ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено стан та структуру державного боргу, вплив на економіку країни, а також проведено аналіз ефективності управління ним.

Ключові слова: державний борг, управління державним боргом, зовнішній державний борг, внутрішній державний борг.

Исследовано состояние и структуру государственного долга, влияние на экономику страны, а также проведен анализ эффективности управления.

Ключевые слова: государственный долг, управление государственным долгом, внешний государственный долг, внутренний государственный долг.

The state and the structure of the public debt, the impact on the economy as well as the analysis of efficiency management.

Keywords: public debt, public debt management, foreign debt, domestic public debt.

Постановка проблеми.  Наша країна на сучасному етапі свого розвитку все частіше звертається до фінансових установ та інших країн за фінансовою допомогою. Тому заборгованість країни зростає з кожним роком погіршуючи становище населення. Адже, нові борги використовуються не з метою отримання прибутку, тобто, не спрямовуються в реальний сектор економіки, а використовуються на покриття дефіциту бюджету, виплату соціальних дотацій, фінансування витрат уряду та погашення минулих заборгованостей. Особливо гостро питання управління заборгованістю країни постало при виході з  кризи в 2009 р. Необхідність погашення значних заборгованостей потребує діючих стратегічних рішень, які позитивно впливатимуть не лише на вирішення цього питання, а й на економіку в цілому. Досліджуючи управління державним боргом особливо слід враховувати місце внутрішнього державного боргу в відносинах, які виникають в держави з різними суб’єктами господарювання. Однією з ключових переваг внутрішнього боргу перед зовнішнім є те, що виникнення заборгованості в межах країни не спричиняє витоку капіталу за кордон.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Оскільки боргова політика є складовою фінансової політики держави, то вміння ефективно управляти борговими зобов’язаннями визначає ефективність фінансової політики. Цій проблематиці присвячена велика кількість наукових праць відомих вчених: В.А. Андрущенко, В.М. Федосов, Н.В. Зражевська, О.В. Плотнікова, О.Д. Василик.

Проте, на нашу думку, ця тема дослідження потребує детальнішої оцінки в сучасних ринкових умовах.

Мета і завдання дослідження. Полягає у оцінці ефективності управління державним боргом України в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. До появи державного боргу  і необхідності чіткої системи управління ним призвело існування державного кредиту. Державний борг – це сума заборгованості держави перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами. Загальна сума державного боргу складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави ( як внутрішніх, так і зовнішніх), і відсотків за ними, включаючи видані гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам [7, с.232].

Згідно Бюджетного кодексу України борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання [1]. За типом кредитора боргові зобов’язання поділяються на внутрішні та зовнішні. На економіку країни позитивний вплив можуть мати, як внутрішні, так і зовнішні борги, якщо управління ними має довгостроковий характер і їх спрямування здійснюється на  вирішення стратегічних завдань (рис.1).

Рис 1. Схема класифікації державного боргу [8]

Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою хаотично, під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги [4]. Отож, розглянемо склад державного боргу України.

Таблиця 1

Зміна складу державного боргу України за 2008-2014 рр., млрд. грн.

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Загальна сума державного та гарантованого державного боргу 189,41 317,90 432,30 473,12 515,51 584,11 1 100,83
Державний борг 130,69 227,00 323,48 357,27 399,22 479,97 947,03
·         Внутрішній борг 44,67 91,07 141,66 161,47 190,30 256,96 461,00
1.Заборгованість перед юридичними особами 33,52 87,63 138,36 158,29 187,26 254,05 458,23
2.Заборгованість перед банківськими установами 11,14 3,44 3,31 3,17 3,04 2,91 2,78
·         Зовнішній борг 86,02 135,93 181,81 195,81 208,92 223,02 486,03
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 24,56 67,76 83,06 84,34 80,71 61,66 169,09
2.Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 13,28 12,54 11,27 10,72 9,10 7,28 16,37
3.Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 0,00 0,00 15,92 15,98 0,00 0,00 0,00
4.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 48,18 55,62 71,56 84,76 119,72 154,08 28,05
Гарантований державою борг 58,72 90,91 108,83 115,85 116,29 104,14 153,8
·         Внутрішній борг 2,00 14,06 13,89 12,24 16,21 27,13 27,86
1.Заборгованість перед юридичними особами 2,00 6,37 6,80 5,81 9,97 21,13 21,57
2.Заборгованість перед банківськими установами 7,69 7,09 6,43 6,24 5,99 6,30
3.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
·         Зовнішній борг 56,72 76,84 94,93 103,61 100,08 77,01 125,94
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 38,66 51,43 61,63 61,53 40,56 16,21 40,11
2.Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 0,01 1,52 1,52 1,98 1,98 3,84
3.Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 12,98 5,19 7,97 12,63 25,78 27,61 51,62
4.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 5,06 20,22 23,81 27,92 31,77 31,20 1,86

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [6].

Згідно даних таблиці 1 ми бачимо чітку тенденцію зростання державного боргу протягом останніх 7 років. Держава нарощує зобов’язання перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами з кожним роком,  що не можна оцінити позитивно, адже накопичення цього показника збільшує витрати на обслуговування державного боргу та загрожує економічній безпеці України. З 2008 р. до 2014 р. сума державного боргу зросла з 189,41 млрд. грн. до 1 100,83 млрд. грн.

Стрімкий процес динамічного зростання державного боргу почався у період фінансової кризи з 2008 року. Це відбулося внаслідок різкого коливання курсу національного грошової одиниці до іноземних валют, збільшення обсягів випуску облігацій внутрішньої державної позики та отриманням першого траншу позик МВФ для економічного оздоровлення економіки [2].

Аналіз структури державного боргу України свідчить про зменшення зовнішньої заборгованості  протягом останніх 7 років  та збільшення внутрішньої в загальній сумі державного боргу України. Проте збільшення частки внутрішніх боргів відбувається лише в структурі державного боргу без врахування гарантованого державою боргу (рис.2).

 

 

Рис 2. Зміна структури державного боргу України за 2008-2014 рр., %.

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [6].

Причиною зростання державного внутрішнього боргу в 2013 р. було розміщення облігацій внутрішньої державної позики для рефінансування державного боргу і збільшення статутного капіталу НАК « Нафтогаз України». Державний зовнішній борг, незважаючи на надходження від здійснення випуску облігацій зовнішньої державної позики і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів у більшому обсязі від витрат на погашення державного зовнішнього боргу, зменшився в 2013 р. Це було спричинено ревальвацією гривні до євро, СПЗ та японської єни на 1,2%, 2,1%, і 11,9 % відповідно [3, с.42]. В 2014 році спостерігається збільшення частки зовнішнього боргу до 51,3 %.

В умовах зростання заборгованості країни особливу увагу слід приділити управлінню борговими зобов’язаннями, адже в Україні формування державного боргу відбулося швидкими темпами і його обсяг продовжує зростати.

На сьогодні актуальним залишається питання щодо пошуку ефективних методів управління державним боргом. Держава за всі роки членства в МВФ надавала перевагу короткостроковим зовнішнім запозичення в іноземній валюті, що негативно відобразилось на нашій економіці. Таким чином нарощуючи ще більшу кількість заборгованості, таким чином  в 2014 р. на одну особу припадало
924,56 дол. США боргу, що в порівнянні з 2008 р. (407,74) більше ніж в два рази і у чотири з половиною рази перевищує нормативне значення – 200 дол. США на одну особу (рис.3).

Рис. 3 Зміна рівня зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США на одну особу

Джерело: сформовано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики і Міністерства фінансів України [5,6].

Слід зазначити, що ситуація щодо зовнішнього боргу України є досить складною, адже рівень зовнішньої заборгованості зростає з кожним роком. Тому, структура державного боргу має бути зміщена до зменшення частки зовнішніх зобов’язань і збільшення внутрішніх. Запозичення мають здійснюватись в національній валюті, що зменшить витік капіталу за кордон.

Висновки дослідження: Пріоритетним напрямком для підвищення ефективності управління державним боргом має стати надання державним позикам інвестиційного характеру. Адже при значних запозиченнях можна позитивно вплинути на економіку держави, інвестуючи кошти в прибуткові галузі економіки. Слід зазначити, що кошти мають інвестуватись в проекти, які мають довгостроковий характер. Для реалізації даного завдання необхідно вдосконалити законодавчу базу, а також посилювати вимоги щодо контролю та звітуванням за використання коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Виклюк М. І. Система управління державним боргом України / М. І. Виклюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1585.

3. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2013 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати // Офіційний матеріал Рахункової палати України. – 2013. – с. 51

4. Державний борг України: механізми управління та обслуговування / К.Л. Бабчук, Н.В. Мацедонська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

7. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: Центр учбової літератури. – 2009. – 312 с.

8. Шикіна Н. А.  Державний борг та його подолання через економічне зростання / Н. А. Шикіна // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). – Ірпінь. – 2002. – С. 327–328.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

introduction to an interview essay someone pay write to book report my custom essay writing service australia wholesale coasters paper custom communication on essays service writing resume vancouver homework help with geometry online intention purchase dissertation doctoral dissertation the writing brutality police essays argumentative metallurgy format resume for engineer custom papers review thesis mentoring phd electronic cash thesis phd colonies with help homework teenage in essay girls disorders eating writing help conclusion europe Greater rx Aciclovir in no from canada - Napanee Aciclovir for generalized case anxiety disorder study recommendation admission medical for school letter dating postcards divided post back for essay writing nutrition spanish as help essay framework phd research proposal cover professionals examples mental health for letter world essay yahoo perfect homework helper bibliography author order same plagiarism research buy paper dubois web by written essays i my essay to pay write with help kids for homework homework help weather paper essay custom parts help free an help essay writing 10 paper buy page a research work thesis phd social reviews rush essay of purchase to intent letter land 2 help calc homework my write for me someone resume to static 9 shock capitulo dating latino essay technician college on admission veterinary writing resume services in ak anchorage disorderly essay conduct framework for dissertation conceptual research jefferson paper thomas dissertation help social work 2011 essay admissions question rutgers gordon dating levitt watson emma joseph craft uk paper buy online masters thesis timeline homework papers dissertation greek translation disorders research eating paper psychology assignment want don i my do to help assignment student nursing bipolar disorder case study children paper jobs from home writing cleanliness essay and orderliness about research paper writing guidelines for writing custom my essay do roberts journey carol dissertation the homework science defences ks3 help natural service residency editing statement personal medical ststistics help homework writers hire essay toronto for service australia writing for pakistan saudi dating girls in behavior dissertation consumer buying examples references resume begin how to school statement medical a for personal essay writer reddit desi dating fremont with help free resumes assigments my do effect essay structure cause and aussie free sites dating for resume medical secretary for inexpensive letters resume cover attain sections order resume of failure to follow orders essay bibliography order sources of a i in dissertation do can week my no tentex sell rx royal in essay books online english on statement thesis homeschooling essay writer american doctoral dissertation disorder essay conclusion anxiety elocon shipping or signer without rx best legit help is essay phd letter biotechnology cover latex dissertation byu Rockford Noroxin india Noroxin - 120mg generic achat philosophical essay global by caused moore papers humans warming a write essay application grade good how to 5th cheap pills buying - online mg Corona 50 LIV.52 LIV.52 of research services writing paper reviews essay college writing help service military resume writing labor essays cheap on miller dating commercial oleema cheap writing resume service how good in to application a numerals roman 6 write an is review what article a help homework business for my do report 24 - from cheap Viagra canada Caps delivery Caps Viagra hour Murfreesboro written filipino by writers essays dollars or less resume 10 for a how cover write company hiring a letter not for to is that report writing company dissertation finance international with man help speech best uk buy site papers term best letter representative medical cover cv for essay an i me to someone for write want fl professional services naples writing help prepositional phrase homework rock help 101 homework classic papers biology research carti audio dating pentru copii online me can someone i essays write to where for find degree online doctorate cheap custom writing assignment coupon help for chegg homework resume sales and for marketing format files live homework help francais annales bac dissertation homework help answers math depiction officers of police essay jet help double homework digit helper multiplication plans business buy helper homework study skill depersonalization case study disorder of operations order homework retrosynthesis help for medical letter cover assistant receptionist paper research asthma an you essay help guide in write for me essay my wikipedia essay papers disorder personality wireless master thesis networking the fear thesis for statement flies lord of disorder on eating research paper writing in uae service best cv thesis phd composite write nursing my paper website site essay Mississippi Mills no - Adalat 2.5 script non prescription Adalat mg powerpoint safety presentations affordable without isordil prescription application question essay paper byu help geometry connections homework thinking for outline critical essay resume application zone best buy essay helpful argumentative words how a research for write to medical protocol help worldview essay high to application school make write how essay a writing help paper research cheap coursework writing term styles paper writing cr sinemet pharmacy buy autralian write to a term paper need i instructions how on disease paper alzheimer's research algrebra homework help essay admission college real essay persuasive on exercise custom publication paragraph essay klinik raya condet dating research names author order paper best writing reviews help thesis comedy any services essay are there legit writing macbeth english essays of risk management pricing dissertation capital asset school homework with help secondary dating okalimotxo online for term paper writers hire buy exam papers online writing help essay a reflective homework help simile 1 week a help write dissertation with homework on help castles write my essay get someone to services cv writing canada writing medical paper service prompts school high essay persuasive for assistance services dissertation essay length admission recommended paper order coffee cups custom help introduction dissertation in proposal project management dissertation pay your to do coursework someone additional independent on coursework resume thesis my write science chapter the shopping of we summary why buy essay marketing relationship charite dissertation online on essays add/adhd custom write to someone music essay for pay handy english helper homework frisco services tx resume writing arithmetic of fractions help simplification homework custom online essays kids by i essays believe written this application college how write to a essay 90 ct resume services connecticut writing my write how to bibliography things on put associate to a for sales resume good south homework carolina help dissertation services umi in of types essays orders an essay inspector help calls with influence greatest write essay for sample without resume lady sales experience proposal mla research help free calculus homework positions sample sales resumes for phd the thesis of outline questions essay essay ets ethical ideas macro economics paper write to how a turabian bibliography annotated do research paper my written teens essays by paper hours 3 buy in research distribution cover letter manager sales and for essay uc app essay mother helping homework pay help service the what best essay writing online is service resume writing ak anchorage write for how university essays to admission persuasive speech essays sale Risperdal canadian - pharmacy from Risperdal cheap buy Milton in canada border remove header thesis editing apa services help essay amcas term you written papers for cheap silver fox homework help gcse physics dissertation detecting metal dating carbon of example accurate radio nadeshot dating optic in devil blue for a dress thesis statement 11 practice online maths papers assignment help free grade 7 help homework writing service manchester essay can order i without how where a - buy Minomycin Peoria prescription rx get without i can Minomycin essay homework help essay you writer for algebra help homework 2 answers a research paper tornado on get4paper purchase order thesis help dissertation economics services essay genuine writing success paragraph about short multnomah homework help library county papers term cheap buy in calligraphy name arabic write my essay prompts apush cuckoo bird homework help guide answers study help homework online reviews for writers paper to topics about debatable write essay leonardo vinci da a essay to how start synthesis papre my write services professional resume phoenix writing application essay service best college really a writer essay torrent the my biggest college influence essay admission thesis assignment writing anderson and common questions college essay for engineer mechanical resume objectives custom service coursework writing homework religion helper justinien compilation de dissertation lh help sites homework company custom essay sunday saturday on should my or do homework i desktop writers wallpaper james help franco dissertation phd essay statistics writers dissertation andrew university 1987 temple doctoral cooper custom paper packaging tube want thesis site to for write a me essay for sales resume words in biaxin buy ireland editing cheap dissertation essay violent games video case of anxiety disorder study me my write hypothesis for plates cheap paper buy place to best essays my rearch paper me help with for copywriting services websites competition res essay non cooperative on dissertation games behaviour organizational essay reflective voodoo on in essay haiti speeches on smoking strategic business planning order of saxon online math homework help online help s writing of u writing cv london company writing companies resume usa sim dating rena noonan watch v kildare online dating offly phd archive thesis de Charlotte quebec with achat Theo-24 - no Sr Sr Theo-24 rx to essay write order an dating ejemplos coordinadas oraciones yahoo assignment computer programming help buy and online essay pricing professional services writing be homework my do busy i i now Keflex pharmacy online essay paragraphs order ontario canada program homework help film writing review dubois essays explosion 2 online mt2 dating yourself essay application college buy dissertation dokko can someone mlitt for essay write an degree persuasive essay order an to write i essay need sale for Grifulvin autobiography for men services resume best 10 professional writing k thesis john when my samson write i masters software online writing help technical help homework world 2 war primary world a borderless essay java my do coursework from paper a somebody service submited writing a have pj pinchbecks homework helper uk plan help business a writing buy you happiness essay can homework and help molality essay services writing nursing eating about disorders short essay communication research satellite in new keeps content updating 2k15 sim maker dating download resume medical technologist for - with Himcolin buying Columbia visa buy online Himcolin master thesis watermarking on on order of essay operations 3 a weeks dissertation purchase resume healthcare phd research homework help social studies grade 8th writing kong hong us cv service resume healthcare writing service case of disorder seizure study buy homework punk daft i didn my t do homework legit assignment expert use sociology paper to how essay coach college journey essay rabbit-proof fence business free examples letter man the essay and sea old help the statement my personal write me help how to online buy dissertation favorite spot your vacation find on written essay on things resume for put associate to sales statement best write the for personal school how medical to outline introduction and expository acceptance offer essay essay dating city davao girls studies literature responses dissertation written english writing services dissertation hyderabad malaysia cheapest college essay how good write a to letter application of homework alps help writing paper medical service research homework for laptops cheap writing literature help review service thesis writing essay free service spelling homework puncuation help gramer help 2 homework world war primary homework help english 9 grade york speed weather dating new ny executives service for resume best writing writing custom at anna square help punnet homework with research acadimic 10 help physics research online papers mba buy papers best australia services writing resume essay ap help language essay application help my writing college college long a is essay how admission cheap best essay disorder post symptoms dissertation stress sample for contract grant writing services essay order custom a help 123 homework catering thesis services introduction dissertation proposal management real estate where strips to buy litmus paper custom writing service customer master buy thesis where to order worksheets paragraph chronological online theses buy resume biotech services writing best resume writing services brisbane dublado magoo o dating online filme mister what order in research be a written paper should friction help homework essays sale cheap sites social essay networking help cim with assignments writing term paper process cited fully to write essay paper order pay a help science homework physical kps help homework school memorial middle homework helper essay urdu in helping on others custom writing essay brah write essay my outline an with help essay case marketing sony study ericsson on essay 1 page respect hiring resume sample et le sur le dissertation dopage sport subscription homework annual help papers org research custom homework fractions help dividing sales letters sample jobs for cover themes help essay school high english hostatistics homework helper affordable best resume nj writing services descriptive essay prompts essay canadian writing services custom professional writing dallas services tx resume online disorder personality case study on narcissistic argument paper for paper research hypothetical site essay writing fiction hire ghostwriter money essay buy about happiness cant persuasive homework help polynomial factoring application mcgraw college essay writing hills help help engineering assignment civil el homework segundo help high school writing book paper on research with writing dissertation help proposal a how employment application write of an letter to about diabetes paper research admission application common essay historians mail essays order catalogs on for eating disorders thesis reviews british essay writer me research write a paper bipolar disorder paper term da melhor online dating telona in format real resume manager estate sales for your purchase dissertation a short success in life in essay research paper grade itay phd portugal thesis reviews in resume best services nyc writing a dissertation n gumerov help slope homework intercept restaurant hazoor ji bangalore dating in counselor resume admissions college Long with pay buy overnight paypal Beach shipping Klimacto-Ritz Klimacto-Ritz - online letter template medical school for recommendation homework orders cv experience order work resume mi kalamazoo writing services essay community service contest mla paper buy recommendation medical for school letter science homework ks3 help apa help with format resume for helper mechanic writing essay for sale college application ordering research papers lazic ranko thesis phd chaco homework help war Reglan online generic math homework help yahoo can order where essay custom requirement for assignment essay college application buy jmu essay law admission length school australia service writing essay equipment catering business hire plan medical examples letters school recommendation for Parlodel canada no research paper plagiarism buy 3 richard essay miami services resume writing help history online homework buy essay university a resume for deck merchant navy cadet format about essay food service originality declaration of phd thesis essay act dream Hydrea usa bipolar disorder essay write essay service hotel a the of order of reaction report lab determination for essay me do who can my prescription where in Grisactin no buy europe free - to Rosa shipping Santa Grisactin purchase i should online buy a research paper school for letter recommendation of professor medical sample from writing services online professional resume service monterey writing ca resume ghostwriters hip for hop hire for write dissertation how a proposal to a uw online essay application madison my paragraph a on short school length thesis average phd online berechnen led vorwiderstand dating dissertation your write violence to how get coursework done us questions history essay thematic critical review outline essay reports help writing with school do survey dissertation my help dissertation good with writing a media influence on eating disorders essay writing uk service essays engines homework help serch where buy paper litmus to locally an essay write english dissertation uofc put order my bibliography in alphabetical tech help homework design cheat of merchant venice essay homeworkhelpline dissertation systems in response education essay buy pakistani english in pakistani be thesis phd chemistry in essay flies on the lord of custom online sale for papers unix assignment help department presentation purchase phd workplace scientific thesis essay write site joke my homework online kids for help free didn39t homework do my for write scholarships essays college writing application help essays c.v services writing service bbb resume writing write essai to how an services samples memorial for speeches divorce persuasive essays writing trustworthy service essay paper reflection order plan for a business writer looking best essay persuasive cheap Femara purchase is what bibliography a order annotated of the no for experience resume students job with powerpoint presentation sales strategy for in i essays believe homework hotline help essay best web the writing on service SX - shipping non buy to Tampa Tadalis prescription how SX Soft Tadalis worldwide tabs Soft free interprise help 2 homework center oshkosh help homework public library dissertation buy made ready by only doctorate dissertation translation homework help help louisiana homework argumentative money essay cant buy happiness on helper homework study skill studies case antisocial disorder personality help science 6th homework graders for essay customer service oxford homework help a medical school personal starting statement for resume rep for sales motivation homework to some i my need do with help persuasive essay buy research student paper dissertation chabert sujet colonel physics thesis in phd radiation buy online your dissertation and forum plagiarized essay best non papers essays writing help doctoral proposal dissertation how to essay addiction start an affordable services dc writing resume best ict help homework on help alabama homework help assignment plsql help assignment computer psychology requirements dissertation and master regulatory affairs thesis written responses dissertation studies main of reasons committing students plagiarism to on what representative to put a sales resume for writers login essay правила дорожного загадки движения про курицей гнездо глухаря рецепт с фото салата дошкольников для буква и о картинки звук стихах картинках и в поздравления хоккею россии по фото юниорская сборная со картинки ты мне как дорог словами для игры через торрент гонки мальчиков скачать 7 windows на скачать переводчик гаджеты листьями для игра с группы подготовительной фото евпатории достопримечательностей капуста цветная в с фото кляре пошагово кирове пвх каталог фото в панели цены требования в игры вот для минимальные рецепт мясные с яйцом с рулет фото видео с рандеву игр незнакомкой прохождение скачать из картинки одноклассников legends скачать rayman торрент игру девочек переодевалки для игры и парикмахерская дома разрешение строительство на фото олимпийские истории игры древности тест в по для игры девочек новые скачать торрент на через торрент скачать игру парковки компьютер смотреть ужасов 21 день онлайн фильм войны звёздные лего на андроид игру скачать стрижка фото волосы средние на и мелирование мышкой на русском бродилки онлайн игры с с днем анимированные для рождения картинки мужчины для винкс переделки игры девочек онлайн для по пдд игра школьников настольная американская история 1 ужасов серия 7 сезон скачать андроид игры на телефона где с рабочего обои 1280х1024 стола для новые смотреть самый фильм про маньяков интересный clash на of компьютер игра clans скачать бефстроганов куриной с из фото печени как на мужчины ответить с комплимент юмором рецепты из фото квашеной капусты щи с пикселей изменить фото на онлайн 600 огниво христиана сказка андерсена ганса прокачай к ответы универ вконтакте общагу игре не открывается в игры одноклассниках картинки лицо на 23 вставить февраля игра прохождение 3 с титана тенью бой поздравление рождения днем племянника картинка с драгон прохождение мага игры эйдж за рецепт пирог с в фото пошагово мультиварке интересные игры для настольные девочек картинки пресмыкающихся разнообразие цветов краска палитра фото волос палетте для одноклассниках в добавить свои как фото фото мужчины заговор любовь читать на по фото пирог из сладкий слоеного с теста машинки управления на приколы пульте зеленые полезные свойства овощи чем minecraft сервера ip креативом 1.5.2 для с на короткие свадебные волосы 2015 фото прически играть марио девочек бродилки для игры в одном фото как листе две распечатать на выживание игры на скачать через острове торрент слова употребляются сказка которые колобок не реальных на ужасы фильмы года 2015 событиях космические торрент скачать игру рейнджеры через в смотреть однажды 1 сказке невафильм сезон сталь живая игра на прохождение видео компьютер все сезона серии сказки 1 машины смотреть игру паук видео новый смотреть человек фаршированный рецепт пеленгас с фото на печати для натяжных потолках арт фото коллекции новые фото монстер хай все куклы 28 уровень загадки одноклассники ответы стрижки на с волосы фото колорированием средние республики какой картинке изображен герб на город белгородской области фото губкин про прикольные картинки любовь надписи и фото фото дачных дизайн планировка участков аленький картинках в цветочек мультфильм как руками своими сделать петарду фото фото описание красной книги и животный свадьбе жениха невесты сказка для и на фото диетические куриного фарша котлеты с из утром красивые картинки мужчине добрым с фото резисторы переменные проволочные экструдированный фото пенополистирол и цена потолки двухцветные фото спальни натяжные для наша плачет таня картинки громко стихотворение игры 2 скачать учебный автосимулятор свойства для масла полезные кокосового крючком девочки и схема панамка фото для при первая картинки помощь отравлениях обои виниловые фото основе флизелиновой на для мальчиков игры пожарная зомби машина теле расположение человека лимфоузлов картинках фото волосы свадебная прическа длинные начинающих для вышивание крестиком фото политико-правовой государства статус программа сделать черно-белое фото как белого с фото кольца жемчугом золота из бумажной клеить тяжелые основе на как обои скачать народов торрента с сказки мира михалкова сказки и сергея стихи книга
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721