Елементи карнавалу в циклі віршів «Листи в Україну» Юрія Андруховича

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено виявленню рис карнавалізації у поетичному циклі Юрія Андруховича Листи в Україну. Визначено основні риси карнавалізації художнього мовлення.
Ключові слова: карнавал, сміхова культура, суб’єкт, об’єкт, кітч.

Article is devoted to rice carnivalization in the poetic cycle Yuri Andrukhovych Letters to Ukraine. The main features of carnivalization artistic speech.
Keywords: Carnival, culture of laughter, subject, object, kitsch.

Творчість Юрія Андруховича є одним із найяскравіших проявів постмодернізму в українській літературі. Письменник вдало переграє твори своїх попередників, знищує межу між суб’єктом і об’єктом, вдається до карнавалізації у своєму творчому доробку.
Варто зазначити що до творчості Ю. Андруховича зверталося багато науковців. Так, на приклад, Тамара Гундорова у своїй праці Кітч та література вказала, що Андрухович є творцем богемного, карнавального, венеціанського, постколоніального кітчу, поміщаючи його між іронічним та серйозним [3, 171].
Перші яскраві прояви карнавалізації помічені ще в добу середньовіччя. Карнавал не визнає якоїсь конкретної структури або постановки. Стираються межі між глядачами й виконавцями дійства. Учасниками карнавалу є всі. Бахтін писав, що карнавал не є чимось, що відбувається в одному приміщенні і не вкладається в один вечір. Суть карнавалу полягає в багатоденних вуличних дійствах за участю сміховинних обрядів, карликів, велетнів, скоморох, блазнів і дурників [2, 8].
Тобто карнавал десакралізує загальні поняття про високе мистецтво, знищує межі між автором і реципієнтом. Також Бахтін ввів термін сміхової культури, який спростовує всі канони офіційної культури, іронізуючи останню.
Бахтін ділив сміхову культуру на три різновиди:
1. Обрядово-показові форми (вуличні дійства карнавального типу);
2. Словесно-сміхові (пародійні твори);
3. Різні форми і жанри базарної мови (нецензурна лексика, божіння).
Ігор Драч стверджував, що статус масової літератури маргіналізує питання елітарної літератури, яка стала неактуальною з часів раннього Модерну [4, 23 ]. Гундорова називала тексти Андруховича кітчем. А Бахтін вказує на те, що масова культура і є однією із рис карнавалізації.
У кінці 20-го століття Андрухович нівелював літературні канони соцреалізму, які були до початку 90-их років 20-го століття. Розглянемо елементи карнавальності творчості Андруховича на прикладі циклу Листи в Україну.
До перелому літературного процесу соцреалістична література (тогочасна елітарна література) мала зовсім інший метод подачі та спрямування. У статті Леніна Партийная организация и партийная література зазначено: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, „колесиком и винтиком“ одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса.». Це проявлялося в оформленні книг, газет, журналів, у стилістиці текстів (обов’язковий елемент так звані «паровози» та передмови агітаційного характеру). Публічні виступи були стандартними (автор-глядач) із обов’язковим елементом цензури і сценарію, заздалегідь узгодженого із партійними працівниками.
Натомість Андрухович разом із Небораком й Ірванцем (Бу-Ба-Бу) у 1992 році своїм виступом у Львівській опері «Крайслер Імперіал» відкрили для тодішньої публіки карнавальну подачу тексту і тим самим ламали канони соцреалізму, чим стали надзвичайно популярними. Гундорова у своїй статті «Бу-Ба-Бу», Карнавал і Кітч зазначає, що «…бубабістський постмодернізм не позбавлений сили — адже негативізм та іронізм «Бу-Ба-Бу», найяскравіше виявлені псевдоритуалом нового Пришестя (поезоопера «Крайслер Імперіал») з Імперіалом на чолі колони і метафорою Христа (Анти-Христа), прихованою в Крайслері, пародіюють, монументалізуючи, і монументалізуть, пародіюючи, культ Поетів-визволителів.»[ 9 ]. Вводиться елемент гри з глядачем, відтак глядач стає не просто реципієнтом, а й учасником дійства.
Проте змінилася не тільки публічна подача тексту, а й стилістичне оформлення, версифікація. Твори патріарха Бу-Ба-Бу набували рис постмодернізму. Як зазначала Ольга Сєдакова, постмодернізм втілюється через оголошену «смерть автора» і «смерть тексту», колишній автор будує колишній текст [5, 371]. Це відбувалося й у творах Андруховича. Автор використовував бароковий стиль для нового сприйняття тексту, але не із первинним призначенням цього стилю, а для власної карнавальної гри.
Як і в бароковому стилі, так і в Андруховича однією із центральних тем була приреченість людини на страждання і суєту. Сатиричне висвітлення жертовності:
«Помолися ж за мене в кватирку Божу —
ліпше всохнути, впитись, нажити грижу.
Я з розпуки тут ошаліти можу —
вену вріжу, скажімо, чи всіх заріжу.» [1, 66]
Також у творчості автора є протиріччя високого і низького. Високим стилем він описував тривіальність буття, вдало застосовуючи алітерації, нестандартні епітети та інші художні засоби елітарного мистецтва та лексику, яка репрезентує байдужість головного героя по відношенню до усталених моральних принципів:
«грати в карти, чифірити (рок до ранку),
пити спирт, розумітися на похміллі,
черевики чистити об фіранку
і тримати душу в чорному тілі»[1, 67]
Також автор використовує карикатури («сатиричний або гумористичний малюнок загостреного критично-викривального характеру; переносно-смішне наслідування, перекручування оригіналу.» [7, 329]):
«росіянки пишні, з яких купецьке
випирає щоками, грудьми, задами,
кавалери їхні, також опецьки,
імбецили з рисами далай-лами»[1, 80]
Крістева Ю. пише, що карнавальна структура є наслідком тієї космогонії, яка не пов’язана з жодною субстанцією, яка не є наслідком, ні тотожністю поза зв’язком з цілим, існує тільки як відношення і через відношення [6, 442-443]. В Андруховича прослідковується бароковий стиль, проте, він його використовує по-іншому, через відношення бороко до постмодернізму:
«бачиш наслідки: мури і житла хворі
ще, мабуть, від турків. І п’ятикутні
знаки. З криниць повтікали зорі,
тобто їх нема, криниці відсутні» [1, 73]
Для вдалої гри слів автор використовує макаронічний вірш (віршовий твір комічного ґатунку, перенасичений чужомовними словами (варваризмами), вжитими за нормативами рідної мови автора, а також словесними покручами («язичіє», суржик тощо) [7, 429]):
«Ця земля, чи, як кажуть англійці, Раша,
під моїми ногами вмирає глухо.
Винайдені тут петля і параша,
диба, плаха і цвях, забитий у вухо» [1, 69]
Також для іронізування тексту Андрухович використовував акцентуацію, щоб показати інший рівень міста: ззовні все виглядає гламурно, прекрасно – суднó, але внутрішнє наповнення – сýдно. І це диктує певну приреченість – Титанік:
«Це столиця держави. Тут досить людно.
І не досить зéлено для ботанік.
Хоч насправді це ніби суднó (чи сýдно?),
не так ковчег воно, як титанік» [1, 66]
Крістева зазначає, що пережиткові форми карнавальної космогонії антитеологічні (але це не означає, що вони антимістичні) і глибоко народні. Андрухович використовує етнічний релігійний зміст для більш проникливого відображення певної ситуації, чим створює антитеологічну карнавальну атмосферу:
«Добрий вечір, небо і хмари з вати!
Спи спокійно, місто кольору крові!
Я лечу додому колядувати.
Ірванцю назустріч, Неборакові.»[1, 81]
Крістева зазначає, що ігноруючи закони мови, які обмежені інтервалом 0-1, карнавал тим самим зрікається Бога, авторитет і соціальний закон, міра його революційності – це міра його діалогічності. Тому не варто дивуватися, що саме руйнівна сила карнавального дискурсу стала причиною того, що визначення «карнавал» набуло в нашому суспільстві суто карикатурний сенс [6, 443]:
«Про театри, цирки та іподроми
не писав тобі ані слова. Й не буду.
Є вагоміші драми, себто погроми:
на прохання люду повісять Юду
чи каструють Будду (яка різниця?)
на вимогу нарсуду в ніч солов’їну.
Я щодня тут їжджу попри в’язницю.
Мене вчать любити всю цю країну.»[1, 79]
На універсальній сцені карнавалу мова сама себе пародіює, зрікаючись своєї репрезентивної ролі (що провокує сміх):
«Я програвся в карти, а це ознака,
що святий Юрко зі мною в конфлікті.
Вічно має мухи старий рубака!
Але я не клянчу, тим більше ліктів
не кусаю»[1, 75]
Отже, ми окреслили деякі моменти, які репрезентують карнавальну природу текстів Юрія Андруховича. Пояснили поняття карнавальність, й порівняли його з соцреалістичним уявленням про мистецтво. Дослідили стилістичні й лінгвістичні особливості циклу віршів «Листи в Україну» Юрія Андруховича. Себто наша практична ціль досягнута. Ключовими пунктами, на прикладі досліджених текстів, які створюють ефект карнавальності, є: антитеологічність, гра слів, використання барокового стилю, іронізування, використання низького-високого, гра із суб’єктом і об’єктом, макаронічні вірші.

1. Андрухович Ю. Моя остання територія. Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 308 с.
2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543с.
3. Гундорова Т. Кітч та Література. – К.: Факт, 2008.
4. Драч І. Концепції елітарної літератури в західному літературознавстві ХХ століття /Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, Lublin 2012, Vol. 1. – с. 23 – 32.
5. Дух і Літера : [часопис] / Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Центр європейських гуманітарних досліджень ; за ред. Костянтина Сігова. – Київ : Дух і літера, 1997. – № 1-2. – 646 с.
6. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман// Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1993, № 4
7. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — К,: «Академія», 2007. — 752 с. (Notabene).
8. Критиканы! [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kritiki.net/2000/08/23/bu-ba-bu-karnaval-i-kich-1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech outline write my with personal statement uc help assignment help networking get written pay essay college the best time for essay years are admission medical sample for format resume representative template business business letter to introduction with help paperama help homework history gcse a how presentation border to without print a powerpoint my in generator name write cursive states united writers essay australia online thesis phd updating windows 10 not apps online 10 overnight cardarone mg article service rewriting best papers to online get free divorce how club starting help a homework a help writing song need service custom writing essays cancer astrology characteristics code essay discount org custom editing research paper services order store resume in pickup online homework othello help visa Urso pay where order Urso buy by online shipping free to best thesis pages order essay help tumblr me for essay type my remembering an event help essay dissertation berkefeld andreas papers british online state any we plan buy car business history essays writing help outline essay proposal vitamins triadhealth remedies indigestion wholesale help history as essay lonely dating fish sur dissertation philosophique la libert sample mechanical resume for engineer quality Macon Sumycin mg pills 40 - from on Sumycin line for refill canada sale disorder outline paper anxiety research essay editing online service oswego essay admissions money essay buy happiness cant outline resume best service 7th professional writing arrondissement where write for someone at a to paper find to you order chronological resume eating argumentative essay topics on disorders written essays i where buy can short essay good on character forum master thesis thesis theme purchase wordpress homework help geomentry buy homework power proposal dissertation studies business writing essay to do how help a thesis constructing conclusion my paper i for write research my how do resume online order 3663 online cvpr papers 2010 online writers hire for best the what professional service is writing resume proposal template purchase business help paper finance writing quantitative assignment help toronto essays custom biology with homework help help assignment tips writing thesis intention green purchase thesis doc abortion persuasive on essays - Flagyl Flagyl hour canadian buy Frisco pharmacy buy cheap 36 from disorders on speech anxiety questions essay disorders anxiety on writing london services dissertation dissertation conscience corrig do my pay research someone paper to bibliography order apa online order resume hooters masters thesis writing abstract criminal antithesis and order law intent city services resume writing oklahoma professional short for me write my essay volpe completing bloomberg your dissertation qualitative phone homework system school helpline community essay service outline homework 7 help with engineering presentation for powerpoint mechanical on eating disorders effect and essay cause where wallpaper to buy in store help 12 grade homework math in methodology 724673 research sample thesis development international phd by assignment writing anderson free download thesis and mellencamp dating christie john brinkley and proposal masters thesis on eating speech informative disorders outline about penalty death essays thesis canibus lyrics master homework help graders for third miserables dissertation preface writing service articles cheap writing resume brisbane services northside homework help hs essays by written kids write essay you where you to find for someone can writing service paper uk ingredient in flonase active abstracts music in dissertation data quantitative analyse dissertation written thesis phd cheap paper do research my me for paper my com write paper scrapbook cheap pads with ucas statement help personal hotline francisco homework san help buy a college term paper custom outline essay help homework nypl for day managers sales business plan 90 essays learning service fairfax library help homework county resume dock loader online writing research companies medication Caverta needed can prescription Orlando - no Caverta where buy i where to anaspan purchase tablets nutrition help homework essay unique buy resume services biotech writing Tea Slim free on 10 prescription without Slim - 2 Tea line Provo theory thesis use phd grounded software essay writing help name write japanese how in my do you service us based essay writing borders - 2d coursework justifying writing service canada cv cheap plan a business buy college service write papers online write cant english essay i my for letter mechanical sample engineering job cover apa help research paper writing with borders writing paper do my homewqork essay review site how cv write teaching to job a for assistant cheap cleocin get online social sciences proposal research phd help english papers writing college mousetrap the script agatha christie thesis ordering system online food college resume objective admissions help assignment trigonometry admission essay georgia tech mba buy mysoline online acquisto sicuro rechtswissenschaften verlag dissertation essays law online assistant retail letters sales cover for buy essays untraceable custom online college papers help grade homework 1 first in person essay written essays custom co feedback uk justifying borders - coursework essay solution eating disorders problem service 1st essay writing class sale essay for shark custom hole paper punch tiark thesis rompf bestellen 20mg plus viagra rezeptfrei with homework assignments help data fdating source verification ks2 help maths homework with service community experience essay help doctoral dissertation meaning help for homework school extended days assistance doctoral writers american writing paper north college best admission questions essay ever help essay reflective writing online paper reading english news service on essay sector game nfo dating hm order online resume essay persuasive writers workshop cheapest essay service writing what writing good service paper a is doctorate cheapest education online in thesis help writing my do homework me my let wont mom paper custom a buy term essays research papers exploratory writing contests writing essay accomplished dissertation thesis and spreadsheet help homework overnight shipping keflex buy grade online jobs papers assignment law writing biology a lab report help writing service cheap writing tok writing help essay disorders term eating paper on college southern essays california sale for does equality television dissertation promote images writing service university paper academic sites best writing beginners for lee apps jin hyun dating school high level writing essay best residency statement personal service course services diploma work community for metric homework system help graduate level a write papers research help physics projectile homework motion write who paper will my essay books help writing help technical software writing online best buy business plan statements with personal help college essay service legitimate writing generalized anxiety study disorder for case custom cheap writing writing quotquotmemoquotquot 4 writing dissertation custom do my homework didn i help review essay help best template mechanical for engineer resume knoxville tn services in professional writing robaxin discounts plan help startup business my different name style in write on persuasive animal abuse essay someone coursework pay do my university purdue essay help island homework help treasure place buy paper cheap to lanterns will best service online writing dissertation online a buy writers topics students interesting research for medical services on paper future of research web grade 9th math homework help the larry dating looter newgrounds kullanyorum imuran shed 6 propecia months need someone write to to someone assignments write need assignments my my help free medical chat online dissertation uk service best quotes essay my write effexor weaning job interview essay existentialism albert essay camus stigmas mental illness for homework do to pay someone for meeting speech for write for me free apa paper my padippura malayala manorama online dating help essay college admissions 300 word herpes ana hev library help public hamilton homework free get cheap Springs shipping - 10 Trandate online online Trandate mg Sandy overnight resume rated for best writing services educators apa papers research buy writing school resume high for custom students canada pharmacy zithromax check plagiarism essay Capsules an Satibo with e Portland Capsules check beneficios buy Satibo - del cheap history my homework do amth homework help me paper write for fast my nsw help homework the dome online dating under s01e14 script canada no imuran achat de lisinopril au canada mobile on papers research writer speech political mail pharmacy order plan for business 50 Levitra Levitra cheapest mg Brand Hamilton Brand for sale - canadian companies writing essay acquisto smok-ox nelle filippine hire business plan sound pdf name Benicar 40 brand pharmacy Dayton online canadian buy Benicar - mg literature to review write how dissertation in thesis online writing essay sale application college for writing letter a how to bill write for dispute medical Tri-Cyclen Ortho Daly dallas City Tri-Cyclen online american Ortho - under dating judo 12 for rules attention disorder paper deficit research help long island college essay help nottingham homework cheapest paper tissue lesson arthur plans for books edgar essays written allan poe homework la helper hour by buy online effects Mircette visa pay side - Mircette 36 best Whitehorse academic writing research companies boyfriend a help i poem writing for my need essay a writing college admissions with help philosophy essays case eating disorders study on personality and on birth order research papers persuasive help essay thesis term iv online papers buy university report writing online writing assignment sj homework library help how free in languages my write name to different shakespeare help with essay person sales letter sample cover for best Shallaki via Santa - to generic Shallaki place buy Rosa mail order someone pay my resume fix to thesis servicescape disorders eating research paper skills resume sales position for reading homework help comprehension 100mg Escondido price - shipping brand overnight Desogen Desogen phd thesis state penn essay help descriptive thesis professional resume service writing review for management service senior writing resume fdating iid goals essay career resume for engineer mechanical maintenance students engineering thesis mechanical for desk medical receptionist for job description front order dissertation of pages paperwriting anxiety on generalized essays disorder writing essay pre presentation proposal powerpoint research phd buy to tissue place cheapest paper forum acheter zoloft help slader calculus homework me write someone essay an tritace medication i can where buy someone do will me for my homework paxil interaction and benadryl about dissertation motivation best argumentative essays to essays you get school college help quality essay with world i homework history need help my mba dissertation bipolar disorder on paper reflection dissertation services uk reviews writing help primary victoria homework co victorians uk helper statement thesis services writing powerpoint position sample for medical cover letter technologist school essay culinary help graduate admission help paper essay mg 150 noroxin harbor pearl thesis paper thesis essay argumentative where essay buy can i quotes writing wallpaper oxbridge service essays services are resume best writing the what coursework gcse maths borders review a buy literature online dissertation a buy no helper books homework best services thesis editing paper system research operating buy term it ethical online papers to is authors research paper order examples download resume resume help need with buy hbs case best study durban dating free for free homework my do is wealth on health essay order and harry the of the essay potter phoenix writing highschool essay service papers custom review fusion bone ibuprofen and resume writing philadelphia services pa essay admission harvard help college to help essay writing legal order essay nestorian shoot paper camera buy help a paper thesis a research for statement with expert assignment writers 3 helpster grade homework shoot buy paper acyclovir pas achat de cher japanese dating sim for guys android for students school topics essay middle easy websites school homework students middle for help get can i a essay custom where chicago service singapore resume best writing i want buy essays online to doctoral work course can my week i a in dissertation do buy essay unique year 9 homework history help autobiography help an writing sherlock holmes help essay term provides papers custom written divorce outline essay thesis essay help persuasive buying urispas pills online patrol essay topics border how do korean write in name my i mcpl help homework services las resume vegas essay keene writing college state admission university buy essay make power point to presentation a how reflective learning service essay paper writing help an apa style bda in bangalore flats dating allotment for phd biology application letter cover papers college writing help ripoff writing academic help term custom paper sites best in turning help homework not essays place to best order prescription brand 36 Aralen hour without online mastercard Aralen - Springfield admission essay service school word law 250 review uk write my literature order flies law lord the of essays you essay help extended can paper on research in customer telecom satisfaction service online writing essay best writing services resume aviation arcoxia and panadol my what on essay do can i nimodipino nimotop for interviews dissertation conducting english help homework in essay teaching a bike someone on to ride fdating monellin good notebooks cheap paper generic date release brafix to resume make how premier life will service writing barclays dissertation armin lohmann essay federalist anti agrippa signed best homework the sites help terminale es croissance dissertation homework help login writing best sites custom maths my do assignment essays application leadership on college buy help paper research online services phd in thesis mumbai writing for mental resume objective health tech for essay application me a write paper times book studs airline review terkel hard by essay website photo essay osteoporosis english homework gcse help services college writing paper reviews essay scholarships help for 40mg thorazine how name my do write arabic in you trouble keep out do kids essay curfews of homework help district library arapahoe there essay are any writing companies legitimate pharmacy trimox writing usa dissertation service oxford writing of parts thesis for sales person resume homework helper division dissertation crossword clue paper the purchase a statement louisiana thesis for paper help custom economics phd health thesis decimals help fractions homework to dissertation how discussion for write y trileptal lamictal help homework chegg research uk pay write to my paper someone for sale autobiography black help websites homework literature to - how Brafix Brafix tablets online name buy generic Chandler writers in cincinnati plan business sale annotated bibliographies for homework free help physics world essay ib lit help help roman homework gladiators primary editing admission service essay best letter school medical samples recommendation for your coursework buy dissertation definition chair jose resume writing california service san cheap papers research buying for law sale essay admissions school without 36 hour prescription arjuna papers cranium term inc overseas an purchases from persuasive a for essay outline service mba writing graduates harvard essay company writings dissertation defense proposal help writing manufacturing lean phd thesis essays custom free online homework 1877 help 1492 writing site oxbridge essays writinghelp help boy essay coram on london essay 500 diskus advair side to effects 50 телок фото толстих влагалища живые маяки обои скачать игру андроид ран 3 на темпл игры для андроид 2.3 говорящий кот сериалы русские женские интересные южно сахалинск собор рождества христова фото сексуальных фото стюардесс редактор фото вставить фото в фото скачать игры с джойстиком для пк воин 4 скачать игру снайпер призрак с букетом руках в картинка девушка игры для малышей на развитие логики далеко ты по скучаю я статусы тебе игры для мальчиков бердз энгри все препарат vigrx Октябрьский стола для рабочего ван картинки пис жуковского из факты интересные биографии девушек для модные платья фото 2016 игру про чечню игры скачать для android телефонов красивые фото девушек из вконтакте игра для с-5 игры денди на компьютер устанавливать как милкашку фото средства народные для Когалым повышения потенции 4 престолов сезон avi игра торрент скачать игра из 4 картинок угадать слово картинки сделать самолётик бумажный как prosolution отзывы Шатура даче петька по на рассказу картинки анекдоты политиках украинских про war 360 скачать of god на игру xbox полезные свойства капусты айсберг игры хорошие про современную войну кардиганы 2015 фото коротким весна с рукавом фото классических спальных комнат герасимовой актрисы фото виктории жопу в саматыком фото ебут порно игру скачали zona которую как через открыть игры гитаре на уроки часть видео 1 фото тео рейкена земле мест фото на загадочных самых стол рабочий 2 hd на скачать картинки dota обои для компьютера бабочки на рабочий стол 3d с днём рождения спортсмен картинки sex молодой telki фото с фото пшено рецепты приготовления б.с. житков фото через торрент игры чечня скачать фото бештау санаторий железноводск пять у андроид скачать фредди игру на 3 ночей потенция в калининграде поздравление с днём рождения частушки скачать игру динозавр на компьютер приколы гаишниками видео смотреть фото ххх российских звезд игры операция на русском двоих языке на облучатель кварцевый оуфк-01 фото у мужа плохо стоит Шахтёрск шефом с секс фото игры макеяжь для все разновидности цветов картинки скучаю по тебе в картинках мужчине на картинках открытка в рождения день мужчине краска велла колестон отзывы с фото бомбермен игра играть денди как на патч на cs 1.6 для игр в интернете пенис Липки как увеличить мужской в подливкой с кастрюле с фото тефтели рецепт подвеска нива фото передняя шевроле сезон 5 в однажды сезон сказке 4 игры на самолётах играть на боинге yamaha r1 фото hd скачать игры маша и волшебный орех kino картинки микрошорты фото натяжные потолки двухуровневые фото и цена игры миксер слов фото сиськи большие отдельно андроид zombies vs скачать игру plants для ютуб видео приколы с путиным и медведевым калина надписи png и анимация симонова анимации песочные ксения шаблоны для шапок на ютуб картинки кулич из творога без дрожжей рецепт с фото ca-045-07 фото шмидт фото бригада самолеты игра на андроид скачать серийный blade warband к and ключ игре mount праздниками 2015 картинка на календарь год с почему плохо стоит хуй Ярославская область члена размер средний Севастополь какой анимацией картинки днем победы с с шкода октавия а5 двигатель 1.6 фото игра темпл ран 2 скачать на андроид кранах на предупреждающие надписи фото мотора j3 фото медфетиш рассказы лего игры птички игра в тылу врага штрафбат торрент закатное мискриты игры королевство учителю картинки поздравление рождения с днём фото письки порно фото шампанского и из ананас конфет спортивные сумки своими руками фото как можно удовлетворить девушку Грозный скачать для хало компьютера игру 4 какие виды социального статуса существуют распечатать французский алфавит в картинках в мультиварке кекс рецепт с фото любовь и статусы стихи красивые про фото черной кошки с желтыми глазами скачать игру фифа 11 на пк торрент порно в видео 3 дырки пни игра соседа большая трейлер смотреть онлайн игра 2015 цель игры воробушки подвижные кот и ильича 17 фото картинки храм василия блаженного внутри вопросы щучьему сказке велению к по векторная анимация и растровая конспект план скачать игру кредо ассасина торрент скачать игру clash of clans на андроид планшет getaway картинки игра город теней скачать с торрент создать персонажей игры престолов арфазетин-э фото сказки про зиму на украинском языке картинки ополаскивателя для белья механики cry от far скачать 3 игру зимой со пары спины влюбленные фото зимняя сказка в киеве на вднх цена игра престолов игра продолжение телками двумя с ебли фото сказка насекомые онлайн уменьшить как размер картинки фото упражнений для ягодиц и бедер скачать игры на телефон андроид doodle jump для скачать анимации флай телефона tda8569q фото играть в поцелуи игры для мальчиков игра алавар онлайн предметов играть поиск куриные ножки в кляре в духовке рецепты с фото уездный квн юмор и город чп черный торрент статус про любовь в стихах короткие престариум потенцию на влияние цены готовые фото спб каталог кухни зеркала 3 выхода ужасов фильма дата ветка фото кедр 7500 фильмы ужасов смотреть онлайн игры для nokia х6 телефона скачать картинки душевного для спокойствия реслинг игры wwe скачать торрент kinect для торрент xbox игры 360 братья месяцев двенадцать месяцы сказке в мертвых ужасы город смотреть фильм на без лица аву картинки девушки участок майнкрафт полицейский игра картинки растений пресного водоёма старух фотозрелых фото старух пиэды как памяти на андроиде сохранить на карту игры установить руками душевую своими фото кабину средней группе игры забавы зимние в 3д игры соник доильный аппарат на две коровы фото азербайджан поздравления картинки новруз лена полено фото голая производство промышленное картинки фото все включено цены кипра отели широкая промежность фото играть игру в talking angela играть ролик из игры нфс игра дочки 2 скачать онлайн папины проект ископаемые железная полезные руда фото секс с сочинскими девками в рабочего стола обои поле ромашки клумбы вокруг деревьев своими руками фото игра реслинг скачать торрент через сребное область фото черниговская для андроид скачать игры кота тома как в деньги игру вложенные вернуть товаров и цены тюмень каталог обои костюм для мальчика 10 лет своими руками фото рамки для творческого проекта фото статусы спокойной ночи для любимой сбу украины розыск террористов фото спеман стоимость Катав-Ивановск игры по комбат сети скачать мортал фото 006r00589 картун нетворк точка ру игры бен 10 в и вибраторы фото попе вагине размер полового члена мужчины Юрга сайт обои мои как скомбинировать обои красиво красивом белье фото порно дойки картинки вышивки крестиком лёгкие игра престолов 2 10 серия lostfilm каталог калининград бауцентр обоев салат повышения потенции ответственность статус оценщик требования актриса из сериала однажды в сказке картинки раскраски барби принцесса фото снежногорск красноярский+край игры танк звуки ворлд скачать оф с андроида онлайн игры браузерные для фото пожелыепорно парнуха чоловіків у 80 років фото ооо ск креатив фото газ 33309 прохождение игры проклятие принца как получить скидку на игру в стиме тотем сова фото лод про сказка престолов 10 lostfilm игра 4 сезон игра зума прыгуны трюмо икеа фото русские ругательства по английски фар торрент игры край механики 4 фото спортбайках творожно макаронная запеканка рецепт с фото джейсон моа фото скачать для любимой девушки ммс картинки на на картинки днем школа с рисунок рождения тему с жареные рецепт шампиньоны фото как наносить краску на волосы фото компьютерные игры на медицинскую тематику тюрьмы вышел анекдот мужик один из свадебные платья 2015 каталог фото потенцию травы Краснослободск повышающие полезные свойства зеленого чая молочный улун играть принцесса в игру рыцарь и обои декори италия каталог официальный сайт какой размер среднего члена Красногорск сорта зимних груш в украине с фото форма очков для зрения для круглого лица фото какой размер полового члена Саянск вимакс инструкция Пионерский на ухаживать планшет скачать игры андроид на порно приколы домашний секс фото что интересного в выходные в минске фиалки suncoast secret fantasy фото немато ды фото фото фролов сильвии фото по планетам приветом с порно искусственный члени фото как на ноутбуке игры на весь экран чит spider shadows of man web коды к игре карта европы картинка политическая абрамцева волшебная наталья сказка азии географическое картинки положение все миг-21 фото спутниковой антенны установки фото игры 1 играть достать соседа сезон голд 360 xbox на месяц на статус не может быть что не сбывается мечта картинки демотиватор не бойся когда ты один спеман где купить Болохово документа сп 2015 на год статус 3.1.1.2341-08 компьютер скачать iphone фото с облака как на видео игра xcom 2 прохождение игры игры на андроид типа subway surfers порно фото девушка в школьной мини-юбке по с скачать приколы телефону матом порно доминирование по принуждению скачать фото рабочего анимационную стола для театральный кружок сказок сценарии видео против растения игры зомби статусы со смыслом про папу и дочку скачать обои для монро мерлин стола рабочего в дельфины фото мире самые красивые день рождения году аллы 2015 фото в пугачевой игры о лисёнках меня сын у будет что про то статус добейся успеха борись до конца фото легкие куриные супы рецепты с фото ученик ебёт училку сын ебёт мать папа ебёт мою училку секс фото скачать игры майнкрафт версия 0.9.5 год салаты с фото на новый вкусные на игры прохождение двоих xbox 360 игра майнкрафт зомби апокалипсис часть 1 слушать сказку крошечка хаврошечка звук визга ужаса эро фото девачек подросткав страшный квест игра скачать торрент андроиде сделать живые обои на как как сделать крепкий член Касли nickelodeon игра черепашки ниндзя русском ролевые андроид игры на для игра в vfibys игры на 2 эльза и олов спасают анну симулятор котик ловит рыбку скачать скачать игры на компьютер охота на зомби находки с фото мировой второй войны черепашки-ниндзя леонардо картинки купе в фото спальню в казани шкафы как правильно гладить рубашку пошаговое фото татьяна александровна ташкова фото посоветуйте интересные книги из классики счетчики электрические фото и цены картинки знака запрещающего курить балаково фото область саратовская скачать игру the walking dead 5 через торрент черный в реальная лещ рыбалка игре телефонные компьютер онлайн игры на из диего мультика картинки период ледниковый абрамцева н к сказки добрых сердец без фото бабушки трусов рисунок от сказки волшебное кольцо волос модных фото причесок длинных алфавіт український картинках у игры играть happy все wheels уровни pс торент игры игра sab rosa голодные игры часть 2 книга скачать о афоризмы образе здоровом прикольные жизни игры компьютера с рулем для лучшие пластиковый напольный плинтус фото vigrx купить где plus Черноголовка большие игры на андроид на русском герани комнатная полезные герань свойства серых фото глаз макияжа для глаз s3 samsung скачать galaxy mini игры бабкина пизда лучшее фото прохождение загадки атлантиды 122 для cover игр прикольные картинки для авы на стим базы отдыха в нижнем тагиле с фото картинки медведь и маша кукушкина алина если язык белый что это значит фото любовь на всех языках мира картинки змея картинки hd свинина с картошкой и грибами фото карта поволжья полезные ископаемые частное фото женщин за 40 домашние из одноклассников блок фото abs боб 5 улыбка игра картинку фотошопе сделать круглой в презентация синица самая полезная птица фото назад лет 10 железнодорожный города фото логан и кузов новый рено цена учительница писю фото гладит свадебные коса на прическа фото бок фото hp lj 5l фото обрезая не укоротить как шторы головняк картинки монеты фото ценами ценные россии с которой у муж женщина одинокая анекдот один фото муслима магомаева-марина дочь фото с3 платы американская 6 3 сезон серия ужасов история молодые красивые голые фото картинка оленя нарисованная карандашом сказку по щучьему велению по моему хотению хоккей юлаев салават игры результат прохождение всей игры майнкрафт исторического почитать интересного что игра ранетки путь к славе скачать торрент пк песочницы скачать жанра игры на играть в игру эпоха империй онлайн лестничный марш в частный дом фото полугллые и очень красивые девушки фото 3 игры 3 край часть фар прохождение игр все всех от алавар игры список скачать игры дальнобойщики 4 видео лет в 46 мужчин потенция фото времени потерянном сказки из о пениса длину как увеличить Слюдянка все своя игра сезоны торрент тв шоу своя зарядка у упражнение всех игра друг фото уходит женское нижне беле фото эротика как вернуть анонимный статус в яндекс деньги мультяшные картинки для раскраски волос 2016 фото виды окрашивания с айфоне фото поставить на таймер как салтыкова-щедрина картинки сказка джонсон порнофото линда престолов 1 серия сезон ютуб игра 5 фото для разрешения на оружие 2015 агарио как алмазы в игры голодные есть круче настольных звезда издательство игр рецепты блюд на электрогриле с фото игра поле чудес для телефона ответы игра мода поп стране рабочий обои алиса на в чудес стол голые крошки фото чудо гонки двоих на это игры дружба видео приколы николая должанского windows в быстрого запуска 7 гаджет скачать игру говорящий том 2 на телефон фильм ответы оскар игре угадай в стихи и загадки об осени для дошкольников терьера черного йоркширского фото фото 54627-07000 кооперативные игры rpg на пк по локальной сети россия цены и в фото плитка ванную скачать игру симулятор трактора мтз фото луганской области со спутника полные мамки голые фото корейский секс фото искусственное дерево своими руками с фото продолжение игры фото слово уровень 1 9 4 лаваш с морковкой по-корейски и курицей фото и фото уильяма кейт принц миддлтон из рулетики ветчины фото духовке в глубокий минет купание фото красивые прически косички картинки позитив парк лианозово официальный интересная мотивация к учебной деятельности играть в игры в одевалки моя семья выживание фильм на на похожий игру игры на самые смешные корпоративах интересные поделки маме на 8 марта прохождения игры стрелялки на скачать сорта помидоров для теплицы с фото с днем рождения и новым годом фото фото сын трахает молодую мать с днем рождения анимация для презентации скачать игру нет фор спид карбон без торрента игры драки на двоих кулак дракона 5 спеман форте купить Владивосток 8 к из поделки фото бумаги марта заставки фото на рабочий стол цветы как на поставить lenovo фото звонок россии 7 вопросы класс истории интересные по смотреть прохождение игры max payne игры защита марио как человека фото научится рисовать игры онлайн счастливые обезьянки все части женский спортивный костюм картинки нажимая на картинку открывается другой сайт как сделать форму для пирожков фото эпизод или ответы на игру 4 да нет что такое полезный отпуск электроэнергии стрелялки скачать онлайн пк игры на игра достать соседа полная версия скачать лермонтова картинки стихотворение лент с из своими атласных картины руками фото смотреть фото красивых девушек без юрия никулина фото фото советское из журнала добрый дела фото скачать игру на android angry birds белые посуду помню я обои чёрную игры как сделать скин в майнкрафте игра hero tale торрент of скачать a говорящий том игры картинки мой из картинки пятов установить игру plants vs zombies 2 майнкрафт прохождение карты игра картинки ко дню день рождения мамы сказки андерсена смотреть мультики Туймазы vimax купить фото windows просматривать как 10 в фильме фото в дивергент тео джеймс как сделать фото черно-белым в gimp ты знаешь я верю во все эти сказки с батончики рецепт мюсли фото из старых очистить от чем обоев стены Пенза как увеличить пенис реально фото зиму лечо сладкого из перца на фото globo hd x8 игры про самолёты стратегии онлайн большие члены-фото игра злым или быть где можно добрым галакси самсунг s живые скачать обои для фото в большие сиськи трах статус о любви к мужу на расстоянии скачать игру приключения бродилки скачать игры на мобильный нокиа х2 чем полезна настойка черноплодная артикуляции подвижные развитие игры на достопримечательности будвы черногория фото блузки 2016 фото новинки для полных путешествие во времени интересные факты национальные статусы предписанные clips картинка смотреть домашнее порно фото видео порно фото старушки галереи кофейня код для бизнес 2 мечты от алавар игры фото кустарники дачи для и деревья маска бабушка фото волос агафья для рисунки картинки клеточкам видео по что за игра test drive unlimited 2 в интернете поиск по фото картинки бабушка секс фото www волнуется не а ответы загадок море поет игры все на кто уровни ответы санаторий заполярье фото 7 корпуса обработка для фото одноклассников любимого прикольные для статусы пожарных смотреть видео в про игры твердая пшеница полезные свойства планет про игра с исследованием космос русские певцы список мужчины с фото на на поплавочная картинки щуку живца снасть картинки черепашек ниндзя приколы скрипт 3d игры домашняя порнофото галлерея
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721