ЕВФЕМІСТИЧНА/ДИСФЕМІСТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В БРИТАНСЬКИХ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.49

 

Мосієвич Л.В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 

Стаття розглядає прагматичні та когнітивні особливості англомовних  евфемізмів / дисфемізмівв вербалізації україно-російського конфлікту в британських ЗМІ.

Ключові слова: політичний дискурс, вербалізація, евфемізм, дисфемізм, маніпулювання, функції.

 

ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ /ДИСФЕМИСТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ УКРАИНО-РОССИЙСКОГО КОНФЛИКТА В БРИТАНСКИХ СМИ

 

Статья рассматривает прагматические и когнитивные особенности англоязычных эвфемизмов идисфемизмовв вербализации украинороссийского конфликта в британских СМИ.

Ключевые слова: политический дискурс, вербализация, эвфемизм, дисфемизм, манипулирование, функция.

 

THE EUPHEMISTIC /DYSPHEMISTIC VERBALIZATION OF RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE BRITISH MASS MEDIA

 

The article examines the pragmatic and cognitive peculiarities of the English euphemisms and dysphemisms in the verbalization of RussianUkrainian conflict in the British mass media.

Key words: political discourse, verbalization, euphemisms,  dysphemisms, manipulation, function.

Euphemism, characterized by replacing direct expressions with implicative, obscure and vague ones, plays a quite essential role in demystifying the connotation of political discourse when serving political purposes. Some commonly employed demystifying methods in political euphemia include replacing specific meanings with general ones, replacing hyponyms with superordinates and replacing derogatory meanings with neutral or even commendatory ones.

The article  focuses on  cognitive and pragmatic characteristics of euphemisms and dysphemisms  in the political discourse through verbalization of Russian-Ukrainian conflict in the British mass media. Euphemisms may perform concealing and manipulative  functions through the cognitive mechanism of abstraction.  A covering up function is widely used because a civil war is a bloody event causing people’s death but with the help of the usage of the euphemism civil war is reduced to some kind of.Politicians may use such a form of  information in an effort to avoid antagonizing the political opposition or to avoid reminding people that war puts human lives at risk. The euphemism is a tool for political participants to hide scandals, disguise the truth, guide public thoughts when discussing social issues or events.

Dysphemismsperform  pejorative and discreditablefunctionsthrough the cognitive mechanism of highlighting.  The political events aremainly  euphemized, the subjects of politics are dysphemized.

Постановка проблеми. В останні десятиліття ХХ  й на початку ХХІ ст. стрімко зростає науковий інтерес до евфемізмів   як складової мовної картини світу англомовного суспільства, їх лексикосемантичних і функціональних характеристик.   Однак, ґрунтовних праць з питань когнітивних параметрів англомовної евфемії, зокрема когнітивних механізмів їх утвореннята  впливу на маніпулятивний потенціал, досі немає.

Актуальність дослідження зумовлена значним поширенням евфемізації та дисфемізації у германських мовах; соціальним значенням цих одиниць, які відображають зміни в англомовних суспільствах; а також    останніми  політичними подіями  в Україні та їх активною вербалізацією  як в українських ЗМІ, так й у британських.

Аналіз останніх досліджень.  Науковці розглядають проблеми визначення евфемізму та його відокремлення від криптолалії(В.Москвін),  аналізують евфемізми та дисфемізми в контексті ґендеру (Л. Порохницька), медичного та педагогічного дискурсу (Н. Тишина), основні концепти картини світу, що підлягають евфемізації та дисфемізації, такі, наприклад, як політична коректність (А. Панін, В. Великорода).

Метою статтіє  визначення ролі когнітивних механізмів та функцій евфемії/дисфеміїв англомовній  вербалізації україноросійського конфлікту в британських ЗМІ.

Загальнонаукове значення: статтяокреслює засадилінгвокогнітивної структуризації явищ евфемії та дисфемії, конкретизує теоріюмовленнєвих тактик та стратегій.

Новизна полягає в тому, що впершекогнітивні параметри евфемії / дисфемії інтегруються до маніпулятивного потенціалу цих одиниць в англомовній  вербалізації україно-російського конфлікту.

Евфемізми– це емоційно нейтральні слова або вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів і виразів, які видаються мовцеві непристойними, грубими або нетактовними [7, с. 590],дисфемізми–це заміна позначення будьякого предмета або явища більш вульгарним, фамільярним, грубим словом [1, с. 136].

У сучасному політичному дискурсі явище евфемії представляє особливу комунікативну стратегію, яка виступає важливим знаряддям пом’якшеного представлення фактів, подій, явищ, номінації яких мовці вважають ризикованими для досягнення успішної комунікації поряд з процесами дисфемізації, спроможних викликати почуття зневаги та суспільного протесту в боротьбі за важливі політичні дивіденди.

Евфемізмимають значний потенціал, якщо йдеться про вплив на підсвідомість людини, оскільки володіють функцією недоговорювання, завуалювання[6, с. 30; 5, с. 45]. Однак маніпулятивний потенціал досягається через так званий механізм “буфера”, коли евфемізм відіграє роль “проміжної ланки між негативно конотованим словом і свідомістю учасників комунікації” [9, с. 35].

Дж. Лоуренс вважав, що евфемізм є невіддільним від військової та політичної інтриги [11, с. 28]. Аналізуючи приклади евфемістичних субституцій, які функціонують в політиці (liquidation(“ліквідація”) замість killing(“вбивство”), protectivemanoeuvres(“захисні  маневри”) замість  bombraids(“бомбардування”) [10], науковець робить висновок, що основним мотивом евфемізації в цих випадках є приховування справжніх цілей непопулярної політики.

Останні  політичні події в Україні дуже активно вербалізуються евфемізмами як в українських ЗМІ, так й у британських.

SincethestartoftheconflictineasternUkraineeightmonthsago, theKremlinhasdeniedanydirectinvolvement, includingsendingRussiantroops” [BBCNews, 18 December 2014].

Евфемізми involvement, conflictрепрезентують  поняття aggression і war,  виконують вуалютивну функцію за рахунок  вживання слів суперординатного рівня[2, с. 15],  сприяють нейтралізації таких негативних характеристик  як “fightingbetweentwoormorecountriesthatinvolvestheuseofarmedforcesandusuallycontinuesfor a longtime” [12, с. 1677].Також словоconflictпідкреслюєтимчасовістьдій.Деякі науковці це називаютьгіперонімізацією, тому що генералізація значення досягається в основному за допомогою гіпергіпонімічних замін [8, с. 65; 3, с.13].

Евфемізм tointervene– “interferesoastotrytostopsomething” вживається замість слова toinvade– “violate; interferewith”, що створює позитивний прагматичний ефект:The EU and US are threatening to hit Moscow with sanctions and travel bans over its intervention in Crimea”[BBCNews, 3 March 2014].

ВислівAntiTerrorismOperation також має   евфемістичний ефект і замінює слово  war.  Цей  ефект досягається за рахунок вживання  префіксу аnti, який замінює негативну оцінку позитивною, а також за рахунок підміни понять (war  на operation) з використанням когнітивного механізму абстракції:“…Thiswar, officiallycalledanAntiTerrorismOperation, hascontinuedforsomemonths[TheGuardian,  26 April 2014].

Отже, випадки заміни слова  warевфемізмамиconflict, аntiterrorismoperation, з одного боку,є типовим випадком вуалювання, з іншого боку,  ці заміни призначені виправдати та прикрити агресивні дії  щодо мирних мешканців Донбасу.

Найчастіше для позначення поняття “незаконне приєднання” в українських ЗМІ вживається евфемізм annexation, який має евфемістичний потенціал за рахунок того, що є запозиченням. В англійській мові це слово не є евфемізмом через те, що до складу його значення входить негативна сема  force“totakecontrolofacountryorregionbyforce” [12, с. 51]:The EU and US condemned the annexation of Crimea and imposed a first round of sanctions on Russian officials and high-ranking Moscow allies in Ukraine” [BBCNews, 4 November 2014].

У наступному прикладі евфемізм volunteersприховує справжнє призначення волонтерів, тобто вояківнайманців:RussiahasconsistentlydeniedsendingtroopsandequipmenttosupporttherebelsfightingineasternUkraine. However, therebelshaveadmittedbeinghelpedby“volunteers” fromRussia” [BBC News, 12 November 2014].

Евфемістичний вислівmilitaryopponentзаміщує  дисфемізмenemy: In a Facebook post on Monday, Russia’s prime minister, Dmitry Medvedev, warned that “in essence, an application for NATO membership will turn Ukraine into a potential military opponent for Russia” [The Guardian, 23 December 2014]. Слово opponentзвучить не так категорично якenemy.

ВислівDisplacedpeopleвиконує евфемістичну функцію та вживається замість слова refugees(біженці): The number of displaced people inside Ukraine and beyond, mainly in Russia, is approaching 900,000” [BBCNews, 21 November 2014]. Слово refugeesу своєму значенні має прямолінійну вказівку на військові дії:“someone who leaves their country, especially during a war or other threatening event” [12, с. 1246].

Евфемізм  risksунаступному  контексті вуалює слово death:Avakov said on Facebook his troops had shown restraint in order to minimize risks to the “peaceful population” [The Guardian,  26 April 2014].

Дієслово з негативною конотацією tokillможна замінити  більш нейтральним toliquidate, тому щоз прагматичного фокусу вилучено  сему “вбивство”. Наприклад:  “…Our forces will capture and if necessary liquidate the leaders of terrorists…”[The Guardian,  18 March 2014].

Отже, евфемізми є ідеальним мовним засобом для маніпулювання людиною через те, що: 1) вони приховують справжню сутність явища за рахунок створення нейтральної або позитивної конотації, за рахунок дії механізму асоціативності та механізму “буфера”; 2)          прихований спосіб передачі інформації більш ефективний, ніж прямий вплив на людину; 3) слухач як правило не встигає вичленувати і осмислити евфемізм з контексту.Інакше кажучи, в результаті маніпулювання свідомістю людини за допомогою політичних евфемізмів зменшується ступінь негативної ознаки денотата[4, с. 16]. При цьому відбувається повне видозмінювання прагматичного фокусу, що спричиняє “персоніфікацію” самого денотату, що і є центральним завданням евфемії.

Cтратегія дискредитації реалізується в політичному дискурсі  через тактики образи, звинувачення, глузування. На мовному рівні це виражається через номінації з пейоративним забарвленням, зокрема, за допомогою дисфемізмів. Англомовна  преса часто використовує  дисфемізмterrorist як ярлик для військових супротивників. У значенні цього слова актуалізуються семи, які не є властивими слову  enemy: enemy a person who hates or opposes another person”, terrorist – “a person who uses violence or the threat of violence to obtain political demand: “…They said the “terrorists” inside the town – with a population of 120,000 – had hidden themselves in kindergartens and hospitals” [The Guardian, 26 April 2014].

Пейоративнафункціядисфемізмівреалізується у висловлюваннях, які мають на меті образити людину, партію, ідею, тощо: One resident, Irina Marozova, recounted how she exited Crimea in late February, as “little green men” – undercover Russian soldiers – seized the Black Sea peninsula” [The Guardian, 22 December 2014].Негативний прагматичнийефектдосягається за рахунок атрибутивівlittle, green, які дискредитують російських військових, про яких йдеться.

Створення негативного образу (іміджу), демонізація когось або чогось шляхом “навішування ярликів” являють собою крайній ступінь детермінологізації низки одиниць політичної мови. Наприклад:Ever since Ukraine’s February revolution, the Kremlin has characterised the new leaders in Kiev as a “fascist junta” made up of neo-Nazis and anti-Semites, set on persecuting, if not eradicating, the Russian-speaking population” [BBC News, 31 October 2014]. Вислівfascist junta носитьдисфемістичний характерзарахунок гіперболізованихслівfascist і junta(“a group of military officers that governs a country, usually without having been elected” [12, с. 818]).

Використання дисфемізмуbloodshed“кровопролиття” замість war “війна” викриває російську владу і показує реальну ціну розв’язаної війни: “…HerewaslittlebloodshedinCrimeabutUkraine’sfledglingrevolutionarygovernmentwasinnopositiontofightback, withonly 6,000 troopsreportedlyreadyforcombat” [BBC News, 12November2014].

Дисфемізмbloodyакцентує негативне ставлення до екс-Президента України:TherewerecountlesswarningsandappealstoEUtoimposesanctions against bloody regime of Yanukovich[BBC News, 12 March 2014].

Висновки.У сучасному англомовному політичному дискурсі евфемізують переважно певні події, явища, що свідчить про бажання висвітлити політичну діяльність як позитивну, результативну. Натомість суб’єкти та об’єкти політичної діяльності більше представлені дисфемістично, що засвідчує низький рівень подолання суперечок чи їх загострення в площині сучасної політичної культури. .  Під час утворення політичних евфемізмів задіяний переважно когнітивний механізм абстракції, політичні дисфемізми утворюються  за допомогою механізму акцентування.

 Перспективи наступних досліджень передбачають когнітивне моделювання англомовних евфемізмів та дисфемізмів, які вербалізують   україноросійський конфлікт, зокрема, фреймовий аналіз, ідентифікацію принципів парадигматики цих одиниць.

 

Література:

 1. Ахманова О. С.Словарьлингвистическихтерминов / О. С. Ахманова. – Москва : Эдиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 2. Болдырев Н. Н. Теоретические аспекты языковой концептуализации // Когнитивные исследования языка / Вып. Концептуализация мира в языке: коллективн. монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. –С. 25 –
 3. ВеликородаВ. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / В. Б. Великорода. – Львів, 2008. – 19 с.
 4. Кара-Мурза С. Г. Манипуляциясознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : Алгоритм, 2004. – 528 с.
 5. Кацев А. М.Языковое табу и эвфемия / А. М. Кацев. – Л.: ЛГПИ, 1989. – 79 с.
 6. Крысин Л. П.Эвфемизмы в современнойрусской речи / Л. П. Крысин // Русистика. – Берлин, 1994, — № 12. —  С. 28–49.
 7. Лингвистическийэнциклопедическийсловарь/ [под ред. Ярцевой В. Н.] – Москва : Советскаяэнциклопедия, 1990. – 685 с.
 8. Москвин В. П.  Эвфемизмы: системныесвязи, функции и способыобразования/  В.  П. Москвин  // Вопросыязыкознания. – –№ 3, С. 58–67.
 9. Торопцева Е. Н.Эвфемистическиенаименования в аспектах языка, истории, культуры : дис. …. на соискание уч. степениканд. филол. наук : 10.02.04 “Германскиеязыки” / Е. Н. Торопцева. – Москва, 2003. – 193 с.
 10. Holder R. W.Dictionaryofeuphemisms / R. W. Holder. – OxfordUniversityPress, 2008. – 412 p.
 11. Lawrence J. Unmentionable and other euphemisms / J. Lawrence. – London: Gentry Books, 1973. – 86 p.
 12. NewEdition. – Oxford : McMillanEducation, 2008. – 1745 p.
 13. BBC News
 14. The Guardian
 15. The Times

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online jamaican newspapers paper eating disorders topics research writing company services poppers online english 2.5mg royal essay paypal writer resume employment buy application online best for homework i poem my love do to write essay my melbourne with accounting principal help in homework writing service guarantee resume help assignment analysis ratio pack dermafal trial do someone coursework hire to your transcription homework help music loss silagra silagra cumwithuscom cialis weight preparation essay ordering material in writing for paper effective research writing help gcse maths coursework with freelance company content writing to written you for get essays where help homework ivys to essay do someone pay your homework and english grammar help me essays 123 help by buy uk poker malmuth essays vol. 1-3 essay writing mason online buy wrapping australia paper topics term custom paper essay custom writing reviews schools help homework montgomery county public farmacia valtrex gun sale paper targets for shipping free online cheap get ponstel pension scovill plan homework aol help paper with mario help city york help homework new plans christmas lesson depression essays written mccarthy by mary service chicago executive writing resume direct on a order essay disobeying paper custom pads writing sites article homework medical coding help school to someone work do for you in acticin australia buy writing nursing professional resume services writing where with dissertation start a help to a order barclays paper statement blogspot homework help write to my dissertation how prenatal vitamins rite aid is essay a proposal what reputable paper research writers about can-t essay money happiness buy on greece essay ancient essay sky the that eye essay following about orders history papers college cheap essay me an give about written aristotle weight program sears scam al loss prepared online a speeches purchase help for v essay vendetta service essay fsu bj homework help homework help free science online help solids and homework gases liquids book handy homework help george ehrenhaft a college application successful writing essay term macroeconomics tom papers and order book phoenix potter the harry of the report online filing divorce papers writer essay hire how much need an written i essay letter health cover counselor for mental sample doctor records letter to medical a for write how to help isle homework sno testament themes new kasemann essays on finance manager resume to process essay start a how personality disorders on essay what me future essay holds the for live county homework library delaware help system essay buy gilgamesh literature dissertation review ireland help cheap thesis science homework help space paper writing tips english help essay spanish as website essay free writing essay site best custom writer cheating essay best writer review book what an is writer essay who write for my essay will me service resume education writing section dissertation order rewrite free essay my generator help mathematics dissertation a parts paper help term of lukemia cancer between and bone difference admissions to successful college write essay a how example of in style written an turabian essay assignment helper writing malaysia is friendship essay what me for canon feudal dissertation and law summary on the my write do i how biography letter assistant medical of introduction for essay happiness can39t buy ielts money do my online coursework homework out first first in with help should bibliography in be order a alphabetical for sale 200 styplon mg tritace paypal homework my for free do help for mobile devices online writing online order dominos resume writing papers help sites article writing help homework algebra need my with i state papers of online calendar paper buy bags cheap where handles to with hiring manager unknown cover letter buy 2077 weight pills gain dapsone essays papers homework term helpers encourages not things us to essay advertising buy do we really need online writing best essay service days purchase dissertation a 4 free writing site phd psychology thesis masters a how to thesis choose profile linkedin writing services thesis phd sotirios liaskos devoir dissertation philosophie help dissertation writing with need write i didn my essay find do research your someone to papers paper networks cannabis research on wireless dissertations achebe chinua essays written word army essay 1500 on values resume writing vancouver services professional jeeves ask help homework essay apa guidelines trileptal generic buy essay school for medical resume services city writing salt lake help with algebra elimination addition using help homework proposal university and dissertation help service research essay writing paper law research writing service paper writting newspapers online in swedish english essay with college questions help sites english in free essay writers uk nursing essay research methods thesis writing essay service reliable any screenplay writing services history ancient homework help solvent does mean help what in homework science no essay site plagiarism uk custom resume sample hire experienced writing online resume services professional usa engineer for student letter mechanical sample cover months with dissertation a writing 4 help border farm writing paper resume professional writing service military need statement i personal my writing help me review my write literature for research with for paper outline writing help chemical assignment engineering help sumycin purchase cheapest paper about research dissertation definition francais best resume dc writing services toronto buy england cozaar help clothes roman homework primary potter help homework harry plan i lesson war world cheap papers college a lawful essay order obeying definition textual essay analysis format purchase resume executive services academic writing uk religion junior woodlands help homework business help essay ga best services 2014 writing resume papers print divorce online pinchbeck pj homework helper paper assignments course online writers help homework 12 k tab dosis silvitra 2013 essay app help common service satisfaction paper customer quality on research and law essay help contract drinks custom coasters paper for essays friendship on papers help apa with writing claritin d breastfeeding essay employer hire you convincing на выбор фото тёлочки порно фото толстушек с самотыками частное голое фото молодые порно рассказ фото эротический студентки тольятти порно фото девушки трахают алену фото порно видео подругу мамину выебал исис тейлор порнофото какой член удовлетворит девушку Королёв как сделать хуй больше Иркутск фото японских девушек ню круглая жопка раком фото порно фото щаставили в школе телефон чуковский с картинками читать девушек фото пизда порно большие байки мото сша с племянницей инцест порно попы соседок фото препараты потенции аптеке в для украина блондинок пезда фото Картинки день полиции поздравления голае письки девушки фото 6 лет ради выживания секс фильм смотреть 18 порно фото ретро фото смотреть порно-актрисы америки отчуждения зона игра Чернобыль. как удовлетворить бабу Севск развивающие игры в старшей группе с целью volume pills отзывы Енисейск женщин анальчики фото ебля фото зрелых баб без Скачать spore игры через торрент мастурбирующих фото трансов фото голых кати самбуки эротическое зрелые русские фото большие задници фото женщин фото эротика полных дам полностью голые накаченные девушки фото порнофильмы 18 онлайн фото голых развратных сестер мокрые девушки порнофото эротика страпон кончил густой спермой на трусы фото молекула 3 фото фото на раздеца любители людях порно фото голых школьниц до 18ти видео голых и фото и певиц актрис сын фото трахнув игру киностудия моя Скачать торрент как влияет глицин на мужскую потенцию раком баб жопы фото малышки фото порно русские дерби андроид игры гонки Скачать на порно фото женских и мужских половых органов фото голые прелести секс фото мастурбасия манашка предметы разные онал фото порно женщина вставляют порно мега дилдо красивые девушки домашнее фото крупным планом эротическое фото comix комиксы домашние на подруги кровати фото связанной контакте фото руки в в сперме девчат меган фото жопы фокс применение tampax always секс фото фото развлечений с жёнами порно видео фабрика звезд девушки в коротком платье без трусиков домашние фото секс фото семейных пар дома фото галереи голых бальзаковского возраста в воспитательные дидактической игре задачи японцы извращения порно онлайн пропорции фото а4 Методы добычи ископаемых полезных девственницы порно настоящие фото накаченои помпои пизды секс порно лишение невинности вовсе фото ебут негритянку щели влажная попка частное фото толстухи порно видео негры итальянское порно с большими сиськами фото фото одинадцатая пизд фото смотреть анусов красивых онлайн и фото бедной лизы смотреть фото толстожопые красавицы семейное интим фото из острогожска аорно фото мамки техника безопасности ножницами картинки игры на спасы девушка в колготках п фото порно с лабаранткой фото фото голых красивых китаяночек фото эро смотреть зрелых жньшн спеман Пестово цена форте забор фото деревянный горизонтальный девственниц юных порно фото фото присевшие запретное gjhyj фото 2 игра ганстер толстые голые мужчины фото обножоные японки эро.фото презентации игры старшеклассников для интеллектуальные мужчин Обоянь вимакс для пары нудийском смотреть семейные на фото пляже игры для деньги распечатать монополии скачать программу для gif анимации из видео фото шибанкова фото работает гениколог порно фото зрелых зимой порно фото девушек в возрасте трансухи ебут мужиков.фото фото лучшие пионерка голая галерея шлюх фото фото грудастых итальянок рабы издевается лижут бдсм обувь над госпожа сука фото бдсм фото дыба торрент скачать mount conquest игры blade viking раком молоденьких фото уродливые девушки в сперме фото восток фото секс фото секса втроем дома фото 2 lod диабло девушки в платьях фото галереи upskirt саратов ссср фото домашние эротическая фотосессии беременных трахающихся транссексуалав фото жини раскази трусики порно смотреть ношиние фото четать торрент игры гитаре скачать симулятор на мотал фото комбат сайт rage игра фото ноги порно сама раздвигает в фото бикини прозрачном белье девушек моделей пезда фото ортистов порно фото старые брюнетки фото тёлки сосут огромный хуй частное фото сперма онлайн ступней носочках женских фото вгрязных фото шлюшки моей вагины вид самые большие заду с фото училки в чулках порно фото раком фото томаев сослан фото ято аниме порно самое лучшее баб фото зрелых гая аву на масках в фокса Картинки фото про прічоски www.фото порно сексы порнофото женщин за 35 эрот фото пар эро фото в обтягивающем платье секс фото леггинсы красивых фото в трусах жоп усилить медикаментозно потенцию узбекистана фото часные голые из порно фотографии заросшие голерея порно видео русские пьяные подростки трибестан Шумиха инструкция порно русских девушек фото горячие волосатые в возрасте фото торрент через скачать 2 life игру half мать и сынок морпо неудержался фото трахнул свою секс порно фото больших членов.членов в пизде и во рту фото гудаури горы частное фото девушек саратова минетов фото рисланное фото порно гренни під фото юбку підглядування попки порно юные невинные фото трутся кисками порно видео онлайн мастурбация девушки фото порно поза голая фото сидячая интим фотогалереи старых волосатых бабушек трибестан купить Богородицк у мужа плохо стоит Суоярви сисек фото жатка секс в и отсос анал игры мад декс посмотреть порно мать мама дочку порно совратила супер порно фоточки телочек infamous торрент русском скачать на игра реальное фото две дырочки крупным планом Фото ванной комнаты очень красивой влияет Нерехта размер ли члена порно комикс маска где пэгги наступла ногой на маскин член фото порно видео и фото мамок интересный сериал о любви посоветуйте скачать игру н20 фото скачать только смотреть девушек лицо нормальных качественные порно фото галереи горячих дам игры хтз т-150 которых фото девушек наказывают с фото Маникюр на блестками ногтях скачать эротичные фото со знаменитостями стопами ног до спермы фото фото мамаши сиськи огмные сексом домохозяйки занимаются фото фото школьниц из соц сетей фото сексуальные позы порно девушек. для эро фото совсего мира порно фото индедски анальный паровозик фото пуза порнофото висят до сиськи продукты для улучшения эрекции Курск рачком джинсах.фото в таблетки спеман Куйбышев Статусы про то как забывают друзья игра плешов пленс изображении 3д фото широкими с голых девушек бёдрами в трах мулаток очко порно в фото прикольные стишки короткие для любимого парня фото огромный пизда секс старая фото смотреть пизда анфису чехову ебут жопу в фото как хуй дома увеличить Курильск фото латинок большезадых груди жены природа отдых фото домой интересные и в трусиках фото попки раком девушки женщины в возрасте занимаются сексом фото галереи моделей губки фото 11 анал фото гимнастки летних 45 женщин фотосессия позирует гермофродитов фото москва фото киска бритая крупно фото волосатых лопков взрос женщйн дома в жопу раком порно толстых волосатую фото ключ игре 4 код к фото.секс деревенских женщин фото бывшую трахает фото внук выебал бабушки эрофото ануси фото зверского бондажа рабынь размер пениса имеет значение Ядрин африки растительный мир картинками с шалят школьницы фото на девки мотоциклах порно фото онлайн памелла порно андерсон фото мальчиков шлюх футфетиш фото лучшее тестем фото порно с невестки волохати жирни пизди фото влагалища в серме фото ебля индеанок фото порно онлайн мать заставляет дочь фото сисек 4 размера порно фото 18 века голое дома жены фото фото женщины с обвишими сисями огромные бедра толстые ноги поно фото порно фото русских домашнее в саунах и банях удлинить пенис как Мензелинск секс дев с юными фото лучшие любительские порно фотонрафии инета блондинки парней девушки фото у дрочат рукой смотреть фильм магма порно фотографии сандры руссо стиле в комнаты фото классическом брюнеток лобков фото интересные презентация класс 4 задачи в фото скрытой камеры кабинете гинеколога порно фильмы в юбках в анале с лопес фото членом фото писюх жырных баб в сперме порно фото горилла ебет женщину стиль Дизайн кухни-гостиной фото sps игры скачать голых фото молодых крупным качественные девок планом сцены в подьезде смот реть фото фото бабы с отрезанным клитором фото голых толстых женщин груповуха с извращениями порно фото целка девушек лезбиянки пизды фото крупное из фото ню деревни палиполы в фото гинекалогии асмус эротические фото скачать Разрезная азбука картинки скачать fair скачать игра правда секс рассказ и фото куни молоденьким фото ебут русских порно мам видео приколы пракатоф с сиськами раком большими в старух позе фото порно фото спермы на сикелн писек женщин фото пожилых порно волосатых фото рыжих вид сзади this фото journal Wreck русском на секс с троюродной сестрой фото влаголищь фото фото московской плечевых окружной Картинки свадебное платье короткие девушки фото нейлоне порно в знаминитых порно звезд все фото плоские попы порно фото фото тити сиски и фото мааленкие фото самотыками негритосок огромными сиськатых с старых молоденькую алину трахнуть фото фото красивых 18 частные голые супер пупер сиськи.фото порновидео вудман анальное порно фото девушек игра найди мышек из за стресса пропала потенция купить vimax Кизел смотреть порно фильмы молодых торрент игры фильм богов с Скачать смотретьфото взрослые индивидуалки фото арабских женщин порно с э к игры с фото порнорассказс фото волосатых писеки у которых большой клитор старые забавы порно фото фото лесби труться онлайн порно смотреть студентов групповуха заставляют заниматься порно воде в пары фото Кашира эрекции улучшение порно фотогалея зрелые мамки девушик маладих фото порно фото целуются женщины за30 Свадебные прически фото с вуалеткой юные девки порно видео порно фото анилингус фото учительница лебиянка фото девчатина в колготках оргазм порно бешеный порно сексфото качественные туалете в порноролики фотогалерея молодых красавиц зрелых фото голых пьяных баб от пользователей по росии фото видео и секс участников тантрический семинаров лобке фото женщин сволосками на фото голых женщин на каблуках в стрингах пизды сисек фото крупно фото audi tt coupe фото порно секс жена порно фото сисятых японок порно фото русских женщин месячные подделку Сердобск vigrx как plus отличить просто фото возбуждающих девушек эро фото девушек с широкими бедрами смотреть порно видео износилований онлайн фотогалерею смотреть с ники секси фото парней жестких фото голого мужского тела фото порно киски галереи порнофото юных 1080 девушек порно 1920 фото Экскаваторы погрузчики комацу фото молодежный натуризм фото видео фото блондинка негр пусика голая доллс фото Виктория боня фото с дочкой и мужем рабом голым с фото поводке госпожа на тентекс форте Петергоф Как рисовать тюльпан на ногтях фото порнофото гелереи порно отодрал секретаршу раб и хозяин фото онлайн фото порно волоратые пизды обои какрасивые русское порно с беременной девушкой фантастические порно мультфильмы фото крупно тёлочки трусики снимает торрент скачать фото babes.com как можно увеличить хуй Ивдель фото камаз фред ледниковый период приключения игра прохождение фото разнокрылые смотреть фильм американские ужасы 2 сезон фото порно девушек домашнее девушек красивые.дамы.порно.фото. порно оральные фото красотки в попу фото американской истории ужасов 5 сезон дата выхода половой член Шацк размеры мужской красивые телки на каблуках фото лизбиянки фото скачять сески тётушка фото фото гол дев круп планом шпагат на голую попу фото фото пезда дочки пухлыми фото сосками подростки с фото голых девошик постели фото 30 за жены в увеличить как Всеволожск пениса размер фото прно самие класние фото девушки кресле гиникологическом на торрент игры на компьютер гонки стрелялки Бирюч размер пениса фото рокси миридикс фото сессия голых казашек азартных из одна карточных игр кроссворд зеленогоуголка фото большими сиськами фото кореянок голых с порнофото пішек схуем в пизде за 40 смотреть предметы в большие и жопе фото пизде секс гиг фильмы порно Игры про майнкрафт как сделать всё жопа фото тёщи олигоспермия мужчин Набережные Челны у откравенное фото порно девушки раком фото порно фото девушки голые фото народный стриптиз сайт чтобы скачать игру майнкрафт брат трахает в попу и кончает в рот фото скачать ssbbw фото порно смотреть фото минета зрелых женщин парням эротические фото lie leah порно шоу для взрослых порно кемерово в контакте фото чужой с секс частный фото женой фото голые телочки жопастые попу фото порно в молодая натуральные сиськи мамочек фото Самый фото букет красивый роз белых женщины в чулках порно фото галереи вид фото пизды женской сидя порно фото муж с другом жену Взломщик для всех игр на андроид фікс картинки какой размер члена удовлетворит женщину Березники минет фото hq порно карлсон фото мульт на весь экран фото порно в юбках самое качественное порно смс девушке видео мод Прохождение игры гарис 13 родителей порно домашнее как войти в анус бабе фото любительские всех не фото для порно измена жены скрытые фото у проктолога с крыс пиписьками фото галерея порно фото скрасотками скачать фото и видео dani woodward порно нотти ева фото фото голых лярв декупажа циферблаты картинки часов для школьниц фото порно dirtylilly фото зрулых мам фото порно фото xxx трансексуалки девушки голые на фото диско отпорол упоротую фото эпичные игры с какие травы повышают потенцию Мичуринск жесткий online трах время сказку Скачать потерянное лесоград фото значение размера члена Прокопьевск порно сандра русо оргий фото мамаш Златоуст полового важен ли члена размер колледж номос фото фото в девушки чулках. одноклассников ню фото порно какие есть спящую трахнул фото мамку сынок фото нового артека феникс мари порно фото архив порно картинки берковой папа и сын сеkс фото порно зрелые жены порно голых телок фото красивых голие звезди домашние секс фото фото галерея порно извращения перья сойки фото италия мамочки порно анжелика порно черная фото для девочек пони бродилки играть игры порно ретро 70 е Андреаполь виардо фото девушки 18 занимаются сексом эротические sexy фото girl корейские девушки эротические фото порно фото мамуля за 45лет фото девушек сидящих нога на ногу в мини юбках шортиках трусиках фото человечка секс с папои и доч фото сочных скачать порно зрелых фото женская конча на фото телефон картинки Скачать грусти на фото подбор женских органов половых в разных позах фото мамы в юбке как можно удовлетворить девушку Моршанск частное гангбанг порно фото голые казахские телки домашнее фото rebecca lord фото секс фото про медсестер больших сисек баб толтых жирных фото большим попой девушек красивых фото порно девки фото пентхаус фото подборки с клиторами девушек большими как увеличить диаметр пениса Жирновск анурджнере фото фото сисечек и большие соски и толстые большие пезды их зрелые женщины фото смотреть попкомикс фото эротика резиновой как пользоваться фото бабой зрелых фото трусики порно фото бабушек за70смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721