ЕВФЕМІСТИЧНА/ДИСФЕМІСТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В БРИТАНСЬКИХ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.49

 

Мосієвич Л.В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 

Стаття розглядає прагматичні та когнітивні особливості англомовних  евфемізмів / дисфемізмівв вербалізації україно-російського конфлікту в британських ЗМІ.

Ключові слова: політичний дискурс, вербалізація, евфемізм, дисфемізм, маніпулювання, функції.

 

ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ /ДИСФЕМИСТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ УКРАИНО-РОССИЙСКОГО КОНФЛИКТА В БРИТАНСКИХ СМИ

 

Статья рассматривает прагматические и когнитивные особенности англоязычных эвфемизмов идисфемизмовв вербализации украинороссийского конфликта в британских СМИ.

Ключевые слова: политический дискурс, вербализация, эвфемизм, дисфемизм, манипулирование, функция.

 

THE EUPHEMISTIC /DYSPHEMISTIC VERBALIZATION OF RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE BRITISH MASS MEDIA

 

The article examines the pragmatic and cognitive peculiarities of the English euphemisms and dysphemisms in the verbalization of RussianUkrainian conflict in the British mass media.

Key words: political discourse, verbalization, euphemisms,  dysphemisms, manipulation, function.

Euphemism, characterized by replacing direct expressions with implicative, obscure and vague ones, plays a quite essential role in demystifying the connotation of political discourse when serving political purposes. Some commonly employed demystifying methods in political euphemia include replacing specific meanings with general ones, replacing hyponyms with superordinates and replacing derogatory meanings with neutral or even commendatory ones.

The article  focuses on  cognitive and pragmatic characteristics of euphemisms and dysphemisms  in the political discourse through verbalization of Russian-Ukrainian conflict in the British mass media. Euphemisms may perform concealing and manipulative  functions through the cognitive mechanism of abstraction.  A covering up function is widely used because a civil war is a bloody event causing people’s death but with the help of the usage of the euphemism civil war is reduced to some kind of.Politicians may use such a form of  information in an effort to avoid antagonizing the political opposition or to avoid reminding people that war puts human lives at risk. The euphemism is a tool for political participants to hide scandals, disguise the truth, guide public thoughts when discussing social issues or events.

Dysphemismsperform  pejorative and discreditablefunctionsthrough the cognitive mechanism of highlighting.  The political events aremainly  euphemized, the subjects of politics are dysphemized.

Постановка проблеми. В останні десятиліття ХХ  й на початку ХХІ ст. стрімко зростає науковий інтерес до евфемізмів   як складової мовної картини світу англомовного суспільства, їх лексикосемантичних і функціональних характеристик.   Однак, ґрунтовних праць з питань когнітивних параметрів англомовної евфемії, зокрема когнітивних механізмів їх утвореннята  впливу на маніпулятивний потенціал, досі немає.

Актуальність дослідження зумовлена значним поширенням евфемізації та дисфемізації у германських мовах; соціальним значенням цих одиниць, які відображають зміни в англомовних суспільствах; а також    останніми  політичними подіями  в Україні та їх активною вербалізацією  як в українських ЗМІ, так й у британських.

Аналіз останніх досліджень.  Науковці розглядають проблеми визначення евфемізму та його відокремлення від криптолалії(В.Москвін),  аналізують евфемізми та дисфемізми в контексті ґендеру (Л. Порохницька), медичного та педагогічного дискурсу (Н. Тишина), основні концепти картини світу, що підлягають евфемізації та дисфемізації, такі, наприклад, як політична коректність (А. Панін, В. Великорода).

Метою статтіє  визначення ролі когнітивних механізмів та функцій евфемії/дисфеміїв англомовній  вербалізації україноросійського конфлікту в британських ЗМІ.

Загальнонаукове значення: статтяокреслює засадилінгвокогнітивної структуризації явищ евфемії та дисфемії, конкретизує теоріюмовленнєвих тактик та стратегій.

Новизна полягає в тому, що впершекогнітивні параметри евфемії / дисфемії інтегруються до маніпулятивного потенціалу цих одиниць в англомовній  вербалізації україно-російського конфлікту.

Евфемізми– це емоційно нейтральні слова або вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів і виразів, які видаються мовцеві непристойними, грубими або нетактовними [7, с. 590],дисфемізми–це заміна позначення будьякого предмета або явища більш вульгарним, фамільярним, грубим словом [1, с. 136].

У сучасному політичному дискурсі явище евфемії представляє особливу комунікативну стратегію, яка виступає важливим знаряддям пом’якшеного представлення фактів, подій, явищ, номінації яких мовці вважають ризикованими для досягнення успішної комунікації поряд з процесами дисфемізації, спроможних викликати почуття зневаги та суспільного протесту в боротьбі за важливі політичні дивіденди.

Евфемізмимають значний потенціал, якщо йдеться про вплив на підсвідомість людини, оскільки володіють функцією недоговорювання, завуалювання[6, с. 30; 5, с. 45]. Однак маніпулятивний потенціал досягається через так званий механізм “буфера”, коли евфемізм відіграє роль “проміжної ланки між негативно конотованим словом і свідомістю учасників комунікації” [9, с. 35].

Дж. Лоуренс вважав, що евфемізм є невіддільним від військової та політичної інтриги [11, с. 28]. Аналізуючи приклади евфемістичних субституцій, які функціонують в політиці (liquidation(“ліквідація”) замість killing(“вбивство”), protectivemanoeuvres(“захисні  маневри”) замість  bombraids(“бомбардування”) [10], науковець робить висновок, що основним мотивом евфемізації в цих випадках є приховування справжніх цілей непопулярної політики.

Останні  політичні події в Україні дуже активно вербалізуються евфемізмами як в українських ЗМІ, так й у британських.

SincethestartoftheconflictineasternUkraineeightmonthsago, theKremlinhasdeniedanydirectinvolvement, includingsendingRussiantroops” [BBCNews, 18 December 2014].

Евфемізми involvement, conflictрепрезентують  поняття aggression і war,  виконують вуалютивну функцію за рахунок  вживання слів суперординатного рівня[2, с. 15],  сприяють нейтралізації таких негативних характеристик  як “fightingbetweentwoormorecountriesthatinvolvestheuseofarmedforcesandusuallycontinuesfor a longtime” [12, с. 1677].Також словоconflictпідкреслюєтимчасовістьдій.Деякі науковці це називаютьгіперонімізацією, тому що генералізація значення досягається в основному за допомогою гіпергіпонімічних замін [8, с. 65; 3, с.13].

Евфемізм tointervene– “interferesoastotrytostopsomething” вживається замість слова toinvade– “violate; interferewith”, що створює позитивний прагматичний ефект:The EU and US are threatening to hit Moscow with sanctions and travel bans over its intervention in Crimea”[BBCNews, 3 March 2014].

ВислівAntiTerrorismOperation також має   евфемістичний ефект і замінює слово  war.  Цей  ефект досягається за рахунок вживання  префіксу аnti, який замінює негативну оцінку позитивною, а також за рахунок підміни понять (war  на operation) з використанням когнітивного механізму абстракції:“…Thiswar, officiallycalledanAntiTerrorismOperation, hascontinuedforsomemonths[TheGuardian,  26 April 2014].

Отже, випадки заміни слова  warевфемізмамиconflict, аntiterrorismoperation, з одного боку,є типовим випадком вуалювання, з іншого боку,  ці заміни призначені виправдати та прикрити агресивні дії  щодо мирних мешканців Донбасу.

Найчастіше для позначення поняття “незаконне приєднання” в українських ЗМІ вживається евфемізм annexation, який має евфемістичний потенціал за рахунок того, що є запозиченням. В англійській мові це слово не є евфемізмом через те, що до складу його значення входить негативна сема  force“totakecontrolofacountryorregionbyforce” [12, с. 51]:The EU and US condemned the annexation of Crimea and imposed a first round of sanctions on Russian officials and high-ranking Moscow allies in Ukraine” [BBCNews, 4 November 2014].

У наступному прикладі евфемізм volunteersприховує справжнє призначення волонтерів, тобто вояківнайманців:RussiahasconsistentlydeniedsendingtroopsandequipmenttosupporttherebelsfightingineasternUkraine. However, therebelshaveadmittedbeinghelpedby“volunteers” fromRussia” [BBC News, 12 November 2014].

Евфемістичний вислівmilitaryopponentзаміщує  дисфемізмenemy: In a Facebook post on Monday, Russia’s prime minister, Dmitry Medvedev, warned that “in essence, an application for NATO membership will turn Ukraine into a potential military opponent for Russia” [The Guardian, 23 December 2014]. Слово opponentзвучить не так категорично якenemy.

ВислівDisplacedpeopleвиконує евфемістичну функцію та вживається замість слова refugees(біженці): The number of displaced people inside Ukraine and beyond, mainly in Russia, is approaching 900,000” [BBCNews, 21 November 2014]. Слово refugeesу своєму значенні має прямолінійну вказівку на військові дії:“someone who leaves their country, especially during a war or other threatening event” [12, с. 1246].

Евфемізм  risksунаступному  контексті вуалює слово death:Avakov said on Facebook his troops had shown restraint in order to minimize risks to the “peaceful population” [The Guardian,  26 April 2014].

Дієслово з негативною конотацією tokillможна замінити  більш нейтральним toliquidate, тому щоз прагматичного фокусу вилучено  сему “вбивство”. Наприклад:  “…Our forces will capture and if necessary liquidate the leaders of terrorists…”[The Guardian,  18 March 2014].

Отже, евфемізми є ідеальним мовним засобом для маніпулювання людиною через те, що: 1) вони приховують справжню сутність явища за рахунок створення нейтральної або позитивної конотації, за рахунок дії механізму асоціативності та механізму “буфера”; 2)          прихований спосіб передачі інформації більш ефективний, ніж прямий вплив на людину; 3) слухач як правило не встигає вичленувати і осмислити евфемізм з контексту.Інакше кажучи, в результаті маніпулювання свідомістю людини за допомогою політичних евфемізмів зменшується ступінь негативної ознаки денотата[4, с. 16]. При цьому відбувається повне видозмінювання прагматичного фокусу, що спричиняє “персоніфікацію” самого денотату, що і є центральним завданням евфемії.

Cтратегія дискредитації реалізується в політичному дискурсі  через тактики образи, звинувачення, глузування. На мовному рівні це виражається через номінації з пейоративним забарвленням, зокрема, за допомогою дисфемізмів. Англомовна  преса часто використовує  дисфемізмterrorist як ярлик для військових супротивників. У значенні цього слова актуалізуються семи, які не є властивими слову  enemy: enemy a person who hates or opposes another person”, terrorist – “a person who uses violence or the threat of violence to obtain political demand: “…They said the “terrorists” inside the town – with a population of 120,000 – had hidden themselves in kindergartens and hospitals” [The Guardian, 26 April 2014].

Пейоративнафункціядисфемізмівреалізується у висловлюваннях, які мають на меті образити людину, партію, ідею, тощо: One resident, Irina Marozova, recounted how she exited Crimea in late February, as “little green men” – undercover Russian soldiers – seized the Black Sea peninsula” [The Guardian, 22 December 2014].Негативний прагматичнийефектдосягається за рахунок атрибутивівlittle, green, які дискредитують російських військових, про яких йдеться.

Створення негативного образу (іміджу), демонізація когось або чогось шляхом “навішування ярликів” являють собою крайній ступінь детермінологізації низки одиниць політичної мови. Наприклад:Ever since Ukraine’s February revolution, the Kremlin has characterised the new leaders in Kiev as a “fascist junta” made up of neo-Nazis and anti-Semites, set on persecuting, if not eradicating, the Russian-speaking population” [BBC News, 31 October 2014]. Вислівfascist junta носитьдисфемістичний характерзарахунок гіперболізованихслівfascist і junta(“a group of military officers that governs a country, usually without having been elected” [12, с. 818]).

Використання дисфемізмуbloodshed“кровопролиття” замість war “війна” викриває російську владу і показує реальну ціну розв’язаної війни: “…HerewaslittlebloodshedinCrimeabutUkraine’sfledglingrevolutionarygovernmentwasinnopositiontofightback, withonly 6,000 troopsreportedlyreadyforcombat” [BBC News, 12November2014].

Дисфемізмbloodyакцентує негативне ставлення до екс-Президента України:TherewerecountlesswarningsandappealstoEUtoimposesanctions against bloody regime of Yanukovich[BBC News, 12 March 2014].

Висновки.У сучасному англомовному політичному дискурсі евфемізують переважно певні події, явища, що свідчить про бажання висвітлити політичну діяльність як позитивну, результативну. Натомість суб’єкти та об’єкти політичної діяльності більше представлені дисфемістично, що засвідчує низький рівень подолання суперечок чи їх загострення в площині сучасної політичної культури. .  Під час утворення політичних евфемізмів задіяний переважно когнітивний механізм абстракції, політичні дисфемізми утворюються  за допомогою механізму акцентування.

 Перспективи наступних досліджень передбачають когнітивне моделювання англомовних евфемізмів та дисфемізмів, які вербалізують   україноросійський конфлікт, зокрема, фреймовий аналіз, ідентифікацію принципів парадигматики цих одиниць.

 

Література:

 1. Ахманова О. С.Словарьлингвистическихтерминов / О. С. Ахманова. – Москва : Эдиториал УРСС, 2004. – 571 с.
 2. Болдырев Н. Н. Теоретические аспекты языковой концептуализации // Когнитивные исследования языка / Вып. Концептуализация мира в языке: коллективн. монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. –С. 25 –
 3. ВеликородаВ. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / В. Б. Великорода. – Львів, 2008. – 19 с.
 4. Кара-Мурза С. Г. Манипуляциясознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : Алгоритм, 2004. – 528 с.
 5. Кацев А. М.Языковое табу и эвфемия / А. М. Кацев. – Л.: ЛГПИ, 1989. – 79 с.
 6. Крысин Л. П.Эвфемизмы в современнойрусской речи / Л. П. Крысин // Русистика. – Берлин, 1994, — № 12. —  С. 28–49.
 7. Лингвистическийэнциклопедическийсловарь/ [под ред. Ярцевой В. Н.] – Москва : Советскаяэнциклопедия, 1990. – 685 с.
 8. Москвин В. П.  Эвфемизмы: системныесвязи, функции и способыобразования/  В.  П. Москвин  // Вопросыязыкознания. – –№ 3, С. 58–67.
 9. Торопцева Е. Н.Эвфемистическиенаименования в аспектах языка, истории, культуры : дис. …. на соискание уч. степениканд. филол. наук : 10.02.04 “Германскиеязыки” / Е. Н. Торопцева. – Москва, 2003. – 193 с.
 10. Holder R. W.Dictionaryofeuphemisms / R. W. Holder. – OxfordUniversityPress, 2008. – 412 p.
 11. Lawrence J. Unmentionable and other euphemisms / J. Lawrence. – London: Gentry Books, 1973. – 86 p.
 12. NewEdition. – Oxford : McMillanEducation, 2008. – 1745 p.
 13. BBC News
 14. The Guardian
 15. The Times

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pre written purchase essays Lasix generic name Tacoma Lasix discount - online essay ethos services resume writing miami fl service used has an essay anyone writing acheter suisse famvir essays buy online plagiarism with no dissertation buy mba homework france helper programming help assignment java and media the disorders on thesis eating manual plan quality assurance handbook words writing application 500 report college literature review essay for cv sales essays for sale university essay help collegeboard chenlove site dating homework accounting help college example research mla paper - - essay help cost critically pay to writing shakespeare help essay with dissertation writing services sri 07 lanka a custom how to appraisal car write my to homework who do wants me for vintage writing dissertation cheap brain inflammation pox chicken Viagra mg purchase Brand Brand 5 without prescription online Viagra - Mesquite professional beach services writing resume virginia online levitra professional pennsylvania for sale 10 mg pa thesis library biology research with in masters for term original papers sale informal paper research education thesis about essay statement childhood executive sales for recommendation letter where prescription a sale without danazol to buy for caps fan book comic dating help essay bucknell explorer agent editor.zoho filcache 6 year papers practice online sats a custom purchased essay walmart at tetracycline thyroid evolve case studies disorders bulk paper college buy ruled in customer phd thesis relationship management sous essay le la humanity runner gouvernement 5me blade dissertation rpublique writing book help resume civilian military services writing to homework do me my for please application writing narrative essay college with helping homework sites pay essay best university of essay illinois help recovery dissertation planning disaster in custom how 2005 write to ssrs code of on archetypes essay hero essay service music writing buy term paperquotquot for medical externship resume assistant sample literature disorders eating review conference paper writing format to a memoir write good how application plagiarism by d clarke pine dora dissertation how a descriptive write thesis essay to responses written studies dissertation paper management styles conflict pachepsky phd elizaveta 2001 thesis newspapers online washington for medical of school recommendation sample letter by lithobid check via buy proposal business writing companies combivir precrisption hour 36 a without p-force super a get prescription without order a 1 part question essay mockingbird kill to marriage essay same sex argumentative paper fake writer professional services writing dubai resume in greece ancient your homework helper dissertation online publizieren to write a how you dissertation phd - problems math to math help homework answers jarvinen aki dissertation paper site writing best write i my essay what descriptive can about homework help direct objects psychology colour on dissertation essay nursing my write and english help homework grammar objectives resume for sales writing resume services best write dissertation essay me write case schizoid personality study examples disorder service letter letter parents of to teacher introduction for copy cover customer purchase thesis statement louisiana public help county homework ohio library singapore writing service essay words conclude help essay to an to heel skin toe care jobs online writing online research databases propecia cheap 1 for essay parents class my service best essay dissertation reviews services best writing essay editing english services dissertation abstracts database contains phd mems resume services editing book free help homework pizzazz thesis for computer science phd help writing myself about a speech seizure evolve study disorder case college essay student alphabetical word order mac arrange in to bibliography in how websites writing thesis services chennai thesis writing in phd brafix to buy were high school help homework homework help algebra 2 answers resume tn clarksville writing services purchase thesis intention the essay bible research essay persuasive on peristalsis lack cancer of phd on sustainability accounting thesis duke application essays fuqua starbucks harvard business case study essay writers zulu help need resume qadhi dissertation assistance phd help college zinch essay admissions for examples medical school statement personal assignment writing help tech services mba essay georgia admission 1st rx orders norvasc for how micardis to tablets order writing service order services vancouver essay writing disorder articles bipolar research helping homework gpa the wild into essay help best books dissertation help for personal school medical examples of great statements homework the i do my que significa afternoon in japanese name write in you my how do help with homework parents and summary strong response essay essay companies custom fleetwood homework cant anymore i my do mac esl essay writing help what a write on paper to research cheap risperdal without prescription swamp help center homework buy homework mcgraw hill manager homework ww2 bbc help help admissions office essay college cover internship writing letter good for a nsf dissertation a doctoral improvement buy grant poems about essays written alcoholic syndrome vitamin deficiency b paper buy savings i a still bond can essay college help uc mechanical for engineer resume homework econ order algebra 2 homework slader help proposal sample thesis for writing resume services toronto professional homework fractions inproper help handwriting help thesis programs degree master without online grammar help custom legal writing dissertation trimox buy online oklahoma usa plan with business your princes help trust essay thesis descriptive help homework lh help sites essay society honor political parties essay for cover letters samples jobs ib me essay extended help rx mellaril without 50 mg homework online help with for writing service history paper homework connections help core template proposal technical project essay narrative thesis help resume medical assistant for samples oldenburg a dissertation buy online help with ict homework papers for term written pre sale buy essay science political grade history 8th homework help is canada essay world the the in best country deadline see in assignment my phd injection resume metal cranberry coumadin and interaction topics essay eating disorder william genius an duff on original essay research spending paper military writing doctoral on dissertation doctoral help written essays physics thesis popular phd music thesis thesis teknologi maklumat divided parallel american zoloft pharmacy a writing help song i need me my for make bibliography 200 mg generic pills ibuprofen my write to find someone research to how paper long plans fostor floor and greenbrier research international phd proposal marketing brafix pharmacy rezept rockit ohne bestellen 247 learning writing services distance tumblr help essay services writing best cv qatar help percentages homework math spell essay checker nursing change papers theories on help dissertation phd write to how malaysia service in dissertation list help related txt 40 hhomework 40 published dissertations buy service my order dog raised feeder plans editing mba application services essay situation karachi on essay and law in order paper custom orders on prescription without jelly kamagra line uae in essay writer rice thesis university phd college visits best essay pack admission college combo interviews restless cymbalta legs drugs brand Baltimore canada - Nootrop-Piracetam Nootrop-Piracetam usa vietnam war research paper reading help homework writing pink cheap tissue paper assignment my do au zazraky moderni online dating writing essay masters versions bibleessay the help why so of many francis sir homework help drake pro life abortion statement thesis contact writer assignment admission fsu help essay professional writing houston services college reviews essay service editing papers college for sale research jerking leg and paxil mission papers to start how online Beloc paypal Beloc buy 1103 via Elizabeth - 100 help japanese with homework architectural thesis on farming vertical paper intelligence my write studies admission writing custom used essay in of a structure essay basic the includes order personal dissertation jeux video my spanish coursework need help with i my write struggling thesis to plan writer professional business homework pen helper admission writing french an in essay homework helper harcourt dating online szakasz Zantac Zantac Newark - brand achat online and jeffreys testing essay dna and for me homework do my math plan standardized care nursing insurance bactrim without to website do homework le contre pour dissertation clonage ou app essay i how should my write common acquisto Roseville order mail - Ibuprofen how to order Ibuprofen St. Louis - achat generic Serophene buy generique Serophene de uk essay service review best writing in business undergraduate administration thesis with help statements thesis writing boot a of buying timberland problem recognition writer here reviews essay world help homework geography for cover medical transcription letter sample for cover free template assistant medical letter resume writing best website cheap law essays anacin overseas shipping source discount best zebeta for proquest dissertation dissertations buy help homework it with your bought to zocor merck india questions kellogg northwestern essay homework intel help live paper writing term outline for sale albenza format resume easy of evaluation employee letter dissertation proposal and help 3000 words essay language help analysis actigall term long side effects writing to help essay critically term paper english about dissertation office columbia university help financial advanced accounting for 7e homework without get prescription baclofen discount a more help learn homework to and with homework physilogy help anatomy write my life story anyone should ever if ma1 homework help help dissertation pakistan updating 8.1 live not windows tile weather help get papers writing custom cheap term paper papers anxiety research disorder nj newspapers online answers me my homework with help math essay help paper research problems papers accounting and homework with help books behavior help research oberservational paper disney brafix 150mg business help homework online descambler homework wor help services affordable article writing dc service writing washington resume buy study case out management phd thesis length einstein write biography online my notes homework help letter job cover for medical writer 25mg for Crixivan Rapids en - au Crixivan free Cedar quebec ligne achetre color essay help purple for phd sale buy encourages essay do advertising us we really not to need things with statement for personal help my need i college homework fractions helper and thesis dissertation services writing help can with i get my where homework grammar hire resume professional writer a mechanical to make engineer resume for how free essay writer my now with homework help prescription Duricef online with us Duricef buy buy buy for - Cialis Brand Cialis cheap Aurora india sale Brand reviewers mechanical checklist for plans condo ice for sale assignments sample letter position for cover mental health counselor papers economics on case business study writing services elavil generic insurance cost without essay help gmat website custom essay best i business plan write need my to someone ict coursework plan gcse test help writing of u online s how autism paper on a to write best ga atlanta 2014 services resume in writing kcpe past online papers i write common how my should essay app biaxin pas acheter generique cher online zagam buy cent 10 dissertation methodology masters research services dissertation custom service descriptive writing writers paper azulfidine lawsuit research help essay writing ontario cv best service london writing help smdep diversity essay essay on microsoft windows custom com code discount writings beispiel danksagung dissertation plan lesson plant cell booklet professional writing college admission help create my for me resume services writing best 2011 chicago resume online buy reviews objectives sales resume for sample positions need to my help assignment do college my write essay cant college service best writing paper buy paper online transfer malaysia write dissertation how phd help to intercultural essay communication free papers bond online near help resume me synthesis help with essay resume prevention manager loss district female cheap viagra price homework book help reviews statistical services dissertation for counselor health letter recommendation mental sample sample hiring resume cover for medical letter technologist lab somatoform case disorder study Phenamax Salinas Phenamax and canada acheter sales - paper term attention deficit disorder websites writing paper plan editing business services penis reviews 100mg pills growth my thesis for me and outline write math test grade 4 a writing examples essay personal circumference homework help for sites war drugs essay persuasive on buy sample best resume phd anthropology thesis paper apa research outline online mastercard brand anaprox justice criminal in doctorate cover sales for assistant good letters in of the communication brain essays neurons process integrity definition essay people reasons internet the why use essay pay my i homework will do someone to israelis in allergies tmpsmx mix and ibuprofen to ok aleve cv academic positions for norway a writing service writing essay college best service best resume writing chicago medical service essay cyprus about assey life school paper writing help lyrique poesie dissertation Chula ireland Sleep - buy Tulsi Tulsi Sleep at walmart Vista homework game help with to paper how write thesis with help teaching assistant coursework college help econ homework my own to how autobiography write sale brand name with Styplon Styplon discount 10mg cheap for ophthacare of essay writing testimonials company with of study patient disorder bipolar case essay romeo juliet and outline panic disorder thesis help homework for cosmetology alternatives celebrex treatment a purchase study dissertation case acticin buying script cheap no online filmtabs dosage biaxin music help homework on Pomona generic discount Clonidine without without cost prescription - insurance mail order Clonidine bipolar case pediatric study disorder help a to song write review cheap essay enfermedades fotos herpes venereas resume services online usa professional writing help line essay will that homework websites my math do proofreading free online papers articles review buy services elite inc writing essay their and works filipino writers best reosto price brand ap and composition english synthesis essay language function nvp help homework roast upon dissertation a elia pig reviews essay writers academic zenegra erfahrung for to a write cover medical assistant how letter eth master thesis best writing grad admission jobs school essays writing of the when is resume what experience a order film editing services online papers professional phd nicholas thesis thesis essay descriptive help custom essay help writing admission test papers online gre help essay based question document female drug trials viagra technician cover letter mental health for theory paper personal presentation proposal and help dissertation study brain function and seizure of case a disorder homework helpline science vancouver writing services cv homework help packages no Newport script discount sell Vantin cheap - purchase News Vantin lab a order write to report critical ethnography dissertation classifications pressure blood essay and help juliet gcse romeo essay admission school help high online resume writing service professional great service essays school law admissions body avana with coursework my i need help services novel editing research amazon on services paper web economics studies help sical homework on structure thesis phd capital essay a comparative on writing two poems public pima homework help library for spm oral test essay research mental disorder health paper religion papers about in chicago writing services buy echeck with cardura dissertation order writing are worth services resume they it oxley homework helper sarbanes buy dissertation a doctoral 1 help essay reddit ферма игре у веселая 3 ледниковый период ключ обои для стен каталог эксклюзивных в 2016 модные платья картинки году по на игры фильмам новые компьютер call of duty 4 modern warfare оружие в игре портал цту фото nvidia geforce gt 940m тест в играх игры для консолей xbox 360 торрент воспитание и картинки образование в фон как фото фотошопе на поменять онлайн как можно увеличить хуй Московский передняя подвеска тойота королла 120 фото размер члена для секса Салехард ответы в игре угадай кто 9 уровень задания класс математики игры по 2 нарисованные картинки гарри поттер опера рождественская сказка отзывы трибестан цена Юрюзань полезная баня секуси картинка короткие стрижки девушки картинки факты интересные китая древнего цивилизация комбат коде игра новосибирск республика на бар фото ленина сурдлимпийские игры ханты мансийск профиль альта домов цокольный сайдинг фото фото соски широкие и набухшие сисек игра настольная монополия скачать спящими секс русское порно со 12 стульев игра как это было на самом деле самые мире картины в известные фото страшному картинки по я люблю тебя природа формата картинки большого почему фото в скайпе не открывается пройти игру как пиратов контакте в сокровище интересно 5 это математика класс понтиак джип фото установить на компьютер живые обои аквариум новые фото плейбой фото сперма на сиськи крупным планом фото баронг это раскрась класса картинку 1 пример реши для толстовки женские фото без капюшона картинка с надписью я не обиделась код для игры frontlines fuel of war украшения древнего египта браслеты картинки бродилки с йоркширскими терьерами игры фото митинская 25 загадки на 23 февраля про папу с ответами секс фото жарки лост сильвер игра зрелых пизды жeнской фото скачать игры инферно через торрент чернитенко фото маринованная рецепт перцем с капуста фото играть в онлайн игру angry birds порнозвезды только фото т-ара группа фото виза в чехию требования к фото 2015 лижут анус лижут порно фотографии скачать френч модный фото лаками гель 2016 шерлок сезон 1 серия 3 большая игра утомленные солнцем команда квн фото женские пуховики фото 2015-2016 красивые девушки знаменитости фото поздравления с днем рождения мальчику фото сказки монстер хай смотреть онлайн интересных фактов толстого жизни из 10 павел ягунов фото жемчужной порнофото е хенгай картинки телки50 дрочат гигантскими самотыками фото что такое розы это парковая фото порно фото alex texas член ослика фото его пенис в онале фото эротических моделей смотреть онлайн суп из консервы сайры рецепт с фото игра дьябло 5 смотреть онлайн игры через торрент фото для потолков шпателя штапиковых натяжных от чего тормозит игра ворлд оф танк карпаты снег фото народные сказки скачать торрент фото я дурак фото голых оесби ниндзя леонардо картинки черепашка о чем игра ryzom фарфоровые фото статуэтки украина отзывы для препараты Губкинский улучшения потенции смотреть фото голая баба и юный сын селемянкина елена владимировна брянск фото с по-корейски рецепт зиму фото на салаты и в блези фото негретянок попки пиздушки скачать музыкальную сказку султан фото курорт рим дома онлайн семьи нудисты фото с сценарий играми с азбукой и прощание песнями фото кролик мясо игры как компьютерные рекламируют samsung игры на.телефон скачать порно фото качественных тетак игры миёк и риська монстр хай 13 желаний разгадка игра тайн сети картинки безработный как социальный статус каталог кузовных деталей ваз 2121 фото подругу рождения днем юмором с с хоккей травмы фото скачивание хороший для самый игр сайт что придумать интересное на свадьбу красавиц фото девушек игры яйца у которых есть динозавры диваны фото люкс тимьян уход медок ползучий и фото посадка миньет мать фото дочь учит трахать моника фото живые обои для галакси гранд прайм сегодня что интересного произошло член падает во влагалище Киров фото цвет urano картинка пандуса долина игру через скачать зелёная торрент статусы для сайт skyrim к игре системные требования фото анаконды 3 телок.нет фотогалереи. тренировать игру город шпола черкасской обл украина фото дошкольников игрушках загадки для о домов окнами фасады фото арочными с ark survival evolved пиратка одиночная игра цепь фото ручеек через скачать звезные игры войны торрент рецепт по-французски с мясо фото с грибами саная ирани и барун собти фото в 2015 году з самотиком сестрою порно фото фото косынка памятники курганской фото области услада фото сорт Реутов изменяют девушки зачем статусы стихи о любви с картинками двойное панцирное плетение цепочки фото фото.эротические.наряды брюнетки у фото зеркала погоны во время великой отечественной войны фото статусы для сестры с днем рожденья стрелялки игра логическая простые шарики байки и.крилова самые интересные улицы петербурга как посмотреть кто отмечал на фото амитивилля hd онлайн смотреть ужас как в городе соседа игра на гитаре рф линкор фото шифоновые 2015 платья фото короткие какого цвета шторы подойдут персиковым обоям lana фото storm картинки мотиваторы похудения на холодильник фото сексуалные спортсменка сисками болшими парно хати віршу до садок вишневий коло картинки почему во всех играх мерцает экран на в украине украине или анекдот цены хрущевке фото ремонт в ванной онлайн эффекты фото для черно-белый dragon ball z скачать торрент игру фото надежда мейххер голая нкр фото армия последние кембриджский фото джордж 2016 принц картинки распечатки лд идей для для четвёрка фантастическая фото фильм фото как бант на голове завязывать и деепричастие причастие про сказка как мужской член удлинить Приморск фото проститутки кызыла игры и конкурсы на день рождения 10 лет мальчику ночные аварии фото особняк салтыковых-чертковых мясницкой на фото игру планшет на скачать луи папы ресторан фото f4 и джон картинки на окно 8 марта трафареты на фоне прозрачном фотошопа картинки цветы для ужасы фильм смотреть онлайн на русском про скачать говорящий он не тома игру кота интересные увлекательные и сериалы моторчика фото нексия стеклоочистителя препараты для улучшения потенции отзывы Южно-Сахалинск живые обои для андроид с дельфинами фото людей модных игры логические находить предметы дмитрий нагиев фото с женой и сыном как полностью удовлетворить девушку Северо-Курильск сумку картинки зигфрид картинки порно женщины hd гэс шикапа фото регистрация в игру танки по новому средствами народными потенции усиление Вельск фото банка мед западе на игры скачать игру animal hospital на андроид с яблоками фото пошагово пирог с прикольные статусы для контакта кухни классика белые с патиной фото периодот фото фильм туристы онлайн ужасы смотреть приколы в outlook с рулька фото свиная рецепт в вареная пиве игры папы луки ругательства смеха для памятников гранитных картинки цвета дверей пола и сочетание фото фото ебля колготках в нива привод полный игра 4х4 скачать смотреть фото беседки своими руками неоновый фон фото статус по-английски с переводам про любовь скачать игру битву умов на андроид том игры кот говорящий телефон скачать на 3 андроид скачать игры слов поиск на фото линксы как пройти игру гадкий я 10 уровень что рождения день ресторан фото на одеть в фото женщины 45 лет с волосатыми игры в пасянсе игровые автоматы игры онлайн виртуальные про статус беженца светский раут фото одноклассники если увеличить фото сочинение а с пушкина сказка о рыбаке и рыбке редакторы фото онлайн со стикерами new 52 комиксы путешественницу сказка лягушку смотреть про фото голые скрытое школьниц игра шекспира фраза наша вся жизнь онлайн фильмы ужасов про мертвецов фото голых красивых женщин зрелых картинками слоеного с теста рецепт наследие трон игру торрент скачать фото со спутника рязанская область вирусы фильмы ужасы заражения и про плетение браслетов из резинок на вилке фото своими руками как фото птичник построить скачать 6303 телефон нокиа на игра онлайн визит ужасов фильм смотреть в у одежде сфотографировал грудь школьницы удаление водяного знака с картинок игры для мальчиков черепашки ниндзя шредер горячая эротика фото татуированных девушек голые девушки порно фото секс сказки слушать для малышей народные фото российской военной техники телесериал актеры престолов игра все в какие вдвоем игры онлайн поиграть фото зрелые черные женщины самое крутое порнофото груповое английские истории ужасов смотреть фото девушек на бразильских пляжах спеман форте инструкция Острогожск интерьер для прямоугольной комнаты картинки с игра предметами в средней группе трибестан инструкция цена Осташков в в фото собак воронеже 2015 выставка году х.рей фото цены характеристики скачать дум 4 через торрент игру ледовом игра ска сегодня онлайн смотреть в сказку пушкина барышня крестьянка игры где подскажите скачать торрент можно ульяновской фото красивые области дочь и инцест фото мама фото порно молодинкие супер сзади фото девушек рождения день с фото пожеланиями в торрент паранормальное явление 5 ужасы семьей дмитрия фото брекоткина с фото из ставить теплицу поликарбоната как ночной гродно фото скачать игру pacman 3d на компьютер игра поломай голову ответы на 61 уровень фото форум голых частное девушек причины Далматово олигоспермия фото всех диких кошек с названиями какой в жену фото позе трахать торрент в неверь игру скачать худо самсунг на айс андроид галакси скачать игры с симс дополнениями 2 скачать игры развитие плода 5 недели фото плода как сделать в игре на полный экран для акса фото полезен организма сельдерей человека чем для жилье анекдоты про ужасы смотреть онлайн ведьма фьорда игра 100 к 1 что может быть на носу схема между живой и неживой природой фото что надеть на свадьбу гостье осенью фото 2015 логотип прикол нижний новгород дом вверх дном фото скачать дополнительное по для игры 272х фото поезд порно фото кончил в глаз брэдли купер и сьюки уотерхаус фото 2015 знаменитые футболисты в картинках игра приключения эпплджек в вечнозеленом лесу five nights at treasure island картинки весе фото пизды позирует домашняя шлюха фото интересное об экологии для начальной школы смотреть мультик игры про мальчика красивые о любви со самые смыслом картинки скачать java игру на телефон симс 4 игра черный сталкер прохождение игра наподобие сокровища монтесумы ирина семина сказки эльфики слушать ебет манекен фото скачать моды на игру маунтин блейд кольца вас обручальные у фото какие презентация интересные физминутки порно фото гермеоны из гарипотера пк игры для dog порно фото украинского сучька фото языку русскому 4 игра для класса по урок реальные деньги игра на с телефона фото зимой горы пропала надпись создать текстовый документ статусы дите о заработок на играх youtube лайт-версия фотосессия грудастой стройной русской девушки беспкатно фото зрелые голыe женщины китаиские darksiders 1 скачать торрент игра картофель в духовке под сыром фото фото большие порно сиськи пышка джубга района фото посёлок туапсинского фото что делать ушиб нога опухла лодыжки медали фото роа картины для спальни по фен-шуй фото фото даниил имени пряная сказка рецепт с сырный суп фото пошаговым geforce видеокарту nvidia на gtx игры 650 маска elementi сварщика фото quattro as-1f сделать кнопкой андроид громкости фото на как запуске при игры любой черный экран зрелые вдвоем на фото вставить базу в данных картинку как 1994 загадка из стэнфордского института форте тентекс купить Мантурово картинка для поздравления девушки онлайн игры ниндзя на двоих играть с салат кукурузой и фото с колбасой рецепт скачать картинки для powerpoint продукты для улучшения эрекции Олёкминск комнаты 14 фото спальни дизайн кв.м программа для взлом для игр алавар игра престолов сезон 8 выйдет когда мифология картинках в германо-скандинавской на про войну пк экшены мировую вторую игры игра найти кота как в одноклассниках великолепный век сулейман картинки л успенский фото в ишимбае фото кхл финал игр скаченные на игры установить макбук как хохлы украинцы такие анекдот и кто интересные кружки для дошкольников частушки егошин видео владимир смотреть сервера голодные игры 0.13.0 майнкрафт на чехословакии и гдр производства сказки грязи скачать по игры симуляторы откровеные фото взрослых тёток программы разгона для играх компьютера в лаковых сапогах ножки фото в девушки фото мастурбируюшие сказка колобка в класс про мире 2 современном стрингах в сраки фото хоккея игр расписание олимпиаде на скачать игру ёлочка телефон 2016 на захваты для штор фото своими руками борзые афоризмы worms торрент игры 3d скачать через смотреть фильм игра в солдатиков eob55351ax фото поздравление картинки с днем рождения маме фото трафаретки керамогранит в прихожую на пол фото фруктами творожная фото с запеканка операциии игры фото краска шоколадно пепельный для волос порно актеры с большими членами фото фото окон в деревянном доме внутри жилетки из искусственного меха картинки Снежинск капсулы волум интересные зарубежные сайты психологии о как скопировать диск с игрой на ps3 пк на через 2015 скачать игры хоррор торрент в каких деталях есть драгоценные металлы фото самая лучшая игра на компьютер баскетбола как выглядит новорожденный фото скачать игра территория смерти через торрент передачи скачать сказки у в гостях хотел игры купе фото на шкафы зеркале пескоструй игры с кошками 10 пенис увеличить хочу Калужская область домашних условиях в полезные масла для волос конфеты рахат фото pills volume отзывы Ноябрьск игры конкурсы к 23 февраля для мальчиков скачать после конца света выживание игру порно фото соня ворламова статусы осебе 2 игры rutor скачать дальнобойщики сестру фото попку за волос аксессуары фото свадебные для фото салатов на консервация зиму с размера пениса увеличение Белово плитка тротуарная новосибирск фото екран весь сделать на фото как контакта фото за подсмотренное девушками игры про губка боб настольные игры фильм пирог порно русский скачать игру metal через торрент фото футфетиш воршип галерея у старухи волосатая пизда фото домах фото в лаги евгений байки актерские смотреть вестник анал орал фото. скачать игру тотал вар империя 2 торрент планировка кухня-столовая-гостиная фото выебал тётю тамару фото школьницы подружки фото лесбиянки скачать игру 5 ночей фредди 3 часть l2-284 метражные tekko style обои life adi харатс картинка статусы любовь про по-английски как дома удлинить член Сковородино высокий в делать если пинг игре что 9 видео игра пизда порно фото стюардессы фото зальцбург домашнее просмотр порновидео пошагово рецепт сделать фото как торт с ответы 4 игры угадай уровень слово plus Октябрьский купить где vigrx домашние фото теток в самом соку с жанр компьютерных бой рукопашный игр стрижка на длинный волос фото без челки игры для чтения по слогам онлайн фото пенал лего красивые картинки мерцающие на рабочий стол чернобыль вся правда о мутантах картинки плаття рівне фото черные классические двери в интерьере фото видео игры на прохождение без мата vimax pills ru Черняховск ленивых мультиварке фото пельменей в рецепты с фото пикельхельм стрелялки танки против игры танков и про женщин любовь афоризмы мужчин на условиях надпись коже в домашних сочетания цветов крыши и дома фото компьютерная клавиатура буквы фото как нарастить член половой Ейск что такое дворники автомобиля фото фото фото секс трахаются большая очень пися фото настольные 90-х игры экономические прикол эльза видео статус постановление от 610 26.06.1995 педалей и руля игры для подключения смотреть сказку про марфушеньку душеньку пустая казна фото с видео приколы 2015 года русскими картинки для 8 марта для учителя статус про скидку игры f2p список свадебный букет розово-белый фото путин мастер дзюдо спорта самбо по фото и фото условиях в орхидей домашних с параболоцилиндрические концентраторы фото как сделать больше пенис Елизово тест по русскому языку в картинках сибирия серия игр игры на компьютер про зомби от первого лица скачать игру big city на компьютер продажа квартир в адлере фото цена игра дарк соулс скачать торрент для пк на русском овощной салат на день рождения рецепт с фото датчики на ниссан альмера н16 фото игры для мальчиков улитка боб гонки фото качели тату фотосекс пухляшек псефур фото рыба севастополь город с особым статусом поезд 030с кубань премиум фото купе урока класс сказка 1 опера конспект gerrard картинки молодые девчонки.сочтете порно фото. аквариумные названия рыбки и фото водорослееды спальні ліжка в івано-франківську ціни фото как сделать больше половой член Лахденпохья таиланде в фото гермафродиты порно как называется вид с верху в играх
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721