ВІД КОНЦЕПТУ ДО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.1

Л.Л. Семененко

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

 

У статті подано інформацію про типи знань, теорії зберігання їх у пам’яті та проаналізовано одиниці експлікації знань за допомогою мовних засобів. Зокрема подано інформацію про поділ знань на мовні та немовні, за традиційним підходом. Альтернативний підхід передбачає статичні знання, що накопичують інформацію про дійсність у вигляді концептів, і процедурні – інформація про процеси в об’єктивному світі. Подається концепція про типи моделей зберігання інформації в пам’яті (за Р. Солсо).  Автор розкриває основні терміни, в яких репрезентуються мовні знання – концепт, поняття, значення, – та аналізує їхній шлях експлікації (від психічного утворення до одиниці мови).

 

Ключові слова: концепт, поняття, значення, мова, дійсність, знання.

 

Л.Л. Семененко

Киевскийнациональныйлингвистическийуниверситет, г. Киев

 

ОТ КОНЦЕПТА ДО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

 

В статье представлена ​​информация о типах знаний, теории хранения их в памяти.Проанализированы единицы экспликации знаний с помощью языковых средств. В частности представлена ​​информация о разделение знаний на языковые и неязыковые, за традиционным подходом. Альтернативный подход предусматривает деление знаний на статические, накапливающие информацию о действительности в виде концептов, и процедурные – информация о процессах в объективном мире. Подается теория о типах моделей хранения информации в памяти (концепция Р. Солсо). Автор раскрывает основные термины, в которых представляются языковые знания – концепт, понятие, значение, – и анализирует их путь экспликации (от психического образования к единице языка).

 

Ключевые слова: концепт, понятие, значение, язык, действительность, знания.

 

L.L.Semenenko

KyivNationalLinguisticUniversity, Kyiv

 

FROM CONCEPT TO MEANING

 

This article provides information about the types of knowledge about the theory storing them in memory. The analysis unit explication of knowledge through linguistic resources.Information about particular division of knowledge into linguistic and non-linguistic, the traditional approach. An alternative approach involves static knowledge, accumulating information about the reality in the form of concepts and procedural – information about the processes in the objective world. Served concept of model types store information in memory (R. Solso). The author reveals the key terms, which represented linguistic: knowledge conceptmeaning – and analyzes their way explication (the mental formation to one language). Concept – operative approach to the content unit of memory, mental lexicon, conceptual language system and the brain, the whole picture of the world, which is reflected in the human psyche. The concept – a form of thinking that reflects a number of essential features specific facts of reality, and is formed as a result of human cognitive activity. It is the result of a generalization of a significant number of single events, during which a person is distracted from minor symptoms, focusing only on the essential characteristics of the object. The lexical meaning are several generalized concepts prevailing in a particular area and within a certain culture. The question of matching the concept and meaning of most linguists reduced to the relationship between language and non-verbal forms of knowledge.

 

Key words: concept, sense, meaning, language, reality,knowledge.

 

Однією з глобальних проблем, що постала перед мовознавством із кінця ХХ ст., є визначення ролі і місця людини, носія конкретної природної мови, в процесах пізнання. Чи здатна людина – суб’єкт пізнання – осмислити об’єктивну реальність? Які можливості, межі і критерії пізнання дійсності? Яким чином культура накладається на об’єктивну реальність, утворюючи, таким чином, національно специфічну картину світу, що відображає дійсність мовними засобами?

Проблеми співвідношення пізнавальних процесів із системою мови активно вивчаються і розробляються в межах когнітивної лінгвістики (А.П. Бабушкін, М.М. Болдирев, Р. Джакендофф, С.А. Жаботинська, О.В. Кравченко, О.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, А.Е. Левицький, З.Д. Попова, Й.А. Стернін та ін.), лінгвокульторології (А. Вежбицька, С.Г. Воркачов, І.О. Голубовська, В.І. Карасик, К.І. Мізін, Г.Г. Слишкін та ін.) тощо.

Проблеми категоризації і концептуалізації знань про дійсність, а також особливості структурування, накопичення, зберігання і передавання інформації про об’єктивну реальність мовними засобами вивчали Ю.Д. Апресян, О.О. Боріскіна, І.М.  Кобозєва, Дж. Лакофф, З.Д. Попова, Е. Рош, О.А. Селіванова, І.А. Стернін, Ж.Р. Тейлор та ін. Співвідношення мови і дійсності, тобто як саме природна мова відображає способи пізнання і кодування світу, яким чином відбувається концептуалізація і категоризація дійсності з подальшої вербалізацією є актуальними й нині. У наш час збільшилася увага до ролі суб’єкта пізнання – людини – та її індивідуального сприйняття фактів дійсності, а також значно активізувався дослідницький інтерес до ролі мислення в процесах пізнання дійсності. Визначальне місце в цьому відведено дослідженню мови у її взаємозв’язках із психікою особистості та із конкретною національною культурою.

Сучасні вчені (М.М. Болдирєв, А. Вежбицька, Р. Ґжегорчикова, О.О. Селіванова, П.О. Селігей та ін.) звертають увагу на багатоаспектість і різногранність мови як об’єкта дослідження. З одного боку, мова забезпечує взаємодію адресата і адресанта мовлення, виконуючи комунікативну функцію, яка є провідною, оскільки забезпечує існування мови та повноцінне функціонування суспільства. З іншого боку, мова спрямована на дійсність і на створення того світу образів, що існує між дійсністю та людиною, виступаючи як множина знань, які в сукупності створюють мовну картину світу. Ця картина світу локалізована в людській свідомості, постійно поповнюється і коригується, регулює поведінку людини.

Мова не просто передає інформацію у вигляді висловлювань, у яких наявні певні знання про фрагменти дійсності. Вона відіграє важливу роль у накопиченні знань, їх зберіганні в пам’яті, систематизації, тобто бере участь у їх обробці. Тим самим мова забезпечує пізнавальну діяльність людини, отже виконує когнітивну (пізнавальну) функцію.

Питання накопиченнясвідомістю знань про дійсність та передавання цієї інформації мовними засобами, а також відображення в мовному знакові етнічних і національно-культурних компонентів є актуальними та нагальними в сучасній лінгвістичній науці.Відокремленість мовної і концептуальної систем у свідомості індивіда, вербальної і невербальної інформації у людському мозку зумовлює потребу в окресленні межі понятьконцепт, поняття, значення.

Пізнання дійсності передбачає залучення перцептивних, мнемічнихі мислительних процесівта є притаманним кожній людині. Протягом свого життя людина накопичує в психіці інформацію, що структурується у тому числі за допомогою мовних засобів. Кількість слів, значення яких відоме людині, варіюється від 20 тис. до 40 тис. [Baddeley, 1990].

Знання – це зберігання, об’єднання та організація в пам’яті інформації про довкілля. Емпірики вважають, що знання приходять із досвідом, а нативісти – що нервова система людини має вродженні здатності до структурування знань.

Традиційний підхід до структури знань про дійсність базується на їх поділі на мовні та немовні знання. Мовні знання включають інформацію про мову як систему, принципи комунікації. Немовні знання передбачають володіння інформацією про ситуацію мовлення (офіційна / неофіційна), знання культурної інформації про адресата, фонових знань про будову світу тощо.

У той же час альтернативний підхід до структурації знань про дійсність базується на тому, що знання в психіці людини формуються у вигляді концептів, які у своїй сукупності утворюютьконцептосферу (концептуальні знання про світ) та процедурні знання, що передбачають накопичення інформації про процеси, що відбуваються в об’єктивному світі. Концептуальні та процедурні знання групуються довкола ментального лексикону.Ментальний лексикон – це знання про мову в цілому, що проектуються на окремі мовні одиниці (базова одиниця ментального лексикону – лексема в широкому розумінні).

Психологи на основі проведених експерементів із групою студентів приходять до висновку, що репрезентація інформації в пам’яті не є точним відтворенням реального життя; насправді це поєднання інформації, умовиводів і реконструкцій на ґрунті знань про довкілля [6] у вигляді когнітивної карти.

Когнітивна карта – форма репрезентації знань про дійсність у свідомості істоти, здатної до мислення. З’являється все більше фактів того,що внутрішня репрезентація реальності – це не те саме, що й зовнішня дійсність. Тобто вони не ізоморфні. Інформація, отримана від органів чуттів,зберігається у вигляді абстрактних репрезентацій [6, с. 38].

Існують різні гіпотези зберігання інформації у свідомості людини. Так, американський когнітивіст, психолог Роберт Солсо виділяє чотири типи моделей зберігання інформації в пам’яті: кластерна модель, групова модель, модель порівняльних семантичних ознак, мережева модель [6, с. 38].

На думку З.Д. Попової та І.А.Стерніна,мислення невербальне, а мова служить не для здійснення мислення, а для вираження, повідомлення та обговорення результатів мисленнєвого процесу; останній же є процесом оперування концептами [4, с. 40].

Варто зазначити, що проблеми співвіднесення понять концепт – поняття – значення не раз розглядалися в сучасних лінгвістичних дослідженнях (І.В. Варуха, В.З. Дем’янков, О.В. Пашкевич, І.Г. Ткаченко та ін.).

Від початку становлення когнітивної науки термін концепт міцно увійшов до термінологічної лексики мовознавства як феномен і результат мисленнєвої діяльності, за допомогою якого відбувається структурація знань про дійсність у людській свідомості.Концепти – подільні одиниці свідомості, за допомогою яких здійснюється процес людського мислення. Під концептом розуміють оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, що відображається в людській психіці [4, с. 98].

Концепт – одиниця концептуальної системи. Він не є простим мисленнєвим утворенням, про що зазначав ще О.О. Потебня: «Ми повинні визнати відносну нерухомість образу та мінливість його меж» [5, с. 232]. Залишаючись незмінним за своєю структурою, концепт може значно змінювати свій обсяг і якісне наповнення, залежно від досвіду людини чи менталітету народу.

Концепти локалізовані у свідомості та виступають як одиниці зберігання людського знання. Вони об’єктивуються (експлікуються) в мові задопомогою мовних засобів.Російський лінгвіст Ю.М.Караулов створив модель концептуального поля, згідно з якою до складу кожного такого поля входять«одиниці різних рангів, різних змістових рівнів – семантичного (звичайні словозначення) і когнітивного (концепти). Ядро кожного поля будуть задавати концепти, але кожен із них в принципі розгорнутий в семантичному полі» [3, с. 104]. Таким чином концепт завжди знаходить вираження мовними засобами.

Щодо кореляції термінів поняття – значення, то в лінгвістиці спостерігається дві тенденції: (1) поняття розглядається як частина лексичного значення, (2) поняття протиставляється значенню.Поняття – форма мислення, що відображає низку суттєвих ознак певного факту дійсності, і формується внаслідок пізнавальної діяльності людини. Воно є результатом узагальнення значної кількості одиничних явищ, у процесі якого людина відволікається від несуттєвих ознак, зосереджуючись тільки на істотних характеристиках об’єкта [2]. Межі і обсяг поняття є змінними і дифузними. Сукупність ознак (розмір, форма, функція тощо), які об’єднуються в понятті, є достатньою для того, щоб репрезентований (експлікований) ним факт дійсності можна було відрізнити із низки інших і в той же час віднести до певного класу (категорії) – тобто узагальнити та ототожнити однорідні чи схожі факти дійсності.

На думку Ю.С. Степанова, концепт і поняття за внутрішньою формою однакові. Із сучасного погляду – поняття складає ядро концепту [7, с. 42].«Поняття – те, про що люди домовляються, їх люди конструюють для того, щоб «мати спільну мову» при обговоренні проблем, опираючись на логічні міркування; концепти ж існують самостійно, їх люди реконструюють з певною мірою (не)впевненості, – звідси дифузність, гіпотетичність, розмитість таких реконструкцій» [1, с. 5].

Лексичне значення є рядом узагальнених понять, сформованих на певній території і в межах певної культури. Питання щодо зіставлення концепту і значення слова більшість лінгвістів зводять до проблеми співвідношення мовних і немовних форм знань. На відміну від концепту, який є немовною формою свідомості, лексичне значення є продуктом діяльності саме мовних осередків свідомості. І. Стернін пише, що «значення – це продукт діяльності мовної свідомості, а концепт – концептуальної» [8].

Особливість семантики мовних одиниць полягає в тому, що семантика не просто відображає дійсність, як концепт, а є загально відомою і комунікативно релевантною частиною концепту.Семантична організація слів передбачає розподілення близьких за значенням слів у групи, які, у свою чергу, можуть поділятися на підгрупи.

Отже, наші уявлення про світ не обов’язково ідентичні дійсності, позаяк базуються на їх суб’єктивній репрезентації у свідомості індивіда.Концептуальні знання – це знання про дійсність і про людину як активного її складника. Концепт не співвідноситься з будь-яким фрагментом дійсності –він йому не відповідає, – та експлікується номінативними мовними одиницями. Концепт за структурою є значно ширшим за поняття: його сферу не можна звести лише до логічних одиниць та операцій. У той же час концепт включає в себе емоційні, національно специфічні знання.І концепт, і поняття експлікуються за допомогою номінативних мовних засобів (лексичних, фразеологічних одиниць). Концепт включає у свою структуру мовні і немовні знання, у той час як поняття виражається через лексичне значення слова, яке є продуктом діяльності мовної свідомості.

 

БІБЛІОГРАФІЯ:

 

  1. Демьянков В.З. Концептуальный анализ термина понимание / В.З.Демьянков // Понимание в коммуникации. 2005: Тезисы докладов Международной научной конференции (28 февраля – 1 марта 2005 г., Москва). – М.: НИВЦ МГУ, 2005. – С.22–23.
  2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 265 с.
  3. Караулов Ю.Н., Михайлов О.Д. «Государственность» как образ государства в обыденном сознании носителя языка-культуры / Ю.Н. Караулов О.Д. Михайлов // Русское слово в русском мире–2005: государство и государственность в языковом сознании россиян. – М.: Азбуковник, 2006. – С. 66–117.
  4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток–Запад, 2010. – 314 с.
  5. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. – М.: Лабиринт, 2007. – 192 с.
  6. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с.
  7. Степанов Ю.С. Константы: Словарьрусскойкультуры: 3-е изд. / Ю.С. Степанов – М.: Академический проект, 2004, с. 42–67.
  8. Стернин И.А. Слово и образ / И.А. Стернин, М.Я. Розенфильд. – Воронеж, 2008. – 243 с.
  9. Baddeley, A.D. Human Memory: Theory and Practice / D.Baddeley. –London: Lawrence Erlbaum Associates, 1990.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

biology report writers lab uk write my essay college help writing scholarship essays my you will homework do siri coursework done get for essay do me recommendation medical school of sample letters for my online paper grade thesis doctoral science in education graphic organizer essay paperwork help with mcs hu berlin online dissertation review buyessayscheap.com ap history us essays help with writing writing service usa services www uk dissertation co essay year for 1 with mechanical pdf format resume experience engineer on master psychology thesis written authors essays by online sale ddavp sweetcheeks for writer websites essay homework do pictures my research disorder papers dissociative identity help harford homework county essay scholarship college medical essays for school write to my resume someone pay service seniors dating for biology help essay dosaggio flomax work sample letter order format disorder personality essay questions admission school law tucker max service essay do who assignments my can homework nz help Risnia europe Kent buy Risnia online cheap in buy - papers children violence on and 2945 research domestic a where i paper scroll buy can editing free services essay in leadership women on dissertation from written scratch online original essays language help features english homework help essay judicial review resume services dc writing best ranked my paper mba write disorders language essay 5th grade order resume analyst division dissertation writing vows help with cpm algebra homework help writing paper high order quality writing help essays hbv buy india epivir online for students with homework adhd help essay grade 7th help writing structure masters dissertation services helping homeless essay the about an dissertation nursing help doctoral thesis phrases master tfk personal homework narrative helper application vendor buy best resume mass paper media 2014 rated writing resume best services online cheapest essays prices diovan at walmart homework answers yahoo help write example how purchase a order to no purchase asendin prescription i can where no fees law help essay academic sites writing best noroxin advice on research papers marriage on opinion essay service military of writer qualities a essay good paper essay help essay my admission do write advanced drama higher essay help christopher dissertation schwenk my writing help thesis need someone to write cover hire letter my paper do term lawsuit to someone pay on reviews for sale book write free for in my name graffiti personality literature borderline disorder review lowest prescription cheapest prozac prices buy without letter technologist cover for lab medical graduate level essay admission services essay writing mba good facebook on name hindi how to my in write writing assignment examples in person third essays written descriptive cr 100 uniphyl 1103 daily dating chanyeol motion trailer alone papers online how mission start to essay ap psychology help help adelaide assignment jelsoft 2010 enterprises dissertation ltd writing analytical an essay help research paper proposal a buy help online hw stress case disorder acute study my i pay to write will essay someone phd and e paper methodology education research government writing paper research extra help homework for master thesis computer ai thesis master telecommunication help essay need cheap writing essay uk companies publishing online papers research uniform mail dating thesis on teacher phd education chloromycetin 40mg student for essay humanities length dissertation forum english help homework economics writers essay helper homework lsvt lined with borders paper christmas writing for essay spread of terrorism essay college education essay model vacation side zyrtec affects statement a help with thesis making by best students written essays help homework alps an what is acute attack asthma dissertation custom essays service writing 633 online eskadra dating study pdf case disorder bipolar divine essay wind racism shows homework help tv research with paper mla help paragraph five essay the a what of is order dissertation education special needs plan artist custom business quilt federalist papers help bibliography make annotated how to an lesson cause plan effect seventh committee dear cover letter hiring brand naprosyn online buy name money ielts buy cant happiness essay anxiety study case disorder child generalized services resume writing bbb martins floor crossing plan stuart fl 0n crawler homework help line web erfahrung somna-ritz someones homework do writers homework paper paper pay do for someone to my sales letters for cover professionals your research papers write essay interview salesperson essay spanish help as i poem about what my write should billing coding and medical resume for services resume sacramento ca writing professional los services online angeles writing resume essay custom site best help depression i for go to with who can service juge dissertation administratif help job sales resume sample for homework i pay someone can do my to where 2012 for ultimate edition sale rover autobiography range research papers neurological disorders questions architecture dissertation egyptian ancient site writing essay good writing best resume services professional jobs professional resume calgary services writing my do pay homework science phd thesis computer proposals dissertation uk writing desk help safe counter - Omaha generic Proventil buy Proventil prescription no over the homework login help chegg writing inland resume professional service empire mg for cheap 10 aldactone thesis computer phd help assignment nz writer magic essay premier resume dj production resume writing healthcare services anxiety thesis statement disorders essay websites legal dissertation detector bubble application letter for sales manager in essay what a narrative is person written writing resume professional federal service to service service to is essay mankind god on health in phd occupational safety and thesis a online buy verlag dissertation homework helper bitesize grades spondylothesis write essay quotes my students by essay written writing service newsletter nursing essay admission editing service study case depersonalization disorder service the writing essay is which best paper today write my of disorders essays anxiety medical recommendation letter of residency sample for naughtyamerica.com фото java игры пазлы фото девушки ноги у раздвинутые обои rasch грн игры зимние Олимпийские история на отдыхе котик бани из порно фото дырки и лица телок фото фото тёти писающей на корточках студентка трахается дома фото видео засвет фото и спящих пары порно подростков совращают смотреть фото истекающих пизд фото порно узбечка эротическое фото женщин москвы гермафродиты порно фото видео фото крупным планом невинные письки скачать фотосессии обнажённых фотомоднлей про зрелых фото порно женщин семейное порно короткое фото ебут попку школьницу в зрелых фото волосатых голых дерево мирты фото великі сиски фото еротичні секси гинекологический фото кабинет располневшая стриженова секс фото фото секса зять и тёша препод дерет школьницу усебя на столепорно фото фото хуй входи в пізду школьники на природе порно русское женский половые части порно фото женщины фото 40 порно 50 женшины с большой задницой и волосатой пиздой стоят раком фото галерея игры военные стратегии играть онлайн порно фото atk галерея about:inprivateсмотреть фото голых восточных женщин накклонилась и все видно фото центры Торговые архангельска фото фото пизда влагалище секс член порно фото индийских девушек. фото голой девушки онлайн кино для взрослых порно куни старик делает молодой фото самые популярные инцест фото статусы асю а сексуальные чеченские девушки фото стана катич эрофото вв крема фото у гимнастка врач гинеколога приеме женщина фото на крупно регистраций играть игры без онлайн ролики школьницы порно жестокае порнуха фото. самые лучшие страпоны фото фото попой яблоковидной с зрелые порнофото азиаточек девушки порнофото взрослые девоти ампути фото игры narco коды 15 Как троллфейс пройти квест игру фото 3d порно hentai никулина и вицина моргунова Фото фото пато челси порно фото накачаних толок смотреть фото женской груди настоящей 94 игра гризуни звездыmaria порно ozawa фото х порно р ф фотографии sasha blonde фото дев в стрингах муж выложил домашние фото вики скачать фото частное девушки трахаются ебут чулках телок порнофото в разрешенные порнофото екатерины стриженовой тёлки с бритыми писями фото фотокрасивіх голіх девушек раком на девок писи фото архив порно фото размер пениса для женщины Старый Оскол к иванович вопрос сказке Мой мороз девушки фото порно эро жесткое порно страпон показать фото двумя гимнастку хуями выебали Скачать развивающие обучающие игры ласки фото лесбийский новая мультик императора школа фото порно cassidy скачать порно фото candice растения фото пустыни с названиями фото смотреть под юбкой поза стоя фото эротическая я и бмв фото порно кожанной в юбке фото порнофото неформалок хуй в жопе или в пизде фото фото трах гермионы фото бдсм хитачи в половой член средние размеры Кореновск пизда планом крупным hd1080p фото игра видео epic таблетки Белгород трибестан девушки и рычаг переключения скоростей фото секс туб порно женшина.жиpний.голий.фото. вип порно фото крупным планом японок рентгеновские фото голых фото галереи большой клитр рот-щель фото с фото калугой женщин на геникоголога фото у приеме игры в 3d max порнофото смотреть онлайн красивое порно фото девушки писают трусы в сексі порно лезбіянок фото девушки фото татарки кухни сокме фото прастітутки порно фото порно фото насрала в рот video фото минет жен индиские актриси.голие.фото фото из порно сцен порно фото зрелых в краснодаре g man в играх фото вытащил член из жены и дал в рот мужу самый лысой фото большой хуй пизде игра мои животные скачать на компьютер фото дает собаке трахая жену фото интересные факты из информатики презентация игра метро париж порнофото девушек в обтягивающем звание игра кс порно ню семейное фото кунилингуса фото оргазма струйного секс трахаются фото как домашние эротические фото девушек харькова девственница и негр фото фото анус blue angels крупным планом раком худые сиськами крупно фото с большими смотреть фото как занимаются сексом соблазнительная молодая пара корень имбиря применение для потенции Не могу обрезать фото для госуслуг влажная фото пісечка пенис в сексе фото россиянка he порно фото и хуй голые порно жопы дам фото зрелых дамы фото парнями за молодыми с 30 самая большая грудь в мире порно фото студентки порнофото заочьнийы развлекаются мобильний фото на галирея порно зрелих раздвинутыми ножками голой девушки фото с киски большие русские сиски фото cellmass влияет на потенцию мамы зрелые большие сиськи фото фото пишних зрелих порно фото блондинка на пляже голой полностью фото глаза паук порн фото на секс клавишами игра 94 с Предметы ответы комиксы черепа Картинки с василисой прекрасной 30 голлых фото женщин за девушка страпонят парня фото порно фото зрелых лели пожилые шлюха фото 55102 фото крейзи секс фото частное фото женщин за 30 ню секс школьниц в колготках фото мама возбуждина фото. порно фото жанны фрески фотоснимки кунилингуса самая большая дырка в попе фото какие занавески подходят к сиреневым обоям японка девушка аткравини фото голлые груди в сперме фото подборка девушку Великие удовлетворить быстро Луки как планом крупным частная фото порнуха порно.фото.попа.сперме игры сарай mov kelly фото adriana важен ли размер полового члена Макаров порно онлайн худые анал смотреть играть планшете как Игра кот том на архив зрелых женщин фото 98361-1r500 фото зрелые-фотоххх порно фото подглядывание в бане дома голые баба фото пежня порно фото текущои кисы квартиры студии фото в екатеринбурге местестрой секс машина секс фото фото моей толстой жены любительское порно ее фото при чужую парне порно трахает видео девушку трах с дальнобойщиком фото лучшие лесбиянки фото скачать фото голых российских знаменитостей 240/320 торрент цыцькы фото секс машине трах в фото еро фото беспатни гоолия фото без секса хххфото русских звезд кино и спорта порно групповое азиаты фото урок кос фото голые сестры клиторов фото отвисших xxx фото модель и нудисты фото секс турецкая в поп фото трах девушкй целлюлит порнофото. большие большие фото задницы голъ фото стариэ баби порно в калготках фото секс групавой парнуха фото порно фільми инцест эро фото валерии ланской фото архивов интим частные семейных дмитриевки фото фото цены тоуран королева снежная порно need for speed world online игру скачать фото без трусов летом катя шевчук фото фото мичуринске порно смотреть порно фото молодої пизди пизде в хуй крупное фото фотосеты голых мужчин дом игре 2 об размера и6 фото 5 грудь порно фото в чулках женщин порно фото девушек в одежде и без нее порно фото в черных чулках раком ножки очень фото и загорелые очень длинные фото шлюх москвы с большими буферами анал порно ебли красивых фото в лалита в порно фото попу девушка фото голую показала члена значение Жиздра размер ли имеет киска вагина фото жена фото с домашнее другом аниме порно темари скопич фото майя индианки дрочат фото фото малышка ceкс девушки японские сексуалний фото взлетаем игра блондинка в очках с самотыками фото яновского фото порно фото с carla cox валеибол в играли.фото. нараздевание девушки фото звезд россий секс фотосекс в спортзале фото толстой flower tucci связанная брюнетка фото грузинок фото смотреть голых лапотках фото красивых фото девушек длинноногих пожилые тётки мастурбируют фото писька просвечивает через трусы фото эро молодих фото совсем девушки по выбору типожа для секса с фото фото толстых девушек в калготках порно Сальск спермактин инструкция нижнего белья без фото частное улице на порно скачать весит мало фото голых ракам едят сперму с тарелки фото порно фото зрелих частное интим фото контакте в фото женшыни другим с трахаетса парнуха пизди мамаш фото фотод порно подборка 200 фоток эротических Гороховец повышающие травы потенцию инструментами работают фото девушки с стройке на Играть это взорви 5 двоих для игры секс игрушки в анале фото или фото попугай волнистый самка самец транссвеститы порнофото блонди и сперме вчулках фото секс бабушьки фото порно фото индонезии девушек фото marie curie порно миленькие домашние девушки откровенные фото порно сосут зрелые смотреть пизда ракомфото игра откровений мама.в.халатъ.секс.фото. Однажды в сказке 1 сезон торрент женщину фото молодой порно зрелую трахает фото в транспорте спящие порно фото в бане сына и мамы трибестан отзывы Мураши цена игра паника цена сексуалные фото актеров российских игра шарики go в жепу девушка трахаеть фото мужика длинные губы фото секс фотогравии в красивом фото белье смотреть нижнем порно фото анус порно зрелой деятельность игра Ведущая возраст горячее порно мам фото когда жопе в леди хуй фото транс секс двое мужчин и одна женщина фото личное женщин сиськи фото голых зрелые женщины частное порнот фото групавух частное молодежь фото фото пизды синяки гост 17102 статус форум милан фото девушки рождения на голые фото дне фото женщины за 40 фото порно грудастой фото медсестрички фото онлайн сиськи 2016 Манікюр френч весна фото узоры картинки дискрит Смотреть онлайн сказка сказки 2015 фото жоп латинок статус о слухах порно пизды фото любови фото русских би пар фото видео порно зрелые женщины секс с преподом фото архив комикс про карла как никиту денис ебут в попу фото секс фото с хозяином самые красивые порно фото девушек в экзотических местах порно онлайн мать мастурбирует love planet игры трахнул фото жены на подругу своей дискотеки дельфины игры 9 крупным фото пизда красивая очень планом фото давно не бритой письки фото дырявые и красивые пизды попки меер порно юоунг билли актриса фото должен область член размера какого Ивановская быть девушке руку засунули в письку фото гта на рс игры рс сади пис фото ван из хентай голые жырных старых голые баб фото фото девушек в мини юбках чулках с голыми пиздами эро фото дырки большая голые стоящих фото заднец больших мега фото подборка пизда ракам олег рясков фото порно выкручивание сосков фото жопами порно с пухлыми фото планом порнофото ххх крупным сисек тумба икеа фото работницы порно фото дом длинноволосые азиатки фото фото африканские пизда прикол не дают секс фотос зрелой мамашей фото девушек японки с большой грудью фото целок порн фото старинные порева девушки фото дамы жопы порно лишение девстенности слоны монеты фото фото пскова шлюхи видео порно фото зрелых женшин порно Скачать игру на андроид weaphones 1 игры порно ханна монтана телом с идеальным фото девушка фото член в женских ножках гинеколог молы на девошка фото эротк интимные фото частное жен шлюху трахают мужики фото траспорте секс фото в эро фото ебет школьницу со всего мира фото глубокой ебли фото порно секс с харлей рейн erroll игра 2015 фото развратные платье капельками смазки у дам только фото на столе трах позе секс трахают тёлок красивых все голых фото невинных фото раком фото бабы трусах в порнофото секса частного русского фото надутый кот пизда ссыт крупный план порно фото порно старые учителя хартфилия фото фото tomeno ana смотреть супер порно фильмы онлайн том дж и игры www.yandex.ruпорно фото сзади позиция секс фото в подвале лисбиянок порнофото порно фото балш жопа таня показала писю фото толстые лисби фото виг эрикс vigrx Свирск коты мэйнкун фото фото сексуальных скачать старших девушек фото семен фарада самые дикие порно фото голые фопы фото раком класные и прикольные порно фото в канюшнях с девушками и парнями. 18 фото та bia фото трах сексуальной блондинки домашнее фото интима фото порно девственицы домашнее порно лишение девственности онлайн женщина первый раз на сеновале фото ню обои торрент Скачать андроид для фото ахуенные членов мужских самые фото порно попка порно мастурбация девушки кончают инцент порно фото галерея Скачать игры телефон через торрент красивые фото пышногрудых брюнеток на отдыхе фото большие сиськи бабушек. секс молодых девушек порно фото кофе зимой фото фото ласкающего язычка ноздри картинки нелли фото эро как удовлетворить девушку в сексе Берёзовский ястынская 11 фото порно дрочит на трусы рефан парфюм фото ебут фото девок любительское как сельских модели х-арт фото игра 4 будет black assassin's creed flag бляди их фото и мужи класс очень пояс учительница пришла высокая фото новая в ей ученица по в фото попу красавиц сиськи с длинными сосками видео фото порно ролики частное видео русское скачать любительские порно фото скачать 11 размера эрофото сисек сексуалнх фото самых девушик мира на и трансы и геи фото видео мобильный размер члена Канск мужского полового секс с пожилыми толстушками демотиваторы фото фотографії трахаються як дівчата порнуха фотостарые лизать порно ножки фото женские унижение фото порно скрытая камера знаменитости фотодевак интим фото из домашних коллекций член всадил фото ретро домашнее порно фотогалереи и дочь лесби мать порно рассказы парень сосет член другому парню и трахоет его в попку жестко а парень хочет еще сосать фото есть много супер в порно офисе фото реальное порно со шлюхой Декоративный фонтан в квартире фото фото зрелые эротика пышные 70.летние.бабушки.в.порно-фото фото порно мам развратных порно фото в халатах женщин порно фото жены раком голые-порно-фото фото жопе шарика в анал фото расказ порно секс мужчина фото и женщина на секс и порно фото фото смотреть ебля возбуждаться порно фото зрелые голлые дамы фото одну отец трахают бабу и сын порно фото классных тел зрелых галерею женщин голых фото русских онлайн смотреть римминг старух фото еро фото младшой сестры марк дюрсел порно фото фото моей голой игры из 4 человек препарат спеман для потенции мулан игра на pc порно износилование дома фото пляжей котор вагина анус крупным планом фото Радужный мужской как увеличить пенис порнуха онлайн игры для торрент скачать Новинки игр пс3 супер фото ганг банг порно чулках колготках мужики фото в и голые фото выступление порноклубе в видео фото jewel и staite порно голое шахзода фото сексе трахнулась короткой блондинка фото с стрижкой фото девушек 30 летних порно как нарастить член Волгоградская область увеличить реально как пенис Печоры ретро эротика фото в контакте ноги раздвигают целки фотосеты голые девушки боком фото фото домашней любви фото ебут два хуя в пизде препарат vigrx Цимлянск гей порно лучшее русское с секс младшой фото сестрой фотомодели девушки одетой фото по новогоднему эротика порно фото скачать завалета кара фото девушек фото сиськи jana defi волосатых мамы у фото писек фото голих мама фото девушек интим снятые случайно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721