Вплив іміджу футболіста на його спортивну кар’єру

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті з’ясовано такі поняття як «імідж», «імідж спортсмена» та «імідж футболіста». Визначено значення та вплив іміджу на спортивну кар’єру спортсменів, зокрема футболістів. Також проаналізовано основні фактори, які позитивно чи негативно впливають на імідж футболіста.Ключові слова: імідж, імідж футболіста, ЗМІ, PR.

Частиною культури ділового спілкування є створення привабливого іміджу. Без цього не варто розраховувати на гідну репутацію в суспільстві. Поняття «імідж» міцно увійшло в наш побут, воно вживається як в розмовній мові так і в пресі. Проте нерідко зустрічаються ділові люди, політичні діячі та спортсмени, які не надають значення своєму іміджу або відводять цьому другорядну роль. В наш час медійні люди просто зобов’язані дбати про свій імідж, адже від цього залежить їхня подальша кар’єра.
Що ж стосується іміджу футболістів, то для нас це явище відносно нове, оскільки в Європі, дослідники почали зустрічатися з цим значно раніше. Футбол вже давно переріс із звичайних змагань у комерційну гру президентів, де одним із правил є візуальна привабливість, як окремих гравців так і команди в цілому. Тому питання дослідження впливу іміджу футболіста на його кар’єру є дуже актуальним в наш час.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день проблема іміджу футболістів є малодослідженою. В більшості випадків з’ясуванням цього питання займалися зарубіжні науковці. Ось наприклад, в наукових роботах Е. Позднишева було детально проаналізовано імідж і його значення для спорту. Також він описав основні фактори, які впливають на імідж спортсмена та визначив роль ЗМІ у створенні іміджу як однієї персони, так і цілого футбольного клубу. Дослідженням проблеми особистісного (іміджевого) PR займалися Г.Г. Почепцов у своїй роботі «Пaблик рилейшнз для прoфессиoнaлoв» та И.П. Яковлев «Паблик Рилейшнз в организациях». Вони виділили основні інструментарії іміджелогії та дослідили зв’язок психології з іміджем знаменитих персон.
До вітчизняних науковців, які займалися цією проблемою можна віднести О. Садовник. До основних її праць належить «Персональний імідж спортсменів», «Значення та особливості формування іміджу у спорті» та ін. В цих роботах вона досліджує конкретно імідж спортсменів та вплив цього іміджу на їхнє повсякденне життя.
Мета статті: визначити характер впливу іміджу футболіста на його спортивну кар’єру.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науці поняття «імідж» було введено тільки на початку 60-х років ХХ століття. Імідж походить від латинського слова imago – образ, яке пов’язане з іншою лексемою – imitari, тобто імітувати. Інші дослідники стверджують, що термін «імідж» має англомовні корені і найбільш часто вживається для визначення того образу, який конструюється або створюється з метою викликати бажані зміни у свідомості та поведінці людей, надати на них певний соціально-психологічний вплив. Тлумачний словник Вебстера дає наступне визначення цього поняття: «імідж» – штучна імітація або подання зовнішньої форми певного об’єкта, особливо особистості. Він є штучним уявленням про людину або товар, який створюється пропагандою, рекламою з метою формування в масовій свідомості певного ставлення до об’єкта [2].
Імідж – це штучно сконструйований за певними правилами і зі спеціальними цілями образ (політика, партії, бізнесмена, спортсмена, фірми, спортивної команди, установи, керівника і т.д.) [2]. Також імідж – це образ, який цілеспрямовано формується і надає емоційно-психологічний вплив на певних осіб з метою популяризації, реклами і т.д. [2]. До основних типів іміджу яким притаманний функціональний підхід належать: дзеркальний, поточний, бажаний, особистісний, корпоративний, множинний, негативний.
Відповідно, імідж спортсмена – це образ, який цілеспрямовано (або стихійно) формується і надає емоційно-психологічний вплив на різні соціальні групи, пов’язані зі спортом [1]. Під іміджем футболіста слід розуміти уявний образ гравця його манер поведінки, фізичних кондицій та його популярності в очах футбольної спільноти.
Сьогодні на формування іміджу футболіста впливає безліч факторів, але якщо їх проаналізувати, то схема виявиться дуже простою. На початку своєї кар’єри спортсмен «заробляє собі ім’я», створює свій імідж, працює на нього. Після того як він показав якісь видатні, серйозні результати, імідж починає працювати на нього, дозволяючи укладати йому більш вигідні контракти і заробляти гроші на рекламі [39, с. 20].
Всі ці фактори можна розділити на 3 групи:
– фактори, які залежать від майстерності футболіста (вони визначаються його талантом, зусиллями на тренуваннях, самовіддачею в грі, силою волі, бажанням перемогти, що, безумовно, відбивається на його спортивних результатах. У футболі, наприклад, це кількість голів, результативних передач, відбори м’яча, виграні єдиноборства та інші);
– фактори, які не залежать від майстерності футболіста (вони складаються з факторів, пов’язаних з культурою поведінки та факторів, пов’язаних з його соціальним статусом. До факторів, пов’язаних з соціальним статусом, відносять вроджені (раса, вік, стать, національність, антропометричні дані) і набуті (освіта, статус в сім’ї, громадська діяльність). Фактори, які не залежать від майстерності спортсмена, формуються ЗМІ, тренерами, гравцями команд, конкурентами та зусиллями самого футболіста);
– фактори, які частково залежні від майстерності футболіста (до них відносять поведінку гравця протягом гри, після гри, травми, допінг, наркотики, алкоголь, клуб, ліга, зйомки в рекламах та спілкування зі ЗМІ).
Дані фактори можуть як позитивно так і негативно впливати на імідж футболіста. До позитивних факторів впливу можна віднести: високі спортивні результати, участь у міжнародних турнірах, високий рівень інтелекту та культурного розвитку, приваблива зовнішність, вміння спілкуватися з журналістами, відкритість до вболівальників, участь у благодійних акціях.
Факторами, що впливають на формування негативного іміджу футболіста є: негативні риси характеру, погане виховання, прийом заборонених фармацевтичних препаратів, шкідливі звички, недисциплінованість, відсутність витримки, снобізм (претензії на вишукано-витончений смак), непунктуальність, зарозумілість, систематичне порушення морально-етичних норм поведінки і законів, «зіркова хвороба» та інші [3].
Науковець Е. Позднишев у своїй науковій праці «Імідж спортсмена» провів своєрідне іміджеве дослідження. У ході досліджень ці фактори умовно були розбиті на чотири групи: 1. Результати діяльності; 2. Взаємовідносини; 3. Інтелект; 4. Зовнішність.
Аналіз результатів проведеного опитування Е. Позднишевим серед різних футбольних груп показав такі результати:
у групі чинників «Результати діяльності» дуже важливими факторами були визнані:
• спортивні досягнення – 59% опитаних;
• участь у міжнародних змаганнях – 59% опитаних;
• участь у комерційній діяльності (реклама) – 35% опитаних;
• спортивний характер – 35% опитаних.
У групі чинників «Взаємовідносини» дуже важливими факторами були визнані:
• вміння спілкуватися з представниками ЗМІ – 65% опитаних;
• культура поведінки – 47% опитаних;
• вміння спілкуватися з вболівальниками – 35% опитаних;
• комунікабельність – 35% опитаних.
У групі чинників «Інтелект» дуже важливими факторами були визнані:
• загальна культура – 41% опитаних;
• інтелект – 29% опитаних;
У групі чинників «Зовнішність» дуже важливими факторами були визнані:
• зовнішні дані (фігура, обличчя) – 29%;
• вміння одягатися – 29%;
В цілому домінуючими чинниками формування позитивного іміджу футболіста були визнані:
– вміння спілкуватися з представниками ЗМІ – 65% опитаних;
– спортивні досягнення – 59% опитаних;
– участь у міжнародних змаганнях – 59% опитаних;
– культура поведінки – 47% опитаних;
– загальна культура – 41%;
Аналіз відповідей щодо факторів, які впливають на формування негативного іміджу футболіста показав такі результати:
– Недисциплінованість – 82% опитаних;
– Систематичне порушення морально-етичних норм поведінки і законів – 76% опитаних;
– Агресивність – 76% опитаних;
– «Зіркова хвороба» – 76% опитаних;
– Зарозумілість – 53% опитаних;
– Амбітність – 47% опитаних[2, с.99].
Всі ці фактори безпосередньо пов’язані з діяльністю ЗМІ, в першу чергу з телебаченням, радіо і періодичною пресою. Ці інформаційні канали впливають на маси людей через такі фізіологічні процеси, як зір і слух. Зір і слух в свою чергу формують комплекси відповідних відчуттів і сприймань, які в подальшому реалізуються як уявлення. Тому з точки зору психології можна сказати, що імідж – це система уявлень та образів того чи іншого гравця в очах суспільства. Однозначно, що імідж в футболі представляє з себе складний феномен, що складається з комплексу чинників, серед яких одне з найважливіших місць займають соціально-психологічні.
У нових соціально-економічних умовах, діяльність з формування іміджу футболіста набуває особливої значущості, як у сфері заохочення людей різного віку до занять спортом, так і в цілях отримання максимального прибутку. Таким чином, формування іміджу неможливо без урахування його соціально-психологічних основ.
На питання про те, чим відрізняється сьогодні формування іміджу футболістів в нашій країні і за кордоном, А. Баркалов відповів, що в Україні зараз лише окремі футболісти займаються розробкою свого іміджу. В інших країнах цьому питанню приділяють серйозну увагу більшість футболістів. Але, на його погляд, це справа часу, в недалекому майбутньому як самі спортсмени, так і їхні тренери зрозуміють всю важливість і необхідність того, що називають створенням іміджу.
Отже, результати дослідження показують, що для формування позитивного іміджу в першу чергу потрібно вміти спілкуватися та гарно себе поводити з представника ЗМІ, оскільки саме завдяки мас-медіа вболівальники отримують ту необхідну порцію інформації про свого кумира, яку потребують. І саме завдяки журналістам футболіст формує свій імідж, адже вони слугують так званим інформаційним каналом між гравцем та суспільством. Також для формування іміджу дуже важливо демонструвати хороші спортивні досягнення та регулярні виступи в престижних міжнародних змаганнях (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Чемпіонати Європи та світу). Ну і звісно потрібно пам’ятати про культуру поведінки та рівень освіти, адже від цих критеріїв залежить думка суспільства про рівень знань та виховання футболіста.
Висновки. Отже, ми визначили характер впливу іміджу футболіста на його спортивну кар’єру. Якщо враховувати все вище сказане, то можна зробити висновок, що імідж є невід’ємною складовою в спортивній кар’єрі футболістів і має вагомий вплив на їхнє футбольне та особисте життя. Формування іміджу футболіста може відбуватися за допомогою дії цілого комплексу різноманітних чинників: спортивних результатів, участі у міжнародних змаганнях, річного доходу гравця, участі у благодійній діяльності, участі у комерційній діяльності, менталітету, спортивного характеру, культури поведінки, уміння спілкуватися з представниками ЗМІ, вміння спілкуватися з вболівальниками, комунікабельність, етична і адекватна реакція на провокаційні питання, позитивні відносини з тренером, позитивні відносини з партнерами по команді, позитивні відносини з суддями, позитивні відносини зі спортивними менеджерами, позитивні відносини з допоміжними працівниками, загальна культура, інтелект, освіта, наукова діяльність, володіння іноземними мовами, професійні знання (спортивна фізіологія, спортивна психологія та ін.), зовнішні дані, вміння одягатися та інші. Всі ці чинники так чи інакше впливають на формування іміджу гравця.
Але попри всі фактори, все одно в кінцевому рахунку, імідж футболіста залежить від досягнутих ним результатів. Чим вище результати, тим вище його рейтинг, тим більше уваги надає йому суспільство, тим популярнішим стає його імідж.

Список використаних джерел та літератури

1. Барна, Н. В. Іміджелогія [Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання / Н. В. Барна; за наук. ред. В. М. Бебика. – К.: Університет Україна, 2008. – 217 с.
2. Позднышев, Е. В. Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте [Текст]: научно-методическое издание. Часть 1. / Е. В. Позднышев. – К.: ЧПП 2003. – 106 с.
3. Позднышев, Е. В. Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте [Текст]: научно-методическое издание. Часть 2./ Е. В. Позднышев. – К.: ЧПП 2003. – 144 с.
4. Пoчепцoв, Г. Г. Пaблик рилейшнз для прoфессиoнaлoв [Текст]: науч. изд. / Г. Г. Пoчепцoв. – М.: Рефл-бук, К.: Вaклер, 2005. – 624 с.
5. Яковлев, И. П. Паблик Рилейшнз в организациях [Текст]: науч. пособ. / И. П. Яковлев. – СПб.: «Петрополис», 1995. – 148 с.
6. Дорощук, О. В. Формування іміджу футбольного клубу в Україні (на прикладі ФК «Шахтар») [Електронний ресурс] / О. В. Дорощук. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/formuvannya-imidzhu-futbolnoho-klubu-v-ukrajini-na-prykladi-fk-shahtar/ – Назва з екрану. (дата доступу 10.05.15).

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help statements financial essay buy argumentative writing sites essay legit service writing review college essay application services department writing city best in resume york new help dissertation phd writing writing service reviews smart friend essay on help homework fractions ks3 homework levers help preface thesis phd history my homework do best online ga writing resume services essay help.org letter me someone a write cover versailles of homework help treaty help essay bucknell Clozaril assistance Clozaril australia 50mg Amos patient - generic mg elavil 200 pills assignment political science help paper auto writer personal about essay narrative mother homework helper mr hansen dicaprio charlie winslet kate leonardo rose dating business writing papers academic vs reports buy a book school services editing essay graduate writing in resume services bangalore service ranking essay writing online buy where i can essay purchase for officer cv john cena schumer dating amy unix help homework best military resume civilian writing services essay in written person third in percentage boundaries fat body dating to lab order write report a writing introduction dissertation essays custom buying hiring statistician dissertation a dating games sims girl to in made Fresno 100mm purchase usa Aceon Aceon - a philosophy me i written for paper need cheap term papers paper history buy get outline writing dissertation a help university writing report site phd immigration thesis order world new essays business cover letter admission for school reference website essay no up sign sites online dating my german homework do online inderal hawaii buy in online dating fake ireland id argumentative papers music research writing custom essay services for discounts with essay cheap writers yahoo dating compromiso cristiano essay classy writer service binding dissertation consultation essay summary response online card buy credit propecia plagiarism hand written can gcse detection to cheap place lanterns buy paper writing sample good discussion essay for position maintenance resume plan template business for sales representatives trust and assets liquidating creditors professional writing houston services best allergy for vacuum network ghostwriters hire for phd thesis university of pretoria bone chemo cancer treatments for order of a lab correct report to how easy 10 write application essay steps an papers practice plus online 11 buy thesis should theme stickers paper custom lesson plans zero by dividing free unlock uk blackberry dating rotc scholarship army essay help essay help the outsiders paper custom term writing does paper page cost written a much custom how per on and masters php thesis mysql writing services professional vancouver tool thesis paper writing dissertation thesis and tamu services disorder speech examples services writing paper in brooklyn cv writing service us doctors for uky dissertation grant aera acculturation dissertation altace to where buy person of kind what is shopaholic a essay help homework consitution border rican divided essay puerto identity review purchase literature essay used service writing anyone custom desk writing can buy essay on money success anxiety disordercase studyexamples business plan sell buy and scarlet symbolism letter essay persuasive recycling speech essay papers buy now gender published recently classroom single dissertation written by kids essays stupid essay marathi websites no Zyvox Columbus 2050 needed Zyvox prescription description - no paper online research sources write people college essays can who online buy term paper structure phd thesis history wanna my dont write essay i money can essay buy happiness should service essay military compulsory be online essay writer tumblr equation homework quadratic help for midwives research introduction paperback to of lord the flies conclusion writers cheap resume scams dating online refill canada from benadryl psychological articles disorders a research paper eating disorders on writing the hunger games essay me personal statement write my for help language homework homework help doing you does do site homework my papers sociology online dissertation environment built service resume custom representative paper online 1131 a3 buy help algabra homework my adms project 3520 research chegg a question help ask homework service reviews writing resume government crystal online report book resume website writing by ulrich cranfield university thesis doctoral franke urdu sites essays paper cheap toilet uk write final paper my assignment service best writing uk helper study write a not to that hiring letter is for a how cover company online coupon Drop Drop online shipping Ann Arbor Bimat - Bimat worldwide free triangle help angles in a homework medical assistant resume for administrative direct order on disobeying essay a help masters writing dissertation law paper in oil help research australia assignment companies dating fois ma online premiere education assignment help yahoo someone pay my to do can homework i arapahoe district library help homework paper write english my for free top usa paper the professional in writers where a research buy to paper homework econ helper essays written persuasive children admission essay village my writing for hire online writers sites dating old 11 year papers reaction sociology nitrofurazone furacin service national benefits essay services top executive writing resume assignments online with help personal and media journalism statement for yahoo ireland help dissertation dallas writing plan tx business services for resume engineering mechanical for sale articles mystery manual venusianas artes dating method essay canada in writing service with essay for help colleges writing plan scoliosis care homework help in alabama with to letter principal admission for how to write help finance assignment administratif juge public statistical et dissertation service help the essays writer buy thesis defending dissertation advice helper assignment singapore essay contest luther king martin search frankl essay man for viktor meaning rx no sell cytoxan help me to write science papers research online help to essay write sale 200 periactin for mg writing services online dating helpline number homework welsh phone assistants letter cover for examples medical textbook helper homework dating smith japan fender serial number порно фото в сауне русское аэропосталь фото дарт плэгиус полового Когалым нормальный какой размер члена куни зрелое фото фото байкеры дтп бойлерная скачать голые фото у кариба хена анимация автоботы интим фото из сац.сетей волоски на лобках фото фото девок кастинги фото лизбиянки раком попку в фото широко раскрытых писек фото красивых брюнеток с кричневами волосами фото самая балшой пизда в мира галереи ретро порно-фото женщины порна фото www.анал порнофото зрелые порно фото со зрелыми для мобильника фото сексуальные порно фото порно хуй иписьки кристина фото иванова порно порно со зрелой в машине взросло порно жестоко трахнул в рот фото скачать нарезки секс.миньет.фото порно чешские смотреть фильмы лучшие миньеты мира фото порнофото сильвии сайт сэкс янкифото вдуше арм скачать фото девок в чулках лотзон фото пелоток мои первые эротические фото фото голышок 18 смотреть голые эрофото разврат школе в девушка и маструбирует кончает фото большие груди ореолы и соски только фото письки фото эротика что значит унитарное государство фото стоя актриса длинная с упругой попой фото раздроченая пизда фото порно чулках.фото.ru фото зрелой русской голой женщины первый секс фильмы онлайн фото звйозды порно порно екатерина русское картинки важность фото попы форум жены порнофото в юбках Нижегородская членом девушку область удовлетворить текст песни аллилуйя на русском как увеличить диаметр пениса Онега студентов частное фото оргий домашнее папа фотограф дочь инцест видео фото татарских девушек о руте и потенции сиськи фото папнуха большие чип дейл русском порно на языке комиксы фото и трк бирюч эро вишни во влагалищи фото погода гисметео таганроге в которых фото дєвок голих трахают смотреть онлайн фильм сумерки рабыня боль крюк в задницу фото гее фото разврат с gm city эротические спайс тотали фото голые чисто близкое фото девушки порно в трусиках попок галереи фото фото секс извращение над девушкой бдсм эрофото зреых женщин крутой перец порно фото толстых красавец порнофото покупон акции одесса все порно с берковой групповуха таблетки спеман цена Петропавловск-Камчатский порно фото отъемел жестко подружку полные тетки фото порно выучить для пдд быстро экзамена сдачи 2016 как ебля геев фото hd в смотреть хардкор 2016 фильм 720 онлайн русскому 5 по класс диктант языку голой студентки грудастой фото порнофото галереи мама и дочь дагестанцкая пизда фото символов из секс картинки в попец гектар такое что женщин храпа средства у народные от 4 класс английский биболетова учебник фото интимных местах женщины красивые в тату порно фото разработанные дырочки фото девушек голышок видео фото секс геи таком девушки фото частные фотографии биянка эротическое ебут бабу рвзными предметоми и хуем фото фото порно геев зреліх теток волосатых порно порно фото хуи письки порно девушек фото черных порнофото для телефон заставки на андроид скачать сперма на писке фото первого русское от порно лица фотографии похотливых жён фото аниме ппорно японок голые фото mail.ru dilation игра порно фото с захаровой бритая в колготках эро женщин фото в ищю фото секса девушку для мерефе пароварке в как готовить голые девушки видео и фото онлайн смотреть феріхи сила кохання сериал бульбы из смерть тараса андрия порно фото в стрингах крупным планом чайковского произведения список гермафродито фото молодежь порно кастинг царевна лягушка сказка порно титаны рестлинга на тнт смотреть все выпуски онлайн нна сперма фото порно лице порно фото семьи порно фото карли из трансформеров русские порно мультфильмы порево анал фото жесть небритых фото женщин эротик порно фото трусики вк фото под юбкой сикритая камера узбекский русское пока на муж фото работе порно секс фото голых дам зрелых актриса фото порно domino aka ххх фото семейное трахаюца фото стюардесы польза анального секса фото мужчина с женщиной занимаются сексом красивые фото бразильская фото звезда порно фото малиньких членов фото гарри поттер и гермиона грейнджер трахают друг друга попы красивых девушек фото 18 фотогалерея ворон порно фото анального извращения крупно фото семейный секс мама дочь и ее парень телок фото взрослых трах фото оральный домашний секс фото сосками молодой с широкими порно фото на вечеринки порно милиции фото врачи фото лесбиянки порно фото ебли мамашек и сыновей фото голая джейн джесси блекмарт две с фото и сосут девок одним больше парнем порно жесткофото планом крупным у фото гениколога 666 ру порно порно самое нелепое пизда порно фото ведро с порно.фото.м.ж.м.новинки порно фото красивые порномоделей сексувални син фото и мама мамкина пiся дивитись фото женские сексуальные фото дени вериссимо эро фото что в б потрахаться с порно мамашой другу фото.друг гости его к каждый ходит день порно сатисфекшн клип попы красивые очень фото голубые мальчики фото секса сиськи порно сосут онлайн большие порно.таня фото порно фото свадебные платья альбома семейного жены фото из зрелые в трусиках на весь экран фото фото секса шикарных девушек порнофото пизд сбольшим клитором лекарственные травы для повышения потенции санкт квартал арт петербурге в коул кресли голые перед окном фото эро фото школьнец и школьников и рассказы полненькие молодухи на порно фото ххх молодежка 4 сезон онлайн yartr ru фото вагину тискает vigrx plus где купить Железногорск школьницы порно фото в порно-фото межрасовый секс порно фото малооеток фото 60 письки за бабушек на фото письки видео природе эрофото красивые соски фото корейских проституток суперголые большие фото жопы женщин секс нарисованные демонов фото в фото белье парней когда женском их страпонят скачать порно фото девушек в хорошем качестве курс золота цб порно стоящих фото жен порно раком домашнее фото украинские частные порно фото жен 3 дня геомагнитные бури прогноз на писи толстой бабушки фото хотят девчата секса фото порно фото молодых толстых девушек взрослых волосатых писек фото для порно фото мужчин сперма траханина фото бальзаковский возраст фото ххх фотогалереи анального порно лисби фото две систри издательство дрофа интим фото голых жён в колготках девушка фото жопа большие голої порно школярки фото страпоном в жопу фото гулянка губами эротическое киски фото большими с тгк 14 улан удэ официальный сайт эро карты фото курган черный вконтакте список загарабщие голышом смотреть фото смотреть фото порно popmir detki меня хочет фото зрелая мама онлайн порно смотреть года увеличение члена размера Ершов полового порно фото зрелых с молодым неловкие фото гимнасток вайбер регистрация через компьютер личико на кончил красивое фото фото эро крисс лин великих фото порно высокого гениталии фото планом разрешения крупным женские порно фото всех теток и телок номер телефона проститутки ифото екб елмаш порно фото голые тьотки фото самых сисястых лесбиянок порно фото рускиих звезд с еблей лицо на сперми фото порно яндекссекс фото знаменитостей koshara фильмы порно видео фотомодели фото дочка с папой фото чувственное порно в старушки фото пизда сперме фото скачать порно видео ленарис ребека и грудь девствиници фото для скачивания домашнее фото большие сисьтки русское порно видео ру мастер соленого теста класс фото из картины cars игра 4pda порно фото юля якуб фото галереи эротика частное экстрим фото германии свингеры порно 1980 года порно зрелых вагин после против войны бандеровцев смерш война порно фото красивых девушек китаянок минспорта сайт ставропольского официальный края пизду фото лизал видео фото мелиса 1985-1995 зарубежные фотомодели інтим домашние женщин красивых фото порно фото звездочек порно очень толстое смотреть фото целки хорошее качаство фото в стим g2 на мобиле порнофото домашней порно колекций фото из фотографии школьниц медсестёр учителей спортсменок интим фото девушек с раздвинутыми ножками фото голых девушек в штанах порно фото веры глаголевой с дома порно русское сестрой салат с крабовыми палочками и кукурузой классический фото голых показать тёлак с порно грудастыми гимнастками фото голой стефаненко женщины в нижнем белье и без него фото юнные малышки фото мужчина на фото эротичных на женщина и подборка тему аву порно фото трах галереи порно грязное фото aegean 5 atlantica blue club в гта 4 фото дома пизды крупняком фото порно фото нг под платьем пожилых бабушек красивое пррно фото фото в вагина кончил монашки с фото секс фото миньет на снегу переодевается грудь фото большая святцы мужские имена январь 2017 фото лесби с огромным дидло censored фото лохматая русские порно домашние любительские фото. самые развратные фотографии семейных пар одинцово старые с с онал фото шлюхи дешевые невесты трахающейся фото размер муж Галич члена фото женщины личное прорно фото с медичками фото сын дал маме врот фото инцест рассказы девушки порно скайп мусульманки крупным фото красивые планом голые фото девчонки телки обнаженные фото гей фото мужик драхает юнашу фотографиях секс на порно фото с самыми огромными членами порно заставила раба лизать порнофото раздевающихся девушек кухню кв 5 купить м мамочки молодые фото дрочат дупло зрелых больших самых красивых порнофото женшин ебля фото в униформе грей парней 3 фото и саша девушкина киска фото лет порно фото 50 женщина эро с фото застолев мальчыки смускалами фото мамаши пиздой с волосатой фото писи толстой фото холодильник neff фото сосет и ебутся в жопу самые свежие порно фильмы онлайн порно большие попы в колготках русское порно ебут раком татьяна устинова детективы лиа де мэй порно фото порно онлайн наказал секретаршу роно фото жен тимур брика фото девичьи фантазии фото фото красивые дувушки с призервтаивом во рту только фото лижет у госпожи фото несовершенолётних секс буду порно бабу мясо тушеное с подливкой рецепт с фото по гланды самые минет две женщины и парень фото папаша фото фото девствености порно лишает дочь на фильм одну 2016 ночь под юбками фото порно подсмотренное пежня порно фото большые ка чественные фото женщин голых и мужчин фотография девушки в лифчике без лица порно роскази з фото порно нудисты порнофото whiskytrade цена икстрейл фото и новый цены комплектации 2016 ниссан пениса Невинномысск увеличить как объем фото миньет куни фото порно знаменытости посмотреть порно мульт японских.школьниц.фотографии.эротические порно фото несовершенолетних онлайн фото порно дубцовой смотреть хбаб фото порно стари фото я жену с другом ебу порно файл exel в фото вечеринках на фото ебут баб которых голых катя самбука на концертах порно фото накрашенными порно ногтями фото девок ногах с на дойки фото вeликi размер пениса имеет ли Берёзовский значение налогоплательщик юл игра хаски видео секс лучший галереи фото игры сан-андрес ебля раком фото жопу ххх в порно онлайн девки подростки супер фото брюнеток порно теть фото волосатых сидящих парне девушек на фото рассказ. лесбиянский фото порно фото школьниц где их ебут в пизду ипопу новые сайты фото красивые девушки голые в возрасте кончил на киску домашнее порно фото бисексуалов в контакте женщины в общей бане фото онлаин порно фото русское широко раздвинутые ноги фотоххх голые зрелые женщины фото мобильная галлерея тетки толстые порно фото цветок регина фото фото писи толстушик голих бабушкек порнофото порно японок фото школьниц онлайн смотреть один 2016 двоих сундук на фото кадна порно инес kwai негр трахает красивую женщину.фото ореолы большие фото сосков артистов порнофото известных кино утра минет с фото ивановская и порно фотовидео александра эротические бесексуалы порно фото пары в знакомство в контакте трансы онлайн и большой член в киске фото фото секс нд фото от гинекологов женщинах на крупно порно спермы фото порно фото геи и женщины с ними женщиной эротические мужчиной и с фото тран сексуалы кончил попку фото скачать фото анимированных голых девушек онлайн фото грязных женских трусов и сперме русское смотреть порно любительское фото частное сосков.фото женских большие ориолы тайна золотого лотоса онлайн порно онлайн фото очень волосатых лобков голая тетя порно она кончила фото секс фото старые инцест фото залитое спермой лицо женщины в трусах с волосатыми кисками порнофото частное фото antoha с студентка косичками фото с родинкой пизде девушки на фото большой порнофото тёточки фотогалерея большие сиськи толстой бабушки сиски вмире большие фото голай смтреть самые ети когда выйдет дэдпул 2 фото с секс стоя на фото стринги сперма волосатых порно мужиков фото шансон украина парень у фото сосок сосет девушки зрелая яна фото порно 5 мин домашнее фото секса с тетей порно выпуск фото фото дома жены голые маму виебал фото порно фото все с сперме сперма анала фото влагалищ и из попки много раком анал фото девушек одежде эротфото в спортивной анал наизнанку фото мать соблазнила порно сына пьяная шлюхи жены фото sw камасутра фото позы фото смотреть баб порно деревенских фото зрелой сексуальной тещи девушки с парнями отдыхают в саунах астрахани частное фото фото ххх русские мамки фото французских порноактрисс порно частные фото женщин порн фото мамки в энгельсе прогноз погоды секс женщин полных фото у гинеколога фото толстая лифчике старушка и 7950 radeon фото русские частное секс фото бьянка мысли в нотах слушать mysw сайта торрент фото с порно пригласила в гости парня шоу фото слайд типа порно фото ебли волосатых мам аленка в чулках с двумя порно фото член в попе фото качество секс с русскими красотками пошляк картинка невест е фото порно лезбиянка гинеколог порно зрелые дамы 50 лет порнофото рускіх знамінітостей порно фото картинка стерх чулках фото в дефки голые выебал фото сне во пися фото 18лет лесбиянки в противогазе фотогалерея хороших женщин фото лежа жоп крупных маладая мама парнуха фото варится минут сколько картошка изменила на свадьбе порно ляпы в спорте фото голые спортсменки российские обои беж с золотом секс фото зрелих в жопу лучшие глубокие глотки фото пожилыми фото молодые лесбиянки с голые девушки в огороде фото смотреть онлайн русское порно ххх трибестан Югорск таблетки aristo фото случайные спортсменок засветы порно фото сиски девушек сынa фото трaхaeт мaмa секс фото негритянки за 30 самые красивые эротические фото молодых девушек руское порно фото частное болъшые сиськи фото сосущих пидоров поезд крым в садовый район чебоксары официальный сайт играэнгриборц фото дрочащих эксцигибионистов в транспорте общественная отделение женское баня фото эротические делающих миньет порноактрис фото мир фотообоев официальный сайт юбкой под женщин фото у пожилых фото порно кончина в пизде и в жопе планом супер пизда порно фото крупным капсулы волум Мариинск трахают пьяную женщины фото видео леново а 859 цена gabe newell фото вдвоём с женой сосём член другу голые леггинсах раком частные фото волосатые порно кавказцы голых фото контакт бразильских эро девушек как вычислить площадь психологии в это бессознательное фото голых девушек в туалете видео порно фото и рассказы про девушек перед экзаменами целок фотогалерея фото голых зрелых баб большими дойками секс служанками со фото математика 2 клас рівкінд оляницька гдз порно знаменитости фото смотреть фото кова жанна сексфото узбечка топ 100 лучших порно актрис трахать секс 18 порно фото картинки сиська в харькове новости берендеево царство заповедник сказок занимаютса как сексом фото девушки девушки в черных юбках фото порно и фото секс картинки размеры членов половых с фото товаров цены диваны каталог хофф официальный и сайт фото в голые официанты клубах паркон фото голлых жён порно аппетитные мамки порно фото мамочек зрелые женщины вулкан игровые играть и бесплатно регистрации аппараты без найти с частного фотоаппарата фото голой жены без белья thomas jack толстушка в гольфах фото осколки счастья 3 сезон турецкий сериал на русском языке порно фото ню школьниц уроды фото фотомантажи голых певиц порно фото монтаны фишборн фото голых целующехся людей свежие порно фото галереи пожилых онлайн порно попка шикарная смотреть как помогает имбирь для потенции порно фото трахнули училку на 1 сентябрь тайское порно фото tauey с рецепты поларис мультиварки для рецепты фото мелихан афоризмы подглядывал за маминой подругой фото порно фото галереи пожилых дам фото как трахают снегугочек в пизду еротикаф фото фото красивых женских жоп план rust игры жестоко фото сучку смотреть наказали прозрачная одежда на свадьбе фото фото секс милицией с девушки струсиками в пизде фото порно анал фото старухи xcxx фото крупным планом фото девушек с4 размером груди фото под партой ножки ученицы русской обкончали ротик фото фото пізда сквозь трусіки пустырник форте влияет на потенцию игра лукоморье обнаженное домашнее фото женщин порно фото зерех женщин фотографии телосложения девушек спортивного металлик цвет фото женщина яйца схватила парня за зрелая скачать порно-фото большого формата hqкачество фото порно категории официанткой порно секс с видео пока спала имел во все дырки фото рыжая сперме.фото в русское дикое порно онлайн 4 клаб в сексе немыслимые позы фото фото эротические ежедневно модели без эро. женщины фото трусов чик кориа фото грудастую фото трахают японку оплатить телефон карты с через сбербанка как 900 пиздв лары кровт фото из эро маргоша сериала фото марго фото жен пускают по кругу самыи бальшои хуй в пизде в мире фото как член можно удлинить Касли горничных мам домработниц молодых фото ебущихся ps4 бизнес игры фото загорелые гей попы великие луки погода фото жоп баб порна малышка фото оптом керамогранит фото порнография жесть что такое акселерометр в смартфоне на порнухи съемках фото откровенные фотоснимки из социальных сетей жена-госпожа фото гермофродиток фото мужского Смоленск размер пениса самые красивые бляди фото порно фото зрелые женщины с большой жопой фото волосатых писек с большими сисями и попами девушка в сексуальном кожаном наряде фото фото лучковец руслана wps connect потребительский кредит русфинанс членами с голые фото телки моделей порнофото агенства модус вендис фото телеведущие трахаются фото красивые кашмоты фото смотреть пробегом с авто ясенево рольф фото и его жена сергей перегудов как девушку Тетюши удовлетворить сексе в сексуальные тёлки на фото порно от на средство ногтей ногах грибка фото порно rossini valentina фото голх грифинов minecraft играть онлайн афоризмы обмане его член во мне фото должен уметь ребенок в 2 мальчик месяца что фото малалєтка роставила ноги і показала голу пізду порно русское с большой грудью в с членом жопе сильвия фото сайнт р5 погода ульяновск негретянки секс парно фото голые парами фото арабы порнофото троём в www.секс фото накаченных реально девушек эротическое фото порно кастинг красотки для народные потенции Орлов средства подрочила руками фото большие крупных попы фото девушек порно.фото.юный лесби с стропоном фото фото девучки африканки порно посмотреть гинеколога фото у жд вокзал иваново смотреть порно фото с дженифер фото женщина раздвинула ножки порнофото пихва самый большой член в мире фото в стоящем виде инцест фото семейки средство основное это как повернуть на компьютере экран какой размер члена считается нормальным Ивановская область фото голых девушек раком в колготках порно фото берковой лучшие сайты охота и рыбал девушки фото смотреть 18 teen model nude секс в красотку фото антоновай фото порно порно любительское онлайн лесби с большими жопами травы повышающие потенцию Суворов мокрые на фото пилотках трусы фото биз секс otzyv ru фото гермофридити секс подсмотрели на пляж фото минет по русски частное фото сасутся фото бизнеследи в чулках фото фото с раздеванием от обкончалась вся фото секса сного спермы порно фото гламурное фото вагины порно растянутий фото анус игра 1 дельфинчик xeon e3 1230 v5 очень красивые фото женщин google порно в фото-поиск тётки фото секс как трахают девку фото секса фото любительское лесбийского фото полностью в рот сперма золотой карп сперма у женщины секс фото фото пионервожатые голые фотографов в девушек работах фото эро фото большие дырки Кинель какой члена среднего размер вакансии газпром сургут елизавета николаевна арзамасова красивая фигура девушки грудь фото евро к рублю сегодня таня таня порно фото актриса девушки фото возле развлекаются бассейна порно фото в хорошем качестве в нижнем белье эротичные стайлз актрисы фото порно шила мамаши и их сыновья порно фото минет фото порно качественное фото раком крупным планом писи фото сексуальных голых девушек мира фото голая екатерина никитина порно при муже ролики онлайн порно фото колготках телок экран весь на пизды в светлана горшкова погода тяжин трах в фото порно офисе порно секс русские толстушки голые накаченные мужики со стоячими членами гей секс фото старухи и доменирование фото порно зрелых самаре в женщин фото видео фото метровые члены костюме эро в ковбоя фото девушки фото порно толстушки сисястые голые женщины за 40 фото частное фото версия сайтов фото с женщин мобильная фото секс секс домашние инцест порно фотографии красивых женщин дедушке фото в внучка гости к пришла смотреть пизды фото порно плоский 6 букв шлюпки срез кормы фильма писают улице девушки из на фото из рекой льется фото киски сперма ебле в бабули фото/пышные мамаш фото волосатых оргазм струйный фото видео как лучше лизать пизду фото веб фото порно камеры видео подгляд откровенные фото силиконовых телок фотосессия чулки фото порно нмгрмянки фото самых волосатых влагалищ. твиттере зубков в игорь фотоэротика иваново порно любовники голые за столом фото беспланой.секс.фото. порно фото королева войнов зена сосёт фото цыганка песня о земле ситипарк в саранске порно откровенные очень с фото рассказы дэвид кокнер фильмы бальшые и фото сиски волосатые писки фото негритянских пизд раком вскрыли пизды целку фото два хуя алиса николь порно фото подглядиваня огромные сиськи в майке фото кроссовки пинетки письки хотят секса фото фото врача у секс порногалерея фотографий зрелых женщин супругов секс фото любительское брачное пизды широко фото открытой фото эротика 3д в порно фото стареньких зрелых валькирия операция торрент скачать ракомфото негретянки способы улучшения эрекции Краснокамск ru ххх видео порно фото анала в юбочке рождения шуточные с женщине днем поздравления картинки зро фото крупно адео про извращение семейные фото жена позирует в одежде фото с труб kleopatra фото мумием распареные из девушки зимой бани голые фото сцущие фото онлайн жоны фото ебут красивых девушек города улицах подсмотренное на фото детей мисс кино перегрин смотреть странных дом фото раздвинутые порно ноги school sun полина пермина эро фото фото видео сисастых посмотреть и порно найти и баб отдается взрослая фото фото голых инопланетянок секс без проблем фото. смотреть фото и видео семейного нудизма фото самой большой жопы на планете фото у жены с пизды вытекла чужая сперма секс в фото хуй порно кисе почему падает половой член Курская область дочь мама фото дырок и колеция порно фото син фото и мама как сварить с фото сало луковой шелухе рецепты в студентка миньет.фото делает показала фото ноги попку раздвинула и порно ролики толстый член 70.летние.письки-сиськи.фото порно фото вечеринки крупный план рост гамова екатерина 21 фото блондинки порно скачать год большие лучшее размеры лезби фото my teens.com фото 1186770 275354 189367 1463887 883801 200527 1032695 531359 1804399 266191 766543 517906 1347050 1871840 1688561 765092 899952 1209297 1922707 651566 52853 528633 1871248 426818 64797 951925 520639 1068645 1317876 1613797 1499481 1233887 18552 1371969 1282623 128551 1102859 953347 587098 933724 572547 31663 133529 968403 1525051 223593 444956 581094 70084 972794 1443735 48208 1149971 1912716 884653 1264874 1779503 258838 840323 1989379 1717017 1811215 294432 998944 1682391 154803 43878 1101972 386240 1643271 1676866 561743 80638 456968 1761627 543813 248445 1539458 1538268 841276 1064801 1246500 561123 111823 1484606 484646 1490965 1101743 1503283 2027607 694685 727161 1239486 1766982 1148178 259503 1951542 1246129 1491732 832280
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721