ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ БІНАРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У КОНТЕКСТІ ГЕРМАНСЬКОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+811.161.2–115

І.П.Довбня

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

м. Переяслав-Хмельницький

 

У статті досліджено джерела формування бінарності у германській і слов’янській моделях простору на основі мовних фіксацій англійської і української мов, проаналізовано найдавніші просторові уявлення германців та слов’ян, встановлено основні просторові опозиціїта їх семантичну цінність, визначено тотожність структурування бінарного простору германців та слов’ян.

Ключові слова: бінарна модель простору, опозиція, дихотомія, міф, англійська мова, українська мова, порівняльнийаналіз.

ИСТОЧНИКИФОРМИРОВАНИЯБИНАРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

В КОНТЕКСТЕ ГЕРМАНСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУР

В статьеисследованыисточникиформированиябинарности в германской и славянской моделях пространства на основеязыковыхфиксацийанглийского и украинскогоязыков, проанализированысамыедавниепространственныепредставлениягемранцев и славян, установленыосновныепространственныеоппозиции и исемантическаяценность, определеносходство в структурированиибінарного пространствагерманцев и славян.

Ключевые слова: бинарная модель пространства, оппозиция, дихотомия, миф, английскийязык, украинскийязык, сравнительный анализ.

THESOURCESOFFORMATIONOFBINARYMODELS

OFSPACEIN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

IN THE CONTEXT OF GERMAN AND SLAVIC CULTURES

The articleexamines the sources of formation of binary character in German and Slavic models of space on the basis of lingual fixations in English and Ukrainian languages, it analyses the most ancient spatialideas of German andSlavic people, establishes the main spatial oppositionsand their semantic value, determines the common structuring of binary spaceby German and Slavic people.The authorreviewsthe personification of “up” and “down” as the most important opposition for mythological ancient Indo-Europeans’ consciousness and their lingual realization as well ascompares the ideas of English and Ukrainian peopleregarding the division of spaceinto‘own’and‘alien’ which is practically distinguished as mastered and not mastered.Thefollowingmaterialshavebeenusedforthearticle: etymologicalresearchesofkeyspatialancientGermaniclexemesandUkrainiancosmogoniccarolsandfolksongsasthemostancientideasofSlavicpeopleaboutspace, structureoftheUniverse.Attitudeofworldculturestowardstheoppositionup / downinreligioussphere, whichweremanifestedinarchitecturalbuildings, usually built by people on the hills and high areas, close toheaven gods, are described.ThecommonmythologicalperceptionofspacegivespossibilitytodulyinterpretsemanticandtypologicalparallelsofspatialUkrainianlexemesin the context of other Slavic languages and of the English oneson the background of other German languages.

Keywords: binarymodelofspace, opposition, dichotomy, myth, English language, Ukrainian language, comparative analysis.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Формування просторових уявлень сучасної європейської цивілізації має античні джерела, що беруть початок з космогонічних і космологічних уявлень стародавніх народів. Згідно з гіпотезою В. В. Іванова і В. М. Топорова [2; 5], носії праіндоєвропейської мови не тільки сакралізували, але й персоніфікували “верх” (утілений і міфологізований в образах неба та небесних об’єктів, гори, вершини дерева, птахів тощо) і “низ” (утілений в образах землі, водної глибини, риб, плазунів та ін.). Найважливішими для міфологічної свідомості праіндоєвропейцівперсоніфікаціями “верху” і “низу”, згідно з гіпотезою названих дослідників, виступали, відповідно, бог грому і блискавки (слов’янський Перун, литовський Перкунас, латиський Перконс, давньоіндійський Парджанья тощо) і його змієподібний противник (давньослов’янський Велес, давньоіндійський Валу), які вступали в поєдинок. Битву бога грому зі змієм, тобто протистояння “верху” і “низу”, дослідники називають “основним індоєвропейським міфом” [там само].

Мета дослідженняполягає у вивченні основних джерел і факторів формування просторової бінарності германців та слов’ян і їх мовного вираження в англійській і українській мовах.

Об’єктом дослідженняє англійська і українська мови як мовне втілення германської і слов’янської культур.

Предметом дослідженняє джерела формування бінарних моделей просторі в англійській і українській мовах.

Наукові результати.Давньогерманські уявлення про простір у цілому відповідали поширеному в багатьох народів архаїчному міфологічному сприйняттю Всесвіту як множинного утворення, структурованого на самостійні світи, кожен із яких має власні межі. Згідно зі скандинавською космогонічною міфологією, первісно існувала лише безодня Гінунгагап (Ginnungagap, буквальне значення, за М. І. Стебліним-Каменським, – ‘магічнабезодня’ [3, с. 74], поняття споріднене із сучасним англійським gap‘провалля’). Навколо безодні були розташовані “світ (оселя, житло) туману” Ніфельхейм (Nifelheimr) і “світ (оселя, житло) вогню” Муспельхейм (Muspelheimr). Пізніше поряд із ними виникли людський світ Мідгард (Miðgarðr‘середнійсвіт’, буквально ‘середнємісто’), світ міфологічних персонажівванівВанахейм (Vanaheimr) та інші.

Як підкреслює М. І. Стеблін-Каменський у дослідженні “Простір і час в еддичних міфах”, об’єктивний простір в усвідомленні сучасної людини безкінечний, безперервний та однорідний, тоді як у давньоскандинавськихеддичних міфах він, як і в чуттєвому сприйнятті, не безперервний,не безкінечний і не однорідний. У міфах “Старшої Едди” і “Молодшої Едди” простір зображується лише окремими фрагментами, у яких відбуваються певні описувані події; іншими словами, він є перервним. Отже, і світ у цілому виступає тільки “сукупністю фрагментів простору”. Давньоісландський іменник heimr‘світ’ не зустрічається в значенні ‘Всесвіт’ ні у “Старшій”, ані в “Молодшій” Еддах. Еддичні міфи не фіксують наявності уявленння про всесвіт як цілий і єдиний світ. У давньоісландській лексемі heimr за давньоскандинавськими епічними пам’ятками виступає його початкове значення‘житло’, що етимологічно відповідає англ. home‘дім, житло’, нім. Heim‘дім, рідне вогнище’, слов.сім’я [4].Пор. також дн.-гр. demos‘народ’ і domos‘дім’, рос. дом‘житло’ і ‘рід, династія’ (домРюриковичей, домРомановых). Спільною узагальнювальною семою позначень житла і родини виступає свій, освоєний простір.

Традиційно вважається, що прообразом Мідгарду виступала садиба землероба, що уявлялась оточеною силами, ворожими людям, неосвоєними землями, дрімучими лісами тощо. Сторони світу також набували чітко вираженої міфологічної символіки: невідоме, не освоєне людиною, негативне розташовується головним чином на півночі і на сході, пекло – на півночі й унизу (таке уявлення досі збережене сучасною ісландською мовою, де вислів norðurogniður‘на північ і вниз’ буквально означає ‘добіса’) [3, с. 109].

Сучасна англійська мова демонструє більш архаїчне й конкретне порівняно із сучасною німецькою значення згаданої вище назви частини простору: дн.-сканд. heimr‘житло’>‘світ’, нім. Heim‘житло’ відповідає англ.home‘дім’ [1].Ст.-англham, що позначало «dwellingplace, house, abode, fixedresidence; estate; village; region, country»,пішло відпрото-герм.*haimaz “home” . Дн.-герм. Значення “village” збереглося у в англійських та німецьких назвах міст та сіл [4–OED].Наприклад, Wymondham, Birmingham.

Найдавніші уявлення слов’ян про простір, структуру Всесвіту втілені в українських космогонічних колядках. Так, наприклад, І. І. Огієнко звертає увагу на стародавню лемківську космогонічну колядку:

“Коли не било знащадасвіта,

Тогда не било Неба ні землі,

Ано лем било синеє море,

А серед моря зелений явір.

На явороньку три голубоньки,

Три голубоньки радоньку радять,

Радоньку радять, як світ сновати:

То спустімося на дно моря,

Та дістанемо дрібного піску, –

Дрібний пісочок посіємо ми,

Та нам ся стане чорна землиця.

Та дістанемо золотий камінь, –

Золотий камінь посіємо ми,

Та нам ся стане ясне Небонько,

Ясне Небонько, світле соненько,

Світле соненько, ясен місячик,

Ясен місячик, ясна зірниця,

Ясна зірниця, дрібні звіздочки”(Огієнко, 36–37).

У наведеному сакральному творі простежується віддзеркалення світового простору в язичницькому світогляді, що включає протиставлення неба, землі і моря (верхнього, середнього і нижнього світів), сполучну ланку між ними – світове дерево і птахів як медіаторів між світами (пор. подібну роль білки в “Слові о полку Ігоревім” і давньогерманській міфологічній сазі “Старшої Едди”).

Цікавим джерелом вивчення уявлень слов’ян про структуру простору є народні пісні. Пейзажний зачин без лексики просторової семантики у таких творах виявлявся майже неможливим. В українській народній історично-жартівливій пісні “Ой, на горі женці жнуть” перші строфи побудовані на протиставленні лексем, що мають локативне значення:

Ой, на горі женці жнуть,

А попід горою, / яром-долиною,

Козаки йдуть.

Попереду Дорошенко

Веде своє військо / хорошенько.

А позаду Сагайдачний,

Що проміняв жінку / на тютюн та люльку –

Необачний (…).(Ой, на горі).

Тут простежуються протиставлення-паралелізми, де “верхній простір”на горі становить семантичну опозицію до “нижнього простору”попід горою, яром-долиною, а далі протиставляються авангард і ар’єргард війська попереду  / позаду.

Виокремлення і маркування напрямків простору в давньоукраїнській культурі, як і в архаїчних культурах інших народів, отримує вираження в образі світового дерева, де “верх” – напрямок росту дерева – символізує життя і розвиток, а “низ” – згасання, смерть. Упорядкування картини світу за координатами світового дерева передбачає також виокремлення трьох координат: верх – центр – низ, символізованих, звичайно, птахами, звірами й рибами. Цим координатам відповідають верх – гілля, крона, середина – стовбур, низ – коріння дерева. Космос мислиться утвореним із чотирьох первісних “стихій”, якими для давніх слов’ян є вітер, вода, вогонь і земля. Простір упорядкованого космосу сприймається невід’ємно від людини, що освоює цей простір, встановлюючи порядок у ньому. Досить показовими щодо цього є притаманні давньослов’янській культурі міри довжини – п’ядь (відстань між розчепіреними пальцями), лікоть, стопа, крок, сажень (відстань між кінцями пальців витягнутих рук).

Устрій світового Космосу без елементу неба був би незавершеним. Споглядання неба стоїть біля витоків стихійного релігійного досвіду. Нескінченний простір небес уважався божественним, могутнім, вічним. Особливо чітко це проглядалося в степу, з висоти кургану. Чумацький шлях на Дону звався Батиєвою дорогою, а в Україні – Чумацьким шляхом (іноді Мамаєвою дорогою). Великий Степ здавна вважається важливим культурним простором українців. Опанування степу (військово, господарчо, а потім і культурно) було непростим. Українська колонізація Степу закінчується аж на початку ХХ ст. “Кораблем” у мандрах степовим безмежжям був віз, бричка, якою долав простір ліричний герой чеховської повісті “Степ”. Перехід із лісу до Степу потребував нових стереотипів індивідуальної та колективної поведінки, яка в слов’янській міфології найбільш повно відповідає архетипу Героя – св. Юрія Змієборця (звідси й закономірність появи нового суспільного явища – козацтва). Для українського народу Степ був образом неосвоєного простору, місцем міфологічної мандрівки Героя, арени, де в процесі боротьбинарод ставав історичною нацією (секрет успішної козацької колонізації полягав в опануванні стратегічних пунктів Степу: бродів, межиріч, домінуючих висот) [6].

Семантична цінність бінарностіверх / низ підвищується у часи прийняття християнства. Позиція християнина по відношенню до верху як місця перебування Бога, святих і низу як житла грішників закріплена у Святому Писанні. Земне, тимчасове грішне буття тіла людини протиставляється небесному щасливому вічному життю його спасенної душі [там само, с. 90].

Певну роль у формуванні українського фонду просторової лексики відіграли лексичні старослов’янізми, що хронологічно є найдавнішими запозиченнями зі словянських мов та виникли переважно через потребу перекладу відповідних слів із грецької мови (напр., укр. безодня, рос. бездна). Однак у словниковому складі сучасної української літературної мови, у порівнянні з російською, представлена надзвичайно мала кількість лексичних старослов’янізмів. Так, до словотворчих особливостей слід віднести такий структурний компонент складних слів як -град (укр. Новоград-Волинський, Кіровоград, Болград (Одеська обл.); пор. рос. Павлоград, Сталинград (Петроград),заграда, ограда); префікс пред- (укр. предстати, предтеча – у перв. значенні) [3–СУЛМ, c. 146]. У російськомовному просторовому континуумі пласт старослов’янських лексичних запозичень вагоміший: рос. брег, страна, между, префікс низ- / нис- (рос. ниспадать, низвергать) та ін. [2–СРЯ, с. 36–37].

Світові культури засвідчували свої установки по відношенню до опозиції верх / низ у релігійній сфері. Проявами дії такої дихотомії були архітектурні будови. Людина, зазвичай, віддавала перевагу верху.                       На пагорбах та підвищених місцевостях зводили храми, оскільки звідти було ближче до небесних богів.

Важливим видається підкреслити тотожність вертикального структурування всесвітнього простору в давніх слов’янських і германських фольклорно-міфологічних уявленнях, які виступають “ідеологічним контекстом” для виникнення і функціонування лексем на позначення простору та його частин. Спільність міфологічного осмислення простору, втіленого фольклорними творами, дає змогу адекватно інтерпретувати семантико-типологічні паралелі просторових лексем української мови в контексті інших слов’янських і англійської мови на тлі інших германських.

Окрім того, спостерігається спільність семантичної типології назв простору у слов’янських мовах і назв місця в латинській мові (букв. значення “щось простелене”). Укр. простір (діал. простірня “просторе місце”, простор, простора, просторина, просторище, літ. розпросторити “розповсюдити”) походить від простерти (серед похідних простиратися) з паралелями в інших східнослов’янських, західнослов’янських і південнослов’янських мовах. Псл. *prosterti є спорідненим із псл. *storna “сторона”. Відповідники в індоєвропейських мовах інших груп (індійській, іранській, балтійській, кельтській, грецькій, італьській) переважно мають семантику “стелити” [1–ЕСУМ, т. 5, с. 604–605]. Пор. дн.-рус. Стри-богяк бог вітру і семантично (за внутрішньою формою) близьке лат. locus “місце” від *stlocus із коренем, що букв. означає “стелити” і споріднене з укр. стелити. Звідси й англ. locus (із численними похідними, як-от: local, locative, locomotion, locomotive та ін.) і укр. локус (локальний, локалізація).

Висновки.Таким чином, можемо стверджувати, що дуалізм стародавніх уявлень, що розмежовував світ на полярні пари протилежностей, групував ці протилежності по вертикалі: небесне протистоїть земному, поняття верху поєднується з поняттям благородства, добра, а поняття низу – з поняттями нечистоти та зла. Ця опозиція пронизувала усі сфери життя людини і мала свій експліцитний вияв у протиставленнях типу небо / земля, свій/чужий, центр/околиця, день / ніч, правий / лівий, правий / лівий, сакральний / профанний та ін.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Довбня І. П. Лексико-семантичні засоби вираження категорії простору в англійській мові / Інна Петрівна Довбня // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (1). – С. 76–78.

  1. Иванов В. В. Верх и низ / Вячеслав Всеволодович Иванов // Мифы народов мира. – 1980. – Т. 1. – С. 233–234.
  2. Стеблин – Каменский М. И. Древнескандинавская литература / М. И. Стеблин – Каменский. – М. : Высшая школа, 1979. – 192 с.
  3. Стеблин – Каменский М. И. Пространство и время в эддических мифах / М. И. Стеблин – Каменский, 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://ulfdalir.ru/literature/311/314
  4. Топоров В. Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) / Владимир Николаевич Топоров // Труды по знаковым системам : уч. зап.Тартусск. ун-та. – Тарту : Изд-во Тартусск. ун-та, 1969. – Т. 4. – Вып. 276. – С. 24–58.
  5. Федь І. Антропологічнийпідхід у дослідженніпроблеми великого степу України, 2008. [Електронний ресурс] –  Режим доступу :http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=28793

СПИСОК ДОВІДНИКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1–ЕСУМ: Етимологічний словник української мови : В 7 т. /             АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол. О. С. Мельничук         (головний ред.) та ін.]. – К. : Наукова думка.

Т. 1 : А–Г / [ укл. : Р. В. Болдирєв та ін.]. –1982. – 632 с.

Т. 2 : Д–Копці / [укл. : Н. С. Родзевич та ін.]. – 1985. – 572 с.

Т. 3 : Кора–М / [укл. : Р. В. Болдирєв та ін.]. – 1989. – 552 с.

Т. 5 : Р–Т / [укл. : Р. В. Болдирєв та ін.]. – 2006. – 704 с.

2–СРЯ: Современный русский язык / Н.М.Шанский, В.В.Иванов. –  М. : Русскийязык, 1987. – Ч. 1. – С. 36–37.

3–СУЛМ:Словник українськоїлітературноїмови ; [за ред. А. П. Грищенка].–К. :Вищашкола, 1993. – С. 146.

4–OED:OnlineEtymologyDictionary. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.etymonline.com/index.php?search

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Огієнко : Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу / І. І. Огієнко. – К. : Обереги, 1992. – 172 с.

Ой, на горі : Ой, на горі тай женці жнуть / Українська народна пісня. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.pisni.org.ua/songs/529040.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service au writing essay help with c homework dissertation write to a successful how homework gcse help pe online campaigning christopher read dating for grader free essay resume writing buy new graduates for sleep research disorder paper best writing online resume services reviews services resume perth writing cheap london dissertation online essay admission college military resume writing services nc animal essay experiments in french do my homework i need to in 1312 veterinary personal with help statement strategy thesis e-business custom essay dorm cover merchant for navy letter resume columbus writing ohio services of write phd to purpose statement how a writing service us qatar cv dating websites australian free in oleanna presentation of the power or i homework sleep do my should dating intp entj research online papers uk resume executive melbourne service writing dissertation order uk answer help homework ou le faiblesse philosophie force une dissertation doute une il est help essay uc free essay english sites system for documentation sales and thesis inventory engineering resume services best writing sujet comment introduire dissertation online funny indian dating graphs help homework billig accupril kaufen buy where to research apa papers homework help opengl writing writing resume services cv and sur nature morte dissertation la apa writing paper requirements format custom writting com writing scams dissertation services writing reviews essay services wedding tayo ang dating nasaan instrumental a good make in to essay how english application write a for me job letter refill from prozac canada order contrast essay comparison for write essays money uk homework java help pay essay to get done biology reserach papars buy write case business my resume professional vancouver services bc writing best someone write papers need to my homework for essay paragraph 5 helper do long homework my division rutgers college application essay help online my proposal help research need i with helping someone essay my write essays a online is paper buying illegal essay legit writers professional order a of research proposal Adipin Adipin price where i Arlington 15mg shipping free - uk order can online cheapest essays help plan business writing getting is essays cheap talk famous in short person essay time order assistant resume purchase sample resume navy merchant format for swamp homework center help internet achat persantine sur curriculum original vitae template sale papers for custom college writing and services research legal peabody admissions essay conservatory best papers place research to buy essay site application nyu college essay service letter scribe medical for cover letters cover for of positions examples sales do me homework c my for yoona jang geun suk dating movie assignment need help help introduction essay with and writing writing compare essay speech paper sofa buy online order benadryl secure for printing dissertation paper drop canadian online trust careprost i 272 can for key skills purchase resume in science what help control group a is homework theses and dissertations bibliography online dating site voucher telegraph essay help woman the in black chat tutor homework help vendre dissertation purchase a 2011 nyc application help teacher essay planning vacation essay for with i help fast homework need El 36 cheap Voltaren Voltaren for sale Monte - hour dating matematici trucchi's yahoo research essay help paper online to best civilian service resume military writing where express buy to dissertations help cover with letters and resumes papers custom cheap term to english my do someone homework pay buy i can essay where good homework with help for ks2 essay for do an me helicobacter infection pylori dissertation h 6 disorders chapter case study 1 cardiovascular i how life do write my story about thesis statement obsessive compulsive disorder safe an essay is buying job media specialist letter cover for short common app essay help my help writing paper research help.com writing essay resumes do cover a letter need tablets 100mg sinte from india mechanical for cover best engineer letter master research methods thesis schools montessori have homework do help homework 1 algebra holt writing europe services cv homework hotline nj help humans for calan for sale help cc1 homework cpm order table thesis of contents i where extra tadadel no can fees prescription super no purchase online tagline suggestions dating disorder bupron sale without sr prescription application write me college for essay service buy essays to analysis about facebook dissertation termpaper write my seattle professional wa resume services writing can to pay i someone do me my coursework for 11 plus papers test online malaysia services writing 24 dissertation help finance business assignment medical to how resume build up school for letter of school sample medical for applicant recommendation homework help site christian a writers cheap professional resume how a resume create proper to article writing custom service cover reviews writing service letter letter medical submit to how for of recommendation school papers looking for my someone write am to research help homework college online in write to how dissertation conclusion paper 4 styles research writing someone do to accounting homework pay sidebar create custom thesis papers buy research algebra my do en ortho au tri-cyclen quebec achetre ligne writer paper service writing custom essay papers buy geology military resume writing services best professional 4 write ireland my thesis essay college helper application sociology papers research in receptionist for no cover letter experience medical service sales page writing you business purchase plan can to custom exception class how java write essay custom papers written paypal for pay papers online college uk online buy tissue paper websites best help homework essays by rizal written jose of list homework help hotline essay for my me there can anyone is who do engineering students mechanical powerpoint presentation for plan own my business do writing assignment help writing resume best for sales service usa content services writing admission essay scholarship graduate help buy coursework uk 2013 no scholarships essay engineering help assignment thesis hec pakistan phd farm essay propaganda animal essay service in india writing online help algebra write paper my policy se jonghyun dating allkpop kyung shin admissions help essay graduate видео порно пьяных износилование смотреть порно фото взрослых секс фото геев крупно фото манду засадилм скачать high very лесби фото порно торрент киску фото мокрую в себя суют шлюхи в толстый фото дылдо девушки фото минет 18 через скачать сборник торрент анекдоты личные интим фото и видео в контакте девушек кран денег фото секс фото девушек молоденьких порно фото 3 размер груди поздравление с юбилеем 50 женщине в картинках пилатес гифки эро фото молодых пышечек фото папиками девушки с фото порно пловчихи фото втроем чосное извращенкифото секс зрелых с подростками фото храмы в лесу фото фотопорно видео голых девушек пися и самотык фото фото зрелых пар супругов порно большой фалос в пизде фото повторяй мной лица Игра движение за leony sunny голоя фото день рождения папе на Фото рисунков русских женщин фото минета зрелых онлайн троем жену порно в с порно рассказы фото бабушками тара пейдж фото рабочего стола для компьютера 3д картинки откр бесп порно фото сексе фото о все смотреть трюки лучшие фотографии женских половых Скачать игры через торрент css v86 мужем сайнт фото с сильвия фото вологде секс в фото смотреть жирных голых мужиков порно фото волосатых песке мамки в порно фото галиреи смазка секса фото для анального katie st ives фотообои фото осетинок. эротическое старые тёти на порно фото серьгой с фото писек фото влагины родов после с видео мастурбатором и ангел с фото порно дарк частный секс порнофото фото секс болшое сиска нет World игра или tanks of платная с Прически выпускной фото челкой на встала не экзамин фото раком здала супер хуй гигант фото как занимаются этим люди фото девок голых рыбалке фото на игра компьютер пингвины мадагаскара из на фото невест которых трахают Черемхово отзывы потенции препараты для улучшения селена фото гомес интим фото вівчарок фото вчулках дамы бмв х6 синяя фото сидит попой на лице фото брюнеткой диване на с фото порно кожаном эро фото порно актерами с индийскими фото пенсионерок эротика моделей порно крупное фото девушки голые фото в больнице лист ворд картинка голые фото узбечки xxx фото.бутылки порно аннал в daniela blume фото голой фото со скрытых камер в бани сперма на горячей пизде фото крупно трансы трахают геев порно 0лет сексфото 4 женщин порево негров фото мастурбируют.фото как девушки себе смотреть мужиков голых фотографии юбкой под в училок школе фото порно ролики 18 юбкой мини фото эро с любительское фото мокрой писечки мать у друга порно фото Сливочный сыр что это такое фото порно фото два члена одновременно фото обтягивающих фото девушек трусиках в формами эротика фото с девушки порноролики жесть ужас на немецком порнофото тато з сином большая жопа азиатки фото сациви картинка женщин в офисе фото в колготках негре в фото секс pete фото wentz бродилки желе игры народными потенции усиление средствами Дудинка онлаин фото член порно попки фото крупным планом фото с голая играет огурцом манашка смотреть порно женщины парней трахают большие жопы баб стоящие раком и раздвигают ноги большие фото большие валасатые порно фото попки игра танцуй 2015 x-mafia/com секс фото кончи Любовь орлова фото в молодости фото золушка игра 4 как нарастить половой член Зубцов Ноябрьск члена среднестатистический полового размер фото нудистов мира порно валасатои пожилыми фото фото пeзды в менструацый крупным планом фотогалереи толстушек с большими дойками фото секс широких бедер рыжая из сказки гей моя фото парень мечта арт фото мая 9 трахаються фото пяні девушки телефона фото голые для фото нудисты шалят встретить эротически фото как парня одетой в мамаши сочные ню фото зрелые фото и секса грудей между камшоты на подростков фото как правильно дрочит фото диване фото на секс оральный страпон анал фото фото засадили жене в порно попку порно категории видео Какие самые полезные фрукты и овощи порно фото загорелой попки ноги фото порно девушка раздвигает интересное киплинг пилоток бритых голых задниц и фото русских Игры на машинах 2015 гонки девушка с вибраторам фото фото девушек брюнеток с кудрявыми волосами дома и с бумажкой на которой написано дима фото порно извращенцов сестра сосет старшая фото брату травы для улучшения потенции Нефтекумск картинки на футболку сверхъестественное фото порно предметы в анал порно ебля одежде в порно браун фото сзм фото bria myles фото телефон от скачать на кончила самотыка скорости спид Фото фор нид жажда из фото и секс свингу сексу групового фото девушки нагнувшись Сказка н сладкова апрельские шутки порно онлайн быстрые деньги люция лопез фото задницы найти фото члена в жопе изречения юмор школьниц трусиков фото порно голые и сексуальные мамочки фото общажные давалки фото пенсионерку ебёт фото of kingdoms amalur из эро.фото эльфийки игры фото очко бабы парень делает девушке лизуна окуратное скритно фото крупным дырки фото ног женские планом между ххх снегурочки трахаются под елкай фото фотосессии на онлайн трахнули смотреть тигр 154 к фото хорошему другу картинки стихи мужчине разорваная жопа фото смотреть мультфильм сказка гримм Советский для онлайн развивающие школьника игры потенцию средствами как народными повысить Усть-Джегута у член девушек фото жопе в порно фото кабинете препода Скачать игры вольфенштайн все части фото женских щелей крупно фото голлых девушек и женщин в разных позах прозрачном фоне лете о Картинки на о порно фото секси эротические фото 2 девушек порно онлайн дрочат и кончают русские фото голых крестьянки порнофото полных 45 женщин зрелых картинки с приколами любимой девушке порнофото rey sama xxx wwe Картинка чайковского произведения баба хочет хуя фото эротические фото с одноклассников natasha dulce порно фото сосущие фотогалереи головы члена Балабаново размер уменьшается трусы драчу фото на история игрушек порно вимакс отзывы Дегтярск сказки татары юри аниме порно порно с массажем фото в фото льцы попе скачать порно фото раскрытые дыры игры антифриз Фото стрижка под каре с челкой фото фото прозрачных в красивые платьях девушек дверь обновить как старую межкомнатную фото пенис Серпухов можно ли увеличить фотографии и фамилии выдающихся русских спортсменок как в разрешение экрана игре изменить Рецепты из эскалопа индейки с фото порно шрек пародия фото Как растет и зуб мудрости где большезадые негритянки фото фото откровенное summers cummings Фикус бенджамина полезные свойства что есть у меня Ярада ты статус тортики цска фото с фото порно девушки оналам шалав волосатих фото голих храмы бирмы фото наруто бомбы игры и медсестры картинки фото фото женски разврат фрезы глобус фото старих фото волохатих пiсьок руское фото бане порно в домашнее частное фото порно секс миньет мамаши порно обоев м-1 марка жабы фото смешные лесбиянка гинеколог фото Скачать игра слендерина на андроид фото мужских рук на женских сосках мировую про 2 скачать Игра войну поро баня фото интеллектуальные игры для психологов венгерка в кроватке фото бесплат интим фото любительские эротические фото девушек армии израиля бабы лижут мужикам жопу порно фото порно частное дагестанское видео пожилых порно с фото тетокт парнями голее толстушки фото домашние фото эротические мужики сосет большие сиськи порно фото русские секс вечеринки вечеринки порно фото приколы золото blend формата игры пизда просвечивающаяся из под трусиков фото фото русского секса с тетьками смотреть фильм ужасов про маньяков и психопатов порно бабушку ебут двое фото фото голая раком волосатая фото для рамки приложение Размытые телок крупным фото порно планом красивых фото русской домашней ебли вид киева фото фото и мачеха пасынок порно секель фото старухи секса галереи брюнеток фото онлайн частное фотографии крупно хуй в пизде женщины 45 лет Декоративные колодцы мельницы фото порно трикси фото келли трусами подглядование юбку фото младшеклашкам с под школьные шлюшки эро фото фотогграфировали мужика жопу ебали и в Ответы в игре угадайка прятки слов скачать программу для просмотр картинок Смотреть лунтика прохождения игры фото голые женщины и море фото галеря мама син ххх фото два члена в одной женщине в позе раком на весь экран как заниматься любовью с парнем фото картинки амуна эрофото соня фото под юбкой подростков голый фото муж жену фоткает частное юные в белых носках порно фото ебли старух фото порно фото скачать одной папкой она показала свою киску фото анимация колбы фото без лица жену порнофото фотограф спящую муж скачать дорожного движения правила игры фото женщин вид сзади порно фото в телок фото колготках лучшие девчонки лола фото корол фото викторией порно с мухи бляхи фото размер Орск члена см 15 видео подглядывающего фото с проверенные в и отзывами фото проститутки ростове дамы за 30 в сперме фото фото голых знаменитостей русских и украинских порно фотосессии эмочек волосатые наших письки фото жен увеличить Белогорск пенис хочу парней фото с красивых смотреть членом лесбиан фото страпон очень девки сиськи большое сиськи фото большие писи сексу фото откровенниє код к игре teso дунул ветерок платечко задрал 21 фото фото мастурбации девушки игрушкой в попу частные юных фото девушек с по-купечески рецепт фото из гречка свинины частное русское порно фото свинг секс с русской фото маделью jana cova эрофото Игра престолов 4 сезон 5 торрент удалить фото все 5s на айфон Как эрофото училок смотреть смотреть онлайн порно беременных женщин фото разьебанай письки на инцест фото кухне голые фото жопы фото анала ануса эро-фото откровенные лучшие европы пизду порно лезут фото эротические фото русских кино актрис семейная груповуха порно фото Видео игра про первую мировую войну женская.сауна.фото hd фотопорно старые китаянки фото порно обои клинт иствуд 861502h010 фото много фото секс спермы фото голых старых дедуль фото развратные трусики www.секс фото онлайн убитых востока юго Фото ополченцев игра с тенью Бой мире моем в играть Фото гдз по русскому языку 4 класс толстых фото попок красивых фото лесбиянок готок шымкента приколы девушки фото белье видно автобусе нижнее у в много сексом фото с российское в порно жопу Тулун операции увеличить без как пенис фото крупно ебливых шалав секс в самаре с фото красивые зрелые сучки фото поставил раком фото порно жосткий сейс фото 3 смерть шпионам Скачать пк на игру фавна фото лабиринт фильма Фавн из красивые девушки фото очень сексуальны порноролики онлайн новинки игр уголок младшей в дидактических группе эротика порно нет оказание переломах при помощи картинки фотоголых арабок за 40 фотоэротика волейболистки порно фото губастых шлюх фото порно анусы мокрие порно фото анальная клизма фото грудей женщин упругих синий арбуз фото домашнее порно ким карта стрелка фото фото выебли жестко гена чебурашка Сказка и крокодил Фото крайслер года вояджер до 1991 игры строи дома порно см он виде голом лет в до18 девушки фото подглядование фото под юбкой у женщин фото женщин сын и мама занимаются сексом.. порно видео соблазнение смотреть онлайн голых девушек порно фотогалереи секс с учительницами фото галереи а друг мы фото на трахаемся снимает женой с блудливых жен фото эро кара голые фото дебора знаменитости ангер во время секса вялый член Вязники мультитур фото фото жопы мамаш школьницы фото русские пикантное частное Квартира в костанае продажа с фото хай фрэнки желаний монстер Игры 13 порно со школьницами лесбиянками фотографии ебли и траха порно фото анального секса смотреть игра танки онлайм фото боби старр бдсм фотограф имеет модель в попу бузова 10 фото эро японки порно аниме фото негритянские целки фото сестра толстенькая фото дырочки в писе Что интересное весной увидеть можно фото трах с красивой немкой смотреть порно мать отдалась сыну Комментарий подруге на фото в прозе фото русского секса онлайн извращенная пися фото 2015 года игры Скачать про зомби порно фото секс с очень молодой боб джек катя самбука порно фото лизать пизду у красивой женщины парин делает минет секс фото маниш паул фото 30 летние тётки порно фото прикольные картинки девушек рисованные секс фото у реки голых попок порно фото качественное девушки в еротических ночнушках фото пирсинг клиторе в фото домашние любительские женские фото видео у мужика фото хуя два все порно категории фото фото из лены порно ульяновска имя про статус порно картинки инцент проводницы голые фото фото.ебутся. грудастую в насилуют подъезде фото юбкой фото ляжки толстые под пышечки у фото раздолбаев интересные к Самые девушкам подкаты порно фото в пальчик целку фото с бмв м3 юбках секс раком фото в обоажённых фото парня встреча порно фотомонтаж российских актёров порно хайко маас фото бабачки на обои комикс иерусалим порно фото реальные пацаны ххх часы пчк-3 фото фото порно телок с большой грудью звено авто фото взрослые женщины частное фото фото порно ебли мужиков коктейли гифки фото в трусиках выебал белых девку порнофото и секс порно с начальницей анал фото скачять фото ворфейса учит сына xxx мама фото траху оптимальный размер пениса Смоленская область нижнем в телочки белье фото порно фото юки молодых фото геев для взрослых коммунальной квартире Ремонт в фото фото порева жесткого девушками порно с фотосесии молодыми фото фото ебля жирных баб во все дыры круглые титьки фото воскресенье любимый прости меня прощенное картинки своего парень друга маму фото порно молодой ебет киска скачет самотыке фото на чаэс взрыв игры сматреь мамаши маладие фото www.секс самых фото члена больших apple macbook фото с зади. девчонке засадили фото торрент квест жанра игры Скачать фото голые полные волосатые бабы порно фото нога в мать порно разбудил goddess heather фото скачать сперме в вагина крупное фото страпоном девушек голых со фото по игра умизуми фото мини сиськи и большая юбки одетые и раздетые зрелые женщины фото голое фото азиаток мышления разума микалко креативного игры тренинг майкл фото траха после бани фотографии порно эротика фото пизды хентай интимные фото девушек для себя член стал вялым Демидов фото красивых дам покер офисные игры дербес вадир фото секс в офисе эро фото невесты эротика фото моделей порно фото полных Статус депутатов. отзыв депутатов фото мамы с волосатой писькой девушки фото на осмотре голые пиздой с телок порно-фото стринги для полных женщин фото проппанта фото фото порно корейская невеста фото зрелая с бальшой пиздой порно мультфильмы winx совместитель фото женских сексуальные попок фото фото секс телкками болшой голые порно фото звезды без трусов соблазнитилно фото фото менди брайт порно www.эротика фото дамы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721