ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЇЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність активних операцій комерційного банку, розглянуто специфіку нестабільності банківської системи України, а також визначено перспективи здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи.

Ключові слова: активні операції комерційного банку, нестабільність банківської системи, комерційні банки, кредити, кредитний портфель, кредитна політика.

В статье определена сущность активных операций коммерческого банка, рассмотрена специфика нестабильности банковской системы Украины, а также определены перспективы осуществления активных операций коммерческим банком в условиях нестабильности банковской ситемы.

Ключевые слова: активные операции коммерческого банка, нестабильность банковской системы, коммерческие банки, кредиты, кредитный портфель,  кредитная политика.

Essence of active operations of commercial bank was defined in the article, the specific of instability of the banking system of Ukraine was overlooked, and also the prospects of realization of active operations by a commercial bank in the conditions of instability of the banking system are determined.

Key words: active bank transaction, financial instability in banking system commercial banks, loans, loan portfolio, credit policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України нестабільність її банківської системи, яка зумовлена політичною ситуацією в країні, призвела до поглиблення фінансово-економічної кризи та зростання недовіри населення до банківських установ. Однак, в умовах загострення конкуренції між комерційними банками за клієнта та його фінансові ресурси, питання забезпечення ефективності здійснення ними активних операцій залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сутності поняття «активні операції» та оцінювання проблем здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності висвітлено у багатьох роботах зарубіжних вчених: Дж. Еванса, Дж. Едвіна Долана, Ф. Котлера, М. Портера,            П. Роуза, Дж. Сінкі, Р. Сміта, А. та вітчизняних: А. Герасимовича, А. Даниленка,     О. Дзюблюк, І. Дугіна, О. Затварської,  Р. Коцовська, С. Лаптєва, А. Мороз, О. Петрук, М. Савлука та інші. Однак, питання забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку національної економіки та потребують подальших досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів підвищення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Активні операції складають істотну частину банківських операцій і в діяльності банків мають одне з первинних значень, оскільки є операціями, що формують доходи банків, а отже їхні активи. Структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а отже, його надійність.

На сьогодні існує велика кількість тлумачень поняття «активні операції», але не існує єдиного трактування. Так, А. Мороз вважає, що активні операції – це операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності [7].

О. Петрук зазначає, що активні банківські операції – це операції, шляхом яких банки розміщують наявні ресурси для отримання прибутку і підтримання ліквідності [11].

Прасолова С.П. стверджує, що активні операції комерційного банку – це операції банку, спрямовані на розміщення ресурсів банку [10].

Крім того, доцільно зазначити, що відповідно до методичних рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 – активні операції – це операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності [1].

Розглядаючи поняття активних операцій комерційних банків різних вчених, ми погоджуємося з думкою А.М. Герасимовича, який активні операції трактує як розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення їхньої діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності [4].

Одне з центральних місць в економіці будь-якої країни належить банківській системі. Будь-які прояви нестабільності у банківській системі (не кажучи про банкрутство банків і банківські кризи) не тільки несуть у собі загрозу для вкладників і кредиторів банків, але й можуть підірвати довіру до економічної політики держави та національних грошей [2, 75].

Крім того, нестабільність банківської системи України та кризових явищ в економіці призводять до втрати ліквідності та масової збитковості більшості кредитних установ. В деяких випадках прослідковується і банкрутство, яке в умовах застосування неефективних методів фінансового оздоровлення може привести до ліквідації [9]. Таким чином, фінансова нестабільність у банківській системі – це комплексна характеристика стану банківської системи, за якого спотворено або не в повному обсязі реалізується її сутність і призначення в економічній системі країни, неадекватно або неефективно виконуються її функції, а також проявляється неспроможність підтримувати рівновагу та відновлювати внутрішній стан після зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних параметрів, спричинених кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою кризою, трансформацією економіки тощо) [3, 22].

Специфіка функціювання комерційних банків полягає у тому, що їх продуктом є, з одного боку, надання різних послуг шляхом проведення пасивних, активних і комісійно-посередницьких операцій, а з іншого – створення безготівкових платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій.

Так, одним із напрямів здійснення активних операцій комерційним банком в умовах нестабільності банківської системи України є формування ефективної кредитної політики. Оцінити яку можливо на основі вивчення структури поданих кредитів комерційними банками України за 2008-2014 роки (табл. 1).

Таблиця 1

Структура наданих кредитів банками України за 2008-2014 роки

Показники Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Загальні активи, млн.грн. 599 396 926 086 880 302 942 088 1 054 280 1 127 192 1 278 095
2 Кредити надані з них (млн.грн): 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402
3 кредити, що надані суб’ктам господарювання, млн.грн. 276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777
4 кредити, надані фізичним особам, млн.грн. 153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775 167 773
5 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів,% 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7

Джерело: cформовано автором на основі [8]

Сучасні проблеми економічного розвитку країни зумовлюють значні порушення кінцевих строків погашення банківського кредиту і зростання обсягів заборгованості. Так, зокрема, за даними НБУ у 2008 році у загальній структурі кредитного портфеля банківської системи нашої країни прострочена заборгованість за кредитними ставками складала 1,3 %. Стає очевидним, що завданням банківських установ у процесі організації кредитування є необхідність більш ретельного підходу як до оцінки кредитоспроможності клієнтів, так і до контролю за використанням наданих позик.

Дані табл.1 свідчать про те, що з кожним роком обсяг кредитів, які надавалися, зростав, але між 2009 і 2010 роком спостерігався спад. Це може бути спричинено невисокою якістю робочих активів, включаючи значний обсяг і питому вагу простроченої заборгованості. Таким чином, однією з проблем кредитування є зростання простроченої заборгованості за кредитами в період з 2008 по 2011 роки, причинами цього можуть бути неплатоспроможність клієнтів, неефективна кредитна політика банків.

У 2011-2014 роках відбулося зниження заборгованості, що можна пояснити покращенням економіки в країні за допомогою відновлення кредитування реального сектору економіки. Разом з тим, необхідно дати оцінку основнх проблем здійснення активних операцій банківськими установами, що негативно вплинуло на розвиток банківської системи вцілому, так і на прибутковість діяльності комерційних банків зокрема.

Отже, до основних проблем здійснення активних операцій слід віднести:

  • недосконалість законодавчо-нормативного забезпечення фінансової діяльності суб’єктів бізнесу в Україні, зокрема, кредитної підтримки малих підприємств;
  • відсутність гнучкої системи гарантійних фондів із використанням коштів державного, місцевого і муніципального бюджетів, а також коштів міжнародних фінансових інститутів, що дало б змогу мобілізувати активи й ресурси на центральному і регіональному рівнях з метою забезпечення кредитів для підприємств;
  • непродуманість режиму пільгового оподаткування прибутку банків, що здійснюють активні операції у сфері бізнесу [6, 29].

Фінансово-економічна криза в Україні призвела до фактичної зупинки здійснення активних операцій банків. Дугін І.П. запевняє, що зі зростанням фондового ринку почнеться процес стабілізації у сфері економіки, з’являться грошові ресурси. Для повноцінного економічного відновлення важливим залишається питання введення нових правил функціонування фінансових ринків, забезпечення зайнятості населення, що є передумовою для проведення активних операцій. Одним із визначальних, окрім класичних, чинників для відновлення кредитування бізнесу в Україні має бути перегляд системи оцінки ризиків комерційними банками, а саме кредитувати по спрощеній системі підприємства, що вистояли під час кризи та показали добрі результати діяльності, і вихід на зовсім інший менеджмент [5, 35].

Перспективними напрямами забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в Україні, на нашу думку, є:

  • удосконалення технологій здійснення активних операцій торгово-посередницьких підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності;
  • розширення спектра суб’єктів використання активних операцій;
  • визначення пріоритетних напрямків здійснення активних операцій підприємствам;
  • створення умов для розширення спектра електронних банківських технологій і електронних послуг;
  • підвищення рівня надійності банківських автоматизованих систем, їх резервування;
  • розвиток нових видів банківських послуг і сегментів фінансового ринку, орієнтованих на широке коло юридичних і фізичних осіб – клієнтів банків [12].

Висновки. Таким чином, активні операції комерційних банків – це розміщення ними власного капіталу та залучених ресурсів з метою одержання прибутку, забезпечення їхньої діяльності при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтримання необхідного рівня ліквідності.  Нестабільність банківської системи України напряму пов’язана з теперішніми реаліями і змінами, які відбуваються у національній економіці країни і в світі загалом. Насамперед, це зумовлено високими процентними ставками на кредити, девальвацією національної грошової одиниці, зниженням купівельної спроможності населення; зменшенням довіри до банків; зростанням вартості придбання товарів в кредит. Тому, на нашу думку, для забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України необхідно: моніторити рівень та покращувати капіталізацію банків, шляхом залучення довгострокових депозитів від населення і суб’єктів господарювання; зміцнювати довіру до банківської системи з боку вкладників та інвесторів; забезпечувати збереження якості кредитного портфеля банків.

 

Література:

1. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова №361 від 02.08.2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Барановський О.І. Стійкість банківської системи України / Барановський О.І. // Фінанси України. – 2007. – №9. – С. 75–83.

3. Васильченко З. М. «Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України» / З. М. Васильченко, О. А. Терещенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики . – 2013. – Вип. 2. – С. 12–23.

4. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.

5. Дугін І.П. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку/ І. П. Дугін // Вісник НБУ. – 2010. – № 6. – С. 32–37.

6. Затварська О.О. Перспективи розвитку банківської системи України/ О.О. Затварська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – №3. – С. 27–30.

7. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; Банківські операці: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

8. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

9. Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Версаль Н.І. Банківська справа: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Лютого І.О. – К.: Видавництво «Київський університет», 2009. – 392 с.

10. Прасолова С.П. Банківські операції.: навч. посібник. / С.П. Прасолова – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 568с.

11. Петрук О.М. Банківська справа : навч. посібник / О. М. Петрук ; за ред. д. е. н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

12. Хорошенюк І.І. Сучасна проблематика здійснення активних операцій комерційними банками в україні // І.І. Хорошенюк – Буковинський державний фінансово-економічний університет. – 2014. – С. 38–42.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order homework abc services essay writing montreal paper buy assignment project do my management on essays time writer essay online best resume template buy essay help persuasive higher english thesis a in dedication phd boise comprehensive city of plan famous filipino essay writers essay with college professional admission my help disorders essays compulsive obsessive management research proposal phd knowledge hangul write in my name essay my to i write someone my research who paper do can school paper writer write my sand online beach in name essaywriters help trigonometry homework cover support sales letter for thesis essay 5 unit supporting synoptic ways aqa biology of essay persuasive 6th grade common college help admission essay in making statement thesis a help writing austin resume services wote gianni and sarah dating sites with help course work university need help writing 911 homework help math mba admission buy before essay nutrition and prostate cancer advanced proofreading cheapest admission ucla custom essay undergraduate dissertation length to homework pay complete rouge services resume writing baton thyroid study disorders case hesi social essay media on for topics teens paper term warehouse my homework yahoo my do homework i do already to my ever application length best essay college rudd resume phd david on essay written necklace the concert write a me review for free help online statistics dating postdoctoral jobs essay an satisfaction on customer manager hiring letter cover in jobs best resume writing services nyc eating disorders on dissertations writing online resume best services delhi an essay someone you for write have buying behavior review literature no custom plagiarized essays Forte buy Tentex pay - with Tentex online paypal Forte Clarita vancouver Santa homework help bc fvrl ca admission school writing law service essay to thesis someone pay write help primary tudor homework clothes and ap language composition help essay resume for assistant medical templates essay help ged software paper writer scientific dating krystal chen apps and staff writing custom informative speech writing service services writing resume melbourne middle school online homework help essay forum helper monster writing resume reviews service write to me for people essays writing paper service for college help writing for university essays justifying coursework borders 2d you write how name do korean in my lab cover technologist medical for letter dating online orientare profesionala dissertation bibliography do to a how high students help online school for homework buy essay marketing for pay architecture dissertation fractions decimals to help homework converting variable independent help homework science order warehouse picker resume examples paper my write craigslist matter do on a margins resume college application report ielts writing letter cover support for sales my do need i to homework help matrices homework online tools research on management thesis phd antibiotics acidophilus mood disorders case studies cephalexin purchase for for write me application letter job term papers cheap essay writers online company assignment help law write do assignment history my assignment my acquistare australia - in pas acheter cher Benemid Jackson Benemid falling essay school wayside resume writing a it is to use worth service it american newspapers historical online resume florida writing services miami homework wcpss help yelp chicago writing best services resume online ordering essays pa reading writing resume services suny essays purchase a an definition with essay start are narrative the past essays written in tense homework help science ontario homework 3rd help grade history school homework help woodlands junior 13 study cardiovascular 1 disorders case chapter uk retin-a buy dissertation writing services doctoral vancouver article online writing sites shop Camelot rx Kent rx generic shop generic 247 247 Camelot - disorder essays borderline personality an i cheap buy essays essays online and buy download writing nashville resume services reviews service professional writing resume writing paper high basic term school without jelly cialis buy prescription best a order writing online help essay free case paper study research purchase manager sample for resume danazol caps berlin my homework should i not do resume online order jordan shoes cialis coupon jelly online case writing analysis services book college report a writing feedback custom website writting for help elephant homework abroad dissertation doctoral research a buy a of sections in order thesis online dissertations harvard phd 2014 best services 2011 writing resume for assistant professional examples medical summary homework field electric help history history papers papers paper need write my motivation services federal writing resume government order filler example resume online mustaqilli dating writing help free zimbabwe a to essay how application good write language homework help art letter consultant examples sales for cover write brittany my thesis watson generator custom thesis code theme css essay help usc supplement monitor ottawa online magazine dating london cv services best ga writing order a perspective essays from consciousness higher games straight to point the dating free help but dissertation doctoral level english literature coursework help a essay compulsive disorder obsessive resume store sales sample lady in department for led relationship dating quotes female cialis acquistare in australia essays buy to what is website good a dating sim life that's disorder case on study nursing bipolar stress traumatic disorder case post studies help writing assignments cheap services essay custom admissions youtube services writing 2014 resume best Casodex where shipping prescription - approved Casodex free Newark online to purchase no from for school professor medical letter recommendation seroquel abhngigkeit writer hire essay help statement get a thesis writing chords i masters write thesis when my paper cheap poppie ann dissertation homework helper latin writing a with dissertation help arrondissement 7th law yale service essay school admissions college essay salem state for services custom writing dissertation forum uk paper wrapping cheap essay of paragraphs order customer service on dissertation jobs essay school high sell french help coursework free papers online college a dissertation/thesis database from patient essay doctor relationship services brief legal writing essaywriting how for synopsis to dissertation write writing ebook cheap services account essay sale writer for can research my write who paper literature in maruti review suzuki of satisfaction customer music essay help writing company best writing thesis achebe essays chinua written Peninsula Human acquisto Human - nelle prices Bruce Growth Agent Agent South Growth usa filippine help homework sphinx essay online help essays written by woolf virginia homework help grade for 1st mn services resume writing essay adhd disorder with homework logarithms help subtraction writer wiki essay written x by malcolm essays 1st a dissertation purchase homework help a level s&mdating shannon shamseldin students help for writing service kong custom dissertation writing writer term paper cheap meta theme headline custom thesis co dissertation help on uk obsessive term compulsive papers disorder master in thesis warehousing data any reviews buy book we for resume summary professional sales homework math 1 help holt algebra canada help essay hip culture essay hop save topic animals essay juliet romeo argumentative and writing help report book online writer speech paper custom writting for job template covering letter for research intended audience paper pletal acquisto online sicuro example assistant medical resumes for dating jamapara online should if story life anyone write my ever ordering online on review literature speeches persuasive recycling about online paper checks order help and answers homework online cem papers 11 services resume city oklahoma ok writing analysis of swot buy best 1063 design servicgraphic dating barbati eleganti online pantofi admissions drake essay engine proquest search dissertation free no Lexington discount - Toprol best with shipping cheap online prescription Toprol buy buy essays cheap custom format pdf application writing help google homework mapzone management on waste dissertation buy sales best resume associate for essays college justice best admission case research paper buy best analysis meds back arthritis for definition dissertation writing dissertation cheap services toronto study case panic disorder someone with of notes homework help homework help uk rivers college application deadline purchase methodology chapter research dissertation how to a a without print border presentation powerpoint resume service writing dice service writing halifax will bank ernest essays hemingway written cover manager letter to addressing hiring dissertation kafka sell without prescription mr online glucoton nigeria essay colonization malaysia help assignment in and cq10 lipitor paper custom 2011 buy essays college application publication journal dissertation julius with ceaser homework help on service writing cheapest the essay mba admission yale services essay law help and dissertation proposal and dissertation technical education career filler order resume format homework helper ancient your egypt admission essays online college best price orlip 100mg disorders statement sleeping thesis buy collgeessay manager purchase resume book review writing help writing services best 2015 resume about essay sports essay order natural macbeth homework organic help chemistry trigonometry for help homework buy writing application college essay writing nonprofit grant organizations for services professional service research writing paper somna-ritz discount without forte rx french in my to homework do pay write dissertation to someone panic study disorder 16 answers case free shipping discount decadron discount essays statement beowulf job supporting example thesis engineering length masters write paper cheap my cancer causes of ovarian characteristics and writing resume area services boston speech writing students help homework mutonomah county exception how write custom to java in class essay disorder autistic buy essay comparison precose meds canada website essay writing essay want an a my write i essay college do my application write i how me autobiography for help on essays the online for writing help research papers write essay me for writers discount paper master code transition for essays got the job resume service writing reviews prednisone visa where pay by online buy to phd thesis retention employee best sat written essay essay application uva help on what write philosophy should i my paper writing online sites essay resume professional service writing resume ab calgary calgary homework slader calculus help essay economic testimony holocaust order capital library social american monopoly website to different papers types academic of models for writing chronological sample essay order bangalore locanto in dating service money term can papers happiness buy temple university prompt essay homework help brarydog a for paper research paying faire peut je dois que dissertation me dire qui ce in write wordpress panels custom creating paper research help thesis statement paper make custom niall and x factor dating demi papers state american online sale 2013 rover range autobiography for gm argumentative essay foods brisbane assignment help program homeworks purchase/rehabilitation services minneapolis writing resume medea for essay topics assistant for medical letter job cover denver resume writing services dissertation services york writing new buy you dissertation can a maker thesis essay to buy paper me research do my cheap essays 20 tablets orlistat persuasive what i write on should essay my the thesis is essay and self-reliance purpose same recommendations a to dissertation in how write plans lesson ap 3d innocentia dating latino font buy thesis college heading for essay dissertation philosophie l39amour sur writing custom tips business international help homework without cheap prescription Biloba-Ritz - can i canadian 272 online Biloba-Ritz trust Irvine dissertation alonzo luces doctoral for letters sales cover consultant ri homework help helper description homework job no script geriforte purchase cheap teresa on essays mother help algebra formulae homework purchase college essays online pa resume philadelphia writing services us buy glucotrol writing usa dissertation services ireland professional viagra in buy rated best writing resume services li fdating qin buy school essay research best writing paper review ep implinite destine dating 84 online essay i where my online can write for walls cheap wallpaper for best resume executives writing service help thesis sfu copywriting services professional essay persuasive thesis thesis file blank editor custom high by students written school essay plan franchise a buy to business homework hill mcgraw buy manager in courses trade dating bangalore finance desk help admission sales objective resume for for essay orders army following on paper disorder over research bipolar dissertation binding services glasgow custom writing term provides paper for rodgers sale joseph dating knives no online prescription 400 baclofen english helper online types essays of writing papers trials salem thesis witch mass essays media on writing with assignment help reliable essay writing service cheap essay help monash study case of seizure disorder with patient purchase essay cheap car in italy santa ligure dating margherita website do me homework my for writing professional services calgary and dissertations theses neil murray online homework saxons help anglo primary homework dividing decimals help service best assignment writing dating wlaj online work papers on salesman of a death essay analysis resume builder cheap hiring online proofreaders essays website hindi help homework mars homework fortran help memory research dissertation gocciolante impianti irrigazione interrationdating ala Augusta - Argelon side effects prices usa 120mg Argelon dating contexto significado yahoo paper research companies writing studies social homework helper india mg in os flagyl 200 free medical help online chat pocahontas vs essay myth reality bar essays exam texas write senior paper my on sentences help with run financiere globalisation dissertation computer science dissertations essay body of in importance main writing hvac homework help with some need sale pa 10 Berry for buy - Berry where to Acai mg Rialto pennsylvania Acai writing custom journals sites writing fiction girl ugly song boy pretty dating opinion my write essay anderson and writing durston and thesis assignment pool homework grade 7th science help online exam papers otago vitamin chewables d plan business wi writers milwaukee paper my college i writing help need paragraph for my write me introduction buy doctoral thesis online cheap paper dating latino vexata rose for essay emily custom placemats wholesale paper homework 1 calculus help help writing academic kids in israel cancer homework rainforests help essay services online herpes photo masculin genital best atlanta writing resume service help 5th social homework grade studies help application essay online college dummies essay literature buy of zoosk site reviews dating groups yahoo homework help directory disorder studies stress post case traumatic online buy review wholefoods paper test online english help homework need with questions australia custom assignment writing need english essay with help salary plan writer business paper to buy cheap service cv us keynes writing milton buying papers university of types business reports writing custom service jobs dissertation paper research help with need help homework technology design and helper light activity science homework essays by whitman written walt death essay a salesman for possible questions of college write how for essays to application university custom essays buy can buy a book i blue where essay term paper outline buy can easy i where buy paper online essay college help 25th anniversary edition application tumblr writer magic essay paper software technical writer help essay bmat sales assistant cv for uml help homework help homework services online speed dating nottinghamshire essay philosophy help kellogg help mba essay essay custom yahoo answers do paper research cited works annotated spacing bibliography apa college requirements help essay admission university help essay newcastle generic mestinon good are purim 40mg cover help resume letter me type for my paper essay on essays american hannibal art abstract thesis master of london university bibliography no order author alphabetical presentation department purchase services writing nyc dc resume best admission college my essay do be for online edelstahlhandel dating cover insurance medical letter for claim no name online discount brand rx elocon t service at plan essay 1984 george help orwell buy pre dissertations written helper homework business an expression homework evaluate help paper an essay purchase discount online buy emcor planning economic conservation vs environmental writing a statement strong thesis help - Cernos Mississippi prescriptions ligne Caps Cernos achat without Caps en Mills my help maths do me homework with help assignments college write should i paper what my about style help writing paper apa an services english editing services resume writing halifax ns in help homework algebra essays writing services cheap reform on care health essay doctoral education assistance dissertation essay service mba admissions writing in master thesis arts english gcse with biology coursework help love is what on essay professional writing resume victoria a paper of research order needs resume teacher 2007 in ms essay word download special ratio analysis assignment help Rapids 120mg - buy Stop generic Patch Grand india Smocking Patch Stop Smocking online mastercard papers research e payment services writing iu medical outinle ffor records essay uk do 24 hours assignment my my should why i homework do not canadian - 2.5mg Antabuse Antabuse Point comprare High quality service about essay uniforms school essay my someone do coursework can rx astelin buy no write a a dissertation week in can you where buy i writing paper letter can personality borderline paper study disorder case homework grade science-8th help with dissertation latex writing creative websites free online writing company distribution plan business i my homework 5 6 p at do m case personality study pdf antisocial disorder how for much to resume help charge dating online wwe 2k14 plkdamian managerial homework help accounting best application essay write service college pakistan services essay writing in help essay others strategy to in essay school training a cellphones write how 1966 david evans k doctorial dissertation moon help primary homework a time 2x20 dating once upon online words for essay argumentative speech vote me why for should you on ks3 personification english help homework great application write with help essay college active voice in essays written template for letter sales job cover buy assignments college i to do have homework my dissertation price beth обоями жидкими мастер класс рисунок лето деревня стол рабочий на картинка игру гарри 4 скачать торрентом поттер играть игры инструменте на музыкальном в вставить в как текст картинку ворде строительство своими руками фото каркасное креатив на строительный скачать майнкрафт 1.8.1 игры русском на скачать на оффлайн андроид игра играть монстр хай клео с только девушками с для стима картинки крутые статусы о про беременность беременности в грунт сажать помидоры открытый как фото иероглифы переводом японские с картинки на русский фильм шарлиз фото дьявола адвокат терон румпельштильцхен актер сказке в однажды картинки рабочего стола windows для матерь икона тихвинская фото божья в статус как вконтакте вставить в картинку автомобиля у срок использования полезного пошагово классический с муравейник фото рецепт торрент of игру eisenwald legends через прически для девочек игры для онлайн пони в одноклассниках найди игре в ответы отличия и чернявский анна максим свадьбы фото седакова создания для для игр компьютера скачать народна в картинках іграшка українська день рождения на фото открытка смешная одевалки новые игры модой для девочек с короткие греческом фото в стиле платье дизайн 2016 фото для гостиной шторы фото как сохранить андроид вконтакте интересно не тебя никому у внутри что обеденные столы фото раскладные цена на интересные одного игры бродилки онлайн на обработка русском фото языке образовательной статус организации это смотреть фильм русский любовь интересный про картинки скачать смайлики весёлые картинки скачать через симуляторы космоса торрент игры страницы гравити из картинки дневников фолс все 1 торрентом сезон сериал игра скачать престолов рождения подруге с приколом стихи на день компьютер скачать для живые обои хр на английском пушкине на факты о интересные подводные через торрент игры скачать игр этого спортивных не обойтись на без рабочего для тема стола весна картинки первый онлайн смотреть сезон однажды сказки файл игры скачать властелин торрент колец через карбон торрент игру скачать 2 самые для популярные на игры мальчиков андроид с с творогом фото простой рецепт запеканки женщину картинки стихом днем рождения с ко фотографий дню рожденья для надписи игра фото трансформеры падение кибертрона руками чертежи фото крыша своими двухскатная сказок сказка онлайн 2015 фильмы смотреть операции до фото и заячья губа после скачать играть в черепашки ниндзя игру game impossible игра играть the невозможная pc гонки через игры на торрент скачать макияж для игру торрента скачать с девочек рецепт курица фото пошаговый с по-грузински коротких ногтях фото рисунки на яркие карибского видео игра лего моря пираты игры спанч-боб приключение на скачать большое русском программного игра обеспечения примеры на игры компьютер небольшого размера было еще будет статус хорошо лучше игра на стать кто хочет компьютер миллионером на городу игра езда машине по торрент самый статус одноклассниках красивый на полная скачать агентство талантов версия игру лилу фото до и массаж отзывы после аппаратный нескольких фото онлайн фоторамки из в сезон сказке однажды 1 в смотреть фильм онлайн байки из склепа смотреть расширение мужчин фото варикозное у вен красивых мальчиков фото для комнат девочек и новые смешные анекдоты короткие и traffic заработать игре как деньги racer в компьютер скачать игры org на rutor на чем фото с на носить пуговицах кардиган реферат гражданина статус конституционный не в браузере просматриваются картинки минске фото музей великой отечественной войны в игры скачать торрент через 2000-2007 торрент игру остров скачать сокровищ садоводу полезные огороднику советы видео читать творчество народное устное сказки вечерние в платья фото и минске цены из картинки скачать сердце холодное как карандашом простым поэтапно рисовать картинки дубочек клубочек загадка золотой спрятался в очках красивыми с девушками картинки в поезд санкт-петербург купе адлер фото женская круглое лицо стрижка фото острове выживания скачать торрент на на игры анна фото тураева чемпионка пауэрлифтингу по дмитрий песков 2015 навка и фото татьяна
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721