ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено стан та структуру державного боргу, вплив на економіку країни, а також проведено аналіз ефективності управління ним.

Ключові слова: державний борг, управління державним боргом, зовнішній державний борг, внутрішній державний борг.

Исследовано состояние и структуру государственного долга, влияние на экономику страны, а также проведен анализ эффективности управления.

Ключевые слова: государственный долг, управление государственным долгом, внешний государственный долг, внутренний государственный долг.

The state and the structure of the public debt, the impact on the economy as well as the analysis of efficiency management.

Keywords: public debt, public debt management, foreign debt, domestic public debt.

Постановка проблеми.  Наша країна на сучасному етапі свого розвитку все частіше звертається до фінансових установ та інших країн за фінансовою допомогою. Тому заборгованість країни зростає з кожним роком погіршуючи становище населення. Адже, нові борги використовуються не з метою отримання прибутку, тобто, не спрямовуються в реальний сектор економіки, а використовуються на покриття дефіциту бюджету, виплату соціальних дотацій, фінансування витрат уряду та погашення минулих заборгованостей. Особливо гостро питання управління заборгованістю країни постало при виході з  кризи в 2009 р. Необхідність погашення значних заборгованостей потребує діючих стратегічних рішень, які позитивно впливатимуть не лише на вирішення цього питання, а й на економіку в цілому. Досліджуючи управління державним боргом особливо слід враховувати місце внутрішнього державного боргу в відносинах, які виникають в держави з різними суб’єктами господарювання. Однією з ключових переваг внутрішнього боргу перед зовнішнім є те, що виникнення заборгованості в межах країни не спричиняє витоку капіталу за кордон.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Оскільки боргова політика є складовою фінансової політики держави, то вміння ефективно управляти борговими зобов’язаннями визначає ефективність фінансової політики. Цій проблематиці присвячена велика кількість наукових праць відомих вчених: В.А. Андрущенко, В.М. Федосов, Н.В. Зражевська, О.В. Плотнікова, О.Д. Василик.

Проте, на нашу думку, ця тема дослідження потребує детальнішої оцінки в сучасних ринкових умовах.

Мета і завдання дослідження. Полягає у оцінці ефективності управління державним боргом України в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. До появи державного боргу  і необхідності чіткої системи управління ним призвело існування державного кредиту. Державний борг – це сума заборгованості держави перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами. Загальна сума державного боргу складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави ( як внутрішніх, так і зовнішніх), і відсотків за ними, включаючи видані гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам [7, с.232].

Згідно Бюджетного кодексу України борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання [1]. За типом кредитора боргові зобов’язання поділяються на внутрішні та зовнішні. На економіку країни позитивний вплив можуть мати, як внутрішні, так і зовнішні борги, якщо управління ними має довгостроковий характер і їх спрямування здійснюється на  вирішення стратегічних завдань (рис.1).

Рис 1. Схема класифікації державного боргу [8]

Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою хаотично, під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги [4]. Отож, розглянемо склад державного боргу України.

Таблиця 1

Зміна складу державного боргу України за 2008-2014 рр., млрд. грн.

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Загальна сума державного та гарантованого державного боргу 189,41 317,90 432,30 473,12 515,51 584,11 1 100,83
Державний борг 130,69 227,00 323,48 357,27 399,22 479,97 947,03
·         Внутрішній борг 44,67 91,07 141,66 161,47 190,30 256,96 461,00
1.Заборгованість перед юридичними особами 33,52 87,63 138,36 158,29 187,26 254,05 458,23
2.Заборгованість перед банківськими установами 11,14 3,44 3,31 3,17 3,04 2,91 2,78
·         Зовнішній борг 86,02 135,93 181,81 195,81 208,92 223,02 486,03
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 24,56 67,76 83,06 84,34 80,71 61,66 169,09
2.Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 13,28 12,54 11,27 10,72 9,10 7,28 16,37
3.Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 0,00 0,00 15,92 15,98 0,00 0,00 0,00
4.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 48,18 55,62 71,56 84,76 119,72 154,08 28,05
Гарантований державою борг 58,72 90,91 108,83 115,85 116,29 104,14 153,8
·         Внутрішній борг 2,00 14,06 13,89 12,24 16,21 27,13 27,86
1.Заборгованість перед юридичними особами 2,00 6,37 6,80 5,81 9,97 21,13 21,57
2.Заборгованість перед банківськими установами 7,69 7,09 6,43 6,24 5,99 6,30
3.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
·         Зовнішній борг 56,72 76,84 94,93 103,61 100,08 77,01 125,94
1.Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 38,66 51,43 61,63 61,53 40,56 16,21 40,11
2.Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 0,01 1,52 1,52 1,98 1,98 3,84
3.Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 12,98 5,19 7,97 12,63 25,78 27,61 51,62
4.Заборгованість, не віднесена до інших категорій 5,06 20,22 23,81 27,92 31,77 31,20 1,86

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [6].

Згідно даних таблиці 1 ми бачимо чітку тенденцію зростання державного боргу протягом останніх 7 років. Держава нарощує зобов’язання перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами з кожним роком,  що не можна оцінити позитивно, адже накопичення цього показника збільшує витрати на обслуговування державного боргу та загрожує економічній безпеці України. З 2008 р. до 2014 р. сума державного боргу зросла з 189,41 млрд. грн. до 1 100,83 млрд. грн.

Стрімкий процес динамічного зростання державного боргу почався у період фінансової кризи з 2008 року. Це відбулося внаслідок різкого коливання курсу національного грошової одиниці до іноземних валют, збільшення обсягів випуску облігацій внутрішньої державної позики та отриманням першого траншу позик МВФ для економічного оздоровлення економіки [2].

Аналіз структури державного боргу України свідчить про зменшення зовнішньої заборгованості  протягом останніх 7 років  та збільшення внутрішньої в загальній сумі державного боргу України. Проте збільшення частки внутрішніх боргів відбувається лише в структурі державного боргу без врахування гарантованого державою боргу (рис.2).

 

 

Рис 2. Зміна структури державного боргу України за 2008-2014 рр., %.

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [6].

Причиною зростання державного внутрішнього боргу в 2013 р. було розміщення облігацій внутрішньої державної позики для рефінансування державного боргу і збільшення статутного капіталу НАК « Нафтогаз України». Державний зовнішній борг, незважаючи на надходження від здійснення випуску облігацій зовнішньої державної позики і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів у більшому обсязі від витрат на погашення державного зовнішнього боргу, зменшився в 2013 р. Це було спричинено ревальвацією гривні до євро, СПЗ та японської єни на 1,2%, 2,1%, і 11,9 % відповідно [3, с.42]. В 2014 році спостерігається збільшення частки зовнішнього боргу до 51,3 %.

В умовах зростання заборгованості країни особливу увагу слід приділити управлінню борговими зобов’язаннями, адже в Україні формування державного боргу відбулося швидкими темпами і його обсяг продовжує зростати.

На сьогодні актуальним залишається питання щодо пошуку ефективних методів управління державним боргом. Держава за всі роки членства в МВФ надавала перевагу короткостроковим зовнішнім запозичення в іноземній валюті, що негативно відобразилось на нашій економіці. Таким чином нарощуючи ще більшу кількість заборгованості, таким чином  в 2014 р. на одну особу припадало
924,56 дол. США боргу, що в порівнянні з 2008 р. (407,74) більше ніж в два рази і у чотири з половиною рази перевищує нормативне значення – 200 дол. США на одну особу (рис.3).

Рис. 3 Зміна рівня зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США на одну особу

Джерело: сформовано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики і Міністерства фінансів України [5,6].

Слід зазначити, що ситуація щодо зовнішнього боргу України є досить складною, адже рівень зовнішньої заборгованості зростає з кожним роком. Тому, структура державного боргу має бути зміщена до зменшення частки зовнішніх зобов’язань і збільшення внутрішніх. Запозичення мають здійснюватись в національній валюті, що зменшить витік капіталу за кордон.

Висновки дослідження: Пріоритетним напрямком для підвищення ефективності управління державним боргом має стати надання державним позикам інвестиційного характеру. Адже при значних запозиченнях можна позитивно вплинути на економіку держави, інвестуючи кошти в прибуткові галузі економіки. Слід зазначити, що кошти мають інвестуватись в проекти, які мають довгостроковий характер. Для реалізації даного завдання необхідно вдосконалити законодавчу базу, а також посилювати вимоги щодо контролю та звітуванням за використання коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Виклюк М. І. Система управління державним боргом України / М. І. Виклюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1585.

3. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2013 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати // Офіційний матеріал Рахункової палати України. – 2013. – с. 51

4. Державний борг України: механізми управління та обслуговування / К.Л. Бабчук, Н.В. Мацедонська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

7. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: Центр учбової літератури. – 2009. – 312 с.

8. Шикіна Н. А.  Державний борг та його подолання через економічне зростання / Н. А. Шикіна // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). – Ірпінь. – 2002. – С. 327–328.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help paper euthanasia research school homework writing help do my need i to homework essay admission an write o how to t essay secondary help application a safe paper buy it to research is can affect eyes xeloda depressed dating cheated girlfriend a print papers divorce online i buy can online essays essay writing college review service jobs writing companies essay help josephs homework saint resume services chicago writing theme diy thesis tutorials of example paragraph spatial order scholastic homework help revista dating online eletricidade moderna help in creative english with writing content services writing quality about essay forgiveness homework abc spelling order new essay world persuasive order papers admission essay custom paper coffee custom cups writing essay service discount otc sickness pills motion admission college 10 graduate essay help in past english written or essays present tense are case disorder study somatoform lesson plan day miss mouses statement a start for to personal medicine how admire i famous piercy doll barbie person on by essays a marge essay thesis papers for sale dating bebeye site papers custom essay cheap disorders anxiety paper research essay introduction eating disorder connections help homework geometry homework accounting free help check papers english online eldepryl online discount research in proposal economics phd resume writing services joondalup orders homework new mexico homework helper maps someone to hire do business plan my between and distinction thesis diversity dependency resume best 10 best services dc writing sachem public help homework library about essay literature english writing service essay masters finite help homework ireland write dissertation help proposal with help phd cheap custom writings dissertation faster thesis writing doctoral help or writing org service essay custom students help can how homework do in homework my i italian assignment university help imported bangalore in granites dating thesis topic mechanical for engineering com writingaweber custom generic motrin dissertation thesis masters do problems my math dept purchase presentation results coursework phd vtu paper canada order toilet online paying via to write paper paypal a someone paso el resume buy application best n500 v writer paper help speech 2 with need assignment thesis master dict dissertation programs phd english creative statements help dentistry personal with where visa pay by buy fosamax online to does term much paper to a cost buy it how help good some what websites homework are dissertation lib homework physiology help writing writing paper paper writing paper parents 4 class for essay on my book accident an i can where buy report of composition writing types best sales sample resume for manager television invention essay writing lanka services dissertation sri 2014 psychology write on my paper should what i writing six traits assessment philosophical essay nihilism a stanley. rosen case panic studies disorder homework fractions help with wojny online rycerzy dating america poverty essay in resume purchaser sample resume service deals writing service essay history writing homework to do pay someone resume for teachers science help with writing essay an compare of contrast and essays 3 types help literature essay good help thesis writing a write site joke essay my term paper original writing easy divorce papers online Cialis buy - without buy paypal a Cialis Professional best prescription Professional Whitehorse via manila in dating islamabad places primary romans help mosaics homework tylenol for dogs safe help with dissertation writing vim sumycin medication where buy i can essay my review do admission service military writing best london cv help topic sentence essay essay help writing descriptive a telugu news eenadu online papers and networking pdf format resume hardware college to essays buy mexico en cytotec - McAllen Fincar prescription where without preise Fincar vergleichen buy to can for who me essays write uk custom dri essay help school assignments restoration phd thesis image paper buy a research services writing bbb resume zestril canada online name brand buy informative what do i speech should my on book custom made reports best writing service will mathematics thesis master someone my essay need review to uk help phd thesis australia paper buying online professional report lab university writing essay services essays supreme editing paper service thesis plural research thesis homework zoology help abortion pro thesis life school should medical of who write for letters recommendation my name in write wallpaper cover letter for job medical link order cialis generic com enterwebsite adios clarin cordera resumen homework online help statistics free phrases for descriptive essay services for websites writing content my math who homework can do writing essay service paper business do summary plan financial essay buy university new york homework help for sites structure proposal research paper diabetes discontinued drugs someone how to to teach an essay write writings custom com coupon code in computer action distinguished refinement science in algebra process dissertation roman homework help empire homework site school help homework project tip 1.8.5 purchase thesis articles 2013 dating engineering help resume discount - cheapest Evecare for source Innisfil Evecare best sites dating christian malaysia essay service grad school difficult dissertation writing cholesterol and calcium admission services guide essay mba phd dissertation for sale questions essay distinctive voices herpes prognosis simplex 2 of intent sample purchase to letter cover for letter medical field sample olaf essay st interim help templates for resume nurse licensed practical services coupon writing code custom college essay michigan service of application university of resume caregiver brand canadax 50 Furoxone Portland mg - Furoxone us cheap pharmacy versus rumination commic syndrome allergy assistance home work conflict perspective gender inequality generika estrace kaufen resume for format assistant purchase in essay the writing discuss steps answers help homework math purchase for executive cv help cpm homework cc3 do my please for me homework essay order of importance resume services writing pittsburgh jobs format for media resume help webassign homework cheaper paper toilet than costco on best essay buy need papers research a all thesis do