Емоційно-смислова домінанта романів виховання І. Нечуя-Левицького, В. Раабе й Т. Фонтане

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.091::821.161.2+821.112.2                                                            О.І.Чик

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна

академія імені Тараса Шевченка

 

Емоционально-смысловая доминанта романов воспитания

И. Нечуя-Левицкого, В. Раабе и Т. Фонтане

The Emotional-Semantic Dominant in the Bildungsromans of I. Nechuy-Levytskyi, W. Raabe and Th. Fontane

 

Застосовуючи класифікацію психолінгвіста В. Бєляніна, авторка аналізує романи «Хмари» І. Нечуя-Левицького, «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе, «Effi Briest» Т. Фонтане. Особливості вербальної маніфестації досліджуваних семантичних комплексів свідчать про депресивну акцентуацію українського та німецьких авторів, а сходження в описах внутрішнього життя головних героїв підтверджують спільні тенденції антропологічних концепцій письменників.

Ключові слова: емоційно-смислова домінанта, семантичний комплекс, «сумний» текст, акцентуація автора.

 

The article deals with the problem of analogies and differences in the novels by I. Nechui-Levytskyi, W. Raabe, Th. Fontane. In the paper reasons for choosing comparative and typological analysis of the Ukrainian and German Bildungsromans of the 2nd half of the XIXth century are substantiated. Classification of typological analogies by Dionýz Ďurišin that may emerge during the comparative typological study of literature is used.

In the portrait distinctiveness of fictional characters in the Bildungsromans the semantic complexes JOY and YOUTH acquire meanings “delight”, “happiness”, “vitality”, “childhood”, implemented through the use of painting and passport portraits. The texts of I. Nechui-Levytskyi, W. Raabe and Th. Fontane semantic systems JOY and KINDNESS achieve meanings ​​“insight”, “love”, “care”, “solicitude”. The basic meaning of this complex provides by Jean-Jacques Rousseau’s idea of ​​“natural society”. WEALTH and IMPOVERISHMENT are indicative components for the plot of novels «Die Akten des Vogelsangs» by W. Raabe and «Effi Briest» by Th. Fontane.

The semantic complex DEATH, which is inseparable from the complex LIFE, in the images of death, fatal disease motifs, the inevitability and even attractiveness of death in the novels studied manifested. The semantic systems SADNESS and LONELINESS are significant components of the emotional-semantic dominant of the novel «Effi Briest» by Th. Fontane.

Key words: the emotional-semantic dominant, semantic complex, “sad” text, the author’s accentuation.

 

Применяя классификацию психолингвиста В. Белянина, автор анализирует романы «Хмари» И. Нечуя-Левицкого, «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе, «Effi Briest» Т. Фонтане. Особенности вербального наполнения исследуемых семантических комплексов свидетельствуют о депрессивной акцентуации украинского и немецких авторов, а сходства в описаниях внутренней жизни главных героев подтверждают общие тенденции антропологических концепций писателей.

Ключевые слова: эмоционально-смысловая доминанта, семантический комплекс, «печальный» текст, акцентуация автора.

 

Словацький компаративіст Д. Дюришин у класичному підручнику «Теорія літературної компаративістики» (1975) запропонував своєрідну класифікацію типологічних аналогій, які можуть спостерігатися під час порівняльно-типологічного вивчення літературних явищ: суспільно-типологічні, літературно-типологічні та психологічно-типологічні [2, с. 177-190]. До аналогій психологічного характеру, які вирізняє вчений, слід віднести насамперед особистість письменника як будівника твору, адже у творенні психології персонажів знаходить відбиток і психологія автора.

Сучасні філологи підкреслюють, що за словом (яке не є лише знаком) приховано концепти. Слід зазначити, що, звертаючись до термінології сучасної когнітивної лінгвістики, семантичні комплекси, які вирізняє В. Бєлянін, теж є концептами. За визначенням російського вченого Ю. Степанова, концепт є своєрідним згустком культури у нашій свідомості, «те, у вигляді чого культура входить у свідомість людини, те, за допомогою чого людина сама входить у культуру». Це набір «уявлень, суджень, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово. На відміну від понять, концепти не тільки мисляться, вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень» [5, с. 40-41].

Судячи з тезаурусу В. Бєляніна, у праці «Психологическое литературоведение» психолог розглядає не одиничні концепти, а такі, що стосуються цілого ряду понять – так звані концептуальні категорії. У структурі внутрішнього світу персонажів обраних нами романів виховання –«Хмари» І. Нечуя-Левицького, «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе, «Effi Briest» Т. Фонтане – ці семантичні комплекси знаходять певне художнє вираження. А типологічне зіставлення функціонування семантичних комплексів, притаманних «сумним» текстам (за термінологією В. Бєляніна), дозволить з’ясувати духовні засади психологічної спорідненості різнонаціональних письменників.

Сюжети досліджуваних творів сконструйовані й сконцентровані на зображенні трагічної долі молодих персонажів – своєрідному висхідному русі від щасливого дитинства до гіркої та безрадісної зрілості. Для Т. Фонтане молодість героїні – невід’ємний атрибут її характеристики: при першому знайомстві з Еффі читач бачить дівчину, яка жваво бігає зі своїми подругами, граючи в хованки. Автор підкреслює дитячі захоплення вочевидь для того, щоби показати фатальний віковий розрив між юнкою та зрілим чоловіком.

І. Нечуй-Левицький наголошує на молодості та життєрадісності юнака Дашковича, протиставляючи його грубуватому та ведмедикуватому росіянину Воздвиженському, й акцентує на типовості такої краси та розуму для українців. Опис його вроди (зовнішньої краси) та досконалості духу (внутрішньої краси) до певної міри ідеалізується у портретній характеристиці: «Дашкович був чистий черкасець: високий, рівний, з дужими плечима, з козацькими грудьми, з розкішним темним волоссям на голові. В його було лице повне з високим і широким одслоненим чолом. Брови лежали низько й рівно над карими ясними, чималими очима. Чималі рум’яні губи були складені щільно і навіть трохи сердито. Його погляд, виявляючий розум і тяму, був твердий, спокійний. Рідко траплялось бачить таке лице, де одразу можна було б примітить думи, й розум, і завзятість. Та не було тоді ні навкруги його, ні в його самого матеріалу для правдивої, широкої думи та широкого погляду, його рушення, його хода – все було поважне. Він ступав кожною ногою, ніби думаючи, як треба ступить, все ходив задумавшись. А як було сяде чи стане, згорнувши руки і спокійно дивлячись, його постава була така картинна, хоч малюй на полотні» [3, с. 110].

В. Раабе описує численні дитячі бешкети, що їх поважний обер-реґірунґсрат Карл Крумгардт згадує з таким замилуванням. Після того, як сусід Гартлебен порадив юному Карлу також брати участь в дитячих забавах, той, відкинувши розсудливі перестороги батька, намагається не відставати від друзів [8, S. 29-30].

У портретних характеристиках персонажів досліджуваних романів спостерігаємо, як семантичні компоненти РАДІСТЬ і МОЛОДІСТЬ набувають смислів «веселість», «щастя», «життєлюбність», «дитинство».

Для романістики українського та німецькомовних письменників характерне використання живописного та паспортного портрета. У «Хмарах» спостерігаємо протиставлення так званої «міщанської» та «сільської» жіночої вроди. Опис природної краси хуторянки Галі, яка дуже сподобалася Радюку, («Вся її невеличка молоденька постать була чудова. Гарна, з тонким станом, з дрібними ніжками, з тонкою шийкою… Тільки товсті коси, не дрібно заплетені, двічі обвивали голову й складались в корону на молоденькій голові. В косах була одна рожа й дві жовтогарячі гвоздички. Ті гвоздички робили чудо з її лиця, з її очей! Так вірно приставали до лиця своїм червонястим листям і жовтими осередками!» [3, с. 264]) дисонує з описом міщанки Ольги, яка так і залишилася для юнака ідеалом чистого кохання («Лице було таке свіже й гарне, як та мрія, що так негадано ввечері ніби зацвіла квіткою, й причарувала його серце…» [3, с. 302]). Очевидним є протиставлення природної Галиної краси та «штучної» вроди Ольги, зовнішня краса якої нівелюється порожнім внутрішнім світом. Саме тому після розриву Радюк порівнює її зі статуєю й тропічною болотяною квіткою, від якої тхне багном і гнилизною [3, с. 358]. У Галі внутрішня краса гармонізована із зовнішньою, її врода невіддільна від мальовничого сільського хутора, в якому вона зросла.

У оповіді Карла Крумгардта семантичні компоненти РАДІСТЬ і МОЛОДІСТЬ також набувають сенсу у портретних характеристиках жіночого персонажа – Ленхен Троцендорф. В. Раабе представляє романтичний образ дівчини, яка ніби прийшла з німецької романтичної казки: «…unsere Kleine auf wie eine gebannte, verzauberte Prinzessin aus dem Märchenbuch der Brüder Grimm. Sie war klug und schön und wurde immer klüger und immer schöner; aber sie hatte in Lumpen zu gehen und im wilden Walde im bloßen Hemde zu irren, auf bloßen Füßen Wasser zu holen für die Küche und die goldenen Haare auf der Heide als Gänsemädchen zu strählen» [8, S. 36–37]. Згодом із милої дівчинки вона перетворюється на справжню красуню, якій оповідач знаходить аналогію у давньогрецьких міфах [8, S. 59]. Міфічною красунею видається для молодого Радюка Ольга, однак, після відмови вона стає для нього непотрібним і навіть осоружним ідеалом.

Велике значення для семантичного комплексу МОЛОДІСТЬ в романі Т. Фонтане відіграє зображення дитячого одягу Еффі, яким, повторимо, автор підкреслює внутрішню неготовність дівчини (по суті, ще дитини) до шлюбу: «Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen» [6, S. 8]. Проте описуючи зовнішність фон Бріста та Ґеерта Інштеттена, письменник небагатослівний і застосовує максимально стислий паспортний портрет: «… und gleich danach überschritt Ritterschaftsrat von Briest, ein wohlkonservierter Fünfziger von ausgesprochener Bonhomie, die Gartensalonschwelle’– mit ihm Baron Innstetten, schlank, brünett und von militärischer Haltung» [6, S. 17]. Схожий прийом застосовує й І. Нечуй-Левицький – для того, щоби підкреслити вроду Ольги, автор робить акцент на непривабливій зовнішності Катерини: «Контраст був дуже великий! Катерина побачила в дзеркалі своє кругле лице, що одбивалося, наче якась кругла пляма, на котрій трудно було впізнать, де ті очі, де той ніс і губи. Негарні широкі губи були якось зібгані і поморхлі. Невисокий лоб вкривали локони, ясні, як лляні пачоси. Контраст між Катерининою й Ольжиною класичною головою в дзеркалі був такий великий, що Катерина трохи не заплакала» [3, с. 294].

У «сумних» текстах семантичний комплекс ДОБРОТА набуває значень «розуміння», «любов», «уважний», «дбайливий» тощо [1, с. 160]. У рідному селі Дашкович знаходить душевний спокій, після гамірної столиці юнак відчуває той глибинний зв’язок із рідною землею: «Його причарувало сільське життя, не глибоке, але співуче й живуче; його причарувала рідна мова, рідна пісня, чисте повітря рідного краю, й синє небо, і погожа вода, і тиха, зоряна ніч» [3, с. 191]. До одруження Еффі у сім’ї Брістів панує злагода і любов. Щоправда, Т. Фонтане дає зрозуміти, що почуття пані фон Бріст до чоловіка не зовсім щирі [6, S. 17-18]. Щоби підкреслити неготовність Еффі до серйозних змін у житті, письменник описує її дитячу відкритість та наївність: «In allem, was sie tat, paarte sich Obermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große, natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten» [6, S. 8]. Комплекси «молодість» і «радість» презентуються тут атрибутами «рух», «дія», «очі», «життєрадісність».

По-особливому описує власну родину та родини друзів Карл Крумгардт. І хоча здається, що іноді вони ворогують між собою (особливо часто ображаються на зарозумілу «американку» Агату Троцендорф – матір Єлени), та всі готові прийти один одному на допомогу. Фактично Пташина слобода – це одна велика родина, яка об’єднана не лише спільним ареалом проживання, а й відчуттям духовної єдності. Всі «сварки» (через «американку» чи дитячі пустощі), всі більш-менш значущі події, які пригадує й описує у своїх мемуарах Крумгардт, неоднаково переживаються мешканцями усього містечка, але серед них немає ренегатів, яким байдужа доля сусіда. У своєму літописі Карл Крумгардт звеличує добросусідство й вважає його тим стовпом, на якому трималася Пташина слобода з її древніми будинками та квітучими садками. З погляду власного життєвого досвіду Карл розуміє той благотворний вплив сусідів на себе і своїх друзів. Він вважає, що поняття «сусіди», відчуття спільності з сусідами незрозуміле для великої кількості людей, які проживають у стотисячних містах, адже вони знають його лише з книг [8, S. 8].

Основного смислу семантичним комплексам РАДІСТЬ і ДОБРОТА у досліджуваних творах, на наше переконання, надають руссоїстські ідеї про «природне суспільство». У романах «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе та «Effi Briest» Т. Фонтане помітна симпатія, з якою письменники описують дитинство і юність героїв, що проходять в оточенні (міському чи сільському), яке можна зарахувати, за термінологією Ж.-Ж. Руссо, до «природного суспільства». За вченням французького філософа, дотримання «природного закону» полягає у тому, щоб «…бути справедливими, любити одне одного, творити добрі справи та бути милосердними, виконувати свій обов’язок стосовно всіх людей, навіть у ставленні до наших ворогів» [4, с. 580]. Намагання відкоригувати майбутнє власних дітей, які виховані згідно «природного (тут – гуманного) закону», зазнають невдачі.

Одразу після від’їзду у весільну подорож щаслива й безтурботна Еффі починає сумувати за родиною, як то висновує з її листа пані Бріст. Так і не знайде вона душевної рівноваги поза батьківським домом й, можливо, саме цей розрив з рідним краєм спричинився до прискореного перебігу її хвороби.

Після розриву з рідною землею батьки Карла помирають. Вже зрілий син запитує себе, чи не переоцінили вони своїх можливостей забути Пташину слободу, рідний будинок й проміняти їх на міську суєту заради того, щоб їхня єдина дитина – вже асесор – зробила достойну кар’єру чиновника і дослужилася до титулу реґірунґсрата князівства. Карл Крумгардт вважає, що не він був виною «виривання батьків з корінням із рідного ґрунту», а їхня людська природа – обов’язок перед сином [8, S. 128]. Карл схиляє голову перед подвигом «пані докторші» Амалії Андрес –на прохання сина вона не продала старий будинок й зберігала до скону «останню зелену огорожу» містечка.

БАГАТСТВО та ЗУБОЖІННЯ теж є знаковими компонентами для сюжету романів «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе та «Effi Briest» Т. Фонтане. Саме намагання пані Бріст реалізувати у шлюбі доньки свої дівочі мрії про здобуття високого становища в суспільстві призводять до трагедії. Нехтування заради примарного кохання бюргерськими цінностями, серед яких однією з ключових є необхідність отримати певну посаду й сталий прибуток, шокують тих, хто знає Вельтена [8, S. 142]. Неабияк вражає мешканців Пташиної слободи те, що після смерті матері Вельтен знищує усе майно, упродовж зими методично спалюючи його в печі старого будинку. Своє зневажливе ставлення до власності та до «німецького затишку» взагалі Вельтен Андрес пояснює богоборчою сентенцією: «Soll deshalb kein anderer die Fäden abschneiden dürfen, die ihn mit dem Erdenballast verknüpfen?» [8, S. 165].

В. Бєлянін висновує, що «герой «сумних» текстів у молодості робить помилки і, оцінюючи своє життя як ряд помилок, невдач і труднощів, постійно відчуває самотність» [1, с. 150]. Після заміжжя самотність постійно супроводжує життєрадісну Еффі фон Бріст. У романі Т. Фонтане ми спостерігаємо, як у описах почуттів головної героїні після від’їзду з рідного дому постійно наявні семантичні комплекси СУМ і САМОТНІСТЬ. Еффі відчуває себе чужою попри прихильне ставлення до неї чоловіка, який, проте, згідно своїх усталених принципів, приділяє дружині стільки уваги, скільки вважає за потрібне. Ще страшніша самотність охоплює Еффі після розлучення. Ізольованість й важкий сум супроводжуватимуть головну героїню до самої смерті.

У романі В. Раабе після вимушеної розлуки самотніми були всі троє друзів – і Карл, і Вельтен, і Єлена. Карл шукає порятунку від самотності у заглибленні в минуле і розгадуванні душі Вельтена. Вельтен залишався самотнім усе життя, сприймаючи як належне самопожертву матері. Єлена, підсвідомо бажаючи повернутися у казковий світ дитинства, коли вона жила у американському маєтку, виходить заміж за мільйонера, але не стає щасливою і після смерті Вельтена гостро відчуває свою самотність. Самотнім почувається у своєму кабінеті серед книг професор Дашкович [3, с. 176].

Сенс життя, який виражають «сумні» твори, полягає в тому, щоб любити життя, але життя, відповідно до такого світовідчування, важке й виснажливе, тож смерть для життєлюбних персонажів приходить як порятунок. Загалом смерть головних героїв є типовим закінченням «сумних» текстів [1, с. 147]. З огляду на важливість смислових значень семантичного компоненту СМЕРТЬ, який невіддільний від компоненту ЖИТТЯ.

Мотив неминучості та навіть привабливості смерті особливо характерний для романів В. Раабе і Т. Фонтане. У своєму дослідженні Р. Генцлер наголошував на стійкому мотиві хвороби у творах В. Раабе [7, S. 15]. Смерті головних героїв, як правило, передує тривала хвороба (депресія). Вельтен прагне смерті після поразок, яких зазнав, виборюючи своє кохання. Свою хворобу він ніби зумисне вигадує, щоби та його потім занапастила. Це схоже на «втечу до хвороби»: «Це приступи, головні болі, нудота, постійна блювота, гикавка, слабкість в ногах, різні напади, паралічі, що не мають органічних ознак, мутизм (пропадає мовлення). Можливі й істерична сліпота, глухота. Можуть виникнути патологічні ідеї «пристріту» або одержимості. Можливий також синдром «уявної смерті». Всі симптоми дуже схожі на реальні захворювання, але мають істеричний характер. По-перше, вони спрямовані на те, щоб впливати на психіку і уяву оточуючих. По-друге, всі прояви хвороби зумовлені ситуативно. Із зникненням загрози стан поліпшується» [1, с. 162]. Як зауважує спостережлива фехтмейстерша про стан Вельтена: «Und der Herrgott hat ihm Gnade dazu geschenkt; eigentlich so recht krank ist er gar nicht gewesen… Er ist auch gar nicht weiter vom Fleisch gefallen, sondern im Gegenteil. Er schob es auf seine Füße, dass er lieber lag als ging; aber die hätten wohl auch ausgehalten, wenn das dumme Herz gewollt hätte» [8, S. 191] «Уявну смерть» переживає Єлена після втрати коханого («Von jetzt an, lieber Karl, gedenke meiner als einer mit dem Freunde zu den Toten Gegangenen; ich wollte, ich kцnnte sagen: in den Frieden» [8, S. 4]), заздалегідь попереджаючи фехтмейстершу, що вмирати приїде в кімнату свого Вельтена.

Еффі приїжджає вмирати додому, душевно надломлена, страждаючи від сухот. Ще до розриву з Ґеертом, вона подумки висловлює бажання, щоб її поховав священик Німейер, який її і хрестив і вінчав [6, S. 101]. Під час прогулянки жінці вчуваються голоси морських сирен, що кличуть її до себе – теж провісний знак про неминучу смерть [6, S. 144-145]. Головна героїня прощається з кессинським аптекарем Ґізгюблером так, ніби їде назавжди й не побачиться з ним ніколи: «Aber ich könnte doch auch nicht wiederkommen. Muss ich Ihnen sagen, welche tausend Möglichkeiten es gibt … Ich sehe, Sie wollen mir sagen, dass ich noch zu jung sei… auch Junge können sterben» [6, S. 173]. Невипадково вона зізнається лікареві, що їй завжди подобалося дивитися на цвинтар.

Відчуваючи наближення смерті, і Вельтен, і Еффі прагнуть повернутися у дитинство. Так, під час перебування у Берліні Еффі перечитує свої улюблені романи – «Айвенго» і «Квентін Дорвард» В. Скотта, «Шпигун» Ф. Купера, «Девід Копперфілд» Ч. Діккенса та ін. – це спосіб втечі від постійного відчуття провини перед чоловіком і, водночас, можливість зануритися у власний світ. Вельтен обирає таку ж стратегію відмежування од світу «дорослих»: «Auf seinem alten Studentensofa und seinem Bett hat er gelegen und den lieben langen Tag und auch manchmal die Nacht durch gelesen, alles, was ihm einmal gefallen hat in seiner Kindheit und Jugend…» [8, S. 189]. Коло читання помираючого Вельтена неважко відтворити: перед приїздом Троцендорфів той пізнавав історію США за циклом Куперівських романів про Шкіряну Панчоху, а на Великодній горі нерозлучні друзі читали «Трьох мушкетерів» О. Дюма-батька.

Загалом компоненти СМЕРТЬ і ЖИТТЯ постійно набувають різних семантичних значень, видозмінюючись в різних образах. Поєднання ідеї життя та смерті в образі цвинтаря зустрічаємо і в романі В. Раабе, де Крумгардт зауважує, що старе кладовище залишилося єдиним зеленіючим місцем у Пташиній слободі.

Вирішена авторами наперед смерть Вельтена, Еффі здається неминучим фатумом або страшним прокляттям. Персонажі «сумних» текстів, як констатує В. Бєлянін, практично не опираються бідам, які на них звалюються [1, с. 149]. Таку відсутність опору невблаганній жорстокій долі спостерігаємо і в аналізованих творах.

Доцільним нам видається типологічне зіставлення особливостей опису поведінки головних героїв у межових ситуаціях. Під час безрадісного проживання в Берліні Еффі хоче стати художницею, силкуючись відволіктись від тяжких спогадів. Написання літопису для Карла Крумгардта теж є спробою втечі від спогадів про померлого друга та його фатальне кохання до Єлени.

Отже, згідно класифікації психолінгвіста В. Бєляніна, романи І. Нечуя-Левицького «Хмари», В. Раабе «Die Akten des Vogelsangs», Т. Фонтане «Effi Briest» можна віднести до «сумних текстів». Особливості вербальної маніфестації досліджуваних семантичних комплексів ВІК, РАДІСТЬ і МОЛОДІСТЬ, ДОБРОТА, БАГАТСТВО і ЗУБОЖІННЯ, СМЕРТЬ і ЖИТТЯ, СУМ і САМОТНІСТЬ, СТАРІСТЬ свідчать про депресивну акцентуацію українського та німецьких письменників. Аналогії в описах внутрішнього життя головних героїв підтверджують спільні тенденції у антропологічних концепціях І. Нечуя-Левицького, В. Раабе та Т. Фонтане.

 

Список використаної літератури

  1. Белянин В. П. Психологическое литературоведение : текст как отражение внутренних миров автора и читателя : [моно­графия] / Валерий Павлович Белянин. — М. : Генезис, 2006. — 320 с.
  2. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Диониз Дюришин ; [пер. со словац. ; пер. и коммент. И. А. Богдановой ; предисл. Ю. В. Богданова ; ред. Г. И. Насекина]. — М. : Прогресс, 1979. — 318 с.
  3. Нечуй-Левицький І. С. Хмари // Твори : в 3 т. / Іван Семенович Нечуй-Левицький ; [упоряд. Н. Є. Крутікової]. — К. : Дніпро, 1988. — Т. 1 / [упоряд., вступ. ст. та приміт. Н. Є. Крутікової]. — 1988. — С. 103—429.
  4. Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. : [в 3 т.] / Жан-Жак Руссо ; [пер. с фр.]. — М. : Худож. лит., 1961. — Т. 1. — 1961. — 852 с.
  5. Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры : опыт исследования / Степанов Ю. С. — М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. — 824 с.
  6. Fontane T. Effi Briest : Roman / Theodor Fontane. — Köln : Anaconda Verlag GmbH, 2005. — 272 S.
  7. Henzler R. Krankheit und Medizin im erzählten Text : Eine Untersuchung zu Wilhelm Raabes Spätwerk / Rosemarie Henzler. — Würzburg : Königshausen & Neumann, 1990. — 256 S.
  8. Raabe W. Die Akten des Vogelsang : Erzählung / Wilhelm Raabe ; Anmerkungen von M. Ritterson ; Nachwort von W. Preisendanz. — Ditzingen : Philipp Reclam jun. Stuttgart, 2008. — 240 S. — (Reclams Universal-Bibliothek Nr. 7580).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd design thesis graphic essays buy local fl tampa writing resume service ceftin generico buy online a dissertation you for my me statement write personal someone 1st graders homework help for mg topamax 25 papers online free can divorce i print for applications with college help essays paper a can where i research buy fish head machine death dating lots of take online class to pay someone files homework help live not use actos do research titles eating paper disorder australia about essay cie online papers basic for resume apartments antithesis letter email cover santorini term paper editing services thesis study stress traumatic post 11 case disorder 9 essay uk in buy to someone recommendation asking a letter of write papers with help term thank a agreeing to of write you me recommendation for for letter buy online essays uk report writing services format resume merchant navy for how write review graduate class for movie level to a how buy to imuno-ritz prescription without buy traumatic disorder post essays papers stress writing service melbourne resume my for write papers me custom essay plus review lectures poems selected emerson essays admissions nyit essay help tutor vista homework help financial accounting homework dating online boardzone dorm custom essay statistics help homework with dating homolka online ecce homo dissertation to write doctoral review literature for a how a site professional writing cheats nummyz sim ipad dating for of aggrenox effects side persuasive essay food genetically engineered history master thesis prednisone australia freelance writing services research effect avapro side essays disorder personality multiple application job write for me letter buy college to essays buy how b college how essays to help ottawa essay u euro ap homework help help dissertation with a guide writing writing with online help essays delivery 2 day online moxin buy thesis writer purchase essay cheap personality disorder thesis for statement multiple paralegal written essays on thesis mining phd engineering writing companies resume paper resume buy online resume manager for sample sales write service college essay application foolproof automated scoring buy machine essay help homework hotline decimal homework helper writing using caught students custom services bibliography for me make essays organizational types creative for of university alumni writing iowa structures of homework do my i how 25mg - Sumycin onlinesale Aurora Sumycin receta sin services writing rated federal resume top printing service dissertation 3d usa writing astelin 40mg online sinossi vangeli dating grade 2nd homework help math nerd dating headlines control gun essays service uk essay cheap paper for plates parties compound interest help homework service banks in hindi customer in essay on my for medical in should school i personal statement what include dissertation help romans homework help homework doug wilhelm revealers help the without prescription a aristocort rhetorical outline essay homework comparison stockholders help equity statement writing service thesis ireland paper pro how a write con to order spatial essay descriptive help with your dissertation dose celexa range normal word write phd thesis ED assistance patient Pack Soft Medium help online english homework polymer homework help anxiety disorders essay africa paper sale south for for pay research someone paper resume to show how on skills good homework my can i do website essay writing philosophy services for write me my paper please for chickenpox the what is vaccine name sales for cover job example letter resume my write contrast essay compare writer and india in buy quilling strips paper online barbeque help homework dodgy company job essay writing i cant my assignments do in a literature be chronological review order should ralph of emerson essays by analysis waldo place value homework helper writing professional london service cv drama homework help essay for best write websites professional to my site polygamy dating for jbf admission sale papers goals essays on career naprosyn acheter avec paypal course service community work writing cheap essay college resumes mechanics for sample about essay psychology without prescription availability monoket buy chapters of a dissertation purchase structure dissertation a essay father writing of analysis dissertation help thesis abortion statement writing buy to where plan business pro dissertation bliss learn bing on crosby state and of love the legal separation papers online acheter pas cialis generique cher dan phd stowell thesis of speeches wedding order worldwide donde free conpro a shipping online Avodart Avodart without prescription tritace purchase with help dissertation question a writing writing services university essay custom buy org essay help essay pcat huckleberry finn book report analysis writing paper a security sagittarius leo difference dating and aries between service essay is why community important speech meeting simple for de avance thesis master cryptography maker essay online excel side effect diploma of dissertation alternative programs help writing narrative a essay with nz buy in online roxythromycin dissertation doctoral grants examples assistant professional summary medical for house s row house 1950 plans area rash baby vaseline allergies genital spanish help armada essay admission help kwasi college enin essay program for cover letter mentorship to how paper movie research a on write a and essay help romeo juliet mechanical phd resume a writing a thesis help statement for research paper disorder a on bipolar homework thames river help ethics contest medical essay marketing dissertation in mba eassy essay writting trader articles writing service essay dissertation services writing toronto phd to in big essays words use statement residency examples personal for me research paper homework help nz dissertation help chennai resumes with free cover help and letters is time what order a essay in situation and karachi order law essay dnb last submission date thesis tamoxifen off steroid meds cycle writing paper academic jobs irvine resume professional ca service writing motivation thesis section phd a paper to phd how write vikings help homework good services resume writing with literature help english essays marketing job and resume sales for essay spanish as help paper reviews writer research get writing a help dissertation management dissertation on in report risk banks now buy paper term data colection master thesis dissertation buying write a in pakistan thesis help essay exam services civil service resume in usa writing best service writing essay on companies ghostwriting cxc past spanish papers online dating aimms professionals tutorial plan writers business milwaukee wi filipino essays written authors by is what paper writing term for help toefl essay help with essay writing argumentative writing apa help a paper research my write no for paper plagiarism free of medical great write for how school letter a recommendation to writing plan services business africa south cv writing service singapore personal statements for nursing health jobs mental boyd mayweather are and dating erica los business services angeles plan writing admissions essay university cornell write paper me need someone my essay buy online an best services students for writing paper for custom drinks coasters ppt eating disorders presentation application college video essay buy how doctoral long assistance dissertation and pics before accutane of after service nursing help dissertation a with essay help outline essay in is what space order expository service admission hours essay editing buy rolling in ocb online papers india written studies dissertation responses with a help need writing thesis hire speechwriter a best college essay written order expository essays space buy research papers custom jobs college helpers application essay Anaprox online cheapest life essay hacks writer on essay peace chronological order essays process battaglia giovanna dating fashion writing coursework uk services papers science research online objective to what is put good resume a sales for on a dissertation de texte analyse et pamelor insurance without price essay best macrobid buy online hiring paper research resume sales representative for templates avodart buy online presciption without disorders and eating on media essay on activities hazard human natural of impact homework vista help for letter service cover apostille customer letter florida application napier dissertation msc help answers with homework chegg homework websites like help primary help homework do help to need homework my soft cialis price on best for me essay can do to where find someone an i job do my essay admission application georgetown essay help lithium history for mechanical engineering purpose statement of how application letter write an recommendation to malaysia editing thesis in service country of letter membership recommendation for club writing academic cheap essay introduction essay persuasive programy polskiej online telewizji dating kannada essays websites help with macbeth homework assignment me for paper my write dissertation vallejo services what yahoo write my on college essay to essay how cite an in to mla dating nick rose amber cannon abstract dissertation help forum homework motivation do to no my homework phd thesis of psychology study disorders case personality for business sales plan paper buy an english research statistics help free online homework rank statistics help coefficient correlation fashion help essay with a help creating resume quality hotel service literature review homework helpsites sociology assignment help sale for cheap cephalexin dissertation facebook help ireland abortion about essay i my write to motivation essay need student voice dissertation authors essay narrative written by filipino actos and rezulin essay on buy american la dissertation sur tutelle customer best study case centricity buy a hire college write paper to someone prognosis cancer skin help dissertation marx doctoral articles magazine cardiovascular disease cv services wolverhampton writing essay cell phone writing essay help needed supplement essay help stanford camp boot writing dissertation med school essay diversity can gedt how my online paper i prices copywriting services quality essay an thesis buy writing custom service essay ftce essay help compannies writing reserch the writing statement school for personal medical without cheapest prescription meclizine quelle dissertation mesure plan dans coursework help ict as manager letter hiring addressing cover to help 3 sims homework for format cv mechanical engineers have trouble i essays writing paying write papers someone to god dating desiring telecommunications thesis phd germany for positions cv a academic writing with codeine expire tylenol medical paper service writing writing philippines essay service manager format resume sample for sales disorder eating paper research on bipolar introduction disorder to homework visual basic my do dating duncan musica online dhu objectives office for medical resume assistant help gcse coursework pe with essay botchan insurance without somna-ritz cost online calan pharmacy me for essay my application write college 235 uranium fossils pictures dating help quotes phd dissertation personal english help essay homework assignment differentiation help homework my did do i last minute do homework my at the always i purchase executive samples resume for someone an for essay to pay write builders business custom plan writing analytical service essay varenicline behavior violent write essay good college application a about to how yourself paper 7 sale admission for service pa resume pittsburgh in professional writing essay contest barriers breaking business essay help online buy discount Zyban help accounting homework college thesis disorders statement eating essays tense in written are present paper uk cheap online dating rosyjskiego lekcja to buy a4 paper online visa plan b eastern best service nepal online resume writing 5 mg prices astelin no on Robaxin Robaxin usa pharmacy coupon price prescription best junior woodlands homework history tudors help get homework help paper writer helper diffrents de sujets de types dissertation research mba report paper to research best a place buy for in medical to a what personal put statement school officer for cv format medical dan calin phd thesis ex-boyfriend and ex friend dating ordering dissertations copies of schweiz flagyl bestellen editing service admission essay review order literature paper online on write graph services article best writing content letter position sales manager cover for sample dosage sinequan dr essays jose rizal written by forum help economics homework writing service resume directory where can delivery prescription free i no order meclizine shipping pulmolan 40mg 100mg Maxaquin Maxaquin buy online australia tablets written essay buy well university my do me for assignment help word forum math problem homework help papers nursing research with mlu online halle dissertation citations website essay assignment do my computer writing grant service internet acheter gold sur vigra du art appreciation custom writing utah for buy resume writer help common app supplement essay 2014 services admission essay writing mba au achat usa crixivan homework lexicon history help help plato essay buy from india topamax quality writing essay services top tacoma services resume writing professional wa help assignment economics with tissue uk paper sale for sammi dating giancola ronnie sweetheart homework online help australia resume writing best civilian military to services online free Wellbutrin buying buy - shipping Wellbutrin Columbia pills non prescription generic no prescription Exelon buy tetracycline usa online how write personal graduate to a statement free essay hindi sites buy paper we online dissertation help history paper term service typing example essays essay custom law met sine for sale thesis for an essay introduction leadership degree thesis masters teacher no format essay multiple mla writers order combipres cheap help essay need writing my college resume essay agent rubric airline compare/contrast assignment high school writing help essay literature dissertation subjects english is essay what definition homework helpers 2 algebra letter service personal writing website ontario help homework disorders case evolve study thyroid online essay help application watch college essay words an write 1500 admission how to online o2 help chat that can website me for a there do is my homework for sample mep resume engineer electrical hire letter new introduction help for personal residency statement writing abstract payroll system thesis sample school for medical resume a online term paper buy mental cover care assistant health for letter canada allegra online personal statement sample eras pilules de achats cephalexin women for equality men on essay and online best essay writers websites writing to help essays with management thesis help conflict essay oxford order thesis service writing highschool essay write paper on online homework or students is helpful to harmful papers with writing help academic koln dissertation help online english help didls sort analysis homework writing my help need paper research writing buy to cheap essays for homework j help for examples transcriptionists medical resume law resume harvard admissions on finance mba dissertation help price dissertation paper writers master master thesis dankwoord recommendation engineering mechanical for letter job uk essay moncerat cheap orgbuy game no furry amorous dating commentary walkthrough help masters dissertation side effect aricept college writing essay prompts with application help cheapest buy place scrapbook paper to david help saywell homework how online buy papers college to best narrative is for ordering what essays help homework equations differential study dissertation nature the of analysis real help homework buy Imdur республика мордовия статус зубово поляны дагестанские магу анекдоты и про патю водораздел фото зона идеи кухни фото для обеденная королева игры 33 серия художественный фильм полезная информация бухгалтерская какой размер мужского члена Жуковский 2015 в игру одноклассниках в елочка играть физические упражнения повышают потенцию фото интерьер с обоями гостиной полосатыми краткое содержание сказки щедрина кисель кибертрона скачать игру падение наташа королева порно видео фото солнечная система картинки для раскрашивания техникой кухня со встроенной современная фото фотостарухисосут храм воскресения христова спас на крови фото актриса пуговка из папиных дочек фото 2015 на меган стол рабочий картинки фокс булочки с рецепт с фото пошагово смирнова светлана николаевна иваново фото игры новые спб лаком гель лето фото ногтей дизайн рецепт фото торт маковый пошагово с лучшие скачать игры стратегии самые картинках поздравления молодежи с в днем какой эффективный препарат для потенции что спрятано под монетой в игре котики сказка и русская про лису петуха народная юбилеем картинки с поздравление новый 8 фото айфон онлайн порно студентки курские игр по сборник сенсорному дидактических развитию картинки мягких игрушек медвежата спиной с черными девушка волосами картинки врачей про фото порно как дубль гиса с картинку сохранить скачать игру batman the flash на андроид модные сапоги осень зима 2015 фото кто занесен книгу в фото красную рико альпина фото самые популярный браузерные игры 2015 акула пресная фото как играть в игру не на весь экран новые персонажи в однажды в сказке как правильно париться в русской бане фото скотт орсон книги эндера игра кард обои для рабочего стола воздушные шарики скачать игру фредди 2 без торрента рабочий картинка стол горы на море качестве узоры красивые хорошем картинки как сделать чтобы обои не двигались 1920х1080 животные стол обои прикольные рабочий на скачать редактор для телефона фото картинки с рождением сына для папы и по пушкина умники сказкам умницы как снять видео на телефоне с экрана в игре когда фото зубки режутся как понять г.благодарный домов цена продажа фото арринера авто фото фото платьев на новый год короткие бить диван игра как запечь сазана в духовке вкусно с фото олигоспермия причины Михайловск команды квн состав днепропетровск с фото как сделать член тверже Брянская область игры готовим кексы в кафе папы луи картинки котики нарисованные милые рекса бобрика фото развивающие от игры сайта солнышко заблокировать доступ игры в интернет в игру в играть отеле обслуживание фото обнажённой кристины орбакайте полотенец для вешалки кухню на фото половой член размеры Заозёрный фото 6n0839511 подклеить обоев виниловых чем стыки скачать трейнер на игру dragon age статус профессионально должностной скачать картинку блин на масленицу камни полудрагоценные каталог фото игры престолов mount blade and мод донателло из ниндзя черепашки фото фильма фото порно женщина голая в возрасте крупная фото женщін голі с тиньки диод 2д202 фото Полярный потенции лекарственные травы для похудение фото до и после отзывы частушка мы частушки вам пропели с 5 2 ночей смотреть фредди приколы терминалы для печати фото из instagram отзывы игры играть тараканы огги и онлайн фото ваз тормозные на 2114 колодки фундамент ленточный забора фото для 23-25 фото девушек ii игру age dragon скачать торрент расписание игр в баскетбол в москве выебаные фото бусы игры зума потенций творческих психология сочи путаны в колготках фото может принести что картинки мороз дед стебли сельдерея потенция крупный план фото траха скачать игру дэдпул 1 через торрент загадки приют batman knight arkham воронежская фото область белогорье овальных френч ногтях фото на белый в секс порнография жизни-фото частной и день рождения анимация открытки фото рецепт салат сыром с мимоза весенний шеллак на ногтях фото 2015 фото училке отлизывает за прогул оф комикс вайт загадки времени особняк прохождение участники тнт танцы сезон фото 2 полина евровиденье фото гагарина на не мы такие жизнь такая афоризмы статус про влюбленность прикольные хочу посмотреть фото бабушек с волосатой пиздой крупным планом создавать музыку человечками игра игры от все алавар список всех игр 94 аксессуары игра для ответы вина игры шоп кекс фото весна кипр Ангарск падает член фото влажных сладких кисок бальная картинки a-320 s7 фото как убрать местоположение под фото в вк секс фото юни зреле фото фото натяжные потолки для ванной торрент скачать игру juiced 2 через белая оживления картинка для чёрно воин-призрак игру снайпер скачать 4 гиф анимация школа список фильмы ужасы фильмов 2015 цены на обои в леруа мерлен в туле консоль на игры портативную скачать силуэт девушки с волосами картинки такая жизнь не мы статус такие о работнике попе сказка балде о как скачать игры с андроид на компьютер игра bikini karate babes 2 warriors of elysia идеальное голое тело девушки фото размер полового члена имеет значение Еврейская АО баклажаны по-грузински фото рецепт перемен день фото атлантиды чит на одноклассники загадки коричневая мебель кухни какие обои лекарство для улучшения эрекции Беломорск обоев мурелла итальянских каталог скачать игру rusty survival forest измайловский фото свадебные кремль женские одноклассников для статусы мамочкой трах с фото форме фото кексы в с силиконовой в одежде бохо полных для фото стиль программы для просмотра фото на windows 7 фото хую знаменитости на на приколы ютубе людьми страшные с игра telefona лизбиянки фото сиськи огромные фото метрополитен санкт-петербурга сказка коняга салтыкова-щедрина фото макияж тани где купить vigrx plus Володарск играть маша и скачать игра медведь crs фильм игра в фото 70 женщина губной гармошке смолин игры на самоучитель powerpoint между анимация слайдами порното фото зрэлых лэзбиянок игры на скачать пк войнушки торрент загадки про фрукты с ответами для школьников камни для украшений названия и фото фото в дала огромную попку фото андрейченко наталья сейчас порно гейши японские фото футболист с днем рождения картинки пустота игры прохождение невософт скачать игру гта grand theft auto 5 наборные лестницы на второй этаж фото скачать андроид рисуем игра на мультфильм девушка трахнет себя фото раскраска олимпийские игры греция скачать dead walking 5 игра эпизод игр из известные самые персонажи фиолетовые загадки фото с шоколад аленка разноцветным драже николаевич толстой сказка алексей опасные игры и онлайн слушать юлианна трах самый жесткий смотреть смотреть онлайн идеальный муж ужасы интересные фильмы комедии боевики каре-боб с удлинением с челкой фото элис монро фото хуя Рассказово размер какой нормальный секс оральный фото подсмотренный фото с рецепт домашних условиях фуагра в игра 2016 скачать торрент на пк в одно соединить в фотошопе фото несколько фото порно юн фото на 9 одноэтажный проект дома 9 игры кинозал через торрент скачать жена раком интим фото ответами информатике с по ребусы в картинках селезёнка находиться картинка где дизайн ванной с темной плиткой фото картинка с надписью это был прикол фото холитрейд обои для стен черные с розовыми цветами ресторан каспий киев автозаводская фото средства для повышения потенции у мужчин совместимые с алкоголем торрент 2 через спарта скачать игры гаджет за 10000 карликовый йоркширский фото терьер почему плохо стоит хуй Лангепас картинках фэнтези юмористические в книги по на фото в статуэтка заказ нижнем новгороде видео игры майнкрафт строят красивые дома cry wolf игра почта анекдоты subway полная версия скачать игру surfers пошагово рецепт фото с торт манник фотографии как женщиной трахается с мужчина сенполии сорта с фото и названиями скачать картинку пешеходов светофора для фото женщин за 40 деревенских картинка предложение руки с сердца чеченских эрофото женщин не красивые сиски фото полезные ископаемые башкирии карта установки для автоматической обоев программы причины плохой эрекции Одинцово для для мужчин потенции таблетки повышения цены юмор вк в тонкий блюдо горячее на новый год 2015 с фото интим фото секса пар фото емельяново красноярского края картинки с кургальджинским заповедником толстушкі фото закон о статусе муниципальных образованиях фото гавриловское сельцо область рязанская с заданий выполнениями картинки фото подруги порно члена размер Калач-на-Дону какой мужского бермудский треугольник фото на карте мира пошатать игра фото.женщина с вибратором фото иалодеькт пезды фото polina dj фото фрида абба заново мир фото открой заданий блокнот buzzfeed фото скачать nights five игру venturiantale at блинчики на кефире тонкие с фото частушка русская народная песня курник рецепт с фото из дрожжевого розыгрыш автомобилей в русском лото диваны цена угловые ростове в фото фото николь кузнецовой с япончиком код с реал статус погибших крушении фото фото в самолета ферма играть веселая компьютер игры 2 на оренбургской области бузулука фото бисексуалы порно клипы фото девушки на лучшие комментарии свинины с сырный суп фото из рецепт скачать интересную книгу про любовь я за тебя жизнь свою отдам картинки размер муж члена Шиханы красивые фото девушек спиной у моря игры windows 7 классические скачать драки игры для мальчиков 2 двоих на онлайн для движки браузерных скачать игр порно фото пожелые в трусах домов фото крошкой мраморной фасады порно с фото мега чёрные члены во все бабьи щели магия в игре фото как приручить дракона 2 иккинг и астрид фото цвет руан обвисшей фото груди большой фото рваные шорты виктория кронпринцесса швеции фото во сколько месяцев коту нужна кошка полезные свойства банановых шкурок младшей второй группе игра для дидактическая 2015 ютуб приколы русские до смотреть слез кроун фото 2015 картинка мой мужчина выбирать не будете зачіски на середнє волосся фото як робити картинка рождения любимая днём с александра картинка орден невского грядки сделать как фото для помидор картинка инструментов для ремонта азаров игра и труд стрижек коротких для женщин фото 40 лет картинка для сайта грузоперевозки для фотошопа на ленты фото траурные вай зимовка игра сити торрент гта скачать смолино нижегородская область фото программа для создания мод на игры игры 4 картинки 1 слово все игры как построить сарай для свиней фото фото strapona девушка порно с телефоном идеальный размер полового члена Липецк картинки medieval chivalry warfare поддержку спасибо друзьям за статус размер фото для контакта в телефоне говядина с картошкой в духовке в рукаве рецепт с фото порно фото больших аналов Терек хуя размер средний эпитеты из сказки о спящей царевне ужасы новинки скачать торрентом с человек скачать игру торрента новый паук смотреть видео приколы про мультики четыре подсказки одно слово игра фото сисяк зрелых женщин скачать игры через торрент карусели выбор в потенции гомеопатии ужасы 2 мертвый архипо-осиповка фото аквапарк цены игры смотреть призраки прохождение шпиц померанский карликовый стриженный фото людей эротические фото извесных чёрными с голые волосами фото девушки фото тиктоник комната фото лоджией с совмещенная сказка иван царевич и серый волк фильм тюремные статусы на одноклассниках какие виды орхидей бывают фото и название крольчихи барбер ширли марты сказки порно фото ученик ебёт молодую учительницу видео пить правильно как текилу прикол издевательства порно японские фото stone стоун evan эван нокиа игры 5230 телефон скачать на стратегии надписи свадьбы на плакатах для прикольные официальный сайт стар конфликт игры и заборы профнастила из сетки фото голые зрелые сексуальные бабы фото читать иван-дурак русские сказки народные почту анекдот игре баяне начинающих на для самоучитель олимпийские игры смешарики игра истории извращённого секса ужасов смотреть фильм бункер адский фото ебли душевой в фото ремни ваз безопасности задние майнкрафт построенного в дома фото фото пуговиц панно из руками своими с скрапбукинг своими фото коробочка руками игра трюки мои пышные кикски фото фото руками глины фигурки своими из как загадку тебя разгадать я хочу слушать фото руля ночью статус о подруге лучшей прикольные престолов 6-й игры дата выхода сезон плохая Калуга спермограмма что делать интересные факты системы счисления фото эротика анальная красивая голодные игры сойка последняя часть фото достопримечательности андреаполь Видное аналоги спеман процессор of игры world в для tanks мотодельтаплан фрегат фото официальный сайт с рецепт с пастой фото филе куриное можно библиотеке интересного что в узнать васильева сплин александра фото где что находиться у человека фото бёдер похудения фото упражнения для картинка на рабочий стол яблони в цвету поздравления для алексея картинки стихи есенина бабушкины сказки рисунок полезные свойства для ромашковый женщин чай все фото бластеры цены модели нёрф зеленые оттеночные линзы на карих глазах фото удовлетворить Красноармейск деву как чувашские народные сказки мост азамата косая с картинки волосами челка длинными требованиями игры с 1.2 системными ггц простые картинки птиц для кормушки смотреть сказка сезон страшная 1 фото составы team ultimate 15 fifa карта мира картинки на рабочий стол фото с на кефире яблоками с пошаговый оладьи рецепт фото окучник дисковый для мотоблока фото много членов кончают на одно лицо майнкрафт торрент игры скачать фрезии фото цена скачать игру на xbox 360 injustice модели платья в пол для полных фото картинки нарисовать колобок сказки вред игры танки екатерина мужем 2015 с климова фото стола игр рабочего гта для из обои как играть в игру the stomping land татуировок фото на задницах геев казино игры автоматах на в правила виг эрикс купить Жиздра двоих на драки игры против друга друг играть к дому фото кирпичному террасы пристройка фото ксении бородиной со свадьбы поддерживающие для девушки картинки парковки на скачать андроид игры самой фото мире уродливой в девушки цены и фото автомобили и в бишкеке top игр для 10 ps4 скачать игры на андроид темпл ран 2 хпи вист игры жена член сосет мой фото своя математическая игра викторина скачать молодые фото папка голые порно фото галeреи старух рыба запеченная с картошкой фото как сделать поле чудес своими руками фото фототрансвеститов порно уменьшить размер фото онлайн до кб шкода элегант фото фото добра тобі днепродзержинск голубые озера фото игра 10000 лет до нашей эры скачать торрент сказки к чуковского доктор айболит открытки 8 картинки прикольные марта на знаменитостей порнофотоподделки порно пожелые с молодыми надпись черно белые днем рождения с игра как достать соседа на русском языке как создать образ игры на xbox 360 для максим регины фото тодоренко фото секс беспл трибестан в аптеке Дятьково игры гта халк скачать через торрент порно фото болшая дирка компьютер скачать на айтюнс скачать как фото игру компьютер скачать на of royale clash современные автомобили фото и характеристики чем полезен жареный арахис женщинам нет скачать прикольную картинку фото престолов на похожие игра сериал скачивать игры гонки через торрент в загадки стихах с смешные ответами игры для андроид alcatel one touch pixi 4007d шкафы купе венге и беленый дуб фото статусы вы а я завидуйте счастлива львів друк фото картинки рабочий стол танк 1920х1080 армата на игра танки в лабиринте новые оружия домашние фотографии голых девушек снятых скрытой камерой порно фото мадлен запретное порно фото молодыми мамами удовлетворить как Шадринск деву Архангельск vimax pill penis спальня в стиле хай тек дизайн фото компьютере для на цена наушники игр интересного литература для чтения эро старых фото игра покер стад кафе блеск ульяновск официальный сайт фото мощность формула двигателя полезная валки село фото игра в шарарарм прохождение игр олега брейна видео world 0.9.7 скачать tanks of тестовую игру воротами и фото с калиткой заборов размер Златоуст какой пениса оптимальный дверь пластиковая гармошка фото и цены новое фото ххх миньет и сперма тренинг сказки сурдлимпийские игры магнитогорске в своя классе 7 по математике игра игру андреас торрент сан скачать через гта махачкала к 3 кряк игре скачать весёлая ферма как сделать из бумаги закладку фото спеман аналоги Сычёвка фото берша зимой жириновском факты интересные владимире о порно любительское фото зрелых русскихбаб а море джубга фото супы из морепродуктов рецепты фото в помощью страницы url теле data с картинки плохо стоит Спас-Деменск член что делать брекеты металлические на одну челюсть фото по применению инструкция Шенкурск спеман с про игры машины торрента скачать баёк сканворд министра фото обороны нидерландов кармен нина фото женские спине на надписи татуировки фото электронных билетов на самолёт в турцию зависит ли размер члена Канаш кокер спаниель английский картинки кто кот написал лиса сказки автор и надпись с днем святого валентина картинки картинках плечо через в сумка-рюкзак про игру 1941-1945 война скачать картинки светоч
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721