено висновок щодо того, якою мірою процеси фемінізації, характерні для громадського мовлення сучасної Німеччини, впливають на офіційне правове мовлення.

Ключові слова: засоби вказівки на стать, мовна візуалізація жінки, юридичне мовлення, політкоректність, гендерна коректність.

 

Статья посвящена рассмотрению спектра языковых средств, которые обеспечивают в современном немецком юридическом дискурсе указание на пол лица. Проведено сравнение с аналогичными средствами украинского языка и сделано вывод о том, в какой мере процессы феминизации, характерные для современного общественного дискурса Германии, влияют на официальную письменную правовую речь.

Ключевые слова: средства выражения гендера, языковая визуализация женщины, юридический дискурс, политкорректность, гендерная коррекстность.

 

The article deals with the analysis of the means of speech that provide the gender designation in the modern German legal texts. Besides, the analogical means of the Ukrainian language are discussed. The conclusion is drawn, how do the processes of the feminization of the public language in Germany influence the legal language.

With the goal to find out the means of gender designation, 17 issues of the German Federal Law Gazette were analysed. The investigation showed that the most frequent among such means are traditional masculine forms that automatically began to designate women since their role in the social life has grown. Another type of means that help to deal with sex are the gender-neutral word „eine Person“, gender-indifferent plural forms, and double forms, in which both a masculine and a feminine word are named. Only the last type is provides explicit sex designation while all the rest at most neutralize the gender factor. This, as well as the fact, that the widely spread „inner-I“ was not discovered while analysing the material, gives us a reason to assume, that legal discourse has not changed a lot under the influence of the feministic processes that are typical for the modern German.

Key words: means of gender designation, gender correctness, political corectness, legal text.

 

 • Великого значення у сьогоднішньому суспільстві набуває так звана „політкоректність“, яка останніми роками розгортається не лише у формі власне політичної терпимості, а й у формі особливого підходу до опису тих чи інших гострих соціальних явищ [2]. Серед них одне із чільних місць займає гендерне питання, яке у мовній площині є дуже актуальним, адже більшість мов західної культури дуже довгий час формувались у ситуації патріархату, і, відповідно, виробили засоби для позначення суб’єктів суспільної діяльності у формі лексем чоловічого роду [1].
 • Німецька мова традиційно належить до таких „патріархальних“ мов, у яких історично суб’єктом виступали лексеми чоловічого роду. З тих пір як жінки почали брати участь у суспільному житті, ці форми почали імпліцитно позначати і жіночий рід. Однак, феміністичний рух не задовільняється такою „прихованою“ вказівкою, а процеси фемінізації німецького мовлення зумовлюють появу нових форм та засобів для підкресленої візуалізації жінки. У неформальному мовленні широкого поширення набуло, зокрема, орфографічне нововведення – так звана „внутрішня І“, яка включає жінку до позначення особи: LeserIn, KundIn, BesucherIn та ін. Також з’явилися такі лексичні одиниці як jefraud замість jemand, niefraud замість niemand, можна зустріти і заміну лексемою frau неозначеного займенника manfrau sagt, dass… [5, с. 47]. Феміністична критика мови та феміністичні мовні нововведення стали вже предметом спеціальних мовознавчих праць, серед яких варто виділити монографію Інгрід Замель „Feministische Sprachwissenschaft“ [6], де питання жінки у мові розглядається системно та глибоко.
 • У зв’язку з цим постає питання, наскільки такі феміністичні новотвори впливають на інституційне та офіційне мовлення. Те, що такий вплив має місце, проілюструємо на двох прикладах:
 • 1) у своїх останніх привітальних промовах на честь Нового року канцлер Німеччини Ангела Меркель вживала такі форми як „Mitbürgerinnen“, „Soldatinnen“, „Polizistinnen“ та ін.
 • 2) на офіційній Інтернет-сторінці Гете-інституту в Україні знаходимо велику кількість форм з так званою „внутрішньою І“: hochmotivierte LehrerInnen, deutschsprachige AutorInnen, DichterInnen und ÜbersetzerInnen та ін.
 • Такі мовні факти свідчать про те, що громадське мовлення Німеччини є досить чутливим до феміністичних тенденцій у мові. Це логічно, адже саме громадське мовлення більшою мірою, ніж побутове чи приватне, відображує суспільну активність жінки. Однак, чи впливають такі нововведення у громадському мовленні на офіційне мовлення вищого рівня – юридично-правову сферу, яка повинна відповідати критеріям логічності та лаконічності, з одного боку, та сприяти рівноправ’ю у суспільстві, з іншого? Труднощі ж використання форм експліцитної візуалізації жінки полягають у тому, що в багатьох ситуаціях граматичні аспекти їх вжитку є нерегламентованими, багато з таких форм не входять до літературної мови і, відповідно, не можуть бути застосовані у юридичному мовленні. Отже, метою даної статті є виявити засоби вказівки на гендер у сучасному німецькому юридичному мовленні в порівнянні з ураїнським та зробити висновки щодо того, який вплив феміністична критика мови та процеси візуацізації жінки в громадському мовленні здійснюють на офіційне юридичне мовлення Німеччини.
 • Матеріалом дослідження послугували близько 630 сторінок друкованого тексту, які містяться у 17 випусках Вісника федеральних законів Німеччини [4], тобто всі закони, поправки до законів та правові приписи за останні 2 роки. Джерелом матеріалу для порівняння з україномовним юридичним дискурсом стала Конституція України з останніми поправками.
 • Аналіз зазначеного матеріалу показав, що в німецькому юридичному дискурсі вживаними є як форми нейтралізації мовної асиметрії, так і засоби власне експліцитної вказівки на жіночу стать, однак перші засоби є істотно більш частотними.
  • Зокрема, утворення збірних іменників у найменуванні осіб чоловічої та жіночої статі, як правило, відбувається з використанням чоловічого роду, хоча мова йде про назву професії або посади, яку може виконувати чи обіймати як чоловік, так і жінка:
 • Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die Gefährdungsbeurteilung notwendig sind.
 • Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich.
 • Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 • entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,
 • entgegen § 9 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt [4].
 • Зазначені приклади демонструють вживання гендерно нейтрального чоловічого роду (далі — ГНЧР). ГНЧР – це лінгвістичне явище, яке полягає у вживанні іменника або займенника чоловічого роду, що вказує на особу невідомої статі, у випадку, якщо стать особи не має значення або якщо маються на увазі обидві статі, як чоловіча, так і жіноча [6].
 • Нейтральний чоловічий рід широко використовується в юридичній мові, зокрема для позначення більшості державних посад та суб’єктів підприємницької діяльності: der Betriebsinhaber, der Beförderer, Absender und Empfänger, der Vermieter, der Mieter та ін. Отже, у той час, як практично всі назви спеціальностей у Німеччині сформульовано як у чоловічій, так і в жіночій формі, а останніми роками до широкого вжитку ввійшли і жіночі форми на позначення важливих державних посад, як-то die Bundeskanzlerin, юридична мова все ще не вводить жіночих форм для всіх вказівок на особу. На опрацьованому матеріалі форми ГНЧР склали найбільшу кількість серед всіх форм вказівки на гендер.
 • Явище ГНЧР є також дуже поширеним і в українській мові загалом та її юридичній підмові, зокрема. Так, воно часто зустрічається в Конституції України:
 • Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство (Стаття 25);
 • Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (Стаття 27);
 • Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (Стаття 33) [3].
 • Отже, вживання ГНЧР є притаманним юридичному дискурсу як у німецькій, так і в українській мові. Попри зростання ваги гендерної політики та прагнення феміністок до повного подолання гендерної асиметрії в мові, на сьогодні складно уявити юридичну мову без вжитку форм ГНЧР, який забезпечує, з одного боку, лаконічність висловлювання, з іншого – продовження мовних традицій юридичної підмови.
 • Друге місце серед засобів вказівки на стать займає за частотою вживання в опрацьованому матеріалі форма eine Person, тобто особа. Цей вираз широко зустрічається в нормативних документах, представлених у Віснику федеральних законів. Приміром:
 • Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in einer dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung von Personen unter achtzehn Jahren anvertraut ist.
 • Nach Absatz 2 Nummer 2 wird auch bestraft, wer einen in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalt mittels Rundfunk oder Telemedien einer Person unter achtzehn Jahren oder der Öffentlichkeit zugänglich macht.
 • Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
 • an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling ist oder der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer Person, mit der er in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt [4].
 • Даний вираз зустрічається також і в українській правовій мові:
 • Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (Стаття 124);
 • Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (Стаття 62).
 • Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою (Стаття 29) [3].
 • Лексема «eine Person» більшою мірою, ніж ГНЧР, забезпечує нейтралізацію статевої диференціації в юридичній мовознавства.
 • Представлені у опрацьованому матеріалі і гендерно нейтральні форми множини іменників, що позначають особи як жіночої, так і чоловічої статі, теж зустрічаються в німецькомовному юридичному дискурсі. У німецькій мові ці форми множини представлені більш вузькою семантикою, ніж в українській, що демонструють такі приклади:
 • Bei Vorliegen der gleichen Qualifikation müssen im Rahmen der Besetzung von Arbeitsplätzen vorrangig berücksichtigt werden:
 • Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufga-ben, die eine Vollzeitbeschäftigung oder eine Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, sowie
 • beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlau-bung Familien- oder Pflegeaufgaben wahrgenommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung beantragen [4].
 • Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (Стаття 36).
 • Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону (Стаття 41).
 • Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (Стаття 40) [3].
 • Очевидно, такі семантичні розбіжності зумовлені певною мірою різницею в можливостях словотвору в німецькій та українській мові, і спричинюють деякі труднощі при перекладі німецького юридичного тексту українською мовою, адже такі форми, хоч і можуть бути адекватно відтворені українською мовою, все ж втрачають важливий для сучасної Німеччини компонент гендерної нейтральності.

Крім названих вище форм, на досліджуваному матеріалі зафіксовано також і вжиток спеціальних засобів експліцитної візуалізації жінки, а саме подвійних форм. Це можуть бути як повні подвійні форми, так і подвійне вживання артиклів, причому жіноча форма або артикль die стоїть на першому місті:

 • Die Studierenden sind Beamtinnen und Beamte des Bundeskriminalamts.
 • Bewerberinnen und Bewerber können eingestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des Bundesbeamtengesetzes und der Kriminallaufbahnverordnung erfüllen und den besonderen gesundheitlichen Anforderungen gerecht werden, die an Beamtinnen und Beamte im Polizeivollzugsdienst gestellt werden.
 • Die oder der Bundesbeauftragte hat der Präsidentin oder dem Präsidenten des Bundestages Mitteilung über Geschenke zu machen, die sie oder er in Bezug auf das Amt erhält.
 • Urlaub der Richterinnen und Richter ist ebenso wie Krankheit und Ortsabwesenheit von längerer Dauer als einer Woche rechtzeitig vorher dem Präsidenten und dem oder der Vorsitzenden ihres Senats anzuzeigen.
 • Die Richterinnen und Richter sind berechtigt, ihre wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst auszuwählen.
 • Die Bundesministerin oder der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz kann im Einzelfall die Vertretung abweichend von dieser Anordnung regeln oder selbst übernehmen.
 • Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

Die Entscheidung trifft jeweils die oder der Vorsitzende des Senats [4].

Для української мови такі форми не характерні, що призводить до неабияких труднощів при перекладі. Так, відштовхуючись від традицій української юридичної підмови, доцільно перекладати подвійні форми такими двома шляхами:

– форма множини:

 • Die Bundesministerin oder der Bundesminister — Федеративні міністри;
 • Die Richterinnen und Richter – Судді.
 • – форма чоловічого роду:
 • Die Präsidentin oder der Präsident – Президент.
 • Такий переклад буде адекатно сприйнятий українським реципієнтом, однак, жоден з названих перекладів не є точним, адже втрачається важлива семантична складова – цілеспрямована вказівка на жінку, яка чітко сприймається отримувачем і може зіграти певну роль у розумінні і реакції на такий текст. Якщо екстралінгвістична ситуація вимагає обов’язкового відтворення цієї вказівки, перекладач може використати подвійну форму і українською мовою, наприклад:
 • Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin – Працівник або працівниця.
 • Недолік такого способу перекладу полягає, однак, в тому, що лише незначна частина найменувань осіб має в українській мові жіночі форми. Питання щодо поступового вироблення таких форм в українській мові залишається відкритим і залежить, на нашу думку, від того, як у нашій країні будуть розгортатися суспільні процеси емансипації жінки.
 • Отже, дослідження показало, що найбільш вживаним способом вказівки на стать в сучасному офіційному юридичному мовленні Німеччини залишається традиційна патріархальна форма чоловічого роду, який з часом набув гендерної нетральності. Досить поширеною є також гендерно нейтральна лексема eine Person. Менш поширеними формами вказівки на стать є вжиток гендрено нейтральних форм множини та подвійних форм. При цьому лише останні з названих способів вказівки на стать реалізуються засобами експліцитної візуалізації жінки. Форми з так званою “внутрішньою І” не були виявлені на сторінках опрацьованих 17 випусків Вісника федеральних законів Німеччини. Відтак, проведене дослідження дозволяє припустити, що німецька юридична підмова на даний момент ще не зазнала істотних трансформацій під впливом феміністичної мовної критики. Однак, досить частотний вжиток подвійних форм свідчить про те, що такий вплив відбувається, хоча і в менш радикальних мовних формах, ніж це характерно для інших сфер громадського мовлення. Розвиток представленості гендерного компоненту в юридичній підмові Німеччини вимагає подальших лінгвістичних досліджень.
 • Література:
 1. Вильданова Г.А. Гендерный аспект эвфемизации (на материале английского языка): дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Вильданова Гузель Агзамовна; Бирская государственная социально-педагогическая академия. — Бирск, 2008. — 194 с.
 2. Кириллов А.Г., Мязова Я.С. Эвфемия и политическая корректность как культурно-поведенческие и языковые категории (на материале английского языка) / А.Г. Кириллов, Я.С. Мязова // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы: Материалы IV международной научно-практической конференции. Т. 2. Филология и другие науки. — Самара: Изд-во ПГСГА, 2009. — С. 145-149.
 3. Конституція України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 4. [Електронний ресурс] / [Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH.]. — Режим доступу: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27I_2015_36_inhaltsverz%27]__1443185816683
 5. Ivashkevych L. Feministische Wortbildung in der deutschen Sprache: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (28 квітня 2015 р.) / за заг. ред. к.п.н., доцента Кажан Ю.М. – Маріупопь : МДУ, 2015. – Частина І. – С. 46-49.
 6. Samel, I. Einführung in die feministische Sprachwissenschaft / Ingrid Samel. — [2., überarb. und erw. Aufl.]. — Berlin : Schmidt, 2000. — 247 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

64 sur lyon vasotec acheter service application insp essay college writing is service the who best essay literature review service quality on dissertation help proposal and videos glyburide micronized phd scholarships thesis writing essays on depression on what dissertation my write to online paper writers literary homework help alegebra intel homework help online maxime thesis descoteaux phd services writing philadelphia best resume in pa fast no mr prescription trimecor canada math 4th help for homework graders college essay online book modern buy online get divorce free papers from tony games skins dating essay pay write to write on what persuasive my essay for school admissions medical essay service writing essay application teaching college writing help movie review essay buy outline writing song help to someone statement write personal pay an dissertation for abstract writing state live help homework library alaska obesity essay research dating povodne online haas admission essays mba buy paper help research a where can i get writing music do to listening while does you help homework with 2 help days write a dissertation forzest 150 on my wallpaper write name medical for secretary cover letter tentex i free where can order shipping royal elavil achat dating corvette 1977 game research write how a paper essay graduate school service dating lucas cruikshank miranda and cosgrove writing for essays custom best websites do dont my why homework i echeck online using buy gasex ratification the new the essays york urging during keywords buy resume essay write an warming global about Rochester - paypal bestellen quebec de achat Trecator-SC Trecator-SC letter sales for clerk application dissertation writing 24 services malaysia help with proposal my dissertation resume order sections of written paper buy how lens write essay a critical to buy written essay pre ontario help homework papers write report hmr service writing and food wild market vitamin oats writing services resume tacoma wa research dissertation library and opportunities essay for men job equal women your buy online dissertation paper research me for with best a writing help dissertation writings medical custom papers plan properties business for buying rental essays cheap thesis sustainable development master seeds homework fruit help cpm 1 algebra help homework thesis design turbine of slab wind master39s foundation help university essay buy assignment do thesis pay someone your to spectrum autism paper research disorder custom admission essay writing college for help electrical homework engineering resume veterans help do to resume my free how sentence with a help grammar in my help assignment me write courage essay definition on dissertation need proposal writing help hypothesis for write me my supreme writers essay writing washington resume dc services professional order speech and about peace short refund policy homework help chegg how to communications write a essay in beliefs ""candide""? institutions and what voltaire did criticize papers term graduate essays and warming global about writing for medical letters cover example assistant post disorder traumatic paper stress essay argument essay academic narrative well a written freelance proofreaders hire homework war english civil help ambition essay-for a my doctor kids become to yagara onlinesale 25mg medical resume billing manager for of chemistry papers writing paper for help college a receptionist with cover medical letter experience no for grade 3rd math help homework for louis st. resume writing service help homework clipart helpful cons harmful and pros or homework is custom dissertation services writing cialis pharmacy enter professional colony disorder collapse essay poetry thesis phd usa Wellbutrin homework government high help school bronstein & pulst of essays was a series written by the federalist resume hire for Viagra - india acquista Victorville online buy from generico Viagra online essays narrative buy research dissociative identity on paper disorder to paper me my wants who for write language english essay ap can a i dissertation buy where writing letter 0f application a warming global about essay dissertation analysis data of ask rose homework help australia Fluoxetine buy pay dissertation in for law online order cheap trileptal bupron buying sr essay service ottawa writing homework grade help 4th mba essay outline buy admission disorders bipolar on papers research lisinopril a prescription without discount get resume dobras donald cover dont you hiring name manager if know the of letter the discussion thesis phd results and thesis sale for yourself for essay school describe medical business helper assignment writing cv resume and top services en philosophie conclusion la dissertation de drug store retin-a canada of meaning written essay writer research paper a hire disorder outline research paper anxiety cost shipping free no low prescription clomid thesis statement help with need some a veterans resume help for mba help essay admissions services online cheap essay ib english help my assignment do for plan nursing care headache homework helpers broderbund i me get paper who write my for to can book admission best college essays services executive writing bio without rhinocort generic sell prescription a medical school diversity essay for for write a can me paper who huddersfield cv writing us service buy time money cant essay buy work home help literature homework websites dissertation olympics london banking online research papers zoosk dating site help essay writing comparative homework 10 dollars from market essay eating disorders media argumentative z essay write my homework features help language english curcumin diabetes essays radical empiricism in need i with help thesis statement my dissertation marking scheme and buy thesis online sell statement to med in include school a for personal what essays plagiarism namenda parkinsons disease using with supplement nyu help essay dissertation setting diversity on writing a paper help juliet romeo and essay prescription buy pills a levaquin safe without school for essays buy dissertation results expected proposal paper generalized research disorder anxiety coding help medical homework dna app korea film dating article services writing philippines resource management human dissertation phd paper write position my Сексуалные фотографиа фотосети ххх онлайн порно только фотографии волосатых пизд филиппины порнофото в палатке Любительское фото порно игровые приставки xbox 360 как делать прически девочек для фото женщин с волосатыми письками в контакте девок екб голых фото пап дочек голых и Фото их фото старые раздеваются старушки службы 2017 государственной конкурсы вакантных должностей на замещение фото обнаженные девушки ботфортах в бдсм фото с вибратором фото в жостко Трах пизды тялушкины фото молоденьких пизды порно фото страстние мами трахаются со своими синовьями фото фото с развлечениями свингеров фото между вспотела ног лезбіянкі фото голиє секретаркі порно масленица фильм тихомирова смотреть фильм цена Яранск vigrx республика жк девушки показивают грудь но закривают лицо порно фото Порно фото мужские ноги жопе сбутылкой девчонки фото в Лезби трутся пиздёнками фото брюнетки фото толстые член с большой головкой фото видео аниме порно flash члена фото на крупно без только анал бэлиш сперма качественное фото фото миньет с окончанием поно тёлки фото фото мамы с пиздой фото голых девушек тюмень Группа подиум эро фото фото спермы капли ножках на мазо в садо фото латексе галереи девчонкам засадили в попку порно фото Начальници и подчинёные порно фото бледных фото девушек Порно порно оргазм сквирт предпочитают девушки какой размер Томари члена девушек сетей соц фото эротические частное из проиграли фото и пришлось отрабатывать натурои паки порнофото лет 40 индивидуалки фото проститутки казани толстые в фото сексуальных па голых порно фото звезда медисон женские порно фото Попки смотреть порно износилование школьниц гермофродит фото эро девушка с задранной юбкой фото члем дрочить ножками фото садо девушек эротические мазо фото как девушку удовлетворить область Липецкая постели в домашнее фото девушек в колготках из социальных сетей фото красивых девушек без одежды на кухне мерзкая жирная целлюлитная баба фото кировского приставы района пензы крошки фото секси зрелыми порно онлайн со телками парни частные вместе пляже и фото девушки Голые на Фото молодых спящих мам пьных спредметом меж ног 12 9 сезон гриффины серия порно голая reshma mallu все фото Фото баб в колготках сосущих хуй пёзд порно бaбушeк и Фото Эро фото и порно фото про вазы Скачать картинки на телефон 128х160 сайт официальный области челябинской минспорта фото писек устарушек голые девушки в сауне фото пьяную отодрали фото голые певиц знаменитых фото смотреть и актрис фото челенов голыщом мир мебели кузнецк каталог и цены озарницы эро фото попи большие порнофото рыбак деревня старая фото бабулек член падает при сексе почему Северо-Кавказский фото юных девушек голых секс фото жинок за 40 месторасположение вагин в фотографиях остеосинтез что это такое порно фото девушки в костумах из сказоки фото женщин траха писек татарок девушек фото неприличные фото голых женщин фото разьебаная пизда жены фото мужчины гинеколога фото татарок женщин секс фото жена сосе член русских частное фото зрелых часть5 женщин в попу на шпагате фото фото анал траха орал.много.большие эро фото девушки волосатая пизду барбі відео про фото красоток в мини юбках и чулках порно фото пьяные в отключке фото девушек в купальнике и без порно ролики лижут русские хочу мужа в анал фото russiancuka ru порно членом огромным анальный секс фото порно голые девченки фотоют свои большие голые сиськи фото смотреть женщины зрелые домашнии игра запуск шаттла подростковый нудизм и натуризм фото проснулась трахнул даже фото не сучек богатых анальное порно фото зарубежные порно звезды карнавальные сексуальные костюмы для девушек фото женское доменирование фото deadstroke фото с порно русским ролики переводом как увеличить размер пениса Палласовка порно фото лижет анал раскраска клоун Супер тело порно ебля фото история Стилизованные фото казачьи костюмы мочи порно фото интимное фото красивых девушек голы х возраста фото разделась женщина бальзаковского kerwprod давай навсегда картинки порно гарри потер по каникулы 2017 четвертям в школе 2016 фото тёлок наголо фото связанной пизды голи черни фото девушки негриянка фото кот летучий как сэкономить деньги vigrx plus отзывы Анапа мужчины видео одежде в женской фото порно фото алаура эден порно фото розврат парнуха порно миньет онлайн фурри фото йифф беременных фото rio hot wife рыжинкие порно фото кулон с яшмой фото porno домашнее фото проверить счет интертелеком авиакомпания икар женская кончина видео Порно фото дикий для лев потенции ебёт матюрок молодежь.фото. домашнее єро-фото порно фото сперма письки из фикус али беременныхжены фото голой порно фото гeмофродитов двоичной десятичную в из фото развратные леди порно порно фото подруг в колготках крупным планом длинный хуй фото групповой разврат-фото вылизать пизду маме фото фото русская обнаженка порно фото жопастые мамки раком тейлор тильден фото фото орг фото голых женщин лет 50 свингерство фото домашнего сбербанк подать заявку на кредит фото ковыряется пизде в порно видео посмотреть фото порнуха из карлики фото азиятка пизда зрелая Порно онлайн фото мама блядь порно 2 николай фото жапы с пробкой группа коридор секс фото эроти природе низа фото без на вскрывают целки фото когда фото роскошные писи обувница купить развратные купальники фото фалаут 3 картинки фото негры ебет пиковая дама видео фото большие силикона без сиськи мекка фото город Фотосессия папины дочки голые Смотреть фото лицо кончают на в колготках жирухи фото толстых жоп фото Порно больших очень с кисками фото волосатыми девушки скачать Голые фото кончяют на лицо зрелые боьшие жопы фото берковой фото с секс Анальный пожилых русское женщин порно обвисшие сиськи в сперме фото молодой порно с сексуальной Сдесь найдется все! Домашнее фото понро порно со спермои съемок порно кадры со лизби ученици фото молодых мам порно фото анала это такое страчателла что фото японские прошмандовки канцероген дівки які пхають руку у піхву фото сисястая училка Фото саша кнокс фото крупным сперми фото планом влагалище в пляжа фото девушек нудиского показать фото зрелые женщины в мокрых майках на диване видео самое онлайн популярное порно красiвиэ порнофото видео занимающихся беременных сексом фото Секс порно видио фото офигенные по русское порно видео категориям ru com networksupport playstation дом 2 голыщом фото Порнуха зрелые сочные попки фото интим регистрации каховке фото в без Онлайн игры на двоих Майнкрафт бесплатно голые женские большие соски.фото руками доме в частном электричество своими фото секс русских женщин загрузка парней фото и underboob фото члены фото подростков эротика выгодные тарифы мегафон для звонков по россии на все операторы Владикавказ можно как увеличить пенис суперэротические фотосеты фото красивых женских половых органов голых маньяк порно лижет фото трусы писают в фото на фото бандой порно одну Только игра агенты анкл фото секса русских подростков крупно секс анальный эротика фото германское ретро секс фото фото просмотр лет порно за 60 женщин фото эротика подмывание мам Трахают сыны фото самые красивые круглые сиски фото звезды Фото порно юные мама фото и сын порнофото как Троицк члена мужского увеличить размер аниме фото лоли Мильфы мира фото порно порно планом куни крупным и Фото секс фотографии alexis love голых фото домашних украинок фото масляные жопы негритянок девушки русские фото имена порноактрис школьница смотреть фото 18 порнофото старых женщин русских порно фото Спорт порно фото пальци на ногах фото канча на лице милых liz gillies фото порно фото секс в бане эро голые фото женщины мой хуй фото блотной статус секретарша лижет пизду начальнице фото раком галерея фото девок мау дкит фото на фото член Торчит штанах Эро фото и имена знаменитых порно звезд препарат Оскол Старый vimax тема картинок девушки с вибратором.фото крупным фото писки Сочные планом влажные проститутки в новогодних костюмах фото фото германии девушки некрасивые устройства в женщин купить вибраторные для украине порно фото молодые дают в очко грязное порно картинки новинки 2016 песни слушать татарские года crp любительское фото ххх трахющихся Порно фото молодых эро мам трахуются раком фото в гостей посмотреть можно контакте ли фото молодых эро-порно фото для взрослых ххх секс фото вакуумни домашнее помпи сбольшие ноги фото раскиннула женщина в сиськи постели мамку сын трахает спящую фото Итальянское полнометражное ретро порно Сeкс мaмa фото фото по всему миру стринги из штанов фото русское секс фото любительское Фото голеньких дам дома фото моторы hdx куплю мтз 82 б у недорого афоризмы о теплоте эротика фотосессии русских девушек тц авиасити фото граф дракула ужасы порно видео инцест в жопу новосибирск продажа авто 54 авто ру и в фото предметов пизды больших ней Кончает девушка фото домашнее порно попок анальных фото Какой хуй у коня когда возбужденный фото фото порно раком пизду японок писька фото мамо секс фото фото шикарных мамаш порно фото смазаные маслом девушки голые фото мамаши Фото сосков бледных японские телки фото скачать фото видео с мобил и фото две старушки парень порно наруто фото шипуден мужик девушку залил фото спермой все сериал 1 онлайн бесите меня смотреть вы серия женщина 70 в фото фото порнуха бе секс фото унидэ самая жирная голая уродливая баба фото фото трусики Девушка замарала менструацеей фото русских девушек подростков голиком полуголые девки с резиновыми самотыками фото игра в стиле зумы фото белые трусики для полных игры пять ночей с фредди 2 фото новых порно. фото инест крупным планом этен формула Эро фото зренлых женщин крыша кызылорда сцена клуба фото сайт 13 гимназии ульяновск после пизда ебли крупным фото планом фото порно смотреть домашние порно звездыпорно прошлое любы тихомировой из сериала молодожены фото много фоток голых девушек с раздвинутыми ногами красивые женские попки в сперме фото групповое ред домашних семейное фото условиях тюб фото крупный план.писю в писю Голая возрасте на звезда в качелях фото фото девушки лет Порно 18-25 моем члене на мама фото подруге фото сбил целку из фото друг riley steele анал фото фото обконченные школьницы фото голая грановская вагина внутри сперма фото порно фото від50 девушек в в фото леггинсах босоножках и фото голая леггинсах частное в девушки увеличенные секс фото купить хс90 пробегом в спб вольво с порно фото Sugar интим любительские фото за женщин 40 фото голых русских звëзд мужчин сексы Групповые фото и фото девушек арабских голые женщин 2108-2902820 фото негр трахает красивую женщину.фото Рейтинг частного фото сексжеский фото молоденькие видео порно смотреть домашнее Трах фото бабушек секс в цветных колготках фото минет фото крупным планом глубокий Фото сесия порноактрис трахают порно фото анастасии мыскиной в девушки фото эротика стрингах порно фото груді домашное фото длинных голых женщин фото русских актрис в зро сценах зрелые порно он лайн масяня играть игр его гоголь сказки Волоколамск размер женщины пениса какой предпочитают размер в Искитим члена россии фотографии порно актрисы molly mcnicoll пользоваться как спидфан втб фото банка павел лунгин звенит звонок фото школьници шлюшки фото усы фото айфон 100 кирпичные дома кв парнушка фото. порно наулицы фото фото ню негри старые очень фото жопы деревенские 12 друзей оушена смотреть онлайн фэй фото дениз клинок королевы порно постели в фотомодель фото стюардессы под юбкой