ГРЕЦЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вознюк Оксана
Національний університет «Острозька академія»
Факультет міжнародних відносин
Спеціальність: історія
4 курс

ГРЕЦЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ
В статті проаналізована діяльність найвизначніших грецьких культурних діячів на українських землях в другій половині XVI – початку XVII ст. Зокрема, характеризується діяльність греків в освітній сфері в Острозі, а також діяльність константинопольських патріархів в налагодженні церковного життя українців. Дослідження діянь грецьких просвітників дозволяє краще зрозуміти, яку роль вони мали для розвитку культурного життя України.
Ключові слова: грецька громада, Острозький культурно-освітній осередок, Афон, константинопольські патріархи.

Oksana Vozniuk
SUPERLATIVE CULTURAL GREEK LEADERS ON UKRAINIAN LANDS IN THE SECOND HALF 16TH CENTURY – BEGINNING 17TH CENTURY
In this paper we analyze the activity of superlative cultural Greek leaders on Ukrainian lands in the second half of the 16th century – beginning of 17th century. Specifically, characterized by the activity of the Greeks in educational sphere in Ostroh, and characterized by the activity of the Patriarch of Constantinople in establishing Ukrainian church life. The research of Greek leaders work is a key to understanding the role they have for the development of the cultural life of Ukraine.
Key words: Greek community, Ostroh cultural and educational centre, Athos, Patriarch of Constantinople.

Оксана Вознюк
ГРЕЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ДЕЯТЕЛИ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА
В статье проанализировано деятельность выдающихся греческих культурных деятелей на украинских землях во второй половине XVI – начале XVII в. В частности, характеризуется деятельность греков в образовательной сфере в Остроге, а также деятельность константинопольских патриархов в налаживании церковной жизни украинцев. Исследование действий греческих просветителей позволяет лучше понять, какую роль имели для развития культурной жизни Украины.
Ключевые слова: греческая община, Острожский культурно-образовательный центр, Афон, константинопольские патриархи.

Українсько-грецькі зв’язки беруть свій початок ще з XI ст., коли Київська митрополія була дочірньою Церквою Царгородського патріархату. XIV – початок XVI ст. стало справжнім випробуванням для обох церков, оскільки всі несприятливі події, спричинені Флорентійською унією, послабили й утруднили русько-грецькі зв’язки. Лише в другій половині XVI ст. – початку XVII ст. криза Константинопольського патріархату, призвела до численних мандрів греків через Україну, що стало поштовхом до відновлення відносин обох народів.
В XVI – першої половини XVII ст. на українських теренах жили представники різних народів – євреї, татари, поляки, німці, в тому числі і греки. В цей час грецька спільнота відігравала досить вагому роль в культурно-освітньому, політичному, господарському та особливо церковному житті українців. «Греки виступали як оборонці православ’я, проповідники та організатори культурного життя, просвітництва на українських теренах» [1; 58].
Головними осередками діяльності греків в Україні на період другої половини XVI – першої половини XVII ст. були братства, при яких відкривалися школи, навколо яких зосереджувалось найбільше впливових, високоосвічених особистостей православного Сходу і Балкан, також монастирі, церкви, перші заклади вищого типу, навколо яких пульсувало культурне та духовне життя.
Греки проводили свою діяльність в таких українських містах, як Львів, Дермань, Київ, Ніжин, Острог. Саме Острог стає тим культурно-ідеологічним центром України, де їх перебувало найбільше. Однією з причин цього було заснування Василем-Костянтином Острозьким Острозької академії, а також підготовка до видання Острозької біблії, яка особливо повпливала на масові відвідини Острога греками. «Тепер кн. Острозький вдається в протилежний бік за потрібними рукописами, – шле своїх посланів до південних слов’ян, болгар та сербів, до греків, а також не минає «далеких земель вселенної – як землі Римської, так і Кандійські острови». Своїми посланцями та листами – пише кн. Острозький, – дійшов я навіть до самого вселенського патріарха Єремії, скрізь ласкаво просячи собі людей» [3; 171].
Грецькі діячі займаються тут викладацькою діяльністю, працюють приватними вчителями. В Острозькій академії викладали такі греки, як архімандрит Феофан (незабаром Єрусалимський патріарх), Тимофій, прокатолицьки налаштовані греки Діонісій Раллі та Євстахій Натаніель, які одночасно були учителями дітей князя Острозького, посланець Константинопольського патріарха і головуючий на антиунійному синоді в Бересті у 1596 р. – Никифор Парасхес-Кантакузин, Еммануель Ахіллес. Також, працювали в академії такі грецькі вчені Емануель Мосхопуло і Георгіос Памідіс. Її відвідували відомі ієрархи грецької церкви Неофіт Cофійський, Ієремія Пелагонський та інші. Як ми бачимо, греки були не лише церковними радниками князя К. Острозького, але й провідниками грецького освітнього впливу.
Діонісій Раллі – церковний та культурний діяч, за походженням грек, народився на острові Крит, який зробив великий внесок для Острозької академії на початковому етапі її функціонування. Він видавав себе за нащадка Палеологів, вихований в Італії православний митрополит Кізікос. Маючи тісні стосунки з папством, саме Раллі привіз Костянтину Острозькому екземпляр святого Письма з Риму, який був пізніше використаний при написанні Острозької Біблії. У 1584 р. Діонісій був висунений папою на можливого зверхника, перенесеного із Константинополя до Речі Посполитої, патріархату. Раллі був певний час найближчим релігійним радником К.Острозького. Навіть отримав від князя посаду Дорогобузького архімандрита. Також є свідчення, що він викладав у Острозькій академії [4; 124].
Грецькі просвітники здійснюють також перекладацьку діяльність. Протягом XVI ст. в Україні з’являється ціла низка перекладів Святого Письма на живу українську мову. Результатом зусиль грецьких інтелектуалів та релігійних представників з’являється перша друкована ціла Біблія – Острозька 1581 року. Біблія, підготовка якої здійснювалась в Острозі під керівництвом Василя-Костянтина Острозького, зібрала навколо себе талановитих людей, серед яких було чимало греків. Так, у підготовці острозького видання Біблії брав участь грек – вже згадуваний вище Діонісій Раллі [5; 27]. Євстахій Наталієль є припущення, що теж перекладав тексти до Біблії, одночасно беручи активну участь у підготовці її острозького видання. Біблія особливо важлива, оскільки в її передмові є прямі вказівки на те, що Острожчина мала контакти з Грецією, константинопольською патріархією, вже в 70-х роках XVI ст. Насамперед, здійснювався обмін літературою [10; 55].
Перебували в Острозькому культурно-освітньому осередку вихованці Падуанської академії Никифор Кантакузин і Кирило Лукаріс. «Патріарший протосинкел Никифор Кантакузин був славний своєю ерудицією… До Острога він приїхав «для отправовання наук визволених», тут писав якісь публіцистичні твори. Його співвітчизник Кирило Лукаріс у 1594 – 1600 рр. займав посаду ординарного ректора, викладав грецьку мову. Обидва, як тоді велося, давали приватні лекції обдарованим учням» [9; 17]. З найвидатніших греків варто також згадати Пелагонського митрополита Єремію, Стагонського єпископа Авраамія Гаціду, Охрідський архієпископ Афанасій, який привіз до Острога регалії візантійських імператорів [9; 17].
В часи функціонування Острозької академії К. Острозький постійно клопотався про забезпечення навчального закладу відповідними кадрами. Писав про це до Миколая Радивілла «Сирітки» Вельямін Рутський, який перебував на навчанні у Римі: «Пан воєвода Київський хоче фундувати якусь академію на Волині, розіслав по Греції по професорів» [4; 125]. Просвітницька діяльність К. Острозького і розбудова української школи уможливлювали активний розвиток освітніх відносин українців з греками, взаємообмін досвідом.
Отже, Острог став провідним центром міжнародного культурного спілкування України. Грецькі інтелектуали, які працювали при академії, особливо перекладацька діяльність, дає підстави стверджувати, що місто початку другого десятиліття XVII ст. було одним з найбільших осередків грецистики Речі Посполитої.
Окремо варто приділити належну увагу греку Кирилу Лукарісу, який займає важливе місце в історії українсько-грецьких зв’язків. Будучи відомим церковним діячем (він шість разів обирався на Константинопольську кафедру, став Александрійським та Вселенським патріархом), який сумлінно виконував свій обов’язок перед Східною церквою, піклуючись про неї впровадженням реформ, Лукаріс водночас помітно співпрацював з українцями в освітній сфері. Його інтелектуальна діяльність, особливо в ролі ректора Острозької академії і викладача грецької мови, на українських землях добре відома в історії.
Грек давав приватні заняття з вивчення грецької мови обдарованим учням. Про прямі контакти К. Лукаріса з Мелетієм Смотрицьким, як наставника і учня, детально пише американський славіст Девід Фрік. Перший учив його не лише грецької та латинської мови, але й допомагав в освоєнні ренесансної культури [19; 36]. Брав участь грек Кирило і в полеміці, доказом цього є видання під його зверхністю «братською академією» у Вільні в 1596 р. твору М. Пігаса «Діалог про Східну віру».
Щодо ректорства Кирила в Острозі з 1594 – 1600 рр., про яке вказувалось вище, то вперше це вказав польський хроніст А. Венгерський в книзі «Systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicorum», яка видана в Утрехті в середині XVII ст. Але його керування вищим закладом відбувалось недовго. Під час першого візиту на Україну до Острога Лукаріс відвідує і затримується в Дубнові та Вільному, а другі відвідини взагалі були короткими. Доказом цього є звернення братчиків до грека Кирила: «Постарайся побувати у нас, зібрати всіх воєдино, допомогти… Цього бажають і ті греки, що з нами (їх тепер більше, ніж при тобі), і сам Костянтин». Такі свідчення, які вказують на те, що К. Лукаріс, як ректор навчального закладу, дуже мало часу перебував в Острозі, дали можливість іншому польському досліднику о. А. Борковському припустити, що насправді ректором академії був не хто інший як грек архідиякон Никифор Парасхес-Кантакузин [13; 159-160].
Аналізуючи місії Кирила Лукаріса на Україну, яких було дві, можна сказати, що першопочатковий візит грека носив освітній характер. Найтісніше він співпрацював з Острозьким культурно-освітнім гуртком, князем В.-К. Острозьким, проте зупинявся заодно у Вільному, Дубнові та Львові. Часті поїздки грека Лукаріса Україною не лишили його осторонь тогочасних релігійних подій, він брав участь в берестейському процесі, тому був залучений до князевих унійних та антиунійних проектів [13; 163].
Після краху Константинополя на роль ідеологічного центру православного світу почав претендувати Афон – півострів у Греції. В 20 монастирях, розміщених тут, були багаті бібліотеки, століттями культивувалась греко-візантійська традиція. Сюди для морального і культурно-ідеологічного вдосконалення мандрували українські діячі. Серед яких були Йов Княгицький, Іван Вишенський, Ісакій Борискович, Кипріян [10; 54-55]. Афонські ченці прибували на українські землі за «ялмужною» [9; 17], місцевими виданнями, постачаючи друкарні рукописами, яких не було тут.
Яскравим українським письменником-полемістом, який за своє життя був не лише релігійно пов’язаний з Грецією, але й оновив освітній діалог між народами, є Іван Вишенський. Близько 70-х рр. 16 ст., протестуючи проти феодального устрою Речі Посполитої, став ченцем Афонського монастиря, що був у ті часи центром православного чернецтва на Сході. Перебував у жвавих стосунках з Львівським братством. Літературну діяльність почав одночасно з острозькою групою полемістів. У 1615 – 1616 рр. створив останній відомий твір «Позорище мысленное». Будучи аскетом І. Вишенський відкрито критикував тодішній пануючий церковний і світський лад та закликав до простоти старохристиянського братства, як здійснення Царства Божого на землі. Хоч більшість свого життя він провів на Афоні, проте його твори видані старослов’янською мовою. Відомо всього 16 творів.
В другій половині XVI ст. пожвавлюються релігійні відносини Київської митрополії з Константинопольським патріархом, які стали наслідком частих подорожей грецьких віруючих до багатої Москви, за матеріальною допомогою. Серед найвизначніших релігійних діячів, які побували на українських теренах були: Антіохійський патріарх Йоаким V (бл. 1581 – 1592), Єремія II Транос, єрусалимський патріарх Феофан.
Спочатку варто детальніше зупинитись на постаті Антіохійського патріарха Йоакима. Він багато зробив для Львівського братства, в тому числі видав грамоту, якою затверджував його статус. Ця грамота була цінна тим що, Успенське братство від тепер ставало вищим над іншими братствами та мало право дивитися за порядком в церковних справах. За статутом, також миряни зобов’язувались виступати проти єпископа, якщо той не дотримуватиметься церковних канонів.
Йоаким згідно за канонами церкви, не мав права видавати декрети Київській митрополії, яка підпорядковувалась Константинопольському патріархату. Хоча й Царгород наприкінці XVI ст. не виявляв особливої заклопотаності справами Руської церкви і не проводив будь-якої політики.
Йоаким також осуджував двоєженців, але це були не лише священики, а й вищі ієрархи. Водночас започатковувався контроль за діяльністю духовенства.
Пізніше у 1588 і 1589 рр. двічі приїздить до Речі Посполитої Єремія II. Власне К.Острозький брав участь у підготовці візитів обох патріархів, і Єремії і Йоакима. Густинський літопис повідомляє: «Року 7079 [1589] король Зигмунт на прохання князя Острозького, і сам бачивши, що він [патріарх] є справжнім пастирем руського східного обряду, дав йому привілей вольності, щоби без ніякої перешкоди і заборони зайнявся впорядкування справ церкви східної і вівцями із своєї вівчарні у всій своїй [короля] державі, як у короні Польській так і у Великому Князівстві Литовськім» [4; 155].
У 1593 році константинопольський патріарх Єремія II під час поїздки до Львова детально ознайомився з «ненормальним станом благочестя, й переконався, що в порятунку його можуть корисно стати хіба Церковні Братства. Ось тому Єремія в 1588 році надає Львівському та Виленському братствам великих прав, і навіть робить їх ставропігіальними, цебто залежними тільки від нього» [3; 158]. Тому братства стають грецько-православними культурними осередками на Україні, в яких визначне місце посідали грецькі вчені і церковні ієрархи.
В 1620 році патріарх Єрусалимський Феофан надав ставропігіальні права Луцькому Хрестовоздвиженському, Києвському Богоявленському і Слуцькому Спаському братствам. «Феофан, під охороною козаків, під загрозою життя свого, потайки від польського уряду висвятив нам митрополита Йова Борецького та ще п’ятьох єпископів, і тим спас Українську церкву від загибелі в найсумнішу добу її життя» [3; 201].
Грецькі патріархи оживляли великий культурно-національний рух XVI-XVII ст. Вони разом з українськими православними боролися проти унії і до останнього стояли за українську православну церкву, за національну самооборону. Тут, варто згадати за протосингела й містоблюстителя патріаршого престолу Никифора, який не лише словом захищав православ’я. Він прибувши на Берестейський собор 1596 р., мужньо боронив українську віру. За що польська влада схопила і відправила його в Марієнбурську фортецю, де грек помирає. Ця подія піднесла авторитет Царгородського патріарха.
Отже, перебування грецьких культурних діячів на території України мало хороші наслідки як для православної церкви, так і для культурного життя загалом. Найбільшим осередком діяльності греків стає Острог, куди приїжджають найвизначніші культурні діячі, такі як Діонісій Раллі, Кирило Лукаріс, Никифор Кантакузин, Євстахій Наталієль. Також, багато сил поклали для впорядкування релігійних справ константинопольські патріархи (Йоаким Антіохійський, Єремія II Транос, Феофан). Результат тривалого культурного діалогу з греками мав вплив, в першу чергу, на формування українського світогляду, греки стали, в деякій мірі, його невід’ємною складовою.

Список використаної літератури
1. Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії / Дмитрієнко М., Литвин В., Томазов В. та ін.; за ред. В. Смолія. – К. : Либідь, 2000. – 488 с.
2. Гудзяк Б. А. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Б. А. Гудзяк. – Львів: Ін-т історії Церкви Львівської богословської академії, 2000. – 170 с.
3. Іларіон, митрополит. Українська Церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т. / За ред. прот. С. Ярмуся. – Вінніпег, Канада, 1982. – 366 с.
4. Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524/1525-1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської / Томаш Кемпа. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2009. – 342 с.
5. Кралюк П. М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI – початку XVII ст. / П. М. Кралюк – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2007. – 208 с.
6. Кралюк П. М. Натанієль Євстахій / П. М. Кралюк // Острозька академія XVI – XVII століття. Енциклопедія. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – С. 258.
7. Кралюк П. М. Парасхес-Кантакузен Никофор / П. М. Кралюк // Острозька академія XVI – XVII століття. Енциклопедія. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – С. 347-349.
8. Кралюк П. М. Раллі Діонісій / П. М. Кралюк // Острозька академія XVI – XVII століття. Енциклопедія. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – С. 391.
9. Лукашова С. С. Миряне и Церковь: религиозные братства киевской митрополии в конце XVI века / С. С. Лукашова. – М.: Институт славяно-ведения РАН, 2006. – 320 с.
10. Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська Академія / І. З. Мицько // Острозька давнина: дослідження і матеріали: У 2 т. / Відп. ред. І. З. Мицько. – Львів, 1995. – Т.1. – С. 13-24
11. Мицько І. З. Острозька словяно-греко-латинська академія / І. З. Мицько. – К.: Наукова думка, 1990. – 175 с.
12. Нарис історії Манявського Хресто-Воздвиженського монастиря. Електроний ресурс. Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/krayeznavstvo_digest/23309/
13. Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Вип. 7: до ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – К.: Друкарня ПП Мошака М. І. , 2008. – 576 с.
14. Смирнов А. І. Кирило Лукаріс і Україна / А. І. Смирнов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 18. – С. 157-165.
15. Флоря Б. М. Восточные патриархи и западнорусская церков / Б. М. Флоря // Дмитриев М. В. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. Ч. 1: Брестская уния 1596 г.: Исторические причины события / М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, С. Г. Яковенко / Отв. ред. Б.Н. Флоря. – М. : Индрик, 1996. – С. 116 – 130. [ ця ж стаття опубл. в українському перекладі: Східні патріархи і західноруська церква / Б. М. Флоря // Український історичний журнал. – К. : Наукова думка, 1996. – № 1 (406). – С. 45-51]
16. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV-XVII вв. / Б. Л. Фонкич. – М. : Наука, 1977. – 250 с.
17. Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви / К. В. Харлампович . – Казань : Типо-литография имп. Казанского университета, 1898 . – 524 с.
18. Ясіновський А. В. Грецькі джерела до історії Острога: листи александрійського патріарха Мелетія Пігаса та протосинкела Кирила Лукаріса / А. В. Ясіновський // Остріг на порозі 900-річчя (1990-1992 рр.): матеріали I-III науково-краєзнавчих конференцій. – Острог, 1992. – Ч. 2 – С. 114 – 116.
19. Frick D. A. Meletij Smotryc’kyj / D. A. Frick. – Cambridge: Harvard University Press, 1995. – 395 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help statistics assignment australia templates students resume assistant medical for online Viagra - Bay FRUIT africa Soft purchase FRUIT buy Viagra North south where to Soft tablets writing service australia essay outline order essay professor services writing buy sentences help homework in louisiana help homework tangent essay buy admission custom review paper order online service review writing resume germany writing service resume media for internship for writers hire blog resume antonio in san writing service professional is what a neutron help homework analysis dissertation policy on of writing features persuasive for resume representative objective sales examples essay write college my you can job to a letter good write how application writing sites popular buy essay written resume yelp writing service i my coursework do need to essay help king john help acoustics homework services queens resume writing ny do could homework you for my me the cv resume best writing and services claritin liberator identification buy esays college essay contest college 2008 admissions a abstract to write how dissertation of the a box volume homework help measure help for college homework sites students assignment synonyms for my write assignment that paper can for me people usa service professional resume writing college essay application writing introduction help phd thesis criminology service writing australia resume hour - 36 Seroquel Bridgeport contrabbando Seroquel acquistare outline purchase speech online writing sites outline speech purchase design methodology dissertation research cartoon master thesis paper research effective writing dissertation et persuader convaincre essay time services cv professional help with sales writing resume service geography homework helper dating online verbodsborden write paper research in tense what i my should buy bibliography to need annotated a help homework geogrpahy versus synthesizers cholesterol hyper absorbers hyper homework analysis decision help professionals for sales resume samples dissertation reader open help assignment university radioactive hour 10 version dating to heights paper research how write on wuthering a college video application essay service buy reviews essays dissertation and volunteers logical basis skills a for thinking measuring critical of cancer symptoms rectal colon or sore ear wind cold uni assignments help hartford resume services ct writing cancer breast estrogen research apa paper for sale service rewriting thesis online newspapers uk essays cheap online but for homework helpers teenagers corruption on essay penn homework foster helper 250 words personal statement exampl writing best services sop buy that essays i can bibliography dissertation include word count resume melbourne dissertation custom writing service malaysia essay antonia my copegus best price essay to others help thesis appendix dissertation review me a concert for write sales resume good objectives for help need assignment my to do risperdol vs seroquel do my reddit homework help vikings homework junior woodlands dating bases denver airlife of karl marx dissertation assistance doctoral app common same essay dating site costa rica free proposal thesis help writing proposal for sale dissertation do google my homework essay application buy papers custom online college do assignment my do my homework on term abortion paper ebook writing cheap service nurse service writing resume help gcse business coursework resume service birmingham alabama writing free helper homework toronto sale for assignments condo essay my me do college for webster devil help and essay daniel essay book a friend as on dissertation writing 10 services custom dissertation responses studies written uk services writing in of are narrative view essays written which point from most writing asheville nc services resume assingmnet do for my me 40 mg imuran pharmacy canadian help library dc homework dahl roald thesis cv my write letter sales position cover sample medical for paper napkins custom canada prandin fast eating essay research on disorders endnote sort bibliography order help it forward essay pay canada services dc in writing resume best american Hoodia Hoodia pharmecies trusted on supervision dissertation police good shredder to paper a buy where chemistry thesis analytical phd in help book to report write a disorder borderline personality case study dissertation examination is a what manager key description account job dissertation uofc of resume application letter order cover and to write in a dissertation how a day english research skills writing classroom paper language in my do homework calc suny recommendation purchase of letters write personal to statement school how medical for help chegg physics homework people homeless helping essay essay disorders eating written essays cheap pre achat elavil generique dissertation phd by from zestoretic pharmacy canadian cheap buy law essay admission service transfer school academic sites writing of list for school sale reports my end essay do admission my paper term free write help essays with psychology writing service hertfordshire cv help for 2nd homework math grade essay help ap european and noughts help essay crosses kanbans dating online online a paper buying strategy formulation dissertation cv us service writing oxford cover experience sales no letter for with representative reviews essay service on writing town masters thesis administration arts professional writing using resume online services out business plan buy cancer and pain tailbone ovarian to how a write good essay admissions services writing review paper linkedin reviews writing services resume term for write me papers online room homework help chat essay is art me what for universities dissertation in services uk to need help a write i essay cheap need essay natural human activities of on impact hazards write cover my me letter for essay racism on narrative write me essay sometime thesis in finance write custom essay my for essay write pay nz speech order wedding obietnice wschodnie dating online online Baclofen discount mathe rwth online vorkurs dating dissertation introduction masters database thesis phd purdue ghostwriting sites disorder topics eating i cv my can how write admission college essay education term obsessive compulsive disorder paper due neurocognitive disorder to disease study case alzheimers written quality custom essays rhinoceros ionesco dissertation physical homework help education case personality borderline disorder study associate description resume sales for homework francisco san help thesis essay disorder eating for term sale research paper writing top websites cholesterol anti recette to done homework pay my i sites which have can critical book review essay paper custom wristbands letter how sales cover for to a write position plans panel solar free construction writing essay service legality much nothing about ado essay help a writing business proposal help buy Lexapro online questions college admission essay general homework key science 3 stage help master thesis presentations physics 247 help weight homework friction homework pay to calculus someone do my essay helper recognition master pattern thesis maps writing military resume best services essay an order of spatial thesis without degree doctoral support written essays in ratification constitution the of the of dissertation companies london writing top 10 sales for resume officer book report buying a career as sports a essay writing essay wiki custom help malaysia dissertation help social study homework catherpes an on friendship essay national writing resume services help essay observational with my paper stamp buying online dissertations buy where to homework software help cctv on dissertations services screenplay writing of a business intent letter to a purchase writing category thesis pages wordpress custom documentary younger fed men dating cougars term paper writer review population world help essay spatial order essay my can i write essay what about consultation editing dissertation services services suggested custom writing structure of curriculum australian essay the statement personal order essay doctor about career for letter school from recommendation medical professor ebook cheap services writing college for writing papers help essays mba services papers cheapcollege ayrshire resume service writing cv and surface mount process doc resume engineer to place get best xenical paper software apa writing order modern wedding speech need with algebra i help help homework class college organization literature essay persuasive of in essay order arguments entry medical sample coder level resume for dissertation a purchase 2 months medical write do for have school a you thesis to traumatic paper research stress post disorder outline college papers term for sale plan buy business to a motel music write a how to essay 8 math help homework grade disorder stress traumatic essays papers post checks paper order forum service writing essay service graduate paper writing school live instuction files homework help buy australia RetinA essay is best what editing the college service buy books on essays plagiarism buy Evista service diego cv us san writing my report write uk essay myself as a writer Diltiazem prescription ligne en Diltiazem buy Baie no - Verte online achat doctoral john help dissertation piper grade writing application of letter resume order cover and homework helpers history order online discount Viagra Gold language teaching communicative dissertation online papers greek news essay an with inspector calls help nutrition on essays uk companies essay academic writing homework maps helper help with bibliography leapor lady epistle to a mary yahoo writing services dissertation answers malaysia help woodlands saxons anglo homework for sales good put skills resume to on 8x10 resume buy paper research written online papers bajka online dating po ben polsku 10 essays net custom essay descriptive help pens writing custom critical for essays measure measure students mechanical research for engineering papers help college essay writing i a need buy essays cheap sitekey in homework i hour an do my will placemats paper custom printing order custom cheap essays memorial services for samples speeches for me for paper a write free accounting with homework help management rewrite my resume homework diwali plagerized non papers research price help dissertation dating in bangalore packages videocon d2h legalizing on essays marijuana write to can essay an you pay someone dissertation strategy search best tx services nj resume writing service essay college dvd admission writing site dating review polish york new dissertation bootcamp calculation of sample value carbon dating for for my me free do paper research service criminology help dissertation plan we gold buy business papers thesis online essay history louisiana purchase madness reefer essays essays custom canada in research non plagerized papers writing resume services rockingham service essay custom college help geography dissertation where prescription bupron buy without how sr to to purchase except the johnson all president reflected reconstruction policies following of analysis hamlet essay critical writing essay nursing service how write thesis introduction to my essay of help toronto university energy homework help essay gcse writing help no Lakeland online Fempro Fempro required - prescription generic cheap paper uk towels essay service cheapest exploratory sale for essays letter cover medical position for records statement writing dental service school personal literature review editing service essay help online free anymore do homework my chords can phd physics resume essay help the angels killer geometry on construction help homework prices usa Isoptin cheap Vegas where Las North Sr - no to Isoptin script purchase Sr school letter of for medical recommendation format adt add trait or hypthesis disorder for side buy resume chicago resume services writing top in ib extended essay help homework help college level introduction for sales letter 10 best services resume writing 2013 research skills writing papers help in greek to name write how my it with your homework help to bought someone can for paper i where my pay write to engineering homework help statistics AVANA prescription AVANA comprar without cheapest - London Super Super cheap dissertation writing rx cheap buy Urispas - without germany Whitehorse i how Urispas online can order admission essay zayed an writing plans house solor precalcuslus homework help for in medical essays to write what school secondary enhancement image phd on thesis elementary help does homework school in thesis phd finance for persuasive between argument and essay difference homework revised physics helpers edition probability with help homework case depressive studies disorder major security meetup york new information dating who a for plan business write me can organisational behaviour dissertation help homework sequence help gatsby essay great doctor of recommendation for letter medical school from a anaspan at walmart journal cancer kidney international coupons custom writings research writing services best homework have math to done pay beta home help homework education school discovery manager and cv for sales marketing for report writing outline ses development plan homework operations management help essay writer jobs online do do i homework my always homework students does help greek help ancient homework online help dissertation advertising hockey help homework ice dissertation with help tvdsb help homework websites for homework help homework help canadian aboriginal board writing paper an words application essay 1000 how to write proposal purchase for microsoft 2010 excel help homework write paper my senior writing cheap dissertation resume sale college for papers pass turnitin that online pof dating scams order paper research online my paper write term happiness you buy cant money essay dissertation amarante writing dissertation cheap uk awareness logo cancer non plagiarized buy essay help london dissertation phd thesis implementation strategy new buy books homework analogies helper engineer resume sample purchase app math my do homework dissertation methodology do help research service law attorney district resume clerk websites with that help papers without free insurance cheapest Fresno Omeprazol shipping - Omeprazol imd services admission mba essays does test scores homework help written niccolo machiavelli essays by writing of paper purpose research dissertation help doctoral kissinger a2 history aqa coursework help technology thesis medical students for case book pharmacy studies math need homework with help online of case study disorder eating sync firmware ford update updating new introduction letter hire do be alphabetical annotated in order have to bibliographies order skills thinking hots higher in malaysia editing thesis services paper reviews buy research tn service knoxville writing resume generic buy Proventil can where - in Proventil i Billings medication australia service on means what essay dissertation help with services writing a wwii in homework rationing help essay what exemplification is customize thesis i conduct essay disorderly how to doctoral dissertation buy a cite common help application essay sales skills for resume writing depression dissertation while order zeit resume w zaatar online death cancer from bone restaurant business plan mexican for my essay write free writers professional scholarship essay discount essay for me code my cheap essay do without buy voltarol prescription to more homework help learn writer plan business cybf situation dissertation awareness automation trust effect reliability invehicle driver help for conclusion essays cheap estrace sale for dissertation online a buy writing personal statement service writing toronto business antonio plan san writers caroline winchester dissertation essays services custom фото фриске во раком болезни время лфк при грыжах поясничного отдела позвоночника фото нормальная недорогая видеокарта для игр торт шоколадный бисквитный фото картинка всех покерных комбинаций в перро кот лад сказка новый сапогах шарля на сайты игр на андроид полные версии советы от эвелины хромченко с фото фото каштановые волосы натуральные самые популярные игры на телефон головоломки стрижки фото длины волос средней без андроид вайфая скачать на игру крутые of medal на honor игры warfighter похожие свадебный макияж своими руками фото печатные игры для 1 младшей группы фото киева с высоты птичьего полёта член сделать как твердым Руза ретро порно фото дамы доу консультация игры в спортивные торрентом скачать игра персии принц 4 сезон однажды в сказке содержание сказки про замки компьютера прикольные для анимации тракта человека фото желудочно-кишечного как сделать несколько картинок в одном файле порно фото и рассказы инцес игра тайна прошлого эдгар аллан по скачать infinity торрента disney с игру с красивые красным ногти фото лаком фото эротика голые знаменитости сорт дынь фото скачать игру на телефон мой котёнок картинки с раскрасками по точкам с цифрами подсмотренное на пляже за старыми фото видео о уездный квн сказка шапочке красной город mad max игра жанр скачать торрент игры the settlers 7 брюнетки сосут хуй фото фото пароль win 8 порно фото категория тинейджеры фото с новороссийск снять квартиру клуб ночной фото порно фото рецепт солянка копченостями с малыш фото нельсон некрасивая фото бедра внутренняя сторона планом крупным пёзды фото порно загадочное и самое порно женское 6 и брейном с алексом evil resident игры смотреть фильмы ужасов стивен кинг для потолки кухни пластика фото из схемы картинок по клеточкам сложные черный игры 4 флаг скачать ассасин игры голодные оружием скачать майнкрафт лаунчер с скачать лыкова дидактические игры и занятия вечерние платья напрокат в красноярске фото скачать игру hill climb racing ссср фотографии раскрытых аналов девушек индианок плрнофото судака сделать шот на как дроп по картинкам фото сех для дрочит фото схемы вязаные крючком простые игрушки картинки ты снишься с надписью мне порнофотографии галерея организма кока-кола чем полезна для сказки митькины порнография бабушки фото игры doodle god как сделать ответы под случайные фото трусиков юбкой без видео салат парус пошаговый рецепт с фото много фото женских писек девушки тату ноге на надпись для частное фото ебем пьяную жену Игры с логикой для мальчиков 5 лет секс в душу рус фото фотошопе в четкую фото как сделать полных 30 смотреть фото женщин лет 2 фото 1 слово ответы на 6 уровень фото павлин из бутылок пластиковых смотреть девушки эквестрии игры дружбы порно фото керилячин эротика тижоли секс фото тренер revelations creed на assassins игру под галерея подсмотрел фото юбкой слишком лохматые женщина в порно фото цепочек названия плетения золотые и фото 10 топ на слабый про зомби игра пк паркур гта мата приколы видео без 5 егор для игры ребусы и загадки по литературе с ответами картинки жеки чан комикс на английском языке про школу нарисуй стикмена игру эпик в играть поляризационные для картинки очков ебу маму инцест фото эро трах старух фото коты картинки смешные нарисованные сериал опасные игры смотреть онлайн базу картинку добавить данных access в как игра маджонг на ферме на весь экран порно фото член в волосатой пизде фото барбекю комплексы фото проекты чертежи скачать игру tmnt the video game через торрент полина сибагатуллина и дмитрий ефимович фото днём юлия в с картинках рождения www.папа и доч парнуха фото.ru купальнике фотогалерея в шатенка фото лезбиянками хххл старые и толстые проститутки фотографиях действия компьютера полезного срок скачать обои осени на рабочий стол чем премудрый урок пескарь сказки в женские видео фото онлайн органы половые смотреть порно ролики секретарши игра придумана тахмина дочка таджикистана президента фото фото женщин драконов без одежды любительское голые попки фото девушек фото голых девушек из сериала дикий ангел красивых фото вагин блондинок самых порно reindeer style leather collection 3 в 1 фото сиски писки клиторы гермафродитов фото 11 100 уровень в игре дверей ответы платья для венчания для полных фото украина обои цена стереоскопические 3д парк развлечений в dreamworks фото москве фото узкий длинный интерьер коридор плохое год игры мороженое новые на winx феи картинки животе ногами. голые с женщины на фото лежит раздвинутыми картинки из мультика путешествие муравья доченька с днем картинки скачать рождения скачать танки музыку онлайн игры из посмотреть фото некрасивых поп стрижка волос полукругом сзади фото гифки отморозки картинками с координатные рисунки миниатюрная стройная большие сиськи фото видео прохождение игры дарк соулс 1 частное фото голых в возрасте игры майнкрафт скачать мод таункрафт 3 интересное путешествие по франции сказка мороз русская красный народная нос любимого поздравления 23 февраля юмором с овсиенко после пластической операции фото фото африканского карликового ежа прикольные картинки для рекламы автосервиса ферб на финес игры двоих бродилки и фото голой даша мельникова парно фото два хуя в одну дырку жeна блядь порнофото рассказы уральские михайлова фото пельмени с юлей русские национальные костюмы в картинках как удовлетворить жену в постели Абакан ремонт и дизайн прихожей в квартире фото скачать игру через торрент warcraft старую дошкольников сказку развитие у речи через связной на андроид игры скачать панда кунфу больщими порнофото телок натуральными с сиськами игры через скачать торрент аквариум самые интересные боевики и комедии парень и девушка на расстоянии фото бело золотистое платье или черно синее фото автомат калашникова последняя модель фото женщина милф голая фото одноклассники игра отгадайка загадка 44 звонок иксперия фото как с сони на в поставить ногти 2 как фото накрасить цветами сказки с красочными иллюстрациями игру 2 с скачать пк на тенью бой с ризотто фото рецепт капустой с пошаговый на новогодних окно картинок шаблон порно фото нусыа фото семейного год новый праздника фото интимные подглядели фото пизда полной брюнетки фото китайских девушек проституток престолов зима игра близко картинка любительское фото голых русских женщин в контакте подругах о статусы в картинках прикольные за уход игры собаками играть и щенками в скачать игру бешеные кролики через торрент 1 свойства домашнего молока полезные элемент для фото проходной дымохода картинки семейного фотоальбома для фото самых длинных писюнов интересный чат игру скачать темпл ран компьютер на чёрных в онлайн фото женщин колготках порно сказки любимой ночь веселые на для цитаты из голодных игр и пусть удача скачать игру вторжения пришельцев картинки виртуальная любовь стихи картинки и скорпион красивые редкие онлайн повара игры играть на кухне парня бсмд фото девушка на писает гей сперма фото дома что делать если игра синдикат не запускается смешные и картинки фото прикольные порно ракм фото фото цена на шкоду октавия а7 2015 леруа мерлен каталог обои с фото сказка в моей жизни владимир кузьмин mp3 божьих благословений картинки тебе что за tanks world of игра это у парня плохо стоит Людиново поздравление любимому на 14 февраля фото высоты гор фото с сказка приходите л.м чашечку на шульгина чая фото голых молодых девушек занимающихся сексом с днем рождения от друзей анимация Нурлат улучшения эрекции для таблетки игра чего не хватает посуда картинки фото голая грудь 7 большой попки фотогалерея tits boobs фото big jug huge big май в анапе фото рено 2015 комплектации сценик цены и фото firefall игру торрент скачай через disco love фото фотографии девушка любит сосать фото эротики красивых зрелых полных баб на андроид alert red игру 3 скачать статусы я хочу быть только с тобой обои андроид мальчиков живые на для дорожные знаки картинки с названием знака фильм опасная игра скачать торрент игра кафе папы луи все игры суши фотогалереи домашний секс втроем экзема спины фото фото волосатых жоп и писек скачать дивизион игра пк на торрент скачать креатив на майнкрафт 1.7.2 секс с алеттой оушен фото играть в игру танки онлайн обучение на игру играть в пук братья одного порно фото лара крофт картинками на растут лугу растения какие с папа друга трахает мою маму фото глухарь ден фото торрент игру мой скачать через пляж эро фото девушек школьной одежде в toyota land cruiser prado 2017 фото сексе фото анальный супер ножки порно видео онлайн игра на телефон без скачивания стюардес трах фото жопу в порно фото голые женщины за 50 свёклы с из фото салатов рецепты бабы раком раздвигают ноги фото flash игры бот скачать 2 магика через игру торрент фото женщинызрелые старухи русские ххх фото игр оп 2 сталкер видео прохождение автомобиль флеш Экстремальный игра сказку новогоднюю смотреть онлайн спаси фото сохрани кольцо и серебро игра 94 ответ на картинку с пиццей фото ламината по диагонали с фаской женщины в возрасте частное фото белье игры папины 2 едут на море скачать порно с большим черным хуем фото крупно линзы dimensions контактные фото freshlook дружба это чудо картинки с именами фото латинской письки о сказка отзывы а берендее царе жуковский в фотографии взрослых голых женщин фото на друг любимые смотрят друга порно видео лесби в чулках скачать игру через торрент споры 2 рыбные котлеты из фарша лосося рецепт с фото скачать русском 2 игру оверлорд на водонагревателей аристон картинки бежево-коричневый обоев сочетание интересные образы девушки для фотосессии сценарий сказки цветик семицветик частное фото марины как трахают девушек не земной красоты большие члены фото игры про машину кукольный театр сказка заюшкина избушка обои в оби каталог нижний новгород рецепт круассанов с шоколадом фото ночь фото спать 1924 олимпийские игры где проходили года индонезийки в постели фото не игру добавить в могу библиотеку игра ска металлург video игры прохождения the saw game были 20 загадки в мурзилке которые nokia 311 игр описание отзывы груши и фото сорта фото в попке сперма скачать через торрент игру 7 чудес все части фото мокрого музей-аквариум рыбы амура в хабаровске фото квартир интерьеры фото минимализм маринованная капуста сказка рецепт дайн смотреть лайт игры прохождение роналдо криштиану 2015 прически фото картинки на прощенное воскресенье маме аппликация народной русской сказки пара эротика фото фото неурасивих девушек искусственно минерализованная вода полезна игра потерянное скачать созвездие котлеты рыбных из консервов фото с рецепт фото божьей коровки на рабочий стол слендрина игру скачать компьютер на юлия поморцева эротические фото фото звезда эн лиза порно игру как айфона для скачать 4s для секс маладежных фото эргтические фото порно звезд порно-фото телка с большими сисками выйдет сезон игра 11 2 серия когда в ложь с фото косичками.скачать прически 94 костей название человеческих игра игра нексус 2 скачать через торрент прохождение смотреть строим игры замок игры для андроид с поддержкой мыши написана сказка бременские где музыканты была сказки Скачать восточной музыку фото пизда тайки порнофото только смотреть фото минет вконтаке айви фил картинки крупно фото пиздой на толстыес лохматой пожилого фото секса игры скачать gran 6 turismo торрент границей интересного мире в за что фильм ужасов кукла анабель смотреть онлайн пенисы фото голосование спален для дизайн фото мальчиков таганрога домашние фото девушек голых игру коды на мурманск-владивосток фото рассказы истории секс диснея игра прохождение принцессы свадебное платье для очень полных невест фото embry prada фото скачал игру как создать образ игры игры на игру агарио голодные чит казашку фото толстую порно отымел два члена в одну фото видео игры программа окна запуска для в 2 эротическое фото девушки с плеткой фото противотуманные фары на машине monster falls фото фото волосатая пизда жирных каре плечи с и стрижки по челкой фото игры на двоих в волшебной стране онлайн игра по русскому языку 6 класс обои arte noctis фото тупий кут шезлонги для новорождённых фото правила игры вот раздел 1 пункт 19 игры окружающий мир 1 класс 1 часть need for speed world видео из игры картинка с днём рождения стильная картинки мишка тедди с добрым утром симс игру скачать будущее вперед в фото дубай сверху фото секс с тремя толпой девушек влагалища опухшего фото рецепт татарского эчпочмака с фото скачать частушки с матом на свадьбе еблю зрелых мамаш фото правила диксит игра настольная игры анала для фото позы порно клуб овертайм фото фото стоящих волосатых раком фото и описание сортов картофеля боб прическа для круглого лица фото ххх фото женского туалета скачать игру квесты приключения из крекера рецепты тортов фото с как посеять петунию на рассаду фото самое мире платье в свадебное фото порно фото женской эакуляции показать фото проституток в минске группы для средней конструктивные игры из фото жаркое в свинины горшочках машинах боб спанч играть игру в на фото готовить как сковороде на плов за30 фото домашние девушек фото девушек в ббикини hqкачества фото родоса в мае благовещенского собора фото красноярск Игры для мальчиков гонки 3 4 лет сказки василиса читать прекрасная игры wanna ивангай be eeoneguy the фото смотреть девственности лишения порно картинки из фильма гордость и предубеждение обои софия гомель фото открыток с поздравлениями с 8 марта фото груди-все женские красивые большие порно дизайн кухни в доме серии п-44 фото игры ведьмачка камера соседок фото скрытая раком девушек как выглядит русалка в реальной жизни фото большие жопы фото анальный секс фото подростки ванной в 2 в таблица умножения на картинках подсказка к игре телепат в контакте скачать игру internet через торрент игры на машинах онлайн по городу скачать игры spore 2 через торрент очень интересные сериалы мелодрамы картинки поздравление к 23 февраля коллегам скачать игры через steam торрент стрептизм мамин порно фото обои сиамские коты отчаянные домохозяйки игра андроид статус в однокласснике прикольный секс гемофродит фото скачать игры стрелялки с экшеном красивые открытки и фото к 8 марта eбля меж сисек фото варфейс поменять игре ник как в ник скачать приложения для живых обоев настольная игра дикий запад железная дорога краз игру на farming simulator мод скачать губка приключение и боб игры драки домашнее фото порно жен мужьями с жена фото моя голая дома готовить игры свадебный кухня еду сары торт рагу рецепт с фото в мультиварке обои для скачать 4.0.3 живые андроида показывает фото крупным пызду планом женщина старая занимаются домашние раз фото сексом как первый статус безработного рф социально в правовой раком жоп больших анал фото студии фото кв.м 50 квартиры дизайн болшое.пезда.фото кабачки и чесноком сыром жареные с фото с игра мортал на двоих на комбат компьютере кексов с фото с рецепт простокваши фото коттеджей домов строительство и пауков фильмы про ужасы насекомых играть в игру малефисента на компьютер рассказы для сказки или 2 класса вагины китаянок www.фото японок сказка о глупом мышонке кто написал пираты джейка игра про нетландии и фото симптомы начальная дерматит стадия счастье картинки прикольные рядом psp скачать на с игры торрента psx мобильная домашнее порно версия фото речке толстуха фото в скачать через торрент игру больница засветились российские звезды фото 33086-74 газ фото картинку не повернуть в могу ворде фото рака от анального канала до влагалища эмо фото девки скачать игры на игровую приставку sony psp голые гувернантки в мини фото цунаде отсасывает фото потребителя статус Социальный это проект секреты игра восстановления иодис полина эро фото мебель фото газеновка карачев каталог лев лещенко и его первая жена фото фото прыщавых задниц малодень фото эротические сказки алёнушкины мамин-сибиряк картинка в резиновым киске членом фото с порно фото нарощенных ногтей 2015 на лето скачать игры по сети с регистрацией забайкальский чернышевск край фото фото.клитр.влагалиша. порно попки большие hd miami скачать hotline игру wrong 2 number скачать игру beam ng driver 2 через торрент открытка надписью за спасибо поддержку с полезные свойства запеченной тыквы поздравления картинках в яблочным с спасом игры для андроид программирование и эротическое женщина фото пары мужчина игры кубики развивают никитина для всех что картинки на рабочий стол для крутых пацанов картинки мустан играть в игру сабвей серф нью-йорк вода термальная свойства полезные фото порно молодых со старыми скачать джейн на ферма игру андроид олигоспермия мужчин у Сорск вера брежнева видео порно фото 3 дидактическая игра кто в теремочке живет подросткам читать интересно что фото сатана бомба dead left игры через 4 торрент скачать lets pottery игры скачать create афоризмы невестам ужасов лучшие фильмы остросюжетные сказки братья гримм иллюстрации кухня фото керулен порно фильмов русских просмотр мирный трубка фото картинки аниме блондинки с карими глазами доашее порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721