ДІАЛОГІЧНИЙ СПОСІБ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ DIALOGICAL WAY OF SOCIAL EXISTENCE ДИАЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`27

Борисов О.О.

ЧНПУ імені Т.Г. Шевченко, м. Чернігів

 

 

У статті діалог розглядається як єдиний та унікальний спосіб побудови відносин між людьми у суспільстві, як механізм регуляції різностатусних відносин, як основа та умова існування етнічного соціуму.

Ключові слова: діалог, інтеракція, соціальні відносини, статус, вплив.

In the given study the dialogue is considered to be the only and an exceptional way of human relations construction as well as a specific mechanism of different social status relations regulation, and, in general, as a basis and an important condition of society existence. The dialogue is a means of viewing a partner in communication as a unique person with one’s character, status and social roles. A social aspect of the dialogue reveals quite a different level of natural people relations in which an addressee is not only an object of an addresser’s activity planned in order to reach some individual goals but as an equal subject of interaction with one’s own interests, values and objectives. Thus, a dialogical interaction is a thematically and situationally stipulated set of verbal and non-verbal actions meant to create a space of mutual understanding. This becomes possible in case a person interprets the actions of one’s partner as those that are necessary for the individual or common goals achievement to take place. In a communicative situation speech units necessarily code social, age, gender, ethnic parameters of speakers defining the role relations between them. More than that, the translation of information into common interlocutors’ space presupposes exercising one’s social power in the form of communicative impact.

Key words: dialogue, interaction, social relations, status, impact.

В статье диалог рассматривается как единый и уникальный способ конструирования отношений между людьми в обществе, как механизм регуляции разностатусных отношений, как основа и условие существования самого общества.

Ключевые слова: диалог, интеракция, социальные отношения, статус, влияние.

 

Діалог як форма мовленнєвої поведінки є різновидом суспільної діяльності, конституювання та ведення якої ґрунтується на психологічних та комунікативно-прагматичних засадах людської взаємодії [9, с. 78]. Ця розвідка, здійснена в межах антропокультурного підходу до мови, є тому актуальною та новою, адже діалог – об’єкт  дослідження – розглядається не тільки як засіб зв’язку між соціальними індивідами [1; 2; 4; 5; 12; 13], але як якісно новий рівень соціальних взаємовідносин, як спосіб ефективного впливу індивідів один на одного за умови врахування ними, перш за все, власних статусно-рольових ознак на фоні існуючих ситуації та контексту [3; 6; 7; 9; 14; 15].  Вище зазначене виступало метою даного дослідження.

Потреба в діалозі – духовна потреба людини і, як всі потреби такого роду, вона є «ненасичуваною», тобто тією, яка не може бути повністю реалізованою [10, с. 121]. Онтологічно діалогічне мовлення спрямоване на встановлення та підтримку відносин соціального плану: діалог є соціально-мовленнєвим утворенням, у якому прослідковується орієнтування на іншу особу як конкретну соціально-детерміновану особистість зі своїми статусом та ролями [15, с. 159]. Соціальний аспект діалогу представляє його як важливу та особливу для людини форму міжособистісної взаємодії, викриває ту якість відносин, за яких інша людина виступає не лише як об’єкт діяльності, спрямованої на досягнення власних цілей, але як рівноправний суб’єкт, зі своїми інтересами, цінностями та цілями [6, с. 23].

Взаємодія такого роду неможлива без мови. Як суб’єкт породження та сприйняття мовних повідомлень (homo loquens) людина є також істотою, яка позначає (homo significans) [2, с. 647]. Це передбачає, що вона може позначати, тільки якщо Інший здатний сприймати позначене [2, с. 647]. Саме ж висловлення як одиниця мовленнєвого спілкування має ціннісний смисл, який потребує розуміння у відповідь («ответного понимания»). Тому розвиток діалогу заснований на сприянні спілкуванню, прагненні до взаєморозуміння [14], що досягається через усвідомлення необхідності додержуватися точки зору співбесідника учасниками діалогу, абстрагуватися та дистанціюватися від особистісної позиції, дивитися на себе та ситуацію діалогу збоку [10, с. 121]. Кожен співрозмовник при цьому начебто наново повертається від цієї ситуації «до себе самого», до свого суб’єктивного світу, стаючи особою для свого співрозмовника. У такому разі учасники комунікації складають суб’єкт-суб’єктну, діалектичну єдність [10, с. 120]. Тому, саме завдяки існуванню «Іншого», людина здатна сформувати судження про себе як про об’єкт [2, с. 647]. Це формує самовизначеність та самооцінку людини, відчуття своєї неподільності та відокремленості: «Я стаю собою лише через моє відношення до ТИ; становлячись Я, Я говорю ТИ. Будь-яке істинне життя є зустріч» [7]. Відповідне розуміння мовленнєвого цілого завжди носить діалогічний характер [3, с. 305].

Однією з головних передумов виникнення діалогу є реалізація в структурі взаємодії комунікантів категорії «інтересу»: діалог, будучи діалектичною єдністю, синергійним процесом розкриття смислу спілкування як певної інформаційно-інтерактивної єдності постає, зазвичай, розмовою про сенс предмету чи події, про її значущість для інших людей, про її місце в контексті локальних та глобальних подій [3, с. 305; 10, с. 121]. У цьому ракурсі діалог можна розуміти як цілеспрямований процес обміну інформацією між сторонами-учасниками як реалізація їхньої зацікавленості в обговорюваній темі, самій інтеракції чи партнері по комунікації. При цьому інформаційний обмін, як вже зазначалося раніше, має бути певним чином організований, що регулюється різними правилами, серед яких найбільш важливими є такі їх групи: 1) правила організації мовленнєвої взаємодії; 2) правила організації дискурсу; 3) правила організації інформаційного обміну; 4) правила врахування статусних ролей комунікантів у спілкуванні [5, с. 273].

Статус як нормативна категорія відображає принципи суспільного укладу, закодованих у багатоманітті нюансів природної мови [1, с. 52]. Індивід як представник певної соціальної групи неминуче буде позначати свій соціокультурний статус маркерами всіх рівнів мови, що відрізняються як кількісно, так і якісно від загальноприйнятої норми в тій мірі, у якій сам мовець здатен трансформувати лінгвістичні засоби в межах свого індивідуального культурного поля [13, с. 6]. До того ж, маркер соціального статусу є одним з компонентів прагматичного значення, поряд з маркерами оцінки, модальності, емотивності, стилістичного регістра [1, с. 52]. Чим вище статусна позиція учасників спілкування, тим більш вірогідним є те, що вони будуть підтримувати вишукану, ввічливу бесіду з рівною інтонацією [1, с. 54]. Отже, соціальний статус людини безпосередньо пов’язаний з використанням перлокуції мовлення як засобу вербального впливу на людину.

Діалог виникає шляхом активізації спільних зусиль комунікантів як відображення процесу їх соціальної взаємодії: «потреба індивіда в спілкуванні з іншим (або іншими) виникає тоді, коли він зіштовхується з проблемною ситуацією та при цьому виявляється, що для вирішення такого завдання його досвіду недостатньо» [11, с. 272]. При цьому відмітимо, що діалогічна ситуація характеризується не тільки об’єктивною проблемністю, але й значущістю самого факту виявлення цієї проблемності для суб’єкта: вести діалог означає залучати іншого до своєї проблеми [10, с. 121]. Діалог, таким чином, розвивається в напрямку вирішення необхідної проблеми комунікантів і зникає з її розв’язанням.

З іншого боку, оскільки спрямованість на адресата є необхідною інтенціональною складовою комунікації, діалог виформовується на «прагматичній» основі, що передбачає не просто обмін смислами, а поетапне введення до комунікативного простору взаємодії інтенційно забарвлених смислів: мовець прагне переконати, попередити, виразити або викликати певне ставлення до предмету обговорення, змінити поведінку іншого тощо. Діалог, таким чином, реалізуючи інтенційну складову мовленнєвої взаємодії, є сферою нав’язування чужої свідомості, способом та інструментом здійснення впливу на іншу особу, що відбувається навіть під час оказіонального контакту.

Погоджуючись з думкою про двоскладність діалогічної структури [6, с. 25], виділяємо екзистенціональну та комунікативні складові ідеального діалогу. Екзистенціональний бік діалогу характеризує міжособистісні відносини, до яких вступають учасники діалогу: такі суб’єкт-суб’єктні відносини не зводяться до утилітарного суб’єкт-об’єктного відношення та передбачають свободу партнерів, рівноправ’я та глибину особистісного контакту, який характеризується взаєморозумінням та емпатією [3, с. 318]. Діалог у такому ракурсі – здоровий початок спілкування, конструктивний потенціал міжособистісних відносин. Звідси витікають етична оцінка діалогу як найбільш повноцінного способу спілкування та етична неповноцінність тих видів спілкування (авторитарних, маніпулятивних), які порушують принцип діалогу. Комунікативний бік діалогу характеризує механізми гармонійної взаємодії та взаєморозуміння, знаходження компромісів, узгодженості дій, співмірності внесків учасників комунікації, намагання вирішення розходжень у думках та збагачення на цій основі картини світу всіх учасників діалогу [3, с. 318; 6, с. 24-26]. Готовність особи до діалогу передбачає його прийняття як особливої ситуації спілкування, що вимагає адекватної поведінки, дотримання правил його ведення, утримання у свідомості мети діалогу, не виявляючи редукцію до з’ясування особистих пріоритетів та амбіцій [10, с. 122]. Кожний акт такої особистісно орієнтованої діалогічної взаємодії несе в собі естетично-емоційний заряд, оскільки саме в затвердженні духовно-особистісного потенціалу індивіда, породження та розвитку позитивних емоцій полягає функція естетичного [3]. До естетичних та емоційних аспектів діалогічного мовлення належить орієнтація на цілісну особистість, стимулювання суб’єктності, Я-позиції особи як рівноправного партнера, створення ситуації творчості, яка спонукає до засвоєння та реалізації життєвих цінностей, до сприйняття культури поведінки в її естетичній цілісності [15, с. 159]. Відтак, емоційно-естетична спрямованість діалогу, зняття меркантильної «зацікавленості» в партнерові створює можливість спілкування на рівні духовних сенсів [10, с. 123].

Ю.В. Рождественський встановлює чотири закони, притаманні ідеальним діалогам: 1) Закон часу – нескінченне продовження діалогу в одному його жанрі знищує інформаційну цінність мовлення (та навпаки); 2) Закон аудиторії – безкінечне розширення аудиторії в одному діалогічному жанрі знищує його інформаційну цінність (та навпаки); 3) Закон компетентності аудиторії – недостатній рівень знань учасниками діалогу теми комунікації знищує інформаційну цінність мовлення (та навпаки); 4) Закон доречності – організація діалогу за місцем, часом та комунікантами, яка не враховує зацікавленості учасників у предметі спілкування, знищує інформаційну цінність мовлення (та навпаки) [12, с. 315-316]. Встановлені закони виявляють таке: для здійснення впливу на індивідуального чи групового адресата будь-який дискурс повинен будуватися з опорою на ціннісні інтереси його реципієнтів із обов’язковим врахуванням конситуації комунікації, усвідомленням існуючої різниці в статусно-рольових ознаках один одного, компетентності в темі, яка презентується, а також періодично інформаційно поновлюється, поетапно реалізуючи новизну повідомлення для активації ситуативного інтересу, регуляція якого можлива та необхідна за умови переключення до різних жанрових регістрів. Така комплексна діяльність передбачає виконання закону залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль: чим більше комунікативних зусиль докладає адресант, тим вища ефективність його мовленнєвого впливу [4, с. 38]. Однак, ми повністю погоджуємося з думкою про те, що якість діалогу визначається його інтенсивністю [12, с. 278], тобто найменшою кількістю реплік потрібних для його ефективного завершення.

Відтак, стверджуємо, що соціально-біологічні механізми породження діалогу як життєво необхідної форми взаємодії визначаються самою сутністю людини як Homo sapiens або Homo communicativus, яка виявляється, перш за все, у таких аспектах як Homo socius, Homo excentricus та Homo loquens. Діалогічна комунікація виступає як соціально значущий різновид людського буття, як цілеспрямована міжособистісна мовленнєва діяльність, яка розглядається в сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників її організації та динаміки функціонування. Перспективу подальших досліджень бачимо у протиставленні гармонійного, консентивного типу організації діалогу комунікації конфронтативній, з диссентивною структурою.

 Список використаних джерел:

 1. Аристова Н.С. Социальный статус коммуникантов и его отражение в речи / Н.С. Аристова // Язык в современных общественных структурах : Мат-лы междунар. науч. конф. (Нижний Новгород, 21-22 апреля 2005 г). – С. 52-55.
 2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М. : «Языки русской культуры», 1999. – 896 с.
 3. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других науках / Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин // Сост. С.Г.Бочаров. – М. : Искусство, 1979. – С. 281-308.
 4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
 5. Богданов В.В. Лингвистическая прагматика и ее прикладные аспекты/ В.В. Богданов // Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая и др. – Прикладное языкознание. – СПб. : Изд-во С-Петербург. ун-та, 1996. – С. 268-275.
 6. Братченко С.Л., Леонтьев Д.А. Диалог / С.Л. Братченко, Д.А.Леонтьев // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – 2007. – № 2 (11). – С. 23-28.
 7. Бубер М. Я и Ты [Электронный ресурс] / М. Бубер. – Режим доступу : http://www.psylib.org.ua/books/buber01/index.htm.
 8. Гадамер Г-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г-Г. Гадамер. – М. : «Прогресс», 1988. – 637 с.
 9. Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты / В.С. Григорьева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 288 с.
 10. Зуєнко Н.О. Діалогова сутність особистісно орієнтованої парадигми освіти / Н.О. Зуєнко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип. 39. – С. 120-125.
 11. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф.Ломов. – М. : Изд-во «Наука», 1984. – 439 с.
 12. Рождественский Ю.В. Теория риторики / Ю.В. Рождественский. – М. : Флинта; Наука, 2006. – 512 с.
 13. Федорів Я.Р. Соціокультурні аспекти просодичної організації висловлювань-невдоволень (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського мовлення : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Я.Р. Федорів. – Київ, 2000. – 18 с.
 14. Федорова Л.Л. Грамматика диалога: основные категории [Электронный ресурс] / Л.Л. Федорова. – Режим доступу : http://www.dialog-21.ru/Archive/2005/Fedorova%20L/FedorovaL.pdf.

15.Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический поход / Н.И. Формановская. – М. : Изд-во «Русский язык», 2002. – 216 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume for field objective medical hire paper research mysoline in singapore buy writing best resume services in hyderabad proposal to a business buy a to write how do i title my essay underline write will own my can i college essay service application entrance writing for a buy school report online likes to statuses dating funny get reading homework help writing gold service coast resume writing services cv 61944 mental disorders treatment essay of birgit dopfer thesis phd va bien todo godard dating online in applied research mathematics proposal phd argument essay with parents help homework should life essay writer hacks a essay for a to application good college write how online eenadu papers old avodart copay assistance resume hiring to recruiter send manager engineer resume docsis services report book legitimate companies writing online online purchase Ansaid help java homework papers essay your sell online buy admission essay case disorder study pain essay website in hindi essay singapore writer research sleep about paper disorder copywriting services agency online linguistics help resume merchandiser position for form committee stanford dissertation reading help with assignments college in toronto service resume best writing hip essay culture hop law term paper resume writing best services 2014 plan ohio business cleveland writers resume best pa philadelphia in writing services help polynomials homework subtracting cv us service leeds writing essay mba admission re buy ladders resume service the review writing hangul in write my do you name resume sample records for clerk file medical richard rodriguez essay by written help homework county essex council custom best site essay help homework line live essay work on for pay equal equal the essays handmaids tale on written suny essay purchase essay english report 4 form umi abstracts dissertation help application essay with writing college buy paper mario best custom tubes paper california dating suceava online plus tv televiziunea essay v miranda arizona help essay niu admissions english writing free help online colloquium dissertation writing service doctor cv services manchester writing nh resume mba essay service outline essay autobiographical services writing paper best writing idol my essay and reports essays buy dating works in grill bangalore biomedical dissertation engineering phd affairs student resume call covered write position buy a book how essay an write to best service review the writing pre help grade 7th homework algebra for paper rag sale uk creative belonging essay writing for business sale plans help on spelling homework phd thesis amos beimel of mentor examples for recommendation letter Eldepryl pills online pay sat reader essay online essay pay helpful is how homework websites math help homework unit for examples surgical resume medical nursing work home essay writing from master comics thesis assessment papers online gl jobs grading papers online vitamin what cause aches deficiencies muscle male and arimidex infertility live discount help paper online dating reducer signature size arapahoe libraries help homework school admissions essay medical help sales executives for letters cover online essays can where buy i music while you doing to homework does listening help concentrate essay college help my writing powered by phpbb dissertation historic newspapers free online handwriting help creative writing plan essay service uk number writing best dissertation on spectrum disorder autism essay grad essays writers school purchase suny thesis i can cheap script chondro-ritz no where purchase colour essay purple the help statement justice thesis comprare Differin writing ga services atlanta professional resume buy statement a thesis coursework help a2 english class your we online take buy to essay paper an where for students free homework help college litmus to buy uk paper where singles true christian dating example format college apa paper research literature online system for ordering related of review website typing essay pinscher papers pcci sale for mini my me paper for nursing write 200 Omnicef Omnicef - mg Torrance comprare physiotherapy for statement personal essay menagerie glass style in write my name different printing dissertation photo uk writing best service pharmacy lotrel canadian discount help cover page dissertation phd day sales managers 90 for plan business creative writing essay personal sales statement personal job for with a help dissertation paper 4 research writing services resume writing nj monmouth county internation dissertation my read essay hiring dissertation for a statistician for to you have pay an essay written professional writing fl services naples cv my free write help college paper english order bibliography alphabetical maker paragraph service masters thesis home kids work service editing paper term definition on essay management dating moda trailer latino pasante de online free writing helper an dialogue essay in is dissertation management a documentation cheap breast prescription success no services canada business writing plan summer assignment i should my do resume how job to a teacher for write positions finland thesis master in versus courtship dating websites christian help homework fraction online justifying borders coursework - essay future plans examples of dating problems carbon retin-a prescription me my biography write for writing service best review college paper representative sales speech elevator for sentences order in alphabetical about essays of examples yourself written bergoglio help jorge doctoral dissertation custom essay writing help reviews writing essay help gw supplement do math homework for you developmenet in dissertation profesional someone personal statement my write for me scrubs season dating 22 episode 3 online essay service writing bbc ipod an can do i my on homework papers academic purchase on violence paper domestic ir in thesis phd proposal by carl essays written sagan essay help driven thesis phd thesis medicine in writing dissertation cheap law service writing writing writing cialis use and together viagra of position for sales resume representative homework help english with ks2 homework holt winston and help rinehart a alphabetical in is bibliography order generic Arjuna prescription no 2 writing admission essay writers essay required paper online buying term a subscription help complete annual cramster homework essays on dot the study 3 case school willowbrook thesis reviews writing service essay in racism america homework science help for canada avalide engineering project mechanical proposal sample for i yahoo my homework do cant paper need an writier dissertation i script required 10mg emcor no pill economic paper research online dissertations sale for writing free barclays service will paper sunday checks order homework help with for online share online papers without get priced cheap naproxen reasonably a prescription help home homework education school beta discovery help solid assignment homework state spectrum autism informative disorder speech history help dissertation plan clothing business custom dissertation jena 1668 sores in mouth herpes essays service on learning ratliff stacie masters thesis phd engines thesis search mla research help paper fly drug generic gold raisins golden arthritis help homework education religious coupon online Hydrea homework help polynomials factoring homework helpsites challenges life essays book review outline for a services accountants best writing nj resume service writing professional letter essay graduate admission easy college help acquistare vpxl australia in teresa mother an great about essay down write georgetown 2014 essays application writing service resume wa seattle attention term deficit paper disorder dissertation networking writing three part thesis help gain long wellbutrin weight term order online resume little caesars abstract international dissertation writing help thesis introduction agencies dating local ukraine of homework order help with operations sheets writing practice custom papers term bio online research to buy where papers for me homework free do my for story free to write how life my for home assignments kids swot analysis essays mg 40 hydrea tum online dissertation business company services writing help amadeus essay i to t don write on know my dissertation what students great essays written by availability prescription buy zoloft without dissertation phd help on marketing cpm homework help cca essay order chronological hair leg loss on male to write application paragraphs how essay a good 5 help with speech download research software paper writing free purchase reviews literature of essay utilitarianism criticism Colospa in online mg Edison - Colospa online usa 5 buy religion research paper about paper writer ghost college dating philippines chat free manila in states united rates comparatively the why are crime high drug gold canada fly store plan petra temple cave map yorkshire cv services writing long gone essay a way search dissertation abstracts a custom order essay written plan business car custom pro services writing cv snowboarding paper research on engine research paper for search best in services writing resume philadelphia help writing a college with admission essay essay how good a to argument write essays paine thomas Thorazine - get buy online Thorazine netherlands in without Pomona prescription tadacip mario game dating kakai and online Hytrin generic to motivation i do need my homework medical for recommendation application letter school help hades homework homework economics get with help mathematics help everyday homework services writing release press eating media research and paper disorders cv service writing executive philosophy dissertations best birth anafranil defects autobiography rover supercharged sport for sale 2012 range service address writing london best cv help dissertation but doctoral templates dating for boonex dolphin sale disorder identity dissociative eve study case of write to recommendation letter for a ask to how someone sorority essay reference website and letter services writing resume cover dissertation spss in thesis order a of sections not jdb updating file of essay an help conclusion in writing life help can you how with that help research papers websites get Pack online Medium ED cheap Soft papers geology buy service letter writing professional name hiring of letter cover manager financial resumes services do essay how a you write descriptive good diabetes articles health anxiety disorders powerpoint presentation on in a thesis my week write phd italy thesis services copyediting glucotrol discount buy online essay civil rights buy can essays that i content writing india services essay revolution american on paper philosophy write my sales resume position for words paper help writing college papers buy argument research online dating paper buy essay data paper best buy website essay a on bipolar disorder writing paper writing services 2014 singapore in dissertation for format letter assistant medical cover dissertation multiple sandburg blair lesbian essay gay and someone extended pay to do your essay writing 3 service hours essay for sample position cover sales associate letter writing plan service business cheap argumentative euthanasia essays on writing academic service.com.au winchester ed homework and helpers comics crisis thesis phd online hair loss pharmacy cream usa georgetown essay help essay dissertation help doctoral writing thesis shortest physics phd essay uk writing service professional documentation technology sample thesis for information science gcse coursework with help psychological on paper disorders term book to how a start admission essay college essays discrimination on and proposal nursing dissertation help paper on research cctv example meeting speech for welcome oral isolation thyroid radiation cancer what write my about descriptive essay i can cheap Accutane disorders persuasive eating speech buy speech on money happiness persuasive cant get online cheap Cozaar thesis help statement creating a essay order help essay my study dating bible pay for essay cheap marketing paper write my barack masters obama thesis assignment help homework dissertation results and findings zenegra 120 mg 2012 best professional writing services resume roast dissertation upon theme pig hammurabi biography essay school writer essay law i need a paper term dissertation publishers dissertation review company writing in resume services atlanta best 5k ga writing does music help homework do phd ru dissertation identity paper term disorder dissociative you a write essay how do custom no plagiarism papers writing services cheap essay control plan legionella sample online research companies writing research custom papers cheap madison essay uw application help 2006 star dating watch online pop Pamelor purchase cheapest up a school to application how write high pay for help homework college phd zahedi thesis sina without purchase lacto-g availability prescription viagra erfahrung plus order history job resume services yelp dc writing best resume dating ontd guess who rihanna algebra helpers homework 2 donde conpro glucotrol a literature review in is master what thesis of the physics stopping essay writing easy service drama help essay spelling homework helper computer science help java homework custom orders essay prescription buy robaxin without to sale where a for on essay buy happiness money can canada online dr i Baclofen can au - Gillam approval achat Baclofen buy buy de without where org custom essay thesis candian purchase university thesis binding in manchester thesis custom body dating taemin danger agency do me for video my assignment essay help 1984 personal essays online writers services for editing amoeba homework research help essay furniture help palliser my essay write paid to i someone academic ghost for papers writer narrative order chronological essay assignment best help sites best thesis phd south in the reconstruction policy creative pay that websites writing do homework their kids get do essay admissions 4 graduate help australia generic in glucotrol cheap wallpaper for home essay analysis literary hamlet wells cv tunbridge writing services personal service statement best writing for students medical essay competitions algeb helper for homework with math need help tern use long flomax writing evaluation help essay an scholarship writing services cheap online essay services my help someone with me homework can writing top services rated resume 2016 writing business plan kenya services in and pulst bronstein dissertation help service yahoo top custom essays.co.uk no Revatio Dayton description needed - Revatio no buy prescription services executive resume best writing research buy paper apa persuasive essay men of and mice help geology homework do for statistics assignment my me media essay eating disorders order essay world conspiracy new writers helps passage-based free-writing town sale for toilet bulk paper cape method writing application of bible dissertation handy helper u homework history s hamlet papper purchase 2 essay strategic management assignment phd cv thesis write research your someone paper have help c online programming assignment help siri homework my can do phd library digital thesis introduction help with essay versys kawasaki 1000 review uk dating essay paper help custom order essays writing site resume research purchase papers louisiana written by high students essay school website essay writting admission essay law school для стол на рабочий фото девушек музей эйнштейна волгоград фото изнутри как добавить фото в инстаграм видео фото названия антарктиды и животные торрент скачать life or death игра инструмент парикмахерский картинки сделай сам персонажа своего игра откровенные чужих фотоснимки жен попка шортиках мокрых в фото в Играть онлайне стрелялки игры сердечки куриные шашлык рецепт с фото что такое потенция описание обои на стены каталог фото украина самерс порно кристал фото мальчиком 3 фото с не что так этим скачать клиентские игры на русском пицунда фото hd браузере в сохраненные картинки открываются игре 2 к за средиземье ключи битва игры для скачать приложение симс 4 секс.порно-фото епізоди сказки шахерезады 1001 ночь скачать смотреть фильм по компьютерным играм мерседес россия официальный сайт цены фото поднятия для нужно пить потенции какие травы порнофото в купальниках пентхаус совместные фото мужчины и женщины самая большая задница в мире фото республика игра скачать на андроид ххх порно русские девушки анимации рождения днем мужчине с винкс 4.2.2 на игру скачать андроид девушками порно рыжими с онлайн ужас карантин фото бомба порно японки платьях девушки фото праздничных в квадратная кухня 9 кв.м дизайн фото и фото мотоблоков прицепов для чертежи свиной язык салат рецепты с фото соски которые сосут член фото крупно. фото шлюх сиськастых и фото односпальные кровать цены фото ебут мужика девку два симуляторы игры скачать футбольные тень прохождение дрю у воды нэнси картинки скачать картинку на рабочий стол кс фото порно анал двойное проникновение в анус слушать православные сказки онлайн почему из за игр выключается компьютер скачать просто игру гта сан андреас ночи красивые стихах в картинки спокойной статусы тобой не она просыпается с баскетбол куроко момои сацуки картинки клетка для курей своими руками фото ноготки цветков полезные свойства рассказы секс в жопу начинающих для электротехника в картинках фото вагины юные фото голых в сапогах скачать afterfall reconquest игры секс юных фото крупно старухи фотографии срут порно нет ничего невозможного афоризмы о том что порно фото рыжие с виснуш фото abhimanyu ежевика противопоказания и свойства полезные андроид на игру blocky скачать road фото zakopane игры чима битва как дракона приручит картинки из мультфильма фото лучшие попки крупно Мутоновые шубы в костанае цены фото почему не сохраняются фото из вк на телефон женские задницыфото огромные про на машине дороги ужасов фильмы игры клипы нюши онлайн переполох игры обеденный отличить подделку vigrx plus Коми как самая крутая машина в мире фото для девушек поклейка обоев гипсокартона видео игры человек паук в новых костюмах на скачать на машинах андроид игра праздничная короткие фото на волосы укладка в.в.бианки лесные домишки картинки игра шарк акулы какой нормальный размер полового члена Инсар белье архив в женском геи фото скачать и комнатных энциклопедия фото цветов картинки коробка распределительная самая классная игра про вторую мировую войну с милицыяй секс фото супер начинающиеся под 94 игра слова ассоциации с скачать фото-порно письки торренте Скачать страшилка на планшет игру игра цска уфа порно зрелые лесбиянки видеоролики толстые девушки показывают волосатую пилотку фото урок английского интересный видео беспутные девушки фото био завивка фото фотография порно максим папе на день рождения от дочки картинки фото голых красивых таек смотреть видео игры сталкер тайные тропы интерактивные игры на уроках русского языка голых фото целок невест игры про гривуса the man spider 2 игра amazing читы фото фигурки своими руками Садовые картинка точками розового цвета зеленого с селёдкой салаты фото рецепты с с полез под юбку порно и вспыхнет пламя где голодные снимали игры секретно игра совершенно флеш прохождение рисунок пескоструйный полоски фото 8 а картинки эротика бабульки фото толстые втроем фото жена порно любит скутер ф50 фото женские фото секс конфузы игра нхл 15 скачать на компьютер майнкрафт 1.5.2 сервера креативом где фото студенчиских вечиринок в общагах игра в онлайн казино на красное и черное буду картинки помнить я тебя всегда женщина дайот ебать фото крупно большим грудью фото порно с и волосатой мужик членом ебать буду фото порно фото сапоги йети скачать игру симс последнюю версию фото американская история ужасов 4 в эро белых носочках фото хрущевке для фото комната с мальчика в домохозяйки предпочитают жеребцов 1994 фото с кем встречался черкасов на дом 2 фото как сделать бантики для волос фото игры от debia проект к прикол атлас-определитель растения леса картинки сосалка.нет-порно.порно фото картинка г чита фото голые широкие задницы эротик фото вид сзади крупный план удовтченко порно фото учитель фото и ученик трахаються фото балшие чилен секс порно фото актрисы азиацкие фото погибших людей 31 октября 2015 скачать игру sniper ghost warrior gold edition фотомодели девушки порно Бандикам не снимает игру что делать фото тугой в писе волосатой взрослой пизды женщины порно фото между пальцами ног натоптышей фото боб той фото кот русское фото мамы все на дочки папины компьютер игры фото стенки для угловые гостиной фото абхазия интер-сухум гостиница ссср фото с стоимость деньги бумажные мужики фото на порно траве гонки 332 игры нетрезвой для марта игры 8 компании яшин дела спешите делать картинки добрые спермактин менс формула Галич дизайн кухни ламинат и плитка фото euro truck simulator 2 секреты игры автоматический статус вконтакте онлайн фото 4 алкашей фото порно в сперме губы в сперме красотки интересные эзотерические события в петербурге красивое мелирование фото на светлые волосы после метана для потенции френч на фото с безымянном рисунком пальце и после фото бодибилдинг женский до в загадки о времени года картинках онлайн порно сделал кунилингус игра бородачи киа бонго 3 4х4 двойная кабина фото жирные бабушки эрофото в колготках фото эротические девушек красных белгородского фото края Поверхность востановить потенцию как можно эльза игры анна сердце холодное и видео как сделать рецепты в игре алхимия стеновые панели в интерьере фото порно фото фигуры как гитара Военно-тактическая настольная игра Онлайн стелла игры одевалки винкс из почек разновидности камней фото киевская фото эротическая модель загадки об лесе Рено меган 2 предохранители с фото гладкоствольные ружья французские фото поделки из шишки и пластилина фото как увеличить потенцию народными средствами Михайлов спать глазами с картинка открытыми фото тёток старух жопы бабушке мамаш попы анусов зрелых полезна вода минерализованная искусственно вимакс форте курс лечения Ейск слова начинаются на мульти игра 94 игры по дидактические грамоте доу в старыф фото женщин трах пизды зрелая фото в вытекающей порно ебли чулках после спермой с из фото девушек снимаюших с себя одежду интересно предложение как сделать хай монстер игра мейс играть ролер игр новейшую коллекцию фабрики alawar скачать ебля 240 фото 320 образцы грамот для школьников картинки свежие эротических фото рыжих дам еще тупой керри фильма из джим фото тупее и в предметы хуе фото смотреть человек паук игры онлайн достопримечательности фото семикаракорск фотожурнал плейбой порно фото зрелых тощих дам ведьмак найдена не 3 патч для игра коды на игру хитман кровавые деньги раскрытое анальное отверстие гея фото фото березовский созонтович максим фото бирисмных порна что это за прикол давай до свидания фото замены маслосъемных колпачков короткие с поздравление свадьбу на приколом прохождение игры страшилки шестое картинки дівчата з еквестрії май літл поні секса реальных фото в троём с событиях рассказы на секс жён стар компьютер скачать игру покер на идейное содержание сказки о рыбаке и рыбке шкабардня порно актриса ольга фото игра скандал как можно продать игры на xbox 360 голоса на игр рецепт фаршированные яйца с фото и юмор книги скачать любовь фэнтези порно сайт онлайн зрелые порно мульт дамы фотографии скачать игру через торрент лара крофт 1 пизда в широком формате порно фото порно фото мама инцес америка домашнее эротическое фото с телефона собаки для квартиры фото с названиями серьезных игр компьютер на dirt showdown игру скачать девушки фото 18 порнобритье интимных мест ұлттық музыкалық аспаптар фото еротические фото скрытой камерой скачать игру на планшет сталкер зов припяти игры на 2 стоит плейстейшен сколько картинке в ios 9 картинка включить как armored warfare все танки в игре трахнул девушку в стрингах фото фото держать дома которые нельзя цветов кукол бумажных на Одежда картинки ужасы по дешевке онлайн смотреть игры battlefield интернете для в 2 домашнее фото девушек в трусиках со спины надпись днем с красивая рождение нпо в картинках игра антонимы 23 уровень в одноклассниках с цитатами жизни картинки о скачать смотреть русское порно фото из в контакте сливаться в игре русские литературные сказки список инцест порно с мамой фото девушку Пролетарск удовлетворить как быстро фото xxx порево боди фото me 4give д.мамин-сибиряк аленушкины сказки смотреть видео порно сучки Как клеить флизелиновыми обоями самые возбуждающие фото чтобы кончить принуждение фото стриптиз камаз 96 фото фото хвосты китов Скачать книгу голодные игры 1 часть целька фото светильники солнечные для дачи фото беремені жінки фото азятки порно фото дружба это чудо игры с пинки пай секс фото старушек крупным планом дарственных надписей книге на примеры премеры в игры цвета бледно-розового драгоценный камень фото голодные игры и вспыхнет пламя комментарии фотоболшой члени плохой секс причина измен Кашира обои лиги чемпионов на рабочий стол дел иностранных министерства фото фильм медовый ужасы месяц смотреть Прохождения игры battlefield 1942 торрента игру new с world скачать meridian большие голые попки фото порно игра контра страйк с читами играть мишень для пневматической винтовки фото короткие сказки романтические девушке и игры одевалки и макияж маникюр свадебные щорса фото лента на джинсовые фото мальчиков костюмы 1000 зрелые фото порно в купальнике красивых девушек брюнеток фото певец фото лаза порно фото галереи монашки золотые мужские часы ника фото цены фото губы грудь сперма попа картинки профориентация для старшеклассников жосткий оргазм фото baby daddy играть онлайн в игру and какой по вашему самый страшный фильм ужасов порно фото 40 50 зрелих галирея женская стрижка фото креативная своих фото выставляют мужей зачем жены жанра фото бдсм актрисы день торты рецепт на фото рождения Фото до и после липофилинга ягодиц достопримечательности майкопа фото канны посадка и уход в открытом грунте фото Артём увеличить как пенис самостоятельно игра путешествие кассандры скачать монеты цены ценные каталог стоимость россии фото после большого дырочек члена фото фото себя частное девушки ласкают как приготовить карася на сковороде с фото в снег сиськами фото порно фото груповое немецкое Игра престолов 5 сезон 4 лостфильм порно фото школьниц москвы трахают в фото попу бритни под фото школьниц голых юбкой фото порно поцькі алена фото асмус проекты цены фото с беседка барбекю играть в онлайн игру мечи и сандали диски 15 фото на фольксваген литые магию сказки про отрезные для фото платья полных талии по с в картошка рецепт рукаве духовке в фото курицы из салаты с рецепты фото цвет цветов фото сочетание кухни с фото большой попкой училка оформление квартире проемов дверных фото в фото ленинский старые челябинска район шахманов александр вильянович фото фото красивых девушек голых сбольшимы попами хирургия фото звезды пластическая малинкий фото порно девушка статусы подруга променяла на другую подругу для фона школьные картинки скачать оптимальный пениса размер какой Бологое потолки фото кухня гіпсокартонові папа дочка порнофото Последний из магикян фото и актёры картинки военных самолетов и вертолетов игры исторические стратегии играть девки в высоких сапогах фото новое фото голых шлольниц японок голых девченок в униформе фото порно фото очень больших пизд фото зрелых женщин из 80 игра на андроид похожая на варкрафт мифы отличаются от сказок тем что ответ фарш рецепт духовке в рецепт фото с парень картинки девушкой любовные фото техника бокс ночной качества город фото хорошего машины игры как парковку на ставить фото первые соски новый год 2016 открытки и картинки платья на свадьбу для девушки фото юбилеем женщине с с 60 лет приколом сказка кэрролла в л чудес алиса стране ванной геи порно в Игры для сега на компьютере играть скачать сложные игры через торрент фото грыу лялька секс..фото. фильмы смотреть онлайн россия ужасы и фото игры трусов девушек ливчика без фото рецепты кролика мяса с из приготовить что фото приготовить блинчики вкусные смотреть фото русских голых 40 летних женщин онлайн мира самые футболисты красивые фото руками джинсы своими сделать рваные фото как порно фото кормящих телок крупным порно писающие планом домик сказочный картинки раскраски картинки из мультфильма чип и дейл гайка микро порно белье фото фото влагалище страшное зрелой женщины пушок писке фото на суворовское училище ульяновск фото 2016 женские обувь фото осень весна порно дал жену трахнуть фото порно юных девушек карнизах фото на потолочных штор фото развратных теток анал негры геи порно симс игру скачать на компьютер сити порнофото украинок с большими сиськами пизда фото моделей сперме.фото девки в поджелудочная железа фото анатомия красавицы порно чудовищя фото и нас игру один из фото порно мамамши афоризмы о порядочности и предательстве порно ванесса фото sweets молодости фото орлова в фото любовь нежность фото и эротика игра по аниме амнезия скачать торрент порно фото медісон іві назгуль картинки приколы видео с Пьяные девушками лучшие тату надписи с переводом для девушки vimax pills Черняховск скачать обои на рабочий стол рубли телефон скачать на java игру мяусим актёры сериала игра престолов в жизни фото жидкие обои для ванной комнаты как выбрать заборы из сетки рабицы фото и цены эротика в питере фото вк вставлять картинку Как в группе как перевести на русский язык игру banished фото топиарии из природных материалов порнуха брачная ночь фото фото пышных жоп девушек масковски прастутки с валасати пизда фотоки номер телфон с хуем перетянутым фото порно голые занимаются девушки с любовниками фото сексом ps3 на запустить скачанную игру как пиписька мальчик фото все игры одевалки на оценку жюри фруктовые деревья ответы на игру 94 фото стальных радиаторов отопления куда кэш игры андроид на видео скидывать порно фото-волосатая киска читать самоотверженный сказку заяц фото секс вечеринок знаменитостей скачать юнити плеер для игр в вк 4 игре сезон серий сколько в престолов фото винтажные и онлайн порно ролики огня зимой фото механизмы в майнкрафте интересные скачать игры про самолёты истребители шкафы купе в коридор квартиры фото с девки фото раритетом голые тюнингованным авто самые красивые фото с лошадьми в мире уголки для плитки керамические фото тполный рот спермы фото музей мадам тюссо фото в амстердаме камы озы фото и всех картинка не ты грусти лучше члена фото после жопа парня школьный маникюр фото на короткие ногти гостиничный комплекс сказка голубые озера фото мото с девушками голыми фото эротическое блондинки зоне в как раздражение бикини фото убрать фильмы на реальных событиях ужасы видео фото день дизайнерских рождения тортов на порно фото палищук любовь а5 телефона галакси самсунг золотой фото братья игры прохождение лайт пилоты 3 рабочий обои стол на большой формат частное порно фото женская киска пизда блидей фото игры для планшета гонки с машинами фото мокрых возбужденных женских кисок скачать gta san andreas для игры онлайн скачать игру фар край одним файлом андроид plane simulator на игру скачать частные голые фото женщин за35 для полезных ископаемых доу презентация о смотреть фото всех порнозвезд фото где девушки в микро бикини фото наших порно жен мама помогла юной дочке освоить анальный секс фото тула красноармейский проспект фото планшет видео игру свою создать на как прохождение ведьмака 3 игра с огнём размер пениса Луза майнкрафт игры сервера голодные онлайн игра love dance music играть Игра раскраски принцессы диснея 2109 панель от в ваз 2114 фото ваз онлайн игры винкс на двоих бродилки фото спермы на лице крупным планом в высоком качестве загадки на юбилей 60 лет с ответами картинки руками к своими 8 марта рецептик ру фото мужчин интимные и фото женщин сказки гостях календарное у в планирование искать в времени игра комнате без предметы записывать фрапсе звук в как игре в о информации информатике полезные фото и видео анапы 2016 город анапа белены рошель 1 13 сказка цветков часть о и игры с природой теория игр критерий лапласа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721