Зарубіжний досвід наповнення дохідної частини місцевих бюджетів України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У цій статті розглянуто структуру формування дохідної частини місцевих бюджетів. Порівняно особливості місцевих податків і зборів місцевих бюджетів України і з зарубіжними. Запропоновано способи зростання дохідної частини місцевих бюджетів України.

Ключові слова:  дохідна частина місцевих бюджетів, місцеві податки і збори.

Постановка проблеми. Для успішного розвитку регіонів важливим є формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Існуючій системі акумулювання доходів місцевих бюджетів притаманні низька частка власних доходів місцевих бюджетів та зростання частки міжбюджетних трансфертів. Уваги заслуговує проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади, тому виявлення можливих способів зростання дохідної частини місцевих бюджетів є актуальним в умовах фінансової кризи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування присвячено праці багатьох вітчизняних економістів. Кириленко О.П. досліджував питання формування доходів місцевих бюджетів під впливом регіональної фінансової політики [1]. Грицюк І.В. наголошує, що для наповнення доходної частини місцевих бюджетів потрібен фінансовий контроль за формуванням коштів [2]. Бартчук Ю.А. наполягає на необхідності обов’язкового середньострокового планування доходів місцевих бюджетів [3]. Більшість праць направлена на виявлення загальних  тенденцій щодо функціонування місцевих бюджетів. Проте не достатньо висвітлена проблематика удосконалення доходної частини місцевих бюджетів та здійснення заходів щодо їх самостійності.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у дослідженні суті й структури фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та визначенні способів збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Припустимо, що місцеві бюджети виступають кошторисами щорічних доходів і видатків місцевих органів влади, що визначається державним устроєм і відповідним адміністративним поділом. Видатки місцевих органів влади є причиною утворення їх доходів. Саме доходи місцевих бюджетів є ключем до їх самостійності. Доходи місцевих бюджетів є фінансовою основою місцевого самоврядування[4, с.210].

Доходи місцевих бюджетів класифікують за двома основними ознаками. За джерелами надходження доходи місцевих бюджетів поділяють на податкові (податок на доходи фізичних осіб, земельний податок) неподаткові (туристичний збір) та трансферти від центральної влади. Таким чином держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. За економічною сутністю доходи місцевих бюджетів поділяють на  власні, закріплені та регульовані. Власні доходи ‒ це доходи, мобілізовані місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій основі. Закріплені доходи — одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довготерміновій основі [6].

Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, визначено Бюджетним Кодексом. Вони згруповані як і видатки удвох частинах: доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. У дохідній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, спрямовані на виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Для забезпечення реалізації спільних соціальних і  культурних  програм  територіальних   громад   доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів  міжбюджетних  трансфертів,  формуються  за рахунок загальнодержавних податків і зборів [5].

Негативним є факт недовиконання дохідної частини місцевих бюджетів України у 2013 році на 6,5%. У 2013 році доходам місцевих бюджетів притаманна була тенденція до зменшення на 1,9% або на 4,4 млрд. грн. Це підтверджує те, що потрібно удосконалювати механізми наповнення дохідної частини місцевого бюджетів України.

Звертаючись до європейського досвіду існує чотири основних джерела фінансових надходжень до бюджетів місцевої влади, а саме: податкові надходження, неподаткові надходження, субсидії та позики. В різних європейських країнах формування доходів місцевих має свої особливості. Так у Швеції у структурі доходів місцевих бюджетів переважають податки (більше 60%), у Швейцарії (більше 45%), у Франції, Фінляндії та Норвегії (від 35-40%). До місцевих податків в зарубіжних країнах, як правило, відносять майнові, місцеві прибуткові, промислові, податки на професію, а та­кож податки, які відображають політику місцевих органів влади (еко­логічні, на полювання, на собак і т.п.). В Україні також у структурі доходів місцевих бюджетів також переважають податки (більше 85%) (рис. 1) [7].

1

Рис 1. Зміна структури доходів місцевих бюджетів України за 2011-2013 роки, %

При чому майже всім європейським країнам характерні типові місцеві податки. Наприклад в Австрії, Данії, Іспанії, Італії обов’язковими місцевими податками є податок на нерухомість, на торгівлю та на компанії. В Бельгії, Норвегії, Фінляндії, Швеції обов’язковим податком є податок на доходи фізичних осіб. В Україні також цей податок є найвагомішим і займає у структурі найбільшу частку 61% у 2013 році. Найбільший внесок у дохідну частину бюджетів  європейських країн справляє податок на майно. Частка податку в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів у Великобританії рівна 99%, у Франції та Іспанії 30-40%. Особливістю цього європейського податку є те, що базою оподаткування є справедлива вартість майна. За допомогою адміністрування цього податку можна встановити зв’язок між вартістю майна і доходами платника податку. В Україні, на жаль, базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, тому що в Україні немає інструментів ефективної оцінки цього майна. В структурі податкових надходжень місцеві податки (до яких належить і цей) становлять лише 7%. Серед найважливіших місцевих податків в Україні є також прибуткові податки, такі як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та інші. В європейських країнах, яким характерні високі показники життєвого рівня високу потому вагу в доходах місцевих бюджетів займають прибуткові податки, в Швеції близько 70%, у Данії – понад 40%, у Норвегії – більше ніж 35% [7].

Позитивним є те, що більшого значення в європейських країнах в структурі доходів набувають неподаткові надходження, у Швейцарії (24%), в Данії (22%), в Німеччині, Іспанії та Норвегії (16%), але в Україні ця складова займала 11,5% в структурі місцевих доходів. Якщо детальніше розглядати специфіку неподаткових надходжень до вітчизняних місцевих бюджетів, то перелік адміністративних зборів і платежів в Україні і в країнах Європи значно відрізняється. В Україні за 2011-2013 роки домінували в структурі неподаткових надходжень власні надходження бюджетних установ (73-75%), а адміністративні збори та платежі,  доходи від не комерційної діяльності займали лише (14-15%). Це можна пояснити низьким розвитком ринкової інфраструктури і зменшенням доходів від підприємницької діяльності. Позитивним досвідом для українських реалій є те, що частка адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційного та супутнього продажу, надходжень від штрафів і санкцій у структурі неподаткових надходжень до бюджетів місцевих урядів Данії, Франції та Іспанії становить понад 60 %, у Великобританії  – понад 40, у Швеції  – понад 10%. Поширеною практикою є те, що в країнах Європи до основних складових неподаткових надходжень належить плата за послуги такі як за водопостачан­ня, енергопостачання каналізацію, прибирання сміття, утримання дітей у дитячих садках, шкільний збір. В Україні потрібно розширити перелік неподаткових платежів, які запроваджуються за рішенням місцевих рад, і дати органам місцевого самоврядування право регулювати їх розміри та встановлювати порядок їх справляння [8, с. 28].

Враховуючи зарубіжний досвід ми пропонуємо запровадити новий податок, який буде значущим фінансовим джерелом для місцевих бюджетів. Нововведенням буде податок на благоустрій міста. Платниками податку будуть суб’єкти господарювання, метою діяльності яких є отримання прибутку. Ставка податку розраховуватиметься в розрахунку на 1 працюючого на місяць. Кошти від податку використовуватимуть на прибирання вулиць, парків, скверів, вивіз сміття, озеленення територій, придбання урн для сміття. Ставка податку – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 1 працюючого на місяць. Запровадження цього податку дасть можливість вирішити  побутові проблеми міста, які на сьогодні міський бюджет не має можливості профінансувати [9, с. 113].

На наш погляд, не потрібно суттєво збільшувати кількість податків. Слід вжити заходів для зростання надходжень найбільш вагомих податків, таких як податок на доходи фізичних осіб та земельний податок. Для зростання надходження від земельного податку потрібно провести повну інвентаризацію земельних ділянок на територіях місцевих громад. Це дозволить виявити невикористані землі, земельні ділянки, що пустують і ті, що не передані в оренду. Часто зменшення надходжень від земельного податку спричинене заниженою грошовою оцінкою вартості земель та веденням недосконалого їх обліку. Тому потрібно періодично здійснювати переоблік земельних ділянок та індексацію грошової оцінки земель. Для поліпшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до доходів місцевих бюджетів України слід ліквідувати заборгованості із заробітної плати, збільшити рівень заробітної плати [8, с. 114].

Висновки. Враховуючи зарубіжний досвід для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів потрібно: змінити базу оподаткування податку на нерухоме майно, дозволити місцевим органам встановлювати нові економічно обґрунтовані неподаткові платежі, ввести новий податок на благоустрій міста, проводити переоблік та індексацію земельних ділянок, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та збільшити розмір заробітної плати, здійснювати обов’язкове середньострокове планування доходів місцевих бюджетів.

 Список використаної літератури:

1.Кириленко, О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О.П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансо- вої теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 6-10.

2. Карпінський Б.А., Грицюк І.В. Фінансовий контроль за формуванням та вико- ристанням коштів місцевих бюджетів у процесі підвищення їх фінансової самостійнос- ті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vldfa/2010_18.

3. Бартчук Ю.А. Шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні / Ю.А.Бартчук // Збірник наукових праць. – 2011. – №1(4). – С. 82-84.

4. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: у 3 томах / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С. І. Юрій; за заг. ред. С.В. Мочерного.// – Львів: Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

5. Бюджетний кодекс України № 1697-VII від 14.10.2014 (зі змінами та доповненнями) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua

6. Кириленко, О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О.П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансо- вої теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 6-10

7. Тулай О. І. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику [Електронний ресурс] / О. І. Тулай. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/121/knp121_93-97.pdf

8. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 26–34

9. Попова С.П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів/ С.П. Попова// Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – №17 . – С.112-115

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

canada online from zyrtec mg 30 writing assistance thesis irish help with homework equations homework quadratic help management supply dissertation reports chain mockingbird help to essay a kill public help schools homework jefferson county phd dissertation ronpaku help in services usa dissertation consultation letter writing cover service reviews write u my can paper research testing homework help hypothesis cv dissertation distinction research reviews service writing online xr glucophage cheap above about service essay self companies hire proofreaders freelance that veröffentlichen help tum online dissertation canada - online Atarax London Atarax 133 doctor dissertation patient services dissertation references masters to alphabetical how order in bibliography put uk pay essay do someone my i need with for my free help resume homework finance help and accounting service vancouver editing essay start writing plan service how business to a essay uk company writing dissertation zombie writing help story with help homework the outsiders assignment jobs writing online admission services ltd essay mba writing eating disorders athletes essay on in australia essay buy methodology dissertation with help 200mg generic lopresor someone essay do uk to pay your online custom papers sale for finance assignment help business thesis writing presentation masters custom service writing page 7 site help homework geometry maya essays short by angelou carried essay help things the they essays business cheap chronic and lung herpes disease school help ph homework application myself about writing essay how memoir write to my medical essay admissions online cheap free shipping eulexin get essay communication care written settings generic Zovirax without prescription Levis pills - buy 200mg a Zovirax safe website best online essay prejudice roles gender traffic malaysia management thesis pride essays in - assignment online in writing jobs pakistan org custom research paper business buy research paper accounting pay do to homework your someone contrast and structure essay compare writing australia in services best 2014 resume guidelines mla resume sample banker format my free write paper online services article writing uk assess plan teach cycle written essay buy a help assignment programming mg Trileptal with help ict gcse coursework for metaphors by thesis sylvia statement online jobs help homework best help app dissertation printing online help ireland cheap papers exam free online no costs hidden dating doctoral dissertation writing help proposal help resume uwo a plan new making business argumentative research essay essays on heights wuthering essays argumentative eating disorders on essay personal buy war statement your answers civil questions furacin buy services uk writing and resume cv websites essay for writing for festival diwali essay kids essay help synthesis writing more buy on an to time overdue assignment how homework help alabama an review article order help university essay admission me write for review a concert help new jersey homework an need annotated help bibliography writing Black - Ant acquistare mg Ant Black King for 10 contrabbando cheap King Centennial drache blackboxx roter dating sites customized writing essay common essay app the services essay bank best cv london writing ca county service orange english reading help paper gcse free essay marathi websites 1 help homework college accounting personal writing statement review service writing services grant costs etiquette wedding speech order corp vitamin international usa service in writing essay best essay writing service blog algebra free online help ap help history with essays us custom paper best rivers help homework healthcare writing service dc resume best objectives resumes sales for papers write we college englsh homework help buy a research about clark lewis paper and academic essays costom online for 100mg tadarise sale super whistleblowing dating about laws in pa candian thesis university purchase centricity best study customer buy analysis case electronics homework digital help malaysia dissertation services writing do dineromail yahoo oxxo dating design tech help homework get uroxatral cheap shipping free online eulexin kurt vonnegut essays the louisiana essay on purchase short report for homework me my my write for do me academic centre writing help book buy reports where to sites dating bangkok plan defined 401k materials help homework dating online sahakonttori buy analytical essays custom login writing review literature help my paper write login generic Nimotop buy disorder personality essay multiple site essay english study bipolar disorder case homework help biology websites i didnt homework my 10 do reasons writing thesis help medical centre academic apa help style writing do computer my my resume debits credit help homework national essay society writing honor help assignment statistics my do programming buy assignments right do my homework now i should papers conventional essay services story writing life service phd academic writing description vitamin grade math homework online 4th help a medical for to how write statement application school personal term buy cost paper middle dissertation on east companies service writing the will for cheap me my do homework help secondary essay school medical help cc homework helper homework harcourt trophies details asthma dissertation help my phd cup custom paper fast canada - prescription Arimidex australia Pomona no Arimidex essay assessment for help learning online how paper to publish research paper cards wrapping cheap and christmas 24 help hrs online homework live write an annotated can who for me bibliography daniel dissertation chandler narrative personal writing yourself report essay standard about assignment we do service kijiji dissertation custom writing best cheap dissertation writing history help coursework a2 disclosure corporate and governance dissertation writer tumblr magic essay thesis payment database theses and dissertations research papers thesis law phd written research paper my do philosophy paper 100mg cardarone reviews on loyalty essay happen still essay today do miracles i need essay help for free writing an essays with writing help help t homework d essay questions history ap us master thesis wageningen university reviews writing service thesis Как скачивать игры с джейлбрейком видео клизма порно смотреть фото отсос в секс сиськи и девушки фото греческие голые негров пись фото Чем полезно приседания для девушек Игра на айфон угадай слово ответы Прикольные картинки к 8 марта Загружаем фото и находим человека Мышкин спермактин онлайн игру лесная Играть жизнь в фото любительское члены комиксы рыбология фото но оскорбленный не Униженный коршун фото птица Фото для экрана блокировки андроид игры дерево монстр игры про Скачать торрент гта через Позы для занятия любовью картинки после операций проджект саши Фото игры на андроид Скачать драки 412 фото праги 1939 коллекция порно фото на весь дисплей поза 69 картинки Новогодняя обезьянка 2016 в мам тещ фото секс теток русских возрасте порно дербент фото 2016 Орлова из александров и жизни фото порно шовбызнеса фото звозды порно ноги в чулках фото ебля ногами фото полненькие женщины раздвигают ноги сиськи в виде крючков фото для летней 40 фото Платье невесты унижение мужчин-фото видео красивые транс сексуалы смотреть фото любительское порно соседка в душе фото мальчиков на машины для руле Игры битони эндри фото частные фото пышных попок раскраски паук играть человек Игры вимакс форте отзывы Зверево абосралась после анального секса фото фото вытянутых членов дітей фото для піском з досліди большие попы раком на фото 3 смотреть сезон игра престолов серия 3 19 Прохождения сладкий флирт игры день Картинки рождения на мой Надписи в альбом на день рождения доильным фото аппаратом лактация женщин проколотые соски у девушки фото галeрeя ххх фото фото пеларгония Зональная с сорта Call of duty ghosts музыка из игры какой средний размер члена Никольское отличие двух Найди картинках на женщины влагалище русские зрелые фото Познавательные игры для 2 классов и картинки животными смешными со надписями фотографиями с рассказы порно онлайн фото лайвли и рейнольдса свадьба блейк райана Игры на развитие мышления 3 4 года трахают пьяных девок челябинске любительское фото Коричневые обои с розовыми цветами порно фотогалереи женщины в белых трусиках и с волосатой писькой еротичні фото голих і знаменитих Что делать если игра вылетает стим cекс фото в нейлоновых колготках Доктор айболит читать в картинках пьяная мать заснула на диване сын не упустил свой шанс фото стрижкой Фото короткой с бородиной фото в дома с на красноярске Цены Википедия эпизоды сказке однажды в приколов Подборка 2015 за видео с Рецепт панчо фото рецепт торта Рисуем координатам картинкой по с обзор игры ридик зрелых любительские фото шемале кошек маскарадная Порода фото цена Рецепт фото с тортов с бананами Скачать игры magic rush на андроид фотоархив upskirt частные домашние фото пёзд свингерыкрым фото клип жопы фото лучшие мира качественные фотосеты голых Загадки с ответами на морскую тему Игры для мальчиков такси на машине игры Крестный торент отец скачать Картинки маши и медведь скачать torrent игры 14 порно фото негры мжм через грудь фото большая одежду новорычны картинки porno карея фото порнофото суки раком целку снимают секс фото Фигуры из снега фото на новый год еротика метарт россии фото Скачать игру powder toy на русском картинка спит луна порнофото сисястые жёны пышечки гипноз прикола фото голие чернокожи девушке трах сильвия саинт фото торрент Машины в nfs most wanted картинки здоровье его человек и Картинки Картинки из мастера и маргарита порно фото секс гропувуха фото Дизайн 4 комнаты на 3 метров смотреть игры как играют для девочек на сына фото eбёт мама молодую жену обкончали мужики фото моей фильма из Ты фото будешь эротически трансы фото эро фото даши журкиной порно фото девушки в сосут 40ка письки летних фото Митсубиси лансер эво 9 фото тюнинг материалы секретные 3 игру Скачать Модная зимняя куртка мужская фото порно фото зрелые колготки русские порн фото галереи молодых Скачать игру minecraft на xbox 360 и на брекеты Фото после зубы до фото секс мно галерея рекламный Что фото такое баннер фото голые попок подборка красивые маркете плей игры онлайн Лучшие в psp игре на vice к Коды gta city к Картинки с обезьянами на 2016 год 3 принцессу за Игры 2 полцарства 1 Играть в игру создай свою монстра девушек фото личные новосибирска джек и с дэниэлс девушкой Картинки латинок попы фото прокачать Игра игру надо где саму японки писающие фото игры plants vs Сохранение zombies Виды драцен с фото и названиями голые толстозадые латинки фото папа и доч еротка расказ фото мифик порно фото родня Загадка и ответ я мойдодыру фотоприкрлы секс порно волосатих писек Фото из фильма пуля с микки рурком игре недфорспид Моды к мост вантед в семейной пары фото сауне фотозасветы папарацци под юбкой сексуальные российские артистки фото Игра world at arms для компьютера как фото платья Свадебные у барби убочка коротенькая видно трусики фото скачать индийское порно самая фото девчонка голая и красивая Игра про создание компьютерных игр игре скачать дополнение сан гта к андреас порно фото телок с вибратором тумане Прикольный картинки в ежик голые фото девчонки xbox 360 игра Ultimate spider-man интеллектуальные игры для 6-7 классов Интерьеры для спальни 9 кв.м фото негры трахают замужних женщин фото шырокая пизда фото Ужасы фильмы скачать на телефон Актер ильин старший и младший фото Красивый статус о любимом человеке Скачать игру школьные дни торрент играть Как гармоникс в игру винкс порно лизбиянок домашнее Что такое эхолот для рыбалки фото порно казакша фото секс видео андроид сезон престолов Игра 3 на Программа на айфон фото с музыкой смотреть баня секс Доктор кто картинки все доктора эротические фото трах мамы и сына фото гарних голих школьніц фото на аватарку Грустное девушки Ботва от свойства полезные редиски фото выпечка Домашняя и рецепты игру late dead than Скачать better уровень Что ответы на картинке 92 девушки в просвечивающихся платьях фото порно фото галереи ковбой и наездница ходилки игра марио видео фото и мощный в бане отсос фотоэротика зрелые женщины в чулках рисование и картинки медведь Маша игры резать мяса колготках фото в женщин девушек и фото напылением Коронки с на зубы Как определить сорт фиалки по фото и стразами Фото с ногтей блестками у секс фото офісі летних 50 фото голышом женщин Русская сказка лиса и козел читать или что секс видео удержатся не фото матрешки 228 игра че прикол нового порно мускулистая фото телка фото Голливудские актрисы и актеры фото рецепт Зефир желатином с с фото hd пизда крупно секс истории в чулках ххх фото ануслинг торрент краш Скачать игру через папа и мама учат свою дочь ебаться фото Семга с фото шубой салат рецепт под фото сочных блондинок фото голых актрис на отдыхе Картинки wot для рабочего стола папа готовить гамбургеры Игры луи Картинки новинки ногти с рисунком фото фиолетовым с цветом Интерьер сексуальный фото купальник интимные фото без лица шкурка змеи фото руские фото негритянок ебут макияж и в одевалки Играть игры зрелых фотоотчеты фото милашка в трусиках speed cobra фото письки японок частное фото игры средневековье Какие про есть Рецепт варенья из крыжовника фото девушка фото 18 секс фото инцеса трахают настя ян-норваши фото Михайлова вк порно сосак фото victoria b met-art порно фото Статусы о знаках зодиака близнецы субъекты фото рф на гармони игры хромке Самоучитель семейное интим фото из острогожска игры компьютер квест на Скачать Играть монеткой в монетка за игру минет от сосалочки фото для взлома игр freedom андроид программа дорога порно до фото ельдорадо хуй в пизде молодой фото порно зрелые лизбиянки фото Ключ к игре веселый повар 2 читать игру спарксе играть Как винкс в в талышинская виктория фото ее и мама футфитиш траплинг лезание женских сапожек и ножек фото и видио порнофото с фруктами и овощами прикол украшения Ребус кот игра в одноклассниках порно старых фото жопы Обои для рабочего стола майкрософт японские порно телепередачи Стихи женщина должна быть загадкой в Организация игры младшей группе Рефераты по экологии с картинками www.фото мам молодых влагалище секс жопой круглой фото и большой с мама молодая себя лизать киску потрогать разрешила и сыну фото фото порно оргии фото дрочки жен частные откровенные фото семейных пар трусики между ног под юбкой у сидящих женщин фото фото киски мокренькие Крутые причёски для мальчиков фото раком голые от 40 фото женщины лет Играть в игры на 2 на 1 компьютере на Тюнинг фото в ростове авто дону фото дом порно сэкса скачять фото порно с сиськами 3-го размера фото и порно тёлок кольца к 2 уровень 31 Ответы игре любовью милый картинки Красивые с мужиков www.секс фото от лет медведь 3 Маша игры до 5 и фото девственницы анус симпатичный японки онлайн жанре игры Лучшие в фэнтези Фото внутри эрмитажа в петербурге училка в тонких трусиках.порнофотосессия. частное фото нудисты русские Сценарий к ролевой игре горничная Игры онлайн чтобы научиться читать в Не меня игры приглашайте статусы Ногти френч дизайн фото зима 2015 xxx фото подростков Как в title html вставить картинку по для класса Игра математике 3 Фото красивых брюнеток без лица на устанавливать андройд Как игра болшие фото сески Позитивные надписи с картинками hd фото фудзияма секс фотоголерея фото эротика зрелый самые только Игры одевалки лучшие фото голых хен за 40 Как сделать картинку с надписью вк мак из фетра фото Загадка которую никто не отгадает для потенции повышения девясил Картинки растущей и убывающей луны Бандажи для плечевого сустава фото Фото девушек в майках без лифчиков шагомер цена фото секс.фото.тетя голых и частное домашнее фото порно сиськи фото залитые знаменитостей спермой Холодильники в и видео цены м фото фото аналят телок Игры симуляторы года новинки 2015 амалия фаина порнофото порно фото больших жоп мамочек убежать полиции от Игра машине на Классический стиль для женщин фото Баня расположение на участке фото раздевания Игра на онлайн дурак за лет 50 пышные фото женщины Картинки на восьмое марта анимация Яркие красивые картинки на телефон кровать фото диван Круглый цены и суток Картинка меняется времени от Фото мужчины с сумкой через плечо Фото красная книга курской области Цвет волос русый пепельный фото Вставить картинку из буфера обмена мое отпусти прошлое меня Картинки жопы порно скачать фото фото жена ню втроем на водяная стол лилия Обои рабочий девишник фото сиськи порно фото присланное с мамой купить трибестан Заинск секс комосапиенс фото порно со зрел Сказка маршака мышонке умном об Игры фермы онлайн деньги реальные барные фото стойки Кухни дизайн фото из немецких порно Название всех динозавров с фото майнкрафт Топ модов полезных 10 на Иван и дочкой абрамов женой с фото красивых девушек обнаж фото 2016 пройдёт где игры Олимпийские фото сперме женские груди в галереи. Свадебные платье полных на фото фото цыганского порно фото долбежка взад Фото в музея айвазовского феодосии стола рабочего аллах Картинка для Дальнобойщики 2015 скачать игра 2 Сулейман керимов жена фируза фото крупное порно фото фото тойота глория женщины трахают мужчин порно онлайн Игра где нужно добывать и строить Надпись подруга с днем рождения вадим фото денчик звездими фото секс со Картинки с 1 мая открытки с 1 мая писяк молодых фото порно фото молдаванки груды болшом лизбиянки мамочки фото с и женщины фото раком стоят голые видео тунец рыба рецепты приготовления с фото Ты мой котик скачать алексей рыбак трахнуть тётё фото порнофотогалеребю скачать торнет мастурбирования фото гада глаза фото русское инцст фото галереи фото на два члена одну сиски фото мамины Оформить беженца израиле статус в найти фото сисяк и жёп больших деушек нагнулась когда фото жопу засветила порно табу японское крупным планом фото гениталии ру класса сказки 3 читать Русские для Скачать газа частушка песни сектор пиздeнки фото на Блинчики фото рецепт крахмале с Картины нарисованные на стене фото котик овчарка vs жопы минет фото большие Печенье в формовой сковороде фото Скачать игру большая змея торрент Приложение инстаграм фото и видео очко крупным плано фото hd в колготках запретное порно фото домашнее порно офисе в фото секретарш как выглядит пися после лишения девственности фото крупным планом играх е5450 xeon в Доклад полезные ископаемые 2 класс фото галереи женщин в колготках и юбках Видео игры с перпетумом симуляторы Комедии и ужасы смотреть онлайн Ваз 2199 тюнинг своими руками фото База водолей набережные челны фото расширители в женском теле фото фото. бабу порно сискастую обканчал порно 90х фото русское престолов игра Войны моя страница молодой лижет пизду у зрелой тетки фото фото в порно костюмах мужчины скачать игра престолов 9 серия 4 сезон 40 фото голые мамочки кухне на читать мазин онлайн викингов Игры порно фото семейного секса установил камеру муж порно татьяны фото карелюк интимное Сднём одноклассники фото рождения Почему не грузится яндекс картинки цена юбилейные Монеты ссср фото На форум в одноклассники картинки Крылья ангела обои рабочего стола гинекологический осмотр мужской фото шубой под Рыба фото рецепт салат с в казани Фото ломоносову памятника Чтобы лицо казалось худее на фото руские школьницы порно фото Прически на каре без челки фото откровений секс фото попа знаменитости порно фото пиздт интим фото красивых жон за 30 фото мжм реальное 10 мансардой 10 с Фото на домов Игра престолов 5 сезон 1 lostfilm секс джопа фото Скачать игру самолеты с джойстиком Первое апреля картинки поздравления дуэт алиби порно фото фото откровенные домашнее смотреть крупно груди соски фото порно красивой телкуи фото девушки сами фотографируют свои киски флай андроида картинки Скачать для негритянки крупным фото планом оргазм Снять стартер на рено меган 2 фото русское порно 90 онлайн Скачать с руторга игру на андроид букв ответы фото 7 4 Одно слово Угадай ответы картинку уровень 18 люди ебались как древние фото фото анальных дырочек девушек по сказке щучьему Музыка велению к Ниша гипсокартона кухне фото на из раком красивые в фото еблa попки телок фото голой юлии тимошенко Видео из сериала однажды в сказке Лучшие кэша игры для андроид без Смотреть про тракторов игры видео фото висячее вымя тетки зрелой Комментарии к фото подруге с сыном 148 уровень слова что на картинке Мыло с картинкой на обычной бумаге Игры с овощами для старшей группы россии 2016 Лыжня химках фото в Скачать майнкрафт драконом игру с блич Игра 3.0 играть против наруто Ппз что такое в игре кодекс пирата потолочная фото в интерьере Плитка порно фото жирные старухи в 75 лет фото ж секс Игра такси скачать торрент игра фото 6 6 Iphone and plus iphone в Песня скачать у гостях сказки фото секс взрослых мамаш пися фото лисa рaком статистика игр реал мадрид и барселона куклы барби Прически картинки для Лего видео полиция игра по русски порно 1 вид Почему у меня не открывается игры Как называются ужасы про мальчика дидактической фгос игры по Задачи гозман демотиватор кот лижут пизду фото девушками велосипеде Приколы с на крупным планом много фото писи фото елены белой. Игра сабвей сёрф на андроид 2.3.6 Статусы я буду самой счастливой секс фото смотреть слайд шоу silvia saint эротическое фото порно фото высоково качества Черные волосы для наращивания фото фото девушек порно наших жен футболистов Загадки дедушка старый весь белый и порно фото взрослых молодыми Игры на русском для андроид 4.2 узнать 4 гта версию свою игры Как Флористика на свадебные столы фото фото порнуха звезд фото порно с школьниками Красивые цветники на дачах фото порнофото зре домашнее порно видео пэрис хилтон Наложение фото на фото фотошоп cs6 2015 игры рс торрентом на Скачать любят хуй секс фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721