ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ У ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81

Н.В. Рєзнікова

КНУ імені Тараса Шевченка

 

 

Воссоздание национального колорита украинских реалий в японских переводах

 

RENDERING of UKRAINIAN REALIA NATIONAL COLOration IN jAPANESE TRANSLATIONS

 

У статті вперше аналізується специфіка відтворення українських реалонімів на японську мову. Розглядаються питання можливості / неможливості збереження національного колориту реалій як їхньої головної характеристики засобами структурно і культурно віддаленої мови.

Ключові слова: мовно-культурні реалії, колорит, трансляційне перейменування, прагматична адекватність.

 

В статье впервые анализируется специфика воспроизведения украинских реалонимов на японский язык. Рассматриваются вопросы возможности / невозможности сохранения национального колорита реалий как их главной характеристики средствами структурно и культурно удаленного языка.

Ключевые слова: лингвокультурные реалии, колорит, трансляционное переименовании, прагматическая адекватность.

 

The paper first analyzes the specifics of Ukrainian realia rendering in Japanese. The possibility / impossibility of preserving national coloration of realia as their main characteristics by means of structurally and culturally remote language has been considered.

Key words: language and cultural realia, coloration, translational renaming, pragmatic adequacy.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Детальне і різностороннє вивчення підкласів культурно маркованої лексики допомагає перекладачеві розшифрувати коди чужомовної культури і установки, які вони несуть, адже “людина, яка хоче вільно і невимушено комунікувати з носіями іншої мови, повинна оволодіти також їх культурою, що знайшла своє втілення в цій мові” [Бацевич, 2004: 257]. До таких кодів слід віднести розбіжність пре-інформаційних запасів носіїв мови оригіналу (МО) і мови перекладу (МП). Як відомо, “художній переклад розрахований на читачів, дуже різних за культурним параметром” [Зорівчак, 1989: 63], до того ж, досвід пізнання оточуючої дійсності унікальний для кожної мовної спільноти. Отже, у процесі міжмовної комунікації має місце нерозуміння одержувачем усієї повноти асоціацій оригінального висловлювання, якими воно наповнюється в автохтонному середовищі. Воно викликане недостатністю у носіїв МП спектру знань, що створюють етнокультурний фон твору на МО, іншими словами, “різницею запасів екстралінгвістичних знань, які використовуються при сприйнятті і інтерпретації текстів” [Тимко, 1999: 43]. Відомо, що у міжмовній комунікації завжди присутні лексичні одиниці, “ які не мають у мові перекладу лексичних відповідників … з тієї причини, що позначуваний цією одиницею предмет (явище) відсутній у практичному досвіді етнічної спільноти носіїв мови перекладу” [Латышев, 2003: 52]. Виходячи з цього, доцільно зосередити увагу на мовно-культурних реаліях – підкласові безеквівалентної культурно маркованої лексики, яка несе у собі інформацію про таку позамовну дійсність, що має бути відома адресатові для правильного розуміння висловлювання на МО. Така інформація супроводить перехід твору з однієї картини світу в іншу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику перекладу українських реалій на європейські мови досліджували: Р. Зорівчак, Б. Ажнюк, Ж. Тимошенко, М. Стріха, Ю. Чала (англійська); Т. Кияк, А. Науменко, О. Огуй, К. Невинна (німецька), О. Снєжик, Л. Федорова (французька), Н. Корбозерова, А. Серебрянська (іспанська); на азійські мови: Н. Кірносова (китайська), Я. Кисільова (турецька). Дана розвідка є спробою розглянути сутність та можливі шляхи відтворення реалій на японську мову як компонентів національно-культурного контексту. Дотепер зазначена тема ще не була предметом спеціального розгляду.

Формулювання цілей статті. Маємо на меті встановити і описати функціонування мовно-культурних реалій Шевченкової поезії у перекладі на японську мову в аспекті відтворення їх прагматики та визначити особливості їх відтворення, зумовлені лінгвокультурними параметрами.

Виклад основного матеріалу. Відбір реалій проводився нами згідно з концепцією Р. Зорівчак, яка визначає реалію як “моно- і полілексемну одиницю, основне значення якої вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за нею комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача” [Зорівчак, 1989: 58]. Зважаючи на хронологічну обмеженість поняття “чужа етнокультурна інформація” у теперішньому взаємопов’язаному і взаємозалежному світі, О. Чередниченко уточнює визначення реалії як “носія етнокультурної інформації, не властивої для об’єктивної дійсності мови-сприймача в даний історичний момент” [Чередниченко, 2007: 189]. Наприклад, представник японської культури, перукарство якої не знає зачісок-оселедців, зрозуміє українське слово оселедець (чуприна) лише у тому випадку, якщо він знає, що цією мовою слово “оселедець” означає старовинну чоловічу зачіску козаків у вигляді довгого пасма волосся на голеній голові, за умови, що він знайомий з поняттям “козак”. Т. Фесенко використовує термін “реалія” на позначення вербалізації особливостей національних картин світу [Фесенко, 2002:3]. Залежно від того, яке завдання є головним для перекладача, він спіткається з одвічним питанням: зберегти колорит реалії з певними втратами для семантики, чи передати її референтне значення, при цьому втративши колорит?

Відтворення реалій є яскравим прикладом того, що двомовна комунікація потребує урахування відмінностей культур її учасників. В. Шаховський, розглядаючи конотативний компонент семантики, окремо виділяє так звані прагмеми – показники країнознавчої інформації, що відображають зв’язок з культурними, історичними, етнічними, соціологічними та іншими аспектами певної мови, які складають її національний колорит і формують її національні стереотипи [Шаховский, 1980: 27]. С. Влахов і С. Флорін найбільш типовою ознакою реалій визнають саме національний (іноді історичний) колорит, оскільки він зумовлює їх культурно-конотативне значення, і наголошують на його вирішальній ролі у процесі перекладу [Влахов, Флорин, 2006: 52]. У зв’язку з тим, що пре-інформаційні запаси носіїв МО і МП різні, перекладача реалії спіткає необхідність або підкреслення особливого її колориту, або проведення прагматичної адаптації до культури-сприймача для гарантування тотожноті (схожості) специфічних естетичних реакцій читачів перекладу, які належать до різних лінгвоетнічних спільнот. Аналізуючи дану проблему з позицій прагматики, не можна не помітити, що фонова інформація найбільш активно чинить спротив відтворенню її на іншу мову через ідіоетнічні розбіжності мов, що ілюструється прикладами перекладів, які містять реалії:

 

Не хотілось в снігу, в лісі,

Козацьку громаду

З булавами, з бунчугами

Збирать на пораду

(З твору “Думи мої, думи мої…”, пер. С. Комацу, 1964 р.)

鎚矛かざし旗印をかかげた

コサックの大軍

雪のなか森のなかで

会議に召集しようなどとは思わなかった・・・

Tsuibo: o

kazashi hatajirushi o kakageta

Kosakku no taigun o

Yuki no naka mori no naka de

Kaigi ni sho:shu: shiyo: nado to wa

omowanakatta

 

Не хотілось в снігу, в лісі,

Козацьку громаду

З булавами, з бунчугами

Збирать на пораду

(З твору “Думи мої, думи мої…”, пер. Е. Фудзі, 1990 р.)

雪深い異郷の森で

ヘトマンの旗じるしを

かかげた

コサックの仲間たちを

会議に召集する気に

ならなかった

Yukibukai ikyo: no mori de

Hetoman no hatajirushi o kakageta

Kosakku no nakama tachi o

Kaigi ni shyu:sho:suru ki ni

naranakatta.

 

Обидва перекладачі намагалися відтворити національно-історичну специфіку оригіналу, підібравши найближчі за значенням і смислом відповідники. С. Комацу шляхом комбінованої реномінації підібрав історичній реалії козацька громада логічно адекватний відповідникコサックの大軍 – “ козацька військова сила” (відомо, що, історична реалія козак вже стала інтернаціональною, тобто увійшла до лексики багатьох мов, але при цьому зберегла своє вихідне забарвлення). Шляхом образного калькування утворив слово 鎚矛tsuibo: (буквально “загострене знаряддя для удару”) як функціональний відповідник реалії-назви зброї булава.

Е. Фудзіі також вдалася до комбінованої реномінації, змінивши лексему大軍 на仲間たち – “товариство”, а от булава не відтворена нею взагалі. Що стосується реалії бунчуг (бунчук), то в обох перекладах спостерігаємо однаковий відповідник旗印, що означає “знак на прапорі, гасло”. Якщо С. Комацу у 1964 р. міг бути спантеличеним, користуючись невдалим російськомовним підрядником, то недогляд Е. Фудзії, яка мала справу виключно з оригінальними творами викликає подив. Причім, окремо від тексту вона подає абсолютно вірний перекладацький коментар:

Громада – 共通の立場・利害・思想などによって結ばれた人びとの集団“Група осіб, поєднана спільними поглядами, інтересами, ідеями тощо” (переклад наш – Н.Р.). Булава – 先端が球形した棒状の武器 ここでは16-17世紀ウクライナのヘトマン権力のシンボル“Зброя у вигляді палиці, один кінець якої має форму кулі. Тут: символ влади українських гетьманів 16-17 століття” (переклад наш – Н.Р.). Бунчуг – 先端に球と馬のたてがみの飾りのついた長い棒“Довга палиця, прикрашена на кінці кулькою та волоссям з кінської гриви” (переклад наш – Н.Р.). Тут перекладачці також слід було б вказати, що бунчуг є ознака гетьманської влади.

У свою чергу найновіший українсько-японський словник, укладений І. Бондаренком і Т. Хіно, цього слова не містить. Російсько-японський словник за редакцією С. Зарубіна пропонує варіант відповідника до слова булава: іст. (гетьм.) 笏状Shyakujo:, що містить сему “ознака влади” і, на нашу думку, міг би задовільнити вимогам означеного перекладу.

 

Пречистій ставила, молила

(“І виріс я на чужині” у перекладі Е. Фудзіі)

聖母マリアのために

燈明をあげて、

祈ったものだった

Seibo maria no tame ni to:myo: o agete,

inotta mono datta

 

Метонімічний епітет-біблеїзм Пречиста – водночас реалія-троп, пов’язана з особливостями духовного життя християн, трактована у перекладі транспозицією на конотативному рівні як聖母マリア – “свята мати Марія”, через відсутність такого поняття у власній духовній культурі японського народу, який належить до іншого віросповідання. За допомогою цього прийому розкривається конотативний потенціал ще й таких реалій: кухоль – 酒だる, корчма – 酒蔵, де відбивається ключова ознака первинних понять. Інформація може передаватися через компаративний фон цільової мови: узгодження попереднього значення з новим. Водночас, на нашу думку, ті національно-культурні образи, які стоять за цими реаліями, можуть визначатися лише настільки, наскільки дозволяє мовна компетенція адресата, котрий сам вибудовує значення відповідної лексеми.

 

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями

(“Катерина” у перекладі Т. Сібуя і М. Такаюкі)

恋をするなら

娘さんたちよ

兵隊さんとはしなさるな

Koi o suru nara

musume san tachi yo

Heitai san to wa

shi nasaru na

 

Через гіперонімічну трансформацію (де перекладач вказує лише той клас об’єктів, до якого реалія належить) історична реалія москаль перетворена на 兵隊さん – “солдат”, що десемантизує її не лише як експресему, але і як одиницю з домінантним прагматичним значенням. Актуалізується другорядне її значення, яке, по-перше, не відповідає комунікативній інтенції автора, а, по-друге, не узгоджується ні з контекстом, ні з позамовною дійсністю у плані вираження сумнозвісної історичної реалії. Таким чином, прагматичний вплив цілком нейтралізується, і кінцева мета перекладу майже не досягається.

 

Та поможуть москалеві

Господарювати

(З твору “Розрита могила” у перекладі Е. Фудзіі )

ロシア人

わがもの顔にふるまい

Roshia jin ga

Waga mono kao ni furumai

Хоча перекладачка зрозуміла і адекватно відтворила конотативний смисл метафори господарювати顔にふるまい (у значенні “вчиняти по-своєму у чужій країні”), але через недостатнє проникнення у зміст твору переклад реалії москаль (у сумнозвісному значенні “ворожі сили з Московії”, а не просто прізвисько-етнонім) нейтральним ロシア人 (“росіянин”) знижує комунікативний ефект оригіналу, який саме й полягає в усвідомленні культурно-історичного фону через реалію москаль. Як наслідок, виникають труднощі з осмисленням диференційної ознаки позначеного елементу дійсності. Потрібний прагматичний вплив на читача за таких обставин цілком нейтралізується.

Ми погоджуємося з Н. Багрінцевою в тому, що “перекладачеві необхідно забезпечити у перекладеному тексті (ПТ) наявність певних культурних маркерів … але лише тих, які реципієнт ПТ може відчути як характерні для чужорідного середовища” [Багринцева, 2007: 44]. Таким чином, перекладач, виходячи з того, що ступінь збереження у ПТ проявів оригінальної культури визначається ступенем співпадання у різномовних комунікантів пре-інформаційних запасів (фонових знань), визначає пріоритетність тих чи інших рис оригіналу. Подібне збереження іноді є практично неможливим в силу особливостей двох мовних картин, що контактують у процесі перекладу. Приміром, для відтворення побутових реалій жупан – 上等の衣服, плахотка-червчаточка – 手織木綿の 格子じま, коровай – 丸パン перекладачі вимушені провести адаптацію шляхом дескриптивної перифрази, оскільки виникає потреба компенсувати денотативну інформацію. Як зазначають О. Снєжик та Л. Федорова, “значення, яке не має в певній мові глобального вираження, можна виразити описово шляхом сполучення інших значень” [Снєжик, 466-467]. Звичайно, опис дозволяє семантизувати чужі для представників японської культури явища і предмети дійсності, проте конотативна сема “локальність” тут втрачається, і реалія існує лише в денотативному плані.

Іншими прикладами, які ілюструють дії перекладача, зумовлені співпаданням-неспівпаданням пре-інформаційних запасів різномовних комунікантів, є кальки. Відтворенням у такий спосіб реалій-фольклоризімв вовкулак – 狼男, кум – 教父, медяник – 糖蜜菓子, старости媒酌人たち справляє іноді враження інакшості в МП, тому що образ є хоч і зрозумілим, але незвичним. Здійснюється покомпонентний денотативний трансфер на ґрунт іншої культури, а з ним передаються і додаткові смислові відтінки, що є результатом національно-специфічного бачення світу. Перекладач дає нагоду своєму читачеві збагатити власний світогляд особливостями українського мислення, культури та традицій.

Досягнення міжкультурної перекладності може здійснюватися шляхом заміни реалій МО близькими за функцією реаліями МП за допомогою прийому уподібнення (освоєння, натуралізації), як-от: десятина – 一町の畑, кабиця – いろり, кандійка – , коновка – , лан – , панна – お嬢さん, поставець – , таляр – さつ. Спостерігаємо прагматично орієнтовані заміни з урахуванням фону культури-сприймача у взаємодії зі смисловим наповненням тексту. Недолік зазначеного прийому полягає в тому, що така заміна назв реалій місцевими “аналогами” призводить до появи у читача звичних асоціацій, що, у свою чергу, спричиняє послаблення національно-специфічного характеру цих назв. Проте, у деяких випадках загальний колорит твору підказує їхню родову приналежність, і, отже, можемо припустити, що належний прагматичний ефект реалізується.

У зв’язку з неоднаковим досвідом, як зазначає Т. Казакова, “ті чи інші ознаки первинного поняття можуть посилюватись або послаблюватись, що змінює структуру початкового образу” [Казакова, 1981: 17]. Так, аналізуючи ситуативні відповідники, наприклад: багряниця棺布, дзиґлик – ひじ掛け椅子, жид – レイバ, льох, – 床板, могорич – 饗応, , хохол – 田舎者, помічаємо, що поряд з досягненням реалістичності у перекладі нівелюється культурний зміст понять-реалій. Предметно-логічний аспект світосприйняття домінує над аспектом самобутності. Справа ускладнюється ще й тим, що подібні явища культури є потенційно найскладнішими для розуміння представниками японської культури.

Доцільність прийому транскрипції для відтворення іншокультурного колориту вбачається у збереженні екзотичності оригіналу в тексті перекладу. Звичайно, незнання семантики певної реалії робить читання менш змістовним, перекладач ніби переоцінює свого читача. Але за наявності коментаря або примітки відбувається “освоєння” лексеми, її асиміляція до тезауруса МП. У цьому випадку має місце певна зміна у концептосфері мови-рецептора (з’являється “чуже” слово). Транскрибовані реалії писанка – プィサンカ, Маковій – マッカウェイ, Гупалівщина – グパリヴシチナ вирізняються новизною матеріальної форми і “працюють” на відтворення національного забарвлення оригіналу, заглиблюють читача у невідому позамовну дійсність.

Комбінована реномінація застосовується для позначення в перекладі значущих елементів культурно-історичного контексту, наприклад: гопак – ゴパック踊り, запічок – ペチカのそば, кобза – 八弦琴(コブザ), чумак – 行商農民 (チュマーク). “Автор оригіналу має віднайти засоби, які дадуть можливість максимально повніше та конкретніше розкрити значення цього слова, що позначає чуже для читача поняття”, – вважають С. Влахов та С. Флорин [Влахов, 2006: 95]. Як бачимо, в такий спосіб значення реалії підказується у контексті досить стисло, і це одна з його переваг. М. Вайсбурд підкреслює, що такі пояснення “органічно вплітаються в тканину тексту, чим і забезпечується розуміння реалій без об’ємних коментарів чи зносок” [Вайсбурд, 1972: 100]. Внаслідок компенсації прагматичного “заряду” підтримується рівновага між дійсністю, що замальовується, та сприйняттям її рідним авторові читачем. Ймовірно, це один з найкращих способів адаптації українських реалій до норм японського тексту.

Контекстуальне розтлумачення реалії може здійснюватися за рахунок введення до тексту лексичних одиниць, що дозволяють встановити референтну співвіднесеність реалії, ідентифікувати її предметний план. Припускаючи, що не всі японські читачі знайомі з українською історією, перекладач визнав потрібним роз’яснити реалію Січ. З додаванням інформації когнітивного характеру у перекладі вона представлена як コサックの本営 (セーチ) – “центральне військово-політичне управління”, чим і забезпечується сприймання культурно-історичної інформації читачами перекладу. Асоціативні зв’язки створюють можливості для виникнення підтексту: Січ – форпост, організація українського козацтва. Такий підхід допомагає зберегти не лише сутність, а й комунікативну релевантність реалії.

Висновки. Як бачимо, під час перекладу саме у реаліях найчіткіше проявляється зовнішня культурна дистанція, яка полягає у тому, що носії МО і МП володіють різними соціокультурні фоновими знаннями. Як показало наше дослідження трансляційного перейменування реалій, застосування певних прийомів уможливлює створення комунікативно ефективного перекладу. Вибір перекладацького прийому майже завжди залежить від макро- та мікроконтексту, в якому реалія функціонує, а в деяких випадках і від понятійного змісту реалії. Цим вирішується питання про те, якою мірою перекладач у ході прагматичної адаптації реалій повинен зберігати у висловлюванні на МП прояви чужої культури.

Загалом нами розглянуто 170 перекладених реалій, але оскільки деякі з них відтворені кількома різними способами, то усього налічено 376 випадків, що й зумовило їхню загальну кількість. Отримані у ході дослідження статистичні дані демонструють таке кількісне співвідношення прийомів відтворення (трансляційного перейменування) реалій: гіперонімізація – 20,5 %, дескриптивна перифраза – 17,3 %, калькування – 15,4 %, уподібнення – 12,2 %, ситуативний відповідник – 9,8 %, транспозиція на конотативному рівні – 9,6 %, транскрипція – 8,2 %, комбінована реномінація – 5,1 %, контекстуальне розтлумачення реалії – 1,9 %. Виявлені також випадки помилкового відтворення (14) та опущення (52) реалій. Причиною таких рішень може бути, з одного боку, невисока функціональна значущість реаліі в контексті, а з іншого – незнання чи неспроможність осмислення перекладачем значення реалії. Проте, в цілому не можна заперечувати дбайливого ставлення більшості перекладачів до збереження українського національного колориту. Через комплексний аналіз тексту перекладу як продукту діяльності перекладача можна виявити саме його власний творчий підхід, а разом з тим, і ступінь розуміння культурної інформації, що її містить оригінал. Водночас важливо враховувати, що перекладач все ж залишається вторинною культурною особистістю, тобто представником іншого соціокультурного суспільства.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку вбачаємо в дослідженні концептуально-семантичних розбіжностей елементів лінгвопоетики у перекладі в аспекті відтворення культурологічної домінанти. Продовження роботи може дати об’єктивні результати для контрастивної лінгвістики та прагматики перекладу.

 

Література:

 

  1. Багринцева Н.В. Передача культурно-специфических ситуаций как переводческая проблема // Наука о переводе сегодня. Материалы международной конференции / Под общ. ред. Н.К. Гарбовского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Высш. шк. перевода МГУ. – 2007. – С. 38-45. 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с. (Альма-матер). 3. Вайсбурд М.Л. Реалии как элемент страноведения // Русский язык за рубежом. – 1972. – № 3. – С. 98-100. 4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: “Р. Валент”, 2006. – 448 с. 5. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Львів: Вид-во при Львівському університеті, 1989. – 216 с. 6. Казакова Т.А. Курс перевода: эквивалентность и способы ее достижения. – М.: Международные отношения, 1981. – 247 с. 7. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика преподавания: Учеб пособ. для перевод. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 192 с. 8. Снєжик О.П., Федорова Л.О. Прийоми приблизного перекладу українських реалій у французькому художньому тексті // Studia linguistica: збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2011. Вип. 5, ч.1. – С. 465-470. 9. Тимко Н.В. Культурный компонент лингвоэтнического барьера // Ученые записки РОСИ. Серия: Лингвистика. Межкультурная коммуникация. Перевод. Вып. 2. – Курск: Изд-во РОСИ, 1999. – С. 37-48. 10. Фесенко Т.А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. – 227 с. 11. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с. 12. Шаховский В.И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. – Волгоград: Изд-во ВГПИ им. А.С. Серафимовича, 1983. – 96 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:

  1. Шевченко Т. Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1984. – 606 с. 14. シェフチェンコ詩集。わたしが死んだら。渋谷定輔編者。(渋谷定輔、村井隆之、田沢八郎、小松勝助、樹下節訳者。-東京:国文社版、1964. 15. シェフチェンコ詩集。渋谷定輔、村井隆之編訳。-東京:れんが書房新社, 1988. 16. 藤井悦子。シエフチエンコの詩選。–東京:東京大学、1990.

Стаття надійшла до редакції 19.09.2015.

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Zantac cheapest purchase ivy help essay league dissertation japan phd help revision personal price statement essays for purchase professional services writing resume 4 military online custom essays day same weeks 8 dating 8 scan pregnant essays in narrative are written person first for medical a great letter write of to school how recommendation law and order thesis anti daniel webster essay and devil help descambler help wor homework buy india rumalaya fort make report can a me for you year homework help 2 argument dissertation ikea case harvard study homework coding for pay abortion persuasive essays symptom study disorder somatic of case south africa writing thesis services way custom your write essays admission for metallurgy engineer resume format free non shipping online buying prescription drop lumigan essays requirements for help with othello essay math help homework geometry services ca irvine resume in writing english webster noah dissertation language writing custom best dissertation services essay can money happiness persuasive buy write to i my someone essay writing cheap online services online order Mircette writing resume service pastor paper writer cheap writers proficient essay recommendation of for medical assistant letter administrative get best to place forzest wanna my dont paper write i a informal buy report carbonate purchase calcium outline helper essay assignment accounting advanced help online history papers gcse past school high and college compare on contrast essay and help homework as day examples nothing essay buy ap did an ever you essay buy accounting homework pay do to my plan australia business write homework for websites best help net scam writers essay help homework place value reviews york new writing resume services service india writing assignment phd history in cheap unique articles buy essay write can my what i college about fiction services editing dissertation charles nokan with a paper writting help letter coding medical billing for cover and get help wirting papers coursework best writing service dissertation responsibility propo corporate social on research paper movies leadership teacher no degree thesis masters resume toronto help essay essay an template blank paper an about writing writing other peoples essays pharmacy meclizine discount a buying plan dissertation essay helping people narrative and effect essays cesar the cause chavez essay physics homework ap help you for written custom essays line ddavp without prescription on hyperactivity attention disorder deficit resume writing top services nyc homework help for services ews writing homework david help saywell analysis case buy centricity customer best study dissertation services gumtree writing service cv best writing arrondissement 7th thesis documentation for inventory and sales system esays college buy printing thesis sydney cheap online shopping buy a dissertation homeworknet my do paper writing help research financial help homework analysis world essay review writers writing site essay writing cv boston us service without a generic prescription sell ponstel uk Zyrtec on thesis satisfaction life questions essay service 2013 application college plan writing free business help with for homework college student help me write report book my for writing writing about amoxil with perscription buy no alabama website homework help essay my revise me for buy Soft Viagra uk desk part front of essay on a education assistant travelling letter cover as pay movie forward it the essay on on papers diabetes assignment free writing tips custom turnitin essay disorders on eating psychology essay plan writing angeles business services los advanced american literature thesis english homework guestbook help 2.4.2 for write reviews me com my essay essays personal college for oxytrol brand discount seller best 326 xenical essays on best writing research rushed buy paper ed helper homework paper research writing software phd human resource thesis test coordinator resume district professional resume service columbus in ga writing empathy essay nursing with business studies help coursework purchase paper for research for statement university personal writing a masters essay help ap latin deadline extension dissertation writing essey cheap causes great homework depression of the help paper for term sale promote written of ratification to the constitution the essays words essays for connecting website writing paper s1 homework help order paper thesis cosmetology essay help grant service writing over counter vibramycin uk the cheap coursework buy admission medical personal for school statement companies writing on essay reviews for research paper high sale school me for write essays on depression essays get 200 place mg - to Degelis Eriacta Eriacta best sale writing of ottawa university academic centre help paper writing analysis with coursework help maths gcse county public homework library pima help college best admission 2014 essays someone write for pay rate of to essay your master engineering control thesis english language editing services from - approved Pills Growth online brand Penis Pills india Growth meds Penis Vaughan college essay service application start to writing help online papers term sale for apa school help writing students for high fresh engineer for graduate mechanical sample resume writing essay service legitimate cymbalta urination online write my book education homework help paper writing research blog personal my statement with ucas help presentation marketing sales powerpoint for and writing statement help thesis paper research online services best writing resume online Ibuprofen generic buy doctor of education dissertation snowboard sociology authenticity term papers original buy paper writings term 60 best plan business buy 30 90 augmentin breastfeeding diarrhea college help supplement essay dickinson to astelin buy place best personal of samples medical for school statements analyse sujet dissertation philosophie writer world essay persuasive writing a gcse speech free hotline homework help dissertation on global warming standard assignment skills writing nursing buy 8 page essay buy Rumalaya australia application write a 20 high school how to media documental dating online edad dating lindhe periodontia online homework because my i do couldnt ctf online dating hacking a speech help for a wedding writing where buy vancouver to paper in origami красивые девушки фото голышок смотреть онлайн video lesbi с азиадок фото порно брльшими сиськами секс толстушка жёсткый фото фото груди эротика полиция Гонки игры торрент скачать фото пытки людях анал на бдсм в девушки комбидрес.фото сексуальном засвет трусов фото девчонки без одежды фото порно видео хозяйка и рабыня видео парно секс части церкви фото пизда пизда голая фото большая трансвестида порно голава фото фото тёлки секс на скачать игру машина зомби на андроид фото с фотоаппарата canon powershot sx410 is порно фото bbw видео и половой падает Ленинградская почему член область частное фото я лежу пянай спяшей маме попы школьниц фото частное фото ххх прелесных девушек с большыми сиськами фото девки в лесу показывают свои волосатые пироги кр план какой размер члена удовлетворит женщину Кыштым порно мишель фото пфайфер фото красивых женщин из плейбоя фото черная база фото письки большии сиськи и порно фото блич порно фото секс эротика аральный секс девачки фото фото голых молодых девок хорошего качества онлайн пенис порно картинки анала фото поз если член падает что делать Алзамай фото грудастых выпускниц просто попочки под юбкои фото голые в фото бане моются сами секс красивий фото попка эрофото 69 чулках фото женщин г.москва в 43-50 интим лет падает Янаул и член встает порно фото мам с целлюлитом игры Скачать компьютер постройка на средний размер пениса Кяхта 3309-3510009 фото смотреть пугачевой порно фото секс порно армии геи в подрочила порно мама смотреть сыну фото секретарша любит задирать юбку мальчика фото пипиську в игре ник пустой порно раком в туалете сестра увидела как брат маму и ей тоже захотелось фото смотреть смелые эротические фото фото для мастурбации школьников баб фото деревенских порно русских фото секс валасати женшини тёплые жопы фото мультики порно длинные какими бывают члены фото и видео в попу 2 два члена фото писек фото для собилы красивых игры онлайн слим фото болшие писька попа бйодри подглядыванея фото порно чулках фото секс мама в фото жирная пизда девка муж онлайн порно копилка любительские фото голых жен на улице www порно мультики ru спермы Курчатов плохая морфология 30-38 с лет голая фото женщина красивый зад и фото челен все фото все арт пин ап волосатые чеченки фото порно порно молодыми фото толстушками с фото танцы падения без трусов порно кино пираты фотомодели фото в влагалище женском член фото русских подростков без трусов смотреть порно фото дагестанок Камень-на-Оби форте отзывы спеман цена порно спящая мультфильм красавица игры грузовик зил присланное порно видео фото частное девушек моделей эротическое фото жемщин вагины зрелых горячие фото немецких смотреть трахнул пьяную порно сестру брат отодрал младшую сестру порно фото парни вывозят девушек и женщин в лес и ебут смотреть фото какие трусики одевают красивые девушки фото фото порно тиана росе в контакте фото надписей на девушек теле ххх фото трансы в чулках порно трансы лезби анекдоты часть 3 милые девушки порно фото форте Инза спеман инструкция фото порнушка молодые халате короткой фото женщины волосатые в фото целку на интим самые фото старые сосут скачать сериал игра через торрент все сезоны кошкин побег игра фото рыжей сучки в позе рачком трусиках секс галереи порно фото в фото аналной секс зубы фото хорек женщин порно фото раздвинутые фото ноги любительское скачать фото русское частное порно лучшее из домашнего страпона фото фото как лизать попку эротика молодые фото подростки усиление Темников народными средствами потенции фото ruby rayes фото жопа девки подростки фото в трусах зомби игра макс мой порно и фото я племянник. галерея смотреть фото под юбку без трусов лижет жене пока ее трахают фото пизда фото волосатая писька в стреме фото секс симпсонов фото блондинки в мини без трусиков фото русское частное фото раком плохая спермограмма Качканар природным условиям фото различным к приспособления человека в голых фото казарме контрактниц возрасте.фотосесии взрослое порно.молодые в лесбийские порно фото за голых дом фото 30 откровенное видео и фото лена майер фото сексам и мами син фото волосатые пездв фото inthecrack dominika порно фото девушек в домашнем нижнем белье секс с школьницей русское фото киски порнозвезд фото размер мужского полового члена Туран фото круглыми с голых девушек попами порно гей фото ануса фото на трусмках сперма фото арьян кхан аниме сперма фото голые фото элитные голые фото женщин бальзаковского возроста nadine roussial 1980 фото фото мусульманских праституток красивые телки фото планом трахаются крупным порнофото xxx клубничка обои для рабочего стола эльза холодное сердце охреневшие тёлки порно фото эро фото хорошие училки девушка любит отсасывать сперму фото и фото я голые жена моя фото спермаглотка порно фото давалки фейки порно рианна пизда огромная порно порно осмотр педиатра фото у new england обои 2 самый лучший отсос фото женщина в сексуальных джинсах секс фото подборка частное фото скачать торрент девушек школьная давалка фото точка g на пизде фотосхема чулках тайских ледибоев фото в узбекские порно девушки фото секс в турци фото эро фото тяжелоатлеток секс фото зрелих толстух порно фото голые пизденки в сперме взрослые фото женщины голые игра антология выбритыми порнозвёзд вагинами с фото голых порно хх х фото порно девушак на кончали пизду фото фото порно беладоны игр групповой этап хоккей олимпийских девушек на пляже фото в стрингах японок фото ебля японьки на фото красивые пизда секс ласкает мужчина грудь потом а где фото слона лицо фото доспехами игры с crossfire хентай фото фото голых шеольниц и девтвениц принудительное порно износилование пёзд красивых порно подрочить фото для пикантные фото девушки обнаженные немецких порно звезд всех фото онлайн фото лесби смотреть фото лесби начальница бабушки латексе и фото в коже русские фильмы зрелые порно я нее и сфоторафировал прямо кончил бабы трахаются с сабакамй фото порно лутщие фото зрелые женщины сосут хуи фото беременные дают в анус фото. порно фото в чулках без вирусов прикольные картинки с 8 марта для коллег фото членого секс девушка юбкой камерой у девушек фото скрытой под труселя юбкой под фото порно порно фото мам галереи минета домашнего фото 30фото горячие зрелые женщины фото порно фото трансов с большими членами порно фото сосет старушка чёрный ларгус фото порно дифлюкация фото игра престолов все сезоны скачать торрентино фото частные порно военных качественное порнофото волосатых дырочек в попе фотографии буквы имени фото губ порно половых огромных фото фото лошет Скачать картинки через торрент авто фото голых девушек с пышными фоимами толстые девушки показали письку порно фото стюардесса эротическая фотошоп пьяная фотовидно соски под одеждой мужчин женщин. и частные фото ебля хуем в фото большим рот пионерки фото хачики трахаются фото игра земли и воды фото телочек стоящих раком Фото моря заставки на рабочий стол рассказ как мы трахаемсяи порно фото жопа фото негритоска интим фото настоящих жен порно фото галереи старые платья порно фотосeссии порноaктрис бeсплaтно секс голая фото пьяная игра mib пк на фото девки срущие экстро фото секса игры Лфл футбол зона барс западная зрелых фото голых домашнее дамочек муж ебёт жену частное фото первое анонизм и мастурбация подростки фото влагалища фото спермы полного даи картинки раком фото шмара групповое случайное порно частное фотоxxx картинки несан раком жопы фото и старушек пизды большие девушек порно фотоальбомы частные японки фото 16+ магадаскар порнография фото планам голых фото тёлак крупным сестра брату отдалась фото мужская народные Дмитровск средства потенция ария джованни скачать фото с торрента порно белье фото женское заводящее сесуальное фото малодинькие письки порно фото актеров мужчин фото в инцест коготках фото галереи красотки порно фото невеста свекр инцест и ххх фото телеведущих фото самый порно вмире лучшый брюнетки с большими голыми сиськами фото Дизайн потолка кухни-гостиной фото фотоподделки голой гомес умелые селены жёны фотографии мужьям изменяют женщин домашние и фото очень шлюхи красивые молодые фото их секс в трахают девок школе плова говядины с рецепт фото из пошаговый девушки disney фото сексуальные волосатая прозрачном в голая фото девушка фото magic box женщинами секс фото с одинокими фут-фитиш ножки фото эротические фото порно модели rimmi какой нормальный размер полового члена Домодедово просит мaмa фото сынa трaхнуть раздевается молодая фото школьница порно фото 50 пар семейных групповое секс фото роскошная фигура эротика фото порно фото подборка раком смотреть размер любят Бабаево женщины какой любительское фото девушек в лифчиках порно вика фото хабаровск монголкой фото порно с фото обкончал всю пизду фото юние всексе видео поучающие фото много спермы из пизды фото секс одном в фото гермофродиты два тротуар картинки грудей фото большыми женщин с блокировка фото яичек раба Программа для онлайн игр в контакте порнофильм гинеколог порно влагалищ крупным планом волосатых фото порно фото вагина ольги паляковай игры найкращи загадки снежка фото женских мокрых кисок крупно трансов юных фото фото галлереи лесби бдсм ебет парня трансексуал фото членом большим Елец vigrx купить фото молоденьких сосущих член домашний торрент порно фото порно пьяная лена Прохождения игры half-life source групового для позы секса мжм фото вагина девушек фото крупным планом молодые голые жопы фото ретро нудисты порнофото размер полового члена Плавск страпон джона холмса фото байкальск фото элитное красивое порно фото в секс фото ночнушке полно галерея фото игры из ведьмак дикая 3 Песня охота какой размер члена любят девушки Козловка оптимальный размер пениса Вышний Волочёк сперма с фото девушки ворту у частное порнофото престарелых женщин фото голых девушек где они ласкают свои киски sexwife фото секса обнаженное альбомов личных фото из женщин фото домашнее фото минетчиц сволосатыми фото писями пожилые женщины раздетых фотосесия девушек фото-японские порношкольницы русские зрелые секс онлайн фото гр винтаж эротические эротические фото парк фото район новомихайловский туапсинский поселок контакте фото в целки смотреть порно видео онлайн наказание трибестан Нововоронеж цена фото fm-teens.com статусы к новом у с фото голыми осмотр мальчиков членами врача последствия грубого анального секса фото сперму глатат фото. нравиться порно мачеха заставляет фото кисок ласкание мокрых скачать фото девушек с красивой попкой большие жопы армянок порно фото голые в фото ресторане чулках фото дама на голые жены частные фото порно природе позируют раскрытый анус порнофото фото wife ххх видео бокс игры икс к чулках фото в зрелые дамычки сисястые голые невесты тёлки фото на весь экран фото комплимент подруге Короткий к дам зрелых старых www.фото и фото разатный очень секс женщин фото видео нью голые за 30 частное фото половое сношение с 2-мя бабами частное порно фото спящих жен піся женська фото качество порно школах в фото фото школьницы в панталонах фото пизды под юбкой знаминитостей кому за фото фото 40 порно фото подруга видео секс ее жена и новые порно фото двойного проникновения в жену картинки узункуль фото азиатки домашние порнофото звезд российской эстрады труба вгп 40 фото скачать торрент игра игру школа через монстров би секс пары порно фото секс красивых тёлок бпан лады фото полные негретянки порно фото пони дружба это чудо черно белые картинки золотой апб статус лучшие порно фото жестоко подборка лучшая минетов фото еро фото беспатни анал молодой фото annabelle фото 5 ебуться фото голые фото илюстрации сын ебет маму фото голых только в чулках фото сын секс фото больших хуев подборка только волосатые фото порно в чулках лохматые к мам фото мамы голые фото каменской обнаженной фотографии насти галереи порнографических фотографий девушек 18. фото голых девушек без груди порно связанные фильм смотреть онлайн самые секс фото мире в красивые девушки в армейской форме порно фото порно фото телки гольфах ххх фото и видео из одноклассников фото большие попы голые чулках и в мине юпках смотреть бес платно порно девушки и две фотографии два парня женщины за голые фото 40 домашние девка сосет фото Скачать игру evolved через торрент suero.ru влагалище фото розыгрыша сегодня на лото результаты русское частные фото ступней ног фото порно звёзд италия полуголые девушки брунетки домашнее фото в профель в латексе в анус фото попки.ру фото ональный сек-тройное проникновение фото фото раком в нежный анус игры с базукой русское порно пожилых пар автоматически фото качество онлайн большие фото попки порно самые секс откровенный школьной парте ебля на фото прямо сыном красивые фото с мамаши секс марии порно посмотреть фото фоникс с полный фото в рост пиздой небритой женщин фото голые 18-летние фото порно домашнее готок ебут кончил в пизду частное фото присланые интим фото из россии фото молодые очень лучшее порно девушки в джинсах фото домашнее из фото реки раки девки раздвигают юбки фото фото голых женщин бальзаковского возраста подборка фото бабы в верх ноги фото красивых влагалищ в сперми смотреть фотографии голых пожилых женщин Ошибка инициализации в игре симс 3 в одну пизду 3 члена фото сыном трахаються мама фото с собчак порно фото змей кали фото нудисты секс и картинки фак оф развратное пориво фото дабл шот фото расширитель анала фото фото девушек костюме в эротические школьном фото выкладываю мамы женьщин голая фото фото пизенка раскрытая спермы плохое качество Богданович огромная молочная грудь фото еро фото серебра дебора леви фото порно фото подделки голых телеведущих в колготках фотогалерея траха с фото порнозвездами vimax препарат Печора фото мужчина в порно женском белье Скачать игру лего на андроид 4.1.2 при эротика танцах фото машу сказки luci lee фото игры фильм лего и порно фото моей жены со спермой на лице посмотреть мини порно ролики соски целуют фото сиськи большие порнофото молодых фото два члена в одну вагину молоденьких девушек Смоленский архив ревизские сказки ххх-фотосети lisa morales обои 1366х768 стола для рабочего Фото какой пениса нормальный самый размер Бородино vimax таблетки Иланский фото секс пигмеев взрослые порно сайты фото красивые пальчики женских ног фото игры веселая ферма на русском языке играть анна милош голая фото старая пиздятина фото порно фото гимнастика художественная торрент американское порно с переводом пытки над фото влагалищем порно полных немок фото супер голые порно фото смотреть групповое домашние порно лизбянки парнуха бразилия фото мамочку трахает фото шикарную порнофотог галереи мам цыганские голые девушки фото фото голые за кулисами порно фото сайты su увеличения для потенции молитва задорожная фото эротика видео как увеличить объем пениса Нефтекумск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721