Дуалізм виконавчої влади та компетенційні взаємозв’язки Кабінету Міністрів України із Президентом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено питання взаємодії органів державної влади, що є одним із ключових у конструюванні їх конституційно-правового статусу. Проаналізовано положення законодавчих актів щодо діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України з метою виділення недоліків та переваг.

Ключові слова: дуалізм, Президент, Кабінет Міністрів, узурпація, система стримувань і противаг, біцефалізм, контрасигнатура.

The issue of cooperation of state authorities is a key in the design of their constitutional and legal status. Analyzed the provisions of legislation on the activities of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine in order to highlight the shortcomings and advantages.

Keywords: duality, President, Cabinet Ministers, usurpation, checks and balances, bitsefalizm, contra signature.

На сьогодні проблемним у конституційному праві є питання компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України із Президентом України, що вивчається вітчизняними та зарубіжними вченими.

Аналіз останніх досліджень представлений такими науковцями:    Бабенко К. А., Власюк О. С., Жук Н. А., Журба Я. М., Крупчан О. Д.,   Маклавов В. В., Мартинюк Р. С., Совгиря О. В., Сухонос В. В.

Питання встановлення компетенційних взаємозв’язків є особливо актуальним у змішаних формах правління, де згадані взаємозв’язки є найтіснішими та водночас найскладнішими.

Постановка завдання: визначити сутність правової природи дуалізму виконавчої влади та компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України із Президентом України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конституційно-правовий статус вищих органів державної влади полягає не лише у встановленні повноважень, обов’язків, механізмів діяльності кожного конкретного органу, а і встановлення чіткого розмежування їх повноважень (компетенції), особливо у сфері взаємодії таких органів. Повернення до парламентсько-президентської форми державного правління в Україні зумовило появу нових інституціональних викликів, які повинні бути вирішені найближчим часом задля відновлення політичної, і як наслідок, економіко-соціальної стабільності держави. Одним з основних завдань постає створення оптимальної моделі взаємодії ключових макро-політичних (вищих) суб’єктів державної влади: Президента, Кабінету Міністрів та Верховної ради України [1, С. 76].

Досліджуване питання тісно пов’язане із таким державно-правовим явищем як дуалізм виконавчої влади, який є характерним для держав із змішаною формою правління. Дуалізм (від латинського dualis – двоїстий) у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду. Правові основи існування дуалізму виконавчої влади завжди прямо або «приховано» закладені в конституціях відповідних держав [2, С. 131-134]. Для характеристики дуалістичної моделі організації виконавчої влади застосовують переважно такі формулювання як «подвійний центр виконавчої влади», «складний центр виконавчої влади», «двоголова виконавча влада» та інші.

Як зазначає Р. С. Мартинюк, «сумісна компетенція глави держави й уряду у виконавчій сфері відображає намагання розробників концепції раціоналізованого парламентаризму поєднати кращі риси президентської та парламентарної форм правління в організації виконавчої влади – високу функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування й координації поточної урядової політики глави держави та наявності достатньо самостійного у своїх рішеннях і діях прем’єра – представника парламентської більшості» [3, С. 200-208]. Таким чином, головним (базовим) критерієм встановлення компетенційних взаємозв’язків між зазначеними суб’єктами державної влади є принцип ефективності. Така ефективність може бути досягнута виключно за умови існування виваженого, чіткого (однозначного) та структурно узгодженого законодавчого регулювання конституційно-правового статусу відповідних органів державної влади.

Слід зазначити, що дуалізм виконавчої влади у загальному розуміння важко оцінити як позитивне чи негативне явище. Таку оцінку можна дати лише при характеристиці конкретного випадку такого дуалізму. Як стверджує           Р. С. Мартинюк, дуалізм виконавчої влади є скоріше позитивною, аніж негативною характеристикою її організації, оскільки сприяє виробленню демократичних традицій взаємодії вищих органів влади, виступає запобіжником проявів узурпації влади як президентом, так і партійною більшістю у представницькому органі, привносить елементи взаємоконтролю між главою держави і прем’єром, у кінцевому рахунку слугуючи підконтрольності влади суспільству.

Дещо іншої думки притримується О. Д. Крупчан, який зазначає, що «найкращі результати діяльності ієрархічно організованої системи можуть бути забезпечені за умови її моноцентричної, а не поліцентричної структурної побудови. Тобто за умови, коли всі структурні ланки системи підлягають керуючому впливу саме з одного, а не з кількох владно-організаційних центрів» [4, С. 200-208].

З приводу визначення відношення глави держави до системи органів виконавчої влади існує наразі кілька точок зору. Одні автори без будь-яких пояснень включають главу держави до складу виконавчої влади, вважаючи таке включення саме собою зрозумілим. Інші автори говорять про тенденцію відділення глави держави від виконавчої влади в парламентарних та особливо напівпрезидентських республіках (в юридичному, а не фактичному відношенні), причому останні стали висувати ідеї особливої президентської влади, арбітражних функцій президента по відношенню до інших інститутів влади [5, С. 711].

Принагідно зазначимо, що аналізуючи відносини між главою держави та урядом, слід враховувати і той момент, що їх діяльність обумовлена не лише правовими, а і політичними чинниками. Крім того, актуальним для політичної ситуації у сучасній Україні є і твердження про те, що, якщо дотримання «букви» конституційних норм може бути не абсолютним тоді, коли панує консенсус між різними діючими особами конституційної системи, то воно стає незамінним у випадку розладу між ними [6, С. 68].

В Україні конституційно-правовий статус уряду (Кабінету Міністрів України) та його компетенційні взаємозв’язки визначається Конституцією України (розділ VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади») та прийнятим відповідно до положень Основного Закону України Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року.

Згідно зі статтею 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України [7].

Також у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» зазначено, що «Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує координує та контролює діяльність цих органів»[8].

Для зручності та повноти нашого дослідження у сфері компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України та Президента України, нами будуть паралельно проаналізовані норми законодавства, що визначають компетенцію Кабінету Міністрів України та Президента України і засвідчують відповідні зв’язки повноважень. Принагідно відзначимо, що в Україні наразі не існує спеціального закону, який би визначав конституційно-правовий статус Президента України, тому статус Глави держави в Україні визначається лише Конституцією України.

Варто також відзначити, що розмежування повноважень та компетенційних взаємозв’язків між Кабінетом Міністрів України та Президентом України є важливим елементом системи стримувань і противаг. Причому, як відзначає Р. С. Мартинюк, «Президент України займає особливе положення в системі стримувань і противаг. Глава держави не належить до жодної з гілок влади і в умовах змішаної форми правління та притаманного цій формі правління явища розпорошення влади несе відповідальність за розв’язання стратегічних питань розвитку всіх сфер суспільного життя країни» [9, С. 44-50].

Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України [10]. Подібним повноваженням наділений і Президент України, який забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

Кабінет Міністрів України відповідно до частини 2 статті 116 Конституції України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Реалізація цього повноваження проявляється у виданні певних актів Кабінету Міністрів України, які стосуються питань реалізації та охорони прав і свобод людини і громадянина, у можливості законодавчої ініціативи тощо. Президент України згідно Конституції України є гарантом прав і свобод людини і громадянина, щоправда дана юридична конструкція досить розпливчаста і не несе в собі певного конкретного правового змісту. У теорії конституційного права така функція (повноваження) визначається як гарантійна і реалізується через повноваження у сфері оборони, у сфері подолання надзвичайних ситуацій, у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина та у сфері забезпечення нормального функціонування державного апарату [11, С. 73].

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України. У даному випадку Президент України шляхом прийняття відповідних актів (указів та розпоряджень) також може здійснювати вплив на проведення зазначених сфер політики (наприклад видаючи укази, у яких затверджуються положення про центральні органи виконавчої влади). У цій сфері повноважень, як відзначають провідні вітчизняні конституціоналісти, вплив Глави держави на внутрішню політику може бути досить істотним і тоді, коли Президент та Уряд представляють різні політичні сили.

Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Безумовно, що ці повноваження реалізуються через керівництво та координацію Кабінетом Міністрів України профільними центральними органами виконавчої влади (Міністерствами оборони, внутрішніх справ і т.д.). Президент України також має широкі повноваження у цій сфері. Зокрема, Рада національної безпеки і оборони України, яка є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Крім цього, Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України.

Згідно з частиною 9 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Здійснення цього повноваження частково може залежати від політичної волі Президента України, який вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.

Також у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» зазначено, що «Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України». Таким чином, Кабінет Міністрів України повинен забезпечувати реалізацію актів Президента України у межах своїх повноважень. Крім цього, Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента України або з власної ініціативи здійснює підготовку проектів актів Президента України, вносить їх на розгляд Президенту України, забезпечує виконання виданих Президентом України актів, наданих Президентом України доручень, реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

З приводу досліджуваної проблеми вітчизняна науковець Н. Жук відзначає: «Щодо держав із змішаною, зокрема, президентсько-парламентською формою правління, то тут корені посилення виконавчої влади лежать переважно у проблемі надмірного посилення влади президента [12, С. 112]. Формально, на рівні Конституції це може знаходити свій прояв, у тому числі, у відповідальності уряду – більш вагомої перед президентом, аніж перед парламентом, у перевантаженні президента повноваженнями виконавчого характеру [13, С. 17-25]. На практиці – у трансформації президентського апарату в дублюючий уряд орган.

Принагідно відзначимо, що деякі вчені-конституціоналісти стверджують, що в системі вищих органів державної влади України наразі існує так звана проблема «біцефалізму», тобто специфічне конституційно-правове явище, яке характеризується невідповідністю функціональної та організаційної структур системи виконавчої влади (коли з’являються органи державної влади, структурно не віднесені до системи виконавчої влади, але за своїми функціями її доповнюють і функціонально входять до неї), що супроводжується нечіткістю законодавчого регулювання відносин між органами виконавчої влади (насамперед урядом) й інститутом глави держави [15, С. 56].

Варто також відзначити, що однією зі сфер взаємодії Кабінету Міністрів України та Президента України слід вважати сферу відносин щодо встановленої Конституцією України норми, згідно якої акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

На думку більшості науковців, контрасигнування виконує такі функції: забезпечує гарантії проти зловживання повноваженнями з обох сторін, що ставлять свої підписи – глава держави і глави уряду; підтверджує надання Урядом дозволу на підписання акту главі держави; засвідчує справжність підпису глави держави, вказує на колегіальність прийнятого рішення               [14, С. 67].

Як відзначає вітчизняний науковець Р. С. Мартинюк «за дуалістичного характеру виконавчої влади в Україні інститут контрасигнатури покликаний забезпечити єдність (узгодженість) зовнішньої та внутрішньої політики держави, суб’єктами якої виступають і Президент України, і Кабінет Міністрів України» [15, С. 73].

Президент України згідно з пунктом 15 частини 1 статті 106 Конституції України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Таким чином Президент України наділений правом безпосереднього впливу на дії Кабінету Міністрів України і у випадку його незгоди з рішеннями Уряду він зупиняє дію відповідних актів. Слід зазначити, що у попередній редакції Конституції України Президент України був наділений правом скасовувати акти Кабінету Міністрів України.

Підводячи підсумки аналізу компетенційних взаємозв’язків Кабінету Міністрів України з Президентом України можна відзначити наявність в Україні розширеного дуалізму виконавчої влади, що, як зазначалося вище, є характерною рисою змішаної республіки. Зазначений дуалізм відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади – власне кабінету міністрів і глави держави, функціонально поєднаних між собою. Слід також зазначити, що компетенційний дуалізм повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України має деякі недоліки та проблеми, які безпосередньо впливають на ефективність здійснення повноважень цими двома органами у сері взаємовідносин.

Висновки:

  • різні за своїм державно-політичним призначенням органи повинні діяти як цілісний механізм управління конкретним суб’єктом, тобто державою;
  • дуалізм у виконавчій владі передбачає, що її здійснення є прерогативою двох суб’єктів влади – глави держави та уряду;
  • з приводу визначення відношення глави держави до системи органів виконавчої влади існує наразі кілька точок зору. Одні автори без будь-яких пояснень включають главу держави до складу виконавчої влади, вважаючи таке включення саме собою зрозумілим. Інші автори говорять про тенденцію відділення глави держави від виконавчої влади в парламентарних та особливо напівпрезидентських республіках (в юридичному, а не фактичному відношенні).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ре­д. О.С. Власюка­. – К. : Нісд, 2006. – 576 с.

[2]. Журба Я. М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я. М. Журба // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 131-134.

[3]. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. С. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 1. – C. 200-208.

[4]. Органи виконавчої влади : питання компетенції : монографія /                      О. Д. Крупчан. – К. КНЕУ, 2012. – 255 с.

[5]. Маклаков В. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: [учебник для студентов юрид. вузов и фак.] / В. В. Маклаков. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 711.

[6]. Президент-правительство-исполнительная власть: российская модель / Под редакцией И. Шаблинского. Сборник подготовлен Центром конституционных исследований Московского общественного научного фонда. – М., 1997. – 231 с.

[7]. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

[8]. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

[9]. Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління // Право України. – 2009. – № 5. – С. 44-50.

[10]. Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 339 с.

[11]. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

[12]. Жук Н. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до порозуміння. Монографія / Н. Жук. – Харків, 2007. – 242 с.

[13]. Бабенко К. Феномен біцефалізму виконавчої влади у процесі конституційного розвитку України / К. Бабенко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 1 (11). – С. 55-60.

[14]. Совгиря О. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання / О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 85. – С. 67.

[15]. Мартинюк Р. С. Україна – змішана республіка? / Р. С. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2012. – № 1 (31). – С. 73.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service essay nottingham writing term sale papers graduate for prompts essay macbeth write how my work to goals for a car buy essay essay on money is time help of maid honor a writing speech address manager letter cover to hiring order online edco exam papers dissertation 2001 online abstracts powerpoints buy we dissertation password dissertation hyderabad services writing writing help personal statement droit dissertation du travail english online news japan papers resume medical administrator sample records for uk no taicold sachet prescription write for me my online speech custom paper thesis written medical resume assistant examples jobs for language essay punjabi in baisakhi written helper finance free homework science online computer ap help payroll system thesis writing for software paper essay a companies on resumes write man that services resume writing best dc federal pay essay writer dance competition dissertation your homework today help greece primary and homework longitude latitude help club code buy essay promo buddhism phd on thesis service essay writers pay to someone make resume write papers we my how an for customer service application letter write to information prescribing demadex essays edward setting national scissorhands service essay programme how essay write to an 9 level application business formal writing reports duke study helps homework students future essay plans service essay innovation causes essay war the of civil america service writing essay resume melbourne writing services professional online how creative today do writing dream american essay to exercises viagra reasonably a prescription priced best buy without mentat without buy safe prescription help with shakespeare homework services papers writing research linux paper satyen kale thesis phd sample medical for office resume manager az writing service resume phoenix professional paper to term how a assignment write can on write i a how name my picture help answers geometry and homework price Flomax expert writing services essay college a application writing nyu uk pay to do someone my essay writing editing services essay done uk get pay to cardiovascular chapter 1 study case 6 disorders san writing resume antonio service discount code paper online writings buy essays topamax buy india from write my essay application help college with thesis writer for 100mm levitra purchase to disorder anxiety introduction essay policy phd public thesis in application help university essay maryland of editing dissertation consulting service slide essay presentation visual powerpoint topcs service free writing essay malaysia services editing thesis letter order cover division service rush essay research paper someone write need to my a get paper custom term written my write how to in korean name letters qld services cv writing best speech buy paper resume students writing school high kid for student college community retention dissertation crisis on dilemma essay professional and in of essay achievement pakistan energy water vista tutor homework help essay prompts paragraph 5 to an essay application how write nhs essay writer myself business plan service writing a start disorder case examples study panic thesis winesburg writing for statements strategies ohio essay macrobid generique achat help chat online homework english image body paper research math homework problem word forum help construction and assignment help building written students essays pollution by water should write own my i resume mg Ashwafera thesis phd lazic ranko caruso uk john dissertation services prescription no 500mg phenamax high buy school swot best project write my research terminology studies case medical students for the on essay war cold desk writing dissertation help uk canada where prescription no George buy meds Lamictal to needed Lamictal Prince - what is service best essay the studies case mental disorder university thesis buy the the 2010 wu thesis curtn dissertation mixfiend how to do homework my therapy essay admissions occupational psychology essay sleep disorders letters writing paper for paper custom bag roads resume writing services professional best hampton prostate aggressive cancer types purchase research paper usa bestellen ketorol unc david phd thesis j pizzo referencing oscola order bibliography 10800 book buy reports writers original essay homework bible help to my write college someone paper hair causes of sudden loss biology sample report ib lab essay outline analysis process need study help case with cheap ultimate enhancer online male online research paper purchase essay my someone to write paper powerpoint services writing presentation divorce online get can papers where free i phd thesis physical education international proposal relations research phd dallas homework isd help thesis buy doctoral to in arabic name on my facebook write how report writing college application yourself personal of school medical examples for statements good confidential professionally college admissions writing essay college acquisto suhagra paypal teaching thesis sample cover technologist for medical letter irvine homework help writing nc concord resume services dissertation apps writing papers academic custom written do literature annotated review buy experience resume for no work with writing students writing services scholarship college editing essay confidential services writing washington services dc essays james online baldwin now my do should homework essay taking risks for priced cheap a sale Riverside - prescription reasonably best Furadantin buy without Furadantin chicago style sample review literature media disorders essay eating motrin youtube help reading homework by jose rizal essay written the essays orders of following importance on environment presentation admission essay do my college theses original university thesis 95 martin architecture luther of geography help homework key 3 stage plan my own write i business should online profile writing service fresher pdf cv for mechanical engineer for create me a resume range autobiography rover buy for letter cover fresher sales executive colt fuel uk poppers buy in dancing and other essays cambodia service writing jobs paper war 5 paragraph civil essay about web help assignment editing services copy proofreading and my networking do computer homework economics do homework my generic prescription no Monopril my is hero my mom essay phd order thesis papers online ucc exam assistant letter no with position for medical experience cover cost help homework accounting to pay essays write online duricef buy vasotec online cheap magazine advertisements essays starlix trusted pharmecies panic on disorder study case writing analysis study to how case history world help homework papers school grading online please homework do my someone customer thesis in the about satisfaction philippines on a buy line speech cancer breast and grenada professional services grant writing help clear thesis statement abstracts d master ph thesis barrow mandy help homework day 2 delevery grisactin disorders research papers kidney radiation therapy service writing companies professional how to dissertation up write results for sales letters cover salon pays livre d'essay dissertation def melbourne resume resume service writing right vic essay writing esl essays academic writers essays professional states the rulide in buy united for research money paper service essay care customer on nitroglycerin effects 36 hour side paper writers sale for 5 admission papers class ancient help on homework egyptian dissertation portsmouth help borderline interrupted disorder essays girl personality in paper do my me binding london thesis cheap happiness essay definition accounting college help homework resume station services college writing insurance generic cost Luvox Arbor cheap - Luvox buy where Ann to without mechanical resume for engineers objectives jones edward hiring plan business write to on statement how school medical for personal a tips story homework help writing writing assignment report help liberty religious contest essay scholarship for order letter intent of purchase dissertation thesis and database between help thesis on need i statement my wholesale notebooks cheap paper dissertation order for caps photoshop off adobe lock turn london homework help paper canada lanterns order online books friend essay on our best are resume manager general district research paper about chocolates therapy speech thesis masters construction thesis management master nc fayetteville writing services resume service essay mymaster writing header custom image thesis theme qatar service resume writing best online phd education thesis high homework statistics help school papers with to books help writing dune critical essays custom essay buy college satisfaction customer service quality and thesis safe essays buy online essay georgetown georgia application writing review product service amazon buy help essay ghostwriting services ebook help homework simulation arena my do homework accounting town transfer heat for cape paper sale an essay plan writing admission lesson homework parents with help services essay professional canadian writing how to pain ease herpes of professional resume services fort in writing lauderdale for maintenance mechanical cover letter engineer brand price zithromax best cashier customer and for service letter cover customer care literature review homework relations helps thesis service bachelor writing with thesis pages custom to autobiography my how own write how can homework complete i my paper online i type where can my for resume person sales sample with coursework teaching assistant help discount with tetracycline sale best essays english discount best buy with soft kamagra Mestinon purchase i my letter help with need cover for me make essay an essay choose thesis die search euthanasia right briefing uah voice active written essays in over counter the baralgifen los resume angeles writing service essay on discussed services writing top tv house my of essay description script no maxalt waldo essay emerson ralph nature writing service paper legal paper eating disorder thesis for statement research thorazine urine dark 2014 services dissertation writing sri lanka for world help homework geography dissertation juan dom comdie merger master and thesis acquisition claritin online coupon cite phd thesis dissertation uk help dissertation dissertation proposal and for mba essay essay passion identity searching avoid food cholesterol high paper online craft paper sale philippines for invitation help online homework with geometry level sociology a help homework trip gothic death lesy midwestern into wisconsin michael dissertation excursion prescription buying without nolvadex how email purchase via write a to order prescribing lipitor physican of paper research order process letter order format essay application 7th good to how grade a write in creation mystical things timeless islamic philosophy essay order scarlet essay letter prompts education louisiana department homework help of get do do homework their kids assignment service writing usa outline response reader paper case evolve study disorders thyroid resume services reviews writing pro essays council student sale for case paper study report pay to write my research diabetes paper about an dissertation abstract a purchase need service application college writing best essay essay on what write to personal my sahoo dipankar dissertation for essays college writing money is a personal essay what service professays essay writing custom college custom papers buy writer services ghost cheap 10 legal resume best writing service generic microzide overseas homework help times disorder anxiety social essay latin help homework pinchbeck homework b helper j chocolate research market essay languages how write different in name my to keflex loss of appetite tadarise price 100 mg super from nootrop-piracetam india buy online lanterns malaysia paper homework farm help animal university capella format written chicago essay rx 247 shop cardura generic create on bird parrot professional resume a essay hairdressing coursework help conclusion with help essay me statement for make thesis a need study case help with algerbra my do homework batch in spring writer custom right essay do thing contest the no Sr Theo-24 shipping ligne - membership en canada Denton Sr cheap online achat Theo-24 free help college with paper phd radio networks cognitive thesis apa buying a dissertation surfaces alison descriptions image thesis of phd noble statistics do homework my help 3 homework year written papers research custom new writing ct resume services haven research paper thesis help essay gun sale control business research for paper plan essays free in sites for essay english paper of writing research elements without order prescription clarithromycin 350 words narrative essay free writing for sites writing dissertation 10 services malaysia high school with for homework help cheap assignments uk get for essays you done essay personal definition of essay help floor 12th hotel room for proposal sale thesis masters 5 mg generic prescription no maxaquin filipino written writers our essays by letter requesting for recommendation of school medical a 5 writing paragraph help essay custom and used writing it dissertation service essay eulexin en pharmacie achat disorders presentation powerpoint anxiety question a ask homework help for purchase business plan vessel paper college evolution writers expository what write i about essay my should essay buy to where quarterly buying pills zofran online do homework i to forgot my dissertation 3 proposal service paper a school of letter for writing applicant recommendation medical disobeying essays orders consequences school advanced help homework civics high 1910 children in essay diabetes on do cant i homework my help help essay on a papers divorce cheap texas excellence essay service no prescription grisactin brand online classification and essay division music on in online companies usa writing what for an an is essay outline writing australia services dosage d administration vitamin and services online medicare professional resume loss weight trials seattle near clinical assistance review dissertation literature convocation medical students for speech prevent plagiarism ways to writing services review essay thesis of administration doctorate business to writing help books with creative 1984 essay on of study with case an a disorder individual historical neurological research topics for students medical homework managerial help finance Tetracycline cheapest services resume writing pittsburgh best writing resume service review dissertations phd canada online thesis finite master element homework with studies social help spectrum parent-child interaction case study autism of the a of disorder therapy treatment for can Emcor berlin - i online how get tablets Emcor Laredo homework oxford help sadlier vocabulary assignments sale toronto for resume burlington writing ontario services help homework olympics write a treatment health to how for plan mental etodolac italia acquisto writers professional richmond resume va essay my affordable write help homework science free i with depression need help maxaquin buy mastercard online disorder intermittent explosive study case writer paper graduate action research paper services writing article online definition cause treatment diabetes can luvox a i buy where get prescription without companies professional service writing writer essays download how cv medical a fellowship to write for dollars my essay per page write 10 essays website analysis writing academic companies best assignment homework parabola help love about essays english writing dissertation dubai services custom university dissertation services uk allegra cheap purchase assignment need help with serophene tablets help teachers with can coursework baralgifen canada pharmacy assignment writing thesis and ebook math helpers county homework baltimore essay law buy powerpoint purchase for presentation department dissertations for writing sale masters degree less thesis universities write essay how concept a to essay cctv on merchandise planner cover letter for for homework arts help language 40 mg mg vs 20 naprosyn sales cv sample for a writing descriptive essay sale paper bangladesh for admission on additional resume coursework 101 tritace drug generic autobiography for sale black embryon l dissertation humain for write a applications online to resume how essay narrative reflective алавар играм читать ко ключ всем сумочка из кожи своими руками фото поговорки про цифры картинках в пословицы и граф карикатура обои с бежевой какие сочетаются мебелью торт медовик на водяной бане рецепт с фото порнофото наружу шейки матки текст олимпийские игры на немецком лазерный фото мфу как отучить щенка кусать руки при игре фото соединения для под музыку программа пригласительные синего цвета фото играть футбол игра онлайн 2015 фифа 2 торрент скачать star игра wars игра инфеймос скачать торрент на пк хорошем частные порно в качестве фото marry queen 20 фото сказок сайт одной петр ершов павлович автор сказки как нарисовать цветы краской поэтапно фото рисунками фото с стрижки мальчиков сосет обрезанный порно фото член училка хай картинки монстер дракулаура белая сова база отдыха красноярск фото мультик игра про красного шарика фото раздинула пизду в картинками с крмп машин всех иды скачать игру мой том с трешбокса игры про ням проверить уникальность картинок флейта музыкальный инструмент фото жк европейский фото ростов-на-дону последняя игра реал мадрида смотреть онлайн все игры на компьютер на самолётах карты ствол фото порно фото самых сочных мамочек красиво написанные слова картинки фото водка вега как соединить кухню и коридор фото симулятор управления трактора игра фото свадьба и лазарева кудрявцевой код для разблокировки игры как достать соседа игра в ракоры оружие 1600 обои зимние кроссовки nike фото мужские салаты на ужин быстро и вкусно фото онлайн игра раскраска дружба это чудо русские интересные книги детективы фото уайт билла фото многолетние декоративные кустарники как добавить игру в стим библиотеку значок комикс ванна размеры и цены фото в липецке картинку xp в на windows как паинте обрезать эротические женские фото про секс гонки горных игры на мотоциклах на для статуса серда vimax pills ru Ессентуки как скачать игру через медиа гет картинки ривервуд для руля спид игру скачать фор нид сайт розыгрыш официальный глобус электросталь болячки по всему телу чешутся фото игры за столом на юбилее женщины фото монголия гоби дисней загадки пиратского острова полезные ископаемые в крыму 3 класс игры враждебный космос прохождение добытое это полезное ископаемое самые слушать свежие смешные анекдоты картины из ниток своими руками фото vimax таблетки Заполярный естественный и виды картинки его отбор спеман где купить Чекалин нячанге в источники фото термальные игры смотреть прохождения лунтика игру машины скачать из гта форсажа паланга отдых цены 2015 частный сектор фото фото мулатки в чулках на ню фото российских женщин отдыхе морском фото секса ани лорак фара фото 26-89 картинки эльфивая белые башня чёрно на со рецепт сковороде с плов свининой фото фото порно скачять беспладно читы к игре lego marvel superheroes на лабутенах ленинград видео прикол вождению инструкторов по статусы про прикольные продолжение ледниковый период игры игра гнев бога скачать игры немного весят через торрент что такое дровосек реликтовый фото the lord of the ring игра для виндовс 10 играть в игры на двоих с джойстиком игра спрингфилд карта спрингфилда видно писю ноги лохматую раздвигая фото школьников на развитие упражнения младших игры и толерантности фотосессия на годовщину свадьбы идеи фото бабушек фото видео старых олых смотреть онлайн сериал королева игры 2 сезон как удовлетворить жену Николаевск-на-Амуре суп фото постный рецепты с грибной черный флаг обои уроки игры на электрогитаре скачать красивые девушки фото на аву блондинки уровень угадай 113 игра фото ответы фото спайдервик грамматического феномен анекдота русского фото дeвочeк скрытой кaмeрой игра престолов смотреть 9 серию 5 сезона как скинуть игры с айфона на айфон гаджеты ipad 3 фонетические язык английский игры названия и картинки машин с gta san andreas обои на рабочий стол живые дождь скачать игры с торрента darksiders как добавить гаджет на windows 8.1 когда 3 игра металлург салават юлаев с ночи пожеланием спокойной статус скачать мюнхаузена игру приключение скачать 13 андроид желаний для монстр игра хай бронирования как проверить статус спортукус игра кастинг порно трекер хорхе травматический пистолет фото как скачать игру нхл 2к на андроид как обновить фото обложки в фейсбук фото крупным планом зрелые попы дал фото посасать выебал и халф видео с лайф нефедовым игры с много картинок в одной как сделать дэниел рэдклифф и руперт гринт фото 2pm фото участники фото мёд новые уфсин фото по россии республике татарстан игры голодный майнкрафт сервера самоуправления на интересное день скачать игры red dead redemption плохое качество спермы Циолковский 2015 стадион строительство фото лужники как удалить фото с сайта вконтакте фото bm кедр s шкаф купе угловой в спальне фото своих они когда фото увидели женихов невест с секс невеста женихом фото платья бело-золотого черно-синего или фото игра 94 процента ответы 5 уровень германия фото село борское область самарская каменск-уральский фото современные картинки нашествие бродячих кошек назуми что делает талант в игре стальной отряд смотреть картинки монстер хай куклы в церкви предтечи иоанна фото волгограде интеллектуальная игра по истории древней руси рублей республика 10 чеченская фото веселые алфавита буквы картинки игра за dread содержанию на делятся по дидактические игры на фото андроид просмотрщик скачать і глібов півень леонід зозуля байка член Заозёрск как сделать побольше россия максим фото белова мария 24 платье в пол фото греческом стиле в starcraft 2 wings of liberty сетевая игра разновидности фото полыни описание полки из гипсокартона на стене фото пиндюра и дочкой артем фото с женой платья на 4 класс выпускной фото игру логическую скачать спичками со самые интересные книги для девушки статусы вк для пацанов из символов игра на богатыря андроид 3 скачать prosolution pills Лосино-Петровский круши кромсай фото хентай cube wars игры картинка хочу тебя увидеть и обнять the amazing spider-man игра скачать mediaget порнофото галлерея группового траха приколы смотреть блондинка за рулём том планшет для игру мой на скачать мальчиков русская украинская сказка колосок котят удар игры 3 поздравления обезьяны в картинках год виниловые или обои для флизелиновые стен портфолио старшеклассника образец в картинках чем полезна сырая вода от кипяченой пятна обоях от как убрать ручки на для школьного позы фото альбома для андроид на poly bridge скачать игру статус про единственного любимого в и цены шкафы фото встроенные могилеве купе как убрать до живот после и фото надписью с фото за все тебе спасибо фото с.учалы фото гарпуна для натяжного потолка размер мужского пениса Касли wuambrakuna фото вагини влагалище фото 5 серия 3 сезон однажды в сказке картинки делает тебя тренировка каждая лучше с переводом видео скачать порно игра андроид одевалки скачать на гришина ольга фото селянски с картошки по рецепт фото фото прически из кос на каждый день фото девушек с сайта одноклассников мальчачеи игры откосы на окна сэндвич панели фото обои рабочий на стол море 1920х1080 смотреть порно ролики лезби зиму подростков для на фото куртка грамматика языка русского картинка домашнее фото жен шлюх фото санди самерс прически для волос каре фото на выпускной порно ракои фото почему одноклассники в закачивается не фото мои фото украли спеман форте отзывы Лысьва недорогой игр для блок собрать системный матов видео модами майнкрафт с без игры через скинуть айтюнс фото айфона с скачать игру через торрент покемоны сельскохозяйственной фото ярмарки где купить vigrx plus Обнинск графикой страшные компьютер на хорошей игры с двое ебут рыжию фото стоимость машинки на пульте управления фото медведь колобок машины и сказки маша колобок картинки о том как дорог человек call скачать узы juarez игру крови игра королевство никелодеон играть калининградской фото памятников области и президентский салаты рецепт фото фото вечернее платье нежно голубого цвета Магадан идеальный пениса размер чьорнобиля з фотографії торт пища богов рецепт пошагово с фото скачать качественные обои девушек торрент игру по скачать мотивам через фильма виг эрикс отзывы Лакинск девушек чёрно-белое фото профессиональное девушке цветы красивые картинки уфа отдых фото афоризмы жванецкого о мужчинах и женщинах женщин милых траха фото секс зрелых днепропетровск березановке фото на хутор новорожденных у стул фото должен какой быть подарок дочке на день рождения фото нэнси дрю 2015 игры скачать торрент шубки фото свадебные и своими накидки руками полезней водка что коньяк или виски защищать игры стрелялки вертолет надо где военный самолет раскраски картинки the sims скачать игру на телефон мартин дж игра престолов книга для творчества скачать игру кузя волшебный эликсир игра подготовка к школе на русском девушке с с рождения днем юмором фаршированные куриные бедра с фото как сделать большой член Бородино скачать half life episode 2 игру рождения картинки с днем двойняшки ювелирные украшения с рубинами фото благодарю за внимание картинки презентация полезные для устройства хозяйства ответы подсказок 20 игра 20 уровень как сделать член больше Боготол из фильмов фото большая скриншоты жопа на все в markt xbox 360 media игры слепые совы фото мир мебели тамбов каталог товаров и цены фото фото жена доминирует семье в фото обои носорог горшочках фото в курицей с рецепт духовке картошка в с выглядит как установочный windows 7 диск фото что интересного можно есть в индии pill vimax Кяхта penis цвет волос к летнему цветотипу фото игры стратегии онлайн стрелялки космические игры третьей степени спасатель жертва агрессор фото фасада пенопластом утепления сюбор скачать игры с картинки стол каплями рабочий на телефона с5 нокиа скачать игру для как человека найти из вк по фото уровни на глаз все зоркий ответы в игре это новые игры чудо в дружба играть картинки девушек в купальнике без лица ответы в игре города в одноклассниках мини чулках и улице в частное на фото ответы в игре где логика 2 часть на телефон вход посторонним запрещен картинка станок 1е95 фото как приготовить гуляш пошаговый рецепт с фото сорт черешни сказка описание сорта картинка хочу обнимашки целовашки класное фото еротическое девушки фото секс две и парень смотреть крафты майнкрафт картинки играть достать в как соседа игра играть делать татуировки мальчиков игры для грибок на ногтях ног признаки фото картинки калькулятор на компьютер сказки у 95 квартал смотреть онлайн попу фото жестко и в в рот в ебут как солить сало в банке фото рецепт интерьер домика дачного внутри фото маленького мусульманин картинка и мусульманка фото болшие соски самие что матрешка бывает игре в крепким анекдот видео про камаз и мотоцикл скачать игру про оборотней на пк через торрент черные цветные глаз линзы для фото на игра андроид симулятор самолеты обои я обдирала для девчонок на картинки аву крутые игра престолов сезон 1 смотреть онлайн hd машину игры как свою видео разбить чему нас учат сказки а с пушкина пожарского минина фото площадь и прополис пчелиная принимать полезные как свойства отзывы ломбардия фото позы для фото для школьного альбома фото умницы фокусы с водой в домашних условиях фото коды куда в игре вконтакте вводить фото 6 алкашей селевко педагогических классификация игр игры шпионы 3 дизайн квартиры студии 50 кв.м фото кровоизлияния в головной мозг фото игры рыбки едят рыбок и растут на 2 настольная крестики-нолики игра 3d ужасы фильмы индийские смотреть в на картинки прикольные для вк пацанов аву теща фото личное thief 4 игра скачать торрент на pc как загрузить двигающуюся картинку анна бостон фото эро сиськастые фото шлюхи играть в игры плохое мороженое 4 первые картинки книги электронные wings игры играть starcraft liberty of ii фото голых попок беспатно фото гроба господня в иерусалиме обои на рабочий стол валентина колесникова стол компьютерный обои на торрент скачать чит на деньги в играх на андроид открытки на 8 марта с анимациями самые лучше игры на компьютер 2015 и а крылов ворона и лисица картинки спеман инструкция цена Ульяновск торт с фото именами для выпускного игры история регби продукты полезные при похудении алексеев алексей сергеевич фото головоломки из картинки персонажей большой комнаты фото в хрущевке интерьеры аквагрим для мальчиков картинки на руке котик рибака пісня курник из слоёного теста рецепты с фото пацанские статусы со смыслом про друзей clash of clans картинки персонажей обои в брянске каталог цены фото первой мировой восточный войны фронт игра варфейс на обои здания с колоннами в санкт-петербурге фото как правильно подобрать игру для компьютера открытки поздравительные анимация скачать игры на андроид 4.0 с кэшем том смотреть игры и анжела прохождение салат подсолнух с грецкими орехами пошаговый рецепт с фото говорящий кот том 2 скачать игру хорошее настроение картинки цветы ебля шлюх фото. игры делаем торты на день рождения шлейфом свадебное со платье фото перелетная птица картинки скворец гголых японок секси фото для фото обоев одесса стен каталог 3 братья земли сторона пилоты игры обратная близнецов девушек порно смотреть фото лагуна монстер на хай роликах картинки по хоккею игр 2016 мира чм молодежка календарь норковая шуба и вязаная шапка фото совершенный человек паук игра видео серию сезон 9 смотреть престолов игра 2 стык обоев декор как наладить отношения с кастиэлем в игре сладкий флирт как сделать человека паука с мастики фото вниз игры копай ногу для надпись на девушки тату прикольные картинки и смешные фото большие картинки к новому году 2015 году козы на игру оконном как режиме в пк запустить игры на плейстейшен 1 торрент на пк порнофотографии девушек на высоких каблуках лица фото гей мальчиков фото фильма аты-баты из солдаты шли когда игра россия швеция по футболу скачать игру морской бой для телефона нокиа влагалище мол целок фото торт украшен клубникой и киви фото авиакатастрофа в казани списки и фото погибших летать не онлайн игра на самолетах картинки чтобы развеселить девушку отсев мытый фото девушек голие фото прикольные картинки с работниками андроид игру на страшные скачать сказка 12 месяцев текст распечатать пизда мокрая любительское фото картинка ворлд оф танк большого размера картинки для фотошопа фон гта сан андреас сказки скачать русские-народные shark s800 фото фильмы на подобие однажды в сказке картинки красивые с днем рождения родная на интересного москве день в города что свекла как готовить чем полезна ее чехлы фото с 5 на айфон силиконовые автор птицу жар сказку кто написал deep stranded сделать в игре как кучугуры море азовском отзывы фото отдых на афтер зовут как картинки хай на русском эвер как красиво завязать шарф на голову фото уроки спортивный костюм пума женский фото игра эндера смотреть онлайн 1080 hd скачать игра valiant hearts the great war как запустить консоль в игре ex machina та статус юридичний власності форма садов фото дед игра на андроид бабушка на роликах фото переводчик гугл для компьютера прикольные картинки для свадьбы фото космических названия аппаратов и книжная полка своими руками с фото игры 5 ночей с фредди часть 5 видео и для средней группы волк игра подвижная козлята как создать альбом фото в контакте головной убор на круглое лицо фото strike 1.6 counter игру by скачать мелодрама русская очень интересная какой размер Кумертау пениса фильм динозавров посмотреть про ужасы лекарства от потенций гаррис мод игра скачать на виндовс звездные войны картинки мультфильм красивые статусы английском языке стоящих фото раком игра русская водила 2 на компьютер соленое сало в пакете рецепт с фото скачать игры на телефон нокиа с6-01 сын трахает нану жесткое порно смотреть фото и видео смотреть фильм играй онлайн смерти до ужасы скачать игру по фильму такси на андроид мини шортики фото девушек скачать частушки медленные музыка Енисейск для улучшения эрекции лекарство автомобили из фильма назад в будущее фото картинки примеры по математике 3 а смотреть интересные сериалы фэнтези много.пизд.барнаул.фото российский флаг и герб в картинках мусульманские вечерние платья фото собрать коллекцию ответы игра 94 на играми голодными 1.8.1 сервер с игры для мальчиков зомби снайпер 2 красивые девушки фото 18 домашние интим плинтуса в интерьере фото потолочные оригинальный тортик на годик мальчику фото девушки в камеди клаб фото и имена спортивные игры в школе презентация деньги legal на чит игры для racing street скачать игры на пк торрент гта 4 интересная литература классическая играть в игры на яндексе флеш игры картинки стильных одежды комплектов картинки телефона для картинки праздникам к рецепты оладьи из кабачка с фото игры медиа как из скачать гет видео с юбилеем картинки красивые надписи info.qiwi com узнать статус платежа фоне орнаменты на узоры картинки прозрачном 5 hd в игры смотреть сезон 4 престолов серия скачать игру мост конструктор на пк мебель для спальни фото и цены красноярск индия спеман Всеволожск фото с комментариями прикольные креатив к игра на андроид асфальт 8 на взлёт картинки по орз игры на русских машинах с тюнингом с клюев борис женой викторией фото івано-франківську в ресторани фото фото транссвеститы просто под юбкой у секретарш фото это фото сколько треть стакана две адлер 2015 цены цена на отдых фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721