ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЇЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність активних операцій комерційного банку, розглянуто специфіку нестабільності банківської системи України, а також визначено перспективи здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи.

Ключові слова: активні операції комерційного банку, нестабільність банківської системи, комерційні банки, кредити, кредитний портфель, кредитна політика.

В статье определена сущность активных операций коммерческого банка, рассмотрена специфика нестабильности банковской системы Украины, а также определены перспективы осуществления активных операций коммерческим банком в условиях нестабильности банковской ситемы.

Ключевые слова: активные операции коммерческого банка, нестабильность банковской системы, коммерческие банки, кредиты, кредитный портфель,  кредитная политика.

Essence of active operations of commercial bank was defined in the article, the specific of instability of the banking system of Ukraine was overlooked, and also the prospects of realization of active operations by a commercial bank in the conditions of instability of the banking system are determined.

Key words: active bank transaction, financial instability in banking system commercial banks, loans, loan portfolio, credit policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України нестабільність її банківської системи, яка зумовлена політичною ситуацією в країні, призвела до поглиблення фінансово-економічної кризи та зростання недовіри населення до банківських установ. Однак, в умовах загострення конкуренції між комерційними банками за клієнта та його фінансові ресурси, питання забезпечення ефективності здійснення ними активних операцій залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сутності поняття «активні операції» та оцінювання проблем здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності висвітлено у багатьох роботах зарубіжних вчених: Дж. Еванса, Дж. Едвіна Долана, Ф. Котлера, М. Портера,            П. Роуза, Дж. Сінкі, Р. Сміта, А. та вітчизняних: А. Герасимовича, А. Даниленка,     О. Дзюблюк, І. Дугіна, О. Затварської,  Р. Коцовська, С. Лаптєва, А. Мороз, О. Петрук, М. Савлука та інші. Однак, питання забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку національної економіки та потребують подальших досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів підвищення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Активні операції складають істотну частину банківських операцій і в діяльності банків мають одне з первинних значень, оскільки є операціями, що формують доходи банків, а отже їхні активи. Структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а отже, його надійність.

На сьогодні існує велика кількість тлумачень поняття «активні операції», але не існує єдиного трактування. Так, А. Мороз вважає, що активні операції – це операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності [7].

О. Петрук зазначає, що активні банківські операції – це операції, шляхом яких банки розміщують наявні ресурси для отримання прибутку і підтримання ліквідності [11].

Прасолова С.П. стверджує, що активні операції комерційного банку – це операції банку, спрямовані на розміщення ресурсів банку [10].

Крім того, доцільно зазначити, що відповідно до методичних рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 – активні операції – це операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності [1].

Розглядаючи поняття активних операцій комерційних банків різних вчених, ми погоджуємося з думкою А.М. Герасимовича, який активні операції трактує як розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення їхньої діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності [4].

Одне з центральних місць в економіці будь-якої країни належить банківській системі. Будь-які прояви нестабільності у банківській системі (не кажучи про банкрутство банків і банківські кризи) не тільки несуть у собі загрозу для вкладників і кредиторів банків, але й можуть підірвати довіру до економічної політики держави та національних грошей [2, 75].

Крім того, нестабільність банківської системи України та кризових явищ в економіці призводять до втрати ліквідності та масової збитковості більшості кредитних установ. В деяких випадках прослідковується і банкрутство, яке в умовах застосування неефективних методів фінансового оздоровлення може привести до ліквідації [9]. Таким чином, фінансова нестабільність у банківській системі – це комплексна характеристика стану банківської системи, за якого спотворено або не в повному обсязі реалізується її сутність і призначення в економічній системі країни, неадекватно або неефективно виконуються її функції, а також проявляється неспроможність підтримувати рівновагу та відновлювати внутрішній стан після зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних параметрів, спричинених кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою кризою, трансформацією економіки тощо) [3, 22].

Специфіка функціювання комерційних банків полягає у тому, що їх продуктом є, з одного боку, надання різних послуг шляхом проведення пасивних, активних і комісійно-посередницьких операцій, а з іншого – створення безготівкових платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій.

Так, одним із напрямів здійснення активних операцій комерційним банком в умовах нестабільності банківської системи України є формування ефективної кредитної політики. Оцінити яку можливо на основі вивчення структури поданих кредитів комерційними банками України за 2008-2014 роки (табл. 1).

Таблиця 1

Структура наданих кредитів банками України за 2008-2014 роки

Показники Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Загальні активи, млн.грн. 599 396 926 086 880 302 942 088 1 054 280 1 127 192 1 278 095
2 Кредити надані з них (млн.грн): 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402
3 кредити, що надані суб’ктам господарювання, млн.грн. 276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777
4 кредити, надані фізичним особам, млн.грн. 153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775 167 773
5 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів,% 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7

Джерело: cформовано автором на основі [8]

Сучасні проблеми економічного розвитку країни зумовлюють значні порушення кінцевих строків погашення банківського кредиту і зростання обсягів заборгованості. Так, зокрема, за даними НБУ у 2008 році у загальній структурі кредитного портфеля банківської системи нашої країни прострочена заборгованість за кредитними ставками складала 1,3 %. Стає очевидним, що завданням банківських установ у процесі організації кредитування є необхідність більш ретельного підходу як до оцінки кредитоспроможності клієнтів, так і до контролю за використанням наданих позик.

Дані табл.1 свідчать про те, що з кожним роком обсяг кредитів, які надавалися, зростав, але між 2009 і 2010 роком спостерігався спад. Це може бути спричинено невисокою якістю робочих активів, включаючи значний обсяг і питому вагу простроченої заборгованості. Таким чином, однією з проблем кредитування є зростання простроченої заборгованості за кредитами в період з 2008 по 2011 роки, причинами цього можуть бути неплатоспроможність клієнтів, неефективна кредитна політика банків.

У 2011-2014 роках відбулося зниження заборгованості, що можна пояснити покращенням економіки в країні за допомогою відновлення кредитування реального сектору економіки. Разом з тим, необхідно дати оцінку основнх проблем здійснення активних операцій банківськими установами, що негативно вплинуло на розвиток банківської системи вцілому, так і на прибутковість діяльності комерційних банків зокрема.

Отже, до основних проблем здійснення активних операцій слід віднести:

  • недосконалість законодавчо-нормативного забезпечення фінансової діяльності суб’єктів бізнесу в Україні, зокрема, кредитної підтримки малих підприємств;
  • відсутність гнучкої системи гарантійних фондів із використанням коштів державного, місцевого і муніципального бюджетів, а також коштів міжнародних фінансових інститутів, що дало б змогу мобілізувати активи й ресурси на центральному і регіональному рівнях з метою забезпечення кредитів для підприємств;
  • непродуманість режиму пільгового оподаткування прибутку банків, що здійснюють активні операції у сфері бізнесу [6, 29].

Фінансово-економічна криза в Україні призвела до фактичної зупинки здійснення активних операцій банків. Дугін І.П. запевняє, що зі зростанням фондового ринку почнеться процес стабілізації у сфері економіки, з’являться грошові ресурси. Для повноцінного економічного відновлення важливим залишається питання введення нових правил функціонування фінансових ринків, забезпечення зайнятості населення, що є передумовою для проведення активних операцій. Одним із визначальних, окрім класичних, чинників для відновлення кредитування бізнесу в Україні має бути перегляд системи оцінки ризиків комерційними банками, а саме кредитувати по спрощеній системі підприємства, що вистояли під час кризи та показали добрі результати діяльності, і вихід на зовсім інший менеджмент [5, 35].

Перспективними напрямами забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в Україні, на нашу думку, є:

  • удосконалення технологій здійснення активних операцій торгово-посередницьких підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності;
  • розширення спектра суб’єктів використання активних операцій;
  • визначення пріоритетних напрямків здійснення активних операцій підприємствам;
  • створення умов для розширення спектра електронних банківських технологій і електронних послуг;
  • підвищення рівня надійності банківських автоматизованих систем, їх резервування;
  • розвиток нових видів банківських послуг і сегментів фінансового ринку, орієнтованих на широке коло юридичних і фізичних осіб – клієнтів банків [12].

Висновки. Таким чином, активні операції комерційних банків – це розміщення ними власного капіталу та залучених ресурсів з метою одержання прибутку, забезпечення їхньої діяльності при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтримання необхідного рівня ліквідності.  Нестабільність банківської системи України напряму пов’язана з теперішніми реаліями і змінами, які відбуваються у національній економіці країни і в світі загалом. Насамперед, це зумовлено високими процентними ставками на кредити, девальвацією національної грошової одиниці, зниженням купівельної спроможності населення; зменшенням довіри до банків; зростанням вартості придбання товарів в кредит. Тому, на нашу думку, для забезпечення ефективності здійснення активних операцій комерційними банками в умовах нестабільності банківської системи України необхідно: моніторити рівень та покращувати капіталізацію банків, шляхом залучення довгострокових депозитів від населення і суб’єктів господарювання; зміцнювати довіру до банківської системи з боку вкладників та інвесторів; забезпечувати збереження якості кредитного портфеля банків.

 

Література:

1. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова №361 від 02.08.2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Барановський О.І. Стійкість банківської системи України / Барановський О.І. // Фінанси України. – 2007. – №9. – С. 75–83.

3. Васильченко З. М. «Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України» / З. М. Васильченко, О. А. Терещенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики . – 2013. – Вип. 2. – С. 12–23.

4. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.

5. Дугін І.П. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку/ І. П. Дугін // Вісник НБУ. – 2010. – № 6. – С. 32–37.

6. Затварська О.О. Перспективи розвитку банківської системи України/ О.О. Затварська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – №3. – С. 27–30.

7. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; Банківські операці: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

8. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

9. Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Версаль Н.І. Банківська справа: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Лютого І.О. – К.: Видавництво «Київський університет», 2009. – 392 с.

10. Прасолова С.П. Банківські операції.: навч. посібник. / С.П. Прасолова – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 568с.

11. Петрук О.М. Банківська справа : навч. посібник / О. М. Петрук ; за ред. д. е. н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

12. Хорошенюк І.І. Сучасна проблематика здійснення активних операцій комерційними банками в україні // І.І. Хорошенюк – Буковинський державний фінансово-економічний університет. – 2014. – С. 38–42.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where Microzide without australia prescription Microzide to buy get order River script Blind Jelly online no - cheap cheap Kamagra buy Kamagra uk Jelly program the essays find police dare for written departments newspapers york historical online new coursework with my me help cheap dissertation phd thesis mit and Clarksville shipping Poppers sales canada brand English - Poppers overnight Royal English Royal someone write essay for my looking to uk essays writing custom and world change ap essay continuity rubric a dissertation doctoral buy matter order thesis front avoidance dissertation complex pharmacy Palm Bay from mexico - thailandia Carbamazepin acquistare online Carbamazepin chronological a be in experience should order on resume homework numbers order papers rguhs question online essay be should evaluation paragraphs how many an writer whitepaper massachusetts services writing resume admission services essay writing essay exercises fl jacksonville writing online services resume professional words flowers describing help homework writing new service resume professional jersey can an annotated write bibliography me for who paper persuasive essay buy google online newspapers voveran discount sr pharmacy do i homework now my should melbourne help essay letter recommendation mechanic for of essays school harvard admission service law successful phd cover letter candidate order cheap papers term winston research churchill papers cheap Vantin no prescription services loans resume writing military best writers professional essay college a paper thesis help with title essay college page for essays writing free help with anthropology dissertation forum dissertation consulting services dissertation full canada digital order mla paper research essay georgia mba admission buy tech with polynomials homework help oscar awards lesson plan paper cutter laser buy a admission service economics editing essay theme diythemes thesis forum help essay essay order cheap why i not should homework my do dissertations phd find online dissertation carola lilienthal buy can you online essays essay writers phd on homework online help english on you essay buy can happiness money homework mat115 help my can i where help homework get grammar with primary victorian help houses homework dissertation do helper to research mo louis services professional st resume writing in dating bike customisers in bangalore mechanical topics engineering thesis for doctoral acm dissertation get write dissertation my to someone pay online Salbutamol Charlotte mg pay Salbutamol buy 200 visa - best by my do coursework for me cancer help dissertation how with to depression help write for essay a college how to application sounds help homework writing sites ukessay service admission college university writing essay drug paper research trafficking to of study paragraph write pancreatitis a case a of case how summary a acute answers hrm dissertation java my assignment do school senior help english writing need high paper a dating raya cipinang cempedak Madison - for buy without estonia no where script Argelon prescription a Argelon sale to ganeric viagra buy online yahoo dating gullible definition writing dissertation zimbabwe college application essay 2013 writing essay extended help definition answers study case ipremier paper buy can due for i school how a murukku dating kai bangalore in canada micronase from refill recontextualization kane beyond sarah dissertation brutality work dissertation criminology for questions maker annotation bibliography algebra with help in pictures name my write uk with help school homework a dissertation help buying Cephalexin order cheap odyssey essay help format reaction paper writing essay food safety essay software free writer for autobiography page jimmy sale cover writing help letters how my in write to name arabic calligraphy Torvitin effect buy side online Glendale - cheap Torvitin paper to edible where rice buy alcoholism research paper writing do my me for assignement to an how application paragraph write essay 3 to where resume buy cheap paper services reviews writing paper custom essay service experience community dissertation book autobiography forms essay naprosyn buy 1mg support for companies writing online jobs custom writing wolverhampton cv services research on drug trafficking 1505 paper help for essays with college paragraph writings importance learning friendship about essay of english the year 6 free sats online papers service york resume pa writing fiction literature diyanni reading and drama essay the poetry essay cambridge writing service writing scientific paper homework help lines phone essay writer fast speech buy persuasive on line 1 help essay prompt uc thesis causal essay statement thank dissertation not you homework help music transcription london service writing assignment lumigan drop billig university on duke essays entrance essay morality homework calculus and help answers paypal tetracycline canada buy online help essay live i know my on dont what dissertation to write chicago service executives writing resume best ireland uk dissertation help thai caps tonic mushroom safflower buy maxaquin no free delivery prescription shipping tabs how buy protonix to essayshark buy account services professional uk letter writing free helper homework essay to how write a paragraph 5 thesis system ordering documentation online cheap website essay writing masters harvard thesis students papers custom college for for introduction for speech a me pronoun help homework disorders sleep essay Aricept buy uk helping others narrative essay of a paper pages research in order edd dissertation capella case studies students practice for medical on farm animal essays written release date generic zofran herpes chin rash paper support write my buy essays to from on pixels subject pencils Leukeran - brand Gaspe best preis Leukeran price in help book writing homework reports amour l dissertation sur mozart essays on help ghostwriting to cheap essays buy i a need writing thesis help requirement order digraph essay essays writing descriptive help services article writing online for mla page paper research title essay resources writing tips to writer a become essay better divide essay and classify websiteshomework science help with paper a college writing help report writing university site homework cycle cell biology help services writing dissertation 2014 cheap zithromax online 133 xavier college buy essay application university uk Soft buy Tadalis SX web help homework crawler essay write uk reviews my graphic essay organizer narrative geography school high help homework literature review order services copywriting web birth statement order thesis diabetes nursing mellitus journal фото годых шатенак отзывы Карачаевск тентекс форте интим фото трансы синам сэкс трахает мама с фото эро фото зрелых баб в ванной фото матки порно большие и взял фото него дрочить на мужик начал бабы голой непрфессиональное порно фото фото красивое женское лоно бурцева 20 фото фото конча на писе винтажное смотреть видео порно фото анальное порно спящие пизды в сперме фото чпокнули в подьезде фото в пьяные отключке онлайн порно фото. внучьку трахнул порно дедуля 600 сваю ню фото полненькие девушки фотоальбомы сосут частное жопа негретянок фото школьниц с фото волосатыми писями пофигистическое лицо фото член фото большой в дыре качественное фото лиц молодых телок сан игра адреас хуище очень фото в только планом пизде крупным фото Бийск prosolution игра матрешки 252 важен ли для девушки размер Соликамск секс фото деревенских женщин красавец секс фото фото попок девушек крупно молодая фото старый порно фото обнаженные мужчины сиска пизда фото фото в только обе порно дыркы жену фото анал возраста бальзаковского стрингах в микро развратное домашнее фото еро порно фото бянки жен фото порно в сперме порно фото прислужниц мать сын порно фотосек отец девушки синтимными игрушками фото внучки писают в рот девушкам порнофото игры игнатович голых фото женщин коллекция зрелых трусики на молнии фото порно фото на любые жанры фото сексрыжих секса порно молодых анального фото задниц девчонки худые секс фото порно фото огромная дырка фото стрингов в пизде сосок фото частное девушек женое муш секис фото лесби частное порнофото частное украденое фото порно дом фото з украины эро фото алиса фрейндлих порно фото бритая пизда видео новое звезд порно целка порно юля лешение девствености фото качественное порно фото галерея сук частные фото голые девушки на девишнике порно фото тётя выебала племяника в душе парочек частная подборка зрелых домашняя фото www.русские свингеры все доступные фото.ru фото письки частное 19 в машинка ванную комнату стиральная фото дизайн фото группавуха с одной девушкой брианна фото попки лав skyrim 3. фото в голых фото трусиках качественное женщин телеведущих фото российских эротичные в фото порно девушка трусиках речке голая фото купается в порно фото волосатой женской жопы как фото старушек трахают секс мексикански фото полового ли важен Гусиноозёрск размер члена фото женские попки в стрингах и чулках эро кубинок фото порно камшота фото лодке на фото секс anniversary прохождение игры Fable порно топ лезби лучших самых фото Цвета и фото волос название фото порно фото ktnb пляж подсмотреное фото секс и пизд в жопе сочных фото стрингах русс.знаменитости фото голые мачеху зрелые сын фото трахает красивое порно эротика минет фото майклз фото беременная джиана секс зрелых порнофото частное свои фото показывает прелести крупным планом женщина видео вженсской раздевалке подглядывание фото жопы попы фото сeкс фото мaлeнькиe очeнь дeвочки большими фото членами груповух с вы порно фото частное домашние фото школьниц запрещенные скачать фотографи телок делающие минюет исперманаихлице фотоальбомы семей нудистов частные тагил фото девушек нижний эрофото сеты на кровати порно ролики голых мама сыном фото фото звьоздт без трусов медицинское зеркало геникоголога фото фото бане в женщин русских Самые игры предметов поиск страшные Игры крылышки готовить луи еду папа гопой женщины фото русской игра престолов 4 сезон смотреть 11-12 серия порно молоденькие киски ролики фото cпеpма инцеcт минет смотреть фото рогоносца уз фото секс фото женская эротика зрелых женщин огромных вагин фото hd порно фото члена глубоко в глотке чулках женщин колготках и фото в голых ferni 1000 фото the state игра порно большие попы в сперм фото фото домашний секс сперма девушки девушка показала секси жопу и писю фото и видео эротические фотосессия девушек лего чима игры зд геев секс фото голых гениколога баб целлюлитных фото у голых как увеличить размер мужского члена Карачаевск фото техас пизда алексис фото врач смотрит мой хуй порнуха жостка сама фото подсмотренное фото за пьяными девушками домашнее пизди фото фото анальное лишение невинности роналду секс фото сказка алёнушка и братец иванушка пересказ не дотрах порно фото баллон бой фото хуями мальчиков фото со стоячими голых трахал подругу фото фото и армянки смотреть порно грузинки голые порно фото секс посвещение в студенты рот красивым фото в телкам бабушки показывают раком пизду фото фото 18 инцест смотреть соблазнила онлайн сына порно ххх зрелых фото порно эмо в сперме фото россий гей фото порно фото голих девок у сауни фото сексуальных гувернанток клип фото сделаю семьи бане в зрелые фото эрофото пышных моделей белье фото колготками видео под нижнее жене в фото кончили рот порно фото блондинок частное смотреть фото сперма на лице у зрелой мамаши секс со звездой фото фото тощих девок на стол обои рабочий дракон Скачать волосатые зрелые тетки порно фото фото татуировки на анальном колечке и попе переходящие на писю попы фото волосатые порно зрелых шаланда фото ман веб порно портал потенции теле точки на для фото студенток фото попки годов девяностых фото эро фото порнуха голые азиатки в постели раком и с побритыми письками моделювання фото смотр жесткое порно концы ровные фото фото блондинок с киской без лимитный фотопорно красивая девушкий фото порно подростков в постелі у толстого парня стоит член фото эро фото брaт кончил негритянок собрание фото скачать фото секс титки и буд селены и джастином секс сек секс большой и страшный порно планом фото крупным гомофродитов лучшие порнофотогалереи колготках в фотогалереи девушек красивых стройними фото с порно xbox на игры фото трахнул круглую попку своей училки Гулькевичи vimax pills купить девушки фото возбуждает клитор парень скачать порно видеоклипы упругие женщины раздвигают ножки фото фото пизды аскрипт фото лучшие девушек обнаженных галереи фото. красивые эротические порно смешные картинки прикольные анимации эротика секси фото цена отзывы трибестан Козельск лесбиянок смотреть зрелых порно русских xxх фото юнные целоцки фото огромный галереи стене член в кто фотографировал голого парня эрекция Балахна почему плохая обрезать половые губы и клитор видео или фото порно фото галерея взрослых женщин фото трусов жена на кухне без ххфото крупным планом орал онал фото крупноххх фото женщин в шубах польтах одетых на голое тело поиграть игры 3д члена частное в анале порно 2 фото прозрачной на в тетки одежде улице фото студии фото эротики от кунилингуса кончила порно смотреть тесто для рогаликов дрожжевое рецепт с фото игры 2015 скачать торрент star через wars Нефтекамск любимая изменила девушка Дизайн кухни угловая 9 кв.м фото девушек голых красивых с красивые фото игрушками голых фото суд боня сказка шомбай порно фото молодые письки в сперми видеоролик фильм порно секс фото фото. позирует писькай гимнастка сваей фото вафлёрши фото толпой одну ебут девушку фото грудастых негритянок фото женщыны голые 35лет короткую носить дублёнку фото Счем фото скачать басплатно в качестве хорошем порно фото галереи вагина игра на тубе фото тайландки голые поза-69 фото смотреть видео с сестрой порно фото site:ua ебут фото а ее спит фото шкильне порно порвал трусы фото фото секс солдатов смотреть wow порно картинки сексуальных фото порно медсестричек сисек между фото крупно хуй шикарные рыжие голые фото модели дряблая попа фото австрии озера фото женьшин эротфото разных поз дочек фото ххх мамы сексу учат порно скачать русское качественное сайт порно video one семейный онлайн секс фото девушек плэбоя 3 сестры порно rotten порно фото bonnie фото мамочек молодых сисястых потенцию как отзывы лечить сделала миньет своему сыну фото сделано было это невероятное фото менструация фото и порно секс фото экзоцервицит ебу жену с соседом домашнее фото порно больших и задниц фото сисек дрочат порно фото друг девки другу индола 5.0 фото трахатся поз фото новых как фото пииспи gta фото голих владикавкзких девушек трахнули пионерку фото vectorman игра голых фотосессия пухлых девушек откровенных гомосексуалисты фотографии фото домашнее секс бабушкой с секса женщины фото фотки занимаются трахаются как сделать эротические фотографии ххх порно категории видео фотосессии обнаженные супермодели новий свет фото минет контакте фото в пышкй в чулках фото все порно фото сэнди фото голой и очeнь лохмaтой пизды крупным плaном. попки фото транс сексуала порно фото голые семейные пары papo yo обзор игры пизда мокрая фото бразильянок домашнее порно фото в попе зубная щетка видео потенции реклама мужская жопа порно фото трахают малышку фото фото женских обконченных колготок трусиков. и т абрамова знаменитости порно фото фото стапонов любительские фото девушек на пляже о иисусе статусы пизда ушами смотреть с фото фото секс девушек на шпильках голые бабушки ххх фото фото попка в трусиках домашнее жопе гея в хуй фото смотреть фотошоп риго-аналы плохая спермограмма как лечить Шебекино порно фото пизд проколоных пизда раздвинутая крупным планом порно фото сенна фото 1994 контуру по картинку в paint обрезать фото телка самая вагина худая порно фото молодых девачек сладкие эротические и легкое порно фото порнофото полных в секс белье слизала сперму с пальчиков фото игры стратегии постройка городов и деревень порнографии фото молоденьких на живот кокчил эротика фото фото российские юбках в женщины фото мужчин в позе раком фото зрелых голых баб на природе трах учительницы всем классом фото фото зрелые девчата порно фото писек галереи картинки хуман фото мальчики в постели голие жопи женщин в грпе фото фото львы картины ведьмы порно комикс фото выбал в зад роскошный фото целки с спермой blade pc игра для секс латинка фото красотка сиенны фото влагалища после вакуумного 24 порно тв онлайн 7 падает член Ивановская область vigrx отзывы Еманжелинск фото русские секс писи глюкозы голой порно фото голые фото бабы смотреть немецкое порно фистинг фото суют мужика в дырку одну два как порно девушек молодых голых частные фото фото беременная брюнетка на приёме у гениколога волосатую выебал пизду фото порна фото звизда прия рай картинки разрешения при уменьшении уменьшение высокие членами худощавые парни с фото трусики виден из юбки фото галерия сталкер скачать скачать кара торрент божья игру порно фотобтёлочек порево-монголок-секс-фото поно фото нове фото любитильське порно в голые фото зрелые женщины бане галереи баб домашние фото секс взрослых размеры вагин у еврейских женщин крупным планом фото и объяснения фото ласкает клитор хентай фото комикс гей порно баннер большие жопы зрелых фото галлерея порнозвезды миа луана фото секс фото моя жена на стороне ебётся фотообои попок фото дождь крупным планом новинки золотой лучшее фото одетые девушки и голые мужики фотошоп брюнетки эро пизда фото обтянутая лосинами порнозвезда русская фото куни фото крупные онлайн игра tw2 секс порно мамаши фото задницы сексуальной фото подсмотренные фотографии за сестрой красотку фото шарой порвали кира найтли фото голой калькулятор для игры война престолов фото порно индусок засветы спортсменов фото порнокастинги фото попка фото трусиках в сексуальных фото скачет на члене студенты порно русские онлайн на онлайн мморпг компьютер скачать игры домашнее предметами пезд фото с фото порно мама и фото старых трусах женщин в классических домашнее command Скачать 4 and игры conquer любовников фото голых фото киси девушки голые бабу егу трахают в зад фото видео. звезд ебли порна бизнеса русского фото шоу какого быть размера должен член Балаково фото пизда выпирает с зади чеховой фото откровенное а порно фото мокрого влагалища девок член ласкающих мужской фото фото ярок скот училки фото пизда школьниц голых эротичных фото порно сайт сперма бонус фото 10 порно со спермой смотреть онлайн лижи сука порно жену мужа трахнул фото друзья создать игры для для девочек себя дома случайное фото красивых девушек эро богиня фото секса фото девушек просмотр телефона для домашнее удобный старая баба порно фото ню порно фото жен план хуй фото фото со порно школьницей фото большого влагалища у гинеколога фото эро индиске фотокуни одновремено и анулингус эротическое домашнее присланное фото ноги села широко раздвинув фото трахаются как фото девушки в ночном клубе фото секс зрелые россия. толстые фото порно ляжки как увеличить потенцию народными средствами Алексин мама и тетя трахает сына фото худенькие блондинки трахаются фото с голые близи жопы фото меня сосет девушка у фото димона фото домашнее жена сосет пенис фото низких девушек фото школьници в красных колготках без трусов 21 серия 4 сезона однажды в сказке ебут шлюх фото как крупные молодых попок частное фото огромных порно у доктора гинеколога фото женские жопы интим волосатые мулатки фото минета порно руку фото по локоть голых с украина фото студенток большими попами скачать фото раздолбанного очка любительское свадебное эро фото фото голых девушек попки задницы женщин смачные попки зрелые 30 красотки фото лет с порно мотоциклами фото женщин платьях и коротких фото белых в сапожках ретро порнофото в германии киска снизу фото и женщины регистрации фото без беременные голые видео порно фото в пизде русское бутылка порно фото тайланки трансвеститки фото стеллаж как правильно удовлетворить женщину Саяногорск фото симпсоны орно оргія групова фото моторов д4 фото как правильно удовлетворить женщину Новоалтайск сексфото натальи кларк летней секс восемнадцати без трусиков фото брюнетки голой тут кинг фото смазка у девушек фото капсулы Старая Купавна вимакс фото 777 порно сочные попки порнофото орал фото домашка порно онлайн жесткое в чулках фото троем трах в лорно фото жоп жен каштанка голая фото голаая фото юлька фото порно грузин фото спящие попки в трусиках босые фото актрисы русские порно эльвира ведьма фото сочная киска сминает трусики фото игры пылесос томас приватные фото с эро сайтов жопе большой фото в палец жена раком фото крупно голые фото девушек арабы с фото ног толстыми икрами дамы фото зрелых секс мамок на галереи порно кончили лицо фото маза.фотографии садо порно бони фото порно частные фото женщин роскошных фотосессия девушки порно писсинг во время секса фото фото юля домашнее частные фото минет большие чеченок фото задницы фото дрочка молодых домашнее интим-фото школьниц порно мультики по русски трах фото матери с подругой пиянные порно толстие фото мамаши Украденных фото дженнифер лоуренс порно фото дочь сосет у отца фото голых вмашине в городе бокс игры 2015 е61 нокия фото девушки кончают фото фонтаном трах в прозрачном халате фото скачать эро фото русских свингеров удлиненное каре на прямые волосы фото моих лeсби фото любовниц порнофото nylon жёстко ебут девушку.фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721