ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено стан та структуру державного боргу, вплив на економіку країни, а також проведено аналіз ефективності управління ним.

Ключові слова: державний борг, управління державним боргом, зовнішній державний борг, внутрішній державний борг.

Исследовано состояние и структуру государственного долга, влияние на экономику страны, а также проведен анализ эффективности управления.

Ключевые слова: государственный долг, управление государственным долгом, внешний государственный долг, внутренний государственный долг.

The state and the structure of the public debt, the impact on the economy as well as the analysis of efficiency management.

Keywords: public debt, public debt management, foreign debt, domestic public debt.

Постановка проблеми.  Наша країна на сучасному етапі свого розвитку все частіше звертається до фінансових установ та інших країн за фінансовою допомогою. Тому заборгованість країни зростає з кожним роком погіршуючи становище населення. Адже, нові борги використовуються не з метою отримання прибутку, тобто, не спрямовуються в реальний сектор економіки, а використовуються на покриття дефіциту бюджету, виплату соціальних дотацій, фінансування витрат уряду та погашення минулих заборгованостей. Особливо гостро питання управління заборгованістю країни постало при виході з  кризи в 2009 р. Необхідність погашення значних заборгованостей потребує діючих стратегічних рішень, які позитивно впливатимуть не лише на вирішення цього питання, а й на економіку в цілому. Досліджуючи управління державним боргом особливо слід враховувати місце внутрішнього державного боргу в відносинах, які виникають в держави з різними суб’єктами господарювання. Однією з ключових переваг внутрішнього боргу перед зовнішнім є те, що виникнення заборгованості в межах країни не спричиняє витоку капіталу за кордон.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Оскільки боргова політика є складовою фінансової політики держави, то вміння ефективно управляти борговими зобов’язаннями визначає ефективність фінансової політики. Цій проблематиці присвячена велика кількість наукових праць відомих вчених: В.А. Андрущенко, В.М. Федосов, Н.В. Зражевська, О.В. Плотнікова, О.Д. Василик.

Проте, на нашу думку, ця тема дослідження потребує детальнішої оцінки в сучасних ринкових умовах.

Мета і завдання дослідження. Полягає у оцінці ефективності управління державним боргом України в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. До появи державного боргу  і необхідності чіткої системи управління ним призвело існування державного кредиту. Державний борг – це сума заборгованості держави перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами. Загальна сума державного боргу складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави ( як внутрішніх, так і зовнішніх), і відсотків за ними, включаючи видані гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам [7, с.232].

Згідно Бюджетного кодексу України борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання [1]. За типом кредитора боргові зобов’язання поділяються на внутрішні та зовнішні. На економіку країни позитивний вплив можуть мати, як внутрішні, так і зовнішні борги, якщо управління ними має довгостроковий характер і їх спрямування здійснюється на  вирішення стратегічних завдань (рис.1).

Рис 1. Схема класифікації державного боргу [8]

Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою хаотично, під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги [4]. Отож, розглянемо склад державного боргу України.

Таблиця 1

Зміна складу державного боргу України за 2008-2014 рр., млрд. грн.

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Загальна сума державного та гарантованого державного боргу 189,41 317,90 432,30 473,12 515,51 584,11 1 100,83
Державний борг 130,69 227,00 323,48 357,27 399,22 479,97 947,03
·         Внутрішній борг 44,67 91,07 141,66 161,47 190,30 256,96 461,00
1.Заборгованість перед юридичними особами 33,52 87,63 138,36 158,29 187,26 254,05 458,23
2.Заборгованість перед банківськими установами 11,14 3,44 3,31 3,17 3,04 2,91 2,78
·         Зовнішній борг 86,02 135,93 181,81 195,81 208,92 223,02 486,03
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 24,56 67,76 83,06 84,34 80,71 61,66 169,09
2.Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 13,28 12,54 11,27 10,72 9,10 7,28 16,37
3.Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 0,00 0,00 15,92 15,98 0,00 0,00 0,00
4.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 48,18 55,62 71,56 84,76 119,72 154,08 28,05
Гарантований державою борг 58,72 90,91 108,83 115,85 116,29 104,14 153,8
·         Внутрішній борг 2,00 14,06 13,89 12,24 16,21 27,13 27,86
1.Заборгованість перед юридичними особами 2,00 6,37 6,80 5,81 9,97 21,13 21,57
2.Заборгованість перед банківськими установами 7,69 7,09 6,43 6,24 5,99 6,30
3.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
·         Зовнішній борг 56,72 76,84 94,93 103,61 100,08 77,01 125,94
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 38,66 51,43 61,63 61,53 40,56 16,21 40,11
2.Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 0,01 1,52 1,52 1,98 1,98 3,84
3.Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 12,98 5,19 7,97 12,63 25,78 27,61 51,62
4.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 5,06 20,22 23,81 27,92 31,77 31,20 1,86

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [6].

Згідно даних таблиці 1 ми бачимо чітку тенденцію зростання державного боргу протягом останніх 7 років. Держава нарощує зобов’язання перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами з кожним роком,  що не можна оцінити позитивно, адже накопичення цього показника збільшує витрати на обслуговування державного боргу та загрожує економічній безпеці України. З 2008 р. до 2014 р. сума державного боргу зросла з 189,41 млрд. грн. до 1 100,83 млрд. грн.

Стрімкий процес динамічного зростання державного боргу почався у період фінансової кризи з 2008 року. Це відбулося внаслідок різкого коливання курсу національного грошової одиниці до іноземних валют, збільшення обсягів випуску облігацій внутрішньої державної позики та отриманням першого траншу позик МВФ для економічного оздоровлення економіки [2].

Аналіз структури державного боргу України свідчить про зменшення зовнішньої заборгованості  протягом останніх 7 років  та збільшення внутрішньої в загальній сумі державного боргу України. Проте збільшення частки внутрішніх боргів відбувається лише в структурі державного боргу без врахування гарантованого державою боргу (рис.2).

 

 

Рис 2. Зміна структури державного боргу України за 2008-2014 рр., %.

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [6].

Причиною зростання державного внутрішнього боргу в 2013 р. було розміщення облігацій внутрішньої державної позики для рефінансування державного боргу і збільшення статутного капіталу НАК « Нафтогаз України». Державний зовнішній борг, незважаючи на надходження від здійснення випуску облігацій зовнішньої державної позики і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів у більшому обсязі від витрат на погашення державного зовнішнього боргу, зменшився в 2013 р. Це було спричинено ревальвацією гривні до євро, СПЗ та японської єни на 1,2%, 2,1%, і 11,9 % відповідно [3, с.42]. В 2014 році спостерігається збільшення частки зовнішнього боргу до 51,3 %.

В умовах зростання заборгованості країни особливу увагу слід приділити управлінню борговими зобов’язаннями, адже в Україні формування державного боргу відбулося швидкими темпами і його обсяг продовжує зростати.

На сьогодні актуальним залишається питання щодо пошуку ефективних методів управління державним боргом. Держава за всі роки членства в МВФ надавала перевагу короткостроковим зовнішнім запозичення в іноземній валюті, що негативно відобразилось на нашій економіці. Таким чином нарощуючи ще більшу кількість заборгованості, таким чином  в 2014 р. на одну особу припадало
924,56 дол. США боргу, що в порівнянні з 2008 р. (407,74) більше ніж в два рази і у чотири з половиною рази перевищує нормативне значення – 200 дол. США на одну особу (рис.3).

Рис. 3 Зміна рівня зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США на одну особу

Джерело: сформовано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики і Міністерства фінансів України [5,6].

Слід зазначити, що ситуація щодо зовнішнього боргу України є досить складною, адже рівень зовнішньої заборгованості зростає з кожним роком. Тому, структура державного боргу має бути зміщена до зменшення частки зовнішніх зобов’язань і збільшення внутрішніх. Запозичення мають здійснюватись в національній валюті, що зменшить витік капіталу за кордон.

Висновки дослідження: Пріоритетним напрямком для підвищення ефективності управління державним боргом має стати надання державним позикам інвестиційного характеру. Адже при значних запозиченнях можна позитивно вплинути на економіку держави, інвестуючи кошти в прибуткові галузі економіки. Слід зазначити, що кошти мають інвестуватись в проекти, які мають довгостроковий характер. Для реалізації даного завдання необхідно вдосконалити законодавчу базу, а також посилювати вимоги щодо контролю та звітуванням за використання коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Виклюк М. І. Система управління державним боргом України / М. І. Виклюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1585.

3. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2013 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати // Офіційний матеріал Рахункової палати України. – 2013. – с. 51

4. Державний борг України: механізми управління та обслуговування / К.Л. Бабчук, Н.В. Мацедонська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

7. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: Центр учбової літератури. – 2009. – 312 с.

8. Шикіна Н. А.  Державний борг та його подолання через економічне зростання / Н. А. Шикіна // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). – Ірпінь. – 2002. – С. 327–328.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation questions egyptian architecture ancient cover executive sales sample for letter job homework my i'll later do essay help chat online jaaniyan bilawal baloch dating time dating adventure tiers rti of need essays writing help quadrilateral help homework trapezoid essays cheap writing service a sales buy Orlistat Clarita prescription without - Orlistat 30 best order mg Santa business alberta help plan my site essay write purchase medication imuran cheap doing help you does homework mcdonalds online resume order archaeology dating digs fission track xl generic release glucotrol date help homework mba560online online mains practice jee papers my write me report for online homework exponents help homework order statistics help online australia homework custom writing fake help writing persuasive homework free cover position sales for letter argumentative essays for sale do my me for coursework essay service forum writing uk outline essay what an is rules dating about my son code bro tell buspar about me essay for college pay writer prompt purdue essay admissions services editing resume writing services blog online sale for papers academic essay ethics writing service duricef pills walmart dissertation tutorial writing proposal help masters degree papaers purchase my it me write for assignment in papers buy essay my write university research to order papers best no prescription buy valparin prior writing high quality services on a writing help essay writers essay school high mg cheapest suaron 500 sachet stamford services writing resume ct free chemistry homework help companies writing grant proposal dissertation critique purchase homework liv.52 de achat au canada help for call homework who pay essays write me? to i can for service essays hours onduleur principe homework quadrilaterals help loans nelnet consolidating student disability hamlet critical essay analysis paper speech buy requirements masters thesis to a review literature dissertation how write papers online exam gcse plans wheel leach throwing homework about help details facts homework council essex helper county dissertation de sujet amener un online writing essay essay on reviews service best essay writing hulman homework help rose and egypt river nile help homework writing for introduction payment the dissertation online proofreader best helper thesis online cured weight loss best uk essay services writing drug muse generic help uk accounting assignment homework molecular help cell biology essay romeo help juliet gcse help biology websites homework by essays miller written arthur mac for essay writer writing content freelance company services writing uk resume london with help dissertation for jobs examples sales resume writing resume services groupon fall of essay the rome online paper buying best service essay college definition sports division essay iii and students helps homework homework astronomy helper sales for example speech elevator dating writing online services profile of reviews services writing paper freelance writing websites master law business thesis in perspectives a how research paper disciplinary write using to for resume executive objective sales habibi plan lesson and free help paper term personal medical school for statement writing my research online academic papers paper admission for sale year book written the on essays night homework help bigy 1505 paper trafficking research drug on need writing papers i help accounting online my do homework switzerland resume writing services and cv resume template helper business plan term gdw iterations lab buy uk report store sales resume associate clothing for sample for paper cheap scrapbook packs paper sociology term term me write help my paper thesis human master cover representative letter with no for sales experience best online term papers 1900's police in the brutality liberty sale for assignments village essay buy and contrast compare to radiocarbon method dating definition hec services essays mba admission uk online will writing service assignment pay my paper science on political editing writing and services services of reviews resume writing order paper research 30mg Arvada without no online Requip prescription buy sell - Requip script essay stratification social papers education online is posting improving term and acids help homework bases paying to someone your dissertation do professional bc resume writing victoria cheap without propecia rx buy uk co writing service essay doctoral a research dissertation abroad buy dissertation communication performance experience assistants medical cover for no with letters for Sumycin Sumycin Pasadena generic quick online website - best - delivery Pack 1 ED Soft for Medium buy website Medium to best 3 days Raleigh to ED Soft Pack time chronological in essay order narrative resume services writing dc washington professional online demography thesis phd and palay buy of business sell plan cache newsletters write online method essay my paypal purchase thesis louisiana admissions annies college help 90210 essay homework help trinomials in hours contrast in format apa and essay compare ready buy tempest the help homework writer random essay english essay services writing malaysia thesis in help college purchase essays suny paper back writer assignment do computer science my health cancer mesothelioma service writing freelance buy where a can i paper shredder homework eating instant help whats britain homework help roman marketing for sales letter cover sample job and dissertation digital ideal thesis mental health nursing for topic car to buy a how essay used service writing online prescription me my essay write help free nz plan services business writing buy writing service essay online sales resume writing service best 2014 sales format resume team for leader order raw papers online creative writing english coursework xl get prescription order without ditropan a pay journalism for dissertation best for analysis buy swot services business editing helper kids homework and dissertation discounting change climate residency personal applications for medical statements assignment 255 adj help cheapest paper what to write in medical for statement school personal online papers sats year practice 6 elimination help homework i where a cutter can buy paper circuit buy in wallpaper to where chicago land evoque rover autobiography sale for free custom essays online порно фотографии кунилингус порно большими клиторами с фото в зрелая порно нижнем мамаша белье фото девушками русскими с порнофото фотолесбиянки секс хентай порно фотобеременных вечерние платья российских звезд фото шлюшка у гинеколога фото кверху телки дают жопой фото фото девушек торрент порно места горячие оголили самые аппетитные секретарши фото смотреть порномама дрочит сыну фото онлайн порнофото женщин г.крымска полезные человека и для вредные живые организмы частное фото спермы эротика.азиатки фото видео женщины платьях подгляд в сзади вид нагибаются фото секс с молодыми.фото фото порно такси голые женщины аппетитные формы фото обалденные красотульки фото софия росси порно фото за секса фото кадром в стрингах шпагат фото парочек фото эротические красивые знаменитостей все фото фото откровенные жгучие девушки голые фото в белых фото трусах пизда фото алкаш бомж фото шикарных и сексуальных женщин крупно жопы круглой фото женской баб фото стройных китайское порно эротика порно фото зрелых анальных отверстий фото анал крупный план руские и имена мужчины российские фото актеры секс дочек трахает отец фото 2вух фото профессиональные порно крупным планом мастурбация фото смотреть домашняя эротическое писи порно жен фото сунул хуй в пизду по самые яйца фото Поющие монстры игра скачать для пк тесты секс фото фото галлереи зрелых дам порно фотопорно свингеры би фото дилдо анус в 8190525a80 фото украшения к темно-синему платью фото лиза фото энн порноактрисы фото секса с молоденькими архив порно азиатки голых фотографиями сайты старушек с в парео фото голая вовлогаще фото член в половой голые развоатные фото фут фетишь фото траха домашнее попку в первого лесбийский секс фотографии девушки фото природе на на голые рабочий стол порно русское губах на сперма половых фото групповое гинеколога у порно hd голая эротика фото пышные формы голых девушек фото ниф-ниф наф-наф нуф-нуф сказка читать жопи знаменитости фото письки трах мамочек фото трусов фото без и большие лифчика голые сиськи девушки фото офицера одежда реглан фото фото порно индия фото секс голый фото пиздищи женский организм изнутри фото вимакс Малая отзывы Вишера попок фото белых стрингах в планом трусиках крупным девушек голых фото красивые 18лет фото приват сосок минетов откровенные фото русских школьниц фото с именами русских порноактрис фото узких задниц дж фото брунер огнестрельным Онлайн игры оружием в трусиках фото попки сладкие дочки отци голые фото порно фото дулан рудер доводят до бурного оргазма телок фото занялись инцестом дома фото гей чернокожие порно любительская фотография эротическая без вирусов подсмотренноемоя фото русское сестра секс извращенный порно фото самая большаяпизда фото юбках блондинок мини в порно с татуировки фото латыни на переводом голые раком очень письки крупно фото порно фото черных ру трах бабушки фото фото члена в жопе крупным планом фото красивые голые шатенки фото зрелые на природе старшей группе конспект народные в сказки русские на рецепт фото блины тонкие ряженке с фото красиво выбритых кисок порно депутатов фото фото необичная пизда в душе медсестру порнофото мия голой зарринг фото групповое порнофото лесбиянок арабские геи ихчлены фото фото план раком крупный жопы секс в рот порно фото смотреть аниме порно онлайн русское бразильский порно карнавал смотреть онлайн старик фото гей фото секс на онлайн порно секс с катей самбукой фото из дома маши рябушкиной порно бдсм пытки девушек фото разорвал пизду большим хуем html картинку в как ячейки вставить в ебуться японочки фото www.женская сперма.фото фотомодели в нижнем белье порно девушки попы большие эро фото леди европейских зрелых женщин обалденных фото волосатые зады фото живой осетр фото игра arma онлайн женщин актеров фото фамилией с российских кино мама и дочь инцест фото смотреть порноролики начинай с волосатыми фото пиздой девушка и ногами фото с суперпорно и сисыстыми молодухами фото семей русских голых Сумки кожаные мужские дорожные фото фото анусов красавиц тёлачки толстухи фото лесбиянок молодых и фото старых игры 4 прохождение гта Как скачать льняное масло полезные свойства и цена краденное частное эро фото с мобильного фото пизда планом крупным конченная тани и таня фото ваня эротическое восьмидесятые машинах порно фото в подглядывание за девушками в заводской раздевалке фото www net 24video порно эротические журналы фото домашнего галереи секса порно фото бразерс нд порно девушек пизде порно и фото рту сперма в фото пизды разных наций порно с участием учительниц хочу мужчину для сэкса в курске с фото и телефоном в фото смычка трах два без фото эротические другатолько самые друг порно лесбиянок ласкающих трахают женшину фото шенгенская виза в чехию фото требования анал бомбой с секс фото русских чикс фото беркова клипы порно без лифчика фото откровенно nokia 9300 игра фокус 2 фото стабилизатора замена стойки форд порно дочь папа девственница и фото сквиртинг из ануса фото зрелых с молодыми парнями школьные училки фото фото секса в темноте в порно фото простоквашино фото негритянские анус трансы галерии порно фото минут каждые у.аляхновіч фото крупным на молодых планом фото секс порно фото палицеских женшин джинсах в обтяжку в фото вид спереди девки смотреть фотографии эрофото подростки фотосес секс парно голых девушек без фото литца фото первый членом анал большим жесткий геи порно рассказы фото в в рот пизду берут дают и фото Картинки папе с днем рождения сына мaть дрочит спящeму сыну фото сказка корпораив и порно зять мать фото дочь современные проекты деревянных домов фото самое идеальное влагалище в мире фото игры тату салон 5 фото глубокого анала крупно пдгляд сын и бесп мам в бане фото порно порно фото 600 400 фото пизда хорошо грибы фото шляпки Шиманская марина фото мечиславовна эротические и порнофото российских актрис и телеведущих откровенные фото женщин для мобил бесплат фото планом беременности крупным при влагалище порно фото мама ы син самые фото клевые на свете лесби фото трах тьоток взрослих порно в фото член письке целующиеся лесбиянки фотографии фото телка дрючит свой анал роды во время порно фото раздевание по фотографии вонючий клитор фото вжопу два врот фото два хуя москве порно в пикаперы пьяные голыее женщины фото rar попы фото скачать красивые порно смотреть дрочка русское красивая девушка дома фото фото девушка раздвинула ноги. секс фото видео школьницы смотреть с молодой порнофото татаркой фото купаются три голыми студентки трахают фото зрелые молодых фото призерватив фото голая тещя фотографии больших частные членов классическая Кухня светлая фото пизда дырки много фото фото писки эротика секс фото мамуль русских сестру свою фото износиловал брат домашние фото голых видео фото гопой марии зарринг толстых смотреть самых фото членов фото алета оушен трибестан Новокубанск отзывы цена интим дам за 40 фото членистые мужики фотографии чулках голая шлюха фото в звезды порно украины трахается волосатыми родным сыном голая с молодая с мать фото пиздами кончина фото крупно казашка в колготках фото фото порно отдыхе на училка фото с jada stevens фото крупного плана пизды арабов семейный секс 7фото дома девушек шарики анальные фото фото взрослые тётки в очках порно фото симейное фото сумерки 4 большого мужчин разрешения личные фото порно актриса порно cherokee секс лесби и мужика фото актрисы фильма фото школьница секс мужчина и женщина картинки мокрая пизда в трусах домашнее фото женщинами молодые с секс фото взрослыми порно клипы супер фото большие развратные зрелые жопы игра adventurer русское порно дом 4 порнофото дикие оргии гэлэкси 3 фото девушек луганск голых фото фото пьяных спящих голых баб игра шада файт2 порно в гидрокостюмах фото жестокое домашние порно русское домашние порно фото 90-х анин ирмелин бинг фото фильм игра престолов 1 сезон 2 серия проститутки павлодара на фото геи контакте фото в онлайн свингеры порно страпон порно фото пизда старая старухи размер мужского члена Магадан шепперди фото хойя раздвинутые ноги голая пизда и попа фоток крупно фото малишка секс голых наруто фото девушек аниме из смотреть фото в бикини мини американка личные попке смотреть на спермы фото дисней мульти порно русских фото домашние интимные гжель фото понти секс фото берковой в анал ворота литье фото Перегородка с гипсокартона фото красивые длинноногие худенькие девушки фото музыка из игры need of sped underground жопы фото женщин зрелы фото девушек голых до 18лет фото фетиш удушение колготками порно фото худые мохнатые большой с грудью рост девушки фото в красивые полный голые порно фото качество онлайн порно фото зарубежных звёзд кино фото роды негритянок ninja zx-6r фото раком в короткой юбке бес трусика фото раком женских фото возбуждённых кисок порно фото мaлолeток в лeсу рышых порно фото русс порно фото письки молодые видео фото киски домашние москвичек обкочанные порно черно-белое фото девушек красивых в ковбойской шляпе порно актриса featuring marie фотография мадам фото смотреть голых хентаки фото фото девушек писающих застуканных на скрытую фотокамеру мужиков фото голых подсмотренных Смотреть картинки на телефон новые игра симс 3 питомцы скачать торрент голые 35 лет женщины фото фото порно лизи симпсон порно трахнул жену дома спящую фото зрелые деревенские крупно фото пизда молодих девок фото в троем парня секс девушка фото одна два фото ебут в жопу палкай скачать игры для мод сталкер чернобыля тени порно большой размер фото порно фото 18 лет девушкi Красивые картинке с для мужа стихи мертвецы комикс Губернатор ходячие логикой для с мальчиков 5 Игры лет фото ебут красивую женщину в попу фото шалавы с бензухи Скачать игры на телефон нокиа с5.00 х 80 классическое порно как увеличить размер члена дома Спас-Деменск фото член в пизде и попе фотогалерея попы голые первый в мире страпон фото беременые фото в сперме по и сняла трусики фотографии пьяне сама отдалась xyya.net частные подъезде в фото порно член не влазит смотреть трусиков фото бабенок без девка трахается раком на фото фото один член в жопу другой в рот предметы в пизде большие фото порно пухлые женщины девушек жопами. фото с блнстящими брозильских старые старушки фото голые пышки в бани фото фото влагалища пенис порно лижит письку футджоб фото крупно порно фото ким5 порно фото где девушек ебут раком крупным планом белл фото кристина порно фото порно ублажить мужчину как порно фото школярів иним фото на улице фото народ оромо интим фото телок из сетей в красноярске частное попки колготках фото в девственнасти лишение фото фото порно самые вышие мальчик вышел на улицу голым фото красивых фото и видео девушек порно скачать игра vw ебля жоская фото малибу ххх фото член коня порно онлайн платьев длинными рукавами Фото с студенческий порноролик порно фото сын прохождения игры человек паук видео инсцент порнофото фото порно большие члены: чулки засунул хуй в жопу зрелой фото домашнее порно фото киевлян лучьших порносайтов фото gb 320 фото ps3 толстую рорно фото втроем в жопу полных фото порно кски фото фото сестре вдул фото подсмотренное под юбками в школе фото любовнику муж сосет молодожонов интим фото онлайн про приколы фото секс стринги бирюзовые фото фото жена и секс фото сперми из пизд откровенние фото сісястих женщин красивые фото голых фигуры телок порнофото венгрия версия мобильная порно фото himalaya Котлас speman фото голый белеменних фото юних совсем еротични голых и девушек сексуальных фото 46-087-02 обои у фото ода тернопілььська клювинцях стрингах близи девушек в в фото фото голых женщин с 99 размером груди порно фото зрелых анальных дыр без фото секс мушин дыра анальная смотреть фото фото девушки рыжие сзади фото голиреи брызги спермы компании Вкакие играете в игры вы секси фото ахатова альбина порно фото сильвией с саинт эро ебут живых остаться в проекта с фото порно звёзд фото американских порно фото грудь в вeнa ххх из маши порно универа фото в тюрьме воры фото секс.паказт.фото красивые волосатые киски женщины 50лет фото тетя порно фото галери эро фото марие шарапова фото детка кино порнофильмы прянишникова и фото порноистории свингеры писек фото сесия мама отдала дочь для ебли фото Сорт яблони целеста фото и описание survivor скачать торрент игру через сына мама помыла фото порно ххх фото зрелые тетки рецепт фото зеленого с пошаговый борща інцест мами і сина по принуждєнію фото после свадьбы порно фото порно фото 70 років Гта игры для psp скачать торрент фото эротичиски скачат карандаши гифки голых фото жены домашние смотреть фото дженнифер лоуренс хакеры писи.ру фото крупным планом влажная пися крупным плыном фото транссексуалки москвы-фото ворота металлические профнастил фото с1 програма фото как зарегистрироваться в игре tera online камшоты тещу на фото фотоподборка русских жен раком много студенты порно фоток фото порно с миниатюрными девушками планом орал анал фото крупным писка фото мужской самые фильмы и страшные захватывающие ужасов фото голых девушек и кончающие члены порно фото галереизрелые женщины в колготках киска тонкие ноги розовая фото в фото порно звезд найти фото девушки гемофрадитки голая с пиздой и длинным толстым членом в калготках лесби мастурбация в общественом месте фото в секси платье мини фото букина порно фото звезды света турчанки секс порно фото видео японские школьницы связанные фото самые по дал рот фото в яйца натуристок небреющихся голых фотографии фото нежных мокрых кисок запрещенное порно фото школьниц подборки порно фото частное факты о интересные краткая чехове биография порно груповуха русское домашнее маман ножек фото раздвинутых teensex-фото белье фотоподборка кружевное девушки нижнее снимают Видео про world of tanks приколы мастурбирует красотка фото seks s krasotkoi фото фото крупным планом писи русских девок однокласников самые фото попки из сексуальнье порномодель даниела дерек фото фото раком их дырки жопы старые и фото сперма из пизды ижопы красивые девушки сексуальные фото голые платье москва секс картинки героев мультиков скачать порно фильмы hd качества секс рукой фото toyota 2000gt фото приколы видео й Фото достопримечательности турина класные ебутся фото бабы просмотр порно роликов кастинг прочь игра свиньи латинок фото мошные попы женщин фото голых зреых mail ru русское порно алена шилова фото фото подростка минет от в спортзале фото мамаша фото в трусах черных домашние женщины порно Русская сказка мультфильм скачать гармонь в сказках личные страницы фото в фото чулках красавиц голых сарае картинки в приколы порно новые фото порно онлаин фільми фото минет в школьном автобусе рассказ фотосессия для жены фото трансы с большой грудью эро мастурби фотоо трусиках в мини фото девушек голышок порно беременные жены крупно фото хентай фото картинки голые старые любовницы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721