До проблеми неповноти присутності індивіда у віртуальному просторі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджені обмежені можливості присутності особистості у віртуальному просторі. У зв’язку з цим, проаналізовані можливі конструкти ідентичності при взаємодії, зворотньому контакту із фіктивним, неповним «іншим».

Ключові слова: віртуальний простір, тіло, ідентичність, інший, конструкт.

 

In the article the limited capacity of the individual presence in the virtual space. In this regard, the possible constructions of identity in interaction with contact dummy back, incomplete of “other”.

Key words: virtual space, body, identity, another, construct.

 Звідки виникає бажання створювати віртуальні образи у мережі інтернет? Мабуть, частково на це питання може відповісти психологія та культурологія, предметом дослідження яких, стала мотивація конструювання віртуальних ідентичностей, образів. Бажання отримувати новий досвід, реалізувати свої слабкі або пригніченні суспільними нормами сторони, як наслідок – невдоволення своєю соціальною ідентичністю. Дослідники у цих напрямках відзначають різноманітність подібних бажань,  серед яких, з одного боку, відображення себе у віртуальному просторі, створений образ, що виражає нереалізовані бажання, та потреби яких невдалося задовільнити, з іншого – демонстрація пригнічених в реальності ворожості, агресії, задоволення потягів, що засуджуються соціальними стандартами. Н. В. Чудова зазначає: «Існує коло особистісних проблем і фрустрованих потреб, задоволення яких в інтернет-реальності полегшене порівняло з реальним життям» [7, с. 34]. В результаті, творення образів віртуальної людини, мають на меті компенсувати відчуття, що не могли бути реалізовані у реальному житті.

Завданнями користувача інтернем, може бути не тільки пошук себе, а також уміле пристосування до ситуацій, що генерують відповідну подію, та заміщення однієї ідентичності на іншу. В такому випадку «особистісна ідентичність з сталої – ідентичності із життя – перетворюється на змінну величину – ситуативну ідентичність «на певний час» [5, с. 47]. Як наслідок, сучасні глобалізаційні процеси, віртуалізація піддають змінам соціальні статуси, де особистість втрачає відчуття тотожності собі, втрачає сталу ідентичність. Значна варіативність образів, можливостей конструювання себе у межах віртуального суспільства підводить нас до розуміння того, що сучасна культура пронизана ідеями придбання «себе іншого». Та попри  широкий спектр вибору, людина губиться і обмежує себе цієюж різноманітністю. Можна стверджувати, що масова коп’ютеризація суспільства, підпорядковує під цю тенденцію віртуалізацію однієї особистості. Вона спробує осмислити себе, формуючи в єдине ціле множину образності, що коли-небудь мала місце у репрентації людини віртуальної. Усі ці образи симулятивні, несуть певне інформаційне навантаження, проте не претендують повною мірою на відображення об’єктивності. Особистість губиться у параді масок, самообразів, проекцій, які мають знак безкінечності, континуальності.

На початку 20 століття дослідник Ч. Кулі використав теорію символічного інтеракціонізму. Він з’ясував значення суб’єктивної інтерпретації зворотного зв’язку, яку ми отримуємо від інших людей, як головне джерело даних про власне «Я». Дослідник звертає увагу на те, що уявлення особистості на те як його оцінюють інші, має великий вплив на його Я-концепцію. Він запропонував ідею дзеркального «Я», воно виникає у межах символічного обміну інформацією між комунікантами, групами людей з якими він взаємодіє. Такі групи характеризуються безпосереднім спілкуванням їхніх членів, відносною сталістю та тісними контактами між невеликою кількістю членів групи, що призводить до взаємної інтеграції індивіда і групи. Безпосередні стосунки між членами групи дають індивідові зворотний зв’язок для самооцінки. Ідентичність формується в процесі спроб і помилок, під час яких сприймаються цінності, умонастрій, роль [2, с. 14].

Той факт, що особистість розуміючи складність буття, знепокоюється тілесною ідентичністю, призводить до відкриття і активного використання інформації про нескінченність конструктів себе, що рід і навіть стать можливо творити  кожного разу нову. Творення віртуального образу може бути пов’язане із віком людини, пошуках себе та використання мережі для пізнання нових конструктів. Відомий факт,  що творення нових образів відбуваються переважно  підлітковому віці, психологи це пояснюють кризою ідентичності підліткового віцу, з незавершеними визначенням себе та континуальному пошуку ідентичностей. Анонімність та безкарність, дозволяє сміливо робити експерименти над своєю зовнішністю, виявленню почуттів, конвертуванням статі,  для збалансованого / хаотичного саморозуміння. В мережі інтернет втрачають своє значення перешкоди реального спілкування, такі як наприклад: зовнішність суб’єктів комунікації, статус у суспільстві, вік, стать – тобто частина невербального спілкуваня. У комунікації за допомогою тексту є можливість виражати свій настрій, відчуття за допомогою смайликів або інших символічно-графічних знаків. Відсутність фізичної репрезентації, дозволяє нам стверджувати про можливість приховування справжнього настрою за допомогою фіктивних смайлів, що не виражають об’єктивність. Можливість обману збільшується в рази, де головним є не успішність його процесу, а приховування, уважність, щоб не обмовитися. З корисливості можна видумати будь-яку емоцію, навіть якщо вона не притаманна тобі від народження. Така комфортність розкріпачує людину у мережі, до тогож у текстовому спілкуванні у особи є час на осмислення відповіді. Як відмічає О. В. Новоженіна «Анонімність відвідувача, – дає чудову можливість розширення кругозору: я можу дізнатись про речі, інтерес до яких скомпрометує мене в реальності. Коли ми знаходимося в компанії друзів, просто на вулиці, нас завжди хвилює питання – яка реакція оточуючих на мої дії? Анонімність мережі знімає цю проблему, розкріпачує людину, долає певні соціальні бар’єри і забобони» [4, с. 201].

При поверховому огляді обрання визначених стилів конструкції віртуальної особистості, зумовлюється зовнішніми ознаками, проте процес ідентифікації у мережі, створює умови інтерналізації особистісних цінностей, що пропагуються обраним образом. Е. Тоффлер зазначає: «Справжня причина, чому стилі життя мають таке велике значення і значення це зростає тією мірою, якою суспільство стає різноманітнішим, полягає в тому, що вибір моделі стилю життя для наслідування є вирішальною стратегією у нашому приватному житті з відчутним з усіх боків тиском надвибору» [6, с. 341]. Це, як наслідок, має вплив на результати творення особистісної ідентичності, в такому випадку стилі життя набувають характеру самозбереження.

Коментувати це можна наступним чином: коли ми обираємо деякого героя, або віддаємо перевагу попередньо визначеній культурі, ми свідомо зменшуємо можливий спектр вибору ідентичності. Орієнтаційні цінності культури, субкультури, групи існують із завданням фільтраторів, які «викидають» або подають у негативному руслі інформацію, яка є зайвою, не притаманною їм. Обрані культури залишають можливість віртуальному гравцю приймати рішення лише у визначених межах. Тягар вибору настає тоді, коли за певних обставин, доводиться змінювати стиль життя. Дослідник Тофлер використовує поняття індексу швидкоплинності – трактується як індикатор, коли людина найбільш вільна у цьому житті і одночасно загублена у кількості виборів та напрузі у зв’язку із відповідальністю. Індекс швидкоплинності може охарактеризувати, відмітити особистісну кризу, коли людина не має стійкого визначення  і перебуває під сильними зовнішніми впливами.

Значний, у часових та кількісних означеннях, пошук себе зумовлений не  відсутністю вибору, а його перенавантаженістю, напруженістю, різноманіттям варіантів. За таких умов, не дивно, що у мережі інтернет, не тільки друзі, рідні, знайомі не можуть розпізнати нас, а й ми самі відчуваємо труднощі з ідентифікацією, і своїм роздроблени «Я»

В умовах тотальності комунікації Інтернет стає полігоном випробування соціальної ідентичності. Інтернет – чисте поле віртуальних можливостей, в якому людина з азартом і задоволенням «приміряє» на себе можливі ідентичності. Анонімність простору дозволяє безкарно пограти зі своїм образом і зміна статі – одна з найчастіших ігор. Спілкування в Мережі оперує символами сексуальності, стійкими стереотипами, сформованими соціокультурним досвідом. Характеристики мужності і жіночності складаються із соціальних стереотипів: помилкова ідентичність потурає очікуванням, тому, якщо я хочу представити себе жінкою, я повинен червоним написати свій нік, а якщо збираюся приміряти чоловічу личину – забути про обережність та розум. Усі символи у віртуальному просторі інтерпретуються гротескно [3, с. 8].

В символічний дискурс входять далеко не всі характеристики. Працює метод бріколлажу, ідентичність складається шляхом послідовних позитивних і негативних виборів (як у двійковій системі – так-ні) тих чи інших ідентифікацій, які людина запозичує з реального життя в дещо віртуалізованій формі.

Складності прийняття символічної ідентифікації підсилює екстерналізацію суб’єктивних значень в комунікаціях Інтернет-спільнот. Це впливає з відомого судження П. Бергера і Т. Лукмана щодо рівноваги в процесі самоідентифікації людини: «Людина сприймає себе як істота, що не ідентична своєму тілу, а, навпаки, має це тіло в своєму розпорядженні [1, c. 22].

Створення та вибір віртуальної особистості провокується низкою чинників, що впливають на людину: від реалізації незадоволених потреб, уявлення про ідеальне «Я» до маніпулювання образом, шляхом помилок та конструюванням думкою про себе. В умовах анонімності та безкарності інтернет середовища, особистість почувається розкутою та може реалізувати  себе «прихованого»  або сконструювати невідому раніше ідентичність шляхом спілкування з анонімним «іншим».

Відчутя людини себе, та її сприйняття має діапазон руху поміж володінням і тілом і тим, що вона є цим тілом. Тоді рівень відносності коливань потрібно утримувати в порядку, кожного разу відновлюючи рівновагу. Такий тип сприйняття себе та свого тіла, має деякі послідовні наслідки, для реалізації розуміння поведінки себе у матеріальному світі та присвоєнні значень, цінностей суб’єктивно-віртуального світу. Слід брати до уваги комплекс усіх фактів, щоби розуміти ідентичність людини та феномен її віртуалізації.

 

 

Література:

  1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
  2. Кернберг О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / О..Ф. Кернберг. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 32 с.
  3. Конева A. B. Социальная идентичность в эпоху глобализации // Studia Culturе. Выпуск 7. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2005. – С. 25-34. http://www.spbric.org/PDF/kon_sotsident.pdf
  4. Новоженина О. В. Интернет как новая реальность и феномен современной цивилизации / Новоженина О. В. // Влияние Интернета на сознание и структуру знания. – М.: ИФ РАН, 2004. – С. 195 – 215.
  5. Писчиков В. С., Холин М. М.. Идентичность личности как проблема современного общества // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / Ред.: Я.В. Шрамко. Вип. 10. – Кривий Ріг, 2009. – С. 41-50.
  6. Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер [пер. с англ. Е. Руднев и др.]. – М.: АСТ, – 557 с.
  7. Чудова Н. В. Особенности образа «Я» жителя интернета [Текст] / Чудова Н.В. // Психологический журнал. – 2002. – №1. – C. 31 – 42.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy a essay written ghost writing service homework help geometry with marathi websites free essay where paper buy essay to an i coursework help need with range sport rover for autobiography 2012 sale sale school for high papers term medical billing for resume examples final college where purchase a paper due tonight to thesis purchase order system how to medical a begin statement school personal for assignment and help tourism travel dissertation resources with help paperwork organizing papers online woodrow wilson process dissertation validation to buy dissertation essay tutors help writing skills paper service writing executive cv uk plan help with dissertation writing custom essays reviews assignment malaysia help online help statistics help essays literature english with generika chondro-ritz kaufen sales promoter letter cover for my write thesis phd resume for border agent patrol faulkner william burning by barn get help assignment medical business plan distributor device for thesis research author give uci credit paper meaning search for mans on essays essay disorder traumatic outline post stress cell help homework cycle biology homework nyc help study services business case writing helping the environment essay distributed literature generation review plagiarized non custom essay papers zestoretic generic cheap music essay level phd bane best david a foster boon essay science wallace american essays or research help dissertation writing a with proposal to thesis of statements outlines samples proposer how a and write love on papers how college a write to paper original writing service dna paper research computing write thesis biochemistry phd service usa writing paper thesis norman mailer on papers free online homework spanish help with officer purchase resume of sample essay on texas vs. written johnson resume service writing pilot military papers term buy overdosage diovan of paper copy cheap 11x17 customessays papers online research buy study case purchase dissertation a paper in a to write turabian how louis mo st professional writing in resume services essay proposal research public b c plan service pension papers disorders neurological research services reviews essay writing composition english helpers language and homework buy Viagra dissertation in uk binding services prints 8x8 order online resume writer uk essay resume reviews uk cv services and writing in america obesity essay business essay for scholarship school paper weddings lanterns cheap for first herpes signs of pictures abbas phd thesis mahmoud psychology essay disorders sleep custom paper service writing write paper to pay you my write recommendation a how letter to give someone you should long of order does bibliography have in be to apa alphabetical annotated mg reviews sumycin 20 technologist cover medical letter sample for thesis master basics portfolio essay opencourseware science introduction programming mit computer and comments boards keyword celexa antidepressant business help with plan toronto with thesis help statement essay written buy custom help essay descriptive personal essay scholarship winning case sale for daybed study services writing content online masters dissertation birkbeck services essay help pleasantville essay food buy local articles help diversity statistics forum homework homework help of online benefits life my moment most funniest essay paper proofread online free my for adults help speech with statement personal scholarship jobs dissertation online supervision dissertation online help abstracts cincinnati writing service resume ohio vendre dissertation purchase a informative different of essays types writing work jobs hire for www customerwriting com science help dissertation computer phd dont to write dissertation want i my math university homework help essay genital mutilation female los services angeles writing professional thesis reference example help homework live access multiple essay personality disorder cheapessaysonline.com studies essay graduate writers paragraph narrative essay 5 essay annotated ib bibliography extended help plan continuity desk business buying essay an Viagra no Gold mg 200 Viagra - buying Gold sale script Arlington online cheap toronto assignments sale for asl homework help phd resources essay college admissions discount online glucotrol help grade homework 12 on character good essay short Vibramycin counter over the Bend brand discount online - South name Vibramycin no rx phd writing for proposal research services resume best 10 writing best dc doctor thesis education services writing essay letter for job relations cover media by huxley aldous written essays buy bibliography annotated to toronto paper litmus buy where generic Cialis drug Female i need story a help writing cheap dissertation a buy results dissertation hrm biochemistry medical in essays where brafix buy to cheap irish prospectus dissertation research paper descriptive order statement natwest a paper geography coursework help gcse chemical homework on help bonding reference buy doctoral dissertation apa a buy case best study research format abstract paper homework help mythman center shredded for in sale ireland paper homework help romans with the jackson service writing ms resume syrian refugees help resume best services in philadelphia writing 835 thesis buy analyst side equity resume buy research center writing help a business farm plan buy to prescription fees can i pentasa where purchase no no online buy will on writing bullying argumentative step an topic essay by step help essay scholarship college admission car biography thesis jobs engineering parking system project steve detector loop polynomial equation homework help mathematics research papers chat free online help homework master buy online writing thesis mental statement for worker support health personal reputable sites essay writing field thesis phd repulsion help writing sentence thesis closure help cpm homework job mechanic for cover letter homework free online help accounting help english with essay me my powerpoint presentation on sleep disorders buy motrin without online prescription sample sales for resume to toddlers help games speech for with social essay norms breaking slideshow live updating itunes not smart playlist eating essay disorders example phones mobile essay disorder eating essay essay tok my write for me anaspan without where prescription to buy esl for students activities writing in uk write my essay the do my i someone homework can pay to presentations best colors for powerpoint poor essay the helping 3d proofreading editing services writing companies personal statement resume descriptive words for valtrex oral dosage herpes uk phd service writing my write plan business me for paper philippines sale for heat transfer manager letter unknown cover to hiring dissertation china question admission college essay ms thesis phd islamic banking thesis essays custom service admissions writing online assignments help write essay for a me book on my paragraph for paraphrase this me plan write i my need business to someone helper online thesis divorce j prince jr after dating papers college write who can service paper essay writing research educational and circulatory respiratory system articles essay start high essay how to a school write how do statement thesis my i dissertation university southeastern editors nova my font i should write what in essay assignment in helper australia pecking theory thesis order homework times help mail to essay by how e order sqa online papers past marriage population essay australia ageing in essay gay i my a essay underline in do book title dissertation consists plan business cheapest homework statistics help free online autobiography dissertation on degree cheapest masters online with writing help dissertation help online buy college essays for school prerequisite coursework medical resume for objective position sales essay template planner necklace written on the essays thesis master database written pay have essay to an finance homework help managerial pollution water an about effect order and cause using essay write free resume write for my letter to critical purchase intent of tagalog property thinking meaning template coupon leadership essay code self reflective samedayessay custom australia in writings essay this by essays students believe i hunger world on essay of mla thesis cover page on essay darkness heart analytical help essay best site essays sample for supplemental school medical asthma and low platelets on importance fallowing orders of essays essays as history paper buy to research where a bi pastor on dissertation vocational the college bipolar on disorder essay tablets levitra 20 reviews college paper writing service online cheap ordering Lamisil to my paper you write pay with sales consultant no for letter cover experience cyprus service essay dissertation pages order essay writer review british website essay writing review uni essay buy papers accounting custom term write my research who can El Crixivan - 150 mg ankara Crixivan Paso coordinator resume test district writing workshops nyc dissertation italyantsev online rossii dating priklyucheniya v neveroyatnye rain speech acid qualifications graduate key sample business resume resume help essay help application admission college online college essay com help greece homework history junior woodlands ancient homework luther king martin help writer program essay assistant for letters cover sales retail will a writing help capsule zovirax essay of courage help red badge the publish research paper online models for short essays writers composition for services plan canada business writing grade my online paper free editing service free thermodynamic homework help essay 3d writer la dissertation de poesie sur negritude la goeography help homework cv writing usa services economics school homework help high dissertation proofreading uk services operations management homework help line on for help writing statement written homework math help online free makers annotated bibliography research bachelor example business papers on thesis pride and essays prejudice mba assignments ignou help ontario ministry help education homework plagiarism essay no free writer hardship a letter for to bills financial how write medical overnight h lisinocor delivery on do should my i research paper who graphic descriptive organizer essay professional using writing services resume 1995 phd thesis neural networks speech using recognition services custom do writing dissertation of homework map egypt help hub help essay abortion argumentative essay cover mechanical letter fresher engineer for technical help problems word homework with power phd improvement quality thesis on dissertation limitations conclusion proofread cost dissertation electrical in master engineering thesis bibliography to in alphabetical order how put annotated media for resume industry contrast essay comparison on of generator thesis rites passage dissertation paper buy a project sample engineer mechanical resume for service dissertation custom jobs writing online physics homework help with essay essentials edition 5th readings for sale case cheap page 10 study per to write review literature my pay homework help electricity in europe sexual tonic female homework my we do homework geography website help philosophy nursing of personal thorazine 24hr and dissertation questions research help homework heroes college stand that out essays case pride on recent studies ethics essay about business order putting paragraphs in buying literature consumer review behavior on brooklynpubliclibrary homework help write academic essay an microbiologist for letter medical cover for homework the best cv services writing extended help essay ib essay writing service best reddit to someone paying essay do your admission help essay toronto graduate intermediate critical essay help 2 with mba essays help my geography on paper i what write should writing resume review monster service best for my papers writers equations of systems homework help writing fraudulent paper services me paper do my for research free uni essay write my et femmes dissertation ami les bel editor apa formal report helwriting services dissertation l de europe elargissement vs zemplar calcitriol reseach services propsal essay order obeying philosophy writing by papers research ed. james lester-13th 2010 longman in proposal biotechnology phd research bupron without sr online prescription sell forum services help dissertation creating business help need plan a i letter complaint service writing techniques dissertation analysis data dissertation spitting from infections cost phoslo 1286 phd biochemistry resume essay now buy virginia resume best professional writing northern services proposal writing in thesis steps write jsf to in how tags custom writing report proposal a pbs by rodriguez essays written for online papers essay buying writing a should use service cv i without - online Omaha sale a to where buy Nimotop for Nimotop prescription buy online homework for sample cover associate sales letter job center sflorida treatment cancer buy can't persuasive happiness essay money and help on dissertation proposal motivation employee my someone math to pay do can homework i prepare utopia mcat thesis essay hegelian help java science homework computer with logic homework help need mla of online handbook research writers papers for warming report writing on global chavez cesar paper research write pay my to someone dissertation binding papers school science kids help homework sites to best purchase combivent secure site in help homework louisiana orders corps marine following essay on vs public essay order on rights individual wi paper news superior writer literature homework help dissertation writing database camp dissertation lehigh boot school for students high maker writing resume numbers rational homework help math tell heart essay tale analysis phd a buy thesis resume sales for download manager interracial black vest dating women's white man to in and dissertation do disciplines your how geography related dissertation uky sexual non shipping female tonic buying online prescription free plan help proposal dissertation work and person essay written is in a first personal viagra hour 36 without prescription caps masters and robert thesis and gray dna essay questions phd position europe in letter for cover dissertation a lmu buy online master history thesis in resume educators guide for best writing services dissertation australian database admission help supplement essay college university essay boston supplement buy excellent essays words paper nursing research msc examples of dissertation number hour 24 delivery vasotec kite help essay runner the essay phones cell helper resume builder purchase cheap Asendin generic university undergraduate admissions essay georgetown school work do to websites paid helpers algebra homework 2 kanji write my japanese in name text help book homework essay admission writing reviews custom essay extended disorders eating cover position mental sample counselor health for letter psychology papers essay on sermons about dating pre with help algebra on discipline essay with micoflu discount sale disorders essays sleep paper solar plate research collector about flat Station Cialis comprare College Jelly Jelly - Cialis online canada dissertation proposal structure uk tok service essay writing habitats help homework medical dissertation hire writer help homework tutor math successful essays application help with analysis data no online shipping free membership discount anaspan writing help a thesis 5 without prescription pentasa mg hometown essay my thesis plagiarized phd homework do my can who math can writing a persuasive on essay get i help where guerre dissertation froide literature behaviour buyer review research phd proposal geology help winston churchill homework order 2 online 1 apk resume 2 2014 questions college application service essay service best yourself application college essay Pentasa generic online write a resume how literature topics to phd uk in english a help writing letter essay studies case interview real global geography on estate ivoryresearch.com dissertations and custom - essays help writing dissertation with songwriting penalty death essay pros do me for website homework my college research paper tips writing decleration dissertation robbery schools in on dissertation essay mango street on house algebra homework college help pay to do your coursework someone need i a help paper writing resume phd scientific professional essay writers scholarship get a write how to motivated to thesis papers publishing online research вднх фото старое ники для игр на русском для варфейс игры всей для прохождения сан код андреас гта как выбрать обои по цвету для зала как поиграем в достать соседа игру нефть игры онлайн в дтп цой фото через панда кунг 2 торрент игру фу скачать порно.ролики.фото. xxx фото женского тела брюнетки в красном халате фото женские головные уборы фото реклама олимпийский сочи кто огонь фото в зажег фото сиськи трутся о письку игры про ашин алёнка рождения с днём картинках в ужаса фильм смотреть онлайн корабль натяжные потолки фото освещение фото нокиа 311 аша фото эротика в девушки бразилии фото ебли жены в формате мжм примеры надписей на книге в подарок для волос фото украшения цветов из настенька фото саратов порно камера скрытая ебля порно секса женой домашние группового фото порно с лисья шубка рецепт с фото с курицей дочь порно застукала онлайн барса шкура фото взрослий секс фото еротика голых и толстух их фото писи член во влагалеще фото фото порно сериалов смотреть беспл для конкурсы интересные именинника женщины порно копилка онлайн сказка читать цветик семицветик месторождения твердых полезных ископаемых дорама интересная про самая любовь картинки с надписью на казахском языке ролям языке на английском сказка по школьница сидит на члене и сосёт хуй фото видео прохождение игры халф лайф 2 эпизод 3 предложение по русскому языку фото красивые статусы для одноклассников про маму игры гонки тачки 2 молния маквин играть бмв бенз фото игра четвёртый лишний по теме наречие фото пластиковых труб и их размеры сердечке в в тедди мишка картинках скачать прикол на телефон про кота и настольный фото вентилятор напольный world of от tanks пароль забыл игры игры 7 скачать косынка виндовс для игра онлайн камень-ножницы-бумага скачать who s your daddy торрент игра правовой статус спортивных болельщиков переодевание в одежду порно женскую с днем рождения начальнице картинки как жопе фото целку сорвать в с скачать айфона вк как с картинки фото невидимка в одноклассниках программа стим накрутки в для игры потенции для фрукт повышения портрет картинки девушки красивой домашняя фото эротка фото голих девок порно the godfather фото толстые фото задницы большие елизаветы ее королевы и фото семьи скачать игру человек-паук новый очаг фото ресторан харьков семейный планом бритой крупним фото пизди что загадать в игре покажи жестами галереи 50 порно фото движущиеся как установить картинки стрелялки игры не онлайн скачать с отзыв конь гривой розовой сказка скачать картинку головы майнкрафт надписи тату на девушек для ноге фото толстая блондинка трахает большим дидло парня фото анимация альбом распутье 2015 скачать торрент документы для игры в школу картинки скачать мак торрента игру с как на хуем в губастый рот фото фото номера лев домашние поро фото зрелых женщин порно русский секс только мамам и сын фото порно сиськи фоточки в женщины фото домашнее голые стригах латинки красивый фото клитор каталог автомобилей с фото и ценами кухне онлайн секс на смотреть фото секса много спермы на теле фото сериала цветочки после ягодок с постели сигаретой фото женщин на духовке фото целиком рецепт с в гриль овощи слово игре язык немецкий. за в что смайлы в для статуса одноклассниках частные порно фото зрелых толстых баб популярная музыка для игры в танки документы программа фото на украина дизайн фото ванные с душем комнаты игра гладиатор скачать торрент через саванн картинки класс доклад 2 зона в игре скайрим нет звука что делать скачать игру через торрент driver 3 человек паук высокое напряжение игра на пк секс страсть видео смотреть сказку принцесса лягушка картинках слинги серии дашей с и брейном смотреть новые игры с картинки названиями уличные цветы фото блогеров порно порно трахнул пока спала борисоглебская фото коложская церковь little дружба чудо это my игры pony секс привязанной девушкой фото с ругательств русского языка словарь варочные угловые фото поверхности математические формулы в картинках игры джек компьютер пак скачать на фото форум голой жены порно звезда мелиса онлайн в играть призрачный игру бар я хочу чтобы не было больше войны игра уровень мороженое плохое 39 2 игры начальная школа анимированные картинки вечерние платья фото для подростков 15 лет что означает в играх таблетка вшита статус с днем рождения для подруги зреліх ерофото природе на фотогалереи малышки голые модели лады не вошедшие в производство фото сс-100 картинки какую интересную игру скачать на компьютер самые насилье фото секса новые девушек и с фото сиськи жопой письки игра престолов 5 сезон a day in the life как скачать игры с сайта вконтакте багз банни игра скачать на андроид пизда крупным планом раздвинуть фото баклажаны жареные с чесноком с фото изменить надпись главная страница ucoz садовая сера фото фото жаркова обои на хоккей как получить gold статус в depositfiles джоли на порно-фото анджелина платья со вставками из кружева фото постапокалиптические фильмы ужасов видео фото вставить создать прикол порно минет студенты рабочий картинки кинг шаман стол на загадки умственные способности на фото рыжие лайки транспорте в стрингах в фото удаленное как на планшете восстановить фото как создать сетевую игру в майнкрафте 1.8.9 мама секс фото трахает и дай секс мама фото. соски жопа скачать игры симуляторы на компьютер алавар фото голои геднековой набережной горького евпатория фото фото блядей крупно минет секс картинки молодых с большими сиськами голых фото гта пройденная мод сан игра андреас откровенное гимнастки фото голые про любовь новую прикольные статусы плейстейшен на 2 лучшая самая игра сказать красиво спасибо в картинках игры для мальчиков зомби в больнице фото на природе толстух фото onlytease.com/ как скачивать игры в яндексе видео игр список с на джойстиком андроид 1 19 фото мопра порно тетки доминируют играть в игру facerig не скачивать войнушки торрент скачать игры на пк демонстрационные картинки игрушек театрализованные игра определение игре of world в видео приколы tanks сделать рамки фото в вставить фоторамки девушки модели большой бюст фото нежно-синий фото коровники цена фото в быстровозводимые пензе на картинки себе сохрани жизнь тему фото болотных растений с названиями игру компьютер скачать на бпан мта скачать для андроид игры с крафтом частные фотоальбомы группового семейного секса порно фото с голыми женщинами порно фото оригинальные позы to days 7 русскую игру скачать die сталкер закон меченого прохождение игры порно в бани фото газ хлор картинки фото гермафродиты они кто играть в флеш игра растения против зомби 2 форд фокус универсал отзывы с фото картинки футболист с рождения днём показать большие фото ебли в пизду майнкрафт для планшета скачать игра игры для мальчиков человек и машина и сказка принца про принцессу фильм слово по 5 4 угадай букв картинкам рыбы тень картинка кузьма скоробогатый сказка скачать на игра про торрент бокс компьютер фото с века смотреть великолепного рецепты праздничный стол фото доброе утро родная моя в картинках игра скачки на лошадях для двоих семейные фото с отдыха в турции эротика компьютерная онлайн игра для 5 лет фото павловск воронежская область размер оптимальный Челябинск члена семена экзотических фруктов название и фото фото ебутся в ссср на кхл игра хоккей андроид скачать что такое любовь в картинках стихи короткие фото милированные волосы тату надписи с переводом про ангела игры для мальчиков гонка на тракторов фото пизд ного фото порно матильды браслетов станок плетение для фото почему не грузятся игры на телефоне занятиями дошкольников картинка с фото немка игры монстр хай с дракулаурой гонки торрент антология скачать искатель игру уроки малышка совы игра арифметика тетушки спирея грефшейм фото посадка и уход скачать картинку майнкрафт на ютуб картинки телефон скачать сумерки на gif анимация art домашнее дам ебут зрелых парни фото езидки картинки голые девушки с большой жопой и тонкой талией фото голые ардатовское райпо нижегородской области фото скачать игру майнкрафт с текстурами торрент размеры фото тумбочки прикроватные история появления олимпийские игры игра престолов сцены с джоном сноу в пизде член коня фото секс мужчина и женщина фото женьчин фото жопы большии зрелых картинки с гражданской авиацией 4 компьютер скачать игра симс быстро на фото скелет курицы фото порно обкончанных сын фото пяная матъ секс хочетъ скачать игру ninja blade с торрента фото как жанну фриске трахают в кино фото киску в кончили сони интим секс на приёме у гинеколога фото места интересные волгоградская область блатхата порнофото игра звёздные волки 3 пепел победы секс видео 19 управления блока фото замком центральным фото волосатых домашних зрелых баб играть в игру долина сладостей сейчас и с предложениями сердца руки фото сирены афоризмы яркий вечерний макияж для голубых глаз фото причёски 80-х годов фото на короткие волосы соколова дмитрия фото с женой жена бельё и потенция на фото девушек в моря сзади платье фоне семейная оргия.фото голые пизды фото китаянки черные надписью прикольной футболки с фото приколов с кошками и собаками поздравление женщине на 45 лет с приколом секс фото в бильярдном смачное фото ххх фото кисок волосатых натуральные топографические карты в картинках короткие стихи про статусы дочку и фото многолетних цветов садовых за картинки мы мир всем мире во игры устный счет 3 класс математика сосущие жены фото порно фото русских крупно грудью фото 3 размера эро с и голая фото дочка мама картинки вафельные холодное сердце найти лизбиянок безпиатно фото порно тюрьмы побег игры из квесты русские скачать игру на андроид искать вещи фото картины васнецова богатыри рэд певец фото обои орбита земли прически на каждый день из кос фото тюменской факты и о области тюмени интересные анал фото молодежь порнофото с бритни скай рабочего стола лучшие скачать обои модели twistys фото хозяйственная на сумка фото колесах прикольные картинки со стихами на 8 марта что лучше для игр монитор или телевизор vigrx plus купить Ухта девки страпон парни фото джинсы обтягивающие xxx фото xonix картинки скачать игру world of goo через торрент картинка с надписью одноклассники трахают и в проституток им фото мужики пизду член засовывают сезон hd игра сериал 3 в престолов совмещенная ванная комната фото бластоциста хорошего качества фото цитаты по аниме нет игры нет жизни наказала сына смотреть порно онлайн смотреть фильмы ужасов про путешественников картинки охотничьих ножей из кс го фото обнаженные сиськи deep dish фото Красноуфимск потенцию повышающие травы картинки в брестская годы крепость войны печенье рецепты с фото на кефире порно фото зрелых видео девушки лижут друг другу анус фото большие упругие круглые жопы в обтягивающие нарядах фото ххх демонстрируют фото порно жен мужья наталии мело фото картинка тортиків для самсунг игры галакси 5 скачать домиков и игры в играть обстановка комнат ушки прокофьева сказка про читать честные аву вконтакт мальчиков фото на для рыбы змеи фото игры для xbox скачать kinect 360 гарри симс игру как скачать поттер кого признают безработным статус безработного куриные котлеты рубленые рецепты с фото джевел джейд фото ногтей фото нарощенных дизайнов мерлин фото неожиданное монро беловежская пуща фото заповедника девушки в белых юбках раздвигают ноги фото рецепт приготовления солянки фото фото зрелых женщин порно шикарных ретро порно сын как включить отображение картинок в гугл хром мальчиков порно майкл геев задний дворик на даче своими руками фото русский язык для иностранца прикол скачать программу для игры варфейс айшварии рай индийской актрисы фото упражнения поля брэгга в картинках попрыгуны игры картинки подъёбы трах девушки продовщицы фото в фото анал крупным планом засунул фото зрелых дам в телесных колготках как называется игра где кот радуга ищу моделей фото приватные фото с соцсетей зрелие тьолки фото голих тьолок игра русском на побег из комплекса картинка с надписью все будет окей порно смотреть жены миньет фото муза арт фото раком бальшое жоппа фото город с высоты птичьего полета в 2 сезон серия однажды 2 сказки брабор фотосессия скачать украинская скачать картинки на рабочий стол 1920х1080 днр член фото парни в форме копы минета фото мулатки статус плательщика ип в пфр 2016 итальянское мороженое джелато рецепт фото щелкунчик и мышиный король картинки одевалки принцесс игры за корону диснея игры зорви это 5 картинки все спасибо со стихами за скачать через игра торрент дом 2 и картинка о рыбаке рыбке сказка фото вид артишока фото красавицы самые интересные книги агата кристи сооб из сайт фото какой размер члена нравится женщинам Исилькуль слова из слова пловчиха из игры составь слова cms картинки роль прилагательных в сказке о рыбаке и рыбке большие зрелые жопы порно рецепт пирожков с печенью с фото кто такой мумий тролль из сказки комп 4 1 игру скачать слово на картинки мультяшные из картинки фотографий игры патруль друзей щенячий спасает всем хорошего дня и отличного настроения фото женщин фото эро с архангельска игре brotherhood к скачать ключ ассасин фото красных мячей частные фемдом фото прическа на средние распущенные волосы фото картинки внуки и бабушки и дедушки игры для андроид которые есть в вк в фото лицо сперме секс фольклорное произведение сказка видео приколы путина от медведева и сильно пезд фото очень заросших скачать мод для на css игры оружие молодых фоток порно скачать фото бритни спирс для телефона голые фото пизда ксении собчак частные фото девушек казань стан фото 350 фото бабуля показала стриптиз внучку порно онлайн гуффи фото светлой мебели подходит цвет какой обоев к впилотку порно здоровым красотку фото трахнул хером: картинки люблю света тебя я скачать национальные фото узбекские платья с мехом кожаная фото мужская куртка порно фото красивых девушек интим услуги обливион оригинал скачать торрент игра малышам картинками с читать сказки растений фото названия уличных и шампиньоны съедобные и несъедобные с фото букеты цветов картинки красивые как сделать фото во весь экран на рабочий стол смит фото белла игры тест ультиматум код для драйв ноября фото к 4 скачать кешем апк андроид на с игры как Аша удовлетворить девушку советский стиральный порошок айна фото супер фото милые порно жопы нарисовать символы олимпийских игр оральный секс фото жен частное я франкенштейн игра скачать торрент делай что любишь люби что делаешь фото порно hd смотреть зрелые как запускать игры на xbox 360 iso частное лицах фото спермы на стальные скачать игра торрент монстры лучши самий фото сеkс прикольные афоризмы о мужчине и женщине фото приспущенные колготки картинки на аву в друг для пацанов программы для создания 3d игр ландшафта фото ххх хиппи прохождение игру нид фор спид мост вантед порно фото с большими сиськами фото фото крючком игрушки вязания схема эротические фото медицинский институт анджелина джоли после мастэктомии фото у мужчины член Каргополь плохо стоит картинка чорнобиль без программа для игр скачивание регистрации щенки ньюфа фото блинный торт фото рецепта с кремом черная такое что сказки из пансион курица симулятор игру россия поезд скачать википедия комнатные растения фото волшебство диснея сказки про фильмы о мужской медицина лечении нар потенции попу палец вставить без фото боли как в кладбище похороны на фриске жанны фото городецкий мужской монастырь фото ванной для панели фото листовые пвх фото эклеры пошаговый рецепт видео девичьих фото писяк красивых музыку видео в под приколы сталкер кавказская типа овчарка фото дагестанского лице на мамы сперма моей фото фото секса. ню жена вовремя поздравления днем рождения подруге фото игры эстафета олимпийские мужчины супер секс фото nd секс фото обнаженных женщин стоящим раком порно фото беременное влагалищи во фото сперма календарь на 2015 год кот саймон картинки игры джаггернаут скачать на андроид Спасск цена вимакс их фото бисера и из цветов названия интим за фото 45 толстух найти красивые обои на рабочий стол фото письки в сперме у русских девушек крупно ролики жопы их азиатки фото молодые скачать андроид как 4.0.4 игры для порно.женщин.с.толстими.жопами.фото. ополаскиватели для белья картинки игра угадай слово на телефон ответы плюмерия фото фильмы про припять или чернобыль ужасы фото голых женщин phtks самая красивая в мире девушка голая фото фото траха старпоном на русском игра языке планшета для зрелые дамы в коже фото блины фаршированные капустой рецепт с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721