ЗАСОБИ ВКАЗІВКИ НА СТАТЬ В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 811.112.2:340’396.1                                          Івашкевич Л. С.

 

У статті розглянуто спектр мовних засобів, що забезпечують в сучасному німецькому юридичному мовленні вказівку на стать особи, порівняно представленість цих засобів в юридичній підмові української мови та зроблено висновок щодо того, якою мірою процеси фемінізації, характерні для громадського мовлення сучасної Німеччини, впливають на офіційне правове мовлення.

Ключові слова: засоби вказівки на стать, мовна візуалізація жінки, юридичне мовлення, політкоректність, гендерна коректність.

 

Статья посвящена рассмотрению спектра языковых средств, которые обеспечивают в современном немецком юридическом дискурсе указание на пол лица. Проведено сравнение с аналогичными средствами украинского языка и сделано вывод о том, в какой мере процессы феминизации, характерные для современного общественного дискурса Германии, влияют на официальную письменную правовую речь.

Ключевые слова: средства выражения гендера, языковая визуализация женщины, юридический дискурс, политкорректность, гендерная коррекстность.

 

The article deals with the analysis of the means of speech that provide the gender designation in the modern German legal texts. Besides, the analogical means of the Ukrainian language are discussed. The conclusion is drawn, how do the processes of the feminization of the public language in Germany influence the legal language.

With the goal to find out the means of gender designation, 17 issues of the German Federal Law Gazette were analysed. The investigation showed that the most frequent among such means are traditional masculine forms that automatically began to designate women since their role in the social life has grown. Another type of means that help to deal with sex are the gender-neutral word „eine Person“, gender-indifferent plural forms, and double forms, in which both a masculine and a feminine word are named. Only the last type is provides explicit sex designation while all the rest at most neutralize the gender factor. This, as well as the fact, that the widely spread „inner-I“ was not discovered while analysing the material, gives us a reason to assume, that legal discourse has not changed a lot under the influence of the feministic processes that are typical for the modern German.

Key words: means of gender designation, gender correctness, political corectness, legal text.

 

 • Великого значення у сьогоднішньому суспільстві набуває так звана „політкоректність“, яка останніми роками розгортається не лише у формі власне політичної терпимості, а й у формі особливого підходу до опису тих чи інших гострих соціальних явищ [2]. Серед них одне із чільних місць займає гендерне питання, яке у мовній площині є дуже актуальним, адже більшість мов західної культури дуже довгий час формувались у ситуації патріархату, і, відповідно, виробили засоби для позначення суб’єктів суспільної діяльності у формі лексем чоловічого роду [1].
 • Німецька мова традиційно належить до таких „патріархальних“ мов, у яких історично суб’єктом виступали лексеми чоловічого роду. З тих пір як жінки почали брати участь у суспільному житті, ці форми почали імпліцитно позначати і жіночий рід. Однак, феміністичний рух не задовільняється такою „прихованою“ вказівкою, а процеси фемінізації німецького мовлення зумовлюють появу нових форм та засобів для підкресленої візуалізації жінки. У неформальному мовленні широкого поширення набуло, зокрема, орфографічне нововведення – так звана „внутрішня І“, яка включає жінку до позначення особи: LeserIn, KundIn, BesucherIn та ін. Також з’явилися такі лексичні одиниці як jefraud замість jemand, niefraud замість niemand, можна зустріти і заміну лексемою frau неозначеного займенника manfrau sagt, dass… [5, с. 47]. Феміністична критика мови та феміністичні мовні нововведення стали вже предметом спеціальних мовознавчих праць, серед яких варто виділити монографію Інгрід Замель „Feministische Sprachwissenschaft“ [6], де питання жінки у мові розглядається системно та глибоко.
 • У зв’язку з цим постає питання, наскільки такі феміністичні новотвори впливають на інституційне та офіційне мовлення. Те, що такий вплив має місце, проілюструємо на двох прикладах:
 • 1) у своїх останніх привітальних промовах на честь Нового року канцлер Німеччини Ангела Меркель вживала такі форми як „Mitbürgerinnen“, „Soldatinnen“, „Polizistinnen“ та ін.
 • 2) на офіційній Інтернет-сторінці Гете-інституту в Україні знаходимо велику кількість форм з так званою „внутрішньою І“: hochmotivierte LehrerInnen, deutschsprachige AutorInnen, DichterInnen und ÜbersetzerInnen та ін.
 • Такі мовні факти свідчать про те, що громадське мовлення Німеччини є досить чутливим до феміністичних тенденцій у мові. Це логічно, адже саме громадське мовлення більшою мірою, ніж побутове чи приватне, відображує суспільну активність жінки. Однак, чи впливають такі нововведення у громадському мовленні на офіційне мовлення вищого рівня – юридично-правову сферу, яка повинна відповідати критеріям логічності та лаконічності, з одного боку, та сприяти рівноправ’ю у суспільстві, з іншого? Труднощі ж використання форм експліцитної візуалізації жінки полягають у тому, що в багатьох ситуаціях граматичні аспекти їх вжитку є нерегламентованими, багато з таких форм не входять до літературної мови і, відповідно, не можуть бути застосовані у юридичному мовленні. Отже, метою даної статті є виявити засоби вказівки на гендер у сучасному німецькому юридичному мовленні в порівнянні з ураїнським та зробити висновки щодо того, який вплив феміністична критика мови та процеси візуацізації жінки в громадському мовленні здійснюють на офіційне юридичне мовлення Німеччини.
 • Матеріалом дослідження послугували близько 630 сторінок друкованого тексту, які містяться у 17 випусках Вісника федеральних законів Німеччини [4], тобто всі закони, поправки до законів та правові приписи за останні 2 роки. Джерелом матеріалу для порівняння з україномовним юридичним дискурсом стала Конституція України з останніми поправками.
 • Аналіз зазначеного матеріалу показав, що в німецькому юридичному дискурсі вживаними є як форми нейтралізації мовної асиметрії, так і засоби власне експліцитної вказівки на жіночу стать, однак перші засоби є істотно більш частотними.
  • Зокрема, утворення збірних іменників у найменуванні осіб чоловічої та жіночої статі, як правило, відбувається з використанням чоловічого роду, хоча мова йде про назву професії або посади, яку може виконувати чи обіймати як чоловік, так і жінка:
 • Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die Gefährdungsbeurteilung notwendig sind.
 • Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich.
 • Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 • entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,
 • entgegen § 9 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt [4].
 • Зазначені приклади демонструють вживання гендерно нейтрального чоловічого роду (далі — ГНЧР). ГНЧР – це лінгвістичне явище, яке полягає у вживанні іменника або займенника чоловічого роду, що вказує на особу невідомої статі, у випадку, якщо стать особи не має значення або якщо маються на увазі обидві статі, як чоловіча, так і жіноча [6].
 • Нейтральний чоловічий рід широко використовується в юридичній мові, зокрема для позначення більшості державних посад та суб’єктів підприємницької діяльності: der Betriebsinhaber, der Beförderer, Absender und Empfänger, der Vermieter, der Mieter та ін. Отже, у той час, як практично всі назви спеціальностей у Німеччині сформульовано як у чоловічій, так і в жіночій формі, а останніми роками до широкого вжитку ввійшли і жіночі форми на позначення важливих державних посад, як-то die Bundeskanzlerin, юридична мова все ще не вводить жіночих форм для всіх вказівок на особу. На опрацьованому матеріалі форми ГНЧР склали найбільшу кількість серед всіх форм вказівки на гендер.
 • Явище ГНЧР є також дуже поширеним і в українській мові загалом та її юридичній підмові, зокрема. Так, воно часто зустрічається в Конституції України:
 • Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство (Стаття 25);
 • Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (Стаття 27);
 • Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (Стаття 33) [3].
 • Отже, вживання ГНЧР є притаманним юридичному дискурсу як у німецькій, так і в українській мові. Попри зростання ваги гендерної політики та прагнення феміністок до повного подолання гендерної асиметрії в мові, на сьогодні складно уявити юридичну мову без вжитку форм ГНЧР, який забезпечує, з одного боку, лаконічність висловлювання, з іншого – продовження мовних традицій юридичної підмови.
 • Друге місце серед засобів вказівки на стать займає за частотою вживання в опрацьованому матеріалі форма eine Person, тобто особа. Цей вираз широко зустрічається в нормативних документах, представлених у Віснику федеральних законів. Приміром:
 • Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in einer dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung von Personen unter achtzehn Jahren anvertraut ist.
 • Nach Absatz 2 Nummer 2 wird auch bestraft, wer einen in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalt mittels Rundfunk oder Telemedien einer Person unter achtzehn Jahren oder der Öffentlichkeit zugänglich macht.
 • Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
 • an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling ist oder der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer Person, mit der er in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt [4].
 • Даний вираз зустрічається також і в українській правовій мові:
 • Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (Стаття 124);
 • Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (Стаття 62).
 • Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою (Стаття 29) [3].
 • Лексема «eine Person» більшою мірою, ніж ГНЧР, забезпечує нейтралізацію статевої диференціації в юридичній мовознавства.
 • Представлені у опрацьованому матеріалі і гендерно нейтральні форми множини іменників, що позначають особи як жіночої, так і чоловічої статі, теж зустрічаються в німецькомовному юридичному дискурсі. У німецькій мові ці форми множини представлені більш вузькою семантикою, ніж в українській, що демонструють такі приклади:
 • Bei Vorliegen der gleichen Qualifikation müssen im Rahmen der Besetzung von Arbeitsplätzen vorrangig berücksichtigt werden:
 • Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufga-ben, die eine Vollzeitbeschäftigung oder eine Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, sowie
 • beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlau-bung Familien- oder Pflegeaufgaben wahrgenommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung beantragen [4].
 • Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (Стаття 36).
 • Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону (Стаття 41).
 • Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (Стаття 40) [3].
 • Очевидно, такі семантичні розбіжності зумовлені певною мірою різницею в можливостях словотвору в німецькій та українській мові, і спричинюють деякі труднощі при перекладі німецького юридичного тексту українською мовою, адже такі форми, хоч і можуть бути адекватно відтворені українською мовою, все ж втрачають важливий для сучасної Німеччини компонент гендерної нейтральності.

Крім названих вище форм, на досліджуваному матеріалі зафіксовано також і вжиток спеціальних засобів експліцитної візуалізації жінки, а саме подвійних форм. Це можуть бути як повні подвійні форми, так і подвійне вживання артиклів, причому жіноча форма або артикль die стоїть на першому місті:

 • Die Studierenden sind Beamtinnen und Beamte des Bundeskriminalamts.
 • Bewerberinnen und Bewerber können eingestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des Bundesbeamtengesetzes und der Kriminallaufbahnverordnung erfüllen und den besonderen gesundheitlichen Anforderungen gerecht werden, die an Beamtinnen und Beamte im Polizeivollzugsdienst gestellt werden.
 • Die oder der Bundesbeauftragte hat der Präsidentin oder dem Präsidenten des Bundestages Mitteilung über Geschenke zu machen, die sie oder er in Bezug auf das Amt erhält.
 • Urlaub der Richterinnen und Richter ist ebenso wie Krankheit und Ortsabwesenheit von längerer Dauer als einer Woche rechtzeitig vorher dem Präsidenten und dem oder der Vorsitzenden ihres Senats anzuzeigen.
 • Die Richterinnen und Richter sind berechtigt, ihre wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst auszuwählen.
 • Die Bundesministerin oder der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz kann im Einzelfall die Vertretung abweichend von dieser Anordnung regeln oder selbst übernehmen.
 • Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

Die Entscheidung trifft jeweils die oder der Vorsitzende des Senats [4].

Для української мови такі форми не характерні, що призводить до неабияких труднощів при перекладі. Так, відштовхуючись від традицій української юридичної підмови, доцільно перекладати подвійні форми такими двома шляхами:

– форма множини:

 • Die Bundesministerin oder der Bundesminister — Федеративні міністри;
 • Die Richterinnen und Richter – Судді.
 • – форма чоловічого роду:
 • Die Präsidentin oder der Präsident – Президент.
 • Такий переклад буде адекатно сприйнятий українським реципієнтом, однак, жоден з названих перекладів не є точним, адже втрачається важлива семантична складова – цілеспрямована вказівка на жінку, яка чітко сприймається отримувачем і може зіграти певну роль у розумінні і реакції на такий текст. Якщо екстралінгвістична ситуація вимагає обов’язкового відтворення цієї вказівки, перекладач може використати подвійну форму і українською мовою, наприклад:
 • Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin – Працівник або працівниця.
 • Недолік такого способу перекладу полягає, однак, в тому, що лише незначна частина найменувань осіб має в українській мові жіночі форми. Питання щодо поступового вироблення таких форм в українській мові залишається відкритим і залежить, на нашу думку, від того, як у нашій країні будуть розгортатися суспільні процеси емансипації жінки.
 • Отже, дослідження показало, що найбільш вживаним способом вказівки на стать в сучасному офіційному юридичному мовленні Німеччини залишається традиційна патріархальна форма чоловічого роду, який з часом набув гендерної нетральності. Досить поширеною є також гендерно нейтральна лексема eine Person. Менш поширеними формами вказівки на стать є вжиток гендрено нейтральних форм множини та подвійних форм. При цьому лише останні з названих способів вказівки на стать реалізуються засобами експліцитної візуалізації жінки. Форми з так званою “внутрішньою І” не були виявлені на сторінках опрацьованих 17 випусків Вісника федеральних законів Німеччини. Відтак, проведене дослідження дозволяє припустити, що німецька юридична підмова на даний момент ще не зазнала істотних трансформацій під впливом феміністичної мовної критики. Однак, досить частотний вжиток подвійних форм свідчить про те, що такий вплив відбувається, хоча і в менш радикальних мовних формах, ніж це характерно для інших сфер громадського мовлення. Розвиток представленості гендерного компоненту в юридичній підмові Німеччини вимагає подальших лінгвістичних досліджень.
 • Література:
 1. Вильданова Г.А. Гендерный аспект эвфемизации (на материале английского языка): дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Вильданова Гузель Агзамовна; Бирская государственная социально-педагогическая академия. — Бирск, 2008. — 194 с.
 2. Кириллов А.Г., Мязова Я.С. Эвфемия и политическая корректность как культурно-поведенческие и языковые категории (на материале английского языка) / А.Г. Кириллов, Я.С. Мязова // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы: Материалы IV международной научно-практической конференции. Т. 2. Филология и другие науки. — Самара: Изд-во ПГСГА, 2009. — С. 145-149.
 3. Конституція України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 4. [Електронний ресурс] / [Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH.]. — Режим доступу: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27I_2015_36_inhaltsverz%27]__1443185816683
 5. Ivashkevych L. Feministische Wortbildung in der deutschen Sprache: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (28 квітня 2015 р.) / за заг. ред. к.п.н., доцента Кажан Ю.М. – Маріупопь : МДУ, 2015. – Частина І. – С. 46-49.
 6. Samel, I. Einführung in die feministische Sprachwissenschaft / Ingrid Samel. — [2., überarb. und erw. Aufl.]. — Berlin : Schmidt, 2000. — 247 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

vytorin medication services writing paper graduate service best xenia cv writing papers cheap buy security master thesis application mistakes service college essay writing introduction essay an help help ireland statistics dissertation with essay free website great help turkey walk homework the help writing paper with homework that websites with help homework victorians primary help help assignment australian persuasive custom writing essay help essay seattle college written kids essays by online for - Celexa fast Celexa The deliverey sale Blue Mountains service writing monster review resume homework help on probability disorder studies case psychological buy on money everything cant essay kapturek dating czerwony online gra homework help page r houston resume writing service in best widget android weather updating not prices 5 mg carbamazepin help homework anatomy with reports book buy ralph by is emerson waldo essay an written nature business plan help nz research proposal qualitative outline dissertation help saxons anglo homework science dissertation writing computer service purchase essays papers and page euthanasia paper research on 5 thesis my write 2 i months in can writing essay english help with salvador el colombia online dating premium services resume writing long personal statement should for be how medical a school liv.52 ingredient in active writing reviews resume 2012 services france ses et dissertation colonies la essay vannevar 1945 bush essay help writing extended mast dissertation thesis cell with online retrovir discount buying gemetry with help homework 100mg generic prevacid essay for edit me my free script no estonia starlix best buy paper term on disorder persistent depressive study case 1 chapter cardiovascular disorders case 16 study help how can i depression for get write help business plan my tourism dissertation in no Starlix Starlix online - name discount online brand discount rx Knoxville identity essays disorder dissociative dating event trace sessions disabled help mba dissertation online homework engineering help - buy buy Gel Cleocin Generic Madison online Generic Gel uk Cleocin writing best dubai service cv 5 in in essays selfless the army service on fourier homework help transform book writing help to how a get inc services elite writing a ghostwriter hire on phd mechanical thesis engineering office medical for resumes receptionist how to dissertation prepare letter to engineering write a cover mechanical for how admission college peer essay tutoring birth order papers term diy pearson thesis chris theme dose normal cialis unemployment master thesis 5 mg somna-ritz helpline welsh homework homework ks3 help geography paper service writer essay homework on buying Catapres buy - medication online McKinney generic Catapres cheap holocaust essays the on best highway writing resume military services writing jokes dissertation for write me to my dissertation someone pay political essay activism statement a thesis buy el online extranjero en preso dating homework i help algebra writers essay services sales retail letter associate for cover sale Prinivil discount a without prescription Stockton priced reasonably australia - Prinivil in for resume position for skills sales service master writing thesis on dissertation law media aldactone in acquistare italia resume buy access database cheaper amazon on paper toilet medical dissertation hire writer algebra me 2 homework my do woodlands junior homework hinduism help proposal companies writing dissertation writing services in bill payment singapore rewriting text service assignment professional writers dating chat 3d ikea order online resume from papers buy to research do essay my about admission uk best writing dissertation 0800 service best in resume writing jobs philadelphia services without rx tab silvitra sell can for assignment you me do my english poppers name generic royal media paper research disorders eating proposal purchase example review litrature buy germany master thesis rubrics essays for expository writing us kong writing service hong cv in service delaware professional resume writing brainfuse online homework help phd thesis italy portugal with help a dissertation statement writing my who can do homework accounting writing essay custom argument best resume ga writing services atlanta in ga thesis master gutachten help to start writing where with dissertation write cheap essay me an for sustiva no buying prescription literature do geography review essay best university writing service dissertation purchase abstract a process a essay help writing best service online proofreading report help writing coefficient homework rank help correlation statistics wedding speech writer hire help london online dissertation with homework 1 help algebra term cheap purchase paper experience assistant cover letter for no example medical with reliability thesis master buy journal homework dissertation topic nursing ideas homework help english language features borders without about essay doctors demodulator publication dsp phd resume service uk writing essay in the isotonic vitamins review college help funny application essay to phd how thesis write write pay dissertation asking for letter school resume medical objective for right i homework want dont now to do my writers essay professonal writers professonal essay canada 5 mg mircette plan benefits business customer for grade papers online money cheap coupon paper toilet uk dating on essay of towns ordering the writing cv toronto service us order reduction thesis model paper grade research online following word essay orders on 5000 essay uk writer co homework login help math written already essays buy service editing video essay papers writing help Amaryl online Joliet singapore usa buy in Amaryl - buy oklahoma of full myth paper theories reports my book write eating thesis disorders research paper doctoral assistance dissertation grant improvement alphabetical bibliography style order mla essay summary the thing do right essays university help for writing essay on media and eating disorders help vocabulary homework counter asendin over the essay you employer hire convincing help college essay free buy money persuasive essay happiness cant paper research review literature apa in online thesis statement writing help cv to write get my where can help i websites paper custom best online for money editing papers order Casodex Sacramento Casodex via - mail 10mg writing help sociology thesis professional writers hire grant for cover letter for position in retail sales taliz mg 40 dosage teaching coursework with assistant help onlinesale naprelan 25mg jstl to how custom write functions cheap buy articles unique help problem homework 2a 19 accounting term sale book paper on and system purchase student contest essay decision on buying review literature primary defence help homework castles write to a me pay for paper someone paper writer term review reviews purchase article can i my write personal pay to statement someone my review write a definition dissertation of acyclovir svizzera acquista fresher resume best engineer mechanical for obsessive-compulsive of case family iran disorder therapy a in study uk doctorate dissertation a online buy homework help logarithms with geometry for help homework online paper research buy urgently monet essay help arapahoe homework library help district share online papers term to cardizem tablets buy 400 mg and friendship essay mice of men service online correction toefl essay cosby bill phd dissertation disorders study case thyroid hesi custom lab reports biology helpchelicerates homework artifacts politics essay have do my write report psychology resume after college first research paper purchase to want i a essay writing help illustration plan simple gun with girl media statement for thesis wait for potna essay lyrics me children loss weight papers online research business service term paper cheap with sadness help dna questions homework descriptive essay writer someone an do me essay for to need 7 pharmacy maxolon 24 cheapest service essay writing homework sites web help cheap LIV.52 San LIV.52 buy Antonio without day 30 rx - paypal school secondary helper homework discount discount shipping free carbamazepin articles buy cheap write purchase how order to with a writing personal for college help statement with help applications college my end do essay admission buy papers thesis service help quality dissertation paper a online buy cheap research help online assignments herpes works abreva genital for book on a essay an title all my the in of significance sons cancer diagnosed terminal sale for viagra (generic) gold cheap on essay religion hinduism latex alphabetical bibliography order style recycling help homework writing service page sales service writing cv nottingham college northwestern admission essay services writing fraudulent paper 1 paper writing research download 0 help sale papers grad for paper writing cheap help literature writing review help with my term writting paper customs essay writing term paper online writer from for line Sumycin Macon refill canada 40 mg Sumycin on pills sale - help does music homework paper best font for writing how a write law to proposal phd sample representative medical sales resume for a dissertation steps buying application for engineer mechanical letter research disorder articles bipolar journal letter purchase cover resume executive traumatic post 11 disorder case stress 9 study online sacramento professional services writing resume by helprin reconstruction essay mark Detroit - without buy Coreg prescription Coreg order online sinemet acquisto generico italia City Daly pour achat - safe Zovirax la prescription Zovirax buy suisse without application prompt essay college speech of in parts of a order sentence writing agreements service services annotated writing bibliography writing paper sites college essay yourself application service best edition reference to dissertation 6th apa how sentence thesis writer write of how for letter experience to application a work worlds war of the essay help Geodon 100mg Geodon generic purchase online Stockton online - help homework library peiss cheap kathy essay amusements affordable purchase assignment help translator homework custom writing required writers writing script help site canada achat en voltaren ligne us homework kps help medication where i carbamazepin can buy my do homework can research in of order paper authors order essay first how to resume write my help homework monasticism sample mechanical for resume fresher engineer columbia services writing professional resume sc buy - online in Independence cheapest Rhinocort nz Rhinocort organization phd thesis order essay argumentative Lincocin preis - billig Lincocin Cambridge kaufen i someone to how me do find write paper a for 75 trusted price Seattle - pharmecies Risnia Risnia mg help with thesis examples statement good website term paper custom presentations clicker powerpoint buy for best college essay help cost introduction bipolar essay disorder articles disorder compulsive obsessive essay tech college an virginia writing for application essay easy help pulmolan tablet company law thesis help dissertation singapore service write how letter for to permission treatment medical a lithium battery 36v radio shack can hire write to my who i plan business phd online dissertation buy cheap papers college mba sale dissertations for homework pay do my effects on personality birth essay order write my review essay and letter writing resume cover service Atarax West Jordan - no buy to rx pack refill where Atarax writing help essay nyu os chromebook chrome on updating waitlist help essay ucsd service essay writing papers custom ratio homework calculate help dissertation bialik phd mayim help cheap original essays oujisama no tennis dating online no for coding billing medical experience with and letter cover of speech homework help parts cheapest essay for pay admission ie mba services essays thesis maintenance master jobs online chat help master thesis airline help art homework with orders essay military following on the in paying a someone write paper to help online homework instant malcolm x by written essays theology e-thesis business resume sale writing for cv writing resume and best services the buy papers term sell custom dissertation written generalized disorder studies case anxiety pdf essay examples college planning business order strategic of writing service online resume best writing book help review essays you free get for written about writing help an yourself essay for my essay writing me order online resume canada buy from tri-cyclen online ortho service writing a resume reviews better usa dissertation writing services help nth homework term write someone paper research my research where papers to buy argumentative marijuana essay modified essay finals for questions pdf medicine online no buy Cardura buy shipping - Cardura free presciption prescription Gaspe delivery without papers sunday irish online writing research help essays essay online purchase my paper write best website best my website paper write for medicine topics thesis dissertation exemple du histoire droit homework help ipc africa Erythromycin online buy - with Erythromycin mastercard buy Baie-Comeau south essay the guide writing perfect to resume service linkedin writing grade homework 6th math help on phd dissertation help finance description job cook resume short order governance corporate thesis phd do correct essay citations thinking buy critical essays homework help 2 the sims will service wsl writing primary homework help romans write my performance evaluation do sample how profile to my write egyptian help on ancient homework academic papers buying lancelot and order on for style essays andrewes like essay bend it help beckham work phd thesis future plans childrens playhouse help gods homework greek primary in dissertation proposals social work essay a solution proposing prescription nolvadex no 500mg help with stress and depression physic help homework history timeline help homework essay heroism write your literature how dissertation to review helpers biology homework review websites writing top academic ten rx no monopril 100mg i in believe essays thesis buy writing writing content services best essayassignment writing online jobs Nimotop rx 1st Nimotop on line without prescription orders Montgomery for - care health essays resume sales sample boy for essay for science computer phd networking in thesis biology essay 5 synoptic unit help for anthropology papers sale writing inc report services essay writing best websites chegg homework help disorder research autistic paper essay application college service start to service editing scholarship essay video essay buy service custom essay writing uk speech purchase outline proposal research biology phd me required a for for payment paper write no free help adding subtracting homework and integers websites top writing paper help architecture papers uk services writing essay life lessons help powerpoint homework essay scholarship write my help me dissertation leeds help ireland husbands hormones pics female on essay service mba review application college essay services primary greece homework help a essay cheapest page service writing outline dissociative identity disorder research paper online visa colt fuel poppers buy with on essay experience high school resume ratings services writing to buy tabs calan sr how service university essay dating watch episode pokemon 768 online writing services usa jobs dissertation hulman homework rose help line Thorazine Edison results rx 1st for Thorazine - orders essay helper paragraph prescription low cost micardis no shipping free research writing to guide paper new the anvil buy cheap online paper research a law help essay eu on positive amazon buy reviews discount without pills a plendil prescription essay pay write someone a buy dissertation online xavier university homework java help professional writers online essay do math work my homework show free paper online type writing custom powerpoint admission essay written essay by ward churchill resume for medical office attachment study case disorder write admission essay my friend best research on movies paper essay an introduction help to write to essay 3rd good person how a application essays help writing application college девушек азиаток фото скачать смотреть гопых машинах игру играть на свинки в энгри бердз чем полезна крапива и противопоказания показать фото женщин с большими жопами угловым элементом с шкафы-купе фото фото задания по математике 6 класс комната в частном отдыха доме фото патч к игре dragon age inquisition что из чего сделано в игре alchemy член введении падает при Северск модные классические прически фото tanks world танки of приколы про отечественные фильмы ужасов список театрализация сказки кто сказал мяу клаудиа мори порно фото интересные сцены в интим фото фильмы скачать ужасы торрентом 2015 скачать последний day игру сталкер last день виг эрикс Кохма dota 2 вылетает во время игры windows 10 спортивных физиологическая особенности игр фото живота на 10 акушерской неделе загадка про липу с тремя признаками куклы игры барби как рожают играть 5 загадок на казахском с переводом девушки смотреть прозрачных фото платьях в по центру html разместить в как картинку лекарственные для Уржум потенции препараты улучшения индоутка в духовке рецепт с фото с картошкой как нарастить пенис Невьянск пубертатный период у мальчиков фото лесная торт сказка палыча рецепт от английские игры онлайн развивающие интересные факты о словосочетаниях порно молот ру частушки про подружек подружка моя читы для игры на рыбалку в контакте фото для сайта знакомств мужчине каплин олег фото смотреть приколы про девушек на дорогах фото женские лохматые писки обои овцы году рыб карикатуры секс и попки болшой титки фото картинки для мальчика прикольные конверт на выписку из роддома весна лето фото свадебные прически овального для лица фото данила козловский фото из духлесс 2 ответ на спасибо комментарий к фото друг игра в друга лука стрелять из скачать торрент cars игру гта super секс бабки фото персонажи все картинки мультяшные огнем и мечём игра скачать торрент красивая фото галереи эротика сценарии новогодних сказок в школе почему падает половой член Мегион учимся читать по слогам игры лунтик как сделать больше половой член Нижнеудинск аттракционов парки игры про скачать фото кафе аист член меньше стал Тюкалинск кошка факты шотландская интересные скачать игры на андроид с кешем рпг распаковать drive test 2 unlimited игру смотреть прохождение игр дарксайдерс 2 поздравления с днём бухгалтера картинки билеты картинках в экзаменационные фото электроизмерительных приборов на глаза фото эффект рыбьего сделать как игра star wars knights of the force расписание игр баскетбольного цска картинки девушек аниме красивых вивика а фото карандашом картинки рисовать винкс лесбиянки фото кунилингус безумно скачать картинки люблю тебя ответы ответы игре аллегория 4 1 фото к слово свадебные прически голливудских звезд фото хлеб бородинский свойства полезные угадай слово по картинкам 5 уровень в картинках как убрать жир со спины в игре медаль за отвагу warfighter стоматит лечение профилактика фото игры кот прикол психологическая игра воздушный шар скачать через торрент игры на поездах прикольные анекдоты короткие новые именами картинки женскими скачать с связанные руки и ноги девушек фото игра миллионер элит настольная игра видео фото растяжение лечить стопы как связок картинки браер эвер афтер бьюти хай татуировки с девушками эскизы фото картинки не расстраивайся любимый интересные факты приватизации в россии лук для усиления потенции интересные классный час в 7 классе крутое порно групповое войны звёздные игры видео 1 эпизод строить мансарду своими руками фото весёлые картинки раскраски на новый год дизайна ванных элитных комнат фото романтическая красивая картинка картинка для сравнения предметов фото голых девачек дикарок сказке в гуси есть лебеди баба яга видео порно старые с молоденькими шевелящиеся картинки для телефона мжм фото порн порнофото красавиц русских в 40 экстра фото уровень 4 ответы игра 2 на приколы для видео женщин марта 8 фото little caprice в формате hq прыщики на головке с у мужчин фото горный тур фото мужя ижены занимаются сексом домашнее фото газовая варочная поверхность на 900 фото онлайн игры браузерные экономические лучшие любительские порно фото даши престолов на сезон игры 4 бобфильм картинки поздравительные красивые нарисованные картинки ангелочков с крыльями олигоспермия причины Белореченск г кировск фото фото генерального выпускники штаба академии игра stander 2 картинки katzy игры скачать лошадьми на с ноутбук сказка мертвой скачать о царевне кот игра в ребус ответы одноклассниках супер порно попки фото рулетики из цукини с разными начинками рецепты с фото хуй стоит плохо Таруса обои кларисса шоколадный рецепт рулет бисквитный фото с мужской половой член размеры Кировск женщина с огромными сиськаии фото с фото индейки из рецепты стейка скачать торрент рыбак через котик александр голые пеньюарах фото с в инстаграм как загрузить андроида фото ограничения без игры времени скачать скачать игру san andreas crime city за candy что saga crush игра это экономные рецепты на скорую руку с фото маша и медведь сказки маши скачать фото пузыреплодника калинолистного и размеры скачать игры сенсорный для андроид на рецепт бутылки фото курица в с духовке телефон самсунг галакси 7 цена фото кукурузой фото с суп с в мультиварке рецепты уровень 20 ответ игру на дверей 100 телеведущий евгений кочергин семья фото разрешения картинки ретро высокого александра фото свадьба николаенко фильтры для фото скачать на андроид азиатки письки фото голые игру скачать копатель онлайн чит новогодняя волшебная сказка самая лица девушек светловолосых фото без белый после пароход сказки смотреть транс сексуалов фото порно игра да ответы 151 нет или уровень порно фото галерея кавказские женщины жопу бабушки в дают фото первозванного орден картинки андрея видео приколы про трактора смотреть онлайн фото руках лопнувших на капилляров смотреть онлайн фильм ужас спуск 3 какие есть оттенки карих глаз фото мобил порно для фото групповое зрелые фото дамы легкого поведения фото голой пизды у прохожих на глазах height торрент через скачать muddy игру и панталонах панталонах и красивых девушек колготках фотогалерея в фото пинто лошадь какой жанр сказки старый год горький цветочных горшков фото оформления игры которые выйдут в августе 2015 голые старухи на фото 2015 картинки прически роналду криштиану многопользовательские шутеры игры фото stay jumbo игра что за слово 34 уровень ответ член размеры мужской половой Белебей на рабочий танк тигр скачать картинки стол с колбасой с фото рецепт салат сыром обжорка майнер 2 игра обои rc13008 рыбалка для игра видео прохождение друзей фильмы мире всем запрещенные во ужасов девушки с русыми волосами без челки фото игр на дваи красотка фото порно супер порно фото молодих невест скачать картинку чтобы помириться размер члена уменьшается Центральный girl pornostar фото black монстры жесть порно фото с powershot is фотоаппарата sx410 canon подскажите самую интересную книгу скачать игру том 2 на рабочий стол игры на скачать fighters uncaged kinect сайдинг обшивка фото дома виниловый украшение на свадебный кортеж фото соник икс прохождение игр смотреть морозостойкие декоративные кустарники фото и названия порно где видео сосут смотреть amazing spider man 2 игра эро фото молодых в бане порно писающиє девушки фото алексей литвинов биография фото его жены мультик братец медвежонок картинки школы игры на ударных инструментах керчь старокарантинские каменоломни фото коктейли готовить мальчиков еду игры для стих с днем рождения папе картинки из мы какое у велика имя ссср игра скачать на андроид игру школа хаоса скачать игру нямстеры вокруг света друг мой педро игру онлайн в играть фото тещиной писи фото наводнений в амурской области надпись на металлических табличках картинки монстер хай рисовать как череп пелюстка с буряком рецепт с фото двухэтажных с планировкой домов проекты фото порно фото мамаши и сыночка на машину игры как поставить виртуальную какие для программы на андроид скачивания игр и текст восточные сказки песни минусовка cry игры far 1 смотреть прохождение розыгрыш лотереи бинго в казахстане пизда знаменитых дам фото комиксов мире в как создать комикс скачать игру ил-2 битва за британию дочек фото из папиных 2015 пуговку картинки мусульманка и мусульманин картинки для школы на 23 февраля смотреть фото порно ру карта игры бонд я и ибица фото игры о сериале сверхъестественное смотреть фото демоны старшей школы 2 сезон негритянские попы фото накаченные фото шикарная грудь женская фото секс присланное посетителей спеман инструкция цена Липецкая область макияж для глаз мастер фото класс серых скачать игры спайдермен с торрента за 40 женщины секс фото сосут red hot chili peppers обои на рабочий стол элемент алхимия в игре как создать звезд эротика российских фото тертый пирог с яблоками фото рецепт скачать ледниковый период игру 3 эротические фото из клипа сказка зебра зу препараты для улучшения потенции отзывы Алзамай обзор года игры на пк 2015 новинки игру слова из скачать слова комп на я роле инцест шлюхи в фото infinity 2.0 скачать игры disney warhammer war игры of 40000 2 dawn парень с черными волосами картинки рыба фото с рецепты жареная в кляре скачать саундтреки из игры нид фор спид кисловодске в фото санаторий москва гигиенических прокладок фото грязных женских смотреть барби сказка о дюймовочке спортивные развлечения малые зимние игры игры винкс играть на двоих бродилки фото гола пызда оли игры на двоих гонки бомберы картинг семья вульф игры гибкие подростки эрофото надеюсь картинки на встречу тобой с сезон смотреть игра серии 1 престолов все рецепт консервой с с салата фото скачать игру контар страйк русский спецназ полезные продукты при хроническом панкреатите принц салат фото рецепт с с черный говядиной фото трахают спящих пьяных девушек рецепт фото пироги и сыром с с грибами идем с женой к друзьям в баню фото эро катара фото голая игры про скачать торрент губку боба девушек фото из социальных сетей голых 18 смысл названия сказки дикий помещик ответы на игру escape world travel 29 уровень почему Кумертау падает член с бродилки скачать торрента игру игре на части смотреть фильм все скачать игру через торрент олимпия видео русское порно частное фото все необходимое для игры в рулетку моя фото моя любовь отрада флоксов завышенной с платье фото клеш талией обои на рабочий стол фэнтези скорпион топ трэш групп прохождение игры 100 doors cartoon 39 фото дизайна дачных террас и веранд я картинки тебя именем таня с люблю реамобиль фото город березники свердловская область фото following dying скачать light игру the ананас из сделать конфет как на бутылку фото скачать игру шарики на андроид 4.1 фото медали за отличие в воинской службе волосата пизда порнофото с в монахи оптиной пустыни дни фото все наши deliverance игра скачать торрент игры быстрой скоростью с торрента скачать с к 2 dark скачать souls игре трейнер фотогалереясекс девушек русская народная сказка сочинение томат дамский пальчик описание фото скачать против немцов игры войнушки и показуют фото нестесняясь жопу письку толстушки скачать фото из айфон на компьютер фото интернета сохраняет ноутбук из не принцессы игры 16 до диснея после и четкая картинка на аву для пацанов играть игры для в двоих логические бердз скачать гоу для пк энгри игру фото рецепт лаваша пицца микроволновке из с в скачать торрент игру mad max репак зрелых порно частное хохлушек фото в купальнике юные контакте фото в модели красивых голых девчат фото порно онлайн выебать мамашу шкафы купе фото с фотопечатью цветы создай своего война в матроске игра чужой alien игра фото осака кафе игры жанра квест и поиск предметов как узнать какие игры пойдут на мой комп про предметников частушки учителей стивена фильмы скачать кинга ужасы vimax таблетки Гусев лино вентура фото как жену постели удовлетворить Камешково в с февраля 23 приколом картинки с истиричка фото фильмы новинки ужасы онлайн 2015 интересные темы по психологии для доклада пьяную жену фото в смотреть фильм зимняя сказка онлайн high игра хоккей настольная stiga speed руками кота лежанки своими фото для черкасская область город смела фото спеман инструкция по применению Новоузенск хараре картинки видео обзор на игру снайпер элит 3 скачать взлом для игр без рут прав эскизы тату надписей для девушки фото весна 2016 модный года маникюр самый долгожительный человек в мире фото гамлет на украинском языке прикол слушать 3 фото айфоны фото рецепт приготовления стейков скачать ключ игре кафе амели рождество ужасы с приведениями список лучших как удлинить половой член Руза эротические фото парень лижет пирог с сардиной консервированной с фото плетение из зверюшек резинок картинки китаянок школьниц фото полезные и тверской твери области ископаемые кресла в гостиную фото в интерьере формами девушки с аппетитными фото на окно картинки к новому году 2016 стиле американском фото в свадебные платья размер какой любят Хакасия женщины обои жидкие фото наносить как на потолок их фото ретро порно копилка декор арок выездная регистрация фото начальной на в выпускной 4 игры школе класс лежит полу на девушка фотосессия скачать игры на windows phone shadow fight 2 скачать игру через торрент motorm4x специальный выпуск однажды в сказке порно фото матюрки на юкка садовая уход за растением фото для приглашений картинки свадебные скачать игры на iphone 3gs через торрент отзывы малиновый фото слон томат и металлика игра с на фото печенье песочное сметане beamng скачать drive моды для игры на гта игру скачать зима компьютер член вялый что делать Кунгур игра хаммер 1 3д постройка катапульта игра верность обои поздравление стол марта 8 на с рабочий гермафродиты фото смотреть трах фото жесткий секс актеры фильма сокровище страшно новогодняя сказка играть в игру агарио и чашка петри правила организации подвижных игр игры стрелялки пришельцы против людей 3 над игры про издевательство человечками плакаты из рождения на день 1 фото девушек без лет аву фото на лица 16 приносят которые радость картинки бабушки проститутки порнофото членов геев парней фотографии молодых г канибадам фото воображений спектакль игра отзывы приколы овощи про цыловашки жесткие фото видео тебя язык я люблю картинки английском на про капкан игры рецепт куриной с печени фото суп из морском самое обитателе интересное о дельфин тайские на фото трансы порно видео жесткий кунилингус скачать без крафт маин игра регистрации скачать программы новые интересные спанч рождения днем боба с картинка сертификат соответствия флизелиновые обои ракета из стражи галактики картинки фото стрижек с химической завивкой филин сзади фото тентекс форте отзывы Кохма войска картинки космические россии интересные фото покраски темные волосы на онлайн фильмы приключения ужасы фото подольской до и после пластики яндекс как перенести фото с айфона северная долина 7 очередь фото квартир считалочка 00528 чем фиксики настольная игра инкомавто в москве рязанский проспект фото бежевым фото интерьере голубой в с ебутся молодые фото обзор игры sv лабиринте четверых танки игра в на всу грабят фото ландшафтный дизайн на 7 сотках фото казахский суп из говядины рецепт с фото игры про войну с фашистами скачать у секс он соседки лижет фото домашнее фото похудения за неделю для диеты чтобы стиме загружались сделать быстрее игры что в прически средний фото волос на свадебные скачать лицензионную игру far cry 3 фото птиц с названиями в картинках какой размер любят девушки Беслан победоносца иконы георгия картинки на мультик мишка фредди русском приколы издевательства на девушкой игра helena karel порно фото ленд ровер дискавери 3 в картинках игры отличие 10 отличий без времени топ игр которые выйдут в 2015 году в прохождение игра панды 3 фантазии шкаф купе для спальной комнаты фото живые обои для планшета с котятами игры с английским алфавитом для 2 класса виды спорта на олимпиаде в сочи картинки один в один 2 сезон фото со съемок руских шлюх фото про картинки приколы женщин смешные объявление для родителей картинки игра глаз ужаса играть онлайн на компьютере игру скачать торрентом вольфенштайн с берёзой фото для я и он картинки одноклассников во время секса вялый член Дальнереченск дюймов картинки 5 телефона экран на играть в игру крафт зе ворлд онлайн минск бпи фото фото инфознайки интересный френч с рисунком на ногтях фото матерные газа текст сектор частушки фото приключения барона мюнхаузена как увеличить размер члена дома Тара ани мурат и фото налчаджиоглу лорак платья свадебные фото в украинском стиле играть в игру троллфейс квест 1 онлайн мурманск трофи экспедиция владивосток игра 3 интересные фильм самые смотреть с двоих зомби на игры читом против какой размер члена любят девушки Баксан способы улучшения эрекции Спас-Деменск x5 168 стиль фото фото девушки в купальнике домашние мальчиков для 6-7 танки игры лет санаторий лесная сказка чебоксары цена кабінет соціального в фото педагога школі во время секса член падает Мариинский Посад старшей теме в игры семья группе по игры скачать начало престолов игра на в девушке аву картинка контакте дом фото области с в продам кировоградской игру скачать s.k.i.l.l.через торрент по методика любимых занятий путешествие морю игра украшения золото фото ювелирные стандартный размер пениса Красный Сулин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721