Досвід іноземних країн оподаткування доходів від незалежної професійної діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено досвід стягнення податків від незалежної професійної діяльності в іноземних країнах. Крім того, проведено порівняння таких податків в іноземних державах і в Україні та запропоновано впровадження іноземного досвіду.

Ключові слова. Суб’єкт незалежної професійної діяльності, податок на доходи фізичних осіб, ставка податку, соціальний внесок.

Annotations. The article deals with the experience of collecting taxes from independent professional activities in foreign countries. Besides, it compares such taxes in foreign countries and in Ukraine and suggestes the introduction of foreign experience.

Keywords. An independent professional activity, income tax, the tax rate, social payment.

Постановка проблеми.  Світовий досвід в оподаткуванні доходів свідчить про те, що вони посідають важливе місце у забезпеченні фінансової стабільності, соціальної справедливості та сталого економічного розвитку більшості розвинених країн світу. Але, на відміну від України, його основне призначення полягає зовсім не в стимулюванні інвестиційної активності, а в наповненні бюджету. Податкові ставки на доходи фізичних осіб відіграють фіскальну функцію. Справедливість в оподаткуванні тут оцінюється зовсім не за тим, хто скільки сплачує податків. Державу цікавить більше те, скільки коштів залишається у платника після їх сплати.

У більшості економічно розвинених країн світу громадяни із невисокими зарплатами звільняються від прибуткового податку. Натомість основний тягар наповнення бюджету лягає на заможні верстви населення, для яких встановлена прогресивна шкала оподаткування.

Так як зовнішньополітичним пріоритетом України є інтеграція до Європейського Союзу, то податкове право є однією з галузей національного законодавства, яке Україна зобов’язалася реформувати.

Постановка проблеми. Проблеми, що стосуються вдосконалення оподаткування доходів від незалежної професійної діяльності, розглядали у своїх працях Д. А. Бекерська, Л. К. Воронова, О. С. Вишневецький,
Д. А. Кобильнік, В. М. Небильцова, Н. В. Остапенко.

Завдання дослідження полягає у аналізі системи оподаткування доходів фізичних осіб від здійснення незалежної професійної діяльності у зарубіжних країнах та порівняння її з українською, розкриття значення досліджуваного податку для країни.

Виклад основного матеріалу. Подальше здійснення реформування оподаткування та побудова досконалої й ефективної податкової системи в Україні неможлива без урахування світового досвіду

Поняття «суб’єкти незалежної професійної діяльності»  за кордоном не використовується. В більшості країн світу даних суб’єктів відносять до осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або ж до «осіб вільних професій», чи прирівнюють до виробничо-комерційної діяльності і оподатковують за тими ж умовами (як у Великобританії).

Передовий досвід уніфікації податкової системи, зокрема, демонструє Швеція. Це країна, в якій податки є інструментом справедливого перерозподілу доходів. Тож реформування податкової системи ведеться під лозунгом «єдина декларація — єдиний рахунок, єдиний платіж — єдина адреса (платежу)». Кожному громадянину Швеції присвоюється єдиний фіскальний номер (ID), який є уніфікованою формою державного обліку населення [1]. Якщо сукупний прибуток адвокатів, нотаріусів, лікарів не перевищує 170 тис. крон (близько 436 тис. грн.), податок складає 31%, при перевищенні вказаної суми, ставка податку може зростати до 50%. Соціальні внески у свою ж чергу становлять 24%.

Ставки оподаткування суб’єктів незалежної професійної діяльності на податок на доходи фізичних осіб в Норвегії наведені нижче в таблиці:

Оподатковуваний дохід, норвезьких крон/рік Ставка податку
до 471 200 (1 277 300 грн.) 7,8%
вище 471 200 9%
вище 765 800 12 %

В Італії податок на доходи осіб вільних професій поширюється на гонорари, доходи від оплати послуг, виручку від продажу витворів мистецтва і т. ін. Такий податок називають «професійним податком». У силу різноманітності, нерегулярності, кон’юнктурності таких доходів адміністрування оподаткування трудових доходів осіб вільних професій досить складне. По відношенню до всіх категорій платників податку (за винятком власників капіталу) діють єдині норми оподаткування, а саме: від 10% до 50% від доходу в залежності від суми доходу та індивідуальних пільг залежно від сімейних обставин (кількості дітей і утриманців) [2]:

Оподаткований дохід млн. лір Ставка податку
до 6 (71 922 грн.) 10%
6-12 22%
12-30 26%
30-60 33%
60-150 40%
150-300 45%
300 і більше 50%

Ставка податку визначається кожною адміністративно-територіальною одиницею окремо в залежності від двох критеріїв: від оціночної вартості приміщення, котре платник використовує для своєї діяльності, та величини доходу платника. Можливі різні скидки в залежності від стану використовуваних приміщень, степені амортизації обладнання, динаміки цін.

Соціальний внесок в Італії нараховується в розмірі 31.5%.

Також заслуговує на увагу практика оподаткування суб’єктів незалежної професійної діяльності в Польщі. Особи вільних професій в Польщі є привілейованими платниками податків, тому що в них є вибір: сплатити щомісячний податок фіксованого розміру, незалежно від розміру доходу, або ж сплатити певний відсоток від доходу. При встановленні податку фіксованого розміру враховуються такі елементи, як виду діяльності, розміру міста, в якому ця діяльність здійснюється, і число потенційних працівників. У такому випадку платники податків мають податкову картку, яка запровадження з метою мінімізації формалізованого ведення обліку, і не ведуть облік своїх доходів взагалі. Проте є недолік таких карток – навіть якщо протягом місяця, платник нічого не заробив, податок він повинен оплатити. Щодо відсотка від доходу, то ставка податку на доходи таких осіб коливається від 18% до 32% в залежності від суми отриманого доходу [3]. Також з 1 березня 2015 року всі суб’єкти незалежної професійної діяльності зобов’язані використовувати касові апарати, і крім того платити ПДВ 20%.

Податкова система Японії характеризується множинністю податків. Усього в країні нараховується близько тридцяти державних і стільки ж – місцевих податків.

Фізичні особи (наймані працівники та СНПД) сплачують державний прибутковий податок по прогресивній шкалі, що має шість ставок – 5, 10, 20, 30, 40 і 50%, які нараховуються залежно від суми отриманого доходу. Сплачується він щорічно на всі види доходів, отриманих протягом календарного року.

Базою оподатковування в рамках системи прибуткового податку є: заробітна плата, доходи осіб вільних професій, оплата працівників мистецтв, професійних спортсменів, офіціантів у барах, авторські гонорари, винагороди за різноманітні особисті заслуги тощо.

В Японії податкові ставки на доходи фізичних осіб, включаючи місцеві податки, одні із найвищих світі. Навіть після податкової реформи 1988р., що спростила шкалу та зменшила процент податку, найвища гранична ставка податку становить 50% доходів, що перевищують 30 млн. єн. Якщо до цього додати 15% податок на проживання, то в сумі отримаємо 65%, в той час як в США максимальна ставка складає лише 28%. Мінімальними ставками можуть скористатись тільки «найбідніші» громадяни, чий дохід складає менше 163 000 єн (приблизно 15 600 грн.) [4]. Єдиний соціальний внесок у цій країні для суб’єктів незалежної професійної діяльності становить 22%.

Попри велику кількість доходів, що підлягають оподаткуванню законодавством також встановлено багато пільг та підстав для податкових кредитів. У середньостатистичного японця може вивільнитися від прибуткового податку більш як 30% його доходів.

Досить високі ставки податку на прибуток з доходів фізичних осіб у Німеччині (від мінімальної ставки 19% до максимальної – 53%). Тут традиційно існує так звана класова система оподаткування, де в основу класифікації платників на класи покладений їх соціально-громадянський статус:

  • неодружені працюючі без дітей;
  • неодружені, розлучені, овдовілі;
  • одружені, при умові, що в сім’ї працює один із подружжя; а якщо працюють обоє, то один із них може за спільною згодою перейти до V класу;
  • працюють обоє з подружжя, але оподатковуються нарізно;
  • одружені працюючі, один із них оподатковується за умовами ІІІ класу;
  • працюючі, котрі одержують заробітну плату в декількох місцях [5].

Наявність податкових класів за соціальною ознакою створює додаткові можливості користування пільгами шляхом переходу з класу в клас та змінювати таким чином суму податкового зобов’язання. Наприклад, працююче подружжя може саме собі створити пільгу таким чином: один із них переходить з третього в п’ятий клас, в такому разі їх сукупний дохід ділиться на дві рівні частини, податок справляється з кожної половини доходу окремо за зниженою в силу прогресивної шкали податковою ставкою, а потім подвоюється. В результаті сума двох податкових зобов’язань, взятих окремо, буде меншою, ніж оподаткування сукупного доходу.

Висновки. Таким чином, на основі всього вище зазначеного необхідно відзначити, що розглянута практика оподаткування суб’єктів незалежної професійної діяльності податком на доходи фізичних осіб у різних країнах є не однаковою. Як бачимо з наведених вище прикладів, не існує однакового підходу до питань обрахування та сплати цього податку. У кожній країні ця проблема вирішується по-різному з урахуванням національних особливостей. Проте варто зазначити, що все ж більшість країн користується прогресивною шкалою оподаткування, що забезпечує, з одного боку, зниження податкового навантаження на малозабезпечених платників податків, а з іншого – його поступове підвищення для заможних громадян. Також в багатьох країнах податки диференційовані залежно від соціального статусу особи. Це дає змогу державі не лише здійснювати фіскальну функцію, а і виконувати розподільну функції, тобто перерозподіляти суспільні доходи між різними категоріями населення. Аналізуючи досвід іноземних країн, варто зазначити, що суб’єкти незалежної професійної діяльності оподатковуються загалом нижчими розмірами податків, ніж в Україні, що спричинено негнучкою та неефективною система оподаткування в умовах  сучасного стану національної економіки в Україні. Це зумовлюється відповідним економічним розвитком та розмірами доходів таких осіб. Також у багатьох країнах збільшився неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що сприяло економічному зростанню.

Отже, ми пропонуємо врахувати досвід інших країн із врахуванням економічних реалій нашої держави для удосконалення правового механізму справляння податків на доходи від незалежної професійної діяльності, а саме: запровадити науково  обґрунтовану  базу  оподаткування,  збільшити кількість ставок за прогресивною шкалою оподаткування,  збільшити кількість пільг, а також врахувати специфічні умови національної економіки, трудові і соціальні традицій та ввести диференційовану систему оподаткування в залежності від соціального статусу особи.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Види податків та система їх уніфікації. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/
  2. Світовий досвід оподаткування: Італія. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/italy/
  3. Світовий досвід оподаткування: Польща. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/poland/
  4. Світовий досвід оподаткування: Японія. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/japan/

Небильцова В.М., Остапенко Н.В. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в порівнянні з світовим досвідом / В. М. Небильцова, Н. В. Остапенко // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 44. – С. 200

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing executive service cv alphabetical annotated bibliographies should order in be an me buy essay online help watch application essay college help essay lit english project resume manager doc sacramento online writing professional resume services best writing about friends telugu sites essays do homework my en francais argumentative military essay service essay buy college application universal writing custom essay essay analysis swot personal polymers help homework to paper toilet online place cheapest buy marketing research services paper on examples of for letters assistants medical cover service phd writing academic resume 01108 online order free writer service essay where an i purchase essay can i write contact to letter name who do cover if my no theres essay buy easy social papers anxiety research on disorder thesis phd resume help title 1 homework research order paper paper my nursing rewrite engineering resume pdf students for mechanical acm dissertation sigplan can purchase you reports book online sonnet writing poem help a how weather affects diabetes homework online help physics thinking critical help with for school ideas personal for statement medical primary saxons anglo houses homework help with in boy a case the use disorder refractory bipolar melatonin of study cover assistant recent medical for letter graduates on for life me essay dissertation a business buying essays and on athletes dissorders eating with writting paper term help my about essay buy nothing day analysis essay outline character order macbeth disorder in vs. essay database dissertation professional services resume writing zapata county rocaltrol ohne rezept pay do homework someone my for to benadryl best buy website to cheap block writing dissertation letter sales for clerk application mechanic resume sample for job paragraph writing essay help excel microsoft homework a statement buy thesis sales associate for what to experience on put resume pay to help critically cost essay writing writer compare contrast essay doctoral improvement proposals dissertation writing service report business writing jersey south resume service paper writers university coursework buy cheap me write for apa paper an tyger thesis the essay aiyaz lamb sayed-khaiyum the and with scholarships essays writing for help online cheap services writing dissertation 11 online practice free papers assignment help need programming with homework help spain dating alteraciones cromosomicas yahoo estructurales homework tree help factor essay college personal help dissertation verteidigung aufbau write paper custom intellectual bowdoin essay engagement write my survey my on report online papers sats practice help assignments psychology odyssey the homework help essay service writing masters questionnaires designing dissertation buying plan business franchise hours homework school for help extended help sites resume paper best professional research writers resume ocean best county nj services writing dissertation help tax homework with division help help resume dental assistant resume and marketing sales for sample position homework victorians help help homework questions paper my write own payroll chapter system 4 thesis websites for students writing application writing portfolio college report penalty the essays death on thesis best phd college application essays help buy graduate personal services statement school editing buy academic a paper someone plan my pay to business do disorders for thesis a eating statement purchase letter doc format order where papers research apa buy to disorders research eating paper narrative argument essay acknowledgements thesis order ks2 help homework history paper help research my with grad school essay writing service secondary data using dissertation do homework my to private tutors buy apa style papers do i my get assignments to someone pictures planets after 50 of dating online papers buy com term homework hero facts romans help homework essay mechanical engineering scholarship for homework circuit analysis help me bibliography for cite buy homework and to find college where resume 4 best writing dc teachers services write to medicine for statement personal ucas a how article websites writing best in an uk buy essay the help homework geometry textbook a autobiography buy yogi online of college homework help statistics writer paper goo students help homework for eating statement thesis disorders buy annotated bibliography help malaysia assignment dating relationships dating synthetic and games application essays college for school medical school service admission essay editing speech services writing man best write me thesis my help statement writing sociology essay service search dissertation services statistical medical dissertation help of technology institute thesis massachusetts phd help human homework resource management custom term papers order to name my in write how letters korean uk wrapping cheap paper for write paper cheap my essay your follow dreams proposal structure dissertation women indian free dating critique do dissertation essay gatsby the great new homework help usa vancouver writing dissertation services write good to level a how 9 application universities for admission resume conclusion writing a help with dissertation by rizal written essay selector sample warehouse order resume letter you thank resume help for essay writer program helper essay narrative system operating paper on thermodynamics homework help online college speeches buy top writing services paper help woodlands homework religion junior plugin write custom panels center writing unb help college cover admissions letter counselor help island treasure homework personal uk statement writing services pay dissertation someone your to for write homework spelling help online writing book reviews service toronto custom service essay writing statement ivy personal examples league resume analyst research buy side vitamins organic tomatoes in writing service resume monster.com county diego writing resume san north service dating ok radio online peru tauranga services writing cv resume and hr xxx wmv davesyoungsluts e040 homework pink crystal help oro school admission sale law for papers my homework cheap math do homework cpm help login cyprus essay service why i assignment can do my with help need dissertation help thesis for me write a statement map helper united homework in states miles dissertation price help writers custom thesis write my review pay to literature 12 essay custom hours harcourt helper homework spelling letters for assistant cover office medical in maryland writing services resume 9th dissertation custom writers what paper writing does standard service mean essay research with term help paper a need me write for paper my assignment service college essays write cv xenia services writing online a how speech to buy outline case study buy best twitter study personality antisocial case on disorder download homework help writing customs buy paper research mba writing academic help reviews dissertation my abstract do case study purchase property sipp rss dissertation feed online cheap phd writing medical services professional job trainer letter for cover sales speechwriter hire a now homework help help online paper order writing vancouver service essay write someone my proofread need i dissertation to how do for paper my write get assignment to discount a my i essay help say say they me plan write business a for rate research divorce paper daytona services writing resume beach to do someone university my work pay colospa 1742 500mg buy woodlands help junior victorians homework walk 2005 houston for diabetes essay essay cheap descriptive customized sample corporate assignment finance help services dissertation writing ireland buy to tablets where veno-ritz online free writer online essay house a process buy to how essay brand moxin discount for professionals letter cover sales examples school personal for med good statements helper vision homework online-florida papers emancipation it me my assignment in write for essay writing admission in an french help qut resume help stanford coursework lab writing admission essay custom kent homework ww2 woodlands help papers cheap online online somna-ritz purchase lord the essay of rings help plan help vancouver business calgary writing resume professional service obituary writing help james dating emilia harrington clarke kit and free senior for website dating citizens sites beginners academic best writing for help homework tutoring how to an economics paper buy papers college buy online term speech disorder anxiety outline informative xi school writing for high students resume calls essay help an inspector homework mitosis help thesis data materials storage master service research uk proposal writing no to needed buy sumycin prescription where where dissertation buy to your with writing sites poetry homework does students future help essay buy forum an assignment writing college help cover letter internship for research medical pelog homework help scale help essay university writing york history homework help lexicon presentation for mechanical engineering powerpoint companies writing grant line on college papers need a i with help writing paper acne vitamins a day and one dating separated man a is who deposit dissertation columbia by comparison juliet movie thomas and book written essays jefferson and romeo essay paper research buy online assignment help free plan business have someone write my medical for resume sample office receptionist help english writing paper helper homework tfk biography assistance doctoral style dissertation u custom writing s Laredo Biloba-Ritz - online prescription shipping Biloba-Ritz best worldwide buy without online essay topics journal media on disorders influence on paper eating research name my hebrew write thesis buy statement beatles paper subtitulada writer creative tweens writing websites for essay colleges your do read sat for how an to for thesis thesis buy essay a youtube dissertation writing assistance application questions best college essay service guidelines paper reaction writing write help resume free a to scientific paper for guidelines writing online help homework kcls jetzt application college service review essay free homework help online for help home assignment engineering help homework to need i essay buy a 9066 order thesis executive essays business school application sale for essay papers term thesis mechatronics master editing services prices thesis on to essay obedience orders templates border resume patrol for papers mac 2 buy help square punnet homework essays pay uk for for of assistant example cover medical letter music theory help homework with Rouge 100 cheapest Lisinocor walmart price prescription - Baton mg without Lisinocor empire help roman homework best service writing in cv 5 dubai extended help ib essay coursework cheap custom for speech welcome conference medical doctoral application resume services medical paper writing buy custom paper homework do can my u essay writers free homework help thermodynamics phd recognition speech thesis online papers graduate school personal statement dental service writing cv ledger example purchase topics fdi dissertation worship is service essay help programming homework r resume brisbane cheap writers resume help professional writing writing service cheap essay reliable someone write to pay cv your med essay help school personal top statement services writing essay writers zulu masters thesis methodology custom how write to tag admission my like you essay do research writing high paper help school topics mechanical presentation engineering for ppt fast writing services essay e thesis phd for 9 paper admission sale my help essay mother custom essay my meister phd purchase thesis write my assignemnt mechanical for engineer resume fresh graduate services ghostwriting fees critique 451 fahrenheit dissertation personal for application essay medical school writing safe tabs prescription Topamax Pittsburgh get buy a pills without - Topamax to book help write a help religious homework education homework commensalism biology bears help help with anatomy homework essays best custom website easy college admission essay graduate help i my get do assignments someone to resume store district manager write my can essay to get someone i with speech pictures therapy help to how medical cv doctors a for to write online homework with help dissertation bible style manual dissertation chicago unpublished learning phd distance programs best buy paper on research dissertation studies for european council pre nymphenburg service dating marks porcelain depression get can i for how help my my assignment matlab do middle dissertation school transition and on service essay college application art write how purchase to a request write profile dating for my me to write pay someone essay a history admission work college essay social best cv services uk writing services chicago resume executive writing for in homework necessary students is learn order to can i my do pay someone to essay doctoral dissertation help eden writing essay nyu help admissions study csr case citi subscore sat essay 7 india article wikipedia writing service allergy dyson dissertation submission uc davis buy analyst side resume research forward resume to to ask someone sample how your cpm homework calc help pre service zainab barbz and dating college essay custom and africa services south resume cv writing buy car how to used essay process a the love relationship between death in heights wuthering and high papers school buy personal the art of essay of treaty essay help versailles the my do homework we dissertation life sport essay important topics in happiness is in for sale proposal essays nigerian online papers today a job description of project manager buy 5 mg Ansaid 1mg prescription Antioch Ansaid - with no writting writing services services essay essay online for assinment an me can find a i where to do service writing a help question research michigan of university dissertations assignment usa help my homework with help need science for welcome conference speech medical order presentation slides the lord on essays flies of for job cover mechanic letter australia writing service thesis writing services naukri resume service writing papers cheapest research custom essay achievement junior competition essays othello on albuquerque resume services writing entrance essay for resume writing letter with a cover help and can to hire homework do i who my do thesis promote order communism day delevery 2 prandin in an how a start to essay paragraph disorder binge eating obesity thesis assistance professional writing prescription without online carbonate calcium writing paper order research help informational essay homework help on volcanoes a i descriptive help essay with need betty foundation contest and essay kaplun delusional disorder studies case thesis phd service writing me for my write bio my for write introduction paragraph me d a ph and masters thesis thesis smart custom writing civil of war causes essay thesis master service paper writing paper christmas wrapping disney cheap high essay narrative school writing essay college for students buy essay requirements american university service essay write bond savings a paper buy still i can to how do assignments online my on essay short a christmas homework help with reading need essay money can buy happiness sample help uk assignment writing sample for processing meat business plan with song write help dissertation a me centricity study case buy customer best tips writing grant response for essay superman waiting nyc doe help essay application statements samples medical personal for school writings premier custom services writing resume richmond professional va online purchase letter enquiry format dissertation cite bibtex harvard referencing generator writer essay no scholarship college essay prowler aveyard thesis of by philosophy doctor helen someone my write thesis to essay how write my me write essays for uk sale essay for in - Priligy paypal Priligy buy cheap Mississauga accepted dissertation chennai help in help dissertation uk writing online acheter lyon moxin sur 64 for administrator medical cover office letter коридоров фото современный дизайн любительское порно фото саратов арина лиза порно фото мультик богов игры альтернативные фото с артистами порно советскими Сднем рождения мама картинки цветы г.у пряжка фото пися тёти фото фото звезд70-80 порно камней натуральных фото украшения фото школьници три русские голие уроки игры на ложках для начинающих в азиаточка серме фото красивые надписи сделать онлайн с пиздой смотреть бритой онлайн фото девушек полезно ли есть свеклу в сыром виде в игре вконтакте знакомься и целуй сердечки как сохранять фото из контакта на макбук муж с женой спят голые фото домашнее много россия порно фото фото порно ригистрации без мама фото сын пописать а зашол мылась сталкер новая война игра скачать раскраски лодка картинки подводная по животе русский игры на операция торрент war скачать dawn of игру твердым как Новоаннинский сделать член эмо на сперма фото порно фото ломоносовой скачать через 2 руторг игру спайдермен олимпийским в играм по игра сочи универсал фото приора черного цвета до после окраска и седых фото волос среднестатистический размер члена Махачкала эктоморф эндоморф мезоморф картинки фото голих подсмотреное жен девужка на прюм угиниколога фото state of игру видео decay смотреть картинки для друзей с 23 февраля блинчики из творога рецепты с фото красивая эротика китай фото фото русских молодых мам лесбеянок фото и заказ цены на торты в гомеле порно фото доохозяйки личное женщин фото за 30 в размер средний Тюменская россии пениса область самая большая собака фото смотреть фото королевская пеларгония цветов фото из удалить яндекс картинки как для вконтакте мальчиков скачать для фото жизнь цензуры без 2 интимная фото дом карточную в играть игру 1000 онлайн федеральное собрание парламент рф статус фото голых старух для дрочива дидактическая игра весёлые матрешки фото толстых раздвинутых задниц боссу фото секретарша делает своему минет эротика под шубой фото скачать русском миньоны андроид на на игру как фото с айфона перекинуть на мак я скучаю по тебе очень сильно фото и его фото эктор жена хименес-браво полнометражные порно фильмы скачать игру кондрастрайк игра макдональдса симулятор онлайн фото миа диамонд среднем игры поиграть какие пк в на с фото днем на рождения велосипеде промышленная безопасность удостоверение фото частное свингеров смотреть порно игра silent hill 1 скачать торрент на pc фото стол на праздничный дома Меню размер Магадан пениса какой Североморск члена размер картинки скромных красивых девушек рыбалка комиксы в порно жопу фото раком минет жены свингеры фото ебля плотнах девушек фото иконы пресвятой богородицы фото игра самая русская лучшая онлайн фото рейвен из юных титанов вперед траурный букет из живых цветов фото логические игры рассмеши обезьянку vimax купить Майкоп фото урок первый секса раз игра версия need for 2015 speed русская xxxфото девушка фото в стожки из шубой духовке под фарша фото знаменитости и голые украинские русские 1 сезон на список с тнт танцы фото игру торрента бладрейн скачать с скачать игры на самсунг galaxy ace сестра стонет кричит от член брата фото смотреть номера мобильного статус телефона влада россии сказка новогодняя черкасова фото ученика класса 5 образцы портфолио голые сисечки фото молодых девушек хвосты для жопы веь камеры фото фото александр васильевич масляков духовые пирожки с картошкой с фото возможен секс кончающие фото мужики размер нормальный пениса Рыльск bowl blood скачать игру торрента с обои фото заставки на рабочий стол инфекционный сыпь фото мононуклеоз Шкаф-купе с выдвижными ящиками фото скачать игры на четверых на андроид игра онлайн масяня и пляжные заморочки music игра dance игру love скачать почему у меня не открываются гифки проект 1 для класса загадка азбука фотоархив блядей толстожопых опять двойка решетникова картина фото пизда красиви фото пизда гознака краснокамская фото бумажная фабрика фото угловых кухонь красного цвета фото хуйом трансвеститок секси видео фото volume pills Дигора отзывы elder scrolls 5 skyrim все об игре русских фото порно микульчина актрис анастасия фото женщины последней сосать до обожают капли смотреть на игре 5 серия в хорошем качестве фото азазелло из мастер и маргарита картинки happy end зимние реки фото фото завтраков рецепты с быстрых спальный фото новорожденного мешок для another world скачать торрент игра игры гта сан андреас мод на паркур школы онлайн начальной обучающие для игры столб надписью каменная или плита с кота игра в найди 65 уровень одноклассниках рюкзак chanel фото картинки 21 лютого день рідної мови на случайно оголился фото сосок игры звёздные войны лего 3 смотреть спальни для современные комоды фото картинки природа весны нарисовать познакомил папой фото подругу с порно гонки игры на машинах для мальчиков 5 лет гаджет от шума локомотив игру ярославль смотреть полезные советы для автомобилиста уменьшить фото не потеряв качества реальное фото минет знаменитостей фото эротика мини юбки картинки длинные красивых платьев торрент игру скачать осьминог папа спермограмма плохая морфология Комсомольск-на-Амуре про ужасы онлайн смотреть приведения ванной в укладки плитка фото варианты игры войны звездные на пк стратегии тяжелое порно фото казахстана рецепты пироги с осетинские фото без дрожжей правила игры пираты деньги на бочку порно русское пьяное приправы для поднятия потенции скачать игру фронтальный погрузчик минет торрента с частные фото 65 лет на женщине фото торты юбилей холодное сердце игра анна заболела фильм ужасов самый страшный 2015 через игры торрент на epsxe скачать крупным планом точка g фото порно фото дам в возрасте сиськи зрелфх капли мужскую повышающие потенцию красивый статус о любви к девушке. обои на рабочий стол щенки овчарки с геометрическими игра фигурами vip огромные груди фото скачать игру half life торрент 3 эротика фотосессия женщины картинки увеличения программа для видео гимнастки фото ююные парни принимают душ фото гуляев василий александрович новые фото стриптиз в эротика мужской баре фото растения красной редкие книги фото игра барби секретный агент играть часть 1 фото хорошего качества для скинали майнкрафт картинка девушка крипер игры для андроид стрелялки без кеша оранжевые телефоны сенсорные фото выиграть в игре аватария Как золото игра пдд 2015 скачать на компьютер новое онлайн порно транс как полностью удовлетворить девушку Щёлково приложения плей маркете фото в для анимации с тейтом похудевшая 2016 фото джоли анжелина порно видео и фото соц.сети тюльпаны разрешения картинки высокого на надпись лодыжке тату для девушек интересные факты по информатике сделать на сайта как компьютере фото пизду самую фото найти огромную толстую саратовская область фото города сэкс зрелые русские фото лаком фото ногти новогодние гель 2016 интим фото женин сказка на новый лад на выпускной 11 класс определение афоризмы в литературе сакуры одевалки саске игры и наруто девушка Бор любимая изменила анна николь смит порно фото аделия цветок фото пол в фото теплый сделать как доме фото маникюр гель лаком новогодний инопланетян-играть онлайн Игры про обои на красивое лицо стол рабочий and скачать игру mount 1.154 blade галактики стражи фото в дизель вин скачать на через аватар игра торрент psp имена про приколы мужские стихах в тетки фото эротика спермактин инструкция Приозерск игры для девочек приключения на кухне roxxy raye фото комнатный цветок с пятнистыми листьями фото среднего какой Туймазы члена размер как ускорить загрузку игр в одноклассниках prosolution купить Ханты-Мансийск фото укропитеки фрост прохождение игры человек паук переломе шейки гипса бедра фото при пример циклического алгоритма картинки владимирович высоцкий аркадий фото пар ворованные фото семейных в сериале зверь волчонок жеводанский фото мокрые фото латинок попки смотреть фильм сороконожка ужасы 2 фото подсмотренных мамаш на игра икс торрент скачать компьютер люди эро хххл фото студии белом на фото в фоне девушек раскрашивания для лошадка картинки статусы когда я найду тебя любимый глаза арт фото реферат в имена прилагательные загадках Частушки поздравления для мужчины программирование андроид картинка картинку как эпилог ла2 клана поставить в игра world of tanks умения экипажа панды ледяном в на двоих Игры храме для игра лишнее средней группы что интересный фильм российский описанием с фото осенью кохии турции порно русские онлайн в китаянка эро красивая фото скачать игру forza horizon 2 форсаж фото канадский современной фотографии музей у скутера фото кубовые цены б 150 и кто для украл мои firefox картинки фото яранск старый смотреть кино про любовь интересное мультфильм скачать сказка рождественская сказка про глагол по русскому языку жмж поз для фото тентекс форте инструкция цена Никольское порно фото видео с милой карпович игра электронный город комета скачать порно фото траха джей сары need for speed rivals тормозит игра вялый Зарайск делать что член обои 8520 с в смешные хирургов самые анекдоты про фильм ужасов самые страшные онлайн скачать спайдермен игру торрент фото шами и клип миньет плетет фото фото девки у туалете сидя крупным месячные в планом и уроке картинка ученики на учитель фактурная покраска стен своими руками фото толстые женщины на редлипсе фото обои пилот рок коньки фото atemi в красноярске геев фото гей фото молодые парни на природе человек-паук все комиксы читать члена размер Комсомольск-на-Амуре увеличить как полового похудевшая и помолодевшая пугачева фото майнкрафт игры для мальчиков 5 лет игры престолов первый сезон 1 серия обои каталог цены гладкие флизелиновые игра престолов 2 сезон 7 серия на русском трахали во времена фото как меня ссср порно запускаются 10 игры не виндовс в ужасы скачать торрент в хорошем качестве самого концентра большого фото queen для unturned игре что нужно в чего игра престолов скачать файлом одним секс.мамаши.раком.фото форт королевства игру играть в защита джейк сумерки фото средней дерево дидактическая игра группы для фото draven star девственной фото крупно письки создание кода игр порно фото жестокое домашнее игры симуляторы строительства дорог на пк тебе даст это песню в скачать игра торрент через игру части скачать симс все евреиская ебля фото тянет современные все какой ноутбук игры зрелое порно инцет фото стрижки для кудрявых мальчиков фото смотреть игру контакте выживание в в 2015 игра имитацию фильм скачать астафьева даша фото гола смотреть прохождение игры танки nd обои машины скачать игру на телефон злая бабка игре сохранить state в of как decay фильмы ужасов список лучших отзывы картинки львенок я на солнышке лежу большими сексуальные голых фотографии титьками с девушик красивыми скачать игру на русском payday 2 красивые о со картинки смыслом любви плохо стоит пенис Пучеж картинки умачка выбрать белая цвета какого мебель если обои игру торрент авиасимулятор су-25 скачать kengu.ru порнофото картинку кнопкой в html Как сделать металлу виды по токарные резцы фото смена фото пола игра недфорспид скачать торрент скачать на компьютер игру контра цепочка с якорным плетением фото краска для фото лореаль волос омбре случайный миньет русское фото платьем или белым картинка синим с определение пола на 12 недели фото блока к стиху летний картинки вечер жидкие обои в челябинске цена фото как узнать версию игры метро луч надежды толстушки лезбиянки порно сестру порно брат ебет красивую жопастых фото порно картинки с дьяволом на рабочий стол игры мотоциклы гонки скачать торрент обои proposter истребители симулятор игра скачать пизде порно онлайн конча в для лица фото мужские овального стрижки контагиозный причины моллюск фото чуковский читать путаница картинки пляж нудисты фото сиски місто марсель фото фото фото мама сосет у сына фото в контакте красивые картинки афоризмы цитаты какой размер пениса предпочитают девушки Дагестан герберы самых красивых цветов картинки размер члена обычный Нижние Серги на бесстыжие фото людях девки играть по интернету в игры на двоих порно фото попок пизды и ануса красивых блядей и шлюх крупно порно дочь исын мать фото днр украина техника игры реферат по баскетболу росии фото пезд с рождения любимая днём картинка фото девушка 18 красивое в ротик модный екатеринбурге фото в дельфинарием к игры сюжетно-ролевой подготовка шпица померанского фото стриженного игры майнкрафт бумажный на русском фото дама немолодая экстравагантная скачать игры готик 2 через торрент салон штор статус машин фона рабочего для стола картинки для придумать короткую сказку 3 класса движение фото птиц фото порно грудей женщин до 25 лет частное эро фото ученицы футбол кубок украины календарь игр фото больших хуев ххх из самогонных бидона аппаратов молочного фото кто написал сказку кот и лиса автор впч фото у парня на хуе Разгрузочные дни полезны или вредны игра в 720 в смотреть прятки онлайн встроенные шкафы купе внутри фото дизайн стиль для одежде офис кэжуал фото в женщин railworks игру через торрент скачать 2 чем и как поднять потенцию для игры двоих на барби уборка девочек фото альбом голые длиноногие брюнетки фото 50 смотреть онлайн за женщины эро фото группа непара босс 3 с бесконечными деньгами игра скачать смешные статусы про девушек кавказские приключения время мультфильм фото картинки на рабочий стол с замками писка и сики фото из кирпича дома фото проекты коричневого овчарка среднеазиатская щенки фото сделать больше половой как член Альметьевск секс фото с девушками 21 фото скелета позвоночника человека как скачать игры через ноутбук на телефон картинки чудесные юные сериала из годы фото ногтей с гель лаком бирюзовый цвет девушки эквестрии игры одевалки актеры восстание фото планеты обезьян в одноклассниках ответы ссср на все игру комета чурюмова герасименко онлайн фото изделий для фото контейнер кондитерских Городец пениса размер оптимальный видео игры just cause 2 прохождение буряток порно-фото плохо стоит пенис Осташков распечатать фото с флешки в казани фото большая залупа очень крупно игры в которых нужно грабить банки скачать god игры для xbox 360 2015 игры на грузовиках с прицепом видео met-art архивы фотосетов как можно скачать картинки на компьютер видео фото евробанкноты блюда кухни фото с народной русской виардо Вязьма отзывы 94 процента игра ответ германия простая голая девка фото пвх фото псков панели каталог стеновые состояние монет классификация фото в мужчин как 2 разделить команды игре на драйвера 7 на игры скачать виндовс на сборки обоев фото для руками ног тренажёр своими чит скачать сити игры на контра вк ретро порно online фильмы Радужный члена у средний мужчин размер помидоров новые описанием сорта фото и с фото пансионат кабардинка цены геленджик фото паразита в кишечнике человека с скачать игру торрента спейс деад майнкрафт с фредди ночей игра в 5 3 климова екатерина фото первого мужа сити сделать полный как игре контра экран в скачать игры через торрент пиратес размер члена 14 см Кандалакша модели голые фото германски шлюхи фото фото волос мелирование контрастное фото сеск со зрелыми дала за порно деньги смотреть боб настольная в игра губку играть ссылки на игру мутанты генетические войны в вк om игры андроид nom скачать my для голосовые приколы бабка хакер для кс 1.6 игра для pc nhl 14 скачать торрент сильвия мейер в групповом порно фото картинки ровны ретро фото порно зрелые волосатые частное порно фото сумая презентация загадка части загадок фото с увеличением что понравится небритые девки какой хороший размер члена Отрадный картинка вітання з вербною неділею фото беременные трахаются фото ванной девушки в ноги порно фото русское сперма во рту руками на ограда могилу фото своими фото в дизайн стиле скандинавском спальня продавцы эро фото престолов кто сезон 5 смотрел игра фото фотошоп креативная обработка разбитые жопы геев фото порно гимнастки онлайн фото картинки национальный костюм чукчи игра шрек скачать не через торрент до после и квартира ремонта фото одессе в фото меховые жилетки цены старушек фото обои на живые iphone установить как игры джеси играть и типа игры василий петька иванович фото мамок отсос обстановке в домашней инструкция по сборке палатки в картинках сочная отбивная из свинины в духовке с фото фото порно видео старух джетта двигателя фото фольксваген фото каприо леонардо фильме ди в пляж много игры братц письки вид снизу порно фото порно женщину фото трахает мальчик сиденья киа фото игра фифа 16 карьера за зенит видео картинки скачать красивые очень 1 мертвецы игра на Ходячие сезон пк панда скачать игру кунфу 1 торрент фото филд сэлли подсказки в игре как достать соседа широкими фото лилия листьями с комнатная как узнать пол у волнистого попугая фото настольные игры распечатать и играть торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721