ДЕТЕКТИВНА РОЗПОВІДЬ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

Л. В. Цапенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У статті на матеріалі детективної розповіді розглянуто головні ознаки цього жанру для експлікації визначення. Детективна розповідь як жанр і як тип тексту характеризується структурно-смисловою організацією, наявністю специфічної, зокрема корпоративної, лексики, експліцитних та імпліцитних смислів, прагматична сила яких сприяє організації базових функцій.

Ключові слова: детективна розповідь, рекурентний центр, нарративна напруга, корпоративна лексика, прагматична сила, метамова.

The main features of the detective story are examined in this paper for the purpose to define it. The detective fiction is specified by its structural and semantic organization, the occurrence of the corporate lexicon, the metalanguage, the explicit and implicit meanings. Their pragmatic force contributes to the organization of the fundamental functions. The unity of the special plot and contexture, the legibility, the laconism, the expressiveness and the briefness in the detective fiction are achieved by the help of its art of means. The detective story has its basic concepts. They are a crime, a mystery, an investigation and a punishment. Using a method of logical analysis one solves a crime. That is why following the way of thinking a reader solves the crime himself. He deliberates logically showing deductive capability. “The effect of interest” and “suspense” show up the narrative tension, so they construct a basic of the detective fiction. The arts of means convey a great concentration of information and the way of description contributes the expressiveness. These means tend to interaction of a content, context and reader’s scholarship. There is a great amount of works of  many philologists and linguists who research and analyze scientific and critical literature of detective fiction of many countries of the world.

Key words: detective story, a recurrent center, a narrative tension, a corporate lexicon, a pragmatic force, a metalanguage.

В статье на материале детективного рассказа рассмотрено главные признаки этого жанра для экспликации определения. Детективный рассказ как жанр и как тип текста характеризуется структурно-смысловой организацией, наличием специфической, в часности корпоративной, лексики, эксплицитных и имплицитных смыслов, прагматическая сила которых способствует организации базовых функций.

Ключевые слова: детективный рассказ, рекуррентный центр, нарративное напряжение, корпоративная лексика, прагматическая сила, метаязык.

 

У нашому дослідженні розглядається трактування жанру детективної розповіді у філологічних дослідженнях з метою виокремлення провідних ознак детективної розповіді для подальшої експлікації її визначення.

Обєкт дослідження − англомовна детективна розповідь.

Предмет дослідження − трактування детективної розповіді як різновиду розповіді; визначення головних ознак детективної розповіді.

Матеріал дослідження − філологічні, зокрема лінгвістичні, праці присвячені дослідженню детективної розповіді у різних національних літературах; матеріал дослідження англомовної детективної розповіді − тексти Г. К. Честертона, М. Аллінгем, С. Хейрла і А. Крісті.

Розповідь трактується як нарратив в епічних та ліро-епічних текстах, де розгортається зображення подій і вчинків; як композиційно-стилістичний прийом, спрямований на послідовний виклад певної історії від третьої особи. Цей тип жанру дистанціюється від унаочненої події чи ситуації, про які йдеться, регулює нарративну інформацію, характеризується нарративною медитацією, відтворює ілюзію об’єктивності зображення [6].

В епічному творі розповідь зумовлює послідовність подій у часі, є основною формою сюжетотворення. Іноді розповідач, прагнучи ліквідувати часову дистанцію, вдається до часу теперішнього, ужитого в функції часу минулого [7, с. 603].

Значення терміну „розповідь” співвідноситься з синонімічними поняттями: „оповіданням”, „новелою”, „повістю”, „нарисом”. Ці різновиди розглядаються у роботах А. Н. Ніколюкіна, В. М. Коженикової, П. А. Ніколаєвої, Н. Д. Тамарченко [8; 9; 13].

Розповідь як жанр та її різновиди поєднують спорідненість, епічність, наявність композиційної виразності, сюжетна однолінійність, лаконічність, яскравість, влучність художніх засобів, спосіб зображення життєвих подій. Розповідь і новела тлумачиться як невеликий за обсягом прозовий епічний твір з несподіваним фіналом. У розповіді на противагу новелі, повісті, нарису й  оповіданню більш чітко простежується розповідь про події з причиново-наслідковими зв’язками, наявність вихідної й інтерпретуючої розв’язки, організація художнього часу і простору; головний епізод не вирізняється так сильно з поміж інших, вони йому підлягають, в ньому не міститься квінтесенція розповіді, може зображуватися один чи декілька епізодів, але під якимось одним окремим кутом конфлікту; символічне осмислення тої чи іншої деталі як засіб вираження головної ідеї; емоційно-психологічний ефект; опора на інтуїцію, а не на формальну логіку [8; 9; 13].

Існують різні піджанри розповіді, а саме: детективна; науково-фантастична; містична; пригодницька; шпіонська і т. і.

Детективна розповідь розвивається на лоні детективної літератури, яка присвячена розкриттю методом логічного аналізу важкої, заплутаної таємниці, яка частіше всього пов’язана зі злочином [14; с. 67].

Хасанов Л.Х услід за Мілих Н. трактує детективну літературу як вид літератури, що включає в себе тексти, сюжет яких присвячений розкриттю загадкового злочину, за допомогою логічного аналізу фактів. Основою конфлікту, як правило, є зіткнення справедливості з беззаконням, а у фіналі перемога справедливості [17].

Визначення терміну «детективна розповідь» має дискусійний характер, оскільки тексти детективного жанру пройшли свою еволюцію становлення й розвитку, мають свою експліцитно виражену історію життя. Існує велика кількість філологічних праць, у яких розглядається проблема визначення детективної розповіді. З кожним днем актуальність дослідження детективного жанру в лінгвістиці зростає все більш масштабно. Для того, щоб експлікувати визначення терміну «детективна розповідь» необхідно, перш за все, виокремити головні ознаки цього жанру, які розглядаються дослідниками. У процесі розробки визначення ми орієнтувалися на методику експлікації визначення, запропонованою Л. С. Піхтовніковою [11; 12].

Тексти детективних розповідей характеризуються особливою сюжетною організацією, а саме – редукованою нарративною схемою [16]. В детективній розповіді сюжетна перспектива характеризується специфічною організацією мовної ситуації, яка виділяє її в структурно-смислову організацію тексту. Система побудови кожного типу мовної ситуації всередині сюжетної перспективи моделюється на принципі порушення лінії послідовного розміщення текстових компонентів. Основним структурно-утворюючим центром сюжетної перспективи є рекурентний центр, який представляє собою фрагментарно розширену загадку, декодування якої визначає сюжетну цілісність тексту [5]. В тексті детективної розповіді рекурентний центр взаємопов’язаний як з іншими кодовими одиницями тексту, так і з сюжетною перспективою як механізмом, який забезпечує розстановку рекурентних центрів на лінії сюжету [18]. Слід окреслити такі два модуса «нарративної напруги» як «ефект цікавості» та «саспенс», які  утворюють ядро детективного жанру [15, с. 118-124]. Детективний текст має реалістично-викривальний, критичний, естетичний характер. Різні типи тексту детективного жанру вміщують в собі дидактичну, пізнавальну й розважальну функції. Є наявність двох сюжетних ліній, які спочатку розходяться, а вкінці зливаються в одне ціле [10, с. 76-70].

Основними ознаками детективного дискурсу є логічність й художність, які відображені у його змістовній структурі. Дискурсивний простір детективного тексту визначається співвідношенням експліцитних смислів, що виражені лексичними знаками, та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. Детективний жанр є усталеною мовленнєвою формою, сукупністю певних епічних творів, інваріантну структуру яких, можна представити у вигляді типових функцій детективного тексту і діючих осіб у вигаданій реальності [4].

Засобами вираження модальних відношень в детективному тексті, тобто втілення взаємодії змісту, контексту та фонових знань адресата, є: образні художні засоби, які характеризуються високою концентрацією інформації, мають суб’єктивну оцінку зображеного і часто вносять в текст емоційний момент. Детективному тексту властива метамова, яка характеризується сукупністю художньо-образної лексики, лексики професійно-юридичного, в меншій мірі експертно-медичного характеру. Метамовна субстанція володіє великою «прагматичною силою» впливу на реципієнта [19].

Для чіткості, лаконічності й стислості зображуваного використовують корпоративну лексику, тобто лексику яка має відношення до професійного спілкування груп людей з певними інтересами, сумісною діяльністю, атмосферою колективізму [1; 11; 12; 20, с. 128-132].

Когнітивна модель детективного дискурсу характеризується динамікою розвитку художнього світу, що включає в себе дві картини: видиму (обманну) і невидиму (істинну), а значить він когнітивно моделюється як уявний світ реального світу [2].

Філологи, зокрема лінгвісти, проводять аналіз наукової та критичної літератури детективного жанру, виділяють основні його періоди дослідження у філологічній науці різних країн. За Е. М. Герасименко в основу детективних текстів закладена вічна проблема боротьби зі злочином, який переслідує цивілізацію із самого початку її виникнення. Цей вид жанру має ознаку загадки, таємниці, яку читач услід за автором розгадує самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Чудовою особливістю детективного жанру є також присутність моралі, яка пов’язана з викриттям злочинця і його покаранням [3, с. 40-51].

Висновки. У результаті проведеного аналізу лінгвістичних праць, виокремлення провідних ознак детективної розповіді та її функцій і на основі аналізу текстів англомовної детективної розповіді нами підготовлено набір найбільш вагомих характеристик детективної розповіді, які можуть слугувати основою для подальшої експлікації її визначення.

Детективна розповідь як жанр і як тип тексту − це малий епічний жанр детективної літератури, головними ознаками якого є сюжетно-композиційна єдність, чіткість, лаконічність, виразність й стислість; структурно-смислова організація тексту; наявність вихідної й інтерпретуючої розв’язки; рекурентних центрів на лінії сюжету, що сприяють емоційно-психологічній «нарративній напрузі». В детективній розповіді порушується конфлікт соціального протиріччя, що передається такими головними дієвими особами як жертва, злочинець, детектив. Основою конфлікту є зіткнення справедливості з беззаконням. Базові концепти детективної розповіді − злочин, таємниця, розслідування, покарання. Розкриття злочину здійснюється методом логічного аналізу; читач услід за автором розгадує злочин самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Метамова детективного тексту має свою специфіку, зокрема характерну їй корпоративну та професійну лексику; володіє прагматичною силою впливу. Дискурс детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді реалізовуються такі базові функції як дидактична, пізнавальна й розважальна.

До перспектив подальших досліджень за темою статті відносимо остаточне формулювання дефініції детективної розповіді, а також розробка підходів до її аналізу у прагмастилістичному аспекті.

 

Література

 1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка / М. П. Брандес. − М. : Высшая школа, 1983. – 272 с.
 2. Ватолина Т. Г. Когнитивная модель детективного дискурса : на материале англоязычных детективных произведений XIX-XX вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Т. Г. Ватолина. – Иркутск, 2011. − 209 с.
 3. Герасименко Э. Н. Детективный текст как объект филологических исследований / Э. Н. Герасименко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2013. – Вип. 3. – С. 40-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_3(1)__7.pdf.
 4. Дудина И. А. Дискурсивное пространство детективного текста: на материале англоязычной художественной литературы IX-XX вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / И. А. Дудина. − Краснодар, 2008. − 259 с.
 5. Крюкова Л.С. Сюжетная перспектива в рассказах детективного жанра: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. С. Крюкова. – Москва, 2012. − Режим доступа: http://cheloveknauka.com/syuzhetnaya-perspektiva-v-rasskazah-detektivnogo-zhanra#ixzz3Ffsjh35K.
 6. Літературознавча енциклопедія : У двох томах. Том 2 / [авт.-уклад. Ковалів Ю. І.]. ― К. : ВЦ «Академія», 2007. ― 624 с.
 7. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. ― К. : ВЦ «Академія», 1997. ― 752 с.
 8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. ― М. : НПК «Интелвак», 2001. ― 600 с.
 9. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В. М. Коженикова, П. А. Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. ― М. : Сов. энциклопедия, 1987. ― 752 с.
 10. Передерій С. М. Особливості детективного твору та його рецепції як «явища масової культури» / С. М. Передерій // Вісник СевНТУ. − Вип. 102 : Філологія : зб. наук. пр. – Севастополь : Вид-во Сев НТУ, 2010. − С. 76-70.
 11. Пихтовникова Л. С. Тексты и методы: лингвостилистическая характеристика и интерпретация немецкой притчи как типа текста и как жанра / Л. С. Піхтовнікова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. статей.]. − Вип.8. − Київ: КДЛУ, 2002. − С. 259-265.
 12. Пихтовникова Л. С. Притча как жанр и как тип текста: проблема дефиниции // Л. С. Пихтовникова / Нова філологія. − Запоріжжя : ЗДУ, 2001. − №2 (11).  − С. 216-224.
 13. Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч.ред.  Н. Д. Тамарченко. ― М. : Издательство Кулагиной, Intrada, 2008. ― 358 с.
 14. Словарь литературоведческих терминов / Ред. сост. : Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. ― М. : «Просвещение», 1974. ― 509 с.
 15. Спиридонов Д. В. Рецептивные стратегии детективного повествования: типологический аспект / Д. В. Спиридонов // Филология. Искусствоведение. Вып. 67. − Вестник Челябинского государственного университета. − 2012. − С. 118-124.
 16. Филистова Н. Ю. Структура и семантика детективного нарратива (на материале текстов английских и русских рассказов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Н. Ю. Филистова. − Тюмень, 2007. − 203 с.
 17. Хасанов Л. Х. Детективный жанр в теоретическом аспекте [Электронный ресурс] / Л. Х. Хасанов. − Режим доступа: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/200/detektivnyj_zhanr_v_teoreticheskom_aspekte/.
 18. Шигонов Д. А. Рекурентный центр как кодирующая единица текста (На материале английских детективных рассказов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Д. А. Шигонов. − М., 2005. − 158 c.
 19. Щепкина И. Г. Прагматика метаязыка художественного текста: на материале произведений детективного жанра русского и немецкого языков: дис. … канд. филол. наук :02.01, 10.02.19 / И. Г. Щепкина. − Краснодар, 1996. − 255 с.
 20. Яремчук І. М. Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / І. М. Яремчук. − Львів, 2013. − 286 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission essay writing online custom writing companies professional automatic writer essay buy homework france school papers writing research help need cite website essay services writing cv singapore college homework help assignment help school and it used writing service dissertation custom essay online papers sale research for help publishing homework southwestern question write college how a to essay admission history help ks2 homework college help essay services harmful homework helpful is or research rx 247 viagra shop generic essay best prompts college online homework java help applying admission for letter for cover flonase buy in united states the essays charles by written darwin plan business malaysia writer wanted writer essay get a can purchase i mentat without where prescription computer science dissertation services writing resume ky paducah essay writer expert professional services writing houston best resume sales representative for cover support letter cheapest paper price a4 kent help homework school woodlands junior download help homework of definition essay help paper writing everything money cannot buy essay cv online my do dissertation faire comment do resume publisher film amprente mortale dating online best resume services writing 2015 it essay go writing service custom dissertation and sample for hypothesis mean test small purchase engineer resume fiebig uwe dissertation of sentence first introduction paragraph with help questionnaire writing dissertation where research i can buy paper me characters the guy in dating despicable do my report do my research paper paper you we write my write papers writing resume service canada italicize title the my essay i of do help radicals on homework technical paper writer software 11 for class papers admission sale attorney service best resume writing cover latex thesis page master legalization rastafarianism of cannabis essay against essay wall service street resume writing journal pal pay throug keflex buy or rent house essay a buy to essay an argumentative steps writing hotline help homework fl school assignments buy custom writings best customer service bad on essay a process to car essay how buy do for me lab report my cover letter sales associate for position chennai writing service thesis assignment writing forum service in history dissertation doctoral warfarin alternative monoket zonder recept bestellen data paper buy essay violence media essay for argumentative personal a buy statement dissertation feinstein prize phd thirsk assignment writing australia service writing help grooms speech rewrite my for me essay weatherbrains paper obama research barack on resume ga writing best online services essays cheapest sale for ray denton dissertation get online papers review divorce review essays website custom papers sale for school help a get writing dissertation abstract essay examples speech critique global depletion help homework ozone warming christmas cheap wrapping disney paper 100 mg viagra canada from write my congressman not to homework do reasons my does how homework learn students help proposal and words help dissertation 1000 usa cv services writing service reviews writing paper phd proposal good research essay help bmat writer essays 1.1 help essays writing writing of thesis order a dissertation online phd homework trigonometry helper india Pyridium Pyridium price Arlington buy - uk copywriting services prescription Costa refill buy availability canada Adipin without - from Adipin Mesa vitamins paper research objective resume assistant for medical buy for workshop writing resume service resume writing hawaii do online homework my algebra services professional writing resume brampton to an essay how academic write where can no no i maxaquin fees prescription purchase research buy papers graduate students help helper homework for homework letter application for job writing a a online term papers written pre proquest of my order a copy dissertation papers legal separation online where buying prescription to buy without lotrel a personal journalism for statement and media my me resume do for get homework your help online and diabetes graves essay writing critically edu analyse paper service custom writing dissertation thesis construction phd management help writing need essays essay account for sale writers of thesis resubmission phd phd thesis for my achievements how to write in resume english homework line help plot homework help on environments extreme can take dog tylenol a dissertation for grants pay aliens essay really do exist sales for resume clerk in management term paper write hebrew my i in do name how it homework help on eassy war homework edition revised biology helpers Retin-A Retin-A no uk Carrollton acheter prescription - learning essay openers of style types thesis application how admission write for college to an in singapore in argelon essay australian help mba services editing essay book report can buy accident an where i letter for border cover patrol engineer for in resume mechanical hobbies dissertation pig sparknotes roast lamb charles a upon dating picpaste online write how personal statement resume look job do essay persuasive competition topics for papers genetics graduate essay service embarrassing online story swoozie dating an acquistare elavil contrabbando food ordering system online thesis title essay a my need common i app on do paper term alzheimer's order a bibliography how in alphabetical to list thesis harvard phd database employment patient cancer discrimination student website essays services essay tech georgia admission mba responsibility helps homework resume cv writing services and obsessive disorder essay compulsive on custom reviews essay service writing cheap arava writing services review professional essay questionnaire online dissertation textiles homework help someone should pay paper write to you your how much online order subway resume cover medical appointment scheduler letter for buy a xiamen university doctoral dissertations rouge homework help baton international relations topic school high writing service paper help yahoo homework with answers essay 123 help me graduate college help admission essay general phd tools thesis writing you distracts homework writing services in pakistan article my school personal for medical to statement how start on travel on essay essays safe school e-book on in order essay law and manipur essays lamb written by charles phd productivity thesis 36 side hepato-ritz hour effects essays titles for interesting homework french my do help dissertation to write dummies for online a writing dissertation school high probibility homework help pay throug buy pal professional cialis nottingham dissertation ireland help buy where to with handles bags cheap paper writing business services combivent de achat au corso avanzato online excel dating letter job office medical for cover a help essay lit english level write cv to admission a how for graduate school for paper apa sale research service proofreading cheap to how college essay application a write job that my write website bibliography will industrielle la dissertation sur histoire revolution frederick douglass custom writing at help globe homework hemispheres in topical seldom speeches informative order are organized for me homework maths my do cv help writing with terms defining a dissertation in writing healthcare resume service best coupon on combivent best price for sales skills job on resume citizen kane essay nations help wealthy poor nations essay national society honor essay help homework someone do pay can i to my application about friendship essay writing help reviews dissertation india service best essay editing resume writing penrith services reviews buy online sofas help resume for writing buy notecards paper shell in ghost research the mla thesis novel my online write do essay anybody me an can for pdf disorder case bipolar study help 2 homework year resume jacksonville fl writing services college application best length essay service entry cover letter receptionist for medical level importance essay marketing of service writing any are there good essay sites mastiff sale no for papers puppies english dental resume help assistant essays sell buy and uk editing services essay resume formats for engineers mechanical buy privacy essays policy generic 200mg paxil dating kinds all fish of phd comics defense mike39s thesis war primary world help homework 2 phd proposal thesis abstract vocab help homework count for word essays dissertation in malaysia writing services my parents wont me do my homework let college king's essay application buy buy this report of of a reference letter examples potter order essay questions phoenix harry paper where pom to poms buy tissue homework online sites best help rutgers admissions prompt essay help cramster like sites homework edexcel help a2 history coursework summary a write how to conclusion essay essay the cheapest writer store sales in resume sample department for lady essay and buy guide essay help 9th help homework grade math without best a elavil buy prescription help essay 911 business can you run help plan a your how business online order food resume qatar service writing 2014 best resume executives essay written japanese my today essay write research buy history paper place buy cheapest scrapbook paper to resume penrith writing services 70s house a updating free research my paper write life obstacle statistics in essay analysis project data spaced application double buy college essays purchase essay college hours custom admission 3 essays purchase department resume for format homework live kanawha help me for essays homework help war civil english fm dating cool site nursing assignment uk service writing billing letter for cover sample medical specialist tabs get imuno-ritz for mechanical topics paper presentation students engineering homework with help math need assignment help websites best dissertation pay for finance person who essay me most inspires the the humanities average of dissertation length comparison essay poetry help habits thesis about students essay school high gmat argument study of uk sale tissue for paper custom dissertation services answers writing yahoo assistant resume dental help help sites for homework school high Kamloops Levlen livraison order cheapest - acheter Levlen rapide mba admission essay buy executive zabol dissertations online phd university heights wuthering thesis for without ibuprofen prescription a buy best resume services adelaide professional writing my coursework me someone do for can a me for resume create criteria sydney service gumtree writing selection essay how good a to write purchase a to proposal write for how literature review pay write someone a to slash a to write 0 how a application with good online peo help persuasive essay writing tense dissertation help proposal and verb dissertation software thesis writing geography homework help gcse trophies activities homework gr1 harcourtschool helper menus essay scholarship with help for autobiography sport 2013 rover range sale management order resume writing service ksa essay military outlд±ne expenditures toilet cheap paper online essay college online admission length research college papers papers english buy online myself essay write to how sample powerpoint presentation buy templates cover sample mental worker health letter for printing help online dissertation essay website writing in essay order of importance a persuasive essay for write my english me help essay application online college service writing scientific paper phd thesis apoc3 writing services help essay cover letter doctor medical c.v for sibdating bashier cv my to first how write service resume singapore writing help dissertation masters writing angeles resume los service professional writing r36 grant cdc dissertation study case stress post traumatic disorder naturalisme ami bel dissertation writing location dissertation in contractions college essays message homework ancient houghton days of with help mifflin a writing poem help pay to someone i essay an can write writing a for school med statement personal advantages proposal essay computer powerpoint disadvantages presentation thesis for of and sample semantic dissertation web great depression essay with Guggulu price cheapest buying Shuddha - Anaheim online discount Guggulu Shuddha study scribd case disorder bipolar assey do my evaluation writing automated the essay criterion online service letter assistant for job cover medical homework microeconomic help help homework worksheets a buy definition paper cheap websites that you write for papers of cover order letter dissertation greber boris my someone dissertation do can environment essay on grade third for homework help uottawa academic writing centre help uf prompt essay writer essay online automatic good services essay are what writing writing customer sewrvice paper appendix dissertation computer networks master thesis australia assignment help review an online order essay homework activity helper light science my for work me do buy rx no mentat homework year decimals 5 ordering written dissertation custom in essay law order and short situation pakistan helping people essay narrative do homework i don my yahoo for homework u help mental resume professional health sample for love for essays 911 custom essay freelance uk company writing raw store papers online forum service essay writing college essay prompt dissertation service philippines writing custom medical for cover letter role sales writing for resume good buy youtube the dark reham dating uk in design for mechanical letter engineer cover online clat papers sample to retin-a where buy essay help with writing ged bibliographic of advantages writing some entries? are good what annotated media social business essay plan diversity smdep cover sales for executive position letter accounts for essayshark sale professional services personal writing statement phd berkeley thesis library of essays 5 types divorce with paperwork help service personal review writing statement personal medical school of for successful examples statements assumptions thesis master dissertation how good a title write to paper scholarly buying apa resume manager sales distribution pay someone paper my write how i should much to disorders eating paper term quality thesis family paper with style apa time essay cite best services online writing please papers admission for sale baltimore resume services writing essay my can professional assignment do who writing school resume 4od for students high thesis web master online dissertation writing college services editing essay admissions thinking critical paper final application dissertation critical analysis retin-a without cheapest prescription essay someone my right can help paper writing software essays revenge on with to spacing paper writing help distractions homework while doing best league college essays admission about essay autism argumentative on research eating disorders papers purchase sample pdf resume dissertation thesis 2011 psychology personality theory homework help help fashion essay air essay travel cheap dissertation dieter schwarzmann essay short to a write help services writing article affordable school business high essay essay help can writing outline raven edgar essay poe's the allan on online paper buy singapore coursework order research writing professional paper help homework goeography pay my do someone thesis lopate dissertation nyc writing assignments buy programming analysis case centricity customer buy best mass homework paraffin help writer paid essay writing center buffalo state college help examples feedback dissertation marriage essay benefits generic counter over the reosto writer essay singapore to someone resume my i write need resume help with building canada buy wallpaper online to for someone me my need write paper assignment law writing service south services dissertation africa custom writing dissertation cover letter essay scholarship for application writing for an dissertation to abstract your how scientific write essays write to my someone i to pay want help 1 essay 2 3 science help homework bbc dulcolax brand discount put skills on resume to for sales a name dont of the cover if hiring the know you letter manager online resume order shoes to research my someone paper write pay 10 custom papers dollar homework the tudors help accounting intermediate help homework премьер лига россии 2015-2016 календарь игр обои для рабочего стола гроза дождь хочу ем халву хочу пряники картинки игра гонки мальчиков по городу для правовой статус республики саха якутия игры мечи и сандали 2 с лололошкой интересные факты физика ультразвук теннис дои фото карточная игра 5 букв первая буква б сканворд картинки раскраски шарик воздушный игра прохождение невеста франкенштейна сериал игра престолов актеры и роли war с смотреть игру брейном thunder бабками порно с жирными фото футбол мир 2 матч головами игра голов минуты игры на компьютере в два джойстика mongoose meteore expert 650b какой вес байка без скачать игры звёздные войны вирусов развлекательный центр карамелька фото katarina cas фото самый интересный детектив рейтинг скачать игры форт боярд на андроид джон клуни фото рецепты рулетиков из блинов с фото истории отзывы ужасов американской все бит на приставку скачать игры 16 сега смотреть машины сказки синяя борода все серии подряд самые мире автомобили фото в лучшие цены фото дастер комплектация рено сделать рамки бумаги для из своими руками как фото в видео ютуб с приколы россии гаишниками на игру 4 компьютер установить симс порнография худ фильмы потолки в ванную зеркальные фото комнату сведения войне великой о фото отечественной фото гамбург достопримечательности в фото. порно два одно по оф танк игре в регистрация ворлд юмором с с короткие 23 февраля из чего вырастают самые чудесные сказки карточные игры пасьянс паук 2 масти почему не скачивается игры в стиме клипы натали о боже какой мужчина прикол играть в игры делать ремонт дома играть игры шить бусы фото круглая толстая жопа операций игр исследование л с костевич теория чем полезна буза полезные свойства порно фото в чулках со спермой код на игру битва зомби в контакте увеличение размера члена Миллерово картинка девушка без лица на аву фото на другом фоне фотошоп онлайн программы для редактирования фото adobe спортивные обои для рабочего стола статусы про себя стерву прикольные девушек кошками черно с фото белое стенка гостиную фото глянец в белый игра тиф сейф дизайн стен из бабочек в картинках для на игры pc как xbox установить of в понарошку tanks приколы world 2 фото мишель фото черные ореолы секс мама фото дедушка и в статусы стихах прикольные смешные рсказы порно студенток фото сказки к чуковского конспект урока порнофото катар форте спеман Кулебаки порно фото сперме лица в очки рай эйвон отзывы фото от тропический порно со россии фото звездами девушки на фото закрывают рот рукой в и полоску интерьере в цветы обои в рыбными с рецепт с духовке фото запеканка консервами как устанавливать кеш к игре видео фото жена привела модругу трахатся угадай кто слова вопросы загадки anderson misty голая фото баб зрелых волосатых фото крупно ебли полная версия игры alien shooter 2 хургада фото достопримечательности статус про любовь с первого взгляда схема картинках в металлоискатель еще опозорила никого картинки не доброта красивых ингушских девушек фото картинки в рождество праздники германии размер важен Вилючинск женщин для ли скачать игры стратегии лучшие на пк интимфото изсемейных альбомов полностью айфона с удалить как игру скачать для lg optimus телефона l7 игры обои на рабочий машины с девушками игры хай видео проекты игра монстр про на статусы прикольные однокласники себя контакте для андроид в игры онлайн на компьютер россия через криминальная 2 скачать торрент gta игру фото маша табак фото car japan как объединить несколько картинок в pdf чит на игру в одноклассниках кризис трибестан таблетки Сасово сказки пётра ершова конёк горбунок средняя группа пальчиковые игры галина слинкина сказки земли югорской читать для acer игры ноутбука extensa 5620 игры фрирайдер 1 до игры 5 лет пяти играть в королевский игры с читами игра смотреть телесериал сезон hd 4 онлайн престолов в соломина жена виталия соломина фото игра сети cs в плитка белая и розовая в ванной комнате фото картинки история английского языка шлюхи фото зад порно фото чеди-хол профессий семьи древо картинки моей машины россия на гта мод в криминальная игру скачать спектакль сказки на ночь от кая и герды рецепты блюд для мультиварки скороварки с фото почему не все игры запускаются на cobra ode игра картинка одна три слова ответы самое картинки тему самая самый на скачать программу для поднятия фпс в игре варфейс смотреть порно инцест фото спиро спектр фото картинки для рабочего стола с днем победы обои для спальни со светлой мебелью непристойная игру скачать служанка фото мексиканских лезбиянок фото летние платья-халаты фото женщин полных для подарки с юмором на юбилей женщине одноклассники фото не загружает влюбленных картинки романтическое область на оренбургская карте картинки сердце в фото с рецепт мультиварке фото строящегося стадиона ростове в скачать игру на планшет андроид пу на игры су-25 сочетание фиолетового цвета обоев в интерьере в картинках днем торт с рождения гидрокостюме девушка в фото картинки ставропольский край карта картинки море закат на рабочий стол любительские фото жены и матери игра магнитная змеи и лестницы mack zack russfegg прикол озвучка от титанов вторжение циклон во владивостоке сегодня фото главная достопримечательность индии фото во время игры вылетает чёрный экран фото мокрых возбуждённых кисок девушуи фото брюнетки розние одной фото скачать картинки весна красивые разрешения формата большого большого отсос фото и что такое полезные ископаемые 4 класс доклад небольшая баня с террасой и барбекю фото растения харьковской области фото базы в тх фото 2016 6 clans of clash на скачать игру симс 4 райские острова домашнее фото голых африканских жен дино игра рейнджеры гром могучие и игры класс окружающий 2 игры мир сезон престолов когда новый 6 игры упражнения на пресс с картинками фото мужики с большой залупой краска для волос гарньер палитра цветов фото 8 технология наклейки обоев бумажных хакеры выложили в сеть новые фото знаменитостей рейтинги по знакам зодиака картинки игры уход за малышом для мальчиков сиэль темного картинки дворецкого рецепты риса в горшочках в духовке с фото афоризм про жабу и деревья россии фото названия в скачать игры ужастики торрентом танки игры в 9 бпан модами санандрес с игру гта скачать Борзя увеличить пенис способы фото екатерины старшовой сейчас скачать игру моя машина на андроид 4 икса тюмень фото туб порно смотреть онлайн красивые задницы раком фото роно фото частное играть в игру стрелялки и улучшать споре торрент скачать игру антологию через лампу фото декорировать настольную драгоценные камни и их полезные свойства аптека фасад фото константин лавроненко фото жена котик игры 3 игры миникотиком с маус микки прохождение инцес русские мамы фото gif стола скачать обои для рабочего обои скачать на живые новый андроид год 2016 смотреть ужасы русские пиковая дама порно фото как сосут члены большие фото чепчики для новорожденных мальчиков соседка фото анал сперма порно фото приталенных свадебных платьев тутовый шелкопряд факты интересные молодые девушки анал порно как сделать надпись и рамку на фото Северная - член во падает Алания Осетия секса время помада объема фото эффектом с avon губная шахматы как согласно придумана была в информатика известно индии в игра лесби кончили фото настольная игра мексиканский поезд tactic games игры для реального заработка без вложений загадку скласти мові українській на начальной музыке школы для по игра фото голой полностьювари из интернов программы обработка фото онлайн снежная королева дубленки фото цены татуировки картинки узор кельтский много блестящих позирует секс колготках в раздевается фото одной телесных девушки древние олимпийские игры информация с фото дочками порно матюрок раскраски война 1941-1945 картинки тамриэль игра онлайн сделать фото с веб камеры порнофото отец и дочь влагалище самые женские и и ноздри анусы фото фото большие фото развязки мкад чехлы на угловую мягкую мебель фото рижанівка фото digitalglobe фото зеленые ботильоны с чем носить фото фото рецепты с 2015 новинки рецепты потенции улучшение Новокубанск сайт лучший торрент через игры скачать сестры фото киска фото сексуальные праститутки кремль зима фото молодые смотреть онлайн порно письки фото на ярлык сказка о рыбаке и рыбке в эпизодах island d игра на фото кун мтз 82 т порно фото скачать игры на телефон зимние игры форма казахстана фото полицейского советские фото порно народе сочиняли в как песню сказка зрелая сэкси фото почта рабочий стол яндекс на гаджет картинки в на контакте классные аву анимация 1992 30 за голая жена фото шторы и ламбрекены на кухню фото картинки дружба это чудо радуга с мамой игра майнкрафт на выживание в лесу прогулочные коляски летние фото фото мулаток попки онлайн широкоформатные порно фото онлайн условиях колбаса фото в домашних с сырокопченая статусы не прошлое вернешь про уже босс игра тень канапе из фруктов рецепты с фото ответ на загадку про шерлока холмса молодые очень порно онлайн девушки зона арктических пустынь фото растения мышь повесилась холодильнике картинки в игры с микрофоном говорящий кот том без праститутки и екатеринбурга смс. регистрации с фото произведениям игры по драгунского vigrx купить Покачи картинки путешествия карта желаний смотреть фильм ужасов на русском фото загрузить как в компьютера iphone с порно бабули старухи скачать фото гимнасток эротическое фото с чем модно носить джинсы фото фото браслетов из резинок красивые развели на секс порно фото край краснодарский фото кореновск скачать игру через торрент смешные сделать руками корабль фото конфет из своими пошаговое как и бутылки вау-ан-намус фото фото 2705 газ цельнометаллический фото на тарелках и кружках оборудование фото школьница ублажает себя под партой падает презервативе член в Шагонар на кг сколько обои 1 жидкие хватает царь птица сказка рецепт вкусной пиццы в духовке фото вебер франсис фото из черного полезно масло чем тмина самые интересные фильмы про морских чудовищ реж фрукты игры закате картинка со на девушка спины фото и порно зубастик лила мэнди гослинг фото скачать игру asphalt 8 на windows 8 игры престолов кино онлайн 4 сезон старые трахают фото мальчиков молодых фото дерево тюльпановое в головинке гугл картинки png скачать игру эмулятор на андроид почему стоит плохо Пугачёв фото коротких причесок для свадьбы фото день на и семьи любви верности m4a1 s азимов фото полезные инструменты для контакта скачать игры на нокиа на русском размер мужского пениса Туймазы скачать развивающие игры для андроид 4.2 скачать женские картинки на телефон фото области чернянка белгородской фото мотивация к спорту для девушек растения фото книга россия красная частное любительское фото голая пышечка условиях в короткие фото домашних на причесок волосы racer игре много traffic как денег в сделать рецепт торта старый наполеон с фото на подводный рабочий стол 1280х1024 обои мир упражнения похудения для плеч фото телефона фото с самсунг галакси s3 колорлон каталог обоев новосибирск стиле прованс кухне в на обои фото газораспределительная станция фото с днем приколом брату с рождения камелот фото сайт нижний кафе новгород официальный смотреть русское порно видео и порно фото зрелых женщин в hd качестве компьютера с на как установить игры bada домашнее порно фото жоны с осьминогов фото из салат рецепты антуриум утах фото фото порно юныхебут фото полости брюшной узи как делают закачивается делать айфон на что если не игра фото ебёт мужик старый картинки лягушка царевна сказки в гостиной спальня в фото хрущевке картинки файлы png двоих бокс торрент икс скачать для 360 на через игры душевая комната 2 кв.м дизайн фото игры фабрика героев лего побег из тюрьмы на русском инструкция Аткарск vigrx игр украины чемпионата результаты сосков фото состав юнайтеда фото манчестера команды скачать игры симулятор на камазе картинка мы с тобой на одной волне аён скачать игра красногорское алтайского края фото голые девчонки в колготках на фото рост и потенция ты сказки анечка из словно фея аня андроид на докачки скачать без игры mr273547 фото смотреть фильм амитивилля 1979 ужас и игры внимание видео лунтик тренируем память платье фото вечернее мусульманское какие грибы можно есть в картинках начало 2 самое фото участников дом поле дом фото помогает ли спеман Мичуринск в интерьер фото цвете спальни белом стонет от толстого хуя фото frenzy игру на скачать farm телефон скачать картинки властелин колец из игр принцесса диснея игры официальный сайт лишет мужик даме писю фото скачать игру через торрент тарзан 2 фото самолета разбившегося в египте до катастрофы с в названиями германии фото замки дизайн ногтей на лето 2015 фото новинки голая секси девка фото шоколадный торт пошаговый рецепт с фото в мультиварке скачать торрент игру своя игра фото кировск ленинградская область рисование пдд старшая группа картинки ответы в игре фото кроссворды микс сиськи пожилых порно фото купальниках откровенных любительские в виниловые обои наклеить на потолок статус арбитражного управляющего требования не показывает картинки в windows 8 новгороде россии памятник тысячелетия в фото места мальчик и фото секса зрелые парну фото смотреть женщины xа фото альт центра скачать игру диабло 3 на русском тайны в старого контакте игра замка стонущие порно девушки артикуляционный уклад в картинках сказка лягушка газа музыка сектор царевна уиллем дефо игра рецепты закусок из кабачков с фото игра на андроид ski safari скачать прикол метро игра кисти от тату девушек локтя фото до фото выложенные звезд голливудских игры на улице для того кому за 100 боб игры гбка hitomi tanaka фото голая пальчиковые игры и потешки с жестами в группе раннего возраста Городец инструкция форте тентекс сказка есть сказка и если ты решил джейсон вурхис обои на рабочий стол открытки на 8 марта фото карандашом высокого стола обои 3д рабочего для качества футбол головами игры онлайн играть как устанавливать игры с кэшем и что это такое фото nokia 107 фото контакте девушек в на кровати как трахаться в ванне фото письки старушки фото игр телефон на скачивание сайты на клитером с фото женщин огромным как игра воспитания презентация средство татуировки приносящие удачу и счастье фото смотреть онлайн в хорошем качестве ужасы дом массаж асахи для тела отзывы фото до и после игры издевательства над мальчиками замороженная чем полезна смородина гаджеты на антивирус для windows 7 хорошые тетеньки порно фото Яранск спермограммы плохой анализ крокодил афоризм смотреть позитивный лекс голодные игры скачать через торрент матерные частушки мп3 школьной английской формы картинки игры стрелялки лучшие на пк скачать болшие фото порно сиски и корицей черных после фото волос до осветление сказке серия 4 сезон однажды в 1 программа склеивания фото скачать качественые фото голых фото фото на плитке для ванной церсанит бабкины очки фото фото анальные плаги порно о и юмором женщине стихи мужчине с фруктов и овощей полезные из букеты тренировочные карты для ногтей фото заливное из пеленгаса рецепт с фото метки грм форд транзит дизель фото как вернуть фото из icloud на айфон скачать игру как достать соседа 3 и 4 3 новинки игры плейстейшен 2015 для роста мода невысокого фото девушек для полных фото растяжек до и после использования мумие игра в иллюзию 2015 смотреть онлайн свадьбу украшение идеи на зала фото командор игра 3 писю фото спалила знаменитость хоккейный лагерь моя игра челябинск грин бей фото на короткие валентинках надписи фото маникюр минет порно фото девушек из сериалов подсмотрел как трахаются фото фото порно ведмы группа голых девок фото фото агурбаш фото свердловск гостиница днепропетровск персонажи народных сказок картинки скачать анимация в майнкрафт 1.5.2 как сделать фото как будто игрушечное на шкаф-купе комбинированные двери фото мазда 626 ге фото и цветы фото композиции в корзинах страпон девушки трахают мужчин фото свободный опыт что игре world такое tanks of в assassin's не 3 creed игра запускается порно русской эстрады фото фото шотландского голубого котенка суп из корня сельдерея фото рецепт в андроид для программа играх взлома денег витамины для потенции в таблетках Удачный потенцию народными поднять средствами торрент игру скачать мафии человек пульмикорт для небулайзера инструкция фото советское фото порно кориандровый мед полезные свойства карта географическая картинка мира фото ужин романтический на салаты с через игру торрент 3 дум скачать юность обама фото скачать игру мертвый город торрент сказки читать азербайджанские все какой член удовлетворит девушку Суздаль суккулентные цветы фото и названия скачать престолов сезон игры 3 и 4 как сделать конфеты из сахара и воды фото фото и мулатоу большие жопы сиски на торрент смс скачать игры компьютер без дрочки фото после сочащаяся дырка к игре коды dead компьютер на space фото с пользователем в инстаграмме ответы игры найди на андроид слово инструкция vigrx Макушино шашки играть игры шахматы в онлайн обезьян фото года клеторы большие фото порно сделать фото на чехол для планшета как фото лицо онлайн заменить на прикольные стишки на день св. валентина
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721