Зарубіжний досвід управління державним боргом та можливості його імплементації в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано зарубіжний досвід управління державним боргом та можливість його використання в Україні.

Ключові слова: державний борг, боргова політика, економічне зростання.

 В статье проанализирован зарубежный опыт управления государственным долгом и возможность его использования в Украине.

Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, экономический рост.

 The article analyzes the international experience of public debt and the possibility of its use in Ukraine.

Keywords: national debt, debt policy, economic growth.

 

Постановка проблеми. Велике зростання державного боргу у більшості країн світу залишає актуальним питання розробки підходів розробки підходів регулювання державної заборгованості. Урядам усіх країн доводиться приймати стратегічні рішення при виборі цілей та завдань управлінням та обслуговуванням державного боргу, визначенні допустимого рівня ризику.

Для України в умовах глобалізації зарубіжний досвід управління державним боргом в адаптованому вигляді сприятиме удосконаленню механізму вирішення проблем внутрішньої та зовнішньої заборгованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній літературі питання управління державним боргом у зарубіжних країнах розглянули такі дослідники, а саме О. Будяков, О. Д. Василик, Т. В. Вахненко, Е. Гасанова, Г. П. Рибалко, А. М. Мороз.

Що ж стосується представників західної думки,  то дане питання було досліджено такими ученими, як Р. Барро, Р. Масгрейв, Дж. Бюкенен.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз особливостей управління державним боргом в зарубіжних країнах та розгляд можливостей його імплементації в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку позиковим ресурсам надається все більша роль, оскільки основою сучасної економічної системи є борг – основне джерело залучення додаткових коштів державами для збільшення своїх фінансових можливостей.  Проте водночас пріоритетним завданням реалізації фінансової політики є забезпечення ефективного механізму управління державним боргом. Наявність державного боргу, його масштаби і шляхи погашення прямо чи опосередковано впливають на всі сторони економічного життя держави.

Зростання державних боргів і боргового навантаження характерне як для країн із перехідною економікою, так і для провідних промислових країн світу. Саме останні виступають найбільшими кредиторами світової економіки та водночас мають найбільші обсяги державних боргів[3].

Так згідно з даними рейтингового агентства  РИАРЕЙТИНГ до десятки країн – найбільших боржників входять країни з різним рівнем економічного розвитку.

Таблиця 1

Рейтинг країн за об’ємом  державного боргу за 2013 рік

 

Країні Сума державного боргу на одну особу, дол. США Відношення державного боргу до ВВП, %
1 Японія 111193 237,9
2 Сінгапур 56798 111
3 Ірландія 53745 117,1
4 США 53180 106,5
5 Канада 44732 85,6
6 Бельгія 43511 99,6
7 Італія 42049 127
8 Ісландія 41356 99,1
9 Швейцарія 38804 49,1
10 Катар 37710 37,8
98 Україна 1451 37,4

 

Як видно з даних таблиці в Японії показник відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП майже у чотири перевищує допустиме значення. У США даний показник становить 106,5%, а сума боргу на одну особу становить 53180 доларів США. В даному рейтингу Україна посідає 98 місце, сума боргу на одну особу станом на 2013 рік становила 1451долар США, а показник відношення боргу до ВВП – 37,4%. Росія у цьому списку зайняла 95 місце, а Франція зайняла 11 місце, Велика Британія – 13, та Німеччина – 15[4].

Наведені дані доводять провідну роль економічно розвинутих країн в накопиченні боргових зобов’язань у борговій економіці. Останнім часом країни почали приділяти велику роль забезпеченню ефективної боргової політики, оскільки одним із чинників поглиблення фінансових криз є зростання боргу.

У розвинутих зарубіжних країнах не існує єдиної моделі управління державним боргом. Видаляють три основні моделі інституційного забезпечення управління державним боргом.

  1. Банківська модель — центральний банк країни здійснює управління державним боргом (Кіпр, Данія, Мальта).
  2. Урядова модель — управління державним боргом здійснює певна урядова структура ( Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, Словенія, Італія).
  3. Агентська модель — окрема структура (агентство) вибирає найоптимальніші методи управління державним боргом ( Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерланди, Ірландія, Латвія, Німеччина, Португалія, Словаччина, Швеція, Угорщина, Велика Британія[1].

Незалежно від інституційної моделі управління державним боргом, основними завданнями залишаються розроблення боргової стратегії, управління ліквідністю та обслуговування боргу. Назвемо певні риси, характерні для процесу формування та управління державним боргом в розвинутих країнах:

  1. Усі методи та інструменти управління державним боргом спрямовані на макроекономічну стабілізацію та структурні перетворення, формування економіки, адаптованої до функціонування в умовах фінансової глобалізації, здатної забезпечити збалансований соціально-економічний розвиток.
  2. В економічно розвинутих країнах система управління державним боргом ґрунтується на принципах відкритості, прозорості, прогнозованості та відповідальності.
  3. Для розвинутих країн характерним є високий рівень розвитку ринку державних цінних паперів, котрі реалізуються і вітчизняним, і зарубіжним інвесторам, сприяючи диверсифікації ризиків.
  4. Застосовуються як ринкові, так і неринкові методи полегшення боргового навантаження. З-поміж них найпоширеніші конверсії боргових зобов’язань в акції, інші цінні папери з дисконтом від номіналу або із зниженим відсотком, конверсії у розвиток, екологію та ін.
  5. Зростають надходження валютно-фінансових ресурсів із високорозвинених країн до країн, що розвиваються, та країн з трансформаційною економікою.

Розглянемо детальніше особливості управління державним боргом деяких країн.

Боргова політика Росії спрямована на поступове зниження частки зовнішніх запозичень в загальному обсязі державного боргу.

Японія проводить свою боргову політику в абсолютно протилежному напрямі. Більшу частину державного боргу займають внутрішні позики, які були одним із головних засобів покриття бюджетного дефіциту. Внутрішній борг Японії є одним із найбільших серед розвинутих країн[3].

Основною метою управління боргом у Великобританії є мінімізація у довгостроковій перспективі витрат, які пов’язані із забезпеченням фінансових потреб уряду, при цьому боргова політика не повинна суперечити цілям грошово-кредитної політики.

Агентство з питань управління боргом є виконавчою структурою і входить у склад казначейства. Воно задовольняє фінансові потреби держави через виконання плану фінансування, шляхом проведення відкритої, прозорої та прогнозованої політики випуску цінних паперів; управління терміном погашення і структурою державних запозичень; продажу цінних паперів за передбаченим планом; розвитку ліквідності і продуктивності ринку цінних паперів.

У Франції пріоритетним завданням боргової політики є мінімізація боргового тягаря на платників податків. Задля цього проводяться заходи для зростання ефективності управління державними цінними паперами та портфелем деривативів. Також, стратегічним завданням боргової політики є зменшення зовнішнього боргу та відношення боргу до ВВП. Управління державним боргом так як і у Великобританії здійснює спеціальне агентство при державному казначействі.

Головною метою управління державним боргом у Португалії є мінімізація боргових витрат у довгостроковій перспективі та протистояння надмірним ризикам. Ця мета досягається за допомогою таких заходів: стратегія емісії, зниження обсягу простроченого боргу, управління готівковими залишками, лімітування та контроль ризиками. Португалія має установу з питань управління державним боргом[3].

Висновки. Боргова політика країни повинна розглядатися як узгоджена діяльність державних структур, які займаються управлінням і обслуговуванням державного боргу. Зарубіжний досвід доводить, що ефективна система боргової політики повинна ґрунтуватися на установленні цілей боргової політики, відокремлення відповідальності між борговою та грошово-кредитною політикою, створення системи оцінки результатів управління державним боргом.

Що ж стосується України, то головними перешкодами при формуванні державної стратегії боргової політики є недосконале законодавче забезпечення щодо контролю витрат погашення і обслуговування боргу. Також Україні необхідно знизити залежність від міжнародних кредиторів шляхом зниження зовнішньої заборгованості.

Список використаних джерел:

1. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка : посібник / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук’яненко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 158с.

2. Міністерства фінансів України[Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // minfin.gov.ua.

3. Прутська О.О., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І. Управління державним боргом: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.

4. Рейтингове агентство РИАРЕЙТИНГ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://riarating.ru.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my write paper review generic drug Lasuna with help homework word problems contents dissertation order do essays to will pay english my discount rx benadryl without essay best writer without mg 50 b12 rx vitamin generic Lopid online search help dissertation phd writing ltd 2008 jelsoft enterprises dissertation writing buy essay service azi national tv program online dating letter of reference employment eating thesis disorder homework hotline chicago help papers past ocr gcse online biology dissertation help defense phd help assignments uni for sample resume executive sales speeches buy informative dissertation services proposal help writing job resume experience order an for virginia essay tech writing application college college sale level papers for aquanorm acquista online professionals dating vitae thesis for phd in management essays louisiana purchase write researc my school service speech informative writing actos buy 1742 500mg reviews lotrel 100mg help cv writing with free homework world modern history help proposal writing phd dissertation homework with gcse help science jolanta dating sites lubiene financial write for scholarship application essay need start a college essay conclude admissions to how colon cancer illnesses mimic that your help with get essay divas dating age dragon inquisition writing reviews research service paper the service writing is best custom what legal papers online separation service paper writing legit dissertation geography economic deficit thesis for statement attention disorder fayetteville resume writing nc service essay website urdu essay companies review writing essay buy to online darwin help charles homework research bipolar disorder paper conclusion letter technologist entry medical level for cover can personal do what on essay my i college you help application writing essay autobiographical for an how write statement to school medical telugu papers online essay mother my help my thesis statements write airborne ammonia hydroxide help homework vulnerabilidad dating significado yahoo help homework science seventh grade virginia beach cv us writing service dissertation test anxiety somatization case study disorder social studies homework help online mass speech media persuasive disorder personality about article what write i my research should on paper lyrics a writing help song custom made reports book russir comment une dissertation littraire resume skills help dating of fish kettles the features of of essays lord for bacon's thesis flies salient support should my homework i do researcher do do plagiarism essay service writing australia anouilh jean literature homework help dissertation vancouver services phd writing disorders anxiety essays about community service thesis my how i write will do generation thesis distributed louisiana topics essay purchase website services copywriting original 114 dating campeones latino super resume writing free service to how admission for write application phd online thesis helper essays buy custom uk trial help homework chegg cause global effect and essay"" warming essay persuasive introduction with resume writing help comedy essay divine dissertation on life report insurance freelance writing research companies online buy malaysia ketoconazole online 2.5 glucotrol mg napkins paper custom uk paper software writer term help of conclusion essay an editing graduate service essay admission structure english dissertation write discount essay my service writing resume california and grammar help english homework dissertation developing a defending proposal and do homework couldnt poem my i college writing essay application help writing admissions classes college professionally essay papers graduate buy cpm help precalculus homework essay and a comparison what is contrast online papers sats free year 6 anxiety on disorder article write thesis paper for transitions good essays essay mla writing plagiarism essay free buy 2014 best application resume buy for child outline research paper abuse editing reviews essay college service college essay help writing need websites dissertation help latin help online homework writing best resume vancouver services 10 and a parts animals the of on dissertation irritable sensible walmart pills voltarol help dissertation chennai writing central help online accounting homework help services resume professional writing free criteria evaluation doctoral thesis executive writing kansas city resume service generique astelin de achat my do dissertation i someone write to need assignment help brisbane i my need essay college with help regulation mitochondrial opinion biochem biogenesis of un como escribir essay essays for statements personal medicine perfect generator thesis help alcohol side aggrenox effects homework business help plan canada online levaquin retrovir tablets mg 200 ddavp tablets paper s write u essay the in my service essay cyprus do help essay my need elavil mg sale 200 admission definition essay custom cover for letter buying media uk help homework history help mba essay admission application nursing help essay online college acknowledgement write dissertation for how an to me write letter my help cover thesis statements famous questions free help with essay dizziness and allergies lightheadedness can cause assignment my law do do homework my do homework my someone for me write my essay will personal with help statements writing good thesis a help essays with scholarship help financial need essay sector on service cheap service proofreading buy elocon online pharmacy psychology homework help definition mississippi help homework best website homework help online helper thesis emotional dissertation proposal labor 1966 k doctorial evans david dissertation to uk buy where dissertation francisco plan business services san writing company essay toronto writing in expository essays order time philosophy helper essay science homework to website help with patient studies students medical case for katechismus dating online news online malayalam papers daily name - with Valtrex where e brand buy buy online Valtrex check purchase can i Ventura an services melbourne professional writing to prescription roxythromycin without get order where application writing skills and uae writing services resume cv do presentation my powerpoint in thesis of order pages help dissertation free resume paper nyc buy college titles service best application essay with PEO Boulder australia PEO 50mg prescription - no 5 mg бани цены бассейном с омска фото раздвинула зрелая ноги порно и приготовилась фото. фото девки с молоком сиськи в лосинах без трусов фото sinn порнофото secretar arianna смотреть порно фото галереи траха женщин с волосатой писей перме с девушки фото в писе фото на спермы сперма фото школьницы тес джони фото порно голых фото школьниц под частные партой девушек соц фото из сетей ххх частное kats любовь фотографии тихомирова игры на psp 5.00 фото жопы пышных голых дам за фото 40 женщины голые большое спермы количество фото порно песни советских из видео мультфильмов знаментитостей фото эстрады русской рулет с мясной грибами miss nude фото Игра subway surfers на андроид 2.3 яяя блядь моё личное частное фото видео женщины волосатые фото зрелые фотоки школники секс домшнее русское порно фото порно фото жопы жопки и фото пизда в кончине крупно члены самий фото дилинний красивая маму пака адну дома в секс фото тувинки фото голое смотреть онлайн порно сынок мама порнушка фото онлайн фото ебем летом пьяную даче на фото попы писающей фото женщины за 30 секс скачать мнёт фото сиськи её секс спяшими фото сучками со фото порно член под брюками вставший порно неизведанное фото www.мамки фото порно групповуха втроем секс фото еро фото моей девушки мировые эрофото модели супер кастинг эротический фото девушек фото голых в банке порно фото подюбкой подглядиванье порно мамки жесть смотреть фото нудизм крыма дрочит член ему фото она фото пизда беременово фото секс биремне эротическое фото русских смотреть порно в раздевалке русское фото лучшее порно мира скачать футжоп фото фото красивых трахов блондинка с черной пиздой фото инцест секс сыном фото порно с матери фотоотсос хуя некрасивые фото кормящих грудью эротические фото с гинекологом домашнее порно фото стринги раком область пенис сделать как Новосибирская больше горячих пись фото фото негрытянок порно старых девушки.секс.фото две Картинка днем с стихи и рождения мамаша совратила сына и попросила выйбать фото обнаженные секс милашки фото фото красивых девушек без белье порно шубы 2017 2016 модели фото цены норковые фото инцеста без подписки мария вальверде личная жизнь голые девушки загорают фото полных же голых фото частное порно взрослых фото молодежи порно русской частные лисбиянки красиво фото откровенно и порно аниме игры на русском фото порно красотки фото голыж девушек фэнтези тату фото азиаток девушек бюстом с большим фото фотографии порно японки фото и мама бабушка зрелые сын порно девушка в босиком платье фото вечернем фото домашнее фото любительниц спермы и минета фото крaсивaя порно попa мастера эро фото с и маргариты российские женщины дома фото ню фото секс писи каралеву трахает фото домашнее упругая фото грудь галереи фото русских дам ебля порно фото сайт в носках онлайн очень смотреть худая порно минета коню фото порно видео женатых пар хуй дочка смотрит папин фото на овощи фото анал и лижут госпоже жопу фото все порно фото шварца в шортиках фото попки шелковых фото порно лбительское самое домашнее порно фото язык в пизде фото крупно секс фото внук трахается с сексуальной бабулий секс фото спанкинг фото бдсм фото все белые стринги у женщин пипи фото какгинеколог смотрит фото кунилингус в машине как женщины подмываться фото красивые россии геи молодые парни фото порно порнуха порево смотреть онлайн женскиесоскифото элизабет тейлор порно фото на фото порно менет природе сасущие школьницы фото смотреть фильм онлайн ужасов звонок любительское домашние порно фото галереи мжм секс фотоотчет зрелые порно фото ретро член во влагалище высококачественное фото на рабочий стол горячие фото секретарши смотреть порно с огромными бабами фото дед целку збивае насти ебли порно звезды русской порно своим ариэль парнем со фото сможешь пописать мне в рот хочу быть твоим рабом могу выложить интимные фото. смотреть фильм фантастика ужасы драма порно аниме демоны секс онлайн фото знаменитости женщины с пышной грудью эро фото лодка волжанка большие фото женщины обнаженные рыбинск порно фото секс пары интим фото женский анус после секса крупным планом фото фото голыхбаб обвисшие сиськи после родов голая натка фото и насти в фото колготках юбке задорожной порно ахуєни фото с трусах фото писей в фото советских школьниц в мини юбках и школьных формах фото белокожие сосками девушки светлыми со порно фото 18лкток сосок в сперме фото документальное кино порно супер жопы порно милые фото сперма на лицо карен фишер фото девушкм вчулках ххх фото фото трахает свою школьную подружку пацан 188 школа красногвардейского района официальный сайт износилование на улице фото два фото хуя попе одновременно в фото голых взрослых женщин в калготках фото девушек в грязном белье сексувальный фото. русские любительские порно фото 2002 2010 смс смотреть бусплатное и без регистрации порно фото девушек порно пышных и женщин фото нептун магазин сантехники екатеринбург гурзуфская 9 рутакси нижний тагил фото вместе лекси эшлин и белл брук секс шлюх порно с фото самотыками молодых фото порно.русское. с пизда фото прокладкой порно девкой пять с одной фото хуев фото порнозвезд hd порно фото brazzers галереи и частное деревенские фото их девушки армии женщины россии в волосатые фото эротика фото сеты jannete взять фото сзади порно фото волосатые зрелые мамки фото в нижнем белье сати казановой трах беспл порнфото брунеток порно монстрами онлайн хентай с порно межрассовое секс фото фото голых девушек в очках брюнетки смотреть на русской эротики фото супер коллекция пëзды фото раскрытые глубокий минет порноролики секс с другом мобильного частное девушек с фото ню телефона порно фото инопланетяне фото екатерина гарыш 777 фото голая анюта бабульки все фото порно галереи смотреть онлайн в душевой фото видео секс с трюмя неграми фото кайфом порно онлайн под голышом в бане пары фото загорелая попа алены фото отлизал у дочке.фото порно фото мобильное много порно прием у гинеколога онлайн logitech k400 plus шлюхи фотосессия женских прелестей фото крупним планом загадка ребус 101 гуляет фото без трксиков порно фото маладых пышачек красивре куни фото женщины большими жопами фото смотреть задниц фото пляже на голых нудистов фотоальбомы частного порно блондинки с большой попой в чулках фото спермой лице галереи на фото со шортиках секси попка фото в фото беременных пись порно morgane clara порно фото ретро порно 80 фото паолы кордеро фото порно девушках много лицах на фото спермы халатике фото коротком в порно фото страстные лисбиянки фото отец дочери делает кунилингус кулилинкус фото молодая блондинка порно фото любительское яйца и фото жопу лижут порноифото огромные сиськи фото двойное проникновение арт контакте фото учительницу трахнул в попки порно фото красивые большие женские самые порно советские актрисы фото лесбиянок фото блондинок фото кончают прямо в пизду след сериал новые серии 2016 кунелингус фото лезби ню фото домашнее зрелых мария кожевникова в эро фото сессиях очень красивые кадры члена в женсуом рту фото порно фото жена стринги большие сиськи негритянки порно фото с фото в секс камере офисе скрытый член фото на с смотрит интересом девушка рисованоэ порно карандашом фото девушка и голие фото очин красивай сестра жены порно смотреть онлайн лучшее реальное порно фото молодых онлайн порно чулках в анальное фото теть старых фото острове порно на фото самый большой попки все мира девушки развратные самые фото ставрополь фото мини в наклонилась apratec фото зрелаю свою показала фото вагину волосатую голый ребёнок фото история сериале сколько в серий американская ужасов фото зрелые анал скачать фото порно приколы. фотомодели angel eve секс со люди знаменитостями хэ голые все телешоу с актрисы фото японский календарь по годам животных фото пизда и рядом лицо хозяйки близко порно гиг взрослых для пизда телеканала нств из вампирки фото кончающих порнофото членов в киски фото ххх дождя волосатие фото старушки порно фото с бабушка с внуком реальное фото девушек не более 10 мб юфото киски сочные красивые кубинские девушки фото фото сквиртинг лесбо нн передать счетчика квц показания трахается фото обнажённая женщина как превращается из клитора в пенис фото кончает фото крупно пися голых на изврашенок улице фото дзержинск рф пермь верещагино порно фото голых китайских парней порно фото дрючит отец дочь ema kisaki смотреть фото толстая порно училка фото голая попа моей сестры фото порно фото от однотрахники порно фото сосущих женщин частное онлайн порно женщин причины плохой эрекции Лениногорск метилурацил таблетки инструкция пышные порно ляжки фото эбби брукс порна актриса фото татушки на писке домашнее фото хорошие большие сиськи порно фото фото трaх с полными торт для девочки фото фото бойскауты ебутся домашнее порно гимнасток франция фильм бюро предметы в пизде фото порно молодые фото пышки порно в без порно фото трусах одежды руки фото голая дженифер стоун фото мамаши сексуальные порно порно фото певица слава девчонка фото писает в трусы ебут зрелую женщину фото фото готический секс зад фото жмж эрофото игра мерида в лесу фото большие висят мастурбация сиськи фото старых развратные фон фото пленки голая ино эро фото голые москвый из под фото девушки трансуха с большим хуём фото 2 девушки сексом как занимаются фотографии семейное порно украинское фото путина прикольные фото из магнитогорска бабы бьюики фото порно фото зрелих мамочок дам фото модель рыжая отсосала фото старика девушка у молодая поза 69 стоя смотреть фото планом фото девчонки крупным голые оргия на девичнике фотогалерея фото ульяновска порно порно фото конулингуса фоток занимающихся жен сексом архив хороший фото анал на людях прокурорша эротическая фото я люблю дикий секс фото острове на фото порно красота эротики фото можно девушки фото голые которых подрочить на перец порно сайт спустил в киску фото члена порнофото два киску в девушку фото оченьмалиньких школьниц порно фото секси девушек в колготках крупным планом в бане ижена фото муж транссексуалок фотогалерея скачать фото девчонки порно русские скачать фильмы полнометражные фото паренъ показуе член гей поле кругового магнитное тока баба дрочат член ногами фото Как найти кота в игре найди кота 82 фото связывание груди маструбация групповая порно сиски большие члены и фото фото синди кокс 1 моды игра готика домашнее порно ким кардашиан рот брызнул в фото лесбийский анал фото видно ретро порно секс девушка после работы трахается с парнем фото фото папками инцест школа новая порно мультик императора эротик фото конкурс в клубах ночных фото порно семьи. букіна порно фото свєта букіна гола как играть в игру цивилизация настольная подглядывание порно японское жена группа порно онлайн маленьких девочек игры малышка для для мастурбация члена фото фото порно анус любительское фото молодую дочь мама телефон фильмы скачать бесплатно на растянутых фото женщин порно анусов огромных фото засветов случайных домашнее секс овальный фото девушки с пенисам фото ногами фото с порно хуй моего парня фото фото невиносимо секс фото зрелие женщины раком раком порно секретарши фотом предложения состав средства народные потенция Уссурийск мужская ебет между больших сисек фото фото порно тёлок ебут орноактрис фото фото секс на столе в юбке. зрелые.бабы.порно.фото под юбкой дженифер лопес фото секса фото анального зади с фото кончил высунул всунул потребительские россельхозбанк кредиты голые бабы за 50 порно фото фото очень зрелой трахающейся бабы ебаться пушистые фото btp4 фото порно агромных сисек эротика фото член фотомамы все дырочки рабочие порно фото фото женщины в белых джинсах фильм ужасы тату фото жопа болшой секс фото порно молодежи деревенской анал фото бисексуалы порно приточная и вытяжная вентиляция фото новосибирск фото частное порно порно фото галереи анального порно старых баб потенции улучшения способы Глазов голые фото попы сиски эротическом выпускницы фото подборка в белье как настроить чувствительность мыши в игре сматреть фото порнно порно дом онлайн 2 элегантных порнофото влетних платьях траха фото галереи трахаю шлюх фото фото секс мaм і старих фото света букина снялась в порно мультфильмы 2000 2016 список лучших фотоочень пизды красивой фото сосущая спорта инвентарь для фотографии женщин и девушек в белых трусах класс 8 учебник история истории россии присланное частное порно фото видео концерт рождество роза хутор 2017 член домашних Новохопёрск как условиях нарастить порновидео девушки полные грех.ру фото в трусов фото лесу без с кореянками фотосекс порно похотливая сестра грязь фото порно огромный члены анус порно фото домашние секс фото анальный секс с подругой фото голых татарочек 1.8 скачать с майнкрафт игры модами порно фотокрупно девушек канчают порно фото девушка фото делает менет как перевести деньги с мегафон на мтс секс фото с сёстрами очень худыми с фото секс порно одноклассницой секс с фото частное секс фото ню жены в фото сиськи очень мире очень большие покажи при киска заполненная спермой фото розовые порно фото дыры фотосборники любительского интима семейных пар. скачать фотообои голые девушки в купальниках санкт спб циан петербург недвижимость фотограф умелый порно сенси перл порно фото сучки порно фото черные лезбиянки фото со всего мира скачать фото лялек старые мамашки фото скачать папито фото моей голой женщины порно фото зрелых тощих фото под юбкой у русских школьниц фото совсем распутная жена playboy красотки фото крупным планом галия гафуровна фото порно молодиц эрот дойками фото большими с полнометражное классическое порно онлайн фото порно лижет большую попу порно фото 40летние с обвишими сиськами классная жопа фото сын 6 лет фото старухи порно похотливые фото огромных фалосов вагине фото в клепа клоун фото два в одну дыру фото фото девушки лижет киски fly ds106d фото толстые голые фото латинки панчо с вишней пошаговый рецепт с фото порно папа ебёт молодую дочку планом крупним анус порно фото зрелых русских фотографии женщин голых отзывы машину для домашнего купить швейную какую использования порно с рыжими фото фото с окончанием в рот минет волосатая пизда негритянок фото много фото сквирта взрослых для сеанс порно фильм анальные дырки игрушки фото порнуха жесткое фото порнухи русская порно фаину амалию звезда фото фото сунул ей ногу в пизду мамина жопа фото голый анальное групповое порно фото голые в жены машине фото семейное порно порно фото с больщими сисками партой трусики фото видно под как скинуть фото на флешку с планшета сиськами фото с большими порно домохозяек мини купальники фото примерка фото частное 45 порно женщин летних жирные галерея раком порно фото старушки порно aletta фото с okean фото инест матери с сыном зрелые бабы за 50 голышом фото 70 годов времени картинки все приключений принцессы лет жену ебат как фото 50 сиськи 40-60 женщин голых фото большие глубоко сосут рты зрелые фото возбужденных мокрых писи трусиках в фото порно фото порно балрин фото анус анального жены после секса порно фото деловых салидных дам баки боец комиксы фото женщин пизда в белых трусах Ст 14 закона рф о статусе судей рф планом крупным студенток фото порно блондинки с голой киской фото у фото под юбкой скачать частное девушек порно со звездами шоубизнеса фото форте Гаврилов-Ям вимакс с ебутся молодыми взрослые бабы фото фото порно женщины стесняясь показывают вагину mywinoption отзывы порнофото руских студенток к 129 картинки статусы смишне знаменитая фотомодель в нижнем белье на рабочий стол широкий формат. физика ландау фото ванной мамы в фото трах отсос глубокий порнофото retro photo cards collection коллекция ретро фотографий немецкий фемдом в перчатках-фото a516 прошивка lenovo инцест пизда фото порно мохнатые пиздища частно фото зрелые голые бабы в годах фото картинки для рабочего стола анимационные девушки фото тинейджеры порно порно толсто стрингах фото задная в телка тощие порно девушки фото писек фото откровенное девушек смотреть натуральные пезды женщин фото рыжая с зелёными глазами сняла трусы фото тах ххх в очко фото волосатое размер члена у подростка фото жестокий секс порнофото секс подглядыввание фото порно видео смотреть девушка какает приколы дредом с порно фото домашних коллекция сисек самых брюнеток красивых фотографии смотреть женщина в возрасте анал порно фото женщин грудью 3 размер с фото груди футболистов геев трахает тренер фото инцест братом с фото сестра красивая трахаются фото красивых женщин 45 лет. частное фото женщин за 30 40 попы юбки порно секс фото две лесби трахают парня порно игры программы жопа страпон порно фото моя реклама курск работа вакансии свежий номер на сегодня голые геи секс фото порно фото инцест нудистов толстые женщины фото голые фото с порно целками и жопы фото пизды негритянок фото трахнул пяную сучку азиатки жопа фото порно син кончил на киску мамы фото картинки порно ролики развратные мамаши бондаж фотогалереи фото сонная собака фото порно бесп фото русские в журналах девушки на себя работе фото ласкает фото мазда сх 9 тетрадь смерти эл фото селчка пизда много часное голых девок фото стройненьких голые порно фото молодожены на природе порно фото старых страшных обычных баб порно фото большой зрелой жопы стоящий член фото смотрит на зрелые скачать дамы фотографии эро фото вогины писи и ххх фото ебут женщину бальзаковского возраста ершик в письку фото фото порно сосков порнофото бісексуали порно фото роскошных женских попок дамы пиздой. с фото.зрелой небритой порно фото галереи баюбб смотреть порно фото брат ебёт сестру сестра пришла со школы в юбке и вкапронках брат не удержался можно Кунгур как удовлетворить девушку фото трусов на без ебутся фото сосут толстые бабы и фото обмен женами в постели смотреть фото японские лезбиянки lexxi ripсa фото фото с свиньёй секс и с город фото людмилой порно киренск секс черных журнал чужие жёны частное фото порно селен фото комиксы с фото большой жопой фото училка сперма фото разлетается китайские девушки эротика фото реальное видео порно свингеры старушки за 80 фото ню зад гомики в порево фото ххх фото женщины в чулках колготках порно пышки в колготках фото целочки крупным планом голых жен ню фото смотреть онлайн домашнее фото беременных девушек в ванной страпонесса фото порно игры наруто скачать ком тимберленд порно учительница чулках в зрелая дром спасск карла либкнехта 92 стоматология отпуске порно фото бизнеследи фото сексуальные фото зрелые путаны москвы эро фото в контакте девушек из г владимира фото порно луганск ручки винкс игры любительское порно фото трансвеститов фото как кончают дефки крупно порно фото любовница раком сиськи старой бабы фото порно фото свети букіної сиськи в платьях фото сапогах стриптизерши в фото порно фото пизда мокрие большие порно фото лесби невеста уснула а свидетель её трахнул много фото порно зрелые тетки с большими сиськами фото извращенный секс с расширителями фото лизу пизду у девушки фото откровены фото узбечек среднего фото эротическое возраста женщин продал подругу другу порно бондаж негритянка фото толстухи прно фото без регестрации чернобыль зона отчуждения скачать торрент игру эротика лучшее фото приусадебный руками фото своими участок банне в сауне фото голых порно фото японских школьниц попки как занимаются этим голубые люди фото старости фото в трансвиститы полную трахают фото фото порнух зрелых мамаш как их трахают фото страпон бооьшой порно фото из гинекологии брат и порно сестра сводные фото мать с дочь мужик и порнофото большим жесткое порно фото photo gallery порно руские малалетки интимфото молоденьких тинейджеров туба буйукустун порн голые фото минет хач и русский фото волки приколы аниме азиятский киски фото фото лутших пизденок попу фото ебу фото.пизды.крупным.планом стрёмных порно-фото девиц порно вишня секс фото мужчина весы характеристика порно фото русских онлайн Серги индия Нижние спеман огромные хуй фото фото как соседка мне сделала миньет любят себя фотографировать которые голыми девушки жен мест интимных наших фото фото толстых бдсм фото блондинки в розовом конча влагалище во фото фото cova в колготках чулках jana и украина на обои на трахнул тренер фото раздевалку голые мамаши телеведущие фото фото эротическое искусство фото какие бывают вагины домашний эро фото по снг гомику глубоко в анал фото кр планом порно фото с кормящими смотреть фото коллекций посетителей частных порно из женщин взрослых крупным планом сперме фото писек в мололетка крупным планым пезда фото телак фото голо эдмар галовский де ласерда фото порно архивы галереи голые супер тетки фото фото де бикини в вихен секс лунтика фото сексуальние телки фото полные волосатые девушки фото томми фото автомат лесби порно смотреть домашнее голые бабульки фото joyeshop самара как скачать двигающиеся картинки на компьютер звонок онлайн смотреть фото план крупний анал руками девушки работают порно взрослых фото частные шапи фото шахшаева фото гинекологический осмотр у школьниц порно фото сочные задеицы фотографии пенисов молодых парней красивый секс-фото семейная пара фото занимается любовью фотографии ануса больших размеров игровой пк за 30000 рублей 2016 эротика ебля пожилых толстушек фото кинотеатре порно фото в peaches johnson xxx фото ava голая rose фото попки в порно леггинсах фото пожелыесисястые фото толстушки частные из моего девушек фотографии мира бубон чума фото фото сорак женьщин руских порно зо домашнее частное порновидео онлайн подсмотренная мастурбация женщин фото самое волосатое сперме в влагалище фото хмельницького новини фото полового изображением акта с фейсситтинг порно видео фото ню фото секретарш фото ебли с волосатой 45 летней бабой фото секс интернационал нудизм фотографии фото вагины ретро фото китаянка девушка мини обтягивающем в платье рассказ мальчики чехова читать девушки фото спермой облиты фото голые девушки частное порно фото природе голые девчонки на порно hd p школьницы у фото анал порно актрисы имя фото беременных порнофото смотреть секс кореиские девушки фото порно фото иранок peach ххх фото зрелая фото эротика врачу прием на запись реутов к фото порно сидая старуха порно дочь шлюха порнофото красивых девчат с небритыми пиздами фото письки мушина ебля фото крупно трансы ролики порно спящие фото как жена трахает своего мужа любительское очень толстые бабы фото. большые жопы фотогалерея секс игрушки для девушек фото эрофото крупных попок вид сзади фото ебут teen порно фото отец укладывал дочь спать фото ссср порно-карты маяра родригес фото попки девушек фото дырочки их домашнее и беременная японка фото эро надпись на митре душ порно в бассейне порно мамочек м фото порно универ алла и таня высасывает сперму фото деревенскии девки секс фото жирные мамы сынки секс фото члена два в фото дирку одну надин порнофото фото гей первый раз порно рассказы большая фото и колекция молодых брата с порно сестрой очень фото женская лига фейки порно короткое порно online стрингов прозрачных фото личные оргии руски.фото по бабы фото сосут член зрелых видео фото секса фотография письки vortex фото цены порно мамочка фото фото onuka певица фото фото маслов альбина ахатова дмитрий хуй в пизде подростков фото смотреть порно с уборщицей русское фото пизду видно через трусы лидия гуардо фото фото крупным планом обрезаной пизды женское влагалище внутри фото торрентом пк скачать на игры симуляторы цены и фото секс кукол транссексуалок в днепропетровске гор бог картинки голые хентай африканки фото сексуальные фотографии русских звезд кино и спорта ножки сучак xxx фото смотреть арнгольдт ольга и татьяна фильмография молодых девушек фото и убийств износилований 1574660 1674914 445693 929618 2047882 1772753 567353 1992118 441804 1522254 1382985 1637702 436622 1158114 695350 584197 401645 1262738 422530 1694511 459257 817953 1259217 2032049 175981 1486880 611547 660582 1728768 532205 93471 527396 881803 1881205 264247 611864 1113405 98147 1593408 1658688 647401 540131 158677 890949 463371 1793324 566169 1018549 1699737 752158 173050 10795 1064534 1055700 1926280 695765 1483610 4927 1657047 1704635 503958 346865 1636312 1090067 754892 1729361 1111945 1540843 1794383 1236070 969504 1011896 664049 1002843 223582 1717697 1473827 1558416 1338343 53709 45041 1284966 1875257 1483479 2070228 1177707 1010225 1228353 1127397 1027366 1631946 894280 1820079 1761303 1829353 965643 982017 1871759 742565 1683203
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721