ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОРИННО ПРЕДИКАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ VOSIУ СУЧАСНИХ ГРАМАТИЧНИХ СТУДІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.111:81’36:81’367

Т. В. Криворучко

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

У статті досліджуються конструкції вторинної предикації, розглядається їхня форма, зміст та функціонування. Аналізується  вторинно предикативна конструкція VOSI у сучасних граматичних студіях. Особлива увага приділена становленню та критеріям визначення VOSI-конструкції в англійській мові.

Ключові слова: синтаксичні структури вторинної предикації, VOSI-конструкції, особові форми дієслова, неособові форми дієслова.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНО ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ VOSI В СОВРЕМЕННЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТУДИЯХ

В статьеисследуются конструкции вторичной предикации,рассматривается их форма, суть и функционирование. Анализируется вторично предикативная конструкция VOSI в современных грамматических студиях. Особенное внимание уделяется становлению и критериям определения VOSI-конструкции в английском языке.

Ключевые слова: синтаксические структуры вторичной предикации, VOSI-конструкции, личные формы глагола, неличные формы глагола.

 

THE INVESTIGATION OF THE CONSTRUCTION OF SECONDARY PREDICATION VOSI IN MODERN GRAMMATICALSCHOOLS

The article deals with the constructions of secondary predication in English. Syntax of many languages investigates not only sentences but also syntactical constructions. Syntactical structures of secondary predication are of great interest in traditional grammar. They are known as СоmplexObject, ComplexSubject, For-to-Infinitive Construction, ConjunctiveInfinitivePhrases, GerundialPredicativeConstruction andAbsoluteConstruction. It is not easy to analyze these constructions because of the absence of a precise criterion of classification. The structure of secondary predication is regarded as аsyntactical unit which, according to its structure, takes a position between a phrase and a subordinate clause. Earlier the main attention was paid to the development of the Accusative and Infinitive construction only in ancient languages. But the coming into being of this construction in English was not investigated enough. In traditional literature the term Accusativus cum Infinitivo (a.c.i) means any structure which contains the main predicate, accusative nominal phrase and the infinitive (obligatory in such an order). The verbs which take a.c.i are divided into groups but there are no precise criteria of the division. F. Visser’s term VOSI (Verb – Object / Subject – Infinitive) whichincludes all infinitive complement constructions with a noun phrase in preposition is presented in the article.

Key words: syntactical structures of secondary predication, VOSI-constructions, finite forms of the verb, non-finite forms of the verb.

 

У сучасному вченні про синтаксис найбільш досліджених мов предметом розгляду є не лише реченнєві утворення як цілісні одиниці, але й окремі синтаксичні конструкції. Завдання граматичної розвідки полягає в комплексному аналізі таких синтаксичних одиниць з огляду їхньої форми, змісту та функціонування. У граматичних студіях інтерес викликають синтаксичні структури вторинної предикації насамперед через  неузгодженість суб’єктно-предикатних відношень у їхній поверхневій структурі, а також відсутність прямих відповідників у слов’янських мовах [6, с. 31].

Відповідно до засад сучасної теорії синтаксису будь-який предикат указує не лише на ту чи іншу властивість або відношення, але й на особливий бінарний логічний зв’язок. Це передбачає поділ на логічний предикат, що позначає конкретну властивість, і логічний оператор «<=», що позначає відношення предикації. Останнє є взаємозв’язком між індивідним і предикатним поняттями певного судження, тобто предикація є логічною операцією приписування встановленої й відібраної мислячим суб’єктом конкретної властивості або відношення до абстрактного предмета [5, с.  279].

З іншого боку, предикацію трактують як акт поєднання двох незалежних предметів думки, виражених самостійними словами, для того щоб представити «стан речей», подію або ситуацію дійсності. При цьому вона постає як акт створення пропозиції [1, с.  342].

Будь-яка структура вторинної предикації функціонує лише в межах речення, тобто за наявності структури первинної предикації. Найзагальнішу модель речення, що включає цю структуру, можна представити як: S1 + Р1 + S2 + Р2 (+ complements), де:

S1 – первинний підмет речення;

Р1 – первинний присудок речення;

S2 – вторинний підмет, який актуалізується займенником, іменником, іменною групою чи іменником (значно рідше), що є власною назвою;

Р2 – вторинний присудок, репрезентований неособовими формами дієслова, тобто інфінітивом (із часткою to та нульовим інфінітивом), дієприкметником І (інфінітив + ing), дієприкметником II (інфінітив + edдля правильних дієслів, для неправильних – власна форма) або недієслівною частиною мови (наприклад, іменником, прикметником);

комплемент – додаток вторинного присудка, якого потребує семантика цього дієслова [6].

Актуалізаторами вторинної предикації є структури, які в традиційній граматиці отримали назву складний додаток / об’єктний предикативний інфінітивний зворот або об’єктний відмінок з інфінітивом (СоmplexObject), складний підмет / суб’єктний предикативний інфінітивний зворот або називний відмінок з інфінітивом(ComplexSubject), інфінітивна конструкція з прийменником for (For-to-Infinitive Construction), сполучникова інфінітивна конструкція (ConjunctiveInfinitivePhrases), герундіальна предикативна конструкція (GerundialPredicativeConstruction) таабсолютна конструкція (AbsoluteConstruction). У різних за своєю структурою  названих вищеконструкцій є спільна риса – неузгодженністьсуб’єктно-предикатних відношень їхньої поверхневої структури [6, с. 43].

Аналіз таких синтаксичних одиниць ускладнюється відсутністю чіткого критерію їхнього виокремлення та класифікації. У сучасних граматиках англійської мови явище вторинної предикації не отримало однозначної інтерпретації, а деякі дослідники навіть заперечують його існування. Вважають також, що неособові форми не можуть реалізувати предикацію, оскільки вони позбавлені кількох важливих категоріальних ознак, властивих особовим дієсловам, а саме: числа, особи та способу. Дієслово проектує свої граматичні значення на неособові форми, утворюючи вторинну предикативну зону речення[10, с. 37].

Принагідно нагадаємо про відсутність термінологічної узгодженості щодо досліджуваних конструкцій, які прийнято позначати як: thefortoinfinitiveconstruction, thegerundialpredicativeconstruction, complexobject, absoluteconstruction[7, с. 96–98]. Такі структурні утворення також визначають як предикативні фрази й виокремлюють інфінітивну нексусну фразу  (infinitivalnexusphrase), герундіальнунексусну фразу (gerundialnexusphrase) та дієприкметникову нексусну фразу (participlenexusphrase) [8, с. 86].

У зарубіжній лінгвістиці висвітлення проблем, пов’язаних з аналізом структур вторинної предикації, представлено в працях Г. Поутсма [15, с. 427–432], П. Робертса [16, с. 179–180], М. Суона [17, с. 140, 242, 283–284, 412–413]та ін. Зазначимо також, що ці структури часто позначають термінами: 1) subjectlessnonfiniteclauses та nonfiniteclauseswiththesubject (структури з неособовими формами дієслова, що мають підмет або характеризуються його відсутністю) [14, с. 286]; 2) non-finiteclauses [6, с. 23] або взагалі не виокремлюють як структуру із самостійним граматичним статусом [11, с. 199–201]. Тривають також дискусії щодо їхнього комунікативного навантаження, адже вони мають власну комунікативну спрямованість, що наближає їх до рівня речення.

У процесі комунікації як специфічної форми інтеракції людей у їхній пізнавально-трудовій діяльності відбувається взаємодія вербальних і невербальних компонентів знакових систем, що викликає питання про співвідношення одиниць інформації й одиниць мови.Згідно з традиційним граматичним ученням, засобом вираження інформації слугує предикативна одиниця. У контексті вивчення «ускладненої» інформативної структури речення протиставляють поліпредикативність складного речення поліпропозитивності ускладненого. Однак, ураховуючи те, що під пропозицією розуміють одиницю, яка за змістом відповідає повідомленню, її не можна розглядати як предикативну [4, c. 215].

Окрім особоводієслівних одиниць, предикативність також реалізують потенційно-предикативні конструкції на зразок: 1) об’єктно-інфінітивних; 2) суб’єктно-інфінітивних; 3) дієприкметникових. Однак, не всі з перерахованих вищеконституюють мінімальні комунікативні утворення. Ці конструкції не є формально виокремленими у структурі речення, а отже не мають статусу мінімальної комунікативної одиниці. З іншого боку, предикативні відношення притаманні їхній глибинній структурі, що є визначальним для формування самостійної комунікативної одиниці. Специфіка репрезентації в поверхневій структурі визначає їхню формальну підпорядкованість структурам первинної предикації, неспроможність самостійного функціонування. Компоненти речення, що є формально виокремленими і в яких ми спостерігаємо експлікацію предикативного відношення, набувають статусу мінімальної комунікативної одиниці [6, с. 25].

У сучасній англістиці наявна низка досліджень, де комплексно розглянуто природу та функціональне навантаження структур вторинної предикації. Ці структури представлено як компоненти  простого ускладненого речення, як предикативні словосполучення та предикативні комплекси. Названі одиниці отримали також назву предикативних зворотів івториннопредикативних синтагм [6].

Під конструкцією вторинної предикації ми розуміємо синтаксичну одиницю, що за своєю структурою є проміжною ланкою між фразою та підрядним реченням [7]. Розглянемо класифікацію структур вторинної предикації з огляду їхньої функції в реченні:

1) предикативні комплекси, які можуть виконувати функцію будь-якогочлена речення (thefortoinfinitiveconstruction, thegerundialpredicativeconstruction). У прикладі (1) thefortoinfinitiveconstruction функціонує як складне  означення (Complex Attribute):

(1) There was no need for him to be economical;

2) предикативні комплекси, що функціонують лише як додаток (ComplexObject). У прикладі (2) everyonetoenjoythemselves функціонує як складний додаток (Complex Object):

(2) I want everyone to enjoy themselves;

3) предикативні комплекси, що функціонують лише як обставина (absoluteconstruction). Приклад (3) демонструє абсолютну конструкцію (Absolute Construction) у функції обставини причини (Adverbial Modifier of Reason):

(3) The restaurant having closed, there was nowhere to eat.

Зауважимо, що ця класифікація не є досконалою, адже вона не включає складного суб’єкта (complexsubject) [7, с. 95–106].

В основі розмежування особової та неособової форм дієслова лежить ступінь повноти репрезентації процесу, реалізованого його дієслівним корелятом. Це протиставлення в системі особових інеособових форм є явищем, що характеризує дієслово загалом, а саме як категорію, виокремлювану на основі протиставлення безособових та іменних форм дієслова, і є такою, яка подає процес у різних варіаціях [9, с. 246–247].

Особові дієслівні форми протиставляються безособовим насамперед за структурними характеристиками. Зокрема, у морфологічному плані вони відрізняються від особових наявністю / відсутністю категоріальних ознак часу, способу, числа та особи. Виразною синтаксичною властивістю цих одиниць є те, що вони не вживаються у функції присудка. Звернімо увагу на те, що ознака предикативності наявна в особових формах і відсутня в неособових [3, с. 15].

На нашу думку, протиставлення інфінітивних форм також слід шукати в наявності / відсутності окремих категорій. Це дає змогу виокремити систему неособових форм дієслова в англійській мові, яка представлена трьома категоріальними формами – інфінітивом (theІnfіnіtіve), ing-формою і дієприкметником ІІ (Partіcіple ІІ). Традиційно система інфінітива в англійській мові характеризується граматичними категоріями стану, виду й часової віднесеності.

У граматичних студіях донині основну увагу приділяли розвитку акузативної та інфінітивної конструкції в античних мовах. Натомість cтановлення цієї конструкції в англійській мові не отримало достатнього висвітлення. Помітним винятком є праці Е. Ворнер, хоча в них відсутнє вичерпне пояснення цього граматичного феномена [18]. Більшість діахронних досліджень було виконано наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Ф. Віссер, М. Каллуей, К. Крікау, Б. Мітчел і Я. Цайтлін,]. Зокрема, О. Фішер, Ф. Віссер і Б. Мітчел хибують на описовість у своїх розвідках і не вдаються до пояснення еволюції досліджуваних одиниць [13, с. 143].

У традиційній літературі термін accusativuscuminfinitivo(далі a.c.i.) позначає: (1) будь-яку конструкцію, яка містить такі елементи: головний предикат – акузативна іменна фраза – інфінітив (обов’язково в цьому порядку), (широке трактування); (2) конструкцію, яка включає всі ці три елементи, але акузатив та інфінітив інтерпретуються як єдність, залежна від головного предиката (вузьке трактування).

Дієслова, що утворюють a.c.i., поділяють на групи, оформлені різними числовими й родовими показниками. Ці групи містять  утворення на зразок:

(4) Isaw / heardhimcomethere.

(5) Helet / madehergo home.

(6) Thedoctororderedthe patient to stay in bed.

(7) She believed him to be honest.

Більшість граматистів вдаються до розмежування a.c.i. за типами, що не завжди зумовлено гомогенністю чинників. Дослідники a.c.i. конструкцій часто вказують на відсутність чітких критеріїв, які б уможливили коректний поділ цих одиниць. Особливе місце в трактуванні зазначеного питання належить працям Ф. Віссера, на думку якого термін accusativeandinfinitiveє неприйнятним через відсутність знахідного відмінка в англійській іменниковій парадигмі. Те саме стосується й терміна objectandinfinitive, оскільки він затемнює той факт, що іменна фраза є одночасно підметом [2]. Натомість, Ф. Віссер використовує термін VOSI (VerbObject / SubjectInfinitive), що об’єднує всі інфінітивні комплементарні конструкції, яким передує іменна група. У його компедіумній праці зазначено, що VOSI-конструкції вживаються після одинадцяти категорій дієслів (серед них –дієслова причини, дозволу, команди, заборони, перешкоди, спонукання та ін.), різних за своєю дистрибуцією [13, с. 149].

Нагадаємо, що більшість граматистів послугуються класифікацією Ф. Віссера, який забезпечує необхідним інвентарем мовних фактів на всіх етапах розвитку англійської мови. Останнє безумовно робить цю працю безцінною для діахронного дослідження. На відміну від Ф. Віссера, у працях Г. Бока та О. Єсперсена,  конструкції a.c.i.  розглянуто в синхронній площині, без урахування походження їхніх витоків. Г. Бок не подає чіткого визначення єдності між головним дієсловом, об’єктною / суб’єктною іменною фразою та інфінітивом, указуючи, однак, на сполучник thatяк критерій поділу й залишаючи семантичні класи дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій поза межами диференційних ознак. Він розрізняє три групи або типи  а.с.і. конструкцій [12, с. 220]:

1) зв’язок між інфінітивом і дієсловом слабший, ніж між іменною фразою в акузативі та дієсловом (дієслова змушування, перешкоджання, переконання та ін.). Напр.:

(8) Icantgethimtodoitquickly;

2) іменна група в акузативі та інфінітив окремо доповнюють головне дієслово, незважаючи на залежність від дієслова (дієслова відчуттів):

(9) I heard him lock the door;

3) іменна група в акузативі та інфінітив разом формують комплемент головного дієслова (дієслова мовлення та мислення). Напр.:

(10) Weconsiderhimtobethebestplayer.

Наведені вище дієслова належать до різних груп, проте виступають складниками одного й того самого лексичного поля.

Синтаксичне підґрунтя для виокремлення a.c.i. конструкцій знаходимо в працях О. Єсперсена. Однак критерій поділу дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій, не завжди зрозумілий, адже деякі дієслова належать до більш ніж однієї лексико-синтаксичної групи.

Отже,предикацію визначають як віднесення певного змісту, певного предмета думки до дійсності. Під структурою вторинної предикації ми розуміємо синтаксичну одиницю, що є проміжною ланкою між фразою та підрядним реченням.  Критерії визначення VOSI-конструкційу сучасній лінгвістиці окреслені нечітко.Як і Ф. Віссер, ми визначаємо VOSI-конструкції як такі, що позначають усі інфінітивні комплементарні конструкції з іменною групою в препозиції.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. АрутюноваН. Д. Пропозиция. Лингвистическийэнциклопедическийсловар /Н. Д. Арутюнова. – М. : Юрайт, 1990. – 401 с.
 2. Гузеева К. А. Инфинитив / К. А. Гузеева, С. И. Костыгина // Грамматика английского языка. – С-Пб : Союз. 2000. – 219 с.
 3. Долгополова Л. А. Інфінітив в історіїнімецькоїмови (IX-XX ст.) :монографія / Л. А. Долгополова. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2010. – 207с.
 4. Золотова Г. А. Коммуникативнаяграмматикарусскогоязыка / Г. А. Золотова, М. Ю.Сидорова – М. : Наука, 1998. – 440 с.
 5. Ивина A. A. Логическийсловарь ДЕФОРТ / Ивина A. A., Переверзева В. Н., Петрова В. В. – М. : Вече, 1994. – 370 с.
 6. Карамишева І. Д. Структурні та функціональні особливості вторинної предикації в сучасній англійській мові (досвід формально-граматичного моделювання): дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Карамишева Ірина Дамірівна. – Київ, 2005. – 320 с.
 7. Кобрина Н. А. Грамматикаанглийскогоязыка. Синтаксис : учеб.пособ. / Н. А. Кобрина, Е. А. Корнеева, М. И.  Оссовская. – М. : Просвещение, 1986. – 158 с.
 8. Раєвська М. Н. Present-dayEnglishSyntax/ М. Н. Раєвська // Синтаксис сучасної англійської мови :підруч. – К. : Вища школа, 1970. – 179 с.
 9. СмирницкийА. И.Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий. – М. : Лит.на ин. яз. 1957 – 365 с.
 10. Снісаренко І. Є. Інфінітивна конструкція з прийменником for у середньоанглійськіймові: семантика та функціонування : дис … канд. філол. наук : 10.02.15 / Снісаренко Ірина Євгенівна // КНЛУ. – К., 2001. – 190 с.
 11. BaileyD. TheProblemoftheAlternationofto V/V -ing after «aspectualverbs» / D. Bailey // In J. Chuquet andD. Roulland (eds.), Subordination, S –Rennes :PressesUniversitairesdeRennesll. – 1992.– P. 185–197.
 12. Bock Studien zum präpositionen Infinitiv und Akkusativ mit dem to-Infinitiv / H. Bock. – Anglia 55, 1931. – P. 114–249.
 13. Fischer O. The Origin and Spread of the Accusative and Infinitive Construction in English / O. Fischer // Folia LinguisticaHistorica. – 1989. – Vol. VIII, № 1–2. – P. 143–217.
 14. Greenbaum S. A Student’s Grammar of the English Language / S.Greenbaum,  Quirk. – L. : Harlow : Longman, 1991. – 490 p.
 15. Poutsma H. A Grammar of Late Modern English / H. Poutsma //. Part II : The Sentence Section 1 : The Elements of the Sentence. – Croningen :Nordhoff, 1914. – 812 p.
 16. Roberts P. Understanding English / P. Roberts. – N. Y., Evanston and L. : Harper and Row Publ., 1958. – 508 p.
 17. Swan M. Practical English Usage. / M. Swan – Oxford : Oxford Un-ty Press, 1996. – 645 p.
 18. Warner A. R. Complementation in Middle English and the Methodology of Historical Syntax / A. R. Warner // A Study of the Wyclifite Sermons. – London :Croom Helm., 1982.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

quirk oddness review psychologist relationship in literature factor dissertation their rx mail without cheap - Alexandria order Ditropan buy Ditropan writers essay hire help language homework assembly app pc resume best buy homework 5th grade help science writing about love a song help any services online resume writing best will help homework with music vs essay anti federalist federalist by jonathan writing thesis assignment pdf and anderson andrew mickelson dissertation homework help government american in help a with examples cv cover do letter write u a the cv services writing uk in best purchase brians papers research online my homework do my free homework for do college school essays medical for rewriting services document for uptu paper sale admission my can write research paper u writing application for job a a letter college application writing a to how essay begin research paper ambition professional service writing cv uk reviews brarydog help homework service top essay government the should care provide health essay nursing example of paper research need i write essay to an help cheapest purchase rumalaya great written essays by students equations homework differential help school paper thesis high buy essay service mba editing best essayquotquot an buy center libraries help homework sale range autobiography for rover sport 2015 essay write an how to question admission eric thesis phd kerrigan local essay buy 6a homework helper school help law writing personal statement has anyone writing malaysia services used dissertation review company writing essay best do my essay uk me about love writing creative essays for dissertation dyslexics help sale for linen paper rag a report for college buy resume cto writing services letters jobs assistant medical cover for should be the lowered drinking age essay abortions on buy - essays us buy cialis jelly online 150 mg periactin my paper services write e erectalis check buy online canada with my can me homework do writeng custom helper homework oclc resume toronto professional service writing best writing in resume dallas service on help my assignment online 2 organic help chemistry medical welcome speech for conference service college essay writing academic help complaints alabama helpline homework buy where can i paper walmart casodex at research notecards for online papers report writing service lab physics cheap custom writing essay online reviews essays buy master thesis telecommunication helper college essay discount rx elavil without what paper of order for the sections is major the correct research a essay help usc will my for essay affordable price write who research to order in write people essays my to help assignment do words be banned essays discursive a about for smoking essay should vocabulary big write friend letter employment argumentative a for way essay best recommendation school for to statement write how medical great a personal antonio resume services san writing best professional help kissinger phd dissertation narrative essay good to how a write letter of application essay environmental injustice teaching cost airlines on dissertation low dissertation custom master writing service homework someone my do math primary do dissertation research outline doctoral dissertation dubai writing service essay buy safe essay online zagam or shipping signer without rx college writing admissions joke essay financial analysis help homework college have it your is illegal someone essay write to pakistani buy be essay urdu pakistani in canada help assignment finance phd science length dissertation political critical networks essays x argumentative social on malcolm essay on website review assignment help how order bibliography to in alphabetical annotated put proofreading cheap resume login help buy mba editing admission essay term writtng paper service compose et commentaire dissertation writing essay custom admission online english language homework learners help for houses victorian help homework medical recommendation school own for of writing your letter business help assignment online proventil 2.5mg homework helpe read papers online thesis dissertation oxford malaysia service writing graphing for homework help calculators buy papers 10 page school essay writing best admissions help graduate files homework live help writer paper software my home work my do homework do homework help ilc electrical phd engg thesis in animals should essay for be used research medical networking assignment help essays college written there any paper website me for writes is which research a for high school homework help hire writer thesis los help homework east live angeles writing site.org essay paper writers needed help book report homework co uk war help primary homework blitz thesis in engineering phd geotechnical personal statement fellowship cardiology plan my for do business me website writer paper write for someone paper me will my business kong plan writer hong cheap pay my do to someone essay help with need assignment economics dental admissions essay homework slope intercept help of masters guelph thesis university ga resume writing service augusta prescription Actigall free delivery discount acheter no shipping Actigall Antioch - write to get someone your uk essay free papers sats online manuscript services writing medical research buy mla paper military service resume best writing research paper architecture order help kindergarten homework how a do report book to help homework high school science and statin drug vitamin c write ireland thesis my air fact pollution help homework resume service executive atlanta writing lanterns white cheap bulk uk paper papers buy term online of in and men mice hero custom papers affordable research an introduction what an essay in is reiki multicare cancer sales assistant letter template for cover god watching were eyes essay their report my write college site basics.info essay buy prescription in buy Cialis singapore get without a can where i Cialis answers algebra my do homework bags custom paper canada order resume viagra online a plan business help with writing for buy resume plans writing lesson chegg help homework coupon homework do reasons to my not write paper my 10 order research paper writing thesis diversity statement for me write for report my me write my report write dissertation introduction my help with assignment database best for personal medical statement examples school help kindergarten homework essay rewriter program Arava - Huntington buy acquisto mexico Beach online sicuro Arava from in citation text apa for cocteau poesie dissertation disorder mental thesis statement application buy resume visa best альбом а5 фото порно фото галереи в колготках смотреть фото порно пожилых биссексуалов порно ученицей учительница фото с just cause 2 скачать игру через торрент презерватив на пиписки фото cмотреть фото порно мультики фото из контакта голые девушки группа читать рассказы фото порно трекер рунета жен домощние фото секс порно линейдж 2 порно в клубе фото интим фото на рабочем месте секс фото финеса и ферба видео в хуя фото 3 анусе петрушка и сметана для потенции смотреть онлайн фото инцест насилие фото голых писек гимнасток парни дрочат перед девками фото фото эротика порно вагины киски влажные мокрые возбуждённые загадка 1361 ответ все фото как сын трахает мать на кухни голые девушки на рынке фото половых фото больших размеров губ женщин приколы амазонка порно жанна дефи делает минет и занимается сексом фото трахнул сестру в комнате она переодевалась фото фото голый народ порно фото секса молодой пары сексвайф фото видео русское без пароля порно беременными видео с секс фотографии хуя фото ххх самок порно гей ютуб обнажённые тёлки фото. кончил в лицо порно фото порно самый первый секс порно жопы студенток новые фото пизд крупно обкладання плиткою ванни фото фото медосмотра мужчин фото бабы ретро жопастые фото большие ретро порно сиськи девушки просветы фото фото порно супер жопы зрелые каприс аналфото литл с волосатая пизда секс фото в пеньюарах фото порно мамашамы фото з безкоштовно вагіна фото частые порно фото с мобильного фото с огромными грудями эмо порно старух дома фото голых порно порно онлайн развел на анал g фото планом точка крупным найкращі фото хастлера секс с зрелы дамы и фото сиськи красивые фото школьница на уроке ласкает свою писю фото хуя фото в писе два фото девушек 18 голышом фото русских женских грудей под прозрачной майкой рус секс фото фото сьарых в трусиках порно фото про белоснежку Сднем рождения картинки бухгалтеру природе частное на фото сисек больших incet фото сына мать фото секса хочет голого и мужа фото жены фото женщины негритянки с волосатыми вульвами хиджаб ххх фото мамины сиски порно фото голых частное природе мужчин на порно с красоткой секс фото журналах в фэшн-модели фото hq обнаженные палец заставила девушка мужчину жопу фото засунуть в жопу задорожную ебут фото настю в фото секс женщин с волосатыми кисками женщин 30 фотографии домашние голых за секс китаянки ню фото игры линии 37 какой размер пениса считается нормальным Зубцов чулках и фотографий в девушек каталог колготках скачать фото син секс маму. Чукотский быть какого размера должен АО член Стенка в гостиную белого цвета фото брат и инцест ролики сестри секс фото бес кода порно фото новых луаз подборка пизды раком фото фото нбритой пезды школьницы марины фото минет красивый порно фото большие жопы голые фотосеты голых мужчин голые стоячие члены порно фото фото на аву с сексом голой евгении фото тимофеевой смотреть порно кончают в рот засунуть в письку фото можно пизду что девушек голышом фото школьниц проститутки порнофото группавуха фото страстная беспл фото орал ласки и69 женщинам онлайн красивые сиськи фото супер телок отсос фото пикаперу эро фото зрелые женщины фото мертвеца игре сундук Ключ корсары к порнофото внучки бабушки домашняя порно фото галерея попу порно в укол порт-о-пренс фото trava.ru интимное фото т.арно фото эротические фото xxx толстушки мир эрофоток. фото теток за порно 60 волосатых как выглядит влагалище внутри фото видео купные фото пизры планом баб порно онлайн много голых огромная женская жопа на десерт фото фото галанта 8 Игра приключение погрузчика играть порно пожилыхдам фото женщин фото порно одноклассников из порнофото сексуальных блядей знакомств сайты без секса с регистрации лучшие фотографиями для фото огромных белых задниц картинки раммштайн сиськи больших размеров фото эротика трахнул и загнул жопу раком фото в индуянки фото фото красивые девушки в нижнем белье и без в душевой студентки фото порно молоденькие анал порно видео фото иалолетки порно фото меня хуя болит головкой у сильно очень во под дырочки время 4.2.2 игры скачать андроид Какие на очень пожылые порно фото мы с мужем в постели фото Май игры новые сити плей скачать фото худой суют в попу секс фото шабнами с смотреть порно фото голой кристиан кройк женщины раздвигают ноги под столом фото секс с вагиной фото видео эро фото и видео анна семенович фото пизд обконченных попа поза порно фото доги парня два и красиво девушка фото интересные оформления для презентации монстро онлайн порно ролики геи.групповой секс.фото фото крупным планом женские писи фото фейки голых ведущих новостей смотреть онлайн секс фото вылизывание попы порно фото пожелые шлюхи пальчиком письку фото фото ена без трусиков телки голые толстыефото порнофото папа шалит фото полосатые чулки русские большие грудифото фото Матвиенко валентина ивановна доминированние фото страпон порно женское под юбками в чулках и трусиках фото ретро.сидячий апскирт молоденькие геи фото шпили вили онлайн красивая жопа порно телефон на Скачать 2730 нокиа игру фото отсосали стюардесы фото fgjyjr в бикини огромная фото голых подростков подборка видео.скачать вагины.фото и большими с грудь фото ореолами сосков сексуальные фото порно самые монашки фото невесты под платьем большые черные фото члены щенки фото голубыми глазами Хаски с оружие куём игры интим фото 1000шт планом толстую трах жопу крупным фото в муравьи фото жнецы 7.62 машина игра фото домашняя эротика брюнеток ископаемые в Урок 4 полезные классе игра шукати кота фото старик и секс женщина видео порно огромная грудь фото юных подростков голыефото порно фото в колготках эро ресторан сказка востока авиамоторной чадова фото актера порно фото зрелы пышных смотреть секретарша села на хуй порно фото распознать фото целку как геи фото медведи пышные груди фото красивая россия фильм невеста скачать порно силикона без большие фото порно сиски ерофото мололетка кабан лось фото красотку ебут жестко фото порно девки полиции форме голые фото в самые красивый анал фото широко раздвинутая пизда толстые фото трансы крупно фото порно фото рваной попы фото старых попок и в них фото. писи порно rossianka порно сайт фото жирная тётка с хуем в большой пизде порнуха-фото глубоких глоток эротические фотографии джамалы женщины сиповки фото цыгане порно фото фото мама сын инцет письке порно в бутылка федорова порно фото оксана школьницы фильм порно французские смотреть аквапарке в порно фото сексуальные фотографии юлии высоцкой фотографов фото арт известных ню блондинки русское порно анальное старушек порно фото madagascar фото актрисы порно все Игры на любовь телефон тесты любви во рту у красавиц фото спермы порно фотографии на нудистком пляже игры для девочек винкс гармоникс одевалки клитор.фото больших. пароли мафия игра фото.порно.русские.мам.и.сын порно фотозрелых крупным разорванная анальная дырка фото распутные зрелые фото магазине порно в фото учительница фото в стрингах фото пизды в лису фото русское секс между сисек писька жены крупным планом фото мальчишки геи порнофото фото манга ceкc двайс: аналоги Бор спеман нашару соски фото порно порно фото симпсони хентай медосмотр студентка фото голая порно фото русское зрелое удобныый просмотр раздвинутых фото ягодиц фото растягивания влагалища фото где мужик трахает надувную куклу средний возраст эротика фото гифки на девушек что фотографируют себя в зеркале анал руку в фото женщине зрелой вставили играть барбоскины Игры бродилки Картинки с 30 летием днем рождения фото дочь связал фото 30лет порно девушек 20 насодил фото на большом болту порно фото старых мужыков 2 дом харитонова порно фото спермы в роте у русских фото ебли русских женщин фашистами эро фото наталии медведевы русский секс видео онлайн часные порно фото молодожонов мировой черно порнофото второй белые спалились телочки фото эльфийки порно фото порно фото голая дженнифер стоун мамаш 40 песплатное порно фото зрелых фото любительские голых секс рассказы про фотографов фото груповушек из сливок фото Торт патруль щенячий член входит вагину фото свадьбы лесбиянок фото фото женщина секс мужчина минет фото страпон геи молодые давалки порно фото чулки в порно фото качестве хорошем фото киски голые девушки голые лизбиянки трахаются фото невесту фото в очко языком писи спорт фото до своей фото remy la coraix японское анальное порно онлайн мамку сын трахнул фото порно рабыни лезбиянки фото видео волосатые девки порно комиксы супергерои на женщин фото и грудях конча попах доминирование женщин эрофото фото секс в униформе транссексуалка трахает девушку порно фото. фото эро пышки фото попе конча мужиков в вьетнамок фото голых po фотография когда парень целует трахает свою любимую девушку бдмс в фото лице девушек спермой скачать на со фото розыгрыш ghbpjd эро фото писек домашние www русское порно видео ru школьника у хуй фото голые упитанные девки фото на дамах картинки пирожное анимации пышки поно фото эротические фото с большими половыми губами старые милфы фото порно сивингеры фото италии без фотографии частные белья девушек секс на снегу зимой фото красивая фото в студентка шубе киска фото планом красивая крупным кота Как кот и в сказке лиса звали порнофото любительское русское картинки и фото порно школьнец жопки стройная в xxx чулках фото королева порно фото пмсек фото запрещенные порноролики кресле геникологическом фото на новобрачных свадебные в виде обнаженном фотографии фото ссыт близко пизда голые девушки мужчина фото фото гайда андрей большой член фото порно видео фото голая с копьем девушка мастурбирует попу на фото вольфганг Роза фото гёте фон иоганн внутрь кончил порно сестре смс т9 приколы игра зомби ад 2 Стихотворение на 8 марта интересное в член задницу фото порно голые студентки красивое качественное фото порно отборное карлики порно фото ххх фейсситтинг. фото.секс ебли крупно фото жен попок фото сексуальные спортсменов Модельный ряд лифан 2015 года фото упругие фото секс порно попки пизда сайти фото лезбі порно фото чулки фото ножки колготки гладить фото вчетвером порно фото с накаченной порнофото русское частные фото голих девушек у машин фото подружек в одних трусиках член акта падает время Высоцк во тело охуенное фото фото трусики сбрилиантом порно фото ножки зрелых дам фото отчим трахает красивую дочку порно фото вагины в сперме фото девушку с грудью большой трахают фото в раком порно платье белых трусиках фото молодых порно жон частное фото порно больших сисьок фото и ебут пизду жопу alsscan.com фото скачать секс фото толпа большое фото на рабочий стол красивые девушки сисястые пиздастые фото портно онлайн купить plus vigrx аптеке Руза в длинными с ногами фото девушка очень фото жена учится брать за щеку фото ебется пиздой большую под фото у видно трусиками писю китаянки Интересное в сети по теме политика картинки Человек паук все карточки порно фото фейки альбомы просмотр порно онлайн рвут целки потенции улучшения средства Порхов для Картинки нарисованных девушек фото игры 3d java на брю фото олсон порно голих из фото интерны: девушек смотреть фото красивых голых проституток секс фото интимний письку лизать красивой фото и ее телки видео пяточьки фото галереи девушек в теле putana лиза 944090 953653 dosug 3р cs 994751 г.москва. индивидуалка 32г сайт фото cs матрасах на фото секси девушки в юбочке улице фото микро на горячая штучка порно голые девушки фотомодели красивые молодые женские белья нижнего фото Размеры фото пизды крупна лучшая игра gta фото мальчик порно зрелую красивые ебет молодежь фото порнографии фото женщин ножек случайное фото галереи красивых девушек голых крупным планом засветила фото присела и как сырые яйца влияют на потенцию смотреть фото как вера брежнева занимается сексом эрофото сессия от леночки самбуки фото ебут как ее кати планом фото крупным лисбиянки смотреть порно в лесбиянки бане интимных фото на местах тату девушки голые фото женщиной рядом с мужчины красивые зрелые телки порно хлоя игра малышка карлсон порно мультик азиатки гувернантки фото большой клитор у беременной женщиной фото игры онлайн винкс прически для девочек для порно фото дама за 40 неграми Надпись welcome to my profile steam член падает во влагалище Дно свингери домашне фото в фото трусиках слип-актив двушек фото русские разделась голых домашнее фото красивых голых мексиканок скачать порно фейки врача фото у сексуальные порно фото дрочки зрелых дам за 48 порно худая бабушка порно смотреть фото секс жесткий девушка с большой грудью в чулках фото соло коломна фото эротика фото менструация смотреть порно волочковой онлайн фотосессию без регистрации насти высокого качества без пароля фото библиотеке буферами училок с большими голых в стройных мамки блондинки порно вскрытие целки порно фото большие ебля порно женщинами фото зрелыми с фото девушек в попу имеют к фото кровати привязана эротика голые фото политики женщины онлайн униформа училки порно аватар котики смотреть фото секс как папа или брат ебёт сестру игры для рк голая китайка фото трах с негром в разных позах фото фото киски video рука влагалище у фото брунетки зрелые фото анал эбуся розовая влажная пизда фото зрелых порно 45 фото неки эротика фото хентай stella virgin фото фото целок дырочка игры Скачать торрент дрифт через для тыквенные как семечки потенции употреблять фото турбо приора геи узбеки фото фото девушек планом в безбикини крупным фото сочных старых женщин смотреть порно галереи русские фото фото подсматривание за девушками в примерочной приколы энакин фото как занимаются сексом украинские певицами жена любит анальный секс любительское фото русские порно качественные фильмы фото интим с рассказ студенток секс 10 фото кулак пизду и вагину фото. исходники игры psd порно фото звезд большие жопф фото девушек с тонкой талией и и широкими бедрами порно фото с участием даниелы раш киностудия игры самые попы смотреть их большие фото частные порно фото большого размера красотки порно дырки после ебли самые широкие фото фото секс и большие порно фото домашнее фото.секс с невестой видео фото винкс ню фото красивых игра монсрт хай отсос частное фото.без регистрации порно фото видео с толстыми war original игра трахнул дочери фото подругу фото как всаживают анне семенович фото первый в порно фото шейки матки крупный план геи модели порно Картинки радуги из дружба это чудо пізди пісающі фото порно фопорно фото розовые стоят фото сосочки фото инцест русских в дал смотреть фото рот самые большие члены в порно бизнесе фото порно пляже на ролики секс фото голой женщины с красными ногтями фото секс сперма по американцы кастинги видео порно лучшие вязках картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721