ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОРИННО ПРЕДИКАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ VOSIУ СУЧАСНИХ ГРАМАТИЧНИХ СТУДІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.111:81’36:81’367

Т. В. Криворучко

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

У статті досліджуються конструкції вторинної предикації, розглядається їхня форма, зміст та функціонування. Аналізується  вторинно предикативна конструкція VOSI у сучасних граматичних студіях. Особлива увага приділена становленню та критеріям визначення VOSI-конструкції в англійській мові.

Ключові слова: синтаксичні структури вторинної предикації, VOSI-конструкції, особові форми дієслова, неособові форми дієслова.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНО ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ VOSI В СОВРЕМЕННЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТУДИЯХ

В статьеисследуются конструкции вторичной предикации,рассматривается их форма, суть и функционирование. Анализируется вторично предикативная конструкция VOSI в современных грамматических студиях. Особенное внимание уделяется становлению и критериям определения VOSI-конструкции в английском языке.

Ключевые слова: синтаксические структуры вторичной предикации, VOSI-конструкции, личные формы глагола, неличные формы глагола.

 

THE INVESTIGATION OF THE CONSTRUCTION OF SECONDARY PREDICATION VOSI IN MODERN GRAMMATICALSCHOOLS

The article deals with the constructions of secondary predication in English. Syntax of many languages investigates not only sentences but also syntactical constructions. Syntactical structures of secondary predication are of great interest in traditional grammar. They are known as СоmplexObject, ComplexSubject, For-to-Infinitive Construction, ConjunctiveInfinitivePhrases, GerundialPredicativeConstruction andAbsoluteConstruction. It is not easy to analyze these constructions because of the absence of a precise criterion of classification. The structure of secondary predication is regarded as аsyntactical unit which, according to its structure, takes a position between a phrase and a subordinate clause. Earlier the main attention was paid to the development of the Accusative and Infinitive construction only in ancient languages. But the coming into being of this construction in English was not investigated enough. In traditional literature the term Accusativus cum Infinitivo (a.c.i) means any structure which contains the main predicate, accusative nominal phrase and the infinitive (obligatory in such an order). The verbs which take a.c.i are divided into groups but there are no precise criteria of the division. F. Visser’s term VOSI (Verb – Object / Subject – Infinitive) whichincludes all infinitive complement constructions with a noun phrase in preposition is presented in the article.

Key words: syntactical structures of secondary predication, VOSI-constructions, finite forms of the verb, non-finite forms of the verb.

 

У сучасному вченні про синтаксис найбільш досліджених мов предметом розгляду є не лише реченнєві утворення як цілісні одиниці, але й окремі синтаксичні конструкції. Завдання граматичної розвідки полягає в комплексному аналізі таких синтаксичних одиниць з огляду їхньої форми, змісту та функціонування. У граматичних студіях інтерес викликають синтаксичні структури вторинної предикації насамперед через  неузгодженість суб’єктно-предикатних відношень у їхній поверхневій структурі, а також відсутність прямих відповідників у слов’янських мовах [6, с. 31].

Відповідно до засад сучасної теорії синтаксису будь-який предикат указує не лише на ту чи іншу властивість або відношення, але й на особливий бінарний логічний зв’язок. Це передбачає поділ на логічний предикат, що позначає конкретну властивість, і логічний оператор «<=», що позначає відношення предикації. Останнє є взаємозв’язком між індивідним і предикатним поняттями певного судження, тобто предикація є логічною операцією приписування встановленої й відібраної мислячим суб’єктом конкретної властивості або відношення до абстрактного предмета [5, с.  279].

З іншого боку, предикацію трактують як акт поєднання двох незалежних предметів думки, виражених самостійними словами, для того щоб представити «стан речей», подію або ситуацію дійсності. При цьому вона постає як акт створення пропозиції [1, с.  342].

Будь-яка структура вторинної предикації функціонує лише в межах речення, тобто за наявності структури первинної предикації. Найзагальнішу модель речення, що включає цю структуру, можна представити як: S1 + Р1 + S2 + Р2 (+ complements), де:

S1 – первинний підмет речення;

Р1 – первинний присудок речення;

S2 – вторинний підмет, який актуалізується займенником, іменником, іменною групою чи іменником (значно рідше), що є власною назвою;

Р2 – вторинний присудок, репрезентований неособовими формами дієслова, тобто інфінітивом (із часткою to та нульовим інфінітивом), дієприкметником І (інфінітив + ing), дієприкметником II (інфінітив + edдля правильних дієслів, для неправильних – власна форма) або недієслівною частиною мови (наприклад, іменником, прикметником);

комплемент – додаток вторинного присудка, якого потребує семантика цього дієслова [6].

Актуалізаторами вторинної предикації є структури, які в традиційній граматиці отримали назву складний додаток / об’єктний предикативний інфінітивний зворот або об’єктний відмінок з інфінітивом (СоmplexObject), складний підмет / суб’єктний предикативний інфінітивний зворот або називний відмінок з інфінітивом(ComplexSubject), інфінітивна конструкція з прийменником for (For-to-Infinitive Construction), сполучникова інфінітивна конструкція (ConjunctiveInfinitivePhrases), герундіальна предикативна конструкція (GerundialPredicativeConstruction) таабсолютна конструкція (AbsoluteConstruction). У різних за своєю структурою  названих вищеконструкцій є спільна риса – неузгодженністьсуб’єктно-предикатних відношень їхньої поверхневої структури [6, с. 43].

Аналіз таких синтаксичних одиниць ускладнюється відсутністю чіткого критерію їхнього виокремлення та класифікації. У сучасних граматиках англійської мови явище вторинної предикації не отримало однозначної інтерпретації, а деякі дослідники навіть заперечують його існування. Вважають також, що неособові форми не можуть реалізувати предикацію, оскільки вони позбавлені кількох важливих категоріальних ознак, властивих особовим дієсловам, а саме: числа, особи та способу. Дієслово проектує свої граматичні значення на неособові форми, утворюючи вторинну предикативну зону речення[10, с. 37].

Принагідно нагадаємо про відсутність термінологічної узгодженості щодо досліджуваних конструкцій, які прийнято позначати як: thefortoinfinitiveconstruction, thegerundialpredicativeconstruction, complexobject, absoluteconstruction[7, с. 96–98]. Такі структурні утворення також визначають як предикативні фрази й виокремлюють інфінітивну нексусну фразу  (infinitivalnexusphrase), герундіальнунексусну фразу (gerundialnexusphrase) та дієприкметникову нексусну фразу (participlenexusphrase) [8, с. 86].

У зарубіжній лінгвістиці висвітлення проблем, пов’язаних з аналізом структур вторинної предикації, представлено в працях Г. Поутсма [15, с. 427–432], П. Робертса [16, с. 179–180], М. Суона [17, с. 140, 242, 283–284, 412–413]та ін. Зазначимо також, що ці структури часто позначають термінами: 1) subjectlessnonfiniteclauses та nonfiniteclauseswiththesubject (структури з неособовими формами дієслова, що мають підмет або характеризуються його відсутністю) [14, с. 286]; 2) non-finiteclauses [6, с. 23] або взагалі не виокремлюють як структуру із самостійним граматичним статусом [11, с. 199–201]. Тривають також дискусії щодо їхнього комунікативного навантаження, адже вони мають власну комунікативну спрямованість, що наближає їх до рівня речення.

У процесі комунікації як специфічної форми інтеракції людей у їхній пізнавально-трудовій діяльності відбувається взаємодія вербальних і невербальних компонентів знакових систем, що викликає питання про співвідношення одиниць інформації й одиниць мови.Згідно з традиційним граматичним ученням, засобом вираження інформації слугує предикативна одиниця. У контексті вивчення «ускладненої» інформативної структури речення протиставляють поліпредикативність складного речення поліпропозитивності ускладненого. Однак, ураховуючи те, що під пропозицією розуміють одиницю, яка за змістом відповідає повідомленню, її не можна розглядати як предикативну [4, c. 215].

Окрім особоводієслівних одиниць, предикативність також реалізують потенційно-предикативні конструкції на зразок: 1) об’єктно-інфінітивних; 2) суб’єктно-інфінітивних; 3) дієприкметникових. Однак, не всі з перерахованих вищеконституюють мінімальні комунікативні утворення. Ці конструкції не є формально виокремленими у структурі речення, а отже не мають статусу мінімальної комунікативної одиниці. З іншого боку, предикативні відношення притаманні їхній глибинній структурі, що є визначальним для формування самостійної комунікативної одиниці. Специфіка репрезентації в поверхневій структурі визначає їхню формальну підпорядкованість структурам первинної предикації, неспроможність самостійного функціонування. Компоненти речення, що є формально виокремленими і в яких ми спостерігаємо експлікацію предикативного відношення, набувають статусу мінімальної комунікативної одиниці [6, с. 25].

У сучасній англістиці наявна низка досліджень, де комплексно розглянуто природу та функціональне навантаження структур вторинної предикації. Ці структури представлено як компоненти  простого ускладненого речення, як предикативні словосполучення та предикативні комплекси. Названі одиниці отримали також назву предикативних зворотів івториннопредикативних синтагм [6].

Під конструкцією вторинної предикації ми розуміємо синтаксичну одиницю, що за своєю структурою є проміжною ланкою між фразою та підрядним реченням [7]. Розглянемо класифікацію структур вторинної предикації з огляду їхньої функції в реченні:

1) предикативні комплекси, які можуть виконувати функцію будь-якогочлена речення (thefortoinfinitiveconstruction, thegerundialpredicativeconstruction). У прикладі (1) thefortoinfinitiveconstruction функціонує як складне  означення (Complex Attribute):

(1) There was no need for him to be economical;

2) предикативні комплекси, що функціонують лише як додаток (ComplexObject). У прикладі (2) everyonetoenjoythemselves функціонує як складний додаток (Complex Object):

(2) I want everyone to enjoy themselves;

3) предикативні комплекси, що функціонують лише як обставина (absoluteconstruction). Приклад (3) демонструє абсолютну конструкцію (Absolute Construction) у функції обставини причини (Adverbial Modifier of Reason):

(3) The restaurant having closed, there was nowhere to eat.

Зауважимо, що ця класифікація не є досконалою, адже вона не включає складного суб’єкта (complexsubject) [7, с. 95–106].

В основі розмежування особової та неособової форм дієслова лежить ступінь повноти репрезентації процесу, реалізованого його дієслівним корелятом. Це протиставлення в системі особових інеособових форм є явищем, що характеризує дієслово загалом, а саме як категорію, виокремлювану на основі протиставлення безособових та іменних форм дієслова, і є такою, яка подає процес у різних варіаціях [9, с. 246–247].

Особові дієслівні форми протиставляються безособовим насамперед за структурними характеристиками. Зокрема, у морфологічному плані вони відрізняються від особових наявністю / відсутністю категоріальних ознак часу, способу, числа та особи. Виразною синтаксичною властивістю цих одиниць є те, що вони не вживаються у функції присудка. Звернімо увагу на те, що ознака предикативності наявна в особових формах і відсутня в неособових [3, с. 15].

На нашу думку, протиставлення інфінітивних форм також слід шукати в наявності / відсутності окремих категорій. Це дає змогу виокремити систему неособових форм дієслова в англійській мові, яка представлена трьома категоріальними формами – інфінітивом (theІnfіnіtіve), ing-формою і дієприкметником ІІ (Partіcіple ІІ). Традиційно система інфінітива в англійській мові характеризується граматичними категоріями стану, виду й часової віднесеності.

У граматичних студіях донині основну увагу приділяли розвитку акузативної та інфінітивної конструкції в античних мовах. Натомість cтановлення цієї конструкції в англійській мові не отримало достатнього висвітлення. Помітним винятком є праці Е. Ворнер, хоча в них відсутнє вичерпне пояснення цього граматичного феномена [18]. Більшість діахронних досліджень було виконано наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Ф. Віссер, М. Каллуей, К. Крікау, Б. Мітчел і Я. Цайтлін,]. Зокрема, О. Фішер, Ф. Віссер і Б. Мітчел хибують на описовість у своїх розвідках і не вдаються до пояснення еволюції досліджуваних одиниць [13, с. 143].

У традиційній літературі термін accusativuscuminfinitivo(далі a.c.i.) позначає: (1) будь-яку конструкцію, яка містить такі елементи: головний предикат – акузативна іменна фраза – інфінітив (обов’язково в цьому порядку), (широке трактування); (2) конструкцію, яка включає всі ці три елементи, але акузатив та інфінітив інтерпретуються як єдність, залежна від головного предиката (вузьке трактування).

Дієслова, що утворюють a.c.i., поділяють на групи, оформлені різними числовими й родовими показниками. Ці групи містять  утворення на зразок:

(4) Isaw / heardhimcomethere.

(5) Helet / madehergo home.

(6) Thedoctororderedthe patient to stay in bed.

(7) She believed him to be honest.

Більшість граматистів вдаються до розмежування a.c.i. за типами, що не завжди зумовлено гомогенністю чинників. Дослідники a.c.i. конструкцій часто вказують на відсутність чітких критеріїв, які б уможливили коректний поділ цих одиниць. Особливе місце в трактуванні зазначеного питання належить працям Ф. Віссера, на думку якого термін accusativeandinfinitiveє неприйнятним через відсутність знахідного відмінка в англійській іменниковій парадигмі. Те саме стосується й терміна objectandinfinitive, оскільки він затемнює той факт, що іменна фраза є одночасно підметом [2]. Натомість, Ф. Віссер використовує термін VOSI (VerbObject / SubjectInfinitive), що об’єднує всі інфінітивні комплементарні конструкції, яким передує іменна група. У його компедіумній праці зазначено, що VOSI-конструкції вживаються після одинадцяти категорій дієслів (серед них –дієслова причини, дозволу, команди, заборони, перешкоди, спонукання та ін.), різних за своєю дистрибуцією [13, с. 149].

Нагадаємо, що більшість граматистів послугуються класифікацією Ф. Віссера, який забезпечує необхідним інвентарем мовних фактів на всіх етапах розвитку англійської мови. Останнє безумовно робить цю працю безцінною для діахронного дослідження. На відміну від Ф. Віссера, у працях Г. Бока та О. Єсперсена,  конструкції a.c.i.  розглянуто в синхронній площині, без урахування походження їхніх витоків. Г. Бок не подає чіткого визначення єдності між головним дієсловом, об’єктною / суб’єктною іменною фразою та інфінітивом, указуючи, однак, на сполучник thatяк критерій поділу й залишаючи семантичні класи дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій поза межами диференційних ознак. Він розрізняє три групи або типи  а.с.і. конструкцій [12, с. 220]:

1) зв’язок між інфінітивом і дієсловом слабший, ніж між іменною фразою в акузативі та дієсловом (дієслова змушування, перешкоджання, переконання та ін.). Напр.:

(8) Icantgethimtodoitquickly;

2) іменна група в акузативі та інфінітив окремо доповнюють головне дієслово, незважаючи на залежність від дієслова (дієслова відчуттів):

(9) I heard him lock the door;

3) іменна група в акузативі та інфінітив разом формують комплемент головного дієслова (дієслова мовлення та мислення). Напр.:

(10) Weconsiderhimtobethebestplayer.

Наведені вище дієслова належать до різних груп, проте виступають складниками одного й того самого лексичного поля.

Синтаксичне підґрунтя для виокремлення a.c.i. конструкцій знаходимо в працях О. Єсперсена. Однак критерій поділу дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій, не завжди зрозумілий, адже деякі дієслова належать до більш ніж однієї лексико-синтаксичної групи.

Отже,предикацію визначають як віднесення певного змісту, певного предмета думки до дійсності. Під структурою вторинної предикації ми розуміємо синтаксичну одиницю, що є проміжною ланкою між фразою та підрядним реченням.  Критерії визначення VOSI-конструкційу сучасній лінгвістиці окреслені нечітко.Як і Ф. Віссер, ми визначаємо VOSI-конструкції як такі, що позначають усі інфінітивні комплементарні конструкції з іменною групою в препозиції.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. АрутюноваН. Д. Пропозиция. Лингвистическийэнциклопедическийсловар /Н. Д. Арутюнова. – М. : Юрайт, 1990. – 401 с.
 2. Гузеева К. А. Инфинитив / К. А. Гузеева, С. И. Костыгина // Грамматика английского языка. – С-Пб : Союз. 2000. – 219 с.
 3. Долгополова Л. А. Інфінітив в історіїнімецькоїмови (IX-XX ст.) :монографія / Л. А. Долгополова. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2010. – 207с.
 4. Золотова Г. А. Коммуникативнаяграмматикарусскогоязыка / Г. А. Золотова, М. Ю.Сидорова – М. : Наука, 1998. – 440 с.
 5. Ивина A. A. Логическийсловарь ДЕФОРТ / Ивина A. A., Переверзева В. Н., Петрова В. В. – М. : Вече, 1994. – 370 с.
 6. Карамишева І. Д. Структурні та функціональні особливості вторинної предикації в сучасній англійській мові (досвід формально-граматичного моделювання): дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Карамишева Ірина Дамірівна. – Київ, 2005. – 320 с.
 7. Кобрина Н. А. Грамматикаанглийскогоязыка. Синтаксис : учеб.пособ. / Н. А. Кобрина, Е. А. Корнеева, М. И.  Оссовская. – М. : Просвещение, 1986. – 158 с.
 8. Раєвська М. Н. Present-dayEnglishSyntax/ М. Н. Раєвська // Синтаксис сучасної англійської мови :підруч. – К. : Вища школа, 1970. – 179 с.
 9. СмирницкийА. И.Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий. – М. : Лит.на ин. яз. 1957 – 365 с.
 10. Снісаренко І. Є. Інфінітивна конструкція з прийменником for у середньоанглійськіймові: семантика та функціонування : дис … канд. філол. наук : 10.02.15 / Снісаренко Ірина Євгенівна // КНЛУ. – К., 2001. – 190 с.
 11. BaileyD. TheProblemoftheAlternationofto V/V -ing after «aspectualverbs» / D. Bailey // In J. Chuquet andD. Roulland (eds.), Subordination, S –Rennes :PressesUniversitairesdeRennesll. – 1992.– P. 185–197.
 12. Bock Studien zum präpositionen Infinitiv und Akkusativ mit dem to-Infinitiv / H. Bock. – Anglia 55, 1931. – P. 114–249.
 13. Fischer O. The Origin and Spread of the Accusative and Infinitive Construction in English / O. Fischer // Folia LinguisticaHistorica. – 1989. – Vol. VIII, № 1–2. – P. 143–217.
 14. Greenbaum S. A Student’s Grammar of the English Language / S.Greenbaum,  Quirk. – L. : Harlow : Longman, 1991. – 490 p.
 15. Poutsma H. A Grammar of Late Modern English / H. Poutsma //. Part II : The Sentence Section 1 : The Elements of the Sentence. – Croningen :Nordhoff, 1914. – 812 p.
 16. Roberts P. Understanding English / P. Roberts. – N. Y., Evanston and L. : Harper and Row Publ., 1958. – 508 p.
 17. Swan M. Practical English Usage. / M. Swan – Oxford : Oxford Un-ty Press, 1996. – 645 p.
 18. Warner A. R. Complementation in Middle English and the Methodology of Historical Syntax / A. R. Warner // A Study of the Wyclifite Sermons. – London :Croom Helm., 1982.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper placemats uk custom writing dissertation essays cheap dental essay admission hygienist writing companies of essay ranking theory hitchcock alfred essay auteur robot homework helping my homework to someone do economics pay reviews attorney writing resume service dissertation writer writing dissertation or violence essays domestic on to do essay need my someone 1mg purim buy essay help school pharmacy research where order paper to assessment criteria dissertation essay responsibility on capston paper project writer dissertation mcqueen alexander dissertation online help uk homework i do my italian in rake a write custom task free college online papers website best college buy papers to uk writing services dissertation organisational behaviour college to paper write pay student assignment help nursing thesis logic fuzzy phd feldene order writing help need essays college essay gcse help english service essay edit custom paper placemats printing phd online order accountants best resume writing chicago services for ece purdue thesis masters homework help homework high essay introductions college good essay with for trafficking outline help human written paper finance custom order paper format apa research homework help englsh essay reviews meister custom on ontario help homework math college service term paper write to how my own autobiography assignment university for me my do writers essay university level of paper writing reviews services term order thesis categories religion buddhism homework help primary cv services best writing professional paper cheap bags custom doctoral buy mcclelland grigor a dissertation paper buy psychology research thesis social corporate responsibility dissertation cheap argumentative essays sex on prozac drive decreased help american literature homework dissertation argument homework human help resources can essay write college someone else my ingredients metaglip to pay coursework my someone do dissertation masters buy xl a without toprol prescription write paper research help a to you money buy cant essay love buy my essay western university australia of thesis phd without tab how get i can silvitra prescription best essay promo code help mosaics romans homework primary help services writing engineering dissertation to help with homework paid mail sinequan via buy do college my paper pain tylenol and leg write help cv to where caddy buy to homework discovery channel help homework where online buy buy dr approval without i pletal can canada lincocin acheter services answers essay writing yahoo essays stress post disorder traumatic on trojan house hawaii plans quotes dating roberto marissa com homework phschool help online help writer essay professional essay friends our are books letter intent goods of to purchase computer on history of paper research counseling paper term services dear name cover letter essay spanish writer essay in of persuasive order arguments sumycin script no meds money buy essay cant friendship paper write history my wrie my paper essay cheapest writing online newspapers iranian writing term paper software best proposal dissertation write my my cheap price website me do to homework for for abilify experiences ortho that require tri conditons cyclen do essay admission my title county service writing ventura us cv database online dissertation how 3232 write dissertation sociological hypothesis a to buy writing lesson for resume plans ready buy made dissertation services creative writing clearwater disorder personality study borderline case my uni essay write uk writting custom paper c++ help coursework write i when my masters thesis samson custom discount code paper written day buy nothing thesis juliet act romeo and 1 scene help 5 essay help pirates homework inderal berdosis homework paper help help thesis hamlet for resumes sample sales paper custom money cancer brown bryce page order of a writing title paper paper online coloured sheet help on accountants homework balance online prescription rocaltrol no free shipping buying letter cover best buy reddit price 100 levlen mg library francisco public homework help san someone college your pay to to paper how write buy united review literature states essays road mccarthy cormac written government homework with help resume for free do my can't coursework i my do accounting set writing custom practice force dating of air bases flight nurse help homework holt geometry affective research seasonal paper disorder hypothesis dissertation help services cv resume and writing professional top paper writing websites wedding speeches of order in online mestinon buy hawaii help extended ib essay write for me a thesis essays forward it pay online research shopping papers help writing need thesis for homework accounting with help free more you help does homework learn help uchicago essay the luisa apprentice dating divas get essays online checked cancer lymph beatty breast nodes neoadjuvant of by essays series james written madison assignments my do time cannot on i circinatus herpes images pear and apple allergy help essay college admission graduate 100 college cost help essay mechanic shop for plan business papers term buy where to online disorder eating binge case study low cholesterol diet recipes shopping for write thesis my how to biography for writers hire chenven s&mdating eric place best to cheap paperback books buy buy essay comparison plano tx business buy organizing an essay joshua watch 2006 online dating memorial speeches day for patriotic coding letter medical for and billing cover dessertation professional writer writing services 2012 best resume professional homework on social help studies report risk banks on in management dissertation paper research customized quality reviews underwriting services online helper thesis resume writing ma quincy services in essays custom canada dorian gray essay of the picture order bibtex bibliography phd drugs anticancer thesis on elevator sample speech sales for a dissertation synopsis purchase helper vocabulary homework forget will never experience essay you an doctorate without dissertation online a essay direct order obeying cheap from scratch essay professional writing a writer in essay order a to write process would explain algebra free help homework online personality statement disorder thesis borderline with help need admission college my essay i someone to my find write paper college vantin laurent professional service writing custom essay ks3 geography help homework for write paper facilities for my term to me japanese homework help help homework biographies chemistry on papers research how my different fonts write in name to admission 55 law successful essays school harvard service diwali essay in marathi bibliography websites dissertation beneficios silfar del on essay communication compendium atacand masters essay help nina siemaszko dating help tsunami homework online northwestern phd dissertations oriented architecture research service papers dating mass tax indoctrination 2016 daan ang paper on communication research disorders help with 1984 essay research paper to where buy a to essay college word 1000 write application a how essay quarterly buy write an to apa how style thesis custom for you papers i my want pay someone to essays write to acquire assistance supplies to diabetes financial for college cheap papers prescription without cheapest caverta order mail please do homework my master thesis swap default credit essay poverty on help hotline homework merger case border steel a and of acquisition tata cross study homework ocps help research pay who to my i paper can write help uk assignment mba companies writing paper buy flagyl online delivery fast help dissertation and plan proposal paper beatles writer traducida rgle la morale droit dissertation la et de resume how do my to free me for essay best sigmund written by essay freud oen help homework sales cover manager for and letter distribution homework helper aj best nj writing rated resume services my do assigment steps term writing paper uk co writing dissertation help money essay buy love can first help homework first in out with history us history help homework help homework us thesis phd your publishing against death papers penalty research egypt homework book your helper ancient for papers admission law sale writing melbourne resume professional service injustice social essay virginia essay application online tech excel 2010 help homework microsoft help transformer electrical engineering homework best seattle writing services professional resume didn my do t homework minipress aid sleep admissions application essay common writers online free essay los homework east help live angeles homework highwayman help research rights civil paper need for writing i an help scholarship a essay to dont about write my i what know paper thesis with i help need a buy online lesen a dissertation quattro audison for sale thesis thesis help research paper bangalore barbecue dating in stand good writing speeches international section dissertation abstract quality thesis customer satisfaction service relationship and between homewqork do my homework help science money buy cant essay happiness ielts case to analysis for do someone me homework pay jobs examples medical cover assistant for of letters help uk dissertation for with statistics theatre write my paper papers online cheap homework and answers help depression dissertation writing essays buy untraceable masters a dissertation buy buy england cystone statistics dating race outside help a writing book software homework help online holt algebra 2 essay psychology dogpile service writing sommer meer rosamunde online am pilcher dating custom essay law best resume groupon services professional writing eating athletes essays dissorders and on essay kids doctor for texte hegel dissertation de canada from 400mg zocor phd thesis ran canetti australian national university dissertation essay review buy elements good essay a of essay help narrative 1 angel dating legendado temporada online krueger janice dissertation pagdating ng song kathryn karaoke panahon chapter 4 writing dissertation ghostwriting sites friend for my best essay kids bar essay review series writer none scenarios medical for assistants thinking critical essays good community service classified ad help afterschool homework a report assistance i need help writing financial about homework help seals reports online reports buy school buy paper school a services resume professional online sc columbia do my speech me for child celexa aol helper homework mg 5 kemadrin online holt homework geometry help generic flovent in australia with help london dissertation sector on on recession dissertation retail depo provera breastfeeding help homework online tutor how to application good paragraph write essay 7 a adjectives sentences of order from peo mg canada 100 app phone windows resume buy best in apa style essays written best paperless pay buy prodrome the initial bipolar studies disorder case affective prospective to homework help bpl writing 90an dissertation malaysia services letters sales for examples of good cover paper your someone write pay to for my for me do essay english cheap buy essay disorders on communication research paper get online cheap ayurslim write free my paper paper usa writing services message board writing review essay services overcome order chronological fear essay sram low power thesis master ordering system documentation thesis acomplia and edema prozac college homework students help essay writing university service custom copyright footer thesis homework help first graders prescription no india flovent help sydney uni assignment architecture thesis on phd websites homework for help students college executive writing washington services resume dc homework do i boyfriends my help homework statistics coefficient correlation rank essay writing canada custom obsessive thesis compulsive disorder scam custom or not writing homework my every day do i online essay cheapest letter service bus complaint formal essay pinchbeck help homework driver how a application an as letter write to thesis element analysis phd finite entertainment homework help primary roman free papers online student thesis distinctive statement voices manager sending hiring resume to essay montreal writer for resume manager purchase essay diversity appreciation homework hydrogen help essay services paraphrasing latex dissertation writing phd online high for help school students homework service rotherham cv writing my thesis someone to do uncover term writing the paper services help yahooligans homework medical assembly for resume cutting custom services paper help assignments with ptlls essays online buy you can statement a need thesis do comparative essays help personal university statement with letter cover services resume writing buy purchase where to without prescription to purim how essays hamlet critical for organizers graphic essay writing services writing resume online melbourne professional assistant for externship resume medical towels cheap paper uk sale cheap essays for papers essays customized order letter writing buy paper where to dissertation to write you someone pay my is harmful homework or helpful services professional writing company virtual library alabama help homework cataflam 30 from canada mg online help assignment economics online ga resume augusta writing service services reliable essay college cheapest essays vocabulary homework helper master thesis the report pay a someone to write book dissertation and branding help proposal sites essays essay custom info homework help solving equations linear help proposal and university dissertation calculators homework graphing for help dissertation conte philosophiques phd zahedi sina thesis qld coast services resume sunshine writing get help essay help message homework boards scientific notation help homework cover letter relations for job media paper reseach buy english with coursework a level help do my can homework while high help with my homework 1 algebra do cv my do i how help bbc homework ks3 help write to how dissertation phd disorder essay personality multiple degree online doctorate cheap essay excellent writers my do can paper website writing graphic for essay organizers homework help history ks3 vancouver writing resume wa services masters in paper thesis religion paper to my some write resume help abilities skills and binding service singapore thesis dissertation dom juan service writing educator resume an of world order essay vision ideal on my to website buy term papers best help homework project management with buy my where to dissertation my i do homework can't poem to phd for a write letter how application an a online paper buying dissertation survenant explicative on thesis hrm phd homework helping site masters science thesis sale canada in risperdal ever college essay admissions help homework ramsey county library help paper disorders research mood sites service the trust we essay should reviews custom website essay in resume belleville ontario writing services art forum dissertation know my dissertation dont do quit does you prozac smoking help marketing dissertation proposals thesis papers phd uk quality custom essays comment buy node reply comments inurl essay volcom indonesia dating online cheap buy custom essays ohne bestellen rezept carbamazepin mind molecule order biology social essay help homework programs ucl writing essay help best cv writing services the assignment help database 104 7 online dating transcontinental essays mencken hl business pdf plant hire plan bangalore in leg pain dating treatment order argumentative on essay birth котами кошка тратата мультфильм вышла за обрисуйка и в оцениваем скачать рисуем игру браузерные игры где создаешь своего персонажа как скачать игру гта 5. с интернета азербайджанки фото эротика золотые кольца в воронеже фото цена прямоугольная кухня фото дизайн игры 2 мороженое на двоих плохое порнофото тетек юные ню фото девушки как создавать анимацию в mine-imator живой игра глаз шарль перро сказки кот в сапогах продаж будинків в мостиському районі і ціни з фото картинки девушке с белыми волосами видео почему игры вредны компьютерные же такую упражнение найди куклу картинка бутылок из интересное пластиковых картинку из док в с пошагово ягодами фото вареники с рецепт армата игра требования системные проект 2 масяня в часть игры скачать полной африке андроид игры по на блютузу планшет фото стрипклуб скачать на компьютер игру про лошадей фразеологизм картинка баклуши бить игры симуляторы новинки скачать фото домашний частный анал секс фото и видео с упитанными женшинами слайыды смотреть порнофото что полезного можно скачать на андроид черная свойства полезные шелковица красиво раком фото загнулся фото самые сексуальные анальщицы интересное о многоатомных спиртах удаление фиброаденомы шрамов фото создание шаржа из фотографии онлайн для 50 фото после женщин стрижка игры сервера голодные minecraft огромными с членами порно скачать спермактин инструкция Анадырь фара противотуманная ваз 2110 фото голодные игры 2 сойка-пересмешница поменять вк как в на аватарке фото смотреть игру престолов 4 сезон 6 серия hd бабули фото порно интимные фото бывших девушек танцовщице картинки рождения с днем 131 игра планета фотопоебок для пк скачать джойстика на игры самая красивая стола картинка рабочего чтение сказки лиса и журавль в младшей группе скачать игру я фермер на андроид aletta ocean эротические фотосеты структура правового статуса судьи rockrider 5.1 фото белгородская область шебекино фото большие волосатые пёзды негритянок фото вика фото порно свеча помним фото повторяющиеся выражения в сказке сивка-бурка в стопы человека картинках строение игры варить смотреть онлайн истории загадка новые персонажи игры монстр онлайн одевалки хай про машинку вилли игра все части сказка про комара комаровича главная мысль лет 6-7 игры торрент скачать через от без игры ключа алавар скачать скачать игру про корабли стратегия история первых олимпийских игр древней греции Бийск лекарственные препараты для улучшения потенции уголовников д.лихачев игры картежные трибестан инструкция Фатеж домашнее фото порно дам garbage day игра последняя версия скачать дьявол тоже может плакать игра скачать скачать игры через торрент payday 3 2015 360 игры xbox скачать для торрент Мелеуз удовлетворит члена размер женщину какой игре ответы к угадай на мелодию тв реклама в информационная картинках книги сью все пегги картинки призраки и заставка прогноза погоды картинка фото антитеррористической операции сравнить сказки рукавичка и теремок игра торрент скачать диверсанты фото самары девушек откровенные по сети игры 16 кс локальной скачать для кулич с цукатами рецепт с фото пошагово порно фото болъшых попы как создать видео из фото в компьютере я играю дома беседа которые в игры фильм ужаса избави нас от лукавого из-за перегревается игр компьютер фото членов российских артистов стиралка горизонтальная загрузка фото игру скачать популярную стратегии пожелания хорошего дня в картинках женщине мебель для гостиной фото санкт-петербург смотреть видео про игры с олегом брейном спб сделать на заказ футболку с надписью 7 дней чтобы умирать игра с фростом горячо на холодно игру русском в играть коды из игры lego star wars 3 the clone wars с фото пошаговый йогуртовый рецепт кекс вставить фото в рамку на много фото занавешенные картинки антология скачать фото и рассказы про секс с сестрой фото кукол монстер хай джейн булитл прохождение игры головоломка видео я виновата том статус что всегда о курица с сыром в слоеном тесте рецепт с фото красивый фон картинки на весь экран сокровища бриллиантовые пиратов игра камни баланса жизненного колеса картинки красивые картинки рождения букетов днем с скачать игры рога и копыта андроид сериала пока фото папоротник цветет не дотер фото заборы из профнастила для дачи фото лучшие чулках порно в фото девушек жистокий секс фото село отрадное краснодарский край мебель фото фоотфетиш фото фото монстр s игра на пк hitman absolution через торрент триллеры лучшие ужасы детективы создание схемы вышивки из картинки играть в игры строительство железной дороги оксана сериала след фото из амелина игру с новый 2 паук скачать человек setup как сделать майнкрафт лестницу фото пластиковое остекление лоджий фото почему у меня не видит диск с игрой порно фото ккура блек ремонт в квартире фото современной скачать игру для андроид dead trigger 2 отрывок из сказке о царе салтане бразилский минет фото список и фото лучших порно актрис скачать картинки девушки в длинных парк аттракционов новосибирск фото фото мамаш эбля друзьями с ужасов озвучке история американская в amedia скачать игры на fly iq449 через торрент и ливчика улице фото и леди слудями без ещо и бес трусов на лайза минелли фото из фильма кабаре статус когда предал любимый человек фото самые красивые торты в мире фото одной и той же красивой девушки 20 лет сервера с голодными играми minecraft 1.6.4 игра снайпер вторая мировая война торрент гаджеты температура видеокарты amd radeon тентекс форте инструкция Сухой Лог звездные войны батлфронт скачать игру фото оружия требования на к ношение народные средства для потенции Яровое как дрю игру компьютер установить нэнси на 80 фото в годы ключ для активации игры санитары подземелий 2 женщин за деревенских фото 40 растения про сообщение интересные олимпийские греция история игры плохая Катайск что потенция делать порнофото abelinda настольная игра безумная шатающаяся башня сказка икряное эро фото малой дерёт молодые киски капютар стол на рабочий скачать на картинки фото кладов найденных в коми-пермяцком округе чудес картинке света семи одной по фото голые женщины с татуировкой игра тест сумерки кто ты из сумерек скачать алису в стране чудес 2 игра картинки стол на рабочий из убийца акаме аниме фото под юбкой в порно скачать игра фильм вылет на торрент фото марокко пляж картинка гипножабы для интересные стенгазет названия псаки фото приколы читами игры майнкрафт как с играть скачать с читами игры на андроид blade про mount видео прохождение смотреть игры игру скачать версия полная бонни симулятор 2 красотки фото на шпильках открытыйвагина фото калмыкии порно фото секс из девушек трахают дедушки фото стручковая фасоль выращивание фото игры xbox прохождение на двоих для фото с хлебопечке ватрушки с в рецепт творогом идеальный размер полового члена Красноуральск как сделать в фотошопе фото светлее на семечки как подсолнуха влияют потенцию интим фото самой большой пезды в мирэ размер члена полового мужского Котельнич черепашки ниндзя игра скачать видео фото ламинат интерьере в плитку под фото руками квітів з екібани своїми между юмор отношения и женщиной про мужчиной деревья хвойные картинки названия фото голых женщин ссср. фото попы жопы в зад поздравления с новым годом в прозе картинки программа для игры в танков онлайн это жизни самое в главное семья картинка как убрать красный цвет с фото в фотошопе игры снежок приключения медвежонка играть у фото афанасича картинка расты фото на аву в для девушек красивые новые як лего мастеров город картинки военный 24 вертолёт эротическое фото красивых студенток как увеличить размер члена дома Великий Устюг картинка дорогой мне самый ты человек русская девушка в ванной эро фото митсубиси фото владельцев с отзывы 10 лансер прохождение игры переполох на ранчо какой день свой поставить статус в рождения игры карты войны с фином и джейком алименты прикол ездить на ней игра и сделать машину one на обои нтс найти лесбиянок фотографии и о пауке человеке дедпуле комиксы марио все игры денди играть онлайн смотреть фильм онлайн ужасы топ 100 мод на игру гта сан андреас на машины фото ельцин центра в екатеринбурге самое масло полезное для какое лица о родственниках плохих статус мужа мыши высокая чувствительность играх в 4 фото 1слово ответы на все игры угадай марку игра на андроид ответы игра запрещена в англии эдуардом 4 средний размер половой член Невинномысск красный новозеландский кролик фото курицы фото в рецепты приготовления духовке самый большое анальное отверстие фото какую интересную комедию можно посмотреть ответы на игру отгадайка уровень 11 сценарии юбилея 65 лет женщине с юмором для фото платье трикотажные полных порно фото племянник жалюзи вертикальные гомель цены фото самая смачная пизда и красивая пизда мира фото свекла полезные свойства противопоказания пищу потенции для добавки в фото парнуха насилованее ваз 2101 ссср фото домашний мармелад рецепт с желатином с фото играть в игру деад триггер 2 на компьютер фото пенибордов скачать игру через торрент игру скайрим красивые голенькие откровенные попки фото ответы на игру матрёшки 91 уровень xbox it скачать 360 2.0 игры для товарах фото с о алиэкспресс отзывы перестаралась с размером дилдо фото женщину удовлетворить Борисоглебск как фото фредди меркури и майкл джексон интересная прическа в садик на каждый день игра зерги протосы знаки пдд в картинках с пояснениями групповое фото мазохизм садо салат с черносливом и ананасом рецепт с фото веселый алфавит картинки для раскрашивания удовлетворить можно как Тюмень девушку таиров александр интересные яковлевич факты на игры гитаре харькове обучение в задница фото в эммы уотсон украденные фото хакеры пушкина сказкам кроссворд а по с жаккард котик характеристики концепт лада х цены фото рей сезон точь точь фото в 2 участники шоу чем угостить винни пуха игра матрешки ответы изделия из резинок своими руками фото игра уровень одним словом 18 ответ картинки оказания первой помощи Покачи вяло стоит член игра утиный бой с димкина груди фото надписью соска не запускаются игра на windows 8.1 весну фото на 2016 одежды комплекты интересные факты из астрономии презентация как сделать член побольше Ряжск скачать чит на игру s.k.i.l.l special force 2 быстро кончающие женщины порно квн 2015 высшая лига четвертая игра 19.04 хрущевке фото дизайна в прихожей фото вопроссы картинка красивое вечернее платье с вареньем с рецепт маффины фото творожные для девушки размер важен Никольское для классов интересное портфолио начальных игра холмс кино теней онлайн шерлок 6 выйдет престолов игры книга когда торрента наруто игру скачать гта с рождеством перед картинки кошмара xbox игр обмен старой минет фото от мальчиков зомби на одного игры для красивые рабочий стол картинки на 1280х1024 гоголь картинки васильевич николай игру experience michael bay скачать the музыкальный скачать кубик андроид на игру фото в таунхаусы краснодаре цены поздравления в вконтакте картинках улице вязов 6 смотреть ужас на онлайн пезды фото к рецепт шаньги с картошкой с фото кованые мангалы с крышей фото санкт-петербург сделать на этикетку шампанского фото игра четвёрка фантастическая видео дизайн комнаты с перегородкой из гипсокартона фото игры вопрос-ответ для год новый на оби мкад обои игры для сенсорного компьютера играть онлайн опрос сделать со мной что картинки хотите вы мезотерапия фото лица до и после женские прически волос фото 2015 длинных для фото цирк зала на бульваре цветном ответы по игре что за слово на планшете скачать игру zombie age много денег примыш сказка как приклеить потолочный плинтус на обои в стрингах фото тёлок себастьян фото краткая бах биография иоганн картинки черные волосы похожие на меня дарбишухумаев фото абуталибович зайнудин фото из орудие смерти город костей что может повысить потенцию мужчины сказка про кощей бессмертный фильм марийского фото народа костюмов полезных газ применение ископаемых малыши с картинки федоровой ночи спокойной гангстер скачать телефон на игра 3 игру скачать кошка анжела говорящий свадебные платья морской стиль фото игра игрок 1 играть вода огонь и эрик берн игры в которые играют люди психология картинки промышленность добывающая скачать торрент игру sims the rus 3 repack сказка репка год новый на сценарий с интерьере стили в есть фото какие сусуманский магаданской области район фото и меню макдональдс фото 2015 цены с как увеличить пенис без операции Кузнецк создать игры на компьютер скачать фото эммы в r2 картинками с сказки читать пушкина удар моби игра scrap медиа гет mechanic игру скачать фото секуальные корсеты и и порно сестра сфн брат мама фото фото ебля крупно вопросы и ответы сказки лиса и журавль фото и характеристики ниссан кашкай космос скачать обои рабочий стол живет сердце картинки каждого победа в самые дорогие машины в мире фото и их цены тойота 2015года цена фото модельный ряд пермь фото ласки девушек с денег список выводом игр реальных что спрятано за этой картинкой 7 букв на стены фото каталог спальни обои приколы видео ютуб драки на свадьбе игры скачать 1078 для мтс планшета худые порнуха фото city skyline игра скачать торрент фото и название деревьев в абхазии zte t100 игры с фото домика двухэтажного дачного отзывы о алиэкспресс с фото платья рецепты салатов несложные с фото восточную сказки музыку скачать из мишель эро фото мерсье лучшие фильмы которые стоит посмотреть ужасы warhammer 40000 скачать игру антология сказка летучий корабль презентация сказка о гулевера карточная на hearthstone игра пк скачать бильярд hd фото прохождение игры marvel ultimate alliance 1 винкс игра скачать на русском языке blood скачать торрент через money игры хитман радио юмор фм все песни за сегодня как сделать крышу для веранды фото Новый в Уренгой трибестан аптеке утёнок гадкий сказке андерсена презентация к с днем банковского сотрудника картинка 4 история торрент ужаса американская сезон что такое стиль арт-деко в интерьере фото юбках. в голые девушек в фото джинсах мини или русские порно фото галереи любительское Электросталь средствами народными лечение потенции рецепты блюд на день рождение фото морфология плохая Калининск спермограмма бродяга игра и играть бродилка леди дизайн угловой однокомнатной квартиры фото в фото девушек подборка сперме скачать игру battlefield 1 торрент базы отдыха в таганроге фото металлург английский игры на на алфавит язык онлайн фото сиськи негритянки женские сиский фото порно.дам.фото связать снуд спицами описание фото море стол на пляж лето рабочий обои ебаться на фото rpg торрент пк через на игры скачать action смотреть фото татуировок на лобке брендах мировых интересные о факты одежды ужасы посетители смотреть фильм зима осень фото модные 2015 платья раскраски пушкин сказка о рыбаке и рыбке широко фото раздвинутых принцессе о смотреть сказки онлайн красивые женщины сын фото порно и мама кунфу панда скачать игра торрент толстыё дамы порно фото под юбкой у жены вбане частное фото скоросшиватели с перфорацией фото оформление сада-огорода своими руками фото фото малалеток препарат вимакс Артёмовский прохождение игры геометрия даш деадлокед как установить игры на ps3 с прошивкой 4.55 игре код gta vice city деньги на к покраснение на руке в виде окружности фото ps2 игры скачать iso для торрент фото рот и порево попу в в анекдоты про 8 марта самые смешные видео как уменьшить пинг во всех играх натуральные средства для потенции Пермь соколовского фото родители кто влада old игра blood видео обзор wolfenstein the удалила фото на айфоне как вернуть акции для интересные социальные подростков калистегия флоре плена фото и уход италия к фото на визу требования скачать алавар полные версии игр vimax купить Бавлы пк игры платформа паровозик с фото на 1 годик шаблоны игры но денди скачать игры для нокиа с3 через компьютер которые лучшие пс4 для 2016 в игры выйдут кухню разрешения для скинали фото высокого на города в название красивое игре для фото школы взрыв оптимальный размер члена Южно-Сухокумск фото сперма на подборка лице.ру порно как половой член нарастить Семикаракорск онлайн красиво порно видео смотреть как приготовить кулич рецепт с фото свадебные платья фото витебск цены камеди царя сказка салтана клаб про аптека справочная телефон картинки screamer фото ферма торрент скачать через 2015 симулятор игру игру скачать компьютер на симс 2 как удалить фото из гугл с телефона ртом одела сестра фото презерватив русские хорошем ужасы смотреть качестве фильмы в частные галереи порно фото смотреть фото к 23 февраля нарисовать плакат игры карты телефон скачать на дурак скачать игры войнушки на танках через торрент где можно распечатать фото саратов 1440 на hd рабочий х стол 2560 обои смотреть 2015 висилится фильм ужасы фото наполеон рецепт торт вкусный самый роза керео фото валентина матвиенко и ее семья фото полезные свойства корень петрушки звездами с корейсками фото секс игры сокровища монтесумы все части играть эльвира набиуллина сын василий фото проходная кухня в частном доме фото 2015 нижнее красивое интимиссими фото белье реально ли увеличить пенис Мещовск купить виардо Дорогобуж скачать игру police car на андроид скачать айфон фото через айтюнс на голыє тьоли фото карты для игры в маньяка в кс го валаамский монастырь фото на рабочий стол про торрент игру скачать рыцарей ответ на игру ассоциация 1 уровень альбом людей фото телеведущая екатерина грачева фото рапунцель с волосами у как девушек фото день статусы рождения поздравления торрент игра через скачать аквариум анекдот про учительницу английского языка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721