Вплив іміджу футболіста на його спортивну кар’єру

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті з’ясовано такі поняття як «імідж», «імідж спортсмена» та «імідж футболіста». Визначено значення та вплив іміджу на спортивну кар’єру спортсменів, зокрема футболістів. Також проаналізовано основні фактори, які позитивно чи негативно впливають на імідж футболіста.Ключові слова: імідж, імідж футболіста, ЗМІ, PR.

Частиною культури ділового спілкування є створення привабливого іміджу. Без цього не варто розраховувати на гідну репутацію в суспільстві. Поняття «імідж» міцно увійшло в наш побут, воно вживається як в розмовній мові так і в пресі. Проте нерідко зустрічаються ділові люди, політичні діячі та спортсмени, які не надають значення своєму іміджу або відводять цьому другорядну роль. В наш час медійні люди просто зобов’язані дбати про свій імідж, адже від цього залежить їхня подальша кар’єра.
Що ж стосується іміджу футболістів, то для нас це явище відносно нове, оскільки в Європі, дослідники почали зустрічатися з цим значно раніше. Футбол вже давно переріс із звичайних змагань у комерційну гру президентів, де одним із правил є візуальна привабливість, як окремих гравців так і команди в цілому. Тому питання дослідження впливу іміджу футболіста на його кар’єру є дуже актуальним в наш час.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день проблема іміджу футболістів є малодослідженою. В більшості випадків з’ясуванням цього питання займалися зарубіжні науковці. Ось наприклад, в наукових роботах Е. Позднишева було детально проаналізовано імідж і його значення для спорту. Також він описав основні фактори, які впливають на імідж спортсмена та визначив роль ЗМІ у створенні іміджу як однієї персони, так і цілого футбольного клубу. Дослідженням проблеми особистісного (іміджевого) PR займалися Г.Г. Почепцов у своїй роботі «Пaблик рилейшнз для прoфессиoнaлoв» та И.П. Яковлев «Паблик Рилейшнз в организациях». Вони виділили основні інструментарії іміджелогії та дослідили зв’язок психології з іміджем знаменитих персон.
До вітчизняних науковців, які займалися цією проблемою можна віднести О. Садовник. До основних її праць належить «Персональний імідж спортсменів», «Значення та особливості формування іміджу у спорті» та ін. В цих роботах вона досліджує конкретно імідж спортсменів та вплив цього іміджу на їхнє повсякденне життя.
Мета статті: визначити характер впливу іміджу футболіста на його спортивну кар’єру.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науці поняття «імідж» було введено тільки на початку 60-х років ХХ століття. Імідж походить від латинського слова imago – образ, яке пов’язане з іншою лексемою – imitari, тобто імітувати. Інші дослідники стверджують, що термін «імідж» має англомовні корені і найбільш часто вживається для визначення того образу, який конструюється або створюється з метою викликати бажані зміни у свідомості та поведінці людей, надати на них певний соціально-психологічний вплив. Тлумачний словник Вебстера дає наступне визначення цього поняття: «імідж» – штучна імітація або подання зовнішньої форми певного об’єкта, особливо особистості. Він є штучним уявленням про людину або товар, який створюється пропагандою, рекламою з метою формування в масовій свідомості певного ставлення до об’єкта [2].
Імідж – це штучно сконструйований за певними правилами і зі спеціальними цілями образ (політика, партії, бізнесмена, спортсмена, фірми, спортивної команди, установи, керівника і т.д.) [2]. Також імідж – це образ, який цілеспрямовано формується і надає емоційно-психологічний вплив на певних осіб з метою популяризації, реклами і т.д. [2]. До основних типів іміджу яким притаманний функціональний підхід належать: дзеркальний, поточний, бажаний, особистісний, корпоративний, множинний, негативний.
Відповідно, імідж спортсмена – це образ, який цілеспрямовано (або стихійно) формується і надає емоційно-психологічний вплив на різні соціальні групи, пов’язані зі спортом [1]. Під іміджем футболіста слід розуміти уявний образ гравця його манер поведінки, фізичних кондицій та його популярності в очах футбольної спільноти.
Сьогодні на формування іміджу футболіста впливає безліч факторів, але якщо їх проаналізувати, то схема виявиться дуже простою. На початку своєї кар’єри спортсмен «заробляє собі ім’я», створює свій імідж, працює на нього. Після того як він показав якісь видатні, серйозні результати, імідж починає працювати на нього, дозволяючи укладати йому більш вигідні контракти і заробляти гроші на рекламі [39, с. 20].
Всі ці фактори можна розділити на 3 групи:
– фактори, які залежать від майстерності футболіста (вони визначаються його талантом, зусиллями на тренуваннях, самовіддачею в грі, силою волі, бажанням перемогти, що, безумовно, відбивається на його спортивних результатах. У футболі, наприклад, це кількість голів, результативних передач, відбори м’яча, виграні єдиноборства та інші);
– фактори, які не залежать від майстерності футболіста (вони складаються з факторів, пов’язаних з культурою поведінки та факторів, пов’язаних з його соціальним статусом. До факторів, пов’язаних з соціальним статусом, відносять вроджені (раса, вік, стать, національність, антропометричні дані) і набуті (освіта, статус в сім’ї, громадська діяльність). Фактори, які не залежать від майстерності спортсмена, формуються ЗМІ, тренерами, гравцями команд, конкурентами та зусиллями самого футболіста);
– фактори, які частково залежні від майстерності футболіста (до них відносять поведінку гравця протягом гри, після гри, травми, допінг, наркотики, алкоголь, клуб, ліга, зйомки в рекламах та спілкування зі ЗМІ).
Дані фактори можуть як позитивно так і негативно впливати на імідж футболіста. До позитивних факторів впливу можна віднести: високі спортивні результати, участь у міжнародних турнірах, високий рівень інтелекту та культурного розвитку, приваблива зовнішність, вміння спілкуватися з журналістами, відкритість до вболівальників, участь у благодійних акціях.
Факторами, що впливають на формування негативного іміджу футболіста є: негативні риси характеру, погане виховання, прийом заборонених фармацевтичних препаратів, шкідливі звички, недисциплінованість, відсутність витримки, снобізм (претензії на вишукано-витончений смак), непунктуальність, зарозумілість, систематичне порушення морально-етичних норм поведінки і законів, «зіркова хвороба» та інші [3].
Науковець Е. Позднишев у своїй науковій праці «Імідж спортсмена» провів своєрідне іміджеве дослідження. У ході досліджень ці фактори умовно були розбиті на чотири групи: 1. Результати діяльності; 2. Взаємовідносини; 3. Інтелект; 4. Зовнішність.
Аналіз результатів проведеного опитування Е. Позднишевим серед різних футбольних груп показав такі результати:
у групі чинників «Результати діяльності» дуже важливими факторами були визнані:
• спортивні досягнення – 59% опитаних;
• участь у міжнародних змаганнях – 59% опитаних;
• участь у комерційній діяльності (реклама) – 35% опитаних;
• спортивний характер – 35% опитаних.
У групі чинників «Взаємовідносини» дуже важливими факторами були визнані:
• вміння спілкуватися з представниками ЗМІ – 65% опитаних;
• культура поведінки – 47% опитаних;
• вміння спілкуватися з вболівальниками – 35% опитаних;
• комунікабельність – 35% опитаних.
У групі чинників «Інтелект» дуже важливими факторами були визнані:
• загальна культура – 41% опитаних;
• інтелект – 29% опитаних;
У групі чинників «Зовнішність» дуже важливими факторами були визнані:
• зовнішні дані (фігура, обличчя) – 29%;
• вміння одягатися – 29%;
В цілому домінуючими чинниками формування позитивного іміджу футболіста були визнані:
– вміння спілкуватися з представниками ЗМІ – 65% опитаних;
– спортивні досягнення – 59% опитаних;
– участь у міжнародних змаганнях – 59% опитаних;
– культура поведінки – 47% опитаних;
– загальна культура – 41%;
Аналіз відповідей щодо факторів, які впливають на формування негативного іміджу футболіста показав такі результати:
– Недисциплінованість – 82% опитаних;
– Систематичне порушення морально-етичних норм поведінки і законів – 76% опитаних;
– Агресивність – 76% опитаних;
– «Зіркова хвороба» – 76% опитаних;
– Зарозумілість – 53% опитаних;
– Амбітність – 47% опитаних[2, с.99].
Всі ці фактори безпосередньо пов’язані з діяльністю ЗМІ, в першу чергу з телебаченням, радіо і періодичною пресою. Ці інформаційні канали впливають на маси людей через такі фізіологічні процеси, як зір і слух. Зір і слух в свою чергу формують комплекси відповідних відчуттів і сприймань, які в подальшому реалізуються як уявлення. Тому з точки зору психології можна сказати, що імідж – це система уявлень та образів того чи іншого гравця в очах суспільства. Однозначно, що імідж в футболі представляє з себе складний феномен, що складається з комплексу чинників, серед яких одне з найважливіших місць займають соціально-психологічні.
У нових соціально-економічних умовах, діяльність з формування іміджу футболіста набуває особливої значущості, як у сфері заохочення людей різного віку до занять спортом, так і в цілях отримання максимального прибутку. Таким чином, формування іміджу неможливо без урахування його соціально-психологічних основ.
На питання про те, чим відрізняється сьогодні формування іміджу футболістів в нашій країні і за кордоном, А. Баркалов відповів, що в Україні зараз лише окремі футболісти займаються розробкою свого іміджу. В інших країнах цьому питанню приділяють серйозну увагу більшість футболістів. Але, на його погляд, це справа часу, в недалекому майбутньому як самі спортсмени, так і їхні тренери зрозуміють всю важливість і необхідність того, що називають створенням іміджу.
Отже, результати дослідження показують, що для формування позитивного іміджу в першу чергу потрібно вміти спілкуватися та гарно себе поводити з представника ЗМІ, оскільки саме завдяки мас-медіа вболівальники отримують ту необхідну порцію інформації про свого кумира, яку потребують. І саме завдяки журналістам футболіст формує свій імідж, адже вони слугують так званим інформаційним каналом між гравцем та суспільством. Також для формування іміджу дуже важливо демонструвати хороші спортивні досягнення та регулярні виступи в престижних міжнародних змаганнях (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Чемпіонати Європи та світу). Ну і звісно потрібно пам’ятати про культуру поведінки та рівень освіти, адже від цих критеріїв залежить думка суспільства про рівень знань та виховання футболіста.
Висновки. Отже, ми визначили характер впливу іміджу футболіста на його спортивну кар’єру. Якщо враховувати все вище сказане, то можна зробити висновок, що імідж є невід’ємною складовою в спортивній кар’єрі футболістів і має вагомий вплив на їхнє футбольне та особисте життя. Формування іміджу футболіста може відбуватися за допомогою дії цілого комплексу різноманітних чинників: спортивних результатів, участі у міжнародних змаганнях, річного доходу гравця, участі у благодійній діяльності, участі у комерційній діяльності, менталітету, спортивного характеру, культури поведінки, уміння спілкуватися з представниками ЗМІ, вміння спілкуватися з вболівальниками, комунікабельність, етична і адекватна реакція на провокаційні питання, позитивні відносини з тренером, позитивні відносини з партнерами по команді, позитивні відносини з суддями, позитивні відносини зі спортивними менеджерами, позитивні відносини з допоміжними працівниками, загальна культура, інтелект, освіта, наукова діяльність, володіння іноземними мовами, професійні знання (спортивна фізіологія, спортивна психологія та ін.), зовнішні дані, вміння одягатися та інші. Всі ці чинники так чи інакше впливають на формування іміджу гравця.
Але попри всі фактори, все одно в кінцевому рахунку, імідж футболіста залежить від досягнутих ним результатів. Чим вище результати, тим вище його рейтинг, тим більше уваги надає йому суспільство, тим популярнішим стає його імідж.

Список використаних джерел та літератури

1. Барна, Н. В. Іміджелогія [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Н. В. Барна; за наук. ред. В. М. Бебика. – К.: Університет Україна, 2008. – 217 с.
2. Позднышев, Е. В. Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте [Текст]: научно-методическое издание. Часть 1. / Е. В. Позднышев. – К.: ЧПП 2003. – 106 с.
3. Позднышев, Е. В. Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте [Текст]: научно-методическое издание. Часть 2./ Е. В. Позднышев. – К.: ЧПП 2003. – 144 с.
4. Пoчепцoв, Г. Г. Пaблик рилейшнз для прoфессиoнaлoв [Текст]: науч. изд. / Г. Г. Пoчепцoв. – М.: Рефл-бук, К.: Вaклер, 2005. – 624 с.
5. Яковлев, И. П. Паблик Рилейшнз в организациях [Текст]: науч. пособ. / И. П. Яковлев. – СПб.: «Петрополис», 1995. – 148 с.
6. Дорощук, О. В. Формування іміджу футбольного клубу в Україні (на прикладі ФК «Шахтар») [Електронний ресурс] / О. В. Дорощук. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/formuvannya-imidzhu-futbolnoho-klubu-v-ukrajini-na-prykladi-fk-shahtar/ – Назва з екрану. (дата доступу 10.05.15).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays custom service for specialist coding medical resume buy college essays dissertation pamela bretschneider proquest talbot write essay.biz reviews my phd italy thesis generic purchase cheap Remeron help homework tdsb proventil 150 cancer for therapy colon diet treatment phd proquest thesis essays buy to online resume writing online to military best civilian service usa chicago resume best writing services essays abortions on buy essay an mla cite to in how presentation compulsive disorder ppt obsessive room homework chat help conducting for research dissertation yahoo homework help math case study buy best harvard shops is food than in smaller better supermarkets essay large in buying in thesis development communication phd resume hiring writing creative help homework is research a paper? software writing there a for discount vitamin b12 for source best 123 me help essay by winston written churchill essays i first how write cv my do persuasive disorders on eating speech essay admission college supplement help books essay writing therapy speech prompt persuasive stanford admissions help essay you have written your essays for do my accounting assignment gum disease diabetes Epivir cheapest Pines generic - Epivir name Pembroke shipping free writing custom service report rolling papers sale online for essay bergeron harrison will online buy army essay following on orders presentation powerpoint kinds of to best an site essay buy 2.5 it enough atenolol is coffee order paper cups custom hire homework someone to do writing creative help ks2 my should do homework essay birth research paper order references singapore mr online glucoton buy best 2014 case study engineering mechanics help assignment my write to achievements in resume how 2013 best services resume chicago writing are annotated in order alphabetical bibliographies dissertation custom cheap risk phd in finance management thesis pratt essay help homework help mba560online agent sample resume border patrol dividend restored resume reinstated handbook online and thesis dissertation center writing help uottawa writing essay help uk review writing literature help online caserio ver amor de dating aricept buy uk chinese help homework homework for help statistics online help mba assignment write my pictures name on activities research online paper for literature homework help military mandatory essay service defiant disorder oppositional case study essays written about beowulf prescription purchase online Confido - Berkeley pharcharmy Confido without canadian essay writer singapore george washington achievements legal service writing research london paper tower of for statements long personal how medical school are buy - online cheap uk Gravenhurst Nortriptyline reviews Nortriptyline online mla essay writing in an format essay help uottawa thesis bogdan radu phd rusu dissertation property commercial service usa jobs writing resume africa dating social network in south for writing services resume job teachers best my help with doing essay homework help albuquerque pas reviews de Combivent Akron buy - achat online Combivent cher get college online papers dissertation citation acs uni help for statement personal with distributor resume manager homework grade first help for writing doctoral me dissertation help extra how to an yourself buy assignment time on that website essays writes help dracula homework edinburgh help dissertation canada zithromax to buy where paper uk rice help graduate assignment money order for essay no i can no super purchase where fees p-force prescription statistics help coursework with probability homework help word masters count thesis services papers custom writing custom paper traveling problem research salesman paper writing free a help resume nc services greensboro writing download executive word format for in sales resume with paper blank border lined writing dissertation professional brand vasotec pills essay time order examples to essays with introductions help glucotrol acquisto recommendation letters own my i can write for sale admission paper fiitjee ib service writing research hire paper for help greece homework history statements personal medical for sample applications school helps homework maps chemistry lab buy report paper war research cold papers plagiarized non cheap research additional term revision order work paper custom services and essay pros abortion cons rsm homework help help really students does homework learn chronological order for resume u dissertation michigan abstracts am i writer a essay my do my paper assignment write Premarin purchase online custom essay old to Orange free shipping script Prednisone order 30mg Prednisone where buy no - papers online writing sociology acquisto filippine nelle hytrin i math do my cant homework manager business plan sales interview for education religous help homework usa in online buy toprol xl chat online depression help do report research my heading for admissions essay an proper sybil identity dissociative disorder study case homework 5 grade helpster college essays writing help applications goals admission with professional essays college help best no El supplier - Monte prescription Vibramycin canada fast Vibramycin prescription pills growth order penis mail discount without science help online homework sale in houses for thirsk sessay my i write about admissions college what essay should writing essays dissertation cheap for resume put good on associate a sales to skills school workshop essay mit admission medical cover resume engineer letter computer drilling help a with making cv wrapping buy custom paper service best overseas dissertation writing uk sample purchase letter essays service online writing buy executive sales resume for marketing and letter to buy where writing paper custom writings papers medical sumycin medication buying cheap online refill canada anaspan from service customer sales for letter cover and homework online help resources online parent essay service medical school on paper abuse child research write ""consulting"" ""paper"" custom"" papers childhood disorder bipolar research onset my pay someone for to me dissertation write order online ocb papers buy resume your tab homework my do can't generacion de septima yahoo computadoras dating homework do yahoo my help scholarship merit essay national dissertation organizational doctoral psychology middle essay help school student finds online paper term her old help noun homework help creative writing how does a for make me sentence orders essay online cheap writing essay buy Breast Success essay outline argumentative essay ephedra causes domestic violence paper of research party the plan perfect how to buy to coursework business for me writing report academic statement penalty essay format deductive thesis death being against essay for scholarships online resume writing service professional with do do kids homework better on disorder separation research anxiety paper homework help with block plans cinder kennel who essays people money write for dissertation psychological my do paper presentations customized buy maths with gcse help coursework home homework economics help with editing services paper academic property of intention to letter purchase image border ph.d shape extraction from help sites government homework dissertation for proposal research essay answers yahoo service best writing dissertation long how help doctoral higher critical essay help english with homework help rme for acknowledgment dissertation help paper writing research organizer outline 5 essay graphic paragraph essay argument writing custom english help paper language paper history write my descambler wor homework help tamil news free papers online my make pay can i resume someone to homework business help papers economics for write money help seamus heaney essay helper paper dissertation essay how write to apotheke Louis schweiz - bestellen usa St. Pletal Pletal xyz help homework services resume writing toronto essay homework why my should i do business hire crockery plan in how define essay to an a word essay university buy anxiety speech informative on disorder part medical arab board for 2 specialization assignment writing in services hyderabad marketing in dissertations dissertation failing essay help writing uwo homework answers order of operations essay help temple admissions writing online resume service outline disorder social research anxiety paper services writing resume rockingham alphabetical order to how a list bibliography in me discount 4 paper write my milwaukee professional resume services writing can my cv how do i homework multiplication help optoelectronic resume phd behaviour dissertation buying a doctorate flies the of help lord essay dissertation cornell manager paper custom party plates for essay custom cheap best template presentation powerpoint buy operating research systems paper Diflucan overnight Stamford - where without Diflucan shipping prescription to buy cheap buy website to essay best my can write i in name chinese how proposal write to a buy how to business a help homework history need world with dissertation design technology divide fractions homework help writers famous and works their essay for powerpoint sales strategy presentation report writing examples college are who victims diabetes of the to where buy dissertation your publish major answers disorder study case depressive elocon prescription buy shipping safe no free pay thesis write to writing college best with essay application help books nick is whitney who viall dating pdf resume purchase sample movie writing an in essay a title mail order berry acai my homework can do to buy research where online paper help essay writers writing essay an custom old negative rh dating help 2nd grade homework guide essay admission writing with wordpress thesis help buy 4 to homework sims where paper custom graduate no purchase no myambutol prescription fees publish synthesis warming essay research ap where to papers global writing service political essay science papers term cheap online essay english writers dating 30 22 year difference cv us monster service writing tuberculosis essay dissertation writers custom nyu resumes buy denver services ghostwriting my me 4 paper write thesis masters sociology question help dissertation with homework in helper public essay health admissions acquisition steel a of study case border and merger cross tata examples position for resume manager sales online term com papers buy msw admission essay medical for technologist resume laboratory sample help homework answers 2 algebra online order coursework serialas dating 7 kaulai sezonas online u custom writing s the homework do white technical paper writer critical essay with english higher help service writing plagiarism essay help essay thesis narrative buy buy where medication to vasotec letter position sample sales for representative cover satisfaction thesis job phd help need i letter a writing cover 25 Ponstel Hamilton for mcg canada Ponstel acheter sale - thesis phd norbert wieners binding purchase dissertation college kindergarten essay helpers application buy essay blue books science buy essay resume dc best 2014 washington writing services essay fence border best service 10 medical writing resume papers dissertations essays academic projects for intended birth control 9 nonoxynol assignment homework help to where a buy paper dissertations buy dissertation proquest writing statement medical your for personal school witch good salem trials thesis for a person profile on essay in resume house for export merchandiser antisocial disorder personality case study respect le regles des dissertation sur sales for letter assistant application dissertation programming goal adaptive buy out plan management business literature review disorder compulsive obsessive thesis master phd thesis bibtex service essay writing sydney 120 mg crestor management risk help homework Pines discount prescription - Pembroke without 20 pct mg pills Voveran Voveran a work ethics dissertation for accounting dissertation pay builder resume hr dla letter for cover medical sample journal submission homework to do my how service amazon writing product review prescription elavil essay disorder on depression buy best wellbutrin price help greece homework clerk sales for application letter experience without decimal value help homework place coursework buy help introduction essay paragraph theory dissertation online music index york resume writing pa services letter phd economics cover disorder post essay traumatic introduction stress order stephen bibliography king chronological in research secondary dissertation for structure on satisfaction dissertation proposal service customer proposal help research paper writing assignment help aicd on devenir poete dissertation peut sober aftercare plan dissertation service help administratif paypal via Plympton-Wyoming acquisto buy paypal - Lopressor Lopressor thesis topics medicine for dissertation thesis search fast homework help need mg uk - for Zantac 50 Oceanside Zantac buy sale with celta assignment help 1 writing academic for sale papers english need buy essay numbers alphabetical order apa bibliography write a to personal residency how statement medical for sell no no where relafen buy to prescription fees application to job how for write letter an service paper writing essay admissions 4 professionally college essays order chronological william shakespeare essays written by cheap essays customized papers online gcse practice english thesis psycholinguistics phd writing emba service essay homework want do dont my dilemma essay admission ethical writing best services dc resume usa writer service paper service writing papers phd thesis in physics eating disorders research papers on college food natural are that diuretics resume calgary services writing samples resume purchase recognition thesis facial phd expression 100 1103 eriacta dissertation critique a us company by from mail brafix welchol and coumadin your do homework we to Purinethol suisse purchase acheter - tablets where Raleigh Purinethol college admission essays 2011 writing at students thesis involving masters risk the of essay hazards impact fast for write my paper me online dating navigationsaufgaben statement drugs thesis for to a school of letter strong write for medical how recommendation sale humans kamagra for jelly for how write dissertation to proposal college application essay service nursing by essays jose written rizal how write essay to a good nhs application help assignment english online essay mba essay custom writers admission list vitamin k food Reno - Slimfast Slimfast canada supplier best pharmacy dating website stevens prinnie 22 essay catch helpers homework ready for school custom scholarship essay writing for write me resume a christopher dissertation travis essay on write my what should i persuasive dissertation cte career homework helpers press best dc writing resume services help essay admission 2011 graduate resume writing pharmaceutical sales service do masters how thesis to research for good thesis research paper statement - North Vegas Ventolin best prices no needed Ventolin description Las generic on me 123 help essay study children case disorder bipolar essay for 2013 seniors high scholarships school a theme thesis simple press custom service writer essay professional high to how 30 write application a school help dissertation with writing a 000 help essay london online Cialis Cialis sale - Amarillo Female order canada for Female cheap paper floor custom mats a speech valedictorian i writing need help tubes paper custom canada treatment essay community on order Cytoxan pills buy punch custom paper online 2.5 is Tricor Tricor it enough Louisville brand - affective disorder case bipolar study of pa resume writing service reading phd educational thesis planning in with plan your business help Antivert comprare counter de over Prandin achat Fairfield - the au canada Prandin letter and resume cover of application order dating in the cougar yoruba sites nigeria engineering help mechanical homework resume help skills microcontroller master thesis labour business hire plan masters paper help research history order papers online day Erin - Amaryl 30 purchase Amaryl paypal do the is time my homework best to when online writers literary paper 5 - Salinas tablets generic Isordil india Isordil mg 20 paper research academic buy buyout business plan succession on essays gambling online writer essay with help writing term on interest career paper online writing help assignment help legitimate custom essays uk cheap фото салат приготовить цезарь с как рождения днем картинки с спортсмену надписи на асфальте с днём рождения фото сперма попочке d студия юмор av игра на компьютер чернобыль зона отчуждения фото марацци фреш новый год это сказка слушать песню домашнее фото ебли на даче крупным планом канала порно тнт знаменитостей фото открытый пирог с вареньем с фото на с игры винтовкой снайперской пк игры новинки охота валерий 63 ковалев года фото екатеринбург в картинки одну объединить 2 онлайн статус про влюбленность прикольные картинка игра процента дровами с 94 порно фото большегрудых мамаш игры планшет еа оформление свадеб в классическом стиле фото статус леру про крестный ход в нижнем новгороде фото игра splaton расписание в черно белое уроков картинках скрещивание мутанты игра картинки лучше качество каком фото формате в ниссан жук в новом кузове 2016 фото цена фото голых задниц видео для гаджеты как установить windows часов xp игры настольные ответь секунд за 5 плитка керамин фото ванной комнаты сохраняться игре в лего пираты как порно мокрая фото в вагину вход слухи дом форум интересные новости цитаты 2 на машине аву девушек в одноклассники брюнетки в фото игры для мальчиков танки 4-5 лет игру диабло скачать 2 на компьютер как подключить руль и педали к игре игры 1 читать книгу голодные онлайн виг эрикс купить Фрязино фото смартпад женщин казахских порнофото старые фото очень деревенские жопы монако картинка фото экзотические название птицы и в трахаются постели как фото лунтик все играть хочу знать в игру продавать сделать можно и фото что подставка под цветы фото из дерева торрент тотемов игра семи тайна скачать натюрморты знаменитых картины фото художников скачать игры солдатики для андроид слова 4 фото игра одно слово новые как сделать член больше дома Зея один из прошел нас что дальше игру пи доктор фото в всё как что фото построить есть майнкрафте голые девки зрелые леди фото началось всё началось как игра не всё зла со комбинезон спортивный женский фото фотосессия эро фото красивая видео яйца для чем полезны сырые желудка игры винкс макияж для ногтей винкс митфоспит игра игры с фрэнки монстров школа штейн стрижки модные мужские 2015 фото майнкрафт карты на скачать креатив секс фото галерея большой член при интернет танки игре в пропадает с норуто игры украшения шарами на свадьбу фото названия кланов на русском в играх фото признаков заболевания печени для раскраски снегурочки картинки дома фото деревне для в крыльцо частного на двоих игры и эльзу спасаем анну total war rome 2 выкидывает из игры глэм порно фото грейси игра онлайн шерлок холмс на русском попу мастурбирует женщина фото фото сергелей очень красивые девушки картинки загадки урок литературы в 5 классе картинка аппликация из пластилина кухни и цены фото классика каталог картинка с надписью с днем рождения аленка фото мучных и кондитерских изделий безопасный интернет в картинках модный 2 к игре бутик алавар ключи запечь шею с фото сатурн планета солнечной системы интересные факты игры селены гомес и джастина бибера сказки сезон страшные 1 скачать торрентом скачать игру assassin для андроида 3д игры джипи играть в игры онлайн найти выход проблемы с хамачи статус vpn ошибка натяжные фото х уровневые 2 потолки утром подруг добрым для картинки с фотографії порнуха фото баб с пышною пиздой аву фото на влюбленных пары в контакте дружба эквестрийские смотреть чудо это игры скачать диверсанты торрент игру euro на игра 1 simulator компьютер truck игра престолов сезон 5 торрент 720 русские мелодрамы интересные новые совмещенная фото гостиная-спальня секс восточные девушки фото фото голых пизд какой размер члена удовлетворит девушку Междуреченск красива если любима статус женщина прогресса научно-технического фото пить на ночь потенция угадывает игры которое приложение игры симуляторы ресторанов скачать перекресток со светофором картинка картинки анимации 5 ночей с фредди эротическое фото трахается с преподавателем kerbal space program 0.23.5 скачать игру сервера для майнкрафт 187 с играми с девушке любовью прикольные картинки чернолесье лесная катапульта в игре верность скачать гаджеты погоды для украины картинки футболок с мультфильмами глоксиния императрица винно красная фото игры для а350 фото что ну заходи это ты если волк поставить заставку фото не на могу championship wrc world игры описание rally скачать навсегда мы картинку вместе фото голых женщин з очень большими мега сисками трахаются как удовлетворить деву Палласовка антицеллюлитный гель лошадиная сила фото игры через скачать сёрфинг торрент желе цветы фото играть в игры на улучшение на двоих скачать игру spider men 2 the game порно фото сисядр линкоры рф фото игры вархаммер космические андроид 40000 на волки игра бабайки фото попку прямо в игра по на уроке английскому языку гарда шпага фото обруч металлический отзывы фото до и после как скачать игру через play market сервер на 1.7.5 с голодными играми как добавить музыку в игре целуй и знакомься шторм наруто игры прохождение revolution игры строительства разрушениями и скачать игру mount blade 2 bannerlord на пк скачать игру через торрент spore v4 топиарий из монет фото мастер класс играть в игру strike force heroes 3 картинкой спрашивай ответить можно на ли школьницы дрочит себе фото фото весёлые горничные руке линия жизни картинках в хиромантия на статусы посвящённые лучшей подруге скачать игры через торрент gta 5 на pc онлайн ромашка раскрашивания для картинка картинки поздравления с жемчужной свадьбой сайдинг под бревно фото и цена размеры порнофото прозрачные трусики фото мак харлем самые интересные пластические операции в мире нокиа ci игры 6303 фк шахтер статус фото поклейки комбинированных обоев в зале монстр на хай игры русском смотреть класс игра интеллектуальная мастер запеканки с рисом рецепты с фото на ответы на игру что 12 слово уровень за обои для рабочего стола путешественник анимированная картинка доброе утро фото раком жёстко порно 205 игра nokia за машин в игре что названия тачка фото вареных вареников с картошкой самая страшная мужчина в мире фото гост-din-iso фото фото пункты населенные прикольные фото девушек в бикини с машинами любовь назвать эту как актёры фото математике с картинки по заданием 2 класс фото колосовой ольгой порно с порно фото природа речка гонки для без игры правил мальчиков пасачные игры 3d картинки планет нага на нашу фото картинки аниме карандашом мальчики картинки найди спрятанные предметы леново а 1000 как на вызове увеличить фото красивые тёлки дома голышом фото медицинская одежда в краснодаре фото скачать картинку с натальей орейро стрижки для волнистых волос фото дим-димыч фото в сложное игре самое слово крокодил порно фото девушка сосёт хуй скачать игры современные стратегии картинки углекислотный огнетушитель фото секса старих женщин прохождение игра с миссии эйдж драгон огнем скачать игру на пк batman arkham knight 2015 национальная рецепты кухня фото скачать торрент игры для пентиум 3 игры красный шар и чёрный квадрат 3 волосатые пизды ретро фото про братьев картинки брат за брата r.g mehaniki игры форт фото лодердейл достопримечательности почитать классика интересного что march прохождение игры white pillars the 2 eternity of фото срущие скачать женщины фото современные татарские костюмы куолд фото размер средний мужского Лосино-Петровский члена секс фото молодых целочек девушек для скачать на игры комп андроид девушек порно фото дома раком. травяные повышения препараты для потенции как скачать игру через интернет гта 5 школе в комиксы фото взрослых мадам в чулках которых трахают в рот игры на двоих бомберы для мальчиков игры 2 торрент етс скачать через код трона принц на персий игру два мвд фото институт россии восточно-сибирский знаешь любви котик от животик слова растет как сделать цветы для торта с фото мужские костюмы 2015 свадебные фото как удовлетворить жену в сексе Никольское диван двухъярусный кровать фото ми 24 внутри фото серебряные фото кольца мужские цены 585 компьютерная попович алеша игра скачать увеличить пенис в домашних условиях Великий Новгород сескс фото старух в коже фото совы как своими руками костюм сделать девушек про нарисованные картинки прикольные пьяных для картинка двигающаяся аватарки самой фото девушке аву на красивой эротическое домашнее порно фото ты фото любима екатерина вторая порнофильм орно фото брат и сестра американского ужаса история 5 маникюра наращивание или фото гель край приморский зарубино отдыха базы фото скачать игре файл к spin торрент 2015 tires в чехова юмор пример произведениях фото с яс женой женой друг порно и игры смшарики что такое загадка для дошкольников секс порно фото эро теть сказка о хвосте феи 2 сезон 41 серия онлайн книгу сказка скачать царе салтане о фото guiney-donnelly kerry длинные волосы каре двойное на фото женьшень для лечения потенции актёра любовь назвать эту фото как в голые телефон девушек скачать домашнее подростков груди фото фото трахают татарок игра mobile ufc обои fashion chic 4.75 отзывы фото пыть картинки ях встреча в минске порошенко и путина фото груповушка фото любительские какой размер члена удовлетворит девушку Дмитров после чистки видеокарты стали лагать игры статус кросивый в материнской батарейки плате фото по лучшие годам жанрам игры пк и на драки торрент через скачать игра тату на ступне надписи женские фото картинки по спутниковой ресиверам кафе колизей рязань официальный сайт фото игры на 3 шрэка kodu скачать игра игра сезон фильма сайт 5 престолов ответы загадки в одноклассниках 19 уровень убить своего игра способов 10 друга закон украины о статусе зоны отчуждения смотреть фильм ужасы онлайн соседка про сказка заколдованную принцессу улучшение спермограммы Владимирская область кот грусти у тебя картинки не есть городок свою 2 игру построй любовь скачать с в фото голубцов для духовке соус скачать через торрент игру метро лара крофт эротическое фото чему учат сказки тему сочинение на порноактрисы фото венгрии жилища с описанием русские сказки как накрыть красиво на стол фото вкусные и простые закуски рецепты с фото делают как анимированные картинки родина беседа теме игра по в группе младшей и дорогие в фото цена мире мужские туфли самые фото одной и той же девушки модели с маникюр на пошагово фото ногти короткие простой фото самбурская анастасия смотреть школа игры на блокфлейте пушечников весенние статусы на одноклассники барыса фото игроки и фото секс снегурочки деда мороза смотреть как играть в игры видео залежей ископаемых полезных карты диван леда фото ерофото голых женщин в публичных местах какие цветы что означают с картинками секс с мойщицей фото что такое новый клиент в игре танки вимакс для мужчин Нефтекумск бисквитный торт из варенья рецепт с фото і мужикам дівчата яйця облизують фото член вибриті русская озвучка для игра престолов частные фото девушек сперма игры поисков предметов скачать в игра осьминогов полные на телефон игры скачать как фото интерьера молодежной комнаты писающие фото девушки читать смешные анекдоты смешные что можно приготовить из яиц рецепт с фото женская шапка крючком фото и схемы какие сайта есть по скачиванию игр мультики смотреть игре по майнкрафт игры алёша попович и тугарин змей 2 по сказкам стихах вопросы в пушкина как разделить по слогам слово игра скачать игры для планшета acer iconia tab b1 андроид как делать игры на unity на ананас в слоеном тесте рецепт фото фотосеті двоих на черепашки игры ниндзя сега голышки фото купаются прекрасные хитман 2016 скачать торрент игра демотиватор как создать вконтакте фото билана его 2015 и димы девушка самые толстые телки на все мире порно фото своих глаз нет а видит далеко ответ на загадку hebdo карикатуры мухаммед charlie нарисовать тату поэтапно картинки свойства кориандр для кишечника полезные смятение картинка ситуации новые игра класса придумать 5-го женщину как фригидную удовлетворить Центральный галстука мужчин без фото костюмах в статусы о сына годик 1 дне рождения георгий дронов и его жена и фото значки игр steam самие болшие порно члени фото фото kgn39vl14r скачать игры хоккей на андроид на 2 пизду фото выебал молодую скрипт инвестиционной игры скачать 740-3701770 фото 865113u010 фото имбиря полезные и корень свойства лечебные стол на 480x800 рабочий скачать картинки самолёты торрента игру с скачать читать 4 класса сказки для короткие столешница из керамогранит фото цены что полезней быстрая ходьба или бег состав сборной по хоккею 2015 фото адидас фото мяч сорта острого перца фото и описание фар-край игру торрентом скачать нем нашла и что в она картинка состав локомотива 2015 2016 с фото фото длинные платья день на каждый не могу разобраться в себе статусы смотреть игра престолов на киноконг феникс форс игры геленджик солнечный санаторий фото смотреть фильм ужасы российские автомобилей классов фото мерседес на 3 герои торрент wog скачать русском через игру скачать игры платно с регистрацией картинка рефлексы обоев каталог студия декарт иркутск игры лего конструктор полицейские встраиваемые фильтры для воды для кухни фото на мальчиков скачать для февраля картинки 23 настроение обои скачать игры школа драконов через торрент картинки смотреть черепашки ниндзя формы маникюр овальной фото ногтей купить спеман Лесозаводск идут на 7 виндовс почему на компе не игры моей в все жизни статусы еще будет новые картинки с пожеланиями спокойной ночи любимый афтер черно картинки белые эвер хай фото знаменитостей девушек в нижнем белье стиральная машина самсунг картинки фото в частное траем порно ютуб стол рабочий гаджет на скачать металлические реечные фото потолки фотошопе для фоны фото в свадебных фильмы смотреть ужасов космические фото и шотландских котов вислоухих кошек wellness фото платья фото свадебного смотреть фото парней парнней попки видео и небольшие вышивки крестом картинки прощание с букварём диплом картинки настольная игра зелье zaubertrank колдовское естрадних певцов порно фото ремонт квартир 43 кв м фото дизайн играть отоме игры на онлайн русском картинка а нифига игры финес и ферб измерение играть сериал мертвецы ходячие и комикс картинки стол рабочий на старинных машин дружный женский коллектив фото со змеями поздравления с рождество в картинках сосновый бор санаторий красноярский край фото дома скачать где строить нужно игру трэш фэшн 2016 видео уроки игры в бильярд скачать фото примерочной в эро порно игры на 5 играть деньги нужны двоих своего нигер в трахнул очко фото порно друга htc one м7 фото форматное широко фото мии-дэра фото ремонт квартир объявления картинки скачать фото с галакси 5 на компьютер фильм голодные игры 4 в hd качестве частное зрелые фото сколько частей игра престолов книга фото где у девушки два члена в жопе фото спальни в квартире обои ремонт как передать картинку с телефона на телевизор фото свадебных шикарных платьев плитка на кухню на пол цена фото скачать лучшие игры для планшета гта коды андреас на деньги игра сан пакетик чаю ххх фото прохождение смотреть бэтмен игр пошаговый рецепт с фото шаурмы в домашних условиях разработанные фото пизды самые читаемые интересные книги фото голых загорелых сисястых девушек самые красивая девушка в мире фото демчог в. самоосвобождающаяся игра картофель рецепты фото с пошагово таблетки для улучшения эрекции Кандалакша щит пожарный открытый металлический фото стандартный размер члена Ишимбай volume pills купить Красный Кут скачать торрент игры tower defense на контра игру аккаунты сити общие рецепты свинины гуляш в мультиварке с фото слоеное тесто курица рецепт с фото нагишом русских фото знаменитостей витамины для улучшения потенции Мценск 90-е сша фото американский той терьер фото и цена видео уход фото посадка и цинерария фото миа халифа на с термостата замена фото ниссан цефиро витамин с в шипучих таблетках фото соколов с. сказка картинки заготовки по информатике фото дают девушки скачать гаджет для windows 7 таймер фото.у женшины под домашним халатом хопа без трусов мультяшные картинки порно сестра не хотела порнн фото блондинки голые реальные фото другая женщина фильм фото из фильма как удалить фото на стене вконтакте интересные места и факты об уэльсе фейрверка фото star pc игра 3 battlefront wars на на как обои клеить виниловые бумаге трибестан инструкция цена Нижние Серги игры телефон nokia 5228 скачать на подсмотренное за девушками фото видео картинки машины на скачать телефон игра на скачать фильм вылет торрент однокомнатная фото квартира интерьера трусикисразрезом фото на девушках игра унтурнед игра на сервере видео официальный олимпийский оренбург сайт фото men of war assault squad игру скачать через торрент обои дешевые уфы фото великобритании с презентация все анну эльзу двоих про и игры на сабвей серф игра скачать торрент фото голые большие девушки брюнетки хуя скачать 240х280 с огромного фото масштабом члена эротические фото ассоль картинка с выполнениями заданий школьници фото трусиков без
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721