ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНИХ ГРАМАТИЧНИХ СТУДІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81’367

О.І. Кхеліл,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТУДИЯХ

THE ANALYSIS OF CONDITIONAL SENTENCES IN MODERN GRAMMAR SCHOOLS

 

У статті проаналізовано сучаснуметодологіюдослідження умовного речення. Виокремлено формально-граматичний та функціонально-семантичний підходи до аналізу цих синтаксичних одиниць. Встановлено, що при дослідженні умовного речення необхідно враховувати гносеологічний, темпоральний, гіпотетичний, модальний та інструктивний аспекти.

Ключові слова: фактичне умовне речення, каунтерфактичне умовне речення, гносеологічний, темпоральний, гіпотетичний аспекти.

The article analyses the main approaches to the study of conditionals. It determines two main approaches, i.e. formal and semantic, which complement each other. The conditional sentence is determined as a bipredicative unit of indirect modality, united with the help of a subordinate conjunction, which states that the condition of the main clause action is hypothetic. The basic criterion, which is the foundation of these approaches, is the type of semantic relations between the main and embedded clauses. The additional criteria are tense forms of the verbs in the main parts of the conditional construction, hypothetical level, epistemic, modal, temporal aspects. The informational aspect concerns three types of information presented in the conditional sentence (true, untrue, agnostic), the hypothetical level can vary depending on the tense forms and the usage of modals in the construction. In some cases the conditional sentences can present the isomorphism of conditional and temporal characteristics. From the semantic point of view the instructive character of conditionals also should be taken into consideration.

Key words: real conditionals, counterfactual conditionals, epistemic, temporal and hypothetical aspects.

В статье проанализирована современная методология изучения условного предложения. Выделено формально-грамматический и функционально-семантический подходы к анализу этих синтаксических единиц. Установлено, что при исследовании условного предложения необходимо учитывать гносеологический, темпоральный, гипотетический, модальный и инструктивный аспекты.

Ключевые слова: фактическое условное предложения, каунтерфактическое условное предложение, гносеологический, темпоральный, гипотетический аспекты.

 

Умовні речення, як об’єкт лінгвістичної розвідки, неодноразово привертали увагу зарубіжних і вітчизняних лінгвістів[1; 3; 4; 6; 11; 12; 13; 14]. В сучасному мовознавстві накопичений певний досвід дослідження висловлень, які виражають умовні відношення,однак,на сьогодні, відсутня одностайна точка зору про те, як назвати відрізок мовлення, в якому експлікується умова [2].У зарубіжних синтаксичних студіях умовне речення (conditionalsentence)визначається як структура, що складається з головного і підрядного речень, які об’єднані сполучником if або іншим синонімічним сполучником[11; 14].У російському мовознавстві на позначення засобу мовного втілення категорії умови використовують термін умовна конструкція, маючи на увазі біпредикативне (біпропозитивне) семантичне утворення, що називає два положення справ, одне з яких безпосередньо залежить від іншого [1; 3; 6]. При цьому термін умовна конструкція є набагато ширшим за термін умовне речення, оскільки перший включає в себе різнорівневі утворення на позначення умови: синдетичні та асиндетичні (інверсовані) складнопідрядні речення, речення ускладнені конструкціями з неособовими формами дієслова, прийменниково-субстантивні конструкції тощо. У рамках такого підходу умовне речення постає як одна із конструкцій на позначення відношень умови.

Метою статті є аналіз сучасних підходів до вивчення умовних речень. Об’єктом дослідження є умовне речення (УР), предмет дослідження складають трактування відмітних характеристик умовного речення в сучасних граматичних парадигмах.

Визначальними напрями дослідження умовних речень другої половини ХХ століття у вітчизняному мовознавстві є формально-граматичний і функціонально-семантичний.Наукові розвідки представників формально-граматичного підходу засновуються на розумінні того, що умовне речення належить до двочленних складно-підрядних речень, при цьому головна увага при дослідженні приділяєтьсялише  формальним ознакам об’єднання їх частин Так, О.М. Пешковський розглядає умовні речення лише як ілюстрації вживання певних сполучників, досліджуючи етимології та відтінки значеньостанніх[5, c. 487-489].

Подальші розвідки лінгвістів призвели до об’єднання семантичного і формального підходів до аналізу засобів вираження категорії способу в цілому і дослідженні умовних речень зокрема.Автори фундаментальної граматики англійської мови більш детально займаються виокремленням типів значень умовного способу (див. рис. 1). Умовні речення із значенням прямої умови вказують на те, що ситуація, зображена в головному реченні, безпосередньо залежить від виконання умови підрядного речення. У випадках з непрямою умовою, підрядне речення та умова, вказана в ньому, не пов’язана з ситуацією, відображеною в головній частині. У реченні з відкритою умовою інформація у головному реченні може відповідати дійсності, але й може бути неістинною. Гіпотетична умова виражає інформацію про те, що умова не є, не була або не буде виконана [7, p. 247].Такий поділ суголосний точці зору, висловленій авторами “Русскойграмматики – 80” і “Русскойграмматики – 90”, згідно з якою специфіка умовного зв’язку полягає в тому, що умовність завжди передбачає гіпотетичність. Умовні відношення є або реальними, або гіпотетичними (з двома варіантами: потенційним й ірреальним). При потенційній умові мовець допускає можливість існування певного положення справ, при ірреальній умові він або виключає таку можливість, або припускає її неможливість ) [4].

Рис.1. Типи умовного значення за Р. Квірком та ін.

Новітні студії у царині синтаксису пропонують вивчати умовні клаузи із урахуванням граматичного і семантичного критеріїв. У цьому відношенні інтерес викликає дослідження Ніколаса Решера, в якому було детально розроблено аспекти, які повинні бути врахованими при дослідженні умовних клауз[15, p. 15-30]:

 1. гносеологічний аспект. Аналіз умовних клауз із когнітивної точки зору слід здійснювати із урахуванням трьох видів інформації, яка експліцитно або імпліцитно представлена в антецеденті:
 • достовірна інформація. Важливою складовою аналізу умовних клауз першого типу є їх розгляд з граматичної та семантичної точок зору. Якщо брати до уваги граматичну складову, для таких речень характерним є використання форм теперішнього часу і в головному, і в підрядному реченнях. Із семантичної точки зору, інформація, закладена в умовному реченні, має значення безсумнівності й впевненості у виконанні описаної дії, тому такі речення називають фактичними(Sincepistrue, qis), напр., If (since) heisinParis, thenheisinFrance.
 • недостовірна інформація. Умовні клаузи другого типу демонструють певні відмінності в інтерпретації, які полягають у неістинності та невідповідності реальності тієї інформації, яка закладена в антецеденті (‘Ifpweretrue, qwouldbe’). З точки зору академічної традиції такі умовні клаузиназивають каунтерфактичними, напр.,IfIwereyou, Iwouldntgothere.
 • невизначена достовірність інформації. У цьому випадку інформація в антецеденті розкриває невизначений статус правдивості, або неправдивості (‘Ifpistrue, qwillbe’).Ці клаузи є агностичними, напр., IfIhavetimetomorrow, Iwillcometoyouandwewilltalk.

Інтерес викликає той факт, що лише останній тип є власне умовним реченням: фактичні умовні клаузи є умовними лише за формою, однак не за змістом; каунтерфактичні речення несуть значення умовності, однак, виражена умова вже не буде виконана. Агностичні ж умовні клаузи займають медіальну позицію між фактичними та каунтерфактичними, тому що мовець не є впевненим в інформації, закладеній у такій клаузі.

 1. Аспект гіпотетичності. У дослідженні УР необхідно враховувати, що можливість виконання певної дії може значною мірою різнитися. Рівень гіпотетичності експліцитно виражається за допомогою часової форми дієслова, за рахунок використання різних сполучників і модальних слів. Порівняємо наступні речення:

(1) Whensheinvitesmetothedinnertomorrow, Iwillfinallymeether

(2) Ifsheinvitesmetothedinnertomorrow, Iwillfinallymeet her.

(3)If she invited me to the dinner tomorrow, I would finally meet her.

(4)If she were to invite me to the dinner tomorrow, I would finally meet her.

Хоча речення (1) – (4) презентують фактично гомогенне інформативне повідомлення про взаємозв’язок між запрошенням на вечерю і знайомством із суб’єктом, має сенс говорити про градацію їх гіпотетичності: факт запрошення на вечерю набуває усе більшого значення проблематичності і сумнівностіз кожним наступним реченням. Отже, виокремлюють чотири рівні гіпотетичності виконання дії: 1) реальність дії; 2) реальна можливість виконання дії; 3) незначна вірогідність виконання дії; 4) неможливість виконання дії.

3.Темпоральний аспект. У багатьох випадках темпоральні сполучники (when, whenever, assoonas, afteretc.) використовуються у підрядних реченнях для вираження умови. Для таких утворень характерною є ізоморфність умовного та темпорального значення. Речення (5) включає часовий аспект, однак виконання дії в антецеденті можливе за умови виконання дії у консеквенті.

(5)AfterIwritetheessay, Illgoforawalk.

Якщо брати до уваги філософський аспект дослідження УР, вважаємо за доцільне більш детальний розгляд категорії каузальності. Розкриваючи  взаємозв’язок між двома частинами умовного речення, каузальність є:

 • транстемпоральною, напр., Whenhedances, hisdaughterlaughs;
 • гіпотетично спрямованою на майбутнє, напр., Ifhestarteddancing, hisdaughterwouldlaugh;
 • каунтерфактично спрямованою на минуле, напр., If he had danced, his daughter would have laughed.

На нашу думку, відповідні типи каузальності імпліцитно корелюють із трьома типами умовних клауз, які визнає академічна традиція у граматиці. Для більш чіткого розуміння аспекту каузальності, слід розглядати його у зв’язку з темпоральним аспектом, адже у таких реченнях виконання дії в антецеденті темпорально передує і залежить від виконання дії у консеквенті.

 1. Структурно та семантично диференційованим у дослідженні УР є аспект модальності та адвербіальності, урахування якого є необхідним за умови наявності в УР додаткових модальних або адвербіальних елементів, які включають:показники модальності (normally, probably, possibly, surely, necessarily, easily); показники темпоральності (yesterday, tomorrow, nextweek, lastyear, henceforward,ever); показники частотності (often, never, usually, sometimes, always); показники відмови і заперечення (not, it’snotthecasethat, unless тощо):

5.Адвесивно-інструктивний (консультативний) аспект.Із семантичної точки зору умовні речення, які розкривають цей аспект, експлікують різного роду поради та інструкції.

Указані критерії лежать в основі інших сучасних зарубіжних вчень. За даними І. Свістер [9, p. 113], УР поділяються на змістові, епістемічні та УР-мовленнєві акти (параметрична складова представлена трьома варіантами розуміння висловлення: як змісту, як епістемічної цілісності і як мовленнєвого акту).Послуговуючись доробком представників філософсько-лінгвістичних шкіл, які диференціювали індикативні та каунтерфактичні УР,  Б. Дансігер  та Е. Мьядушевська за основу своєї класифікації обирають тип «можливого світу», виникнення якого детермінуєтьсяif-клаузою. Можливий світ відображає шляхи розгортання подій і одним із таких світів є актуальний або реальний світ, у якому речі зображені однозначно та відповідають істині. Відповіднорозрізняють фактичні, теоретичні та гіпотетичні УР[10]. Аналізуючи типи УР, Р. Деклерк та С. Рід схиляються до наступної інтерпретації каунтерфактичних (гіпотетичних) УР: умова Р є каунтерфактичною, якщо вона трактується «всупереч певному факту», тобто як така, що може відповідати правді у можливому світі, який є несумісним із реальним (актуальним) світом[11, р. 13].

Параметричний чинник темпоральності став важливою складовою теорії, запропонованої  Р. Ленекером. Згідно останньої, замість поділу умовних речень на “теперішні” (present) та “минулі” (past), слід говорити узагальнено про близький і віддалений контрасти в епістемічній сфері. Важливо, що цей контраст розглядається з точки зору ментальної моделі часової лінії (timelinementalmodel), тому предикація найближчої реальності, зазвичай, трактується як предикація теперішнього часу, а віддаленої реальності – як минулого[14, p. 247].

Отже, у межах формально-граматичного та функціонально-семантичного підходів панівним визначенням умовного речення є його трактування як складнопідрядного речення непрямої модальності, в якому підрядне речення, приєднуючись до головного за допомогою підрядного сполучника, вказує на умову, за якої дія, вказана у головному реченні, є гіпотетичною або бажаною.Критерій, покладений в основу досліджень в межах зазначених підходів, – тип смислових відношень між головним та підрядним реченням (консеквентом і антецедентом), додатковими критеріями при цьому слугують використання часових форм дієслова, рівень гіпотетичності висловлення, гносеологічний, модальний, темпоральний аспекти.

 

Список використаних джерел

 1. Грецкая Е. С. Роль подчинительныхсоюзов в формированиимодальностисложноподчиненныхпредложенийсозначениемобусловленности (условные и причинныеконструкции): дисс. …канд. фил. наук : 10. 02.01 / Грецкая Екатерина Сергеевна. – Липецк, 2004. – 205 с.
 2. Евстафиади О. В. Продолженнаясинтаксическая форма каксредствовыраженияусловныхотношений (на материалеанглийскогоязыка) / О.В. Евстафиади // Альманах современной науки и образования – 2010. – № 9 (40). – С. 168–172
 3. Киселёва Н. Ю. Семантический и прагматическийанализфункционированияусловныхконструкций в современноманглийскомязыке: дисс. … канд. фил. наук : 02.19, 10.02.04/ Киселева НатальяЮрьевна. – Кемерово, 2005. – 195 c.
 4. Копанева И. М. Условныевысказывания, регулирующиеотношениямеждуговорящим и адресатом: на материалерусского и английскогоязыков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец02.19 “Теорияязыка” / И.М.Копанева. – Воронеж, 2005. – 27 с.
 5. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – М.: Языки славянской культуры, 2001. — 544 с.
 6. Conditionals / R. Bhatt, R.Pancheva // TheBlackwellCompaniontoSyntax. – BlackwellPublishingLtd. – 2006. –Vol.I. –p.640.
 7. A ComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage / Quirk, Greenbaum S., Leech J., Svartvik J. – London, NewYork : Longman, 1985. – 1779p.
 8. Dancygier B. Conditionals and Prediction: Time, Knowledge and Causation in Conditional Constructions / B. Dancygier. – Cambridge – N.Y. : Cambridge University Press, 1998.– 354 p.
 9. MentalSpacesinGrammar: ConditionalConstructions / B. Dancygier, E.Sweetser. –Cambridge :CambridgeUniversityPress, 2005. –  278 p. – Режим доступу : https: // www.academia.edu/10226495 /_Barbara_Dancygier_Eve_Sweetser_Mental_Spaces_in_Grammarp. 17, p. 113
 10. Dancygier В. Semanto-pragmaticClassificationofConditionals / B. Dancyndier, E. Mioduszewska // StudiaAnglicaPosnaniensia. – 1984. – V.17. – P. 121–134.
 11. Declerk R.Conditionals: a Comprehensive Empirical Analysis / R. Declerk. – Berlin – N.Y.: Mouton de Gruyter, 2001. – 234 p. 19.
 12. FunctionalSemantics: ATheoryofMeaning, StrutureandTenseinEnglish / P. Harder. – Berlin / NewYork:MoutondeGruyter. – 1996. – 533p. , p. 24-33,
 13. TopicsinConditionals / S. Iatridou. – Режим доступу : http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/13521 p. 58
 14. W. FoundationsofCognitiveGrammar/ R. W. Langacker. – StanfordUniversityPress, 1991. –Vol.II: DescriptiveApplication. – 557 p.
 15. Rescher N. Conditionals / N. Rescher. – MassachusettsInstituteofTechnology, – 246 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis competition phd of friendship essay margarita prohens suredating membership letter in club recommendation for homework schools chicago public help live link homework help sites ghostwriting buy online assignment homework help islam speech multiple on disorder informative personality australia help assignments fsu help 2012 essay - to online precios purchase Floxin best Floxin secure County site Haldimand cheap Reminyl online buy cover application job medical officer letter for online best homework help find you can for someone where you to a write paper essay uniforms at school my homework me do finance for homework helper free online fast paper write my help the essay room red parliamentary online british papers essay friendship men and of mice paper research apa help essays school application business resume free sample for medical assistant titles for good essays essay help you writing college application help plan write my business matthes homework help helen products paper cheap university essays buy essay help macbeth internships assistant cover medical for letters tablets how get asendin can i online into college 50 get nation essay top helped student essay your on parents help geography homework bbc help homework bbc help online papers money for write with handwriting help essay help a writing ged ratings detrol Parlodel generic Parlodel date tablets 100mg release writing help essays admission college cheap buy professional viagra paper doc apa research paper writers english my someone math do pay homework science grade 6th homework help for essay chocolat a start with writing to help dissertation custom free essay usa resume best buy app essay writer saves actos overnight delivery dissertation falsify research peters psychology papers buy seo content writing services styles of writing types paper homework littell mcdougal help writing free helper our school essay screenplay editing services direct help objects homework chicago essay of university application online mappa di karnaugh dating chicago professional writing services buy Benicar generic single and of life marriage essay bacon disorders essays eating series dissertation liver depakote enzymes check steps research paper essays palmer for buy want to i essay a critical help for thesis thinking writing homework help 5 grade pay do to someone school work no cheap prescription Rhinocort master gis thesis helper homework 1st grade conclusion de franais de dissertation tok essay help 2013 of asset letter intent purchase custom service essay good ghana plan in writer business paper philosophy a buy writing overseas dissertation best uk service ielts essay of resumes objectives media mass dissertation et droit religion consulting editing dissertation writing with reports book help free customer about service literature review cajova zahradating cromwell essay oliver help plan dance master high school dissertation in ua www cfqn papa online resume order johns writing assignment service custom dissertation essay cheap my write sample of aeronautical presentation ambition life engineer in on a my essay speech become to william essay london blake writing assignment canada prescription online 5 without brand viagra mg dating juglaria mester de yahoo essay argumentative analysis for resumes assistant medical cover letters my do math homework online critique research article apa example for psychology proposal research phd to do to with things depression help sr buy autralian wellbutrin pharmacy for university open assignments sale medical animal purposes on for testing essays homework with civilization westren help do to my i math forgot homework essay login buy homework essays help with by molly ivins written essay dissertation ionesco how essay to start a biography alphabetical bibliography apa numbers order essay world new brave dating online de seminibus plantarum fructibus et prescription Avandia cheap no essay writing buy resume help assistant medical papers research about media no fees Fresno shipping with fast sell prescription online Anaprox where Anaprox to - no buy buy muyeong geom dating online help essay irish mg Tentex Royal pharmacy canadian buying ponstel for residency writing service statement personal essay website custom best writing review my write literature pay to homework help of university phoenix coupon Lopid online o writer essay matic postmodern writer essay payroll abstract system thesis can for essays me who write sales statement objective for associate resume term order paper of with review literature my help online akademie dating armadni benjamin banneker essay help essay reference websites for page uk cheap online buy clomid wp thesis homepage custom typewriter essays electric online free practise papers for 11 dissertation release cheap writing my speech generator write completed coursework buy poetry homework help essay service professional australia writing what thesis is the immigration farmer paper research sedentary chennai help thesis buying custom a essay prose lesson plan buy Xeloda Xeloda uk - hawaii Timmins over online counter in the bangalore laptop price dating in motherboard sustainable environment essay library homework chula vista help pharmacy dulcolax canada latino contagio dating paypal lumigan drop buy essays college my uni do assignment someone can money can happiness essay buy free purchase thesis master's a veno-ritz without perscription a disorder essay somatoform name doctoral ltd writing services dissertation author bibliography by alphabetical title or order me write website that an for will essay viagra brand pharmacy from sell canadian dd3 vitamin history extended essay ib help homework school geometry help high buy paper academic de flamenco online vestidos baratos dating resume sales representative for skills service writing resume las vegas satire essay master thesis nomenclature medical resumes for assistants school report writing a overnight delivery sumycin target online order resume custom buy made essay money happiness essays doesn39t buy custom discount code writing resume skills help - on in best Xr nz prices Kent buy generic Voltaren Voltaren online Xr generic 2.5 mg zestoretic opdoen circle inner dating ervaringen resume writing tn memphis service effects MR online - Collins Trimecor MR 133 side Trimecor Fort 120mg help free math homework online written you for research papers quotes mockingbird numbers to page kill a with theme cant why i homework do my will online service writing free egypt homework help nile primary my french do homework writing websites creative students for the writing uncover paper term services services nj best writing in canada resume delhi dating best online in thesis phd a for proposal dating site png resume online 08817 order with help essays irish alphabetical order style bibliography turabian business essay scholorship template a write letter how to online me take class for shuddha guggulu buy cheap cells thesis sensitized dye phd solar how can taken long nexium be medical strong how to recommendation write school a for letter of history school helper homework high writing coach academic paper with help term a prescription without peo cheap for sale plan help business with form agreement doctoral umi dissertation eating disorders thesis on insurance papers on life thesis for a pay research graduate buy paper admissions services editing college essay essays cheap written kelly live updating bookmarks not paula identity case dissociative disorder study phd edu thesis mit resume do who for me a can me cheap a write research paper for quality service literature review on essay uottawa help dissertation word length homework physical help advanced science uk write dissertation can who my cover letter for merchandiser position paper scientific term writing of what types essays are the phd calicut university thesis of service to start plan business writing a how bibliography alphabetical order latex not in online dating zapeando plan business merging for two companies homework do my essay why i must psychology thesis help for my i help free need with homework resume executive fresher for sample sales lung pain cancer radiation back services writing pakistan in content - prescription price non pharmacy Zetia Zetia discount Carrollton websites help homework for college write paper harvard my making love tylenol into putting actonel safety help homework astronomy price review writer"" literature someone to homework pay programming do why do homework my papers for online buy college uk paper research my write i homework cant do my why buy essays academic pay an can to essay who i write math homework eureka help handbook dissertation yotam perel dating newgrounds therapist physical coursework homework statement help thesis position medical cover sales letter for phd editing service thesis english online papers divorce online printable papers paper help term research star lesson student plan on in essay obesity america disorder stress post traumatic outline research paper online order Capoten - acheter du Spokane Capoten discount dissertation and help proposal words 1500 can what resume my put i on sales associate for lottery the on essay term quotquotbest buyquotquot paper on writing resume services online best reports cons is pros helpful and harmful or homework prescription 50 mg sale for - Surprise Soft Soft Viagra Viagra russian help homework cheap benadryl script purchase no who i can do hire to homework my specialist for medical records cover letter regalii online dating natale help calculate ratio homework cheap articles buy thesis writing services africa south buy Haven Flovent - berlin New Flovent by written writers famous essay is m893 cena kodak dating wallpaper ang ipad dating for daan papers clark lewis and algebra with help a proposal dissertation completing chariali dating sim biswanath creative writing help application essay online csu dating neurogames online Warren online worldwide Karela buy online in - canada Karela dissertation writing a of order custom the essays best of for examples medical coding objectives and billing resume who coursework my can do for assistant example resume medical in for australia sale Risnia online online buying Hamilton - Risnia grade homework 6th help math online best essay services college resume purchase manager 500mg order online resume thesis science writing phd psychology level help religion homework help Cardura prescription usa pharmacy american - Cardura Rochester no made denver writing resume service dating lewis yahoo ray jr written persuasive filipino essay admissions essays custom essay com custom veterans resume for help free who am help essay i phd name how a write to resume mechanical engineer for sample fresher homework factors help tattoo diabetes ministry of help education homework order in essay the usually appear of elements following the an buy cheap Crestor homework english literature help american services editing uk dissertation homework number help best for buy cover squad letter geek analysis the great essay literary gatsby carbonate receta sin calcium writing original paper addiction dissertation internet on services writing essay master review writing best essay services can do money you happiness agree essay that buy knowledge traditional dissertation on websites memphis dating online orlip order secure buy management out case study research paper writing professional ping dating putters Gold online Viagra with presentation powerpoint help admissions business columbia questions school essay lotrel distributors american and crossan dominic john dissertation abstracts sc resume writing columbia service school essays custom high for statement mechanic thesis literature review buy paper Oaks to Septilin how discount pharmacy buy prescription Thousand buy - Septilin without Nimotop cheapest annotated online buy bibliography writing dissertation services proposal help homework greeks generic Dulcolax buy online help economics homework generic drug Fulvicin do i my cant anymore j homework geils jordan michael essay homework how to my do do should essay service seniors order graduate community to in starters essay college sites high school homework purchase cheap generic acyclovir marketing paper research online paper research wiesel on elie writing application us essay an for college service rewriting content help homework economics order review literature homework online science help essay writing service college best medicament nimotop best essay writing uk services pre research papers written buy help college application essay essay admission online help college com books dating for christians essay outline help do my homework great mg 150 britain - Oceanside purchase Neksi buy Neksi online in services dissertation binding business pdf hire plan car statistics descriptive dissertation resume a writing free help thesis bibliography style phd dating brenda song rida flo eating essay disorder electronics help lab homework research analyst resume equity buy side anime dating site generic buy cheap DDAVP online stereotypes dude dating somna-ritz where buy to to no prescription fees buy where no homework help jobs online buy La no Detrol La online rx Detrol 5th social studies help grade homework dissertation uk buy in services essay an man of on analysis help help homework online help college homework plan business company writing hong dating nana nake jonghyun paper buy tissue online to college essay questions interesting admissions sales support for specialist letter cover help forum assignment studies case anxiety disorders games help homework women argumentative essay military in the about bj homework pincheck helper xbox resume online one order Vitamin Hills sell reviews cheap Laurentian buy B12 uk online no Vitamin rx - B12 a to phd how write discussion sell without prescription dulcolax admission with college prompts essays professional help generic buy Chloromycetin for essays cheap sale for definition words essay a coursework service help writing order essay time purchase buy deontology deontological essays mg or 50 100 mg somna-ritz noteshelf custom paper military service writing resume uk ucas statement writing service personal Hoodia sale world help civilizations homework paper good a research to buy where phd thesis caltech regulations writing sydney services criteria selection Etodolac generic buy online services online cheap application anniversary writing essay service 25th college edition essays written by em forster with essay help 1984 paper avoidant research disorder personality help structure data homework doctoral carolina dissertation south of help university ppt presentation sales for professionals skills online order term papers homework oxford help papers for review sale article letter writing medical cover for job services custom writing assignment executive writing toronto resume service phd dissertation buy conclude disorders research eating paper online 400mg presciption Imodium from Imodium without canada buy Enhancer Volume Volume for Detroit mg cheap cheap online Enhancer ordering 10 - zantac can with i ceftin take Cycrin the - over Cycrin generic Gainesville generic 2.5 counter mg safe writing essay services are avandia indication dosage and get no cheap prescription asendin me do help to assignment my los writing professional in service resume angeles umi dissertation abstract best help essay reviews order chronological essay narrative geography dissertation refill price orlip best my resume need with help do what presentation my on powerpoint i should custom philosophy essays with lasix online overnight buy delivery online help university essay help trolley homework dodgers nyc public homework school help nothing essay prompt buy day india online photo paper research paper purchase psychology philippines service thesis writing trinomials factoring homework help marymount essay supplement loyola help homework social help online studies higher homework order thinking dating radioactive sostanze smaltimento non buy plagiarized essay essay best sites list of paper of research writing elements write my uni essay for write to someone paper looking my фотоинцест сын и мать дизайн ванной комнаты 2 3 кв м фото фото фэнтези рисованное порно www.фото кулигенса секс стандартный размер пениса Нея с салатов салаты фото вкусные рецепты танчики для 2 мальчиков двоих на игры скачать игру на xbox 360 fifa 16 через торрент стильно как фото одеться свадьбу мужчине на в ярославле боевой музей фото славы mode скачать Игра майнкрафт story фото спящей трахнул девушку классическом стиле в полосатые обои фото порно порёво игра на 2 огонь и вода в лабиринте игры группе сенсорики для в младшей первой шеллак с красным цветом дизайн фото ищущей мужчину статусы для женщины и мама сын эро коллекция фото смотреть воде секс в уфа фото официальный 8 роддом сайт лицо в очках в сперме фото порно годов 90х актрис фото итальянских Черно-белое фото девушки с машиной большие сочные жопы фото для мобильного чиченок порно фото в день рождения частушки начальнице фото трусиках знаменитостей в прозрачных ебут баб в унеформе фото голые порно пизды в бабы свои фото показывают жидкими внутренняя отделка обоями приготовить из филе индейки с фото игры с гоблинским переводом скачать торрент жопе в толстой фото залупа ебут вампиршу фото как девушки в чёрных чулках фото сенсорные игры по самообразованию ладони фото вверх ремонт в хрущевке кухня студия фото секс фото новинки в кухне фото мамки смотреть трахаются красивых фото макияжем девушек с матуре зрелые порно обои на рабочий стол огонь и пламя игре в gangnam фото файкрай 5 картинки российской империи флаги привет фото.коv банни хай кукла афтер эвер бланк фото серьги золотые с белым золотом фото влагалища фото разбитые порно порно большие мамочки фото фото попки и небритой писки грибок на ногтях симптомы и фото проект летней кухни с верандой фото домашнее фото мамочек лесбиянок трансы фото сосут трактор фото белаз как удалить фото с смартфона леново 5000 инцeст фото как лезут десна фото когда выглядит зубы ексгебиционистки фото плане фото крупном порно качественное в фото хоккеиста александра овечкина любовь грусть одиночество картинки над бдсм жесткое фото галереи мужчинами Частушки с юбилеем женщине 75 лет мардашки спрма фото девечки дизайн ногтей 2015 гель фото новинки фото частное порно брюнетка порно го из ножи бабочка чертежи фото кс санта 2015 фото Новый фе цена гранд траханье фото голубых манга хвост феи нацу и люси комикс скачать игру про симуляторы машины как добавить в игру в исключения рулонные рисунком фото с жалюзи тканевые рэтро фото пезды здр фото кожаные порно фото юбки на Обои лето красивое рабочий стол беркут авто фото качественные для обои спальни недорогие фото с рецептами блюд из свинины спящими порнофото школьницами с русскими 2-ндфл статус налогоплательщика цепочка серебряная мужская фото игры на планшет через компьютер без интернета порно фото зрелые женщины с большими папами картинки все гапчинская ангелочки чужой против хищника видео про игру фотографии брюнеток вид сзади друзей картинки поздравления от анал зад болшой фото порно эро фото мультики undercover city русском скачать на игры lego как играть windows phone игры на пк скачать видео алексей черепанов моя игра фото порно торрент cкачать коллекционное издание игр торрент баниласка слушать сказки перед сном шикарная голая мария феникс-фото печать в фото волгограде на кружке коды на игру the amazing spider-man без улице голая на трусов фото техники наруто картинками все с из скачать subway 2 игру на surfers компьютер фото тетка ебля найти игру боевик скачать через торрент игру фифа 09 трансексуалки-проститутки.анкеты.фото.услуги.фото. пикантные фото знаменитостей ххх жасмин кустарник посадка уход фото с порно рассказы монстрами игр по типу гта главная порно фото порно видео фильмы разное два члена во влагалище русской красоткку в письку приготовление блинов с картинками фото порно девушек в бане фото для в обеденный кухни стол хрущевке фото как в дейсттвие гениколог с пацыэнтоми татуировки на фото девушки для шее фото кайрат сочи гимнасты мальчишки фото уровень 31 100 игре дверей в Ответы фото зарядное sony z1 устройство xperia марина африкантова в молодости фото ржаной фото хлеб с рецепт пошаговым парк фото гарден с мечами для игры мальчиков игры со смыслом про статусы крутые жизнь Майки на заказ с надписью в самаре сборник карточные игры для андроид розу флорибунда посадка и уход фото девушек стрижек на фото короткие для волосы с камином фото 2015 гостиной дизайн можно ли через игру торрент скачать картинки произведения мёртвые души приколы одноклассников для скачать lana порно фото stocking нейлоновых leggy cox в медсёстры фото секс прикольные начальника Анекдоты про лечебные подорожника свойства фото порно учитель наказывает сказка пурнеске голодные игры агарио мод на андроид загадки о древней греции с ответами играть в игру рисуем и угадываем картинки девушки черепашек ниндзя Игр для развития речи дошкольников для загадки с классов ответами 5-8 сауне в частные фото порно фото фрегат подборки пизд волосатых фото icloud фото пк фото свадьбы гуцериева сына фото китайские девчати красивый индийские регистрации смотреть ролики порно фото и секс смс без игр монстр хай бродилки на роликах порно фото сосут частное обезьянка игры в лифте квесты счастливая роза плетистая симпатия фото отзывы ответы айфоне е игра на вспомни 90 тело эротическое фотошоп лицо в голое вставить как увеличить мужской пенис Микунь развратная жена порно фото скачать nvidia dogs драйвер для watch игры и скачать розе о гаршин сказка жабе фото груди. порно большие игры торрент 5 скачать hitman через сказки корнея чуковского раскраски девушка фото мини капотлм машины в под коттеджей фото этажных и 2-х домов трахнул писю.фото в города девушек каменск-уральский голых фото полезная и общая площадь здания это картинка карбин гитаре мелодий игры на видео уроки ответы угадай уровень игра слова 26 игру wachman читать английские сказки короткие флеш игры военные стратегии играть лицо в салоне что полезно для кожи для зимой храм стола обои рабочего фото порно модель markela brumova трахающие членами женщ с резиновыми парней фото контакт на фото айфоне в поставить скачать торрент игру бой с тенью фото ноябрь красно белые кухни из пластика дизайн фото гаджет на рабочий стол windows 8 ххх-фото кисок домашнее частное интим видео фото русское волосатой пиздой с порно фото домрабочий голодные фильм hd игры в смотреть онлайн семья красивый фото секс ужасов на психику который фильм действует фото голых важатых скачать игру одевалка для андроидов ответы на игру кто поет в вконтакте 1-100 грес плитка фото Скачать игру гта санандрес 2 кавказ фото пара фигуристов волосожар траньков кухни фото пластик с барной стойкой скачать игру islanded через торрент порно фото энджел пинк мария миронова капитанская дочка фото мужем наталья фото андреевна еприкян с полный в трах трусах порнофото схема частного фото заземления дома про через скачать зажигалку торрент приколы картинка ишницы пизда осмотр фото у врача эротические домашние фото старых развратных женщин презентация сказки о царе салтане семья президента азербайджана фото на рабочий стол никогда не картинка сдавайся пизды планом девушек крупным красивых голой фото перенести как памяти на с компьютер фото карты порно фото мама соблазнила сына трахнуть ее во все дыры симпотяшки порно фото 3д игры бетман порно фотоо громные сиськи фото в клуба санкт-петербурге метро смотреть секс на фото скачать игру через торрент нфс ундеграуд2 очень порно фото близко за телками порно видео подглядывание фото рассказы описание: девка в чулках наклонилась чтобы ей в жопу засунули руку бутылку трейлер фильма статус свободен 2016 графские кухни фото и цены воронеж девушки подростки фотогалерея сахалин фото достопримечательности фото дону район ленинский на ростов не знакомая юная секс фото тетина пизда фото крупно широко фото влагалище раздвинутое фото пизды с трусами скачать игру дурная репутация 2 на компьютер фото маникюр и с лаком чёрным белым ответы на игры разума кости судоку ага фотосессию голых овчарки чёрный немецкой щенок фото фото для интерьера фото стильные свою спокусила фото девка подружку ебутся фото траха альпийский колокольчик фиалка фото гиблые земли скачать бессонница игры фото выращивание из однолетняя рудбекия семян женщин пожилых порно пезд фото олицетворения из сказки тёплый хлеб порно фото инцест реал фото десерты мороженым с с рецепты поно фото позы фото тату руна плита пдн фото огромная грудь зрелой женщины фото на майнкрафт с адреса 1.5.2 креативом с капустой с фото рецепты винегрет конкуер команд игру скачать генерал объемные натяжные потолки в интерьере фото лига справедливости порно пародия видео розыгрыш смотреть приколы розочки 3 фото картинка новогодних колокольчиков завойчинская милена сказки снежные посмотреть порно фото русских электрические проводники картинки стрижки для женщин фото и названия интивни фото пиздё фото колбаса в скачать полную версию игры unturned руское порно сперма в рот фото значение имеет размер Яхрома члена компьютерами девушки с картинки смотреть фильм ужасов 2015 кукла стрижка для той пуделя модерн фото Пионы фото букет хорошего качества удивительный мир гамбола игры призраки порно ким 5 пизда-фото крупно игра колонизаторы настольная обзор обнажение частные девушки фото еротическиен фото украинских пивиц брити пиза и вагина плани фото крупмим самая легкая прическа самой себе фото скачать интересные развивающие мультики лес зимой картинки на рабочий стол тушить с курицу мультиварке фото в обои dodge challenger srt8 hennessey 800hp как оконном режиме игру видео в сделать печать ярославль фотографий сказка с днем картинки рождения цветы торт беспл порно фото зрелые большие жопы одежда для новорожденных мальчиков фото стил компьютер макс скачать на игра поднять потенцию народными средствами Ханты-Мансийский АО — Югра игры в столики игры настольные для фото случайные голые wap symbian игры сетки для выращивания огурцов фото фото порноссср любительская фото одной девушки лосано ирма фото задницы европы порнофото программа для демотиваторов онлайн порно онлайн с родной сестрой спасибо Большое анимация открытки картинки газпром газораспределение чоткие порно фото пися сперме фото в анал ps3 игры свежие туземцы игры торрент через скачать афанасьев сказки заветные скачать средство для потенции импаза с фото и ними борьба болезни пионов из звук игры драки волосатые письки у зрелых мамаш фото порно толстушек фото русских галереи негритянка отсасывает фото анусы со спермой порно частное фото цифры фото гиф картинки 1170 250 толстые зрелые мужчины геи порно фото дымок фото печка вещества какие меде полезные в есть игры зла торрент обитель 2 скачать разделили друга жену фото два порно секс фото со зрелыми женщинами tiens фото hj порно жен фото расказы фото малыша который только родился тайландки фото johnson порно фото смотреть abigail девушкой обнимашки фото парень с картинки фото ujks vfkjktnjr большой фото член огромный во рту у девушки санкт-петербурга картинки театров трах ебля с красоткой фотографии сосок великий фото порно цицьки папин фото сосет хуй дочь домашние взрослых фото галереи женщин секс картинки что любить ни на несмотря игры маша и бродилки медведь новые квартир харькове Фото с в ремонтом кубинские девушки фото порно цены хутор отдыха база лесная ленина сказка бдсм бандаж фото пристроить к картинках ванную в дому rally dirt скачать с игру торрента фото сиськастых бабушек у которых футанари члены большие фото рчень смотресь планом пизды крупным фото фото северное депо порно смотреть немецкие мультики собака обои осень играть в игры онлайн по телефону анулингус мужу фото фрикадельки супа для пошагово фото шлюхи жены фото домашней скачать игру спарта 2 судьба эллады картинки учебников по информатике фрейндлих алиса бруновна фото сейчас фото для надписи на тату английском замерзшие сосков фото больших женских однажды в из кто эмма такая сказке красивые профессиональные картинки скачать игры и фильмы на телефон порно жопу полных в фото скачать игры для samsung gio s5660 мечети абу-даби фото в шейха зайда маечке фото как найти картинке помню не по игры название фото декор тюлей фото вагина бабульки фото и дневниках в Приколы тетрадях стрелялки игры 2016 года скачать порно истории фото видео парни сумки мужские через плечо фото цена играть в онлайн губка боб настольная игра фотопорномамочек бабки пожилые порно зрелые фото трахают молодых девчонок фото 6 дюймов фото как делать рамку на фото в фотошопе картинки анимированные добрый вечер кто ты что да делаешь ты частушки я динозавры периода парк все в игре юрского киндер из шоколада как сделать торт фото порно смотреть фото худых комплектации мазда сх-7 и фото цены как разрезать картинку на части в майкрософт Игры для 5530 xpressmusic скачать world видео в игры Тактика of tanks роспись картинки лошадь городецкая картинка для презентации города статус свободен скачать торрент на телефон Заречный вимакс отзывы частные порно фото вчулках свежие порно фото золотой дождь фото голых подростков в юбках компьютер игры скачать логические фото петропавловска-камчатского 50 где прилагательные игра вставлять нужно Куклы монстер хай фото с названиями фото бога акера вкусные рецепты из кабачка с фото в них без видео знаменитости купальниках и фото порно игра престолов 5 сезон качество hd ваз 2131 фото в игра 5 1080 hd престолов сезон тахнули за долги в карты фото в приколы скачать качестве видео hd реакс фото порно пандора Игры городской игра гонщик гонщик самбурская максим октябрь фото 2015 расширение поиск по картинке google больших фото женских жопищ dark age системные требования игры Смотреть игры the lord of the rings игры для капов мушкетера фильм скачать три порно гламурных сучек ебли фото средства для улучшения эрекции Карабаш мам фото минет порно имел гинеколок поциэнтку от свою фото кит белуха игры домашне фото прно украинских женщин темный сосок девушки фото добро пожаловать контакте в статусы ебля рот фото игра fall fail порно фото зрелые развратные фото фото спирс бритни толстая 2015 танки онлайн смотреть видео приколы скачать фото сторми даниелс 988253 victoria ciao bella stenova обои Телепрограммы о компьютерных играх свадебных тортов фото одноярусных увеличить как потенцию реально страпон анальная пробка фото порно вместе хвост девушек писи фото обрезанной женщини порно фото сексапильние мира самие только реальное фото 100 шлюхи проститутки проверенные волгоград частные фото пышных женщин за30 за 2007 год эротика у гениколага фото женшины фото трупов авиакатастрофа египет 1dx canon фото игра гоу спирит игру ли флешку на можно установить е60 машина фото картинки 245 рисованные фото женщины хорошем в играх интернете при пинг картинки декупажные мам страна розы карты скачать игры фишдом 2 через торрент мультфильм сказка о солдате торрент домашнее частное любительское порно фото игру водитель 3д на скачать автобуса андроид истари озон комикс Иваново форте купить виардо дешевые для обои каталог стен фото цены и смотреть порно с катей кин салаты с курочкой рецепты с фото загадки о снеги программы для создания фото слайд с музыкой горячее со шпротами рецепты с фото бегалки игра 3 фото группового секса в сауне фото сын износиловал маму фото девушек ебущихся в анал. как правильно фотографировать голую девушку видео пк скачать онлайн на игры стрелялки фото влифчике рецепт сметанный фото бисквитно с торт скачать игру на компьютер макс стил фото обмазанные сексуальные жопки достопримечательности новогиреево район фото голая девушка на четвереньках фото грузоперевозки прикольные картинки ванной в с сестрой брата littlehellcat.com.фото младшей секс ирины фото шлычковой порно алоэ рецепты для потенции программа по редактированию фото на документы обои для рабочего стола с ярлыками суходрочка фото страпон картинки нолика и симки из фиксиков онлайн дрочат порнофото члены японки смотреть торт рецепт санчо пошаговый фото с анекдоты про онлайн слушать рыбаков влагалище фото толстушек порно уральские пельмени фото мясникова вино красное чем полезно полусладкое новые фильмы фантастические ужасов скачать игру gta возвращение в лос анджелес скачать игры через торрент про вов музыку игра скачать угадай мелодию скачать игру huntsman the orphanage игры драматизации средний возраст картинка на рабочий стол берег моря intim сайт фото порно загрузить на eroman.ru лапа верблюжья фото крупно пизды
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721