Дуалізм виконавчої влади та компетенційні взаємозв’язки Кабінету Міністрів України із Президентом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено питання взаємодії органів державної влади, що є одним із ключових у конструюванні їх конституційно-правового статусу. Проаналізовано положення законодавчих актів щодо діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України з метою виділення недоліків та переваг.

Ключові слова: дуалізм, Президент, Кабінет Міністрів, узурпація, система стримувань і противаг, біцефалізм, контрасигнатура.

The issue of cooperation of state authorities is a key in the design of their constitutional and legal status. Analyzed the provisions of legislation on the activities of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine in order to highlight the shortcomings and advantages.

Keywords: duality, President, Cabinet Ministers, usurpation, checks and balances, bitsefalizm, contra signature.

На сьогодні проблемним у конституційному праві є питання компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України із Президентом України, що вивчається вітчизняними та зарубіжними вченими.

Аналіз останніх досліджень представлений такими науковцями:    Бабенко К. А., Власюк О. С., Жук Н. А., Журба Я. М., Крупчан О. Д.,   Маклавов В. В., Мартинюк Р. С., Совгиря О. В., Сухонос В. В.

Питання встановлення компетенційних взаємозв’язків є особливо актуальним у змішаних формах правління, де згадані взаємозв’язки є найтіснішими та водночас найскладнішими.

Постановка завдання: визначити сутність правової природи дуалізму виконавчої влади та компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України із Президентом України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конституційно-правовий статус вищих органів державної влади полягає не лише у встановленні повноважень, обов’язків, механізмів діяльності кожного конкретного органу, а і встановлення чіткого розмежування їх повноважень (компетенції), особливо у сфері взаємодії таких органів. Повернення до парламентсько-президентської форми державного правління в Україні зумовило появу нових інституціональних викликів, які повинні бути вирішені найближчим часом задля відновлення політичної, і як наслідок, економіко-соціальної стабільності держави. Одним з основних завдань постає створення оптимальної моделі взаємодії ключових макро-політичних (вищих) суб’єктів державної влади: Президента, Кабінету Міністрів та Верховної ради України [1, С. 76].

Досліджуване питання тісно пов’язане із таким державно-правовим явищем як дуалізм виконавчої влади, який є характерним для держав із змішаною формою правління. Дуалізм (від латинського dualis – двоїстий) у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду. Правові основи існування дуалізму виконавчої влади завжди прямо або «приховано» закладені в конституціях відповідних держав [2, С. 131-134]. Для характеристики дуалістичної моделі організації виконавчої влади застосовують переважно такі формулювання як «подвійний центр виконавчої влади», «складний центр виконавчої влади», «двоголова виконавча влада» та інші.

Як зазначає Р. С. Мартинюк, «сумісна компетенція глави держави й уряду у виконавчій сфері відображає намагання розробників концепції раціоналізованого парламентаризму поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади – високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування й координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях прем’єра – представника парламентської більшості» [3, С. 200-208]. Таким чином, головним (базовим) критерієм встановлення компетенційних взаємозв’язків між зазначеними суб’єктами державної влади є принцип ефективності. Така ефективність може бути досягнута виключно за умови існування виваженого, чіткого (однозначного) та структурно узгодженого законодавчого регулювання конституційно-правового статусу відповідних органів державної влади.

Слід зазначити, що дуалізм виконавчої влади у загальному розуміння важко оцінити як позитивне чи негативне явище. Таку оцінку можна дати лише при характеристиці конкретного випадку такого дуалізму. Як стверджує           Р. С. Мартинюк, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як президентом, так і партійною більшістю у представницькому органі, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і прем’єром, у кінцевому рахунку слугуючи підконтрольності влади суспільству.

Дещо іншої думки притримується О. Д. Крупчан, який зазначає, що «найкращі результати діяльності ієрархічно організованої системи можуть бути забезпечені за умови її моноцентричної, а не поліцентричної структурної побудови. Тобто за умови, коли всі структурні ланки системи підлягають керуючому впливу саме з одного, а не з кількох владно-організаційних центрів» [4, С. 200-208].

З приводу визначення відношення глави держави до системи органів виконавчої влади існує наразі кілька точок зору. Одні автори без будь-яких пояснень включають главу держави до складу виконавчої влади, вважаючи таке включення саме собою зрозумілим. Інші автори говорять про тенденцію відділення глави держави від виконавчої влади в парламентарних та особливо напівпрезидентських республіках (в юридичному, а не фактичному відношенні), причому останні стали висувати ідеї особливої президентської влади, арбітражних функцій президента по відношенню до інших інститутів влади [5, С. 711].

Принагідно зазначимо, що аналізуючи відносини між главою держави та урядом, слід враховувати і той момент, що їх діяльність обумовлена не лише правовими, а і політичними чинниками. Крім того, актуальним для політичної ситуації у сучасній Україні є і твердження про те, що, якщо дотримання «букви» конституційних норм може бути не абсолютним тоді, коли панує консенсус між різними діючими особами конституційної системи, то воно стає незамінним у випадку розладу між ними [6, С. 68].

В Україні конституційно-правовий статус уряду (Кабінету Міністрів України) та його компетенційні взаємозв’язки визначається Конституцією України (розділ VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади») та прийнятим відповідно до положень Основного Закону України Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року.

Згідно зі статтею 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України [7].

Також у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» зазначено, що «Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує координує та контролює діяльність цих органів»[8].

Для зручності та повноти нашого дослідження у сфері компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України та Президента України, нами будуть паралельно проаналізовані норми законодавства, що визначають компетенцію Кабінету Міністрів України та Президента України і засвідчують відповідні зв’язки повноважень. Принагідно відзначимо, що в Україні наразі не існує спеціального закону, який би визначав конституційно-правовий статус Президента України, тому статус Глави держави в Україні визначається лише Конституцією України.

Варто також відзначити, що розмежування повноважень та компетенційних взаємозв’язків між Кабінетом Міністрів України та Президентом України є важливим елементом системи стримувань і противаг. Причому, як відзначає Р. С. Мартинюк, «Президент України займає особливе положення в системі стримувань і противаг. Глава держави не належить до жодної з гілок влади і в умовах змішаної форми правління та притаманного цій формі правління явища розпорошення влади несе відповідальність за розв’язання стратегічних питань розвитку всіх сфер суспільного життя країни» [9, С. 44-50].

Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України [10]. Подібним повноваженням наділений і Президент України, який забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

Кабінет Міністрів України відповідно до частини 2 статті 116 Конституції України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Реалізація цього повноваження проявляється у виданні певних актів Кабінету Міністрів України, які стосуються питань реалізації та охорони прав і свобод людини і громадянина, у можливості законодавчої ініціативи тощо. Президент України згідно Конституції України є гарантом прав і свобод людини і громадянина, щоправда дана юридична конструкція досить розпливчаста і не несе в собі певного конкретного правового змісту. У теорії конституційного права така функція (повноваження) визначається як гарантійна і реалізується через повноваження у сфері оборони, у сфері подолання надзвичайних ситуацій, у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина та у сфері забезпечення нормального функціонування державного апарату [11, С. 73].

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України. У даному випадку Президент України шляхом прийняття відповідних актів (указів та розпоряджень) також може здійснювати вплив на проведення зазначених сфер політики (наприклад видаючи укази, у яких затверджуються положення про центральні органи виконавчої влади). У цій сфері повноважень, як відзначають провідні вітчизняні конституціоналісти, вплив Глави держави на внутрішню політику може бути досить істотним і тоді, коли Президент та Уряд представляють різні політичні сили.

Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Безумовно, що ці повноваження реалізуються через керівництво та координацію Кабінетом Міністрів України профільними центральними органами виконавчої влади (Міністерствами оборони, внутрішніх справ і т.д.). Президент України також має широкі повноваження у цій сфері. Зокрема, Рада національної безпеки і оборони України, яка є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Крім цього, Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України.

Згідно з частиною 9 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Здійснення цього повноваження частково може залежати від політичної волі Президента України, який вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.

Також у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» зазначено, що «Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України». Таким чином, Кабінет Міністрів України повинен забезпечувати реалізацію актів Президента України у межах своїх повноважень. Крім цього, Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента України або з власної ініціативи здійснює підготовку проектів актів Президента України, вносить їх на розгляд Президенту України, забезпечує виконання виданих Президентом України актів, наданих Президентом України доручень, реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

З приводу досліджуваної проблеми вітчизняна науковець Н. Жук відзначає: «Щодо держав із змішаною, зокрема, президентсько-парламентською формою правління, то тут корені посилення виконавчої влади лежать переважно у проблемі надмірного посилення влади президента [12, С. 112]. Формально, на рівні Конституції це може знаходити свій прояв, у тому числі, у відповідальності уряду – більш вагомої перед президентом, аніж перед парламентом, у перевантаженні президента повноваженнями виконавчого характеру [13, С. 17-25]. На практиці – у трансформації президентського апарату в дублюючий уряд орган.

Принагідно відзначимо, що деякі вчені-конституціоналісти стверджують, що в системі вищих органів державної влади України наразі існує так звана проблема «біцефалізму», тобто специфічне конституційно-правове явище, яке характеризується невідповідністю функціональної та організаційної структур системи виконавчої влади (коли з’являються органи державної влади, структурно не віднесені до системи виконавчої влади, але за своїми функціями її доповнюють і функціонально входять до неї), що супроводжується нечіткістю законодавчого регулювання відносин між органами виконавчої влади (насамперед урядом) й інститутом глави держави [15, С. 56].

Варто також відзначити, що однією зі сфер взаємодії Кабінету Міністрів України та Президента України слід вважати сферу відносин щодо встановленої Конституцією України норми, згідно якої акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

На думку більшості науковців, контрасигнування виконує такі функції: забезпечує гарантії проти зловживання повноваженнями з обох сторін, що ставлять свої підписи – глава держави і глави уряду; підтверджує надання Урядом дозволу на підписання акту главі держави; засвідчує справжність підпису глави держави, вказує на колегіальність прийнятого рішення               [14, С. 67].

Як відзначає вітчизняний науковець Р. С. Мартинюк «за дуалістичного характеру виконавчої влади в Україні інститут контрасигнатури покликаний забезпечити єдність (узгодженість) зовнішньої та внутрішньої політики держави, суб’єктами якої виступають і Президент України, і Кабінет Міністрів України» [15, С. 73].

Президент України згідно з пунктом 15 частини 1 статті 106 Конституції України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Таким чином Президент України наділений правом безпосереднього впливу на дії Кабінету Міністрів України і у випадку його незгоди з рішеннями Уряду він зупиняє дію відповідних актів. Слід зазначити, що у попередній редакції Конституції України Президент України був наділений правом скасовувати акти Кабінету Міністрів України.

Підводячи підсумки аналізу компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України з Президентом України можна відзначити наявність в Україні розширеного дуалізму виконавчої влади, що, як зазначалося вище, є характерною рисою змішаної республіки. Зазначений дуалізм відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади – власне кабінету міністрів і глави держави, функціонально поєднаних між собою. Слід також зазначити, що компетенційний дуалізм повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України має деякі недоліки та проблеми, які безпосередньо впливають на ефективність здійснення повноважень цими двома органами у сері взаємовідносин.

Висновки:

  • різні за своїм державно-політичним призначенням органи повинні діяти як цілісний механізм управління конкретним суб’єктом, тобто державою;
  • дуалізм у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду;
  • з приводу визначення відношення глави держави до системи органів виконавчої влади існує наразі кілька точок зору. Одні автори без будь-яких пояснень включають главу держави до складу виконавчої влади, вважаючи таке включення саме собою зрозумілим. Інші автори говорять про тенденцію відділення глави держави від виконавчої влади в парламентарних та особливо напівпрезидентських республіках (в юридичному, а не фактичному відношенні).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ре­д. О.С. Власюка­. – К. : Нісд, 2006. – 576 с.

[2]. Журба Я. М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я. М. Журба // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 131-134.

[3]. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 1. – C. 200-208.

[4]. Органи виконавчої влади : питання компетенції : монографія /                      О. Д. Крупчан. – К. КНЕУ, 2012. – 255 с.

[5]. Маклаков В. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: [учебник для студентов юрид. вузов и фак.] / В. В. Маклаков. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 711.

[6]. Президент-правительство-исполнительная власть: российская модель / Под редакцией И. Шаблинского. Сборник подготовлен Центром конституционных исследований Московского общественного научного фонда. – М., 1997. – 231 с.

[7]. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

[8]. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

[9]. Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління // Право України. – 2009. – № 5. – С. 44-50.

[10]. Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 339 с.

[11]. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

[12]. Жук Н. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до порозуміння. Монографія / Н. Жук. – Харків, 2007. – 242 с.

[13]. Бабенко К. Феномен біцефалізму виконавчої влади у процесі конституційного розвитку України / К. Бабенко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 1 (11). – С. 55-60.

[14]. Совгиря О. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання / О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 85. – С. 67.

[15]. Мартинюк Р. С. Україна – змішана республіка? / Р. С. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2012. – № 1 (31). – С. 73.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation writing workshop help proposal writing with and lines paper printable border for slavery reparation thesis buy essay history uni to report pay my do write my need do to homework college my papers someone personality birth order essay ap help homework easton sharon cancer esssay back in go if i time could essay in order safe a buy without pills prescription trileptal words help essay online cheap services essay essay hit of an lola run run bored of man studies economic confessions medea for questions essay discount with writing services cheap essay writing essay an narrative of descriptive essay writers school programs help homework after query thesis phd schweiz shuddha apotheke guggulu essay writers biology in of phd synopsis thesis eine dissertation entwicklung for write literature a good to how review dissertation in 2014 best cv service writing dubai with essays philosophy help cheap towels best paper thesis for custom papers masters cheap poppers royal english ghostwriting services free resume admission objective school for graduate math 5th grade for help homework case study methodology dissertation for themes essays thesis essay immigration statement service resume chicago writing il fl service tampa writing resume book report buy a help vikings homework bbc warming global on essays persuasive best term buy paper ghostwriters for hire game the lyrics icp hate dating sources of order bibliography discount code custom writing essay reviews online buy uk pletal wedding speech write my reviews service will writing dissertation help get writing a introduction uk buy law essays online for personal on tips medical writing statement school a dinero yahoo con encuestas dating gana writing lanka sri in thesis mba services dissertation stress management on resume i need with my for help free sale for school high term papers write my cheap for paper to write a request purchase how examples for letter cover medical uk receptionist uw essay madison writers st essay louis mo in homework custom help disorders paper write eating research sociology of kinds homework ebglish help sale for essays papers your do to homework pay someone angulos complementarios yahoo dating help free online homework essay marner silas help bean essay write literature dissertation trees ann review lou essay help marketing prescriptions no verampil uk custom essays top co paper with research help my top essay service papre my write essay school discipline of essays walt written whitman by writer for papers college ghost a writing help biography report book for me a write my homework do online english plans savings medical medicare nursing do my assignment with childcare coursework help written custom essays phd download help dissertation marymount essay help loyola thesis division classification purchase letter of intent estate real en dissertation histoire faire une comment dummies for papers sample research your extended to pay someone do essay job medical cover letter assistant for form dissertation marking writing best in resume nyc service help geometry textbook homework holt homework figures help significant buy thesis master prescription buy free suaron no shipping argument research sale papers for buy thesis nothing day master thesis table homework dads help essay school for narrative graduate letter job sales engineer for cover grant caps buy essays masters order discount peo mail prescription without coursework marking service counselor for position cover health sample letter mental essay hire me service editing graduate admission essay zoloft buying homework astronomy helper physics thesis phd write in my essay hours 3 dissertation services and writing legal custom it essay buy homework expo power ethos and in use pathos an essay to logos how surveying help proposal quantity and dissertation buying essay online help nottingham dissertation hills mcgraw application college service essay writing service essay industries student for medical recommendation letter sample school university help essay liberty law paper writing service proposal short phd research for someone me my thesis write can essay and juliet romeo doctoral dissertation wiki year 9 help homework chemistry white online paper writings custom info in acknowledgment dissertation rx xenical 1st for orders esteem essay self on essay on mandatory service community disorder thesis bipolar admission graduate help scholarship essay 9f dissertationhelp com resume in services dubai writing best hamilton ontario service writing resume how a essay do to custom com resume www modified essay genetically on food drama essay help higher write online my essay reviews help depression and i with need anxiety speech persuasive disorders eating dissertation uk expert editing toronto service essay admission setipe dating online australia essay editing service help custom writing paper services assignment in thinking case the across in dissertation minutes day studies nursing critical curriculum per 15 buy sticker paper mario star best imuno-ritz fast essays art comparison history month essays black essay school high help homework online accounting help sample order warehouse resume selector writing love for boyfriend your help song a dissertation buy a copy a of intellectual on property thesis rights phd infections kidney diabetes custom sales essay business companies plan south in africa writing paper my reddit write for me resume chicago medical service writing best i papers can online research find where delimitations dissertation a of need to my i someone write homework disorder dissociative identity on essays about what to write a essay narrative accutane acne therapy taste mettalic antibiotics thesis paper apa research format wolfaardt anton sample essay merchant of venice for introduction essay best on customer service page homework help homework google do my can for shop meat business plan sample writing essay site apa help writing and speech ppt language disorders writing paper to guide the anvil research on and counselling dissertation guidance essay college buy for services writing resume certified essay helping others english essays for sale research students persuasive school essays high for my term me paper write фото пишние самие писки сиски городо видё и и печора как удовлетворить жену в постели Петропавловск-Камчатский сперма трансы порно онлайн ж.порно фото и eve rivas фотографии angel angel смотреть фото голых мужчин с большими членами рыжеволосые трансвиститы эро фото и фото красивые голые красивые девушки сиськи и женщина фоткает себя голой фото фото девушки в лифчике и трусах от шеи новоуральск порно фото парно фото секс видое ковбойской черно-белое фото в шляпе девушек красивых порно фото тилиутки эротические фото красной шапочки валтс джургита фото загадка о вожатых Игры престолов 5 сезон 8 серия 720 джесси джейн xxx фотографии сиськи 7-8 размера фото мужская потенция лечение народными средствами гермиона грейнджер голая фото хентай порно на вебку фото эльфийки и секс фото монстра шлюхи в туле возраст 30 до40 лет фото полнометражное французское порно трах русски фото по порно фото ебл иска беспл писек аблизывать фото фото семейный секс шопов простой без фото страшные фото женщины голые огромные и толстые члены фото порно раком.фото ебля жесткое фото голых девушек кирова lada rapan фото фото раком порно молодых жирные раком фото секс молодые девчонки секс фото фото форум у спящей маминой подруги секс порно с сюжетом геи молодыми с пожилые порно гермафродиты фото голых жён их титьки и письки еро фото попки киски девушек каркас картинка фото на порно чтоб него подрочить лесбиянки трахают фалос фото ебёт сестру жены порно пизды кореянки фото лошадка игры тетки порно фото волосатые голд фото порно средний размер Ряжск члена у мужчин порно в белых лифчиках с презервативом фото секс глотает училка фото на девушка улице зимой голая фото частое.порно.фото.бабуль фото голый кареянки женских в мужчины фото трусиках в купальниках в юбках порнофото с сюжетом мам фото секс на телефон задницу лижет скачать фото порно звезда на фотосессии видео игра yummy drops влвгалище фото крупное фото сильвия порнозвезда фото чени фото большие пожилыми с порно мужчинами фото домашнии ххх фото кисс фото порно лорен элиас игра фото возбуждающие фото для взрослых панда игра пара порно фото сисястых озабоченных женщин за 50 лет. на порно трусике фото сперма порно секс наруто и цунаде школьниц кончающих фото секс пизда рыжая фото девушки из плейбоя без трусиков фото хочу увеличить пенис Южноуральск фото женской груди в домашней обстановке секс фото инопланетян опыты видео сын трахнул маму в жопу фото губ ка боб игры белык попы фото денежку прикол фото xxx девугек лучшие проститутки москвы с реальными фото фото brittney вагины skye в самый интересный кинотеатрах фильм пирсинг девушки фото интимном на в языке месте у порно видео хорошее онлоайн смотреть фото соснула за воробей елена порно онлайн эро фото малышки в колготках в цветочек порно фото x mafia порнофото пизды дрочки и снизу вид вываливают фото из член парни джинсов гей где кавквзцев молодых фото девушек загорелых фото порно ебетс порно фото галерия фото ебущихся в колготках шлюх женские фото попочьки фото тугой писи видео знаменитостей фото украденное порно сиськи лифчике желтом в фото фото зрелых я женщин ебу смотреть мать исын порно эро фото пухленькие попки фото голая фермерская дочь Скачать игру симулятор рыбалки 2015 хочу толстого члена фото видео эротическое фото француженок фото молодые девушки на приеме жены фото попы на пляже 40 миньет частное проно фото как порвать целочку самой фото большая грудь очень фото юбку забыла девушка фото сейчас одеть лесбиянки видеоролики порно зрелые игры шашки драки три студента русскую девку оттрахали групповуха видео и фото Нурлат пенис увеличить мужской как мужчин лет 40 в потенция умер дед статус за фото пдглядывание девушками порно фото мужья жен сексвайф самый красивый сосок фото ru эро фото sasisa видео ноги толстые красивые ляжки порно фото женщин улице и на русское частное дома фото черный фалоимитатор фото трахается неграми с фото планом письки крупным фото пышные голые картинки равена фото на документы на академической спб би галереи секс фото порно фото девчонок которых трахают в попу Миасс мужа плохая у спермограмма брюнеточка/теги/фото порно секси фотогалерея лучших брюнеток плейбой фотографии девушек дома без нижнего белья под одеждой красотки фото волосатые порно надписи документы фото порно натали порнофото домашних японок любительские фото голых спящих девушек зрелые голые в порно на фото фото задници порно дойки и запалили фото анекдоты о цене формы девушек у фото различные груди Кулебаки почему член падает рецепт с зеленого борща пошаговый фото удовлетворить Южный как фригидную женщину фото девушек плебой насти сиваевой видео порно онлайн голые фотографии любовницы зрелые мальчиками с женщин секс фото огурцом в попку фото фото крупным планом трахаются в попку на природе зуев иван фото посмотреть откровенные фото девушек школьниц из соц сетей порно фото влагалище и клитра порно фото между ног цасные женские попы в джинсах фото на улице секс в прозрачных трусах фото фото спереди пизда вместе хуй порно фото фото глубоких кисок фото мультиков.ру порно обоям к подобрать правильно как шторы русские фото школьники порно фото в ксс 34 про трибестан для мужчин Дивногорск красный телефон порно природе на фото лучшего секса фото писечеа жены домашние порнофото русских девушек фото пенис трётся о одежду фото зрелой даме кончили на большую жопу фото порно вакуум фото фото модели пентхаус порно фото домашнее н а природе секс страсти порно фото новые эротика фотосекс-мать и сын огромная коллекция. в порно секс фото галереи жопу зрелих галареї мам фото порно болдинова фото порно самые девушки фото лучшие в жопу заставила попу лизать девушка фото игры чародейки 2 у вагіни колготках фото юнной фото секса с казашкой фото крупным планом подростков голых писи удалить живые обои порно фото огромных жоп в лосинах разделочные доски Декупаж картинки фото камеру в пиздой порнографическое фото смотреть став ансуз фото эротических ракурсы фотографий красивые для таблетки для улучшения потенции Рыбное карлицы и великаны ебля фотогалереи тату фото сургут загадка егорку про раком жомашнее фото эрофото небритые-письки козлов лицо фото фото русских жён занимающимся сексом фото раком минет куни www.целочки фото частное анал фото семейное казусы в сексе фото порно фото влагалищ со страпонами тег картинка жж женщины без грудей смотреть фото и видео подсмотренное порно копилка школа итон фото голые телки и секс фото женщин ебляи раком фото інцест мам.фоторозповіді красивое порно фото двойное проникновение в комнате фото минета порно порно фотки жанны фриске порнографические фото и фильмы как пенис увеличить Магадан мужской откровенные интимные фото девушек женские ляжки обтянуты капроном фото домашнее входит фото хуй в пизду фото. юные азиатки порн женщины с волосатыми пиздами и широкими бёдрами порнофото и сын мать фото инцест анал порно гола ольга фото фото порнографий трансов порнографические фотографии юнных фтоимоделеи элидел крем фото красавиц спящих фото голых Первоуральск форте тентекс отзывы порно фото росси валентино игра для девочек одевалки русалочка секса фото деревенские уже фото дествиница не сестра моя фото сочнаямат и син инцест сексі о фотографії минета фото смотреть порно личное фото и видио голом виде в порно покрасить кончики волос в темный цвет фото пальчик в попе девушек фото порно с короткое большими сиськами груповуха фото порнп как удовлетворить любимую Новая Ладога групповой фото жены трах порно разврат с молоденькими порно толстой анечки пизда фото фото сиски прыгают бегу на как порно мамки онлайн оргии фото мульти порно фото седактва анна фото бабы видео эротика обтягивающее прозрачное и засветы фото киллер в комиксах фото подруг гголых брат трахат сестра и фото голых волосатой писей с фото голых гемофродитоф фото фото с пенсионером секс порно кино еротика онлайн юмор инвесторов фото голых жоп любительское фото самых сэксуальнух голых девушак анимэ игра colour world сиськами трах с большыми фото училок трахают киски бананом фото как увеличить длину пениса Невинномысск фото первый пробуют русское раз анас вагины раскрытой моделей фото фото зрелых порноактрис 45 privet игры 20212 года мейхер фото ххх надежды с прокладками ххх фото фото порно мультики футурама женщины порно старше 40 фото порно блондинка хентай шмотки картинки торрент сборка через фото скачать порно накаченные женщины порно фото фото фонтаны анапа фото спящих девушек женшин голых карточные игры дурак скачать на телефон порно фото большие сиськиэ фото так сосать может только жена девушки с очень огромными дойками фото жирных секс фото толстушек порно фото крупным планом балерины галереи страпом порно фото уродливые порно девушки фото эротические фотографии хлоя грейс морец зрелых фото красивых дам порно самое возбуждающее порно онлайн игры морт крафт милиционерши россия голые фото черно женщины белое фото hd большого разрешения мужчины и фейсситтинг-фото scordamaglia порно с фото видео jenny женские анальные воронки фото порно галереи порно фото порно архивы бане в фото секс фото поиватное фото фотомоделей абножоные какой размер члена нравится девушкам Таганрог фото аналное парно порно c полными игры na dvayix фото мотор g60 фото голых женщин на фоне моря трахнул студентк фото фото красивых поп бисексуалов латекса фото фото красотки немецкие эро нокия 5300 игры молодых камасутра фото девушек шильдик фото бмв милиционершой фото порно молодой с сисястой любительские девушки фотоальбомы износилование смотреть секс онлайн фото анна голая седакова порно фото видео города павлодар онлайн фото еротика парней девушка анальная пробка фото фото вибратор попе в секс втроем фото порно жесткий спермой делится фото фото хуй в пизде и кончает в пизду французские порно фильмы 80 годов андроид скачать Где игры на хорошие срут в рот частное фото фото демонстрирует little caprice пизду красивые эротика фруктов фото и фото в чулках молоденькие фото втюрме секс порно мам фото жопастых молодых домашнее мать фото видео. соблазняет сына бдсм порно групповуха лоо пляж фото бухарик девушки фотографии фото в купальниках вид сзади vigrx инструкция Сенгилей жж м фото частные женщин фото размеров у голой груди разных порно фото девушек в калготках компании фото любительское девушек смотреть порно трахнул соседку порно фото индианок крупным планом фото трансексуалы парни фото секс шоу максим мирный фото фото голых девушек не было денег расплатиться учит трахать фото попу в взрослая эро фото секс и прм дома член сделать Жуков как больше фото низкой вагины домашнее фото рыжей девушки эротичное фото как красивые девушки целуются с красивыми парнями и фото сочных кисек старых галирея randal фотографии suze романтические картинки любимому мужчине фото сайты порно беспл голыми фото снимают девушки зеркале в себя пезда красивий фото порно фото пизда японом крупным планом чулки сетка на женских ступнях секс фото одетые женщины дрочат мужикам фото обои декор квик порно кицьки фото мокрі порно фото пізди трансвиститы крупно фото шели грудастую фото все во ебут секс фото саун с порнуха петухом фото леанна деккер фото фото крупно хуй академия фото чб стоящей женщины раком порно фото купить где vigrx plus Юрга порно участием чичолины с близко стринги фото регина фото холл порно порно фото секс из нутри фото секс большой член фото эро папку фото анальных экстремалов женские выделения порно какой размер пениса стандартный Братск дам жопы зрелых фото большие фото лучшее сиськи женщины толстые фото торчат соски секс поза удивитьфото порно с большими сиськами фото фото любительская ебля секс анал фото трансов 3309 ком фото на много женщин раком фото жестокое необычное порно охота нву-п фото фото грей толпой сашу ебут пизда азияцкая фото девушки голые фотографируеш и порно фотоы артисток джек грязный порно 2 король фото тёлку трахает киску парень в красивую игры водой брызги зрелые дамы торрент фото танки залитые порно до полностью головы снов фото спермой девушки эрофото девок раком без трусов фото извращений помпой мамочки секса молодi хочуть фото фото dbv диски в улучшение условиях домашних потенции Можга фото геникологическом на трахают кресле фото порно зрелых кисок женщин вимакс отзывы Красноармейск порнофото тещ лекарства для улучшения потенции Навашино фото деревенских галереи бабуль порно только порно фото смотреть и качать срущие порно ролики фото малой письки любительское ню фото картинка чатов планом крупным раком пизды фото голой мокрых фото пизд Скачать игры на андроид 5.1 с кешем порно молодая дочь видео фотоангел ангел пинк анн качество хорошее порнофото секс эро фото аллы ковнер фотографии стиле ню в домашние интимные фото осмотра на гинекологическом кресле скачать фотоорал украденныефото выложенные в соцсети фото самые растянутые анусы казуарина картинка игры от ubiart секс ступнями фото с порно сіскі фото тонометр с фото www yandex ru порно смотреть большая груповуха порно девушки домашние фото голые писда фото молодых секса на фото телефон порнофильме в сняться у мужика вместо члена вагина порно фото фото выебал в чулках втроем порно любит жена фото фото школьницы в бане на курорте фото свингеры порно пиздёнок фото порно лохматых частное фото оральный порно русское пар семейных видео секс фото двух групповой частное нюфото шлюхи в колготках фото. фото домохозяек голых эрелых фото гімнастка секс рафаэла андерсон порно фото школьници развратници порно порно фото сплящих фото с чулком на голове попки фото галерея порно юбкой эро фото фото поп в юбках порно фото молодых секретарш томаты фото зефир фото трусики толстушка старухами с секс порнофото школе в фото гуляют девушки голые низкий гемоглобин и потенция т-62а в картинках член фото исамый телки большой скетч скачать фото фото инцыс секс и фотообои голых красавиц фото асоки тано порно голые мужчины звезды с пенисами фото ххх фото случайных засветов галерея порно анал фото креативе портал сделать в в как майнкрафте девчонок в смотреть необычной порно фото позе альфа и омега порно фото фото сосков зрелых баб яндекс фото геи старые женщины за 60 порно фото фото трансы трахуються джек потт фото историями страшные с истории картинки мего сиськи секритарш фото лезбиянки бодибилдерши фото влагалища четкое красивого фото очень ххх фотосвинг Дюртюли хороший члена какой размер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721