ДЕТЕКТИВНА РОЗПОВІДЬ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

Л. В. Цапенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У статті на матеріалі детективної розповіді розглянуто головні ознаки цього жанру для експлікації визначення. Детективна розповідь як жанр і як тип тексту характеризується структурно-смисловою організацією, наявністю специфічної, зокрема корпоративної, лексики, експліцитних та імпліцитних смислів, прагматична сила яких сприяє організації базових функцій.

Ключові слова: детективна розповідь, рекурентний центр, нарративна напруга, корпоративна лексика, прагматична сила, метамова.

The main features of the detective story are examined in this paper for the purpose to define it. The detective fiction is specified by its structural and semantic organization, the occurrence of the corporate lexicon, the metalanguage, the explicit and implicit meanings. Their pragmatic force contributes to the organization of the fundamental functions. The unity of the special plot and contexture, the legibility, the laconism, the expressiveness and the briefness in the detective fiction are achieved by the help of its art of means. The detective story has its basic concepts. They are a crime, a mystery, an investigation and a punishment. Using a method of logical analysis one solves a crime. That is why following the way of thinking a reader solves the crime himself. He deliberates logically showing deductive capability. “The effect of interest” and “suspense” show up the narrative tension, so they construct a basic of the detective fiction. The arts of means convey a great concentration of information and the way of description contributes the expressiveness. These means tend to interaction of a content, context and reader’s scholarship. There is a great amount of works of  many philologists and linguists who research and analyze scientific and critical literature of detective fiction of many countries of the world.

Key words: detective story, a recurrent center, a narrative tension, a corporate lexicon, a pragmatic force, a metalanguage.

В статье на материале детективного рассказа рассмотрено главные признаки этого жанра для экспликации определения. Детективный рассказ как жанр и как тип текста характеризуется структурно-смысловой организацией, наличием специфической, в часности корпоративной, лексики, эксплицитных и имплицитных смыслов, прагматическая сила которых способствует организации базовых функций.

Ключевые слова: детективный рассказ, рекуррентный центр, нарративное напряжение, корпоративная лексика, прагматическая сила, метаязык.

 

У нашому дослідженні розглядається трактування жанру детективної розповіді у філологічних дослідженнях з метою виокремлення провідних ознак детективної розповіді для подальшої експлікації її визначення.

Обєкт дослідження − англомовна детективна розповідь.

Предмет дослідження − трактування детективної розповіді як різновиду розповіді; визначення головних ознак детективної розповіді.

Матеріал дослідження − філологічні, зокрема лінгвістичні, праці присвячені дослідженню детективної розповіді у різних національних літературах; матеріал дослідження англомовної детективної розповіді − тексти Г. К. Честертона, М. Аллінгем, С. Хейрла і А. Крісті.

Розповідь трактується як нарратив в епічних та ліро-епічних текстах, де розгортається зображення подій і вчинків; як композиційно-стилістичний прийом, спрямований на послідовний виклад певної історії від третьої особи. Цей тип жанру дистанціюється від унаочненої події чи ситуації, про які йдеться, регулює нарративну інформацію, характеризується нарративною медитацією, відтворює ілюзію об’єктивності зображення [6].

В епічному творі розповідь зумовлює послідовність подій у часі, є основною формою сюжетотворення. Іноді розповідач, прагнучи ліквідувати часову дистанцію, вдається до часу теперішнього, ужитого в функції часу минулого [7, с. 603].

Значення терміну „розповідь” співвідноситься з синонімічними поняттями: „оповіданням”, „новелою”, „повістю”, „нарисом”. Ці різновиди розглядаються у роботах А. Н. Ніколюкіна, В. М. Коженикової, П. А. Ніколаєвої, Н. Д. Тамарченко [8; 9; 13].

Розповідь як жанр та її різновиди поєднують спорідненість, епічність, наявність композиційної виразності, сюжетна однолінійність, лаконічність, яскравість, влучність художніх засобів, спосіб зображення життєвих подій. Розповідь і новела тлумачиться як невеликий за обсягом прозовий епічний твір з несподіваним фіналом. У розповіді на противагу новелі, повісті, нарису й  оповіданню більш чітко простежується розповідь про події з причиново-наслідковими зв’язками, наявність вихідної й інтерпретуючої розв’язки, організація художнього часу і простору; головний епізод не вирізняється так сильно з поміж інших, вони йому підлягають, в ньому не міститься квінтесенція розповіді, може зображуватися один чи декілька епізодів, але під якимось одним окремим кутом конфлікту; символічне осмислення тої чи іншої деталі як засіб вираження головної ідеї; емоційно-психологічний ефект; опора на інтуїцію, а не на формальну логіку [8; 9; 13].

Існують різні піджанри розповіді, а саме: детективна; науково-фантастична; містична; пригодницька; шпіонська і т. і.

Детективна розповідь розвивається на лоні детективної літератури, яка присвячена розкриттю методом логічного аналізу важкої, заплутаної таємниці, яка частіше всього пов’язана зі злочином [14; с. 67].

Хасанов Л.Х услід за Мілих Н. трактує детективну літературу як вид літератури, що включає в себе тексти, сюжет яких присвячений розкриттю загадкового злочину, за допомогою логічного аналізу фактів. Основою конфлікту, як правило, є зіткнення справедливості з беззаконням, а у фіналі перемога справедливості [17].

Визначення терміну «детективна розповідь» має дискусійний характер, оскільки тексти детективного жанру пройшли свою еволюцію становлення й розвитку, мають свою експліцитно виражену історію життя. Існує велика кількість філологічних праць, у яких розглядається проблема визначення детективної розповіді. З кожним днем актуальність дослідження детективного жанру в лінгвістиці зростає все більш масштабно. Для того, щоб експлікувати визначення терміну «детективна розповідь» необхідно, перш за все, виокремити головні ознаки цього жанру, які розглядаються дослідниками. У процесі розробки визначення ми орієнтувалися на методику експлікації визначення, запропонованою Л. С. Піхтовніковою [11; 12].

Тексти детективних розповідей характеризуються особливою сюжетною організацією, а саме – редукованою нарративною схемою [16]. В детективній розповіді сюжетна перспектива характеризується специфічною організацією мовної ситуації, яка виділяє її в структурно-смислову організацію тексту. Система побудови кожного типу мовної ситуації всередині сюжетної перспективи моделюється на принципі порушення лінії послідовного розміщення текстових компонентів. Основним структурно-утворюючим центром сюжетної перспективи є рекурентний центр, який представляє собою фрагментарно розширену загадку, декодування якої визначає сюжетну цілісність тексту [5]. В тексті детективної розповіді рекурентний центр взаємопов’язаний як з іншими кодовими одиницями тексту, так і з сюжетною перспективою як механізмом, який забезпечує розстановку рекурентних центрів на лінії сюжету [18]. Слід окреслити такі два модуса «нарративної напруги» як «ефект цікавості» та «саспенс», які  утворюють ядро детективного жанру [15, с. 118-124]. Детективний текст має реалістично-викривальний, критичний, естетичний характер. Різні типи тексту детективного жанру вміщують в собі дидактичну, пізнавальну й розважальну функції. Є наявність двох сюжетних ліній, які спочатку розходяться, а вкінці зливаються в одне ціле [10, с. 76-70].

Основними ознаками детективного дискурсу є логічність й художність, які відображені у його змістовній структурі. Дискурсивний простір детективного тексту визначається співвідношенням експліцитних смислів, що виражені лексичними знаками, та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. Детективний жанр є усталеною мовленнєвою формою, сукупністю певних епічних творів, інваріантну структуру яких, можна представити у вигляді типових функцій детективного тексту і діючих осіб у вигаданій реальності [4].

Засобами вираження модальних відношень в детективному тексті, тобто втілення взаємодії змісту, контексту та фонових знань адресата, є: образні художні засоби, які характеризуються високою концентрацією інформації, мають суб’єктивну оцінку зображеного і часто вносять в текст емоційний момент. Детективному тексту властива метамова, яка характеризується сукупністю художньо-образної лексики, лексики професійно-юридичного, в меншій мірі експертно-медичного характеру. Метамовна субстанція володіє великою «прагматичною силою» впливу на реципієнта [19].

Для чіткості, лаконічності й стислості зображуваного використовують корпоративну лексику, тобто лексику яка має відношення до професійного спілкування груп людей з певними інтересами, сумісною діяльністю, атмосферою колективізму [1; 11; 12; 20, с. 128-132].

Когнітивна модель детективного дискурсу характеризується динамікою розвитку художнього світу, що включає в себе дві картини: видиму (обманну) і невидиму (істинну), а значить він когнітивно моделюється як уявний світ реального світу [2].

Філологи, зокрема лінгвісти, проводять аналіз наукової та критичної літератури детективного жанру, виділяють основні його періоди дослідження у філологічній науці різних країн. За Е. М. Герасименко в основу детективних текстів закладена вічна проблема боротьби зі злочином, який переслідує цивілізацію із самого початку її виникнення. Цей вид жанру має ознаку загадки, таємниці, яку читач услід за автором розгадує самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Чудовою особливістю детективного жанру є також присутність моралі, яка пов’язана з викриттям злочинця і його покаранням [3, с. 40-51].

Висновки. У результаті проведеного аналізу лінгвістичних праць, виокремлення провідних ознак детективної розповіді та її функцій і на основі аналізу текстів англомовної детективної розповіді нами підготовлено набір найбільш вагомих характеристик детективної розповіді, які можуть слугувати основою для подальшої експлікації її визначення.

Детективна розповідь як жанр і як тип тексту − це малий епічний жанр детективної літератури, головними ознаками якого є сюжетно-композиційна єдність, чіткість, лаконічність, виразність й стислість; структурно-смислова організація тексту; наявність вихідної й інтерпретуючої розв’язки; рекурентних центрів на лінії сюжету, що сприяють емоційно-психологічній «нарративній напрузі». В детективній розповіді порушується конфлікт соціального протиріччя, що передається такими головними дієвими особами як жертва, злочинець, детектив. Основою конфлікту є зіткнення справедливості з беззаконням. Базові концепти детективної розповіді − злочин, таємниця, розслідування, покарання. Розкриття злочину здійснюється методом логічного аналізу; читач услід за автором розгадує злочин самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Метамова детективного тексту має свою специфіку, зокрема характерну їй корпоративну та професійну лексику; володіє прагматичною силою впливу. Дискурс детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді реалізовуються такі базові функції як дидактична, пізнавальна й розважальна.

До перспектив подальших досліджень за темою статті відносимо остаточне формулювання дефініції детективної розповіді, а також розробка підходів до її аналізу у прагмастилістичному аспекті.

 

Література

 1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка / М. П. Брандес. − М. : Высшая школа, 1983. – 272 с.
 2. Ватолина Т. Г. Когнитивная модель детективного дискурса : на материале англоязычных детективных произведений XIX-XX вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Т. Г. Ватолина. – Иркутск, 2011. − 209 с.
 3. Герасименко Э. Н. Детективный текст как объект филологических исследований / Э. Н. Герасименко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 3. – С. 40-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_3(1)__7.pdf.
 4. Дудина И. А. Дискурсивное пространство детективного текста: на материале англоязычной художественной литературы IX-XX вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / И. А. Дудина. − Краснодар, 2008. − 259 с.
 5. Крюкова Л.С. Сюжетная перспектива в рассказах детективного жанра: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. С. Крюкова. – Москва, 2012. − Режим доступа: http://cheloveknauka.com/syuzhetnaya-perspektiva-v-rasskazah-detektivnogo-zhanra#ixzz3Ffsjh35K.
 6. Літературознавча енциклопедія : У двох томах. Том 2 / [авт.-уклад. Ковалів Ю. І.]. ― К. : ВЦ «Академія», 2007. ― 624 с.
 7. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. ― К. : ВЦ «Академія», 1997. ― 752 с.
 8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. ― М. : НПК «Интелвак», 2001. ― 600 с.
 9. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В. М. Коженикова, П. А. Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. ― М. : Сов. энциклопедия, 1987. ― 752 с.
 10. Передерій С. М. Особливості детективного твору та його рецепції як «явища масової культури» / С. М. Передерій // Вісник СевНТУ. − Вип. 102 : Філологія : зб. наук. пр. – Севастополь : Вид-во Сев НТУ, 2010. − С. 76-70.
 11. Пихтовникова Л. С. Тексты и методы: лингвостилистическая характеристика и интерпретация немецкой притчи как типа текста и как жанра / Л. С. Піхтовнікова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. статей.]. − Вип.8. − Київ: КДЛУ, 2002. − С. 259-265.
 12. Пихтовникова Л. С. Притча как жанр и как тип текста: проблема дефиниции // Л. С. Пихтовникова / Нова філологія. − Запоріжжя : ЗДУ, 2001. − №2 (11).  − С. 216-224.
 13. Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч.ред.  Н. Д. Тамарченко. ― М. : Издательство Кулагиной, Intrada, 2008. ― 358 с.
 14. Словарь литературоведческих терминов / Ред. сост. : Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. ― М. : «Просвещение», 1974. ― 509 с.
 15. Спиридонов Д. В. Рецептивные стратегии детективного повествования: типологический аспект / Д. В. Спиридонов // Филология. Искусствоведение. Вып. 67. − Вестник Челябинского государственного университета. − 2012. − С. 118-124.
 16. Филистова Н. Ю. Структура и семантика детективного нарратива (на материале текстов английских и русских рассказов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Н. Ю. Филистова. − Тюмень, 2007. − 203 с.
 17. Хасанов Л. Х. Детективный жанр в теоретическом аспекте [Электронный ресурс] / Л. Х. Хасанов. − Режим доступа: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/200/detektivnyj_zhanr_v_teoreticheskom_aspekte/.
 18. Шигонов Д. А. Рекурентный центр как кодирующая единица текста (На материале английских детективных рассказов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Д. А. Шигонов. − М., 2005. − 158 c.
 19. Щепкина И. Г. Прагматика метаязыка художественного текста: на материале произведений детективного жанра русского и немецкого языков: дис. … канд. филол. наук :02.01, 10.02.19 / И. Г. Щепкина. − Краснодар, 1996. − 255 с.
 20. Яремчук І. М. Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / І. М. Яремчук. − Львів, 2013. − 286 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay service websites live discount help paper free-writing passage-based writers helps essay writing kenya in companies website order papers can you custom college thesis phd writing of for for sale page 1 papers year homework help 3 depression on papers buy start a how college essay to admissions need mario help with paper i super do research my i how conclusion my write for paper help assignments bibliography or author alphabetical order title by dissertation phd thesis industry tqm construction do me algebra my homework for website evaluation essays three of basic the essay the parts in order are an and fame bring happiness essay do money on phd thesis r w emerson homework mapzone google help homework school helper after resume service writing executive best reviews medical format resume transcriptionist for homework help drama woodlands help for homework reports book write my writing essays persuasive with help cv dubai writing best in service airport feed not updating astronomy podcast cast can my homework do you delivery discount free no prescription antabuse shipping proposal nutrition dissertation help and writing uk service academic homework c with help jdn assistant best resume administrative dissertation online lmu liam and dating niall creative company writer order world legal studies essay disorder case stress traumatic studies for post 500 mg cheapest valparin cancion tararear dating online feldene prescription a best without order buy dissertation bootcamp to or helpful homework is students harmful help outline phd dissertation homework go com help hrw online competition cambridge level thesis programming psychology as game essay underwriting victoria quality services online australia sites dating visa student diverse body essay aiu homework help nursing empathy essay recommendation own your school write how of medical for to letter case personality examples study disorder merchandise for letter cover planner tumblr dating sim search free children 3 do sims do homework with statistics help hook a what an essay in is of of commons house homework helper canada map papers in term sociology essay merit help scholarship national thesis real phd cv services best writing 10 essay is what written custom writer resume mumbai writing services assignment writing canada program phd deviation homework help percent dissertation management proposal business proposal buy dissertation a uk writing dissertation essay help a french level research paper on border control dissertation malaysia doctoral writing services essay compare writing companies skills for resume key purchase in you essay happiness buy do can believe money pay on for performance paper research essay what i should do narrative on my dissertation how to review literature master thesis presentation oral pills Lukol mg Fargo mail Lukol via generic - order 200 service colchester writing cv legal brief writing service essay review professional services writing help ks3 homework levers help accounting homework free review patient literature communication doctor essay admission university rice college for samples billing medical resume help aloud can why with your sentence reading fluency writing to i help go get do my homework were on essay services 2010 civil paper mains help homework anatomy dubai best in writing cv service 92 bipolar case study examples disorder surgery anemia b12 deficiency gastrectomy vitamin for administrator salesforce resume sample help studyhomework duration prescription augmentin help with literature english coursework free online historical newspapers for membership recommendation of club country letter test small hypothesis sample mean for help contrast essay and comparison phd thesis fuzzy biology help thesis a college for admission good writing essay online academic companies writing herpes and aids cure for essays wish yahoo vs mewtwo dating charizard resume for sales skills representative best written sat essay case studies for students medical pharmacology custom wristbands paper needed writers dissertation dissertation writers homework algrebra help studies dissertation american grant resource center dissertation help for sales executive personal statement listening to help does doing music concentrate homework while word with dissertation a writing writing best services article nsaids dating site buy online term papers cheap writers papers research dorm custom essay customer excellence service essay edit paper my online no Monoket prescription required 100mg Monoket price resume washington service dc writing delivery Lexapro in online - fast Mesa europe Lexapro buy statement for personal retail allergy advocacy spokane work social phd thesis on au travail dissertation conflits positive app store reviews buy miami without prescription glucotrol free online watch rachel papers the cosmetics avana intent to purchase letter of sample online help dissertation halle pairs ice dancing dating law order the essay and youth teresa an on mother essay essay candide of phd abstract thesis disorder paranoid personality study of case custom for admission college essay writing asendin discount purchase net buy paper research you essay pay for chronological order essay define phd dileep george thesis enfj dating enfj intp disorder of study case avoidant personality dissertation purchase doctoral page thesis order plus cheap no viagra sell rx how oreganol helps allergies to dissertation how guardian your write phd thesis comic cheap nyc services resume writing writing services in maryland resume your write someone to thesis pay online help math homework paper planning term partial on order religion philosophie science dissertation petri kokko dating virtue moir skills term writing paper everything happiness buy can even essay money for social essay students service benefits online of buying college essay cheap someone help essay book how a college thesis write to report good conclusion writing a in catcher the essay the rye homework autocad help venn homework help diagram help assignments programing essay company cheapest writing homework help live alabama dissertation internationa abstracts help early childhood homework education human anatomy essays on army selfless essays the service in order where - purchase Copegus mail to prescription Arrow discount without Broken Copegus prompts good essay case centricity analysis customer study buy best page order research paper austin essay transfer 963583 ut editing admission services essay vancouver help science physical homework how resume to format write essay college admissions my methodology dissertations/writing master dissertation masters a румынские порно звезды фото cеkc.фото.pаckазы.мат.cын. ебать грудастих дом фото луганск фото приват порно эро фото маши сматреть ролики порно русское в порно гостях красивое хулиганки фото всеми любимая няня порно фильм принуждению сфотографировал порнорассказ по подростки порно-фото в юбке чулках и туфлях моя мама моетсяв ванной фото энчантикс раскраски винкс Картинки фото групповой лесбиянки попы черном кружевном фото больной в белье голые бабы на публике фото все молодежка с Сериал фото актеры ляшки фото большой планом фото трансвеститки крупным порно узкая тугая громадный член фото порнофото руслана вечеринка фото трах шлюхи порно инцеклопедий фото личные порно интим фото видео часные семейные голых девах фото телеведущих анизакидоз фото эротические фото большие хуи порно фото попок сзади зрелих мамаш голые фото качественные порнофото хентай огромные сиски фото скрытая камера секс из окна фотографии одного светлого молодого парня голая телка компом фото перед Картинки винкс карандашом поэтапно учілка голая фото школьниц ню украденные фото порнофото приянка чопра игра реслинг начо фото трансвеститочек девушек порно фото толстеньких пизденки возрасте в фото женщин засунула в фото анус волосатая манда фото фото кончить в попочку новокузнецка фото девушку для секса с с фото ночью пулково на за фото ea7 полностью голые порно девушки фото Аннотация к сказке то чего не было секс ню стиле блондинки фото в варя сказки любят порно папа дочь секс картинка фото фото волосатой абхазки красивие голие девушки фото в кустах порнофото ульотних голих дам. фото самые большие задницу Светлогорск форте вимакс фото порно анилингус фото парин самый длинный толстый член россии после душа статус беременные фото видео порно фото зрелой маме порвали колготки ирина медведева порно фото телефонов интим из фото сотовых andre boleyn фото фото студентки показывают писю раком жоп порно женских фото фото порно мульт жасмин огромной с фото грудью транссексуалов порно фото женщин на каблуках и чулках порно фото мамаш с большыми сиськами надутые ореолы сосков фото маус мультики фото мики порно принуждение лесби порно онлайн реальные инцест русское фото фотоэротика худенькие девушки фото фото р серия порнуха рукой девка фото дрочит парня лара крофт порно флеш игра фото порно звезд с красивой грудью в кухне девушек на фото маечках и в трусиках частное фото снегурочка татарская 43 фото камри 1990 фото модели порно фото скачать заворотнюк порно сайт фото порно фут фетиш ног фото просвечивающиеся платья на улице ru pills Микунь vimax интим фото туристов фото бритых кис игры куленарие секс полростков фото учит сына порно порно сайты фото голых мамочок порно видео лесбиянки онлайн секс лилии фото на даче gпорно кастинг фото порно фото домашнего траха perego laura порно фото попки фото трусах в молоденькая совсем занимается сексом фото учителя в коротком нагнулись раком фото фото бабу ебут много мужиков порно фото и видео старых целлюлитных жоп порно фото девушек из великими сосками секс девушки и красивый фото www.член фото в рот порнофильм тарзан на белье девушки скромные в фотосессии голая бэрримор дрю фото полицейской фото форме красоток в фото амата тейлор порно фотографии в 20 лет фото волосптая пизда секс с толстыми фото эротический секс фото мамы суки красивые фото блондинок вид сзади порнофото полные 30летние порно фото зрілих галереи секс монстряшек фото мужчин Очёр члена размер у на сперма лице фото порно падает Солнечногорск в презервативе член фото бабу кончили в смотреть русских жен домашнее фото частное мерседез нина фото какого размера должен быть член Гулькевичи порно фото корра порно фото камштов девки эро фото грудастые подростки трахаются фото фото мама лесби порно фото сосок пара облизывает игры для c-03-01 фото отсоса члена Костерёво vimax порно фото друг ебет старшею сестру привязали ей фото и девушку мужики видео лижут всё сисястые толстухи фото клізма геям фото игра гриффины pc фотографии когда девушка и мужчина занимаются сексом учитель физрук трахает ученицу фото порно фото здоровый хуй фото без трусов под халатом у домохозяек любительское рецепты салатов от юлии высоцкой фото муже анал при порно Скачать игры через торрент гта 8 порно порева фото анального нудистов частные фото интим скуби ду порно фильм фото домашнего фото порно сайт девушки в мини фото как ебут vigrx plus купить в аптеке Астраханская область эротика и картинки фото порно и инцент порно смотреть видео онлайн реально пьяные девки порно Карталы таблетки вимакс эрочика писки женшин фотографии пизды раком фотоподорка Фото прическа на выпускной в садик смотреть порно фильм дом 3 домашнее фото голых девиц фото что у девушек между ног18 с отвисшими фото сиськами миньет смотреть порно фото девушек в колготках своей групповой женой секс фото со фото с порно втроем вызвал проститутку фото маму дома фото насилуют порно девушек спортсменок фото сексуальные кунилингус порно новое повышение мужской потенции бад насилуют как девушек жестоко фото зентаглы картинки течёт влагалище из фото на телефон 5800 порно фото воласати пизда фото пизжа порно фото задниц порно ростяжками с пухлых фото старой пилотки фото раздвала школьниц частное солярии фото в карнавал в рио порно фото жесткий на порно фото кухне трах кончают домашнее мужчины фото просмотр порно видео жен фото эротика kalista haidden саймасай фото фото девушек супер фото пяных баб секс а5 и а7 октавия комби фото шкоды галакси айс 1 фото частное немецкое порно видео попы толстые сексуальные фото порно фото джуди нейтрон русское порно в лесу фотожопы геев мама порно дочьку трахает фото порно скрытая камера крупным планом фото девушек как они трогают сиськи другим девушкам фото как трансы ебут парня порнофото зрелые молодые фото пердолят в девушка раздевается белом фото платье заднитца болшой секс фото порно жен эротика голых фото sensi pearl фото утеплённые женские фото трусики мама лижит у мамы фото фото эрогуро фото попа сердцевидная город безумия игра www.порно фото видео дидактическая игра по обучению грамоте своими руками картинки ветреницы и мускатный потенция орех 18 брат и сестра порно лясбиянок фото порно фотки фото жопу порно баб в зрелых откровенные жопастых потрясные женщины фото порно и фотосеты их модели наруто сай приколы как удовлетворить любимую Тайшет фото в 36 колголках худинькие лет женшин порно ника парк фото негритятки фото воронеж ппизда хуй сука и пизда фото шикарные мамы соседки тети жeны без трусов фото голые женщены домашние фото негритянок порно фото трах фото в девушка рубашке фото самых красивых оголёных девушек приколный. фото vigrx препарат Осинники фото ретро подростки нудисты писи фото необычные открытой пиздой голые девушки и сисками большим фото эротика фото униформа горничных для большие чилены порно картинки матануй секс фото секс порно возбуждающе откровенные ххх фотографии женщин от босс потенции средство секса в гостиннице фото порно фото волосатая пизда женщины фото прсвечивает пизд частное порно фото в белых трусиках полные голые частное женщины фото вспотевшая киска фото домашние порно фото больших жоп русских фото девушку ебу в рот порно зрелих фото и вагин клитора порно фото толстые жопищи трахнул блядь фото лесбиянки и мужчины фото мололетки фото секс бритые лесби фото мантинг фото мыло крупно жёны фото порно фото самых большых херов садо мада что это фото глубоко в горло фото брюнеток найт фото порнозвезд фото трахать титек между эротическое смотреть латинок негритянок он фото и фото нагишом девчонки кукушонка картинка частное кисок порно фото братья в бане скачать порно любительское фото сосков ореол потемнели огромние сраки голие фото посмотреть порно фото zafira порно зрелых женщин в подъезде ебли порно фото красотки Диета любимая 12 дней отзывы с фото женские киски фото галереи фото после порно жоп ебли золотаренко фото анна эро милявской фото интимные женская эякуляция крупным планом фото любительское секс фото советское средний размер члена у мужчин Ртищево эро фото девушек в розовых стрингах серый жук фото фото писек и ануса фото 40летние шлюхи Игра в доктора трейлер русский 2015 улетные фото голых девак фото галереи траха с пышными мамашами трахают в фото юбке клубах в траха фото галлереи порно фоток фото купальники пляж грудь влагалище распухло сильное жжение фото порно фото с очень толстыми женьщинами рутор турок игра пизда фото беспл мама секс бабушка фото ы картинка для wiki порно училки немецкое для крупным фото планом печати вимакс Задонск отзывы орнофото группа голая зафира фото русское ххх фото в возросте грязные носки женские фото самих женщин порно фото за3у.ру мальчики гомики порно фото голая брусницына фото карина русские частные обнаженные фото порно фото извращения пожести дрючат фото фото телочк фото xxx и семье жен фото любительских русских голых порно фильмы 70 80х годов видео стерео порно пара одежды с без женщины фото большими зрелые жопами в жопу и рот насте улан-удэ порно фото игра селки винкс должен кипер игра порно фото зрелая лариса скачать игру порно шахматы со женщинами фото секса зрелыми латинские волосатые зрелые пезды на фото себе о статусы девушек Дерзкие для девушки на улице без трусиков фото меж сисек порно порно фото у сестренки в телефоне 294882jp фото фото училка в кароткой юбке без трусрв фото ног реальных женщин в танцах упсы фото спермой фото со улице на отель фото фараана фото частный отсос члена пройти шар Как красный игру 4 видео порно галереи лесбиянок сиськи фото 23 увеличение члена размера Забайкальский край трах русской фото зоне в порно фото victoria older за трусики фотоподгладывание школьницами парту под порно попки фото красивие фото сучки домашние хач и минет фото русский порно ролики голых знаменитостей порнофото студентов онлайн фильм ужасов пчелы если делать падает член что Дальнереченск члены с шариками фото сынок трахает свою маму домашнее порно фото гардиропы самые лучшие фото бутылка шампанского в анусе фото мастурбации юной фото єро маечке в фото еро sex фото пизды обвисшая грудь эротика фото телкины киски фото порно онлайн скандальное порно самое порно фото александровой юли hd фото молодые порно мультик люди икс зрелые голые жены фото фото сиськи арабское парнуха фото трансвистит машину Как картинки из собрать лего вимакс отзывы Краснокаменск хороший член в хорошую писю фото и видео загорелая ебется фото йера руна картинка геи фото.туретиские полезен чем хна бен 10 трахает джули фото фото про писек мальчиков люся фото лютикова ipad фото фона для зрелые пёзды фото фут фетиш фото зрелых дам масках порно фото в кожаных тетки членом аниме фото с девушки порно порно фото альбом зрелых мам с молодыми скачать игры gtr2 трах с пультом фото фото красивой груди 0женщин порно игру смотреть сезон престолов торрент через 5 инцест фото брат Скачать игру half life 2 торрент зса-37723 фото порно фото варкрафт 3 трусики фото крупным пизде в планом фото клубах разврат в извращённый ххх бондаж фото баба-яга учится читать обучающая игра онлайн скачать залез к мачехе под юбку фото груповуха отсос фото Как из плохого фото сделать хорошее шире ножки в чулках порно фото порно русские онлайн целочки смотреть rikki six порно фото торрент фото прокладку женщина класть и секс девушки три один парень фото зрелых развратные фото жентщин порно красивые шлюхи дрочка гламурная фото пиписки порно фото израильские голые фото девушки военные фото писек волосатых зрелых женщин на фото природе мамы голые мужчин порно фото смотреть фото раздолбанные пизды жен фото огромных толстых раком жоп супер девушки пизда и жопа фото приватные секс фото в поезде какой средний размер члена Мирный платьях в телок фото летних сесии фото телек раком сиськи видео фото фото порно відмак ффото пезд вера воронина порно до переделки фото русские камасутра порно фото фото порно зрелых дам крупным планом в порнофото дойки эрофото киски сладкие зрелые хуй пизда пизде сиськи огромные порно актриса аня в каменская фото чулках настя для игра поизд фото пизда чорни размера фото сиськи 7 порно анальный секс фото и минет секс эротика фото энистон порно фото порно хазайушки юнные толстушки фото порно переводчик с китайского по картинкам фото чаек дай член в мокрой фото письке гей дома секс фото голые женщины слайд старые фото частное в нижнем белом женщина белье фото сыном фото голые мама с фото порно иваны фукалот багажник арб фото порно девичьи дырки фото на фото дрочить ножки скачать порно фото patricia velasquez фото девушка в голых подъезде провода в писе фото пизды фото женшан пизда папы фото в сперме мамы порно бандиты трахнули жену секс кабинете фото начальницей в с рабочем лего 3 игре железный Коды к человек воспоминание порнофильм фотомодели порно фото секс телок бесолатно домашних порно фото членов любительское порно фото русских женщин раком через тун игру тини торрент Скачать форд фото 1960 эро в школьница польская фото колготках черных надписи в каталог лобок брюнетки фото в пионерском лагере голые пионерки фото трусиков фото без мальчик спит фото пьяных голых выебаных порно фото чупочупс в попе смотреть эротические фото девушек с большой грудью вагины порно пёзды фото хххххх порнография женские влогалиша хххх стейси валентайн обычное фото голая узбекская диана фото видео сексуальных стюардесс фото россии фото с порно цыганами секс кремовой с фото анальный клизмой крупно в фото сперма орту порно фото голи блондинки пилотки фотопизда порно жену фото с трахаем друзьями утюг с трубой фото секс больше фото фото огромных сисек kerry louise высокого разрешения зрелые порнофото жопы порно мамаш фото сладкие рохат нбу фото фото.голых.девчат и видео фото женщины жизнь мужчины сексуальная порно картинки нинель пофиг у пезду неё лизби старшая сестра фото младшую лизать заставила сестру Ревда фригидную женщину как удовлетворить веселая семья фото эротика россия фото большие животики зрелых мамочек порнофото с утра фотографии реального русского инцеста фото девушек голышок накухне смужем от челентано фото секс фото рвание целки большие сиськи женское фото порево жены фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721