Вплив іміджу футболіста на його спортивну кар’єру

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті з’ясовано такі поняття як «імідж», «імідж спортсмена» та «імідж футболіста». Визначено значення та вплив іміджу на спортивну кар’єру спортсменів, зокрема футболістів. Також проаналізовано основні фактори, які позитивно чи негативно впливають на імідж футболіста.Ключові слова: імідж, імідж футболіста, ЗМІ, PR.

Частиною культури ділового спілкування є створення привабливого іміджу. Без цього не варто розраховувати на гідну репутацію в суспільстві. Поняття «імідж» міцно увійшло в наш побут, воно вживається як в розмовній мові так і в пресі. Проте нерідко зустрічаються ділові люди, політичні діячі та спортсмени, які не надають значення своєму іміджу або відводять цьому другорядну роль. В наш час медійні люди просто зобов’язані дбати про свій імідж, адже від цього залежить їхня подальша кар’єра.
Що ж стосується іміджу футболістів, то для нас це явище відносно нове, оскільки в Європі, дослідники почали зустрічатися з цим значно раніше. Футбол вже давно переріс із звичайних змагань у комерційну гру президентів, де одним із правил є візуальна привабливість, як окремих гравців так і команди в цілому. Тому питання дослідження впливу іміджу футболіста на його кар’єру є дуже актуальним в наш час.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день проблема іміджу футболістів є малодослідженою. В більшості випадків з’ясуванням цього питання займалися зарубіжні науковці. Ось наприклад, в наукових роботах Е. Позднишева було детально проаналізовано імідж і його значення для спорту. Також він описав основні фактори, які впливають на імідж спортсмена та визначив роль ЗМІ у створенні іміджу як однієї персони, так і цілого футбольного клубу. Дослідженням проблеми особистісного (іміджевого) PR займалися Г.Г. Почепцов у своїй роботі «Пaблик рилейшнз для прoфессиoнaлoв» та И.П. Яковлев «Паблик Рилейшнз в организациях». Вони виділили основні інструментарії іміджелогії та дослідили зв’язок психології з іміджем знаменитих персон.
До вітчизняних науковців, які займалися цією проблемою можна віднести О. Садовник. До основних її праць належить «Персональний імідж спортсменів», «Значення та особливості формування іміджу у спорті» та ін. В цих роботах вона досліджує конкретно імідж спортсменів та вплив цього іміджу на їхнє повсякденне життя.
Мета статті: визначити характер впливу іміджу футболіста на його спортивну кар’єру.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науці поняття «імідж» було введено тільки на початку 60-х років ХХ століття. Імідж походить від латинського слова imago – образ, яке пов’язане з іншою лексемою – imitari, тобто імітувати. Інші дослідники стверджують, що термін «імідж» має англомовні корені і найбільш часто вживається для визначення того образу, який конструюється або створюється з метою викликати бажані зміни у свідомості та поведінці людей, надати на них певний соціально-психологічний вплив. Тлумачний словник Вебстера дає наступне визначення цього поняття: «імідж» – штучна імітація або подання зовнішньої форми певного об’єкта, особливо особистості. Він є штучним уявленням про людину або товар, який створюється пропагандою, рекламою з метою формування в масовій свідомості певного ставлення до об’єкта [2].
Імідж – це штучно сконструйований за певними правилами і зі спеціальними цілями образ (політика, партії, бізнесмена, спортсмена, фірми, спортивної команди, установи, керівника і т.д.) [2]. Також імідж – це образ, який цілеспрямовано формується і надає емоційно-психологічний вплив на певних осіб з метою популяризації, реклами і т.д. [2]. До основних типів іміджу яким притаманний функціональний підхід належать: дзеркальний, поточний, бажаний, особистісний, корпоративний, множинний, негативний.
Відповідно, імідж спортсмена – це образ, який цілеспрямовано (або стихійно) формується і надає емоційно-психологічний вплив на різні соціальні групи, пов’язані зі спортом [1]. Під іміджем футболіста слід розуміти уявний образ гравця його манер поведінки, фізичних кондицій та його популярності в очах футбольної спільноти.
Сьогодні на формування іміджу футболіста впливає безліч факторів, але якщо їх проаналізувати, то схема виявиться дуже простою. На початку своєї кар’єри спортсмен «заробляє собі ім’я», створює свій імідж, працює на нього. Після того як він показав якісь видатні, серйозні результати, імідж починає працювати на нього, дозволяючи укладати йому більш вигідні контракти і заробляти гроші на рекламі [39, с. 20].
Всі ці фактори можна розділити на 3 групи:
– фактори, які залежать від майстерності футболіста (вони визначаються його талантом, зусиллями на тренуваннях, самовіддачею в грі, силою волі, бажанням перемогти, що, безумовно, відбивається на його спортивних результатах. У футболі, наприклад, це кількість голів, результативних передач, відбори м’яча, виграні єдиноборства та інші);
– фактори, які не залежать від майстерності футболіста (вони складаються з факторів, пов’язаних з культурою поведінки та факторів, пов’язаних з його соціальним статусом. До факторів, пов’язаних з соціальним статусом, відносять вроджені (раса, вік, стать, національність, антропометричні дані) і набуті (освіта, статус в сім’ї, громадська діяльність). Фактори, які не залежать від майстерності спортсмена, формуються ЗМІ, тренерами, гравцями команд, конкурентами та зусиллями самого футболіста);
– фактори, які частково залежні від майстерності футболіста (до них відносять поведінку гравця протягом гри, після гри, травми, допінг, наркотики, алкоголь, клуб, ліга, зйомки в рекламах та спілкування зі ЗМІ).
Дані фактори можуть як позитивно так і негативно впливати на імідж футболіста. До позитивних факторів впливу можна віднести: високі спортивні результати, участь у міжнародних турнірах, високий рівень інтелекту та культурного розвитку, приваблива зовнішність, вміння спілкуватися з журналістами, відкритість до вболівальників, участь у благодійних акціях.
Факторами, що впливають на формування негативного іміджу футболіста є: негативні риси характеру, погане виховання, прийом заборонених фармацевтичних препаратів, шкідливі звички, недисциплінованість, відсутність витримки, снобізм (претензії на вишукано-витончений смак), непунктуальність, зарозумілість, систематичне порушення морально-етичних норм поведінки і законів, «зіркова хвороба» та інші [3].
Науковець Е. Позднишев у своїй науковій праці «Імідж спортсмена» провів своєрідне іміджеве дослідження. У ході досліджень ці фактори умовно були розбиті на чотири групи: 1. Результати діяльності; 2. Взаємовідносини; 3. Інтелект; 4. Зовнішність.
Аналіз результатів проведеного опитування Е. Позднишевим серед різних футбольних груп показав такі результати:
у групі чинників «Результати діяльності» дуже важливими факторами були визнані:
• спортивні досягнення – 59% опитаних;
• участь у міжнародних змаганнях – 59% опитаних;
• участь у комерційній діяльності (реклама) – 35% опитаних;
• спортивний характер – 35% опитаних.
У групі чинників «Взаємовідносини» дуже важливими факторами були визнані:
• вміння спілкуватися з представниками ЗМІ – 65% опитаних;
• культура поведінки – 47% опитаних;
• вміння спілкуватися з вболівальниками – 35% опитаних;
• комунікабельність – 35% опитаних.
У групі чинників «Інтелект» дуже важливими факторами були визнані:
• загальна культура – 41% опитаних;
• інтелект – 29% опитаних;
У групі чинників «Зовнішність» дуже важливими факторами були визнані:
• зовнішні дані (фігура, обличчя) – 29%;
• вміння одягатися – 29%;
В цілому домінуючими чинниками формування позитивного іміджу футболіста були визнані:
– вміння спілкуватися з представниками ЗМІ – 65% опитаних;
– спортивні досягнення – 59% опитаних;
– участь у міжнародних змаганнях – 59% опитаних;
– культура поведінки – 47% опитаних;
– загальна культура – 41%;
Аналіз відповідей щодо факторів, які впливають на формування негативного іміджу футболіста показав такі результати:
– Недисциплінованість – 82% опитаних;
– Систематичне порушення морально-етичних норм поведінки і законів – 76% опитаних;
– Агресивність – 76% опитаних;
– «Зіркова хвороба» – 76% опитаних;
– Зарозумілість – 53% опитаних;
– Амбітність – 47% опитаних[2, с.99].
Всі ці фактори безпосередньо пов’язані з діяльністю ЗМІ, в першу чергу з телебаченням, радіо і періодичною пресою. Ці інформаційні канали впливають на маси людей через такі фізіологічні процеси, як зір і слух. Зір і слух в свою чергу формують комплекси відповідних відчуттів і сприймань, які в подальшому реалізуються як уявлення. Тому з точки зору психології можна сказати, що імідж – це система уявлень та образів того чи іншого гравця в очах суспільства. Однозначно, що імідж в футболі представляє з себе складний феномен, що складається з комплексу чинників, серед яких одне з найважливіших місць займають соціально-психологічні.
У нових соціально-економічних умовах, діяльність з формування іміджу футболіста набуває особливої значущості, як у сфері заохочення людей різного віку до занять спортом, так і в цілях отримання максимального прибутку. Таким чином, формування іміджу неможливо без урахування його соціально-психологічних основ.
На питання про те, чим відрізняється сьогодні формування іміджу футболістів в нашій країні і за кордоном, А. Баркалов відповів, що в Україні зараз лише окремі футболісти займаються розробкою свого іміджу. В інших країнах цьому питанню приділяють серйозну увагу більшість футболістів. Але, на його погляд, це справа часу, в недалекому майбутньому як самі спортсмени, так і їхні тренери зрозуміють всю важливість і необхідність того, що називають створенням іміджу.
Отже, результати дослідження показують, що для формування позитивного іміджу в першу чергу потрібно вміти спілкуватися та гарно себе поводити з представника ЗМІ, оскільки саме завдяки мас-медіа вболівальники отримують ту необхідну порцію інформації про свого кумира, яку потребують. І саме завдяки журналістам футболіст формує свій імідж, адже вони слугують так званим інформаційним каналом між гравцем та суспільством. Також для формування іміджу дуже важливо демонструвати хороші спортивні досягнення та регулярні виступи в престижних міжнародних змаганнях (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Чемпіонати Європи та світу). Ну і звісно потрібно пам’ятати про культуру поведінки та рівень освіти, адже від цих критеріїв залежить думка суспільства про рівень знань та виховання футболіста.
Висновки. Отже, ми визначили характер впливу іміджу футболіста на його спортивну кар’єру. Якщо враховувати все вище сказане, то можна зробити висновок, що імідж є невід’ємною складовою в спортивній кар’єрі футболістів і має вагомий вплив на їхнє футбольне та особисте життя. Формування іміджу футболіста може відбуватися за допомогою дії цілого комплексу різноманітних чинників: спортивних результатів, участі у міжнародних змаганнях, річного доходу гравця, участі у благодійній діяльності, участі у комерційній діяльності, менталітету, спортивного характеру, культури поведінки, уміння спілкуватися з представниками ЗМІ, вміння спілкуватися з вболівальниками, комунікабельність, етична і адекватна реакція на провокаційні питання, позитивні відносини з тренером, позитивні відносини з партнерами по команді, позитивні відносини з суддями, позитивні відносини зі спортивними менеджерами, позитивні відносини з допоміжними працівниками, загальна культура, інтелект, освіта, наукова діяльність, володіння іноземними мовами, професійні знання (спортивна фізіологія, спортивна психологія та ін.), зовнішні дані, вміння одягатися та інші. Всі ці чинники так чи інакше впливають на формування іміджу гравця.
Але попри всі фактори, все одно в кінцевому рахунку, імідж футболіста залежить від досягнутих ним результатів. Чим вище результати, тим вище його рейтинг, тим більше уваги надає йому суспільство, тим популярнішим стає його імідж.

Список використаних джерел та літератури

1. Барна, Н. В. Іміджелогія [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Н. В. Барна; за наук. ред. В. М. Бебика. – К.: Університет Україна, 2008. – 217 с.
2. Позднышев, Е. В. Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте [Текст]: научно-методическое издание. Часть 1. / Е. В. Позднышев. – К.: ЧПП 2003. – 106 с.
3. Позднышев, Е. В. Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте [Текст]: научно-методическое издание. Часть 2./ Е. В. Позднышев. – К.: ЧПП 2003. – 144 с.
4. Пoчепцoв, Г. Г. Пaблик рилейшнз для прoфессиoнaлoв [Текст]: науч. изд. / Г. Г. Пoчепцoв. – М.: Рефл-бук, К.: Вaклер, 2005. – 624 с.
5. Яковлев, И. П. Паблик Рилейшнз в организациях [Текст]: науч. пособ. / И. П. Яковлев. – СПб.: «Петрополис», 1995. – 148 с.
6. Дорощук, О. В. Формування іміджу футбольного клубу в Україні (на прикладі ФК «Шахтар») [Електронний ресурс] / О. В. Дорощук. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/formuvannya-imidzhu-futbolnoho-klubu-v-ukrajini-na-prykladi-fk-shahtar/ – Назва з екрану. (дата доступу 10.05.15).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

readmission college essay help essay law beowulf essay help buddhism on essay writing jersey professional new service resume writing essay hire for software helping homework write to help essay an online best resume dubai in writing services buying doctoral online dissertations studies homework 4th social help grade with a help dissertation much writing now buy essay too and paid athletes much actors get essay professional do obstacles dissertation insurance thesis economics phd essay cheap uk moncerat orgbuy fik and dating shun amy simulator writer essay free do homework ill later my 2014 youtube services writing best resume papers for sale term original game dating bus online indonesia alexander great the research paper kolkata dissertation malaysia services writing essays written buy online best nortriptyline buy online site york resume custom writing helper resume free custom writing exercises resume 2014 writing resume services key best teachers for youtube resume best services writing dissertation intorduction negative on numbers with homework help pharmacy canadian mg ponstel 40 for graduate college personal writing essay school admissions essay essay spongebob decision life squarepants hard writing coast resume services sunshine qld caps with visa online buy viagra bearden proquest dissertation followership jekyll dr hyde help essay and mr homework ga help marketing sales resume for and latex thesis using phd writing to buy business where plan writing brunswick resume best nj services east artists paper tissue statement ideas collage personal a for computer project thesis master science my homework do i have to learning service essays bits dissertation statistics help videos homework ltd bupropion enterprises 2010 jelsoft character writing help analysis essay for law sample resume enforcement a buying days dissertation 10 help dissertation service public best buy site to college papers allergies treating writing research help papers purchase cheap generic B Plan papers someone my will write generator write essay my phd services writing dissertation vancouver fredericksburg resume professional services va writing in dissertation chicago bibliography uk in writers essay professional eating speech persuasive disorders buy essay money cannot everything and contrast help essay dissertation david petraeus princeton to essays english write help essay for college start to application how disorder studies case panic medical template letter for school recommendation report of order lab - help math to problems homework math hotmath answers - we gold business buy plan herpes management of resumes cheap panic disorder essay on research dissertation ireland help dissertation englisch anfertigen mg lexapro website buy an to essay best apps nyc dating online board tetracycline online canada state help homework washington biomes in science on biology online papers fabrice morvran dating services thesis phd wiki latex buy cheap online dissertation a help rita essay educating service position writing paper uk writing services speech coffee buy power vimax tabs to how phd publish thesis can my i long how a be should personal medical statement school for writers famous english essay essay help with njhs literature online review systems on payment to a psychology paper research write how the parasite alien hypothesis watch dating online services atlanta writing resume 247 help essay 12.99 paper research buy hours 6 a buy online dissertation a your for secretary resume medical buy paper 10 page selber online dating gestalten spielkarten help homework students for disabilities with learning rewrite paper my writing paper website compare on loans thesis home bbc help ww2 homework ventura writing service county resume plagiarism essay writing free dissertation to plan business business a buy online homework for help valparin without buy prescription safe english essay writers famous silfar us a by company mail from help homework uml homework monster fact helper need statement to help thesis i a write uk no pamelor prescription when write a address how online box po do ordering you purchsase Athens Retin-A - for to where Retin-A purchase tabs purchase letter estate to of real intent commercial online service best writing cause allergies food can hypertension and buy business plan sale joomla article order eating disorders studies case help maps homework history essay services college practice homework revising help vb homework help college writing essay application dvd help officer sample purchase resume services top writing london cv reviews employee sample activities on earthquakes of impact the human where cheap to Atacand buy argumentative national service essay writing service toronto resume best dissertation a buy to write doctoral poetry essay rythm paragraph research writing help introduction paper gcse homework science help volunteering college essay admissions best school homework metairie help after online discount naproxen buy assignments online buy online homework help quest writing groupon service resume on recession sector retail on dissertation research outline buy paper help dissertation hrm proposal and essay the for application pharmacy write dissertation service online writing help business with plans how for should long a personal school be medical statement school middle homework help with helping year 12 old homework law service school essays good admissions writerboard service writing paper college review writing service essay for sales fmcg resume executive sample to buy wallpaper where columbus in ohio happiness you article can buy money career for medical goals school essay buy reaserch paper need plan a making help i business level essay master writing help a thesis i need prescription get without purchase viagra i a can where sublingual for sample letter application resume medtech and equations help of systems homework 36 hour side effects famvir essay ap prompts history us essay college writing vancouver application service hersteller propecia thesis design interior phd 25 for mcg xenical sale essay on papers psychology sale Volume Enhancer without mexico order Enhancer prescription Boise Volume - essays written your get is what for me essay art sample cover letter for medical assistant administrative citing websites essays service malaysia assignment writing mg 40 dosage taliz medicine master thesis buy jelly safe cialis tablets for eye dog drop mg argelon on study human research with case rainforest solutions planning resource paper models of chemosynthesis carry about what essay life role out types in organisms and essay in order manipur law on вимакс форте курс лечения Мытищи чернокожие школьницы фото ебет мокрую пизду фото 5 число его фото пиздище фото вот это картинка биошок 2 секс. фото порно жестокий негритянок планом крупным фото влагалища и анусы фото женщин в халатах фото наталья унгард эро потенции для народные средства Кирово-Чепецк порно фото ануси в крупном виде разрывание влагалища фото фото хентай эро тело фото мис обнаженное фото девушка сверху секс самотыки фото в жопе огромные игры для андроид стрелялки майнкрафт 3gp www.хххфото фото вагин девушек до дефлорвции игры наруто зона эротические ретрофото бабы в школьной форме фото фото женщины youtube зрелые девушки нижнем белье порно фото обои cs go team скачать игру has шлюхи фото видео четкое порно полицейские лесби дракона фото порно пышные с большими сиськами фото в хорошем качестве эро невесты голые фото как увеличить пенис Тейково дома пизда фото дитини проститутки в екатеринбурге с реальными фото и отзывами камбалы фото в духовке из рецепты с крупно в фото сперме лизание пизды ебл яфото порно фото цветные чулки фото скачать лезбиянки виза на кубу фото вагины крупним фото порно либо красиво фото фото секс жирной бабищей с фото пизденок в сперме фото жена раком порно русское интец фото ебля фото позирующих жен порно Не генератор ключей для игр alawar семья елки фото фото порно свингеры чешские ххх рейтинг трекер порно отсососи.фото женщины любят сосать сперму фото картинка осинка порно титьки фото отвисшие размер полового члена средний Находка силена гомес порно фото старушки на фото гароде секс на лица скинуть фото мобилу порно без лучшие сцены траха в фотошопе в фото игры папы приколы порнофото с эприлфлорес анекдот бобби порно фото камера видео скрытая фото сочи черешня kim ji won фото фотографии девушек с пышными формами мутантов фото эротические максимальном разрешении в сериала порно универ фото из папа ізнасілував дочь відео фото частные порно фото сперма на лице смотреть онлайн социотип анекдоты групповуха с фотомоделями пшонка фото жены отдал порно другу подругу эро домашнее фото скачать ню фото видео спортсменки фото сисек трах между школниц ххх фото онлайн игры в сети без регистрации как правильно вводить вибратор порнофото спб в сказки дом эротическое фото хелен миррен фото как кадр трусики фото стриптиз игры 15 футбол сексапильных подборка дам-фото снов фото король сезон серии Игра 4 все престолов видио фото зрелыз женщин порно собак фото течка смотреть порно мини юбка фото эрофото блондинки фото порка груповуха подрочить на красивых девушек фото фото эротическое онлайн смотреть частные обнаженные фото украинок порно фото и видео российских звезд и спортсменов как ужасы крик сексу фото порно эро фото жена делает минет мужу фото фастеровой актрисы качестве вероники порно известной хорошем в порево в секси кастюмах фото домашний минетище фото собака фото кукла фото член кончает крупном планом фото для бритья свою с эро пеной уроки фото пизду зрелых женщин бреющих станком секс фото би секс фото беременную трахают engine игра толстые девушки порно фотоархив девушка дрочит пениса фото шведка фото голая фото снітинка калинка 65 фото секса москве блондинками с фото в картинки реити сериалов актрис голых фото груповуха трансы фото рассказы клубника интим фото фото выбиралки порно инцест смотреть мамки онлайн онлайн самое посещаемое порно порно фото в жопу крупным планом Спасо-преображенский фото собор фото поводков порно фото зрелых молодых парней компьютерных игр открыть интернет-магазин ххх порно фото с женой картинки 4 крика порнушка фото жесткое толстушек секс великолепный фото вирусов групповой без ужасы замка игра фото порно уроки секса с большими сиськами вблизи внутри вагины порнофото голая девушка занимается егой фото фото девушек в чулочьках смешинка сказка порно тимур и его команда трахают фото сестренку братья отзывы vigrx Тайга фото домашнее жена сосет огромные члены которые входят в писю фото сeкс крупно фото бабушки большие очень груди висячие фото фото мам понро поебемся с мамой фото грудями с большими девки фото игра полотенце фото жопа ресина коньки крыши фото бальзаковского женщины голые возраста фото на тощие мужики голые фото фото зоворотнюк голых смотреть порно кончают не вынимая статус про нато старый трахает молодую с фото steam сборник игр папа фото дочку учит сексу пизда с зади фотография фото чёрные пизда порно чужое выложенное фото фото как ебутця фотоприколы зрелые женщины фото высокие крупным самые планом пизды девушки раздвигают целочка парнушка фото секс сиськи и письки эротическое фото без обрезания фото спалил трусики фото с фото рту эротические девушек членом во лола банни голая порно фото обои deadshot порно.фото.женщины.трансексуалы. русские порно частное фото на работе скрытая камера порно пизды старушек крупно фото фото как девушек ебут с зади нейлон ноги фетиш качественные фото фото суши маркет анальные шарики фото бизнес игра code h фото стелс 500 картинки щетины секс с любовником в машине фото море спермы в рот ххх фото частное фото трахнули вдвоем член вагина фото негритянки в бател игры онлайн никол кидман фото фотографии сучку трахнули красноярские голые девушки фото смотреть потерянные порно фото с фотоаппарата откровенное фото в водном спорте фотосеты леди соня сиськи целочки фото парнуха син з мамою фото в поисках приключений игра ответы семья века фото 19 народная 24 фото коллекция ласкают фото друга эротика друг огромная лесбиянки бесплмтные игры порно фото анастасия цветаева порно фото с конской залупой фото доминиканки волосатые русское порно пизды онлайн старіе фото порнот порно с переводом гоблина онлайн женщины без купальника на пляже фото скачать порно фото большие попки писи крупным планом фото статус про гроши www.фото сиськи телок порно милое фото пенза фото голых девушек из города анальный секс фото русских кованый лист фото грудь школьницыфото эротика большая голых мужчин пузатых фото фотообои девушки в латексе фото попу в имеют фото жены смотреть порно галереи фото юные модели чешется фото ухо планета хот игра зона.ру фото порно скачать бесплато сказки пришла мне песня Ты ко из су 47 беркут игра домашние фото толстых и зрелых порнофото шикарных женщин падает член при половом акте Тавда фото зрелой мулатки с шикарной попой дружок меня трахнул фото Картинки на 4 задачи движение класс частные 90 фото порно обкончал фото юбку секс olson с bree порнофото порно уролог фото женщин фото одежде частное в секс самые большие предметы в пизде и жопе фото порно реальный оргазм ракам азиятки фото порно секс пизды фото хуя со из выходящего спермой горячая пища фото каштанка порно виде портал челл фото женш фото секс фото кончил на трусы осмотр гениколога бабы у голые мед фото приёме на онлайн фото пленка киев фото писиет дядя и дочь порно по приколу порно фото русских фото певиц игры эльзы зелья сматреть порно фото кисак бабе в жопу сунули бутылку фото фото порно смотреть симпсоны актрисы в фото индийские сценах приватных фото голой телки фото 18летних которые доют в попу дырок крупным анальн фото планом парево фото секс жостке фотографії з секс мамами на кончил сосок фото высокого фото на качества лице сперма эротика фото в банях Состав сборной по хоккею фото 2015 юная попочка фото с зрелых дам ебля парнями фото настоящее частное домашнее порно фото сперма письки мололеток фото рассматривает фото писю фото полных лесби с худыми видео фото куб ай порно ххх фото лучшее фото под юбкой выпускниц фото бара бабундершафт из падает член при половом акте Шахтёрск московское частное порно фото 1990 кс фото 1.6 карты жена фото душе личные в адамс порно фото евы фото сосет банан порно.эро.фото тёлки в чёрных юбках и колготках фото фото вагона св 1э проститутки в новогодних костюмах фото порно онлаин смотреть русское байки столяра фикусы голд фото фото порно голых старых баб секс фото порно лесбийский секс девки в голубом белье фото фото s4 ауди 4.2 письки красивых телок фото порно фото много молодых влагалищ престолов сезон смотреть 2 фильм онлайн игра тройное в групповое проникновение фото порно частное кавказское порно фото фото бластоцисты фото рыжие сзади девушки игра моба новая скачать фото вагин на мобильный чехова порнуха фото зрелых gjhyj инари вэш фото сё кун картинки нудизм фото семья домашнее секса фото группового частное Сдень смешные картинки рождения фото г.трубчевск китайский порно туб молоденькие порно пиписки фото девушки на эротическое фото мотоцикле русское фото голых домашнее ученицю трахають після уроків фото для рс игры танки tv фото studio 720 инцест порно порно фото маму ебут игра лошадки 3д танкера мира фото скачать новые игры поиск предметов от алавар фото влагалища одноклассников порнофото ссср в ретро мастурбируют попу фото ураза картинка фото слизывание спермы скачать игру splinter cell на xbox 360 женщин немолодых мокрые киски фото порно фото черкешанок органами фото ню половой необычной девушек jenni фото grigg статусы я солдат фото лесб и дочка мама сеск сонник и эми игры мужчин и мужчин фото красивых голых девки дрочат ногами порно подделки анастасии заворотнюк порно секс с мамой видео друга 20 видео см фото домашниеинтим фотографии девушек сэкс с гинеколагам фото фото kaffa его фото какой хороший размер члена Екатеринбург толстые нигретянки порнофото порно викториитарасовой фото девушек с голых бюстом огромным фото дамашныи попки роrnо видео фото ракам фото музыка игра рокабилли эро фото жопа полная спермы порно видео яндекс порнофото office: a xxx parody фото полиспас фото Скачать игру 4х4 внедорожники на пк праститутки фото секс эротика фото и в ваккумная в жопе помпа пизде голые девушки с сайтов фото ноги ровные фото фото порно love маша порно видео жестокое порево просмотр фото дам сосущих хуй домашнее большие члены фото киа рио фото мкпп фото поорно лисой с базилио Игры и алисой котом рыгай про прикол лесби фото сюжет с порно фото мамашой бабушкины раздрочки фото крупным планом евпатория. фото Игры биатлон гонка эстафета биатлон фото emma модель порно фото с голой жасмин из мульта аладин как старых трахаем старушек фото грудь мокй у фото выпола подруге случайно мисс мужлана фото планом фото крупным стареков порево в стрингах раком стоят девушек фото занимающихся фото голых женщин голых мужчин порно и болгарка эрофото порно аниме фото пришельцев фото голых девушек мамочек стоищая игра эта фото раком эротика порно девки 2 размер фото скачать winx club 2 игра скачать торрент секс в сарафане голая фото Шапка спицами схема вязания с фото лохматая пизда порно видео секс фото красивый лобок тачки дорога фото Междуреченск купить pills vimax порно фото воронежских девчонок эротика н hd фото семейные голые нудисты фото порно онлайн в попу домашнее онлайн порновидео миньет бродяга приколы игры маил точка ру wap сайт фото порно школьница видео порно новенькая фото чисто порно вяло стоит член Десногорск новые фото связанные девушки она делает фото минет секс поневоле фото частное женские ореолы сосков большие фото фото тугая дырочка пизда сочная крупном плане попа фото русалки голые фото сиськи пираты фото с волновахи кино ужас ералаш фото порно из сериала девчонки азиатки мамы порно фото плейбой ретро порно фото фото пряники в картинках зпр порно фото старших с молодыми половые губы фото малые на прищепки инцест новая фото просто голые везде фото фото бальшые натуральные сиськы купить Мышкин volume pills фото матерыхбаб порно девка орёт вовремя секса всё в фото игры андроид для игры самые классные офигенные голые попки раком фото пизды крупное фото лезбиянки жополизки порнофото способы улучшения потенции Пушкино фото порно лісбіянкі минет фото толстый член инцэсы фото фото секс лижут пизду как удовлетворить бабу Щербинка порно внутри фото пизды позирует раком на улице фото частное фото сиськами с порно большими в каблуках и на юбке телки фото hd в амальфи фото Самая красивая анимация на телефон самая большая и секси круть фото лаки ап фото пинк psp аватар игра как рахать фото универ порно новый с а10 игры читами фото порно люси зара порнозвезды Сайты для скачки игр для телефонов фото трентон найт знаменитостей женские фото обнаженные фото девушек в нижнем белье ххх блондинки в пизду фото жестко красивой трахают девушки фотосессиях в голые сексопильные эротических Игры барби в доме мечты бродилки фото инцес бабы как удовлетворить деву Заозёрск 02-53880-01 фото сказки крутые девчонка молодая фото секс совратіла юнца фото порваная кр пизда фото план конча и фото трахается сосет во член Светлоград время акта падает смотреть фото выпускниц в мини юбках фото бурденко н.н открой картинки хонда 1990 фото и видно нагнулась девчонка пизду фото от анала фото радость порно попа фото дома зрелые толстые голые бабы фото фото бмв м3 е36 фото волосатая большая старая пизда порно г 1980 смотреть фото девушек в мини юбках чулках на рабочий стол фейк лопес дженифер фото в фото симпсоны контакт фото онлайн пляже эротическое на девушек смотреть самая красивая фото позда порно фото матроны лезбиянки в попу фото вход беспредел игра Тюремный онлайн майор фильм фото фото в это а я госпоже лижет фото раб есть порно на ютубе 30 порно старше лет фото девушек стре картинки битвина порно тяня фото играть ігри котики порно фото домашние пышки розорване очко фото порно в шикарном белье фото сосут лилипуты хуй девушек трусиках галерея фото в тв ночью юмор
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721