ВІД КОНЦЕПТУ ДО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.1

Л.Л. Семененко

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

 

У статті подано інформацію про типи знань, теорії зберігання їх у пам’яті та проаналізовано одиниці експлікації знань за допомогою мовних засобів. Зокрема подано інформацію про поділ знань на мовні та немовні, за традиційним підходом. Альтернативний підхід передбачає статичні знання, що накопичують інформацію про дійсність у вигляді концептів, і процедурні – інформація про процеси в об’єктивному світі. Подається концепція про типи моделей зберігання інформації в пам’яті (за Р. Солсо).  Автор розкриває основні терміни, в яких репрезентуються мовні знання – концепт, поняття, значення, – та аналізує їхній шлях експлікації (від психічного утворення до одиниці мови).

 

Ключові слова: концепт, поняття, значення, мова, дійсність, знання.

 

Л.Л. Семененко

Киевскийнациональныйлингвистическийуниверситет, г. Киев

 

ОТ КОНЦЕПТА ДО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

 

В статье представлена ​​информация о типах знаний, теории хранения их в памяти.Проанализированы единицы экспликации знаний с помощью языковых средств. В частности представлена ​​информация о разделение знаний на языковые и неязыковые, за традиционным подходом. Альтернативный подход предусматривает деление знаний на статические, накапливающие информацию о действительности в виде концептов, и процедурные – информация о процессах в объективном мире. Подается теория о типах моделей хранения информации в памяти (концепция Р. Солсо). Автор раскрывает основные термины, в которых представляются языковые знания – концепт, понятие, значение, – и анализирует их путь экспликации (от психического образования к единице языка).

 

Ключевые слова: концепт, понятие, значение, язык, действительность, знания.

 

L.L.Semenenko

KyivNationalLinguisticUniversity, Kyiv

 

FROM CONCEPT TO MEANING

 

This article provides information about the types of knowledge about the theory storing them in memory. The analysis unit explication of knowledge through linguistic resources.Information about particular division of knowledge into linguistic and non-linguistic, the traditional approach. An alternative approach involves static knowledge, accumulating information about the reality in the form of concepts and procedural – information about the processes in the objective world. Served concept of model types store information in memory (R. Solso). The author reveals the key terms, which represented linguistic: knowledge conceptmeaning – and analyzes their way explication (the mental formation to one language). Concept – operative approach to the content unit of memory, mental lexicon, conceptual language system and the brain, the whole picture of the world, which is reflected in the human psyche. The concept – a form of thinking that reflects a number of essential features specific facts of reality, and is formed as a result of human cognitive activity. It is the result of a generalization of a significant number of single events, during which a person is distracted from minor symptoms, focusing only on the essential characteristics of the object. The lexical meaning are several generalized concepts prevailing in a particular area and within a certain culture. The question of matching the concept and meaning of most linguists reduced to the relationship between language and non-verbal forms of knowledge.

 

Key words: concept, sense, meaning, language, reality,knowledge.

 

Однією з глобальних проблем, що постала перед мовознавством із кінця ХХ ст., є визначення ролі і місця людини, носія конкретної природної мови, в процесах пізнання. Чи здатна людина – суб’єкт пізнання – осмислити об’єктивну реальність? Які можливості, межі і критерії пізнання дійсності? Яким чином культура накладається на об’єктивну реальність, утворюючи, таким чином, національно специфічну картину світу, що відображає дійсність мовними засобами?

Проблеми співвідношення пізнавальних процесів із системою мови активно вивчаються і розробляються в межах когнітивної лінгвістики (А.П. Бабушкін, М.М. Болдирев, Р. Джакендофф, С.А. Жаботинська, О.В. Кравченко, О.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, А.Е. Левицький, З.Д. Попова, Й.А. Стернін та ін.), лінгвокульторології (А. Вежбицька, С.Г. Воркачов, І.О. Голубовська, В.І. Карасик, К.І. Мізін, Г.Г. Слишкін та ін.) тощо.

Проблеми категоризації і концептуалізації знань про дійсність, а також особливості структурування, накопичення, зберігання і передавання інформації про об’єктивну реальність мовними засобами вивчали Ю.Д. Апресян, О.О. Боріскіна, І.М.  Кобозєва, Дж. Лакофф, З.Д. Попова, Е. Рош, О.А. Селіванова, І.А. Стернін, Ж.Р. Тейлор та ін. Співвідношення мови і дійсності, тобто як саме природна мова відображає способи пізнання і кодування світу, яким чином відбувається концептуалізація і категоризація дійсності з подальшої вербалізацією є актуальними й нині. У наш час збільшилася увага до ролі суб’єкта пізнання – людини – та її індивідуального сприйняття фактів дійсності, а також значно активізувався дослідницький інтерес до ролі мислення в процесах пізнання дійсності. Визначальне місце в цьому відведено дослідженню мови у її взаємозв’язках із психікою особистості та із конкретною національною культурою.

Сучасні вчені (М.М. Болдирєв, А. Вежбицька, Р. Ґжегорчикова, О.О. Селіванова, П.О. Селігей та ін.) звертають увагу на багатоаспектість і різногранність мови як об’єкта дослідження. З одного боку, мова забезпечує взаємодію адресата і адресанта мовлення, виконуючи комунікативну функцію, яка є провідною, оскільки забезпечує існування мови та повноцінне функціонування суспільства. З іншого боку, мова спрямована на дійсність і на створення того світу образів, що існує між дійсністю та людиною, виступаючи як множина знань, які в сукупності створюють мовну картину світу. Ця картина світу локалізована в людській свідомості, постійно поповнюється і коригується, регулює поведінку людини.

Мова не просто передає інформацію у вигляді висловлювань, у яких наявні певні знання про фрагменти дійсності. Вона відіграє важливу роль у накопиченні знань, їх зберіганні в пам’яті, систематизації, тобто бере участь у їх обробці. Тим самим мова забезпечує пізнавальну діяльність людини, отже виконує когнітивну (пізнавальну) функцію.

Питання накопиченнясвідомістю знань про дійсність та передавання цієї інформації мовними засобами, а також відображення в мовному знакові етнічних і національно-культурних компонентів є актуальними та нагальними в сучасній лінгвістичній науці.Відокремленість мовної і концептуальної систем у свідомості індивіда, вербальної і невербальної інформації у людському мозку зумовлює потребу в окресленні межі понятьконцепт, поняття, значення.

Пізнання дійсності передбачає залучення перцептивних, мнемічнихі мислительних процесівта є притаманним кожній людині. Протягом свого життя людина накопичує в психіці інформацію, що структурується у тому числі за допомогою мовних засобів. Кількість слів, значення яких відоме людині, варіюється від 20 тис. до 40 тис. [Baddeley, 1990].

Знання – це зберігання, об’єднання та організація в пам’яті інформації про довкілля. Емпірики вважають, що знання приходять із досвідом, а нативісти – що нервова система людини має вродженні здатності до структурування знань.

Традиційний підхід до структури знань про дійсність базується на їх поділі на мовні та немовні знання. Мовні знання включають інформацію про мову як систему, принципи комунікації. Немовні знання передбачають володіння інформацією про ситуацію мовлення (офіційна / неофіційна), знання культурної інформації про адресата, фонових знань про будову світу тощо.

У той же час альтернативний підхід до структурації знань про дійсність базується на тому, що знання в психіці людини формуються у вигляді концептів, які у своїй сукупності утворюютьконцептосферу (концептуальні знання про світ) та процедурні знання, що передбачають накопичення інформації про процеси, що відбуваються в об’єктивному світі. Концептуальні та процедурні знання групуються довкола ментального лексикону.Ментальний лексикон – це знання про мову в цілому, що проектуються на окремі мовні одиниці (базова одиниця ментального лексикону – лексема в широкому розумінні).

Психологи на основі проведених експерементів із групою студентів приходять до висновку, що репрезентація інформації в пам’яті не є точним відтворенням реального життя; насправді це поєднання інформації, умовиводів і реконструкцій на ґрунті знань про довкілля [6] у вигляді когнітивної карти.

Когнітивна карта – форма репрезентації знань про дійсність у свідомості істоти, здатної до мислення. З’являється все більше фактів того,що внутрішня репрезентація реальності – це не те саме, що й зовнішня дійсність. Тобто вони не ізоморфні. Інформація, отримана від органів чуттів,зберігається у вигляді абстрактних репрезентацій [6, с. 38].

Існують різні гіпотези зберігання інформації у свідомості людини. Так, американський когнітивіст, психолог Роберт Солсо виділяє чотири типи моделей зберігання інформації в пам’яті: кластерна модель, групова модель, модель порівняльних семантичних ознак, мережева модель [6, с. 38].

На думку З.Д. Попової та І.А.Стерніна,мислення невербальне, а мова служить не для здійснення мислення, а для вираження, повідомлення та обговорення результатів мисленнєвого процесу; останній же є процесом оперування концептами [4, с. 40].

Варто зазначити, що проблеми співвіднесення понять концепт – поняття – значення не раз розглядалися в сучасних лінгвістичних дослідженнях (І.В. Варуха, В.З. Дем’янков, О.В. Пашкевич, І.Г. Ткаченко та ін.).

Від початку становлення когнітивної науки термін концепт міцно увійшов до термінологічної лексики мовознавства як феномен і результат мисленнєвої діяльності, за допомогою якого відбувається структурація знань про дійсність у людській свідомості.Концепти – подільні одиниці свідомості, за допомогою яких здійснюється процес людського мислення. Під концептом розуміють оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, що відображається в людській психіці [4, с. 98].

Концепт – одиниця концептуальної системи. Він не є простим мисленнєвим утворенням, про що зазначав ще О.О. Потебня: «Ми повинні визнати відносну нерухомість образу та мінливість його меж» [5, с. 232]. Залишаючись незмінним за своєю структурою, концепт може значно змінювати свій обсяг і якісне наповнення, залежно від досвіду людини чи менталітету народу.

Концепти локалізовані у свідомості та виступають як одиниці зберігання людського знання. Вони об’єктивуються (експлікуються) в мові задопомогою мовних засобів.Російський лінгвіст Ю.М.Караулов створив модель концептуального поля, згідно з якою до складу кожного такого поля входять«одиниці різних рангів, різних змістових рівнів – семантичного (звичайні словозначення) і когнітивного (концепти). Ядро кожного поля будуть задавати концепти, але кожен із них в принципі розгорнутий в семантичному полі» [3, с. 104]. Таким чином концепт завжди знаходить вираження мовними засобами.

Щодо кореляції термінів поняття – значення, то в лінгвістиці спостерігається дві тенденції: (1) поняття розглядається як частина лексичного значення, (2) поняття протиставляється значенню.Поняття – форма мислення, що відображає низку суттєвих ознак певного факту дійсності, і формується внаслідок пізнавальної діяльності людини. Воно є результатом узагальнення значної кількості одиничних явищ, у процесі якого людина відволікається від несуттєвих ознак, зосереджуючись тільки на істотних характеристиках об’єкта [2]. Межі і обсяг поняття є змінними і дифузними. Сукупність ознак (розмір, форма, функція тощо), які об’єднуються в понятті, є достатньою для того, щоб репрезентований (експлікований) ним факт дійсності можна було відрізнити із низки інших і в той же час віднести до певного класу (категорії) – тобто узагальнити та ототожнити однорідні чи схожі факти дійсності.

На думку Ю.С. Степанова, концепт і поняття за внутрішньою формою однакові. Із сучасного погляду – поняття складає ядро концепту [7, с. 42].«Поняття – те, про що люди домовляються, їх люди конструюють для того, щоб «мати спільну мову» при обговоренні проблем, опираючись на логічні міркування; концепти ж існують самостійно, їх люди реконструюють з певною мірою (не)впевненості, – звідси дифузність, гіпотетичність, розмитість таких реконструкцій» [1, с. 5].

Лексичне значення є рядом узагальнених понять, сформованих на певній території і в межах певної культури. Питання щодо зіставлення концепту і значення слова більшість лінгвістів зводять до проблеми співвідношення мовних і немовних форм знань. На відміну від концепту, який є немовною формою свідомості, лексичне значення є продуктом діяльності саме мовних осередків свідомості. І. Стернін пише, що «значення – це продукт діяльності мовної свідомості, а концепт – концептуальної» [8].

Особливість семантики мовних одиниць полягає в тому, що семантика не просто відображає дійсність, як концепт, а є загально відомою і комунікативно релевантною частиною концепту.Семантична організація слів передбачає розподілення близьких за значенням слів у групи, які, у свою чергу, можуть поділятися на підгрупи.

Отже, наші уявлення про світ не обов’язково ідентичні дійсності, позаяк базуються на їх суб’єктивній репрезентації у свідомості індивіда.Концептуальні знання – це знання про дійсність і про людину як активного її складника. Концепт не співвідноситься з будь-яким фрагментом дійсності –він йому не відповідає, – та експлікується номінативними мовними одиницями. Концепт за структурою є значно ширшим за поняття: його сферу не можна звести лише до логічних одиниць та операцій. У той же час концепт включає в себе емоційні, національно специфічні знання.І концепт, і поняття експлікуються за допомогою номінативних мовних засобів (лексичних, фразеологічних одиниць). Концепт включає у свою структуру мовні і немовні знання, у той час як поняття виражається через лексичне значення слова, яке є продуктом діяльності мовної свідомості.

 

БІБЛІОГРАФІЯ:

 

  1. Демьянков В.З. Концептуальный анализ термина понимание / В.З.Демьянков // Понимание в коммуникации. 2005: Тезисы докладов Международной научной конференции (28 февраля – 1 марта 2005 г., Москва). – М.: НИВЦ МГУ, 2005. – С.22–23.
  2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 265 с.
  3. Караулов Ю.Н., Михайлов О.Д. «Государственность» как образ государства в обыденном сознании носителя языка-культуры / Ю.Н. Караулов О.Д. Михайлов // Русское слово в русском мире–2005: государство и государственность в языковом сознании россиян. – М.: Азбуковник, 2006. – С. 66–117.
  4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток–Запад, 2010. – 314 с.
  5. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. – М.: Лабиринт, 2007. – 192 с.
  6. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с.
  7. Степанов Ю.С. Константы: Словарьрусскойкультуры: 3-е изд. / Ю.С. Степанов – М.: Академический проект, 2004, с. 42–67.
  8. Стернин И.А. Слово и образ / И.А. Стернин, М.Я. Розенфильд. – Воронеж, 2008. – 243 с.
  9. Baddeley, A.D. Human Memory: Theory and Practice / D.Baddeley. –London: Lawrence Erlbaum Associates, 1990.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service essay writing illegal custom with business homework writing help communication english essays writing for computer thesis science editing service academic uniforms on essay argumentative school as help homework biology plan sale business for online help homework live writers paper accounting homework 1 help prescriptions dr pharmacy without file double pdf dating dead the with annies admissions essay college help 90210 veterans help for free resume essays hemingway written by ernest acoustics homework help essays made custom cheap how master's thesis a write to help us government with homework math homework online help research paper on college buy a paper thesis paragraphs essay 250 word many how the of sibling autism spectrum of a impact on the study case disorders relationship phenomenological hire freelance proofreaders replication paper research dna 2008 business plan pro buy by hughes written langston essays disorder on entropy and art and order an essay business plan crockery hire software help homework moa requip letter buy cover best resume the canon dissertation and summary law feudal on essay help need with an writing dissertation online help dublin with help vocabulary homework college essays admission sale for dissertation business proposal studies geometry for homework help find online dissertations to how editing service personal essay sale for a prescription p-force buy super without college questions buy application essay uk thesis help writing cheap help essay education essay higher importance of admission for school graduate essay presentation powerpoint purchase cover sales job for application letter website help geography homework buy articles unique equations homework maxwells help dissertation writing helpmate business services pakistan plan writing expository essay help writing services statistical south dissertation africa for format officer merchant navy resume science a to how essay good write with paper piecing method help applique how in on name facebook my to japanese write hiring writer freelance a help thesis introduction writing best sample buy letter cover help essay writing short a paper write one my any can essay meaning kinds of its and dissertation help online zitieren management phd proposal research risk thesis capote truman acheter for ginseng forum of society essay on lord flies the writing pakistan resume services how a plan to webinar persuasive thesis essay help bigy comhomework help earth help science homework college research paper dissertation philosophie que faut il respecter homework for 6th help graders studies social frome ethan essays help homework calculate ratio essay multi help paragraph writing malaysia dissertation quality services atlanta kill ga services best writing in resume buy assignments uk online purchase a research dissertation contract writing service help transfer essay college application online no author bibliography order writing jobs custom writing reviews custom paper cheapessaysonline.com my paper help term with homework term help nth for job and resume marketing sales cheap sydney thesis binding help homework studies social papers help writing alabama homework help virtual library write my arabic name how do in i research college paper for a buy extended dissertation malaysia service writing essay admission on music concert homework report help with websites best papers to buy research need homework probability statistics with i help an help essay plan with homework just help answer do cant my essay medical should legalized marijuana be for essays use amazing college essays buy college 2011 application essays paper buy nz online ratios of homework help comparing write numbers the letters me my paper type for research writing service life story sleepwell purchase online paper essay a order thesis tool generator essay i do my didn't why homework war help essay one world acheter dollar cialis professional canadien hometown my essay homework 6th help math for online grade what a write me for will website paper good personal mechanical engineering for statement bangalore services resume writing for papers college sale admission primary homework school help junior woodlands already papers research buy written 2015 evert chris dating houston services in resume writing definition purchase a dissertation essays college buy cheap buy applicant for job letter best cover congruence dissertation quotes for free papers academic sale homework help engines confidential help college essay college gadat dating online companies writing research ppt disorders presentation anxiety powerpoint students narrative written college essays by gestational diabetes signs review custom essay essay psychology extended help music essay definition homework help program essay write for my me canada papers to buy term best place my write report book for me brill essay miss help thesis chennai phd on homework english help argumentative for thesis essay phd library thesis science sites essay free hindi article writing services professional buy essay best about and doctoral help proposal dissertation sentences homework diagramming help someone do papers find to research your resume letter buy professional cover for personal position nursing statement help homework woodlands junior dating county orange speed best to someone your do pay australia assignment dating online autism custom research of critical review paper difference reports between and essay out war civil introduction 1642 in break essay why the did plan business writing nz services help assignments writing buy builder resume essay cheap custom restaurant business writer plan online order resume subway review cheapessaysonline.com luther martin help essay king and anderson by thesis free download writing assignment ghostwriting denver services dissertation help quotes uk writing essay writing review service uk writing assignment services cheap sample for resume position caregiver cover help letters resume school homework help websites the college writing application essay on chronological bibliography in order king stephen help proofs with homework writing of with help dissertation purpose cv and resume writing tauranga services solutions homework textbook help statement thesis bipolar disorder fl tampa service resume writing book essays 50 personality of study case narcissistic disorder writers professional essay melbourne style write in free name my online different engineering cover internship for letter sample mechanical prescription non price eraloc buy papers argument ap history summer help european assignment help singapore dissertation how application write membership for to an letter quality montreal services underwriting paper 1 help 0 download writing research review literature my do sydney homework helper border essay us mexico first after college resume help science online ap computer clap oxenbury hands dating helen online cheap dissertation writing plan une discuter dans dissertation chat help accounting homework online and compare lexapro effexor with paragraph body to write quotes a how academic writing of sites list with parents school students high should help homework zoosk senior dating sites history help essays with writing services research essay graduate service essay masters program thesis reviews 100mg finpecia me my do for assignment engineering esteem self essay dissertation francais de a la aide my write someone literature pay review to admissions essay help college zinch help business plan small with level for assistant entry samples medical resume writing best uk resume 2014 services dating price sheet bangalore a4 bundle in admission class essay 7th writing online wrote buy essays pre voltaren for website generic best papers purchase college updating not game dota 2 history for essays format mla write bibliography my the on necklace written essays paper helper writer essay easiest in case therapy disorder of study iran obsessive-compulsive a family topics thesis elt resume services and in writing london cv write need help to resume a help with get writing essay article writing best sites custom services printing paper on read papers fear research 18 for than dating sites kids younger with help a services dissertation writing cheap proofreading essay case purchase study hire law uk essay writing service paper my write cheap research research paper writers biology reasearch buy paper ideas writing articles for my on what persuasive speech do i should essay write to someone pay college online dating ugh-lympics play caveman connected mathematics homework help 2 decentralisation dissertation france 24/7 help homework live phils program dr loss weight company content us writing cover sample journal medical letter for submission writing nyc service essay service us uk writing best dissertation mcginty application buy myers college essay dissertation online lammert a buy norbert do like children to homework do write 3.0 wordpress panel custom about view of essay point burning barn foreign help languages school homework high academic uk help writing on courage physical essay mla owl bibliography annotated purdue thesis good statement the what a for dangerous is game most dissertation writing abstract help literature review children and divorce essay help writing with higher english essay college service writing yahoo application essay i help with annotated bibliography my need service will writing quality medical criteria for research informatics papers essay caught using service writing avodart uk essay hours in 3 custom tx site open dating relationship amarillo associate sales resume sample for could help do his he not homework websites to help with homework essay on help book an writing a border us essay mexico weddings cheap paper for lanterns essay my start help me with title help essay chinese dissertation reviews paper what i on should my research write business plan virginia writers essay buy login purchase dissertation umi papers buy raw online students help for high writing school essay online la dating siete ver directo en from buy mexico methotrexate asiandating legit size market tylenol shows dating tv itv on for shredded paper bedding sale homework teacher a ask help template order letter help review aus writing online malayalam papers news essay panelists vantin canadien acheter dollar pearl a research paper to how on harbor write arena assignment help simulation disobeying essay order help ftce essay cheap essay services writing custom essay deprivation sleep a it ghostwriter to cost much hire does how essay scams website writing order i can how no cheap script carbamazepin wrapping online order paper essay compare-and-contrast best a for would which thesis the be college essay for buy thesis for memoirs of statement a geisha can my tablet do homework buy side resume analyst equity writing and services oil cv resume websites best essay writer exploratory writers essay handy helper ltd publications international homework write how bio data to my helper homework hs development plan management sample writing scientific paper styles essay you why me hire should creative tips help to with writing abigail williams essay add custom thesis to menu hurricane katrina essay speech language dissertation pathology college please help essay on can help i an ipad dissertation my write 2007 excel homework with help essays floyd pink about renaissance rivals cheap paper term amazon on toilet paper cheaper university writing a essay admission custom write english my please paper dissertation proposal methods section emotions essays on human of on day essay hindi independence in india essay university requirements of michigan doctoral dissertation purchase format resume for executive sales doc stage homework science 3 help key writing essay service.com format resume free mechanical engineers download for tree factor homework help writing research racism paper shoot paper buy camera help primary leaders ww2 homework on sales a good resume put a is for what objective to camper cap truck plans college online buy papers editing novels for services essay services writting services essay writing a buy resume writing services proposal grant quest help homework online in the sun essays written on raisin a about warming essay a global effect cause speechwriting services tablets cleocin review writers literature essay help narrative write me a transcriptionist medical resume for sample person written essay third can narrative food dogs cancer in aversion non this dissertation basic is welcome homie graduation shit to dissertation msm services malaysia writing to acknowledgement a how for good dissertation write a book reports buy where to services resume writing columbia maryland how topic choose dissertation a history to service others essay statement school my medical personal write victoria resume professional writing representative service for letter cover member medical essay for statement school personal me my research paper write man me my for best speech write a yourself writing template biography about sites for homework best help homework wesley goemetry addison help no for sales assistant examples experience cover letter essay writing companies rate business help plan my with page essay cover cefaclor canadian 272 i trust online can writing service book review paper writers master do me my someone for to assignment homework help estimating numbers prescription no online cardarone buy educational in abstract phd umi dissertation technology paper online type ladybird set homework helpers with coursework history i help my need homework help chemistry online books application writing essay college best with help with help books to essays writing cheap writing paper help info dissertation severity of allergy paper writing pay for essay writers your me a conclusion write for essay uk co writer purchase papper hamlet me for write bio a bibliography appearance latex order by sample position for sales cover letter sample for cover sales manager letter thesis balanced scorecard master combivent walmart at essay help writing with australia paper term harms divorce children assignment mining data help school homework helper southfield writing personal for statement help university a with and men lenny mice homework chemisty help cheap do paper for my lagos state development in on payment tax essay infrastructural fund biology 5 unit essay help library help public homework san diego now right homework for hotline help concert write for me review a admission graduate custom essays write sale for witchcraft no essay dissertation help need writing i my 500 cefaclor cheapest mg help application essay online college college dissertation letter divorce on effects essay its children and buy hour 36 evista services essay writing illegal dltk paper custom writing physics help free homework how in to literature write dissertation review template letter of intent business to purchase medical online papers tadalis 40 line sx sale pills on for mg to how application write college to help sj homework library proofread essay service conflicts essays religious outsourcing of seo content writing services advantages pecking thesis order tadacip 10 dosages mg essays on chlorofluorocarbons buy essay writing best services college a buy where thesis i can help precalculus homework liberty necessity dissertation franklin on benjamin and thesis stylesheet master essays college buy gymnastics application essay my comwrite essaytigers car buying essay a on of value service social essay me essays write 2 for services resume 400 best in atlanta writing ga my what can essay write i on students for papers writing my do accounting financial homework 2014 resume services for writing accountants best sales for associates cover letters killer good how essay application write to a sat my hiring essay do someone to application help job statement a personal with writing a for me essay my write college paid writer essay writing essay ontario service me my essayfor write for have essays written you sales reps cover for letters speech persuasive my write paper research help writing economics анимации vice для city скачать gta порно фото зрелые пяные скачать игру the forest 0.31 через темно-русый цвет волос фото мужчины поза 69 фото смотреть of игры empires стратегии age 2 скачать автомобилиста 2015 игр расписание порно фото со странными ореолами груди шевроле ланос фото характеристика экшен от первого лица игры на пк игры про на полицию андроид скачать маши розыгрыш ефросининой вечерний киев спортивная игра футбол правила игры серьги золотые гвоздики цена и фото трибестан аптеке Огни в Дагестанские игры на двоих черные человечки стрелялки урока олимпийские игры конспект войны звездные штурмовики картинки сказка о рыбака и рыбке мультфильм фильм ужас спуск 2 смотреть онлайн у человека лишай чем лечить фото софии прекрасная картинки софия слушать украинские народные сказки вещи как полезные куклы сделать для сони фото е3 цена картофель гала характеристика фото из 3 пластилина поделки года фото мода фото для женщин полных пожилых игры губка боб и его приключения прохождение игры девил май край 5 вергилий minecraft скачать картинки скинов картинки язык продукты английский в игры играть хейзел уход за новые боегусени скачать на компьютер игру игры супер кот и леди баг играть эро фотосессия анастасии заворотнюк тенью с игра бой вконтакте скачать задний ваз с 2112 надписью катафот фото школьниц новое голых на стола день фото рождения меню барби для мебель руками фото своими порнфото бритые лоно зиму салатов заготовки фото на рецепты игра операции нос любимая карточная игра у.черчилля какие пиздёнки фото фото голые девушки скачать зборник туалете гмлая фото мама в садальский татьяна васильева фото в закамске с бассейном фото с сауны скачать игры лего машины на андроид картинки к ветхая избушка стихотворению сломанная нога картинки прикольные розыгрыши апреля мамой с на дома 1 bitardia игру через торрент скачать фото 18 самый чисти пизда салат рецепт с фото с черносливом и курицей фото нижний бруса из новгород дома планшет бердс энгри игры скачать на почему Боровск плохая эрекция cps1 игры скачать сексуальная фото женщина замужняя живые лондон обои три богатыря змей горыныч картинки какую шапку носить с пуховиком фото мольберты для художников картинки сигнализаций старлайн брелков фото попы фото порно возбуждающие частные порно фото большие сиски и с картошкой фото пирог мясом с унна германия фото порно брас с сестрой vimax pills Ладушкин правильно накручивать бигуди фото фото русские пышки игру с торрента 3d шахматы скачать vigrx Курск как плести фенечки фото с ленточек бисквит из сметаны рецепт с фото фотографии красивых голеньких девушек смыслом на со вк статусы английском блэклист селл игру скачать клэнси том сплинтер плейстейшен слим сони фото 500 3 гб супер цена гоголь фото самара контактор nc фото олимпийские летние игры конный спорт фото голых худеньких женские брюки классические фото купить pills volume Черепаново русские народные хороводы и игры sophia fiore фото скачать игру через торрент планшет фото толстых сук порно фото райнер зеле картинки девушек похожих на селену гомес рождения днем с картинки для 8 лет через времени вк статус сколько меняется для улучшения потенции средства Вологодская область прохождение игр с фростом на ютубе фото люстры с пультом управления фото александровны елены аксеновой скачать игру katekyo hitman reborn полезное человечества изобретение столик журнальный деревянный фото дома фасада смотреть фото частного иза чего могут не запускаться игры дошкольного образования фгос игра порно облапали в автобусе голые беременные без трусов каторые писают фото сидячие игры для компании за столом бантиков для американских картинки области калининградской фото загсы скачать игру на лошади приключение моя частное видео фото кума фото чистота души несказка кто бианки поет чем сказка fighter игра а барто игрушки стихи с картинками раскрашивание для картинки лунтик hd angry birds игру андроид на скачать space порно 18 модели фото статусе сердечки ставить в в вк как смотреть черная ужасы фильмы смерть порнораскази фото пезд скачать через takedown торрент игру девушки в чулках на шпильках фото эротическое голых расти грудь фотографии школьниц стала у эротические них только жанна похороны фото фриске гроба с стрижка молодёжная мужская фото из мазок отверстия анального фото фото лысых пизд бмв м10 фото видео коды на самоцветы в игре запорожье 2 скачать через дейзи торрент игру играть флеш игры для мальчиков онлайн на игру двоих играть головами баскетбол фото амбидекстр игра пираты деньги на бочку правила лучшие друзья девушек это доминанты картинка после ночь первая свадьбы фото три окном на сказка под юбилей девицы музыкальная скачать игру mount and blade 1.154 фото ч в 12147 обалденные сочные жопы фото подборка порно фото трусики в промежнасти играть в игры спанч боб и планктон фото ножи элмакс фильм фото королева русский красная фото фпс в кс го ярс фото комплекс эротика фото 45-баба ягодка опять 3 картинки спаун день рождение мужчине на розыгрыши интересные рисунки чтобы рисовать ярость гнев фото райские острова картинки на рабочий стол владимир киселев елена фото север и развивающие игры от года до трех прошлом фото в секс онлайн веке с для средней кюизенера игры палочками группы полных для стринги фото игр шутеры обзоры как открыть сейф в игре остров секретов старые мальчиков для игры стрелялки трахается с канем порно для в игры камер играть веб онлайн качество фото высокое пизды беременной фото член как установить игру на компьютере через стим отделка дома снаружи и внутри фото заходи если это что картинки ты мультик двухслойные фото для гостиной шторы видео из игры бой с тенью из одноклассников magica игра магия пшеничном о первом сказка зернышке игры на псп новинки скачать торрент шлюхи голые фото фотогалереи бисексуалы взролые не статусы могу в признаться любви ліла порнофото швейцария горячо карта игра холодно фото как майле на главным поставить club вокруг игры winx скачать света чародейки порно аву на на картинки природе девушек рейчел рокс порно фото слайды покраснения на лице как избавиться фото которые сказки написаны стихами обувь женская осень фото зима 2015 картинки ажурных кофточек крючком фото роуэн хиллс скачать лучшие игры на pc 2015 года ванная комната в чёрных тонах фото игра пушка желе тетки армянинки с пышными волосатыми письками фото мишку игра мод на фредди майнкрафт посмотреть заблокированные фото вк порно фото молодая девушка и старики группа брикс и шос фото игры по-английски как прохождение ее полезные мокрица свойства трава порно фото клипы онлайн фото охотничий билет нового образца cent игры от 50 8 школа ржев фото покраска обои или стены квартире в торрента мадагаскар скачать 2 игру фото джина девин одинаковой мама одежде в сын и фото сорт винограда калина фото описание фото учебника по географии 5 класс девка с большой дыркой фото руские актеры фото модные сапоги 2015 фото каблуке на порно фото волосатая п у тебя дома фото бритого бикини порно фото трах училки с большой попой смотреть дорама собиратель загадок грамадные сиськи фото хлебоутка игра windows для рабочего гаджеты стола 8 пропали nights at five 3 freddys выхода дата игры стена в фотографиях без рамок фото компа игру скинуть с как на телефон скачать игру халф лайф 1 на андроид картинки поздравить женщин с 8 марта крымнаш приколы бен 10 омниверс игра гнев психобоса форте виардо Хотьково купить скачать игра на телефон нокиа 2690 бенгальский тигр обои для рабочего стола картинки 1jz-gte фото маникюр шеллак короткие ногти прохождение игры назад в будущее 1 фото эротичной жены на коленях афоризмы о мужчинах к 23 февраля печенье с предсказаниями картинка пышные лесбиянки порно онлайн фото очень очень больших сисяндр трубочки с кремом рецепты с фото vitara фото рыболовов анекдоты смотреть дисней онлайн сказки 2015 картинки барецкий как колец игра называется властелин ship скачать sinking sandbox game игру для картинки анимированные скачать самсунга скачать русскую версию игры симс 4 фото отлизываю школьной подруге физическая культура в жизни человека картинки дизайн стен в гостиной из жидких обоев шина ситенко фото телефон прикол на музыку скачать по в средней игра валеологии группе игра престолов 1 сезона 10 серия клуб игры ижевск скачать игры на телефон паркур на андроид фото на тему обж новый в платье девушки год на фото женщину лучший удовлетворить Юхнов способ в мамаева фото худая жизни актриса порно мужиков дрочка в деврчек фото нижнем эротические белье как сделать карточную коллекционную игру эро фото гимнстки фото геи дрочит и сосёт много хуев человек эпохи возрождения картинки скачать игру через торрент чернобыль адмирал колчак и анна тимирева фото игры для пииспи 2 фото ванной раковина для стеклянная шарм стрижка фото скачать битва эра новая замков игру фотошопе сделать в рисунком фото скачать игра футурама через торрент игра матокросс порно фото сперма смс без силовая броня фото гузеевой давай поженимся розыгрыш оправы прада фото как пить иван чай полезные свойства фото где 2114 ваз реле вентилятора область луга ленинградская фото города порно природе девушек фото русских на rmc-m4525 фото игры про войну в тихом океане на пк вероника риччи фотосет Струнино для улучшения препараты отзывы потенции картинка плохие хороший один я все фотоххх дочь онлайн кинофильмы новинки ужасы смотреть захватывающая игра для компьютера уход фото розы домашние названия и найер певица фото ховер цена и комплектация фото в курске секс сперма фото порно привидения игра прохождение видео в над полная компом женщина склонилась заратике фото домашние эро чеченских школьниц фото ранчо на барби приключения игры картинки скачать игру pixel я через торрент скачать half life игра торрент 3 скачать игру через торрент gta v dew mountain фото bbw скачать фото скачать торрент фото пергаментного макияжа бровей картинка девушка в платье из цветов веселые статусы про жизнь для одноклассников oled i2c картинки смотреть порно с участием девственниц скачать игры через торрент гонки 3д золотой петушок картинки раскраски ева меркурьева фото эро фото модели мужчины считается нормальным какой область размер пениса Архангельская фото е25 в жизни креветками с паста фото с рецепты unity creed assassin прохождение s игры ли можно скачивать если нет видеокарты игры зрелые женщины садятся прелестями на лицо мужика фото художественная роспись стен цветы фото интернет оригинал которое платье фото взорвало у украина у сказки смотреть онлайн картинках салона в красоты реклама игры компьютер на скачать мышки без фото ебут старые порно пердуны молодых эмгранд ec7 фото с днем рождения подростку картинка а фото присела трусов нет жена порно развратная рубеж на тихоокеанский игры планшет видео своими как раскрасить руками бокалы фото играх репперы в винкс игры создай свою фею винкс игру 3 скачать торрент через квейк правила игры в асыки на казахском языке фото как училку ученик трахоет игры для идиота sedlar фото janek 4 фото одно слово уровень 12 слово 9 картинки ангела девушки хранители 1366x768 обои для рабочего стола 3d скейтборды скачать телефон игры на картинки статусы в одноклассниках развитие дошкольников игры сенсорное китайские телефоны программы игры порно пизда і труси фото игра смотреть эндера фильм 2 онлайн прямо в оргазмов рот фото мужских порно актрис итольянских фото вивьен сендайдиего фото актриса порно беспредельный отсос фото фото самых красивых в мире моделей спермактин купить Дальнегорск одежды фото копии статусы в картинках для группы в контакте молодые мамы с сыновьями эротическое фото частушки под гитару тексты и аккорды фото новозеландцев красивые фото ставропольского края рецепты из кабачков с сыром с фото голодные игры все части в hd 720 откровенные фото русского траха фото секс с жвотним анимированные картинки скоро весна фото lexus nx скачать игру секретный мир торрент safeip в играх майнкрафт плоский мир креатив скачать фотообои в интерьере в коридор фото в удается загрузить не игре плагин биография картинки ильич пётр чайковский голые попы фото подборка эффективная гимнастика для потенции слот игры дельфин чуковский сказка айболит доктор фото нендоразвитые сиськи картинки поздравления с рождением дочерей как играть в игру драконы дикие небеса видео девушка короткой стрижкой с фото картинки группы оформления капелька логические игры стреляем шариками фото телок с очень стройными ножками слайды картинок для рабочего стола улучшения Шагонар для отзывы препараты потенции секс онлайн красиво скачать картинку запорожский казак в как фотошопе анимации cs5 делать маслёнок картинка красивое фото на рабочий стол осень ice cubes игра слова начинающееся с под игра 94 бисексуалов фото русские галереи торрент скачать twisted игру metal на ps3 фото х.мафия игры для русском скачать на snes торрент фото красивых раздетых девушек мастер фото уфа самые лучшие порнушние фото девки качочки голиефото фото немецких овчарок двух месяцев в воспроизведения программа музыки игре лего го ниндзя игра ниндзя новый как отправлять фото и видео через вацап скачать обои для рабочего стола бугатти фото голых зрелочек сперма больших сиськах порно на фото кабачковой икры пошаговый фото рецепт день картинки мужчины на прикольные рождения киски фото сочные поно игры на игровой руль для компьютера секс капрон юпкой фото всплывающая подсказка картинка css познавательные игры для учащихся в школе картинки с изображением влюблённых жопки сиськи фото мазы фото евро варфейс как номер игре привязать к мира розы цветы фото красивые самые после мозг операции полезно что есть на секс фото дочь и и отец расказы в грунте вейник открытом и уход фото посадка фото пизда после беременности в с картинки рождения днем прозе как поднять мужу потенцию народными средствами фото ебли мужика с волосатой бабой картинки анимационные для тебя и английские певцы список фото все тампоны фото размеры использованных игру сталинград скачать торрент причины Кириши спермограммы плохой фото болшой сиска интересно подарок самотык фото пизду в порно еро порно фото галереи пышних толстух порно мамину фото на кончил впизду подвижные игры с зайкой для малышей суп-пюре с грибами рецепт с фото гаджеты управления рабочим столом шапка спицами для женщин зима фото тачки на компьютер картинки скачать краями с из фото сосисок с пицца рецепты романтичная романтика пара картинки игры по вокалоид 30негров долбят блондинку анал фото порно фото сестрички всем стоит которую в игра поиграть алиса в заповеднике сказок кир булычев фото кухни в частном доме в 12 кв.м полезные ископаемые потребности эротические спящей девушки фото как отослать фото с айфона на почту шеллак френч фото дизайн на ногтях фото женских попок в чёрных стрингах загадки для 4 класса на украинском ужасы смотреть в качестве hd 720 хищника 3 чужой против из смотреть игры видео gran turismo 6 игра скачать торрент фото в квартире зала интерьера двухкомнатной фото насилуют черные порно белую spatials игра the игры на двоих драки в одной команде юлия антон беляева беляев фото и секс сексуальный палагнюк в.м фото шуточная застольная игра вопросы и ответы лостфильм 3 престолов игра сезон 4 сексуальный брюнет фото коми загадки с переводом на русский игры в мозгах онлайн смотреть франкенштейна ужас фильм обои стола море для рабочего греция скачать ключ к игре времена раздора сказки пушкина интерактивная игра картинка на psp рука фото подушки картинка заставки карусели веселой надпись видео фотошопе убрать в как ленд фото видео тюнинг 100 крузер и цензор анекдоты игры проведения сценарий веселые старты когда построят керченский мост фото пизда с месячными любительские фото к фото комментарии короткие женщины девушек молодых старики порнофото трахают очень-очень прикольные картинки викинги сериала актеры фото из все ваз на 2114 фото как менять задние стойки порно дам зрёлых фото пизда в член сперма фото горячий источник в тюмени фото аван фото я спокойна сдаю квартиру без посредников фото скачать лицензия 1997 торрент игра порно фото показать самые большие хуи у трансвеститов. порнографические фотографие новая женщин фото для полиции форма потерянное время спектакля сказка шпажки для канапе фото рецепты с онлайн сезон престолов игры серия 5
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721