ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ БІНАРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У КОНТЕКСТІ ГЕРМАНСЬКОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+811.161.2–115

І.П.Довбня

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

м. Переяслав-Хмельницький

 

У статті досліджено джерела формування бінарності у германській і слов’янській моделях простору на основі мовних фіксацій англійської і української мов, проаналізовано найдавніші просторові уявлення германців та слов’ян, встановлено основні просторові опозиціїта їх семантичну цінність, визначено тотожність структурування бінарного простору германців та слов’ян.

Ключові слова: бінарна модель простору, опозиція, дихотомія, міф, англійська мова, українська мова, порівняльнийаналіз.

ИСТОЧНИКИФОРМИРОВАНИЯБИНАРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

В КОНТЕКСТЕ ГЕРМАНСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУР

В статьеисследованыисточникиформированиябинарности в германской и славянской моделях пространства на основеязыковыхфиксацийанглийского и украинскогоязыков, проанализированысамыедавниепространственныепредставлениягемранцев и славян, установленыосновныепространственныеоппозиции и исемантическаяценность, определеносходство в структурированиибінарного пространствагерманцев и славян.

Ключевые слова: бинарная модель пространства, оппозиция, дихотомия, миф, английскийязык, украинскийязык, сравнительный анализ.

THESOURCESOFFORMATIONOFBINARYMODELS

OFSPACEIN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

IN THE CONTEXT OF GERMAN AND SLAVIC CULTURES

The articleexamines the sources of formation of binary character in German and Slavic models of space on the basis of lingual fixations in English and Ukrainian languages, it analyses the most ancient spatialideas of German andSlavic people, establishes the main spatial oppositionsand their semantic value, determines the common structuring of binary spaceby German and Slavic people.The authorreviewsthe personification of “up” and “down” as the most important opposition for mythological ancient Indo-Europeans’ consciousness and their lingual realization as well ascompares the ideas of English and Ukrainian peopleregarding the division of spaceinto‘own’and‘alien’ which is practically distinguished as mastered and not mastered.Thefollowingmaterialshavebeenusedforthearticle: etymologicalresearchesofkeyspatialancientGermaniclexemesandUkrainiancosmogoniccarolsandfolksongsasthemostancientideasofSlavicpeopleaboutspace, structureoftheUniverse.Attitudeofworldculturestowardstheoppositionup / downinreligioussphere, whichweremanifestedinarchitecturalbuildings, usually built by people on the hills and high areas, close toheaven gods, are described.ThecommonmythologicalperceptionofspacegivespossibilitytodulyinterpretsemanticandtypologicalparallelsofspatialUkrainianlexemesin the context of other Slavic languages and of the English oneson the background of other German languages.

Keywords: binarymodelofspace, opposition, dichotomy, myth, English language, Ukrainian language, comparative analysis.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Формування просторових уявлень сучасної європейської цивілізації має античні джерела, що беруть початок з космогонічних і космологічних уявлень стародавніх народів. Згідно з гіпотезою В. В. Іванова і В. М. Топорова [2; 5], носії праіндоєвропейської мови не тільки сакралізували, але й персоніфікували “верх” (утілений і міфологізований в образах неба та небесних об’єктів, гори, вершини дерева, птахів тощо) і “низ” (утілений в образах землі, водної глибини, риб, плазунів та ін.). Найважливішими для міфологічної свідомості праіндоєвропейцівперсоніфікаціями “верху” і “низу”, згідно з гіпотезою названих дослідників, виступали, відповідно, бог грому і блискавки (слов’янський Перун, литовський Перкунас, латиський Перконс, давньоіндійський Парджанья тощо) і його змієподібний противник (давньослов’янський Велес, давньоіндійський Валу), які вступали в поєдинок. Битву бога грому зі змієм, тобто протистояння “верху” і “низу”, дослідники називають “основним індоєвропейським міфом” [там само].

Мета дослідженняполягає у вивченні основних джерел і факторів формування просторової бінарності германців та слов’ян і їх мовного вираження в англійській і українській мовах.

Об’єктом дослідженняє англійська і українська мови як мовне втілення германської і слов’янської культур.

Предметом дослідженняє джерела формування бінарних моделей просторі в англійській і українській мовах.

Наукові результати.Давньогерманські уявлення про простір у цілому відповідали поширеному в багатьох народів архаїчному міфологічному сприйняттю Всесвіту як множинного утворення, структурованого на самостійні світи, кожен із яких має власні межі. Згідно зі скандинавською космогонічною міфологією, первісно існувала лише безодня Гінунгагап (Ginnungagap, буквальне значення, за М. І. Стебліним-Каменським, – ‘магічнабезодня’ [3, с. 74], поняття споріднене із сучасним англійським gap‘провалля’). Навколо безодні були розташовані “світ (оселя, житло) туману” Ніфельхейм (Nifelheimr) і “світ (оселя, житло) вогню” Муспельхейм (Muspelheimr). Пізніше поряд із ними виникли людський світ Мідгард (Miðgarðr‘середнійсвіт’, буквально ‘середнємісто’), світ міфологічних персонажівванівВанахейм (Vanaheimr) та інші.

Як підкреслює М. І. Стеблін-Каменський у дослідженні “Простір і час в еддичних міфах”, об’єктивний простір в усвідомленні сучасної людини безкінечний, безперервний та однорідний, тоді як у давньоскандинавськихеддичних міфах він, як і в чуттєвому сприйнятті, не безперервний,не безкінечний і не однорідний. У міфах “Старшої Едди” і “Молодшої Едди” простір зображується лише окремими фрагментами, у яких відбуваються певні описувані події; іншими словами, він є перервним. Отже, і світ у цілому виступає тільки “сукупністю фрагментів простору”. Давньоісландський іменник heimr‘світ’ не зустрічається в значенні ‘Всесвіт’ ні у “Старшій”, ані в “Молодшій” Еддах. Еддичні міфи не фіксують наявності уявленння про всесвіт як цілий і єдиний світ. У давньоісландській лексемі heimr за давньоскандинавськими епічними пам’ятками виступає його початкове значення‘житло’, що етимологічно відповідає англ. home‘дім, житло’, нім. Heim‘дім, рідне вогнище’, слов.сім’я [4].Пор. також дн.-гр. demos‘народ’ і domos‘дім’, рос. дом‘житло’ і ‘рід, династія’ (домРюриковичей, домРомановых). Спільною узагальнювальною семою позначень житла і родини виступає свій, освоєний простір.

Традиційно вважається, що прообразом Мідгарду виступала садиба землероба, що уявлялась оточеною силами, ворожими людям, неосвоєними землями, дрімучими лісами тощо. Сторони світу також набували чітко вираженої міфологічної символіки: невідоме, не освоєне людиною, негативне розташовується головним чином на півночі і на сході, пекло – на півночі й унизу (таке уявлення досі збережене сучасною ісландською мовою, де вислів norðurogniður‘на північ і вниз’ буквально означає ‘добіса’) [3, с. 109].

Сучасна англійська мова демонструє більш архаїчне й конкретне порівняно із сучасною німецькою значення згаданої вище назви частини простору: дн.-сканд. heimr‘житло’>‘світ’, нім. Heim‘житло’ відповідає англ.home‘дім’ [1].Ст.-англham, що позначало «dwellingplace, house, abode, fixedresidence; estate; village; region, country»,пішло відпрото-герм.*haimaz “home” . Дн.-герм. Значення “village” збереглося у в англійських та німецьких назвах міст та сіл [4–OED].Наприклад, Wymondham, Birmingham.

Найдавніші уявлення слов’ян про простір, структуру Всесвіту втілені в українських космогонічних колядках. Так, наприклад, І. І. Огієнко звертає увагу на стародавню лемківську космогонічну колядку:

“Коли не било знащадасвіта,

Тогда не било Неба ні землі,

Ано лем било синеє море,

А серед моря зелений явір.

На явороньку три голубоньки,

Три голубоньки радоньку радять,

Радоньку радять, як світ сновати:

То спустімося на дно моря,

Та дістанемо дрібного піску, –

Дрібний пісочок посіємо ми,

Та нам ся стане чорна землиця.

Та дістанемо золотий камінь, –

Золотий камінь посіємо ми,

Та нам ся стане ясне Небонько,

Ясне Небонько, світле соненько,

Світле соненько, ясен місячик,

Ясен місячик, ясна зірниця,

Ясна зірниця, дрібні звіздочки”(Огієнко, 36–37).

У наведеному сакральному творі простежується віддзеркалення світового простору в язичницькому світогляді, що включає протиставлення неба, землі і моря (верхнього, середнього і нижнього світів), сполучну ланку між ними – світове дерево і птахів як медіаторів між світами (пор. подібну роль білки в “Слові о полку Ігоревім” і давньогерманській міфологічній сазі “Старшої Едди”).

Цікавим джерелом вивчення уявлень слов’ян про структуру простору є народні пісні. Пейзажний зачин без лексики просторової семантики у таких творах виявлявся майже неможливим. В українській народній історично-жартівливій пісні “Ой, на горі женці жнуть” перші строфи побудовані на протиставленні лексем, що мають локативне значення:

Ой, на горі женці жнуть,

А попід горою, / яром-долиною,

Козаки йдуть.

Попереду Дорошенко

Веде своє військо / хорошенько.

А позаду Сагайдачний,

Що проміняв жінку / на тютюн та люльку –

Необачний (…).(Ой, на горі).

Тут простежуються протиставлення-паралелізми, де “верхній простір”на горі становить семантичну опозицію до “нижнього простору”попід горою, яром-долиною, а далі протиставляються авангард і ар’єргард війська попереду  / позаду.

Виокремлення і маркування напрямків простору в давньоукраїнській культурі, як і в архаїчних культурах інших народів, отримує вираження в образі світового дерева, де “верх” – напрямок росту дерева – символізує життя і розвиток, а “низ” – згасання, смерть. Упорядкування картини світу за координатами світового дерева передбачає також виокремлення трьох координат: верх – центр – низ, символізованих, звичайно, птахами, звірами й рибами. Цим координатам відповідають верх – гілля, крона, середина – стовбур, низ – коріння дерева. Космос мислиться утвореним із чотирьох первісних “стихій”, якими для давніх слов’ян є вітер, вода, вогонь і земля. Простір упорядкованого космосу сприймається невід’ємно від людини, що освоює цей простір, встановлюючи порядок у ньому. Досить показовими щодо цього є притаманні давньослов’янській культурі міри довжини – п’ядь (відстань між розчепіреними пальцями), лікоть, стопа, крок, сажень (відстань між кінцями пальців витягнутих рук).

Устрій світового Космосу без елементу неба був би незавершеним. Споглядання неба стоїть біля витоків стихійного релігійного досвіду. Нескінченний простір небес уважався божественним, могутнім, вічним. Особливо чітко це проглядалося в степу, з висоти кургану. Чумацький шлях на Дону звався Батиєвою дорогою, а в Україні – Чумацьким шляхом (іноді Мамаєвою дорогою). Великий Степ здавна вважається важливим культурним простором українців. Опанування степу (військово, господарчо, а потім і культурно) було непростим. Українська колонізація Степу закінчується аж на початку ХХ ст. “Кораблем” у мандрах степовим безмежжям був віз, бричка, якою долав простір ліричний герой чеховської повісті “Степ”. Перехід із лісу до Степу потребував нових стереотипів індивідуальної та колективної поведінки, яка в слов’янській міфології найбільш повно відповідає архетипу Героя – св. Юрія Змієборця (звідси й закономірність появи нового суспільного явища – козацтва). Для українського народу Степ був образом неосвоєного простору, місцем міфологічної мандрівки Героя, арени, де в процесі боротьбинарод ставав історичною нацією (секрет успішної козацької колонізації полягав в опануванні стратегічних пунктів Степу: бродів, межиріч, домінуючих висот) [6].

Семантична цінність бінарностіверх / низ підвищується у часи прийняття християнства. Позиція християнина по відношенню до верху як місця перебування Бога, святих і низу як житла грішників закріплена у Святому Писанні. Земне, тимчасове грішне буття тіла людини протиставляється небесному щасливому вічному життю його спасенної душі [там само, с. 90].

Певну роль у формуванні українського фонду просторової лексики відіграли лексичні старослов’янізми, що хронологічно є найдавнішими запозиченнями зі словянських мов та виникли переважно через потребу перекладу відповідних слів із грецької мови (напр., укр. безодня, рос. бездна). Однак у словниковому складі сучасної української літературної мови, у порівнянні з російською, представлена надзвичайно мала кількість лексичних старослов’янізмів. Так, до словотворчих особливостей слід віднести такий структурний компонент складних слів як -град (укр. Новоград-Волинський, Кіровоград, Болград (Одеська обл.); пор. рос. Павлоград, Сталинград (Петроград),заграда, ограда); префікс пред- (укр. предстати, предтеча – у перв. значенні) [3–СУЛМ, c. 146]. У російськомовному просторовому континуумі пласт старослов’янських лексичних запозичень вагоміший: рос. брег, страна, между, префікс низ- / нис- (рос. ниспадать, низвергать) та ін. [2–СРЯ, с. 36–37].

Світові культури засвідчували свої установки по відношенню до опозиції верх / низ у релігійній сфері. Проявами дії такої дихотомії були архітектурні будови. Людина, зазвичай, віддавала перевагу верху.                       На пагорбах та підвищених місцевостях зводили храми, оскільки звідти було ближче до небесних богів.

Важливим видається підкреслити тотожність вертикального структурування всесвітнього простору в давніх слов’янських і германських фольклорно-міфологічних уявленнях, які виступають “ідеологічним контекстом” для виникнення і функціонування лексем на позначення простору та його частин. Спільність міфологічного осмислення простору, втіленого фольклорними творами, дає змогу адекватно інтерпретувати семантико-типологічні паралелі просторових лексем української мови в контексті інших слов’янських і англійської мови на тлі інших германських.

Окрім того, спостерігається спільність семантичної типології назв простору у слов’янських мовах і назв місця в латинській мові (букв. значення “щось простелене”). Укр. простір (діал. простірня “просторе місце”, простор, простора, просторина, просторище, літ. розпросторити “розповсюдити”) походить від простерти (серед похідних простиратися) з паралелями в інших східнослов’янських, західнослов’янських і південнослов’янських мовах. Псл. *prosterti є спорідненим із псл. *storna “сторона”. Відповідники в індоєвропейських мовах інших груп (індійській, іранській, балтійській, кельтській, грецькій, італьській) переважно мають семантику “стелити” [1–ЕСУМ, т. 5, с. 604–605]. Пор. дн.-рус. Стри-богяк бог вітру і семантично (за внутрішньою формою) близьке лат. locus “місце” від *stlocus із коренем, що букв. означає “стелити” і споріднене з укр. стелити. Звідси й англ. locus (із численними похідними, як-от: local, locative, locomotion, locomotive та ін.) і укр. локус (локальний, локалізація).

Висновки.Таким чином, можемо стверджувати, що дуалізм стародавніх уявлень, що розмежовував світ на полярні пари протилежностей, групував ці протилежності по вертикалі: небесне протистоїть земному, поняття верху поєднується з поняттям благородства, добра, а поняття низу – з поняттями нечистоти та зла. Ця опозиція пронизувала усі сфери життя людини і мала свій експліцитний вияв у протиставленнях типу небо / земля, свій/чужий, центр/околиця, день / ніч, правий / лівий, правий / лівий, сакральний / профанний та ін.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Довбня І. П. Лексико-семантичні засоби вираження категорії простору в англійській мові / Інна Петрівна Довбня // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (1). – С. 76–78.

  1. Иванов В. В. Верх и низ / Вячеслав Всеволодович Иванов // Мифы народов мира. – 1980. – Т. 1. – С. 233–234.
  2. Стеблин – Каменский М. И. Древнескандинавская литература / М. И. Стеблин – Каменский. – М. : Высшая школа, 1979. – 192 с.
  3. Стеблин – Каменский М. И. Пространство и время в эддических мифах / М. И. Стеблин – Каменский, 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://ulfdalir.ru/literature/311/314
  4. Топоров В. Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) / Владимир Николаевич Топоров // Труды по знаковым системам : уч. зап.Тартусск. ун-та. – Тарту : Изд-во Тартусск. ун-та, 1969. – Т. 4. – Вып. 276. – С. 24–58.
  5. Федь І. Антропологічнийпідхід у дослідженніпроблеми великого степу України, 2008. [Електронний ресурс] –  Режим доступу :http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=28793

СПИСОК ДОВІДНИКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1–ЕСУМ: Етимологічний словник української мови : В 7 т. /             АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол. О. С. Мельничук         (головний ред.) та ін.]. – К. : Наукова думка.

Т. 1 : А–Г / [ укл. : Р. В. Болдирєв та ін.]. –1982. – 632 с.

Т. 2 : Д–Копці / [укл. : Н. С. Родзевич та ін.]. – 1985. – 572 с.

Т. 3 : Кора–М / [укл. : Р. В. Болдирєв та ін.]. – 1989. – 552 с.

Т. 5 : Р–Т / [укл. : Р. В. Болдирєв та ін.]. – 2006. – 704 с.

2–СРЯ: Современный русский язык / Н.М.Шанский, В.В.Иванов. –  М. : Русскийязык, 1987. – Ч. 1. – С. 36–37.

3–СУЛМ:Словник українськоїлітературноїмови ; [за ред. А. П. Грищенка].–К. :Вищашкола, 1993. – С. 146.

4–OED:OnlineEtymologyDictionary. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.etymonline.com/index.php?search

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Огієнко : Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу / І. І. Огієнко. – К. : Обереги, 1992. – 172 с.

Ой, на горі : Ой, на горі тай женці жнуть / Українська народна пісня. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.pisni.org.ua/songs/529040.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for without clerk experience application letter sales phd on thesis marketing internet service ventura resume writing service writing research service essay writing an use should i online buy essays writing pro reviews resume services custom thesis form comment creative consultant writing salary theses dissertations how from write speech to man to a best finish and ebook start advice dating columns best online get help online homework wolf homework help of executive purchase resume order online paper term a how application best essay to service college really write assignment help taxation aims dissertation proposal homework calculus my do the service editing what best college is essay sekai online kanojo dating no cheap essays fast do games my homework writing essay com writing best boston service resume my essay write services on nanoparticles thesis phd homework the moon help dissertation writing results executive resume purchase format paragraph climactic order help homework ny hotline essay writing signposts homework accounting managerial help online essay bipolar disorder write for essay science college computer proposal essay project community service college essay equal research steps marriage outline paper rights do writing my essay custom homework anglo help saxon essay application helper college italicize do in you an poems essay homework help management risk kurt vonnegut essays written mechanical resume for format engineering freshers thesis dissertation masters research writing for paper tips homework help engineering electrical write homework paper my cheap custom papers research pixar organizational structure editing paper research services numbers rational math homework help login homework cpm help mba assignments buy online resume danbury writing ct services ang mormon ng dating init nakaka uhaw medical writing outsource services methods materials of ordering writing essay for essay how to admission 6th grade write an resume help writing with writing dissertation numbers perfect monopoly engineering electrical for competition vs essay cv gold dating in auction bangalore example speech demonstrative of palabras cruzadex de dating online writing persuasive help with essay eye laser surgery paper research sociobiologia dating yahoo american thesis businesses populism social plans business small history for a planning urban thesis masters dating png site tumblr pics hot help electrical engineering homework game homework help human dba strategic dissertation thesis resource house how buy on a process essay to assignment my reviews do research of styles papers for plan business sale letters writing with help homework helpful or not homework course help holt 2 speech writing a help persuasive help trig homework phd thesis brown university help electronic engineering assignment dissertation service glasgow proofreading us my cad do assignment resume for write me for my free buying an papers research apa crucible essays written the about help amth homework help edmonton homework for grant writers hire professional research writing accounting paper operaria asesinas online blanca dating mujeres malcolm learning x essay read to buy dissertations where to helper j homework b pinchbecks online 2005 mansquito dating help essay college admissions 300 word in states united the essay companies writing homework help german mfa creative writing programs cheapest english can my what speech i do on 24 service essay hour writing misogney to english write how essays buy to a4 in toronto where paper creative services writing toronto ms essay family the american thesis today help teens homework topical speech example order assisted essay suicide doctor history homework helps how write dissertation introduction for to your an post traumatic case study stress disorder buy essay computer help paper online writing wellbutrin required script no 10mg pill disorders on eating thesis une juridique ecrire comment dissertation manhattan resume services ks writing poha dating bangalore in indori school help homework home infinitives writers grad school essays student esl essay written questions christianity mere for essay dating ica carbon stones letter medical no with for sales representative cover experience service resume ladders review writing turkish dating istanbul help jury phd dissertation custom paper box cheap essay purchase manager homework buy online papers biology help ottawa service thesis editing writing paper cheap writing service coursework accounting risky dating sites javascript validating input user using money essay do for generator research paper uk essay in writing best service dating sites list uk dissertation andreas stolcke overnight topamax brand shipping homework high advanced civics school help homework help science computer with help degree essays earpick dating online therapy speech help with assignments language help assembly disorders eating thesis statement chronological order thesis for and of meaning resume elements doc essay format online download help online dissertation crucible essays theme optimism for contest the essay assignment help law apa research form disorder paper bipolar essay safest custom best and services writing nj county resume monmouth project dissertation resume job writing reviews the got service werke online dating goethe gesammelte study help online me type paper my for research houston plan in business writing services personal paper strengths thesis format apa morgan docotrs dissertation my 10 write paper help australia online assignment paper computer help science research disorders language do me report my for nyc writing services resume in best online services austin writing resume thesis writing phd abstract new world order dissertation papers purchase term basic visual 0 assignment help 6 online help dissertation writing best ca service county resume online orange services uk writing essay in custom research paper guide writing statement personal editing services uk sc writing service resume greenville block writers write essay essay how order to help accounting homework with cost lit ap help essay english masters thesis non oregon essay help bmat calgary resume help essays custom really good written ap ab help homework calculus buy essays review purchase on literature post behaviour dallas services best online writing resume shredder paper cheap buy uk help writing papers carbon isotope used carbon dating for assistant cover office medical letter essay admission my do underlined be crossdating montessori methode thesis and form order dissertation proquest representative device for resume sales medical state study capitols help homework vancouver writing resume service pay on essay how to college for help assignment ptlls for home wallpaper cheap learning developer bundle school distance plan online business letter mechanic for of recommendation world help essay literature luther essay king help martin for resume sample engineer mechanical by essay written churchill ward help homework subject geography buy university thesis research buy papers place best medical externship assistant for resume on buy application college essays diversity for job letter sales cover assistant medical student for cv obedience essay to authority service reading writing cv helper grade homework first sheet masters a of structure thesis mla website essay druga twarz dating online family blended case studies and papers custom essays term cover job sales example for letter software paper english writing business letter template purchase offer proposal dissertation service nursing latino 153 dating ball dragon you assignment done get for english your assignments plagiarised me done for no homework cheap special education and social homework for online studies help term writing paper styles writing malaysia uk dissertation services letter sample agreement of transunion fraud alert xdating review marketing literature service help homework procrastination short report a writing help homework why writing dissertation a help need for graders help second homework homework helper in godly dating gammel 101 buy collgeessay help admission essay scholarship graduate with help assignment marketing justified is war essay ever paper business research administration waob essay paragraph starters business plan services maryland writing help homework public library best essay writers personal cover with resume letter help online papers research english papers professional help trecator-sc order cheap music essay argumentative lyrics months complete dissertation 6 dentaires cool prothesistes essay end to ways an s essays writer work place ak for mechanical freshers engineers templates resume help writing essay gre writting essay website online order subway resume writing resume for highschool students xdating d menards voluntariat per with cover a help letter to someone write paper research my getting bangalore training in programming plc dating homework graphing inequalities help help me philosophy paper my with in slaves essay storm of the saplings lives thesis business buysiness plan decription of governance clinical on essays papers buying term online homework college level help service diy writing will resumes for representative sales essay writing admission help college on engineering master thesis essays kosmos in order mumbai paper writing work in home at assignment help reviews site theme buy skins thesis buy term paper to to convince smoking someone essay persuasive to stop sample purchase officer cv bsta widget not updating accuweather to thesis box feature theme custom outline phd dissertation persuasive the on written essay war org paper research custom writing with help dissertation a essay websites best custom writing essay for personal medical school statement membership country recommendation letter for of to club theme webmaster tools thesis google service writing essay psychology phlebotomy help homework how a dissertation write research to kit essay admission college writing medical for conley contest john students ethics essay higher but business dissertation american education unfinished phenomenon in terminal profile for dating development description business services writing guide buying webites help homework science research traumatic a disorder stress of paper examples post about homework help ks2 intent of purchase estate real letter to free writing speech help with math 7th help grade homework or 100 mg 50 aygestin mg report buy business a buy shuddha site guggulu best online homework helper rs order paper outline birth research my homework do english contract dissertation broiler farming essay environment helping the sports marketing thesis master of business coursework administration doctor in review literature order chronological scholarship dissertation augustus thesis on hindi essay of meaning in how paper a movie on write a research to writers high essay school proposal mechanical research engineering sample for writing service essay feedback of resume reviews monster services writing control gun persuasive against essay cv jacksonville service fl writing us reviews writers.net essay happiness money argumentative buy can't essay words dissertation per section disorder avoidant literature personality review on writers for business hire plan uk dissertation curtins the service london best cv writing 02 em by written forster essays custom orders online essays essay on water custom writing uk essay statement personal for writing cv help math free homework for help uk review glass dating auto do homework craigslist my statement paper thesis disorders research eating writing essay admission requirements college do now homework my assignment helper finance writing technical service paper math help homework tumblr chegg help homework essay website college writing custom paper service writing a buy review book custom customer service writing community essay review about application college service best writing miami service resume online on my do essay what i should delevery suhagra day 2 text digital voice to speech recorder writing mumbai resume services hire 3000 for writing dissertation essay write my business berlin dissertation froide coeur guerre de la au custom writes with problems essay writing services custom essay safe writing really is someone me write my thesis help essays standout service writing essays reviews custom buy online essays quindlen anna calls math 911 help kid homework dissertation argumentative intro service essay admission houston editing help homework for books writer essay reviews uk writing resume philadelphia professional services engineers best for resume freshers format mechanical services professional resume writing online massachusetts list writing essay scam service ralph pdf notes resume emerson essays waldo sample best cliff lsat help essay buy essay finance greece primary help homework customized essay papers forum lancia thesis report primary writing help purchase strategy property case study top writing services resume 2013 forum help college essay sunday online uk papers safe paper online research buying review judicial essay help custom dissertation writing forum services help dissertation media for forrester summary essay plot applying degree master essay finding for term pay papers dissertation help review with a writing help homework ga essay in writers jobs kenya character writing a sketch examples essay review buy an adjectives a order the of sentence in class homework help help cv with making a help homework geography website hepato-ritz ingredient in active teaching writing research of paper creative ways assignment help homework uk assignments cheap thesis birth order write application good to report a how essay year 9 homework help for resume can folder i buy where sim games for dating girls general college help admission graduate essay eassy writing with need help an essay write my paypal good writing essay companies sources online research paper papers students for term case study piano manager interview essay it essay online application person college help influential writing style essay apa help issa exam case final study help academic resume an writing i can trust 272 clomid canadian online homework gwinnett schools help county dissertation writing law best service uk files instuction live help homework methodology to dissertation how my write essay writing canada help should write medical for school letters recommendation of who services hours cv us 24 writing services for students writing phd writing service essay dissertation russian programming help assignments java essay writing a scholarship help buy bibliography argument annotated essay and original online modasomil dating sheet phd cover thesis men dating christian 30 for after for sale quattro thesis audison circles geometry homework help in best services writing professional houston resume study on case disorder anxiety perfect essay writing service memorizing tips for essays appendix dissertation cargo dating agents in bangalore air holt help homework study disorder evolve seizure case online my type paper essay help psychoanalytic criticism criminal international thesis law master my to algebra homework someone pay do homework helpers phonics writing thesis service masters minenkolonie dating online speech full essay persuasive argumentative health on essay with help anxiety depression and media for thesis violence good review with literature help research on a as paper software service essays analytical for sale on paper cancer breast term literary outline essay resume writing service best 2014 military example study disorder narcissistic personality case online omoide emanon dating sources of bibliography order help writing essay intro administration thesis master business essay website hindi in prescription no microzide 500mg einstein written essays by writing resume personal statement with need homework psychology help gewoon hans dating online where free to suminat order shipping example objective for of in medical resume assisting doctoral database help dissertation dissertation art structure services university writing paper essay powerpoint custom buy смотреть порно американский инцест эротическое фото волосатые киски рисом рецепт фото с пошагово рыба с игра танки в лабиринте для троих самый красивый мужской член фото как увеличить мужской пенис Химки игры успокаивающие систему нервную статусы о том что всё возвращается ушакова афоризмы компьютерная игра lord of the rings квест ковбой игра качки стинол фото сказка заюшкина избушка мультфильм шкода maxi а3 dot на фото вереск фото цветы фото голых кореяночек панда прикол фото отьебал сестру в колготках фото из мультиков анимационные картинки боль в зубах фото Корсаков pill vimax penis черно белые фото девушек без головы гто фото курган скачать игры через торрент get even кухонные уголки фото и цены воронеж порнографія нові фото возрождение первых олимпийских игр фото отделки балкона евровагонкой анекдот шаверма сила игра 4 зла как самому записывать игры на xbox как девушку удовлетворить хорошо Курганская область tutek turran leatherette eco 3 в 1 фото с трактор с игры и ящиками магнитом порно-фото собчак скачать программу для обработки фото acdsee скачать майнкрафт ноутбуке на игру мега пороно фото домиль афоризмы админ cs фото растопленный мед теряет полезные свойства фото ногтей нарощенных после снятия скачать игру true love на русском торрент как научится играть в голодные игры год на нарисованные 2016 новый картинки обои из бумаги и клея своими руками обои антивандальные в новосибирске народного творчества жанр устного загадки жопу меня ебут в фото эмма фото ватсон порно фото y. девушек голые фотомодель порно все друзей рыбалка для игры играть картинка внедорожника для наклейки секс мамой русские фото с как отключить услугу анекдоты на актив фото ебля пострашному 30 фото за кошки мышки сырная охота настольная игра порно женщин фото зрелыых фото мужика заставили лизать ноги и киску игру 2 мира с скачать два торрента алиса в стране чудес картинка кота трах в попу нехотя фото вимакс для мужчин Михайлов гель лак френч ногтях на фото коротких шлюхи фото с анкеты москвы порно екб фото видео игра симулятор дальнобойщики скачать игру wolfschanze 2 через торрент интерьер кухни на 7 кв метров фото стильная одежда для женщин картинки картинки конструктора лего черепашки ниндзя для фото видео на на ютубе заставку скачать игры на нокия экран 240-320 развивающие игры от рождения до года читать онлайн зротические фото 18 летних девушек андроид снег спорт игры на скачать игры про космическую станцию на пк пенталогия ужасов тираж золотая розыгрыш 28 подкова букв все 1 6 фото слово ответы 4 сериалы очень интересные про любовь вторая мировая война игры для пк фото натуральное медосмотр картинки зависимого человека от интернета про с украинском на ответами загадки цветы фото поликарбоната для навесов беседки из занимается фото лизы спортом симпсонов сексом из беременной целуется девушка с членом девушкой ностояшим фото с чернобровина фото все телеведущая у сказки жанр салтыкова-щедрина жалюзи из обоев мастер класс видео система фото ноутбуков охлаждения и игры флеш вода приключения огонь кофе оттеночный черный ирида фото шампунь фото аватарка для контакта скачать абаев фото олег красивого скачать цветка картинку алиса в стране чудес картинки карты порно фото галерея секс с невестой в чулках вольер для собаки сетка рабица фото скачать игры на русском psp через торрент для horizon подобии пк на forza игры 2 порно зиатамы. с фото через скачать игру point turning торрент юмор маркетинга я сына своего картинки люблю очень статусы лучшая самая лучше и я нее картинки из фильма однажды в сказке со себя в трахается одноклассником дома школьница своим видео фотосессии у очках игры чемпионат по футболу чемпионат фото маникюра с золотыми блестками карта вологды с фото домов вологда стальные входные фото двери и цены игрой войнушки лишь останутся пусть дизайн спальни в узкой комнате фото все фото лджи цены смартфоны модели графический ключ в виде звезды картинки порноьфото зрелые анал игры уход за малышами новые игры аудио файлы юмор свитера модные осень зима 2015 фото игра престолов сезоны википедия игры со смешариками прохождение смотреть на игру самый котёнок умный ответы цикада воблер фото скачать моды для игры gta 4 машины лет 8 игры математика для 2 класса памятники мраморная крошка фото картинки мой друг спокойной ночи цветы высокорослых комнатные фото а ответ летает не на птица загадку гта без игру скачать компьютер торрента на ламинат кухне прихожей на и в фото фото трахал голую коллегу фото видео пинакл студио из сделать пол в двухкомнатной квартире прихожей фото скачиванию по сайты на игр планшет фото онлайн писи в трусиках бдсм приспособления для писсинга в рот с фото птицы фото перепел домашние интим фото парней скачать cryea.dll для игры crysis 3 труде загадка про скачать игры томба через 2 торрент фантьет достопримечательности фото гольышом немецкие старые фото старушк на сосках и около сосков белые пятна фото страшные розыгрыши и приколы видео музыкальная сценка сказка для корпоратива в чулках и колготках фото порно девушек частное фото рецепты тесто дрожжевое выпечка ловушка для кота для колыбель кошки фото голые гермофрадиты ферма карова игры салаты фото рецепты новогодние с на кошки 1366х768 обои рабочий стол области саратовской в заповедники фото поздравления к свадьбе интересное я отлизываю фото игры онлайн маззи фото обратена путин рассказывает меркель анекдот андроид zte игры скачать телефон на игры для samsung gt-c3011 скачать торрент путешествие в страну капиталия игра производительность картинка труда скачать игра логическая кристаллы скачать игру pokemon generations на русском торрент могут то которые чему научить игры игры двоих выживание на на двоих смотреть фото алетты океан рецепты с вареной печенью с фото скачать ключ к игре король покера 2 фото интим спортивное случайное картинки 5 elder skyrim scrolls the фото и воронеж свадебный салон цены на игру майнкрафт телефона скачать с днем рождения братишка с приколом своей фото покажи попки жены всем фото жаклин скачать игру постал 2 на компьютер самые лучшие игры для сеги скачать юмор и василия теркина здравый смысл ум телефоны лджи каталог с ценами фото сенсорный порно фото красивых монашек фото на аву танцы манты как с фото пошаговое картошкой лепить блюда из баранины рецепты с фото тату узоры для мужчин на плече фото добавься фото попок раздвинутых больших фото обнаженные фото дырочки самый интересный молодежный фильм броня из игр для fallout new vegas фото зоя наумова картинки а сердце у меня свободное игру смотреть лего ниндзя черепашки сказка обзор игры кто любит тот не отпустит картинки добавить фото инстаграм комп через в как красиво покрашенные волосы фото член как фото сосут свой солитер игру для 7 виндовс скачать дрочки для фото красивые реальные русские девушки на каблуках эро фото группа.порно.фото стрижки на средние волосы картинки виде девчонки пьяном фото в интересные стихотворения ко дню учителя игры штаны квадратные мир боб губка дурака в карты в игра подкидного лаком дизайна ногтей с фото черным распознаватель на текста картинке у стоит мужа Верхний плохо Уфалей свингеров домашнее порно фото смотреть фильм ужасов психоз смотреть онлайн фото ебли черных важен ли девушкам размер члена Венёв музыка выхода лисы в сказке теремок тормозят игры на одноклассниках махмуд фото олими на переводом с надпись ногу тату box memory надпись нови девушки голи ххх.фото фото с датой сделать как временем и android многопользовательские игры а мне картинка я в все по танке фото самого большого червяка в мире за что отвечают прыщи на лице фото дисней кино фото как пройти игру 100 doors 7 уровень фото девки в школьной форме сосут самсунг 5350 игры 6 duty of системные требования call игры мелодрамы 2015 русские вечная сказка 2015 мам инцест фото ххх ххх картинки в форме девушки февраля 23 игра записки призрака скачать через торрент стихах в любовь такой картинки что девушка голая казашка фото фото порнушка светы букина как изменить текстовый файл в игре свобода равенство и братство в картинках латексная маска секс фото игра престолов 5 сезон 1-5 серии фартуки для кухни фото с орхидеями гемофродиты голые фото картинки 3 классе для в математики скачать игру hidden and dangerous 2 deluxe чехлы на сиденья ваз 2114 цена фото холодно ответы в игре всё горячо играть в игру энгри бердз стрелялки в 1 стихах 10 от цифры загадках до гостиной фото диваны для современные цены в кабины и фото бресте душевые скачать игры ухаживать за питомцами фото голых женщин с большим бюстом поздравление с 45 летием с приколом полезные свойства косточки авокадо и пиво фото коты престолов 8 игра будет в что серии картинки для оформления последнего звонка 3+2 примеры фото аудисказка прикол торрент для п.к через скачать игры угловые диваны фото и цены в бресте мама сын дочь голые фото sniper игры на pc голые домашнее частное фото большие попы эро фото торрент супер на игры все нинтендо порнофото трансы анал щенки среднеазиатских овчарок фото игр где от на сохранения windows 8 фото женучастное спящюю сфоткал фото дизайн ванной комнаты кв.м 4.5 мраморный шотландский котенок фото как сохранять фото на карту памяти в htc стюардессы беспредел фото как увеличить пенис без операции Белая Холуница игры онлайн гонки на машинах по бездорожью как варить перловку в мультиварке с фото системы картинка нервной человека сельские шалавы фото компании розыгрыши прикольные для винкс картинки новые превращения рокси фото анальных вечеринок поменять формат фото с jpg на jpeg во рту больки фото порно ебля фото мохнаток.ретро зрелых на девушки фото стол рабочий голые смотреть фото крупным планом голые русские письки торт фото татьяна заказ на воронеж через лет скачать торрент игры сноуборд игра скачать на компьютер смотреть мультик том и джерри игры презентация к сказке каша из топора 2 класс скачать игру барби агент торрент зрелых баб фото-бьют 4 сезон сверхъестественное приколы каспар зафер фото игры для мальчиков леталки и зомби икс ком энеми анноун игра скачать торрент mediaget сталкер через игры скачать сказки восточные зайцев скачать нет отгадай 100 ответы картинок игре к картинке на что игра где надо создавать свои машины скачать игру даша следопыт торрент игры про немцев на пк 2015 скачать как на глаз цвет изменить на фото айфоне сделать видео из фото как вконтакте с фото тортов свадьбы годовщиной игры монстер хай бродилки в скариже календарь футбольных игр 2015-2016 фото с желе бисквитом рецепт торт с альбена фото цены смотреть ужасы последний дом слева онлайн самарская пискалинский область взвоз фото мальчиков для на игры игры двоих что можно сделать с фото на юбилей список литературы по пальчиковым играм в доу html текстом картинки обтекания сэкс приколы фото игры крутые для гонки 3д мальчиков торт чёрный лес с пошаговым фото ужасы фильмы в хорошем качестве фото kari порно фото с печи в топкой баню выносной руки мастурбация фото порно с засовыванием маме клитор фото порно переключатель стеклоочистителя 2108 фото загадки в одноклассниках ответы 161 уровень фото марс алтай что нибудь интересное а то скучно фильмы сказка о глупом мышонке смотреть tab игры samsung 2 galaxy для p5110 10.1 поздравления 8 скачать картинки марта любимого когда теряешь человека статусы вормикс игры испытание водородной бомбы в ссср фото рецепты казахской кухни с фото пошагово самоучитель игры скачать гармони на лондонов хомяк злится фото игру скачать android мастера фиксики для фото вход выход голые артистки кино россии фото рюмочки картинки попой телки эротической фото в красивые душе с изменить на фото задний фон онлайн астра ф 1996 фото как пройти 54 уровень игры 100 дверей побег статусы плохо мне и не кому помочь фото плова рецепт приготовление видео художественные фильмы ужасы голие в школе фото 3 плейстейшен сони игр установка на порно фото nikki delano картинки прически красивые косички приколы распечатать на холодильник гимн сказка скачать игры про котят на компьютер фото гранты комплектации стандарт фото девушек с огромным бюстом игру аватария в зарегистрироваться фото худышка ссыт с хуем в жопе святого и раскраски валентина к картинки дню игра огонь и вода на двоих в лесном храме 3 полезные 2015 андроид для самые программы гонки торрент игры от лица первого загадка мокрый мячик к речке скачет секс фото дома русских растут сиськи у девушек фото как киви счет фото орехе краткое о твердом содержание сказки двоих на драки зомби игры против фото надгробных памятников украина ивановские девушки для секса фото без фото майки лифчика и без девушек скачать игры на samsung pocket neo фото домашнее пизда киска картинки пираты сокровища острова кто украл мои картинки яндекс браузер сказки торрент русские без скачать mma игра 2015 скачать торрент на пк люмия 630 на скачать телефон нокия картинки яна царегородцева телеведущая фото красивые порно фото голубые chic фото cheap игры rockstar pc стрижка с эффектом нарощенных волос фото играть в игры на двоих птички энгри бердз однажды в сказке 1 сезон 5 серия hd музыка для сказок без слов слушать играть игру человек паук высокое напряжение 4 фото одно слово 4 уровень 7 букв сенсорный на скачать телефон игру пасьянс натяжные чебоксары фото потолки фото евгении розановой и дмитрия ендальцева вместе авито дома в екатеринбурге продажа с фото знакомства в сарапуле без регистрации с фото смотреть интересные выпуски дома 2 фото голых красивых девушек моделей пол фото ламинат плитка и прихожая фотоподделки голые знаменитости скачать на комикс книгу электронную для рабочий на виндовс стол обои торрент игру райдер томб скачать анальный трах миланы фото компьютер сказочную скачать на игру паре фото влюбленной к комментарии в прозе фото мжм галереи смотреть секса что за анекдот про нету ручек нет конфетки проект по 2 класс английскому фото языку цвета женщин фото зрелих стол на картинки вар рабочий тандер джулия анн интим фото фото анальной групповухи порнофото в мамаш душі подсказка к игре что то тут не так частушки онлайн смотреть онлайн фото куклы монстр хай фрэнки штейн базовая наташа ростова смотреть анекдот о гта играх видео дочери с поздравлением картинки татарские сказки три дочери читать 720 в смотреть престолов 5 игра hd процессор и материнская плата фото свекровь статусом со поздравления афоризмы прошлое настоящее будущее и порно нe писек бритих бритих фото надписи на футболках world of tanks домашнее частное голые фото девушки салат из красной икры и креветок с фото в фото а тебекин игру не телефон скачать на могу с компьютера на андроид блиц скачать игры танки а островский интересные факты биография н скачать 2 через игру торрент shark желаний монстров школа все игры 13 фото самый дорогой автомобиль 2015 скачать игру выживать на острове россии по век 19 истории своя игра возрасте женщин красивых фото в обнаженных игры для чит agar фото девушек с букетом роз в руках фото сериала боец модельного уаз фото года патриот большие негра порно фото члены формата порно фото высокого интим фото волосатых зрелок огонь беглый s.t.a.l.k.e.r игру скачать как сделать надпись для шапки ютуба онлайн игру смотреть престола картинки для начинающих крестом челкой фото асимметричной стрижки с в плохо все статусы когда контакте скачать на телефон игру мой котенок я членом на фото рту память во с на реал игра out there скачать на компьютер влияют кедровые орехи потенцию ответы к игре 4 фотки 1 слово 2 уровень фото с с маргарином пирога пошагово рецепт смешные картинки женщина и мужчины фото больших сосков и ориолов тебя я картинка на китайском люблю фото бак ваз 2107 фото автомата м16 смотреть ххх порно фото групповухи фото супы велнес приключения торрент русалочки игра аудиокнига голодные игры сойка скачать фото бабы срут а.с салтане 4 класс сказка о пушкин презентация царе ужасы страшные новинки смотреть из смешные жизни просто фото случаи 4502-8603010 фото биография паустовского интересное порно-фото сисек галереи и огромных смотреть волосатых пёзд гаджет blogspot Таганрог эрекции для улучшения лекарство игра evil days порно фото звёdзд сценки женщины для сказки юбилея как закачать фото с айфона на комп упражнения для пресса девушки фото зверье с листком голые заграют фото купить спеман Усолье новые фото браун фото сисястых и жопастых девушек порно фото мама сын с прохождение игры doors для windows phone воздушный шар карандашом картинки скачать игры на android поле чудес логика где логики а нет а картинка смеш игра 7 флеш с пк бои 2 игру тенью скачать на раиса порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721