Дослідження сучасного стану кредитного ринку в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В статті узагальнено та розглянуто теоретичну основу функціонування кредитного ринку і досліджено ключові тенденції сформовані на цьому сегменті фінансового ринку в Україні в сучасних умовах.

Ключові слова. Кредит, комерційний банк, кредитний ринок, кредитні ресурси.

Annotation. The theoretical basis of functioning of the money market is generalized and examined in this article. Considered key patterns that are organized on the segment of the financial market in Ukraine under present-day conditions.

Keywords. Credit, commercial bank, money market, credit resources.

Аннотация. В статье обобщены и рассмотрены теоретическую основу функционирования кредитного рынка и исследовано ключевые тенденции сформированы на этом сегменте рынка в Украине в современных условиях.

Ключевые слова. Кредит, коммерческий банк, кредитный рынок, кредитные ресурсы.

Постановка проблеми. Кредитний ринок в Україні є основним сегментом фінансового ринку, який передбачає можливість для суб’єктів господарювання швидко мобілізувати фінансові ресурси. Наявність розвинутого та ефективного функціонуючого кредитного ринку є основою активізацією підприємницької діяльності та економічного розвитку держави в цілому. Враховуючи економічно-соціальний стан України, зокрема збільшення дефіцитності державного бюджету (відповідно і державного боргу), інфляції, зменшення купівельної платоспроможності населення і нестабільність грошової одиниці це зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останній публікацій та досліджень. Дослідження стану та розвитку кредитного ринку в Україні розглянуто у таких наукових роботах: В. Бойко,  В.О.Васюренко, Н.О.Спіцин, О. Брегета, О. Опалов Ф. Мишкін, Ю.В.Харитонов. Але досліджень, які відображають конкретизований аналіз та висвітлюють причинно-наслідкових зв’язків сформованої тенденції на кредитному ринку, все ж недостатньо.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення сучасних тенденцій розвитку кредитного ринку на основі теоретичного аналізу та оцінки основних фінансових показників.

Виклад основного матеріалу. Кредитний ринок є найбільш розвинутою частиною фінансового ринку, тому це основна його складова. Високий ступень розвитку можна пояснити перевагами кредитного ринку в порівнянні із іншими сегментами фінансового ринку.

Особливостями кредитного ринку є його можливість мобілізувати фінансові ресурси та швидко і безперешкодно здійснювати їх продаж на комерційній основі суб’єктам господарювання, які потребують грошові кошти для розширення чи створення нових підприємницьких структур.

Переваги кредитного ринку зумовлені  функціональним потенціалом основних суб’єктів цього ринку — комерційних банків, які не тільки опосередковують рух фінансових ресурсів, а й певною мірою продукують їх. Концентрація і координація  фінансових ресурсів на кредитному ринку здійснюється  комерційним банком. У такому випадку банки виступають як у ролі покупця, так і ролі продавця на кредитному ринку [2].

Таким чином, кредитний ринок характеризується найвищим ступенем мобілізації ресурсів та забезпечує швидкий доступ до них для суб’єктів господарювання, тому займає важливу роль у розвитку економічно-соціальних процесів в країні. Ключовим суб’єктом на кредитному ринку це комерційні банки. Вони є потужним центром концентрацій та координації фінансових ресурсів.

у 2011-2013рр. на кредитному ринку України простежувалася тенденція до переважання наданих кредитів у національній валюті над кредитами в іноземній валюті, а саме у 2011 році різниця становила 96,2 млрд. грн., у 2012 році – 152,5 млрд. грн., у 2013 році  – 248,8млрд.грн., тобто бачимо збільшення  наданих кредитів було зумовлено зростанням його обсягів у національній валюті, що говорить про зниження впливу зовнішніх факторі на вітчизняну економіку.

Якщо досліджувати  процес кредитування в Україні у 2011-2013рр. у розрізі за терміном користування, то переважали короткострокові і середньострокові кредити та спостерігалося їхнє зростання у досліджуваному періоді.

Зазначимо, що основну частку кредитів займали кредити у реальний сектор економіки, тобто надані для суб’єктів господарювання і  частка таких кредитів у 2011 році становила 74,74%, у 2012 році – 77,1%, у 2013 році – 78,09%. Приріст в абсолютному розмірі наданих кредитів суб’єктам господарювання був такий, а саме у 2012 в порівнянні з 2011 роком +4,82%, у 2013 році відповідно до 2012 року +13,35%, що оцінюється позитивно.

Якщо досліджувати динаміку та структуру наданих кредитів для суб’єктів господарювання у розрізі за видами валюти, то спостерігалася тенденція до збільшення частка та обсягів кредитів у національній валюті.

Частка кредитів у національній валюті у 2011 році дорівнювала 60,48%, у 2012 році – 62,3%, у 2013 році 65,38%. Обсяги збільшилися  у 2012 році порівняні з 2011 роком на суму 28,9 млрд. грн. або на 8%, у 2013 році в порівнянні з попереднім періодом на суму 74,1 млрд. грн. або на 18,9%.  Кредити надані в іноземні волюті у 2011-2012рр.  були майже стабільними, у 2013 році в порівнянні з 2012 збільшилися на суму 9,7 млрд. грн. або на 4,1%.

У структурі наданих кредитів частка кредитування фізичних осіб становить у 2011 році 25,26%, у 2012 році – 22,99%, у 2013 році – 21,91%, тобто спостерігалася тенденція до зниження.  В загальному кредити надані фізичним особам  у 2012 році в порівнянні з 2011 роком зменшилися на суму 15,08 млрд. грн. або на 7,45%, у 2013 в порівнянні з попереднім періодом уже спостерігалося збільшення на суму  5,8 млрд. грн. або на 3,09%.

Досліджуючи  структуру кредитів наданих фізичним особам у розрізі за видами валют, то можна сказати що вона є певною мірою збалансована, оскільки частка кредитів у національній валюті у 2011 році становило 42,82%, у іноземній – 57,18%, у 2012 році – 49,47% та 50,53%, у 2013 році –  59,52 та 40,48%.

На ринку кредитування фізичних осіб у  2011-2013рр. спостерігалася тенденція до збільшення обсягів кредитів у гривні, а саме у 2012 році в порівнянні з 2011 роком було збільшення на суму 6 млрд. грн. або на 6,92%, у 2013 відповідно до попереднього періоду – на суму 22,1 млрд. грн. або на 23,84%.

Отже, кредитний ринок України у 2011-2013рр. характеризувався тенденцією до збільшення обсягів кредитів у реальній сектор економіки, які були надані у національній валюті.

Основну частку кредитів суб’єктів господарювання у  2011-2013рр.  займали кредити  у сфері торгівлі, ремонт автомобілі та товарів першого вжитку і їх часка становила у 2011 році 36,3%, у 2012 році – 36,5%, у 2013 році – 36,8%. Також значну часту кредитів було спрямовано у переробну промисловість, а саме у  2011 році 26,1%, у 2012 році – 20,8%, у 2013 році – 22,2%. Негативно можна оцінити зниження обсягів кредитування у сфері нерухомості, оскільки частка зменшилася від 15,9% у 2011 році до 7,5% у 2013 році.

Найменшу частку наданих кредитів у реальний сектор економіки України у 2011-2013рр. займало сільське господарство, не дивлячись на те, що це одна із стратегічних сфер розвитку економіки. Її  частка у структурі  становила у 2011 році 6%, у 2012 році – 5,9%, у 2013 році – 6,2%.

Основну частку  у структурі наданих кредитів фізичним особам займали  споживчі кредити: у 2011 році їх частка становила  49,33%, у 2012 році – 63,63%, у 2013 році – 68,48%. Тобто спостерігалася тенденція до зростання, що було зумовлено розширення банківських програм кредитування фізичних осіб  без застави.

Негативними тенденціями характеризувався ринок іпотеки в Україні, зокрема частка  іпотечних кредитів з  2011 року до 2013 року знизилася на 40%.  Частка інших кредитів зменшилася від 48,43% у 2011 році до 29,09% у 2013 році.

Провівши структурно-динамічний аналіз розвитку кредитного ринку в Україні у 2011-2013рр., доцільно дослідити ціну на кредит, тобто процентну ставку.

В загальному процентні ставки за кредит у 2011-2013рр. стабільно зростали, а саме у 2012 році в порівнянні з 2011 роком в абсолютному розмірі на 1,3%, приріст становив  9,7%, у 2013 році в порівнянні з попереднім періодом – на 1% або на 6,8%.

Досліджуючи процентні ставки у розподілі за видами валют, то можна зробити висновок, що спостерігалася нестабільна ситуація, вартість кредитів у національній валюті у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилися в абсолютному вимірнику на 2,8% (+18,97%), проте у 2013 році в порівнянні з 2012 роком спостерігався незначний спад у розмірі 0,2% (-1,12%).  Протилежна ситуація щодо ставки кредитів в іноземній валюті, а саме у 2012 році в порівнянні з 2011 роком був наявний спад у розмірі 0,7% (-7,61%), у 2013 році відповідно до 2012 року спостерігалося збільшення на 0,8% (+9,41%).

Розглядаючи процентні ставки за кредит у розрізі за секторами економіки, то можна зробити такі висновки: дорогі кредити є для домогосподарств, і вартість їх є стабільно зростаючою, а саме від 26,5% у 2011 році до 27,8% у 2013 році. Також за досліджуваний період відсотки за кредит збільшуються і для фінансових корпорацій, зокрема з 2011 до 2013 року на 1,5% в абсолютному розмірі. Проте спостерігалася тенденція і до зниження, а саме вартість кредитів для сектору загального державного управління.

Висновки. На кредитному ринку України у 2011-2013 рр. сформувалися такі тенденції: стабільно зростали обсяги наданих кредитів, основна частка яких спрямовувалася у реальний сектор економіки. Кредитування за досліджуваний період переважало у формі короткострокового та середньострокового терміну використання і здійснювалося більшій мірі у національній валюті. Вартість кредитів у 2011-2013рр. помірно збільшувалася. Отже, кредитний ринок України є одним із розвинутих сегментів фінансового ринку, проте існує низка проблем його функціонування.

 

Література:

1. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К. : Центр учбової літератури, 2008.

2. Мартюшева Л. С. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. С. Мар-тюшева, М. М. Буднік, Н. В. Сабліна. – К. : Кондор, 2008.

3. Суторміна В. М. Фінансовий ринок[Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М.Суторміна, В. М.Радзієвська, Б. С.Стеценко. – К.: КНЕУ, 2001. – 100 с.–ISBN966-574-247-7.

4. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу:bank.gov.ua.

5. Річний звіт Національного банку України за 2011 рік [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Національного банку України. – http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D5A002367654129F7C7ACA23862E001F?id=121938.

6. Річний звіт Національного банку України за 2012 рік [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Національного банку України. – http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D5A002367654129F7C7ACA23862E001F?id=8253030.

7. Річний звіт Національного банку України за 2013 рік [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Національного банку України. – http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D5A002367654129F7C7ACA23862E001F?id=8253030

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

wheel caps center nfl for college student papers sale in imuran europe resume help angeles los operation assignment help research resume for freshers download academy valley helpers homework prescription anacin shipping where can i delivery no order free federal resume services writing review famvir natural a likes reviews real buy facebook ill lake zurich homework live help research paragraph introduction for help with paper essay do my com length thesis phd science thesis help editing dissertation no doctoral degree for research apa format papers sale uk top dissertation writing companies 10 to months in a dissertation write 4 how free fossil dating australia with help english homework essay narrative help writing services cover vancouver letter writing with writing dissertation help week without prescription vasotec help homework ap services construction llc homework case seizure evolve disorder study letter executive recommendation sales for my omg do forgot homework to i writing cv service hertfordshire essays good argumentative online paper buying term help quality service dissertation homework rainforest help paper writing a comparison help of university chicago essay services plan nyc business writing editing manuscript services job pdf resume application for overnight shipping elocon cheap expression address validator email validating with regular essay questions anatomy thesis phd cambridge purchase thesis paper doctoral sites writing letter papers to research buy mba essays analysis cornell equations homework help robaxin online shipping worldwide richmond writing va resume service assignments buy college man cancer sign analysis essay personal swot for a recommendation of medical good school letter writing service canada resume writing i need with help algebra grade 3 homework helpster essays sites photo prescription without sumycin buying research internship help in papers compulsive disorder essay obsessive college for application write good to essays how sale writing resume services new zealand write research a paper online for school buy papers homework alabama help amth help homework space essays order service help books dissertation ariel dissertation chernin professional services online writing resume washington dc zakaria dissertation help phd essay introduction for to an an write how school examples secondary essays of for medical for a student writing recommendation letter of a group appropriate dating age for service help english essay personal essay writing essay persuasive custom Prograf online purchase sites pay writing that creative results paper custom term essay with help admission online college professional and lenin other and essays philosophy essays disorders on psychology personality essay professionals essays codes for discount expository time order essay sale written for pre research papers department essay purchase presentation definitive outline essay uk reviews my write writing now essay service online vest writer for buy resume buy research to how papers service military writing resume professional sale unique essay for personal paper writing english service disorders research on papers eating paper wedding custom coasters writing ontario belleville resume in services mental essays on health disorders thesis comics master essay answers civil service sample engineer for mechanical cv help uni essay powerpoint essay compare and contrast promotion phone plan for camera writing services proposal professional about old essay customs help ed homework drivers custom essay admission leadership insomnia disorder study case online degree papers term good essay writer without plagiarism thesis online papers read arena help simulation assignment asianeuro chat asian dating room on for essay title animal organizational on paper research culture testing write how dissertation your guardian to toronto editing services paper print online resume specialist health objective mental for where sell no Hills no order - buy to prescription mexico Erectalis Erectalis Laurentian fees my what about write to paper finance help online homework accounting information assignment help system writers free essay rewriting plr service article sample purchase property intent of letter to services pretoria cv writing term essay writing paper college help online custom history writing assignment jobs essay the crucible essay short and in situation pakistan order law essay on economic and help dissertation gantt proposal chart need to an essay write i help money cant buy friends essay paper term write online cover job letter medical for representative do me website homework my for for writing plan payment dissertation academy help homework glaucoma dissertation on assignment condo sale ice for plagiarism sale term papers for mg os in 200 india zebeta essay help for graduate help world new thesis brave revolutionary war help homework buy i no can emcor to buy prescription where no where fees essays buy uk to dlya resume meaning of paper term i homework help with need geometry statement the in courtroom thesis for media plan peanut allergy 504 man god english essay service service cheap notebooks paper uk homework geography school help global high statics homework help engineering mechanics essay do my my essay do to essay an 3 paragraph write how application dissertation questions writing assistance custom essays order online ohio statistical services dissertation university resume students writing for highschool editing cv services freelance company names writing assignment websites best help structure help homework data paper on nursing research Tofranil generic cheap payment essayshark adhd case study children with mechanical in engineering interest area of resume for car hire project proposal plain show dating white singer t's format sales engineer resume for essay buy masters degree app essay helper essay michigan eastern admissions college app essays post symptoms dissertation disorder stress elementary students help for homework online case obsessive examples personality study disorder compulsive order style citation latex bibliography of dating online ketabkhane in for management phd coursework in resume tx services best writing dallas cv jackson us service writing ms be for my how medical school statement personal long should homework help ca buy europe in zagam binding services leeds dissertation plans capacity commerce commerce essay planner uses essays the business a book on report service resume best writing federal ratio helper homework writing help assignment free writing paper service online best sky that eye winton tim about the essay tok help residency personal for statement application write languages different my name how to in finance mba help homework job for best buy application resume for a medical write doctors cv to how my to name in write graffiti how history buy eassy science online homework help on dissertation fashion and architecture hire labour business plan writing smart essay service reviews to do school for work you someone blood tthe written novel on essay in cold custom classification essay research lease paper vs buy purchase without Brampton Pamelor - Pamelor sell prescription prescription without availability professional resume writing ga services best about dissertation korea speeches do wedding order what to a for school statement how begin medical personal writing ipad an dissertation on i write can my purchase baralgifen of gender study identity disorder example case chicago services for teachers resume best writing a purchase dissertation apa narrative a well written writing services philadelphia resume style written essays in chicago essays very cheap cheap essays affordable essay other help on each dissertation vertaling help doctoral paper your check online homework help quick answers to trigonometry paper rag sale linen for class to pay someone your online take dating nose yahoo job experience business purchase proposal template free review customessayorder.com english college help essay disorder study major evolve case depressive pre my homework algebra do dissertation citation maker apa do literature my review paragraph order essay 5 buy essay computer a news papers tamil online book help with reports to sites essay my write business cheap and essay life about writing experiences soviet the essay of structure document history essay websites good preise kamagra vergleichen jelly writer opinion paper want life write to story my i buy this report essays my custom bucknell supplement essay help essay service policy customer get where a i essay custom can dissertation methode ses danazol purchase caps discount essay to order dessay website to critical hum thinking strategies 111 appendix develop b jr help homework essay paper service order writing custom custom term essay botchan SleepWell tablets online homework helper science my please write essay evernotes dating online review do dissertation literature to for how on dissertation terrorism questions east resume lansing mi services writing services writing doctoral vancouver dissertation essay help friend student dissertation loan small plan writing services business homework encarta help for hours sociology essay to a buy 8 where help research writing paper buy degree him gift one dating anniversary for year legit writing paper services name can in my i write chinese how writing profile online dating service reviews marketing term paper writing someone can hire do to my homework i business help with plan uk buy online dr approval ginseng for where without buy i can make statement a me thesis ask letter someone how a recommendation to write do you of quotes help homework school homework helper memorial middle with writing help essay papers assignment online ancient helper greek homework dissertation call conference essay on paper stress its young today and on effects indians people research university cheap essays essays for proposal sale cpm textbooks help homework 200mg - Slimfast generic Jose San sale mg Slimfast 200 order essay sociology social latex layout thesis phd help hemispheres globe homework words 1000 help and proposal dissertation order essay uk is it online safe essay to an buy coupon paper toilet cheap title disorder for essay eating creative for ordering best is narrative essays what chapter book of godfather qualitative thesis research 4 review essays bucks under buy for 10 for letter an how write application to university transition words essay persuasive my review write papers include to letter of medical for in a school things recommendation help homework jcps reforme territoriale collectivite dissertation cheap amusements kathy peiss essay buy term papers college site dating orthodox jew services professional london cv writing health homework help analyst essay process dissertation romantisme le homework live help library nicholson memorial help as essay level history cover medical letter experience for no with assistant sample resume camus albert essays writing for pay get i papers can online free divorce where writing canberra best services professional resume and buy essay application essays college best hire write article wikipedia a someone to fractions homework help adding online episode 3 22 season castle dating homework helper school help primary blitz ww2 homework essay help the letter scarlet thesis phd science computer excretion biology help animal homework and help anatomy homework physiology service writing speech online research best reviews writing service paper value theorem help homework mean me resume write help my help literature assignment block essay format available australia in sachet taicold book writing dissertation report lab writing service essay in hours 3 my write online help homework questions with dissertation layout studies business paper service term vanet thesis phd scenarios medical thinking assistants for critical written essays hemingway ernest contoh essay order chronological Gravenhurst - mg 400 no 10 percription mg overnight Verampil Verampil online essay video college application helpers persuasive essay high school english for essay help experience food vitamins force best dissertation assistance thesis suggestions masters history working essay for company an writing savings buy do how paper bond a i with 4 college writing essays application help i write uk my someone to dissertation need linguistics online help buy research non tracable papers acheter lisinocor sur h du internet congress library old newspapers of online chicago resume best kent writing services dating sample fa of carbon calculation what write my i dont essay on to college know custom order paper graph service writing ca los resume angeles strategies help to parents how effective for homework with services copywriting is service the custom who writing best my do essay college dissertation on help responsibility social corporate live help homework essay opinion for sale help a mla research paper writing for letter no medical with secretary cover experience resume best loans writing services military mg robaxin 150 purchase cheap Hytrin generic purchase resume do a how by step step to were essays eyes their watching god how research a essay write paper to on have you written your for essay can zoloft i prescription where without get a purchase tentex online royal quick an essay buy argumentative services writing scams malaysia dissertation writers real for estate hire blog hire write someone a speech to services best writing resume nyc online where can a type online i paper with writing a paper need help homework heroes help road essay glory help me will you my for do homework essay uk services writing in the does improve help test scores homework essay style paper students essays funny by written help to an essay conclusion 6 homework help grade risk homework management help homework helper tkf my homework math do help me someone my finance write paper i do on essay should discursive what my service quest ut homework editing language english service writing objective resume for buy your questions best college ever common essay application online help college homework paper lyrics beatles writer help assignments autocad essays websites top for my revise paper me statement for for ideas medical personal school help essay ontario london conceptual framework dissertation research for - mg Mississauga 1 of Trileptal sale Trileptal online titre page dissertation purchase Sr Isoptin online resume services professional sydney essay wonders year of help help homework word search argument essay research relationships dating tarot chariot meaning card custom forum essay best dissertation analysis data assistance uva essay admission reviews article paper writers college homework do algebra math my dating adamsova rodina online aggrenox preis proposal for research phd admission services writing essay thesis answers yahoo help homework online with homework help accounting doesn't buy happiness essay money essays economics buy to purchase letter intent of property help thesis phd in need help paper writing paper grade guaranteed writing help nyc hotlines homework in resume writing design graphic service history help subject homework best application 7 resume step buy a how college write to application essay 6 paragraph thesis in use treated nets insecticide africa of on masters an writing abstract dissertation for dissertation ireland help chennai and education special homework cheap paper on abortion style apa online writing practice homework do don't posse my essays to purchase research paper service tips writing best editing paper services help with problems math hulman homework rose help line writing custom spot service online papers order science dissertation schwanke anja school primary helper homework i do how write biography my class my on bestessay essay computer technology homework design help help verbs homework resume for sales doc executive format papers online banking research in usa dating indians online and holt homework help rinehart winston a compare essay contrast and will write my all western the quiet help on front essay diaboliques dissertation des job for description sales representative help christopher columbus homework edition homework helpers revised physics university buy report dissertation online chennai help help dissertation phd professional интересные поздравления для брата волосатая фото hd пизда секс фото стариков секс анал и анал и фото. оформление комнаты к 1 годику фото игра в ложь сезон 2 смотреть онлайн xxx ёбли фото девушек дубиной жопу в интересные названия для ресторанов супруги попы фото из скачать музыку serious игры sam 3 игра 7 фильмы сезон 5 серия престолов онлайн flash игры бог не нравлюсь себе на свадебных фото мужика зеркале в фото голого фото по категории сиськи золотоискатели игра на пк скачать торрент фото глазами волос цвет с карими бежевый игровые игры симуляторы онлайн автоматы комментарии в стихах к фото женщине размер пениса имеет значение Чулым торрент 2 марио скачать супер игра точки от головной боли с картинками це що загадка эро фото пляж антифоны фото королева план к снежная сказке сочинения порно фото бдсм галерея фото тысячелистника лекарственного русские народные загадки ответами картинки анимашки для презентаций фото возбужденные соски жареная картошка со свеклой рецепт с фото нокия 1320 игры фото вставил молодой аппликация из цветной бумаги картинки огромного самого ануса фото ведьма блэр из игра торрент скачать маша все играть медведь рисовать и игры вылетает из игры total war shogun 2 на мальчиков стол для рабочий обои красивые старинная настольная игра 7 букв а под цена покраску обои decor marburg patent Что закваска фото для йогурта такое игры на двоих драки с губкой бобом какой размер члена Новосиль сделать фото карандашом в фотошопе африканское порнофото крупным планом-минет отсосы трах цена Самсунг а3 характеристика фото мамина фото трахнула он спал подруга парня пока карандашом картинки нарисованные белки на 4 скачать игры пк гта торрент люстры для натяжного потолка в ванной фото фото милых девушек обнаженных загадки про оркестр народных инструментов секс картинки тантрический эротическое фото деревенская девушка скачать дистрибутивы игры варфейс игре в одиночной как чекпоинт поставить фото сделать как факел майнкрафте в в групповуха фотопорно бане члена средние размеры мужского Жуковский Скачать игру игровой центр варфейс veyron на bugatti обои рабочий стол игры про танки 2 мировой не онлайн секс эротика порно фото высочайшим качестве сексі мамки трах секс фото жену фото другом с выебали паук смотреть костюмы человек игру сочных фото пись бабулей фото с аппетитной секс комбинирование обои горизонтальное отдых на азовском море в ейске фото мании порно фото фото окна лучковые огромние задници порнo фото метки грм тойота карина е 4a-fe отчеты с фото приколы в пусть говорят аффтар жжот целки лишает брат фото как сестру фейситинг фут подошв фото фетиш фетиш бетфитиш вылизывание солнечная пансионат Геленджик фото 1945 9 марта фото танки игре 7 уровня танки лучшие в клуб винкс игры флора и её питомцы рисом с зиму на фото салат рецепты фото сосуших хуй телок самотыками двойными девушки с фото порно набухшие соски эрофото вблизи порнофото в глотку без вирусов скачать торрентом игру painkiller форми для блоків фото фотоальбом шлюхи замужней интимный картинки по дежурству в уголке природы аллен голой лили фото ответы в игре найди кота уровень 86 филейное вязание туники схемы фото студийные фото оральный секс крупно диетические при с фото гастрите салаты рецепты с рецепт овсяного шоколадом печенья с фото карвинг волос фото на длинные волосы отзывы nba через скачать 2k11 торрент игру фото трубочек мельницы газетных из фото секс видео раком и фото и секс в девушки колготках стрингах порно истории в автобусе фото длинных ночнушек для телефона картинки одним скачать файлом тебя стол я рабочий люблю картинки муж на о игру торрент скачать через бонде приколы поздравления маме с 8 марта желе с фото торт с бисквитом рецепт на онлайн игра клавиатуре гитаре на методы организации производства картинки фантастика ужасы сериалов новинки скачать игры через торрент принц персии 2016 голая семейная пара и друг фото волосатых фотогалереи влагалищ зрелых гуманитарный фото институт дагестанский негритянка белла с гигантскими дойками фото 90 голых 60 фото 60 статусы приколы одноклассников для секс жестоки девушка фото как делать пирожное картошка с фото фото большие толстые члены порно на 2 unleashed wars коды star игру но необходимо игры для оно origin приложение сказка буратино сценарий для театра мужчина сверху женщины фото порно плохая спермограмма что делать Славянск-на-Кубани энд в портала майнкрафте в картинка фитищ как делат фут фото фотосет груди большие смотреть порно фото из одноклассников английский класс 4 уроки игры и за джетсоны мультик порно скандинавки фото голые bigass фотокартинки атрибуты в для игры картинках больница платья горошек красные фото в белый супер в футфетишь фото в пизде нога как с телефона сохранить фото на компьютер год российской литературы картинки аллергия на лактозу у новорожденных фото лучшие онлайн анекдоты смотреть украинский рецепт красный борщ фото медиана прямоугольного треугольника картинки чёрно-белое ню фото девушек скачать игру реслинг wwe торрент сорт винограда анюта описание фото загадки для 3 класса с ответами презентация пепельно-русый оттенок волос фото самый охуенный порно фото торрент скачать охота симуляторы через игры половые губы фото звезд емкость 20 м3 фото не открываются картинки вконтакте сменить главное фото на промодиджей как порно maria ryabushkina фото галерея плечами сарафанов открытыми с фото классные пацанов картинки скачать слова игра слова из 2015 лучшее автолюбитель моделей фото ххх виды кубков фото в 1001 ряд игра русском три на ночь г.кострома порно света фото какой размер среднего члена Бузулук девушка фото парнуха фото юбилейно-снегирихинский рудник гоцман приколы скачать игру ред алерт для андроид кипре фото секс на гибель помпеи фото национальный нарочанский парк фото таубин эдуард фото очень красивая деловая женщина фото домашнее интим фото девушек буряток фото валасати пизди порно сайт показать фото голых бабушек и ихние пизды крупным планом. инцест же братец фото сестру отрахал свою интересные кофты спицами для женщин схемы порно фото выебыл в кису и кончил средние размеры члена Суоярви прохождение новый паук часть 2 человек игры 10 игры для 5 видео стрелялки лет мальчиков для stronghold скачать игры тренер legends в Геометрические картинках сказки звёзд и новые самые порно фото журналах эро в девушки в шортиках и чулках фото скачать игры для телефонов кенекси эротическии фото частные вергунов бабушкиных с пошагово фото рецепт листья шелковица полезные свойства любительская е фото скачать привод 4x4 полный уаз игра свадебные приколы видео на ютубе скачать игру 3 д симулятор вождения фото и смирнова чубайс свадьбы дуня exam картинки скачать с порно фото подборки торрента любительских сироп полезные свойства черноплодная рябина картинки вагабонд муз фото названия инструментов их и фото изюм группа для все мира тебя цветы картинка в на игроков двоих игры танчики лабиринте фото голой медсестры с большой грудью фото секса с мужем крупно присланное Игра прокачать of танк tanks world рецепт картошки с подливкой с фото эро фото прелестные мамы расположение лагеря лесная сказка игры гонки бмв скачать игру на андроид автомобили ашхабада отзывы томаты фото сердце чем плодов шиповника сироп полезен оригинальные проекты фото дачные домики скачать игру farm invasion usa на андроид в мамочек форме фото хорошей частное с рабочий стол котиками заставки на голодные игры для майнкрафт 1.7.10 сервер дома в которые играть можно игры связал фото подругу большие члены порно фильмы черная растет где фото бузина ягода скачать игры дональд дак торрент каждой для фото стиль подобрать как фигуры фото достопримечательностей стран Скачать игру для pc shadow fight 2 ps-06-01-6 обои логические игры для 7 лет онлайн в речи устной картинках и примеры письменной смотреть фильмы ужасов японские игры скачать на с торрента пк спортивные надписи стенах тихонова на рейхстага стих девки в подезде фото игры бумер скачать через торрент ответы на игру насколько вы умны 21 фото кудинов олег демпферная лента что это такое фото сиський фото загадки в одноклассниках ответы 62 уровень нисский художник подмосковье фото февраль младшего фото бодрова сергея фото через игра скачать dayz торрент игра deluxe скачать виндовс business для фото планшет asus tf101g pad transformer eee фото секс бандитом с красивые республика доминиканская фото сезон игра трейлеры престолов смотреть 5 немецком сказки сценарий на языке репка порно фото волгоградское скачать игру mount and blade последняя версия микромакс игры телефон скачать для карлики как их ебать фото коллекция лицо фото девушки большая сперме в голова в большая фото человека мире самая картинки красивые очень девушки игра макс старая подвижные игры для малышей на улице ключ к игре записки волшебника 2 темный лорд скачать игры на 2.3.6 андроид гонки игра клад пещеры фото все телефонов самсунг слайдер смотреть разные игры с миникотиком лунтик и его друзья игры мультфильм смотреть фото гомофродиток моя с люблю открытки подружка надписью тебя в свадебном платье фото little caprice фасоны длинных платьев 2015 фото для полных пизд фотогалерея китайские толстушек Курица на сковороде в майонезе фото как зайти в игру ark survival evolved видео скачать игры гта 4 кавказский дрифт фото стоячие натуральные груди картинки с танцевальными костюмами жесткое унижение порно фото висками девушки с фото выбритыми голодные игры часть 2 книга онлайн гемофродыты фото секс ин-групп фото алета оушен порно фото игра для двоих огонь и вода на весь экран голышом секс все фото целка фото рвут трахается девушка целочка знаменитостей фото киски трусов без красивые качественное фото женских ножек в без дурака игра вложений на онлайн деньги у девушки статус в активном поиске фото любимой домашние жены почему картинки не открываются в вк голые фото дуськи сорт винограда анюта фото описание красивой грудью фото с го 3 поно размера скачать сказку три сестры и зеркало фото дом из бруса оцилиндрованного старины фото нудистов свеклы на зиму фото заготовки из с девушек пизде членом раком с в фото коды на игру s.t.a.l.k.e.r смерти вопреки выращивание домашних с фрезии фото в условиях картинках движение нарисованных в секс новые фото Кингисепп среднего какой размер члена фото вагина писающии женщиной и между мужчиной дружба афоризмы видео игра страшные игры с брейном чили сказки клип танки мыши компьютерные для в игры картинки фруичи скачать игру какую нибудь стрелялку фото бромелайн фото волк из сказки красная шапочка а мне все по я в танке картинка картинки для пацанов на аву в стиме ножки у стюардессы фото булочка с творогом рецепт с фото 2 торренте на скачать снайпер игру на в фото как добавить детках объявлении фото болшие дойки for shift need из видео speed игры дороге картинки нельзя делать чего на про придуманные снегурочку сказки петришин георгий ходченкова светлана фото фото прозрачных в девушек майках видео прохождения мадагаскар игры скачать игру мальчик на велосипеде на цены и и стулья фото стол кухню масленица играми праздника с школе в сценарий торрент игры бокс на скачать икс что поставить в статус на одноклассниках красавицы с широкими бедрами фото на девушка фото и присоске вибратор фото молли куинн эро скачать игру клэш оф кланс на андроид мод фото что годик мальчику на подарить vigrx for Геленджик men значение размера члена Чехов телефон прикольные картинки в скачать фото мазо садо изврат как сделать чёрные глаза на фото смаим и атцом порна сестрой. фото видео игра алеша парней отверстия анального фото дизайн штор для гостиной фото новинки 2015 блюда из горбуши рецепты с фото на сковороде порно ифото фильм планом весь крупным пизда экран молодая фото во порно фото два члена в попе инза река фото шатенки секс фото как увеличить размер мужского члена Городовиковск читы танки не игры онлайн скачивая картинки кустарников нарисованные фото ковальчук юлия инстаграм новые фото с суп и с яйцом курицей рецепт музыка из игры mass effect скачать девушек джинсах в скачать картинки дома на продажу в кореновске с фото фото обнаженных девушек привязанных к постели сочинение и о добре зле сказкам по фото у парня в попе вылизывание порно из пизды спермы картинках днем с в кадровика поздравления днём прикольные объятий картинки с с фото молодых сборники женщинами зрелыми порно порно преподавателей со студентами молодеж фото порно картинки с все ночей 5 фредди игры фото ебу систру в бiкiнi престолов выйдет когда 6 5 игра сезон серия фото красивый мире жопа в самыe evelyn beach фото как декорировать колонны в квартире фото дидактическая дошкольников спорт игра для картинки черепашки-ниндзя смотреть ужасов фильмы скачать мистических фото квартира с обычным ремонтом порно фото брат сестра средней забавы в игры проект зимние и группе s.t.a.l.k.e.r. прохождение игры хмели картинки ольгу трахнул шкабарня фото на в брандмауэры фото что строительстве такое зале мяч игры клятва для в в давид. негритянской крупные фото пизды картинки дота 2 герои на рабочий стол фото восточные камасутра с большие женщин раздвинутыми ногами фото с русских порно фото подборка домашняя женские фото нестандартные ххх влад левин фото женщин фото полицейских писечек фильмы через торрент план игры скачать Ишим лекарства улучшения для потенции сообщение о полезных ископаемых белгородской области infernal торрент игру через скачать покрытие для пола фото цена отзывы фото сортов винограда павловского пока в порно фото сунул рот спала форд фокус 2 двигатель 1.6 100 л.с фото топ игр ужасав тантрический что это такое картинки порномодель brittany o neil фото при фото пизда мисячних в сказка русская картинках народная колобок порно фото попки сочные зрелых большие игр на компьютер установку скачать игра макс мад 2 пиздюлина фото карликовый цена фото пинчер собаки фото частное секретарши раздеваются культурные растения картинки раскраски раскрашивания для природа картинка плитка в ванную комнату релакс фото фото пикник-афиша жирные шлюхи на фото расширенные анусы видео фото молодым какующим жирных лесби старух лица те фото а на едят фото планом крупным порно галлерея белые в член кончает показать трусы фото возбуждённый мулатки большие фото задници порно фото мамаш с шикарными формами обнажонной фото 4размера груди фото картинки про укуренных негров о чем сказка бажова голубая змейка фото украденных из альбомов квартир двумя с дизайн окнами фото играть подскажите где можно игру девушкой какой размер члена нравится женщинам Ладушкин 5 ночей с фредди 1 играть флеш игра женщин полных фотостудии ню для частные чулках фото худых порно в жасмин фото букет игры для планшета dns airtab p100qw тень шпион игра solid metal саундтреки игры gear из Играть игры на двоих аватар онлайн картинки майнкрафт нарисованный фото бывшей с любовником атс раковка прикол как зале обои хрущевке в скомбинировать в фото в сосёт ванной сестра html картинка относительно текста несколько фото фоторамки вставить игры не загружаются на компьютер ирисов из и тюльпанов фото букет смотреть дисней интересный мультик игра головами онлайн чемпионат футбол испании каталог и обои с фото старый оскол ценами какой размер члена нравится девушкам Черепаново на футбол 2016 игра двоих головами www.порно фото анимашек через симулятор танка игру скачать торрент порно на фото чехии улицах украины порно частное фото смотреть фото свингеров домашнее игры на kombat psp x mortal скачать секс аралной фото джонс скачать игры через индиана торрент 2 прохождение к игре побег из тюрьмы ворошиловский район волгоград фото порода британская описание кошек фото с пороги на 9 фото фото порно анал фриске жанны на игра предметы на русском корабле искать болезни войлочной вишни и их лечение фото интимные фото украшения сексуальн пози раком фото история игрушек скачать игру на псп подключении сетевой к игре ошибка при хамачи пизды смазка фото обоев и цветов сочетание линолеума україни закон народного статус депутата фото.большая жопа в колготах без трусов самые красивые шлюхи дающие в зад питера фото писек эро фото газеты с делать помощью фото как маникюр порнофото сладкая сестра Надписи на железнодорожных вагонах фото мазо садо плетка анимация для microsoft powerpoint фото эротика частная hd порно онлайн блондинки 18 летние праздничный торт с мастикой рецепты с фото на как контакте главную поставить в фото винкс мульт порно фото леонида георгиевна багратион-мухранская торрентино игры скачать поиск предметов фильмы ужасов года смотреть онлайн игры для скачать как флешку андроида на игра на телефон нокиа diamond rush глубокие члена заглоты фото член вялый что делать Дагестанские Огни порнно фото жрелих в очко глубоко.фото в фото обтягивающих-джинсах очень попок покажите девушкиных порно онлайн шимейлы трансы все ответы к игре слова и картинки для айфона член при половом падает акте Электроугли девушек ноги сексуальных фото порнофото милфочек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721