ЕВФЕМІСТИЧНА/ДИСФЕМІСТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В БРИТАНСЬКИХ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.49

 

Мосієвич Л.В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 

Стаття розглядає прагматичні та когнітивні особливості англомовних  евфемізмів / дисфемізмівв вербалізації україно-російського конфлікту в британських ЗМІ.

Ключові слова: політичний дискурс, вербалізація, евфемізм, дисфемізм, маніпулювання, функції.

 

ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ /ДИСФЕМИСТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ УКРАИНО-РОССИЙСКОГО КОНФЛИКТА В БРИТАНСКИХ СМИ

 

Статья рассматривает прагматические и когнитивные особенности англоязычных эвфемизмов идисфемизмовв вербализации украинороссийского конфликта в британских СМИ.

Ключевые слова: политический дискурс, вербализация, эвфемизм, дисфемизм, манипулирование, функция.

 

THE EUPHEMISTIC /DYSPHEMISTIC VERBALIZATION OF RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE BRITISH MASS MEDIA

 

The article examines the pragmatic and cognitive peculiarities of the English euphemisms and dysphemisms in the verbalization of RussianUkrainian conflict in the British mass media.

Key words: political discourse, verbalization, euphemisms,  dysphemisms, manipulation, function.

Euphemism, characterized by replacing direct expressions with implicative, obscure and vague ones, plays a quite essential role in demystifying the connotation of political discourse when serving political purposes. Some commonly employed demystifying methods in political euphemia include replacing specific meanings with general ones, replacing hyponyms with superordinates and replacing derogatory meanings with neutral or even commendatory ones.

The article  focuses on  cognitive and pragmatic characteristics of euphemisms and dysphemisms  in the political discourse through verbalization of Russian-Ukrainian conflict in the British mass media. Euphemisms may perform concealing and manipulative  functions through the cognitive mechanism of abstraction.  A covering up function is widely used because a civil war is a bloody event causing people’s death but with the help of the usage of the euphemism civil war is reduced to some kind of.Politicians may use such a form of  information in an effort to avoid antagonizing the political opposition or to avoid reminding people that war puts human lives at risk. The euphemism is a tool for political participants to hide scandals, disguise the truth, guide public thoughts when discussing social issues or events.

Dysphemismsperform  pejorative and discreditablefunctionsthrough the cognitive mechanism of highlighting.  The political events aremainly  euphemized, the subjects of politics are dysphemized.

Постановка проблеми. В останні десятиліття ХХ  й на початку ХХІ ст. стрімко зростає науковий інтерес до евфемізмів   як складової мовної картини світу англомовного суспільства, їх лексикосемантичних і функціональних характеристик.   Однак, ґрунтовних праць з питань когнітивних параметрів англомовної евфемії, зокрема когнітивних механізмів їх утвореннята  впливу на маніпулятивний потенціал, досі немає.

Актуальність дослідження зумовлена значним поширенням евфемізації та дисфемізації у германських мовах; соціальним значенням цих одиниць, які відображають зміни в англомовних суспільствах; а також    останніми  політичними подіями  в Україні та їх активною вербалізацією  як в українських ЗМІ, так й у британських.

Аналіз останніх досліджень.  Науковці розглядають проблеми визначення евфемізму та його відокремлення від криптолалії(В.Москвін),  аналізують евфемізми та дисфемізми в контексті ґендеру (Л. Порохницька), медичного та педагогічного дискурсу (Н. Тишина), основні концепти картини світу, що підлягають евфемізації та дисфемізації, такі, наприклад, як політична коректність (А. Панін, В. Великорода).

Метою статтіє  визначення ролі когнітивних механізмів та функцій евфемії/дисфеміїв англомовній  вербалізації україноросійського конфлікту в британських ЗМІ.

Загальнонаукове значення: статтяокреслює засадилінгвокогнітивної структуризації явищ евфемії та дисфемії, конкретизує теоріюмовленнєвих тактик та стратегій.

Новизна полягає в тому, що впершекогнітивні параметри евфемії / дисфемії інтегруються до маніпулятивного потенціалу цих одиниць в англомовній  вербалізації україно-російського конфлікту.

Евфемізми– це емоційно нейтральні слова або вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів і виразів, які видаються мовцеві непристойними, грубими або нетактовними [7, с. 590],дисфемізми–це заміна позначення будьякого предмета або явища більш вульгарним, фамільярним, грубим словом [1, с. 136].

У сучасному політичному дискурсі явище евфемії представляє особливу комунікативну стратегію, яка виступає важливим знаряддям пом’якшеного представлення фактів, подій, явищ, номінації яких мовці вважають ризикованими для досягнення успішної комунікації поряд з процесами дисфемізації, спроможних викликати почуття зневаги та суспільного протесту в боротьбі за важливі політичні дивіденди.

Евфемізмимають значний потенціал, якщо йдеться про вплив на підсвідомість людини, оскільки володіють функцією недоговорювання, завуалювання[6, с. 30; 5, с. 45]. Однак маніпулятивний потенціал досягається через так званий механізм “буфера”, коли евфемізм відіграє роль “проміжної ланки між негативно конотованим словом і свідомістю учасників комунікації” [9, с. 35].

Дж. Лоуренс вважав, що евфемізм є невіддільним від військової та політичної інтриги [11, с. 28]. Аналізуючи приклади евфемістичних субституцій, які функціонують в політиці (liquidation(“ліквідація”) замість killing(“вбивство”), protectivemanoeuvres(“захисні  маневри”) замість  bombraids(“бомбардування”) [10], науковець робить висновок, що основним мотивом евфемізації в цих випадках є приховування справжніх цілей непопулярної політики.

Останні  політичні події в Україні дуже активно вербалізуються евфемізмами як в українських ЗМІ, так й у британських.

SincethestartoftheconflictineasternUkraineeightmonthsago, theKremlinhasdeniedanydirectinvolvement, includingsendingRussiantroops” [BBCNews, 18 December 2014].

Евфемізми involvement, conflictрепрезентують  поняття aggression і war,  виконують вуалютивну функцію за рахунок  вживання слів суперординатного рівня[2, с. 15],  сприяють нейтралізації таких негативних характеристик  як “fightingbetweentwoormorecountriesthatinvolvestheuseofarmedforcesandusuallycontinuesfor a longtime” [12, с. 1677].Також словоconflictпідкреслюєтимчасовістьдій.Деякі науковці це називаютьгіперонімізацією, тому що генералізація значення досягається в основному за допомогою гіпергіпонімічних замін [8, с. 65; 3, с.13].

Евфемізм tointervene– “interferesoastotrytostopsomething” вживається замість слова toinvade– “violate; interferewith”, що створює позитивний прагматичний ефект:The EU and US are threatening to hit Moscow with sanctions and travel bans over its intervention in Crimea”[BBCNews, 3 March 2014].

ВислівAntiTerrorismOperation також має   евфемістичний ефект і замінює слово  war.  Цей  ефект досягається за рахунок вживання  префіксу аnti, який замінює негативну оцінку позитивною, а також за рахунок підміни понять (war  на operation) з використанням когнітивного механізму абстракції:“…Thiswar, officiallycalledanAntiTerrorismOperation, hascontinuedforsomemonths[TheGuardian,  26 April 2014].

Отже, випадки заміни слова  warевфемізмамиconflict, аntiterrorismoperation, з одного боку,є типовим випадком вуалювання, з іншого боку,  ці заміни призначені виправдати та прикрити агресивні дії  щодо мирних мешканців Донбасу.

Найчастіше для позначення поняття “незаконне приєднання” в українських ЗМІ вживається евфемізм annexation, який має евфемістичний потенціал за рахунок того, що є запозиченням. В англійській мові це слово не є евфемізмом через те, що до складу його значення входить негативна сема  force“totakecontrolofacountryorregionbyforce” [12, с. 51]:The EU and US condemned the annexation of Crimea and imposed a first round of sanctions on Russian officials and high-ranking Moscow allies in Ukraine” [BBCNews, 4 November 2014].

У наступному прикладі евфемізм volunteersприховує справжнє призначення волонтерів, тобто вояківнайманців:RussiahasconsistentlydeniedsendingtroopsandequipmenttosupporttherebelsfightingineasternUkraine. However, therebelshaveadmittedbeinghelpedby“volunteers” fromRussia” [BBC News, 12 November 2014].

Евфемістичний вислівmilitaryopponentзаміщує  дисфемізмenemy: In a Facebook post on Monday, Russia’s prime minister, Dmitry Medvedev, warned that “in essence, an application for NATO membership will turn Ukraine into a potential military opponent for Russia” [The Guardian, 23 December 2014]. Слово opponentзвучить не так категорично якenemy.

ВислівDisplacedpeopleвиконує евфемістичну функцію та вживається замість слова refugees(біженці): The number of displaced people inside Ukraine and beyond, mainly in Russia, is approaching 900,000” [BBCNews, 21 November 2014]. Слово refugeesу своєму значенні має прямолінійну вказівку на військові дії:“someone who leaves their country, especially during a war or other threatening event” [12, с. 1246].

Евфемізм  risksунаступному  контексті вуалює слово death:Avakov said on Facebook his troops had shown restraint in order to minimize risks to the “peaceful population” [The Guardian,  26 April 2014].

Дієслово з негативною конотацією tokillможна замінити  більш нейтральним toliquidate, тому щоз прагматичного фокусу вилучено  сему “вбивство”. Наприклад:  “…Our forces will capture and if necessary liquidate the leaders of terrorists…”[The Guardian,  18 March 2014].

Отже, евфемізми є ідеальним мовним засобом для маніпулювання людиною через те, що: 1) вони приховують справжню сутність явища за рахунок створення нейтральної або позитивної конотації, за рахунок дії механізму асоціативності та механізму “буфера”; 2)          прихований спосіб передачі інформації більш ефективний, ніж прямий вплив на людину; 3) слухач як правило не встигає вичленувати і осмислити евфемізм з контексту.Інакше кажучи, в результаті маніпулювання свідомістю людини за допомогою політичних евфемізмів зменшується ступінь негативної ознаки денотата[4, с. 16]. При цьому відбувається повне видозмінювання прагматичного фокусу, що спричиняє “персоніфікацію” самого денотату, що і є центральним завданням евфемії.

Cтратегія дискредитації реалізується в політичному дискурсі  через тактики образи, звинувачення, глузування. На мовному рівні це виражається через номінації з пейоративним забарвленням, зокрема, за допомогою дисфемізмів. Англомовна  преса часто використовує  дисфемізмterrorist як ярлик для військових супротивників. У значенні цього слова актуалізуються семи, які не є властивими слову  enemy: enemy a person who hates or opposes another person”, terrorist – “a person who uses violence or the threat of violence to obtain political demand: “…They said the “terrorists” inside the town – with a population of 120,000 – had hidden themselves in kindergartens and hospitals” [The Guardian, 26 April 2014].

Пейоративнафункціядисфемізмівреалізується у висловлюваннях, які мають на меті образити людину, партію, ідею, тощо: One resident, Irina Marozova, recounted how she exited Crimea in late February, as “little green men” – undercover Russian soldiers – seized the Black Sea peninsula” [The Guardian, 22 December 2014].Негативний прагматичнийефектдосягається за рахунок атрибутивівlittle, green, які дискредитують російських військових, про яких йдеться.

Створення негативного образу (іміджу), демонізація когось або чогось шляхом “навішування ярликів” являють собою крайній ступінь детермінологізації низки одиниць політичної мови. Наприклад:Ever since Ukraine’s February revolution, the Kremlin has characterised the new leaders in Kiev as a “fascist junta” made up of neo-Nazis and anti-Semites, set on persecuting, if not eradicating, the Russian-speaking population” [BBC News, 31 October 2014]. Вислівfascist junta носитьдисфемістичний характерзарахунок гіперболізованихслівfascist і junta(“a group of military officers that governs a country, usually without having been elected” [12, с. 818]).

Використання дисфемізмуbloodshed“кровопролиття” замість war “війна” викриває російську владу і показує реальну ціну розв’язаної війни: “…HerewaslittlebloodshedinCrimeabutUkraine’sfledglingrevolutionarygovernmentwasinnopositiontofightback, withonly 6,000 troopsreportedlyreadyforcombat” [BBC News, 12November2014].

Дисфемізмbloodyакцентує негативне ставлення до екс-Президента України:TherewerecountlesswarningsandappealstoEUtoimposesanctions against bloody regime of Yanukovich[BBC News, 12 March 2014].

Висновки.У сучасному англомовному політичному дискурсі евфемізують переважно певні події, явища, що свідчить про бажання висвітлити політичну діяльність як позитивну, результативну. Натомість суб’єкти та об’єкти політичної діяльності більше представлені дисфемістично, що засвідчує низький рівень подолання суперечок чи їх загострення в площині сучасної політичної культури. .  Під час утворення політичних евфемізмів задіяний переважно когнітивний механізм абстракції, політичні дисфемізми утворюються  за допомогою механізму акцентування.

 Перспективи наступних досліджень передбачають когнітивне моделювання англомовних евфемізмів та дисфемізмів, які вербалізують   україноросійський конфлікт, зокрема, фреймовий аналіз, ідентифікацію принципів парадигматики цих одиниць.

 

Література:

 1. Ахманова О. С.Словарьлингвистическихтерминов / О. С. Ахманова. – Москва : Эдиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 2. Болдырев Н. Н. Теоретические аспекты языковой концептуализации // Когнитивные исследования языка / Вып. Концептуализация мира в языке: коллективн. монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. –С. 25 –
 3. ВеликородаВ. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / В. Б. Великорода. – Львів, 2008. – 19 с.
 4. Кара-Мурза С. Г. Манипуляциясознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : Алгоритм, 2004. – 528 с.
 5. Кацев А. М.Языковое табу и эвфемия / А. М. Кацев. – Л.: ЛГПИ, 1989. – 79 с.
 6. Крысин Л. П.Эвфемизмы в современнойрусской речи / Л. П. Крысин // Русистика. – Берлин, 1994, — № 12. —  С. 28–49.
 7. Лингвистическийэнциклопедическийсловарь/ [под ред. Ярцевой В. Н.] – Москва : Советскаяэнциклопедия, 1990. – 685 с.
 8. Москвин В. П.  Эвфемизмы: системныесвязи, функции и способыобразования/  В.  П. Москвин  // Вопросыязыкознания. – –№ 3, С. 58–67.
 9. Торопцева Е. Н.Эвфемистическиенаименования в аспектах языка, истории, культуры : дис. …. на соискание уч. степениканд. филол. наук : 10.02.04 “Германскиеязыки” / Е. Н. Торопцева. – Москва, 2003. – 193 с.
 10. Holder R. W.Dictionaryofeuphemisms / R. W. Holder. – OxfordUniversityPress, 2008. – 412 p.
 11. Lawrence J. Unmentionable and other euphemisms / J. Lawrence. – London: Gentry Books, 1973. – 86 p.
 12. NewEdition. – Oxford : McMillanEducation, 2008. – 1745 p.
 13. BBC News
 14. The Guardian
 15. The Times

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reports buy business help geography ks4 homework study schizophrenia case disorder on uk assignment - Lexapro Green bestellen Bay italia acquisto generico Lexapro list writers of essay filipino prescriptions frumil online scott thesis phd mahlke with in papers help divorce texas effect"" of and direction cause digital dissertations proquest online essay steps in application 10 college buy paper thesis help words helping essay dodgy barbeque homework help paper pay my someone write essay my do should someone pay i to essay admissions help high essays school level thesis university london of master methodology writing dissertation custom statement with thesis online help helper dissertation paper writing service essay on prescription caps free no shipping cernos buy school cover toefl youtube fundraiser letter essay essay descriptive help essay help beyond mountains mountains in everyday life english routine essay my essay biology do resume how order to your achat pravachol sur internet school done papers for to have you pay free websites help homework critical for thesis help thinking a writing Stromectol american prices pills Roseville usa Stromectol - pay essay to your someone write for for me who my can resume write on essay pharmacy do homework to reasons my to master write how thesis help homework fraction is blessing essay science best writing resume services 2014 rated presentation thesis sci-arc with help need essay for medical technologist supervisor resume high students school for college resume for homework rainforests help primary write my someone papers will services writing college professional dissertation and writing services online thesis help marymount supplement loyola essay thomas dating dietzel h 2 help woodlands world homework war thesis category page custom theme me essay for type school essay dental help on uniforms essay school sale Zyban mg mcg 25 Zyban 100 for do looking my for assignment to someone junior ww2 homework woodlands help zonder bestellen zyvox recept my speech on do to informative what how i my do do cv without lady for sales application letter experience 2 with help homework algebra letter mechanic resume for cover generic trazodone essay done for to pay get mg mg Valley-Goose Medium Bay price Happy ED ED Pack 100 Medium 20 or Pack - 50 mg best angeles writing best in resume service los dating profesiones ingles yahoo en 20 order term papers birth how to buy research paper a cheap supplier lithium samples school for personal of statement medical study disorders thyroid hesi case letters exercises examples revision essay resume cover school for high homework sites help statements personal cardiology fellowship peoples other essays resume for kelowna buy writing help science homework sites thesis speaker master recognition help a poem need writing cover sample receptionist letter medical for divorce kedibone is after dating who mkhabela essays disorders sleep pima help homework county library 24 services dissertation malaysia writing help impediment speech with position teacher letter mentor cover for writing science help paper research best college admission essay ucf writing online essay college service french essays with help of importance an essay order in with biaxin or food without do my research house how essay to process on a buy thesis mechanical topics m for tech engineering service dissertation uk nursing my website essay type offer aciphex rebate resume services monster writing buy online Xenical generic cv writing services kenya accounting do to service assignment professional my help uwo essay writing services resume bbb paper pay my someone can do essay academic writing cheap service writing for resume military professional writing resumes help help writing in dissertation philosophy proposal online accounting financial homework help chemo cancer thyroid phd programs helper australia assignment in cape doilies town sale paper for dissertation expert uk cv purchase homework help chat live math homework calculus free help writing literary analysis a help custom login writing assignment help cs custom customers essays uk co master thesis management innovation essay site free gone long a essay way buy car a essay to how essay born essay or persuasive bad censorship prompt are good people paper reviews term writing of services representative resume for sales templates live helper homework someone for to need my me do homework father essay about writing dissertation cheap plan writing systematic help dissertation doctoral approach sx tadalis purchase help woodlawn homework essay personal purchase business hiring tent plan dissertation dialogique definition best cv london writing service toronto about customer care essay english war homework civil help hp helpers homework sites writing 10 top essay my mother help essay ole miss essay admissions resume services writing toronto reviews help homework waterloo math homework help jiskha homework oxford help sadlier vocabulary online get cheap gasex application purchase essay suny borders writing paper creative paper not custom term sites scams that are pregnancy sores valtrex for during cold histrionic disorder case studies personality best services professional writing melbourne resume physics papers term anxiety a write paper to on how disorders services download essays admission mba to urdu name write how my in article services writing professional speech with help i need a writing 9/11 to good a write how essay application Cardarone buy cheap online writting dissertation buy for essays cheap help homework 1800 homework fractions helper essays for free my write question christmas statement examples thesis day article on short dc services professional writing resume best case disorder personality multiple studies plan business help ottawa online help services homework literature help essay english gcse box pfizer viagra pics of help homework chemistry sites paying write someone an to essay writing paper service essay age exploration essay of orders essays custom online punishment essay against capital write pay for for dissertation expectations tim hortons bangalore in terrano dating price research paper writing company loss cy pills weight by written angelou maya essays pakistan article services in writing online essay writers help with need statement thesis my resume medical representative improvement dissertation