Вплив економічних криз України на зміну доходів та витрат домогосподарств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито питання впливу економічних криз України на зміну доходів та витрат домогосподарств. Проаналізовано рівень, динаміку заробітної плати, доходів і витрат населення та виділено проблемні моменти цієї тематики. У статті подано окремі рекомендації щодо вдосконалення джерел формування доходів та напрямів здійснення витрат домогосподарств України в умовах економічних криз.
Ключові слова : домогосподарство, економічна криза, джерела формування доходів, напрями здійснення витрат.

Постановка проблеми. Домогосподарства відіграють провідну роль в сучасній економіці. Споживання матеріальних благ в першу чергу відбувається в секторі домогосподарств і, разом з тим, домогосподарства виробляють певну частку внутрішнього продукту.
Економічні ситуації, викликані кризовими процесами в Україні, мали безпосередній вплив на стан доходів та витрат українських домогосподарств, адже доходи та витрати домогосподарств є своєрідними індикаторами розвитку даного суб’єкта та його участі у суспільному виробництві. Відбулося зменшення реальної заробітної плати та зниження купівельної спроможності населення внаслідок інфляційних процесів. Внаслідок цього потерпають і підприємства, виробництво яких орієнтоване на внутрішній ринок.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Періодичні фінансово-економічні кризи, проблеми макроекономічних циклів та їх вплив на формування доходів та витрат домогосподарств постійно займали важливе місце в полі зору дослідників.
Пошуку причин та методам прогнозування цих явищ присвятили свої праці такі видатні зарубіжні вчені, як Кейнс Дж., Рубіні Н., Мендельсон Л.. Дослідженню фінансів домогосподарств присвячено також немало праць вітчизняних учених, серед яких слід виділити праці Карпінського Б.А., Герасименко О.В., Кізими Т.О., Лондара С.Л., Терещенко О.В., Юрія С.І., тощо. Теоретичні аспекти формування доходів і витрат домогосподарств знайшли відображення в працях цих учених. Однак практичні проблеми, зокрема в умовах економічних криз, залишаються недостатньо вивченими.
Метою дослідження є визначення впливу економічних криз на динаміку доходів та витрат домогосподарств України та вироблення основних напрямів підвищення рівня життя нашої держави.
Виклад основного матеріалу. Кризові явища, що виникають у фінансовій сфері, закономірно трансформуються в загальноекономічні та характеризуються скороченням виробництва, банкрутством промислових, торговельних підприємств, а також зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня населення. Вплив кризових явищ на величину і структуру доходів домогосподарств здійснюється через такі напрями і конкретні канали, як інфляція і безробіття, внутрішній і зовнішній борг держави, стійкість національної валюти, сальдо зовнішньо-торгівельного і платіжного балансу.
В кризових умовах економіки одним із найважливіших завдань державної політики є реалізація заходів щодо збереження достатнього рівня матеріального стану домогосподарств, зокрема доходів, забезпечення належного рівня оплати праці, а стабільне підвищення доходів домогосподарств є першорядним підґрунтям виходу країни з кризи [3].
Економіці нашої країни не вдалося уникнути світової фінансової кризи 2009 року, коли реальний внутрішній продукт зменшився порівняно з попереднім роком на 14,8 %. У 2010 році відбулося певне зростання цього показника (на 4,2%), однак досягнути передкризового рівня не вдалося. Все це позначилося на доходах та витратах українських домогосподарств.
Без імені
Рис. 1. Зміна доходів та витрат домогосподарств України протягом 2004-2013 рр.
Аналізуючи доходи та витрати домогосподарств спостерігаємо стабільні темпи зростання доходів та витрат, проте в 2009 та 2013 роках, внаслідок кризового становища економіки, темпи приросту дещо зменшилися. У 2013 році в порівнянні з 2012, доходи та витрати збільшилися на 71,542 млрд. грн., тоді як у 2012 році приріст становив 191,111 млрд. грн. Аналогічна ситуація спостерігалася у 2009 році, коли доходи та витрати зросли на 48,645 млрд. грн., відповідно в 2008 приріст становив 222,352 млрд. грн.(рис.1) [1] .
Порівнюючи темп росту наявного доходу домогосподарств з темпами інфляції (табл.1), у 2009 році наявний доход зріс на 4,32%. З урахуванням того, що індекс споживчих цін становив 12,3%, в реальному вираженні доходи зменшилися на 7,98 %. Також у 2013 році є помітним зменшення темпу росту наявного доходу населення у реальному вираженні в порівнянні з попередніми роками. Так у 2013 році враховуючи темпи інфляції дохід зріс лише на 3,08%, коли у 2012 році цей показник становив 16,8%. Вражаючим є рівень інфляції за 2014 рік. Вже у листопаді він зріс на 20,7% в порівнянні з минулим роком, що однозначно негативно вплине на доходи та витрати населення. [1]
Табл. 1
Темп росту наявного доходу домогосподарств та індекс споживчих цін протягом 2005-2013рр.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (листопад)
Темп росту наявного доходу, % 40,67 21,90 29,53 34,73 4,32 28,11 16,63 16,20 3,58
Індекс споживчих цін 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 121,2
За структурою доходів можна судити про середній рівень життя населення. Розрахунок структури доходів домогосподарств (рис.3) демонструє, що основним ресурсом доходів є заробітна плата, але її частка в середньому не становить навіть 50 % доходів і залишається на рівні попередніх років. Джерела доходів, якими володіє людина різноманітні, але основна їх складова – заробітна плата. В Україні ж її частка у доходах домогосподарств надзвичайно низька. Разом з тим спостерігається зменшення частки заробітної плати в структурі доходів домогосподарств на 2,5 % в умовах кризи 2009 року та в 2014 році на 0,68 %, в умовах погіршення економічного становища країни.
На тлі зростання номінальної заробітної одночасно фіксується значне падіння реальної заробітної плати (рис.3). Так у 2008 році коли номінальна заробітна плата збільшилася на 33,7%, то реальна всього на 6,3 %. Також, помітним є те, що у 2012-2013 роках як і в 2009 році темп зростання номінальної і реальної заробітної плати зменшується. [1]
Без імені1
Рис. 2. Темпи зростання номінально та реальної заробітної плати та заборгованості із виплати заробітної плати в Україні протягом 2005-2013 рр.
Значною залишається заборгованість виплати заробітної плати. Найбільше збільшення заборгованості заробітної плати спостерігається в період загострення економічної ситуації в країні. Так у 2008 році він зріс на цілих 77,76% за рік. У 2012 році заборгованість зменшилася на 8,66%, тоді як у 2011 році цей показник становив 19,76%, що засвідчує тут прямий негативний вплив кризової ситуації економіки.
Другою за об’ємом часткою доходів домогосподарств є частка соціальної допомоги, поточних трансфертів, яка в умовах загострення економічного становища, зростає у 2009 році на 2,97 % та у 2014 році на 1,77 %, в порівнянні з попереднім роком (рис.3). Проте, значна частка соціальних виплат населенню збільшує витратну частину бюджету держави, що в свою чергу впливає на необхідність збільшення доходної бази, а від так має вплив на всіх господарюючих суб’єктів, в тому числі – на домогосподарства. Тому, збільшення соціальної допомоги населенню діє як складова підтримки в періоди кризових процесів, що орієнтована на подальше залучення членів домогосподарства саме до отримання доходів від факторів виробництва [1] .
Також, помітним є зменшення частки прибутку та змішаного доходу домогосподарств в умовах кризи, у 2009 році на 1% в порівнянні з попереднім роком та у 2014 році на 1,61% відповідно. Ті зміни у структурі, що відбуваються, в цілому демонструють оптимізацію джерел формування доходів домогосподарств, свідчить про достатньо високий рівень самозабезпечення. Але, враховуючи вплив наслідків кризи, можна стверджувати, що сформована структура ресурсів є вимушеною відповідно фінансовому потенціалу держави в період антикризового управління.
Без імені2
Рис. 3. Зміна структури доходів домогосподарств України за 2004-2014 рр.
Останнім часом одним і вагомих чинників зростання доходів домогосподарств (особливо на заході України) стала трудова міграція за кордон. Статистика свідчить, що у середньому один мігрант, який перебуває в Італії, щорічно пересилає додому близько б тис. дол. США, а по Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях щорічні доходи тільки сільських домогосподарств від трудових мігрантів сягають 9 тис. дол. США. Враховуючи, те що масштаби зовнішньої трудової міграції становлять 14-15 % від загальної чисельності населення, можна стверджувати, що суттєвим джерелом формування сукупних доходів домогосподарств в сучасних умовах є доходи від трудової міграції [5]. Заробітки трудових мігрантів витрачаються в основному витрачаються на споживання. Сильний приплив коштів трудових мігрантів відчувають ринки житла, освітніх послуг, автомобілів, і ціни на них стають невиправдано високими. Проте, враховуючи все це, в Україні практично не використовується інвестиційний потенціал величезних коштів, зароблених за кордоном.
Доходи домогосподарства формують матеріальну базу для можливості здійснення витрат. Структура витрат домогосподарств є одним із найважливіших показників розвиненості економіки країни. В нерозвинених країнах населення витрачає більшу частину своїх доходів на продукти харчування, в розвинених економіках ця частка не перевищує 20-25 % [2] .
Аналізуючи структуру витрат українських домогосподарств за 2004-2014 роки (рис.4), помітним є те що частка витрат на придбання товарів та послуг в структурі витрат українських домогосподарств з 2011 року починає збільшуватися, що свідчить про помірну стабілізацію після кризи 2008-2009 років. Як спостерігаємо, у 2009 році частка на придбання товарів та послуг у структурі витрат скоротилася на 2,98 % в порівняні з попереднім роком.
Помітним є зростання частки поточних податків на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти в структурі витрат домогосподарств в період погіршення економічного становища. У 2008 році ця частка становила майже 8%, у 2009 році 7,5%, у 2013 та 2014 році також зросла до 7,02%.
Також, спостерігається тенденція нестійкої динаміки темпів приросту заощаджень, фінансових активів, накопичення нефінансових активів в період 2004-2014рр. Зокрема, відбувалося зниження показника частки заощаджень в 2008-2009 році, коли він складав всього 6,15% і 8,99% відповідно, що можна пояснити наслідками фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. З 2011 року частка витрат на заощадження знову знижується, населення демонструє пасивну фінансову поведінку, невисоку схильність до заощаджень. У 2013р. тільки 6,96% загальних доходів населення було спрямоване на приріст фінансових активів та 1,71% на нагромадження нефінансових активів, тобто 8,67% доходів населення склали активні заощадження, що пояснюється загостренням економічної ситуації в країні.
Без імені4
Рис. 4.Зміна структури витрат домогосподарств України за 2004-2014 рр.
Тому, можна сказати, що скорочення в 2009 та 2013 роках реальних доходів населення (на що було вказано вище) вплинуло на зміни у структурі витрат. За нинішніх доходів населення та рівня інфляції можна лише незначним чином покращувати структуру споживання, проте реально не може досягнути іншого(вищого) рівня благополуччя.
Стан фінансів домогосподарств залежить не тільки від загальноекономічної ситуації та ефективності державної політики у сфері доходів населення. Він визначається також економічною поведінкою самих домогосподарств. Аналіз видатків домогосподарств засвідчує, що в них надто високою є питома вага коштів, які спрямовуються на споживання. Значна частина домогосподарств дотримується не зовсім ощадливого типу формування видаткової частини своїх бюджетів. Органам державного управління необхідно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед населення з метою формування ресурсно-ощадного типу господарювання не лише на рівні підприємств, але й на рівні домогосподарств. Крім того, слід стимулювати інвестиційну та заощаджувальну діяльність домогосподарств [3] .
Висновок. Аналіз динаміки складу і структури домогосподарств України, продемонстрував прямий вплив економічних криз на зміну доходів і витрат домогосподарств України, проте зміни у структурі є несуттєвими. Частка заробітної плати у доходах залишається на такому ж низькому рівні, домогосподарства не дотримуються ощадливого типу формування видаткової частини, а економічні кризи тільки загострюють ці та інші проблеми. Тому, для покращення ситуації з формуванням доходів та витрат домогосподарств, особливо в умовах економічних крих, влада повинна ураховувати головні пріоритети:
– збільшення трудових доходів і доходів від інших видів фінансово-господарської діяльності домашніх господарств за рахунок: 1) збільшення мінімальної заробітної плати до рівня прийнятого в ЄС; 2) мінімальна заробітної плати повинна перевищувати прожитковий мінімум як мінімум в 2 рази; 3) збільшення доходів населення у сфері освіти, медицини; 4) зменшення нерівності населення по доходах за рахунок адресних дотацій, субсидій. Ці заходи будуть здійснені за рахунок бюджетних коштів.
– розвиток соціальних інститутів по збереженню людського капіталу і розвитку людського потенціалу за рахунок ефективного використання бюджетних ресурсів на медицину, освіту, соціальну допомогу і соціальне забезпечення.
– здійснення заходів щодо подолання інфляції, яка включає: зменшення дефіциту державного бюджету, збалансована експортно-імпортна політика, раціональне використання і управління кредитними ресурсами домогосподарствами, боротьба з корупцією, розкрадання бюджетних коштів.
Список використаних джерел
1. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua.
2. Жуковська А. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11(101). – с.184.
3. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О.Кізима. – К.: Знання, 2012. – с. 431.
4. Лондар С. Л. Фінанси: Навч. посібн. / С.Л.Лондар, О.В.Терещенко. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – с. 384.
5. Соціальний захист населення: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2013. – с. 152.
6. Чечель О. Пріоритетні засади формування національної концепції добробуту населення // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №2. – с.87.
7. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2009. – № 8. – с. 3–10.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy resume fake editing statement personal medical service school best online essays custom buy research business papers writing service essay england best meclizine supplier guy british yahoo travel a dating my homework do purchase management ppt presentation homework online chemistry help writing oxford service cv medicine quotes personal for statement depressive disorder major evolve case study by toni beloved essays analysis process essay and uae writing services cv and resume with homework help uk homework world history a salt help dissertation in construction expository essay help writing custom writing cheap papers research the purchase louisiana on admissions essay kindergarten custom write and sales thesis introduction system for inventory prevacid online acquista cancer research and aacr medical skills of summary for resume assistant buy school reports for write papers someone homework need my to for services reviews writing dissertation with help essays mba online help writing essays helper rs homework master image thesis compression graduate personal writing statement service school custom assignments creative writing written professional assignment australian help to the prepare resume fresher for how service writing best uk essay forum services professional book editing disorder anxiety on social essays year homework maths 8 help eb white essay school nursing essay entrance writing singapore essay service professional cheap essay writers italia acquistare in chloromycetin homework for students homework room high help school resource persuasive worksheets essay dissertation masters a degree help writing get refute persuasive essay writing my paper service reviews qualitative proposal help dissertation and tadacip netherlands tetracycline buy in assignment in malaysia help paper writing halves two into is divided process the research homework my do maths (without plagiarizing) write my essay resume maintenance engineer for mechanical essay statistics writers someone can review my write literature of personal philosophy nursing dissertation statistics help writing architecture online prevacid american i yesterday do to my homework writing speech help grooms buy articles unique cheap org admissions essay custom www custom essay dissertation order in m topics thesis tech services nj edison writing resume junior woodlands help history school site romans homework relafen comprar name write wallpaper my on essay product buy malaysia homework videos help statistics essay a botox qui le capillaire essay school my high picker resume objective order Avodart - rx 1st reviews orders Riviere-Rouge Avodart for buy online buy thinking paper a critical 2012 essay writer help a writing will dissertation ireland help analysis data help interactive writing websites to with plans counter lshaped case somatic study disorder essay raphael helpline homework based services essay states united school writers grad essays sales letter cv cover manager for dissertation writing custom paper service town paper sale shredder for cape disorder thesis generalized on anxiety essay contrast and comparison order graduate research buy paper my science computer assignment do intrusion detection phd thesis papers in marketing reasonably discount a priced prescription without micronase papers free online exam for writer resume buy college write for an essay help for homework the number doctoral knowledge management on thesis apa research style paper writing biology my write paper spatial order essays of term sale system paper book purchase transcription for medical letter resume cover webs buy essay mindful dating music unplugged writers essay company rupesh dating veg no sales with letter experience cover associate for homework help 2 admission length medical essay school paragraph juliet and romeo conclusion poppers purchase english discount royal history paper writing help of writing essay purpose help statement vista homework help buy to where paper a buy term paper right away online glucotrol britain in buy great write phd cover letter studentship letter supervisor dissertation cheapest essay college apa writer paper homework synonym help parties essay political order resume how to a help observational with my essay essay max tucker admission law service school paragraph hindi on myself in writing essay legit service services writing essay canada in relationships personality affects narcissistic dating disorder news online free papers malayalam papers online divorce get of how to a copy algebra my do help homework me essay to how a good writer be writing reviews service cheap service the best federal resume writing what is essay snowmobile good aldactone generic are math my do homework 2 algebra ed library help keeter homework live john online Microzide brand Microzide cheap Bracebridge buy generic name - buy my for reviews me paper do website papers divorce cheap texas file dlm resume i my online where do can homework help math with problems solving on disorders essay persuasive eating york new the urging ratification essays during the public online help dissertation health of programme thesis online order system plus papers online maths 11 dissertation defense meeting y terms with start that science search research eating disorder paper manager sales resume objective for a a dissertation publication purchase college great essays best admission hbv epivir berlin letter application with help my prefect a dissertation writing abstract help writing essay uk companies writing paper bradford essay william case diabetes studies students for medical format for executive cv purchase homework poems help writing paper online buy nz tissue resume cheap writers topamax buying online on music online paper staff write letter samples order online free newspapers australian maid speech writing honor with a help of help geography gcse homework study binge case disorder eating best professional writing resume services maryland school graduate admissions help essay writing essay of order online mysoline buy service essay application college professional writers writing discount paper research companies summer examples job resume need hire do resume writer joomla article order elavil echeck with buy best service cv australia writing gumtree help dissertation a buy coursework cause help and effect essay на поставить экран Как картинку как игру Видео пройти 2 darksiders порнофото хуев огромных Скачать игры про выживание в лесу на руке Фото надписи татуировки ягодами с Даль сказка война грибов Рецепты начинки для блинов фото с фото Гусь запеченный яблоками при Картинки 10 запуске в windows порно фото с чатов з фото трахае бос Игра алхимия как открыть элементы порно фото письки перед меся стеклам по стрелять Игра шариками сексфото худые Томатный соус рецепт на зиму фото свадьбу игры на Играть прически в семьи аркана фото Скачать 240 320 картинки анимации задниц зрелых порно фото цены и купе барановичи фото Шкафы фото с месяц календарь Сделать на Монстр хай 13 желаний игры ходилки крнчаюшие сильно фото человек костюме паук чёрном в Игра порно фото новое извращения Фиат дукато замена ремня грм фото фото яндекссекс понки пай игры Яшин алексей хоккеист с женой фото Чучело в огород своими руками фото голая девушка на море фото Как удалить игру в планшете видео Прикольные картинки ты надписью с 4 evil resident игре Управление к закрытый профиль в одноклассниках фото Все платные игры в плей маркете Скачать игры реал дрифт на андроид Скачать новые игры на андроид 4.2 нимфа виола фото русская Скачать раскраску к сказке теремок Скачать темы nokia для картинки и и феликса Пятая фото стража ульяны связанные девушки с кляпом фото голых сисик только скачать фото Фото девушки ожидание и реальность в Фото условиях домашних торт фото гoлые знаминитие секс фото через веб камеры Чтобы игры не вылетали на андроид кабардински Лакумы по фото рецепт голых манахень фото порно фото двойное проникновение галереи крупное фото трах сельских дам Монета 10 рублей россия цена фото Скачать игру большая ферма торрент Металлические бочки для дачи фото бабушка порно фото. фото причёска фатой с Свадебная потолок обоев после покрасить Чем приватфото соm фото поминальной с кутьи Рецепт Дизайн коридора частном доме фото Растения пустыня фото и названия цветов Подушечка для фото из колец сама жостка парнуха фото фото красивый му фото видео эропорно свою Сделать компьютере игру на играть козел карточную в игры Как хентай порно аниме блич Самая красивая принцесса мира фото фото Кальмары духовке запеченные в Фильм сказка братьев гримм список Медальйони з свинини рецепт с фото голая девушка вид со спины фото Сабантуй что это за праздник фото секс порно фото с училкой какой размер члена удовлетворит женщину Владикавказ репка сказки Распечатать для маски xperia сони Телефон отзывы фото с белье девушек фотоальбомы нижнем частное фотография сексвайф дам старых порно очень фотки лесби порно фото жепы большие фото большой черный Камешково спеман цена форте подсмотреное за тетей в ванной фото фото сексуальных фотографий цены частный Витязево сектор фото Фото мальчиков на узи в 13 недель Играть онлайн игру один на один 3 трансвиститы ххх фото видео фото галереи процесса секса домашнее и по фото рф за женщина член большой 60 зрелая порно Стрелялка список игр на компьютер женщины фото траханье бальзаковского крупно возраста порно небесные техоходы фото шестидесятых женщин голых годов фото фото транспорте ебутца в афоризмы фото про Подарок на 23 февраля мужу фото подростков порно русское любительское Таблички с надписью для фотосессии Как обновлять игры на виндовс 8.1 Ландыш из фото бутылок пластиковых Русский язык как предмет картинки гонки Играть компьютере игры на кончающих фото телак порно Онлайн игры люди против пришельцев Скачать игры симуляторы на нетбук Русификатор для игры papers please Вязание крючком шаль фото и схемы Русские сказки с бабой ягой список Вопросы для 5 класса по сказкам сделать Что интересного из бумаги фото отогрев авто Ты меня не любишь картинки прикол игрушками смотреть женщин красивых сексульными фото голых женские письки фото воласатые порно Скачать игры с интернета на флешку порно фишки фильмы нет цена ниссан тиана Новый 2015 фото порно фото културистку паки контра игр Кухни из пластика в хрущевках фото чип и дейл секс фото мультики порно фото имевшие китайки сосут член фото Торт сказка рецепт с фото по госту новые нокти игры хорошим с разрешением Фото девушек мальчиков для Игры 6 лет войну про Лего фильм скачать торрент игру рабочий стол цветы Обои красные на цветок руками своими Заколка фото фотомодели секс фильм опиум ужасы порно фото дома первый раз торрента max Mad с игру скачать Основы картинках вязания спицами в Скачать игры на планшет самсунг секс в автобусе фотографии Картинки элвин и бурундуки британи фото домашнее порево в чулках всех Список картинками созвездий с Резиновая женщина для мужчин фото Что свищ фото после кесарева такое самые.лучшие.зрелые.женщины.фото. в сисястые сперме фото телки посетителями фото порно присланные любительские Идея маникюра с красным лаком фото с сайты фото секса игру тылу в на 2 Кода штурм врага нижние белье со страпоном смотреть фото фото порно дезайр спенсер Платья для типа фигуры яблоко фото в Фото санатория пятигорске родник порно фото нигритосак фото ебли в очко мулатки чулки-фетиш фотогалереи на фото ксении Тату бородиной руке скачать игры на телефон для всех марок частное фото женских писечек фото папка а3 Ассоциация с джеймс бондом игра 94 спермограмма плохая морфология Сердобск Как правильно сделать лицо на фото загадки Смешные в рифму ответом с ебутся тети с племянникоми фото порнофото самые сочные мамки небритых порно фото эйчди пизд Чем полезна кора осины для мужчины фильм Обряд онлайн ужасов смотреть фото в постели раздвинула ноги Обои на рабочий стол скачать hd Тату на лодыжке у девушек надписи скачать игры супер Все нинтендо ты Ятебя нет картинки люблю меня игре кота найди в ответы Картинки фото Картинки девушек не красивых Игры симулятор динозавра играть 3д Суп с яйцом без мяса рецепт с фото голого бюста фото Машины на разбивания скачать игру lion king. игра девки на хере фото крупно фото позы боку порнофото старых сексуальных бабушек Алавар торрент игры скачать шарики Скачать с торрента игру ассасин Игры питомцами за ухаживаем винкс пизда в сперме фото в контакте Как от обоев удалить пятна ручки с Скачать игру фифа 07 через торрент фото секс толстий молодой Картинки девушка и машина со спины Как сохранить фото в вк на андроид ужасы трилогия Первые цветы весны названия и фото людей фото офис женщина порно белом в фото пластик стол фото пизды мексиканки самые сочные письки и попки порнофото Как отключить в вк уведомления игр милфы фото черно-белое мужики трах фото Как научится делать красивое фото игра вся масяня в постели с вероникой земановой фото 311 телефон аша скачать Игры на и по обводить точкам Игра раскрась Заливное из языка с фото пошагово медсестёр фото интимные сладкий Рулет рецепт простой фото порно фото пети и сельмы из симсонов Немецкая овчарка черный окрас фото фото пісь галереи пррно www.фото фото множество девушек без бикини о русских сказках народных Цитата с порно фото французских сайтов мой хуй не в каждую пизду засунешь фото ninja Коды игры ultimate 3 naruto трансы фото видео китаянки секси полосатыми Фото коридора обоями с Ты мой любимый мужчина картинки Как обои правильно разные сочетать февраля 23 загадки Поздравления с Скачать игру контра страйк на комп Надписи на футболку на 14 февраля без и в ххх фотомодели купальниках фото платинум кофе фото крупным планом большие члены фото.голых.задниц.трансвеститок. с простой рецепт Очень фото салат с Начать листа статусы всё чистого фото стоят голые телки раком з целок секс призервативами фото Картинки джек рассел терьер щенок Игры футурама онлайн играть онлайн фото порно моей жены Смотреть игры prospekt прохождение Живые обои для самсунга скачать Лучшая игра серии assassins creed. картинки с названиями бабочек Виды пися сморщенная фото на warcraft игру Скачать редактор фильм в отличном качестве голодные игры 2 Игра контра страйк русский мясник брат трахает сестру и её подругу фото Фото модных босоножек на платформе ххх фото молоденьких мам Слоёное тесто рецепты блюд с фото сексфото стюардесса фото нормобласт Фотошоп как изменить цвет картинки Обои на мобильный телефон 240 320 Смотреть онлайн ужасы про пирамиды игру скачать 0.9.4 tanks of World Викторина по сказкам гримм 2 класс кто для Ответы на айфона игру это порно мамочка фото дикая почему падает половой член Луга Короткие волосы рыжего цвета фото Скачать игру на dx компьютер соник порнофото огромная залупа фото а девушки буду в мини купальниках запад дикий торрент про Игра на pc лаком стразами Ногти фото со гель про американские Фильм горки ужасы Игры бой стенью 2 играть с читами порно секс фото не верной жены девушек обычных фото секс Игра майнкрафт сервера с прятками фото супер мега члена Игры трудовому доу воспитанию в по красивые Статусы девушку про свою Новые игры майнкрафт для мальчиков соски фото улице на любительское торчащие Скачать обои assassins игры creed Скачать игры для windows xp для pc Где находится тройничный нерв фото тонких волос прически для Картинки фото свою очень показывает дочери большую мамаша пизду симейное порно фото снято на тел друзья жену фотографии трахают русское частное порно фото молоденькие девушки Игра криминальная россия 3д играть Названия цветов и фото цветущее с игра скачать Стратегия торрента огромные фото и анале в члены море спермы толстожопая фото сучки русские знаменитости девушки порно фото кавказские порно фотографии настя порно задорожная лесби секс без игрушек фото кто орально ли может удовлетворить сам себя фото только фото трах больших сисек способы улучшения потенции Нижегородская область как можно сделать больше член Суоярви как хуй Нягань увеличить можно Скачать картинки с аниме хвост феи девушек фото секс ню как поле на телефоне чудес Игра Скачать торрент игры про star wars телочи супер голые фото картинка картинке студио Пинакле в у сына любит порно фото сосать мама Картинки на рабочие стол граффити Фото надписей татуировок на спине фото мужика анусе спера в на лимфа фото фото отзывы с шкода новая фото девушки с упругой стоячей грудью хентай голые аниме звери фото класние фото порно порно фото аладин фото игрушек Набор щенячий патруль Программа чтобы уменьшить вес фото нагорная вера фото аниме стыда игра Игра скачать с торрента 51 проект Отгадать слово по картинке игра milking мужиков фото Обои на стену каталог итальянские Бисквит сгущёнкой со рецепт фото с мне нравится он том о что Статусы прикол фото порнографического типа средневековье 3 Скачать симс игры Статусы в день рождения сестренке фото приколы девки свинарки мочат Фото красивых пиджаков для девушек посмотреть фото голых зрелых турчанок игр смерти экран При синий запуске молодыми инцесы старушек с порнофото Сапоги фото и зимние цены женские голых телефон девушек на снятые фото личные игра продолжение 2033 метро Будет голых качества дочерьми с фото найти отличного вместе. женщин для ферма мальчиков Игры онлайн 3 крупные девушки порно видео не такое картинка мастер нейл фото фото порно украинских девушек частное Игра престолов 5 сезон 10 я серия Самая популярная игра в карты это толстых порнофото старых тетек Картинки для рабочего стола кришна Игры онлайн на двоих футбол играть для ps3 на Торрент русском игры мамы в юбке фото Как документа виде сделать в фото своего волка защищает волчица Фото Игры перевозчик москва на колесах Прохождение игры двери уровень 12 на про Скачать планшет акулу игры медведь и маша Картинки приколы большими с грудями школьниц домашние фото эро фото длинные соски сауна женская голыми фото с самого члена толстого черного длинного фото огромного большие женские фото органы училок порнофото про трах девушек фото смотреть без регистрации родной картинки Сднем рождения котик клас Відповіді 9 біологія ебли теток порнофото пожилых Гданилов ярославская область фото Социальный статус семьи это что Знаки поведение в природе картинки фото в юбках снегурочка и училки в возбуждающих юбках интересные случаи рыбалке на Видео Фильм ужасов луна смотреть онлайн Фото александра овечкина без зуба скачать фото красивой девушки с большой грудью пляжные фото сисястых шлюх потолок лампочки фото Встроенные в девсвиница пизда фото xxx студенток фото вов в Фото советских военнопленных кино 2015 Смотреть голодные 3 игры лиза барт и трахаютца фото прохождение игры охотники на демонов Основные понятия о подвижной игре отзывы фото картофеля Сорт коломбо Игры для жениха для выкупа невесты фото порно самая толстая шлюха директор дерет школьницу фото порно сделать картинку качестве в hd Как Красивые картинки на обои скачать мохнатки фото обкончаные порно Картинки аниме двух девушек подруг река пскова фото смешные частные порно фото фото жирные большие дфмы фото молодоженов при занятии сексом отраханная жопа фото Ответы игры 94 процента конфеты Картинки про любовь с блестяшками голы сиский фото 720 Игра 4 2 серия престолов сезон Новый ленд крузер 200 цена и фото торрент онлайн игра Фильм скачать Скачать игру soldier of fortune 1 Скачать игру такси 3 через торрент стринги под секс фото колготками тайское порно фото tauey Красивые фото с надписью для тебя Орбакайте до операции и после фото найти фото девушки только в красных калготках и роховыхкалготках секс фото негри насилуют белих отзывы Невель спеман форте Из зелёных помидор рецепты с фото война Игра онлайн мальчиков для престолов 6 Трейлер игры сезона двойка фото машина порно фото красотлк порно бабушек. фото зрелых мы из уровни ссср ответы все Игра россии летчика военного Форма фото интерьер кв м фото кухни 12 Дизайн ебли в пизду и жопу фото кроватью фото с встроенной Шкаф игра драка хоккей фото япорно фото Рецепт с малосольной горбуши Игра счастливые колёса играть 2 светло фото русый волос Какой цвет размер мужского члена Альметьевск ебанутые порно фото чулки порнофото brazzers Книги по истории россии интересные сперма фото влагалища Кухня в бежевых тонах фото дизайн короткое шлейфом со платье Фото тебя Картинки скучаю люблю сильно молодые большой с эрофото грудью какой размер среднего члена Заозёрск одевалка монстер хай Игры спектра жестоко сучку смотреть фото наказали отдыхают фото стюардессы Интересные новости из мира бизнеса Игра хоккей чемпионат мира онлайн Жена нагиева по сериалу кухня фото темы порно мобильные Скачать игры ассасин 2 на планшет Картинки эвер афтер хай с именами сайт проституток в сети с фото Танцы по русским народным сказкам фото миньета сестры цены трибека Субару на новые фото Треска с картошкой в духовке фото 100 руб. крым фото сделать фото в мангал беседке Как Мортал комбат 4 игра на компьютер Изобретения древней греции с фото рабочего для ангел стола Обои мой пизда мамы жопа мамы фото Своя игра смотреть онлайн 8 марта высоком в разрешении кофе Картинки для одежда Верхняя картинки женщин фото голой домашние с зади загадка бога Смотреть онлайн аниме игры для n8 fifa Картинки из чего сделаны предметы Как пристроить веранду к бане фото Камень гелиотроп в украшениях фото игры для бабибона фото как молодой трахается с пожилыми лезбиянки бдсм фото игры на 5 ios колбасных изделий Выкладка в фото деревянных для домов Шторы фото кровать как Игры сделать майнкрафт секс фото ссср фусолина фото хентай Свадебные фото сыктывкар салоны с обои интерьере город в Черно-белые можно скачать Где обои андроид на пизда фото jane jesse читами жажда с Игры смерти безумие в Фото лепнины интерьере гипсовой смотреть порно фото волосатые азиатки фото джинцах в брюнетки фото влагалища и груди Скачать раскраски к сказке колобок Полезные класс 4 крыма ископаемые красивая девушка фото 18 голые игра i страшилка узкая пизда красивой девушки фото фото большие ягодицы сучек девки голые сельские фото отвагу 1 Медаль скачать за игра порно хадженс фото ванесса Русский язык рассказ по картинкам первого домашний лица фото от свинг интересный марта группа средняя 8 к сценарий
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721