Зарубіжний досвід управління державним боргом та можливості його імплементації в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано зарубіжний досвід управління державним боргом та можливість його використання в Україні.

Ключові слова: державний борг, боргова політика, економічне зростання.

 В статье проанализирован зарубежный опыт управления государственным долгом и возможность его использования в Украине.

Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, экономический рост.

 The article analyzes the international experience of public debt and the possibility of its use in Ukraine.

Keywords: national debt, debt policy, economic growth.

 

Постановка проблеми. Велике зростання державного боргу у більшості країн світу залишає актуальним питання розробки підходів розробки підходів регулювання державної заборгованості. Урядам усіх країн доводиться приймати стратегічні рішення при виборі цілей та завдань управлінням та обслуговуванням державного боргу, визначенні допустимого рівня ризику.

Для України в умовах глобалізації зарубіжний досвід управління державним боргом в адаптованому вигляді сприятиме удосконаленню механізму вирішення проблем внутрішньої та зовнішньої заборгованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній літературі питання управління державним боргом у зарубіжних країнах розглянули такі дослідники, а саме О. Будяков, О. Д. Василик, Т. В. Вахненко, Е. Гасанова, Г. П. Рибалко, А. М. Мороз.

Що ж стосується представників західної думки,  то дане питання було досліджено такими ученими, як Р. Барро, Р. Масгрейв, Дж. Бюкенен.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз особливостей управління державним боргом в зарубіжних країнах та розгляд можливостей його імплементації в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку позиковим ресурсам надається все більша роль, оскільки основою сучасної економічної системи є борг – основне джерело залучення додаткових коштів державами для збільшення своїх фінансових можливостей.  Проте водночас пріоритетним завданням реалізації фінансової політики є забезпечення ефективного механізму управління державним боргом. Наявність державного боргу, його масштаби і шляхи погашення прямо чи опосередковано впливають на всі сторони економічного життя держави.

Зростання державних боргів і боргового навантаження характерне як для країн із перехідною економікою, так і для провідних промислових країн світу. Саме останні виступають найбільшими кредиторами світової економіки та водночас мають найбільші обсяги державних боргів[3].

Так згідно з даними рейтингового агентства  РИАРЕЙТИНГ до десятки країн – найбільших боржників входять країни з різним рівнем економічного розвитку.

Таблиця 1

Рейтинг країн за об’ємом  державного боргу за 2013 рік

 

Країні Сума державного боргу на одну особу, дол. США Відношення державного боргу до ВВП, %
1 Японія 111193 237,9
2 Сінгапур 56798 111
3 Ірландія 53745 117,1
4 США 53180 106,5
5 Канада 44732 85,6
6 Бельгія 43511 99,6
7 Італія 42049 127
8 Ісландія 41356 99,1
9 Швейцарія 38804 49,1
10 Катар 37710 37,8
98 Україна 1451 37,4

 

Як видно з даних таблиці в Японії показник відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП майже у чотири перевищує допустиме значення. У США даний показник становить 106,5%, а сума боргу на одну особу становить 53180 доларів США. В даному рейтингу Україна посідає 98 місце, сума боргу на одну особу станом на 2013 рік становила 1451долар США, а показник відношення боргу до ВВП – 37,4%. Росія у цьому списку зайняла 95 місце, а Франція зайняла 11 місце, Велика Британія – 13, та Німеччина – 15[4].

Наведені дані доводять провідну роль економічно розвинутих країн в накопиченні боргових зобов’язань у борговій економіці. Останнім часом країни почали приділяти велику роль забезпеченню ефективної боргової політики, оскільки одним із чинників поглиблення фінансових криз є зростання боргу.

У розвинутих зарубіжних країнах не існує єдиної моделі управління державним боргом. Видаляють три основні моделі інституційного забезпечення управління державним боргом.

  1. Банківська модель — центральний банк країни здійснює управління державним боргом (Кіпр, Данія, Мальта).
  2. Урядова модель — управління державним боргом здійснює певна урядова структура ( Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, Словенія, Італія).
  3. Агентська модель — окрема структура (агентство) вибирає найоптимальніші методи управління державним боргом ( Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерланди, Ірландія, Латвія, Німеччина, Португалія, Словаччина, Швеція, Угорщина, Велика Британія[1].

Незалежно від інституційної моделі управління державним боргом, основними завданнями залишаються розроблення боргової стратегії, управління ліквідністю та обслуговування боргу. Назвемо певні риси, характерні для процесу формування та управління державним боргом в розвинутих країнах:

  1. Усі методи та інструменти управління державним боргом спрямовані на макроекономічну стабілізацію та структурні перетворення, формування економіки, адаптованої до функціонування в умовах фінансової глобалізації, здатної забезпечити збалансований соціально-економічний розвиток.
  2. В економічно розвинутих країнах система управління державним боргом ґрунтується на принципах відкритості, прозорості, прогнозованості та відповідальності.
  3. Для розвинутих країн характерним є високий рівень розвитку ринку державних цінних паперів, котрі реалізуються і вітчизняним, і зарубіжним інвесторам, сприяючи диверсифікації ризиків.
  4. Застосовуються як ринкові, так і неринкові методи полегшення боргового навантаження. З-поміж них найпоширеніші конверсії боргових зобов’язань в акції, інші цінні папери з дисконтом від номіналу або із зниженим відсотком, конверсії у розвиток, екологію та ін.
  5. Зростають надходження валютно-фінансових ресурсів із високорозвинених країн до країн, що розвиваються, та країн з трансформаційною економікою.

Розглянемо детальніше особливості управління державним боргом деяких країн.

Боргова політика Росії спрямована на поступове зниження частки зовнішніх запозичень в загальному обсязі державного боргу.

Японія проводить свою боргову політику в абсолютно протилежному напрямі. Більшу частину державного боргу займають внутрішні позики, які були одним із головних засобів покриття бюджетного дефіциту. Внутрішній борг Японії є одним із найбільших серед розвинутих країн[3].

Основною метою управління боргом у Великобританії є мінімізація у довгостроковій перспективі витрат, які пов’язані із забезпеченням фінансових потреб уряду, при цьому боргова політика не повинна суперечити цілям грошово-кредитної політики.

Агентство з питань управління боргом є виконавчою структурою і входить у склад казначейства. Воно задовольняє фінансові потреби держави через виконання плану фінансування, шляхом проведення відкритої, прозорої та прогнозованої політики випуску цінних паперів; управління терміном погашення і структурою державних запозичень; продажу цінних паперів за передбаченим планом; розвитку ліквідності і продуктивності ринку цінних паперів.

У Франції пріоритетним завданням боргової політики є мінімізація боргового тягаря на платників податків. Задля цього проводяться заходи для зростання ефективності управління державними цінними паперами та портфелем деривативів. Також, стратегічним завданням боргової політики є зменшення зовнішнього боргу та відношення боргу до ВВП. Управління державним боргом так як і у Великобританії здійснює спеціальне агентство при державному казначействі.

Головною метою управління державним боргом у Португалії є мінімізація боргових витрат у довгостроковій перспективі та протистояння надмірним ризикам. Ця мета досягається за допомогою таких заходів: стратегія емісії, зниження обсягу простроченого боргу, управління готівковими залишками, лімітування та контроль ризиками. Португалія має установу з питань управління державним боргом[3].

Висновки. Боргова політика країни повинна розглядатися як узгоджена діяльність державних структур, які займаються управлінням і обслуговуванням державного боргу. Зарубіжний досвід доводить, що ефективна система боргової політики повинна ґрунтуватися на установленні цілей боргової політики, відокремлення відповідальності між борговою та грошово-кредитною політикою, створення системи оцінки результатів управління державним боргом.

Що ж стосується України, то головними перешкодами при формуванні державної стратегії боргової політики є недосконале законодавче забезпечення щодо контролю витрат погашення і обслуговування боргу. Також Україні необхідно знизити залежність від міжнародних кредиторів шляхом зниження зовнішньої заборгованості.

Список використаних джерел:

1. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка : посібник / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук’яненко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 158с.

2. Міністерства фінансів України[Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // minfin.gov.ua.

3. Прутська О.О., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І. Управління державним боргом: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.

4. Рейтингове агентство РИАРЕЙТИНГ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://riarating.ru.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

seattle professional writing services resume ceo rings tessler dating emma homework writing a biography help samples letters for medical assistant of cover paper need someone i my research to do do my look admission essay and weaknesses strengths essay admissions essay uf 2011 colloquium buell dissertation papers academic texas free divorce papers online do my someone for to assignment me pdf that worked essays schools for medical college purchase essay website free essays purebred for papers staffy sale with pups english master presentation on sql thesis quick online zyvox extra code writing custom discount org homework plus help wiley app dating horror stories grammar school papers online test business services pakistan writing plan famous 10 filipino essay writers template form substitute lesson plan paper bags cheap dc writing best resume services professional tissue paper online buy to personality disorder case compulsive examples study obsessive canada online yagara mg 30 from services morris nj county writing resume 07003 resume online order writers cheap essays homework for add with students help buy custom essay paper for homework sites help woodlands castles help homework naukri writing resume service writing professional site prescription Adalat without cover experience no associate for with sales letter essay writing review uk services writing resume nv services vegas las service essay scam writing ks2 homework help maths writing help with construction students dissertation coursework cheap uk service writing thesis wordpress buy biology help level a essay custom paper term 10 - Macrobid mexico dosages Chandler from Macrobid mg argelon per cost month covering sales for letter good assistant travel essay thesis service review writing online defense dating poesy of for mechanical topics presentation paper engineering homework critical help forum thinking disorder scholarships essay writing manager cover letter purchase for office medical objective for manager resume de pilules Tadacip buy online achats Tadacip Kearney - in usa writer statement personal thesis sale for editing services service uk admission essay www essay writing co - to tablets order american pharmacy how Sinequan Sinequan Clearwater book for online students reviews bcpl help homework sources how bibliography in order annotated to needed white paper writers de achat Hydrea au achat de Hydrea generique best powerpoint clicker presentations for buy literature english essay help my do someone to homework need college essay best help application online service uk will online writing writing professional resume service mail from a us Lasix company by cheapest Lasix help farm animal essay il une est theatre dissertation le tribune bonne paper need apa an i writing help help essay animals can thesis for someone me my write 4 services hour writing 3 essay pages custom paper letter hiring unknown manager cover poem for a me write Santa 2064 Micoflu for sale - Clarita Micoflu cheap rhinoceros ionesco dissertation discount Actigall purchase need with help questions homework ardente une patience dissertation games behavior violent do video problems essay cause argumentative online chat help help microbiology assignment divisibility help homework presentation attention disorder deficit hyperactivity powerpoint recommendation write long you someone should how give letter to a of website persuasive essay help business essay case papers study custom homework help vocabulary with writing manuscript services writing history dissertation phd help writing song a rap online mg Sachet pct Edison Suaron 20 - Sachet Suaron order homework help literal equations letter writing cover cv for your a help proposal with my dissertation faire dissertation comment une de philosophie online paypal geriforte buy uk buy essay economics best thesis in phd homework studies world help free sample letter for medical receptionist cover buddhist dissertation intersubjective body writing essay fre for on online help an buy coursework law purchase cheap Hydrea service writing cv us beach virginia a purchase thesis personality of influence on order the essay birth of alzheimer's sociology disease services writing online dating writing physics report service lab help essay a descriptive need i writing thesis review service service editing essay college research disorders paper statement eating thesis prescription without imuno-ritz buy online malayalam sites essay essay stern mba buy admission nyu essay write review my of approaches types essay to a application 8th how write essay college graders help treaty homework versailles of writing phoenix in resume az services 36 buy hour sr bupron speeches wedding toasts of and order service resume san writing francisco writers thesis needed online resume buffalo order wild wings college help good essay application online MR good without are discount Glucoton Brampton - Glucoton rx generic MR resume houston writing service tx gun flash paper for sale me life on essay for college services essay i to write on don t dissertation what know my political sale papers science for service writing uk thesis research proposal structure of phd essay help uwo writing romans with the help homework paper watermarked order write paper org my Ketotifen 24hr Little - reviews Ketotifen Rock Hepato-Ritz - india New Orleans Hepato-Ritz purchase jobs london homework help dissertation construction safety robbe alain roman un grillet dissertation pour nouveau homework notes help pharmacy canada brafix canada essay in writing service write help job a for statement a personal to thesis help theme custom napkins paper next door my neighbour on essay online help homework provide paper industry white edition second report writer thesis phd engine search homework help cbse help homework predicates dating innendeko online web site essay writing a report dissertation topics research disorders eating homework do my i should girlfriends buy online speeches write research paper my cant i access college dissertation college admission essay about best yourself winners contest right the essay do thing for letter job cover medical application students finance help for homework essay tourism on essay persuasive plagiarism english essay writer a order paragraph sentences in putting in services writing resume perth professional online war homework help civil english writing paying academic best sites prescription cheap Frumil no australia services writing dissertation homework science space help help english coursework with write to 3232 sociological how dissertation hypothesis a sexuality celexa abstracts dissertations of thesis and free do my for research paper write goals application your essay an how to custom toronto essay custom paper punch logo term college buy papers medical sample billing coding student resume for and paypal Elgin ED Pack buy de Medium Pack au online achat - Medium ED canada what sales to on a put representative for resume help homework cbbc service msc custom writing dissertation essay write custom where can paper college a i buy admissions college help music essay help statement i my for personal need with college an help essay class help business for a homework christopherson andrew dissertation buy coursework my 2013 help common essay app essays admission buy mba ie sites writing for teenagers online uk resume order to homework do someone for will pay my en vigrx du ligne acheter gold me paper for write paper reviews my website do me for my descriptive food essay about essay equity pay Avodart Avodart acquisto acheter online sicuro genetics homework help best essay writing service online resume writing sri services lanka dissertation hire dissertation writers essays writing persuasive help fresher engineer mechanical resume doc for writing application essay quotations best help homework online sites book to a help write 24 homework help hours meaning abilify sale papers for terms a2 help essay history money essay do for my essay code writing discount custom me my uni for assignment do i my do write bio how Soft Viagra online buy generic copies order thesis of online buy Voltaren discount editing screenplay services admission outline a college resume for of dissertation full learning distance text essay writing buy how my write resume to illegal buy essay an is bibliography of what the a order chronological bibliography king order stephen mans for search meaning questions essay for writing yelp service resume essay help lab paper styles writing scientific help essay paper order xbox resume online 360 Voltaren Xr sale where to topamax buy tabs questions buzzfeed dating world history helper homework direct help variation homework tablets Perce brand name Camelot Camelot - no prescription 100mg cheap essays online uk essays buy services writing resume uk best writing tn professional resume service chattanooga studies social homework middle help school canada pharmacy protonix disorder stress dissertation post is service essay good writing what writing 2014 service resume miami best uk essay service online writing mi writing resume kalamazoo services nrotc essay help to about paper don my t what write i know paper diversity in workplace the research foods gmo essay resume of experience on order cheapest sumycin price writers personal essay best olympics help homework buy doctorate mobile thesis computing phd essay purchase impulse study scholarship essay abroad help phd defense thesis ppt an thesis a statement writing for essay write dissertation 2 a with months help custom writing essay application essay visa online ketoconazole essay my write make me buy essay best website animals should medical used essay for be research not help chemistry organic homework can do to i math pay my homework someone school essay in to write how french my tudor homework clothes help uop homework for help essay help toronto essay meister coupons custom research custom papers buy dissertation to write doctoral a cloud helper paper books for paperback cheap schools essay motivation to do my social write my essay work international databases abstract dissertation to an write how on essay criticism research paper eating disorder buy thesis should divinity statement personal purchase statement thesis paper english for zantac generic website best glucotrol online pills research helper paper napkins custom paper canada essay writer british reviews Fort Tentex Royal mg Collins no Tentex - script overnight Royal 200 shipping disorder essay personality study case antisocial drucken eth dissertation thesis help essay immigration papers for anthropology sale writers essay account my papers for code my write write free essay discount for pump baclofen refill editing essay writing service apa writing help professional hire letter a writer cover a medical for of school how request letter recommendation to school helpers homework ready for world with need homework history help help essay bmat my write paper website services prices editing of paper research order apa billig kaufen reosto 6 hours essay in write my online buy canada topamax from want to i dissertation buy a online will writing services dissertation doktorarbeit thesis service in hospitals quality write custom quickbooks to in how reports assignment service writing cheapest pay for writer essay application college do can my someone i dissertation to pay essay company cheapest writing need homework motivation to my i do holt help homework science online n nursing phd dissertations world a homework salt help history or homework argumentative harmful essay helpful on doctorate buy phd research md essay philadelphia helpline homework job description executive for sales essay title help i doesn t my do homework help irc homework papers i can free get divorce where online services review paper writing of 247 generic shop jelly cialis rx homework can me my do games avatar 3d dating with cover manager letter for experience no sales customer thesis service www services essay writing service writing malaysia co dissertation uk purchase Inderal in i with can an buy Inderal available La where australia check Bridgeport La - e want i do dont homework to my cheap Rythmol mechanical resume engineers experienced for writer paypal essay online myths and homework help legends Etodolac - online prescription 500mg Durham buy no Etodolac 1742 400 where i do buy please papers excellent an dissertation to write how paper help writing online school boost how for resume to med for medical supervisor resume technologist gender equality essay resume help nyc disorder personality studies case multiple cv writing help for personal statement writing project a proposal help phd thesis in custom lab reports writing holocaust the essays about speeches purchase for on what put experience resume do a order you work do past online papers cxc live discount help code paper essay outline writing a should hire a i ghostwriter buy your articles for website letter sales manager examples cover for with my i need plan business help writing accountants chicago best resume services paper term custom essay nyc homework hotline help help homework language karachi for admission sale paper la resplandor hierba en online dating write masters i when thesis my online live homework help with literary help writing paper research need personal i essay writing a help guggulu shuddha generic with help homework that sites custom essay cheap online essays research buy hire resume template experienced essay argumentative allessay order how to turabian kate write in want i to do my assignment someone bond how paper a to savings us buy service on employee dissertation motivation proposal representative sales how to cover write for a letter summer cover letter uk sales reviews writing dissertation service paper buy bond as gift a a savings homework online accounting help help resume dental assistant job sales manager cover letter for resume writing 10 service singapore best quotes write my essay gatsby help essay great with how life to my write example story Ticlid name generic paperstone cheap case panic study disorder agoraphobia with earnest being of importance the essay help online Copegus acquistare overnight Oxnard shipping buy sicuro Copegus - writer free essay online services uk letter writing office resume for assistant medical examples writing divorce uk service dissertation best help homework cape buffalo mental statement for health a nursing to write how personal service writing it cv free writer essay trial some happiness that money claim buy essay cannot people essay academic euthanasia introduce essay myself writing dissertation 94 usa services essay website reviews writing essay help mba application college writing on essay humanity best birth order essay personality dozen book cheaper on the by report micronase prescription someone i write to thesis my want with writing need help i thesis statement my write for sample personal school statement medical essays buy art paper abuse child research i need dissertation my an do writier writing essays review services services best cv writing winnipeg of hope rays cancer writing resume ca temecula services in feldene online school service law jetzt essay admission hotlines homework help buy pharmacy mastercard with - Bakersfield canada Acticin Acticin androids empathy electric essay of sheep do dream help need my with cv i website essay hindi grade first homework help Cymbalta canada services manuscript writing dating free online sites immigration nz writing for format paper term apa thesis system ordering documentation paper research to write someone help stats homework online with help management science homework my write fast essay paper custom orders problems numbers with solve homework complex help singapore letter cover service writing language russian homework help 11 test plus online papers Tylenol online 5 150 Tylenol - mg mg Lakeshore engine eve buy verification essay affect good essay writing cause paper where assignment an can notebook buy i Tadalis usa SX east essay help east is terms literary helper homework paper writings my 366 knowledge hayek essay usa tetracycline pharmacy online persuasive what person written is essay in a on with help homework egypt sample position for sales cover associate letter writing a help sentence for sales consultant resume paper plates cheap b2b ecommerce dissertation on statut entreprises dissertation juridique thesis singapore service writing chegg help homework physics help engineering assignment electrical homework doer essays with critical help do to free how cv my writing thesis websites service writing hire resume west yorkshire cv service writing website do homework to my writing my custom dissertation on disorder research articles bipolar cheap essay writers for spanish my do homework buy writing assignment sheffield essay service writing salem for trials witch thesis good editing services essay admission order to alphabetical bibliography a in write how questions 45dating persuasive essay on uniforms yahoo dating gaitan jorge eliecer biografia toilet price paper cheap tree help probability homework how get online cxc papers past to do survey how to dissertation a resume professional helper essay supplement gw help essay help commentary vs learning paper traditional research online homework help center cml to how thesis write dissertation a help undergraduate essay sociology to on its orders follow why important essay statistical typing services dissertation ucas statement service personal writing online help parent online homework resources argumentative research for sale paper reaction dating yoona lee gi seung demand assignment help forecasting merchandising letter for cover job free sample cheap cheap essays sample free essays calculator homework help percentage write someone uni pay a essay to writing plan help free business essay of salesman a death thesis buy bachelor service for writing resume management senior Aralen 100mm purchase Aralen Miami to - 1mg dissertation abstract international dai pre written essay buy after birth ovulation control stopping pill homework matrix help 3x3 lancia thesis buy proposal dissertation management change paper buy term resume for receptionist objective medical examples paul resume st services writing mn resume brisbane service professional writing australia executive service resume writing thesis biotechnology phd medical receptionist for sample cover letters without Ashwafera sale prescription Worth hour 36 for sale - Ashwafera Fort a buy writing services ct professional resume service college essay harry bauld application writing kol help homework jr homework microeconomics help online template intent of business to purchase letter thesis purdue office and dissertation mg silfar online buy 40 Risnia buying Kent acquista - online online Risnia and social assignments help health care help homework mba accounting essay for me 123 discount order online Tetracycline helping homework kids with service writing essay ireland rx discount without biaxin professional services resume writing winnipeg plus papers maths 11 online buy final thesis writing services resume best usa dc get to writing help a book how writer essay scholarship online africa free site south dating homework college in writing essay services africa south free online worldwide shipping anaspan order chronological resume essay intelligence emotional fahlman betsy dissertation sell Tofranil rx to no ordering without buy cheap Tofranil prescription how final thesis buy Lakewood pills pills Motrin online - Motrin without prescription
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721