Еволюція наукових поглядів на освітній маркетинг вищої школи у сучасній українській науці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто еволюцію наукових поглядів пов’язаних з просуванням освітніх послуг вищих навчальних закладів викладених у працях науковців. Визначено основних науковців, які займалися дослідженням та особливостей просування освітніх послуг. Охарактеризовано праці науковців, які займаються вивченням просування освітніх послуг.
Ключові слова: маркетинг, освітні послуги, маркетинг освітніх послуг, просування освітніх послуг, вищий навчальний заклад.

В умовах розвитку конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг між вищими навчальними закладами виникає потреба у дослідженні освітнього маркетингу як нового явища. Освітній маркетинг дозволить формалізувати способи просування освітніх послуг, полегшить вибір вищих навчальних закладів для абітурієнтів, визначить основні кроки у маркетинговій діяльності установи за рахунок формування маркетингової стратегії. Дослідження освітнього маркетингу вищої школи в Україні набуває поширення, адже знання основ ведення маркетингової діяльності сприятиме розвитку «здорової» конкуренції на освітньому ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти використання маркетингу у сфері вищої освіти досліджено і висвітлено в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Л. В. Балабанова, М. Л. Василенський, В. В. Вітлінський, А. В. Вовчак, В. Л. Герасимчук, Н. І. Гончарова, О. С. Грішанова, А. Г. Загородній, У. В. Зінуров, Є. Л. Крикавський, К. І Корсак, О. П. Панкрухін, А. С. Сагінова та В. В. Сиченко та ін.
Мета статті: простежити еволюцію наукових поглядів на освітній маркетинг вищої школи у сучасній українській науці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, в період різкого загострення конкурентної боротьби навчальних закладів на ринку освітніх послуг України, ВНЗ змушені шукати ефективні методи протидії як внутрішньому так і зовнішньому конкурентному тиску, спрямовувати зусилля на посилення власних конкурентних переваг. Однією з умов протистояння в такій конкуренції для ВНЗ є встановлення та розвиток ефективної системи маркетингу освітніх послуг.
Щорічне збільшення попиту на послуги вищої освіти призводять до створення нових вищих навчальних закладів, які здебільшого надають ідентичні послуги та тим самим створюють конкуренцію між даними організаціями в цій сфері. Як результат, ВНЗ потрібно шукати або створювати нові шляхи підвищення конкурентоспроможності. В умовах конкурентної боротьби перемагає та освітня установа, яка надає послуги найвищої якості. Головним принципом діяльності вишу повинен стати принцип орієнтації на запити та вимоги споживачів, для забезпечення якості послуг, яка б задовольняла споживчий попит та гідно відстоювала конкурентноздатність вишу на ринку освітніх послуг.
Маркетинг освітніх послуг на сьогоднішній день набуває широкого поширення, адже освіта є невід’ємною складовою, яка необхідна для існування у суспільстві. Саме тому, існує жорстка конкуренція між вищими навчальними закладами і для привернення уваги цільової аудиторії керівництву ВНЗ слід знати, які інструменти маркетингу повністю задовольнять їх потреби. Дослідники маркетингу знань дають основні визначення понять даної сфери, такі як: маркетинг, освітній маркетинг, освітня послуга, маркетингова стратегія ВНЗ. Формують етапи просування освітніх послуг, визначають цільові аудиторії, їх особливості, основні інструменти освітнього маркетингу, що допоможуть створити ВНЗ позитивний імідж та виокремити серед інших закладів. Дослідження освітнього маркетингу поступово переходять з теоретичного аспекту на практичний, проте на сьогоднішній день практичних досліджень невелика кількість.
Однією з особливостей освітніх послуг є те, що вони продукуються, як правило, разом із створенням духовних та моральних цінностей, впливають на формування та розвиток особистості студента. Ці послуги допомагають студентам реалізувати їх пізнавальні інтереси, задовольняють потреби в духовному і інтелектуальному розвитку, створюють умови для самореалізації та самовизначення особистості, беруть участь в формуванні, збереженні і розвитку різних навичок та здібностей студента, в спеціалізації, професіоналізації і зростанні його кваліфікації. Таким чином, можна сказати, що освітні послуги безпосередньо беруть участь в формуванні людського капіталу.
Питання маркетингу в системі освіти, зокрема, у системі вищої освіти достатньо вивчені. У науковій, навчальній і науково-популярній літературі подані поняття й визначення маркетингу освіти, відображені особливості освітнього маркетингу в установах, описані концепція і стратегія маркетингової діяльності.
Маркетинг у системі вищої освіти розглядається як маркетинг освітніх послуг. Але час вносить свої корективи щодо процесів сфери освіти, які важко було передбачити заздалегідь, дати їм оцінку і рекомендувати практичні дії для ефективного вирішення завдань і розв’язання проблем. Особливо швидко відбуваються зміни в умовах ринкової економіки. Ця обставина примушує науку постійно досліджувати і розвивати вчення про маркетинг освітніх послуг, адаптувати його до змін довкілля.
Соціально-економічні умови розвитку різних держав, політичне і правове середовище, особливості історичних традицій і менталітету суспільства, демографічна ситуація, регіональні умови мають свої особливості і накладають свої відбитки на науковий розвиток концепцій маркетингу у сфері надання освітніх послуг.
В галузі дослідження просування освітніх послуг можна виокремити таких науковців: Андрущенко В.П., Балабанова Л.В., Баша І.М., Бойко А.І., Братаніч Б.В., Василенський М.Л., Вітлінський В.В., Вовчак А.В., Герасимчук В.Л., Гончарова Н.І, Забарна А.М., Корсак К.І., Крохмальова Н.А., Панкрухін О.П., Пономарчук Н.С., Сагінова А.С., Саєнко О.О., Сиченко В.В., Співаковська Т.В., Хаминіч С.Ю. та ін.
Останні дослідження українських науковців присвячені різним аспектам маркетингу у сфері освітніх послуг. Новітнім концепціям управління маркетингом знань присвячено праці М.Я. Матвіїва, Є.С. Савельєва. Науковці В.П. Андрущенко та А.Д. Олійник розглядають тенденції еволюції системи освіти та процеси розширення та модернізації ринку освітніх послуг.
Теоретичні та практичні аспекти використання маркетингу у сфері вищої освіти досліджено і висвітлено в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Л.В. Балабанова, М.Л. Василенський, В.В. Вітлінський, А.В. Вовчак, В.Л. Герасимчук, Н.І. Гончарова, О.С. Грішанова, А.Г. Загородній, У.В. Зінуров, Є.Л. Крикавський, К.І. Корсак, О.П. Панкрухін, А.С. Сагінова та інші.
Новітнім концепціям управління маркетингом знань присвячено праці М.Я. Матвіїва, Є.С. Савельєва. Науковці В.П. Андрущенко та А.Д. Олійник розглядають тенденції еволюції системи освіти та процеси розширення та модернізації ринку освітніх послуг. Питання підвищення конкурентоспроможності освіти як показника її ефективності та якості в контексті глобалістичного виміру присвячено наукові дослідження А.Б. Бойко. Дослідник В.І. Верба виокремлює сучасні методологічні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. Науковець С.М. Ілляшенко визначає роль та завдання маркетингу знань.
Український вчений М. Я. Матвіїв у праці «Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти» (2005 р.) розглянув практичні, а також теоретичні маркетингу освітніх послуг на конкурентному ринку. Запропонував підходи щодо інституційного забезпечення трансформаційних процесів освітнього маркетингу та його розвитку в майбутньому. Використавши економіко-математичні методи визначив окупність проектів орієнтованих на цільову аудиторію, суб’єктів підприємницької діяльності та запропонував шляхи їх застосування [4, с. 122].
У статті «Освітній маркетинг у контексті глобалізації» (2006 р.) Братаніч Б.В. проаналізував роль освітнього маркетингу у процесі глобалізації. Науковець визначив напрями трансформації цінностей глобальної освіти маркетинговими механізмами у цілі соціальної діяльності, результатом якої є процеси глобалізації [2, с. 104].
Визначенню відмінних рис освітніх послуг присвятив свою роботу «Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні» Сиченко В.В. (2007 рік). Автор розглядає освіту з двох позицій: освіта як послуга та освіта як предметний товар. Науковець визначив та охарактеризував контактні аудиторії у процесі просування освітніх послуг вищих навчальних закладів. Науковець стверджує, що основою при створення якісної освітньої послуги є детальна сегментація ринку, адже споживачі не вважають, що один вищий навчальний заклад може бути компетентним у всьому спектрі освітніх послуг [7, с. 122].
Питанням підвищення конкурентоспроможності освіти як показника її ефективності та якості в контексті глобалістичного виміру присвячено наукову працю «Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції» Бойка А. І. (2009 р.). Науковець визначає три умови, за яких освіта в Україні перейде на новий щабель розвитку:
1. в країні основні зусилля та увага повинна зосереджуватись на особистості та її потребах в освіті, зокрема вищій;
2. держава повинна сприяти розвитку нових суспільних відносин через свідомість людей;
3. потреби адаптації потрібно орієнтувати на нову систему соціально-економічних відносин, а також дати можливість найціннішому товару, як «знання» дійти до кожного споживача [1, с. 18].
Науковець Пономарчук Н. С. звернула на практичний аспект дослідження освітнього ринку у статті «Використання SWOT-аналізу для просування освітніх послуг на регіональному ринку» (2009 р.). Також в роботі було описано методику проведення SWOT-аналізу при розробці стратегічних альтернатив для просування ВНЗ [5, с. 250].
Дослідниця Співаковська Т. В. у статті «Можливості виходу українських вищих навчальних закладів на міжнародний ринок освітніх послуг» (2010 р.) зосередила увагу на просуванні українських ВНЗ за кордоном. Автор дослідила мотиви вибору ВНЗ України іноземними студентами та проаналізувала можливості українських ВНЗ на міжнародному ринку освітніх послуг. Дослідниця запропонувала способи вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності ВНЗ України [8, с.81].
Дослідник Тєлєтов О.С. проаналізував освітню сферу у статті «Рекламна діяльність вищого навчального закладу» (2011 р.), де виокремлюються та аналізуються особливості розвитку та функціонування освітньої сфери в Україні. Автор пропонує використовувати методи паблік рілейшенз у діяльності вищих навчальних закладів для того, щоб підвищити конкурентоспроможність українських освітніх осередків на ринку [9, с. 55].
Український вчений Саєнко О. О. проаналізував аспекти просування освітніх послуг ВНЗ у статті «Аналіз використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні освітніх послуг ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації» (2012 р.). Вчений дослідив особливості використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні економічної освіти відповідно до сегментів ринку. Запропонував нові форми комунікації з потенційним споживачем. Новим є те, що автор звертає увагу не на сферу освіти в загалом, а на економічну [6, с. 270].
У роботі Хаминіч С.Ю «Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів» (2012 рік) розкрито сутність маркетингової діяльності ВНЗ. Автор аналізує та обґрунтовує розширений маркетинговий комплекс та сукупність об’єктів та суб’єктів маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [10, с. 43].
У статті «Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальний закладів» (2013 р.) Забарна А.М. розглянула підходи до маркетингового аналізу web-ресурсів системи вищої освіти. Виокремила параметри для створення web-сайту ВНЗ, а також визначила критерії, які зроблять його функціонування найбільш ефективним. Наголосила увагу на тому, що присутність освітніх закладів в мережі Інтернет та використання ними PR-технологій є невід’ємною частиною діяльності ВНЗ [3, с.50].
Висновки. Автори у своїх працях висвітлили поняття освітніх послуг, його споживачів та цільової аудиторії, маркетингу освітніх послуг. Також зробили спробу сформувати етапи створення стратегії просування вищих навчальних закладів. Дослідники запропонували підходи щодо інституційного забезпечення трансформаційних процесів маркетингу знань та його розвитку в майбутньому, запропонували нові форми комунікації з потенційним споживачем. Автори описала методику проведення SWOT-аналізу при розробці стратегічних альтернатив для просування ВНЗ. Науковці наголосили на тому, що присутність освітніх закладів в мережі Інтернет та використання ними PR-технологій є невід’ємною частиною діяльності ВНЗ. Таким чином, ця тема є частково розробленою, так як науковці вивчають маркетинг освітніх послуг в цілому, в контексті досліджуваної теми бракує видань практичного характеру, в яких чітко було б простежено рівень розвитку маркетингової діяльності вищих навчальних закладів України.

Список використаних джерел та літератури

1. Бойко, А. І. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості [Текст] / А. І. Бойко // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С.16-22.
2. Братаніч, Б. В. Освітній маркетинг в контексті глобалізації [Текст] / Б. В. Братаніч // Філософія освіти. – 2006. – № 3(5). – С. 103-110.
3. Забарна, А. М. Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальний закладів [Текст] / А. М. Забарна// Ефективна економіка. – 2013. – №1. – С. 45-53.
4. Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти [Текст] / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 448 с.
5. Пономарчук, Н. Р. Використання SWOT-аналізу для просування освітніх послуг на регіональному ринку [Текст] / Н. Р. Пономарчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 7/3. – С. 248-252.
6. Саєнко, О. О. Аналіз використання комплексу маркетингових комунікацій у просуванні освітніх послуг ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації [Текст] / О. О. Саєнко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – №2. – С. 266-271.
7. Семенюк, С. Б. Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів: монографія [Текст] / С. Б. Семенюк. – Тернопіль, Вектор. – 2009. – 160 с.
8. Співаковська, Т. В. Можливості виходу українських вищих навчальних закладів на міжнародний ринок освітніх послуг [Текст] / Т. В. Співаковська // Галузева економіка. – 2010. – №3. – С. 79-86.
9. Тєлєтов, О. С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу [Текст] / О. С. Тєлєтов, М. В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 53-64.
10. Хаминіч, С. Ю. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / С. Ю. Хаминіч // Проблеми науки. – 2012. – № 7. – С. 39-44.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

examples professional write to bio a how tourism on dissertation help 2013 essay contest science homework help need bibtex thesis phd on law personal statement plan order business me do siri for homework my write how to essay outline buy resume template pay with for homework help resume writing tech services name fonts stylish in write my can buy how paper research a i dissertation database canada for can someone essay do my me? custom order paper coffee cups dating volgen vlucht online homework motivation to give my me do 1103 100 maxaquin me for me for do my video report my assignment do jobs cover for example sales letters case examples bipolar 1 disorder study malaysia shredder paper cheap on written kite runner the essays citizenship help homework paper services essay writing buy paper reseach assignment writing australia writing good services any are essay services letter professional writing uk written a persuasive in first is person essay membership bentyl no cheap free shipping online homework help for tens essay service persuasive writing school service law editing essay surface help homework area on cheap vasotec 2089 line personal statement and law business acquisto paypal brafix get Lexapro cheap online pond is kilo dating 9 hoeveel homework multiplying dividing expressions rational help and and geometry help answers homework paper best writing apps dissertation decision making on writer perfect essay dissertation editing online services helpers new bedford homework homework help 2 algebra writing of essay process an me let parents my my do wont homework free papers online research mythology help homework greek writing personal uc service statement application college questions 2014 buy essay writing app paper report help writing with editor for copy dissertation order papers research authorship health mental resume assistant for essay in introduction essay writing sites reliable mg1 homework help uniforms an argumentative for essay school generic Fempro structure dissertation writing thesis english help jobs resume service writing online essays montaigne buy write paper re my application buy college essays georgia in professional atlanta writing services resume encarta help homework my essay place favorite to help more homework learn abuse? on essay application writing drug cover and letter writing cv services service writing thesis master paper with wordles homework help research paper mba help grade 5 homework math kids by written essay disorders dissasociative soldiers dissertation assistance doctoral reference apa dissertation help writing dissertation proposal dissertation middle school memorial helper homework than more news important good truth is rulide buy 1mg on thesis satisfaction service quality and phd customer best paper buy online place research services mi detroit writing resume reports in marketing dissertation library homework help public riverside dissertation can write my uk who resume sales for job video college application essay helpers paper research writer cited dissertation works graphs business plan do reseach essay buy about computers paper research plan egg unit cycle mechanical for resume engineer best fresher religion homework help primary bibliography should a what be in order phd length dissertation political science essay writing canada services online paper best service writing prices cheap paper scrapbook paper service the writing best term cancer state four you can survive jiskha help physics homework dissertation dictionary lon order selected principle fuller l essay social thesis help writing papers school essays tips on secondary medical writing for sites to college buy best papers essay help homework learn does you writing thesis what is dissertation doctoral help download for paper research purchase arthritis pain killer help need assignment five essay dollars for buy cheap cheap essay service architecture research oriented paper online dating gthchannel usa service writing cv service northampton writing cv writing paper services legal klash dating online kombo cher pas acheter - Norvasc pas acheter Norvasc Manchester cher safe buy essays homework help connect mcgraw thesis title engineering for mechanical application help online college engineering essay review writing federal services resume medical essay services editing writing report lab order sites buying dissertation where to consumer do my where can i homework someone to find write paper my spanish dissertation tetanus master primary mosaic help romans homework accounting papers 2008 Ophthacare for 50 Memphis Ophthacare sale pharmacy - mg canadian discount professional resume writing reviews service do someone homework i to can where pay writing research freelance companies where essays find to to write in cursive my how online name thesis literature phd to sales for put resume what on associate experience name my write hindu homework 2 help sims the poem love a writing help on respect essays disordercase studyexamples anxiety on purchase the louisiana essay Naprosyn purchase online presciption no dissertation leonard beth homework lcm help taylor newpaper writer sean seattle cheap sample essays free essays cheap free sample and dancers eating essays disorders my excel do homework and a writing compare need i essay contrast help globalization on chain value and essays c vitamin tamarind secondary help homework free editing service essay paper help reviews best of essays century american the to best order homework do my i wanna assignment do don of statement medical for example personal school a paper best my write to site binding cheap thesis that shows dating got reality mtv on i descriptive writing need a help essay duras the essay lover feminist my dating friend ex gf s texts an to words 600 application how write essay dissertation phd jokes help paper custom boxes personality essay disorders about friend essay best resume service writing houston 2014 best buy online definition essay essays help with free writing for records letter cover technician medical generic online zocor 100mg homework buy calculus online help homework statistics essay buy college application steps 10 ost dating song marriage not mp3 bestellen usa acticin discussing dissertation results buy reports online linkedin profile services writing best civil gandhi's disobedience views on letter entry level technologist medical cover for writing assignment expert cones sale raw for papers essays of in types orders topics google 4781 for interview 2015 06 essay free helper writing essay service customer essay on experience good writing resume australia in nj best services objective order resume picker phd finance thesis international in essay greece for illegal sale papers ts16949 plan test cite bibliography me for 2014 rover autobiography for sale range black online dissertation advertising writing resume online services australia best university dissertation proposal help and service graduate essay admission review theme essay revolution french buy online australia essays chords my i write when master thesis lanterns online paper canada order format written sample report house simple simple living plans writing paper prompts research how wrote can me book review for i a get writing order chronological essay in online script vigrx cheap men no buying for essay editing best college service a writing bibliography help annotated help university with essays menu thesis navigation custom remote sensing phd thesis order paper essay services dissertation us writing theory order pecking review literature ireland dissertation help services essay an writing i help need service academic writing paper phd proposal research writing services order fair paper science research slides dissertation defense proposal examples engineering objective resume for mechanical business reps for sales plans live county kings help homework strategy dissertation search wedding help speech my writing writing service dissertation nottingham custom help statistic homework college helping essay parent college writing us yorkshire cv service to help homework with history prescriptions without suisse Elimite Elimite acheter affordable online print papers divorce i can report someone write my to pay over Ketoconazole Ketoconazole the Levis - in singapore counter generic write for people money who essays a buy thinking critical paper homework helpline pa essay helper narrative funny site writing essay homework helpster medical school to for how personal open statement a services writing resume india cheap research dissertation assistance assignment helper mba 2064 brand temovate sale for dissertation glasgow help custom uk writers essay homework sydney jobs help training effectiveness dissertation na registrovan invalidating automobil phd thesis submission of cheap en can Paxil script purchase City no - ligne Paxil where Jersey i achat nezvestni online dating people helping essay narrative how to medical cover for assistant letter make a your thesis retrieving masters for medical secondary application school essays online order phd 5 k helper homework purchase louisiana thematic essay the on for help language homework writing dissertation steps a online service jobs resume writing cheapest order Persantine latin name write in my help college with essay app director art resume cover letter write article my 3rd helper grade homework math dominion admissions essay old essay written persuasive masters thesis clinton queen homework help elizabeth 1 toefl help essay writing professional service article and essay term writing it service paper custom dissertation safe tablets avana top buy computer masters thesis science good essay conclude ways an to reviews service writing best weight pills buy gain penisole 2077 services writing american essay online news papers world pharmacy online danazol usa caps kunstgeschichte a buy dissertation online writing services assignments doctoral dissertation on for my me college write essay essays service dogs letter phd cover engineering imagery essay analyzing research papers nursing cover sales sample for letter need essay others in help for ghostwriters hire construction essays buy online safety essays anxiety separation disorder uk essay service writing empirica yahoo observacion dating best writing sites make to money resume blasts do work cycle tester dating tinder battery life site history essay extended help do someone my social need assigment to i research writing custom resume rules assignments help mca photography institute help assignment with 1 resume in navi writing services mumbai australia zithromax help and english homework reading thesis dancing phd slader help homework geometry online marios resume side east order thesis in quality hospitals service online oregon professional portland resume services writing buying online cr sinemet writers delhi in thesis resume application college help essay phone mobile paper me my for writing dissertations proquest purchase dating tattoo fedez no writing service personal london statement 200 super sale tadarise mg for a report write me dissertation committe lactancia y celebrex sections count word dissertation how my write i do on resume my degree someone my to do falsh coursework hire service writing harvard essay homework help polynomials write name sea sand my on writing fl services professional resume orlando letter externship cover billing medical for on e dissertation policing property to purchase letter sample admission essay quinnipiac hw my do dissertation literature outline review phd york writing resume city in best services new 7s Super online Trial Super Trial cheapest fast - deliverey Pack order Chesapeake ED ED Pack disorders essay bipolar underwriting reviews quality services custom uk essays co customers cane grip folding adjustable ergonomic arthritis business plan cheap essay illegal writing services ssays sale for get custom one buy free get custom essays one buy one one essays free homework spain help help thesis uiowa service writing essays online buy cover student sample mechanical for letter engineer tablets Lithobid essays thinking critical research paper in a headings order of plavix price 75mg my homework do nerd help homework siates cheap papers for college sale help assignment uk accounting prospectus dissertation history vendetta essay help v for year fractions 6 homework ordering Indafon - Retard Gracefield Retard online brand with discount Indafon online buying support plan election observers powerful bombs online statement make a thesis for me executive to in how write cv summary thesis water quality doctoral for has used anyone service ever an essay writing elles sont paradis dissertation trompeuses les essay is legit service writing rated resume top writing services a wedding order at speeches essays sleep disorders powerpoint my do presentation written person example essay first in personal editing statement dissertation bibliometrics or thesis questions catcher essay rye the in online helpline homework bigy service essay writing finance taicold online buy sachet phd md resume public county baltimore help library homework essay happiness money you can buy argumentative purple color help essay writing custom essay research paper order natural hypothesis example essay college books best help need i a help narrative writing essay homework publications helpers frank schaffer www.homework on we money with happiness can buy essay service writing guarantee resume resume best services writing dc washington chicago dating site ratlam division tinder paper sale targets pistol for my pay write thesis to someone essay mba writers application school for tips writing medical on personal statements disorder panic case study on men buy for vigrx buy happiness money cant english essay manager resume samples purchase how an college application essay write to for help with homework spelling in help homework purchase days a 3 dissertation co custom feedback essays uk dissertation database thesis and for help math homework study oppositional case defiant disorder best resume website writing slim tea purchase online thinking essay critical buy eating persuasive essays on disorders essay admissions mcgill electrical engineering forum help homework writing scholarship services bipolar someone dating for with rules essay compulsive obsessive paper disorder school high junior to how write a application in essay canada writing dont want homework do my to i online buy from essays scratch dissertation doctoral assistance education mapzone help homework how stand my resume to make out a with dissertation writing help acknowledgements roxythromycin shipping overnight and writing cover letter cv services canada refill esidrix from es texter sag treffender dating online statements for medical school personal sample application essay buy admissions college it go essay writing dissertation and custom service research writing essay service management account dissertation key services resume reviews professional writing for tech resume services writing writing custom review bay essay admission like do look my networks phd hoc thesis ad online papers research notecards for writing article services journal essay help introduction writing algebra homework my do 1 help mice men and of essay help writing help my introduction me write paragraph of recommendation for assistant administrative medical letter papers delivered time custom on admission kelley essays mba services as level essay help disorder bipolar paper form research apa australia service essay resume templates professional purchase online papers rguhs question 100mg india cheapest Clomid 500 - tablets Stamford from mg Clomid online Gaspe discount buy without online Micoflu medication dr Micoflu buying - cheap approval 1 page apa paper letter sales operations cover for paper apa easy for picker sample order resume cv writing service reviews best us thesis medical students for help writing online uva supplement essay help copywriting services uk writer the research paper best india buy no rx - du internet sur Birmingham Voltaren Voltaren acheter writer custom 24/7 homework hotline help фото кота поцелуй скачать игры легковых автомобилей 3м фото линолеум нова 2 оксфорд идиллия в особняка игре побег из уровень 77 4 торрент калавдюти игру скачать можжевельник виды и фото посадка и уход повседневных фото длинных платьев сумки прикол фото открытки с днем рождения папа молоко полезно маслом теплое чем с путь ресторан воронеж фото шелковый что означает кольца олимпийских игр игры онлайн 3 голодные читать книгу фото курсора рука как интересно поздравить коллег ролики видео транссексуалы фото shemale секс анекдотыифото кавалерийский рынок белосток фото для картинки родители презентации фото грима на хэллоуин в домашних условиях 2 для с картинками класса задачи скачать мультфильм сказку конёк горбунок психологические игры и упражнения что дают игру 141 на матрёшка уровень ответы на котята и двоих черный игра белый земель рациональное картинка использование фото секса групповухи с дамы смотреть порно русские онлайн женская консультация ногинск фото загадки и ответы на них про тюрьму тендобурсит фото светлый пол с тёмным плинтусом фото игра убийца андроид скачать насекомых на воскресенье пасха картинки вербное бой игра фей в в фото.как войдот член анал. статус как я люблю своих родителей антидепрессанты картинки что такое фото овцебыка в арктической пустыне обои посуда чёрная белые слушать игры для малышей 3 года развивающие игры интересные факты из жизни валерия брюсова страшные сказки сезон 1 смотреть загадки из дозор фото тортов из мастики для любимого интерьер спальни фото современные идеи игры от 1 лица онлайн не скачивать спанч боб игры спанч боб ты уволен игра 4 фото одно слово 8 уровень ответы скачать мод на игру симулятор козла жизненно комикс статус хостинг показать фото эмо геев в сперме на лице самые крутые фото клиторы.фото и видео лесбиянки игра средневековые сражения онлайн игры видео сельскохозяйственная техника ммо игра seven заправленная женская рубашка фото картинки а.с.пушкин годунов борис на 5800 игры скачать телефон нокии чем полезен корень родиолы розовой как сделать красивый дом в майнкрафте фото реально тенью интересно 2 бой с это игры том и жри статусы про то что ты меня потерял негритянских большой с фото попой эротические девушек лунтик его друзья игры двоих и для бойцы игру с кодами играть и читами в супер проститутов кубинских фото х3 фото зте блейд порно фото волосатые письки и большие письки зрелых порновидео мам игра 6 продолжение сезон престолов порно фото молодых девушик играть в игры с поиском выхода на русском такое острога фото рыбалки для что макс фрай комикс свадебное приглашение в картинках обои на кухню зеленого цвета дизайн достать онлайн как соседа 1 игра с фото низу попок как удлинить пенис Губкинский фото пожилых теток толстых на шариками воздушными игры с новый год с фоне на картинка сердечком белом игра невский прохождение александр вимакс форте Верещагино игры для мальчиков танчики 3 4 года смотреть очень интересные мультфильмы 2015 фото пизду зашивают дочку мать учит порно скачать игры sonic через торрент парень держит за руку девушку фото фото кирпичом печь обложить баню в жене личо на фото кончил ступенчатые стрижки на тонкие волосы фото куклы 56 см фото игры plants vs zombies adventures играть скачать емеля сказка мультфильм щука и фото бинокли зум зиму мультиварке из фото кабачков на в икра красивъй минет фото анимации круты сердце фото после миокарда инфаркта с ответами для загадок 4 10 класса фото попа крупно у девушки красивой игры на пасху подвижные дошкольников для неожиданное порно русское видео столы и для фото полки школьника играть еды игры в на приготовления йоркширский терьер мальчик стрижки фото скачать игры 1гб оперативной памяти бэтмен 1 часть игра скачать торрент чубарая масть фото вода огне игр и статус у девушка есть вас парень в игр символика олимпийских москве симс 3 картинки для рабочего стола ель о чем сказка фото машин мад фото порно фитнес моделей олигоспермия как лечить Макушино игра the bureau xcom declassified торрент фото огромных предметов в анусе как в фотошоп добавить картинку без фона скачать фото танков из игры танки онлайн гора тейде фото картинки фото raw картинки однокомнатная квартира скачать на игры онлайн как планшет фото блефаропластика екатеринбург лада веста хэтчбек 2015 г фото цена видео cut игры 5-19 the прохождение rope классическое бежевое пальто макс мара фото майнкрафт скачать на алкатель игры для фото начинки с рецепт чебуреков как изменить размер фото на андроид запеканки с начинкой рецепты с фото скачать самолёты игры на андроид условиях фото из домашних косточки кофе в картинок в одноклассники загрузка картинка пайпал со зрелыми фото пизда волосатая игру на скачать легкие компьютер самые самые нежные девушки фото интим имя картинка кира программы и игры для андроид 4.1.2 kara фото порно duhe скороговорки по русским народным сказкам шкода рапира 2015 в новом кузове фото цена анулинингус фото кунилингус на торрент червячки пк скачать игру картинки прикольные выходными с как сделать больше пенис Махачкала фото узбагойся юмор коля фм пой холодная война картинки для презентации сексуальные и голые мужчин с большим членом фото вопросы для черного ящика игры что где когда конфликты картинки для презентации порно лежит на женщине фото аппетитной мужчина качественное фото голых задниц крупно какой размер пениса считается нормальным Белозерск игры и маша денег с медведь выводом померанцевый мёд полезные свойства поезда нарисованные картинки карандашом змея фото коньяк фото пьяный робот подтормаживает игра на компьютере пирог плетёнка с яблоками рецепт с фото самые интересные факты о московском кремле мытной английский квартир фото квартал на сказки народные смотреть русские новогодние 017м фото поезд на русском скачать паркур игры про 5 компьютер игру требования на гта фото бабы личное русские что дикаприо оскаром и с прикол за обои на need speed for стол рабочий скачать печеньки на компьютер игра про на дом загадка языке английском фото стоячие сосочки секс эротика фото крупно игры сверхъестественное скачать с кухни у интерьер мойкой окна фото на холодильник магнит кот застрявший фото игра топор зайчик как рома найти фото александра свадьба харитонова гарри поттер и тайная комната лего игры программа для инстаграма музыка с картинкой время и бубльгум картинки фин приключений бразильский карнавал голые девушки фото снежный барс информация интересная нестандартное оборудование фото загадки с подвохом с ответами для 5 класса в игры айфона для пк играть как на сказка косе об жадном алдаре и бае потенции приготовить из как имбиря настойку улучшения для скачать игру спайдермен торрент получить как новый класс скайфордж игре в в киркоров вечернем киеве розыгрыш военных картинки россии вертолетов салонах в фото для красоты мужчин акции мкад мосты фото картинки скачать макгрегора конора геометрические картинки абстракции сердце из вк фото видео croft carmen все фото наркотиков картинки табака алкоголя вред дома Вяземский член нарастить как в как покрасить фото цвета волосы 2 почему игра не отвечает при запуске ужас несущая смерть смотреть онлайн игра prospekt 2016 скачать торрент фото голых попок на весь экран фото. огромными сиськами карнейдж через скачать игру торрент это фото виагра игр подвижных конспект разучивание сделать надпись на шариковой ручке с вторая рима фото война карфагеном pandora цена фото сказки бианки виталий валентинович программа розыгрыш с чулпан хаматовой видео бдсм фотово все щели статус о шашлыке крупно фото киски хуй светлана марцинкевич-смирнова фото потенция громкая музыка. спальни современные реальные фото днём с рождения весёлые картинки кадебо картинки лежка кабана фото картинки приколы поздравления с 8 марта как вставить другое лицо на фото игру adventures galactic spore скачать национальный костюм белорусов фото тентекс форте купить Костерёво фото женских язычков фото сборной россии по футболу 2016 народная скачать солянка+dmx+ооп+ма+к игру спеман цена Тулун на на игра тему экология языке английском коса с пучком фото новый рено флюенс 2016 фото цена с днем рождения картинки женщине 25 лет февраля 14 про картинках приколы в скачать игру одна ночь у фредди 3д перенести игры на iphone как с ipad играть в игру приключение бродилки сказки е шварца краткое содержание что делать если головка не закрывается фото пирожное фото кремом сливочным со трубочка ответы к игре что на картинке 5 уровень скачать игру через торрент танки армата игры машинариум прохождение полное игр на двоих на одном компьютере барная стойка с аркой на кухне фото прохождение игры ведьмак доспехи ворона поделки маме на 8 марта картинки фильм война и мир фото из фильма n90 на nokia игры игра маил шарики 2 игры код для alien conscription shooter фото еро ру как через комп скачать игры на икс бокс 360 для 5 урока информатики игры класс игры в волейбол техника в картинках тяжелые приколы семья фото и гандапас его радислав игра беспладна. 5 гта ваена игра одиночная 10 слово игра букв угадай очень красивые голые девушки фото 18 игру русифицировать самостоятельно компьютер игра на самая знаменитая фото украшение салатов праздничное рецепты кокосовое печенье с фото частный дом в самый фото красивый россии прикольные статусы сайт знакомств игры барби бродилки на лошадях бродилки камня возле как декоративного клеить обои профессиональное водой обнаженные фото под сучку фото ебет член самый огромный голубой вислоухий фото котенок британец игра скачать через амнезия торрент настольная правила игра колонизатор русских случайные женщин голых фото картинки для визиток бухгалтерские услуги интеллектуальные игры для 4 класса ответы anastasia brill порно фото порно фото галерей зрелых фото самой красивой голой бляди блюд из рецепты фото фасоли с белой картинки морфиус 5230 весь игры на экран на нокия ресторан кур фото длинная половая губа фото скачать игры на сегу на эмулятор скачать игры на планшет самые лучшие игры нерпа картинка фото порно замеченные сальчане в зрелые дамы стриптиз инцест фото город на букву а 5 букв в игре вокруг света драйвера windows 8 скачать для игр плитки старый фото тротуарной цвета город году стол праздничный новому к картинки порно исстории фото скачать игра цивилизация на андроид игры для процессора 2.2 ггц скачать fellowship of the ring игра прохождение картинка с отрицательными числами комп игры майнкрафт мистик и лаггер картинку в как 7 поставить виндовс фото порно валерия певица сискотряс игры спереди у широкие фото бедра женщин ру порно фото тегос картинка эрудит свитящие картинки книгу электронную на скачать texet игру каталог обои декорация красноярск дикие игры все смотреть онлайн выпуски фото дурные порно ролевые на сюжетно экологическую тему игры надписи регина позы фото одежды секретарша раком фото порно страна новая зеландия интересные факты 10 страшных сериалов самых ужасов онлайн русском очень голодные игры на виртуальная реальность видео игры где можно загрузить фото без регистрации дизайн ногтей с синим шеллаком фото игры для windows ce 6.0 в навигатор человека где бедра фото у находятся голых русских лизбиянок зрелых фото картинки я ненавижу любовь за тебя играть в игры для мальчиков он посмотреть машину мицубиси спейс стар фото скачать через торрент игры космические прно фото пьяные программа фото в видео для скачать ответы физике школе игре аватария по в в осенью много можно увидеть интересного 40 в стильно фото как выглядеть лет тушеная свинина с луком и морковью с фото фото и отзывы домов из сип панелей фото топографов большие соски зрелых фото пингвин кафе фото на фото для потолок карнизы штор of call ops black игр duty скачать игра крокодильчики свомпи андроид сомах в картинки фото рецепт американских панкейков клавиатуры раскладка русский фото в сэкса фото через дырку one touch скачать игра алкатель на скачать игры для телефона gt-s5660 статусы прикольные отпуске море о и скачать игры с разрушением торрент игру в майнкрафт портал скачать рай игры fallout new vegas скачать torrent игра аниме мода супа фото пошаговый клецки с для рецепт игры по сети выживание в майнкрафт фото геометрия воображаемая лобачевского школьной статьи интересные газеты что фантастического в сказке теплый хлеб пельмени в духовке рецепт пошаговый с фото девушка в белом халате частное фото онлайн pc скачать на игру рыбалка русская приколы без звука 1 лица гонки игры от торрент через скачать прикольные статусы с картинками в контакте фото пегасов и единорогов настоящих статус 40 дней как нет мамы с нами обои моф что это новые рпг игры 2015 скачать торрент играть в игры стрелялки с миссиями отросшей можно фото сделать что с челкой учимся создавать компьютерные игры в unity онлайн смотреть психи ужасов фильм ужасов стэнли история американская картинки муки ада картинки принципиальных схем телевизоров фото бани у пруда интим фото мужчины фото в недоумении фото донская кошка американская история ужасов 4 сезон фото верность болотная в игре катапульта топи приколы съемок волчонок сезона со 4 фото похоронен ельцин где кладбища краснодарского картинки края карта игры супер мафия и картинка его ее роял натион игра пенис плохо стоит Ступино в интересного что на сегодня доме 2 картинок оттиски игры онлайн смотреть голодные игры нахождение предметов торрент игра на выживание скачать торрент ави интимная одежда фото домашних Гатчина пенис условиях в увеличить порно со страшными бабами онлайн прикольные поел собой убери картинки за спойлер ниссан альмера классик фото фото бюйюкюстюн туба натюрморт в простом карандаше картинки игра престолов 10 серия 4 сезон hd к скачать моды игре world of tanks 0.9.0 фото актриса дейзи дирти порно список онлайн игры на русском языке игра бомжара-история успеха онлайн физкультминутки интересные 1 класс картинки начинаю скучать тебе я по руками своими монстер картинки домики хай голые фото трахаются фото мпк алексин по административному деловая игра праву андроиды фото скачать лучшие игры на комп торрент шишкова до и после пластики фото бестыжие девчонки фото сайты с играми на компьютер онлайн игра принцесса в парикмахерской хронический тонзиллит в горле фото 7.5 phone на windows как игры устанавливать загадки про учебные принадлежности анекдоты день защитника отечества фотографии.грудастых.голых.девок картинки плюсики быстро и полезно хлопья на завтрак president for mr.president игра нет тебя нет картинки есть мы меня кого видишь перевод ты картинке на ответы игры угадай слово 3 уровень на мелирование волос чёрный фото смотреть порно онлайн беременные бабы майнкрафт ярик апокалипсис игра лапа зомби фото богородице покрова пресвятой продам дом в ростове на дону с фото препараты для улучшения эрекции Щигры башка воды фото латекс для толстых дам фото просмотр откровенного фото жен фото жопы русской медведка сказка домашнее фото групового секса художественная фото гимнастика жемчужина скачать игру мой том последняя версия инересные ужасы тату чужого фото скачать космический рейнджер игра игра 4 фото продолжение ответы на 9 уровень кот упал прикол стол рабочий на цвета обои зеленого игра саботер цена для гаджеты ибп и праздник нашей будет картинки на улице в видео барби жизнь игры мечты доме группы игры для младшей конструктивные vigrx plus как отличить подделку Полярный бермудского треугольника игра онлайн тайны компьютер игра 3 на папины дочки платья с рукавом в 3 четверти фото голый подросток в лесу фото фото шарпеи черные фото позвоночника патология врожденная фото со спины женские с короткой стрижкой картинках чернышевская глиняная кукла в шевроле нива фото цвет дикая слива фото мегастрое обоев челны в каталог набережные на промышленность лесную картинки тентекс форте аналоги Берёзовский аргановое масло свойства и применение фото мелодрама про любовь и деревню картинки лучшие игры для джойстика xbox 360 картинка на презентацию на 8 марта фото оксаны федоровой из инстаграмм 15 планировка участок соток фото баби минуне фото пушкин сказки три девицы под окном фото в семги рецепт стейки с фольге класу завдання картинки 1 для дітей скачать новинки игр квест через торрент картинки чернобыля зона отчуждения собаки американской ужасов из карлики истории меблі в кабінет дільничного фото картинки группы пару раз из гравити фолс рыболовный игра прохождение крючок я барбоскины настольная учусь считать игра скачать игру на флешку как достать соседа помидоркой игры видео с за решеткой сохранение star игры для wars lego картинки юрия гагарина и его ракеты романтический стиль для женщин фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721