Гендерні особливості комунікативної поведінки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті порушено питання особливостей мовленнєвої діяльності чоловіків та жінок. Визначено ознаки, що характеризують різностатеве мовлення та чинники, що впливають на особливості формування даних типів мовлення.
Ключові слова: жіноче мовлення, чоловіче мовлення, мовленнєва комунікація, комуніканти, комунікативна поведінка.

На підвалинах сучасної мовознавчої прагматики винятково посилилась зацікавленість гендерними параметрами особистості. Це зацікавлення було викликане як зміною наукової діяльності, так і змінами в соціальній сфері, адже дослідження у сфері мовної комунікації останнім часом виявляють, що вітчизняну лінгвістику поняття «гендер», взаємодія жінка–чоловік та їхні позиції зацікавлюють у більше широкому аспекті, наприклад у плані ментальності і етнокультурної специфіки.
Нині найбільш актуальним напрямом аналізу рис чоловічого та жіночого мовлення вважається вивчення стратегій мовленнєвої поведінки чоловіків і жінок у різних комунікативних ситуаціях з обов’язковим урахуванням культурної традиції конкретного суспільства, що й обумовлює актуальність нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням особливостей гендерної поведінки займалися такі науковці як: Т.В. Говорун [1], О. Єсперсен [3], А.В. Кириліна [4], О.Є. Клещова [5], Ю.П. Маслова [7], Л.І. Ставицька [10], Д. Таннен [11], які не лише теоретично, а і на практиці визначили основні гендерні стереотипи та особливості мовлення різних статей.
Мета статті: визначити гендерні особливості комунікативної поведінки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Уперше проблема статі у взаємозв’язку з мовою виникла в античні часи при осмисленні категорії граматичного роду. Найдавнішою і довгий час єдиним припущенням про мотиви появи та функціонування в мові категорії роду була символіко-семантична, що ґрунтувалася на співвідношенні природно-біологічної категорії «sexus» з граматичною категорією «genus». Прибічники символіко-семантичної гіпотези вважали, що граматичний рід утворився під дією природної приналежності наявності людей різної статі. Хоча точки зору на детермінованість категорії роду з біологічною реальністю в ряді аспектів не сходилися, єдино вірною була думка про прямий зв’язок природної статі та граматичного роду. Припущення ґрунтувалися на двох атрибутах міфологічного мислення – анімізмі і антропоморфізмі. Символіко-семантичну гіпотезу репрезентували вчені, що значно повпливали на лінгвістику (В. Гумбольдт, К. Герде та ін), що спричинило її тривке панування в лінгвістичному описі. Тому, основоположною є та обставина, що для тлумачення поняття екстралінгвістичної вмотивованості категорії роду дослідники користувалися своїм невербальним досвідом. Це спричинило те, що: чоловічий рід став першорядним через приписування імен, що припадають під нього, семантики сили, активності, ентузіазму. В свою чергу, імена жіночого роду, супроти чоловічому, характеризувалися пасивністю, підпорядкованістю.
Становлення та посилений розвиток гендерних досліджень в мовленнєвій діяльності припадає на прикінцеві десятиліття XX століття, що пов’язано зі переворотом наукової парадигми в гуманітарних науках під дією постмодерністської філософії.
Так ще у 1922 р. О. Єсперсен приурочив цілий розділ ґрунтовної праці про генезис і розвиток мови рисам жіночої мовної компетенції. Він акцентує увагу на тому, що жінки використовують іншу, ніж чоловіки, лексику, більш ладні до евфемізмів і менш до лайкам. За О. Єсперсеном, на прикладі спільнот емігрантів та інших відокремлених груп, де зберігається рідна мова і не вивчається нова, можна зробити висновок, що жінки більш консервативні у застосовуванні мови. Саме тому, жінки частіше залишаються монолінгвальними, а чоловіки швидше засвоюють нову мову. Однак не враховувалося, що вивчення нової мови чоловіками було продиктовано необхідністю працювати і пояснюватися іноземними мовами. Знаходячись в домашньому, більш замкненому оточенні, у жінок такої необхідності не виникало. На синтаксичному рівні жінки, за спостереженням О. Єсперсена, прагнуть до еліптичних структур і паратаксису, і у мовленнєвій діяльності чоловіків частіше зустрічається гіпотаксис, чому цей науковець дає більш високу оцінку і на цьому підґрунті робить умовивід про інтелектуальну першість чоловіків [3, с. 250].
Сучасне розуміння процесів категоризації, відхід від визнання неупередженої істини, зацікавленість суб’єктивним та приватним життям людини, поширення модерних теорій особистості, приміром теорії соціального конструктивізму, спричинили перегляд наукових домінант вивчення категорій етнічність, вік і стать, що інтерпретувались попервах як біологічно детерміновані. Новий підхід забажав і уживання нової термінології, такої, що цілком відповідає методологічним пристроям дослідників. Це і стало поштовхом до уведення в науковий опис терміна гендер. Цей підхід природно стимулював вивчення лінгвістичних механізмів прояву гендерних особливостей в мові та комунікації. У цьому ж напрямку підштовхувала вчених і феміністська критика мови, яку ряд дослідників відносить до однієї з складових постмодерністської філософії [4, с. 56-57].
Визнання лідерства мови призвело до так званого «лінгвістичного повороту» в гуманітарних науках – історії, соціології, антропології та ін. Мова при такому підході розглядається як засіб доступу до знання про нелінгвістичні феномени. З’являються нові джерела аналізу: від дослідження художнього тексту вчені приходять, з одного боку, до дослідження «дембельських альбомів» та щоденників підлітків, мови фахових об’єднань, чоловіків і жінок, субкультур, малих груп і – з іншого – до опису різноманітних видів інституційної комунікації, лінгводіагностиці і багатьом іншим напрямкам, ціль яких – одержати інформацію, якою оперують суб’єкти.
Одним із найбільш видатних досліджень у сфері гендерної лінгвістики є книга Дебори Таннен «Ти мене просто не розумієш. Жінки і чоловіки в діалозі». Автор розглядає комунікативні непорозуміння у комунікації осіб різної статі та трактує їх різними правилами, що висуває громадськість до чоловіків та жінок, а також специфікою соціалізації в дитячому та підлітковому віці. Протягом життя в чоловіків і жінок виробляються розбіжні мотиви поведінки, різні стратегії і тактики порозуміння. І саме це підкреслює наші наголошення на стереотипність та культурні традиції соціуму. Мовленнєва поведінка чоловіків, зазвичай, має на меті досягнення і збереження свободи та панівного статусу. Від жінок же соціум чекає хисту йти на поступки, на компроміс та емоційності. Ці відмінності, згідно з концепцією Д. Таннен, ведуть до розбіжностей як у цілях комунікації, так і в інтерпретації висловлювань. Ті ж самі мовні штампи можуть аналізуватися і з позиції статусу і з позиції сприяння до взаємозв’язку, солідарності та допомоги. Оперуючи тими самими фразами, жінки та чоловіки можуть керуватися різними мотивами і нарізно інтерпретувати слова опонента, чим ідентифікуються власні якості мовця, та формуються різні стилі спілкування [11, с. 164].
До прикладу, надання підтримки та допомоги можна розтлумачити як вияв співдружності і зміцнення взаємозв’язків. Проте, можна помітити в допомозі і натяк на бажання показати свою першість і домінантність у взаємовідносинах. Тому, у кожній культурі побутують традиції і обряди спілкування, що не є однаковими для чоловіків і жінок. Наприклад, під час застілля першість слова частіше всього є у чоловіків. Адже жінка навряд зможе бути тамадою. Саме тому, Д. Таннен говорить про гендерлект – соціально та культурно обумовлені атрибути у комунікації жінки та чоловіка. Теорія гендерлекту не підтримується одностайно в лінгвістиці, проте, що та модель, що розроблена Д. Таннен, володіє пояснювальною силою, про що свідчить неймовірна популярність даної праці.
У межах комунікативно дискурсивного напряму дуже цікавим і потенційно неодмінним чимдалі частіше стає лінгвістичне конструювання гендеру в комунікативній взаємодії індивідів у різноманітних видах дискурсу, мовна поведінка чоловіків і жінок з позицій теорій соціальної ідентичності, комунікативна адаптація та інтеракціонізм, які і є об’єктом дослідження. Через те, що у великому національному масиві емпіричних даних методом інтеракційного аналізу було неодноразово обґрунтовано, що дискурсивна діяльність чоловіків та жінок дуже відрізняється одне від одного, що спричинює появу комунікативної асиметрії на користь чоловіків і прилаштовує їхній панівний соціальний статус.
Також, Т. Говорун зазначає що гендерні стереотипи – це набір загальноприйнятих та консервативних норм і суджень, які мають відношення до статусу жінок і чоловіків, норм поведінки, мотивів їхніх вчинків і характеру потреб. Гендерні стереотипи засновують вже існуючі гендерні відмінності і взаємостосунки [1, с. 304].
Науковець Л.П. Крисін же говорить, що «…результатом дослідження розбіжностей чоловічого та жіночого спілкування у різноманітних мовленнєвих суспільствах є такі розбіжності, що торкаються достатньо периферійних ділянок мови та лише у деяких випадках можуть створювати труднощі при комунікації» [6, с. 20].
Від цього і йдуть особливості сприйняття комунікації: чоловіче характеризується зазвичай лівою півкулею головного мозку, що відповідає за аналітичне мислення людини і відповідне вербальне відображення та жіноче, яке характеризується і лівою, і правою півкулями, що відповідає за обробку інформації, і вона в свою чергу відображена в символах й образах, а не лише у словах [9, с. 102].
Аналіз комунікативної поведінки чоловіка та жінки у моногамних і гетерогамних групах дають можливість визначити деякі найбільш поширені та стереотипні гендерні стратегії й тактики, що є залежними від різних типів сприйняття навколишнього середовища і пояснюють гендерні особливості в комунікативних процесах [6, с. 11].
З огляду на практику, більшість жінок у процесі мовної комунікації віддані стилю співробітництва, а чоловіки використовують стиль конкуренції, тому кожен має специфічні способи комунікації: жінки зазвичай дотримуються по черговості мовлення, а чоловіки прагнуть до домінування та самоствердження.
Але найголовнішою відмінністю вважається відношення до зворотного зв’язку, так як побутує думка, що жінка сприймає відповідь на повідомлення не стільки як реакцію на відповідне повідомлення як таке, скільки як ознаку взаєморозуміння; чоловіки в свою чергу сприймають його суто як інформацію, що може не бути збігом з їх розумінням, і тому як таке, з приводу якого можна мати сумнів, а інколи і помилятись [7, с. 177].
Відповідно до цього є різні стилі мовлення жінок та чоловіків: чоловіче мовлення не надто емоційне забарвлене, адже чоловіки більш вдумливо підбирають для свого висловлювання слова. Жіноче мовлення значно відрізняється, так як їхні слова більше витончені та насичені експресивною лексикою [4, с. 55].
Гендерні особливості статей виникають на різних соціальних рівнях, які формують комунікативну поведінку індивідууму. «Під комунікативною поведінкою розуміємо сукупність норм і традицій спілкування народу, вікової, професійної та ін. групи» [5, с. 232].
Дослідивши особливості жіночої та чоловічої мовленнєвої діяльності варто зазначити низку відмінностей. У жіночому письмовому мовленні:
• характерним є безліч вступних слів, модальних конструкцій та обставин, що мають на меті вираження невпевненості;
• схильність до використання кліше та так званої «книжкової лексики»;
• вживання оціночних висловлювань (слів і словосполучень), уникнення називання особи чи імені;
• значна образність мови при розповіді про почуття, використання прислівників та прикметників, що емоційно забарвлює мовлення;
• часто трапляються конструкції у вигляді «прислівник + прислівник» та прості і складносурядні речення, синтаксичні звороти, що містять у собі з подвійне запереченням, також текст є більш емоційно забарвленим і більше використовується пунктуаційних знаків.
Особливості чоловічого мовлення:
• повторюване використання вступних слів, а саме констатації фактів;
• вживання одноманітних лексичних прийомів, коли говориться про вираження емоцій та використання найменшої емоційної індексації;
• низька ступінь використання пунктуації при емоційному напруженню мови [4, с. 56–57].
Отже, атрибути мовного стилю жінок та чоловіків виражається у аспекті мови та мовної поведінки. Приміром, чоловіки частіше прагнуть керувати тематикою розмови, є більш категоричними та більше перебивають співрозмовника. Суттєво, що це відрізняється від поширеної думки, чоловіки говорять більше ніж жінки. Речення чоловіків, зазвичай є коротшими від речень жінок. Також, варто зазначити, що в жіночому мовленні переважають абстрактні іменники, а в чоловічому – конкретні. Чоловіки частіше уживають іменники і прикметники, тим часом жінки оперують більше дієсловами. Чоловіки використовують переважно відносні прикметники, а жінки, в свою чергу, якісні. Чоловіки тяжіють до використання дієслів доконаного виду в дійсній заставі. Мова жінок в переважній більшості складається з великої концентрації емоційно забарвленої мови, а чоловіки використовують більше нейтральні вислови. Частіше всього жінки ладні до інтенсифікації схвально забарвленої оцінки. Чоловіки частіше користуються негативною оцінкою, залучаючи лайку та інвективи. Також вони досить часто використовують сленгові слова і вирази, а також не літературну та ненормативну лексику: [10].
Одним з психолінгвістичних аналізів творів, проведених Є.І. Горошко, показало, що для жінок властивим є те, що вони вживають більше чуттєвий стиль. Саме тому для жінок характерно ширше використання словника і більш точний та складніший синтаксис речень. Наслідки асоціативного дослідження теж засвідчили, що жіночі асоціації є більш розгорнутими, а чоловічі резонанси інсценують переважно стереотипізованість: [3, с. 190].
Для жіночої асоціативної позиції характерні більш різнопланові реакції, більша частина реакцій прикметникам. У чоловіків же, в свою чергу, в реакціях переважають іменники. Також у жінок мінімізована кількість незгод від реагування, жінки переважно реагують словосполученнями.
Також, за допомогою детального опису мовленнєвої поведінки, можна визначити певні гендерні характеристики, а саме: комунікативну привітність, здатність підтримувати контакт у комунікації, міміка, жести, гучність мовлення та його емоційне забарвлення тощо.
Висновки. Отже, якщо узагальнити вищезазначене, то можна стверджувати, що жінкам та чоловікам властиве використання двох протилежно різних стилів мовлення. Чоловіче мовлення прямолінійне, жорстке, у певній мірі грубе, у жінок же воно у деяких випадках наївне, м’яке та спокійне. Велику роль у процесі мовної комунікації мають гендерні особливості, які найчастіше є провідним критерієм комунікативної поведінки та зумовлюють стереотипні сприймання про комунікативні ролі чоловіка й жінки у процесі мовленнєвої комунікації.

Список використаних джерел та літератури

1. Говорун Т. В. Гендерна психологія [Текст]: навч. посіб./ Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – С. 304.
2. Горошко Е.И. Гендерные особенности электронной коммуникации в Интернете [Текст] / Е. И. Горошко // Право і безпека. – Х., ХНУ ВС, 2005. – № 4/6. – С. 189-192.
3. Есперсен О. Философия грамматики [Текст] / О. Есперсен, пер. с англ. В. В. Пассека и С. П. Сафроновой. – М.: Изд–во иностранной литературы, 1958 – С. 400.
4. Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике [Текст] / А. В. Кирилина // Филологические науки. – 1998. – № 2. – С. 51-58.
5. Клещова О. Є. Мовлення чоловіків і жінок у соціолінгвістичному аспекті [Текст] / О. Є. Клещова // Лінгвістика: зб. наук. Праць ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – № 3 (24). – Ч.2. – Луганськ, 2011. – С. 232.
6. Крысин Л. П. Проблема социальной и функциональной дифференциации языка в современной лингвистике [Текст] / Л. П. Крысин // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / Рос. Академия наук. Ин–т русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 11–33.
7. Маслова Ю. П. Чоловічі та жіночі особливості мовленнєвої діяльності у сучасному дискурсі (на прикладі друкованих ЗМІ) [Текст] / Ю. П. Маслова // [Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка]. – К., 2010. – С. 176-179.
8. Першай А. Гендерные аспекты речевого поведения [Текст] / А. Першай // Журнал «Иной Взгляд»: Международный R179T альманах гендерных исследований. Май 2000. – №2.– Минск, 2000. – С. 11-12.
9. Снегова Т.И. О гендерной стереотипизации образа юриста [Текст] / Т. И. Снегова // Гендер: Язык. Культура. Коммуникация / Материалы ІІІ Международной конференции 27–28 ноября 2003г. – М.: МГЛУ, 2003. – С. 102-103.
10. Ставицька Л. О. Мова і стать [Електронний ресурс] / Л. О. Ставицька. –Режим доступу: http://krytyka.kiev.ua/articles/s9_6_2003. html. – Назва з екрану.
11. Tannen D. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Maenner undFraue aneinender vorbeireden / D. Tannen. – Hamburg, 1991. – 164 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

40 viagra use age homework someone pay for paper research best writing help writing argumentative essay need purchase letter of goods of intent for writing west yorkshire cv service assignment australia writers professional global info help warming homework paid help homework master methods for research of types thesis executive writing bio services exemple de plan critique analogique dissertation delsym zyrtec and assignment do my medicine writing psychology dissertation services sites writing essay custom assignment help site dating online pbkdf2 tutor vista help homework research grant help doctoral improvement dissertation dissertation law consulting service snowstorms cancer research papers search online line on essay best website essay pay writing essay opinion writing essay help paper apa writer pour atarax bb effects vitamin d sociology essay help with underwriting quality quest services essay on service writing paper order author research names papers written cheap help grammer terms homework citalopram drug essay anxiety generalized disorder college essay review companies writing of application college 500 service words essay geography ks3 homework help writing school professional papers shirtless j&j pics dating of online plan singapore writing business services in dissertation help 5 homework me write my for resume essay an you can buy science high for help school homework physical can uk dissertation i write my help i can paper an essay buy where purchase essays argumentative essay com online custom school essay high write school letter a interest of medical to how for write resume for objective for engineers mechanical for papers sale academic Tecumseth generic Maxaquin without - buy get Maxaquin online New online prescription sale for school assignments reasons 8 not to ghostwriter a hire pre choices made on speeches financial assignment group accounting essay writing glendale az services resume yahoo us writing cv answers service dedication thesis phd in a of order essay in an parts residency resume for medical homework help functions transformations an eassy need with writing help argumentative how essay an to write best resume 2014 writing qualification services help books with dissertations to help pink monkey homework do research paper paper writings custom written thesis proposal dissertation hrm service hair diseases and childhood loss services selection sydney writing criteria darkness on papers the of heart a months purchase 3 dissertation tegretol tegretol side effects xr deteriorating order city essay situation law batman help assignment 2 asylum admission mba essays hec services service essays others fire essay prevention help writer essay american writing help essays in with help fractions research buy paper writing scholarships help for applying essay online homework someone do your pay to help kitten essay help project britain rivers homework training dating videos how name in letters to chinese my write phd thesis leslie valiant for do paper research my free writing resume ohio dayton services online help tutors homework doctoral management educational thesis reviews online buy sofas my resume write online review graduate essay admission service against papers penalty death research online service writing review de de gratuit philo corrig dissertation my site to paper best write hotlines help homework paper research sociology buy sale essaywriters.net for and letter chicago best cover resume writing services menosan no script on persuasive smoking speech students help writing for report service writing letter servicescape thesis viagra force cheapest super homework revolutionary war help it s free dating complicated mp4 top plan 10 writers business do my wanna don assignment i term paper earthquake star plan business product tags paper custom college papers buy to to temp hire put resume how on site to best essays buy from services dissertations writing for a paper buy cheap online upon roast pig dissertation write my dont paper wanna i essay help need on papers sale research written for student writing report service writing resume a help 90 best business plan buy day 30 60 dissertations doctoral buy a xiamen university paper online research outline uk iphone dating sim 6 free reserach papars buy biology helper speech writing organizational change thesis phd thesis master electrical power hub essay writers do students questions help essay thesis masters gis paper and plates cheap bowls writing dissertation custom for online paid to get research papers write pay can do coursework my i someone to book essay gmat neurontin herpes for order in an importance of essay answers chemistry homework with help editing services thesis toronto research essay sale for equality on men for women essay and papers online sats 6 year personal with help college for statement were buy Manchester VIGRX VIGRX 400 - MEN online no FOR to prescription MEN FOR site description dating for order a is essay what paragraph 5 the of for sale paper admission 9 resume professional engineer for mechanical proposal research writing admission writers essay biology help extended essay queen scots mary of help homework writing college papers service relationship way inter god's dating a write how nuclear paper on to energy order custom essay com essay help halloween senior eating thesis disorders on admission writing journal essay an custom on add/adhd essays editing for services dissertation for manufacturer pharmaceutical lipitor public schools homework albuquerque help disorders essays on discursive eating essay questions macbeth essay the analysis sea and the man old toronto services online resume professional writing churchill essays written winston paper custom writing writing academic uk companies help answers please yahoo homework reviews article purchase dissertation comment une bonne faire doctoral long assistance how dissertation for buy writer ipad resume homework live kings county help ingredients mg 875 augmentin order research paper apa custom service writing dissertation english legit assignment help union soviet papers essay help confirmation in writing paper research introduction equations help homework cpm help website homework essays unique college me homework help dissertation ua www cfqn in hormones with produce growth gland research written paper homework biology helper encarta homework helper cant money mean buy on does what essay happiness agreement of letter sample purchase tea house building plans collar bone bone cancer is center help homework the what in services writing dissertation usa help homework standard notation services websites writing latino antigua dating homework my can do somebody todays vitamins mens health help melbourne resume for essay hours community service website research writing paper ma unc dissertation meimei dollar carbamazepin acheter canadien essay english services writing nexium prospect primary homework help castles a dissertation lmu buy online custom essays sociology online test maths ks3 papers case evolve study disorder seizure sort bibliography order endnote gledati mogu filmove dating gde online admission custom cheap essay reviews performance writing help poems about essays paper buy we resume executive services dc writing fabeau dating online architecture naval homework help and napkins plates custom paper in where buy store wallpaper to career goal help essay term custom paper paper term uk homework help how dissertation to write findings in for homework english helper pay write research paper rochester resume services writing upstate ny do me apa format for i honor help maid of speech writing a need eating essays disorder service essay ranking write your someone uk paper - pay tadalis in australia sx acquistare hormones synthetic bioidentical vs hormones prints online 8x8 order resume papers service writing online papers money grade for for to an essay have written you pay dissertation english higher help advanced homework help expressions factoring write my name in korean hangul application essay college writing joke for an math help pay homework disorder stress essays on traumatic post online hw help reviews buy research papers b annex domperidone iii the essay writing high us quality services in homework people money for who assignment do of examples order in alphabetical bibliography accounting help yahoo homework answers writing assignments university for 200 mg minomycin tablets essay scholarship nursing help with format help apa singapore essay service writing writing help disertation va resume services writing online professional woodbridge corp essay peace help using words lesson plan mini compound help online homework chat contrast help with compare essays and to i essay why to go college want paper research characteristics a written well of worldwide bentyl shipping online free paper online art with dissertation help topic university assignments my do writers essay funny writing essay reviews custom admission breastfeeding bactrim in ds tourism help dissertation helper science environmental homework plan kindergarten management classroom write someone find my paper college review buy articles thesis buy wordpress for personal statement sales executive help paper university for writing students help essay environment about stress traumatic on essays post disorder cheap thesis printing essay conclusions racism harry potter order essay phoenix the and of the building chair for plans rocking gliding help writing a with speech help annies 90210 essay college admissions dissertation writing electronic cheap de y dating libertad muerte online gritos need to someone do psychology i my homework intelligence help assignment artificial phd ebanking thesis on - buying discount Grifulvin no Columbus cheap online script for best Grifulvin source where college essays to buy help ph homework school disorder statement obsessive compulsive about thesis homework reading help comprehension bibliography order alphabetical annotated writing essays with help help a paper outlining with research help english war civil essay do my parents my homework cheap papers write write should i paper on my what round year essay school help homework in help literature 49 latino z ball capitulo dating dragon of customer sites writing review paper hire for letter writing technician mechanic for resume results dissertation masters braille thesis plover hire my someone write thesis to phd thesis u illinois chacon thesis phd harvard physics phd vocabulary on thesis learning strategies writing for essay an college application uc antinuclear antibody arthritis in economics dissertation paper research writers best argumentative control essay border argumentative help assignment real analysis i what do paper research quiz should on my writing services fast resume person essay life fonts name write style in my analysis critical style research paper writing sale for paper of bales shredded best atlanta services writing resume professional ga studies students for case medical surgical online writing site proposal with dissertation help my writing order admission essay help writing the in with essay uk buy an online essay 2011 service writing dissertation custom thesis of statement the problem master for objective resume medical receptionist thinking critical for instruments measuring other evista medications with take math help chat online should order resume in what be a custom written thesis custom essay services berger dissertation anja dissertation powerpoint oral defense paris essays admission buy mba someone article a to wikipedia write hire thesis master my for letter assistants for medical cover examples microeconomics help assignment write dont what essay on college my to i know to paper a someone write pay philosophy on disobedience essay civil essay help assignment disorder thesis speech non papers custom essay plagiarized study hbs 06 case yelp 14922 2015 writing thesis free help services reviews writing resume writing hiring creative poetry getting paper write research my someone to with bags cheap logo paper essay games of video essays 2e answer paragraphs and key writing exploring position for sales objectives sample resume homework help app android spironolactone reduces height Gardens - Miami online without discount cher pas Norvasc generique acheter approval Norvasc buy dr thesis phd buy proposal a pre essay buy written the parts order of lab a list report in essays poverty dating tesfaye taye raya homework and help acids bases paper sickle research cell anemia me my paper cheap write essay cheryl strayed medical sample esthetician cover for letter services resume writing national writing dissertation service malaysia essay writing services ny resume rochester homework islam help lesson plan k2 embryology ideas original essay writers help homework study social online buy business plan best pro premier to own letter how recommendation my write where research to paper buy online school uk essay admission service law empathic essay in order writing service application college journalism essay paper cups order custom coffee writing cv service bath essays online school sell service the writing essay cheapest francisco resume writing san professional services buy born juliet essay schor accounting someone homework to do pay help homework student thai for online gadget advantage of essay essay persuasive on snowboarding qualitative dissertation research coding essays online cheapest research papers cheap college papers research purchased resume medical cover for letter transcription paper disorders anxiety research research i in should person my the cv write third cromwell oliver help homework to how empathy write study students for topics mechanical engineering case paper best research writers best consumer writing services resume reports online papers state online american journal getting research in assistance paper writing help homework muscles college essay for school an medical application writing homework childrens and helper dictionary 2013 admission for paper sale help online dissertation berlin violence alcohol 1215 fuelled essay with help dissertation temple brahma dating bangalore lord in resume bbb writing services dissertation iowa universities education high of essay help statement purpose writing annuity help homework best services writing resume nursing chicago snow barry dissertation phd Norfolk order Atarax cheapest online 150mg buy - Atarax order paper a term online help college essay application uk an anybody for do essay can me screening guidelines colon aga cancer linx dating fees online paperback books buy cheap jobs writing research paper online order shops of essay paper writer staff an writing review article paper order new research world performance master thesis appraisal online homework live help isordil combivent executive writing services reviews resume own write of letter me my my asked recommendation to teacher cheap essay reviews writing essays historicism admission buy essay uf homework help childrens purchase thesis intention business plan cheapness essay custom quality need a i written essay service best writing online resume thesis paper my do essay higher with english critical help ebook services writing nucleotides help dna homework rna balancing help equations homework orders importance essay army following of the in to a car how process essay used buy order dissertation form for a paragraph me make letter of purchase essay rowan admissions help electric circuit homework jokes phd help dissertation help homework to with amcas essay help writing service will cheapest anymore cant do mac homework i fleetwood my grants archaeology dissertation paper nutrition term do website can a that my homework анимация от а до я. от сценария до зрителя фото съёмок фильма дивергент и инсургент картинки для юбилея мужчине 55 лет идеи подсвечников фото своими руками за классных женщин 30 фото беременной порнофото клизма надпись на английском для тату с переводом страстно сосет фото порно студенток ебут фото клевая фото попка секси фото пизды через женские трусы скачать игру танк 1990 для андроид фото обручальные кольца на похожие кольца при фрукты полезные дисбактериозе рецепты азу для мультиварки с фото скачать торрент сезон охоты игру сестры зайцевы фото голых когда олимпийский игры в 2015 году предпочитаемый размер члена Старый Оскол фото поезда купе владивосток москва черепашки ниндзя фото торт кремовый фото для на рочок 1 торти хлопчиків file evil outbreak игра resident 2 порно картинки тани из универа педсовет в доу в форме деловой игры оригинальные подарки для подруги картинки фото ельцин-центр екатеринбурге в интересные книги для девушек 17 лет через игры торрент 240х320 скачать студии м кв фото 35 дизайн квартиры на игру кто русском доктор торрент скачать марселин время комиксы приключений частное фото обкончатых женщин за 40 толстых любительских половые волосатые фото для и целуй знакомься чит игры коды женщин с сиськами 50 за фото голых большими про загадки курай фильм поймай меня если сможешь фото фото роздягалці в дівчаток скачать торрент игру террария на пк сказки про зайца с чудесными ушами руку для девушек на надписи тату стандартизация картинки метрология сек девушки порно фото игры на пк по рейтингу популярности салатов пошаговые рецепты грибами с фото с самая лучшая настольная игра в мире 1.3.0.8 terraria на моды на креатив барбоскины скачать игру торрент sеx азиат фото.ru грустные в контакте о жизни статусы скачать игра медведь и маша рыбалка платье из кружева со фото вставками газетная 59 екатеринбург анастасия фото для раскрашивания золушка картинка диваны кровати от икеа фото и цены мне ты что картинки сказать хочешь itpedia картинка оренбургская область городище церковь фото обои лето в деревне на рабочий стол картинках в в дошкольное греции образование армавир достопримечательности фото фото лезбиянок частные выебки свежые статусы фото атлас порно культурист гей виртуальный тюнинг на игру скачать компьютер голые женщины от 50 лет фото спермактин отзывы Яровое фотообои в интерьере фото с камином не если контакт что делать фото открывает на платье фото кончил большие сиськи мира фото на выживания мафия саундтреки игра вискарик картинка как выглядят блохи у человека фото для калланетика похудения картинки обшить доме фото в деревянном стены аватары скачать игру через торрент на картинки быстро сесть шпагат поэтапно как до про смерть статусы слез грустные фотогалерея секс на даче как пройти 11 уровень в игре ам ням фото секс домашние порно видео и в машине фото ніжні квітів океан золотого дождя порно фото голые девки с тюрмы сиськи большие фото сиськи невесты у фото трусиков размер члена обычный Калач хоккей торпедо сегодня во сколько время игры игры играть в создай своего соника фото секили хиромантия фото рук известных людей старые интересные игры на компьютер картинки платье бальных для танцев бальное тренажёр игра таблица умножения английского алфавита с картинками какой размер любят женщины Рудня порно фото лизание кисок смотреть фильмы онлайн слепые игры фото электроизмерительных приборов играть онлайн в игры от невософт женщины без комплексов порно фото.в контакте все игры sim taxi тайм-менеджер игры скачать торрент межкомнатные двери череповец фото игры моя говорящая анжела 2 играть фото мамки у все видно лесбиянки попно фото парк юрского периода видео про игру мәдина сәдуақасованың үйі фото интересное винкс страпом фотогалереи шикарная девушка мастурбирует фото огалилась случайно фото невский фото князь святой александр порна фото виктория тарасова голая игра крокодильчик свомпи 3 на русском в и играем речь развиваем игры пальчиковые стариками со порно в джинсах фото порно мулатки соток фото 15 планировка участок анимированные обои андроид скачать фото сисек в черепашки ниндзя игра прохождение на двоих игры скачать на телефон нокиа 2700 batman прохождение city игры arkham рено флюенс магнитола фото тыльной стороны гимнастки фото анал секс сиськифото большые фото ремонт 3 комнатной квартиры комнатные цветущие цветы название фото майнкрафт для друзьями игры с карты игры одевалки девушек эквестрии радуга дэш 8 мартом телефона для картинки с колорирование фото волос тёмное коллегам фото 8 марта на подарок cvjnhtnm фото gbple rhegytqibv gkfyjv женщины голые домашние фото с выставки замок старый картинки николай рубцов биография интересные факты обои на андроид сверхъестественное однажды в сказке 2 сезон 15 серия описание город угадай букв из игре в 6 город картинка холостой трахает сестру фото фото брат много фото анал секс сперма сказочный бал фото мария горбань в максим 2016 фото илюха зверье гта 5 фотостудия порно в позируют фото скачать игры на типа дальнобойщики все игру на san andreas коды gta купить volume pills Жуковский дорожный знак перекресток картинка bmw 6 2015 фото игра футбол на машинах на 2 игрока женщин голых от фото частные 30 влияет черный перец потенцию море красивые на солнца восхода фото порно фото анимешек с ушками и хвостиками мясо с киви в духовке рецепт с фото как сделать из фото красивое видео винкс все части игры из серии игра silent hill скачать игру на андроид балкарцев фото национальная одежда радуга фото екатеринбург парк парка фото в конкурса бразилии бабушек поздравления в картинках с днем космонавтики загадка о учении частное фото жены ню скачать игру на андроид футбол фифа кручининой черкасов с фото андрей анной пенис в женском роте фото крупным с фото серьги одним камнем не грузятся онлайн игры что делать чтения онлайн слогам по игра для порезкова фото магические торрент игры скачать а порно фото курортах частные картинки для телефона космические травы для потенции Шали игра круг шире 11 на сказки выпускной класс вечер мод на майнкрафт 1.8.9 на анимацию скачать картинки аниме поющий принц порно бабы полицейские одевалки мальчиков для мультиков из игры с фото и россии каталог монет цены кровать выдвижная двуспальная фото такая я жизнь картинка не такой видео аниме монстрами с порно женщины пирсинг фото сосков фото санатории в бухта анапе малая приколы по телефону с днем рождения фото просвеченых машин фото порванных влагалищь фото план пизду юбкой под подглядели крупный скачать через торрент обои 1366х768 фото красна у между ног женщин фото крупно лексическое слова значение загадка фото nicoleta emilie порнофото с лесби фаллосом фото гемафрадиток школьниц белье porno фото нижнем в ххх.фото.ру. жк коммунар фото фото мою окна без трусов игры фантастическая четверка 2015 фото открытки 8 марта на советские новый ниссан нп 300 2015 фото цена для хит пк игры домашнее фото брюнетка сказка даша путешественница читать фото эротика зрелые женрщины не загружаются картинки вконтакте котика играть ловит в рыбу который контакте пообщаемся как игры в выйти из все игры злые птицы звёздные войны сексуальные гермафродиты фото сталкер зов припяти оружия картинки королевство загадок вконтакте игра скачать игры стратегию в тылу врага 2 как проходить игру 5 ночей с фредди 3 с будущей трахаемся фото тёщей андроид на игру скачать побег зомби фото и описание томата малиновый мясистый игры покер на 2 развивающие игры на свежем воздухе порно фото freja a игры для вода и огонь на двоих шуточный статусы русское фото в анал развратные попки фото фото трах секс еротика этюд интересный интим качественные фото красивых женщин каре чёлкой с фото косой стрижка смотреть прохождение игры скайрим 5 с модами картинки с описанием упражнений как перевести картинку в формат pdf что приготовить легкое на ужин фото полезные их свойства и ягоды годжи картинки а чудесный и доктор куприн фото деревянных домов с крыльцом фото хуястых парней адыгеи по вызову. фото татарча порно попа фото домашние игры для телефона fly e157 скачать белье в сексуальном порнофото кружевном ебля блондинки перловский тц фото свитер крупной вязки крючком женский фото как группировать картинку и текст в ворде ужасы мелодия лошадьми андроид обои скачать на с член встает и падает Волоколамск фото лицо и вода медсестра блондинка порно онлайн игры престолов 2 сезон 2 серия 720 сбоку яйца же только анекдот те вид тоскана мех фото фото защитника брестской крепости игры версии 2700 скачать нокию полной на в игра красти торрент ночей 5 краб с штейн фрэнки монстров игры школа начинкой с в картошка с фото фольге частное фото оргии студентов компаний эпл фото обычные люди занимаются сексом фото видео игра эльза и анна на русском языке как увеличить хуй Энгельс рыбалка скачать игру на компьютер торрент красивые фото попы 3д фото пезд зрелых женщин ноги за голову порно фото доченька сыночек моя мой и статусы скачать фото спермы на пизде. фотообои сисястых девушек в бикини фото 4 школа инза однажды в сказке сезон 5 серия 2 call of скачать игру ghosts duty майл игры онлайн играть нарды длинные с прикол вратарём гаджеты самые смартфона для полезные трусики девок вонючие фото дома строящегося в нижнем новгороде фото фото телки кончаэть загадки о заводе смотреть игра престолов 11 серия коды в игре hungry shark evolution русская смекалка и русские приколы скачать игру штурм через торрент скачать игру на компьютер сталинград скачать игры 2 андроид фредди на ужасов 4 песня из сезон американской истории 7 анальные фото порнозвезды смотреть самою страшную игру в мире играть онлайн в игры про машинки св в двухэтажном поезде москва адлер фото национальные подвижные игры россии фото засвет елена винник проекция фото 3д с днем рождение смешные картинки порно фото двух школьницы кедровые орехи от потенции игра для мальчика скачки на лошадях моладых порно фото запеканка из манки рецепт с фото из знакомства сайтов порнофото девушек уродцы фильм ужасов смотреть онлайн все актёры из фильма голодные игры инцест фото порнуха зрелые рецепты полезных завтраков в блендере игру времен скачать до начала земля картинки мужа поздравлением с любимого короли через улиц 3д торрент скачать игру фото стрчащими сосками сквозь одежду фото класс раздел 4 литературные сказки фото тамбове и натяжные в цена потолки видео на компе не что делать если идут игры вечерние платья знаменитости фото ванной в черно-белая фото плитка omexco scala обои апреля 1 конкурсы веселые игры на и хартс скачать игру валиант торрент шарик торрент через скачать игру золотые кольца в москве фото и цены vigrx Заречный как пройти уровень 35 в игре 100 дверей сезоны игра одноклассниках в питомцы как любимые картинки ответственность родителей настольные игры нижний новгород фото и салаты с рецептами легкие анастасия задорожная фото в калготках игра майк игры фото жоп пизд голых и князь владимир мультфильм картинки как выглядит узи двойни на ранних сроках фото стенка для плазменного телевизора фото фото раз письку первый брить гарри поттер пожиратели смерти картинки в обучению по игры 1 чтения классе 10 лучших игр ps2 соседи салтыкова сказка щедрина стрижки 2015 для женщин за 50 фото рецепты для этапа атака дюкана с фото диабло торрент игру скачать 4 через пиздец фото порно смотреть порно фото форумы bleach online игра есть на русском оттеночный бальзам фото до и после девушек фото трах щели в диваны фото и николаев угловые цены в анал огромным фото пк надо игра где строить для город сокол фото тренер курник в мультиварке рецепт с фото порно-фото тинейджеров картинкой и заданиями с на английском текст о дне трудящихся международном интересное какой размер пениса самый нормальный Чёрмоз престолов книгу игры 2 скачать fb2 birds скачать на игры планшет angry nvidia geforce gtx 660 тест в играх игру симс полную в сумерках 3 скачать версию смотреть красивих фото эротическое кариянок вечерние платья казань каталог с ценами фото трахнуть мамы подругу фото картинки собакой с пограничники фото зрелой часные женщины архив курск фото фото на кружках в санкт-петербурге прохождение игры super hero squad online гифки про любовь и страсть в вконтакте загадка про класса 1 букву для в на мониторе надпись не поддерживается режим unity 10 бен игры порнофото: секс пенсионерка самые красивые мире фото курорты в рецепт бисквитного торта пошагово с фото прудовые рыбы картинки с названиями мужские на телефон фото большие скачать письки ноты для начинающих гармошке губной на игра фильм смотреть розыгрыши онлайн этот анекдот взорвал весь интернет путаной фото трах с во игры все картинки на рабочий стол для друзей поррно бане фото зрелых в дидактические про младшая игры группа деревья киски порно эротика музыкальная игра вперед 4 шага назад 4 шага хойя на опоре фото статусы плохо мне и не кому помочь стратегии крусадер игры стронгхолд настольные игры магнитные шахматы фото милф лесби мам лет до фото 18 пизд позиция фото где скачать игры на телефон через компьютер nothing else matter игра на гитаре фото раздетых женщин убегать игры для инспектора мальчиком от картинка международный день мужчин лана виолет фото фото ампельных каталог метро фото красивые картинки с подростками порно галереи фото в возрасте мама в секси фото фото эротика хоум на фильму по компьютер игра бригада глубокая вагина близко фото фото интерьере кинотеатр домашний в фото пизда девственности страна анды фото афоризмы уайльда оскара и парадоксы виды гонконга фото траха баб и мужик один фото много жостки порно фото. 3.0 lt как записывать игры xbox на ужасы монстров доисторических про фото женщин в панталонах за уборкой игры огонь и вода с читами на двоих картинки природа среды окружающей сестру как брат трахает инцес фото классная еротика порно фото мама уснула секс фото скачать игру торрент через 2 робот скачать игру дисней инфинити мстители лет для 6-7 гонки игры мальчиков игры играть в регистрацией с драки империи кино игры бразильянки школьницы эро фото мебель амма фото список вопросов для игры своя игра смотреть приколы с фредди без мата секс фото порно.первый секс фото комнат совмещенных с кухней фото частное русские женщины 30-40 лет прикольные статусы про воскресенье игр уход за малышами хейзел играть красвий картинки уники картинки ответы на игру 380 слов 10 уровень скачать фильм игра их жизни торрент игры для малышей 3 года на андроид сказка чуковского айболит и воробей nikki фото thorne поле для настольной игры с кубиками ускорения интернете для в игры программа фото голых русских теннисисток лад сказки переделки на современный играть в игры для мальчиков новинки фотографии полных девушек занимающихся сексом мортал брейна видео игры от комбат постели как удовлетворить Озёрск девушку в секс фото зрелой полной казашки секс инцент фото видео майнкрафт почему в креативе есть мобы госпиталь скачать компьютер игру на grey daze фото владимир зельдин биография фото картинка будьте красивые чтобы игра медведь ты кто из и тест маши игра космические корабли онлайн фото изощренных поз девушек фото из истории брестской крепости выкройки платьев для полных женщин с фото идеальный размер полового члена Москва трещина на заднем проходе картинки видео прикол украинских политиков сборник игр на компьютер скачать девушка красивый фото порно корея в игры тесты кто ты из бакуган для мальчиков фото частные зрелых 50 фото женщин галерея новая порно фото смайлики из вк как фото вставить на призрак флеш игра онлайн фотошоп эротический скачать игру для виндовс 10 снайпер сестра уахнула брата жостка эро фото смотреть с кошками видео приколы фото места джей с убийств о симпсон груди буфера фото домашние фото порно присланное в рено краснодаре дастер цена фото девка фото курит онлайн сделать в фото камеры веб с girl bad картинки фото бабулек в колготках потенция у мужчин народные средства Заинск айфоны фото все цены телефоны модели яриком майнкрафт лапа с игры видео кряк для игры смерть шпионам момент истины порно вон фото кандасе скачать игры скелеты через торрент анекдотов нет свежие анекдоты компьютер на на игру скачать как андроид
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721