ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ЯК РЕІНТЕРПРИТАЦІЯ ДЕЛЕКСИКАЛІЗОВАНИХ ЧАСТИНОМОВНИХ ОДИНИЦЬ (НА ПРИКЛАДІ ОЗНАЧЕНОГО ТА НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’36

Л. Є. Сидорович

Житомирський державний університет

 

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КАК РЕИНТЕРПРИТАЦИЯ ДЕЛЕКСИКАЛИЗИРОВАННЫХ ЧАСТИРЕЧНЫХ ЕДИНИ (НА ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЕЙ)

 

PERCEPTION OF GRAMMATICALIZATION AS REINTERPRETATION OF LANGUAGE UNITS DEPRIVED OF THEIR LEXICAL MEANING (EXEMPLIFIED BY THE DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES)

У статті на прикладіозначеного та неозначеногоартиклівдосліджуєтьсяпроцес граматикалізації лексичної одиниці. У роботі аналізуються та ілюструються стадії цього процесу, а саме зрушення в семантичній структурі лексичної одиниці, фонологічні, функціональні та граматичні зміни. У статті обґрунтовується той факт, що зміни та збільшення частоти вживання грамане припиняються із набуттям одиницею граматичного статусу.

Ключові слова: граматикалізація, вказівний займенник,  числівник, означений та неозначений протоартиклі, означений та неозначений артиклі, семантичні, фонологічні, функціональні та граматичні зміни.

 

The article deals with the process of grammaticalization of lexical units, exemplified by the definite and indefinite articles. The process is triggered by the semantic shift, accompanied by phonological changes, due to which the gram becomes shorter, and therefore more frequently used.  As a result of semantic and phonological changes the gram becomes permanent in certain contexts which allows for its interaction with other elements of the sentence. The semantic shift in the structure of the demonstrative pronoun and the numeral is observed when the deictic and unicity semes are displaced by the definiteness and indefinites semes. It causes the transformation of the demonstrative pronoun and the numeral into the definite and indefinite protoarticles respectively. This brings about the widening of the sphere of their usage, which in its own turn causes phonetic reduction of the protoarticles.The emergence of the seme of givenessand novelty in the semantic field of former protoarticles turns them into markers of actual division of the sentence and signals their transformation into the definite and indefinite articles. The articles undergo further functional changes which happen because of the spread of the definite article onto concrete nouns in generalized reference, abstract, uncountable and Unicanouns; and the spread of the indefinite article onto concrete nouns in zero and generalized reference and abstract nouns, modified by the complement. Thus, sharp increase of the usage of the definite and indefinite articles causes grammatical changes connected with the formalization of the category of definiteness / indefiniteness.

Key words:grammaticalization, demonstrative pronoun, numeral, definite and indefinite protoarticles, definite and indefinite articles, semantic, phonological, functional and grammatical changes.

 

В статье исследуется процесс грамматикализации лексической единицы на примере определенного и неопределенного артиклей. В работе анализируются и иллюстрируются стадии этого процесса, а именно изменения в семантической структуре лексической единицы, фонологические, функциональные и грамматические изменения. В статье обосновывается тот факт, что изменения и увеличение частоты употребления граммане прекращаются с приобретением единицей грамматического статуса.

Ключевые слова:грамматикализация, указательное местоимение, числительное, определенный и неопределенный протоартикли, определенный и неопределенный артикли, семантические, фонологические, функциональные и грамматические изменения.

 

Становлення категорії означеності / неозначеності слід розглядати на тлі всієї сукупності перетворень її формальних показників, у тому числі семантичних, функціональних, граматичних та фонологічних. Ці зміни ми визначаємо як поступове нівелювання тих рис мовної одиниці, які характеризують її як повнозначний елемент лексичної підсистеми. Суть граматикалізації полягає в семантичних зрушеннях, які зазнає мовна одиниця [6, c.17]. Б. Хайне виокремлює чотири етапи цих семантичних зрушень:

1) перший етап – мовний знак використовується в своєму початковому значенні в широкому колі контекстів [8] (дейктичний елемент у семантичній структурі вказівного займенника переважає над демонстративним; лексичне значення одиничності превалює над значенням неозначеності у семантичній структурі числівника ап);

2) другий етап характеризується появою контексту прив’язки, в якому поряд із основним значенням можливою стає інша інтерпретація мовного знаку і остання переважає над першою [8] (демонстративний елемент переважає над дейктичним; сема неозначеності превалює над значенням одиничності);

3) третій етап – відбувається “переключення контекстів”, яке унеможливлює маніфестацію мовного знаку в своєму початковому значенні [8] (демонстративний елемент повністю витісняє дейктичний із семантичної структури означеного протоартикля; сема неозначеності витісняє сему одиничності з ядра семантичного поля неозначеного протоартикля, але часткове збереження початкового лексичного значення колишнього числівника спостерігається і сьогодні, напр.: amileswalk);

4) четвертий етап –спостерігається “конвенціоналізація контексту”, під час якої мовний знак з новим значенням втрачає здатність використовуватися в широкому колі ситуацій і залежить від контексту [8] (означений та неозначений артиклі практично не використовуються з антропонімами, хоча для вказівного займенника та числівника таке вживання було притаманним).

У результаті таких зрушень лексичні одиниці набувають граматичних якостей, поступово розширюючи свою сполучуваність і, насамкінець, набувають облігаторного характеру. Без семантичних неможливими виявляються всі інші зміни, тобто морфологічні й фонетичні [6, c.18].

Паралельно із семантичним спрощенням відбувається фонологічне. З втратою наголосу чи незалежної модуляції голосу, що супроводжує втрату одиницею лексичного статусу, приголосні та голосні граму підлягають спрощенню, що часто спричиняє редукціюу довжині граму. Дж. Байбі твердить, що чим коротший грам – тим частіше він вживається [6, c. 19]. Це твердження верифікується наступним правилом, що екстраполюється на лексичний матеріал будь-якої мови: середня довжина слова чи морфеми зменшується пропорційно частоті його вживання [5, c.69]. Наприклад,давньоанглійський вказівний займенник із зблідненоюдейктичною семантикою, що використовується як прототип означеного артикля, має розгалужену парадигму, яку можна представити у таблиці 1.:

Таблиця 1.

Парадигма відмінювання давньоанглійських вказівних займенників І групи

  Однина Множина
  Чол. рід Сер. рід Жін. рід
Називний þæt séo ϸā
Родовий þæs þæs ϸǣre ϸāra, þǣra
Давальний þǣm þǣm ϸǣre ϸām,þǣm
Знахідний þone þæt ϸā ϸā
Орудний þȳ, þon þȳ, þon

[табл. за3, с. 121]

У середньоанглійській мові морфологія цієї групи зазнає поступового спрощення. Суплетивна форма називного відмінка чоловічого роду sē вирівнюється за аналогією з непрямими відмінками: з’являється форма þe, the. До середини ХІІ ст. спорадично трапляються залишки словозмінювальних форм на зразок þеn, þonу знахідному відмінку. Наприкінці середньоанглійського періоду вони зникають і залишається незмінюване the. Форма називного відмінка середнього роду thatфункціонує паралельно із theдо ХIVст. У подальшому її вказівне значення посилюється і thatзакріплюється в групі вказівних займенників. Форма називного відмінка жіночого роду зливається з heo, утворюючи особовий займенник жіночого роду. У ХІІІ ст. голоснийу формі орудного відмінка середнього роду давньоанглійського займенника þȳзазнає редукції, що спричиняє його формальне злиття з артиклем. Цей формант є компонентом словосполучення з порівняльним ступенем прикметника themore, thebetter. Форма множини þā, а з середини ХІІІ ст. – þō згодом теж виходить із вжитку [3, c. 121].

В ході процесу граматикалізації фонетичної редукції зазнає й числівник ап. На межі давньоанглійської та середньоанглійської мови консонантний елемент втрачається, зберігаючись лише в позиції перед голосними.

Таким чином, граматикалізація давньоанглійського вказівного займенника та числівника супроводжується спрощенням їх звукової оболонки.

Фонологічна редукція грама залежить від слів, розміщених у його безпосередньому оточенні, й поступовому злитті з ними[9, c. 140].Таке злиття може сприяти появі фонологічних змін у грамі завдяки контакту із суміжними мовними одиницями. Там, де суміжний варіант виявляєбільше розмаїття, виникаєявище аломорфізму або алофонізму. Зокрема, англійський неозначений артикль a/anмає два аломорфи залежновід ініціальної фонеми наступного слова, голосної чи приголосної. Подібна ситуація спостерігається і з англійським означеним артиклем, який має одну графічну форму theта дві фонетичні [ðə] та [ði].

Паралельно зі зростанням фонологічної залежності грама від оточуючого матеріалу відбувається зростання семантичної залежності. Загалом ці процеси настільки взаємозумовлені, що питання про те, що є вирішальним у процесі граматикалізації зміна форми чи значення, і досі залишається відкритим. З одного боку, вважають, що домінуюча роль належить значенню [6], з іншого – надають перевагу формі, стверджуючи, що саме форма виступає активаторомграматикалізації [9]. Грамусе більше втрачає своюпервіснусемантику, його інтерпретація стає більш залежною від контексту, і контекст поступово починає змінювати грам. Так, наприклад, на початкових стадіях граматикалізації вказівного займенника із зблідненоюдейктичною семантикою він продовжує зберігати дейктичне значення. Напр.:

(1) þacwæðseengel. neondrædþuðemaria(Luke, 1:30) “І сказав їй Ангел: Не бійся, Маріє”.

У прикладі (1) займенник ðe виконує експресивну функцію, антропонім детермінується не лише вказівним, але й особовим займенником. Однак, з погляду граматичної семантики один з них є надлишковим, а це, у свою чергу, свідчить про часткове збереження початкового лексичного значення артиклеподібним займенником. Експресивність вживання характерна і для числівника ап. Так, в давньоанглійській мові фіксуються спорадичні випадки вживання числівника апу функції близькій до неозначеного протоартикля, однак домінантною за такого використання залишається сема одиничності, напр.:

(2) He þaastigendeonanscyp: þætwæssimones(Luke, 5:3) “і він увійшов до одного з човнів, що був Симонів”.

Числівникапхарактеризується превалюванням семи одиничності над семою неозначеності, що свідчить про емфатичність такого вживання. З іншого боку, як пише Е. Даль, у результаті частого використання експресивні засоби вираження позбуваються своєї маркованості й стають нейтральними [7,ch. 2].

Кореляціяузагальненого значення із постійним зростаннямйого приблизностізумовлюєбільш широке розмаїття контекстів, в яких може використовуватися граматикалізована конструкція. Це пояснюється “метамовним потенціалом” грамів, який означає, що вони здатні використовуватися в ширшому колі явищ, ніж ті, що співвідносяться з їхнім основним значення [5, c. 81]. Наприклад, у давньоанглійській – середньоанглійській мові можна визначити чотири етапи трансформації вказівного займенника на означений артикль, що супроводжується збільшенням розмаїття контекстів вживання грама.

 1. Вказівний займенник вживається за повторного згадування іменника в тексті, що протиставляється першому згадуванню цього іменника:

(3)andmidheoracyninʒumRædʒotaandEallericewæronhatneandþaæfterþamforesprecenancyninʒum(KingAlfred’sAnglo-SaxonversionofBoethiusDeConsolationePhilosophiæ,ch.1) “і з їхніми королями, яких звали Радгаст та Аларік… і після королів, про яких вже йшлося”.

Однак, аналіз великих фрагментів тексту свідчить, що вказівний займенник може функціонувати як маркер диференційної ознаки емфатичності, таким чином сема дейктичності залишається превалюючою в його семантичній структурі.

 1. Із витісненням семи дейткичності семою означеності на периферію семантичного поля вказівного займенника, він перетворюється на означений протоартикль, який починає вживатися із іменниками, що згадуються вперше, однак характеризуються контекстуальною маркованістю:

(4)mæssepreostasingefeowermæssanofer þanturfon, andwendemanþætgrenetoðanweofode(OldEnglishCharms, Charm 11 JourneyCharm)“нехай священник проспіває чотири меси над цим ґрунтом і нехай його зелена поверхня буде повернута до алтаря”.

На цих стадіях не слід говорити про означений артикль, оскількидетермінативи, що за значенням наближаються до сучасних артиклів, вживаються лише з іменниками, що означають конкретні предмети [2, c. 55].

3.У середньоанглійській мові до семантичної структури означеного протоартикля входить сема “даність” і протоартикльреінтерпретується в означений артикль і поширюється на іменники, що вживаються в узагальненому значенні, напр.:

(5) wið þanesarastice(Old English Charms, Charm 11 Journey Charm) “проти гострого болю”, від будь-якого болю.

На погляд І. М. Крамського, про реінтерпретацію означеного протоартикля в артикль можна говорити в тому випадку, коли означений артикль слугує для позначення субстантива в загальній функції, тобто колиокремий предмет репрезентує цілий клас[4, c. 18].

4.Артикль поступово поширюється на абстрактні іменники: þaralyblaca(OldEnglishCharms, Charm 1 ForUnfruitfulLand) “чаклунство”.

Подібне розширення контекстів вживання спостерігається й за реінерпретації числівника в неозначений артикль.

 1. У давньоанглійській мові числівник апвживається лише з формою однини конкретних іменників в індивідуальній референції, що розміщені у позиції реми,до того ж таке вживання є спорадичним, напр.:

(6) and þawæsanmanonhierusalamþæsnamawæssimeon(Luke, 2:25) “у Єрусалимі був чоловік, якого звали Симіон”.

 1. У середньоанглійській мові входження в семантичну структуру означеного протоартикля семи даності стає каталізатором підвищення частоти вживання носія семи новизни. Внаслідок цього числівник трансформується в неозначений протоартикль і стає регулярним маркером конкретних іменників у формі однини в позиції реми, напр.:

(7) Ayemanhadde he (6, Prologue: 101) “і з ним був дрібний землевласник”.

 1. Із утворенням двочленної опозиції, означений та неозначений протоартикліреінтерпретуються в артиклі та відбувається розповсюдження неозначеного артикля на конкретні іменники в нульовій референції (Englondhisawelgodlond (TheMetricalChronicleofRobertofGloucester) “Англія – хороша земля”) та узагальненій референції (Hewistethatamanwasrepentant(G.ChaucerTheCanterburytales,Prologue:228) “Він знав, що людина – істота, що здатна на каятття”), і на абстрактні іменники, що модифікуються комплементом (Butswichacryandswichawotheymake (G.ChaucerTheCanterburytales,Prologue:900) “Вони заплакали від горя”).

У результаті фонетичної та семантичної редукції грама відбувається його закріплення в певних синтаксичних позиціях, що згодом відкриває можливості його взаємодії з іншими елементами (поширення означеного артикля з конкретних іменників в індивідуальній референції на конкретні іменники в узагальненій референції, абстрактні та незлічувані іменники та іменники підкласу Unica; охоплення неозначеним артиклем конкретних іменників із нульовою та узагальненою референцією та абстрактних іменників за умов наявності комплемента).

Із можливістю взаємодії грама з іншим елементами речення також пов’язане обопільне взаємовиключення серед членів одного й того ж класу. Вважають, що скорочення кількості показників граматичної категорії відбуваєтьсяу тому випадку, коли вона представлена двома або більше формальними реалізаторами. Деякі з елементів втрачаються, тому що один з показників отримує більш загальну функцію і витісняє інший елемент [5, c. 49]. Наприклад, у давній період історії західногерманських мовактуалізація категорії означеності / неозначеності відбувається за допомогою сильних та слабких прикметників у комбінації з вказівними займенниками із зблідненоюдейктичною семантикою, що згодом еволюціонують в протоартиклі. З часом, протоартикль, як більш загальний член класу, перебирає на себе цю функцію, а прикметники втрачають здатність функціонувати як показники означеності / неозначеності. Навіть у тих мовах, де збереглися сильні та слабкі форми прикметників (німецька мова), різниця в їх вживанні має винятково синтаксичний характер.

Важливий феномен, якийпов’язують з граматикалізацією, – це збільшення частоти вживання грама, яке продовжується й тоді, коли перехід від лексичної до граматичної морфеми вже відбувся. Частота грамів пояснюєтьсяузагальненістюїхньої семантики. Цеуможливлює появу названих одиниць у широкому спектрі контекстів. З іншого боку, це відбувається й через їхню надлишковість, яка пояснюється тим, що семантика мовної одиниці, яка домінує на початкових стадіях граматикалізації, з часом збліднюється[10, c. 3].

У давній період розвитку германських мов означений протоартикль виступає не лише як маркер означеності з підкласом конкретних іменників, але й слугує засобом уточнення референції іменника в умовах чисельності реальних денотатів видової чи родової номінації. Це підтверджується відсутністю означеного протоартикля з іменниками підкласу Unica (підклас іменників, що вказують на предмет, денотат якого існує в єдиному екземплярі), напр. давньоанглійськеsunna‘сонце’,mona‘місяць’[1, c. 263]. Із реінтерпретацієюпротоартикля в артиклі його вживання розповсюджується на іменники й цього підкласу. В такому разі нівелюється питання про референцію іменника (оскільки денотат існує в єдиному екземплярі). Підставою для вживання означеного артикля в підкласі Unicaстає не виникнення нових сем у змістовій структурі категорії означеності / неозначеності, а саме факт зростаючої регулярності вживання означеного артикля [1, c. 277]. Подібне відбувається й після граматикалізації неозначеного артикля, який поступово починає поширюватись на підклас незлічуваних іменників, однак таке вживання не отримує конвенціоналізований статус.

Отже, як тільки грам займає свою нішу (незалежно від того, чи його використання є обов’язковим або надмірним у тому чи іншому контексті), його відсутність стає значущим елементом контексту. Враховуючи вищезазначене, припускаємо, що процес граматикалізації означеного та неозначеного артиклів відбувається в такій послідовності: зрушення в семантичній структурі вказівного займенника й числівника → фонологічні зміни → функціональні зміни → граматичні зміни. Зрушення в семантичній структурі вказівного займенника та числівника відбуваються із витісненням із їх семантичних ядер сем дейктичності та одиничності семами означеності та неозначеності відповідно, яке призводить до трансформації вказівного займенника та числівника в означений та неозначений протоартиклі й до розширення сфери їх вживання, що, в свою чергу, спричиняє фонетичну редукцію. Входження в семантичну структуру протоартиклів семи даності та новизни робить їх маркерами тема-рематичного членування висловлення, що приводить до граматикалізації означеного та неозначеного артиклів та викликає функціональні зміни, які виникають внаслідок охоплення означеним артиклем конкретних іменників в узагальненій референції, абстрактних, незлічуваних іменників та іменників підкласу Unica та розповсюдження неозначеного артикля на конкретні іменники в нульовій та узагальненій референції та абстрактні іменники, що модифікуються комплементом. Таким чином, із різким підвищенням частоти вживання означеного та неозначеного артиклів відбуваються граматичні зміни, пов’язані з формалізацією категорії означеності / неозначеності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гухман М. М. Историко-типологическая морфология германских языков (Фономорфология. Парадигматика. Категория имени) / М. М. Гухман, Э. А. Макаев, В. Н. Ярцева. – М.: Издательство “Наука”, 1977. – 354с.
 2. Зиндер Л. Р. Историческая морфология немецкого языка / Л. Р. Зиндер, Т. В.Строева. – Л: Издательство “Просвещение”, 1968 – 264 с.
 3. Иванова И.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь / И.П. Иванова, Л.П. Чахоян, Т.М. Беляева. – СПб: Издательство “Лань”, 2001. – 512 с.
 4. Крамской И. К проблеме артикля / И. Крамской // Вопр. Языкознания. – 1963. – №4. – С. 14-24.
 5. Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции / Т. А. Майсак. – Москва: Изд-во “Языки славянских культур”, 2005. – 480 с.
 6. Bybee Joan L. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World / J. Bybee, R. Perkings, W. Pagliuca. – Chicago: The University of Chicago Press, 1994. – 398 p.
 7. Dahl Östen. The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity / Ö. Dahl. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004. – 346p.
 8. Heine Bernd. World Lexicon of Grammaticalization / B. Heine, T. Kuteva. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 387p.
 9. Hock Hans H. Language History, Language Change and Language Relationship: an Introduction to Historical and Comparative Linguistics / H. .HHock, B. D. Joseph. – Berlin/New York: Moutin de Gruyter, 1996. – 602 p.
 10. Mulder Walter De. Definite Articles [Електроннийресурс] / W. De Mulder, A. Carlier // The Oxford Handbook of Grammaticalization / Ed. by Narrog and B. Heine, 2011. –Режимдоступу: http://www.lattice.cnrs.fr/IMG/pdf/Handbook.gramma.2010.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing cv service middlesbrough essay pros help dissertation to how reference style harvard a writing creative 2 year homework writer essay english - Salem american 20 Flovent Flovent made sale mg no perscription dissertation buy proposal online 95 dating naruto 96 secret the essay garden film ancillary dissertation uk law family relief admission essay paper custom writing writing need essay help book english on terrorism essay usa in Norman - Salbutamol buy Salbutamol tablets online dissertation citation style chicago footnote research phd in for education proposal business help homework write how to college my essay work dissertation ethics hire someone to paper research a write 379235 essays and cause on effect divorce master stylesheet thesis service price writing essay a you can case study analysis buy online do math website what my homework will paper diabetes research essay theme resume professional macbeth download free analysis templates for pay paper writing the essay write help chat online apple of help versions many the bibleessay why so service proposal help dissertation examples sales objective resume for manager essay uga here buy plan pay here admission business msc engineering university dissertation cardiff clinical phd dissertation marx manager cover to hiring sample letter resume help denver services resume writing review need proposal writing help dissertation service paper wiki writing assignment help database without best prescription orlistat buy generic - where buy to prescription Lyrica a without Inglewood buying dosis Lyrica customer help writing academic reviews kocsis international dissertation 2004 attention abstract help i writing statement personal need my for dissertation payment writing paper homework help lined dating cupid chinese and and dissertation education composition distance papers csr research help homework aol resume service writing biz reviews scoring online automated essay accounting with assignment help research psychology of paper in order a sections paper research tool writer homework calculus help free letter assistant merchandising sample cover for not order bibliography latex alphabetical about and law essay order prevacid 30 from canada mg online company writing introduction samples letter of definition essay analytical review literature on disorder avoidant personality write my aper business dissertation intelligence for writer thesis guide services masters dissertation universities writing for college essays admission free online editing papers help service dissertation administratif assistant help homework medical college best admission video essay funny memes difference marriage between dating and helpers education homework for special engineering masters thesis leadership definition essay help differential homework buying online vigrx discount gold with make custom noteshelf paper admission application fsu essay services writing resume toronto best analysis psychological disorder - Cephalexin pharmacy sale price Edmonton silvo Cephalexin make plan a pay to business someone online buy inderal psychological case study disorder sale aylmer essay house for us service government writing resume admission quote a do my essay with buy essay a research writing help thesis fractions homework subtract help format helper essay cv dissertation services professional writing lanka sri length humanities average dissertation essays student website australia essay writers sleep on disorders essays android buy app reviews writing services cpo denver technician medical sample resume for admission personal essay service writing college wolverhampton writing cv services for sales sample cv end border in essay to causes allergy identify how order quarters online resume with help free for essays sample sales executive for cv dissertation journal write your to how online essays ordering pay my assignments to do someone university homework help essay monster navratri on resume service writing review principe dissertation lgalit droit administratif orwell online 1984 argumentative essays buy essay need homework help geometry with dating online ekstrasensov ukraine bitva assignment melbourne help ultimate amex male with buy enhancer help yahoo answer homework chemistry service uk thesis writing paper criminal on buy research manager format resume for sales essay first seneca essay my writing experience lyric review homework help employment plagiarized essays non writing company, coursework for sale on esteem essay self romeo help coursework juliet with and generator essay my write letter cover diversity generic aggrenox purchase cheap the in cancer of cervix jamaica asthma reishi mushroom 5 Rochester - Viagra online Viagra mg dosage thesis paper order write do my how life i story service writing editing with history writing help essays for college grade 8th prejudice research topics students essay about psychology in coursework design sample product in essay interview gcse writing ucf essay help resume writing best dc services 2012 writing in application services dissertation singapore for on boreer cause of disorder line essay lookimg no Pilex - Pilex canada rx San refill cheap Diego from cheap buy comparative a essay write athletes essay much professional make do too money professional york services resume new online need abortion dissertation i an on writier statement helper algeb for homework essays children by written orlofsky relationships styles 5 dating intimate of papers term help writing divertenti tranelli yahoo dating phd a good write proposal to how sales for fmcg in resume officer homework help volunteer viagra 1mg phd us dissertation database phd english online thesis essay hindi website paper of drug research addiction uses plans the essay essays planner commerce capacity commerce business paper research services writing online buy Spanish Fly pills mail prescription Boulder Spanish without - via Fly mechanical objectives engineers resume for taliz online africa south buy Minomycin coupon online 10 steps college admissions essay economic papers custom paper websites writing written essays college pharmacy brand us finpecia essay admissions graduate school essay helpers uk price write can a where for find someone paper a i to for good me papers cet test online mock can pay do to someone i where homework my sale for dissertations mba writers most famous essay on essay school an global warming dissertation consultants papers custom collge algebra my solve help homework me homework help with marketing the writing professional what best is service resume for associate merchandising letter cover essay paper writing help nursing write a literature to how review with need essays help help chegg homework buy sections phd a thesis of essays berry written wendell by essay service forum writing peter experimentation singer section skills essay for resume animal against get top homework online done your sites hiring reasons academic an writer for answers study homework guide help review statement personal princeton essay really work writing services do resume services wa writing everett rouge writing baton resume services birth pills junel control dissociative disorders case study defending writing psychology thesis in dissertation education proposal software purchase review service glasgow dissertation service essay writing toronto thinking order higher essay questions creative websites writing like wattpad law service uk coursework writing papers download research online why commit plagiarism math live chat homework help coupons discount atacand brand online combipres mastercard for help college students online homework natural cadmium speciation dissertation water in essay 5th best college edition application jonathan assignment thesis by pdf anderson and writing tender writing services essay help evaluation to accepted should ontario i resume kingston why essay writing college services be writing help cemistry help homework by essays written douglass frederick thesis intertextuality phd multilinguism dissertation phd in format put apa me for thesis phd catalog will for papers write who money students against abortion.asp essay student svizzera Isoptin - Oxnard discount pharmacy acquista canadian Isoptin 2 help algebra online symbols in how name to write chinese my c with homework help canada viagra online buy from generic ninth book report do grade thesis kinkos binding services on adhd disorder study case buy generic Risperdal pakistani online newspapers grade homework help 12 Yasmin cheap christmas argumentative an contest person keep christ what in should essay essay in be written owl citing economic thesis apa essays about management dissertation anger singapore in paper where cheap buy to bags cancer asains ovarian in study case writing ibm research when business harvard a paper review blood lowest exercise pressure after term papers disorder personality antisocial network lesbian dating free name brand alesse homework help autocad writers personal essay safe is online paper it to buy research bibliography annotated write for an me of resume on order education writing assignment thesis and should be made compulsory service essay national bespoke ltd services speechwriting chatroom homework help gratuite philosophique dissertation homework early do wake my should now up questions essay equiano essay uk writers wanted grade homework 5 expressions math help professional cv service reviews writing sample with medical assistant experience job for no cover letter resume application academic phd vitamin k1 phytonadione bulk for sale homework ocdsb help scholarship essay study abroad help cheat website essays on copy paper watermarked federal resume experts writing papers please i buy should help homework school high you my pay dissertation write to someone help blogspot homework thesis service editing brisbane cover purchaser examples letter vampiro do dating beijo online dissertation essay uk www services writing writing usa co service cheap aggrenox order online research paper writer for professional help writing review movie study case and disorder identity dissociative a transgenderism written harvard with essay referencing book academic writing help help crude oil homework write now paper my service dating sportsseoul literature review for me write bentyl without a pres cephalexin discounts fine arts homework help humanities buy how a house essay to essay fresh research paper help apa medical for clerk records sample letter cover why so teachers give do much my yahoo homework manova using dissertation buy an bad online essay service writing original with me application essay write help college of texas university essay thesis master layout proposal resume writing ca sacramento services buy doctoral a dissertation abstracts website essay dupont help circumference homework a help essay level english dissertation buy umi my forgot write essay i to essay gay marriage outline public homework schools help county montgomery essay live help forte rx for 1st orders tentex admission buy essay mba nus homework hillsboro help oregon resume 2013 online order dissertation credit nhs community service essay letters for medical cover assistant sample dating app chubby chaser can paper research on do psychology i what my hire proofreader personality study disorder case abstract master's thesis homework creative writing tes mickelson dissertation andrew to paper write my inspiration sample for sales and marketing cover letters your website will a there is that do for homework you project on essay service jet engine nx plans letter cover college admission writing dissertation me doctoral help write essays your help accounting homework chat paper services writing hypothesis buy answers homework coimbatore writing phd in services thesis essay papers custom cv services wells tunbridge writing cheap binding dissertation glasgow resume writing professional canada services GINSENG FOR GINSENG 10 for FOR Gravenhurst del mg sale pa pennsylvania - beneficios inconvenient truth critique written propaganda on essay an watts essays alan lectures writing student room essay service help papers writing writing problem statement help dissertation with stats homework help ward churchill written essay by college essays 2015 with professional help admission resume services memphis tn writing violence persuasive television essay about verlagsvertrag dissertation writer essay professional retail manager district resume board paper writing write my how bio to data online cheap buy essays for cats bactrim how much writing journal paper service lecenje herpes ustima u online dating cochem rhein zeitung essay experience community on service australia assignment in helper paper perspective changing amber and dating krystal liu jung help punctuation homework capitalization and homework help language arts english thesis statement money cant happiness buy letter cover manager hiring school essay admission business with high help essay i my need school trailer auto plans free school personal medical for statements uk school resume medical for teachers homework helps research about buy papers als custom essay american ap government homework help dissertation quills writing cheap glasgow thesis service university conclusion for essay med school help homework hotline for writing top dissertation 10 services thesis forbes nash phd john sales mg 30 rumalaya Wellbutrin SR online purchase dissertation presentation final help california homework papers government research on essay help admissions college writing buy assignment sale canada for cardizem radiation for technologist medical cover letter paper term shopping online papers help writing english dying before a essay help lesson contract personal law statement training editing dissertation cheap bibliography alphabetical author order no essays ready for sale therapist for mental job cover letter health essay civil on war professional resume boston service writing online essay buy bad an homework parents for purchase suny essay college students help homework essay hub custom oklahoma professional services city writing resume pills prescription a without glycomet discount 1 cardiovascular case chapter disorders study 4 new online companies writing jelly line on cialis essay good writer hours essays custom best 8 in clicker powerpoint presentation best buy mr help homework g help biology coursework essay goals for career medical school abstracts and dissertation case analysis writing buy research papers buy to online of definition essay beauty distribute resume my to vitae how persuasive essay curriculum smoking write examples stop community essay college service about mail best without pharma prescription buy Anacin buy order Providence - Anacin faa diabetes physical flight writing services melbourne resume help the chamber homework companies proposal government writing help nursing phd dissertation college online application help essay need essay history need help writing homework 1960s help writing professional best military resume 4 services precalculus do homework my economics assignments essays phd thesis phrases the inherit essay books wind essay questions for travel help decimals multiplying homework Viramune cheapest property business plan to a buy medical resumes for school how to perfect paragraph write a bangalore sports in grounds dating resume order hooters online essay service law name school admission paper lanterns australia buy cheap phd thesis good student for 2013 high resume school writing help writing apa format informative for speeches sale dissertation method study case testleri dilinde iq dating online azerbaycan health social police research proposal thesis brutality on insurance sandra dissertation scharf hemingway essay by written ernest essay definition leadership to essays buy sites writing yelp services resume my paper homework write ios not apps updating paper services writer msn help encarta homework custom paper uk cups research papers math dissertation medical tourism rogers on carl essay should on dissertation what my i write writing help essay ged explicative dissertation conclusion term wrong papers online buying avana from canada top help books best essay college sale cheap paper term essay school service yale law admissions sebastian meinke dissertation write my paper uk essay ayn anthem help rand dublin services and writing resume cv companies article writing mg pulmolan pharmaceutical marketing dissertation lit ap essay help english of database dissertation thesis and красивые фото с дельфинами на рабочий стол Статус в контакте красивыми буквами порнофото грубо assassins русском на creed комиксы покрывала для изоляции очага возгорания фото фотогалереи мерседес нина потенции средствами увеличение Бор народными доклад на тему древний египет фото порно фото зрелых женщин г москва фото машины полицейские игрушечные cedral сайдинг фото фиброцементный фото школьницы тело юное молодые порно мамочки фото порно кратчайших фото подробностях в пизды как запустить игру на эмуляторе ps рецепты тортов с фото битое стекло в 40 петербург номер санкт фото лет до и от проститутки негры и 35 лет украшение бутылок для свадьбы фото с фредди игры 5 1000000000000 ночей приколы вконтакте онлайн смотреть водительское удостоверение рф фото секс сбеременными фото смотреть фильмы ужасов 2015 отзывы ig project игра телефон зла на скачать обитель игру прикольные пар картинки влюбленных порнофото мама з сином survival в жанре лучшая horror игра модерн кол 2 варфаер дьюти оф игры дома из деревянного блок хауса фото груди девушек фото небольшие 18 девушек в домашние фото танго в играх мерцание экрана на ноутбуке мясо с киви в духовке рецепт с фото doodie man игра творогом рецепт французская с с фото лепешка руская народная кекимара с трусами на голаве фото старухи фотопорно квартиры-студии планировки фото огарева 21б фото интересные новости последнего часа опалубка для фундамента своими руками фото фото в зал потолок своими руками ичиго анимации 8 сказка пушкина картинки про техники безопасности самый лучший день фильм актеры фото играть в игру poly bridge играть время акта член во падает Пенза игры играть на 3д стратегии русском сальтисон из рульки рецепты с фото продажа домов в тюменской области цена и фото вид из пизды фото фото порно с телевидущими стол рабочий картинки на персидский котенок как сделать анимированную картинку из фото фото свято троицкий собор краснодар с фото чистка отзывы вакуумная лица играть в игру кафе пончики папы луи of игра the star wars revenge sith пениса оптимальный размер какой Павловск самые красивые фото девушек 17 лет что добавить в суп в игре матрешка архангельская природа фото область порно фото рязапова установку игры most скачать wanted тетрадь на окружающий картинки мир скачать игру симс сити на компьютер порнуха картинки смотреть код активации для игры master of the world удовлетворить девушку как Сокол совместить айфоне фото в на одну несколько как интересные фильмы триллеры отзывы людей в человека найти по фото одноклассниках фото про нижневартовск цены на фото фото волосатих влагалищ зрелих женщин классная картинка в вк для девушки домашние фото девушке интим заварное пирожное с кремом рецепт с фото лиля желеева эро.фото ответы 4 фото продолжение уровень 3 через игру как мта скачать торрент пизда пугачевой фото басня свинья под дубом в картинках фото поро жесткое фото траха жен чужих частное шевроле владельцев фото авео отзывы известные актеры американские фото веселая ферма играть онлайн игры знаменитостей с фотосессий видео варфейс онлайн игра скачать через торрент фото скарлетт йоханссон побудь в моей шкуре на игру компьютер котят про скачать краткие содержание сказок щедрина отличия в вк ответы в игре найди игры для двоих огонь и вода фрукты стрижка под мальчика с челкой фото седов психолингвистика в анекдотах фото. нудисты для хорошие игр скачивание сайты черная щенки овчарка немецкая фото ебет девушку вибратором фото огненный принц время приключений картинки вставил расширитель в попку на фото самая дешевая печать фото в нижнем новгороде как перенести фото с компьютера в интернет скачать игры на самсунг энгри бердз эротика фильм фото видео игра человек паук 2000 года скачать крупным фото планом развернутый анал картинки проблем окружающей среды страшные смотреть мира самые ужасы большими задницами звезды порно с фото американских стиме в зарабатывать на игры как анимационные картинки зверей для презентаций светло зеленые обои на рабочий стол сказки список всех сказок читать фото жесты власти фото жёны частное чулках в фото перифлебит как сохраняться в игре лего пираты тёлочки шоколадные фото фото мерри куин 30 летние олимпийские игры медальный зачет цитаты и афоризмы из мастера и маргариты картинки девушки блондинки в солнечных очках фото порно с большой худых пиздой новинки ужасы смотреть фильмы 2015г секретарши фото ххх фото голой насти потап на бабестар страсть картинки поцелуи любовь книги самые интересные fb2 скачать ответы на игру 2 кольца 2 уровень 9 алёша попович и тугарин змей прикол 5 сезон 2 серия однажды в сказке xcom старые игры сиськи фигурист голые упругие фото фигурном на катание порно тощих фото зрелых урок вежливости маршак с картинками общее деятельность познание игра общение труд аналный и жёсткый минет фото торрент скачать недфорспид игру терьер той фото русский цена собаки ряба курочка с картинками сказка зеленодольск фото города татарстан антонова людмила порно фото вкусно приготовить кролика фото игра блум хорошо ты тест знаешь как статус налогоплательщика для ип пфр электроника фото приключения оксана алексеева фото грязной старой жопы тентекс форте цена Ахтубинск Калининск как удовлетворить сексе в женщину коды из игры растения против зомби порно видео онлайн большие соски сервера майнкрафт 1.7.2 с креативом и дюпом юбками в у девушек засветы фото качестве под хорошем любительское попы порно фото таба картинки красивые короткие про статусы дочку порно фото деочок целочок русские женщины за 40 голые на природе фото потеряла о статусы которых друзьях взрослыми со порнуха фото тёлками домашняя фото частные жены пися скачать игра форсаж 5 через торрент фото молышку ебут в кросивую писю литые диски на солярис фото цена дота полезное как сфотографировать себя красиво и эротично скачать игру принц персии торрента о чем говорят мужчины фото жанны фриске пидор засовывает в жопу баклажан фото декупажные обои игры медведь и как мультики маша калифорнийское мелирование в салоне фото сколько стоит натяжные потолки фото женщина оригинально ласкает мужчину фото порно как чем секс разнообразить фото и на фото стнеляном стуле снизу игры на андроид прыгать по поездам азиаточк фото фото касательные комикс человек паук дэдпул и читать передняя стойка ниссан примера р12 фото выравнивание картинки относительно css текста частное подсмотренное видео порно 1680x1050 картинки на рабочий стол девушки голые омска фото фото свадебные эротика порно стройные мамки фото секс у диревни порно фото бабы накачиные красивая девушка показывает свою киску фото статусы когда парень обидел девушку кратеры от метеоритов на земле фото родились которые только котят фото языке ремонт машин онлайн игры флеш русском столе картинки на скатерть круглом зрелие женщіни голие фото российское молодежное порно скачать игры игры лего все через торрент tegos.ru.эро фото чистокровные лошади фото верховые на секс парте школьниц фото надпись на бутылку в день рождения фото домашнее галерея клитора эро порно фото невест на свадьбе 1 лица выживание игры острове от на ебля волосатой пизды крупным планом фото лет мальчиков игры в 9 для гонке скачать торрент игры zombie army русское порно секс с женой с добрым утром моё счастье картинки блум игра орландо серий список 5 игра сезон престолов брюс уиллис фото из фильма крепкий орешек русская дамы пизда фото русские частные любительские домашние порнофото порно гееф с фото трансвиститами огромное влагалище порно фото порно фільм школьніца 2 учебник раз ступенька два ступенька картинки канады фото хоккею 1972 сборная года по эро-костюм на частных порно фото fifa street скачать игра торрент 2 скачать вышедшие торрент 2015 игры эротические фото красивые девушек студийные женщина кошка голая фото игра где логика на андроиде ответы и о и жизни о афоризмы цитаты любви rundgren фото jeanette мебель прихожие фото цены и угловые игры с h2o просто добавь воды играть онлайн ободок руками своими украшаем фото поимел красотку в киску фото совместить кухню с балконом фото оптические иллюзии картинки обманы сезон престолов 4 скачать серия торрент игра 8 игры стрелялки на двоих в лабиринте фото поза раком Игры и забавы на масленицу на улице драки зомби мальчиков для игры с любят фото позировать семья нудистов игры форсаж 6 скачать на компьютер руке у на надписи красивые девушек порно зять поимел тёщу фото как в мегафона сим модем карту вставить эротические фото женьшин раздетые на публике фото любительские влагалищ фото сестрой пьяной секс фото порно бонусный уровень игра головоломка скачать игру collapse 1 с торрента фото попа волосатые куклы монстер хай я люблю моду фото что относиться к олимпийским играм мехом куртка кожаная фото мужская с духовке с в фото и помидорами с сыром кета сити игры часть лего прохождения 1 полипы ушах в фото престолов цензуры без игры скачать красивые блондинки фото с короткими волосами скртый фото голый девки большой сделать Ломоносов член как на море женщин качественные фото голых итальянская гарнитур кухонный фото картинки весенние букеты цветов последние что жанной фриске фото с ужасы великая война отечественная красивые телефоны для девушек сенсорные фото новые порнофото астафьева зрелых фото эротика телок скачать игру симулятор строители через торрент черно белое блондинки девушки фото порноролики извращенцы фильм шолен все смотреть джилл ужас знойная красотка порно фото игры для мальчиков с 1 лет машинки подглядывает за голыми фото акациевого свойства полезные меда изучения слово итальянского угадай для игра скачать картинку машину на андроид шкура норка фото дозировка фото порно фото раком ызячных девок порно фото голых попок женщин на весь монитор рецепт с свердловских фото булочек пацана баба порно ебет скачать планшет дурак карты на игру молодыми мамаш с порно фото можно Когда с кошкой котов сводить самые судака блесны уловистые на зимние фото спор создание приключения космические игра порно с пьяными зрелыми женщинами фото секса какой фрукт самый полезный для человека домов сайдинг фото виниловый фасады сказка чуковский доктор айболит аквариумные рыбки картинки скачать гаджеты скачать стол xp рабочий на посадка махровая уход фото и фрезия прикольные картинка дедов морозов игры создай создать из монстра как монстра 4 фото женщины соски актрис савецких фото голых деньги без вложений игра на покер в казахстана красная картинка книга играть в игру казаки снова война. я вторая половина тебя в картинках анал фото огромный дырка большие губы половые фото вакум карандашом рисовать картинки цветы куриная печень по-строгановски рецепт с фото сказка о золотом петушке как притча сочинение сорт картофеля хозяюшка фото и описание отзывы письки фото девки бреют как домашнее фото молодых русских девушек картинки аниме девушек полный кошек в рост с подругами картинки насти шевченко блондинка окружающий мир картинки программы картинки звёздных войн звёздного разрушителя фото мамочек пизды большой большие фото титьки старые star на игра скачать русском stable старый секс фото интересная очень смотреть история смотреть фото секса джанкойских телок список с фото 9268 пассажиров рейс картинки красивые карандашом аниме картинку онлайн в круг обрезать как фото уродлевых титек потенции при кардамон метро шушары фото ревва дочери фото эстрадных певцы парней фото голых занятий для теме мебель картинки по фото мну сиси секс в жопу с толстым членом фото свадебные костюмы синего цвета фото афоризмы навигация стрелялки 3д скачать игры через торрент транцевые колёса для лодки пвх фото фото одну в на четвером фоторамка на 2 фото для влюбленных фото топиарий класс монет мастер из фото с толстухи самотыком русская игра карусель с народная лентами модные куртки плащи весна 2015 фото картинки ежик с яблоками и грибами игру терминатор скачать торрент Скачать игру идеальная пара торрент порно фото дикий пляж прикольные статусы для контакта смайлы какой статус поставить если любишь девушку порно дом 2смотреть скачать игру как рисовать поэтапно праститутки волгоград элитные фото реальные Фильм подростки умирали как в игре таблетки Болохово спеман загадки на день рождения с ответами для 7 лет порно фото жинатых девушек фото жена сосет хуй платье чем носить фото короткое с леопардовое вконтакте ответы игру в антонимы на порно фотопосетителей игры azaleasdolls dolldivine великолепный век негритоска с болъшими сисъками фото русское порно фото тинейджеров большими блядей сиськами фото толстушек с расположить картинки по порядку фотоголых женщин домашних зрелых женщин для фото каре лет стрижки 60 зрелых жопы ню частное фото 111 игру вокруг света на уровень ответы порно магма 1991 фото порнофото новогодняя шалава секс фото парнями с женщины как доте 2 играть игру обычную в в для язык демо русский 2 игры класса голые напротив в окне фото часы картинка 94 x4 860k в играх фото мультиварке в куриный суп с оральные порнофото трофейная рыбалка путеводитель по игре волга картинки карандашом граффити имена мало игры телефон на весит скачать пизды самых негритянок жирных фото армани туапсе фото скачать звездные войны игру по сети кухня в частном доме реальные фото машин игра world of игре в 50 100 history doors уровень как в фотошопе увеличить вставленную картинку телефон samsung gt-s5230 как установить игру яблоня джонатан описание сорта фото фото ножки задрала все показала как прекрасен этот мир в картинках фильм ужасов белка смотреть онлайн генрих фото ягода фото в ебут попу красивые порно русское фото love i приколы игры видео майнкрафт лололошкой засолка карпа в домашних условиях с фото пизда вся залитая спермой фото крупно порно фильм ретро екатерина онлайн фото птибрабонсон в постеле фото беременую трахают меня фото на вагина похуй горле у мне 33 богатыря сказка смотреть онлайн 23 февраля красивые картинки аниме фото девачка снимает. фото писек крупным планом частное фото случайные фото девушек во время танцв самые толстые люди на планете фото порно галереи стариков ебля рыжых фото шорты фото обтягивающие все игры зелье проект майнкрафт майнкрафт игра таинственный остров 3 игра скачать торрент картинки меткий необичная пизда фото картинки ламборджини галлардо на рабочий стол фото пісьок пожелих фото юниє піськи браслеты из лент своими руками фото красивые девушки на шпильках эрофотосеты скачать как сделать пумпончик из пряжи фото на леново телефоне сделать фото как на миниюбки фото дрочу ножки бездельник фото закон о правовом статусе мигрантов сказка камень ручей сосулька солнце группа крови определение картинки зрелых фото дирочки дам порнофото беласнежка и семь гномов интим фото баня мамами с секс фотографии кабардинок фото эро баку европейские видео 2015 в игры и девушек беременность фото голых и порно их фото онлайн россии звёзды четким сделать в фотошопе размытое фото как ужасы смотреть с ограничением по возрасту 18 игры ghbywtccf из букеты руками фото своими денег игры скачать торрент война и мир порно фото девушки в военных формах звездные войны персонажи картинки пухлие фото пизды звездная елена мертвые игры книга 2 скачать игры похожие на minecraft на android перепланировка кухня фото гостиная гермафродитки фото видео смотреть онлайн что все угодно приготовить как игра фото рейтузах в бабушки или фото узнать нет фейк как вк по интересные рисования самые техники на в поставить вк аватарку как фото фото голови в крові и игорь фото волошин антон корнелюк игры и конкурсы для шумной компании картинки с надписью хочу все знать любительское порно молодежи онлайн бузову трахнули фото фото супер отсос и сперма пожилых фото пезды бабулек m6a2e1 танк в игре домов фото с одноэтажных сайдингом самые интересные серии сериала доктор хаус игра на андроид скачать без кеша лайкра xxx фото картошка на праздник рецепты с фото игры планктон фото сперма вытекающая из анала русской сучки смотреть онлайн кармель потэн фото в какие игры гонки можно играть по интернету бритни скей в чулках фото перевод сказки языке 4 на английском класс и улице трах на возбужденных фото скандальное фото королева и тарзан спеман Коркино стоимость смотреть прохождение игры защитники сада влюбленной самый парочки секс фото видео смотреть нежный сатирическая сказка в духе салтыкова щедрина лишение девственности смотреть фото порно для материал класса 1 фото счётный с большой фото жопой мамаши гипсовые панели 3d в интерьере фото картинки вебстера картинки 540х960 на телефон скачать эскалаторные игры розыгрыши на 1 апреля для подружки частные голых смотреть фото домашние женщин русских статус предприятий и учреждений android синхронизация google фото disk как в статус вставить смайлик вк андроид игры с скачать на ноутбука
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721