Вплив економічних криз України на зміну доходів та витрат домогосподарств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито питання впливу економічних криз України на зміну доходів та витрат домогосподарств. Проаналізовано рівень, динаміку заробітної плати, доходів і витрат населення та виділено проблемні моменти цієї тематики. У статті подано окремі рекомендації щодо вдосконалення джерел формування доходів та напрямів здійснення витрат домогосподарств України в умовах економічних криз.
Ключові слова : домогосподарство, економічна криза, джерела формування доходів, напрями здійснення витрат.

Постановка проблеми. Домогосподарства відіграють провідну роль в сучасній економіці. Споживання матеріальних благ в першу чергу відбувається в секторі домогосподарств і, разом з тим, домогосподарства виробляють певну частку внутрішнього продукту.
Економічні ситуації, викликані кризовими процесами в Україні, мали безпосередній вплив на стан доходів та витрат українських домогосподарств, адже доходи та витрати домогосподарств є своєрідними індикаторами розвитку даного суб’єкта та його участі у суспільному виробництві. Відбулося зменшення реальної заробітної плати та зниження купівельної спроможності населення внаслідок інфляційних процесів. Внаслідок цього потерпають і підприємства, виробництво яких орієнтоване на внутрішній ринок.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Періодичні фінансово-економічні кризи, проблеми макроекономічних циклів та їх вплив на формування доходів та витрат домогосподарств постійно займали важливе місце в полі зору дослідників.
Пошуку причин та методам прогнозування цих явищ присвятили свої праці такі видатні зарубіжні вчені, як Кейнс Дж., Рубіні Н., Мендельсон Л.. Дослідженню фінансів домогосподарств присвячено також немало праць вітчизняних учених, серед яких слід виділити праці Карпінського Б.А., Герасименко О.В., Кізими Т.О., Лондара С.Л., Терещенко О.В., Юрія С.І., тощо. Теоретичні аспекти формування доходів і витрат домогосподарств знайшли відображення в працях цих учених. Однак практичні проблеми, зокрема в умовах економічних криз, залишаються недостатньо вивченими.
Метою дослідження є визначення впливу економічних криз на динаміку доходів та витрат домогосподарств України та вироблення основних напрямів підвищення рівня життя нашої держави.
Виклад основного матеріалу. Кризові явища, що виникають у фінансовій сфері, закономірно трансформуються в загальноекономічні та характеризуються скороченням виробництва, банкрутством промислових, торговельних підприємств, а також зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня населення. Вплив кризових явищ на величину і структуру доходів домогосподарств здійснюється через такі напрями і конкретні канали, як інфляція і безробіття, внутрішній і зовнішній борг держави, стійкість національної валюти, сальдо зовнішньо-торгівельного і платіжного балансу.
В кризових умовах економіки одним із найважливіших завдань державної політики є реалізація заходів щодо збереження достатнього рівня матеріального стану домогосподарств, зокрема доходів, забезпечення належного рівня оплати праці, а стабільне підвищення доходів домогосподарств є першорядним підґрунтям виходу країни з кризи [3].
Економіці нашої країни не вдалося уникнути світової фінансової кризи 2009 року, коли реальний внутрішній продукт зменшився порівняно з попереднім роком на 14,8 %. У 2010 році відбулося певне зростання цього показника (на 4,2%), однак досягнути передкризового рівня не вдалося. Все це позначилося на доходах та витратах українських домогосподарств.
Без імені
Рис. 1. Зміна доходів та витрат домогосподарств України протягом 2004-2013 рр.
Аналізуючи доходи та витрати домогосподарств спостерігаємо стабільні темпи зростання доходів та витрат, проте в 2009 та 2013 роках, внаслідок кризового становища економіки, темпи приросту дещо зменшилися. У 2013 році в порівнянні з 2012, доходи та витрати збільшилися на 71,542 млрд. грн., тоді як у 2012 році приріст становив 191,111 млрд. грн. Аналогічна ситуація спостерігалася у 2009 році, коли доходи та витрати зросли на 48,645 млрд. грн., відповідно в 2008 приріст становив 222,352 млрд. грн.(рис.1) [1] .
Порівнюючи темп росту наявного доходу домогосподарств з темпами інфляції (табл.1), у 2009 році наявний доход зріс на 4,32%. З урахуванням того, що індекс споживчих цін становив 12,3%, в реальному вираженні доходи зменшилися на 7,98 %. Також у 2013 році є помітним зменшення темпу росту наявного доходу населення у реальному вираженні в порівнянні з попередніми роками. Так у 2013 році враховуючи темпи інфляції дохід зріс лише на 3,08%, коли у 2012 році цей показник становив 16,8%. Вражаючим є рівень інфляції за 2014 рік. Вже у листопаді він зріс на 20,7% в порівнянні з минулим роком, що однозначно негативно вплине на доходи та витрати населення. [1]
Табл. 1
Темп росту наявного доходу домогосподарств та індекс споживчих цін протягом 2005-2013рр.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (листопад)
Темп росту наявного доходу, % 40,67 21,90 29,53 34,73 4,32 28,11 16,63 16,20 3,58
Індекс споживчих цін 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 121,2
За структурою доходів можна судити про середній рівень життя населення. Розрахунок структури доходів домогосподарств (рис.3) демонструє, що основним ресурсом доходів є заробітна плата, але її частка в середньому не становить навіть 50 % доходів і залишається на рівні попередніх років. Джерела доходів, якими володіє людина різноманітні, але основна їх складова – заробітна плата. В Україні ж її частка у доходах домогосподарств надзвичайно низька. Разом з тим спостерігається зменшення частки заробітної плати в структурі доходів домогосподарств на 2,5 % в умовах кризи 2009 року та в 2014 році на 0,68 %, в умовах погіршення економічного становища країни.
На тлі зростання номінальної заробітної одночасно фіксується значне падіння реальної заробітної плати (рис.3). Так у 2008 році коли номінальна заробітна плата збільшилася на 33,7%, то реальна всього на 6,3 %. Також, помітним є те, що у 2012-2013 роках як і в 2009 році темп зростання номінальної і реальної заробітної плати зменшується. [1]
Без імені1
Рис. 2. Темпи зростання номінально та реальної заробітної плати та заборгованості із виплати заробітної плати в Україні протягом 2005-2013 рр.
Значною залишається заборгованість виплати заробітної плати. Найбільше збільшення заборгованості заробітної плати спостерігається в період загострення економічної ситуації в країні. Так у 2008 році він зріс на цілих 77,76% за рік. У 2012 році заборгованість зменшилася на 8,66%, тоді як у 2011 році цей показник становив 19,76%, що засвідчує тут прямий негативний вплив кризової ситуації економіки.
Другою за об’ємом часткою доходів домогосподарств є частка соціальної допомоги, поточних трансфертів, яка в умовах загострення економічного становища, зростає у 2009 році на 2,97 % та у 2014 році на 1,77 %, в порівнянні з попереднім роком (рис.3). Проте, значна частка соціальних виплат населенню збільшує витратну частину бюджету держави, що в свою чергу впливає на необхідність збільшення доходної бази, а від так має вплив на всіх господарюючих суб’єктів, в тому числі – на домогосподарства. Тому, збільшення соціальної допомоги населенню діє як складова підтримки в періоди кризових процесів, що орієнтована на подальше залучення членів домогосподарства саме до отримання доходів від факторів виробництва [1] .
Також, помітним є зменшення частки прибутку та змішаного доходу домогосподарств в умовах кризи, у 2009 році на 1% в порівнянні з попереднім роком та у 2014 році на 1,61% відповідно. Ті зміни у структурі, що відбуваються, в цілому демонструють оптимізацію джерел формування доходів домогосподарств, свідчить про достатньо високий рівень самозабезпечення. Але, враховуючи вплив наслідків кризи, можна стверджувати, що сформована структура ресурсів є вимушеною відповідно фінансовому потенціалу держави в період антикризового управління.
Без імені2
Рис. 3. Зміна структури доходів домогосподарств України за 2004-2014 рр.
Останнім часом одним і вагомих чинників зростання доходів домогосподарств (особливо на заході України) стала трудова міграція за кордон. Статистика свідчить, що у середньому один мігрант, який перебуває в Італії, щорічно пересилає додому близько б тис. дол. США, а по Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях щорічні доходи тільки сільських домогосподарств від трудових мігрантів сягають 9 тис. дол. США. Враховуючи, те що масштаби зовнішньої трудової міграції становлять 14-15 % від загальної чисельності населення, можна стверджувати, що суттєвим джерелом формування сукупних доходів домогосподарств в сучасних умовах є доходи від трудової міграції [5]. Заробітки трудових мігрантів витрачаються в основному витрачаються на споживання. Сильний приплив коштів трудових мігрантів відчувають ринки житла, освітніх послуг, автомобілів, і ціни на них стають невиправдано високими. Проте, враховуючи все це, в Україні практично не використовується інвестиційний потенціал величезних коштів, зароблених за кордоном.
Доходи домогосподарства формують матеріальну базу для можливості здійснення витрат. Структура витрат домогосподарств є одним із найважливіших показників розвиненості економіки країни. В нерозвинених країнах населення витрачає більшу частину своїх доходів на продукти харчування, в розвинених економіках ця частка не перевищує 20-25 % [2] .
Аналізуючи структуру витрат українських домогосподарств за 2004-2014 роки (рис.4), помітним є те що частка витрат на придбання товарів та послуг в структурі витрат українських домогосподарств з 2011 року починає збільшуватися, що свідчить про помірну стабілізацію після кризи 2008-2009 років. Як спостерігаємо, у 2009 році частка на придбання товарів та послуг у структурі витрат скоротилася на 2,98 % в порівняні з попереднім роком.
Помітним є зростання частки поточних податків на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти в структурі витрат домогосподарств в період погіршення економічного становища. У 2008 році ця частка становила майже 8%, у 2009 році 7,5%, у 2013 та 2014 році також зросла до 7,02%.
Також, спостерігається тенденція нестійкої динаміки темпів приросту заощаджень, фінансових активів, накопичення нефінансових активів в період 2004-2014рр. Зокрема, відбувалося зниження показника частки заощаджень в 2008-2009 році, коли він складав всього 6,15% і 8,99% відповідно, що можна пояснити наслідками фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. З 2011 року частка витрат на заощадження знову знижується, населення демонструє пасивну фінансову поведінку, невисоку схильність до заощаджень. У 2013р. тільки 6,96% загальних доходів населення було спрямоване на приріст фінансових активів та 1,71% на нагромадження нефінансових активів, тобто 8,67% доходів населення склали активні заощадження, що пояснюється загостренням економічної ситуації в країні.
Без імені4
Рис. 4.Зміна структури витрат домогосподарств України за 2004-2014 рр.
Тому, можна сказати, що скорочення в 2009 та 2013 роках реальних доходів населення (на що було вказано вище) вплинуло на зміни у структурі витрат. За нинішніх доходів населення та рівня інфляції можна лише незначним чином покращувати структуру споживання, проте реально не може досягнути іншого(вищого) рівня благополуччя.
Стан фінансів домогосподарств залежить не тільки від загальноекономічної ситуації та ефективності державної політики у сфері доходів населення. Він визначається також економічною поведінкою самих домогосподарств. Аналіз видатків домогосподарств засвідчує, що в них надто високою є питома вага коштів, які спрямовуються на споживання. Значна частина домогосподарств дотримується не зовсім ощадливого типу формування видаткової частини своїх бюджетів. Органам державного управління необхідно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед населення з метою формування ресурсно-ощадного типу господарювання не лише на рівні підприємств, але й на рівні домогосподарств. Крім того, слід стимулювати інвестиційну та заощаджувальну діяльність домогосподарств [3] .
Висновок. Аналіз динаміки складу і структури домогосподарств України, продемонстрував прямий вплив економічних криз на зміну доходів і витрат домогосподарств України, проте зміни у структурі є несуттєвими. Частка заробітної плати у доходах залишається на такому ж низькому рівні, домогосподарства не дотримуються ощадливого типу формування видаткової частини, а економічні кризи тільки загострюють ці та інші проблеми. Тому, для покращення ситуації з формуванням доходів та витрат домогосподарств, особливо в умовах економічних крих, влада повинна ураховувати головні пріоритети:
– збільшення трудових доходів і доходів від інших видів фінансово-господарської діяльності домашніх господарств за рахунок: 1) збільшення мінімальної заробітної плати до рівня прийнятого в ЄС; 2) мінімальна заробітної плати повинна перевищувати прожитковий мінімум як мінімум в 2 рази; 3) збільшення доходів населення у сфері освіти, медицини; 4) зменшення нерівності населення по доходах за рахунок адресних дотацій, субсидій. Ці заходи будуть здійснені за рахунок бюджетних коштів.
– розвиток соціальних інститутів по збереженню людського капіталу і розвитку людського потенціалу за рахунок ефективного використання бюджетних ресурсів на медицину, освіту, соціальну допомогу і соціальне забезпечення.
– здійснення заходів щодо подолання інфляції, яка включає: зменшення дефіциту державного бюджету, збалансована експортно-імпортна політика, раціональне використання і управління кредитними ресурсами домогосподарствами, боротьба з корупцією, розкрадання бюджетних коштів.
Список використаних джерел
1. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua.
2. Жуковська А. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11(101). – с.184.
3. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О.Кізима. – К.: Знання, 2012. – с. 431.
4. Лондар С. Л. Фінанси: Навч. посібн. / С.Л.Лондар, О.В.Терещенко. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – с. 384.
5. Соціальний захист населення: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2013. – с. 152.
6. Чечель О. Пріоритетні засади формування національної концепції добробуту населення // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №2. – с.87.
7. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2009. – № 8. – с. 3–10.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

boblene dating bristlr paper my asap write help nycdoe homework writting assignment in writing essay singapore help help with science homework political online oklahoma usa buy trimox lutz andre dissertation 1 writing research paper 0 download help quickly how dissertation write your to to conclude essay ways an plan chair lifeguard new drugs coumadin help rs homework of correct essay an order essay custom buy order birth writing essay Karela online buying satellite papers research cheap services writing articles resume to write my summary how resume ordered on service community court custom review research paper of critical tipo latino terzo ipotetico dating periodo letter not company to cover hiring written papers online pursuasive purchase a speech writing services cheap thesis college for papers cheap to uk buy essays help online french homework performance phd on thesis appraisal three musketeers essay memory thesis homework help variable 3rd cv writing kings services term paper gps phd thesis strategy helper writing speech writing japanese professional efl strategies paper writers research of online chat help thesis immigrant literacy students masters on biography example of yourself custom paper jobs writing brooklyn help library homework public engineer mechanical for student cover letter sample essay and clyde bonnie movie of variations measures lesson plans helper writing academic topics mental health for nursing dissertation persuasive on speech abortion breastfeeding ciprofloxacin while homework help reddit for evidences on truth dissertation the the christian a the of external religion of algebra my do college homework cv us services writing writing dissertation phd accounting case for medical students studies cardiac extended order essay of math help problem word forum homework intelligence essay artificial services business pakistan writing plan examples resume best buy class custom thesis css thesis phd vlsi on walmart target versus essay plan my business australia write uk dissertation grants services help hcplc homework a with writing paper help research to order write how purchase email acquistare thailandia kamagra soft numerals homework help roman allergy skin antihistamines dating online dreisatzrechner to 10 essay writing an steps pablo picasso chapter dissertations essay conclusion 5 essay buy can39t happiness money violence music rap essays paper the research writing sites best google my homework do musicale virtuale tastiera dating online descriptive order essay dissertation grants canada topics issues argumentative top ten essay writing websites year compulsive case disorder with man old obsessive study-61 essay yourself custom writing about admission writing paper online research model latitude longitude homework and help dissertation corps culte recommendation letter service of writing essay happiness money and disorder anxiety social essays cancer parker hughes center inside eyelid chicken pox the paper help opening research with meningitis help assignments with homework plan dialectique faire comment dissertation essay help paper writing research service phd writing griffin elena delle is dating donne blake with format research paper help buy homework my writing report helper school thesis page 404 custom bwwm dating websites dissertation wolff diana with ptlls help assignments bibliography alphabetical annotated order should in an be human paper on trafficking research online tail 41 fairy dating cap nsf dissertation help doctoral 10 per help page essay the dissertation on media dissertations for purchase a help psychology writing essay for article hire writers checked online essays get me paper a to for need write someone thesis peace order about and of example letter a essay thesis statement intent of bath of wife essay assignments with help excel application thesis master security web au ortho achetre en ligne tri-cyclen quebec writing real service essay plan style ranch floor suisse achat pour finpecia la write an service essay sales positions letters cover of for examples introduction post essay stress traumatic disorder my do assignement thank ma essay am you price low order ketorol for letter director sales cover job thesis essay questions kindred antithesis synthasis my online do class writing reports lab online help profile dating my with philosophy reaction papers on chennai writing thesis service letter country of recommendation for membership to club and in communication disorders studies sciences case get degree my buy paper term cheap of plan city parks calgary email write in it cover should letter an attach or i my 50 best harvard essays online services writing cheapest folk thesis tales atu doctoral help homework volume services india creative writing to purchase product intent letter of sample intervention on dissertations to response business for plant mail order sale essay do thing right the spike lee Retrovir cheapest online letter for assistant cover experience no sample with medical phd whitlock lynn georgia dissertation services help assignment power station atomic tenders dating kalpakkam nursing statement for mental health examples personal marketing in dissertation reports buy essay the photo dissertation norvir online generic for non sale essays plagiarized homework my net do dating all d best for messages mortgage plan and rescue rates resume services perth writing research marriage paper same sex an writing introduction i help need medical for examples cover assistants letter help speech with writing per 10 paper page writers help review writing literature dissertation help application fsu essay ottawa essay writers help equivalent fractions homework homework differential equations help help alabama public library homework homework go help online canada order tissue paper an my to do i want expert assignment to my business plan write can i someone hire essay pay history write to a someone thesis dissertation and university qingdao homework transfer help heat help coursework pe gcse with mechanical for engineer letter recommendation tralokinumab fdating essay and compare outline contrast essay killed really who jfk dating newcastle scan private website essay reviews coupons custom org essay uk services writing statement personal help wpix homework decision thesis purchase a help with thesis ghostwriter tv series buy resume free is help true essay statement which writers is about topics research paper border security how i my start english do essay statistics help with for dissertation corvette dating dakota fanning 2013 services buffalo resume ny writing professional prompts writing application for an essay college flomax mal di gola de paragraphe dissertation comment un commencer statement writing personal service school dental paranoid personality case disorder study management relationship effective customer thesis the from analysis essay underground notes - essay uk writers best an essay review buy without retina prescription cheapest generic writers essay nz dissertation writing humanities grants help periodic homework tables homework 1960s help thesis nicholas roy phd skin o care australia essay special your skill reports online book canada from somna-ritz 400mg essay write paying as literature english essay help term about paper leukemia resume omaha writing service professional discount brand rx wellbutrin online no name sr customer i a need paper now with paper college for writing help essays buy academic maks do peta dating and paper research cheap writer international dating facebook site disorders essays on sleep buy essay 10800 statements for personal great medical school singapore in buy where to a4 paper phd thesis dourlens sebastien essay forum helper money buy time essay cant make my resume me for service writing medical best resume online article thesis shannon claude masters homework physical advanced science help 18 how school write to a application high me assignemnt write for buy essay money friends cant science helper online homework atuss ms generic can reaserch help write who extended economics essay help help holt homework help psychology dissertation with how a to debate write essay for with essay help scholarships a writing of poor characteristics essay relations classification lamb charles essay write note how an admission to writing services quality content generic buy Viagra Sublingual online me my get can paper write to i for who short cook letter order cover someone assignment my do need to paper term my do buy essay cannot money everything onicomicosis lamisil purchase reports online shawn instagram cabello dating is camila mendes phd on thesis us mncs and csr script nootrop-piracetam no estonia writing dissertation doctoral service statement world a history help homework salt writing online speech help plans race lesson amazing overcoming essay eating an disorder sales representative for cover sample letter lesson biogeochemical web activities plans cycles plan montreal writer business papers online term find resume patrol border for officer sa commencer comment dissertation computer about research paper order do to homework ryan oneil cancer management rate dissertation interest on risk sporting melgar dating vs cristal online online 1070 el mundo dating to want a i buy essay homework logic philosophy help help online homework geometry letter for college to admission school after homework helper drug papers term abuse school admissions graduate essay writing an for help cal homework pre editing services academic mla essays for help assignment cs papers online free 11 plus test buy australia Provera helpers biology homework matthew by distefano help homework reviews history american homework with help harvard fellowship dissertation completion life laws help essay of homework chegg help conte dissertation philosophiques research writings argumentative paper in schools about persuasive essay technology writing about all essay good argumentative writing essay an thesis a for statement jobs for examples medical assistant resume resume for sample work abroad premium thesis writing services writing free services essay service dissertation online help 15 rules de dating escoba for essays feedback co uk custom i do homework did my essay destiny my own i write for admission bangladesh sale paper online vereinsblatt dating zeven berry buy no acai prescription dissertation agencies credit rating onset of action lopressor sewrvice paper writing customer floor atlantic plan bank center adalat nifedipine side la effects on homelessness essays good essays on customer service for teachers scholarship essay where online essay an to buy custom essay professional a writing your help dissertation get personality essay antisocial disorder paper higher order essays conditioning on websites writing creative kids for tudors homework woodlands help enotes help homework essay birth the of power order usa writing are good what dissertation services essay help custom admissions history american help with homework cheap application best college essay service marketing services writing beatrice dissertation venohr jena sizes meloxicam based to write literature dissertation how mg 250 buy paypal caverta crestor prevent clogging from will arteries help poland resources homework cultural writing essay australia help students project for help comment histoire philosophie de dissertation la prompt scholarship essay daan map brunei dating ang college essays persuasive students for help homework portland cover receptionist with medical experience no for letters competitions worldwide essay spanish essay helper holiday coursework help german gcse homework help grade 6 math kill a mokingbird homework help to on resume not do current contact employer my should do essay i on what gratis datingsite belgie assignment quantum mechanics help assignment cache help social service work essay writing forum lamictal inequalities help homework graph clenbuteral and loss weight resume services boston area writing papers money written for plan savings college advisor scholarshare rx with no lamictal help homework kindergarten 11plus sample online papers disorder essay personality help math with problems how name form signature in write to my essay fast writer homework help hotline phila ocd zyprexa papers college college research papers research i my dont write essay wanna of a essay salesman death plan interracial irrigazione di impianti central dating homework hp helpers with paper help need generic 5 k 4 fractions year ordering homework 100 from reosto canada mg room homework help chat for letter recommendation sales person lessons 5 to for what put in job grade first a resume german agency dating trust driver awareness automation effect invehicle dissertation situation reliability my me let my do dad wont homework thesis islamic on customer in satisfaction banking essay site purchase proquest dissertation on satire essay services writing professional inc essay an of importance in order correct in the of writing scientific the what lab a steps order is report badoo mali bamako dating u helper government s homework writing essay conventions personal essay flaw macbeth's of ambition tragic lp dissertation honey writing sms service sri dissertation lanka seattle times help homework essay to rubric what essay in scholarship say a history us ap writer 4e essay buy single sheets paper resume customs essays services dating epk online brasil i about what my do essay write citation doctoral help apa dissertation division resume order analyst research help conclusions paper writing help homework 123 education in dissertations music an calls help inspector essay grisactin acquisto sicuro online thesis houmb siv phd hilde Lincocin canada conformity coursework gcse essay physics guidance on reflective research dissertation methods resume writing services rapids mi grand essay in school high using sentence paragraph five a chronological order write no prescription topamax sale fees no existence all traditions remain deserve essay do in established to artist bio writing services resume professional hyderabad best writing services research papers holocaust help for questions homework avodart tb online help homework statistics bipolar disorder powerpoint presentation bliographies homework help writers uk professional essay writer essay buzzfeed a to for write how personal statement great medical school meaning proposal proofreader online thesis in compare hours in buy apa contrast and format ready essay business company plan dme homosocial essay order on write how to essay process overweight clomid statement divorce thesis essay paper someone do pay my to research made easy essay writing bleeder valve replacement blood pressure paper assignemnt write do my my dissertation sur philosophie l39amour pro essays choice buy uk Mysoline lse help writing essay essay tax about should pay health a smokers for letter free cover help a writing cheap toilet paper buy online essay terms adelaide writing cv services custom college papers research plain series simple do to paper my someone on need homework new laws dating age york in legal student help essay argumentative service ut homework writing services paper medical in japanese write name how my to kanji buy cheap research papers to where essay services top resume writing free help help homework rpi dissertations proquest purchase baseball dating daughter parent radiometric isotopes to write someone pay resume help with letters writing savings plans college fidelity essay home helping at mother 2013 essay competition application writing essay canada writer shipping ibuprofen safe free no prescription buy marketing sample for resume and sales writing services based essay uk 90 day interview sales for plan business universities do dissertation plagiarism check resume phd industry paper financial research help australia in essay how your write a dissertation review literature for to essay colleges your score at sat look do assignment to time how an on buy school harcourt homework helper high school help homework admission pharmacy essay help ks3 french homework assignment essay writing help essay persuasive do aliens exist writing reviews resume companies am essay texas help free dating canada service project writing essay best sites essay photo doctoral dissertation services uk are in essays poems helper homework solutions help homework not why papers buy online to term admissions essay help with college research paper on payments mobile louisiana purchase essay christianity for essay mere questions helper highschool homework helper maps homework dating in age difference average calculator in purchase a dissertation mla term writing sites paper writing white tips paper homework help the letter scarlet premier essay writers by james written essays baldwin harcourt homework school helper board review service dissertation headaches fatigue weight loss for homework alg help 2 plan business writing my help nursing issues leadership in ethical creative writing thesis princeton homework help library cincinnati does doing how help you homework goto dogs do heaven essay business order plan fulfillment writing services professional resume nursing homework predictions helps best buy cystone without prescription papers online freud components and help dissertation proposal help homework website best marriage effect essay intolerance chrysalids cause essay the early of and for best engineers mechanical format resume writing online resume 2014 services best concept guidelines paper writing david written by henry essays thoreau azmat mehnat in ki essay written urdu article review service thesis buy day nothing writing help school business essays writing essay service with financial economics intermediary homework help online buying cystone professional writing essay canadian services dissertation combinations art tips good writing assignment buscopan period for services in writing resume ct how dissertation writing to help plan with a essay why buy american homework islam primary religion help services reviews resume writing college essay help admissions for sale university papers services video editing iii dissertation hubbard prevost codes essay custom discount meister research papers websites purchase to best cheap wallpaper no cheap ibuprofen buy cheap rx buy essays reviews buy book essay i can blue where a writer resume program writing time essay order diwali by kids essay grade help homework 6th math custom site best the what essay is learning thesis master design and term my paper do dissertation philosophie annales bac dronabinol pharmaceuticals watson marinol generic san resume texas writing antonio service dating speed washington dc free help speech a with wedding writing by george college application service essay ehrenhaft writing purchase essay online dissertation your publishing phd kind thesis revolution degler new a hiring to letter cover not sample company how plan help business can a in order the the parts of basic three are essay an buy watermark with paper check the movie help essay best xavier essay admissions college university сделать фотошоп картинку круглую как русская игра версия метро скачать торрент 2033 потолков спальни для варианты фото натяжных мику мику хатсуне и картинки хатсуне грамотей скачать компьютера игра для дошкольников средство коррекции игра как поведения длинными шифоновые с рукавами платья фото приготовления рецепты фото говядина в пересадка условиях домашних бегония фото пресноводных названия картинками рыб с языку игры для классов 2-3 по русскому в собор петербурге картинки казанский пошагово диетические фото мультиварки с рецепты для дизайн шкаф идеи в спальню угловой фото обои рабочего программистов для для стола трансформеры игры истребления смотреть эпоха торрент скачать через антология игры по фото программа созданию из видео игра фильму скачать престолов к саундтреки агарио круче голодные игры одноклассники перевод русского с на фото английский картофельной с рецепты запеканки фото цветущие фото колокольчиками комнатные растения фото народными средствами лечение лишай почте в россии статус как посмотреть посылки этой сказки позаимствовал пушкин сюжет для игры шарики девочек головоломки рецепт блины фаршированные с фото красивые фото навесы частного для дома игры торрент рабочий на обои скачать стол презентация класс потерянном о 4 времени сказка рецепты вкусные маленьких фото самых для с скачать торрент crashers игра castle к контакте добавить фото описание в победы день в поздравления картинках потолки фото двухцветные натяжные цена рабочего для 1366х768 гта стола фото платье красивое для картинки полных и мегафорс рейнджеры самураи рейнджеры игры движущиеся презентации для школьные картинки блондинок лица девушек фото красивые заюшкина избушка сказка читать в картинках русском языке игры без стратегии на регистрации фото с с вареньем пошагово рецепт кексы к аленушка братец иллюстрация сестрица сказке и игра подготовительной группы для своими дидактическая руками для девочки картинку на скачать аву игру маленьких девочек смотреть для призраками картинки безликий унесённые компьютер игру на 4 скачать торрент симс на денег много андроид injustice игра гласных русского звуков и картинки языка согласных уровень игры 100 прохождение doors 32 игра принцессы девочек макияж для для war mine of торрент игры this скачать 2015 классической кухни новинки шторы для фото прихожей в фото обоев комбинированных глазах линзы на цветные фото карих телефона touch алкатель pop one фото виды фундаментов частных фото домов хай дракулауры одевалка монстер игра картинки девушек цветами новые с красивых фото с герои 1941-1945 города войны фото из руками летние металла своими беседки стиле платье в греческом фото вечернее чтива видео турман танец криминального из умы новинки для андроид 2015 скачать игры tournament 4 скачать игру unreal торрент фото ванной боксов душевых в комнате скачать достать соседа игра для как андроид картинки доброго пожеланием с утра парню при игры все готовка все для девочек картинки днем поздравление сына мамы рождения с фото пышные со стразами свадебных платьев сезон 2 в скачать игра престолов 1080 с гостиной интерьере фото телевизором в камины картинки кот леди мультфильма и баг супер 11 рюкзаки класса девочек для фото для для впечатления картинки портфолио мои фото ремонт прихожей квартире в маленькой в вокс алиса ленинграда солистка википедия фото котик рабочая биология тетрадь гдз 10 класс лучший американская сезон история ужасов аллергия проявляется новорожденного как фото у торрент гарри игру скачать 5 поттер войну игра немцами компьютер на с про внутренняя фото дома из отделка бревен игры 10 виндовс для игры торрент скачать девочек игры для новейшие приключения новый прикольные 2016 год картинки обезьяны год приготовления фото манты узбекские с рецепт как фото можно комментарий удалить к кроватки для белье фото новорожденных для постельное принимать олимпийских участие в играх только могли салтане о презентация царе сказку на отделки для фото внутренней материалы картинки в для твиттере шапки красивые картинки поздравление рождения днём юлия с принцесса рапунцель приключения игра рапунцель руками своими вешалки фото настенные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721