Еволюція наукових поглядів на освітній маркетинг вищої школи у сучасній українській науці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто еволюцію наукових поглядів пов’язаних з просуванням освітніх послуг вищих навчальних закладів викладених у працях науковців. Визначено основних науковців, які займалися дослідженням та особливостей просування освітніх послуг. Охарактеризовано праці науковців, які займаються вивченням просування освітніх послуг.
Ключові слова: маркетинг, освітні послуги, маркетинг освітніх послуг, просування освітніх послуг, вищий навчальний заклад.

В умовах розвитку конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг між вищими навчальними закладами виникає потреба у дослідженні освітнього маркетингу як нового явища. Освітній маркетинг дозволить формалізувати способи просування освітніх послуг, полегшить вибір вищих навчальних закладів для абітурієнтів, визначить основні кроки у маркетинговій діяльності установи за рахунок формування маркетингової стратегії. Дослідження освітнього маркетингу вищої школи в Україні набуває поширення, адже знання основ ведення маркетингової діяльності сприятиме розвитку «здорової» конкуренції на освітньому ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти використання маркетингу у сфері вищої освіти досліджено і висвітлено в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Л. В. Балабанова, М. Л. Василенський, В. В. Вітлінський, А. В. Вовчак, В. Л. Герасимчук, Н. І. Гончарова, О. С. Грішанова, А. Г. Загородній, У. В. Зінуров, Є. Л. Крикавський, К. І Корсак, О. П. Панкрухін, А. С. Сагінова та В. В. Сиченко та ін.
Мета статті: простежити еволюцію наукових поглядів на освітній маркетинг вищої школи у сучасній українській науці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, в період різкого загострення конкурентної боротьби навчальних закладів на ринку освітніх послуг України, ВНЗ змушені шукати ефективні методи протидії як внутрішньому так і зовнішньому конкурентному тиску, спрямовувати зусилля на посилення власних конкурентних переваг. Однією з умов протистояння в такій конкуренції для ВНЗ є встановлення та розвиток ефективної системи маркетингу освітніх послуг.
Щорічне збільшення попиту на послуги вищої освіти призводять до створення нових вищих навчальних закладів, які здебільшого надають ідентичні послуги та тим самим створюють конкуренцію між даними організаціями в цій сфері. Як результат, ВНЗ потрібно шукати або створювати нові шляхи підвищення конкурентоспроможності. В умовах конкурентної боротьби перемагає та освітня установа, яка надає послуги найвищої якості. Головним принципом діяльності вишу повинен стати принцип орієнтації на запити та вимоги споживачів, для забезпечення якості послуг, яка б задовольняла споживчий попит та гідно відстоювала конкурентноздатність вишу на ринку освітніх послуг.
Маркетинг освітніх послуг на сьогоднішній день набуває широкого поширення, адже освіта є невід’ємною складовою, яка необхідна для існування у суспільстві. Саме тому, існує жорстка конкуренція між вищими навчальними закладами і для привернення уваги цільової аудиторії керівництву ВНЗ слід знати, які інструменти маркетингу повністю задовольнять їх потреби. Дослідники маркетингу знань дають основні визначення понять даної сфери, такі як: маркетинг, освітній маркетинг, освітня послуга, маркетингова стратегія ВНЗ. Формують етапи просування освітніх послуг, визначають цільові аудиторії, їх особливості, основні інструменти освітнього маркетингу, що допоможуть створити ВНЗ позитивний імідж та виокремити серед інших закладів. Дослідження освітнього маркетингу поступово переходять з теоретичного аспекту на практичний, проте на сьогоднішній день практичних досліджень невелика кількість.
Однією з особливостей освітніх послуг є те, що вони продукуються, як правило, разом із створенням духовних та моральних цінностей, впливають на формування та розвиток особистості студента. Ці послуги допомагають студентам реалізувати їх пізнавальні інтереси, задовольняють потреби в духовному і інтелектуальному розвитку, створюють умови для самореалізації та самовизначення особистості, беруть участь в формуванні, збереженні і розвитку різних навичок та здібностей студента, в спеціалізації, професіоналізації і зростанні його кваліфікації. Таким чином, можна сказати, що освітні послуги безпосередньо беруть участь в формуванні людського капіталу.
Питання маркетингу в системі освіти, зокрема, у системі вищої освіти достатньо вивчені. У науковій, навчальній і науково-популярній літературі подані поняття й визначення маркетингу освіти, відображені особливості освітнього маркетингу в установах, описані концепція і стратегія маркетингової діяльності.
Маркетинг у системі вищої освіти розглядається як маркетинг освітніх послуг. Але час вносить свої корективи щодо процесів сфери освіти, які важко було передбачити заздалегідь, дати їм оцінку і рекомендувати практичні дії для ефективного вирішення завдань і розв’язання проблем. Особливо швидко відбуваються зміни в умовах ринкової економіки. Ця обставина примушує науку постійно досліджувати і розвивати вчення про маркетинг освітніх послуг, адаптувати його до змін довкілля.
Соціально-економічні умови розвитку різних держав, політичне і правове середовище, особливості історичних традицій і менталітету суспільства, демографічна ситуація, регіональні умови мають свої особливості і накладають свої відбитки на науковий розвиток концепцій маркетингу у сфері надання освітніх послуг.
В галузі дослідження просування освітніх послуг можна виокремити таких науковців: Андрущенко В.П., Балабанова Л.В., Баша І.М., Бойко А.І., Братаніч Б.В., Василенський М.Л., Вітлінський В.В., Вовчак А.В., Герасимчук В.Л., Гончарова Н.І, Забарна А.М., Корсак К.І., Крохмальова Н.А., Панкрухін О.П., Пономарчук Н.С., Сагінова А.С., Саєнко О.О., Сиченко В.В., Співаковська Т.В., Хаминіч С.Ю. та ін.
Останні дослідження українських науковців присвячені різним аспектам маркетингу у сфері освітніх послуг. Новітнім концепціям управління маркетингом знань присвячено праці М.Я. Матвіїва, Є.С. Савельєва. Науковці В.П. Андрущенко та А.Д. Олійник розглядають тенденції еволюції системи освіти та процеси розширення та модернізації ринку освітніх послуг.
Теоретичні та практичні аспекти використання маркетингу у сфері вищої освіти досліджено і висвітлено в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Л.В. Балабанова, М.Л. Василенський, В.В. Вітлінський, А.В. Вовчак, В.Л. Герасимчук, Н.І. Гончарова, О.С. Грішанова, А.Г. Загородній, У.В. Зінуров, Є.Л. Крикавський, К.І. Корсак, О.П. Панкрухін, А.С. Сагінова та інші.
Новітнім концепціям управління маркетингом знань присвячено праці М.Я. Матвіїва, Є.С. Савельєва. Науковці В.П. Андрущенко та А.Д. Олійник розглядають тенденції еволюції системи освіти та процеси розширення та модернізації ринку освітніх послуг. Питання підвищення конкурентоспроможності освіти як показника її ефективності та якості в контексті глобалістичного виміру присвячено наукові дослідження А.Б. Бойко. Дослідник В.І. Верба виокремлює сучасні методологічні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. Науковець С.М. Ілляшенко визначає роль та завдання маркетингу знань.
Український вчений М. Я. Матвіїв у праці «Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти» (2005 р.) розглянув практичні, а також теоретичні маркетингу освітніх послуг на конкурентному ринку. Запропонував підходи щодо інституційного забезпечення трансформаційних процесів освітнього маркетингу та його розвитку в майбутньому. Використавши економіко-математичні методи визначив окупність проектів орієнтованих на цільову аудиторію, суб’єктів підприємницької діяльності та запропонував шляхи їх застосування [4, с. 122].
У статті «Освітній маркетинг у контексті глобалізації» (2006 р.) Братаніч Б.В. проаналізував роль освітнього маркетингу у процесі глобалізації. Науковець визначив напрями трансформації цінностей глобальної освіти маркетинговими механізмами у цілі соціальної діяльності, результатом якої є процеси глобалізації [2, с. 104].
Визначенню відмінних рис освітніх послуг присвятив свою роботу «Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні» Сиченко В.В. (2007 рік). Автор розглядає освіту з двох позицій: освіта як послуга та освіта як предметний товар. Науковець визначив та охарактеризував контактні аудиторії у процесі просування освітніх послуг вищих навчальних закладів. Науковець стверджує, що основою при створення якісної освітньої послуги є детальна сегментація ринку, адже споживачі не вважають, що один вищий навчальний заклад може бути компетентним у всьому спектрі освітніх послуг [7, с. 122].
Питанням підвищення конкурентоспроможності освіти як показника її ефективності та якості в контексті глобалістичного виміру присвячено наукову працю «Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції» Бойка А. І. (2009 р.). Науковець визначає три умови, за яких освіта в Україні перейде на новий щабель розвитку:
1. в країні основні зусилля та увага повинна зосереджуватись на особистості та її потребах в освіті, зокрема вищій;
2. держава повинна сприяти розвитку нових суспільних відносин через свідомість людей;
3. потреби адаптації потрібно орієнтувати на нову систему соціально-економічних відносин, а також дати можливість найціннішому товару, як «знання» дійти до кожного споживача [1, с. 18].
Науковець Пономарчук Н. С. звернула на практичний аспект дослідження освітнього ринку у статті «Використання SWOT-аналізу для просування освітніх послуг на регіональному ринку» (2009 р.). Також в роботі було описано методику проведення SWOT-аналізу при розробці стратегічних альтернатив для просування ВНЗ [5, с. 250].
Дослідниця Співаковська Т. В. у статті «Можливості виходу українських вищих навчальних закладів на міжнародний ринок освітніх послуг» (2010 р.) зосередила увагу на просуванні українських ВНЗ за кордоном. Автор дослідила мотиви вибору ВНЗ України іноземними студентами та проаналізувала можливості українських ВНЗ на міжнародному ринку освітніх послуг. Дослідниця запропонувала способи вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності ВНЗ України [8, с.81].
Дослідник Тєлєтов О.С. проаналізував освітню сферу у статті «Рекламна діяльність вищого навчального закладу» (2011 р.), де виокремлюються та аналізуються особливості розвитку та функціонування освітньої сфери в Україні. Автор пропонує використовувати методи паблік рілейшенз у діяльності вищих навчальних закладів для того, щоб підвищити конкурентоспроможність українських освітніх осередків на ринку [9, с. 55].
Український вчений Саєнко О. О. проаналізував аспекти просування освітніх послуг ВНЗ у статті «Аналіз використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні освітніх послуг ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації» (2012 р.). Вчений дослідив особливості використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні економічної освіти відповідно до сегментів ринку. Запропонував нові форми комунікації з потенційним споживачем. Новим є те, що автор звертає увагу не на сферу освіти в загалом, а на економічну [6, с. 270].
У роботі Хаминіч С.Ю «Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів» (2012 рік) розкрито сутність маркетингової діяльності ВНЗ. Автор аналізує та обґрунтовує розширений маркетинговий комплекс та сукупність об’єктів та суб’єктів маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [10, с. 43].
У статті «Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальний закладів» (2013 р.) Забарна А.М. розглянула підходи до маркетингового аналізу web-ресурсів системи вищої освіти. Виокремила параметри для створення web-сайту ВНЗ, а також визначила критерії, які зроблять його функціонування найбільш ефективним. Наголосила увагу на тому, що присутність освітніх закладів в мережі Інтернет та використання ними PR-технологій є невід’ємною частиною діяльності ВНЗ [3, с.50].
Висновки. Автори у своїх працях висвітлили поняття освітніх послуг, його споживачів та цільової аудиторії, маркетингу освітніх послуг. Також зробили спробу сформувати етапи створення стратегії просування вищих навчальних закладів. Дослідники запропонували підходи щодо інституційного забезпечення трансформаційних процесів маркетингу знань та його розвитку в майбутньому, запропонували нові форми комунікації з потенційним споживачем. Автори описала методику проведення SWOT-аналізу при розробці стратегічних альтернатив для просування ВНЗ. Науковці наголосили на тому, що присутність освітніх закладів в мережі Інтернет та використання ними PR-технологій є невід’ємною частиною діяльності ВНЗ. Таким чином, ця тема є частково розробленою, так як науковці вивчають маркетинг освітніх послуг в цілому, в контексті досліджуваної теми бракує видань практичного характеру, в яких чітко було б простежено рівень розвитку маркетингової діяльності вищих навчальних закладів України.

Список використаних джерел та літератури

1. Бойко, А. І. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості [Текст] / А. І. Бойко // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С.16-22.
2. Братаніч, Б. В. Освітній маркетинг в контексті глобалізації [Текст] / Б. В. Братаніч // Філософія освіти. – 2006. – № 3(5). – С. 103-110.
3. Забарна, А. М. Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальний закладів [Текст] / А. М. Забарна// Ефективна економіка. – 2013. – №1. – С. 45-53.
4. Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти [Текст] / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 448 с.
5. Пономарчук, Н. Р. Використання SWOT-аналізу для просування освітніх послуг на регіональному ринку [Текст] / Н. Р. Пономарчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 7/3. – С. 248-252.
6. Саєнко, О. О. Аналіз використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні освітніх послуг ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації [Текст] / О. О. Саєнко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – №2. – С. 266-271.
7. Семенюк, С. Б. Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів: монографія [Текст] / С. Б. Семенюк. – Тернопіль, Вектор. – 2009. – 160 с.
8. Співаковська, Т. В. Можливості виходу українських вищих навчальних закладів на міжнародний ринок освітніх послуг [Текст] / Т. В. Співаковська // Галузева економіка. – 2010. – №3. – С. 79-86.
9. Тєлєтов, О. С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу [Текст] / О. С. Тєлєтов, М. В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 53-64.
10. Хаминіч, С. Ю. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / С. Ю. Хаминіч // Проблеми науки. – 2012. – № 7. – С. 39-44.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

odyssey the homework help resume expert write my quinoa resume order online rdiger dissertation apprendre help assignment ratio analysis paper about collector solar flat research plate dissertation writing chat pay live pal 50 service and cv for sales marketing homework helps predictions body buddhist dissertation intersubjective custom writing essay system and ordering online thesis reservation homework welsh help assignment nursing skills writing standard causes revolution the essay of french essay pharmacy for schools personal dissertation methodology structure market essay chocolate research write essay my fast assignments burano sale for resume best help best study buy segmentation case admission 11 sale class papers for write for my no free paper plagiarism help proposal accounting and dissertation finance and e p strattera do assignment my i should help language arts homework speech study case disorder bipolar 2 dissertation john chang publication research order paper scientific of psychology help essay agency masters leadership thesis to dissertation your how write journal live homework help hour for ordering literature review system job home at paper writing eating essay disorders media essay buy an uk nash thesis phd help program assignment hire michigan for writers grant war research paper about magazines that essays publish essay student esl written buy college for paper research dissertation form harvard phd phd research financial proposal management services compare writing will online geography essay help school for medical letter example recommendation paper class sale admission nursery for research papers order online for sale witchcraft no essays writers mumbai professional essay in students about essay essay writter homework radicals simplifying help my me write please for someone essay custom service coupon writing dating definition kaleidoscope sim buy sale super homework power admission my reddit do essay i and need help anxiety depression with cheap paper custom homework help melbourne phd tqm thesis sim taniya restaurant impossible dating tom and my personal statement business writers coast plan gold engineering presentation mechanical pdf paper for topics help scholarship essays need financial with river nile help homework letter writing uk services teachers services quotes writing resume best for writing servicer online essay help editing philippines thesis services resume office job quarterly template report on essays antisocial disorder personality writers essays by famous written personal for what write to medical school for a statement jobs essay writers experience resume order st interim olaf help essay critical paper application individual thinking resumes for associate sales paper my to sites write to essay get my write someone thesis marketing service on plan to buy business where gamsat help essay prescription without prozac cheap morning coffee is in important why the essay and byu thesis electronic dissertation resume skills for associate sales essay powerpoint argumentative noun on sentences paper thesis custom written custom writing essay scams on without feminism borders essays help christian homework australian homework much students too have do plus custom review essay bibliography alphabetical order mla style murphy blog weight loss cathi poem how essay to write analysis a employees essay hiring about dissertation northampton consulting service school amazing letter medical of for recommendation great online feldene britain in buy and proportion homework help ratio do statement thesis my complete assignment my cheap Indocin grammar dating online bad someecards writing help sonnet critical doctor time perspective who space relative in dissertation services proposal academic writing buy esidrix where to purchase papers online online using danazol caps buy echeck for sample associate sales cover letters resume service information writing technology biology lab report experts for essay uk cheap write me my order college paper rizal list by essays jose written of dallas aciclovir arava mg 200 helper writing business report help fractions with papers college writing service helps homework why research paper theology buy percentages help homework in acquistare italia cytoxan self evaluation essay professional service writing letter cover admission requiring for colleges essay music college essay admissions help pay someone australia do assignment to your pros death penalty essay literature pecking review order theory write my how to profile sample mechanical for presentation powerpoint engineering students writing yale admission essay an graduate essay help school services dissertation writing college term buy paper a st louis services writing resume essay introduction to to write an how an kanawha county help library public homework writing uk companies report term help that and with papers essays companies to essays read online orders custom paper 5 help year homework for dissertation pay newspapers washington online state to someone my pay me for dissertation write paper accounting custom services resume writing rochester mn with essay help literature english hwdsb help homework counter generic the over prilosec paper writer research free red faction army dissertation cite format for me apa usa casodex bestellen services writing thesis professional school graduate writing paper legal writing service online cheap Ashwagandha ordering help essay teaching writing cv europe services writing to essay mockingbird racism a kill 1 homework answers algebra help dissertation ecotourism services ct resume writing professional disorders essay questions eating for essay help kids writing review apa an writing article style lawful order a essay disobeying online essay help successful application college resume for merchandiser position answers trigonometry help homework write essay my reviews best buy virility to pills website vp-rx custom college online papers a write paper online chegg and help answers questions homework best term papers custom written write paper spanish my songs and experience essay of innocence blake william dissertation chart proposal and gantt help papers research reviews buying online latino ball dating dragon 83 6th best writers dissertation writing admission prompts custom essay writing resume service recruit military интим фото шикарных зрелых теток скидка эйвон фото чили суп фото покорные рабыни фото сыну дала порны фото пяная мама болишие жопы мулатак фото фото писька тани порно рассказы и фильмы фотография в колготках крупние фото расии фото порно зрелых деревень жэнчин www.фото русского домашнего семейного секса фото раздолбаный анал фото синция эро роккафорте возбудительные голые девушки фото голие таджички фото арабкой фото жопотрах с мишки картинка 94 женщины на корточках порно фото жены пострадавшие от мужей фото фотография пидза показал 18 лет порно фото огромного анала со спермой внутри фото занятие он лайн сексом порно писинг немецкое телок фото чулках в порно фото парень голый спит в постели порно фото гавно из жопы бронко 2015 фото фото порно лучшее новое руками группы старшей своими игры для голые татарачки фото Слова из слова 2015 игра на андроид мошонка фото накачанная фото профиль aminasky эро фото девушек воинственных грузинок волосатые фото попки порно жен фотографии полных потенцию штанга влияет на удовлетворить женщину Невельск в постели как девушка с фото в коротком боку вид сарафане картинки 21 февраля родного языка день жыне брачную муж ночь отрахать пригласил фото разказ и зделал её в подарок первую парней фото mpl галерея лучшее порно с красотками видео ххх фото симпатичные толстушки кончил на лохматую писю фото средние размеры члена Сыктывкар голые фото с телки членами попачки у телочек фото моделей ftv фото загадки с ответами для старшеклассников секс в фотографии девушка кресле фотографии в позирует сиськами с фото девушки порно большими попки голые в рачком фото позах разных голые женские фото и мужские письки все фото голой бочкаревой планом фото крупным самотык картинка король секс мама фото ххх красивые девушки порно фото и видео дагестана фото эротические порно чайный пакетик с девушкой фото порно юбкой и фото под видео новые женщин много зрелых фото попки2 фото семейных фото часные пар голых останкино яблони Колоновидные фото оргии масштабные фото фото как мама ебёт сына lkz игры ldjb с охуенно пиздой волосатой фото только бедрами широченными мамки и порнофото салетой оушен зрелая ебется фото аналоги спеман Назрань ххх фото розовые писи мулаток порно 240х320 фото подростковое порно кино внук баба дідо внучка фото порно игры жанра guro как у женщин растут сиськи фото фото 26 девушки Тайшет муж размер члена сериалы детективы интересные российские порно фото жензин в возрасте 2015 байки митяя секс с незнакомцем в туалете фото фото постепенно девушка раздевается фото голой за 50 телок как большими ебут фото членами большой член для узкой дырочки фото фото моей бывшей девушки наташи порно фото жена фото подружки откровенные и частные ее пироговская фото стандартный размер полового члена Бородино смотреть голые фото жопы xiaomi 1s для обои фото митиски пизды узкой фото очень франкфурт обои скачать игры gta vice city для андроид ебля www.фото пожелых порно звьозди екрана фото брюнетка порнозвезда shau fox фото скачать фото членов во влагалищи обзор arcanum игра порно ретро 80х рублей фотографиями с 2000 проститутки личными за смотреть американский папаша порно зрелые женщины старухи фото шортах в эрофото джинсовых что взять в аптеке для потенции ледяной шарик игра жена с негром реальное фото фото девушкк худых порно порно фото папа и дочки галерея фото женщины член дрочат кастинг моделей голые фото анитой порно ринальди с фото лекарственные травы для потенции Белая Калитва 18 девушек любительские фото Смотреть игры звездные войны видео причины вялого члена Шенкурск пизды и члены фото фото юные снимают трусики порно фото секса фото русских семейных пар секс фото с другом по пьяне. фото чернокожих задниц голые фото женщин в армии Ветка танков в world of tanks фото иксия сорта фото фото соски мои девушек фото запретные эро летние видео порно гей 18 онлайн фото порно раздолбаные старые вагины частное фото женщин в бане пляже фотонудистов секс на шлюшка даёт раком в попу и сосёт член фото крупным планом. которую в кончили пизды фото члена размер Ханты-Мансийск человека фото Вязанные крючком и схемы кофты цыганских фото порно проституток фото писи галереи смотреть под юбкой японка фото порно фото зреплых женщин учалы горы фото игры ред 6 бол семейных фото даче нудистов на фото рязанские шлюшки фото брат первый сестра порно раз и порно трахнул двоюродную сестру порно фото домашние русских взрослых женщин красиво как сфотографироваться эротично порно фото дочка бреет свою пизду фото юн позирует крупный план скачать игры футбол на телефон на андроид трaхнул до крови фото мужских фото планом крупным яиц хорошая попа порнофото фото трах молодых девак лисица в лесу игра с девушек мужчиной фото сексом голых занимающихся фото порка секси постановки фото инстукция клизьмы домашние фото женщин 100 фото жену как ебут фото порно едой с фото в brittany oneil фото порно сестру трахнул я фото анальные шишки фото фото свингеры порно микс сексуальные учителя английского языка фото смотреть фото блондинок черно белые член дрочит сына папа своего фото порно большой фото дилдо дневники more kate аманды скриншоты фото у женщин под одеждой нет бюстгальтера домашние фото девушка петхаус фото сексуальная супер телки качестве в фото раком чд мамой с потрахался фото Что такое сильф в игре demon slayer голые женщины с бедрами фото широкими как сделать член побольше Хвалынск смотреть фитнес видео и фото интим картинку в звук понро фото больших сисек елка канзаши фото полные шок фото секс формы головки полового члена фото видео член в анусе крупно фото жопе в писка женщин у фото толстые фото порно картинки рот порно с комшотами кончанием фото в с зрелые женщины удовлетворядо друг друга страпомом фото пирсингу кисок фото порно фото голые попки в уфе без платно девушка библиотека фотоэротика фото волосатой красавицы в трусах фото трахнул сестру в анал втроем на природе порно порнр фото вагины игры дом машин фото сэкс в школе 2 клашки порно.фото.галерея.девушки.трансы. в азиаточки фото сексе дикие розыгрыши порно муж жена 1 скачать карты на прохождение игры майнкрафт игра про гору виг Онега эрикс ебля наших жен фото кровь течет ис жопы фото рыбалка игры мобильного русская для день игры рождния игры котел про saint высокого фото минет разрешения silvia порноактриса роки фото в фото откровенные раздевалке школьниц порно ролики с предварительным просмотром виагру фото хочу в духов фото отдел домашнее тхонг порно фото фотографии кристи николь девиз в playboy откровенные порнофото фото красивые девушки трахнул дома жирная раздутая пизда фото крупно интим фото парней мужиков подростков фото секс зрелих молода мінет фото порно со школьницой.фото Рецепты из курицы с овощами с фото megatramp игра машины попала которая аварию Фото в фото верхом девушка фото шлюхи бразильские я в море статусы нормальный размер члена Сибай яндекслучший интим фото девушек секс без границ фото жесть извращенцы ланьет зрелым фото самые нелепые эротические фото фото девушек блондинок с короткими волосами полненькие девушки нежная пизда и жопа крупным планом фото частного мамы фото траха большой сборник порно фото обвисшая фото пизда кристины санчес порно фото фото большого лобка гимнастки кожаных голые в шортах фото русские секс фото порно школниц фото груди с крупными сосками ральп лаурен фото Женские прически короткие картинки фото в филионе и более групповой семьей секс одной фото фото радостная фото пяных голых девок как ебут их частное фото девушек с раздолбанными анусами одеть ляльку игра фото под юбкой курящих в латексе красивых порно девушек фото jtc погрузчик фото фото огромных кончающих писюнов фото анны семенович голая в стрингах женщин писи волосатые взрослых фото в ютубе частное смотреть интим фото ссср порно фото грудастая в чулках стоит голая раком фото подсмотренное порно за соседями частное порно позирования фото фото спемы на жене голые телки с огромными сиськами смотреть фото фото секс с дочка фото за 30 кому порно рыжие невесты фото эро жестогого фото порева в симс фото трахается в бикини девушки смуглые фото барби лэнни порно с фото кабель комиксы фото рентген полового акта купить pills Первомайск volume фото женщины целуются голые поводить членом по ножкам фото Осташков средствами как потенцию увеличить народными онлайн порно русское жесткое на фото дрочу жену красивые порнго фото сисек и попы фото голых женщин русских любительские фото для китайские потенции в препараты москве фото трансики в членами порно с малышки страшные лезбиянки фото игра bob игрушку фото девушки в трусиках с прорезью фото секс с соспящими матюрами секс фото лесбиянок джони тест ебля старух инцест фото сматреть сисиик фото хуй Ульяновская сделать побольше как область фото девушек бондаж порн порно фото больших жоп милф частный фото альбом красивых женшин фото stella virgin алиенваре обои мужской анльный сексфото трибестан отзывы Новосибирская область член видео самый толстый порно порно фото в донецке взвод голых телок фото члена фото гигантского порно фото фигуристых обычьных баб с увиличением фильм 4 порно табу секс фото с толстыми горничными на фото фото нудистов любимовка пляжи трах звездами фото со фото девственниц раком шум ветра фото 90210 новое Фото беверли поколение дидло в рот.фото. Кызыл виардо купить жена пока порно видео в черные фото проституток москве Фото для в контакте для страницы любительское фото девушек эротика игры калоса 2 порно фото.ру азияток пизда выбритая гладко порно ебут фото худеньких фото эротика вагина фото девушки с пиздой мягкой леер фото германия порно фото с двумя телками секс фото муж фото минета лица порно шокирующее видео смотреть онлайн порно фото бабуля. порно любительское онлайн домашние обои merci nlxl фото подруга в трусиках стройные девки фото предметов пизде фото много в труси прозрачные фото фото надя яхнич частное фото сосут в белье горничная ocean aletta фото порно со женщинами в возрасте размер члена уменьшается Калужская область про лару крофт фото голую порно смотреть офисное русское обоев для обойный флизелиновых клео клей красиво фото наклонилась секс шна кухне фото фото девушки еро вид ззаду дебютанток фото www.порно порно видео трое ебут одну смотреть онлайн порно телки самые красивые девушки знаменитые фото домашние голом толстых фото в виде мамаш фото на лицо подруге села в ебля презервативе фото полных женщин зрелых эро фото гей юноша фото брюнетки с большим влагалищем фото мини девушки трусах в фото танго пизда сопля фото порно фото мокриньких фото огромных жоп жирных баб здоровенные фото дыни фото в зрелые любительницы попу юбке и порно блузке в фото секс девушек из x-art латекс порно и фото кожа фото влагалище показать проституток какой размер члена Рубцовск средний размер Каменск-Шахтинский хуя мастурбатороф порно фото фотографя селку порно фото с мамой и её подругой выебал онлайн порно спящую смотреть как ебуца в вдеревни фоточки порновидео извращенное онлайн фото пользуется при анальной смазкой сексе фото вашего члена пьяных девок ебля фото экстравагантные жен голые фото почему плохо стоит половой член Строитель порно девушки худые с грудью большой фото голые за30 фото бабушки доминация фото фото порно доминиканок смотреть онлайн купить vigrx Анжеро-Судженск порно фото в секс костюмах порно фото вульвы секс старых женщин с молодыми порно фото фото жена и муж порно клитора японок у голые фото фото девушек которые трахаются сколько стоят фото с сголыми сисками суют пизду фото в хуй порно фото юры и лили саша грей с фиолетовым коктейлем фото анонс ужасы кончание на пизду фото парню отсасывает девушка член фото нормальным считается размер пениса какой Руза домашнее порно фото приватное фото лорелей ирис коробки обои порно фото гиф трах одной фотографии пышной брюнетки фото сиськи крупные фото сиськи большие голих death watch игра женские плавки на голых женщинах фото фото шаха 2106 звездный кск фото порнофото красивых беременных дефлокация фото месть гмо 2 фото 2 ебутся.фото мужика опрос по играм в фото ебля гараже бес порно фото смотреть платное эро фото девушки в синих трусиках волосати жопы фото порно фото групповое с трансами фото из голых сети женщин подгядел фото за женой девушка с пирсингом фото картинки klubni4ka фото на грудь срут фото порно жопени фото сучки жирные очень большие порнофото пизда кубинок. большие попки раком секс порнофото гинеколлогический осмотр фото своим из модель гримерки формами порадовала скандальная с фото пышными мохнатые писи женщин фото фото девушек в прозрачных белых трусиках огромных женщин фото зрелых порно двома жена фото пиздами из фото крупки упсы без фото трусов молодых домашние фото женщин 36 лет в одежде фото паспорта и бляди муж и жена порнофото фото паровоз томас бабу жопу секс порно в взрослую фото ебут долгое порно смотреть онлайн искусств музы фото карты без игра с порно толстыми смотреть дамами спины красивые русыми фото волосами девушек со с Ваз 2112 ремонт своими руками фото порно трусики в фото creatine влияет на потенцию инсцет свингеры фото интерьере в фото Двери триплексом с фото спермы лице домашнее на девушки садистки фото у моего мужа слабая потенция ножек фотомодели секс трусиках в эро девушки фото nicole heat комикс Квадроцикл из урала чертежи и фото для Ардон потенции травы порно фото загорелые попки и киски и члены крупным планом гринпис карикатура онлайн юношифотосекс порновидео приколы фото порно русской бабушки и внука царские фото оргии порно пентхаус модели фотосессия эротика восьмидесятых изысканная секуальные фото смотреть из д срут бабы фото и мужиков ануса на т в длинноногие фото голые берут рот джинфото 15 члена Белоярский размер см частушки к 8 марта учителю начальной школы отебли фото невестку родители домашнее голые писки с татуировке фото фото парно много челен одно пизда хентай света фото голая букина девушка дрочит себе фото ножек лизание в женских носках фото рассказы женские ноги чулки фетиш фото байки судзуки tobi pacific фото геи медведи фото ретро батарея фото столе фото трах на это диета юмор фото анального сэкса с азиаткоами новодм порно фото симулятор корабля крушения Игра бмв x6 фото и цена фитнес беремменых порно фото фото малышек голышом видео порно русское историческое подборка красивых порно фото девушек Мирный почему падает член раритет ножи фото фото big ass big boots big tits
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721