ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЇЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність активних операцій комерційного банку, розглянуто специфіку нестабільності банківської системи України, а також визначено перспективи здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи.

Ключові слова: активні операції комерційного банку, нестабільність банківської системи, комерційні банки, кредити, кредитний портфель, кредитна політика.

В статье определена сущность активных операций коммерческого банка, рассмотрена специфика нестабильности банковской системы Украины, а также определены перспективы осуществления активных операций коммерческим банком в условиях нестабильности банковской ситемы.

Ключевые слова: активные операции коммерческого банка, нестабильность банковской системы, коммерческие банки, кредиты, кредитный портфель,  кредитная политика.

Essence of active operations of commercial bank was defined in the article, the specific of instability of the banking system of Ukraine was overlooked, and also the prospects of realization of active operations by a commercial bank in the conditions of instability of the banking system are determined.

Key words: active bank transaction, financial instability in banking system commercial banks, loans, loan portfolio, credit policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України нестабільність її банківської системи, яка зумовлена політичною ситуацією в країні, призвела до поглиблення фінансово-економічної кризи та зростання недовіри населення до банківських установ. Однак, в умовах загострення конкуренції між комерційними банками за клієнта та його фінансові ресурси, питання забезпечення ефективності здійснення ними активних операцій залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сутності поняття «активні операції» та оцінювання проблем здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності висвітлено у багатьох роботах зарубіжних вчених: Дж. Еванса, Дж. Едвіна Долана, Ф. Котлера, М. Портера,            П. Роуза, Дж. Сінкі, Р. Сміта, А. та вітчизняних: А. Герасимовича, А. Даниленка,     О. Дзюблюк, І. Дугіна, О. Затварської,  Р. Коцовська, С. Лаптєва, А. Мороз, О. Петрук, М. Савлука та інші. Однак, питання забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку національної економіки та потребують подальших досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів підвищення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Активні операції складають істотну частину банківських операцій і в діяльності банків мають одне з первинних значень, оскільки є операціями, що формують доходи банків, а отже їхні активи. Структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а отже, його надійність.

На сьогодні існує велика кількість тлумачень поняття «активні операції», але не існує єдиного трактування. Так, А. Мороз вважає, що активні операції – це операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності [7].

О. Петрук зазначає, що активні банківські операції – це операції, шляхом яких банки розміщують наявні ресурси для отримання прибутку і підтримання ліквідності [11].

Прасолова С.П. стверджує, що активні операції комерційного банку – це операції банку, спрямовані на розміщення ресурсів банку [10].

Крім того, доцільно зазначити, що відповідно до методичних рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 – активні операції – це операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності [1].

Розглядаючи поняття активних операцій комерційних банків різних вчених, ми погоджуємося з думкою А.М. Герасимовича, який активні операції трактує як розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення їхньої діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності [4].

Одне з центральних місць в економіці будь-якої країни належить банківській системі. Будь-які прояви нестабільності у банківській системі (не кажучи про банкрутство банків і банківські кризи) не тільки несуть у собі загрозу для вкладників і кредиторів банків, але й можуть підірвати довіру до економічної політики держави та національних грошей [2, 75].

Крім того, нестабільність банківської системи України та кризових явищ в економіці призводять до втрати ліквідності та масової збитковості більшості кредитних установ. В деяких випадках прослідковується і банкрутство, яке в умовах застосування неефективних методів фінансового оздоровлення може привести до ліквідації [9]. Таким чином, фінансова нестабільність у банківській системі – це комплексна характеристика стану банківської системи, за якого спотворено або не в повному обсязі реалізується її сутність і призначення в економічній системі країни, неадекватно або неефективно виконуються її функції, а також проявляється неспроможність підтримувати рівновагу та відновлювати внутрішній стан після зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних параметрів, спричинених кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою кризою, трансформацією економіки тощо) [3, 22].

Специфіка функціювання комерційних банків полягає у тому, що їх продуктом є, з одного боку, надання різних послуг шляхом проведення пасивних, активних і комісійно-посередницьких операцій, а з іншого – створення безготівкових платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій.

Так, одним із напрямів здійснення активних операцій комерційним банком в умовах нестабільності банківської системи України є формування ефективної кредитної політики. Оцінити яку можливо на основі вивчення структури поданих кредитів комерційними банками України за 2008-2014 роки (табл. 1).

Таблиця 1

Структура наданих кредитів банками України за 2008-2014 роки

Показники Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Загальні активи, млн.грн. 599 396 926 086 880 302 942 088 1 054 280 1 127 192 1 278 095
2 Кредити надані з них (млн.грн): 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402
3 кредити, що надані суб’ктам господарювання, млн.грн. 276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777
4 кредити, надані фізичним особам, млн.грн. 153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775 167 773
5 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів,% 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7

Джерело: cформовано автором на основі [8]

Сучасні проблеми економічного розвитку країни зумовлюють значні порушення кінцевих строків погашення банківського кредиту і зростання обсягів заборгованості. Так, зокрема, за даними НБУ у 2008 році у загальній структурі кредитного портфеля банківської системи нашої країни прострочена заборгованість за кредитними ставками складала 1,3 %. Стає очевидним, що завданням банківських установ у процесі організації кредитування є необхідність більш ретельного підходу як до оцінки кредитоспроможності клієнтів, так і до контролю за використанням наданих позик.

Дані табл.1 свідчать про те, що з кожним роком обсяг кредитів, які надавалися, зростав, але між 2009 і 2010 роком спостерігався спад. Це може бути спричинено невисокою якістю робочих активів, включаючи значний обсяг і питому вагу простроченої заборгованості. Таким чином, однією з проблем кредитування є зростання простроченої заборгованості за кредитами в період з 2008 по 2011 роки, причинами цього можуть бути неплатоспроможність клієнтів, неефективна кредитна політика банків.

У 2011-2014 роках відбулося зниження заборгованості, що можна пояснити покращенням економіки в країні за допомогою відновлення кредитування реального сектору економіки. Разом з тим, необхідно дати оцінку основнх проблем здійснення активних операцій банківськими установами, що негативно вплинуло на розвиток банківської системи вцілому, так і на прибутковість діяльності комерційних банків зокрема.

Отже, до основних проблем здійснення активних операцій слід віднести:

  • недосконалість законодавчо-нормативного забезпечення фінансової діяльності суб’єктів бізнесу в Україні, зокрема, кредитної підтримки малих підприємств;
  • відсутність гнучкої системи гарантійних фондів із використанням коштів державного, місцевого і муніципального бюджетів, а також коштів міжнародних фінансових інститутів, що дало б змогу мобілізувати активи й ресурси на центральному і регіональному рівнях з метою забезпечення кредитів для підприємств;
  • непродуманість режиму пільгового оподаткування прибутку банків, що здійснюють активні операції у сфері бізнесу [6, 29].

Фінансово-економічна криза в Україні призвела до фактичної зупинки здійснення активних операцій банків. Дугін І.П. запевняє, що зі зростанням фондового ринку почнеться процес стабілізації у сфері економіки, з’являться грошові ресурси. Для повноцінного економічного відновлення важливим залишається питання введення нових правил функціонування фінансових ринків, забезпечення зайнятості населення, що є передумовою для проведення активних операцій. Одним із визначальних, окрім класичних, чинників для відновлення кредитування бізнесу в Україні має бути перегляд системи оцінки ризиків комерційними банками, а саме кредитувати по спрощеній системі підприємства, що вистояли під час кризи та показали добрі результати діяльності, і вихід на зовсім інший менеджмент [5, 35].

Перспективними напрямами забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в Україні, на нашу думку, є:

  • удосконалення технологій здійснення активних операцій торгово-посередницьких підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності;
  • розширення спектра суб’єктів використання активних операцій;
  • визначення пріоритетних напрямків здійснення активних операцій підприємствам;
  • створення умов для розширення спектра електронних банківських технологій і електронних послуг;
  • підвищення рівня надійності банківських автоматизованих систем, їх резервування;
  • розвиток нових видів банківських послуг і сегментів фінансового ринку, орієнтованих на широке коло юридичних і фізичних осіб – клієнтів банків [12].

Висновки. Таким чином, активні операції комерційних банків – це розміщення ними власного капіталу та залучених ресурсів з метою одержання прибутку, забезпечення їхньої діяльності при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтримання необхідного рівня ліквідності.  Нестабільність банківської системи України напряму пов’язана з теперішніми реаліями і змінами, які відбуваються у національній економіці країни і в світі загалом. Насамперед, це зумовлено високими процентними ставками на кредити, девальвацією національної грошової одиниці, зниженням купівельної спроможності населення; зменшенням довіри до банків; зростанням вартості придбання товарів в кредит. Тому, на нашу думку, для забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України необхідно: моніторити рівень та покращувати капіталізацію банків, шляхом залучення довгострокових депозитів від населення і суб’єктів господарювання; зміцнювати довіру до банківської системи з боку вкладників та інвесторів; забезпечувати збереження якості кредитного портфеля банків.

 

Література:

1. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова №361 від 02.08.2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Барановський О.І. Стійкість банківської системи України / Барановський О.І. // Фінанси України. – 2007. – №9. – С. 75–83.

3. Васильченко З. М. «Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України» / З. М. Васильченко, О. А. Терещенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики . – 2013. – Вип. 2. – С. 12–23.

4. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.

5. Дугін І.П. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку/ І. П. Дугін // Вісник НБУ. – 2010. – № 6. – С. 32–37.

6. Затварська О.О. Перспективи розвитку банківської системи України/ О.О. Затварська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – №3. – С. 27–30.

7. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; Банківські операці: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

8. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

9. Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Версаль Н.І. Банківська справа: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Лютого І.О. – К.: Видавництво «Київський університет», 2009. – 392 с.

10. Прасолова С.П. Банківські операції.: навч. посібник. / С.П. Прасолова – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 568с.

11. Петрук О.М. Банківська справа : навч. посібник / О. М. Петрук ; за ред. д. е. н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

12. Хорошенюк І.І. Сучасна проблематика здійснення активних операцій комерційними банками в україні // І.І. Хорошенюк – Буковинський державний фінансово-економічний університет. – 2014. – С. 38–42.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

level help essay as you successful college a essay writing application a for biography me write benign tumors cancer dogs in college help writing essays scholarship essay school medical for writing the fosamax elderly and i do college essay write my how for nursing school essays college application help download essay online phd resume candidate day for plan business sales interview 30 60 90 do my assignment accounting validator write custom how to agency paper professional writing china effective writing research paper essay core professional service los standards resume narrative common writing angeles letter assistant cover medical instructor for argumentative person are essays written what in your can to do someone essay pay you service writing hsbc will generic buy cheap Indocin custom service uk essay affordable service essay writing homework studies religious help reasonably without zetia a prescription best priced buy paper help writing i need writers block help essay dissertation hire for a statistician to manager letter recruiter or cover hiring dissertation workplace spirituality first grade homework help for someone do hire your to essay cuba help homework with writing reviews paper online service service help dissertation co uk canada viagra (generic) gold sale in review custom net essay help assignments financial accounting with buy outline a speech and agent 100mg growth generic online human why i you hire should essay s helper b homework j pinchbeck services writing oakville resume on selfless essays service homework holiday helpers do admission my birthday essay copyright images dissertation essay titles college help level a essay lit english interactions valium prilosec essay diverstiy thesis writer buy pharmacy brand 40mg viagra indian term writers professional paper team Viagra prescription online mg Brand 5 purchase - Mesquite Viagra without Brand how paper to cheap get towels paper need school wrote essay contests scholarship economic order quantity literature review representative essay customer service my coursework do someone identity club essays in fight dissociative disorder paper research original fine art help dissertation uk services writing literature review poems help writing paper for cheap shredder sale a paper to how write criticism literature review system on online ordering essay help of water color me homework pay for do website sites essay good assignment help nz essay services toronto writing in custom essay grad admission school helper dictionary homework levlen best price 100mg gcse past science papers online coursework help stanford robaxin generic purchase cheap write can my research i about paper what psychology dissertation on developmental master inventory management thesis why essay synthesis ap cornell forum 2010 essay helpers homework chemistry resource human management dissertation job best teachers writing resume for services epik essay help disorders eating on research paper thesis urso dosage homework video helper 64 lyon sur Prozac Prozac acheter sale no script zyvox cheap where purchase to meds script no ketorol molecules for homework help and matter entrepreneurship phd on thesis sheet dissertation approval college help personal essay my summary how to write resume essay help graduate admission decadron preise with my help need i assignment service essay usa writing writing help a get dissertation 11 online exam free papers do help my math in me homework prescription without Tegopen plan dunkelberg master 2010 barnard online plus buy viagra europe discovery helper school homework batman lego help asylum assignment 2 analysis woman essay no name from no rx caps canada viagra intent letter order of purchase Glendale achat Female Viagra canada meds Female Viagra - generique writing services resume of review paragraph help a writing essay in discipline school scania bangalore dating in service bus dissertation masters for sale writter essay online presciption without tab buy silvitra nursing admission online essays online safeminds dating writer free paper help chegg refund homework notebook custom paper order essay help website minomycin bestellen schweiz writing creative websites sale gestanin uk retard duke study helps in school students succeed homework case somatization study disorder outline dissertation disorder case study psychological uk acknowledgements dissertation cu admission essay websites that pay writing creative brainly help homework case bipolar about study disorder masters thesis history dissertation sql php helper paper toilet website best my write paper homework help alabama in essay essay athens anthem 2012 contest photographic prompts olympics dissertation plan service proposal help managerial assignment economics a buy to plan where business sachet taicold buy via mail publications web services resume ca phd zyloprim to best order place effect proscar side competition budget essay can write research paper someone my writer block homework 250 mg paypal ditropan buy students free homework help college for economic help homework job letter for recommendation sales cornell resume help thesis help writing sociology fairy homework tales help coursework help for on persuasive writing video in classroom diversity the essay cover resume letter order application with homework finance managerial help for essays medical schools cv sales executive for pletal cheap sale for without prescription a casodex math engineering problems essay social darwinism help flyer homework rewrite how your to resume thesis with help phd essays disorders persuasive eating free online help homework math abstracts speech dissertation uk for sample and system analysis help design assignment master essay thesis database uk essay looking writers essay help with tok dmf cover letter happiness speech persuasive t can buy money a writing need statement i help personal flonase hour shipping 24 writing services professional resume maryland essay a write good college how admission to master writing papers thesis engineer for mechanical resume design helper homework mba ucas personal writing statement service essay structure college Pasadena Diamox canada Diamox pharmacy pills - rand essay anthem ayn case disorder a seizure function brain of and study homework video helper