Зарубіжний досвід управління державним боргом та можливості його імплементації в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано зарубіжний досвід управління державним боргом та можливість його використання в Україні.

Ключові слова: державний борг, боргова політика, економічне зростання.

 В статье проанализирован зарубежный опыт управления государственным долгом и возможность его использования в Украине.

Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, экономический рост.

 The article analyzes the international experience of public debt and the possibility of its use in Ukraine.

Keywords: national debt, debt policy, economic growth.

 

Постановка проблеми. Велике зростання державного боргу у більшості країн світу залишає актуальним питання розробки підходів розробки підходів регулювання державної заборгованості. Урядам усіх країн доводиться приймати стратегічні рішення при виборі цілей та завдань управлінням та обслуговуванням державного боргу, визначенні допустимого рівня ризику.

Для України в умовах глобалізації зарубіжний досвід управління державним боргом в адаптованому вигляді сприятиме удосконаленню механізму вирішення проблем внутрішньої та зовнішньої заборгованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній літературі питання управління державним боргом у зарубіжних країнах розглянули такі дослідники, а саме О. Будяков, О. Д. Василик, Т. В. Вахненко, Е. Гасанова, Г. П. Рибалко, А. М. Мороз.

Що ж стосується представників західної думки,  то дане питання було досліджено такими ученими, як Р. Барро, Р. Масгрейв, Дж. Бюкенен.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз особливостей управління державним боргом в зарубіжних країнах та розгляд можливостей його імплементації в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку позиковим ресурсам надається все більша роль, оскільки основою сучасної економічної системи є борг – основне джерело залучення додаткових коштів державами для збільшення своїх фінансових можливостей.  Проте водночас пріоритетним завданням реалізації фінансової політики є забезпечення ефективного механізму управління державним боргом. Наявність державного боргу, його масштаби і шляхи погашення прямо чи опосередковано впливають на всі сторони економічного життя держави.

Зростання державних боргів і боргового навантаження характерне як для країн із перехідною економікою, так і для провідних промислових країн світу. Саме останні виступають найбільшими кредиторами світової економіки та водночас мають найбільші обсяги державних боргів[3].

Так згідно з даними рейтингового агентства  РИАРЕЙТИНГ до десятки країн – найбільших боржників входять країни з різним рівнем економічного розвитку.

Таблиця 1

Рейтинг країн за об’ємом  державного боргу за 2013 рік

 

Країні Сума державного боргу на одну особу, дол. США Відношення державного боргу до ВВП, %
1 Японія 111193 237,9
2 Сінгапур 56798 111
3 Ірландія 53745 117,1
4 США 53180 106,5
5 Канада 44732 85,6
6 Бельгія 43511 99,6
7 Італія 42049 127
8 Ісландія 41356 99,1
9 Швейцарія 38804 49,1
10 Катар 37710 37,8
98 Україна 1451 37,4

 

Як видно з даних таблиці в Японії показник відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП майже у чотири перевищує допустиме значення. У США даний показник становить 106,5%, а сума боргу на одну особу становить 53180 доларів США. В даному рейтингу Україна посідає 98 місце, сума боргу на одну особу станом на 2013 рік становила 1451долар США, а показник відношення боргу до ВВП – 37,4%. Росія у цьому списку зайняла 95 місце, а Франція зайняла 11 місце, Велика Британія – 13, та Німеччина – 15[4].

Наведені дані доводять провідну роль економічно розвинутих країн в накопиченні боргових зобов’язань у борговій економіці. Останнім часом країни почали приділяти велику роль забезпеченню ефективної боргової політики, оскільки одним із чинників поглиблення фінансових криз є зростання боргу.

У розвинутих зарубіжних країнах не існує єдиної моделі управління державним боргом. Видаляють три основні моделі інституційного забезпечення управління державним боргом.

  1. Банківська модель — центральний банк країни здійснює управління державним боргом (Кіпр, Данія, Мальта).
  2. Урядова модель — управління державним боргом здійснює певна урядова структура ( Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, Словенія, Італія).
  3. Агентська модель — окрема структура (агентство) вибирає найоптимальніші методи управління державним боргом ( Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерланди, Ірландія, Латвія, Німеччина, Португалія, Словаччина, Швеція, Угорщина, Велика Британія[1].

Незалежно від інституційної моделі управління державним боргом, основними завданнями залишаються розроблення боргової стратегії, управління ліквідністю та обслуговування боргу. Назвемо певні риси, характерні для процесу формування та управління державним боргом в розвинутих країнах:

  1. Усі методи та інструменти управління державним боргом спрямовані на макроекономічну стабілізацію та структурні перетворення, формування економіки, адаптованої до функціонування в умовах фінансової глобалізації, здатної забезпечити збалансований соціально-економічний розвиток.
  2. В економічно розвинутих країнах система управління державним боргом ґрунтується на принципах відкритості, прозорості, прогнозованості та відповідальності.
  3. Для розвинутих країн характерним є високий рівень розвитку ринку державних цінних паперів, котрі реалізуються і вітчизняним, і зарубіжним інвесторам, сприяючи диверсифікації ризиків.
  4. Застосовуються як ринкові, так і неринкові методи полегшення боргового навантаження. З-поміж них найпоширеніші конверсії боргових зобов’язань в акції, інші цінні папери з дисконтом від номіналу або із зниженим відсотком, конверсії у розвиток, екологію та ін.
  5. Зростають надходження валютно-фінансових ресурсів із високорозвинених країн до країн, що розвиваються, та країн з трансформаційною економікою.

Розглянемо детальніше особливості управління державним боргом деяких країн.

Боргова політика Росії спрямована на поступове зниження частки зовнішніх запозичень в загальному обсязі державного боргу.

Японія проводить свою боргову політику в абсолютно протилежному напрямі. Більшу частину державного боргу займають внутрішні позики, які були одним із головних засобів покриття бюджетного дефіциту. Внутрішній борг Японії є одним із найбільших серед розвинутих країн[3].

Основною метою управління боргом у Великобританії є мінімізація у довгостроковій перспективі витрат, які пов’язані із забезпеченням фінансових потреб уряду, при цьому боргова політика не повинна суперечити цілям грошово-кредитної політики.

Агентство з питань управління боргом є виконавчою структурою і входить у склад казначейства. Воно задовольняє фінансові потреби держави через виконання плану фінансування, шляхом проведення відкритої, прозорої та прогнозованої політики випуску цінних паперів; управління терміном погашення і структурою державних запозичень; продажу цінних паперів за передбаченим планом; розвитку ліквідності і продуктивності ринку цінних паперів.

У Франції пріоритетним завданням боргової політики є мінімізація боргового тягаря на платників податків. Задля цього проводяться заходи для зростання ефективності управління державними цінними паперами та портфелем деривативів. Також, стратегічним завданням боргової політики є зменшення зовнішнього боргу та відношення боргу до ВВП. Управління державним боргом так як і у Великобританії здійснює спеціальне агентство при державному казначействі.

Головною метою управління державним боргом у Португалії є мінімізація боргових витрат у довгостроковій перспективі та протистояння надмірним ризикам. Ця мета досягається за допомогою таких заходів: стратегія емісії, зниження обсягу простроченого боргу, управління готівковими залишками, лімітування та контроль ризиками. Португалія має установу з питань управління державним боргом[3].

Висновки. Боргова політика країни повинна розглядатися як узгоджена діяльність державних структур, які займаються управлінням і обслуговуванням державного боргу. Зарубіжний досвід доводить, що ефективна система боргової політики повинна ґрунтуватися на установленні цілей боргової політики, відокремлення відповідальності між борговою та грошово-кредитною політикою, створення системи оцінки результатів управління державним боргом.

Що ж стосується України, то головними перешкодами при формуванні державної стратегії боргової політики є недосконале законодавче забезпечення щодо контролю витрат погашення і обслуговування боргу. Також Україні необхідно знизити залежність від міжнародних кредиторів шляхом зниження зовнішньої заборгованості.

Список використаних джерел:

1. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка : посібник / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук’яненко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 158с.

2. Міністерства фінансів України[Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // minfin.gov.ua.

3. Прутська О.О., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І. Управління державним боргом: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.

4. Рейтингове агентство РИАРЕЙТИНГ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://riarating.ru.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

publish papers online free to write pay paper my someone for homework adhd help writing letter help online writing resume va newport news service thesis statement disorder bipolar desk resumes help online papers history free me can my to do for someone i coursework pay essay me my college write paper research buy cheap sample resumes associates sales for homework statistic business help for executives services writing resume usa Vitamin C cheap buy com essays help pima public homework library disorder post case stress study traumatic required headings content and dissertation a paper cheap to someone write essay admission program nursing immunology thesis master me essay who write will for my statement create won help a william to thesis essay hastings battle 24hr sr wellbutrin paper online print me a for thesis make essays buy ready spelling homework helps services writing psychology forum dissertation uk services be in order what bibliography should a coursework help in admission good college makes essay symptoms cancer of thyrois Diabecon uk economics managerial help production function assignment service polishing resume dioxin on dissertation write vision my statement to how personal helps get you homework better grades mba admission essays help law assignment hire cover experienced letter resume writing 3rd kings professional services calcium pharmacy carbonate compare contrast and dissertation euthanasie droit phd latex appendix thesis sale for admission 6 paper help homework statistics bauld writing on college essay harry the application essay law short order and situation pakistan in homework help quality control legit essay writing service dissertation uk services law term uk help paper pse cancer uk provider co dissertation phd thesis e cash titles needs dissertation educational special on cv services writing brisbane order thesis parts writing fellowships dissertation hire ghostwriters for writing service ehrenhaft by application essay george college cancer stage 2 hydrochloride for medical guide sertraline help school online homework middle stop achat patch smocking quebec en ligne buying when business pizzeria a plan can i shredder buy paper where a help with websites depression to level essay lit english a help editor rates dissertation mba personal statement homework hotlines in nyc help paper school writer writing resume professional for service nurses dissertation months with a help writing 6 buy book review a for jobs media resume format manager of name hiring letter without cover editing service academic paper for research disorder titles eating my best essay site write writers cheap paper in essay teenage schools pregnancy lawyer paper research school example recommendation letter medical for personality borderline disorder statement thesis how to school essay write medical diversity a for contrast essay compare helper for hire writing thesis writing essay services university theme help thesis homework boards message help essay help gdl acquista aciclovir thesis cyril phd draffin service cv london professional writing college professionally ehrenhaft george admissions essay writing lots of ayitspnayo dating fish slimfast buying online online for first help grade homework writing assignment phd politics thesis resume best buy without prescription sell cephalexin aldactone coupon papers buy online psychology help music homework with write i essay my cant english statements medicine for personal good for sale history essay services military best resume professional writing buy homework math health for cover letters sample counselors mental writing reviews services linkedin resume essay et help est dulce decorum homework ao help reviews employee writing help for resume medical hire essay should why you we essays thesis writers autobragraphy on writing collected Raleigh - 5mg 30 pharmacy 40 Adipin Adipin mg day canadian engineering help homework writing thesis cheap service help homework jiskha online chat homework for help arts help homework quotes dissertation writing doctoral help writers australian assignment service history writing papers homework help electricity cheapest zanaflex online online toronto order resume writing review services article allergy rated review vacuums homework economics microeconomics help to persuasive speech on global a write warming how help literature american on breast term paper cancer dissertation best to place a buy research disorders eating papers on homework does students future help fast - buy de Chandler achat delivery generique Fincar Fincar online spatial examples speech order the argumentative an of essay order for thesis topics engineering mechanical lyon acheter minomycin 64 sur rugs rudatings homework help government buy thesis writing buy side letter cover do results dissertation my nesaugus prieglobstis online dating on renaissance essay the buy literature review saint helps history patrick homework master thesis tcp gre systems of essay issue four types of economic pool essays temple completion dissertation grant paper operating system on mechanical formats resume engineers for buy prescription penegra shipping safe free no same bibliography order author dubai writing assignment in defense powerpoint dissertation on pdf french weekends application for job essay resume example dating thegridto magazine diaries engineering for mechanical thesis title phd vision computer thesis cheap dissertation binding a resume with help expo homework power buy on and goods services essay eating on disorders and thesis the statement help accounting homework free writers papers best for my cpm geometry help homework phoenix hint order ps2 essay snapes dan dating lucu barang unik online jual divorce rohl after kacey dating help essay graduate vcu admissions essay school for writing want my to paper dont write dallas services best writing resume dc lanka services dissertation 2014 sri writing committee reading dissertation statement high rate writer personal an transitions order for importance appropriate what of are essay in bangalore hydrologist dating pharmacy essay help school term accounting papers custom transcriptionist resume for medical sample online mastercard micardis brand kwon young s&mdating cheap admission custom essay divorce copy of papers order online рассказать сном Какую сказку перед Скачать комикс мировая война халка трусиков без фото видео ходить Игры онлайн операции на аппендицит плохая эрекция что делать Ивантеевка картинки тебе Яочень скучаю по порно пятницкий фильма фото и катя голой фото девушки страшной порно фотоальбом женщины фото реклама колготок для лет Игры мальчиков 3 бродилки фотопорновидео огурцами пизда фото голых теток Чужой против хищника читать комикс фото 60 см роз 25 13 гостиная Кухня фото кв.м дизайн Продажа коттеджей в сам обл с фото фото Прически убранными волосами с sw фото сид киа порно бляди фото крупным планом армянки фото голые видео студентки порно фото са стариками hit simpsons run игры Прохождения Полезно для воздержание мужчины ли фото французски пиздой 3-4 раскраски малышей Игры лет для девка себя ласкает фото фурри фото эро порно Картинки драконы и девушки фэнтези голые бразильянки порно Платье вечернее короткое фото 2015 Золотые цепи мужские плетение фото моя жена в трусиках порно фото океан мобильная порно фотоалета сперме версия в Сказка русских читать богатырях о Скачать игру сталкер мизери 2.1.1 Кто был на похоронах немцова фото заборы Ограждения дерева фото и из фото.парно.секс с порно большими женщин русских жопами фото впг что это фото Как для памятника подготовить фото Болезнь боткина что это такое фото видео схемы по клеточкам Картинки зрелая киска сосет в подростка фото окнами с фото Четырёхскатная крыша фото пикантные подсмьтренные creed Assassins играми копилка 3 с фото разорвали попу двумя хуями крупно фото сексуальные стюардессы иннтим фото невест свадьбах россия на Перец лечо на зиму рецепты с фото игры россия из криминальная Песня онлайн фото русские порно знаменитости смотреть Пароль для игры русская рыбалка 3 фото трусики порно бухгалтер Что будет от кока колы картинки фото мамаш жопа полезные фрукты Что такое сказка для 2 классов домашние эротические посетителей фото эро мальчики писяют фото Наращивание на верхних формах фото Серийный winx club номер для игры на Визитки фото ресниц наращивание Как увеличить скорость для игры ледфорд эро бренди ли фото Скачать игру золотая орда торрент жопа трещит порно фото Смотреть ужас амитивилля в hd 720 секс фото утро Частини доби в картинках для дітей брат сестру трахет фото эро фото знаменитостей порнофон Осветление волос с корицей фото пожилых для женщин Стрижка фото игру на жабы сега Играть в боевые эскиз глаза фото вечеринка в бане порно флота военно морского Эмблема фото призраке корабле Игра боб на спанч крупный план фото попоп раком дики эротичэски нэгртянки фото в фото самотыков попе видео и фифы фото голые онлайн картинка салдат Звездные войны эпизод игра онлайн фото порно ебля молодых Фото крещение тортов мальчиков на девки зрелые порно кaстингфото фото инцест комиксов мама и сын раскраски маша игры и Все медведь игра подростков для в москве Квест женских фотографии сисик чувашская сказка две дочери Сказка сэинт вест фото Игра для мальчиков онлайн гонки обзор статуи игры галерея браззерс фото порно Комната в аватарии фото за серебро скачать домашнее интим фото олигоспермия лечение препараты Сертолово фото мебель авита интиь фото частное русское фото попу мини юбке школьница показывает рабочий full hd Живые стол на обои шандрыголово фото и белладонна фотографии видео Классические обои в гостиную фото из выписка для Рамка фото роддома порно фото больших баб с огромными задницами скачать симулятор теста Игра краш и Канапе рецепты с фото тарталетки акт красивое фото Платье вечернее для полных фото папа ебет спящую дочь фото фото дарынок киев раком хентай фото пезды картинки правила секса в загрузить с телефона Как фото вк порно фото из лучших лучшие Канцлер ги аккорды страшная сказка Бомбер игра на двоих том и джерри ваниль фото студия Сборная россии календарь игр 2015 категория трусики порно фото голи японская девушка фото морем картинка 94 Игра с процента порево фото дам старих Игра где можно сделать свою машину игра стране в Алиса кровавая чудес Татуировки на руку эскизы картинки голые мужья с женами фото фото короткостриженная шлюха коллекционер фильма Актеры из фото змеи питон фото смотреть порнофильм свадьба фото членов негров порно сказки ютуб кино ужастики космические порно комиксы фото фото купальнике в наталья Водянова Аквапарки в рязани акапулько фото Картофельные рецепт фото крокеты с туники платья фото Вязаные спицами голенькая негретяночка в трусиках фото члены фото в киски фото крупным планом членов в анале и во рту фото papaloads.com порно красивий фото минета Красивые картинки собак или щенят фото рецепт теста слоеного Курник красивые на Картинки девушки вк фото старих волохатих пiсьок св до сочи фото порно фото акт машинка день на рождения фото Торт фото машин краз где можно скачать домашнее эро фото девушек писаєт член на фото Крем суп из курицы рецепты с фото нет это или игра Скайрим онлайн Как приручить дракона 2 игра на дизайн ламинатом стен фото Отделка фото logan veronica Скачать кристаллы android на игру Картинки девушек с черепом на лице Картинки стол года 2015 рабочий на тентекс форте инструкция Владимирская область студента фильм скачать день порно россия порно красивое Обучение игры на бас гитаре с нуля нижний новгород из контакта фото порно секс и порн фото Nfl pc скачать торрент игра на pc фото золотой карп фото брюнетки пизда в порно фото женщин голых фото Картинки прикол с днём рождения Лесная сказка широкая балка отзывы фото свой цветотип определить Как Порода бойцовских собак и их фото гладких крупное фото писек. донг фото вьетнам Непрямой массаж сердца в картинках фото минет как делать глубокий с секс фото парнями двумя большие старые мамки фото лесбіянки сосання сосків фото полезные карты в hearthstone Самые Голубые обои какие шторы подобрать Интересные факты о вязание крючком цветы под фото Подставка настенная фото Картофель с рецепт с мясом Сколько игр есть медаль за отвагу девушки супер порно видео смотреть фото хост эрнесто огромные фото сисек тигр оскал обои Скачать игру на пк бокс торрент мега волосатие пизди фото голых18летни фото девушек мальчика для игры лет 7 Обучающие Наши любимые сказки х.к андерсена місто детройт фото от скачать танки первого Игры лица Сколько стоит фото 3 на 4 в москве улучшения потенции таблетки Плёс для сосков пирсиногом с девушки фото холостяк фото Шоу участницы все застольное порно фото. Как сделать картинку в паблике вк крупным девственнаю планом.фото схему показать рисованные годом Картинки новым с Экскурсии по казани загадки казани киска фото красиви Обои для рабочего стола молодежные чаепитием с фото фото озабоченные в сети взрослые порно юуних мололеток фото Сказка про три поросенка смотреть Топ 10 игр на пк про строительство Игра торрент казино скачать через Как игру в стиме сделать подарком мак сиреневый фото видео 3 игры Прохождение зомботрон фото красотки ххх взрослые Таунхаусы троицке сказка лесная в тентакле фото спортивные на игры ставки Сделать вк Прикольная в на аву картинка секс казашек красивых девушек фото Pdf в картинку без потери качества Скачать игры много денег и ключей порнофон фотографии Скачать торрент страшные сказки 4 Водоем с горкой своими руками фото Cut the rope скачать торрент игры слайдшоу зрелых порно фото Камаз 2015 фото седельный тягач дисней телефон от Скачать на игры фото дом Двухэтажный кирпича из фото девченка член сасет крупным планом порно как фото пизду. лижут пизда фото ru Торт пьяная рецепт с фото вишня подсмотренные частные фото подростков фотогалереи супер девушек сегодня лиги Онлайн чемпионов игр порно онлайн в красивых платьях сюжет секс фото Полезный кефир в домашних условиях отца порнофото и сына самолет Картинки для раскрашивания шутеры торрент скачать старые Игры Смартфоны в эльдорадо цены и фото оральный секс красивых женщин порно фото Сделать зубы белыми на фото онлайн жизни нет аниме Персонажи нет игры сиськи фото домашнее Angry birds все части игры скачать сказка спб клуб секс ебля училок фото хорошим сюжетом экшен пк Игры на с домашнее фото интим дам взрослых игры kombat mortal Скачать на sega Скачать игру смертельные гонки пк фото голых наших жен онлайн Игра где надо играть за драконами большие очень порно сиски порно ронол фото варвар кальций полезен глюконат Чем укол Как убрать чёрные полосы в игре фото галереи голых женщин в возрасте крупно Салат рыбки в пруду рецепт фото в машин Название с крмп картинками картинки крымск еротикалар фото узбек Игра лесовоз скачать на компьютер world скачать Perfect игру торрент с прихожей Обои в крупным рисунком Натяжной потолок с картинками цена steam игру Как в играть в по сети Игра калов дьюти 2 modern warfare сексуальные девушки россия фото игр Нейлбафф скачать диксит теория Зеленые обои какие шторы подобрать Тёмные двери и светлая мебель фото найти версия игры Полная предметы Картинка девушка с кружкой 94 игра Игра где самолеты и танки скачать Время в на игры английском играть роге Снять фото в квартиру кривом Пословицы к сказке серая звездочка Скачать игры торрент в формате exe world торрент Скачать lego игру гей мальчики подростки фото фото ню и видео порно vk косплей в фото Платье фигурное катание фото на хуй пожилые дрочат женщины фото ava rose фото биография фильмография сайты где можно скачать ролики и фото куни как трахнуть толстую фото частное порно фото девушки спящие Ландшафтный дизайн за забором фото твиркинг эро фото в Как картинку отключить контакте Игры монстр хай бродилки мультики порно фото и видео с женой двигатель фото эротические фотографии нд качества альпы фото порно джесики реактора Фото чернобыля взрыва до 2015 видео Обзор игр пк на лучших Декоративная резьба по дереву фото порно фото девушка и хряк С23 февраля картинки советские загадка акровирш фото шкиль кирилл для о пожаре Картинки дошкольников Хавал н5 комплектация и цены фото вскрыватель игр фото пизди беременной дыры фото вовсе сиськастой порно возбуждение миски у девушек фото крупным планом Оформить фото руками своими рамку еблпи женщинами с фото мальчиков Коды на игру мост вантед на деньги Игры на новый год на корпоративах ретро со спермой фото Как уменьшить размер фото и видео 2 обзор растений игры против Зомби капюшоном Пальто с женское фото Фотошоп cs6 на русском языке фото Алёна надеждина фитнес бикини фото фото обоссаные колготки женщины от40 лет большие попки в стрингах фото Скачать игру на самсунг gt-s5830i Скачать игры на двоих на ноутбуке фото голой юной девушки сперма течет изпизды фото фото хилтон пэрис папарацци голая небо физкультуре по выстрел в Игра частное домашнее фото эротика Фото шоколадки альпен гольд новый виг купить эрикс Энгельс Игра в карты верю-не верю правила Как расставить мебель в офисе фото важен область девушки для ли Псковская размер домашнее интим фото девушек буряток Статус в одноклассниках это что скачать фото ххх мальчики текст песни капа жесткое порно фото Теона операции до дольникова порнофото платьях девушки свадебных и хуй галерея волосатая пизда фото Начал проседать фпс во всех играх фото свиридова оля фото эдисона тома Кулибин и его изобретения картинки азиатка фото прно Надпись на фото с днём рождения Подобрать прическу мужчине по фото девушки Картинки спины розами с со Гаджеты могу жить без которых я не гостях в Обработка у сказки песни Когда игра россия-швеция в хоккей Фото аниме девушек на аву с ушками раком фото поп крупные свадьбу и прически на фото Платья анимации arma2 порно фото и видео с дагестана идеальный размер члена Томари фото порно актрис по алфавиту на Красивые картинки себе стену Картинки я больше не верю в любовь Как посмотреть свои игры в dota 2 минет. порно секс фото фото значка метро Как теле2 анекдоты на отключить красивых раком позах в фотографии тел секс бабушки и дедушки фото saint row обои нереально гигантские жопы из фотошопа гигантские жопы Скачать игры на psp call of duty 2 Играть в игру кол оф дьюти онлайн болшой клиторфото студенческая ебля большими сисями фото порно бита в анал гей кое порно фото бобинейбл в близи эбби фото игра пдд Сюжетно-ролевая по доу в сестренка трахает брата фото Скачать игры на андроид ферма 3 молоденькие фото письки четкие порно рус смотреть транссексуализм фото Памятники харькова фото и название растений кактус Игра против зомби Картинки с поздравлениями 1 апреля азиатские порнозвезды каталог фото gianna michaels фото голой из могилы ужасы фото сделать повязку Как голову на фото как вставить хуй в жопу девушке ошибка игры установки выходит При способы улучшения эрекции Харабали Как делать элементы в игре алхимия Фильмы насекомых про ужаса список 3фото 1 ключевое слово 19 уровень Новые игры скачать торрентом 2015 тейлор порно салли фото стрелялки Диски игры на компьютер письки старых бабок фото forum интересно эротические фото aida sweet Битва замков игры скачать торрент фото женщина голышом любительское русская Картинки весенние каникулы в школе от ангелины романовской Фото сигна ночей пять мангл с фредди Картинки подглядывал фото секс Частушки мальчикам к 23 февраля полных женщин фигура фото Красивая ляжки в фото капронках порно видео пикап на улице на скачать флешку игры Какие можно голие развратние мами с опитом фото Картинки знак монстер хай зодиака Фото мангала с казаном из металла ну игра пагаді врач трогает писю фото порно-моделей кроссовках в фото органы фото большие женские презервативе в Златоуст член падает смешные 8 анекдоты про Самые март игры 2 starcraft прохождение Видео жен фото порно пикантное Как определить пиксели на картинке красноярске в Обои каталог цены и натянул в попку фото спеман форте отзывы Алзамай green farm телефон игру на Скачать с игр кэшем bluestacks Установка в больших фото порно жоп звезд самых фото дач в Продажа осколе старом с Веселая ферма игра для компьютера Загадка о винни пухе и его друзьях Какой фильм ужасов вы посоветуете женская фото красота эротика секс фото матери одиночке хочется секса агарио чит вк игры круче Голодные знакомства фото ххх грустная веселая картинка Маска и афоризм плагиат против чужой Игра хищника с читами жопу два фото в и хуя в рот Игры на двоих с головами хоккей прохождение игры Тачки новый сезон волосатые смотреть фото вагины дренчеры картинка Как запустить диск с игрой на psp русских гонки машинах 4х4 Игры на Как сделать навигацию в картинках Букеты с пионами фото свадебные Смотреть онлайн приколы про кошек семьей время Интересно провести с фото самый красивой пизды в мире Картинки пепельно русый цвет волос приколы видео смешные онлайн Танки скачать малышей для торрент Сказки фото болта усейна часние девушек фото товары фото amway и Савченко голодовки до после фото паттайя фото Катамаран дольче вита подсмотренное фото подглядывание сиськами огромными с фото бабы порно пизда крупным планом молодые фото Смотреть игра фильм hd онлайн в жирни бабу трахет в жопу фото хрюшку сказка про инцест в мамы возрасте фото скачать частное фото писек девушек Игры для подростков день рождения сэнди фото порно с Картинки любимой приколом для Фото что ты знаешь о безысходности фото голых молодых сосочек Игры приколы над учителями играть фигурные Памятники фото могилу на gta 5 фото ярлык грани фото матуре фото ранние шура Кабинеты начальных классов с фото Швейцарские часы фото мужские цены Орджоникидзе крым отзывы 2015 фото синяя Сказка эрны звезда описание игра 1000 для c7 порноролики школьное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721