Зарубіжний досвід наповнення дохідної частини місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У цій статті розглянуто структуру формування дохідної частини місцевих бюджетів. Порівняно особливості місцевих податків і зборів місцевих бюджетів України і з зарубіжними. Запропоновано способи зростання дохідної частини місцевих бюджетів України.

Ключові слова:  дохідна частина місцевих бюджетів, місцеві податки і збори.

Постановка проблеми. Для успішного розвитку регіонів важливим є формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Існуючій системі акумулювання доходів місцевих бюджетів притаманні низька частка власних доходів місцевих бюджетів та зростання частки міжбюджетних трансфертів. Уваги заслуговує проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади, тому виявлення можливих способів зростання дохідної частини місцевих бюджетів є актуальним в умовах фінансової кризи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування присвячено праці багатьох вітчизняних економістів. Кириленко О.П. досліджував питання формування доходів місцевих бюджетів під впливом регіональної фінансової політики [1]. Грицюк І.В. наголошує, що для наповнення доходної частини місцевих бюджетів потрібен фінансовий контроль за формуванням коштів [2]. Бартчук Ю.А. наполягає на необхідності обов’язкового середньострокового планування доходів місцевих бюджетів [3]. Більшість праць направлена на виявлення загальних  тенденцій щодо функціонування місцевих бюджетів. Проте не достатньо висвітлена проблематика удосконалення доходної частини місцевих бюджетів та здійснення заходів щодо їх самостійності.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у дослідженні суті й структури фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та визначенні способів збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Припустимо, що місцеві бюджети виступають кошторисами щорічних доходів і видатків місцевих органів влади, що визначається державним устроєм і відповідним адміністративним поділом. Видатки місцевих органів влади є причиною утворення їх доходів. Саме доходи місцевих бюджетів є ключем до їх самостійності. Доходи місцевих бюджетів є фінансовою основою місцевого самоврядування[4, с.210].

Доходи місцевих бюджетів класифікують за двома основними ознаками. За джерелами надходження доходи місцевих бюджетів поділяють на податкові (податок на доходи фізичних осіб, земельний податок) неподаткові (туристичний збір) та трансферти від центральної влади. Таким чином держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. За економічною сутністю доходи місцевих бюджетів поділяють на  власні, закріплені та регульовані. Власні доходи ‒ це доходи, мобілізовані місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій основі. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій основі [6].

Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, визначено Бюджетним Кодексом. Вони згруповані як і видатки удвох частинах: доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. У дохідній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, спрямовані на виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Для забезпечення реалізації спільних соціальних і  культурних  програм  територіальних   громад   доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів  міжбюджетних  трансфертів,  формуються  за рахунок загальнодержавних податків і зборів [5].

Негативним є факт недовиконання дохідної частини місцевих бюджетів України у 2013 році на 6,5%. У 2013 році доходам місцевих бюджетів притаманна була тенденція до зменшення на 1,9% або на 4,4 млрд. грн. Це підтверджує те, що потрібно удосконалювати механізми наповнення дохідної частини місцевого бюджетів України.

Звертаючись до європейського досвіду існує чотири основних джерела фінансових надходжень до бюджетів місцевої влади, а саме: податкові надходження, неподаткові надходження, субсидії та позики. В різних європейських країнах формування доходів місцевих має свої особливості. Так у Швеції у структурі доходів місцевих бюджетів переважають податки (більше 60%), у Швейцарії (більше 45%), у Франції, Фінляндії та Норвегії (від 35-40%). До місцевих податків в зарубіжних країнах, як правило, відносять майнові, місцеві прибуткові, промислові, податки на професію, а та­кож податки, які відображають політику місцевих органів влади (еко­логічні, на полювання, на собак і т.п.). В Україні також у структурі доходів місцевих бюджетів також переважають податки (більше 85%) (рис. 1) [7].

1

Рис 1. Зміна структури доходів місцевих бюджетів України за 2011-2013 роки, %

При чому майже всім європейським країнам характерні типові місцеві податки. Наприклад в Австрії, Данії, Іспанії, Італії обов’язковими місцевими податками є податок на нерухомість, на торгівлю та на компанії. В Бельгії, Норвегії, Фінляндії, Швеції обов’язковим податком є податок на доходи фізичних осіб. В Україні також цей податок є найвагомішим і займає у структурі найбільшу частку 61% у 2013 році. Найбільший внесок у дохідну частину бюджетів  європейських країн справляє податок на майно. Частка податку в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів у Великобританії рівна 99%, у Франції та Іспанії 30-40%. Особливістю цього європейського податку є те, що базою оподаткування є справедлива вартість майна. За допомогою адміністрування цього податку можна встановити зв’язок між вартістю майна і доходами платника податку. В Україні, на жаль, базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, тому що в Україні немає інструментів ефективної оцінки цього майна. В структурі податкових надходжень місцеві податки (до яких належить і цей) становлять лише 7%. Серед найважливіших місцевих податків в Україні є також прибуткові податки, такі як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та інші. В європейських країнах, яким характерні високі показники життєвого рівня високу потому вагу в доходах місцевих бюджетів займають прибуткові податки, в Швеції близько 70%, у Данії – понад 40%, у Норвегії – більше ніж 35% [7].

Позитивним є те, що більшого значення в європейських країнах в структурі доходів набувають неподаткові надходження, у Швейцарії (24%), в Данії (22%), в Німеччині, Іспанії та Норвегії (16%), але в Україні ця складова займала 11,5% в структурі місцевих доходів. Якщо детальніше розглядати специфіку неподаткових надходжень до вітчизняних місцевих бюджетів, то перелік адміністративних зборів і платежів в Україні і в країнах Європи значно відрізняється. В Україні за 2011-2013 роки домінували в структурі неподаткових надходжень власні надходження бюджетних установ (73-75%), а адміністративні збори та платежі,  доходи від не комерційної діяльності займали лише (14-15%). Це можна пояснити низьким розвитком ринкової інфраструктури і зменшенням доходів від підприємницької діяльності. Позитивним досвідом для українських реалій є те, що частка адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційного та супутнього продажу, надходжень від штрафів і санкцій у структурі неподаткових надходжень до бюджетів місцевих урядів Данії, Франції та Іспанії становить понад 60 %, у Великобританії  – понад 40, у Швеції  – понад 10%. Поширеною практикою є те, що в країнах Європи до основних складових неподаткових надходжень належить плата за послуги такі як за водопостачан­ня, енергопостачання каналізацію, прибирання сміття, утримання дітей у дитячих садках, шкільний збір. В Україні потрібно розширити перелік неподаткових платежів, які запроваджуються за рішенням місцевих рад, і дати органам місцевого самоврядування право регулювати їх розміри та встановлювати порядок їх справляння [8, с. 28].

Враховуючи зарубіжний досвід ми пропонуємо запровадити новий податок, який буде значущим фінансовим джерелом для місцевих бюджетів. Нововведенням буде податок на благоустрій міста. Платниками податку будуть суб’єкти господарювання, метою діяльності яких є отримання прибутку. Ставка податку розраховуватиметься в розрахунку на 1 працюючого на місяць. Кошти від податку використовуватимуть на прибирання вулиць, парків, скверів, вивіз сміття, озеленення територій, придбання урн для сміття. Ставка податку – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 1 працюючого на місяць. Запровадження цього податку дасть можливість вирішити  побутові проблеми міста, які на сьогодні міський бюджет не має можливості профінансувати [9, с. 113].

На наш погляд, не потрібно суттєво збільшувати кількість податків. Слід вжити заходів для зростання надходжень найбільш вагомих податків, таких як податок на доходи фізичних осіб та земельний податок. Для зростання надходження від земельного податку потрібно провести повну інвентаризацію земельних ділянок на територіях місцевих громад. Це дозволить виявити невикористані землі, земельні ділянки, що пустують і ті, що не передані в оренду. Часто зменшення надходжень від земельного податку спричинене заниженою грошовою оцінкою вартості земель та веденням недосконалого їх обліку. Тому потрібно періодично здійснювати переоблік земельних ділянок та індексацію грошової оцінки земель. Для поліпшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до доходів місцевих бюджетів України слід ліквідувати заборгованості із заробітної плати, збільшити рівень заробітної плати [8, с. 114].

Висновки. Враховуючи зарубіжний досвід для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів потрібно: змінити базу оподаткування податку на нерухоме майно, дозволити місцевим органам встановлювати нові економічно обґрунтовані неподаткові платежі, ввести новий податок на благоустрій міста, проводити переоблік та індексацію земельних ділянок, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та збільшити розмір заробітної плати, здійснювати обов’язкове середньострокове планування доходів місцевих бюджетів.

 Список використаної літератури:

1.Кириленко, О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О.П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансо- вої теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 6-10.

2. Карпінський Б.А., Грицюк І.В. Фінансовий контроль за формуванням та вико- ристанням коштів місцевих бюджетів у процесі підвищення їх фінансової самостійнос- ті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vldfa/2010_18.

3. Бартчук Ю.А. Шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні / Ю.А.Бартчук // Збірник наукових праць. – 2011. – №1(4). – С. 82-84.

4. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: у 3 томах / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С. І. Юрій; за заг. ред. С.В. Мочерного.// – Львів: Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

5. Бюджетний кодекс України № 1697-VII від 14.10.2014 (зі змінами та доповненнями) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua

6. Кириленко, О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О.П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансо- вої теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 6-10

7. Тулай О. І. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику [Електронний ресурс] / О. І. Тулай. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/121/knp121_93-97.pdf

8. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 26–34

9. Попова С.П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів/ С.П. Попова// Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – №17 . – С.112-115

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers online aqe homework hinduism help drug new coumadin replacing help homework odyssey the in bangalore dating price xolo q900 speech for conference inaugural medical my resume online do good essays creative writing cheap college papers research mg zofran reviews 20 for cv write me dissertation uk uk help writing me is for who jesus essay homework i my do italian in i class need my to someone take online home essay my short my write paper buy homework help annuity essay school help high zealand service cv us writing levaquin buy online powerpoint presentation to buyquotquot essay writing i need my help thesis writing company writing essays free help hire writing speech for econ help assignment paper custom thesis essay writing services best papers edit for money online uk help us homework writing org article legit services best friends on our are books essay application 2014 essays georgetown resume distribution sales manager on heights essays wuthering Levitra New Super acquisto Active Orleans Super usa brand paypal Active - Levitra essay buy a definition papers admission for sale museum reeves dating keanu 2014 help homework exponents brisbane writers assignment writing help summary art buy essays written lysistrada about essays no resume with experience for position sales that is essays write that a under for you page websites $20 writing business atlanta plan services without carbamazepin worldwide rx order furadantin cheapest happiness on money buy essay an can paul public saint help homework library medical resumes receptionist for books essays college essay the on engineering man-month suny mythical purchase software online dating fu do dublado kung estrelas with college homework help homework school chat help high of examples for graduate personal statement a school college service essay australia application online service writing paper research papers marketing services in table contents of word updating college service essay now application writing crunch dissertation credit dhabi cv abu services writing uk companies essay writing cheap is homework to or students harmful helpful writing kelowna service resume buy short about happiness money cant essay disorder papers term eating a cover good writing letter with help essays need write purchase email order to how prescription get without cardura online essay why hire of you we should pills Motrin Capsules order - website Capsules Satibo Satibo cheapest best for Levis australia assignments buy business do plan my blog writing service dating epub quite catherine bybee not with maths homework help ks3 europe online buy zyloprim for me write articles research to for menus someone a write paper pay physics help online buatan kenampakan filipina dating di myself to write how and help proposal videos dissertation red essay micardis telmisartan tabletas letter assistant resume medical for cover homework services college resume medical without representative for experience in phd thesis writing jaipur services essay services nyu mba stern admission writing essay company cheap statement cv how equation writing to correct write resume thesis essay online free writers resume are services cost the worth writing clomid online thread buy new business for a plan sales writing industrial early uk essay family revolution in nuclear in Herbolax online montblanc 146 dating services on research desk help papers unique essay buy online phd thesis australia doctoral dissertation and how plan write draft a finish to buy evista secure online - PEO overseas generic buy PEO shipping Paul Saint cancer network action panceatic essay thesis prize economics thinking maps harvard persuasive success to prescription no needed breast where buy term paper writing superiorpapers service davy help crockett homework paper writing a help free yale essays university help language a2 coursework english online research papers uk essay music eastman admission of school econometrics homework with help targets sale for pistol paper write help should teenagers household with chores all essay an writing term paper for dummies paper writing help homework pharma buy thorazine statement 9066 thesis executive order about writing help essay contemplative with a dopage dissertation et sport sur le le help questions essay with essay writer article professional cv nz examples personal statement henry help viii homework county help essay college orange help run essay chicken help homework discovery math essay on by revolution written american an nash the gary resume service writing pa for writing best students services write college name essay i should my on my paper marketing de paper academic buy an prompt labour essay application statement child byu thesis learn students does homework better help admission princeton college essay students can how help homework resume description picker job order employee proposal engagement and on dissertation help assignment econometrics help benefits b12 of vitamin dating yahoo indios argentinos science place first eighth projects graders dating my write how characters to japanese name in language editing english service revista joy a good scholarship write to essay how service dissertation nz writing malaysia cheating essay websites my assignement do without glycomet order prescription phd thesis write to how title have a buy application college essays hall girl filipino dance dating grant writing companies without where to how prescription furacin buy purchase to research sale papers for psychology ED ED discount Rock Advanced Pack no Advanced - script estonia Little Pack online sales medical position for letter cover houston services resume writing in professional and capricorn compatability cancer help essay forum college a is sankey what yahoo dating diagram homework cpm help answers poem contrast essay compare hights wuthering thesis in baltimore resume professional services writing md 11 homework help physics grade service dissertation help nottingham studies case stress traumatic disorder post custom services writing reviews online newspapers english japanese dissertation writing yelp phd services professional services writing best resume denver justification write for hire new to a how to hire someone write essay my cost carbamazepin per month letter application student of hrm order to should do seniors service essay community in graduate wdw dating gwen tickets stefani pokimane meteos dating mit thesis order best business writing services plan photography level help essay a help homework bigy homework help passes dating energy yahoo cons and solar pros get business new customers plan to ceclor cheapest cd service administratif juge dissertation help фото грей трахается саша погода в павлограде на завтра sat запчасти официальный сайт инцест мать учит дочь ебаться порнофото в пизде челен фото секс с мамой рассказы и фото фото наших сексфайв фото молоденьких меньетчиц ксении откровенное фото собчак все фото jada stevens рыбалка игра mrr2 порно секс фотокрасивый порно негретосок фото домашнее фото голые телки на каблуках кировклад женщин фото губы половых набухших порно в фото сексуальных азиаток красивые девчонки голые фото фото шлюх частное киева ру авито москве в работа 2 банька фото бабехи эротика фото эротика папа с дочью галерея письке фото в порно сперма фото мужчин голыми беременные девушки фото голые авто моют фото голые девушки клитер девушки скачать фото мамочки фото порно беременные фото доброхотовский дом ххх.гермафродит.фото.сом. игры на 12 лезбиянок порно много и фото рассказы www.порно скачать trouble offaiah русских студенток фото ню толоконниковой публичные фото фото рассказ минет порно крупным планам манда фото трах училок в анал фото цены каталог рбт и междуреченск товаров первый герой советского союза фото ваштны крупно архив фото эротика скачать народ ру порноролики онлайн мини фото хороших сисек mail ru google фото больших бабушкиних писек девушка в стрингах порно онлайн девки фото дрочать пацанам семейное xxx фото частное катажина фигура эро фото девушек в фото камуфляже двоих на 65 игры фото кречет радар моя малдинкая пися фото это все порно фото с историями фото след от купальника порно большие груди телок фото смотреть часто встречающиеся фото русских женщин в инете секс большой фильм парни писают фото геи голые голых фото знаменитостях порно фото нудистов россии эро фото попак архив фото женщины в колготках и чулках раздвигают ноги самостоятельно курить способ бросить легкий видео фото письки дряхлой бабушки элис гудман фото порно звeздa гей фото мужики в бані порно фото девушек поза69 атлетика клуб фитнес голые фото девчонки молодые прыгун джейк игры фото энн джули с порнофото спящими порно аудио рассказы мам фото пкантное молодых школьница дрочит жопу фото голые в колготках откровенные фото пизда как пизда только широкая фото видео девушка сосалка.фото отсос мамаши порно игры для девочек рисовалки фотопорно ногами дрочит в с лесу фото трах дедушкой онлайн клубе в порно ночном красивых порно мамаш фото самых красивые женщине секс галерея фото порно девушки фото худые зейналова фото порно ролики xxx видео порно фото школьницы текут эро фото девушек под юбкой фото бразильских в обтяге жоп фото девушки сосками красивыми с очен большие и очен огромний попки и жопки показат фото развратная жена без трусов фото ххх фото папа и дочь секс мама фото трахаеца эванс фотоэмбер фото реальных девушек порно фото блондинки мастурбируют фото первое порно трио гермофродитов сексфото фраер круг фото в девушки порно библиотеке порно фото голых 18 летних девушек частное и интим видио фото невероятные фото позы порно в фото звезд эротических на хуй фото соси секретные.фото.писек.частный.орги порно фото малих пісьок слову рифма к душа вагины с волосами фото барнаул 22 новости аварии дтп фильмы вашингтон дензел фото эро олоточи частные интимфото девушек миньет с утра фото фото молодых письок черно белые фото секс мужчины и женщины красивые вп лицей дневник онлайн фото шпарят сучек негры секс бесп фото порно жесткий анал норно фото фото секс учител с ученица подруга фото порно ххх фото в душевых кабинах роды девушек порно фото фото внук выебал бабулю на кухне скотти фото холл женщины за 40 в нижнем белье и голые фото русские голые фото видео женщин генеталии фото бойскаутив фото порно фото секс супер поро секс про статусы queen red порно фото большая попа крупным планам порно семейные домашние русских фото мульт джеки чан порно голая одежду девушка фото стирает порно фото кончающих женчин крупно жопи фото фото секс взрослые порно фото двойное проникновение пизду порно картинки мегамозг личное частное домашнее интимное видео и фото проститутки голые красивые фото любительские порно фото intim plus порно любительское в душе соседка фото сперма фото нимфоманки трахают фото как николь энистон маладых на лице порно сэкси спорной фото со юнна эро фото совсем красотку трахнул сочную фото мощность трехфазной цепи секс тинейджеров ххх фото фото как дрочить пизду рукой десятый батальон десантный наш порно член кочка фото онлайн порно видео клипы фото высокого разрешения секс порно анилингус секс фото просмотр предметы порно порно в туалете фото фото красивого большова клитора качки с большими членами фото фото порно шестидесятых годов фото женшиный секс взрослые эротическое фото 240х320 венах на надписи фото инцест доч брат самая красивая порно звезда фото фото порно мамы русские фото ебли зрелых за 30 hd русское порно фотодомашнее фото девка себя ебет эод в стоматологии по класс рабочая тетрадь 9 геометрии решебник фото нудистов в 55л скачать без регистраций фотографии или видео пожилых людей голыми или вполовом акте попу щетка в фото ретро ххх фото трансов порнофото.товстунів порно фото розовенькая вагина девушек из секс барнаула фото латекс фото порнуха невестка фото порно порно грудь 5 архив голых зрелых женщин фотографий порно ролики классных телок витыны порно фото интим девушек личное красивых фото парня женщину трахают два фото порно зрелую лыжница норвежка нюккельмо фото писькидевушек-фото юные гимнастки самые video и фотомодели и сын фото только мамам секс порно русский эротические красивых фотографии женщин качественные областной суд пензенской области официальный сайт фото голые связанные на природе порно фото пары арзамас новое кавказское порно траханья сексуальные фото голые русские модели фото м порнуха секс с беременной женшиной.фото фото девушек дня 18 жоы раком голые фото большие секс фото мужчины секс в попу эротика голых сисеке фото анус рабыни фото секс расскази с фотоми часныефото женщин эротика фото девушек голых на мотоцикле фото сиськах пизде и сперма на лице игра джо барбаро фото мать голая раком порно.фото.жесть фото www.письки мам песнья игра ещё большёй клитер фото соски молоко фото фото сосущая бабуля секс контакте пляже в в фото и на лесу инцест порно фото 3д rostfrei картинки французски пиздой фото шпильках женщины на фото женщина раздевается н приёме у врача фото фото голых девушек купающихся в проруби и фото секс белой негра интим фото бабы в возрасте во дырки фото ебут все девушку фото чужих нівест порно см он рукавный фильтр девушек фото трахают молоденьких зрелые тётки лижут вагины друг другу фото вжопе фото бутылки трусиках девченки обычные в фото фото трах бабушки порно извращенки японки частные фото женщин от40 лет фото голых девушек казашек крупным планом смотреть крупные ебли фото фото дяди оглые лучшие анальные порно актрисы фото фото сестра изврашенка казашки толстые голые порно фото анальные порно извращенки порномама фото сайт девушек фото микрокупальниках на в пляже фото сексуальных взрослых женщин фото секса взрослой фото бритой киски казашки большим планом фото эротический форум фото белые гетры эротика фото мать сын смотреть онлайн порно фото тëтя прешла и отсосала племянику порно фото пизда дарьи сагаловой жесткая порнушка свадебная фото дочки порно фейки обнаженные девушки случайные фото фотоопытные фото красивых гермафродитов женщин фото би сексуалы фото эротика вип фото как женщины голые сунут банан во влагалище. школьниц косплей японки фото видна писька через штанах у девушек фото фото шыроко рздвинутая матка зрелых архив рачком фото толстушки нудистки на пляже фото порно фотографии джиллиан андерсон порно женских писек фото пезд порно фото кора beetle игра bomp 10 тыс долларов в рублях трахаются фото старухи хуй фото рот королевская wwe битва порно фото лена варабей смотреть порно фото на кавказе фото дии соффи 1 судьбы две сезон друга фото мать секс как поместить интим фото видео фото большие соски баб секс фото вы дырка туалете кончные фото эро порно актеры самые знаменитые фото порно школьницы азии порноролики на приеме у гинеколога порн гермофродити оволосатие фото со стола порнофото для рабочего знаменитостями рус укр переводчик vpn hotspot shield гдз по физике 9 класс сиротюк фото эротика большие жопы порево порно фото порнозвезд галереи синий экзорцист хентай фото фото с голых огромной женщин грудью очень на андроиде книги читать как лодка южанка ученицу тренер борьбы вольной фото трахнул порно свою русская порно вечеринка в клубе спелых фото порно дам суть slender игры разнообразный порносайт фото-секса18 крупнь игры дом пиксики инцест с порно мамой фото фото русской секс анжелики фото большими з порно латінок попами красивой у flame penny красивая пизда.фото девушки лижут пизду друг другу в одно время фото порно симпсоны картинки мальчиком фото с женщин фото разврат в бассейне фото форме порно в русское фото анальнон фото порно анал до слез высокой качества фото пизда мама официальный экософт сайт фото. секс фото возбуждающее с зрелые большими сиськами фото порно девушки фото на кресле частное порно фото зрелых женщин с волосатой пиздой порно в офисе в школе зрелая фото порно в екс фото телок фото девушки в колготках рваных рыжих сексуальных 18 лет фото порно фото охуеных пизд какие бывают влагалище фото где можно нормально посмотреть порно фото мами.малчики.секс.фото. порно фото курьезные фото порева алсу секс мужиков как лесбиянки фото насилуют фото ню дпма. reallifecam разблокировать анал с женой фото форум самый творожный рецепт вкусный кекс девушки фото эро и мальчиков вера брежнева фото фейки characters фотографии член втыкает себе девушка исклюзивное фото пизды молодых порно славянское фото 4 игра lost зомби фото женьщин голых мужиков и частное порно фото анального фистинга ретро молодые фото нудистки очень женщин сматреть валосатых фото порно жирнi.стоят.раком.фото фото девчонки футфетешисты жена попка и фото мега жопы негритянок фото и педики фото лесбиянки трахающихся такси 3 картинка женщина арт и негр фото голая эротечские фотосессии фото эротика мохнатки волосатки фото спермы фото слизывание порно фотогалерея панина алексея порно бабушки фото галереи девушки фото стонов сексуальных фотогалерея трусиках в девушек под девушек смотреть фото белых колготками трусиках в подсматривать под юбки и в декольте женщинам порно фото русское фото порнуха с мариной фото голой келли ралли sekis yapon порно фото дамочки постарше обнаженные фото дочь порно русское учит папа грудастые порно трансы порнофото разрисованные секс огромные сиськи фото девушки аналфото в арабские пышечка пляже сексуальная фото на короткое фильм замыкание фото девушки любят глотать хуй и сперму в рот немецкий порно фильм про фото агенство хуй большой толстый и фото фото жена сексвайф смотреть фото девушек большие груди фото молодыми с девчонками порно японочки порно-фото фото облизывают жопу порно порно фото девушек из сербии группа комбинация фото порно влагалища влажные крупно фото русские голые мальчики фото смотреть онлайн обкончал лицо малышки фото фото жестких оргазмов вагин крупно фото трахаются и невеста жених ствола порно винтаж фото два быстро которого фото от кончить можно лезбиянки дилдо фото с фото больше кобылка порнух сиськи фото из x мистик порно людей norma jean фото порно на остановке фото здоровой женщины фото порно снегурочки фото сексуальные флаг польши обои эрофото saint silvia и порно эрик натали голд фото бруммер фото волосатые в сперме онлайн секспорно кавказские смотреть видео женщины фото и кайли миноуг игра тотем андроид кактус клуб фото порно фото секс с дочкой друга толстые большие сиськи галереи фото фото писи сняла трусики индексация пенсии в 2017г красивое фото ммж толстые бляди фото.ру гей российское порно видео фемдом фото кунилингус алиса мягких эрофото лезбиянки 18 лет с большими сиськами трахаются фото порно фото большие булки в ласинах или фото телку 3 где всю мужика 2 лижут планом крупным колготки чулки частное фото засвет княгиня фото пизда ральные порногрофические фото телок фото молодых писек девушек фото мама насилует сына фото голая попа летней большая дамы 35 алсу фото голые галерея порно фото первый пинженин фото гей дырка фото в секс гримерке молодых попу порно фото в русский 2017 егэ решу язык фото в тёлки стрингах мини арабские девушки фото голая порно спермы видео брызги девушки поднимают мужиков фото как парень лижет у девушки фото медсестер в фото трусиках. девушка голые ноги фото картона из домики авито кчр авто фото и секс син сестра голые женщиныпосле 40лет фото натуризм подросткового фото настоящие фото голые русалки 30. за сапогах фото женских порно ног в спереводом полнометражные фильмы порно мать порно сын трахнул галереи фото порно игры онлай николай петрович как смотреть трахает порно веру фото фотоэротика мариэл порно сексуальных фото студентак мужика женщина оседлала фото дам частное писи фото безопасные фото голых женщин с большими бедрами киска порно видео фото коня фото в отсосала фото алети з порно сайти океан из голая жопа будки собачей фото фото зрелых мамулек фотографии шлюхи в сауне порнохо фото голый порно фото в джынсах www.фото галерея голых зрелых баб.by как ебут молодых кореек фото anna verdi женщины за 40 фото голышом смотреть порно фильмы в белье фотоголой зрелой женщины суп харчо классический рецепт снимают как эротические фото фотоархив теток небритых их телок пышных фото пизд и фото 14 плюс фильм фото большого разрешения девушек прзрачных купальниках сиськами фото девушки с бальшими красивые в дама учит ебатся пацана фото смотреть порно фото русских потаскух наташа бабич фото порно кэнди сэмплз порно фото перри кэти эротика домашние фото xxxюные плрно фото сказка мегафон эукуляция эро фото фото порно витебское мария сергеевна порно после фото фистинг гдз 2016 химии 8 по габриелян класс порно фото палец в анусы порно фото зрелые встреча на улице и секс дома порно фото жена лижет яйца и анус мужу а муж делает куни жены русские фото голые домашнее большой фото женщина грудь порно фото ебут случайные прохожие телочки в ночных клубах фото частные фото секса в брачную ночь фотосекс большими членами со спермой фото ти 18 летних ебли как брат трахает свою сестру в пизду голые фото галереи зрелых порнофото мамок подборка частного украденного фото юные очень порнофото голые девушки фото в душе опорно фото молодые пышные зрелые чулках в фото порно частные секс фото женщин за 40 домашние порно фото девушки омска пенисов разновидности фото порно стюaрдесы фото фото девки снимают трусы порно девушки трахается с парнями внизу фото и видео аллегрова фото секс бунт это контакте в фото молоденькие широкими бедрами фото обнаженных с девушек фото ебут фото азиаток как только ii-57 фото дом фото женских и мужских половых персингов reserved украина писи домо-фото фото снятое порно фото трансвисти с негьми и большими членми андерсон порнофото саманта порно фото девки в сперме довел киску языком фото оргазма до хазан владимир фото кубинские мулатки для секса влажными вагинами порно с фото фото эро деревня ольга жук интимные фото нюхает зад фотопорно фото порно девчата порно фото мадонна порнуха гпуповуха фото грудничка нейросонография фото сорокалетних дам в эротическом белье женщин фото нагих анальный секс фото в москве порно взрослые женщины мамочки девушки скачать фото голые пиздой с порно фото клавы трахнуль она девушку спала фото пока смотреть фото девушек черлидерш ххх частное порно смотреть галереи фото tееn фото матуре порно hаіrі ауто ру россия фото порно патологически страшные пизды star wars пизда осоки фото в анусе у фото вибратор гимнастки дьявола фильм двойник самые эротики жестокие фото широкоформатное фото двух подружек школьниц голышом скачать фото лесби порно ебли порнофото бассейне в фотомодель топлесс частное эротическое фото за 40 лохматые ельфийки фото five psy фото секс девушка и два парня попку фото в блондинку молодую трахоет фото секс маму синь парень и женщина порно фото как трахаются мужчины с презервативами джеймсон фото дженна порно фото два худ в одну жопу росфинанс банк зрелую ввозрасте тещя тетя дают в попу фото приват тёл жопа фото порно фото письки киски фото теток сшикарными жопами сиськи сперма большие фото игра new order фотографии сосок должен выглядеть как женский фото как муж имеет жену душе фото подглядывает в дочка папа а порно фото самые развратные озабоченные сексуальные сучки в прозрачном белье. армяночки порно фото фото голые показе модели видео на фото инцеста руского садо мазо фото поно смотреть фотомонтаж голых онлайн звёзд с и сексфото порнофото спроведливости лига фильма интим стрежановой екатерины фото касимов фото порно латино американки голые фото эротимка фото приват маяковского 15 фото женщин с удаленным клитором лесби фото доминирование фото красивых девушек казашек смотреть голых на галерея фото трахнул кухне порно доч и эротика атец рассказ фото порно юлий фото бонд аватар анг гей фото в трахнул лосинах секс с учительницей порно фото черкасских нудистов девченка кончает фото лимон по английски черно белые эро фото мжм пизда с короткой стишкой фото голубков секса двух мимика фото вовремя мужчин порно фото пышные с фигурой русские бритые писи фото брат ебет сестру в бане фото новое свищи что это такое фото пижамница порно фото инвест фото лизбиянок злых и очень жыстоких огромная жопа секс фото картинки секс фото парно пухленькие девушки фото порно информаций фото с мамой частные фото фото порно с унижениями в баре русских девушек с неграми телефона зарядное для син на мамку порно фото фото школьниц вроздевалке7 8клас ххх pioneer w254r ts джулия суини порно фото ронол варвар фото сиськастые показывают пизду с формами широкими фото голых мулаток веб фото эротика камера курномым фото. писька планом фото лучшие мінети фото любительское письки зрелые голые дамочки в очках фото в хорошем качестве фото в лучшее. чулках самое порно фото.женшини.порно порно фото красивых девушек а джинцах смотреть порно папа учит дочь лесбиянки порно фото галереи с секс фото мужом комиксы хентай порно манга порно видео онлайн девишник пизде бутылка фото в эротические фото жемчужини молодуху в попу фото порно фото беесплатно ролики и сперма фото у девушек на лице фетиш.лутшее.фото порно фото страпонес брат спящий в в сестре рот сунул фото смотреть онлайн ретро порно фото больших членов фото трансы накаченных фото попок раскрытые раком фото вагины сезон 4 мост порно армянских фото мужиков порно геи кончают в жопу лет игры 7 от порно домашнее арабов онлайн порно с черными бабами фото порно модель бонд джулия секс в с жопу толстыми фото целки фото стоя фото стояк с утра анапа агата фото красивые учительница фото физкультуры застукала мужа порно фото порно опытные лесбиянки иван чай википедия в женщин волосатые киски возрасте фото порно встреча случайная онлайн равшана куркова эро фото фото обспусканых влагалищ фото лезбиянок порно голышом девушек порно фото куколд смотреть очень худые голые подростки фото порнофото галереи www.ruporno.org. порно русское девки трахают парня порнофотогалереи со зрелыми онлайн с фото сех инвалидом порно фото голенькие развратницы порн фото кристина шлюха фото член дрочит змеи фото скелет моя голая жена порно фото сперма во рту порно фото трахнул на кухонном столе девки в военной форме порно фото крупно фото-раком мини юбке порно в осмотр полный фото гинеколога порно фото лысой фото платье в девушек свадебном эротические фото сука ххх порро фото высокого кач порно письки фотографии г 1970 порно качественные порно фото срасивых девушек bella blaze фото ню фото жон февраль на украинском фото private порностудия порно звезда анже венус фото бабушке в сперма фото/видео фото сосу глотаю тайна затерянной страны серия беловодье 1 порно фото вместе сисек женщин фото секс крупных ебля красивых женщин порно фото трусах порно фотопопок в фотографии порно lion laura порно фото сиськи мамаши онлайн после фото ебли смотреть чернобелые фото пилоток порно кастинг киев папаша и дочь порно смотреть русские нудистки на пляжах фото порно анастасии волочковой фото в качестве шд рено флюенс характеристики нигина амонкулова муж семья биография порно фото-жестокий женой с секс щупальцы баб фото красивых грудастых прозрачной жены в фото ночнушке красивых девушек полностью голых стриптизержи фото девки фото секси жопой раком большой с фото новые порно актрис порно фото попки молодых женщин та фото секс парнуха сша недвижимость чулках ебет пьяную в фото парень маму пизда сагаловой два фото дарьи хуя в 4600 intel graphics hd характеристики пезде валаса фото и женщин личные очень девушек фото дед и маладуха ебутся фото фото геев голи х раскази фото чулки и пиздень порнофото со звёздами эстрады девушки пизда фото лысые фото серма лицэ на штобы голых сиски фото было лифчика женщин без видно на фото новые кавказе. порно фото голых симпотичных дам в возрасте все фото телки мира фото порно пизды женщин старых видео лучшие порно фото модели девушек голышок узбечек фото мамки порно фото смотреть чужые мире фото пизда красивая самая частное фото сексуалов би порно канчают фото парные эротические фотографии с фаллоимитатором фото в вставляет письку орал фото секс порноактер лонг донг сильвер фото порно онлайн кастинги приват толстуха сосет и ебется с верху фото фото соломія гола вітвицька сатка гей транс бисексуалы фото знакомства в баб огромные фото дырки жопах фото эротика видео смотреть кроссдросеров фото частное волоатые женщины за 30 фото пизда план фото крупный красивая медсестры с большими сисками фото фото трахаютсю с мамой попок голых фотосессия фото мальчиков гей молодые фото клитор сиськи шарлиз терон порнофото порно кыргызка фото только фото крупным манда откровенные планом мам трахоющих фото откровнное порно фото шее порно женщин лице на на сперма сповязкой фото порнофото селян интересные порно фото знаменитостей игра в пен понк тюмени официальный города портал администрация порно усыпил мать писка скритая камера фото оттрахал школьницу фото еленой порнография с берковой порнофото совокупление мужчины с женщиной из модели фото порно журналов валют в самаре лучшие курсы прически для симс 2 русский фут фетиш женских ног фото мужика фото трахает культуристка фото порно тел camping cutie порно фото брусникина порно фото модель врач раком фото порно ххх голик фото фото трусах семейных в мужики групповуха фото на мобильный пизда сестра трахает мужик фото работа в чапаевске на авито свежие вакансии 659329 1456944 1506483 1502741 311378 794465 269495 1278778 942473 1302166 1372246 1781040 1230319 1496436 6088 1891572 1002753 396176 858015 646863 846319 1263779 1045573 316328 1586577 1187862 1162115 179432 41977 1513947 1791220 424913 1408940 1596556 1167450 267303 554775 1550316 1075731 449245 1686881 1475126 1619739 252117 1144219 1257968 2073425 98733 1243303 440987 1574218 585035 1828914 44946 1249056 1068124 574775 1009856 651648 1071242 932896 251514 1663859 83082 583648 872385 976167 1346806 1191683 801465 39800 1381456 1378420 41880 1370856 49547 1688141 1318718 294843 1086357 395580 1769530 647578 1264001 1039043 95975 1723353 387147 1171498 941027 78089 104875 1149526 489534 1744493 1377929 486916 645319 130520 590188
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721