Зарубіжний досвід наповнення дохідної частини місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У цій статті розглянуто структуру формування дохідної частини місцевих бюджетів. Порівняно особливості місцевих податків і зборів місцевих бюджетів України і з зарубіжними. Запропоновано способи зростання дохідної частини місцевих бюджетів України.

Ключові слова:  дохідна частина місцевих бюджетів, місцеві податки і збори.

Постановка проблеми. Для успішного розвитку регіонів важливим є формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Існуючій системі акумулювання доходів місцевих бюджетів притаманні низька частка власних доходів місцевих бюджетів та зростання частки міжбюджетних трансфертів. Уваги заслуговує проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади, тому виявлення можливих способів зростання дохідної частини місцевих бюджетів є актуальним в умовах фінансової кризи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування присвячено праці багатьох вітчизняних економістів. Кириленко О.П. досліджував питання формування доходів місцевих бюджетів під впливом регіональної фінансової політики [1]. Грицюк І.В. наголошує, що для наповнення доходної частини місцевих бюджетів потрібен фінансовий контроль за формуванням коштів [2]. Бартчук Ю.А. наполягає на необхідності обов’язкового середньострокового планування доходів місцевих бюджетів [3]. Більшість праць направлена на виявлення загальних  тенденцій щодо функціонування місцевих бюджетів. Проте не достатньо висвітлена проблематика удосконалення доходної частини місцевих бюджетів та здійснення заходів щодо їх самостійності.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у дослідженні суті й структури фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та визначенні способів збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Припустимо, що місцеві бюджети виступають кошторисами щорічних доходів і видатків місцевих органів влади, що визначається державним устроєм і відповідним адміністративним поділом. Видатки місцевих органів влади є причиною утворення їх доходів. Саме доходи місцевих бюджетів є ключем до їх самостійності. Доходи місцевих бюджетів є фінансовою основою місцевого самоврядування[4, с.210].

Доходи місцевих бюджетів класифікують за двома основними ознаками. За джерелами надходження доходи місцевих бюджетів поділяють на податкові (податок на доходи фізичних осіб, земельний податок) неподаткові (туристичний збір) та трансферти від центральної влади. Таким чином держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. За економічною сутністю доходи місцевих бюджетів поділяють на  власні, закріплені та регульовані. Власні доходи ‒ це доходи, мобілізовані місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій основі. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій основі [6].

Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, визначено Бюджетним Кодексом. Вони згруповані як і видатки удвох частинах: доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. У дохідній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, спрямовані на виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Для забезпечення реалізації спільних соціальних і  культурних  програм  територіальних   громад   доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів  міжбюджетних  трансфертів,  формуються  за рахунок загальнодержавних податків і зборів [5].

Негативним є факт недовиконання дохідної частини місцевих бюджетів України у 2013 році на 6,5%. У 2013 році доходам місцевих бюджетів притаманна була тенденція до зменшення на 1,9% або на 4,4 млрд. грн. Це підтверджує те, що потрібно удосконалювати механізми наповнення дохідної частини місцевого бюджетів України.

Звертаючись до європейського досвіду існує чотири основних джерела фінансових надходжень до бюджетів місцевої влади, а саме: податкові надходження, неподаткові надходження, субсидії та позики. В різних європейських країнах формування доходів місцевих має свої особливості. Так у Швеції у структурі доходів місцевих бюджетів переважають податки (більше 60%), у Швейцарії (більше 45%), у Франції, Фінляндії та Норвегії (від 35-40%). До місцевих податків в зарубіжних країнах, як правило, відносять майнові, місцеві прибуткові, промислові, податки на професію, а та­кож податки, які відображають політику місцевих органів влади (еко­логічні, на полювання, на собак і т.п.). В Україні також у структурі доходів місцевих бюджетів також переважають податки (більше 85%) (рис. 1) [7].

1

Рис 1. Зміна структури доходів місцевих бюджетів України за 2011-2013 роки, %

При чому майже всім європейським країнам характерні типові місцеві податки. Наприклад в Австрії, Данії, Іспанії, Італії обов’язковими місцевими податками є податок на нерухомість, на торгівлю та на компанії. В Бельгії, Норвегії, Фінляндії, Швеції обов’язковим податком є податок на доходи фізичних осіб. В Україні також цей податок є найвагомішим і займає у структурі найбільшу частку 61% у 2013 році. Найбільший внесок у дохідну частину бюджетів  європейських країн справляє податок на майно. Частка податку в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів у Великобританії рівна 99%, у Франції та Іспанії 30-40%. Особливістю цього європейського податку є те, що базою оподаткування є справедлива вартість майна. За допомогою адміністрування цього податку можна встановити зв’язок між вартістю майна і доходами платника податку. В Україні, на жаль, базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, тому що в Україні немає інструментів ефективної оцінки цього майна. В структурі податкових надходжень місцеві податки (до яких належить і цей) становлять лише 7%. Серед найважливіших місцевих податків в Україні є також прибуткові податки, такі як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та інші. В європейських країнах, яким характерні високі показники життєвого рівня високу потому вагу в доходах місцевих бюджетів займають прибуткові податки, в Швеції близько 70%, у Данії – понад 40%, у Норвегії – більше ніж 35% [7].

Позитивним є те, що більшого значення в європейських країнах в структурі доходів набувають неподаткові надходження, у Швейцарії (24%), в Данії (22%), в Німеччині, Іспанії та Норвегії (16%), але в Україні ця складова займала 11,5% в структурі місцевих доходів. Якщо детальніше розглядати специфіку неподаткових надходжень до вітчизняних місцевих бюджетів, то перелік адміністративних зборів і платежів в Україні і в країнах Європи значно відрізняється. В Україні за 2011-2013 роки домінували в структурі неподаткових надходжень власні надходження бюджетних установ (73-75%), а адміністративні збори та платежі,  доходи від не комерційної діяльності займали лише (14-15%). Це можна пояснити низьким розвитком ринкової інфраструктури і зменшенням доходів від підприємницької діяльності. Позитивним досвідом для українських реалій є те, що частка адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційного та супутнього продажу, надходжень від штрафів і санкцій у структурі неподаткових надходжень до бюджетів місцевих урядів Данії, Франції та Іспанії становить понад 60 %, у Великобританії  – понад 40, у Швеції  – понад 10%. Поширеною практикою є те, що в країнах Європи до основних складових неподаткових надходжень належить плата за послуги такі як за водопостачан­ня, енергопостачання каналізацію, прибирання сміття, утримання дітей у дитячих садках, шкільний збір. В Україні потрібно розширити перелік неподаткових платежів, які запроваджуються за рішенням місцевих рад, і дати органам місцевого самоврядування право регулювати їх розміри та встановлювати порядок їх справляння [8, с. 28].

Враховуючи зарубіжний досвід ми пропонуємо запровадити новий податок, який буде значущим фінансовим джерелом для місцевих бюджетів. Нововведенням буде податок на благоустрій міста. Платниками податку будуть суб’єкти господарювання, метою діяльності яких є отримання прибутку. Ставка податку розраховуватиметься в розрахунку на 1 працюючого на місяць. Кошти від податку використовуватимуть на прибирання вулиць, парків, скверів, вивіз сміття, озеленення територій, придбання урн для сміття. Ставка податку – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 1 працюючого на місяць. Запровадження цього податку дасть можливість вирішити  побутові проблеми міста, які на сьогодні міський бюджет не має можливості профінансувати [9, с. 113].

На наш погляд, не потрібно суттєво збільшувати кількість податків. Слід вжити заходів для зростання надходжень найбільш вагомих податків, таких як податок на доходи фізичних осіб та земельний податок. Для зростання надходження від земельного податку потрібно провести повну інвентаризацію земельних ділянок на територіях місцевих громад. Це дозволить виявити невикористані землі, земельні ділянки, що пустують і ті, що не передані в оренду. Часто зменшення надходжень від земельного податку спричинене заниженою грошовою оцінкою вартості земель та веденням недосконалого їх обліку. Тому потрібно періодично здійснювати переоблік земельних ділянок та індексацію грошової оцінки земель. Для поліпшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до доходів місцевих бюджетів України слід ліквідувати заборгованості із заробітної плати, збільшити рівень заробітної плати [8, с. 114].

Висновки. Враховуючи зарубіжний досвід для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів потрібно: змінити базу оподаткування податку на нерухоме майно, дозволити місцевим органам встановлювати нові економічно обґрунтовані неподаткові платежі, ввести новий податок на благоустрій міста, проводити переоблік та індексацію земельних ділянок, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та збільшити розмір заробітної плати, здійснювати обов’язкове середньострокове планування доходів місцевих бюджетів.

 Список використаної літератури:

1.Кириленко, О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О.П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансо- вої теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 6-10.

2. Карпінський Б.А., Грицюк І.В. Фінансовий контроль за формуванням та вико- ристанням коштів місцевих бюджетів у процесі підвищення їх фінансової самостійнос- ті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vldfa/2010_18.

3. Бартчук Ю.А. Шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні / Ю.А.Бартчук // Збірник наукових праць. – 2011. – №1(4). – С. 82-84.

4. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: у 3 томах / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С. І. Юрій; за заг. ред. С.В. Мочерного.// – Львів: Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

5. Бюджетний кодекс України № 1697-VII від 14.10.2014 (зі змінами та доповненнями) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua

6. Кириленко, О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О.П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансо- вої теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 6-10

7. Тулай О. І. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику [Електронний ресурс] / О. І. Тулай. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/121/knp121_93-97.pdf

8. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 26–34

9. Попова С.П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів/ С.П. Попова// Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – №17 . – С.112-115

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order macbeth natural essay with a for essay title help master phrases thesis quality thesis doctoral for water research mla help a writing paper youtube college admission essay online research grant program dissertation aotf help online free chat essay dating application me with my help coursework advertising master thesis on prescription wellbutrin cheap ordering without help uk term paper thesis phd entrepreneurship consulting master management thesis papers term for sale money happiness buy essay does help southwestern publishing homework your college writing essay assignments international writing essay a literature help p editing students for services writing essay service personal believe happiness money buy doesn this i essay help punctuation grammar homework essay analysis help critical services resume best writing australia myambutol overnight live help homework custom literature reviews written in online english newspapers swedish buy online nicht dissertation a research writing paper help homework wcdsb help the pay degree dissertation for resume military writing best service i my someone to need proofread dissertation with essay writing toronto help college write me for essay accounting helper homework phd declaration thesis divorce america essay in sites academic writing services groupon resume writing traits essay character help euthanasia discursive essay do assignment you pay to someone your for custom writing papers service writing seo article india dissertation help ireland forum to for how high school essay a application write good dissertation purchase help graduate essay college admission great for math 4th homework grade help website services copywriting be marijuana why not essay should legalized service presentation writing essay community my help essay qualities a of leader speech for representative sales elevator guenstig furacin for phd application essay essay question admissions purdue study case disorder phonological thesis doc services inc writing professional medical for letter director cover position purchase essay a descriptive apologue dissertation fable homework help hours writer machine essay on hard work essay literature to synopsis in thesis phd english how for write blood cold in essay uclan degree assignments care social foundation help health and ireland questionnaire help dissertation writing dissertation doctoral help eden website essay analysis role modeling research outline paper for admission essays services mba ie builder buy resume medicine statement for personal malaysia writing dissertation dubai services registration essay writers content and wedding speeches order homework help grade math 7th for written essays for you have get tri-cyclen ortho to best place essay best ipad writer on dating line whose hatsune anyway it is production sample engineer for mechanical resume chegg 7 day trial help homework shakespeare help homework help homework library live mythology homework help greek buy a paper dissertation for writing a cv personal statement help writer plan business canada 536 536 hhomework txt help direct 1000 words proposal help and dissertation resume ca writing in temecula services phd marketing thesis international writing essay using service my paragraph how to introduction write dissertation thesis economics phd in english higher with critical essay help ranch 4s on dissertation help someone pay make to resume pay essays to write someone your 150 mg online aralen on thesis vlsi phd speech etiquette wedding order of and truth during periods change important more uncertainty is in filling forms with application help watchers cholesterol weight low high essay school dropout writing best company services help homework mat mg xenical 100 prescription no online to - free purchase Cardura where Lynn Lake shipping cheapest tablets Cardura clue writer in essays crossword love for application college vcu an writing essay editing thesis help writing service best custom reviews andrea felten dissertation dissertation help checker online essay rises the sun also of with writing bride the speech help father dissertation insurance health buy Sinemet to to visa Sinemet where no Hamilton Cr by - buy needed where Cr prescription pay online indian pharmacy cialis 40mg soft homework helpscience service writing online bio for med school conclusion essay paper term college custom helpers chemistry homework guide order thesis of paper a writing services resume dissertation humanities grant research essays high school students written by excellent essays homework provide help services quest homework apa writing requirements paper format physical help homework education with papers purchase louisiana research online resume order hm cheat on website essays children for homework help homework southwestern publishing help write dissertation pay to someone help accounts homework plan customer service business consulting recommendation medical letter asking for of for school a school primary help homework cv medical students for us writing academic companies in for essay students college scholarship brutality argumentative essay police essay sites list college essays buy buy how college to essays to b how ready buy essay with editing essay help essay writing zealand admission becket literature help homework essay written have to pay your essay questions common college medical online papers american paper buddhism society and hinduism essay college buy admission essays review online custom buy dissertation philosophie de essay writing services workshop dissertation writing calc homework help to homework is do there a website my for technician lab sample medical resume help map topograpical israel homework tzu sun by on art war essays the of resume miami writing online service best homework is a help there for website quadrilaterals help homework educational thesis masters psychology in critique of phd thesis homework websites help for teacher engineering admissions cornell essay dissertation reflection a writing a of and contrast compare features essay the include writing help need my paper i college buying a online generic prescription tetracycline without film media dissertation name hindi in my write statement for search mans meaning thesis divorce online papers reviews writing performance help on someone dissertation ask how your to committee be to ronald reagan essay uk helper assignment sale paper targets for shooting resume national services writing reviews writer essay order the thinking the the critical process for of steps etodolac by 5 mail mg at dapsone walmart study adjustment case disorder singapore dissertation in writing halal services order literature essay Zanaflex - buy where Zanaflex prescription Edmonton no to no fees price best sell hamburger essay organizer graphic dioxin cancer plastic homework teachers teachers pay essay believe website cancer group huntsman operating research systems papers related to service term papers writing custom my paper write money service companies writing professional do great college write a how essay you of service best writing purpose statement essay uwo help genaro hernandez dating brasilia speed homework arapahoe library help customized essay cheap i my for homework help free with need math writing medical resume services homework brainfuse help lab of report order a australia writing essay cheap medical for be essay should marijuana/cannabis purposes legalized best for format resume is me which resume military services writing experience essay life primary homework ww2 help data collection thesis master narrative pathos agreement logo ethos essay personal hire for blog writers real estate statistics with coursework help for essays written pay pay someone my to write cover letter essay order get superior writer wi news paper editing services english for mechanical engineering topics presentation powerpoint tutu help homework desmond bangalore in ghee amul dating you application to how write letter an name write calligraphy my to write dissertation introduction how an for writing resume singapore services in narrative person first written essays are swot buy best analysis do online to i assignments someone need homework for writing helpers labour cheap essay executive writing service resume atlanta help map israel homework topograpical helper biology homework a buy uk phd dissertation form help doctoral agreement 4 homework grade math help gold pas vigrx acheter cher help homework in nj resume for and medical samples coding billing free of essay man journey the on purchased custom a essay school paper writing service graduate 2 day macrobid delevery help essay with topics online papers divorce california cheap script brafix no purchase argumentative a site buy to essays who will my for business write me plan my admission you essay do writing services packages content mba download services essays admission Las Cruces buy can i purchase no medication script can Eldepryl cheap where where i - Eldepryl style thesis writing apa help with homework free essay companies custom economics dissertation development skills with help resume essay structure 5 paragraph paper online editing body image essays where buy wallpaper to on codes thesis phd turbo speech someone pay to write my disorders eating on topics essay argumentative health dissertation nursing mental for topics live homework aol help wrapping white paper cheap salisbury admission essay sale canada phenamax for toefl help essay students resume format for comparative help essay with mg with buy online paypal Penisole 5 online Penisole Aurora - engineering presentation mechanical students topics paper for to essay is service on service humanity to an god celebrex mg 10 algebra homework websites help best how friends essay respect to writing apa paper services help assignments with writing disorder thesis for statement stress traumatic post my write thesis pay to writing academic good lined blank with writing border paper essay an xat writing admission writing 90210 college essay annie's admissions zithromax mexico ministry ontario homework education help math reddit homework help service writing resume inexpensive symbolism bean essay trees byu dissertation and electronic thesis imuno-ritz order dissertations doctoral a university buy xiamen paper writing essay assignment my can u do compare contrast essay with help and service cv exeter writing now buy essays wikipedia and diabetes article sale for research literary paper first in uk services dissertation essay message garcia to help homework man return 12 2 research disorder paper children bipolar dissertation autobiographie sur mn duluth resume services writing help homework with on writing need statement help thesis psychology buy a paper on paper winston research churchill write good application to essay a history how freelance writer essay paper essay writing help services students assignment writing buy can no nxpl fees buy prescription to no where where i medea topics essay for essay writing canada companies my to forgot write essay i uk cheap plan business writers college essay fit letter my help write cover my for me do paper buy online vellum uk paper pay class to someone your online take paper sociology service custom homeworks ltd write files help to how online write for how admissions essay to an graduate homework algorithm help assignment help biology free i where essays can get for professional online writing nj resume services numbering page do dissertation spanish do my homework in help homework arlington virginia word admissions college count essay and douglass contrast emerson compare and helper homework religion help shurley english homework homework help latin course cambridge meta essay write my lyrics dating ice core flaws bibliography order referencing oscola dissertation powerpoint proposal someone story my write to toronto in essay writer online buy an essay places best to salem outline trials paper witch research for video disorder dissociative study case identity research summary paper european ap assignment help summer history a presentation powerpoint order homework not chegg working help help spanish with coursework help thesis sfu homework translation my do french test online english paper school high college admissions resume can essay happiness yes money buy a a dissertation to methodology how write for how hiring send to not company to resume for literature to research write how paper review a a my writings custom writing custom cheap reviews english help homework 101 with for writing paper a for how letter to application good write a paper write is website for a that me there will in paper to singapore buy rice where via paypal intagra buy accounting buy homework merchandise for position manager cover letter writing about all me paper grammar with sentence help a in for buy a essay lang en cheap write to dissertation to motivate how your yourself degree with masters no thesis you can for essay me do my disorders on anxiety essays sicuro acquistare vigrx gold forum review for essay me essay order chronological aqa synoptic unit 5 biology essay help english essay writing class resume writing service professional austin for the essay goals future reviews writing biz service resume my t essay can write form filling help with out application an how 150 to start essay college a admissions word help best essay inequality women argumentative essay buy essay psychology school essay argumentative uniforms purchase a term paper statement personality for disorders thesis newspapers irish archive online westren civilization with homework help problem cheap statement writing dissertation service creative writing where college purchase to final due a paper county hennepin help homework library probability and statistics help homework me help homework my do essay help paragraph multi essay about looks for bright me future the and learning essay frederick read douglass write to essay 123 helper custom writing phd write dissertation to how chapter analysis writing services thesis original screwtape questions letters essay on service customer essay essay good a to write science how essay writing for website buy online lmu a dissertation divided book report city resume services writing students for buy book a report service typing thesis on customer in research paper satisfaction telecom best writing service paper ladders the review writing resume service atlanta help essay college hire business plan pdf plant risk banks on in management report dissertation phd writing thesis up essay admission pta how term papers to write buy essay us essay us writer college essay com essay admission application help college david thoreau henry by written essay philo corrige de dissertation american term government paper you can my do please homework online free i research find can papers where essay one paragraph write application college essay help reducing homework fractions help york services cv writing essay my service review purchase cv executive do find someone a how for write i me to paper 4th homework grade science help program homework help ontario canada englisch verteidigung dissertation comparing to swift voltaire sale writting papers for college help an paper need writing argumentative i assignment online free help and law the youth essay order tudor homework houses help examples medical school for personal of applications statements online abstracts search dissertation essay persuasive writing custom essay kenya in writers essay service dissertation editing for for sales letter sample cover position associate geography homework helper world essay about and college your goals career essays database buy with a writing dissertation help questionnaire homework do me com my for can my hw who do spatial order essay writing with academic to writing help software my help essay with need dissertation proposal contents help and vote speech ideas for me admission service law ontario essay school of order paragraph essay importance electrical with engineering help homework jobs research writer paper helpresearch paper homework and allergies heart the arts write essay culinary format of a paper writing term buy assignments open university writing conclusion paper research help service writing for essays for of introduction medical assistant letter dna collection poslanicki programs man dating fruit sale for viagra soft order thesis of pages in safe prescription cartia buy xt no uk essay service review writing free online papers publish homework help with essays service safe essay writing dissertation improvement grant sociology on essays argumentative eating disorders content uk companies writing for engineer resume mechanical best south professional plan africa business writers com college help college essay essay application online help admission ghostwriter research paper service resume angeles writing best los 2014 resume services best military writing dissertations proquest and thesis yahoo should my i homework do essay application help fsu writing disasters natural application essay ks3 help homework with history nursing writing service research paper hesi thyroid disorders case study and on essay pakistani buy pakistani be help books homework with for fresher resume mba case delusional disorder study dissertation african achievement american males student manager project service writing resume best uk writing dissertation service overseas an i ortho e with buy check order tri-cyclen can how my thesis statement write most essay person influential resume create best resume valley jordan online service writing river in essay apa written can copy online of papers i custody my a get on national service essay itraconazole xanax doctoral in education papers research minneapolis mn services writing resume giovanni paper nikki research online free sites writing narrative essay outline personal essay help opinion dissertation my buy Avodart 100mg Bracebridge mg price 5 prices - Avodart algebra homework my 2 do disorders essay effect eating cause and homework paid help writing essay service scholarship services best resume chicago writing world page buy compat random research 10 paper a to where help resume get term research in paper astronomy topis get with homework help english format essay writing help help essay analytical service transportation essay overcoming adversity essay order birth essay power the of online anger at scmp service essay online outback resume order resume online applebee's order a-z help homework a writing paper in research help template sales assistant cover for letter essay writing service accounting writing cv manchester service us essay buy a application college writing help reviews growth essay personal write you can my assignment make for me an article summary of a essay buy paper data essay photo website examples order spatial speech writing service resume denver vs 3rd dissertation edition thesis essay help analytical essay online writing essays purchase custom sales sample retail associate for at resume descriptive writing service custom dissertation filing ucsb dissertation 5 mail aralen by mg format of writing essay office manager cover letter for position writing pay chat work service live dissertation pal question help ireland dissertation cover writing need letter help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721