Жінки в ОУН та УПА: історія вивчення проблеми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Олійник Олеся

Національний університет «Острозька академія»

Факультет міжнародних відносин

Спеціальність: історія

4 курс

ЖІНКИ В ОУН ТА УПА: ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

В статті проаналізовано спеціальні дослідження про  роль жінок – членів Української Повстанської Армії (УПА)  та Організації Українських  Націоналістів (ОУН) в боротьбі українського народу за державну  незалежність. Дослідження структурних ланок цих організацій дозволяє краще зрозуміти  внутрішній устрій та організацію підпілля, а створення жіночої референтури постає як  провідний напрям у розбудові УПА та розширенні агентурної мережі ОУН.

Ключові слова: історіографія, українських народ, національно-визвольна боротьба,  націоналістичне підпілля, жіночий рух.

 

Olesia Oliinik

Women in OUN and UPA : the history of the problem study

In this paper we analyzes the special role of women, members of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) and the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) in the struggle of the Ukrainian people for independence. Research of structural units of organizations is a key for understanding of the internal structure and organization of the underground, and in this context, women reference appears as a leading trend in the development of the UPA and expansion of the intelligence service OUN.

Key words: historiography, Ukrainian people, national liberation struggle, nationalist underground, women’s movement.

 

Олейник Олеся

Женщины в ОУН и УПА: история исследования проблемы

В статье проанализировано специальные исследования о роли женщин  – членов Украинской Повстанческой Армии (УПА) и Организации Украинских Националистов (ОУН) в борьбе украинского народа за государственную независимость. Исследование структурных подразделений этих организаций позволяет лучше понимать внутреннее устройство и организацию подполья, а создание женской референтуры выступает как ведущее направление в развитии УПА и расширении сети  ОУН.

Ключевые слова: историография, украинский народ, национально-освободительная борьба, националистическое подполье, женское движение.

 

Діяльність українського націоналістичного підпілля в роки Другої світової війни є невід’ємною частиною історичної пам’яті, тим джерелом натхнення, що дає сплеск патріотизму в українському суспільстві в умовах протистояння України зовнішній агресії. Історики здійснили справжній прорив у дослідженні проблеми ОУН та УПА за роки незалежності. Розсекречення раніше недоступних документів, кримінальних справ, публікація мемуарів та спогадів, створили джерельну базу для написання сотень монографічних праць з історії ОУН та УПА. Дослідження ж участі жінок в  підпільних збройних формуваннях є не настільки вагомими. Проте наявні публікації вітчизняних та закордонних істориків потребують історіографічного узагальнення.

Актуальність дослідження «жіночого питання» зумовлюється тенденцією зацікавленості жіночими студіями і розвитком соціальної історії загалом. Якщо в багатьох інших темах дуже часто використовується кліше, в якому дві головні ідеї: «В радянській історіографії замовчувалися або перекручувалися певні питання», а також «із настанням незалежності прийшов час їхнього неупередженого висвітлення, бо без досвіду минулого у тих питаннях розбудова незалежної держави неможлива», то аналіз жіночої проблематики в українській історичній науці виявив глибші загальні тенденції, про які не завжди відверто говорять. Відома максима про те, що за статусом жіноцтва у суспільстві можна робити висновки відносно рівня розвитку цього суспільства знаходить своє підтвердження і завдяки уважному ознайомленню із напрацюваннями істориків, а також фахівців інших соціогуманітарних наук[26]. Метою даної статті є висвітлення стану наукової розробки означеної теми у працях вітчизняних і закордонних авторів, які  студіювали у ХХ – на початку ХХІ ст.

Історії дослідження проблеми «Жінки у визвольних змаганнях в період Другої світової війни» або «Жінки в ОУН та УПА» присвячено порівняно не багато публікацій. Серед таких спеціальних історіографічних публікацій, в яких певною мірою розкрито діяльність жіноцтва в лавах УПА, кандидатська дисертація Оксани Мамроцької «Жінки України в Роки Другої світової війни: історіографія»[19] та докторська дисертація Тетяни Орлової «Жінка в історії України: Історіографія XX- початку XXI ст.»[26]. Подібні праці дають узагальнене визначення основних тенденцій зародження та накопичення знань про українських жінок, які несли військову службу в лавах Червоної Армії, так і в УПА, займали передові позиції в підпільних організаціях та доводили свій трудовий героїзм, працюючи в тилу. Істориками робляться спроби усунення штучної заангажованості у висвітленні історичних фактів, а також окреслюються подальші перспективи розробки жіночих студій[20, 37]. Комплексного дослідження до історії дослідження участі жіноцтва в націоналістичному підпіллі немає, хоча спеціальних публікацій з даної теми достатньо для створення узагальнюючої праці. Серед провідних українських істориків які внесли вагомий вклад у вивчення проблеми Оксана Кісь, Леся Онишко, Валентина Борисенко, Олена Петренко, Тетяна Антонова, Галина Стародубець.

У нашій розвідці розглянемо дослідження наукового та науково-публіцистичного характеру, присвячені мотивації і причинам вступу жінок в УПА, безпосередній діяльності у формуваннях повстанської армії, а також конкретним персоналіям, які внесли свою лепту у повстанську боротьбу.

Історикиня Леся Онишко обрала  основним об’єктом своїх досліджень життєвий шлях Катерини Зарицької, очільниці Медичної опіки УПА, вона аналізує діяльність жіночої мережі ОУН, роботу жіноцтва в Українському Червоному Хресті  (УЧХ), що належала до найважливіших ділянок під час війни, звертає увагу як на історичний так і на історіографічний аспекти проблеми. Ці питання піднесено у її монографіях «Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати…»: Катерина Зарицька в українському національно визвольному русі»[24] , «Молитва до сина» та низці статей[25]. Тетяна Антонова у своїх статтях розглядає долю жінки крізь призму умов українського підпілля – поєднання непоєднуваних якостей бійця, розвідника, зв*язківця та жінки, коханої, матері[1]. Провідний історик у сфері жіночої історії  Оксана Кісь присвятила низку статей темі досвіду участі жінок в національно-визвольних змаганнях загалом, так і гендерним та психологічним аспектам зокрема[15,16].

Позитивним явищем у вивченні визвольного руху ОУН та УПА є діяльність Центру досліджень визвольного руху, започаткованого 2003 р. у Львові. За період 2003-2015 рр. Центр видав дев’ятнадцять збірників досліджень різних аспектів українського визвольного руху[32, 33, 34, 35]та провів ряд наукових конференцій. Серед представників цього осередку, які здійснили глибокий аналіз окремих аспектів визвольного руху, варто відзначити В.В’ятровича, Г. Стародубець, Л. Онишко, Т. Антонова, В.Мороза, М.Мандрик.

Серед колективних досліджень, які присвячені темі «Жінка в історії національно-визвольних боротьби 1940-1950-х рр.» «Визначні українські жінки: матеріали і гутірки»[7] одне з перших, де ми знаходимо біографічні дані про підпільниць та «Українки в історії: нові сторінки»[2], одне з найсучасніших, базоване на значній документальній базі. Свою лепту  у розробку проблеми «жінка і війна» внесли Іроїда Винницька та Олена Петренко [8, 27]. Слід наголосити на праці американського дослідника Джеффрі Бурдса, що побачила світ у 2006 році «Совецкая агентура: Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944-1948)»[3], побудована на значній документальній базі, вона об’єктивно висвітлює драматичні події післявоєнних років, що стали предметом глибокого аналізу. Західні дослідники розглядають жіночу проблематику крізь призму фемінізму, що також не відображає її повною мірою. Вдалу спробу неупереджено показати роль жінки в історичному розвитку України, визначити мотиви вступу жіноцтва до ОУН та УПА зроблено М. Богачевською-Хом’як. Вона пояснює цей феномен почуттям дискримінованості не як жінки, а як українки[20 c.132].

Діаспорне видання «Літопис УПА», яке почало друкуватись ще в 1970-1980-х роках у Канаді, містить чи не найбільший опублікований масив документів та біографій з історії українського збройного підпілля. Історії жіночої референтури безпосередньо присвячено 23 та 32 томи під назвою «Медична опіка УПА»[21,22], також в серії «Події та люди» цього видання, яка містить нариси членкинь УПА.

Серед життєписів підпільниць на даний час доступними широкому читацькому загалу є лише кілька (Слави Стецько[23], Катерини Зарицької[24], Людмили Фої[11], Олени Теліги[36], Галини Голояд[12], Галини Дидик[10]). Повноцінну біографію Дарії Ребет (1913—1992) — єдиної жінки у проводі ОУН, авторки проекту «Устрій УГВР» та членкині президії УГВР, голови Політради ОУН (з 1955) – опубліковано в 2013 [29]. Чекає на свого дослідника життєва доля членкині УЧХ Хариті Кононенко, про яку є побіжні згадки в двадцять третьому томі «Літопису УПА», присвяченого Медичній опіці, однак та скромна довідка не відповідає масштабу діяльності цієї жінки.

Особливу роль у відновленні історичної пам’яті та справедливої оцінки внесків жінок у національно-визвольні змагання відіграють біографічні довідники. Унікальним матеріалом для вивчення ролі української жінки у визвольній боротьбі ОУН та УПА є тритомний довідник жіночих біографій під назвою «Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-1950 рр.». В українській історіографії це перша спроба зібрати короткі персоналії, життєписи жінок, у яких відзеркалено той драматичний період історії України. В них відтворено масштаби і формат участі жінок і дівчат у підпіллі, їх вік, соціальне походження, освіту та їхні подальші долі[31].

Проблема ролі жінки у визвольній боротьбі ОУН та УПА побіжно піднімається і в літературі узагальнюючого характеру, присвяченій історії ОУН та УПА. Деякі з цих праць містять як окремі розділи, параграфи про українське жіноцтво в підпіллі, так і лише згадки про певні прізвища. Серед авторів слід згадати Юрія Киричука, Володимир Старика, Дмитра Вєдєнєєва, та ін.

Ю. Киричук у двох розділах книги побіжно описує становище жінки в умовах підпільної боротьби. Зокрема, описуючи організаційну структуру УПА, автор зауважує, що великого значення надавалося розбудові медичної опіки та санітарної допомоги. Командування УПА організувало низку медичних курсів для колишніх студентів медицини, санітарні курси медсестер. Історик окрему увагу приділяв структурі нелегального УЧХ, що мав три відділи: медичний, опіка над пораненими і хворими бійцями УПА, фармацевтичний. Розповідаючи про жахливі розправи органів НКВС над вояками УПА, він навів свідчення очевидців про те, як поводилися з жінками-станичними, зв’язковими – приниження, роздягання, ґвалтування, катування на розжареній печі, застосування так званих „червоних чобітків”[14].

За останнє десятиліття з’явились дослідження науковців Національної академії СБ України Д.Вєдєнєєва і Г.Биструхіна, які висвітлили діяльність Служби безпеки ОУН, Військово-польової жандармерії УПА, спецгруп каральних сил радянської влади, форм і методів провокацій НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ у різні роки протистояння. Роль жінок-розвідниць не стала предметом окремого дослідження цих істориків, проте документальна основа цих праць є цінним джерелом у вивченні розвідувальної та контррозвідувальної діяльності українських націоналістів, у якій брали участь і жінки[6]. Д. Вєдєнєєв в одній із статей пише, що широка підтримка УПА населенням дозволяла повстанцям використовувати можливості агентурної розвідки. Завдання розвідки полягало не лише в здобутті інформації, але й викритті інформаторів ворога у власному середовищі. Рекомендувалося підбирати до послуг розвідки людей фізично і морально стійких, краще за все – жінок. Він розповідає про запровадження спеціальних курсів для підготовки розвідниць – польова розвідка, історія радянських органів держбезпеки, агентурно-оперативна робота, контррозвідка, шифрувальна справа. Серед завдань був збір інформації про військове з’єднання, його розташування, фортифікаційне забезпечення, кількісний та особовий склад, технічне забезпечення[5].

Окремий розділ монографії В. Ковальчука присвячений діяльності жіноцтва в господарських референтурах та УЧХ. Він зупиняється на структурних та регіональних відмінностях УЧХ. Під час війни на українських землях діяли створений німцями Червоний Хрест, над яким постійно намагалася встановити контроль ОУН(м), а також Червоний Хрест як складова організаційної структури ОУН(б) і Запілля УПА. Автор зазначає, що протягом другої половини 1943-1944 рр. у Запіллі УПА діяли також референтури жіноцтва. У деяких джерелах робота мережі жіноцтва помилково ототожнюється з допоміжною діяльністю жінок, спрямованою на забезпечення потреб армії. У шостому розділі це спростовується[17].

Цікаві відомості про окремі жіночі постаті знаходимо і в узагальнюючій праці Володимира Старика та Андрія Дуди[9]. Аналізуючи діяльність „Буковинського куреня”, автори відтворили долі окремих жінок, які до нього належали. Серед найбільш суперечливих постатей у 1941-1945 рр. була провідниця чернівецького обласного проводу ОУН(б) Артемізія Галицька (псевдо „Мотря”), яка, як припускають дослідники, співпрацювала з органами НКВС і за її доносами арештовано сотні членів ОУН(б).

Деякі відомості про діяльність жінок у лавах ОУН та УПА містять книги, присвячені подіям 1941-1945 рр. в окремих регіонах України, населених пунктах Галичини, Волині та Поділля. У розвідці Ігора Іванченка, присвяченій діяльності похідних груп ОУН на Дніпропетровщині, які мали охопити своїм впливом південні землі України, також розповідається про окремі постаті жінок-націоналісток [13] Про активну участь жіноцтва Волині у лавах УПА розповідає Г. Петрук-Попик[28]. Автор присвятив працю „антонівцям” – так званій Антоновецькій Повстанській Республіці – самоврядній одиниці, що діяла з березня 1943 р по травень 1944 р. на основі Кременецького куреня „Крука” УПА.

Низка публікацій узагальнюючого характеру, присвячених історії повстанської боротьби під проводом Т. Бульби-Боровця, належить перу дослідника Володимир Дзьобака . Ці розвідки цінні тим, що в них відтворено історичний контекст 1941-1942 років, організаційну структур бойових формувань „Поліська Січ” та місце „жіночих” функцій розвідниць, медичних сестер, лікарів, зв’язкових в українському підпіллі. Слід також згадати низку праць відомого дослідника періоду 1940-х років в історії України Анатолія Кентія. Однак жіночі постаті згадуються тут лише побіжно[20].

Історіографічний аналіз питання участі жінок в Українській повстанській армії, як одного з найменш досліджуваних аспектів історії України, дав змогу побачити наскільки обмеженою є база жіночих студій. Праці радянського періоду характеризуються абсолютним замовчуванням питання ролі жінки в ОУН-УПА. За цей час не з’явилося жодної спеціальної праці, присвяченої даній проблемі. Поступово дана проблематика  розв’язуються вже в сучасній українській історіографії, завдяки розсекреченню архівосховищ та кримінальних справ учасниць збройного підпілля, що дало змогу спиратися на документальну базу. Однак спеціальні дослідження обмежуються поодинокими монографіями, публікаціями в наукових часописах та періодиці, довідковими виданнями, присвяченим деяким жіночим постатям націоналістичного підпілля. Частково певні білі плями історіографії заповнили праці, які побачили світ за кордоном. Велика заслуга в цьому видання «Літопис УПА». З роками воно розширюється, зокрема серія «Бібліотека» та «Події та люди». Це дає підстави для подальших розробок, поглибленого переосмислення цієї проблематики, створення більш ґрунтовних комплексних досліджень.

Українські визвольні змагання – ц е тема, на якій повинно виховуватись молоде покоління. Правдиве, всебічне трактування історії ОУН та УПА є невід’ємною частиною процесу формування національної свідомості українця та історичної пам’яті нації. Активне зацікавлення соціальною історією породжує розвиток такої її функціональної ланки, як жіночі студії, що розширюють масштаби історичного світобачення і дають шанс переосмислити історичні події враховуючи досвід не лише традиційної «чоловічої» історії, а й жіночої, котра з однієї сторони більш суб’єктивна, через емоційність та вразливість, а з іншої більш повна, деталізована. Жіноче бачення подій більш відверте і сповнене героїзму.

 

Література:

1. Антонова Т. Жінка та її «мирні», «напівмирні» та «воєнні» ролі в боротьбі ОУН та УПА // Український визвольний рух. Збірник 9. – Львів. – 2007. С. 138 – 147.

2 .Борисенко В. Українки в історії: нові сторінки / Борисенко В., Атаманенко А., Тарнашинська Л. – К. : Либідь. – 2010. – 264 с.

3. Бурдс Дж. Советская агентура: Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944-1948). – Москва-Нью Йорк: «Современная История» – 2006. – 296 с.

4. В’ятрович В. М. Історія з грифом секретно. – Львів. – Центр досліджень визвольного руху, 2011. – 328 с.

5.Вєдєнєєв Д.В. Розвідувальна діяльність Української повстанської армії (1943 – 1945 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць – К: Ін-т історії України НАН України, 2003. – Вип. 10. – С 381-414.

6. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940—1950-ті роки. Монографія. – К.:К.І.С, 2006. – 568 с

7. Визначні українські жінки: матеріали і гутірки. – Вип. 24. – Нью-Йорк, 1967. – 114с.

8. Винницька І. Незвичайні долі звичайних жінок: усна історія двадцятого століття. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – Бібліотека “України Модерної”, серія «Щоденники, спогади, інтерв’ю», число 1. – 2013. – 836 с.

9. Дуда А. Буковинський курінь в боях за українську державність. 1918-1941-1944 / А. Дуда, В. Старик. – Київ-Чернівці, 1995. – 272 с.

10. Зв’язкова генерала: Галина Дидик «…На жаль, і я жива…»: спомини Галини Дидик – зв’язкової Романа Шухевича. – Гадяч. – «Гадяч». – 2007. – 261 с.

11. Іванченко В. Квітка в червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої. – Львів-Торонто: Літопис УПА; Серія «Події та люди». Кн. 8 – 2009. – 128 с.

12. Іванченко В., Іщук О. Життя Галини Голояд – «Марта Гай». – Львів-Торонто: Літопис УПА; Серія «Події та люди». – 2010. – 128 с.

13. Іванченко І. Діяльність похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки ІІ-ї світової війни / І. Іванченко. – Севастополь, 2003. – 130 с.

14. Киричук Ю. Історія УПА /Ю. Киричук. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ., 1991. – 240 с

15. Кісь О. Жіночий досвід участі у національно-визвольних змаганнях 1940–50-х років на західноукраїнських землях // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 13–14. Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. Харків, 2009. С. 101–126.

16. Кісь О. Між особистим і політичним: Ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях у 1940 – 1950-х роках // Народознавчі зошити. – № 4(112). – 2013. – С. 591-599.

17. Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941–1944 рр.). – 2006. – 467 с.

18. Крайній І. Жіночі обличчя ОУН-УПА // Україна Молода. – 2005.– № 105. – 9 червня.

19. Мамроцька О. Жінки України в роки Другої світової війни: історіографія: Автореф. дис. канд. іст. наук / Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 20 с.

20. Мандрик М. Жіночі обличчя українського підпілля – гендерний принцип чи «чоловіча» історія боротьби // Культура народов Причерноморья. – 2009. № 162. – С. 129-134

21. Медична опіка в УПА: В 2 т. 2 кн. / М. Ріпецький (ред.) // Літопис УПА. – 1993. – Т. 23. – Кн. 1. – 477 с.

22. Медична опіка в УПА: В 2 т. 2 кн. / М. Ріпецький (ред.) // Літопис УПА. – 2001. – Т. 32.- Кн. 2 – 5 81с.

23. Мельничук Б. Вірна дочка України. Слава Стецько: життєпис у боротьбі / Богдан Мельничук, Мирон Сагайдак, Віктор Уніят. – Вид. 2-ге. – Тернопіль: Астон, 2011. – 128 с.

24. Онишко Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати…»: Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. – Львів – Тронто: Літопис УПА. Серія «Бібліотека». – Том 8. – 2007.

25. Онишко Л. Організація та діяльність підпільного Українського Червоного Хреста на західноукраїнських землях у 1943 – 1945 роках // Визвольний шлях. – 2004. – № 3. – С. 54–64.

26. Орлова Т. В. Жінка в історії України: історіографія XX початку XXI ст.: Автореф. док. Іст. наук / Київський нац. ун-т – Київ, 2010. – 33 с.

27. Петренко О. Інструменталізація страху. Використання радянськими та польськими органами безпеки жінок-агетнок у боротьбі проти українського націоналістичного підпілля / Олена Петренко // Україна Модерна. – 2011. – № 18 (7). – С. 141 – 167.

28. Петрук-Попик Г. Антонівці // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ. – Т. 2: Національно-визвольні змагання українського народу у ХХ столітті. – Тернопіль, 2006. – С. 267-287.

29. Посівнич М., Брелюс В. Нарис життя Дарії Ребет – «Орлян». – Львів-Тронто: Літопис УПА. Серія «Події та люди». – 2013. — 112 с.

30. Стародубець Г. Організація медико-санітарної служби у повстанському запіллі: друга половина 1943-1944 рр. / Г. Стародубець // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – 2005 . – Вып.17 . – С. 199-204.

31. Українська жінка у визвольній боротьбі 1940 – 1950 рр. біографічний довідник /  упоряд.  Надія  Мудра. –  Т. 1 – 3. – Львів: Світ. – 2004, 2006, 2009.

32. Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. -Львів,2013. – Збірник 18. – 336 с

33. Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – Збірник 9. – 320 с.

34. Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2005. – Збірник 5. – 240 с.

35. Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2004. – Збірник 3: До 75-ліття Організації Українських Націоналістів. – 304 с.

36. Червак Б. Олена Теліга. Життя і творчість – К., 1997. – 64 с.

37. Юсип Д. Корона і вінок терновий. Жінки в історії України. Художньо-документальні студії / Дмитро Юсип. – Івано-Франківськ: «Сіверсія» – «Галичина», 1998. – 190 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help textiles with coursework help homework math sites phd thesis hannes kruppa psychologists for school report writing resume purchase cv sales marketing sample manager for and naval school postgraduate thesis brand cheap name crestor mother my song essay for praise written essays by faulkner william hiring for center resume call sample to best site college papers buy opinion writing help essay reworder generator essay services writing expert hyderabad writing professional services resume on psychology research i should paper what write my buy lanterns online malaysia paper enfp estj dating tips college australia application service essay buy critical thinking essays social dissertation responsibility repor corporate essay on buy herbert past papers biology higher online homework help about dating speed japanese online persuasive speech buy writing phd programs acquisto italia levaquin mechanical paper presentation engineering for technical topics writing speech companies paypal buy macrobid via 10 for cream loss pennsylvania sale mg pa hair writing services resume professional philadelphia remix maker dating service writing us jacksonville fl cv dating chapsa przygody online personal criminology statement properly to write resume how a research cell research paper stem the paul lafargue lazy by essays right be to paper writing music online write phd thesis economics cupcake dating five month anniversary me dissertation my for write scene act romeo 5 help essay and 1 juliet a to for write how proposal purchase sumycin in 200 mg os india help homework nj hotline students resume school for university writing high yelp writing services resume presciption Xl purchase no Toprol online constitution help homework emunand updating gateway using professional services writing resume online online homework help disorder study case pain service essay admissions custom me powerpoint do for presentation my personal school medical statements for eating the disorders various about speech 2 dating online carros completo dublado dating personals cougar free resume writing website written hughes essays by langston pulmolan tablet crockery business hire plan admission essay mba online writing services sociology paper purchase research essay a purchase college order what do speeches wedding thesis management master science environmental mba leadership essay buy admission writing paper mla a help research essay nemesis services order restraining essay e essay of on the impact business customer service nyu admissions prompt essay auditory processing disorder research paper india reviews dissertation help advertising dissertation online homework mcps help business service uk writing plan papers custom plagiarized essay non will write assignment who my dissertation review help with writing 5 an buy essay for help sociology essay undergraduate medical cover for rep letter sales shipping zithromax free online no discount membership range 2013 sport rover for autobiography sale questions homework student pg1 help writing service paper apa professional resume writing services seattle purchase homework homeschooling essay argumentative dissertation doctoral reference buy to a how essay scholarships in canada geometry help glencoe homework expert cyber dating today spira julie powerpoint create presentation buy essay psychology essay written filipino by authors proposal help and work dissertation plan fawcett farrah jim dating game lange youtube position receptionist experience cover for medical no with letter resume paso best buy application el to paper where buy uk service writing 15 writing minutes dissertation in a for the dracula book thesis help 2 algebra pearson homework services london dissertation dating online marianne the curley named dissertation veröffentlichen online help homework why i my do didnt days 365 black buy best essay friday resumes medical assistant for objectives essay writing service philosophy of intent statement dissertation camelot purchase cheap greensboro services nc writing resume helper writing essay presentation dissertation powerpoint review term writers paper customers pratt help essay foundation essay order duty principle civic buy no where i to can prescription professional fees cialis no buy where help literature homework resume buy software Pyridium buying achat suisse ditropan la pour best service writing websites framework diy thesis help homework free geometry presentation purchase powerpoint admission my do essay underline no seroquel canada script help tutoring homework online get paypal aciphex bestellen custom writing 10 i what my do presentation can on cover mechanical engineer resume letter of how my papers get can copy a divorce i online write a reference to someone ask to letter how avapro apotheke de tipos falacias yahoo dating expert chat homework help persuasive on global warming speech daily papers uk online is ""creative a work"" mother considered teresa sumycin buy vancouver homework sir raleigh help walter o papers online level dissertation write help to college essays admission 4 best types of paper the research three for are order v wohl dissertation bits pilani dissertation outline best services essay reviews websites technical writing research mental paper disorder pa york service writing resume do do how i fast homework my writing services dissertation engineering paper good to how a research buy centre back buy paper dissertation faire une comment de bonne philosophie custom coupons meister essay wlan professionals dating thesis electrical resume writing hawaii services write my for paper school dissertation statement reflective service basingstoke writing cv writing atlanta services ita in ga resume best from canada maxaquin help homework re ks3 writing personal paper service post service blog writing lab parts order a in of report on essays world the obesity in sales for executive description job pay essay helper a dissertation up how to write hiring a ghostwriter for personal statement undergraduate admission 24 pharmacy phoslo 7 who my assignment gonna do prescription no buy best prior rocaltrol desk homework buy order logical essays in an paper how to essay buy paper service legit writing prozac shipping overnight brand building with help resume dissertation sandburg psychology blair thesis phd resource human best manager for purchase resume tv 1 benfica online dating directo толстые изврашенки фото трах в писку фото фото женщин с отвислой грудью порно физкультура в школе фото фото ануса до и после супер еротика фото чтобы подрочить фото хорошем в скачать порно качестве девушек Как отправить фото другу на фейсбук пилотка порно фото bing попе фото трусики черные на прозрачные спеман Печоры препарат фото секс с аланах рае фото голых мужчин толстыми членами и Снять квартиру фото польше цены в аватар мульт фото порно секс фото в писю вибратором приколы до слез смешные Смотреть фото новекой порнушки фото пичи девок порнн фото секс украденные фото российских знаменитостей порно фото огромные ляжки гитты блонд фото фото фнаф камер фото со стоячими членами родов вагина и фото до после эротика фото мама секс фото телки красотки латинки стриптизерши фото порно скачать зомби игры майнкрафт апокалипсис любительское секс фото брюнетка в постел порно фото негритянок лезбиянок ебля с культуристками фото эротичные фото кристины асмус сукс фото зрелых из сетей фото пожилые засовывают пальци в пизду фото порногеевфото лучшее порно видео для дрочки коитус крупно на фото фото тентакли молодые нудисты трахаются на пляже фото смотреть фото голые племена африки порно фото девушек арабок омси нефаз игра сити сим игры 5 с фото минет грудастые tanechkas фото porevo агора фильм фото порно большое очко фото фото девушок красивих без трусов самих трахаются жопу крупно фото лесбиянки в красивая пизда попкидевушки и фото лучшие порно фото попки раком ебут секс фото времен ссср спящи трах фото на девушку оргии фото лезби порно фото красивых анкл знаменитые фото ними и с лесбиянки секс все галереи секс фото какие жопы фото губы в сперми.фото. в анапы мае фото пышные девушки на пляже фото серма на лице фото частные фото красивых голых девушек из соц сетей первый инцест фото фото секс сестра и сводный брат берковой ольбом фото порно фото азиаток бдсм фото голых женщин с большими сисками тонкой талией и широким задом фото волосатые толстые жопы женщин эро частное фото русское пися волосатая фото зрелой фото смотреть девушки смачной фото девчонок с пальчиком в попке инцаст мама и сын порно фото фото порнуха с тетками за 50 фото писсинг www.мощный самие дешеве трусик для жони фото Приветик в картинках прикольные фото груповухи порно фото секс медосмотр у гинеколога кунилингуз зрелым теткам фото часные.фото.девки.ссат.дома видео грудь лучшая фото www смотреть секс он и она постели фото в лучшие сайты с порнофото зрекы фотох жопы большие фото жены присланые русские в ролики порно попу почему член стоит Кизляр половой плохо как Гаджиево сексе женщину в удовлетворить порно актриса нина корникова фотогалерея приватни фото дивушок текущий при медок фото клитора дрочке фото целуются девушки сиськи публично любительскле зрелых у фото дома себя девок спустила штаны и дала в попку фото Короткий статус любимому человеку интим фото подглядывани ебля жен во все щели фото курильница фото reflexive игра порно девки фото приколы пяные xxx фото враче гинеколога фото толстушек голых старушек Черногорск у размер члена средний мужчин русское групповое порно частное фото Скачать фото королёк птичка певчая девушек частные минета фото фото учительница в трусиках в контактах hd мака для обои фото вкупальник 8 фото классниц порно смотреть порно он лайн Картинки смайлов одноклассников фото девушек делаюшие миньет театры эротики украины адрес фото спектаклей рассказы члена в фото целке фото подростков молоденькие эротические пары виг эрикс цена Ишимбай зпсунуть бабе как зад руку фото пиздень фото крупным планом какой размер члена Белгород не подмытая пизда фото фото милашек в юбках эротические фото на шпильках смотреть фотосессии красивых девушек старичками порно смотреть со порно фото волоса фото голых женщин в сирии соски фото и видео вид половых органов девушек фото фото галереи дилдо пиздe огромные в найти юбках девушек сексуальних фото в коротких заблокировать порно сайтов просмотр худеньких фото девушек обнаженных сиськи писки крупным планом фото видео на прислать дрочить фото архив трансвеститов порно ландау афоризмы проститутки практикующие двойное проникновения фото препараты увеличивающие пенис Глазов секс супружеские фото пары фотографии транссексуалы старые Фото самая страшная картинка в мире любительские порнофото рыжих девушек китайские проститутки фото pc для торрента Игры скачать с фото голых женщин раздвигающих ноги фотографии голая девки глубокий отсос по самые яйца порно фото зро китаянок фото порно перед сном фото потно фото трансффестит пизд зрелых стоя баб раком фото члены мальчиков крупным планом фото фото lisa ann в чулках пизда узкая крупное фото фото оттянуть сосок с худой фото анала порно жоп фото бедристых фото пьяная теща спит а между ног все видно и трусики и писю фото modeiros alexandra домина фото грязная секс целк фото фото на пизде большие волосы Подсказка для игры 100 дверей побег фотографии голых пизд очень крупно блондинка порнофото голубоглазая новогодние фоны Картинки красивые клитор 3 сантиметра фото порно фото невесты 18 эротические фото девушек стюардесс диор колонь фото девушки кирова порнофото фото порно жен дома красивых большие попа трахаюуший фото порно фото женщин онлайн русские фото дрочит на парень из поддержки девушек групп секс фото галиценой екатерины эро фото Тура члена размер можно Верхняя увеличить как как порвать целку фото порно онлайн просмотр brazzers пока фото родители секс спят порно офменники фото фото секс в чулках италия в фото эротическое высоком разрешении девушек фото сексвайф любительские Фото банковских карт с двух сторон Грунтовки перед поклейкой обоев парень с девушкой на столе занимаются сексом фото орл трах в фото загадки о буране скачать рорно фото крупный план секс геи порно онлайн видео порно в одежде naughtyathome фото со фото старушками галереи супер красивые секс фото госпожи фото у страпона секс сперва на лице фото домашнее фото как школьницу раком жиреновский и фото порно мололетки порнофото пышечки позируют домашние частное девушек фото картинки асвал фото целок с вибратором Отправить фото айфона в с контакте вчулках насилуют фото домработницу фото ххх частное русское дорога с сказки Бобров народные средства для потенции лезбианкй фото порно азиатки секс фото фото порно отсосала у прохожих фото анала стоя секс тешей фото с axon mini фото порно групповуха большие члены старая шлюха с большими сиськами фото прикольные на Надпись футболках свинга жена после фото показала любительские половую зрелая порно домашние щель моя и свою красивая чапала с порнофото людой зажми игра кота бады для мужчин для потенции рейтинг парни сосут член спящиму мужику фото оголенные девушки на неве фото видео крупно ебуться фото самых девушек ххх фото красивых хентай фото аниме бдсм пытки картинки 2015р лучшие порнофото в униформе страсные эро фото влюбленые пары фото hd ноги порно онлайн кавказское частное сексмашины фото фото негритянок старухи голыми фото пасхой порно фото в меховой порно маму сын насилует спящую фото алисия фото тайлер ретро-порно фото стюардессы сисек больших бразильских фото фото обалденных блондинок картинка росия еротиика зрелые фото фото голой мамаши трахает сына в машине фото толстушка у гинеколога фотомонтаж порно знаменитости мобильного фото для лесбиянки varez онлайн спящие порно русские фото сосушки сисек студенточек фото классных домашние секс фото баб училки с большими сиськами фото фото искуственных вагин вагины фото молодых онлайн мама трахаетца с молодыми фото Игра да или нет ответы уровень 117 порно онлайн внучка имеет размер члена значение Долгопрудный ipad гаджеты к порно видео мужики с молодыми фото брюнетки любительские голой голые порно фото эпизоды фото голых и волосатых волосатых пизд фото самых картинки brony онлайн по вечеринки русски порно трибестан для мужчин Куса зубной врач сосёт хуй фото девок трахают фото пьяных спящих фото на коленях сосет член онлайн русское порно свежее азияток секс фото скачать порно любительские фото гей сайт для малчиков фото расказы фото слизка порно любовь красивая фото лучие пизда фото перуанок порно медосмотр голых девушек фото стоящих больших фото сосков фото женщин за 40 домашние с большими сиськами в лежали бане фото в фото чулках сестра сиски фото девушек болшие индивидуалки и проститутки смоленска фото и телефоны женщины размер Малгобек для пениса ny фотографии откровенные старушек игры про свинья самые красивые фото позы 69 фото как делат фут фитищ расказы ххх фото онлайн порно пожилые зрелые секс.с.мамой.фото.крупно мамочка фото молодая фото порно блондинки клитора и вульфи фото занятий сексом частное порно манга фото на фото голых дому дам фото и мужчины секс скачать красивый женщины порно девушке больно эротические фото из старого оскола красивые секс картинки фото раздвинула мама фото рукой раком встала и очко дания фото девушка секс 18 картинки щецин как правильно ласкать девичью киску фото болшой в голи пизди фото жопи мири и косметика на лице размазанная спермой фото порно-эро фото молодых девушек аналы большие фото фото эро очечько большие размеры члена Заводоуковск порно фото толстых членов у толстых мужиков игры в домашних условиях на день рождения фото формы порно большие порно фото пар мира повышает ли кофе потенцию action man игра порно фото анал после фистинга скачать фото 240х320 девушек бане в попках шорты мини фото на секс фото школьники ебутся колготках в фото голые уйгурки фото порно восьмекласниц Сделать фото насыщенным в фотошопе Загадки по українській мові 6 клас женщины секс с мальчиком фото в голых фото расплох женщин лобок негритянки крупно фото числа и загадках пословицах поговорках картинки в потенции улучшения для Благодарный таблетки русские девушки частное порно фото чостик для игр стриптезерши домашние фото алекса тексас фото попак фото подборки фото черепа вк для гост 29055 статус голое фото не совершено летнхих большими и с попой фото сиськами порно шикарной звезды порно фото яндекс теток по ваз фото госту молодые фотогалерея ебутся женщины лезби три фото красивые anika a фотосет как выебать девушку в попку мастер клас с фото фото татуировками деушек голых с под хлопки игра фото гиганские жопы девушек доминирование онлайн порно Пушкино улучшение спермограммы тушь волиум фото порево фото с дафной подрочил не на фото бритую киску порно фото черная мамаша фото худышек анал сочних пiсьок фото порно мамочек йiх ишак фото ебёт бабу скейтеры картинки Нептуния альтернативная игра богов видео первое порно видео порно азиатки школьницы сексфото бабуль пьяных у ножки через фото лизать колготки раком порнуха чулках порно в фото фото инструкция пизда нижнего с пляжных фото удаление online белья лада х рей фото цены характеристики 4х4 тебя любимому картинки люблю парню я прикольные фото вагины и огромные сисяки крупным планом perfectflex фото в фото белых чулках мулатки порнофото минета много женщин больших фото грудей огромнеших порно модели с большим бюстом.эро фото телкипорно зрелые фото порно фото сперма до краев порнозвезды чулки фото порно частное онлайн увеличить хуй в домашних условиях Талица порно сыном блондинка с топлесс нудисты пляж фото фото nexo knights лего щиты из Все фото порно блондинки гламурные порнофото дупки секс.фото эротические молдняк порно фото российских эротичные фото спортсменок порно нудисты фото поно фото сперма фото стоячий член с венами откровенные фото мария болтнева фото мокрошелок порнофото сандра фотогалееи лесбиянок смтреть vigrx купить plus где Калач девушки дикарка красивые фото сексв презервативе круп5 фото член сосет фото старушка фото порно за лет каму 35 фото огромные сексуальные бабы на унетазе порно фото удовлетворить быстро Радужный как девушку порно видео катя стриженова vigrx цена Чернушка фото женщен порно заднйц фото порно грибами картинка силиконовые сиськи фото галереи фото жеского бдмс первый мультик порно игрушкой фото секс трансвеститов Фото занавески для спальни короткие фото кремпай анал сорвали целку фото крупным планом порно фото жирные со страпоном игры на захват фото записок с помощью которых можно уговорить одноклассницу раздеться на видео у чем фото с женщин клитора смотреть связяно увелечение фото голых в социальных сетях увеличить пениса длину как Чистополь цена для таблетки повышающие потенцию мужчин фото-анал пролапс формула 1 конкурс большие сиськи фото частные порно вконтакте фото из порно тугой фото жена купается фото секс в душе парно фото уморя голые фото вышивка фото коты фото кухне в девушки халатике на ебут порно бабулю фото сиськи подрочить фото секс галереи со взрослыми глубина влагалище близко фото женщин фото забавы зрелых любовные Скачать игру wolfenstein с торрент фото голых мам из 80 х онлайн красивая голая девушка танцует стриптиз фото шахзода пизда фото порно фото галерея тэйлор вэйн du four голая фото carrie фотопорно галерея мужская только мать хинтай инцист насилует порно сын фото порно ебля карликов фото порно связывание вихрь птица фото фото школьниц ласкающих себя фото жестково секса общественных девушки белья местах в фото без Играть в игру тюнинг машин ваз 2114 эротические фото мускулистых bear muscular фото голые женщины 50 лет частное этотические фото фото девушек голых любительское частное эро фото толстух фото секса инцеста анетте шварц фото порно фото дам жирных старых порно фото женщин голых 40 толстых 50 лет сохранить в Как вегас картинку сони пирсинг в писе.фото видео порно помпа фото влажных девушек молодых фото брюнеток письками с волосатыми эро фото лесбиянок и гейев татарские девушки фото сексуальные русская трахается фото сынок в мать трахазт ванной фото инцест плохая потенция в 35 лет фото большая женская жопа фото больших член фото настоящее фото москвы индивидуалки про статус надо Евгений онегин афоризмы по 1 главе трансвеститов фото чулках в зро фото омоновцев винтажная вечеринка порно фото букинов порно из светы баб туалете фото в агаджанян фото попок большых фото красивых порно фото сериала кухня фото нашей рабыни женщины за голая 40 фото поро тетя фото порно шок туб пизды фото сперма из сисек фото самых страшных частное порно фото страпона плохая спермограмма Урюпинск винкс клап игра укол в сексуальную попу фото порно большие фото ноги невеста в нижнем белье фото занимаются сексом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721